Ooltgensplaat - Trouwinschrijvingen 10-05-1665 - 09-06-1702 Boek 1:III

Trouwinschrijvingen Ooltgensplaat

10-05-1665 - 09-06-1702Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Ooltgensplaat

1: IIIRegister der persoonen dewelcke getrouwt sijn bij

Josias Heinsius,

beginnende van den 3 Meij 1665, sijnde den dag van sijne bevestinge in het predijck-ampt tot Ooltgens-plaet1665

In ondertrou opgenomen, sijn te behoorlijcken tijt alhier getrouwt, den 10 Meij Jan Willemsz, jongman van de Plaet met Maria Jans Reders, jonge dochter van Utrecht, beijde woonende in de Plaet

In ondertrouw opgenomen den 11 Julij, sijn te behoorlijcken tijt alhier getrouwt Bastiaen Teunisse, wedr. van Beelijtie Jans, met Barbara Cornelis, j.d. van Gijesendam

Met attestatie van de Oude Tong gekomen op den 17 Julij, en daer in ondertrouw opgenomen, een attestatie gegeven op de Oude Tong om daer getrouwt te worden 8 August, Adriaen Augustijnse, j.m. van de Oude Tong, met Arentien Arens, j.d. van Ooltgens-plaet

In ondertrouw opgenomen den 5 Septemb., sijn op den behoorlijcken tijt getrout alhier, Adriaen van der Walen, wedr. van Jannetie Cornelis, Maetie Jeremias, wed. van Chiel Jacobsz, beijde woonachtig in de Plaet

In ondertrouw opgenomen den 3 Octob., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt, Arij Cornelisz Blommendal, j.m. van Meerkerck, Trijntie Cornelisz - , j.d. van de Nieuwe Tong, beijde woonachtig in de Plaet

Met attestatie gekomen van den Bommel den 27 Septemb., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrout, Willem Jorisz Cloet, j.m. van Coolties plaet, met Maetie Jans, j.d., beijde woonende in den Bommel

Den 11 Octob. Balthen Leendertse Casteleijn, j.m., met Neeltie Jans, j.d., beijde woonende in het Oude Tongse land, sijn na vertooninge van behoorlijcken attestatie alhier in den huwelijcken staet bevestigt

In ondertrouw opgenomen den 11 Octob., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrout, Jan Jansz, j.m. van Ette, met Jacomijntie Huberts, j.d. van d???Oude Tong, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 17 dito, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt, Pieter Cornelis van der Wael, j.m. van Ooltgens plaet, Maetie Stevens van Tricht, wed. van Willem Aertsz van Turnhout, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 25 Octob., een attestatie gegeven op den Bommel om aldaer getrouwt te worden, Leendert Joostsz, wed.r van Saertie Pieters, Hilletie Maertens van Putten, wed. van Gijsberth van Metere, beijde woonende alhier

In ondertrou opgenomen den 12 Decemb., op geven van attestatie op de O. Tonge en den Bommel, tot afkondiginge van huwelijksen proclamatien, sijn op den behoorlijcken tijt (na vertooninge van attestatie van den Bommel op de Ouwe Tonge) alhier getrouwt Cornelis Pietersz Goeree, j.m. van Dirxland, woonende in de O. Tonge, Blesijntie Lelijenburg, j.d. van Middelharnas, woonende op den Bommel

1666

In ondertrouw opgenomen den 9 Januarij, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Maerten Jansz Ouwe Jan, wed.r van Ariaentie Henderix, Grietie Pieters, wed. van Teunis Gerritse Mosselman, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 13 Maert, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Wouter Boon, j.m. van de Plaet, met Maria Harinx, j.d. van de Plaet, beijde woonende alhier

Met attestatie gekomen van de Oude Tong, en daer in ondertrouw opgenomen den 27 Marti, een attestatie gegeven op d???Ouwe Tonge om aldaer getrouwt te worden op 17 April Marinus Cornelisz Breman, j.m. van Dirxland en woonachtig in d???Ouwetong, met Lijsbeth Jacobs Braber, j.d., gebooren in het Bommelsche land en woonachtig onder de Plaet

In ondertrouw opgenomen den 27 Marti, sijn op de behoorlijcken tijt alhier getrouwt Wouter Denissen, j.m. van de Plaet, met Lijntie Pieters, j.d. van de Plaet, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 4 April, een attestatie gegeven om buijten getrouwt te worden Stoffel Muijsaert, wed.r van Grietie Hendricks Strijckenberg, met Saertie Teunis Kievith, wed. van Aert Floren Hartog, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 17 April, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Jan Jansz de Vree, wed.r van Maertie Jobs, Grietie Claes, j.d. van de Plaet, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen 5 Meij, gegeven een attestatie om getrouwt te worden tot Ouderkerck in Zeeland Claes Tijsz, j.m., gebooren op de Westmaes, met Pieternelletie Pieters Casper, j.d., gebooren op den Bommel, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen 15 Meij, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Jan Cornelisz Waggelaer, j.m., gebooren in de Nieuwe Tong, met Lijsbeth Arijens, j.d., gebooren in de Plaet, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 29 Meij, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Jan Cornelisz, j.m. van Beest, met Willemtie Jans, j.d. van de Plaet, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 13 Juni, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Cornelis Tomisz Lelijenburg, j.m., gebooren in de Ouwe Tong, met Pietertie Jans Pelle, j.d., gebooren in de Plaet, beijde woonende alhier

Dito in ondertrouw opgenomen, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Arij Pietersz Lelijenburg, j.m., met Neeltie Cornelis de Wit, j.d., beijde gebooren in de Plaet en woonachtig in de Plaet

In ondertrou opgenomen den 17 Julij, een attestatie gegeven om op de Stad getrout te worden Claes Jansz Pelle, j.m., gebooren in de Plaet, met Neeltie Claes, wed. van Jan Cornelisz, beijde woonende alhier

In ondertrou opgenomen den 8 Augusti, geven een attestatie om tot Rotterdam getrouwt te worden Gerrit Claese van Barendregt, wedr van Maria Teunis, met Neeltjen Jans, j.d. van Spijkenis, beijde woonende alhier, geattesteert door haer moeder Maertje Pieters

In ondertrou opgenomen den 15 Augusti, sijn op den behoorlijcken tijt, na vertooning van den bruijdegoms attestatie, alhier getrout Jacob Adriaense Spruijt, j.m., geboren tot Puetershoek, woonende op Swijndrecht, met Maria Leenderts van Suijtwerf, j.d., gebooren en woonende alhier, geattesteert met haer broeder Jacobus Leendersen Suijtwerf

In ondertrouw opgenomen den 11 September, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Cornelis Cornelisz de Bruijn, wedr van Teuntie Jobs, met Ariaentie Goris, j.d. van de Plate, beijde woonende alhier

Met attestatie gekomen van ter Goes, en daar in ondertrou opgenomen, gegeven een attestatie om ter Goes getrouwt te worden Hubrecht Cornelisz Hock, j.m. van Ooltgens-plaet, met Maijken Laurens, wed van Jan den Hael, beijde woonende ter Goes

Van de ouderling Harmen Haye in ondertrouw opgenomen den 12 October, sijn getrouwt alhier Pieter Jansz, j.m., Jacomijntie Claes, j.d.

Met attestatie gekomen van Gouda en daar in ondertrouw opgenomen den 12 October 1666, de kerckenraed geeft op den 1 November attestatie op Waddinxveen om aldaer getrout te worden Josias Heinsius, j.m. van Delf, predicant in Ooltgens-plaet, met Henrietta Laringers, j.d. van Wesup, woonende tot Gouda

In ondertrouw opgenomen den 27 Novemb., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrout Paulus Chiljaemsz, wedr van Stijntie Barents, Crijntie Tijsz, wed van Jan Andriesz Reder

Met attestatie gekomen van Bommenede op den 27 Novemb., en daer in ondertrouw opgenomen, gegeven een attestatie op Bommenede om aldaer getrouwt Paulus Jansz Cassel, j.m. van Londen in Engeland, woonende in de Plaet, met Jacomijntie Hubrechts, j.d. van Bommenede, woonende aldaer

In ondertrouw opgenomen den 5 Decemb., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Andries Gerrits, wedr van ?erraes Leendersz, Maetie Gerrits, wed van Pieter van Oosten, beijde woonende alhier

1667

In ondertrouw opgenomen den 30 Januarij, een attestatie gegeven op Rotterdam om aldaer getrouwt te worden Jan Rulofsz Coster, j.m. van Ooltgensplaet, met Neeltie Cornelis van Papendrecht, j.d. van Ooltgensplaet, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 12 Februarij, sijn na vertooninge van behoorlijcke attestatie van den Bommel alhier getrouwt Cornelis Theunisz, j.m. van Gelder, woonende in het Plaetsche land, met Pietertie Pieters, j.d. van de Plaet, woonende in den Bommel

Gekomen met attestatie van Sommelsdijck, en daer in ondertrouw opgenomen, op den 10 Maert een attestatie gegeven op Sommelsdijck om aldaer getrouwt te worden Gerrit Maertens, j.m. van de polder, woonende in de O. Tonge, is kort voor desen wonachtig in de Plaet, met Pietertie Leinser, j.d., gebooren en woonachtig in Sommelsdijck

Gekomen op den 17 April met attestatie van Rotterdam, en daer in ondertrouw opgenomen, een attestatie gegeven op Rotterdam om aldaer getrouwt te worden Huijg Willemsz de Vries, wedr van Leuntie Corstiaens, wonende in Ooltgensplaet, met Lijsbeth Jans, wed van Johannes Plaetman, wonende tot Rotterdam

In ondertrouw opgenomen den 23 Julij, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Willem Jansz Stalper, j.m., gebooren in t Plaetse land, met Neeltie Simons van der Stel, j.d., gebooren in den Bommel, beijde woonende alhier

Met attestatie gekomen van Heerjansdam, en daer in ondertrouw opgenomen den 12 Augustus, sijn alhier ten behoorlijcken tijt getrout Wouter Cornelisz Boon, wedr van Maria Harinx, met Grietie Jans van Vale, j.d. van Heerjansdam, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 18 Septemb., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt, den bruijdegom heeft den notariale attestatie vertoont dat sijn huijsvrouw tot Brening in het jaer 1662 veertien voor kersmis is overleden, Pieter Dircksz Vogelesang, wedr van Maria Goldsmits, met Maetie Pieters, wed van Jan Pietersz van Willemstad, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 1 October, een attestatie gegeven op Rotterdam om aldaer getrouwt te worden Cornelis Leendertsz Roothayr, j.m. van de Plaet, met Neeltie Erasmus, wed van Pieter Pietersz de Jong, beijde woonende onder de Plaet

In ondertrouw opgenomen den 7 Octob., en gegeven den attestatie op Middelharnis, sijn na vertooninge van behoorlijcke attestatie alhier getrouwt Dirck Jansz van Krabbendijck, j.m., gebooren in d???Ouwe Tong, woonachtig onder Middelharnas, met Trijntie Andries, j.d., gebooren en woonachtig in de Plaet

Beijde met attestatie gekomen van d???Ouwe Tong, en daer in ondertrouw opgenomen den 15 Octob., beijde gegeven den attestatie op d???Oude Tong om aldaer getrouwt te worden Jacob Mattheusz de Buijzer, j.m., geboortig van d???Ouwe Tong en woonachtig aldaer, met Maertie Pieters, j.d., gebooren en woonachtig in de heerlijckhejt van Ooltgens-plaet

Gillis Simonsz Coolman, j.m., gebooren en woonachtig onder d???Ouwe Tong, met Bettie Pieters, j.d., gebooren en woonachtig onder de heerlijckheijt van Ooltgensplaet

In ondertrouw opgenomen den 16 October, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Cornelis Willemsz Rijswercker, j.m., Willemtie Roome, j.d., beijde woonachtig en gebooren in de Plaet

In ondertrouw opgenomen den 29 Octob., een attestatie gegeven op Swijndrecht, na vertooning van behoorlijcke attestatie, sijn alhier getrouwt Mattheuwis Gerritsz Pijl, j.m., gebooren en woonachtig in de Plaet, Pieternelle Pieters Boots, j.d. van de Plaet en woonachtig op Swijndrecht

In ondertrouw opgenomen den selfden dito, een attestatie gegeven op den Bommel, na vertooning van den attestatie van den Bommel, alhier getrouwt Harman Cornelis, j.m. van Gender, woonachtig in den Bommel, met Maetie Jacobs Sterk, j.d., gebooren en woonachtig in de Plaet

