Herkingen - Trouwen 1695-1733

Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Herkingen 1

??

Memorie der getrouwden diealhier binnen de kerke van Herkinge in dese houwelijken staet publijckbevestigt sijn.

Nae dat op den eersten Meij desjaars 1695 als eerste predikant van Herkinge bevestigt was Dominus JohannesSturck, soo sijn binnen Herkinge getrouwt dese navolgende personen.

1695 Den 1 Meij sijn uit deOude Tonge met attestatie tot ons aengekomen en alhier getrouwt AdrianusVierniet, j.m., en Pierina Snoeij, j.d. van Sevenbergen

Den 5 Junii sijn uitSommelsdijk met attestatie tot ons aengekomen en alhier getrouwt LambregtJochemz Spuijdijk, j.m., met Cornelia Abrams van der Daf, j.d. van Sommelsdijk

Den 19 Junii sijn voor onsgetrouwt Otto Heijndrik Rosendaal, wed.r van Annetje Jans, met MaertjeRombouts, j.d., beijde woonagtig onder Herkinge

1696 den 5 Augusti sijn voorons getrout Jan Abramse, j.m., met Lijsbeth van der Noordt, j.d., beijdewoonagtig op Herkinge

Den 14 Octob. sijn uijtMiddelharnas met attestatie tot ons aengekomen en vervolgens alhier getrouwtAren Janse Langebroek en Maetje Pieters, beijde van Middelharnas

Den 2 Decemb. sijn voor onsgetrouwt Steven Jansz Hoekman, j.m., met Maetje Paijs, j.d., beijde woonagtigonder Herkinge, dog alsoo de voornoemde Paijs bij den voorschreven Hoekman eensoon geteelt hadde, genaamt Abram, sijnde nu 2 jaar out, soo is ???t dat sijvoorschreven dit voor? kint publijk voor de gemeijnte hebben geecht en voorhaer kint aengenomen

1697 den 8sten April sijn voorons nae 3 voorgaende publijke proclamatien getrouwt Cornelis CornelisseVerhouk, j.m., en Annetjen Jans de Wart, j.d., beijde woonagtig onder Herkinge

Den 8 Septemb. sijn alhiergetrouwt Aelbregt van der Wiel, w.d. van Cornelia Arents, geboortig van Capelleen tegenwoordig woonagtig onder Herkinge, met Jacomijntjen Jacobs, j.d. vanBrouwershaven en tegenwoordig woonende op Stad aen t Haerijngvliet

1698 den 29 Junii sijn alhiergetrouwt Cornelis Waeling, j.m., en Soetjen Cornelisz Paijs, j.d., beijdewoonagtig onder Melissant

Den 20 Julii sijn nae 3voorgaende sondagse proclamatien alhier publijckelijk getrouwt?? Margriet Simonsz van den Berg, j.d. van SalBommel, en Johannis Jansz van Bokum, j.m., beijde woonagtig onder Herkinge

Den 10 Meij sijn vanMiddelharnas alhier getrouwt Aren Lievense Stierman, j.m., siet hier op ???tvolgende blad, met Truitjen Arens, j.d., beijde van Middelharnis

Den 19 Julii sijn alhiergetrouwt Steven Cornelisz Verhouk, w. van Arjaentjen Paulus, met JannetjenAbrams, j.d., beijde woonagtig onder Herkinge

Den 8 Novemb. sijn alhiergetrouwt Adriaen Pieterse Flieris, j.m., met Neeltjen Lucas, laast weduwe vanAbram Mankse, geboortig van Zuijdland

Den 17 Meij 1699 sijn alhiergetrouwt Cornelis Pietersz Ruijgrok, w. van Lijsbeth Cornelisz Cats, metDirkjen Ockers, j.d., geboortig van Dirksland, beijde tegenwoordig woonendeonder Herking

Ao. 1700 den 24 Januarius sijnalhier getrouwt Matthijs Jacobse Coomans, j.m., woonende in Dirksland, metLijsbeth Bastiaense Hollander, j.d., woonende onder Herkinge

