Den Bommel - Trouwboek 1666-1729

Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Bommel-(den)

4

??

Trouwboeck der kerke van den Bommel

1666

Den 24 December Willem Arense Braber, weduwenaer vanBastiaentgen Arens, en Arentge Commers, j.d., beijde wonachtich onder denBommel

1667

Den 8 Janu. Jan Cornelisse Smits, j.m. van de Oude Tonge, enWijvetgen Simons, weduwe van Leendert Arentse Braber, beijde in den Bommel

Den 22 dit. Gerrit Willemse Stamper, j.m., geboren enwonachtich alhier, en Lijsbeth Leenderts, weduwe van Dirck Heindrickse vanKempen, mede wonachtich alhier

Den 19 Februar. Joost Adamse ??Bouweliere, j.m., geboren en wonachtichalhier, en Cruijniertgen Cornelis, geboren op Claeswael, en wonachtich alhier

Den 5 Meert Adriaen Baltense Quijvelaer, j.m. vanVlaenderen, wonachtich tot Rotterdam, en Pietertgen Dirx, j.d., geboren enwonachtich onder den Bommel

Den 16 Julij Jan Janse Raep, weduwenaer van JannetgenJacobs, en Maetgen Laurus, j.d., geboren op de Stadt, beijde wonachtich op denBommel

Den 11 September Jan Corstiaense Geus, weduwenaer vanCijdtgen Arens, en Catalijntgen Gerrits, weduwe van Lambert Janse, beijdewonachtich op den Bommel

Den 26 October Pieter Janse Bauwe, j.m., geboortich vanOoltgens plaet, en Jannetgen Leenderts, weduwe van Cornelisse Coert, beijdewonachtich op en onder den Bommel

Den 24 December Heijndrick Simonse van de Stel, j.m.,geboren en wonachtich onder den Bommel, en Maetgen Gijs, weduwe van CommerGillisse, mede wonachtich alhier

Den 30 December Heindrick Janse van Kempen, geboortich totDulken in Kempen, wonachtich onder den Bommel, en Cornelia Cornelis, weduwe vanLeendert Dammisse, mede wonachtich alhier

1668

Den 6 April Cornelis Heijndrickse Clock, weduwenaer vanNeeltgen Simons Cootsack, en Maetgen Teunis, weduwe van Laurens Willemse vanKempen, beijde wonachtich in de Suijdtsijde

Den 2 Junij Huijbrecht Arense Smoor, j.m., geboren opOoltgens plaet, wonachtich onder den Bommel, en Geertgen Hermans, weduwe vanHerman Franse, mede alhier

Den 30 dit. Jan Jansen, j.m. van Nerijnen, geboren in Nerijnen,en Jannetgen Aelbrechts, j.d., geboren in de Suijdtsijde, beijde wonachtichonder den Bommel

Den 25 Augusti Huijbrecht Pauwelse de Corte, weduwenaer vanLeentge Jacobs, en Aechie Jans Rootsant, j.d., beijde wonachtich op den Bommel

Den 1 September Frans Heijndrickse Clock, weduwenaer vanMaertgen Arens, en Annetgen Teunis, j.d., beijde wonachtich op den Bommel

Den 13 October Rogier Heijndrickse van den Berg, j.m.,geboren op Stadt, wonachtich onder Middel harnas, en Jannetge Samuels, j.d.,geboren onder de Plaet, en wonachtich op den Bommel

1669

Den 4 April 1669 Jacob Pieterse Moboch, weduwenaer vanAnnetgen Simons, en Josijntgen Pieters Biljous, weduwe van Pieter Priem, beijdewonachtig alhier ??? den bruijdegom ongetrout

Den 4 dit. Paulus Janse van Oostvoren, j.m., geboren enwonachtich onder den Bommel. En Aechie Bastiaens, j.d., geboren opSchravendeel, en wonachtich onder den Bommel ??? getrout

Den 3 dit. Willem Gerritse Crul, weduwenaer van AnnetgenArens, en Cornelia Matheus, weduwe van Jan Janse van Putten ??? getrout

Den 23 Junij Bartel Janse Clooster, weduwenaer van AmeliaCorstiaens, en Trijntge Govers, j.d. van de Nieuwe Tonge, beijde wonachtichonder den Bommel ??? getrout

Den 7 September Claes Cornelisse Court, weduwenaer vanJosijntgen Leenderts, en Marijtgen Antonijs, weduwe van Cornelis ClaesseUijtslag ??? getrout

1670

Den 26 April Marinis Adriaense Bogaerdt, j.m., geboren totDordrecht, en wonachtich tot Rotterdam, en Claertge Falentijn, geboren totStrijen, en wonachtich op Middel harnas ??? getrout tot Rotterdam

Den 29 Meij Jan de Visscher, weduwenaer van TabithaCrollius, en Crijntgen Leenderts, weduwe can Govert Arentse Bom, beijdewonachtich op den Bommel ??? alhier getrout

Den 1 Julij Aren Lodewijckse van Driel, dijckgraef enouderling van den Bommel, jongman, en Pietertgen Huijbrechts, jonge dochter,beijde wonachtich in den Bommel

Den 13 September Pieter Cornelisse, j.m., geboren op denBommel, wonachtich aen den Oudelantsche dijck, en Maetge Cornelis, j.d.,geboren in Goeree, wonachtich in den Bommel ??? alhier getrout 1-6-0

Den 18 October Willem Marinusse Bierman, j.m., geboren enwonachtich in den Bommel, en Maertge Leenderts, weduwe van Leendert LeendertseConinck, wonachtich onder de Oude Tonge ??? item niet

1671

Den 3 April 1671 Stoffel Janse Graeff, weduwenaer vanWillemijntgen Cornelis, ende Maetge Jonas, weduwe van Pauwels Pauwelse Vrees ???niet alhier getrout

Den 11 dit. Pieter Dirckse van Santen, j.m., en ArentgePauwels, j. docht., beijde wonachtich onder den Bommel ??? item

Item Dirck Wouterse van ?empen, j.m., geboren en wonachtichop den Bommel, en Machtelt Corstiaens, geboren tot Geenderen, en wonachtichalhier ??? item

Den 18 dit. Cornelis Jacobsens Braber, geboren in de Plaet,wonende onder de Plaet, en Lijntge Jacobs, j.d., geboren in ???t Plaetse lant, enwonachtich onder den Bommel ??? getrout in de Plaet

Den 27 dit. Pieter Pieterse Priem, j.m., geboren inEngelant, wonachtich op den Bommel, en Lena Pieters, geboren in Coppen have,wonachtich onder de Stadt, alhier getrout

Den 30 Meij Claes Pieterse Smit, weduwenaer van NeeltgeCornelis, en Engeltgen Engels, geboren in Dirxlant, beijde wonachtich op denBommel ??? item

Den 7 Juneij Cornelis Janse Spaen, j.m., geboren opSuijdtlant, wonachtich op den Bommel, en Ariaentge Claes, j.d., geboren te Loonop ???t Sant, wonachtich op de Capelle ??? item

Den 4 Octob. Frans Heijndrickse Clock, weduwenaer laetst vanAnnetge Teunis, wonachtich op den Bommel, en Arentgen Otte, j.d., geboren vanHerckinge, wonachtich onder den Bommel ??? item

Den 5 Junij zijn bij mij in ondertrou opgenoomen FrankeTeunis, j.m., gebooren en woonachtich op den Bommel, en Kommertie Arents, wed.van Jan Cornelissen Taesselaer, gebooren in Ouwen hoorn, woonachtich op denBommel, deze bovenstaende perzoonen zijn nooit getrout, alzoo de bruijt nae dathadde haer tweede gebodt gehadt, is koomen te overlijden

Den 25 Jun. zijn bij mij in ondertrou opgenoomen HuijbrechtAdriaensen Smoor, wedr. van Geerten Hermens, gebooren in Zeelandt opKooltiensplaet, en woonacht. onder den Bommel, en Maatje Jans, j.d., geboorenen woonachtich onder den Bommel

Den 8 Julij zijn bij mij in ondertrou opgenoomen PieterCornelisse Kievit, j.m., gebooren en woonachtich op den Bommel, en TannekenHenricks, gebooren in Prinslant, en woonachtich op den Bommel

Den 9 Jul. ondertrout??Willem Dirkzen Braber, j.m., geboortig in Ouwe Tonge, en woonachtichonder de Plaet, en Arentie Gerrits, geboren en woonachtich onder den Bommel

Den Sept. voor mij ondertrout Henrick Hermansen Breukelmans,woonachtich onder den Bommel, weduwnaer van Ariaentie Janz, en LijsbethAndries, j.d. van Heusden, en woonachtich onder den Bommel

Den 22 Octob. Giel Janzen Dasselaer, j.m., woonachtich engebooren op den Bommel, en Jannetie Pieters van Assen, j.d., gebooren enwoonachtich in Nieuwe Tonge

Den Octob.?? TeunisLeendertzen Prancken, weduwnaer van Jannetie Floren, gebooren en woonachtich opden Bommel, en Claassien Cornelis, wed. van Joris Jorissen Pijcke, gebooren inOolties plaet, en woonachtich op den Bommel

Den 11 Novemb. ondertrout Johannes Maartensen, j.m.,gebooren en woonachtich op Stadt, en Jannetie Willems, j.d., gebooren enwoonachtich op den Bommel ??? getrout op Stadt

Den 10 Decemb. voor mij ondertrout Leendert Teunissen,timmerman, weduwnaer van Saantie Janz,??gebooren in Dirxlandt, en woonachtich op den Bommel,?? en Neeltien Teunis, j.d., gebooren op Stadt,en woonachtich alhier

Den selven dito Jan Janzen van Putten, j.m., gebooren enwoonachtich onder den Bommel, en Maria Cornelise, wed. van Wouter Henrikzen vanKempen, woonachtich op den Bommel

1673

Den 6 April zijn voor mij in ondertrou opgenoomen LeendertDirkzen Braber, j.m., gebooren in ???t Ouwe Tonghse land, en woonachtich onderden Bommel, en Pietertie Pieters, j.d., gebooren in Spykenis, en medewoonachtich alhier

Den 18 dito zijn voor mij in ondertrouw opgenoomen JanDirkzen van Souten, gebooren in ???t Plaetse land, en woonachtich in Suijdzijdeonder den Bommel, en Lijsbeth Janz, woonachtich onder den Bommel

Den 23 dito ondertrout Jan Gijsbrechtsen de Haas, j.m. vanOoltiesplaet, en Blesijntie Pieters Lelienburch, wed. van Cornelis PietersenGoeree, gebooren in Middelharnas, en woonachtich op den Bommel

Den selven dito Henrik Dirkzen de Leeuw, j.m., gebooren enwoonachtich in ???s Gravendeel, en Neeltien Corstiaens, woonachtich op denBommel, wed. van Simon Gijs

Den 28 dito ondertrout Jan Cornelissen de Groot, weduwnaervan Saartie Cornelis, gebooren in Dirxland, en woonachtich op den Bommel, enJannetie Ariens, j.d., gebooren en woonachtich onder den Bommel, deseboovenstaende zijn getrout in kerke van den Bommel op Pinkster maandag

Den 3 Jun. zijn voor mij in ondertrou opgenoomen ArentArentzen van de Stel, j.m. van den Bommel, en Cateleintie Pieters, wed. vanEngel Leendersen Prik, mede woonachtich alhier

Den selven dito Jan Pietersen van Leeuwen, j.m. van Geldrup,en Dirkjen Henriks, j.d., gebooren in de Nieuwe Tonge, en woonachtich op denBommel

Den 6. Octob. ondertrout Jan Janzen van Oostvoorn, j.m.,gebooren in Ooltjesplaat, en woonachtich onder den Bommel, en Leentie Marinis,j.d., gebooren en woonachtich onder den Bommel

Sijn bij mij in ondertrouw opgenoomen Jan Develaer, j.m. vanBruggen, woonende te Middelburch, en Willemijntie Ariaens, j.d., gebooren teDorthen, woonachtich te Middelburch

1674 Den 20 Jan. zijn voor mij ondertrout Pieter Leenderzen,j.m. van Poortegal, en Metje Janz, j.d. v van??Coppenhave, woonachtich alhier op den Bommel

Den 8 Febr. ondertrout Pieter Janzen de Jonch, gebooren inOolties plaat, en woonachtich op den Bommel, en Apollonia Cornelis, gebooren opden Bommel, en woonachtich aldaer

Den 20 Febr. in ondertrouw opgenoomen Bastiaan JanzenBwegemer, gebooren onder den Bommel, en woonachtich aldaar, en ClaesjeCornelis, gebooren in Ooltjesplaat, en woonachtich op den Bommel

Den 13 April ondertrout Jan Janzen de Groot, weduwnaer vanJannetie Lievens, gebooren en woonachtich onder den Bommel, en Maritie Henrikz,wed. van Marinis Pieterzen, gebooren in ???t Plaatse land, en woonachtich onderden Bommel

Den 11. Aug. ondertrout Cornelis Cornelissen ???t Hooft, j.m.van Oolties plaat, en woonachtich onder den Bommel, en Machtelt Corstiaans vanHeusden, wed. van Dirck Woutersen van Kempen, mede woonachtich alhier

Den 25 dito bij mij in ondertrou opgenoomen Jacobus Kooiman,j.m. van Rotterdam, en woonachtich in Ooltjes plaat, en Cornelia de Vos, j.d.,gebooren en woonachtich op den Bommel

Den 30 Decemb. 1674 in ondertrouw opgenomen Matheus Arensede Braber, j.m., geboren in ???t Somerdijckse landt, met Cornelia Jaques vanSulx, j.d., geboren onder Heeckeling, wonende beijde onder den Bommel

Op den 6 Januwarij 1675 in ondertrou opgenomen bij JanArense Pover, Pieter Jacobsz Braber, j.m., geboren onder den Bommel, met AechkenMaartens, j.d., geboren onder Dirckslandt, wonende beijde alhier onder denBommel

Den 2 feeberwarij 1675 sijn in ondertrou opgenoomen bij JanAerjense Poover,?? Prancke Teunis Prancke,j.m., gebooren op den Bommel, ende Marijtie Kerstijaens, j.d., gebooren indePlaedt, beide woonachtich op den Bommel

Op den 29e Maert 1675 in ondertrou opgenomenHendrik Claesse Hardendoot, weduwnaar van Annetie Jacobs, wonende onder dePlaat, met Leentgie Leenders, weduwe van za. Arijen Harmanse, was waart,wonende onder den Bommel

Op den 6e April 1675 in ondertrou opgenomen JanStoffelse Gredts, j.m. op den Bommel, met Emmetgie Geerdts, j.d. vanPrincelandt, wonende mede onder den Bommel

Opgenomen in ondertrou Hindrick Marijnisse Klock, j.m.,geboren op den Bommel, met Maria Anthonius, weduwe van za. Claas CornelisseCoert, wonende beijde op den Bommel, datum op den 6 April 1675

Op den 14e dito alhier getrout op den Bommel JanGerritsen Paremans, j.m. van Hantwerpen, met Dingene Bastijaens, weduwe vanStoffel Huijges de Hoogh

Op den 28e dito 1675 is alhier getrout van Ds. Mageris,Aren Tomasse, j.m., met Maertgie Michiels, beijde wonende in Middelharnas

Ferdinandus Willemsen, j.m. van Sommelsdijck, metAryjaentgie Jans, j.d. van Middelharnas

Willem Willemsz, j.m. van de Plaet, en PieternelletgieWillems, j.d. van den Bomel, zijn alhier kome trouwe met attestatie vanDirckslant op den 19e Meijus 1675

Op den 31 Meijus 1675 in ondertrouw opgenomen Ieman Teunissede Waeijer, weduwnaar van za. Jannetgie Jacob, met Leentgie Jans, weduwe vanza. Crijn Janse Maas, wonende beijde onder den Bommel

Op den 27e September 1675 in ondertrouw opgenomenJacob Adryaense, j.m. van Nieuwe Tong, met Clijntie Jans, weduwe van za.Sacharijas Lodder, wonende beijde onder den Bommel

Op den November 1675 in ondertrou opgenomen KoenraatAndriese, j.m. van Dirckslant, met Stijntie Jans, j.d. van Cempen, wonendebeijde onder den Bommel

Op den 11 Jannewarij 1676 in onder trou opgenoemen KarelHeindrickse, weduwenaer van Madeliduken Jans, van ge borte van Gurckum, met CornelijaJacops, ionge dochter, van geboirte van den Bommel, beide woonachtich al hier

Den 25e Januarij ao 1676 sijn in ondertrouwopgenomen Gerrit Buijensz, weduwenaer van Neeltien Ariens, en Metien Dirks,j.d., van Leeuwen afkomstig, beide woonende alhier

Den 2 May ao 1676 sijn door mij, Petrus Vogellius, dentweden predicant op den Bommel, in ondertrou opgenomen, en den 17 May getrout,Henrik Maarinisse Clok, wedr. van Marijtie Antonis, met Maertie Jans, j.d. vande Plaet, beijde woondende alhier

Den 1 Augusti in ondertrou opgenomen Balten Henrikse Hems,j.m. van Venlo, met Annetie Floris van Alkmaer, j.d. van ???t Princelant, sijnook hier getrout den 23 Augusti ao 1676

Den 29 Augusti sijn hier ondertrout Huijg Pieterse Wilts, j.man van ???t Princenlant, met Matie Jacobs, j.d., gebooren onder de Plaet, enbeijde nu woonende alhier, het derde gebot is opgehouden door inspraeck, gedaenbij den bruijdegom den 13 Sept.