In ondertrouw opgenomen den 13 Novemb., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Mauris Jansz, j.m., Maetie Jelis, j.d., beijde gebooren en woonachtig in de Plaet

Gekomen met attestatie van ???s Gravenhage, en daer in ondertrouw opgenomen den 9 Novemb., een attestatie gegeven op ???s Gravenhage om aldaer getrouwt te worden Steven Boolswaerd, j.m., secretaris alhier, met Geertruijda Lettings, j.d., woonende in ???s Gravenhage

In ondertrouw opgenomen den 13 Novemb., sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Huijg Arentsz, j.m., Lijsbeth Jans, j.d., beijde gebooren en woonachtig in de Plaet

Met attestatie gekomen van den Bommel, en daer in ondertrouw opgenomen den 30 Octob., den 19 Novemb. een attestatie gegeven op den Bommel om daer getrouwt te worden Pieter Jansz Hamer, j.m., gebooren in de Plaet, met Jannetie Leenderts, wed van Cornelis Cornelisz Cast, beijde woonende op den Bommel

In ondertrouw opgenomen den 19 Novemb, en nadenave (?) den bruijdegom laetst voor desen tot Schiedam gewoont heeft, hem den attestatie op Schiedam gegeven (de rest is onleesbaar) Willem Gerritsz van Campen, j.m. van Helvoetsluijs, met Segertie Claes, wed van Paulus Jansz Coopmans, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 26 Novemb., gegeven een attestatie op Sommelsdijck, na vertooning van behoorlijcke attestatie sijn alhier getrouwt Pieter Jansz, j.m. van Kloostersant, Maetie Jacobs, j.d. van Middelharnas, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 24 November, een attestatie gegeven op de Oude Tong om aldaer getrouwt te worden Lambrecht Theunisz, j.m. van de Hoeve, met Marijtie Theunis, j.d., gebooren en woonachtig in het Plaetsche land

Op den 28 dito in ondertrouw opgenomen, een attestatie gegeven op d???Oude Tong, attestatie gegeven om op een andere plaets getrouwt te worden Arij Willemsz, wedr van Jannetie Leunis, woonende in den ouden Block, met Ariaentie Marinus, wed van Simon Jansz, woonende in de Oude Tonge

Met attestatie gekomen van den Bommel en daer in ondertrouw opgenomen den 30 November, een attestatie gegeven op den Bommel om aldaer getrouwt te worden Heijndrijck Jansz van Kempen, gebooren tot Dulkum in Kempe, met Cornelia Cornelis, wed van Leendert Damisz, beijde woonachtig onder den Bommel

1668

In ondertrouw opgenomen den 13 Januarij, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Meijert Jansz, j.m. van Tonder in Oostland, met Annetie IJemants, wed van Hubrecht Willemsz, beide woonende op het Plaetsche land

In ondertrouw opgenomen den 11 Februarij, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Hieronimus Leendertsz, j.m. van Brouwers-have, met Saentie Ariens, wed van Anthoni Booij, beijde woonende alhier

Dito in ondertrouw opgenomen, gegeven attestatie om op den andere plaets getrouwt te worden Christiaen Pietersz van Boom, j.m., gebooren te Sevenbergen, met Willemtie Dames, j.d., gebooren tot Zierckzee, beijde woonende alhier

Den 18 Februarij in ondertrouw opgenomen, sijn op den behoorlijcken tijt alhier getrouwt Isbrand Jansz, j.m. gebooren in het Willemstadsche land, met Neeltie Jans, wed van Jan Jacobsz Blom, beijde woonende alhier

In ondertrouw opgenomen den 17 Maert, en gegeven een attestatie op d???Oude Tong, Cornelis Marinisz Fransman, j.m., gebooren en woonachtig op d???Oude Tong, met Jobien Abrams, j.d., gebooren in het Oudetongsche land en woonende in de Plaet

In ondertrouw opgenomen den 29 Maert Roelof Leendertsz van der Velde, j.m., Dirckien Abrams, j.d., beijde gebooren en woonachtig in de Plaet

Namen der Gener, die soo in ondertrouw opgenomen, als getrouwt zijn van D. Petrus van Heve, Beginnende van den dagh sijner bevestiginge in het Predikampt tot Ooltjes Plaat, zijnde den 2 Novemb. in t jaar 1670

Den 7 Novemb. in ondertrouw opgenomen, den bruidegom op den Bommel woonaghtigh, heeft aldaar de geboden mede laten gaan, den ??? heeft in mijn absentie aen ouderlingh een attestatie gegeven op Lekkerkerk, en sijn aldaar getrouwt Jacobus Bane, weduwenaar van Adriaantje Groen, geboortigh in Lekkerkerk en woonaghtigh op den Bommel, met Katharina van der Velde, jonged., geboren in Dirks-land, en woonaghtigh op de Plaat

Den 28 Febr. in ondertrouw opgenomen, en op den 15 Maart, den behoorlijken tijd, alhier getrouwt Abraham Pieterse van Lis, weduwenaar van Katharina Leidels, geboren op Stad, en woonende in de Plaat, met Katelijntje Tijssen, jonged., geboren en woonaghtigh in de Plaat

Op den Bommel in ondertrouw opgenomen den 18 April, daar van attestatie gebraght, gelijk mede dat de geboden daar sonder verhinderinge gedaan zijn, gelijk ook alhier, en getrouwt alhier op den 10 Meij Cornelis Jacobsz Braber, jonghm., geboren en woonaghtigh in de Plaat, met Lijntje Jacobs, jonged., geboren onder de Plaat, en woonaghtigh onder den Bommel

In ondertrouw opgenomen tot Rotterdam, op den 21 April, daar van attestatie gebraght, hier vandaan attestatie gegeven weder tot Rotterdam, en den 14 Julij eerst tot Hillegersbergh getrouwt, omdat de geboden ondertusschen waren opgesonden Leendert Jooste Foppe, weduwenaar van Heijltje Maartens, met Helena van der Wisch, jonged. van Rotterdam

In ondertrouw opgenomen den 2 Meij, gegeven attestatie op den Bommel den 24 Meij 1671, Michiel Gerritse van Hulst, jongm., geboren van Emmerik en woonaghtigh alhier, met Cornelia Daams, jonged., geboren en woonaghtigh alhier

Den 9 Meij opgenomen in ondertrouw, gegeven attestatie om op een ander te trouwen den 30 Meij 1671 Henrik Andriesse, jonghm., geboren en woonaghtigh in de Plaat, met Cornelia Wouters, jonged., geboren tot Willemstat, en woonende in de Plaat

Den 6 Junij in ondertrouw opgenomen, gegeven attestatie om op een ander te trouwen Jan Kornelisse, weduwenaar van Elisabeth Arents, geboren in de Nieuwe Tonge, met Maatje Pieters, weduwe van Pieter Dirkse, geboren en woonaghtigh alhier

Den 12 Junij in ondertrouw opgenomen, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Leendert Dirkse Krepelman, weduwenaar van Neeltje Leenderts Roothair, geboren van Herkinge en woonende onder de Plaat, met Maatje Dirks, jonged., geboren en woonaghtigh onder de Plaat

Den selven dito, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Pieter Jacobse van Breght, jonghm., geboortigh van Etten, met Annetje Pieters, weduwe van Jacob Kornelisse, geboortigh van Dirks-land, en beide woonende onder de Plaat

Den selven dito op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Dammis Dirkse Okker, weduwenaar van Aaltje Pieters, geboortigh in t Plaatse land, met Maria Crijnse Gouds-waart, jonged., gebooren in Dirksland en woonende onder de Plaat

Den selven dito, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Leendert Danielse Prins, weduwenaar van Neeltje Arents, geboortigh en woonende in de Plaat, met Aaltje Joosten, weduwe van Arij Gorisse Hollander, gebooren in Lekkerkerk en woonende in de Plaat

Gekomen met attestatie van Amsterdam, en aldaar in ondertrouw opgenomen den 18 Julij, en aldaar weder onder onse attestatie op den behoorlijken tijd getrouwt Abraham van Uijlenbroek, wed.r, met Elisabet ? Brakenburgh, wed.

In ondertrouw opgenomen op den 1 Aug., den 23 dito alhier in Ooltjes-plaat getrouwt Henrik Theunisse de Mans, jongm. van de Hoeve, en woonende in de Langstraat alhier, met Maatje Jans, wed. van Cornelis Theunisse van Nes, mede in de Langstraat onder de Plaat

Den 22 dito in ondertrouw opgenomen, en sijn den 20 Sept. alhier getrouwt, onder vertooninge van consentbriefje van des bruidegoms vader, die hier niet woonde, also minderjarig was, Abraham Thomasse Lelienburgh, jonghman, geboren en woonaghtigh onder Ooltjes-plaat, met Adriaantje Andries, weduwe van Klaas Leendertse van der Velde, woonaghtigh aan de Galanteesche Sluijs

Den 30 dito gekomen met attestatie van de Oude Tonge, ondertekent van D. Akkersdijk, en daar op getrouwt Jacob Krijnse Koorendijker, j.m., woonaghtigh in de Oude Tonge, met Leentje Kornelisse, j.d., mede woonaghtigh aldaar

Den 14 Novemb. 1671 in ondertrouw opgenomen, en enige weken daar na hier getrouwt Stoffel Lauwrense de Graaf, weduwenaar van Parijntje Gerrits, van geboorte in de Bommel en woonaghtigh op de Plaat, met Trijntje Arents, jonged., gebooren in de Koorendijk en woonaghtigh op de Plaat

Den 18 dito zijn in ondertrouw opgenomen, gegeven attestatie omme op een ander plaatse getrouwt te worden Marcelis Janse, weduwenaar van Maatje Jooste, woonaghtigh in de Langestraat onder de Plaat, met Belijke Stoffels, jonged., van geboorte van Koppenhave, mede woonaghtigh in de Langestraat onder de Plaat

Den 12 Decemb. in ondertrouw opgenomen, gegeven attestatie den 6 Jan. 1672, om op de Stad getrouwt te worden, dewijl den bruidegom aldaar woonaghtigh was, Jan Arentse Bakker, weduwenaar van Lijdia Jeremiasse, woonende op de Stad, met Jannetje Franse, jonge doghter, gebooren en woonaghtigh in Ooltjes-plaat

Den 6 Jan. in ondertrouw opgenomen, dogh also den gemelde Huibreght s???anderen daags sonder weten van Arentje Gerrits is wegh gereist met alles wat hij hadde, is daar uit vermoeden ontstaan van niet te sullen wederkomen, en is op ernstigh versoek van de bruid en haare vrinden hier het geven van de geboden niet voorgevaren tot nader kennisse en ordre, Huibregt Janse, geboortigh van Griethuisen aan Rhijnstroom, met Arentje Gerrits, jonged., geboortigh in de Clunderd, beide woonaghtigh onder de Plaat

Den 23 dito in ondertrouw opgenomen, gegeven attestatie om op een ander te trouwen, en out tongen blijk, dat den 14 Febr. 1672, in de Oude Tonge getrouwt sijn Reulof Reulofse de Jonge, jonghman, geboortigh en woonaghtigh alhier, met Geertje Marinisse van Sluijs, jonged., mede geboortigh en woonaghtigh alhier

Den 30 dito in ondertrouw aangetekent, op den behoorlijken tijd alhier in den echt ingezegent Jan Kornelissen van Beuijl, weduwenaar van Willemtje Jans, woonende onder Ooltjes-plaat, met Annetje Pieters, meerderjarige doghter, geboortigh van Werkendam, en mede woonaghtigh alhier

Op den Bommel ondertrouwt en van daar attestatie gebraght, en daer den 12 Febr. 1672, na dat de geboden hier gegaan waren sonder ?, gegeven attestatie om elders te trouwen, mits ook blijk brengende van op den Bommel Jochum Dirkse Ocker, jonghman van Ooltjes plaat, met Jannetje Jacobs, jonged., gebooren en woonaghtigh op den Bommel

Den 27 Febr. in ondertrouw opgenomen, dogh vermits de geboden geschuten wierden, zijn eerst op den ??? , de sake voor de magistraat alhier afgedaan zijnde, daar na getrouwt Leunis Gerrits van Puroijen, meerderjarigh jonghman, gebooren en woonaghtigh in Ooltjes plaat, met Stijntje Gerrits, minderjarige doghter, gebooren onder den Bommel, en woonaghtigh in de Plaat

Gebraght attestatie van Sommelsdijk, dat aldaar bij de kerkenraad op den 9 Meij 1672 waren ondertrouwt, getrouwt onder onse attestatie op Sommelsdijk Marinus Breman, jonghm., woonende alhier, met Jacomijnte de Luijter, jonged. van Amsteldam, woonende tot Sommelsdijk