Den 8 Augusti sijn alhiergetrouwt Evert Pieterse Houtman, j.m., met Dijna Huibregts de Vries, weduwe vanCornelis van Muiden, beijde woonagtig onder Herkinge

1702 den 30 April sijn uitMiddelharnas alhier getrouwt Thomas Heijndrikse Richard, j.m. van Middelharnas,met Tannetje Frans, j.d. van Sommelsdijk

Den 7 Meij sijn alhier getrouwtAert Claesz Besman, j.m., met Annetje Abrams, j.d., beijde woonagtig onderHerkinge

Den 26 Decemb. sijn alhiergetrouwt Marcus Cornelisz Vreeswijk, j.m., met Anna Jans Bakelaar, j.d., woonendeonder Meliszand

1703 den 27 Meij sijn alhiergetrout Johannes Paijs, j.m., met Maria Paulus Cassel, j.d., beijde woonagtigonder Herkinge

Den 5 Decemb. sijn alhiergetrouwt Pieter Jacobse Coert, j.m., met Adriana Andriesz Bout, j.d. van deOude Tonge

1704 den 4 Meij sijn alhiergetrout Dirk Dammissen Ocker, w. van Barber Heijndriks, met Lena Corstiaans,wed. van Joost Cors, beijde woonagtig onder Herkinge

Den 18 Meij sijn alhiergetrouwt Arjaan Schellaart, w. van Jannetje Klaas, met Geertjen Daniels, j.d.van ten Elberg, beijde woonagtig onder Herkinge

Den 6 Julii sijn alhiergetrouwt Willem Andries Bout, wed.r van Arjaantjen Jans Vreeswijk, wonende inde Oude Tonge, met Cornelia Jans de Waal, j.d., woonagtig op Herkinge

Den 26 Decemb. sijn alhier getrouwtDirk Leendertse Krepelman, wed. van Cornelia Mierops, met Cornelia ArentsKrepelman, j.d., beijde woonagtig onder Herkinge

1705 den 29 Maart sijn alhiergetrouwt Cornelis Paulusz de Ridder, j.m. uit Sommelsdijk, met JannetjeMattheusz de Buisser, wed. van Cent Gommerse Gunst, woonende onder Herkinge

Den 26 April sijn alhiergetrouwt Arij Joost Nieuwlander, wed.r van Marij Jans, wonende onder Herkinge,met Marij Reijniers Verton, j.d., woonende onder Dirxland

Den 3 Meij sijn alhier getrouwtJan Zegerse van der Velde, j.m., met Lijdia Jans Gestel, j.d., beijde woonagtigonder Herkinge

Den selfden dito sijn als oockgetrouwt Lowijs Paulusz Cassel, j.m., woonende op Herkinge, met LeentjenIJemants, j.d., woonagtig tot Dirxland

Den 1 Junii sijn alhier getrouwtCornelis Noorthoeve, j.m., woonende in Dirxland, met Arentje Lodders, wed. vanJob Willemse van der Kers, woonende onder Herkinge

Den 24 Junii sijn alhiergetrouwt Johannes Bakelaar, wed.r van Jannetjen Cornelis, wed. van LeendertKrepelman, beijde woonagtig op Herkinge

Den 5 Julii sijn alhiergetrouwt Dirk Damisse Ocker, wed.r van Lena Corstiaans, met Adriana van derPaal, j.d., beijde woonagtig onder Herking

Den 5 April sijn alhier getroutHendrik Pieterse Groenenbeek, j.m., met Lijsbet Leenderts van den Hoek, j.d.,beijde woonagtig onder Herkinge

Den 5 Decemb. sijn alhiergetrouwt Marcus Cornelisz Vreeswijk, wed.r van Anna Bakelaars, met TeuntjenJacobs van Es, j.d., beijde woonagtig alhier

1707 den 15 Meij sijn getrouwtalhier Joh. Paijs, wed.r van Maria Paulus, met Maria Aerts, j.d., woonende totDirxland

Den 25 Decemb. sijn alhiergetrouwt Dirk Cabos, j.m., met Aegtjen Abrams, j.d., beijde woonagtig opHerkinge