Den 6 Sept. heb ik in ondertrou opgenomen Claes Hendriksevan Bohemen, j.m. van de Oude Tonge, met Matie Dammis, j.d. van Spa, beijdewoonende alhier, en sijn hier getrout den 27 Septemb.

Den 3 October in ondertrouw opgenomen Cornelis SchalckeHoorenaer, j.m. van ???t Princenlant, met Jobie Cornelis Kievit van den Bommel

Den 15 Octob. sijn op vertooninge van behoorlijke attestatievan Stad hier getrout Arent Janse Knape, j.m. van Stad, met Annetie ClaesLoene, j.d. van Saltbommel

Ao 1677

Den 30 Januarij sijn bij mij ondertrout Leendert Willemsevan Aken, weduenaer van Cornelia Jacobs van Doorenik, met Clijntie DanckertsVoorbijtel, j.d. van Dirkslant , beijde inwoonders van den Bommel

Den 22 April sijn bij mij in ondertrou opgenomen HenrickJanse van Hulst, wed. van Maritie Conjet, met Joosie Jooste Tromp, j.d. vanGauwerack, beijde woonende op den Bommel, dese persoenen sijn getrout den 23May

Den 5 Meij sijn hier getrout Aren Hendrickse van der Linde,j.m., en Dimmetie Dimmens, j.d., beijde gebooren in Dirxlant, en woonendealdaer

Ao 1677 Juny 20 in ondertrou opgenomen Sander CornelisseJaersvelt, j.m. van Hagenstein, met Maritie Pieters van der Velde, w. van ClaesArense Rosenbrant, woonende Kapel in de Langhstraedt, dese personen sijn alhiergetrout in Julij

Den 4 September sijn in ondertrou opgenomen JacobGysbrechtsz van der Weghen, van Sprundel, met Jannetie Willemse, j.d. vanVarick in de Tielerwaert, beijde woonende alhier, en sijn getrout den 5 Octob.

Den 10 Septemb. in ondertrou opgenomen Daniel CorneliszOosterlingh, wed. van Jannetie Mels, met Aegie Jans Rootsant, wed. van HubregtPaulisz Dikhout, beijde woonende alhier, en sijn hier in de kerke getrout den 3Octob.

Den 30 Octob. sijn hier ondertrout Arij Cornelisse Gelegoo,j.m. van den Bommel, met Tanneken Joris, j.d. van Oud Beijerlant, beijdewoonende in de Zuijdsijde

Den 11 Decemb. sijn hier ondertrout Leendert CorneliszKnape, wed. van Geertie Augustijnsen, met Bettie Jans, wedue van Jan Marinisseden Blauwe, beijde woonende alhier

Ao 1678 Den 5 Februarij sijn hier ondertrout MattheusMattheusse Bax, j.m. van den Bommel, met Ariaentie Gerrits, j.d. van Leeuwen,beijde woonende alhier

Den 11 Februarij sijn hier in ondertrou opgenomen CornelisDingmanse Groenenbergh van de N. Tonge, woonende aldaer, met Maritie CommersZeedijck, j.d. van den Bommel, en woonende alhier, en sijn alhier getrout opden 6 Maert

Den 9 April sijn bij mij in ondertrou opgenomen Bartel Jansevan Klooster, wed. van Trijntie Govers, met Arentie Otte, weduwe van FransHendrickse Klock, beijde woonende onder den Bommel, sijn hier getrout 24 April

Den selven dito in ondertrou opgenomen Dirck Lodewijckse vanDriel, j.m. van den Bommel, met Leentie Engels, j.d. van den Bommel, enwoonende beijde alhier, en sijn hier getrouwt op den 1 May

Anno 1678

Den 20 May sijn hier wettigh ondertrout Arij CornelisseVinck, j.m. van Nieuwe Tonge, met Griettie Hermans, j.d. van ???s Gravendeel,beijde woonende alhier, en sijn in Dirxlant getrout den 5 Junij

Den 4 Junij sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen ArenRuthse Triumphant, j. m. van Stadt, met Neeltie Dammis, j.d. van Oolties plaet,beijde woonende alhier

Den 24 Septemb. sijn hier ondertrout Henrick Rosaus, wed.van Gerretie Joppe, woonende alhier, met Hubreghtie Prins, wed. van GoovertEgge, woonende in de Plaet

Ao 1679

Januarij 19 ondertrouwt Leendert Janse van Putten, j.m. vanden Bommel, met Maria Jaques Verhulp, wed. van Jan Hubrechtse Zuijddijck,beijde woonende in de Zuijdzij, en sijn alhier getrouwt Febr. 5

Ao 1679

April 1 in ondertrou opgenomen Hendrick Teunisse van Beest,wed. van Hubreghtie Hendricks, met Lijntie Willems, wed. van Frans Simonse vander Valk, beijde woonende onder den Bommel

Den 28 April in ondertrou opgenomen Goovert Clase van Hulst,ou man, en Machmel Corsiaens, wedue van Corneles Cornelesse Jost, beijdewoenachtigh alhier

De 14 Julii sijn hier getrouwt Matthijs Jacobzen, wedr. vanBarbel de Cogg, woonende alhier, met Baaltje Pieterzen Sorsa, woonende onderOutvosmaer

Den 30 Julii sijn hier getrouwt mr. Hubertus Beckers, j.m.,met Susanna Exters, j.d.

Den 19 Augusti sijn hier in ondertrouw opgenomen CrijnGovertsen Ooms, j.m. van ???t Prinselant, met Jobje Willems, j.d. van den Bommel,woonende beijde alhier, getrouwt den 8 Septemb.

Den 26 Augusti sijn bij ons in ondertrouw opgenomen HuijghPietersen Wils, j.m. van ???t Princenland, met Jannitje Coom, j.d. van Waei?,woonende onder de Plaet

Den 27 Augusti sijn hier getrouwt Pieter Barthelsen van Driel,j.m. van den Bommel, met Clasina Cornelis Heersen, j.d. van Colijnsplate,woonende beijde aldaer

Den 29 Augusti sijn bij ons in ondertrouw opgenomen PieterPietersen Priem, wedr. van Eva Pieters, met Maetgen Dircks, j.d. van Aelswijck,woonende beijde alhier, getrouwt den 17 Septemb.

Jasper Jaspersen Stellenaer, j.m. van de Plaet, woonendealdaer, met Geertruijt Tijsen, j.d. van Reet, w. alhier, sijn bij ons den 2Septemb. in ondertrouw opgenomen, getrouwt den 8 Octob.

Ao 1680

Gerrit Willemse, wedr. van Eefken Tijsen, met NeeltjeWillems, wed. van Evert Jansen, beijde woonende alhier, sijn hier getrouwt den18 Febr. 1680

Arent Cortiaensen Bosschieter, j.m. van Middelharnas,woonende aldaer, met Saartje Commers, j.d. van den Bommel, woonende alhier,sijn getrouwt den 23 Febr.

Mattheus van Eeckelen, j.m. van den Ouwen Bosch, met DinaMarinis, j.d. van ter Toolen, beijde woonende alhier, sijn bij ons inondertrouw opgenomen den 5 April

Mattheus Elzevier, j.m., met Leentje Stevens Nieuwenhove,j.d., beijde woonende onder het gebiedt van Middelharnas, sijn hier getrouwtden 5 Maij 1680

Aren Arentse vander Stel, wedr. van Catelijntje Pieters, metLeentje Lauris, wed. van Arij Maertense van Leeuwen, sijn bij ons getrouwt den30 Junii

Cornelis Schalcken Hoovenaer, wedr. van Jobje Cornelis, metDemmetje Jans, j.d. van den Bommel, sijn hier getrouwt den 19 Maij 1680

Marijnis Sijmonse Coolen, wedr. van Teuntje Willems, metMarijtje Adams, j.d., beijde woonende in de Suijdtzij, sijn hier getrouwt den14 Julii

Abram Jansen Noots, j.m. van den Bommel, met Elsje Bruijns,wed. van Cornelis Joosten, beijde woonende op Stadt, sijn hier getrouwt den 21Julii 1680

Cornelis Jansen Backer, j.m. van Stadt, met JacomijntjeSijmons, j.d. van St. Annalandt, woonende beijde op Stadt, sijn hier getrouwtden 28 Julii 1680

Leendert Kasteleijn, wedr. van Agata Deleur, met HendrickenWouters, j.d. van den Bommel, beijde woonende in Sommelsdijck, sijn hiergetrouwt den 18 Augusti

Marinus Cornelissen van der Veer, j.m., met Arentje Daniels,j.d., woonende beijde in de Plaet, sijn hier getrouwt den 10 November

Jan Cornelissen Noppe met Neeltje Jacobs, sijn getrouwt den24 November

Tonnis Jacobsen van de Kasteel, j.m., met Cornelia Jacobs,wed. van Carel Hendrickse de Wit, beijde woonende alhier, sijn bij ons inwettige ondertrouw opgenomen den 28 November

Sijmon Willemse Verburgh, j.m. van Nieuw Beijerland, metMagtel Corssen, wed. van Govert Claessen van Hulst, beijde woonende alhier,sijn getrouwt den 19 Januarij 1681

Pol Jansen de Boer, j.m. van Jaersvelt, met Maria Isaacks,j.d. van Ooltiens plaet, woonende beijde in de Zuijtzij, sijn bij ons inondertrouw opgenomen den 1 Febr.

Jacob Pietersen van Gusele, j.m., woonende onder hetrechtsgebiedt van Sommelsdijck, en Pieternelle Jans, j.d. van Middelharnas,woonende aldaer, sijn hier getrouwt den 30 Maert

Maerten Ariaense van der Wael, wedr. van Neeltje Joris, metLijsbeth Arens, j.d. van Renoij, woonende beijde alhier, sijn hier getrout den7 April

Jan Jansen de Blauwe, j.m., geboortigh in de Zuijtzij, metTannitje Willems, j.d., mede uijt de Zuijtzij, beijde woonende aldaer, sijnhier getrouwt den 20 April

Abram Dingemans Groenewegen, j.m. van de Nieuwe Tonge, metLena Danckers, j.d. van den Bommel, beijde woonende alhier, sijn bij ons inondertrouw opgenomen den 26 April

Hendrick Jansen van Stratum, j.m. van Mussechem, woonachtichin Dirxland, met Catharina Ariaens, j.d., woonende op Herkingen, sijn hiergetrouwt den 4 Maij

Thomas Trommel, wedr. van Commertje Jobs, met HesterGroenendijke, wed. van Abram vander Tocht, komende van Sommelsdijck, sijn hiergetrouwt den 4 Maij

Cornelis Jansen Bijkerke, wedr., met Maria Claes vandenRhijn, j.d., sijn hier getrouwt den 11 Maij 1681

Bastiaen Gerritsen Quint, wedr., woonende in Middelharnas,met Teuntje Leenderts, j.d. van Numantsdorp, sijn hier getrouwt den 18 Maij

Jan Jansen Stalpert, wedr. van Geertje Thomas, j.d., beijdewoonende in Middelharnas, sijn hier getrouwt den 18 Maij??

Anthonij Anthonijsen Roskam, j.m. van ter Toolen, metCornelia Willems, j.d. van den Bommel, beijde woonende alhier, sijn getrouwtden 18 April 1681

Jan Leendertse Timmerman, j.m. van den Bommel, woonendealhier, met Commertje Lauris, j.d. van Middelharnas, woonende in het gebiedtvan Sommelsdijck, sijn hier getrouwt den 6 Julii

Joost Woutersen Speelman, j.m. van Wasbeeck, met AnnitjeJans, wed. van Jan Jorissen van Nerinen, beijde woonende alhier, sijn getrouwtden 20 Julii 1681

Pieter Pauwelse van der Velde, j.m. van Sommelsdijck, metTheuntjen Arens, j.d. van Nieuwe Tonge, sijn getrouwt alhier den 29en AugustusAo 1681

Orbanus Thedorus, wedunaer van Fetteren, met Trijntje, j.d.,sijn getrouwt den 8 Septemb. Ao 1681

Jan Lievensen Flack, j.m. van Oeltjes plaet, met TannetjeHeindrix, wed. van Pieter Cornelisz Kievit, sijn getrouwt den 7en September Ao1681

Johannes Geersen, j.m. van Willemstadt, met Maetje Teunis,wed. van Cornelis Willems, sijn alhier getrouwt den 7en Septemb. Ao 1681

Arij Leendertsz de Wit, wedr. van Jannetje Cornelis denBouijen, met Annetje Pieters, j.d. alhier, getrouwt den 19en Septemb. Ao 1681

Claes Pietersen Teunis, wedn, en Maatje Teunis, weduwe vanMiddelharnisse, met attestatie, sijn alhier getrouwt den 5en Octob. Ao 1681

Marinus Jansz Verweij, wed. van Annetje Cornelis, metTeuntje Jacobs, wed. van Thijs Davitsz, sijn getrouwt den 26en Octob. Ao 1681

Sijmon Willemsz Verburgh, wedr. van Machteltje Corssen, metBeatris Jans van Nieuwe Tonge, alhier getrouwt den 25en Januari

Gerrit Pietersz Noortdijck, j.m. van Ooltjens plaet, metGrietjen Heindricx, j.d. van de Capel inde Lange straeten, alhier getrouwt den22en Februari

Swaedrick Krijnsz, wedr. van Annetje Stalpert, metHeindricksjen Heindricx, j.d. van Varick, woonende onder de jurisdictie vanOoltjens plaet, alhier getrout den 15en Februari

Cornelis Willemsz Coole, j.m., woonende in de Zuijdt zijde,met Jannetje Pieters, j.d. van de selve plaets, alhier getrouwt den 20en Maert

Joost Adamse Bouweliere, wedr. van Cuniertje Cornelis, metWillemtje Jacobs, weduwe van Heindrick Willemsz Bernart, alhier getrouwt den18en Meij

Heindrick Lambrechtsz van de Broeck, j.m. van de Oude Tonge,met Annetje Roelofts, j.d. van Ooltjes plaet, alhier getrouwt den 18en Meij

Bastiaen Sijmonsz vander Valck, wedr. van Neeltjen Maertens,met Neeltjen Roelofts, weduwe van Jan Janse Schepper, alhier getrouwt den 31enMeij

Frans van de Vijver met Neeltje van Aken, met attestatie,alhier getrouwt den 31en Meij

Lammert Claesz Rouw, wedr. van Vruitje Willems van Ooltjesplaet, met Leentje Lauris, weduwe van Arent Arentsz vander Stel, alhiergetrouwt den 21en Juni

Jacob Heindricksz van Gorp, j.m. van Out Beijerlant, metPerijntje Sijmons, j.d. van Zirickzee, alhier getrout den 28en Junij

Lambert Paulisz van ???t Noorland, wedr. van Neeltjen Jans,woonende tot Geervliet, met Neeltje Leenders, j.d. van den Bommel, alhiergetrout den 19en Julij

Cornelis Lambrechtsz Gast, j.m. van Rosendael, met MariaJans Vijftighschild, wed. van Aren Isaacks Vinck van Ooltjes plaet, alhiergetrouwt den 22 Augustus

Areaen Janse, j.m. van St. Toijenroij, met Metje Dircx, wed.van Gerrit Beujensz, alhier getrouwt den 20en September

Willem Dircksz Braber, wedr. van Arentje Gerrits, metStoffeltje Cornelis, j.d., alhier getrouwt den 18en Octob.

Pieter Pietersz vander Elst, j.m. van Zuijdt zijde, metLeentje Cornelis, j.d. van de Oude Tonghe, alhier getrouwt den 30en Novemb.

Willem Pietersz van den Bommel met IJtje Jacobs, alhiergetrouwt den 26en December

Anno 1683

Heindrick Heindricxsz Smidt, j.m. vande Oude Tongh, metCornelia Roeloffs Olijslager van Middelharnis, beijde met attestatie, alhiergetrouwt den 11en April

Jor. Dircsz vander Velde, j.man, met Geertjen Crijns, j.d.,beijde van den Bommel, alhier getrouwt de 19en April

Jan Laurensz van Schakelo, j.m., met Wouteltje Gerrits vanProje, wed. van Abraham Pietersz Katshouck, woonende beijde op de Stadt, metattestatie alhier getrouwt den 27en Junij

Jor. Heindrickz Puin, jonge man van Aersen, met TannekenJans, jonghe dochter van den Bommel, met attestatie alhier getrouwt den 19enSept.