Den 4 Junij in ondertrouw opgenomen, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Arent Thomasse Lelienburgh, jonghman, geboren in het Plaatsche land, en aldaar woonaghtigh, met Willemtje Abrahams, jonged., mede geboren en woonaghtigh aldaar

Den 11 Junij aangeteikent in ondertrouw, en daar na op den 3 Julij alhier getrouwt Gijsbert Harmanse Kamp, meerderjarigh jonghman, geboren in t lant van Altena, en woonaghtigh onder de Plaat, met Rookje Gillis, meerderjarige doghter, gebooren en woonaghtigh alhier

Den 18 dito ondertrouwt , op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Johannes Claasse Rouw, geboren en woonaghtigh alhier, met Elisabet Kornelis van der Waal, meerderjarige doghter, mede geboren en woonaghtigh alhier

Den 9 Julij, en den 23 Octob. getrouwt Pieter Janse Deumis, weduwenaar van Maatje Jacobs Goudswaart, met Marijtje Gerrits, meerderjarige, geboortigh van Heuije in Lunenburgerland, en woonaghtigh alhier

Den 16 Julij, gegeven attestatie naar den Bommel, Jan Kornelisse van Roon, weduwenaar van Jannetje Aarents, woonende aan den Oudelandschen Dijk, met Neeltje Erasmus, weduwe van Kornelis Leendertse Roothair, woonende in de Galanthe

Gekomen met attestatie van Lekkerkerk, dat aldaar waaren ondertrouwt, deze op den 9 Octob. alhier getrouwt Wouter Kornelisse van Werkendam, weduwenaar van Aaghte Lauwrentse tot Ooltjesplaat, met Annetje Gijsberts, jonged., woonende tot Lekkerkerk

Den 25 Sept. ondertrouwt, en den 15 Octob. gegeven attestatie om op de Oude Tonge te trouwen Kornelis Jacobse Braber, weduwenaar van Leentje Jacobs Drijver, met Marijtje Teunis, weduwe van Lambert Theunijse de Man, beide woonaghtigh onder de Plaat

Den 8 October ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Michiel Baltense van Nuijs, weduwenaar van Gaurijntje Jans, met Lijntje Teunis, meerderjaarige doghter, beide woonaghtigh onder de Plaat

Op deze den selven dito, en op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Abraham Pieterse van Lis, weduwenaar van Katelijntje Tijssen, met Katharina Maartens, weduwe van Jacob Janse van Meurs

Op den selven dito, en op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Govert Denijsse van Tilburgh, jonghman van de Galantesche Sluijs, met Sijtje Wouters, jonge doghter van Willemstad en woonaghtigh alhier

Ondertrouwt bij de kerkenraad op den 12 Novemb., op den behoorlijken tijd getrouwt Walraven Henrikse van Spijk, weduwenaar van Perintje Meuwis, woonende alhier, met Maatje Govers, jonged., geboortigh van Sevenbergen, en mede woonaghtigh alhier

Den 2 December in ondertrouw aangetekent, den ? tijd getrouwt Kornelis Jan Maartense, weduwenaar van Pleuntge Arents van Gelkum, met Annetje Pieters, jonged., geboortigh en woonaghtigh alhier

Den 23 December ondertrouwt, den 8 Maart 1673 alhier getrouwt Michiel Arentse, jonghman van de Plaat, met Krijntje Jans, jonged., geboortigh uit Dirksland en woonaghtigh onder de Plaat

T Jaar 1673

Den 14 Januarij ondertrout, op conditie dat voor het trouwen consent van de moeder sal worden vertoont, na vertooninge op den behoorlijken tijd getrouwt Dingeman Jooste Foppe, weduwenaar van Adriaantje Klaas, woonende in ???t Plaatse land, met Tannetje Henriks van de Geer, jonged. uit T Oude Tongsche land, en mede woonende in t Plaatse land

Den 11 dito angetekent, en den 3 April alhier getrouwt Marcelis Janse, weduwenaar van Belijtje Stoffels, met Geertje Maassen, van Hennewijnen, beide woonaghtigh in de Langstraat

Den 23 dito ondertrouwt, den 11 Maart gegeven attestatie van de kerkenraad om elders te trouwen Evert Janse, wed.r van Elisabet Jacobs, woonaghtigh op den Bommel, Neeltje Willems, jonged., woonaghtigh alhier

Den 4 April ondertrouwt onder handschrift van de oom van de bruid tot consent, den 5 Meij gegeven attestatie om op den Bommel te trouwen Pieter Mathijsse den Ruijter, jonghman, met Leentje Kornelis, jonged., beide woonende onder Ooltjesplaat

Den 14 dito, onder bijgaande handschrift van ouders tot consent van houwelijk, ondertrouwt, gegeven attestatie den 6 Meij om op den Bommel te trouwen Kornelis Thomasse Lelienburgh, weduwenaar van Pietertje Jans, met Willemijntje Arents, jonged., beide alhier

Gekomen met attestatie van den Bommel, dat den 29 dito ondertrouwt waren Jan Gijsbertse de Haas, jonghman, met Blesijntje Thomas Lelienburgh, wed. van Kornelis Pieterse Goeree

Den 6 Meij ondertrouwt, en den 22 dito alhier getrouwt Jan Harmanse van Suijdingen, weduwenaar van Kruijniertje Dirks, met Neeltje Teunis de Vlamingh, jonged., beide woonaghtigh alhier

Den selven dito, en den 22 dito alhier getrouwt Kornelis Willemse, jonghman, met Maatje Teunis Sonnemaar, jonged., beide woonende onder Ooltjesplaat

Den 13 Meij ondertrouwt, onder consentbrief van de moeder des bruidegoms, geteikent door D. Haar, predik. tot Roon, en dat sulken daar na gegeven attestatie om elders te trouwen Andries Aartse Rijsdijk, jonghman van Roon, met Maria Abrahams, wed. van Arij Klaasse Hartendoot

Gekomen den Meij met attestatie van den 17 der Februar., dat tot Ottoland waren ondertrouwt, en zijn op den behoorlijken tijd op den Bommel getrouwt Joris van der Veld, j.m. van Dirksland en woonaghtigh alhier, met Maria Dammes, wed. van D. Rudolphus Artopaeus, in sijn leven predikant tot Ottoland, woonende aldaar

Den 31 Octob. ondertrouwt, op conditie dat naar het laatste gebod acte van consent van des Bruids moeder sal moeten worden ingebraght,

Wouter Theunisse, jonghman van Beest, geen ouders hebbende, geassisteert met sijn broeder, met Anneke Jans, jonge doghter van Roosendaal, beide woonaghtigh alhier

1674 den 16 Febr. ondertrouwt, den 4 Maart daar aan volgende alhier in de kerke getrouwt Jan Melse Kruithof, weduwenaar van Neeltje Govers, met Machtelt Jans Groen, weduwe van Anthonij Kornelisse van der Waal

Den 1 Maart, den 18 dito getrouwt Pieter Kornelisse, jongh., weduwenaar van Pietertje Kornelis, met Klaartje Dammis, wed. van Willem Janse Lankhair, beide woonaghtigh alhier

Den 2 Maart, den 18 dito getrouwt Willem Gerritse Pijl, jonghman van Ooltjesplaat, met Adriaantje Reulof, wed. van Leendert Klaasse van der Velde

Den 10 dito, den 26 dito getrouwt Abraham Pieterse Lelienburgh, jonghman, met Susanna van der Velde, jonge doghter

Den 16 dito, 4 dagen na den behoorlijken tijd alhier getrouwt Huibreght Kornelisse Kleinders, jonghman van Santenbuiten, met Jannetjen Heindriks, wed. van Simon de Mit

Den 6 April getrouwt in Middelharnas Arent Theunisse Post, jonghman van Middelharnas, met Stijntje Kornelis Kruithof, jonge doghter, woonaghtigh alhier

Den 21 dito, en 1 Julij alhier getrouwt Wouter Kornelisse Krommendijk, jonghman, met Teuntje Kornelis van der Waal, jonged., beide woonaghtigh alhier

Arent Janse Boots, jonghman, met Sara Bromans, jonged., beide woonaghtigh alhier

Den 30 Junij , en 15 Julij alhier getrouwt Jan Adriaanse Facq, wed.r van Kornelia Kornelis, met Saartje Harmans van Zuidingen, jonged., beide gebooren en woonaghtigh alhier

Den 11 Aug. ondertrouwt, op den behoorlijken tijd getrouwt Simon Kornelisse van der Waal, wed.r van Tannetje Joris, met Maatje Frans, jonged., beide woonaghtigh alhier

Den 13 dito alhier ondertrouwt, den 18 Novemb., daaraan alhier getrouwt Arij Bastiaanse, weduwenaar van Marij Korstiaanse, laatst gewoont hebbende tot Piershil, met Ietje Korstiaans, wed. van Krijn Adriaanse Warre, beide woonaghtigh alhier

T Jaar 1675 Govert Denisse van Tilburgh, weduwenaar van Sijtje Wouters, gebooren en woonaghtigh alhier, met Belij Goverts, weduwe van Jan Janse Kempenaar, gebooren van Kempen en woonaghtigh in de Langstraat

Hebben blijk gebraght van Rotterd., dat aldaar waren ondertrouwt den 9 Febr., het tweede gebod door ordre van de magistraat opgehouden, gedaan door Hilletje Pieters, bij Kornelis Mijven bevestight, den 16 dito geeft de magistraat door de bode laten aanleggen, dat de geboden weder moghten gaan, den 24 dito gegeven attestatie, dat de geboden gegaan waren, om tot Rotterd. af weder te trouwen Kornelis Mijven, jonghman van Willemstad, woonaghtigh alhier, met Katharina van Beveren, wed. van Johannes Jans, woonende tot Rotterdam

Den 9 Maart ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Johannes Leendertse Harink, jonghman, gebooren en woonaghtigh alhier, met Lena Jans Meermans, jonge doghter, geboren tot Willemstad en woonaghtigh alhier

Den 13 Maart ondertrouwt, en den 12 April attestatie gegeven om elders te trouwen Jan Gerritse Paremans, jonghman van Hauterjaen, woonaghtigh in t Plaatsche land, met Digne Bastiaanse, wed. van Stoffel Huijgen de Hoogh, mede woonaghtigh onder de Plaat

Den 20 April ondertrouwt, en den 12 Meij daar aan alhier getrouwt Pieter Dirkse Okker, jonghman, gebooren en woonaghtigh onder de Plaat, met Saartje Jans van de Tonnekreek, geboren in het Willemstadsche land, en woonaghtigh alhier

Ondertrouwt tot Rotterdam den 1 Julij, attestatie gegeven, dat de geboden hier gegaan waren, om tot Rotterdam of elders te trouwen Anthonij de Ridder, wed.r van Grietje Leenderts, tegenwoordigh schoolm. alhier, met Johanna Havelaar, jonged. van Rotterdam

Den 29 Aug. ter presentie van Jan van Strijkersberge ondertrouwt, gegeven attestatie om elders te trouwen Marinus Breeman, wed.r van Jaquemijne de Luither, woonende in Sommelsdijk, met Pieternelle Harinks, woonende alhier

Den 7 dito ondertrouwt, getrouwt van mij in de kerke van den Bommel den 29 Sept. daar aan Pieter Janse, jonghman, gebooren in Anraad, met Neelke Klaas, jonged. van Varik, beide woonaghtigh alhier

Den 21 dito ondertrouwt, den 27 Novemb. daar aan van mij op de Stad getrouwt Kornelis Theunisse van Galder, weduwenaar van Pietertje Pieters, met Neeltje Pieters, jonge doghter van Nouland, beide woonaghtigh onder de Plaat

Den selven dito ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Sent Jacobse van Stad, jonghman, gebooren op de Stad en woonaghtigh alhier, met Gerritje Guiljaams, geboren en woonaghtigh alhier

Den 2 Novemb. ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Jan Willemse, jonghman van Leks-mond, met Jaquemijntje Arens, jonged., gebooren en woonaghtigh alhier

1676 Den 18 Januarij ondertrouwt volgens blijk van consent van de vooght des bruidegoms, den 2 Febr. daaraan alhier getrouwt Jan Kornelisse de Graaf, jonghman, met Leentje Dirks, jonge doghter, beide gebooren en woonaghtigh alhier

Den 15 dito ondertrouwt, den 4 Maart daar aan, door mij op de Stad getrouwt Paulus de Groot, jonghman, gebooren en woonaghtigh alhier, met Lijntje Davids van Mouden, weduwe van Kornelis Guiljaamse, tegenwoordigh woonende alhier