1708 den 22 Januarius sijnalhier getrouwt Jan Jansz de Waal, j.m., met Lena Paulus, wed. van Jan Arentsevan der Molen, beijde woonagtig onder Herkinge

1709 den 1 April sijn alhiergetrouwt Cornelis Abramse van den Hoeck, j.m., met Annetjen Abrams de Waal,j.d., beijde woonagtig onder Herkinge

1709 Do. Johannes Sturck heeftin sijn dootsieckte dato den 28 December 1709 in wettig ondertrouw opgenomenLouis Noorthoeve, weduwenaar van Arentije Lodders, met Tannetije Cornelis vander Velde, j.d., beijde woonagtig onder Herkinge, dewelcke hare driesonnedaegse geboden onverhindert sijn gepasseert den 5 - 12 en den 19 Januarij1710

1710 op den 23 dito ligtCornelis Noorthoeve attestatie om in een van de naestburige kercken te trouwen

Op den 5 April sijn voor de kerkraatin wettige ondertrou opgenomen Abram Klaesse Groenendijck, weduwenaer vanLijsebet Jacobs Heijsdijck, geboortigh van Sommelsdijck, woonende in de OudeTonge, met Adriaentije Kristiaens Kreeft, geboortigh van Dirxlant ende woonendetot Herkinge, die hare 3 sonnedaegse geboden onverhindert sijn gepasseert ??? den6 ??? 13 en den 20 April 1710, attestatie geligt om inde Oude Tonge te trouwen

Op den 11 April sijn voor kerkraatin wettige ondertrouw opgenomen Teunis Arijaense Drooger, j.m., geboortigh enwoonagtigh binne de Oude Tonge, met Annetije Bouwens, j.d., geboortigh indeOude Tonge en woonagtigh tot Herkinge, die hare drie sonnedaegse gebodenonverhindert sijn gepasseert den 13 ??? 20 en den 27 April 1710, attestatiegeligt om binnen de Oude Tonge te trouwen

Op den 24 Meij sijn voorkerkraet in wettige ondertrouw opgenomen Arij Anthonissse Lackroij, laestweduwenaer van ? Geerse van Sighels, geboortigh ? stadt Bommel in Gelderland,met Aertije Marines van Wouwen, j.d., beijde woonagtigh tot Herkinge, die haredrie sonnedaegse geboden onverhindert sijn gepasseert ??25 Meij, den 1 en 8 Junij, dese bovenstaendepersonen zijn getrouwt den 3 Augustus 1710

1710 den 14 Novemb. 1710 zijnalhier in ondertrouw opgenomen Jan Arentse van der Meijden, j.m., met RachelCornelis van der Valk, j.d., beijde onder Herking, en na 3 sondaagse gebodenden 30 dito getrouwt

1712 den 9 April zijn bij onskerkenraat in ondertrouw opgenomen Engel Leendertz de Wolf, j.m. van Dirxland,met Willemtje Abrams, j.d. van Herking, en na drie sondaagse geboden in dehouwelijken staat bevestigt den 1 Meij 1712

1713 den 25 Februarij zijn bijons kkenraad in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Croon, j.m., woonendeonder Ooltjesplaat, met Willemijntje Jans, j.d. onder Herking, en na driesondaagse geboden onverhindert getrouwt den 12 Maart 1713

Den 6 Meij zijn bij kkenraad inondertrouw opgenomen Arnoldus Joosse, wed.naar van Catalijntje Klaas, met EvaWouters Sorge, j.d., beijde op Herking wonende, en na drie sondaagse gebodenonverhindert getrouwt den 28 Meij 1713

1713 den 20 Octob. is onsgebleken in Dirxland ondertrouwt, en trouw-regt van beijde voldaan te zijn, vanKornelis Kok, j.m., wonende op Melissanse grond, en Geertje KornelisHollanders, j.d. op Herking, welke na drie sondaagse geboden in Dirxland, en opHerking bij ons in den houwelijken staat bevestigt zijn den 12 Novemb. 1713