Anno 1684

Willem Willemsz Rijckenburg, jonge man, gebooren totGroeningen, ende woonachtich op den Bommel, met Anna Wouters, jonge dochter,gebooren tot Wasbeeck, en woonachtich op den Bommel, hebben haer ondertrouwopgenoomen op den 30 Decemb., alhier getrouwt den 16 Januarij 1684

Corstiaen Crijns Warre, jong man, gebooren in het Plaetselant, met Neeltje Karel, jonge dochter, gebooren tot Noort Gouwe, ende beijdewoonachtich op den Bommel, in ondertrouw opgenoomen, den 31 Decemb., alhiergetrouwt den 23 Januarij 1684

Leendert Gijsbertse van Middelkoop, j.m., gebooren in hetHooch Endt bij Leerdam, met Grietjen Ariens, gebooren tot Schravendeel, endebeijde woonachtich op den Bommel, hebben haer ondertrouw opgenoomen den 4Meert, ende alhier getrout den 26 ditto 1684

Jan Jansz van Lexmondt, jongman, gebooren tot Lexmonde, metCornelia de Vos, wed. van Jacobus Koijman, gebooren op den Bommel, en beijdewoonachtich alhier, hebben haer ondertrouw opgenoomen den 19 Augustus 1684,alhier getrouwt 3 Sept.

Dirck Leendertse Krepelman, j.m., met Cornelia van Mierop,j.d., beijde woonende onder de N. Tongen, sijn hier met attestatie getrouwt 20Augustus

Wouter Jansz, gebooren tot Sevenbergen, j.m., met AnnetjePieters, wed. van Jan Jacobse van Rhoon, gebooren in Denemarcken, beijdewoonachtich alhier, sijn alhier in ondertrouw opgenomen den 17 Sept. 1684,alhier getrouwt

Cornelis Jobse Keet, j.m., gebooren in Dirxlant, met GrietjeGerrits, weduwe van Adam Jacobse van Geene, gebooren tot Deventer, beijdewoonachtich op den Bommel, hebben haer ondertrouw opgenoomen den 4 November1684, deese psoonen en sijn niet getrouwt alsoo den bruijdegom met noch eenander beschuldicht?? sijnde, oock deesebruijdts laten en niet het eerste gebodt van haer afgeloopen is, deesenbruijdegom is kort daer nae gestorven

Adriaen Cornelisz, j.m., gebooren in Princelandt, met AegjeTeunis, j.d., gebooren te Driel, en woonachtich onder Middelharnas, hebben haerondertrouw opgenoomen den 22 Decemb. 1684

Anno 1685

Willem Willemse Goemaer, j.m., met Maria Willems de Jonge,weduwe van Jan Henderickse Nagtegael, beijde van Dirckslant, sijn metbehoorlijcke attestatie in onse gemeijnte opentlijck bevesticht ende ingesegentop den 25 Febr. 1685

Gerrit Cornelisz de Grijse, gebooren tot Twaenselen,weduwnaer van Grietje Cornelis Schoove, met Ariaentje Jacobs, j.d., gebooren inMijnheerse, hebben bij ons haer wettige ondertrouw opgenoomen den 3 meert 1685

Anthonij de Ridder, weduwnaer van Johanna Havelaer, metAdriaentie Franse, j.d., beijde van Ooltjes plaet, sijn alhier met behoorlijckeattestatie in onse gemeijnte in den echten staet bevesticht den 23 April 1685

Pieter Adriaentse van de Wal, j.m., gebooren in de Plaet,met Lijsbeth Jans, laest weduwe van Teunis Cornelisz van der Lindt, geboortichuijt Coppenhage, hebben haere ondertrouw bij ons opgenomen op den 27 April1685, deese psoonen sijn hier getrouwt

Willem Teeuwisz Maye, wed.r van Nelletje Rocus, geboorenende woonachtich in Sommelsdijck, met Pietertje Andriesz van Kempen, geboorenin de O. T. lande, woonachtich onder den Bommel, hebben haer ondertrouwopgenoomen op den 19 July 1685 ??

Cent Jacobse Lack, wed.r van Gerritje Guiljaems, woonachtichonder de Plaet, met Neeltje Dames, wed. van Arij Ruths Triumphant, woonende opden Bommel, hebben bij ons haer ondertrouw opgenoomen op den 18 Augustus 1685,en sijn alhier getrouwt

Willem Willemsz de Lange, j.m., gebooren in Princelant, metDina Jacobs, wed. van Willem Teunisse Kosack, gebooren in Sommelsdijck, enbeijde woonachtich onder den Bommel, sijn bij ons in ondertrouw opgenoomen den31 Augusti, en sijn alhier getrouwt

Pauls Jaspersse Breedsnee, wed.r, en Maria Ymants, j.d.,sijn beijde met behoorlijcke attestatie van Middelharnas in houwelijcksen staetbevesticht op den 10 Junij 1685

Wouter Willemsz, j.m., met Geertje Frans, j.d., sijn hiermet behoorlijcke attestatie getrouwt op den 30 Augusti 1685

Cornelis Dankertse Soiwijck, geboren in Dirxlant, met MariaIsaac, gebooren in de Plaet, hebben bij ons in presentie van de ouderling JanCornelisz de Groot haer ondertrouw opgenoomen op den 17 Sept. 1685

Eeuwit Pietersz Goeree, wed.r van Stoffeltje Jacobs Borsen,gebooren in Dirxlant, en woonachtich op Stad, met Arentje Commers, weduwe vanWillem Arensz Braber, gebooren op den Bommel, en woonachtich op den Bommel, hebbenbij ons haer ondertrouw opgenoomen op den 6 Octb. 1685

Abraham Aertse de Haes, j.m., gebooren ende woonachtich inhet Plaetselandt, met Leentje Willems Braber, j.d., gebooren ende woonachtichonder den Bommel, hebben bij ons haer ondertrouw opgenoomen op den zesten Octb.1685

Willem Ewoutse Goeree en Neeltje Henderickx sijn alhier metbehoorlijcke attestatie van de Stad in onse kerke in houwelijcken staetbevesticht, deese ingeslooten 8 persoonen sijn alhier in onse kerke te gelijckin den heijligen staet des houwelijc bevesticht, en waer onder dat oockbegreepen was vader, moeder, suster en broeder, soon, dochter, datum den 4denNovemb. 1685

Arent Commerse Zeedijck, j.m., gebooren ende woonachtichonder den Bommel, met Pleuntje Adams, j.d., gebooren tot Vlaerdingen, endewoonachtich onder den Bommel, hebben bij ons haer ondertrouw opgenoomen op denlaasten Octb. 1685

Jasper Jansz van Oosten, wed.r van Maritjen Henderix,woonende op den Bommel, met Geertruij Jans, j.d., gebooren te Aemradt, enwoonende op den Bommel, sijn in ondertrouw opgenoomen bij Pieter Janse deJonge, en oock getrouwt te gelijck met de voorgaende 8 psoonen op den 4denNovemb. 1685

Geerit Mattheeuse van Eegelen, wed.r van Dina Marinis,gebooren op den Ouwen Bos, met Kniertje Dirx, j.d., gebooren op Out Alblas,hebben bij ons haer ondertrouw op den 8 Decemb 1685, getrouwt den 6 Januarij1686

Anno 1686

Leendert Arentse van Weerdt, wed.r van Jaapje Wouters,gebooren op den Bommel, met Lijsbeth Leenderts, weduwe van Gerrit WillemseStamper, geboortich in Middelharnas, ende beijde woonachtich onder den Bommel,hebben bij ons haer ondertrouw opgenoomen op den 18 Januarij 1686, getrouwt den3den Feb.

Klaes Claesse van der Linde, j.m., geboortich in deFeijndert, ende woonachtich onder den Bommel, met Willemtje Harmens, geboorenende woonachtich onder den Bommel, hebben bij ons haer ondertrouw opgenoomen opden 26sten Januarij 1686

Hermannus Koogenberch, j.m., geboortich te Mullem opt Roerboven Weesel, met Dina Pieters van den Bos, wed. van Laurens JasperseStellenaer, geboortich uijt de polder van Naemen, en beijde woonachtich onderBommel, sijn bij ons in ondertrouw opgenoomen den 9 den Febr., alhier getrouwtden 3 Meert

Jan Arense Romeijn, j.m., geboortich van Out Beijerlant, enwoonende op den Bommel, met Leentjen Arentsz, j.d., geboortich van de OudeTonge, en woonende onder het Plaetse lant, sijn bij ons in ondertrouwopgenoomen op den 9den Feb. 1686, getrouwt den 10den Meert

Jasper Jasperse Stellenaer, wed.r van Grietje Jacobs,gebooren tot Kooltjens plaet, en woonende onder het Plaetse landt, met ArentjeDirckx de Windt, weduwe van Pieter Pauwelse Vreeswijck, geboortich van deNieuwe Tonge, ende woonende onder den Bommel, hebben bij ons haer ondertrouwopgenoomen op den 15 Febr. 1686, alhier getrouwt 3 Meert 1686

Jacob Pieterse Noortdijck, wed.r van Lijntje Teunis,geboortich uijt de Plaet, en woonende op den Bommel, met Grietje Abrahams,j.d., geboortich van Klinckerlandt, ende tegenwoordich woonende onder denBommel, hebben bij ons haer ondertrouw opgenoomen op den 24sten Febr. 1686,getrouwt den 17den Meert 1686

Chiel Jorisz Geus, j.m., gebooren ende woonachtich op denBommel, met Machtel Jans, weduwe van Jacob Marinisse Kooge, gebooren op deStadt, ende woonachtich op den Bommel, hebben bij ons haer ondertrouwopgenoomen op den 20sten Maert 1686, alhier getrout den 7den April 1686

Laurens?? Pieterse deGraeff, j.m., gebooren ende woonachtich onder den Bommel, met Tannetje Joris,weduwe van Arij Cornelisz Geligout, geboortich van Out Beijerlandt, endewoonende onder den Bommel, hebben haer ondertrouw opgenoomen op den 27stenApril 1686, getrouwt den 19 Meij 1686

Jacob Willemsz Goemaat, j.m., gebooren onder den Bommel, metMaria Leenderts Meeldijck, j.d., gebooren op de Stadt, en beijde woonende onderden Bommel, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen op den 27sten April1686, getrouwt den 19 Meij 1686

Jacob Jacobse Kock, wed.r van Klasijntje Cornelis Koole,gebooren in het lant van der Goes, met Jannetje Pieters, gebooren in de LaegeSwaluwe, en beijde woonende onder den Bommel, hebben bij ons haer ondertrouwopgenoomen op den 6 Meij 1686

Gijsbert Pieterse van Leeuwen en Lijsbeth Pieters Kock sijnalhier met behoorlijcke attestatie in den houwelijcken staet bevesticht op den4den Meij 1686

Jacob Meeuwisz van der Veer, wed.r van Arentje JansFictoors, met Cornelia Simons Erkenboudt, j.d., sijn alhier met behoorlijckeattestatie uijt de Plaat in den H. houwelijcken staat bevesticht en ingezeegentop den 12 Meij 1686

Bastiaen Pietersz Drooger, j.m., met Grietje Bastiaens,j.d., sijn alhier met behoorlijcke attestatie uijt de O. Tonge in denhouwelijcken staat bevesticht op den 12 Meij 1686

Cornelis Pietersz Lelijenburch, j.m., met Pieternelle JansSlis, sijn alhier met behoorlijcke attestatie uijt de O. Tonge, nae dat sijhaere voorstellingen ongehindert gehadt hebben, in den houwelijcken staatbevesticht en ingezeegent op den 3 Junij 1686

Den 11 August 1686 sijn voor de predikant in ondertr. opgen.Leunis Maertensz van der Waght, j.m. onder den Bommel, en Dingena Cornelis,j.d.

Den 25 dito Cornelis Meeuwsz Bijl met Jannetje Cornelis inondertr. opgenomen

Den 1 Septemb. sijn ondertr. Cornelis Commerse Zeedijck,j.m. onder den Bommel, en Grietje Ghilisse, jonge d. alhier

Den 13 sijn met behoorlijke attestatie Maerten Bigge,woonachtich op de Plaet, nae den Bommel, en juffr. ??Catarina Walingh, j.d., woonachtich totRotterdam, getrouwt op den

Den 21 Novemb. sijn ondertr. Pieter Backer en MijntjeAbrahams

Den selven dito sijn ondertrouwt Bastiaen Bastiaensz Groene,j.m. op den Bommel, en Catalina Jochems

Den 17 Januarij 1687 sijn ondertrouwt Dirck Pauwelsz enLijsbeth Breuckelmans

Den selven dito sijn ondertrouwt Josias Corstanje enPieternelle Baltens

Den 8 Maert sijn bij mij in ondertrouw opgenomen JanZeedijk, jongman onder de jurisd. van Middelharnas, en Maeghtelt Jans de Groot,j.d. onder den Bommel, en sijn in de H. staet bevestight op den 31 Maert 1687

Den 9 Maert sijn bij mij in ondertr. opgenomen Gillis vanGorinchem, j.m., woonachtigh alhier, ende Catarina, j.d. ter plaetse woonende,dato voorsz. in jaer haer attestatie

Aren Mattheeusz, j.m. alhier, en Jobje Leenderse, weduwe,hier ook?? woonaght., sijn bij ons inwettige ondertrouw opgenomen op den 28 Maert 1687, en in den huwelijken staetbevestight op den 27 April 1687

Den 25 April 1687 sijn bij mij in ondertrouw opgenomenCornelis Jansz Stel, j.m. van de Plaet, en Trintge Cornelis, j.d. van de Plaet,tegenwoordigh woonende alhier

Den selven dito sijn bij mij in ondertr. opgenomen Jan Dirkzvan Souten, wed.r van Lijsbeth Jans, woonaghtigh onder den Bommel, en ItjeDirksdr, wed. van Willem Michielsz van Heil, woonende onder den Bommel

Den 9 Meij sijn bij mij in ondertrouw opgenomen CornelisStoffelsz Creeft, j.m. op den Bommel, en Tannetje Aerts, jonge dr. van de OudeTonge

Den 14 Meij 1687 sijn bij mij in ondertr. opgenomen HarmanJanz, j.m., gebooren in Anrae, maer nu tegenw. wonaght. onder den Bommel, metJannetje Willems, j.dr., gebooren en woonaghtigh onder de Plaet

Den 20 September 1687 sijn bij mij in ondertrouw opgenoomenFrans Harmansz van Oosten, j.m. in de Zuijt Zij onder den Bommel, en TeuntjePieters, j.dr ter plaetse voornoemd

Adriaan Cornelisz, wed.r van Aaghije Teunisdr, woonaghtighonder den Bommel, en Trijntje?? Willemsdr,j.d., woonaghtigh onder?? de jurisd. vanMiddelharnas, sijn bij mij in wettige ondertrouw opgenoomen op den 26 September1687

Jan Cornel. Klouisen, w.r van Annetje Jansdr, en TannetjeHendrijks, wed. van Jan Lievensz Tack, beijde woonaght. in de Suijt Z. onderden Bommel, sijn bij ons in wett. ondertrouw opgenomen op den 29 Nov. 1687

Adriaan Adriaansz Florenes, j.m., gebooren te Mee, nuwoonaghtigh op den Bommel, en Jannetje Cornelisdr Tol, j.d., woonende onder dejurisdictie van Middelharnas, geboortigh van den Hitzaert, sijn bij ons inwettige ondertrouw opgenomen op den 27 Febr. 1688, en op den 28 Maerte in denhuwelijken staet bevest.

Johannes Janse van Souten, j.m., en Ariaentje Gerrits, j.d.,beijde woonaghtigh onder den Bommel, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgen.op den 20 Aug. 1688, getrouwt den 12 Septemb.

Tobias Hendrijksz van Suijtlandt, wed.r van Tannetje Aarts,woonachtigh op de Plaet, en Maertje Pieters, j.dr, sijn bij ons in wettigeondertrouw opgenoomen op den 17 Sept. 1688, getrouwt den 16 Octob.

Leunis Cornelisz ???van Es??? (doorgestreept), wagemaker, j.m.onder den Bommel in de Suijtsijde, en Willemtje Leenderts van der Waght, j.dr,ende geboortigh aldaer, sijn bij ons in de wettige ondertrouw opgenoomen op den22 Octob. 1688, getrouwt den 14 November 1688

Marinus Jacobsz??Cooge, j.m. woonaghtigh op den Bommel, met Ariaentje Schalks Hoornaer,geboortigh uijt het Prince lant, j.d., woonende den Bommel, sijn bij ons inwettige ondertr. opgenoomen den 22 Novemb. 1688, getrouwt den 12 Decemb. 1688

Witte Dingem. van St. Annalant, j.m., geb. onder de O.Tonge, woonaght. op den Bommel, en Geertruij Leendertsdr Crepelman, j.dr,gebooren en woonende onder Ooltjensplaet, sijn bij ons in wettige ondertrouwopgenoomen, actum den 8 Febr. 1689, getr. den 11 Maert

IJsbrant Jansz, weduwen.r van Neeltje Jansdr Oudelandts,woonende onder de Plaat, en Willemtje Jacobs Slis, wed. van Joost Adamsz onderden Bommel, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen op den 25 Febr. 1689,getr.??

Den 12 Meij sijn bij ons in ondertr. opgenoomen?? Leendert Suijdwerf, j.m. van Stad, en ZaraDimgmans, wed. van Joost Stoffelsz van Duijnen, woonende in den Bommel,getrouwt op den 30e den selven maand

Den 8 Septemb. sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomenCornelis Fransz, j.m., geb. van de O. Tonge, en Esther Willemsdr, j.d.,geboortigh, en beijde woonaghtigh op den Bommel, getr. Den 15 Octob.