Den 7 Maart ondertrouwt, den 22 dito daar aan alhier getrouwt Henrik Gijsbreghtse, weduwenaar van Saartje Jans, met Neeltje Kornelis, wed. van Jillis Boomgaard, beide woonaghtigh alhier

Den 2 April ontfangen blijk van Strijen, dat aldaar waren ondertrouwt, sijn op den 6 April alhier getrouwt Abraham Willemse Jonker, j.m. van Dordreght, woonende in Strijen, met Annechje Joppe de Vos, j.d. van Rotterdam, woonende in de Plaat

Den 11 April ondertrouwt Laurents Kornelisse Taxhoorn, jonghman, geboortigh van Genderen en woonaghtigh alhier, met Maatje Klaas van Sluijs, jonge doghter, gebooren en woonaghtigh alhier

Zijn op den Bommel ondertrouwt den 1 Aug., en hebben attestatie daar vandaan gebraght om de geboden hier mede te laten gaan Balten Henrikse Hemen, j.m. van Venlo, met Annetje Florus van Alkmaar, j.d. van Princeland

Zijn op Middelharnas ondertrouwt den 7 Aug. 1676, en den 1 Sept. hier vandaan attestatie gegeven om te trouwen Gerrit Kornelisse de Grijse, j.m., met Grietje Kornelis, jonge doghter, beide woonende op de grond van Middelharnas

Den 19 Decemb. ondertrouwt, den Januarij 1677 alhier getrouwt Kornelis Leendertse van Schouwen, weduwenaar van Neeltje Leenderts, met Krijntje Pieters, jonge doghter, van geboorte alhier, woonende ten sijnen huise

???T jaar 1677 den 6 Maart ondertrouwt, op conditie van eerstdaaghs nader attestatie te verleenen Jacob Arentse den Ouden, jonghm. van de Group, met Magdaleentje Abrahams, jonged., gebooren en woonaghtigh alhier

Den 13 dito ondertrouwt na ? de attestatie wederzijds Leendert Willemse Braber, jonghman van de Plaat, met Adriaantje Lodowijks van Puroijen, jonge doghter van Herkinge, beide woonaghtigh onder de Plaat

Den 24 April ondertrouwt, en den 16 Meij daar aan alhier getrouwt Reinout Willemse, weduwenaar uit het land van Tholen, met Klara Dammisse, weduwe van Willem Janse Lankhair, beide woonaghtigh alhier

Den 1 Meij bij de kerkenraad ondertrouwt, en den 23 derselven daar aan alhier getrouwt Jan van Roon, weduwenaar van Neeltje Erasmus, met Maatje Stevens, wed. van Bastiaan Theunisse den Os

Den 10 Julij ondertrouwt, den 25 Julij daaraan gegeven attestatie om op den Bommel te trouwen Jacob Janse in toude Land, weduwenaar van Annetje Pieters, woonende aan den Bommel, met Saartje Jans, weduwe van Pieter Dirkse Okker, woonende onder de Plaat

Alsmede ??? zie boven - den 31 Julij attestatie gegeven om op de Stad te trouwen Jochum Dirkse Okker, weduwenaar van Jannetje Jacobs, wonende onder de Plaat, met Katharina Kornelis van de Viver, jonge doghter, woonende alhier

Den 28 Aug. alhier ondertrouwt, en zijn op den 19 Sept. daar aan alhier getrouwt Teunis Marinisse, jonghman, gebooren ende woonaghtigh alhier, met Maatje Maartens Noppe, jonged., geboren onder de jurisdictie van Clinkerland, en woonaghtigh alhier

Den 4 Sept. ondertrouwt alhier, en den 19 Sept. daar aan alhier getrouwt Kornelis Kornelisse van Mierop, jonghm., gebooren in Outdorp, met Janneken Fransen, wed. van Jan Arentse Bakker, gebooren in Ooltjesplaat, beide woonaghtigh alhier

Den 4 Sept. attestatie alhier gebraght, dat op den Bommel waren ondertrouwt, en den 6 dito attestatie wederom gegeven om elders te trouwen Jacob Gijsbrechtse van der Westen, jonghm. van Sprundel, met Jannetje Willems, jonge doghter van Varik in Tielerwaart, beide woonende op den Bommel

Ontfangen attestatie van den 17 Sept. 1677, dat aldaar waren ondertrouwt, den 10 Octob. daar aan gegeven attestatie dat de geboden hier gegaan waren om elders te trouwen de heer Steven van Malta, weduwenaar van juffr. Geertruid Lettinghs, met juffr. Maria Valburgh, jonge doghter van der Neusen

Den 9 Octob. alhier ondertrouwt, den 30 daar aan alhier in de kerke getrouwt Christoffel Janse Duiven, weduwenaar van Belij Govers, woonende onder de Plaat, met Eeuwoutje Stoffels, weduwe van Paulus Guiljaamse, woonende alhier

De 24 Decemb. 1677 ondertrouwt Johannes Willemse Koster, weduwenaar van Grietje Eghberts Dijk, woonende op den Bommel, met Adriaantje Willems, weduwe van Jan Kornelisse Rijswerker, woonende alhier

1678 den 15 Januari zijn alhier op ordinaris gezegelt versoek ondertrouwt, den 6 Febr. daar aan alhier getrouwt Jan Jillisse Blok, weduwenaar van Dingene Klaasdr Hagenaar, met Maatje Simonsdr, jonge doghter, beide woonaghtigh onder de Plaat

Dito den 30, dito daar aan alhier in de kerke getrouwt Henrik Janse Uilerts, weduwenaar van Lijsbet Willems, met Annetje Michiels, beide woonaghtigh alhier

Den 22 Januarij ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd getrouwt Kornelis Janse Commissaris, jonghman van Rucfen, met Krijntje Goutswaart, jonge doghter van Dircksland

Den 5 Februarij ondertrouwt, den 27 dito daar aan alhier getrouwt Jan Dirkse van Goil, jonghman van Out Gastel, met Lijntje Jacobs, jonge doghter, woonende alhier

Den 15 dito ondertrouwt, en den 19 Maart daar aan gegeven attestatie om op de Stad te trouwen Leendert Lodowijkse van Puroijen, jonghman, geboortigh van Herkinge, met Meijntje Lambreghts Rouw, jonge doghter, gebooren en woonaghtigh alhier

Den 26 dito ondertrouwt, en den 27 Maart gegeven attestatie om op de Stad te trouwen Theunis Janse van de Geer, jonghman, geboortigh van de Stad, met Pieternelletje Philipsdr, weduwe van Marinus Janse Hagenaar, woonende onder de Plaat

Den 5 Maart ondertrouwt, den 27 dito daar aan alhier getrouwt Kornelis Janse Koesaert, jonghman, met Jannetje Willems van Fissel, jonge dogher, beide geboren en woonaghtigh alhier

Ondertrouwt den 9 April, getrouwt den 8 Meij 1678 Johannes Leendertse van der Velde, jonghman, gebooren in de Plaat alhier, met Maatje Jans Meermans, jonge doghter, gebooren tot Willemstad, beide woonende alhier

Dito, getrouwt den 1 Meij daar aan Klaas Janse Koert, jonghman, gebooren in het Oude Tongsche land, met Willempje Henriks, jonge doghter, van geboorte van Varik, beide woonende onder de Plaat

Den 15 April, getrouwt den 15 Meij daar aan Henrik Janse van Uijtreght, jonghman, met Tanneken Henriks van de Geer, weduwe van Dingeman Jooste

Den 23 dito, getrouwt den 15 Meij daar aan Wouter Domisse van Tilburgh, weduwenaar van Teuntje, met Wijven Jans, weduwe van Thijs Rijkse Vliegh, beide woonaghtigh onder de Plaat

Den selven dito, getrouwt den 15 Meij daar aan Thijs Theunisse van Es, jonghman, met Susannetje Jillis van den Broek, jonge doghter,. beide gebooren en woonaghtigh onder de Plaat

Ondertrouwt den 11 Junij, den 10 Julij daaraan alhier getrouwt Jan Harmanse van Zuidingen, weduwenaar van Neeltje Theunis ?, Heijltje Paulus, jonge doghter van Rotterdam, beide woonaghtigh alhier

Den 25 Junij, en op den ordinaren tijd alhier getrouwt Arent Roelofse van Putten, jonghman van Ooltjesplaat, met Neeltje Willems van Aken, jonge doghter van Dirksland, beide woonaghtig alhier

Den 24 September ondertrouwt, en den 16 October alhier getrouwt Jan Pieterse van Korsenbroek, jonghman, met Grietje Wouters Mijs, jonge doghter, beide woonende onder de Plaat

Den 22 October onder getuigenis van Jacob Suiker en Willem Marinusse, dat den bruidegoms vader en moeder al 18 of 19 jaar zijn wegh en dood geweest, deselve van den armen alhier is groot gebraght en gantsch geen vrinden heeft, den 20 Novemb. daar aan alhier getrouwt Jan Janse de Groot, jonghman, gebooren en woonaghtigh alhier, met Maatje Kornelis van Goeree, weduwe van Pieter Kornelisse, mede woonaghtigh alhier

Den 5 Novemb. op acten van ontslaginge van eenen voorgaanden ondertrouwen met Maatje Jacobs, in ondertrouw aangegeven, den 20 dito daar aan alhier getrouwt Leunis Klaasse Goijman, jonghman van Dirksland, met Maatje Jacobs Drijver, woonaghtigh in Ooltjesplaat alhier

Den 18 dito op attestatie van de bruid van haar moeder, den bruidegom mondigh zijnde, ondertrouwt, den 18 Decemb. daar aan alhier getrouwt, en den 29 daarvan attestatie gegeven Kornelis Kornelisse de Bruine, jonghman van Dirksland, met Neeltjen Adams, jonge doghter van Vlaardingen, beide onder de Plaat

Den 5 Januarij 1679 ondertrouwt, onder conditie dat de geboden op Princenland mede gaan moghen, twelk geschiet zijnde, zijn deselve op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Jan Kornelisse Klouwes, jonghman van Nieuw Gastel, met Annetje Flore van Alkmaar, geboortigh van Princeland, en beide woonende onder de Plaat

Den 18 Februarij ondertrouwt, den 12 Maart daar hier in de kerke getrouwt Andries Andriesse Struijs, j.m. van Oud Gastel, hebbende geen ouders of vooghden, en hier drie jaren een gewoont, met Lijntje Jacobs, wed. van Jacob Janse van den Houten, beide woonende onder de Plaat

Den 11 Maart ondertrout, op ? van een zegel, den 3 April daar aan alhier getrouwt Jacob Merinisse van Ter Veer, jonghman van Princenland, en woonaghtigh alhier, met Arentje Jans Fictoors, jonge doghter, gebooren en woonaghtigh alhier

Op deselve dagh op behoorlijk zegel, den 4 April gegeven attestatie om elders te trouwen, en ontfangen attestatie dat te Dordreght getrouwt zijn Arnout Arnoutse van de Koolput, jonghman van St. Maertensdijk, met Nelletje Kornelis Kruithof, wed. van Chiel Janse Troost, beide woonende alhier

Den 1 April ondertrouwt, op conditie dat de geboden tot Tholen gaan moeten, den 6 Meij attestatie gegeven door de kerkenraad in zijn absentie om op den Bommel te trouwen Marinus Henrikse van Breda, weduwenaar van Adriaantje Pieters, laatst gewoont hebbende tot Tholen, met Kornelia Dammisse Karduiks, weduwe van Michiel Gerritse van Hulst, gebooren en woonaghtigh alhier

Den selven dito ondertrouwt, den 16 dito op de Stad getrouwt, den dito door mij selve op de Stad getrouwt Pieter Janse Koesaert, jonghman, met Susanna Arents van de Stad, jonge doghter, beide gebooren en woonaghtigh alhier

1680 13 Januarij ondertrouwt onder attestatie van de vader des bruids, den 8 Febr. des donderdaeghs na de avondpredikatie alhier getrouwt Jacob de Prins, weduwenaar van Anna van Ravestein, met Perijna Kornelis, jonge doghter van de Klundert, beide woonende alhier

27 April ondertrouwt, den 2 Junij daaraan alhier getrouwt Govert Denisse van Tilburgh, weduwenaar laatst van Belijtje Goverts, met Geertje Maesse, weduwe van Marcelis Janse, beide woonende onder Plaatse jurisdictie

4 Meij, den 10 Junij daaraan alhier getrouwt Job Janse Jongevree, jonghman, gebooren en woonaghtigh alhier, met Leuntje Jans van Puroijen, jonge doghter, mede geboren en woonaghtigh alhier