1714 den 22 Decemb. zijn bijons in ondertrouw opgenomen Jan Breederland, j.m., met Anna Cornelis, laatstweduwe van Johannis Bakelaar, en naar drie sondaagse geboden onverhindertgetrouwt den 4 Februarij 1714

Den 14 April1714 heeft den voorgaendepredicant Do. Philippus Gastus in ondertrouw opgenomen Willem Andriesse ,domisielie er juris., wonende onder Herkinge, met Saertije Cornelis, j.dr.onder Dirixlant, sijnde haer 3 sonnedaegse geboden onverhindert gepasseert den15 April, 22 en 29 dito, den 5 Meij ligt des bruijdegom attestatie om op eenander jurisdictie te trouwen

1714 den 28 April sijn bij dekkraat van Herckinge in ondertrouw opgenomen Jacob Dirixse van ???t Oost Ende,j.m., met Geertije Jans van Stel, j.d., beijde woonende tot Herckinge, en naer3 sonnedaegse geboden onverhindert getrout op den 21e Meij 1714

28 September heeft Do. Hevij inpresentie van den ouderlingh in ondertrouw opgenomen Teunis Kranenburgh,weduwenaer van Marij Gerrits Vermole, met Geertije Laurens van den Bergh,beijde woonagtigh onder Herckinge, en naer 3 sondaegse geboden onverhindergetrouwt op den 21 October 1714

Den 26 April 1715 zijn inondertrouw bij ons opgenomen Pieter Stevense Grootvelt, j.m., geboren teBeusecom, en Cornelia Leendertz Paijs, j.d. van Herkinge, beijde wonagtigalhier, en zijn na drie sondaagse geboden onverhindert getrout den 19 Meij

Den 6 December 1715 zijn bijons in ondertrouw opgenomen Jacob Janze van der Meule, j.m., geboren en woonagtigtot Herkinge, en Pieternelletie Abrams van Sint Anneland, j.d., geboren in deOude Tonge, getrout alhier den 26 Dec.r

Den 13 Decemb. 1715 zijn bijons in ondertrouw opgenomen Hendrik Pieterse van Brouwershaven, j.m., metMaertie Arens de Blomme, j.d., beijde wonagtig te Herkinge, getrout alhier 19Jan.r 1716

Den 22 Feb. 1716 zijn bij onsin ondertrouw opgenomen Leunis Janze Gestel, j.m., geboren en wonagtig totHerkinge, met Cornelia Janz van der Meulen, j.d., ook geboren en wonagtigalhier, getrout alhier den 8 Maert

Den 4 Julij 1716 zijn bij onsondertrouwt Cornelis van ???t Oostende, j.m., geboren onder Herkinge, metJannetie Dankertz, j.d., geboren in de N. Tonge, beijde wonende te Herkinge, ensijn na drie sondaegse geboden onverhindert getrout op den 26e Julij1716

1718 Den 1 April sijn bij onsin ondertrou opgenomen Henderick Pieterse van Brouwershaven, weduwenaer vanMaijtje Mewisse Blom, met Dina Cornelisse van der Velde, weduwe van JohannesJohannesse van Eiden, bijde woonende onder Herkinge, welke bovenstaendepersonen in huwelijken staet bevestigt sijn op den 1 Meij 1718

1718 den 16 September sijn bijons in ondertrou opgenomen Krijn Dirckse Ocker, j.m., met Arentje MarinusKoote, j.d., bijde te Herkinge woonende, en sijn bij ons in den huwelijkenstaet bevestigt geworden den 9 October 1718

1718 den 14 October sijn inondertrou op genomen Kornelis Kornelisse van der Valk, met Arentje ArentseMutse, en sijn getrout den 6 November 1718

1719 den 25 Feb. sijn bij onsin ondertro opgenomen Jan Kornelisse Franse, j.m., woonende onder het destricktvan Dirckxlant, met Engeltje Jans Brootshooft, j.d., woonende alhier totHerkinge, en sijn getrout in Dirckxlant

