Stellendam - Ondertrouw- en trouwboek 19 februari 1779 - 8 juli 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Stellendam
Inv. no. 3.

Formulier om te bevestigen de persoonen zich begeevende in den huwelijken staat mitsgaders de aanteekening der geboden te Stellendam begonnen den 19 van Sprokkelmaand 1779.
Trouwen v. Stellendam sedert den 19 Februarij 1779 tot 8 Julij 1811
Overmits den gehuwden gemeenlijk veellerhande kruis en teegenspoed van weegens de zonde is toekomende, opdat gij bruidegom en bruid die uwe egtelijke verbindinge in Gods Naame opentlijk alhier voor den geregte wilt laten bevestigen, ook in uwe herten verzoekend zijn moogt van de gewisse hulpe Gods in uwen kruise, zoo hoord uit den woorde Gods, hoe eerlijk dat den huwelijken staat zij, en dat het een instellinge Gods is die hem behaagd, daarom Hij ook de getrouwde wil zeegenen, en hun bijstaan gelijk Hij beloofd heeft, daarteegen de hoereerders en overspeelders wil Hij oordeelen en straffen.
Eerstelijk zult gij weeten, dat God onze Vader naar dat Hij heemel en aarde, en alles wat daar in is geschapen hadde, den mensche schiep tot Zijnen evenbeeld en gelijkenisse, op dat hij een heere zoude zijn, over de dieren der aarde, over de visschen der zee, en over de vogelen des heemels, en naardien Hij den mensche geschapen hadde, sprak Hij 't en is niet goed dat de mensche alleen zij, ik wil hem een hulpe maken die bij hem zij, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, en zijnen wijve aanhangen, en zij twee zullen tot een vleesch zijn, en zult gij ook niet twijffelen of den huwelijken staat is God behaaglijk, overmits Hij Adam zijne huisvrouwe geschapen, zelve toegebragt, en hem tot een huisvrouwe gegeeven heeft, daar meede betuigende dat Hij nog heedendaags, een ijgelijk zijne huisvrouwe gelijk als met Zijne hand toebrengt.
Daarna zult gij weeten hoe Hem d' een teegen den ander Gods woord schuldig is te houden.
Eerstelijk zult gij man weeten, dat u God gevet heeft als een hoofd des wijfs, opdat gij na u vermogen verstandelijk leijdende, zoudet onderwijzen, troosten en beschermen gelijk het hoofd het lighaam regeerd, ja gelijk als Christus het hoofd, wijsheid, troost en bijstand Zijner gemeente is, en nadien het Gods bevel is dat de man in 't zweet zijnes aanschijns zijn brood eeten zal, zoo zult gij trouwelijk en neerstiglijk in u Goddelijk beroep arbeiden op dat gij uw huisgezin met God en eerbaarheid moogt onderhouden, en ook wat daar beneven hebt, om den nooddruftigen meede te deelen
Desgelijks zult gij vrouwe weeten, hoe gij uw naar den woorde Gods houden zult teegen uwen man, gij zult uwen wettelijken man liefhebben, eeren en vreezen, ook hem gehoorzaam zijn, in alle dingen die regt en billijk zijn als uwen Heere, gelijkerwijs het lighaam en hoofd, en de gemeente Christus onderdanig is, gij zult ook uwen man in alle goede en opregte dingen behulpig zijn, op uwe huishoudinge goede agt hebben en in alle tugt en eerbaarheid, zonder weereldlijke pragt wandelen, op dat gij den anderen een goed voorbeeld der lugtigheid moogt geven.
Daarom gij bruidegom en bruid nadien gij verstaan hebt, dat God den huwelijken staat ingezet heeft, en wat u daar in van hem bevolen is, zijt gij des sints en willens, in den zelven heiligen staat alzoo te leeven, gelijk gij hier betuigd voor dezen geregte, ende begeerd dat den zelven uwen houwelijken staat bevestigd werde.
Wat is ulieder antwoord: Ja
Ik neem u alle die hier nu vergaderd zijt, tot getuigen dat daar geen wettelijk verhindering voorgekomen is.
En nadien het dan regt en billijk is dat uwe zake gevorderd werde, zoo wil onze Heere God u voorneemen 't welk hij uw gegeeven heeft bevestigen, en uw beginzel zij in den Name des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft.
Geeft malkander de regterhand.