18 dito bij de kkraad ondertrouwt Henrik Janse Uilerts, laatst weduwenaar van Anneken ???, met Willemtje Huibreghts, j.d., geboren tot Grave, beide woonende onder de Plaat

Den 6 Julij ondertrouwt, en den 28 daar aan alhier getrouwt Johannes Kortrijk, jonghm., geboren tot Dordreght, met Petronella van Putten, j.d., geboren tot Ooltjesplaat, en beide alhier woonaghtigh

Den 16 Aug. ondertrouwt, 1 Sept. daaraan alhier getrouwt Ruth Janse van Esch, jongman, geboren in de N. Tonge, met Dirkje Jans, geboren tot Gorcum, beide hoorende onder de Plaat

Den 28 Sept. ondertrouwt, tot Dordreght getrouwt Johannes Christiaanse van Boghwaart, jonghm., geboren tot Waegeningen in Gelderland, met Annetje Jans, wed. van Jaeger Johannes Kruisch, beide woonende tot Ooltjesplaat alhier

Als boven ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Jacob Chiele Kempenaar, jonghman, geboren alhier, met Aaghje Aarts, weduwe van Jan Willemse Noorman, beide woonaghtigh alhier

Den 12 Octob. ondertrouwt, den 7 Novemb. daaraan alhier getrouwt Maarten Leendertse van der Velde, jonghman, met Annetje Jans Koesaerts, jonge doghter, beide geboren en woonaghtigh tot Ooltjesplaat alhier

Den dito ondertrouwt den 17 Novemb., daar aan alhier getrouwt Adriaan van t Hof, jonghman van Delf, woonende tot Rotterdam, met Joanna van Geel, jonge doghter, woonende tot Ooltjesplaat alhier

Ondertrouwt den 8 April, den 6 Meij attestatie gegeven door de kerkenraad in mijn absentie om op den Bommel te trouwen Frederik Krijnse, jonghman, met Janneken Jans Stalpert, jonge doghter, beide gebooren en woonaghtigh onder Ooltjesplaat alhier

Den 15 dito is het tweede gebod door ordre van den gemeijnthe alhier gehouden Leendert Danielse Prins, weduwenaar laatst van Aaltje Jooste, met Leuntjen Arents Bom, weduwe van Johannes Kornelisz Fictoors, beide hoorende onder de Plaat

Den 22 dito, den 14 Meij in de kerke alhier door mij getrouwt Bastiaan Pieterse de Haas, jonghman, met Maatje Jans Rol, wed. van Kornelis de Vogel, beide hoorende onder de Plaat

Den 2 of 3 Junij ondertrouwt door de kerkenraad, en den 18 is door mij daar aan alhier getrouwt Leunis Klaasse Goijman, weduwenaar van Maatje Drijvers, met Maatje Bartels van Klooster

Den 16 dito, en den 9 Julij alhier getrouwt Henrik Gerritse van Puroijen, jonghman van hier, met Grietje Lodders, wed. van Leendert Arentse Kasteleijn, hoorende onder de Plaat

Den 12 Aug. ondertrouwt, op den ordinaren tijd alhier getrouwt Kornelis Denisse van Tilburgh, jonghman van Ooltjesplaat, met Maartje Marinis, jonge doghter van Kruisland, woonende alhier

Den 19 dito, op den ordinaren tijd alhier getrouwt Gerrit Pieterse Ravestein, jonghman, met Geertje Aarts, jonge doghter, beide geboren en woonaghtigh alhier

Den selven dito, op den ordinaren tijd alhier getrouwt Tobias Hendrikse, jonghman van ???t Suidland, met Jannetje Aarts, jonge doghter, geboren en woonaghtigh alhier

Den 2 Sept., kort daar aan wettelijk hier getrouwt Jan Anthonisse van der Waal, jonghman, gebooren en woonaghtigh alhier, met Gerritje Jans van den Valke, wed. van Jan Claejer, gebooren tot Nimwegen

Den 25 Octob. op attestatie van des bruigoms moeder alhier ondertrouwt, den 12 Novemb. daar aan alhier getrouwt Joost Stevense, jonghman van Halteren, met Neeltje Kornelis de Wit, jonge doghter, gebooren en woonaghtigh alhier

Den 28 dito ondertrouwt, op den 19 Novemb. daaraan alhier getrouwt Cornelis Cornelisse de Wit, jonghm., met Pietertje Ravesteins, jonge doghter, beide hoorende onder de Plaat

Den 16 Decemb. ondertrouwt op schriftelijk consent van de vader des bruidegoms, den 1 Januarij 1688 daar aan getrouwt Pieter Michielse van der Hoek, jonghm. van Pernis, met Kornelia Willems Beaufiere, jonge doghter van hier

1681 Den 29 Maart ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Huijgh Arentse, weduwenaar van Lijsbet Jans Hamer, met Maatje Iemands Suiker, weduwe van Theunis Denisse van Tilburgh, beide woonaghtigh alhier

Den 5 April ondertrouwt, den 11 Meij alhier getrouwt Dirk Dirkse van Elsen, jonghm. van Zierikzee, met Maria Lambreghts Rouw, jonged. van Ooltjesplaat alhier

Den 12 dito ondertrouwt, den 11 Meij alhier getrouwt Willem Pieterse de Graaf, jonghman, geboren in de Zuidzijde, met Pietertje Antonis, jonge doghter, geboren en beide woonende alhier in Ooltjesplaat

Den 29 Augustus ondertrouwt in Dirksland Kornelis Antonisse de Mans, jonghm., met Jacomijntje Willems, weduwe van Jan Janse

Den 7 Sept. getrouwt met attestatie van de Stad Dirk Gerritse de Zeeuw, j.m., met Lijsbet de Swart, jonged.

Den 1 Novemb. ondertrouwt, den 11 Decemb. daar aan alhier getrouwt Kornelis van der Veldt, jonghman, gebooren en woonaghtigh alhier, met Marijtje Gerrits, weduwe van Pieter Janse Deunus, mede woonende alhier

Den 5 Decemb. ondertrouwt, den 26 dito daar aan alhier getrouwt Anthonij Janse van Sermont, jonghm., geboren tot Uitreght, en woonende alhier, met Agnietje Wouters Mijs, jonged., geboren en woonaghtigh alhier

Den 27 Decemb. ondertrouwt, den 18 Januarij 1682 daar aan alhier getrouwt Job Kornelisse de Bruine, jonghman onder Middelharnas, gebooren en woonaghtigh onder de Plaat, met Leuntje Teunis Hoevenaar, jonged., gebooren en woonende alhier

Den 10 Januarij 1682 ondertrouwt Frederik Krijnse, weduwenaar van Janneke Stalpert, met Henrikje Henriks, jonge doghter van Varik, beide woonende onder de Plaat

Den 8 Januarij op attestatie van den Bommel alhier getrouwt Simon Jooste Geus, jonghm., gebooren en woonaghtigh op den Bommel, met Maetje Simons, jonge doghter van Out Klaaswaal, mede woonende aldaer

Den 22 Maart ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd getrouwt Gerrit Janse Pijl, jonghman van de Plaat, met Jannetje Klaas Swartje, jonged. van Beuningen

Den 4 April ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd getrouwt Henrik Janse Schraats, j.m. van Kruisland, met Pleuntje Jooste, j.d. van de Plaat alhier

Den 11 April ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd getrouwt Thijs Mankse, weduwenaar van Neeltje Leunis, met Marijtje Denis van Tilburgh, j.d. van Ooltjesplaat

Den 9 Meij ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd getrouwt Frans Dirkse van de Viver, weduwenaar van Susanna Pieters, met Neeltje Willems van Aken, weduwe van Arent Roelofse

Den 23 dito ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd getrouwt Stoffel de Graaf, weduwenaar van Trijntje Arents, met Trijntje Kommers, weduwe van Arij Blommendaal

Den 25 Sept. ondertrouwt, en den 18 Octob. gegeven attestatie om op den Bommel te trouwen Pieter Thijsse de Ruiter, weduwenaar van Neeltje Kornelis Nols, met Magdaleentje Jaspers, jonged. van de Plaat

Den ??? Octob. ondertrouwt, en den 25 dito daar aan getrouwt Huibreght Kornelisse Kleinder, weduwenaar van Jannetje Henriks, met Pietertje Ravestein, weduwe van ???

Den 28 Novemb. ondertrouwt, en den 1 Januarij 1683 daaraan alhier getrouwt Jacob Pieterse Noorddijk, weduwenaar van Pieternelletje Kommers, woonende op den Bommel, met Lijntje Teunis, weduwe van Michiel Baltense van Nuijs, woonende alhier

1683 Den 23 Januarij ondertrouwt, den 7 Maart daaraan alhier getrouwt Leendert Danielse Prins, laatst weduwenaar van Leuntje Arents, met Anneken Machij, laatst weduwe van Christiaan ?, beide woonaghtigh alhier

Den 29 Jauarij in huis, daar voor sij hebben ? twee ? ? ondertrouwt, en 18 Febr. daar aan getrouwt Govert de Rijk, laatst weduwenaar van Adriaantje Koole, woonende in de Oude Tonge, met Maria Strijkersberge, jonge doghter alhier

Den 30 dito, den 18 Febr. daaraan alhier getrouwt Mathijs Teunisse van Es, weduwenaar van Susanne Jillis, met Annetje Kornelis Baks, jonge doghter van Stad, en beide woonende onder dese heerlijkheid

Den 18 Febr. daaraan alhier getrouwt Joost Stevense van Halteren, weduwenaar van Neeltje Kornelis de Wit, met Katharina Kornelis, weduwe van Jochum Dirkse Okker, beide woonende alhier

Den 13 Maart ondertrouwt, en 11 April daar aan alhier getrouwt Leendert Janse Quak, jonghman, woonende alhier, met Leuntje Gerrits Dansser, jonge doghter uit Sommelsdijk

Den 10 April ondertrouwt, en 9 Meij alhier getrouwt Daniel Leendertse Prins, jonghman, met Leuntje Jacobs Boots, jonge doghter, beide woonende alhier

Den 24 dito ondertrouwt, en 16 Meij daar aan getrouwt Frans Janse van Nielen, j.m. van de Plaat, met Klaasje Marinus Klok, j. d. van den Bommel

Den 15 Meij ondertrouwt, den 7 Junij daar aan getrouwt Henrik Janse de Jongh, j. m., met Maatje Klaas van Putten, j. d., beide van de Plaat

Den 12 Junij, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Harman Taxhoorn, weduwenaar van Maatje Jacobs Fiek, met Geertje Ariens van Kempen, j.d., gebooren in Sommelsdijk, en woonaghtigh alhier

Den 20 Aug. ondertrouwt, op conditie dat voor den trouwdagh den bruidegom attestatie van sijn ouders sal brengen, den 7 Sept. ontfangen attestatie van de ouders, en gegeven attestatie om elders getrouwt te worden Pieter Henrikse Puin, jonghman van Aarssen, met Tanneke Jans, jonge doghter, geboren op den Bommel, beide woonende alhier

Den 9 Octob. ondertrouwt, den 7 Novemb. daar aan getrouwt Bastiaan Arnoutse Soetermeer, jonghm. van de Plaat, met Pietertje Marcusse, jonged. van Simonshaven, woonende alhier

Den 16 Octob. ondertrouwt, den 14 Novemb. daar aan door mij op den Bommel getrouwt Theunis Dammisse Grotenboer, j. m., geboren en woonaghtigh alhier, met Maatje Jans Rol, wed. laatst van Bastiaan de Haas, mede geboren en woonaghtigh alhier

Den 30 Octob., den 25 Novemb. daar aan Andries Aartsen Rhijsdijk, weduwenaar van Maria Abrahams, met Marijntje Henriks, jonge doghter, beide woonende onder de Plaat

Dito, den 21 Novemb. daar aan Kornelis Pieterse Bot, jonghm. van Sommelsdijk en woonende onder de Stad, met Leentje Henriks, jonged., hoorende onder de Plaat

Den 20 Novemb. ondertrouwt, den 19 Decemb. daaraan getrouwt Elias Beaupuij de Jonge, j.m. van Uitregt, met Nicolasia Koopmans, weduwe van Joris van der Veld, alhier

1684 Op attestatie dat in Sommelsdijk waren ondertrouwt den 17 Nov., en den 9 Decemb. daarvan attestatie gegeven om elders te trouwen Aren Lodewijkse van Puroijen, jonghm. van Herkinge, woonende onder t gereght van Middelharnas, met Jacomijntje Klaas Munnik, jonged. van Sommelsdijk