15 dito sijn bij ons in ondertrouw opgenoomen GijsbreghtPietersz van Schouwen, wed.r van Lijsbeth Pietersz, woonaghtigh op den Bommel,en Maatje Jansdr, j.d., woonaght. ter plaats voorn., getrouwt op den ???

Den 21 Octob. sijn bij ons in ondertr. opgenoomen LeendertWillemsz Braber, en Jannetje Iemants, j.dr van Goeree, getr. den 13 Nov.

Harman Hermansz, j.m., geb. en woon. in de Zuijdzijde, enMaatje Jacobs, j.d. van de Plaat, woon. onder den Bommel, sijn bij ons inwettige ondertrouw opgenoomen den 28 Oct. 1689, getr. den 13 November

Daniel Leendersz, j.m., wed.r van Pietertje Willemsdr,woonende in de Plaat, en Maatje Joost, j.d. woon. in den Bommel, sijn bij onsin wettige ondertrouw opgenoomen op den 4 Novemb. 1689, getr. ???

Herman Jansz, wed.r van Jannetje Willems, woonende aen deGalanth. Drogendijk, en Willemtje Reijniers, wed. van Corstiaen Willemsz, sijnbij ons in wettige ondertrouw opgenoomen op den 27 Janu. 1690, getr. den 12Febr.

Willem van Tijckenburgh, wed.r van Annetje Wouters, enJannetje Arense, j.dr, woon. beijde op den Bommel, sijn bij ons in wettigeondertrouw opgenoomen op den 7 Apr. 1690, getrouwt op den 30 den selven maand

Marcus Gijsbreghtsz Vel, j.m. van de O. Tonge, woon. op dePlaet, en Jacomijntje Sijbrantse, j.dr, woon. op den Bommel, sijn bij ons inwettige ondertrouw opgen. op den 28 April 1690, getr. 15 Meij

Leendert Maertensz van der Wagt, j.m., en Neeltje FrederijksTrompert, j.dr, beijde woon. op den Bommel, sijn bij ons in wettige ondertr.opgen. den 5 Meij 1690, getr. den 28 Meij 1690

Gerrit Arensz Melissant, wed.r Willemtje Willems, woon.onder de O.T., en Ariaentje Pieterse, wed. van Abraham Govertsz Quack, woon.onder den Bommel, sijn bij ons in ondertr. opgen. op den 6 Meij 1690, getrouwtden 21 Meij 1690

Jan Lambreghtsz, wed.r van Maria Alexanderse, en AriaantjeSchalcksdr, weduwe laest van Marinus Coge, beijde woon. onder den Bommel in deSuijdsijde, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgen. op den 19 Meij 1690,getr. den 11 Junij 1690

Jan Pietersz, j.m., gebooren te Wesel, en woon. In de O.Tonge, en Pieternelle Gijsbregts, j.dr van den O. Bosch, zijn bij ons inwettige ondertrouw opgenoomen op den 7 Julij 1690, getrouwt den 23 Julij

Jan Dirkz, j.m., gebooren in Winnelhaendonck, en LijsbethTeunis, j.dr, beijde woon. onder den Bommel, sijn bij ons in wettige ondertr.opgen. op den 28 Julij 1690, getrouwt den 10 Sept. 1690

Gerrit Henrijcz van Kempen, wed.r van Trijntje Nagel, enThijsje Aanse, j.dr, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen op den 1Septemb. 1690, getrouwt den 24 dito

Antonij Antonis Roskam, wed. van Cornelia Willemse, woon. opden Bommel, en Cornelia Ariaense, j.d. van Gastel, sijn bij ons in wett.ondertrouw opgen. op den 15 Sept. 1690

Willem Jansz Kempenaar, j.m., en Pietertje Gerritse, beijdewoonende onder den Bommel, sijn bij ons in wett. ondertr. opgenoomen den 29Octob., getrouwt den 19 Novemb. 1690

Aelbert Abrahamsz ??Gebuijs,wed.r van Clijntje Janse, woon. onder den Bommel, en Lijsbeth Ariaanse Smout,woon. in Sommelsdijk, sijn bij ons in wett. ondertrouw opgenoomen op den 22Novemb. 1690, getrouwt den 17 Decemb. 1690

Job Pieterse van Kakum, wed.r van Belia Janse, en LijntjeLeenderts Hooghwerf, wed. van Aren Arense Taan, beijde woonaghtigh in deLangstraet, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen op den 12 Januar.1691, dese gebooden sijn geschiet, is niet voort gegaen, A. de Roij

Henrijck Paulsz van Raek, geboortigh van de heerlijkheijtWiccheraet in Gelderlant, en Maddeleentje Willemse, j.dr, beijde woonende onderden Bommel, sijn bij ons in ondertr. aengen. op den 5 Meij 1691

Adriaan Pieterz, j.m., gebooren in ???t Haaghje, en Annetjevan Elsen, gebooren te Venloo, doch beijde woon. onder de jurisd. van Ooltgensplaet, sijn bij ons in wett. ondertouw opgen. desen 26 Meij 1691, getrouwt den- , attest. gegeven

Gerrit Ticgelman, wd.r van Tannetje van Uijttreght, woonendeonder den Bommel, Adriana Noorthoeve, j.dr onder de O. Tonge, sijn bij ons inondertrouw opgenomen op den 7 Aug. 1692, getrouwt ???

Gijsbregt Jansz van Putten, j.m., gebooren te Maren in deMeijerij van den Bosch, en Jannetje Ariaense, j.dr van Out Gastel, doch beijdein woon. op den Bommel, sijn bij ons in wettige ondertrouw opg. op den 24 Aug.1691, attest. Gegeven

Jillis Verstraeten, wed.r van Catarina Janse, en GrietjeSanders, j.dr, woon. beijde onder den Bommel, sijn bij ons in wettigeondertrouw opgen. op den 15 Sept. 1691, getrouwt den 30 Sept. 1691, attest vanvrouw gegeven

Jan Arensz van Hellevoetsluijs, j.m., gebooren op de Stataen Haringhvliet, en Gijsje Bastiaense, j.dr, gebooren onder de Plaet, dochbeijde woon. op den Bommel, sijn alhier in wettige ondertr. opgenomen op den 21Sept. 1691, getrouwt op den 7 Octob. 1691

Ao. 1692

Den 12 Januarij sijn bij mij in ondertrouw opgenomen JanCornelisse Klouwer, wed.r van Tannetje Hendriks, met Pieternelle Baltens, wed.van Josias Cornelisse van Kerstanje, beijde woonende inde Suijtzij, getrouwtden 3den Febr. 1692

Den 22 Feb. sijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomenCornelis Willemse Smit, j.m., gebooren inde Ouw Tonge, woonende onder denBommel, en Lijsbeth Jans, j.d., woonende in den Bommel (Zuijddijk), den 12Maart 1692 attestatie van haar onverhinderde en sondaagse geboden gegeven

Den 4 April zijn bij mij in wettige ondertrouw opgenomenBouwdewijn Lauwrense Stellenaar, jongman, met Geertruij Janz, jonge dr, beijdewoonende onder den Bommel

Den 30 Maart waren in ondertrouw opgenomen inde Plaat, enverzocht om ook hier haar gebode te late gaan, Nicolaas Rutse van Es, jongm.,en Cornelia Dingmans van der Braak, jonge dogt., beijde onder dese jurisdictie,met een behoorlijke attestatie, en zijn alhier den 20 April getrouwt, waarvanattestatie gegeven

Den 7 Junij sijn bij mij in wettige ondertrouw opgenomenGerrit Engels, weduwenaer van Neeltje Joosts van Nieuwe Tonge, woonende onderde jurisdictie van Sommelsdijk en Middelharnas, en Willemtje Leenders, weduwevan Leunis Cornelisse Wagenaar, geboren en onlangs gewoond hebbende onder denBommel, getrouwt ???

Den 20 Septemb. zijn bij mij in wettige ondertrouw opgenomenEvert Egtbertze Poeleman, weduwenaar van Dirkje Everts, en Annetje Pieters,wed. van Wouwter Janse van Sevenbergen, beijde alhier woonagtigh

Den 3 Aug. sijn alhier met behoorlijke attestatie inden H.huijwelijken staat bevestigt Pieter Pouwlisse vander Velde, wed.r van TeuntjeArens, met Getruij Tomas, wed. van Cornelis Hollander

1693

Februarij 6 sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenAriaan Aartze van Doorn, j.m., geboren onder de Ouwden Bosch, met GrietjeHarmans, wed. van Arij Cornelisse Vink, beijde wonende onder den Bommel,getrouwt den 26 dito

April 3 sijn bij mij in wettige ondertrouw opgenomen AartGerritse de Haas, wed.r laatst van Leentje Cornelis Koman, woonende onder dePlaat, met Sijtge Klaas, wed. van Pieter Franse Steiaart, alhier woonagtigh,attestatie vande onverhinderde gebooden gegeven

Den 18 dito zijn in ondertrouw aangeteekend Klaas HendrikzHerweijers van Etten, jongman, geboren tot Etten, woonende onder den Bommel,met Stoffeltje Goverts Ooms, jonge dogter, geboren op ???t Princeland, enwoonende onder de Plaat, getrouwt den 10 Meij, attestatie gegeven

1693

Meij 2 zijn bij de kkraad alhier in ondertrouw aangeteekent LeendertJans van der Leeden, j.m, eertijts woonagtig tot Goeree, tegenwoordig alhier,met Ariaantje Thijse van der Vlugt, jonge dr, meede alhier woonagtig, getrouwtden 31 dito, attestatie gegeven

Den 3 Meij zijn hier met behoorlijke attestatie getrouwt JanIJsbrandze van de Tonnekreek onder Ooltjesplaat, met Leuntje Willems Braberalhier, hier van attestatie gegeven

Den selven dito Jan Krijnze Krappendijk, j.m. vanBrouwershave, nu alhier woonagtigh, met Jannetje Arents, wed. van Willem vanTijkenburgh, meede alhier woonagtigh, getrouwt als boven

Den 17 Meij Maarte Cornelisse van Schouwe, j.m., geboortigvande O. Tonge, met Annetje Pieters vander Elst, wed. van Arent Leendertze deWit, alhier getrouwt den 7 Junij

Den 14 Junij 1693 sijn Francooijs vander Hoek, wed.r, metMaria Bol, j.d. alhier, met behoorlijke attestatie van Stad, inden H.huijwelijken staad bevestigt, attestatie gegeven

Den 1 Aug. sijn bij de kkraad alhier in ondertrouw aanget.Leendert Arendze van Waar, wed. r van Lijsbeth Leenders, met Arentje Huijberts,jonge dogt., beijde alhier, den 23 dito getrouwt, waarvan attestatie gegeven

Den 15 Augusti sijn bij ons in ondertrouw aangetekend JanPieterze Moers, j.m., wonende onder den Bommel, met Marij Adriaanse, j.dr,geboortig van Ouwd Gastel, nu woonende alhier, getrouwt den 30 dito

1693 Augus. den 22 sijn bij mij in wettige ondertrouwaangeteekent Willem Pouwelse Vreeswijk, j.m. alhier, met Lijsbeth Simons, j.dr,geboortig van Beijerland, meede alhier woonagtigh, getrouwt den 12 Septemb.,attestatie gegeven

Septemb. 25 sijn bij mij in wettige ondertrouw aangeteekendJakob Hendrikse, wed.r van Trijntje Pieters, woonagtig inde N. Tonge, metCeeltje Lambregs, j.d. van ???t Princeland, en woonagtig onder den Bommel,getrouwt den 18 Oct.

Octob. 2 sijn bij mij in wettige ondertrouw aangeteekentLambregt Pieterse van der Elst, j.m., met Lijdia Jans, j.dr, beijde wonendeonder den Bommel, getrouwt den 25 dito, attestatie gegeven

Ao. 1694

Den 2 April sijn alhier in wettige ondertrouw aangetekendJasper Jasperse Stellenaar de Jonge, wed.r van Geertruij Thijsse, met MarijtjeHendriks, jonge dr, beijde onder den Bommel, getrouwt den 30 Meij, attestatiegegeven den 14 Junij

Den 3 April Pieter Harmanse van Hoeke, j.m., met BlasijntjeWillems Braber, jonge dr, beijde alhier woonagtigh, getrout den 2 Meij,attestatie gegeven

Den 30 dito Jan Janse van Souwten, wed.r van Maatje Gerets,wonagtig onder den Bommel, met Maatje Andrisse, j.d., wonende op Stad, getrouwtden 30e Meij

Den selven dito Jan Pietersz Maars, wed.r van MarijtjeAdriaanse, met Ceeltje Lambregts, wed. van Jakob Hendrikse, beijde wonagtigonder den Bommel, getrouwt den 16 Meij

Junij

Den 4 sijn uijt name des kercken raets in wettige ondertrouwopgenomen Willem Janse Kempenaer, weduwnaer van Pietertje Gerrits, met GeertjeJans, weduwe van Jan Janse den Blaeuwen, beijde woonende onder den Bommel, endegetrout den 16 Julij

Met behoorlijcke attestatie den 20 is getrout Davijdt Tijsevan der Vlught, jonghm., met Pieternelle Dickin, weduwe laest van Flip BastiaenseBrederlant, sijnde ondertrout op Middelharnis

Nogh is bij kercken rade in wettige ondertrou opgen. JanCrijnse Kappendijck, jonckman, eertijts woonaghtigh te Brouwershaven, endeJannetje Arens, weduwe van Willem van Tijckenburgh, beijde woonaghtigh alhier,ende getrout den 4 Junij (deze aantekening is doorgestreept)

Den 30 Julius sijn uijt name des kercken raets in wettigeondertrou opgenomen Leendert Leendertse van de Waght, weduwenaer laest vanGeertje Lucas, met Stijntje Jans, weduwe van Koenraet Andrisse den Blaeuwen,beijden woonaghtigh op den Bommel, ende getrout den 22 Agustus

Agustus

Den 23 sijn uijt name des kercken raden in wettige ondertrouopgenomen Steven Gijsbreghtse Sleght, jonckman, geboortigh van Keijserswaert,met Sara Cornelis van der Plas, jonge doghter, geboortigh onder Bommel, endebeijde woonende op den Bommel, ende getrout den 19 September, ende attestatiegegeven

October

Den 2 sijn uijt name des kerckraden in wettige ondertrouopgenomen Jop Janse de Jonge, jonck man, geboortigh van Ooltiensplaet, met DinaSimons, jonge doghter, geboortigh van Sercksee, beijde woonaghtigh op denBommel, ende getrout den 17 dito, attestatie gegeven

Met behoorlijcke attestatie den 10 dito is getrout ArienWillems Goemaet, jonckman, geboortigh van den Bommel, met Lena Jans, jongedoghter, geboortigh van Schravendeel, beijde woonende alhier, gedaen haerondertrou op Schravendeel den 16 September, en daer attestatie gegeven

Den 16 dito is uijt name des kerckenrade in wettigeondertrou opgenomen Joost Wouterse Speelman, weduwenaer van Annetje Jans Bos,met Lena Samuels van der Lis, jonge doghter, beijde woonaghtigh op den Bommel,getrout den 7 November, ende attestatie gegeven

Met behoorlijck attestatie van Oude Tonge is getrout HuigeGhiels, jonckm., met Heijltje Imants, weduwe van Jacob Engelse Moijert

Den 13 November is in en uit name des kercken raets inwettige ondertrou opgenomen Cornelis Antoenisse van Ove, jonck man, geboorenvan den Ouden Bos, met Jannetje Ariaense het Kurtie, weduwe van HuijbreghtHeijndricks van Veere Mont, beijde woonende onder den Bommel, getroudt den 12Desember, attestatie gegeven

Den selven dito is uit name des kercken raedts in wettigeondertrouw opgenomen Dirck Cornelisse Wijlaert, jonckm., geboortigh vanWillemstadt, met Maria Claes van der Sande, jonge doghter, geboortigh van denBommel, ende beijde woonende op den Bommel, getroudt den 5 Desember

Den 20 dito is uit name des kercken raedt in wettigeondertrouw opgenomen Abraham Cornelisse van Ovre, jonck man, van geboorte onderden Bommel, ende Geertje Franse, weduwe van Wouter Willemse Goemaet, beijdewoonende op den Bommel, ende getrout den 18 Desember, attestatie gegeven

Den 28 Jannewari sijn uit name des kercken raets in wettigeondertrou opgenomen Alebreght Jans Gastelaer, weduwenaer van Ariaentie CornelisVreeswijck, met Lena Pieters, jonge doghter, gebooren op den Bommel, endebeijden woonende alhier, getrout den 15 Febrewari, attestatie gegeven ??

April

Den 8 dito sijn uit name des kercken raets in wettigeondertrou opgenomen Claes Tijse van der Sande, weduwenaer van PieternellePieters, met Jopje Jans, jonge doghter, geboortigh op den Bommel, ende beijdewoonende op den Bommel, getroudt den 15 Meij op den Hitsert

Den 30 dito is uit name des kercken raets in wettigeondertrouw opgenomen Dirck Pieterse Fransman, weduwenaer laest van NeeltjeWillems, met Catrina Jans, jonge doghter, van geboorte van Maesdijck, endebeijde woonende onder Bommel, getrout den 22 Maij ? Stadt

Meij

Den 8 sijn uit name des kercken raden in wettige ondertrouopgenomen Gerrit Heindrickse van Kempen, weduwenaer van Thijsje Jans, metBarber Roelants, jonge doghter, geboren tot Breda, ende beijde woonende onderden Bommel, den 24 Meij getrout, attestatie gegeven den 1 Junij

Agustus

Den 9 sijn uit name des kercken raden in wettige ondertrouwopgenomen Pyeter Jacobse van Kuele, jonckman, van geboorte van de Nieuwe Tonge,met Teuntje Cornelis Cattestaart, weduwe van Dirck Simonse Gaveel, ende beijdewoonende op den Bommel, den 28 dito getrout, attestatie gegeven den 12September ??