Gij bruidegom bekend gij hier voor God en dezen gerechte dat gij genomen hebt, ende neemt tot uwe wettelijke huisvrouwe, uwe bruid hier teegenwoordig, haar beloovende dat gij ze nimmer meer zult verlaten, haar lief te hebben en trouwelijk te onderhouden, als een getrouwe en Godvreezend man, zijn wettelijke huisvrouwe schuldig is.
Wat antwoord gij bruidegom. Ja
Gij bruid bekend gij hier voor God en deze zijnen gerechte dat gij genomen hebt en neemt tot uwen wettelijken man uwen bruidegom hier teegenwoordig, welke gij belooft gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouwe en geloove in alle dingen te houden, gelijkerwijs een vroome en getrouwe huisvrouw haren wettelijken man schuldig is te doen.
Wat antwoord gij bruid. Ja
De Vader der barmhertigheid die u door Zijne genade, tot dezen heiligen staat des huwelijks beroepen heeft, verbinde u met regte lievde en trouwe en geeve u Zijnen zeegen. Amen.
[19-02-1779]
Compareerde ter secretarij van Stellendam Dirk Heintjes, j. m., geboren te Alpen in 't keurvorstendom Keulen, en Anna Sophijken Heintjes, j. d., geboren te Beslik in 't land van Kleeff en beide woonende in Stellendam (zijnde de bruid zoo veel des noods zij(nde) geadsisteerd met haar moeder Maria Ansen), dewelke verklaarden voorneemens te zijn, met den anderen te treeden in den heiligen egten staat, ende verzogten deshalven, dat haar tot dat einde gegeeven mogte werden hare drie ordinaris huwelijks proclamatien omme alzoo vervolgens na dat dezelve onverhinderd gegaan zijn in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Actum dezen geteekend in de regtkamer van Stellendam op den 19. Feb. 1700 negen en seventig.
dit merk X is bij Dirk Heintjes gesteld
dit merk + is bij Anna Sophijken Heintjes (gesteld)
dit merk S is bij Maria Ansen gesteld
A. Gaveel, Cs. Goekoop, mij present G. Goekoop, schout en secretaris
't 1e gebod gegeeven den 21 Feb. 1779
2e gebod den 28 do.
3e gebod den 7e Maart 1779
alles zonder verhindering of belet
Wij Gerrit Goekoop, schout, Aren Gaveel en Cornelis Goekoop, scheepenen van de ambagtsheerlijkheid Stellendam, verklaren dat de voornoemde persoonen met namen Dirk Heintjes en Anna Sophijken Heintjes voor en door ons in den huwelijken staat zijn bevestigd.
Actum dezen 14e Maart 1700 neegen en seventig
G. Goekoop, schout en secretaris, A. Gaveel, Cs. Goekoop
[11-09-1784]
Compareerde te(r) secretarij van Stellendam Adriaan van der Laan, j. m., geboren in Outbeijerlant, en Arjaantje Visbeen, j. d., geboren te Melissant en beijde wonende in Stellendam, zijnde de bruit zoo veel des noods zijnde geadsisteert met haren vader Dingeman Visbeen, de welke verklaart voornemens te zijn met den anderen te treden in den heijligen egten staad ende versogten derhalven dat haar tot dat eijnde gegeven mogte werden hare drie ordinaris huwelijk(s) proclamatien omme alzoo vervolgens na dat de selve onverhindert gegaan zijn in den huwelijken staat bevestig(d) te worden.
Actum deser geteken(d) in de regtkamer van Stellendam op den 11 Septem. 1700 vier en tagtig
dit merk X is gestelt bij Adrijaan van der Laan
dit merk X is gestelt bij Adrijaantje Visbeen
dit merk (X) is gestelt bij Dingeman Visbeen
Mij present als schepen vermits de konkluijsje van schout en secretaris, Antonij Korteweg, Cornelis Lokker, Leendert Visser
't eerste gebot gegeven 12 Septem. 1784
't twede gebot den 19 dito
't derde gebot den 26 dito
alles zonder verhindering of belet
Wij schepenen Antonij Korteweg en Cornel. Lokker en?? Leendert Visser, schepenen van de heerlijkheijt van Stellendam verklaren dat voornoemde personen met namen Adriaan van der Laan en Adrijaantje Visbeen voor en door ons in den houwelijken staat zijn bevestigt.