Den 7 April 1684 ondertrouwt Gerrit Korstiaanse Bosschieter, weduwenaar van Willemtje - , woonende onder Middelharnas, met Neeltje Dingemans de Hand, jonged. van de N. Tonge, en woonende alhier

Den 24 Junij ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Leendert Janse van Schouwen, jonghman, geboortigh onder de Plaatse jurisdictie, met Annetje Jans Lijbert, weduwe van Jochum Klaasse Bouman

Den 15 Julij ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Henrik Hartendood, weduwenaar van Leentje Leenderts, woonende onder de Plaat, met Maartje Jans, jonged. van Schiedam

Den 26 Augustus Mels Klaasse van Rosendael, jonghman, met Anneke Jans van Nes, jonge doghter, beide onder de Plaat

Den 2 Sept. ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Arij Willemse Speck, jonghman, met Jannetje Willems Braber, jonge doghter, beide onder Ooltjesplaat

Den 29 Octob. ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Kornelis Davidse Mijs, jonghman, met Agnietje Thijsse van Putten, jonge doghter, beide onder Ooltjesplaat

Den 23 Decemb. ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd getrouwt Francois Aartse van Opbergen, jonghm. van Nederhe??beek, met Helena Bastiaans, weduwe van Kornelis Maartense van Putten, beide woonende alhier

1685 Ondertrouwt den 27 Jan., op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Anthonij van Vessem, jonghman van Halteren, met Janneke Willems van Vissel, weduwe van Kornelis Janse Koesaert

Ondertrouwt op den 10 Februarij, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Jan Jansen den Blaeuwen, weduwenaar van Tanneke Willems, woonende in de Zuidzijde, met Gerritje Jans van Schouwen, jonge doghter, woonende alhier

Den 9 Maart ondertrouwt, den 5 April alhier getrouwt Jan Kornelisse Bax, jonghman van Saamslagh, met Neeltje Jacobs Vink, jonge doghter van Middelharnas, beide woonaghtigh alhier

Den 17 dito, den 1 April alhier getrouwt Willem Marinusse Spek, weduwenaar van Neeltje Marcelis, met Kornelia Daams, weduwe van Marinus Henrikse van Breda, beide hoorende onder de Plaat

Den 20 April Jan Pieterse van Kroonenburgh met Anneke Franse van Kroonenburgh, den 6 Meij getrouwt

Den 21 dito ondertrouwt, den 21 April gegeven attestatie om elders te gaan trouwen Anthonij de Ridder, laatst weduwenaar van Joanna Havelaar, met Adriaantje Frasse, jonge doghter, geboren en beide woonaghtigh alhier

Den 4 Meij ondertrouwt, den 20 getrouwt Gijsbert Kornelisse de Grijse, j.m., met Maatje Eeuwouts Goeree, j. d., beide onder de Plaat

Den 5 Meij, den 20 Meij getrouwt Jacob Iemandse Suiker, weduwenaar van Aaghje Jonas, woonende in de Plaat, met Marijtje Henriks, weduwe van Jan Janse de Groot, woonende in de Zuidzijde

Den 25 Meij, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Harman Kornelisse Taxhoorn, weduwenaar laatst van Geertje Arents, met Anneke Pieters, weduwe van Kornelis Janse van Putten

Den 2 Junij ondertrouwt, den 24 dito alhier getrouwt David Davidse Kooman, weduwenaar van Leentje Leenderts, met Anna Jans Wijngaard, j.d., geboren in den Briel en woonende alhier

Den 9 Junij, den 24 dito getrouwt Frans Janse van Nielen, weduwenaar van Klaasje Klok, met Janneke Jans van der Heiden, j. d., geboren in de N. Tonge, beide woonaghtigh alhier

Den 14 Julij ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Lieven Jooste, jonghman van Bergen op Zoom, met Janneke Jans Hagenaar, jonged. van Gastel, beide woonende onder dese jurisdictie

Den 15 Sept. ondertrouwt, onder conditie dat van wegen de bruid voor het tweede gebod behoorlijke bescheiden sullen gebraght worden, den 13 Octob. hier getrouwt Anthonij Janse van Sermonde, weduwenaar van Agnietje Wouters Mijs, met Neeltje Pieters Blok, jonge doghter van Goeree, beide woonende onder dese jurisdictie

Den 22 Sept. ondertrouwt, den 21 Octob. daaraan alhier getrouwt Jacob Blenkveld, weduwenaar van Pietertje Jans van der Wede, woonende in den Briel, met Neeltje Maartens van Driel, jonge doghter, woonende alhier

Den 3 Novemb. ondertrouwt, den 25 daaraan door mij op den Bommel getrouwt Bastiaan Arentse Soetemelk, weduwenaar van Pietertje Marcus, met Katharijntje Joris Hagemans, j. d., beide woonende alhier

Den 4 Novemb. alhier getrouwt, die den Octob. te vooren waren ondertrouwt Stoffel Janse Kreeft, weduwenaar van - , met Jannetje Jacobs, weduwe van Sijbrant Goverse van der Goes, woonende op de Plaat

1686 den 5 Jan. ondertrouwt, den 24 daaraan alhier getrouwt Ieman Paulusse Kiebaan, jonghman van de Plaat, met Helena Dammis van der Plas, jonged. van Linspik, beide woonende alhier

Den 5 Octob. ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Laurens Kornelisse Taxhoorn, weduwenaar van Maetje Klaas, met Lijsbet Arens Soetemelk, j. d., beide woonende alhier

29 Maart 1687 ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Pieter Janse van Haansbergen, j.m., met Annetje Korns. Kruithof, wed. van Leendert Gabrielse de Jongh

Den 7 Junij ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Job Korns. de Bruin, weduwenaar van Leuntje Teunis Sonnemaar, met Pietertje Pieters Spek, jonge doghter van Ooltjesplaat, beide woonende alhier

Den 5 Julij ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Henrik Pieterse van Woensel, jonghm., geboortigh van Bellicom, met Kathrijne Jans, jonged., geboren van Dreumel, beide woonaghtigh alhier

Den 23 Aug. ondertrouwt, den 7 Sept. alhier getrouwt Abraham Gerritse van der Haar, weduwenaar van Jannetje Jans, met Leentje Laurens Schipper, laatst weduwe van Lambert Klaasse Rouw

Den 12 Sept. bij de ouderlingen Michiel Arentse van Stad en Steven van Walta ondertrouwt, op den 28 dito der ? van deselve ouderlingen alhier getrouwt Willem Janse Schotsman, weduwenaar van Agnietje Pieters de Haas, met Janneke Willems van Vissel, laatst weduwe van Anthonij Tonus van Vessem

Den 27 dito ondertrouwt, den 26 Octob. daaraan in de Plaat getrouwt Pieter van Geel, jonghm., en predikant deser plaatse, met Juffr. Elisabeth Robius, weduwe van Kornelis van Dalem, in sijn leven stadhouder en procureur alhier

Den 3 Octob. ondertrouwt, den 26 Octob. in de Plaat getrouwt Jan Janse van de Water, j.m. van Slijdreght, met Lijntje Jans van Puroijen, j.d. van de Plaat

Ondertrouwt den 15 Novemb., op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Dirk Pieterse Fransman, j.m., met Katelijntje Pieters van Werkendam, j.d., beide hoorende onder de Plaat

1688 den 6 Maart ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Jan Pieterse van Werkendam, weduwenaar van Annetje Franse, hoorende onder de Plaat, met Lena Jacobs, j. d. van Sommelsdijk

Den 3 Julij ondertrouwt, op den behoorlijken tijd getrouwt Johannes Leunisse van Puroijen, laatst weduwenaar van Anneke Laurents de Penningh, met Margrietje Joris Hagemans, jonged., geboortigh van Kerkhalingh, beide woonende alhier

Den 17 Octob. alhier getrouwt Tobias Henrikse van t Zuidland, wed. r van Janneke Aarts van den Kerkhove, met Maatje Pieters, j. d. van Maassluis

11 Decemb. ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Henrik Klaasse Hartendoot, laatst weduwenaar van Marijtje Jans van der Eiden, met Adriaantje Huiberts, laatst weduwe van Kornelis Pieterse van Lis

Dito ondertrouwt, en op den behoorlijken tijd alhier getrouwt met de bovenstaande Job Korns. de Bruine, laatst weduwenaar van Pietertje Pieters Spek, met Marijtje Harmans, jonge doghter van Jaarsveld

1689 den 22 Jan. Ondertrouwt, den 20 Febr. daar aan volgende getrouwt Jan Pieterse, jonghman van Oostenraad, met Dina van Beveren, jonge doghter van Rotterdam

12 Febr. ondertrouwt, den 6 Maart daar aan alhier getrouwt Eeuwout Willemse, jonghman, geboortigh van Leksmonde, met Annetje Kornelis Baks, weduwe van Thijs Theunisse van Es, beide woonende onder Ooltjesplaat alhier

Den 26 dito op attestatie dat de jonge doghter is vrije persoon, ondertrouwt Jan Willemse van Leksmonde, weduwenaar van Jaquemijntje Arents, met Sara Pieters, jonged., geboortigh van Vlissingen, beide woonende alhier

Den 5 Maart ondertrouwt, den 3 April alhier getrouwt Jan Kornelisse van St. Anneland, weduwenaar van Maria Kommerts, woonende onder den Bommel, met Neeltje Maurits, jonged. van Ooltjesplaat, woonende onder de Plaat genoemt

Den 12 Maart ondertrouwt, den 11 April alhier getrouwt Huigo van Gorcom, j. m., geboortigh van Tiel, met Huibertje Prins, laatst weduwe van Henrik Rosens, beide woonende tot Ooltjesplaat alhier

Den 30 April ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Daniel Leendertse Prins, weduwenaar van Leuntje Jacobs Boots, met Pietertje Willemse Geus, jonged. van den Bommel, beide woonende tot Ooltjesplaat alhier

28 Meij ondertrouwt, den 19 Junij daar aan in de Plaet getrouwt Kornelis Janse Matte, weduwenaar laatst van Sara Kornelis Basaert, woonende onder de Oude Tonge, met Kornelia Jans Vel, weduwe van Roelof Janse van Putten, woonende alhier tot Ooltjesplaat

Den 1 Julij ondertrouwt, den 24 dito alhier getrouwt Leendert Lodowijkse van Puroijen, weduwenaar van Meintje Lambreghts Rouw, met Annetje Bastiaans Halke, j. d., beide woonende onder Ooltjesplaat

Den 3 Sept. ondertrouwt, den 18 dito alhier getrouwt, de paaren Laurents Korn. Taxhoorn, laatst weduwenaar van Lijsbet Arents Soetemelk, met Annetje Harmans, laatst weduwe van Kornelis Govertse van der Plas, beide alhier

Op den behoorlijken tijd beide alhier ook getrouwt Jan Willemse Koster, laatst weduwenaar van Adriaantje Willems, met Annetje Jans, laatst weduwe van Anthonij van Tichum, beide woonende alhier

Den 12 Novemb. ondertrouwt, den 4 Decemb. alhier getrouwt Leendert Jooste Foppe, laatst weduwenaar van Helena van der Nisch, met Marijtje Stevens van Halteren, j. d., gebooren in Walcheren, en beide woonende onder Ooltjesplaet

Den 27 dito zijn in de Plaet getrouwt, te vooren op den Bommel ondertrouwt zijnde, Daniel Leendertse Prins, laatst wed.r van Pietertje Willems, met Maatje Jooste, jonged. , woonaghtigh op den Bommel

1690 den 18 Febr. ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Kornelis Jacobse Cruk, j.m., gebooren ende woonaghtigh onder Ooltjesplaat, met Maetje Willems Schotsman, j.d., mede gebooren en woonaghtigh aldaar

Den 25 Maart ondertrouwt, den 15 April gegeven attestatie om elders te gaan trouwen Adriaan Davidse Mijs, j. m., gebooren en woonaghtigh binnen Ooltjesplaat, met Neeltje Arents Lelienburgh, j. d., gebooren Ooltjesplaat, en woonaghtigh alhier

Den 15 April ondertrouwt, den 7 Meij alhier getrouwt Kornelis Leendertse van Gelder, j.m., gebooren van Eeckeren, met Neeltje Michiels van der Ham, j.d., gebooren in de Oude Tonge en woonaghtigh tot Ooltjesplaat alhier

Den 15 Julij ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt 6 Aug. Marinus Kornelisse de Wit, jonghm., geboren van Ooltjesplaat, en laatst hebbende gewoont onder Middelharnas, met Adriaantje Pieters Lelienburgh, weduwe van Pieter Kornelisse Wadder, mede woonende onder Ooltjesplaat alhier