1719 den 17 Maert?? sijn in wettige ondertrou opgenomen JorisJacobse Robijn, j.m., met Johanna Ariaense Joele, jonge dochter, woonende alhiertot Herkinge, en sijn getrout den 10 April 1719

1719 den 24 Maert sijn inondertrou opgenomen Jan van Kampe, weduwenaer van Neeltje Jans Breesnee, metLeuntje?? Lodewijkse van den Bergh, weduwevan Huijbreght Paulisse, beijde alhier tot Herkinge woonaghtig, en sijn in denhuewelijken staet bevestigt op den 16 April 1719

1719 den 7 April sijn inwettige ondertrou opgenomen Teunis Janse van Kampe, j.m., met AbigaelCornelisse Noortmans, j.d., beijde ??woonachtig te Herkinge, en sijn in denhuwelijken staet bevestigt op den 30 April 1719

Den 7 Maij 1719 is PieterStoffelse van den Bos, j.m., woonende onder Sommelsdijk, met Marija Jans vander Mole, j.d., woonende in de Nieuwe Kraijerspolder, in den huewelijken staetbevestigt geworden, na dat alvoorens hunne drie sondaegse geboden hier teDirckxlant en te Sommelsdijk voor de gemeijntens waren afgekondigt onverhinderlijk

1719 den 9 Junij sijn inondertrou opgenomen Pieter Janse van der Molen, j.m., met Diena KornelisDrogendijk, j.d., beijde woonende te Herkinge, en sijn in den huewelijkenstaedt bevestigt op den 2 Julij 1719

1720 den 6 April sijn inondertrou opgenomen Johannes Huijbregse Looij, j.m., woonende onderSommelsdijk, met Dingena Ariaense Schellaert, j.d., woonende te Herkinge, ensijn in den huwelijke staed bevestigt op den 28 April 1720

Op dito sijn in ondertrouopgenomen Johannes Kornelisse Roon, j.m., met Maria Jobs van der Kers, j.d.,beijde woonachtig onder Herkinge, en sijn in den huwelijke staed niet bevestigtgeworden,?? omdat den bruijdegom schielijkis komen te sterven

1720 den 23 Junij sijn alhiertot Herkinge getrout Kornelis Johannisse van der Vliet, j.m., woonende onder deNieuwe Tong, met Maatje Marinisse van Wouwe, j.d., woonende alhier totHerkinge, welke in de Nieuwe Tong waere ondertrout

1720 den 4 October sijn inondertrou opgenomen Kornelis Abramse van der Hoeck, weduwenaer van AnnetjeAbrams de Wael, met Katalijntje Jacobs Trommel, j. dochter, en sijn in denhuewelijken staed bevestigt op den 27 October 1720

1721 den 14 Januarij sijn inondertrou opgenomen Johannis de Munk, weduwenaer van Pieternelle Tijsse, metMaria Jaspers Tibout, weduwe van Willem Barnart, welke personen sijn in den huewelijkestaed bevestigt geworde op den 12 Februarij 1721

Den 4 April sijn in ondertrouopgenomen Leendert Dingemanse Timmer, j.m., met Kornelia Stevens Verhoek, j.d.,beijde woonachtig op Herkinge, welke genoemde persoonen in den huewelijkenstaet bevestigt sijn geworde op den 27 April 1721

1721 den 12 April sijn inondertrou opgenomen Jan Janse Schotsman, j.m., met Kornelia Jans van den Hoek,j.d., beijde woonachtig op Herkinge, en sijn in den huewelijken staet bevestigtop den 4 Meij 1721

Den 31 Augustus 1721 sijn inden huewelijken staet bevestigt Balthasar Hendrikse Bos, j.m., woonende op Herkinge,met Geijsje Margrieta Meijers, j.d. van het dorp Olthuijse, na dat alvoorenshaere drie sondaegse voorstellinge onverhindert gegaen waeren

1721 den 14 November sijn inondertrou opgenomen Kornelis Adriaense Leijdes, j.m., met Krijna MarinesseTamboer, j.d., beijden woonagtig op Herkinge, en sijn in den huewelijken staetbevestigt den 7 December 1721