Den 19 is in wettige ondertrou opgenomen door orders deskercken raets Heijndrick Reijnierse van den Bergh, jonckman, van geboorte opden Bommel, met Neeltje Frederickse, weduwe van Leendert Maertense van derWaght, ende beijde woonende alhier, den 11 September, attestatie gegeven den 10October

October

Den 16 is getrout Teunis Willems Cootsack, jonckman van denBommel, met Gijsje Ghijsbreghts, weduwe van Stoffel Gabrielsche Looij, beijdewoonende op de Oude Tonge, ondertrou op de Oude Tonge gedaen, attestatiegegeven den 24 October

November

Den 6 is in wettige ondertrouw opgenomen uit name endeorders des kercken raden Antonij Roelants, jonckman, van geboorte van Etten,woonende op den Bommel, met Judicks de Leeuw, van geboorte te Delft, endewoonende tot Breda, getrout den 18 Desember, attestatie gegeven den 6 jannewari1696

Den 27 is uit name ende ordre des kerckenraden in wettigeondertrou opgenomen Huijbreght Janse Suijdijck, jonckman, van geboorte onderden Bommel, met Lena Cornelis, weduwe van Pieter Pieterse van der Elst, beidewoonende onder den Bommel, den 18 Desember getrout

Den 10 sijn in wettige ondertrou opgenomen uit name endeordre des kercken raden Jasper Janse Peters, jonckman, van geboorte van Duire,met Maetje Jans, weduwe van ??GijsbreghtPieterse van Leeuwen, ende beijde woonende op den Bommel, getrout den 6jannewari 1696

1696 Maert

Den 24 is uit name ende ordre des kercken raden in wettigeondertrouw opgenomen Abraham Pieterse Fransman, jonckman, van geboorte onderden Bommel, met Maetje Jans de Groot, jonge doghter, ende van geboorte onderden Bommel, ende woonenende onder alhier, getrout den 11 April, attestatiegegeven van den ?

Den 13 April is uit name ende ordre des kercke raden inwettige ondertrouw opgenomen Aren Toenisse Groenewegh, weduwenaer van GrietjenAbrahams Haessemoer, woonende inde Nieuwe Tonge, met Maria Heijndricks, weduwevan Jacobs Imantse Suijcker, woonende onder den Bommel, ende getrout den 6 Meij

Den 20 is uit name ende ordre des kercken raden in wettigeondertrou opgenomen Pieter Matijsse Callenbout, jonghman, van geboorte van denNieuwen Hoorn, met Grietje Jacobse Groenewegh, van geboorte tot Heekelinge,ende beijde woonende onder den Bommel, den 13 Maeij getrout

Meij den 20 sijn uit name ende ordre in wettige ondertrouwopgenomen Lieven Janse de Groot, jonckman, van geboorte onder den Bommel, metChristina Willems van Elsen, jonge doghter, van geboorte onder Ooltiensplate,getrout den 11 Junij

Julij den 28 sijn uit name ende ordre des kercken raden inwettige ondertrouw Jan Heijndrickse Meinier, jonckman, van geboorte van Wusenint Brandeborgerlant, met Sijbelle Puts, jonge doghter, van geboorte vanWandele, getrout den 26 Agustus

September

Den 8 September sijn uit name ende orde des kercken raden inwettige ondertrou opgenomen Jan Abrahamse Krale, jonckman, van geboorte onderden Bommel, met Geertje Arens, van geboorte onder den Bommel, beijde woonendeinde Suijtsijde, getrout den 21 October

Den 22 September sijn uit name ende ordre des kercken radein wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Jacobse Groenewegh, jonckman, vangeboorte van Heeckelinge, met Pietertje Pieterse, weduwe van Leendert DirckseBrader, woonende beijde onder den Bommel, getrout den 21 October

Den delven dito sijn uit name ende ordre des kercken radenin wettige ondertrouw opgenomen Frans Janse van Sintonneros, jonckman, vangeboorte van Roeij, met Godelief Maghielse Burgemeester, jonge doghter, vangeboorte inde Suijtsijde, beijde woonende op den Bommel, getrout den 21 October

Den 2 sijn uit name ende ordere des kerckenraden in wettigeondertrouw opgenomen Denus Tunisse van Tilborgh, jonckman, van geboorte totOoltiensplaet, mat Catalina Leenders Meeldijk, jonge doghter, van geboorte opStat, beijde woonende onder den Bommel, getrout den 21 October

October den 5 sijn in wettige ondertrouw opgenomen MarijnusCornelisse van der Veer, weduwenaer van Arentje Daniels, met Maria Isakse,weduwe van Cornelis Dancris Sooijwijck, beijde woonende onder den Bommel,getrout den 21 October

November den 3 sijn door ordre des kercken raden in wettigeondertrouw opgenomen Dirck Pieterse Petris, jonck man, van geboorte van Roon,met Jannetje Pieterse de Jonge, van geboorte van de Bommel, ende beijdewoonende alhier, getrout den 10 Desember, attestatie gegeven den 1 Jannewari ??

Nogh sijn in wettige ondertrou opgenomen Aren Willems Speck,weduwenaer van Jannetje Willems, met Leentje Mattheus Braber, jonghe, vangeboorte onder den Bommel, beijde woonende alhier, getrout den 4 November,attestatie gegeven

November den 17 is in wettige ondertrouw opgenomen HarmanChristofferse, jonckman, van geboorte uit Lunnenborgerlant, tegenwoordighwoonende onder de Plaet, met Geertruij Albreghts, jonge doghter, van geboortetot Mullem, ende woonende onder den Bommel, getrout den 21 Desember

Den 8 December in wettige ondertrouw opgenomen ClaasHendricksen Lodder, jongman van Middelharnas, woonende onder den Bommel, metDingena Cornelissen Braber, weduwe van Theunis Maartensz van der Wacht,woonende alhier, getrout den 6 Jannewari, attestatie gegeven 1697 den 19 dito??

Den 30 Maart 1697 is door ordre des kercken raden van denBommel in wettige ondertrou opgenomen Gerrit Cornelisse Luijendijck, jonckman,van geboorte onder de Oude Tonge, met Maetje Abrams Joncker, jonge doghter, vangeboorte op den Bommel, getrout 18 April

Den 6 April is in wettige ondertrou opgenomen Jacob JorisseRubu, jonckman, van geboorte onder de Plate, met Barbara Nickolaes Verduijn,jonge doghter, van geboorte van Stat, ende bei9jde woonende onder den Bommel,den 5 Meij

Den 20 is in wettige ondertrou opgenomen Jacob HeijndricksGebuijs, jonckman, van geboorte van Swaluslagh, ende Jannetje Jacobs van derOuden, weduwe van Soffer Janse Werf, ende beijde woonende op den Bommel,getrout den 12 Meij 1697, attestatie gegeven

Den 23 Augusti sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenLowijs Janse Duive, jongman, geboortig van Oostende, met Maatje Andries, weduwevan Johannis van Soute, beide alhier wonagtig, ende hier getrout den 8 Septemn.1697

Den 13 Septemb. 1697 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Crijn Pieterse Maas, jongm., geboortig onder den Bommel, met Teuntjede Graaff, wed. van Frans van Oosten, beide woonende onder den Bommel, enden 5Octob. alhier getrout

Den 5 Octob. 1697 sijn bij ons in ondertrou opgenomen GerritGerritz van Brinck, j.m., geboortig van Hanover, en wonende onder den Bommel,met Catharina Poelmans, geboortig in Hanover, en woonende onder de Stad, ensijn hier getrout den 20 Octob. 1797

Den 2 Novemb. 1697 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Aren Henderickse Bamet, j.m., geboortig van de Plaat, met NeeltjeWillemz de Jonge, jonge. d., geboortig van Nieuwerkerck, beide wonende onder denBommel, en alhier getrout den Novemb. 1697

Den 15 Novemb. 1697 is bij mij in wettige ondertrouopgenomen mr. Jacobus Blieck, j.m., geboortig van Dirxland, met Neeltje JacobsNoordijck, j.d., geboortig op den Bommel, en beide woonende op den Bommel, enalhier getrout op den 8 Decemb. 1697

Den 10 April 1698 is van mij in wettige ondertrou opgenomenDirck Willemz Bijl, j.m., geboortig onder den Bommel, met Willemtje Gerrits,j.d., gebooren onder Bommel, en woonende beide alhier, en hier getrout den Meij1698

Den 10 April 1698 is van mij in wettige ondertrou opgenomenWillem Paulusse Vreeswijck, wed. van Lijsbet Simons Kleinlit, geboortig van denBommel, met Lena Jans de Vliegh, wedue van Arij Willemz Goemaat, gebooren vanSchravendeel, en beide woonende alhier, en getrout den 27 April 1698

Den 10 April 1698 zijn van mij in ondertrou opgenomenLeender Thijsse van der Vlugt, j., geboortig van den Bommel, met SusannetjeJacobs, jonged., gebooren in de Oude Tonge, en wonende op de Plaat, en alhiergetrout den Meij 1798

Den 29 August. 1698 sijn bij ons in ondertrou opgenomenCorn. Dirckse de Zeeu, jongm. van de Stad, met Jopje Jans Goeree, wedue vanClaas Thijsse van den Sande, beide wonende op den Bommel, en getrout den 21Septemb. 1698

Nogh den selfden dito zijn bij ons indertrou opgenomenPieter Jansz van Roon, jongm. van den Bommel, met Elsje Claas, wedue vanMaarten Cornelisse, en woon. op de Stad

Den 12 Septemb. 1698 zijn in wettige ondertrou bij onsopgenomen Wouter Claesse Eeuwijk, jongm. van Varijk, Cornelia Hubers, jongedogter van den Bommel, en beide wonende alhier, ook hier getrout

Den 28 Novemb. 1698 is bij mij in wettige ondertrouopgenomen Jacob Janse Cleijdijk, j.m. van Bergen op Zoom, en wonende op denBommel, met Jannetje Jans van Schouwen, j.d. van Cooltjensplaat, en wonende opden Bommel, en alhier getrout den 13 December 1698

Den 31 Januarij 1699 zijn in wettige ondertrou aangetekentLeendert Cornelisse van Weel, j.m., gebooren onder den Bommel, met JohannaCornelisz van Oeveren, j.d., geboren onder den Bommel, en beide wonende onderden Bommel, en alhier getrout den 15 Febr. 1699

Den 15 Feb. 1699 zijn alhier in onse kke getrout AbramBranderhouve en Jannetje de Haas, die beide in wettige ondertrou zijn opgenomenin Ooltjensplaat, waar van ons behoorlijk betoogh door den predicant vanOoltjensplaat is toegezonden, en zijn hier getrout??

Den 26 Septemb. 1699 sijn bij mij in wettige ondertrouopgenomen Aert Andriesz Rijsdijk, j.m., gebooren de Plaat, en woont onder denBommel, met Maetje Dammis, j.d., geboren in s Gravendeel, en wonende onderBommel, en alhier getrout den 24 October 1699

Den 19 Novemb. 1699 zijn bij ons in wettige ondertrouaangetekent Sijmon Arenz de Groot, j.m. van Bleiswijk, met Trijntje Hendriks,j.d. van Ooltjensplaat, en woonend op den Bommel, alhier getrout den 25 Decemb.1699

Den 22 Januarius 1700 sijn bij mij in wettige ondertrouopgenomen Jacob IJsebrandse van Tonnekreek, geboren in Ooltjensplaat, enwonende onder de Plaat, met Neeltje Cornelis Groeneweg, j.d. van den Bommel, enalhier getrout den 14 Februarius 1700

Den 19 Maart 1700 zijn in wettige ondertrou opgenomen ArijWillemze Braber, wed. van Saartje Sents, met Lena Dingemans van Braak, j.d. vande O. Tonge, en wonende onder den Bommel, en alhier getrout den April 1700

Den 22 April 1700 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Hendrick Janse van Leeuwen, j.m. van den Bommel, met AriaantjeAdriaans, j. dogter van Sommelsdijk, en beide woonende alhier, getrout den 16Meij 1700

Den 30 April 1700 sijn bij ons in wettige ondertrouaengeteekent Pieter Kievit, j.m. van den Bommel, en woonende onder den Bommel,met Maartje Arens, j.d. van de Buitesluis, en woonende onder de Plaat, enalhier getrout

Den 1 Meij 1700 zijn bij mij in wettige ondertrouaengeteekent Jan Arense Clock, j.m. uijt Hannover, met Annetje Pieters, j.d.van onder Ooltjensplaat, en beide wonende onder den Bommel, hier getrout

Den 8 Meij 1700 zijn bij mij in wettige ondertrouaengeteekent Jan Lodder, j.m. van onder den Bommel, met Lijsbeth Smout, weduwevan Aelbregt Gebuis, en beide wonend onder den Bommel, en getrout den tweedenPijnxsterdagh

Den 16 Junij 1700 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Willem Corn. van Beitel, j.m. van Sommersdijk, met Neeltje GerritsStampers, j.d. van den Bommel, en alhier getrout den Julij 1700

Den 30 Junij 1700 zijn bij ons in wettige ondertrouaengetekent Arij Jacobse de Wilt met Jannetje Jans de Vos, en alhier getroutden 22 August.

Den 10 Augusti 1700 Pieter Lauwersse Stellenaar, j.m., enLijntje Pieters Kromdijk, j.d., de jongm. geboren in den Bommel, de jongedogter in de Plaat, beide wonende alhier, hier getrout

Den 24 Septemb. 1700 sijn bij ons in wettige ondertrouaangetekent Jan Meijer, weduenaar van Pieternelle Pieters, met ElijsabethCoonraads, jonge d., geboren tot Mastrigt, en beijde wonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 7 Januarij 1701 sijn bij ons in wettige ondertrouaengetekent Johannis Beenhouwer, j.m. van Dirkslant, en wonende aldaer, metMaritje de Brune, j.d. van onder den Bommel, en wonende onder den Bommel, hiergetrout den 26 Januarij 1700

Den 28 Januarij 1701 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jacobus Corn. Meinjaart, j.m., geboren in Nieu Beijerlant, en GrietjeHubregts Smoors, geboren onder den Bommel, en beide wonende alhier, getrout den20 Febr. 1701

Den 11 Februarij 1701 zijn bij ons in wettige ondertrouaengeteekent Claas Wouterse Verduin, weduenaar van Grietje Jans, en GeertjeKrijns, weduw van Pieter Dirckse van der Velde, en beide wonende onder denBommel, N.B. dese bovengen. persoonen sijn nooit getrout, alsoo den brudegom gedurendede geboden is gestorven

Den 1 April 1701 in ondertrou opgenomen Jan Jacobse Coge,j.m., geboren in den Bommel, met Stijntje Beukelmans, j.d., geboren onder denBommel, getrout den 24 April 1701

Den 30 April 1701 sijn alhier in wettige ondertrouaengeteekent Willem Keuningh van der Linde, weduenaar van ??? , met TannetjeJoris van Drom, wed. van Gerrit Gerritse Pluim, en beide wonende onder denBommel, hier getrout den 5 Junij 1701

Den 18 Meij 1701 in wettige ondertrou opgenomen SamuelReinierse van den Berge, j.n, geboren in den Bommel, met Annetjen ArensGelegout, geboren onder den Bommel, en beide wonende hier, hier getrout den 5Junij 1701

Den 1 Julius 1701 in wettige ondertrou opgenomen Teunis LeenderseMosselman, j.m., geboren in den Bommel, met Jannetje Arens Gelegout, j.d.,geboren in de Zuidzijde, en beide wonende onder den Bommel, en hier getrout den17 Julius 1701

Den 23 Julius 1701 zijn alhier in wettige ondertrouaengeteekent Willem Rijswerker, geboren onder de Plaat, met Lena Pieters Hamer,wedue van Aelbrecht Gasselaar, en wonende onder den Bommel, en getrout den 21Aug. 1701

Den 30 Septemb. 1701 in wettige ondertrou opgenomen JacobusLaurensse Stellenaar, j.m.,?? gebooren inden Bommel, met Lena Geerse Coimans, j.d., geboren tot Dubbeldam, en woonendeonder de Plaat, hier getrout den 23 Octob. 1701

Den 14 Octob. 1701 in wettige ondertrou opgenomen PieterLauwerense Stellenaar, weduenaar van Lijntje Pieters Kromdijk, met JannetjeKlaas Kourt, j.d., gebooren in den Bommel, en beide woonende alhier, hiergetrout den 30 Octob. 1701

Den 21 Octob. 1701 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Govert Willemse van Braekel, j.m., geboren onder de N. Tonge, metMerrij Gerris van Barendregt, j.d., gebooren in de Plaat, en beide woonendeonder den Bommel