Op den selven dito Kornelis Willemse Roome, weduwenaar van Pietertje Willems, met Machtelt Jans de Grijse, jonge doghter van de Stad op Haringhvliet, beide woonende alhier

Den 28 Octob. ondertrouwt, den 19 Nov. getrouwt Marinus Prs Fransman, j. m., geboren onder de N Tonge en woonende onder de Plaat, met Willemtje Meeuwis Roome, weduwe van Willem Korns Rijswerker, mede woonende onder Ooltjesplaat voorsz

Den 18 Novemb. ondertrouwt, den 10 Decemb. getrouwt Pieter Jorisse Schaveel, j.m., gebooren in Sommelsdijk en woonende alhier, met Marijtje Boon, j. d., gebooren en woonaghtigh binnen Ooltjesplaat alhier

1691 den 10 Febr. ondertrouwt, den 8 Maart gegeven attestatie om op den Bommel te trouwen Florus Aartse de Hartogh, wed.r van Janneke Krijnse, met Dirkje Abrahams Gebuis, j. d., geboren onder de Plaat, en beide woonende binnen den dorpe aldaar

Den 23 Febr. ondertrouwt, den 18 Maart alhier getrouwt Abraham de Haas, wed.r van Leentje Willems Braber, met Geertruit Kornelis de Bruine, j.d., beide woonende onder de Plaat

Idem Henrik Janse Schraets, wed.r van Pleuntje Jooste, met Lena Baltens Kastelein, j. d., beide woonende onder de Plaat

Den 16 Maart gegeven attestatie om elders te gaan trouwen Aelbert Janse Gastelaar, j.m., woonende onder den Bommel, met Adriaantje Kornelis Vreeswijk, j.d., woonende onder de Plaat

Den 17 Maart ondertrouwt, den ??? Anthonij Janse van der Stad, j. m., geboren in Dircksland en woonende alhier, met Fransje Kornelis Roome, j.d., geboren ende woonaghtigh alhier

Den 14 April ondertrouwt Jan Gillisse Boogaard, j. m., gebooren en wonaghtigh alhier, met Jaapje Adams Akkersdijk, j.d. van Vlaardingen, mede woonende alhier

Den 7 Meij Leendert Danielse Prins, laatst weduwenaar van Anneke Jans Machij, met Klaartje Dammisse, laatst weduwe van Reinout Willemse van Gelder

Den 18 Aug. ondertrouwt Leendert Davidse Kooman, j.m., geboren in Dircsland en woonende onder de Plaat, met Marijtje Arents van Ravestein, j.d., geboren en mede woonaghtigh onder de Plaatse jurisdictie

1692 den 22 Maart ondertrouwt Roelof Roelofse de Jonge, weduwenaar van Geertje Marinusse, met Adriaantje Anthonisse Boon, jonge doghter, beide woonende alhier

Den 29 dito ondertrouwt, den 18 April gegeven attestatie omme elders te trouwen Nicolaas Ruthse van Es, jonghm., met Kornelia Dingemans van der Braak, j. d., beide woonende onder de Plaatse jurisdictie

Den 5 April ondertrouwt, op den behoorlijken tijd getrouwt Dirk Huibreghtse Lagenhoek, j.m., met Adriaantje Jeremiasse Thin, j.d., beide woonende tot Ooltjesplaat alhier

Den 19 Julij ondertrouwt, den 10 Aug. daaraan in de Plaat getrouwt Maurits Janse van Kempen, wed.r van Maatje Gillisse Blok, met Grietje Lodders, weduwe van Henrik Gerritse van Puroijen

Den 30 Augusti, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Johannes Henrikse, j.m., met Lijsbet Arents, j.d., beide geboren en woonaghtigh alhier

Den 13 Sept. ondertrouwt, en den 5 Octob. daaraan alhier getrouwt Jan Kornelisse van Beest, laatst wed.r Annetje Prs Stra?, met Neeltje Henriks Reuvekam, jonged. van Ooltjesplaat, en beide woonende alhier

4 October ondertrouwt, den 19 dito daar aan alhier getrouwt Jan Willemse Koster, laatst weduwenaar van Anneken Jans, met Kornelia Sentse, j.d., geboren tot Roermonde, beide woonende tot Ooltjesplaat

1693 den 21 Februarij ondertrouwt, den 8 Maart alhier getrouwt Kornelis Janse Rijswerker, jonghman, met Marijtje Jacobs van Houten, jonge doghter, beide geboren en woonaghtigh onder Ooltjesplaat

Den 28 alsb. ondertrouwt, den 16 Maart gegeven attestatie om op een ander te trouwen Pieter Jacobse van Breght, laatst weduwenaar van Annetje Pieters Goeree, met Maatje Jooste, jonge doghter, beide woonende onder Ooltjesplaat

Den 14 Maart ondertrouwt, den 5 April alhier getrouwt Krijn Krijnse de Jonge, j.m., geboren onder Nieuw Vosmaar, met Marijtje Korstiaans, j.d., geboren tot Ooltjesplaat, beide woonaghtigh alhier

Den 28 alsb. ondertrouwt, 18 April gegeven attestatie om elders te trouwen Gerrit Marinusse Osseweijer, weduwenaar van Maatje Bastiaans, in de O. Tonge, met Neeltje Laurents, weduwe van Gelein Kornelisse de Bruin, onder Ooltjesplaat

Den 4 April ondertrouwt, op den behoorlijken tijd alhier getrouwt Harman Korns. Taxhoorn, wed. r van Annetje Prs Spek, met Fijtje Willems, weduwe van Joost Wouterse

Den 11 April ondertrouwt, attestatie gegeven om elders te trouwen Jan Isbrantse van de Tonnekreek, j.m. onder Ooltjesplaat, met Leuntje Willems Brtaber, j.d. onder den Bommel

Als boven, op behoorlijken tijd alhier getrouwt Frans Janse van Nielen, laatst weduwenaar van Jannetje Jans van der Velde, met Adriaantje Wouters van Werkendam, jonge doghter, beide woonende alhier

Den 13 Junij ondertrouwt, den 5 Julij alhier getrouwt Simon Arentse Langstraat, j.m., geboortigh van de Koorndijk, met Neeltje Simons Kool, weduwe van Dingeman Korns de Hond, beide woonende alhier

Den 4 Julij ondertrouwt, op den 16 Aug. hier getrouwt Andries Aartse Rijsdijk, weduwenaar van Marijntje Henriks, met Neeltje Ariens van Driel, geboren op den Hitsert, beide woonende alhier

Den 6 Sept. alhier getrouwt, en op Stad ondertrouwt Dirk Dirkse van Elsen, wed.r van Marijtje Lambreghts Rouw, met Trijntje Jans Borstlap, j.d. van Out Klaaswaal

Den 17 Octob. ondertrouwt, den 8 Novemb. daaraan alhier getrouwt Wouter Janse van Overstrate, j.m. van de Klundert, met Lena Baltens Kastelein, weduwe van Henrik Janse Schraats, beide onder de Plaat

1694 den 16 Januarij ondertrouwt, in de O. Tonge getrouwt Kornelis Prs Wadde, jonghman van de Plaat, woonende in de Oude Tonge, met Neeltje Willems, wed. van Teunis Dammisse Grootenboer, woonende onder Ooltjesplaat

Den 23 alsb. ondertrouwt, den 14 Febr. alhier getrouwt Leendert Willemse Okker, j.m., met Maatje Arents Lelienburgh, j.d., beide van Ooltjesplaat

Den 27 Febr. ondertrouwt, den 28 Maart alhier getrouwt Hermannus van Erlingh, j.m. van Rotterdam, met Dina Lelienburgh, j.d. van Ooltjesplaat

Den 24 April ondertrouwt, en den 9 Meij daar aan alhier getrouwt Stoffel Laurentse de Graaf, laatst weduwenaar van Trijntje Korns. Blommendaal, met Purijntje Simons, wed. van Jacob van Gurp

Den 29 Meij ondertrouwt, den 27 Junij daaraan alhier getrouwt Kornelis Maartense Bal, wed.r van Trijntje Kornelis, en gebooren tot Haamstede, met Lijsbet Gerrits van t Zuidland, jo. doght., gebooren tot Ooltjesplaat alhier

31 Julij ondertrouwt, den 22 Aug. daar aan getrouwt Dirk Huibertse Lagenhoek, wed.r van Adriaantje Jeremiasse, met Trijntje Korns. Roome, jonged., gebooren en woonaghtigh tot Ooltjesplaat

18 Sept. ondertrouwt, 24 Octob. daaraan alhier getrouwt Joos Matheusse van Ekelen, j.m. van den Ouden Bosch, met Maatje Jans van Drongelen, j.d. van ???s Gravendeel

Ondertrouwt den 25 Sept., den 4 October daaraan alhier getrouwt Aart Janse Tin, j.m. van de Plaat, met Pietertje Gabriels, j.d. van de O. Tonge

Ondertrouwt den 4 November, den 5 Decemb. daaraan alhier getrouwt Adrianus Fonk, j.m. van Dordreght, met Aaltje Lelienburgh, j.d. van Ooltjesplaat

Ondertrouwt den 19 Novemb., gegeven attestatie om elders te trouwen Ieman Jacobse Suiker, j.m. van Ooltjesplaat, met Kommertje Pieters Fransman, j.d., mede van Ooltjesplaat voorsz

Ondertrouwt den 24 Decemb., den 16 Jan. 1695 alhier getrouwt Johannes Henrikse, weduwenaar van Lijsbet Blommendaal, met Maatje Wouters van Tilburgh, j.d. van Ooltjesplaat

1695 den 9 April ondertrouwt, den 1 Meij alhier getrouwt Aren Thomasse Paassche, j.m., met Adriaantje Gerrits van Barendreght, j.d., beide van Ooltjesplaat

3 Sept. ondertrouwt, den 25 daaraan alhier getrouwt Cornelia Bastiaanse Hakke, j.m. van Ooltjesplaat, met Maatje Arens Lelienburgh, wed. van Leendert Willems alhier

Den 16 Sept., den 9 Octob. alhier getrouwt Jan Arentse Taan, j.m., met Jobje Jacobs Drijver, beide van de Plaat

Den 17 alsb. ondertrouwt, den 9 Octob. daaraan alhier getrouwt Evert Willems van Leksmonde, wed.r Annetje Korns. Baks, met Susanna Wouters van Tilburgh, j.d. van de Plaat

Den 24 Sept. ondertrouwt, den 16 Octob. alhier getrouwt Kornelis Prs. Bom, j.m. van Willemstad, met Trijntje Huiberts Langenhoek, j.d. van Ooltjesplaat

Den 22 Octob. ondertrouwt, den 13 Novemb. daar aan getrouwt Jan Korns. Baks, wed.r van Neeltje Jacobs Vink, met Maatje Abrahams van Lis jo. d. van Ooltjesplaat, beide woonende alhier

Den 31 Decemb ondertrouwt, den 29 Jan. daaraan alhier getrouwt Henrik Jacobse Jonkheer, j. m., met Willemtje Jans Noorman, j.d., beide woonende alhier

1696 den 20 Jan. ondertrouwt, den 19 Febr. daaraan alhier getrouwt Pieter Jorisse Schaveel, wed.r van Marijtje Boon, met Maria Abrah. van der Haart, j.d., beide woonende tot Ooltjesplaat

28 alsb. ondertrouwt, den 19 Febr. daaraan alhier getrouwt Frederik Tielemans, j.m., gebooren tot Frankestein, met Lena Leenderts Soldaat, j.d. gebooren tot Dirksland, beide woonende alhier

Den 3 Febr. ondertrouwt, den 11 Maart alhier getrouwt Leendert Zachar. Lodder, j.m., met Janneke Mauritse van Kempen, j.d., beide van Ooltjesplaat

Den 11 Febr. ondertrouwt, den 4 Maart alhier getrouwt Joost Matheusse van Ekeren, wed.r van Maartje Jans van Drongelen, met Kaatje Korenis, j.d. van de Goeree

Den 18 alsb. ondertrouwt, den 11 Maart getrouwt Paulus van Ginhoven, j.m., met Kornelia Kornelis, wed. van Henrik van den Bergh

Den 25 alsb. ondertrouwt, den 25 Maart alhier getrouwt Hermannus Hermans Oostmoersen, j.m. van den Briel, met Maatje Jans Rijswerker, wed. van Dirk Kramer, beide woonende alhier

Den 10 Maart ondertrouwt, den 8 April alhier getrouwt Gerrit Andriesse van Balen, j.m., met Marijtje Prs. Sleewagen, j.d., beide woonende alhier