1722 Den 10 April sijn inondertrou opgenomen Maerten van der Mole, j.m., met Jakomijntje Dorij, j.d.,beijde woonagtig op Herkinge, en sijn in den huewelijken staet bevestigtgeworden den 3 Maij 1722

Den 23 October sijn inondertrou opgenomen Johannes ??Raep, j.m.,met Jannetje Otto, j.d., beijde woonagtig op Herkinge, en sijn in denhuewelijken staet bevestigt op den 30 November 1722

Den 24 October sijn inondertrou opgenomen Kornelis Broekhove, j.m., met Gijsje van Ockere, j.d., denbruijdegom woonagtig op Herkinge, de bruijt onder Dirkxlant, en sijn in denhuewelijken staet bevestigt den 15 November 1722

1722 den 26 Decemb. sijn inondertrou opgenomen Dingeman Rotte, j.m., met Catarina van der Daf, weduwe vanDanker Brootshooft, bijde woonagtig op Herkinge, en sijn in den huewelijkenstaet bevestigt op den 17 Januarij 1723

1723 den 20 Augustus sijn inondertrou opgenomen Seger van der Velde, j.m., met Marija Karket, j.d., bijdewoonagtig op Herkinge, en sijn in den huewelijken staed bevestigt op den 12Septemb. 1723

1723 den 1 Octob. sijn inondertrou opgenomen Pieter van Laa, j.m., met Aegje van der Mole, j.d., bijdewoonagtig tot Herkinge, en sijn in den huewelijken staet bevestigt den 24Octob. 1723

1724 den 25 Feb. sijn inondertrou opgenomen Pieter Paijs, j.m., met Jannetje Bestman, j.d., bijdewoonagtig tot Herking, en sijn in den huewelijken staed bevestigt den 19 Maert1724

1725 den 9 Feb. sijn inondertrou opgenomen Teunes Kanses, j.m., woonagtig op de gront van Melissant,met Jannetje Brootshooft, woonagtig op Herkinge, en sijn in den huewelijkenstaet bevestigt, na dat alvoorens de drie sondaegse voorstellinge onverhindertgegaen waeren, op den 4 Maert 1725

1726 den 15 Maert sijn inondertrouw opgenomen Adrianus van Spaenje, j. man, met Eva Sorge, weduwe vanArnoldus Jooste, bijde woonagtig op Herkinge, en sijn, na dat alvoorens hunnevoorstellinge onverhindert gegaen sijn, in den huewelijken staed bevestigt opden 7 April 1726

Den 29 Maert sijn in ondertrouopgenomen Ariaen Bierdrager, j.m., met Jannetje Kempe, j.d., bijde woonende opHerking, en sijn in den huewelijken staed, na dat alvoorens hunne driehuewelijkse voorstellinge onverhindert gehad hadde, bevestigt op den 28 April1726

1726 den 13 Septemb. sijn bijkkraet in ondertrouw opgenomen Adrianis Tonisse Karslander, j.m., met MarijtjeCornelisz Droogendijk, j.d., beide woonende op Herkinge, en sijn na dat hunnevoorstellinge onverhindert zijn gegaen, in den houlijcken staet bevestigt opden 6e Octob. 1726

1727 op den 7e Feb.is ons gebleken dat in het Outdorp ondertrout zijn Gillis van Beke, wed.r vanJannetje Jobs van Smeerdijk, wonnende op Hercking, met Cornelia Slijngerland,j.d., wonnende t Outdorp, 1727 op den 28 Feb. is bij ons attistatie geligt omin het Outdorp te trouwen

Den 12 April zijn bij kkenraetin ondertrouw op genomen Gerret Hendriksz van Winterswijk, j.m., met JosijnnaStevens Verhoek, j.d., en sijn nadat hare huijwelijken voorstellinge geeijndigtsijn, op den 4 Meij in den egten staet bevestigt