Den 17 December 1701 in ondertrou opgenomen Pieter JacobsNoordijke, j.m., geboren in den Bommel, met Lijsbeth Michiels, j.d., geborenonder den Bommel, en wonende alhier, en hier getrout den 4 Janu. 1702

Den 3 Feb. 1702 in wettige ondertrou aengeteekent GerritTichelman, weduenaar laast van Adriana Noordhoeve, met Lijdia Corn. Huisman,wedue laast van Leendert Janse van Putten, beide woonende onder den Bommel,hier getrout

Den 15 Febr. 1702 zijn hier getrout Leendert van Ake, metCaatje Zijderveldt

Den 24 Feb. 1702 sijn in wettige ondertrou opgenomen JacobusCorn. Meinjaart, weduenaar van Grietje Smoors, met Willemijntje Corn. van Weel,j.d., gebooren onder de N. Tonge, en beide woonende alhier onder den Bommel,alhier getrout den 12 Maert 1702

Den 17 Maert 1702 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Leendert Willems Braeber, j.m., gebooren onder den Bommel, enwoonende bij de Stadt, met Annetje Leenderts van Putten, j.d., gebooren onderden Bommel, en woonende onder den Bommel, en alhier getrout den April 1702

Den 14 April 1702 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Dirck Pieterse van Santen, j.m., en Teuntje Evers Poelman, j.d.,beide gebooren onder den Bommel, en woonende in den Bommel;, hier getrout den 7Meij 1702

Den 20 April 1702 zijn alhier in wettige ondertrou opgenomenArij Gerritse Spruit, j.m., gebooren in s Gravendeel, en woonende inOoltjensplaat, met Trijntje Jans Trompert, wedue van Willem Eeuwitse Goeree, enwoonende in den Bommel, sijn hier getrout den Meij 1702

Den 27 April 1702 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Schalck Corn. Hoornaar, j.m., gebooren onder den Bommel, met FransjeWillems Roome, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder denBommel, en hier getrout den 21 Meij 1702

Den 26 Meij 1702 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenCorn. Willems Smit, weduenaar van Lijsbeth Jans Zuiddijk, met Goodlijf WillemsBraber, gebooren onder den Bommel, en woonende beide onder den Bommel, hiergetrout

Zie dit boek van de andere zijde te reekenen p 18

Den 8 September 1702 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jan Mauritse van Kempen, j.m., gebooren onder de Plaat, en aldaarwoonende, met Lijdia Mattheus Braber, gebooren onder den Bommel, en woonendealdaar, getrout den 10 October

Den 9 September 1702 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jacob Hendrikse van Barnet, j.m., gebooren onder de Plaat, en wonendeonder de Plaat, en Lijsbeth Adriaense Smout, wedue laast van Jan Lodder,woonende onder den Bommel, hier getrout den 25 September 1702

Den 16 September 1702 in wettige ondertrou opgenomenCornelis Dirkse de Zeeu, weduenaar van Jopje Goeree, met Lena Jans Vissers,j.d., gebooren in den Bommel, en woonende alhier, getrout den 1 October 1702

Den 3 November 1702 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Besman Janse Cabos, j.m., met Blasijntje Willems, wedue van Pietervan Hoeke, en beide woonende onder den Bommel, alhier getrout den Novemb. 1702

Den 9 Decemb. 1702 in wettige ondertrou opgenomen JanPieterse Mees, weduenaar van Celia Lambregs, met Catharina Vossers, j.d.,gebooren in Centath, en beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Nogh den 9 December 1702 in wettige ondertrou opgenomenCorn. Claasse Koert, j.m., gebooren in den Bommel, met Maatje Wouters vanBeest, j. dogter, gebooren onder de Plaat, en woonende onder de Plaat, hiergetrout

Den 2 Maart 1703 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenJan Corn. Kievit, weduenaar van Cornelia Dirks Gaveel, met Jannetje WillemsBraber, j.d., beide gebooren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel,hier getrout

Den 10 Maart 1703 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Dirck van Gelder, weduenaar van Aerjaantje Vernijt, met SaraDingemans van Sintannelandt, wedue laast van Leendert Zuidwerf, getrout den 1April 1703

Den 7 April 1703 in ondertrou opgenomen Jan Abramse van derLaat, j.m., gebooren in Out Klaaswaal, en woonende in de Plaat, met GeertruiKrepelmans, wedue van Witte Dingemanse van Sintannelant, en woonende in denBommel, hier getrout

Den 14 April ondertrout Iman Leendertse Mosselman, j.m., metMaatje Kroone, j.d., hier getrout

Den 8 Junij 1703 in wettige ondertrou opgenomen MerrinisCorn. van der Veer, laast weduenaar van Merrij Willems Goudswaart, j.dogter,geboren in Nieu Beijerlant, en beide woonende onder den Bommel, en hier getrout

Den 27 Maart 1704 in wettige ondertrou opgenomen CornelisIJmanse van Goeree, j.m., met Leuntje Cornelis , wed. van Jacob AdamseLigtendagh, woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 28 Maart 1704 in wettige ondertrou aengeteekent WouterClaesse van Varick, wed. van Cornelia Hubers Smoor, met Cornelia Davids Cooman,j.d., beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 5 April 1704 in wettige ondertrou opgenomen WouterClaesse Verduin, j.m., geboren onder Middelharnas, en Dirckje Pieters vanSanten, j. dogter, gebooren onder den Bommel, en beide woonende alhier, en hiergetrout

Den 11 April 1704 in wettige ondertrou opgenomen JanWillemse Vlaminck, j.m., gebooren onder de N. Tonge, met Merrij Pieters Blieck,gebooren in Dirckslant, en beide woonende alhier, hier getrout den 4 Meij

Den 18 April 1704 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jan Cornelisse de Groot, weduenaar laast van Jannetje Arens Braber,met Sijtje Claas , wedue laast van Aert de Haas, en woonende onder de Plaat,hier getrout den 12 Meij 1704

Den 16 Meij 1704 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenAbram Pieterse Fransman, weduenaar laast van Maatje Jans de Groot, met TrijntjeAelbregts Korendijker, j.d., gebooren onder den Bommel, en hier getrout den 8Junij 1704

Den 7 Junij 1704 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenmeester Jacobus Blieck, weduenaar van Neeltje Jacobs Noordijke, met LijsbethVerheul, j.d., gebooren in Willemstadt, en woonende onder den Bommel, hiergetrout den 29 Junij 1704

Den 20 Junij zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenCommer Willemse Braber, weduenaer laast van Dina Pieters Wadde, met SusannaPieters Braber, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder denBommel, hier getrout den 13 Julij 1704

Zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen den 11 Julij1704 Huigh Pieterse Wils, weduenaer laast van Jannetje Poene, met MerrijGijsbers Knoprol, j.d., gebooren in Sevenbergen en woonende onder den Bommel

Zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Antonij AntoniseRoskam, weduenaar laast van Cornelia Adriaans, en Grietje Arens Salij, weduelaast van Leendert Gijsberse van der Middelkoop, getrout den 31 Augustus 1704

Den 15 Augustus 1704 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Corn. Willemse Smit, wedn. van Goodlief Willems Braber, met TannetjeJoris, wedue laast van Willem van der Linde, beide woonende onder den Bommel,alhier getrout den 7 Septemb. 1704, attestatie gegeven

Zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Crijn Corn. vander Weel, j.m., met Jannetje Teeuwis Stalper, j.d., hier getrout den 26 October1704

Zijn op den 10 Octob. 1704 bij ons in wettige ondertrouopgenomen Lucas Leenderse van der Wagt, j.m., geboren onder den Bommel, metPleuntje Hinge, j.d., gebooren in de Plaat, zijn hier getrout

Den 24 Octob. 1704 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Pieter Claesse Smit, weduenaar laast van Dirckje Abrams Gebuis, metAeltje Laurens, j. dogter, hier getrout

Den 21 November 1704 in wettige ondertrou aengeteekent JanPieterse Maas, weduenaar laast van Catrina Vossers, met Aerjaaantje Jacobs vanProeijen, beide wonende onder den Bommel, hier getrout

Den 16 Januarij 1705 sijn in wettige ondertrou opgenomen JanWillemse Tolenaar, j.m., met Dirckje Corn. Beeck, j.d., beide woonende op denBommel, hier getrout den Feb. 1705

Den Maart 1705 in wettige ondertrou opgenomen Schalck Corn.Hoornaar, weduenaar van Fransje Roome, met Willemijntje Hermans van der Gade,j.d., gebooren tot Varick, en sijn hier getrout den 12 April 1705

Den 27 Maart 1705 in wettige ondertrou opgenomen MerrinusCotte, j.m. van ter Tholen, met Leentje Abrams Jonkheer, j.d., gebooren in denBommel, en woonende alhier, getrout den 3 Meij

Den 9 April 1705 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenChristiaan Aerisse Drom, weduenaar van Merrij Jochems Sarent, met Geertrui JansHoogmoet, j.d., geboren in de Oude Tonge, en woonende onder de Plaat, getroutden 3 Meij

Den 10 April 1705 zijn bij ons opgenomen Claas HenderickseKodde, weduenaar van Dingene Corn. Braber, met Maatje Lauris van der Stel,j.d., gebooren in de Oude Tonge, en beide woonende alhier, getrout den 3 Meij

Den 10 April 1705 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Gabriel Leenderse de Jongh, weduenaar van Lena Corn. Bax, met HeiltjeJans de Leeuw, j.d., gebooren op den Bommel, getrout den 3 Meij , attestatiegegeven

Den 17 April 1705 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Corn. Janse van Schouwen, j.m., geboren onder den Bommel, met GeertruClaes Verduin, j.d., geboren onder de O. Tonge, en beide woonende onder denBommel, getrout den 10 Meij 1705, attestatie gegeven

Nogh den selfden dito in wettige ondertrou opgenomen JanGerritse Backer, j.m., geboren op Stad, met Saartje Pieters de Jongh, j.d.,gebooren in den Bommel, en beide woonende in den Bommel, getrout den 10 Meij1705

Nogh den selfden dito in wettige ondertrou opgenomen CrijnCorn. van der Weel, weduenaar van Jannetje Theeuwis Stalpert, met Arentje ArensGelegout, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel,getrout den 10 Meij 1705

Den 8 Meij 1705 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenAnthonij Moris, j.m., gebooren in de Oude Tonge, met Emmetje Trompert, j.d.,gebooren in Saarloos, en woonende in den Bommel, getrout den 1 Junij 1705

Den 24 Octob. 1705 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Meeuwis Janse van t Oostende, j.m., gebooren onder Sommerdijck, metJacomijntje Jacobs Noordhoeve, j.d., gebooren onder de Oude Tonge, en woonendeonder de Oude Tonge

Den 6 November 1705 zijn bij ons in wettige ondetrouopgenomen Hendrick van den Bergh, weduenaar van Neeltje Fredericks Trompert,met Sara Pieters Kousers, j. dogter, gebooren in de Plaat, en woonende in denBommel, hier getrout den Novemb. 1705

Den 5 Novemb. 1705 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jan Corn. van Burgvliet, j.m., gebooren te Burgvliet, met JannetjeIJsbrands, j.d., gebooren in de Plaat, ende woonende op den Bommel

Den 11 Februarij 1706 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Anthonij Jacobse Valkenburgh, weduenaar van Maeike Com, met LijsbethOranje, wedue van Jan Vonck, en beide woonende op den Bommel, en hier getrout

Den 9 April?? 1706 zijnbij ons in wettige ondertrou opgenomen Marinus Roelofse de Jongh, j.m.,gebooren in de Plaat, met Matje Willems Speck, j.d., gebooren onder de Plaat,en beide woonende op den Bommel, getrout in de Plaat

Den 30 April 1706 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jan Corn. de Bruine, j.m., gebooren in Dirxland, en woonende onderden Bommel, met Cornelia Hendrix van Utert, j.d., geboren onder den Bommel, enwoonende onder den Bommel, hier getrout

Den 10 Septemb. 1706 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Gabriel Leenderse de Jongh, weduenaar laast van Heiltje Jans deLeeuw, met Matje Willemse Vlaminck, j.d., woonende onder den Bommel

Den 10 Julij 1706 zijn alhier door de kkenraad in wettigeondertrou opgenomen Wouter Claesse van Varick, weduenaar, met Jannetje ClaasVerduin, j.dogter, en beide woonende op den Bommel

Septemb. 1706 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen JanTeeuwisse van Putten met Matje Jooste Colier, wedue van Pieter Jacobse vanBregt, en getrout in Middelharnas

Den 17 October 1706 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Commer Janse van Sintannelant, j.m., met Cornelia Pieters Braber,j.d., en beide woonende onder den Bommel, zijn hier getrout in het huis vanPieter Jacobse Braber wegens de lang durige krenckte van de bruid, in presentievan twee ouderlingen, nam. Arij Willemse Speck en Jacob Pieterse Noordijke, enis daar voor ten profite van den armen gegeven de so. van ses gulden

Den 11 Maart 1707 in wettige ondertrou opgenomen Corn.IJmanse van Goeree met Merrij Hendrix Banghaars, j.dogter, gebooren in de N.Tonge, hier getrout den 27 Maart

Den 1 April sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen AdriaanVerbeke, j.m., gebooren in?? - , metNeeltje Gerrits Pijle, j.d., gebooren in de Plaat, en beide woonende op denBommel, getrout in de Plaat

Nog den 1 dito in ondertrou opgenomen Corn. WillemsStompwijck, j.m., gebooren -, met Willemijntje Rome, j.d., gebooren onder, enbeide woonende op den Bommel, den 21 April 1707 getrout

Den 22 Julij sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenAbram Groeneschilt, j.m. gebooren tot Dordregt, met Merritje de Clercq, j.dogter, gebooren te Maasdam, en woonende op den Bommel, en hier getrout den 14Aug. 1707

Zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Hendrick Jansevan Leeuwen, weduenaar van Adriaena Adriaanse Ceuvelier, met Dina Jacobs vander Veer, j.d., gebooren in de Plaat, en woonende op den Bommel, hier getrout

Zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen op den 23September 1707 Jacob Gerbranse Breure, gebooren in Middelharnas, met JannetjeHubregts Smoor, j.d., gebooren onder den Bommel, en woonende beide onder denBommel

Nogh den selfden dito in ondertrou opgenomen Jan TeeuwisseStalpert, j.m., gebooren in Middelharnas, met Willemijntje vand. Weel, weduelaast van Jacobus Corn. Meijaert, en woonende beide onder den Bommel

Den 7 October 1707 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jan Willemse Stalpert, j.m., met Elsje Claes , wedue van Pieter vanRoon, en beide woonende op den Bommel

Den 28 October 1707 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Adrianus Boon, j.m., gebooren in Ooltjensplaat, en Cornelia Leendersvan Putten, j.d., gebooren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 14 Januarij 1708 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Johannes Harmersteen, j.m., gebooren in Rege, woont onder den Bommel,met Maddeleentje Ardewik, gebooren te Nimwegen, en woonende op den Bommel, hiergetrout den 5 Feb. 1708

??Den 17 Januarij 1708sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Andries Corn. van Dijke, j.m.,gebooren onder den Bommel, met Neeltje Jans van Schouwe, gebooren onder denBommel, en beide woonende onder den Bommel, hier getrout den 5 Feb. 1708

Den 20 Januarij 1708 in wettige ondertrou opgenomen WillemMichielse Cotvis, weduenaar van Matje Jans Thoen, met Saartje Corn. van derPlas, wedue van Steven Slegt

Den 27 Januarij 1708 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Matthijs de Ruiter, j.m., gebooren onder de Plaat, en woonende onderde Plaat, met Arentje Arens, geboren op Stad, en woonende op den Bommel

Den 11 Feb. 1708 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenPieter Tamboer, j.m., gebooren in de Oude Tonge, met Klijntje Pieters van derVelde, j.d., gebooren op den Bommel, en woonende bij den Bommel

Den 24 Feb. 1708 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenEvert Poelman, weduenaar van Annetje Pieters van Noorwegen, met Aeltje JansFrij, j.d., gebooren tot Schale, en beide woonende op den Bommel

Den 23 Maart 1708 in ondertrou opgenomen Meeuwis WillemseBijl, j.m. gebooren onder den Bommel, met Jannetje Arends Roodsant, j.d.,gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder Bommel, hier getrout den 8April 1708

Den 6 April 1708 in wettige ondertrou opgenomen MattheusJanse van Putten, weduenaar van Leentje Engels Nooddorps, met Jannetje Jacobsvan de Fijndert, wedue laast van Jacob Henderikse Bons, beide woonende op denBommel, hier getrout

Den 13 April zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenDingeman Stevense Breur, j.m., gebooren in Dirxlant, met Matje Corn. Hoornaar,j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 27 April 1708 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Frans Dore, j.m., gebooren in t land van Tholen, met Matje Coxs,j.d., geboren onder den Bommel, en woonende alhier, hier getrout

Den 21 Julij 1708 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Sijbrand Arense Leegendijk, j.m. gebooren tot Reijerkerk, metAerjaantje Thijsse van der Vlugt, wedue van Leendert van der Leede, beidewoonende op den Bommel, getrout voort bed den 5 Aug. 1708, present kkenraad

Den 20 October 1708 in wettige ondertrou opgenomen CrijnKoert, j.m., gebooren onder den Bommel, met Tannetje Corn. Soijwijk, j.d.,gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel

Den 9 November 1708 in wettige ondertrou opgenoomen JacobusJanse Cleijdijck, weduenaar van Jannetje Jans van Schouwen, met Merrijtje Corn.van Dijck, j. dogter, beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 12 Januarij 1709 in wettige ondertrou opgenomen PieterWillemse Vlaminck, j.m., met Pieternelle Leenderts Knape, j.d., beide woonendeonder den Bommel, getrout alhier op den 3 Februarij 1709

Den ??? 1709 in wettige ondertrou opgenomen Adriaan Verweije,j.m., geboren in de stad Goes, met Aerjaantje Thijsse van der Vlugt, weduelaast van Sijbrant Arense Leegendijck, en hier getrout

Den 5 Julij 1709 in wettige ondertrou opgenomen Corn. vander Veer, j.m., geboren op Stad, en woonende onder den Bommel, met MerrijTeeuwis Braber, j.d., gebooren onder den Bommel, en woonende onder de Plaat,hier getrout

Den 16 Aug. 1709 ondertrout Lucas Leenderse van der Wagt,weduenaar van Pleuntje Huge, met Jannetje IJmans, wedue van Leendert denBraber, en woonende onder de Plaat

Den 2 Novemb. 1709 ondertrout Gillis Jacobse Buitemichiel,j.m., gebooren in de N. Tonge, met Jannetje Aerjaans Floordijp, j. dogter,gebooren onder den Bommel, en woonende beide onder den Bommel, hier getrout

Den 31 Januarij 1710 ondertrout Sijmon Arense de Groot,weduenaar van Trijntje Hendrixs, met Matje Dammis, wedue van Aert Rijswijck,beide woonende op den Bommel, hier getrout

Den 12 Maart ondertrout Corn. Janse van Schouwen, weduenaarvan Geertrui Claas Verduin, met Merrij Jacobs Noordijke, j.d., en beidewoonende op den Bommel, en hier getrout den 6 April 1710

Den 11 April 1710 sijn bij ons ondertrout Jacob Koning,j.m., gebooren in de Oude Tonge, met Teuntje Leunis, j.d., gebooren in denBommel, en woonende op den Bommel

Nog dito ondertrout Corn. Leunisse van der Wagt, j.m., metMatje Leenders Braber, j.d., beide woonende onder den Bommel

Den 25 April zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomenCorn. Claesse Koert, weduenaar van Maatje van Beest, met Aeltje Jans Frij,wedue van Evert Poelman, hier getrout

Den 13 Junij 1710 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenoomen Merrinus Arense Speck, j.m., woonende onder den Bommel, met CorneliaArens Groenewegt, j.d., gebooren in de Nieuwe Tonge, en woonende onder denBommel, hier getrout

Den 12 Septemb. 1710 in wettige ondertrou opgenomen AertWillemz Braber, j.m., met Hester Pieters Tamboer, wedue van Leendert JanseBreederlant, hier getrout op den Bommel den 5 Octob. 1710

Den 7 Novemb. 1710 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Crijn Jacobs Cent, j.m., gebooren in de N. Tonge, en woonende onderden Bommel, met Leentje Matheus Braber, wedue van Arij Willemz Speck, woonendemede onder den Bommel, hier getrout den 26 Novemb. 1710

Den April 17 ondertrout Pieter Janse Cleinman, j.m.,gebooren tot Tholen in Zeelant, met Geertrui Abrams Jonckheer, wedue van StevenJanse Cavee

Den 12 Junij 1711 zijn bij ons in wettige ondertrouwopgenomen Huigh Pieterse Wils, weduenaar van Merrij Knoprocks, met LijsbethWillems Wijnands, beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Jacob Willemz van Bommel, j.m., gebooren onder den Bommel,met Aeltje Weine Groene, gebooren in Oud-Beijerlant, en woonende onder denBommel, zijn hier ondertrout den 11 Septemb. 1711, hier getrout

Den 16 Octob. 1711 in wettige ondertrouw opgenomen JanFranse de Groot, weduenaar van Lijsbeth Laurus van den Berg, met Teuntje ArensRootsant, j.d., beide woonende onder Bommel, hier getrout den 8 Nov. 1711

Den 14 Nov. 1711 in wettige ondertrouw opgenomen mr. Anthonijvan Weel, j.m., gebooren tot Dreischor, en woonende op den Bommel, metMartijntje Arens Gousweert, j.d., gebooren in Sommerdijk, en woonende op denBommel, hier getrout den 6 Decemb. 1711

Den 18 Novemb. 1711 in wettige ondertrouw opgenomen Abramvan Lis, j.m., gebooren in de Plaat, met Geertrui Gerrits van Druiten, j.d.,gebooren tot Zuilen, en beide wonende op den Bommel, hier getrout den 9 Decemb.1711

Den 26 Nov. 1711 in wettige ondertrou opgenomen PieterLauwerense Stellenaar, weduenaar van Jannetje Klaas Koert, met LauwerijntjeLambers Brouw, j.d., gebooren op Stad, en beide woonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 5 Decemb. 1711 ondertrout Merrinus Corn. van der Veer,weduenaar laast van Merritje Willems Gouswaart, met Magtel Jans de Groot, weduevan Jan Corn. Zeedijk, hier getrout den 26 Decemb. 1711

Den 11 Decemb. 1711 ondertrout Boudewijn Stellenaar,weduenaar van Geertrui Jans, met Elsje Claas, laast wedue van Jan WillemseStalpert, woonende op den Bommel, hier getrout den 1 Januarij 1712

Jacob Corn. Croon, weduenaar van Lijntje Andries Munters,met Geertrui Leenders Mosselman, j.d., gebooren op den Bommel, en beidewoonende op den Bommel, ondertrout den 9 Januarij 1712, hier getrout

Den 9 Junij 1712 in wettige ondertrouw opgenomen Jacob AerjaanseTolenaar, weduenaar laast van Bastiaantje Leenders van der Wagt, met ZijtjeCoenraads Molenaar, wedue van Steven Lieverdinge, beide woonende onder denBommel

Den Septemb. 1712 in wettige ondertrouw opgenomen DirckPieterse van Santen, weduenaar van Teuntje Poelmans, met Neeltje Teunis vanAard, j.d., gebooren op Stad, en beide woonende bij den Bommel

Den 22 Octob. 1712 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Pieter Pieterz van der Elst, j.m., met Niesje Cor. Zeedijk, j.d.,beide gebooren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 2 Decemb. 1712 in wettige ondertrouw opgenomen TeunisLeenders Mosselman, weduenaar van Jannetje Arens Gelegout, met Anna Jans vanManen, j.d., gebooren tot Mulheim, en beide woonende op den Bommel, hiergetrout den 26 Decemb. 1712

Den 16 Decemb. 1712 ondertrout Abram Coge, weduenaar vanJannetje Groene, met Neeltje Sijmons van der Wal, j.d., woonende onder dePlaat, hier getrout

Adriaan Verweij, weduenaar van Aerjaantje Thijsse van derVlugt, met Arentje Jans van Sintannelant, j.d., gebooren onder den Bommel, enbeide woonende onder den Bommel, sijn wettig ondertrout den 20 Januarij 1713,hier getrout den 15 Februarij

Den 17 Februarij 1713 in wettige ondertrouw opgenomen JanLeenderse van Putten, j.m., met Lena Corn. Soijwijk, j.d., beide gebooren onderden Bommel, en woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 14 April 1713 sijn bij ons in wettige ondertrouwopgenomen Willem Jacobse Goemaat, j.m., gebooren op den Bommel, en woonendeonder den Bommel, met Matje Willems Speck, j.d., gebooren onder den Bommel, enwoonende in de Plaat, getrout hier den 7 Meij 1713

Den 21 April 1713 sijn bij ons wettig ondertrout RomboutDuindam, j.m., gebooren onder de N. Tonge, en woonende onder den Bommel, metAnnetje Jacobs Coert, j.d., gebooren onder den Bommel, hier getrout den ???

Ondertrout Reinier Janse Hops van Nieuburg, weduenaar vanBerber Dane, met Annetje Pieters de Ruiter, wedue van Jan Lauwerisse Clock,beide woonende onder den Bommel, hier getrout in t begin van Septemb. 1713

Den 22 Septemb. ondertrout Crijn Jacobse Coert, weduenaarvan Jannetje Corn. Zoijwijck, met Eeuwetje Jacobs Goemaat, j.d., beide woonendeonder den Bommel, hier getrout den 15 Octob. 1713, gegeven attestatie

Den 13 October 1713 in wettige ondertrouw opgenomen DirckBijl, weduenaar van Willemtje Gerrits Stamper, met Jannetje Pieters de Jonge,wedue van Dirck Fetrix, en beide woonende op den Bommel, hier getrout den 5Novemb. 1713, gegeven attestatie

Den 29 Decemb. 1713 zijn bij ons wettig ondertrout HenderickMan in t Velt, j.m., gebooren in Spijkenisse, met Merrijntje Marinus Coge,j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel

1714 Den 5 Januarij wettig ondertrout Gijsbert Claasse vanMeeten, j.m., gebooren tot Soele, en woonende op den Bommel, met Mettje Dircksvan Erp, wedue laast van Adriaan van Sintanneroij, en woonende op den Bommel

Den 12 Januarij 1714 sijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Abram van Lis, weduenaar van Geertrui Gerrits van Druiten, metNeeltje Corn. Groenewegt, wedue van Jacob IJsbranse van de Tonnekreek, beidewoonende op den Bommel

Den 26 Januarij 1714 wettig ondertrout Jan Wouterse vanSevenbergen, j.m., gebooren op den Bommel, met Lena Pieterse Hamer, wedue laastvan Willem Willemse Rijswerker, en beide woonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 23 in wettige ondertrouw opgenomen Henderik GerritseTichelman, j.m., gebooren onder den Bommel, met Matje Jans van Sintannelant,j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel

Den 9 Meert 1714 ondertrout Willem Cotvis, weduenaar laastvan Sara van der Plas, met Maria Gabriels Loeij, j.d., woonende onderSommelsdijk

Den 23 Maart 1714 sijn bij ons wettig ondertrout FilipVermaat, j.m., gebooren in Spijkenis, en woonende in den Bommel, met MariaWitte van Sintanneland, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, hier getroutden 15 April 1714

In wettige ondertrou opgenomen Jan Corn. Hoornaar, j.m.,geboren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel, met Lijdia StevensBreur, j.d., gebooren in Dirxland, en woonende onder den Bommel, getrout den 20Meij 1714

Ondertrout Sijmon Sijmonse Geus, j.m., met Geertrui WillemsKotvis, j.d., beide woonende op den Bommel, den 4 Meij 1714, getrout den 20Meij 1714

Nog den 4 Meij ondertout Dingeman Stevense Breur, weduenaarlaast van Matje Corn. Hoornaar, met Leentje Corn. van der Weel, j.d., beidewoonende onder den Bommel??

Den 14 Septemb. 1714 in wettige ondertrouw opgenomen ArenWillemz Braber, weduenaar laast van Lena Dingemans van der Braak, met SaartjeJans Zeedijk, j.d., gebooren onder Sommersdijk, en woonende onder den Bommel,hier getrout den 7 Octob. 1714

Nog den 14 Septemb. 1714 in wettige ondertrouw opgenomenJaques Teeuwisse Braber, j.m., gebooren onder den Bommel, met Merrijntje Pietersvan Hoeke, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel,hier getrout den 7 Octob. 1714

Den 21 Septemb, 1714 in wettige ondertrouw opgenomen MichielJanse van Sintanneland, weduenaar van Heiltje Jans Houweck, met Dina Cornelisvan Dalen, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, hier getrout den 7 Octob.1714

1714 den 19 October wettig ondertrout Willem Corn. Cool,j.m., gebooren onder den Bommel, met Merrij Coenraads den Blauwen, j.d.,gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 11 Januarij 1715 in wettige ondertrouw opgenomenGijsbert Leenderse Middelkoop, j.m., gebooren op den Bommel, met Grietje AbramsHollander, wedue van Jacob Pieterse Noordijke, en beide woonende op den Bommel,hier getrout

Den 18 Januarij 1715 in wettige ondertrouw opgenomen WouterClaasse van Varick, weduenaar laast van Jannetje Claas Verduin, met Aagje Jansvan der Pol, j.d., gebooren in de N. Tonge, en woonende onder den Bommel, hiergetrout

De 26 April 1715 in wettige ondertrou opgenomen Corn. deBont, j.m., gebooren tot Vlaerdingen, met Lena Croon, j.d., gebooren tot Moort,en beide woonende op den Bommel, hier getrout den 19 Meij 1715

17 Meij 1715 in wettige ondertrouw opgenomen Isaak PieterseJongeschout, weduenaar van Pieternelle Pieters, met Geertrui Jans Hoogmoet,wedue van Christiaan Drom

In wettige ondertrouw opgenomen Gerrit Janse Schot, j.m.,gebooren tot Heverstadt, met Teuntje Pieters de Ruiter, j.d., gebooren onder dePlaat, en beide woonende onder den Bommel

Den 31 Meij 1715 in wettige ondertrouw opgenomen CornelisLeunisse van der Wagt, weduenaar van Matje Leenders Braber, met Merrij Corn.Smit, j.d., beide woonende onder den Bommel

Den 22 Junij 1715 in wettige ondertrou opgenomen EngelMatheusse van Putten, weduenaar van Aerjaantje van Proijen, met JannetjeLeenders Breederlandt, j.d., gebooren onder de Oude Tonge, en beide woonendeonder den Bommel

Jan Andriesse Reeder, weduenaar van Aeltje Dircks, woontonder Middelharnas, met Annetje Leenders van der Wagt, j.d., gebooren onder denBommel, en woonende onder den Bommel

1715 den 18 October in wettige ondertrouw opgenomen GerbrandJanse Lelienburg, weduenaar van Leuntje Rijswerkers, met Elsje Claas Munt,wedue laast van Bouwen Lauwerisse Stellenaar, hier getrout

Nog den 18 dito ondertrout Jan Arense van Proijen, j.m., metLijsbeth Aelberts Gastelaar, beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Nog den 18 dito ondertrout Sijbrand Markusse Vel, j.m., metAnna Corn. van Dijk, j.d., beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 25 October 1715 in wettige ondertrouw opgenomen AnthonijAnthonisse Roskam, weduenaar laast van Grietje Arens, met Henderickje GerritsMolijn, wedue van Frans van den Bergh, hier getrout

Den 10 Januarij 1716 sijn bij ons in wettige ondertrouwopgenomen Corn. Corn. Drogendijk, j.m., gebooren onder de Nieuwe Tonge, metMerritje Zuidwerf, j.d., gebooren op den Bommel, en woonende op den Bommel,hier getrout den 29 Januarij 1716

Den 1 Feb. 1716 in wettige ondertrouw opgenomen Paulus GabrielseLooij, weduenaar van Neeltje Andries, met Willemtje Zeedijks, woonende op denBommel

Den 14 Februarij 1716 in wettige ondertrouw opgenomen CommerJanse van Sintannelant, weduenaar van Jacomijntje de Rijke, met PietertjePieters van der Elst, j.d., en beide woonende soo op als onder den Bommel, hiergetrout

Den 20 Junij 1716 in wettige ondertouw aangeteekent DirckJanse vant Oostende, weduenaar van en woonende in Middelharnas, met LenaPieters Hamer, wedue laast van Jan Wouterse van Sevenbergen, en woonende onderden Bommel

Den 27 November 1716 in wettige ondertrou opgenomen ArijJanse de Groot, j.m., gebooren onder den Bommel, met Geetrui IJmans Kiba,gebooren in de Plaat, en beide woonende bij den Bommel, hier getrout

Den 26 Februarij 1717 in wettige ondertrouw opgenomenMaarten Leunisse van der Wagt, j.m., met Annetje Pieters de Ruiter, wedue laastvan Reinier Janse van Nieubergh, en beide woonende onder den Bommel

Gijsbert Claasse van Meeteren, weduenaar van Metje Dircks,met Altje Sijmons Geus, j.d., gebooren op den Bommel, en beide woonende alhier,sijn bij ons wettig ondertrout den 9 April 1717, hier getrout

Den 14 Meij in wettige ondertrouw opgenomen Claas Corn. vanEeuwen, j.m., gebooren in Sommerdijk, met Sijbelle Jans van Manen, en beidewoonende op den Bommel

Ruth Janse van Es met Geertje Jans van Schouwen sijn hier opden Bommel in onse kke getrout den 17 Meij 1717

Den 24 December 1717 in wettige ondertrouw opgenomen DirckLeendertse Braber, j.m., gebooren onder Dirxlandt, met Leentje Corn. van derWeel, wedue van Dingeman Stevense Breur, beide woonende onder den Bommel

Den 31 December 1717 wettig ondertrout Henderick Jongesoon,j.m., en Jannetje Willemse van Bommel, beide woonende onder den Bommel

Den 13 April tot ledematen aangenomen dese volgende persoonen:Jan Leenderse Breederlandt, Jacob Henderikse Tichelman, Merrinus Speck, Maartenvan der Wagt, Willem Cors. van Dalen, Corn. Vis, Henderick Man int Veld,Henderick Henderikse Backer, Jan Arense van Proijen, Bart Cloeck, Lea Cotvis,Geertrui Corn. van Dalen Matje Jacobs van t Oostende, Geertrui IJmans Kiba,Teuntje Pieters de Ruiter, Lijdia Corn. Breur