Den 17 alsb. ondertrouwt, den 12 daar aan alhier getrouwt Pieter van Geel, wed.r van Elisabet Robius, met Katharina van der Beek, j.d., beide woonende alhier

Den 14 April ondertrouwt Johannes Rijkse, j.m. van Dirksland, met Geertje Moses, weduwe van Govert Denisse, woonende onder Ooltjesplaat

Den 12 Meij ondertrouwt, en beide paren op den behoorlijken tijd getrouwt Dirk Dirkse van Elsen, wed.r laatst van Trijntje Jans Borstlap,met Neeltje Pieters van Putten, j.d. van den Briel

Adriaan Davidse Mijs, wed.r van Neeltje Arents Lelienburgh, met Sara Korns. de Bruine, j.d., beide onder Ooltjesplaat

Den 30 Junij ondertrouwt Aren Roelofse van Putten, j.m., gebooren en woonaghtigh alhier, met Lijntje van Puroijen, weduwe van Jan Janse van de Wart, mede woonende alhier

Den 7 Sept. ondertrouwt, den 30 daaraan alhier getrouwt Isaak Pieterse Jongeschout, j.m. van den Bommel, met Pieternelle Pieters, j.d. van Maldegem

Den 15 alsb. ondertrouwt, den ??? alhier getrouwt Pieter Klaasse Smit, j.m. van den Bommel, met Dirkje Abrahams Gebuis, wed. van Florus Aartse Hartogh, beide woonende alhier

Den 15 Decemb. ondertrouwt op bijsondere resolutie des kkraads, den 4 Jan. 1697 alhier getrouwt Bastiaan Prs. Spek, weduwenaar van Kruiniertje Mols, met Barber Biljet, laatst weduwe van Adriaan Poels

1697 den 1 Febr. ondertrouwt, den 31 Maart daaraan alhier getrouwt Kornelis Roelofse van Putten, jonghman, met Pietertje Willems Schotsman, jonge dochter, beide van Ooltjesplaat

Den 16 alsb. ondertrouwt, den 8 April, zijnde den 2 Paaschdagh, beide de paren alhier getrouwt Dirk van Adrichem, j.m., met Lijntje Prs. Beenhakker, j.d., beide van de Plaat

Jan Marcelisse van Haar, j.m. van de Plaat, met Lena Henriks, j.d. van de Nieuwe Tonge

Den 21 Febr. ondertrouwt, den 8 April attestatie gegeven om elders te trouwen Adriaan Mooijaart, weduwenaar van Leentje Henriks Tichelman, met Jaquemijntje Dingemans Gorswaghter, j.d., woonende onder Ooltjesplaat

Den 30 Maart ondertrouwt, den 21 April daar aan alhier getrouwt Adriaan Ariense Fulpe, j.m. van de Plaat, met Sara Iemanse Hooghwerff, j.d. van het Outdorp

Den 13 April ondertrouwt, den 28 dito alhier getrouwt Willem Willemse Roome, wed.r van Pieternelletje Willems, met Jobje Jacobs Drijver, wed. van Jan Taan, beide onder Ooltjesplaat

Den 20 alsb. ondertrouwt, den 12 Meij alhier getrouwt Johannes Bouwman, j.m., met Maria de Jonge, j.d., beide van Ooltjesplaat

Den 26 alsb. ondertrouwt Kornelis Doense van der Wed, wed.r van Marij Jans, met Paulijntje Jans, j.d. van de N. Tonge, beide woonende alhier

Den 2 Aug. ondertrouwt, op behoorlijken tijd alhier getrouwt den 1 Sept. daaraan Simon Korns. van Schouwen, j.m. van de O. Tonge, met Tannetje Pieters Sleewagen, jonge doghter, woonende tot Ooltjesplaat

Den 1 Sept. ondertrouwt Bastiaan Davidse Kooman, j.m. van de Plaat, met Maria Janse van der Beek, j.d. van Ooltjesplaat

Den 12 Octob. ondertrouwt, den 3 Novemb. daaraan getrouwt Johannes Pieters Sleewijk, j.m. van Puttershoek, met Willemtje Math. Pijl, j.d. van Ooltjesplaat

Den 29 Maart ondertrouwt, op behoorlijke tijd alhier getrouwt Korns. Wouterse van Haren, j.m. van Oosterhout, met Chieltje Henriks Uildert, j.d. van de Plaat

Den 26 April ondertrouwt, den 18 Meij getrouwt Pieter Goeree, j.m. van den Bommel, met Sijtje Korns. Koole, wed. van Ieman Paulusse, woonende tot Ooltjesplaat

Den 23 Meij ondertrouwt, den 19 Junij daaraan alhier getrouwt Michiel van Kampenhout, j.m. van Hilvarenbeek, met Soetje Andriesse van Balen, j.d. van Ooltjesplaat

Den 12 Junij ondertrouwt, den 3 Aug. daaraan getrouwt Krijn Pieterse, j.m. van Krugten onder Roermonde, met Leuntje Arents de Wilde, j.d. van de Plaat

Den 21 Julij ondertrouwt, den ??? daaraan getrouwt Huibreght Korns. de Bruine, j.m., met Kornelia Jans van de Vint, j.d., beide van de Plaat

Den 25 Julij ondertrouwt, den 17 Aug. daaraan alhier getrouwt Willem Korns. de Grijse, j.m. van Stad op Haringhvliet, met Katharina van Erlinge, wed. van Maarten Bigge, woonende tot Ooltjesplaat

Den 24 Octob. ondertrouwt, den 16 Novemb. daaraan alhier getrouwt Klaas Korns. van Schouwen, wed. r van Neeltje Prs. Blok, met Blasijntje Korns. Kattestaart, wed. van Chiel Janse Raap, beide woonende onder Ooltjesplaat

Den 24 Octob. alsb. ondertrouwt Jan Huibertse Lagenhoek, j.m. van de Plaat, met Jannetje Korns. Duims, verlatene vrouwe van ???

1699 Den 18 Jan. ondertrouwt, den - daaraan getrouwt op den Bommel Abraham Branderhoeve, j.m. van Middelharnas, met Johanna de Haas, j.d. van den Bommel

Den 18 van Grasm. ondertrouwt, attestatie gegeven om in de N. Tonge te trouwen Jacob Janse van Geldermalsen, j.m. van de Nieuwe Tonge, met Maatje Aarts Stellaart, j.d. van onder Ooltjesplaat

Den 25 alsb. ondertrouwt, den 17 Meij alhier getrouwt Jan Willemse Schotsman, j.m., met Adriaantje Roelofs Vel, j.d., beide gehoorende onder Ooltjesplaat

Den 2 Meij ondertrouwt, den 24 daaraan alhier getrouwt Rochus Michielse Troost, j.m., met Neeltje Leunis van Puroijen, j.d., beide van de Plaat

Den 6 alsb. ondertrouwt, den 14 Junij daaraan in de Plaat getrouwt Adrianus de Jongh, j.m. van de Plaat, met Johanna van der Haar, j.d. van ond. Klaaswaal, beide woonende alhier

Den 16 Meij ondertrouwt, op behoorlijke tijd alhier getrouwt Jan Cornelisse Bak, weduwenaar laatst van Maatje Abrahams van Lis, met Pieternelletje Jillis, weduwe van Kornelis Pieterse Lelienburgh, beide woonende in de Plaat

Den 4 Julij ondertrouwt, den 2 Aug. alhier getrouwt Johannes Troost, j.m., met Kornelia van de Vint, wed. van Huibert de Bruine, beide woonende alhier

Den 25 Julij ondertrouwt Arent Thonis. Paassche, wed.r van -, met Dina Davids van der Raagh, j.d. van den Briel

Den 10 Octob. ondertrouwt, den 1 Novemb. getrouwt Gerrit Mich. van Hulst, j.m., met Barber Huiberts Smoor, j.d., beide woonende onder Ooltjesplaat

1700 den 10 April ondertrouwt, getrouwt den 2 Meij Kornelis Janse Smoor, j.m., met Wijve Huibreghts Smoor, j.d., beide onder Ooltjesplaat

Getrouwt den 8 Meij Gijsbert van Werkendam, j.m., met Maatje Goosens de Ridder, j.d., beide tot Ooltjesplaat

Getrouwt den 2 Meij David Davidse Kooman, j.m., met Lijntje Marcelis, j.d., beide onder Ooltjesplaat

Den 5 Junij ondertrouwt, getrouwt den 20 daaraan Kornelis Wouterse van Werkendam, j.m., met Pleuntje Jans Noorman, j.d., beide van de Plaat alhier

Den 12 Junij ondertrouwt, den 20 Julij daaraan alhier getrouwt Hen Henrikse van Hall, j.m., met Neeltje Pieters, wed. van Jan Janse van Noorden

Den 1 Junij ondertrouwt, den 20 Julij alhier getrouwt Isbrant Janse van de Tonnekreek, weduwenaar laatst van Willemtje Flis, met Teuntje Gerrits Stamper, j.d. van den Bommel, beide woonende onder Ooltjesplaat

Den 3 Julij ondertrouwt Jan Kornelisse Kievit, j.m., met Kornelia Dirks Gaveel, beide onder Ooltjesplaat

Den 5 Junij ondertrouwt, den 27 daaraan alhier getrouwt Kornelis Wouterse van Werkendam, met Pleuntje Jans Noorman

Den 16 Octob. ondertrouwt, den 7 Novemb. daaraan alhier getrouwt Gerrit Engelse Kapitein, weduwenaar van Willemtje Leenderts, met Geertje Aarts van den Kerkhoven, weduwe van Gerrit Ravestein

Den 9 Octob. ondertrouwt, den 21 Novemb. op den Bommel getrouwt Dirk Kornelisse Kool, j.m. van Battenoort, met Abigail Jans van de Stad, j.d. van de Plaat

Den 23 Octob. ondertrouwt, den 14 Novemb. alhier getrouwt Lambreght Marin. Dekker, j.m. van de Oude Tonge, met Pieternelle Kool, weduwe van Pieter Klaasse de Waal

Den 6 Novemb., den 28 Nov. alhier getrouwt Kornelis Janse van Putten, j.m., met Annetje Koesaert, wed. van Maarten Vel, beide van Ooltjesplaat

Den 10 Decemb. ondertrouwt, den 30 daaraan alhier getrouwt Simon Witbol, j.m. van Rotterdam, met Kornelia Dingemans van St. Anneland, weduwe laatst van Huigo van Gorkom

1701 den 9 April ondertrouwt, op den 1 Meij alhier getrouwt Kornelis Adriaanse van Boven, j.m., met Engeltje Flere, jonge doghter

Den 16 April ondertrouwt, op den 24 daaraan alhier getrouwt Gerrit Janse Brouwer, j.m. van Gijsekerke, met Pieternelle Henriks Reuvekam, j.d. van Ooltjesplaat

Den 30 April ondertrouwt, den 22 Meij daaraan alhier getrouwt Anthonij Klaasse Pellen, j.m., geboren alhier, met Geertruid Arents Vogelaar, j.d., geboren op de Stad

Den Meij ondertrouwt, daaraan getrouwt Arent Maartense, j.m. van Middelharnas, met Pieternelle Boots, j.d. van de Plaat

Den 9 Julij ondertrouwt, den 31 daaraan alhier getrouwt Aren Huige, j.m. van de Plaat, met Anneken Pieters van der Elst, weduwe van Maarten van Schouwen, beide woonende alhier

Den 6 Aug. ondertrouwt Abraham Pieterse de Ruiter, j.m. van de Oude Tonge, met Lena Henriks Kievit, j.d. van Ooltjesplaat

Den 14 Sept. ondertrouwt, den 27 Octob. getrouwt Johannes Bouman, wed.r van Maria de Jongh, alhier, met Marijken Voskens, j.d. van Oud Klaaswaal

Den 22 Octob. ondertrouwt Gerrit And. van Balen, wed.r Marij Pieters Sleewagen, met Maria Leenderds t Hoogh, j.d. van Noord Waddinksveen, beide onder de Plaat

1702 den 11 Maart ondertrouwt Henrik Jonkheer, wed.r van Willemtje Meerman, met Maatje Maartens, wed. van Teunis Marinusse, beide woonende tot Ooltjesplaat alhier

Den 18 maart ondertrouwt Jan Gillisse Boomgaard, wed.r van Jaapje Adams Akkersdijk, met Ermtje Jans van Nieuwenhuisen, jonged.

Den 8 Junij ondertrouwt Jan Adriaanse Vogel, wed.r van Henrikje Joris, met Saartje Jans van de Tonnekreek, wed. van Jacob Janse t Oudeland