Op den 11 Julij sijn bijkkenraed in ondertrouw opgenomen Hendrik Janse de Ruijter, j.m., wonende onderhet regtsgebiet van de Oude Tonge, met Geertje Cornelis van Stelle, j.d., wonendeonder Herkinge, en zijn na dat hunne huijwelijkse geboden geeindigt zijn, opden 3e August in den houlijken staet bevestigt

1728 den 14 Maert sijnCornelisse van den Bogaert, j.m. van Herkinge, en Lena Baltens, j.d. vanDirkslant, bij ons verscheenen met de behoorlijke blijken van voldaentrouw-regt, en na drie sondaegse voorstellen in Dirkslant en op Herkinge alhierin den houwelijken staet bevestigt, ut factum

Den 9 April sijn voor kerkenrin ondertrouw opgenomen Krijn Okker, weduwenaer van Arentie Koole, met LenaVisschers, j.d., beijde woonagtig op Herkinge, en sijn alhier getrouwt na heteijndigen van drie huijwelijks voorstellen op den ??? Maij

Den 16 April zijn voor KKr inondertrouw opgenomen Joh. Jorisz Moij, j.m. onder Herkinge, met Anna JohanniszBakelaar, j.d. van Herkinge, den?? - Maijna ???t eijndigen van drie huijwel voorstellen alhier getrouwt

Den 18 Junii sijn bij ins inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob Hendrikse Bernart, laast weduwenaer vanCommertie Cornelis Ruijgrok, met Maria Brugmans, wed. van Pieter Muijs, beijdetegenswoordig woonagtig onder Herkinge, den 9 Julii na ???t eijndigen van driehuijwelijks voorstellen hier getrouwt

1728 den 10 7bris sijn bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Hendrikse van Winterswijk, weduwenaervan Josina Stevens Verhoek, met Jannetie Abrahams Papegaij, j.d., beidewoonagtig onder Herkinge, en sijn alhier getrouwt na ???t eijndigen van driehuijwelijks proclamatien den 3 Oct. 1728

20 Augusti sijn bij ons inwettige ondertrouw opgenomen Willem Dirkse Hollander, weduwenaer van LijsabethWillemse van Cloots, met Cornelia Piks, weduwe van Paulus Janse van der Mole,beijde woonagtig alhier op Herkinge, en sijn na drie onverhinderde huijwelijksvoorstellen getrouwt den 12 September

1729 18 Maert sijn bij ons inwettige ondertrouw opgenomen Hendrik Janse Coge, j.m., met Cornelia EretsBesman, j.d., beijde woonagtig op Herkinge, en sijn na drie huijwelijksvoorstellen getrouwt in de kerk van Herkingen den 10 April

1729 den 13 Meij sijn bij kkrtin wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Hendrikse Welijnge, j.m., metElijsabeth Cornelis Ruijgrok, j.d., de eerste onder Herkinge, en de tweedeonder Dirkslant woonende, en sijn voort na drie huijwelijkse voorstellen bijons in den huijwelijken staet bevestigt

20. sijn bij kkrt in wettigenondertrouw opgenomen Jan Beijese Smit, j.m., wonende onder Dirkslant, metPieternelle Leendertse Paijs, woonende onder Herkinge, en sijn voorts bij onsna ???t eijndigen van drie huijwelijkse voorstellen in den huijwelijken staet bevestigt

20 August sijn bij ons inwettige ondertrouw op en aengenomen Pieter Cornelisse Faes, wed.r van HendrijnaJans, met Geertruij Frans van Sevenbergen, wed. van Andries Leeburch, woonendede bruijdegom onder Middelharnas, en de bruijdt op de grond van Herkingen,?? 4 Sept. sijn de laest genoemde bij ons in dekke getrout na hunne drie sond. voorstellen onverhindert gehadt te hebben

1730 7 April zijn bij ons inwettige ondertrouw opgenomen Seger van der Velde, wednr van Maria Joost Kerket,met Annetie Lowijs Cassel, beijde woonagtig op Herkinge

Als mede Isaak BernardtsGroenwegen, j.m., met Ariaentie Raeps, j.d., beijde woonagtig op Herkinge, ookalle met behoorlijke blijken van voldaen trouregt

9 April zijn door ons getrouwt,nadat hunne drie sondaegse voorstellen bij ons gehadt hadden, als ook in de kkvan Dirkslant waer sij ook sijn ondertrouwt, Paulus Lowijsz van Cassel, j.m. opHerk., met Cornelia Abramse van der Hart, j.d. van Dirksl.