Den 3 Junij 1718 in wettige ondertrouw opgenomen Dirckse vant Oostende, weduenaar laast van Anna van Goudswaart, met Lijntje Nots, j.d., geboorenonder den Koorendijck, en beide woonende bij den Bommel

Den 3 Junij 1718 in wettige ondertrouw opgenomenCornelis?? Gerritse Tichelman, j.m.,gebooren onder den Bommel, en woonende onder de Oude Tonge, met Krijntje ArensBraber, j.d., gebooren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel

Den 23 Octob. 1718 in wettige ondertrouw opgenomen Claas vander Linde, j.m., gebooren onder den Bommel, met Lena IJmans Kibi, j.d., geborenin de Plaat, en woonende onder den Bommel

Den 13 Januarij 1719 in wettige ondertrou opgenomen PieterCentse Stadhoeck, j.m., gebooren op Stad, met Neeltje Mauris van Kempen, weduevan Jan Corn. van Sintanneland, en beide woonende op den Bommel, hier getrout

Den 7 April 1719 in wettige ondertrouw opgenomen Corn.Willemsz Stompwijck, weduenaar van Willemtje Rome, met Geertje Claas van derLinde, j.d., beide woonende alhier

Den 15 April 1719 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Bastiaan Janse van Hellevoetsluis, j.m., gebooren op den Bommel, metLijsbet Aelberts Gebuis, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonendeonder den Bommel

Den 5 Meij 1719 in wettige ondertrou opgenomen Jan ArenseSchaap, j.m., gebooren op Stad, met Jannetje Dircks Fransman, j.d., geboorenonder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel, hier getrout den 29 Meij1719

Den 2 Junij in wettige ondertrouw opgenomen Aren Huige,weduenaar van Annetje Pieters van der Elst, met Neeltje Teunis van der Hart,wedue van Dirck Pieterse van Santen, beide woonende onder den Bommel

Den 2 Junij 1719 in wettige ondertrouw opgenomen HuigWoutersz van Dura, j.m., gebooren tot Barendregt, met Merritje Witte vanSintannelant, wedue van Philip Vermaat, en beide woonende op den Bommel, hiergetrout

Den 16 Junij wettig ondertrout Commer Willemse Braber,weduenaar laast van Susannetje Pieters Braber, woonende onder den Bommel, metMerritje Corn. de Bruine, wedue van Johannes Beenhouwer, woonende op denBommel, hier getrout

Den 1 Julij 1719 in wettige ondertrouw opgenomen DirckKlugt, j.m., gebooren en woonende onder den Bommel, met Lijntje Jans Voijermans,j.d., gebooren en woonende op den Bommel

1720 den 12 Januarij in wettige ondertrouw opgenomen ArijLeenderse Middelkoop, j.m., gebooren op den Bommel, met Maddeleentje Abrams vande Kouvering, j.d., gebooren in de Plaat, en beide woonende alhier

Den 23 Februarij 1720 sijn bij ons wettig ondertrout TeunisTonnisse Starrenburg, j.m., gebooren op Strien, en woonende onder den Bommel,met Matje Bastiaans Hoevenaar, wedue van Jacob Jacobse Laurens, ook woonendeonder den Bommel

Nog den 23 Februarij 1720 Jan Hubregtse Zuiddijck, j.m.,gebooren onder den Bommel, met Lijsbeth Jans van Sintannelant, j. dogter,gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel, hier getrout

Den 15 Maart 1720 in wettige ondertrou opgenomen AntonijTobiasse, j.m., gebooren onder de Oude Tonge, met Arentje Abrams Fransman,j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel

Den 29 Maart 1720 in wettige ondertrou opgenomen Eeuwit deGrijse, j.m., gebooren onder de Plaat, met Geertje Jans van Sintannelant, j.d.,gebooren en woonende onder den Bommel, hier getrout den 20 April 1720

Den 12 April 1720 ondertrout Sijmon Sijmonse Geus, weduenaarvan Geertrui Cotvis, met Matje Willems van der Willege, beide woonend op den Bommel

Den 26 April 1720 ondertrout Jan Corn. Hoornaar, weduenaarvan Lijdia Stevens Breur, met Pieternelle Abrams Braam, beide woonende onderden Bommel

Nog den selden dito ondertrout Aren Claasse Codde, j.m.,gebooren onder den Bommel, met Aerjaantje Claas van der Linde, j.d., geboorenonder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel

Den 3 Meij in wettige ondertrouw opgenomen Merrinus Teunissevan Casteel, j.m., gebooren -, met Matje JacobusTichelman, j.d., gebooren onderden Bommel, en beide woonende onder den Bommel, hier getrout den 2 Pijnxterdag

Den 4 Meij 1720 in wettige ondertrou opgenomen TeunisseMaertense van der Haart, j.m., gebooren op Stad, en woonende Plaat, met NeeltjeReiners Tuinsaat, j.d., gebooren in t Zuidland, en woonende in den Bommel

Den 24 Meij in wettige ondertrou opgenomen Pieter Franse vanOosten, j.m., gebooren onder den Bommel, met Merrij Joris Robijn, j.d.,gebooren onder de Plaat, en beide woonend onder den Bommel, hier getrout

Den 5 Julij 1720 in wettige ondertrou opgenomen PieterJacobse van Keulen, weduenaar van Teuntje Corn. Kattesteert, met Jannetje Jansvan Dijcke, j.d., gebooren onder Steenbergen, en woonende op den Bommel, hiergetrout

Den 19 Julij in wettige ondertrouw opgenomen George Sprengel,j.m. uijt de Pals, met Lea Willems Cotvis, j.d., geboren in de Oude Tonge, enbeide woonende op den Bommel, hier getrout

Op den 31 Aug. 1720 in wettige ondertrouw opgenomen FlipCorn. van Dijke, j.m., gebooren bij den Bommel, met Willemtje Jans Zeedijck,wedue van Paulus Loij, beide woonend alhier

Den 6 December 1720 in wettige ondertrou opgenomen JurijJanse Schout, weduenaar van Teuntje Pieters de Ruiter, met Merrijntje MerrinusCoge, wedue van Henderick Man int Velt

Den 14 December 1720 in wettige ondertrou opgenomen Dirckvan Gelder, weduenaar laast van Sara Dijngemans van Sintannelant, met GeertruiLeenders Mosselman, wedue van Jacob Corn. Croon, beide woonende op den Bommel

Den 14 Februarij 1721 in wettige ondertrou opgenomen WillemGoemaat, weduenaar van Matje Arens Speck, met Saartje Jans van Leuven, beidewoonende onder den Bommel

Den 22 Februarij 1721 in wettige ondertrou opgenomen AbramPieterse Jonckheer, weduenaar van Matje Pieters, met Lena Marcus Fel, j.d.,gebooren in den Bommel, en beide woonende alhier

Nog dien selfden dito in wettige ondertrouw opgenomenTeeuwis Arense Speck, j.m., gebooren onder den Bommel, met Zijtje JacobsGoemaat, j.d., gebooren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 20 Junij in wettige ondertrouw opgenomen JacobusLemkens, weduenaar van Livina van den Hilh, woonende op de Nieuwe Tonge, metEeuwetje Wouters Goemaat, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, hiergetrout den 13 Julij 1721

Op den 14 Augustus zijn bij ons wettig ondertrout HendericusRosemont, j.m., gebooren tot Sittart in t Gulikse Lant, met Aegje Jans van derPol, wedue van Wouter Claaase van Varick, hier getrout

Den 26 September 1721 in wettige ondertrou opgenomen JasperWillemse Verdoes, j.m., gebooren -, met Merrij Witte van Sintannelant, wedue laastvan Huig Wouterse van Dura, en beide woonende in den Bommel, hier getrout

Nog den selfden dito in wettige ondertrouw opgenomen JanJacobse Ligtendag, j.m., met Lena Willems Maeskant, wedue van Flip van Ake, enbeide woonende alhier, hier getrout

Den 3 October 1721 in wettige ondertrouw opgenomen HenderickReinierse van den Bergh, weduenaar laast van Sara Pieters Cousaart, met MerrijCorn. van Dijcke, wedue van Jacobus Kleijdijck, beide woonende op den Bommel,hier getrout

Den 30 Januarij 1722 zijn bij ons in wettige ondertrouwopgenomen Jan Leenderse van Putten, weduenaar van Lena Corn. Soijwijck, metCornelia Jans van Sintannelant, beide woonende onder den Bommel

Op den 8 Feb. 1722 zijn hier in onse kke getrout LeendertGerritse Braber met Aegje Coopheins, na dat zij op Stad waeren ondertrout

Den 13 Februarij 1722 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Willem Janse Cardux, j.m., gebooren onder de Plaat, met CorneliaArens Speck, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder denBommel

Den 4 Junij 1722 in wettige ondertrouw opgenomen SijmonGeus, weduenaar van Matje Willems van der Willige, met Jans van Manen, weduevan Teunis Leenderse Mosselman, en beide woonende op den Bommel

Den 1 Julij 1722 Merrij IJmans Kiba met attestatie van dePlaat

Den 28 Augustus 1722 in wettige ondertrouw opgenomen Dirckde Bruine, weduenaar van Pieternelle Leenders Knape, met Arentje ArensGelegout, wedue van Krijn Corn. van der Weel, beide woonende onder den Bommel

Nog den 28 dito in wettige ondertrouw opgenomen AdriaanWeije, weduenaar laast van Arentje Jans van Sintannelant, met Merrij Corn.Zeedijk, j.d., en beide woonende in den Bommel

Den 18 Septemb. 1722 in wettige ondertrouw opgenomen PieterPieterse van der Elst, weduenaar van Niesje Corn. Zeedijck, met Dina JacobsNoordijcke, j.d., beide woonende in den Bommel, getrout den 11 Octob. 1722

Cornelis Jacobse van Sintannelant, j.m., gebooren inGelderlant, met Klijntje Leenders Lodder, gebooren in de Plaat, en beidewoonende onder den Bommel, wettig ondertrout den 16 Octob. 1722

Den 16 December 1722 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Dirck Janse Decker, j.m., gebooren in Rockanje, met Teuntje Leendersvan der Leede, j.d., gebooren op den Bommel, en beide woonende op den Bommel,alhier getrout op den 10 Januarij 1723

Op den 15 Januarij 1723 zijn bij ons wettig ondertroutSijmon Zijs, weduenaar van Matje Arens Loene, met Merrij Corn. van Dijcke,wedue laast van Henderik van den Bergh

Den 12 Maart in wettige ondertrou opgenomen Leendert JacobseGoemaat, j.m., gebooren onder den Bommel, met Jannetje Jans Cardux, j.d., geboorenonder de Plaat en woonende op den Bommel, getrout in de Plaat den 29 Maart 1723

Op den 26 Maart 1723 in wettige ondertrouw opgenomen HubertWouterse van Varick, j.m., met Henderikje Gerrits van Kempen, wedue van DavidAndriesse den Burger, en beide woonende onder den Bommel

Den 2 April 1723 in wettige ondertrou opgenomen WillemDirckse Bijl, j.m., met Willemtje Willems Rijswercker, j.d., beide woonende sooin als bij den Bommel

Nog den 2 April wettig ondertrout Aren Claasse Codde,weduenaar van Aerjaantje Claas van der Linden, met Merrij Joris Robijn, weduevan Pieter Franse van Oosten, beide woonende onder den Bommel

Den 14 Meij 1723 wettig ondertrout Jan Leenderse van der Lede,j.m., met Cornelia Jans Zeedijk, j.d., beide gebooren en woonende in denBommel, getrout den 6 Junij 1723

Den 3 Septemb. 1723 zijn bij ons wettig ondertrout MaartenLeunisse van der Wagt, weduenaar van Annetje Pieters de Ruiter, met LijsbethCorn. Decker, j.d., gebooren in t Zuidlant en wonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 5 Februarij 1724 in wettige ondertrou opgenomen MatthijsLeenderse van der Vlugt, j.m., gebooren onder den Bommel, met HenderickjeJacobs Crabbendijcke, j.d., geboren in de Oude Tonge

Den 31 Maart 1724 in wettige ondertrou opgenomen JanSijmonse Vriend, j.m., gebooren tot Loon op t Sand, met Aegje Jans van der Pol,wedue laast van Henderick Rosemont, en beide woonende onder den Bommel, hiergetrout

Den 22 April 1724 zijn ondertrout in mijn absentie TeunisBlommendale met Jannetje Jaspers, hier getrout

Den 22 Julij 1724 zijn alhier wettig ondertrout Zacheus vanRees, j.m., gebooren op de Buitesluis, met Geertrui Corn. van Dalen, j.d.,gebooren en woonende alhier, hier getrout

Op den 8 October 1724 in wettige ondertrou aangeteekentCornelis Hubregtse Noom, j.m., gebooren onder Thoole, met Cornelia PietersGoeree, j.d., gebooren in de Plaat, en beide woonende onder den Bommel, zijnalhier getrout op den 25 Decemb. 1724

Den 5 Januarij 1725 zijn alhier in wettige ondertrouopgenomen Cornelis Vis, weduenaar van Christina Jacobs Koophein, met Matje Jansvan Hellevoedsluis, j.d., en beide woonende alhier, hier getrout

Den 9 Februarij 1725 zijn bij ons wettig ondertrout AnthonijCorn. van Eeuwen, j.m., met Clijntje Pieters van der Velde, wedue van PieterTamboer, en beide woonende op den Bommel, zijn hier getrout

Op den 23 Maart 1725 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Henderick Hulbrants, j.m., gebooren in t graafschap Meurs, met JannetjeJans van Dijcke, wedue van Pieter van Keulen, en beide woonende op den Bommel,troubrief gegeven

Den 20 April 1725 in wettige ondertrou opgenomen PaulusWillemse Vreeswijck, j.m., met Willemijntje Arens Barnet, j.d., beide woonendeop den Bommel

Den 29 Junij 1725 in wettige ondertrou opgenomen BesmanJanse Cabos, weduenaar van Clasijntje Willems, met Commertje Cornelis van Dale,j.d., woonende op den Bommel, hier getrout den August 1725

Den 27 Julij 1725 in wettige ondertrou opgenomen CornelisMeerman, weduenaar laast van Neeltje Leunis Spoel, met Annetje Pieters vanRoon, woonende op den Bommel, hier getrout

Den 21 Septemb. 1725 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Eeuwit Corstiaanse Borstlap, j.m., gebooren in de Oude Tonge, metJannetje Teunis Noorloos, j.d., gebooren onder dePlaat, en beide woonende onderden Bommel, hier getrout

Op den 8 Februarij 1726 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Willem Merrinusse van der Veer, j.m., gebooren bij den Bommel, metMatje Johannisse Beenhouwer, j.d., gebooren in Dirxlant, en beide woonendealhier, en hier getrout

Op den 8 Maart 1726 zijn bij ons in wettige ondertrouopgenomen Jacob Janse van Nieuwenhoove, j.m., gebooren in Dirxlant, en woonendealdaar, met Jaapje Corn. van Dalen, j.d., gebooren en woonende alhier, hiergetrout den 31 Maart

Den 12 Julij 1726 in wettige ondertrou opgenomen Adriaan vanReet en Jaapje Leenders Boogwaart, hier getrout

Den 9 Aug. 1726 in wettige ondertrou opgenomen WillemKommerse Braber, j.m., gebooren onder den Bommel, met Jannetje Corn. Bom, j.d.,gebooren in de Plaat, en beide woonende onder den Bommel, getrout den 1Septemb. 1726

Den 7 Septemb 1726 wettig ondertrout Cornelis Bosch,weduenaar van Sijtje Teunis Vogelaar, met Dina Jans Backer, j.d., gebooren inden Bommel, en beide woonende in den Bommel, niet getrout alsoo den brudegom nahet derde gebed is gestorven

Den 13 December 1726 in wettige ondertrou opgenomen JacobMerrinisse Wervers, j.m., gebooren tot Dongen en woonende onder den Bommel, metLijsbeth Jans Voijerman, j.d., gebooren en woonende op den Bommel

Den 3 Januarij 1727 in wettige ondertrou opgenomen GerritArense Bosgieter, weduenaar van Chieltje Wouters de Neef, met Merrij KrijnsKoert, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende onder den Bommel,hier getrout

Den 13 Novemb. 1727 in wettige ondertrou opgenomen LeendertLodewijckse Braber, j.m., gebooren onder de Plaat en woonende onder de Plaat,met Anna Jans Voijerman, j.d., gebooren op den Bommel en woonende op den Bommel(deze aantekening is doorgestreept)

Michiel Janse Staar met Matje Jans van Leuven, inSommelsdijck ondertrout zijnde, hebben ook in onze kke haar drie zondaagseproclamaties gehat, en sijn getrout den 6 Maart 1729, en hebben haar troubriefgegeven

Op den 1 April 1729 in wettige ondertrou opgenomen AdriaanAdriaense Mas, j.m., gebooren in de Segh, met Merrij Jans den Kleinen, weduelaast van Antonij Dijngemanse den Boer, beide woonende onder den Bommel (dezeaantekening is doorgestreept)