Actum deses den 2 October 1700 vier en tagtig
Mij presen(t) als schepen vermits konkluijsje van schout en secretaris, Antonij Korteweg, Cornelis Lokker, Leendert Visser??
[10-06-1785]
Compareerde ter secretarij van Stellendam Adam Kreeft, j. m., gebooren te Dirksland, en Arjaantje van Soest, j. d., gebooren te Ouddorp en beide woonende alhier (zijnde gemelde Arjaantje van Soest voor zoo veel des noods zijnde voorzien van een concentbriefje van haare voogd Steven Visser), dewelke verklaarde voorneemens te zijn met den anderen te treeden in den heiligen echten staat, en verzogten derhalven dat hun ten dien einde gegeeven mogte werden hunne drie ordinaire huwelijks proclamatien omme alzoo, na dat dezelve onverhindert gegaan zijn, vervolgens in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Actum in de regtkamer van Stellendam deezen 10 Junij 1785.
Adam Kreeft, dit merk X is bij Arjaantje van Soest gesteldt
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Cornelis Lokker, Leendert Visser
't eerste gebod gegeeven den 12 Junij 1785
't 2e gebod den 19 do.
't 3e gebod den 26 do.
Alles zonder verhindering of belet -
Wij Cornelis Goekoop, schout, Antonij Korteweg, Corns. Lokker en Leend. Visser, scheepenen van Stellendam, verklaaren dat de voorn. persoonen genaamt Adam Kreeft en Arjaantje van Soest voor en door ons in den huwelijken staat zijn bevestigd - Actum deezen 1 Julij 1785.
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Cornelis Lokker, Leendert Visser
[17-02-1786]
Compareerde ter secretarij van Stellendam Bastiaan Dekker, j. m., gebooren te Stad aan 't Haringvliet, en Abigael van der Velde, j. d., gebooren te Middelharnis en beide wonende alhier, dewelke verklaarde voornemens te zijn met den anderen te treeden in den heiligen echten staat, en verzogten derhalven dat hun ten dien einde gegeeven mogte werden hunne drie ordinaire huwelijks proclamatien omme alzoo, na dat dezelve onverhindert gegaan zijn, vervolgens in den huwelijken staat bevestigd te worden. -
Actum in de rechtkamer van Stellendam deezen 17e Febrij. 1786.
Bastiaan Dekker, Abiegael van der Velde
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Cornelis Lokker
't eerste gebod gegeeven den 19e Febrij. 1786
't tweede gebod den 26 do.
't derde gebod den 5 Maart
alles zonder verhindering of belet
Wij Cornelis Goekoop, schout, Antonij Korteweg en Cornelis Lokker, scheepenen van Stellendam, verklaaren dat de bovengem. persoonen genaamt Bastiaan Dekker en Abigael van der Velde voor en door ons in den huwelijken staat zijn bevestigd - Actum deezen 6e Maart 1786.
Cs. Goekoop, schout & secretaris, Antonij Korteweg, Cornelis Lokker
[02-06-1786]
Compareerde ter secretarij van Stellendam Lubbert Jansen, j. m., gebooren te Drempt, en Angenietje Heintjes, j. d., geb. te Doessel in den lande van Kleeff, beide woonende alhier, dewelke verklaarde voornemens te zijn met den anderen te treeden in den heiligen echten staat, en verzogten derhalven dat hun ten dien einde (van zes tot zes weeken, als zijnde den bruidegom van de Gereformeerde en de bruid van den Roomschen godsdienst) gegeeven mogte werden hunne drie ordinaire huwelijks proclamatien omme alzoo, na dat dezelve onverhindert gegaan zijn, in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Actum in de raadkamer van Stellendam deezen 2 Junij 1786.
dit merk X is bij Lubbert Jansen gesteld, dit merk X is bij Angenietje Heintjes gesteld -
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Cornelis Lokker
't eerste gebod gegeeven den 4 Junij 1786
't tweede gebod den 16 Julij 1786
't derde gebod den 27 Aug. 1786
Alles zonder verhindering of belet
Wij Corns. Goekoop, schout, Antonij Korteweg en Corns. Lokker, scheepenen van Stellendam, verklaaren dat de bovengemelde persoonen, genaamt Lubbert Jansen en Angenietje Heintjes, voor en door ons in den huwelijken staat zijn bevestigd. Actum deezen 24 Oct. 1786.