30 April zijn in onse kkgetrouwt Lowijs Paulusz van Cassel, wednr van Lientie IJmans, met TannetieAerets, weduwe van Joh. Janse van der Ham, na dat sij in onse kerke en inDirksl. drie onverhinderde voorstellen gehadt hadden

Als mede Seger van der Veldemet Annetie Lowijs van Cassel

Nog Isaac Bernardtse Groenwegenmet Ariaentie Raeps met blijk van drie onverh. geboden in Dirkslant

Eijndel. Pieter Jobse?? Bogerman, j.m., met Jacomijntie Lowijsz vanCassel, j.d. van Herk., in Dirksl. ondertrouwt, nadat aldaer als ook bij onshaer drie onverhinderde voorstellen gehadt hadden

5 Maij zijn voor kkrdt wettigondertrouwt Dirk Hendrikse van Amen, j.m., met Jannetie Jans van Casant, j.d.,beijde woonagtig op Herkinge, en zijn na drie onverhinderde voorstellen 28. inonse kk getrouwt

1730 15 Septemb. zijn bij onswettig ondertrouwt Bouwen Hendrikse van Straten, j.m. op Herkinge, met CorneliaArents Blok, j.d. op Melissant, en sijn na drie huijwel. voorstellen hier en inDirkslant op den 8 Octob. wettig in onse kk getrouwt

8 Decemb. zijn voor ons wettigondertrouwt Jacobus Geluk, j.m., met Cornelia van der Molen, wede. van LeunisGestel, beijde woonagtig op Herkinge, en zijn na drie onverhinderdevoorstellingen 25. Getrouwt

14 zijn bij ons wettigondertrouwt Pieter Pieterse Deugt, j.m., met Aeltien Hendrikse van Straten, j.d.,beijde woonagtig op Herkinge, en sijn na drie onverhinderde huijwelijkseproclamatien 5 Januari in onse kk getrouwt

18 Maij zijn bij ons wettigondertrouwt Leendert Abramse Soldaet, j.m., met Maria Stevens Verhoek, j.d.,beijde woonagtig op Herkinge, en zijn na drie onverhinderde kklijke voorstellenin onse kerke op den 10 Junii getrouwt

1732 11 Jan. zijn bij onswettig ondertrouwt Jillis Beke, wednr van Cornelia Slingerlant, met LientieBeije, wedw. van Claes van Westrum, beijde thans woonagtig op Herkinge, en sijnna drie sondaegse voorstellen hier en op Stadt na vertoonde attestatie op zegel31 in onse kk getrouwt

1732 12 Jan. zijn bij onswettig ondertrouwt Jan Hartman, wednr van Cornelia Jans van den Hak, metCornelia Jans van der Molen, wedw. van Jacob Geluk, beijde woonagtig opHerkinge, en zijn na het eijndigen van drie onverhinderde sondaegse voorstellenop den 27 in onse kk getrouwt

11 Junii zijn bij ons wettigondertrouwt Johannes van Asch, j.m., met Neeltie Aris van Leen, j.d., beidethans woone op Herking, 13 Aug. zijn die laestgemelde na??? t eijndigen van dedrie sond. voorstellen in den huijwel. staet alhier bevestigt

16 Febr. zijn bij ons wettigondertrouwt Henrik van Arm, j.m., met Wilmtie Aerdts, j.d., wonende opHerkinge, 9 Maert in onse kk getrouwt

1733 16 Julii zijn bij onswettig ondertrouwt Norbardus van Silveren, wednr van Lena van Westrum, wonendeop Herkinge, met Maria Cornelis Taselaar, j.d., wonende in Dirkslant, en zijnna ???t eijndigen van hunne 3 huijwelijkse voorstellen in Dirkslant getrouwt