Cs. Goekoop, schout & secretaris, Antonij Korteweg, Cornelis Lokker
[07-04-1792]
Heeden den zevenden April XVII C twee en negentig compareerde voor ons Cornelis Goekoop, schout, Anthonij Korteweg en Cornelis Lokker, scheepenen van Stellendam, Gerrit Waltman, j. m., gebooren te Casperlangeruke in het graafsckap Lingen, en Frederica Susanna Schrader, j. d., gebooren te Neijhaus in 't Bamberg en beide wonende alhier, dewelke verklaarde voorneemens te zijn met den anderen te treeden in den heiligen echten staat en verzochten derhalven dat hun ten dien einde gegeven mogte werden hunne drie ordinaire huwelijks proclamatien omme alzoo, na dat dezelve onverhindert gegaan zijn, vervolgens in den huwelijken staat bevestigd te worden.
Aldus gedaan en benevens de comparanten onderteekent op dato als boven.
Gert Waltman, dit merk X is bij Frederica Susanna Schrader gesteld
Cs. Goekoop, schout & secretaris, Antonij Korteweg, Corns. Lokker
Het eerste gebod gegeeven den 8e April 1792
Het tweede gebod gegeeven den 15e April 1792
Het derde gebod gegeeven den 22e April 1792
Alles zonder verhindering of belet
Wij Cornelis Goekoop, schout, Antonij Korteweg & Cornelis Lokker, scheepenen van Stellendam, verklaaren dat de bovengemelde persoonen, genaamt Gerrit Waltman & Frederica Susanna Schrader, voor en door ons in den huwelijken staat zijn bevestigd. Actum dezen 25e April 1792.
Cs. Goekoop, schout & secretaris, Antonij Korteweg, Cors. Lokker

Formulier van ondertrouw
Alzoo den huwelijken staet van God den Heere is ingezet, en bevolen is, dat wij dezelve niet lig(t)vaerdig aengaen, zo zult gij bruidegom en bruid andwoorden op 't geen u(w) voorgehouden zal worden.
Eerstelijk of dit voorgenomen huwelijk geschied met voorweeten, wille en consent van uwe ouders of voogden, voor zo verre als gij lieden minderjarig zijt.
2e of gij met iemand anders iets buiten staende ofte aen iemand belofte van trouwe gedaen hebt.
3e of gij malkanderen niet en bestaat in bloede. Maegschap ofte swagerschap, dat is nader als eige neven en nigten.
4e Welke ouderdom gij bereikt hebt. Speciaal of gij meerderjarig dan minderjarig zijn.
5e of gij weduwenaers of weduwen, dan wel jonge lieden zijt
2e En alhier gekomen te zijn uit uwen vrijen wille omme te betuigen uwe huwelijkse belofte met malkanderen omme dien volgende geproclameerd en verkondigt te worden.

Formulier van trouw
Bruidegom en bruid
Gij lieden verklaard en bekend dat in den name Godes tusschen ulieden aengevangen en besloten is zeeker huwelijk en belofte van trouwe, dat gij lieden als nog van meeninge en voorneemens zijt om voor de jegenwoordige maire en municipaliteitsleden uit u lieder vrije eigen en onbedwongen willen in den zelven staet tot Godes eere verenigt te worden, wat andwoord gij lieden
Ja
Geeft malkanderen de regterhand
Bruidegom
Bekend gij hier voor maire en municipaliteitsleeden, dat gij genomen hebt en neemt tot uwe wettelijke huisvrouw uw bruid hier tegenwoordig, haare beloovende dat gij se nimmermeer zult verlaten, haar lief te hebben, en trouwelijk te onderhouden, als een getrouw godvreezende man zijn wettelijke vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haer leven zult, haer trouwe en geloof houdende in alle dingen, naer uitwijzen van Gods heilig woord, wat andwoord gij
Ja
Bruid
Bekend gij hier voor maire en municipaliteitsleeden, dat gij genomen hebt en neemt tot uwen wettelijken man uw bruidegom hier tegenwoordig welke gij belooft gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouwe en geloove in alle dingen houdende, gelijk een godvreezende en getrouwe huisvrouw haren wettelijken man schuldig is, na uitwijsen van Gods heilig woord, wat antwoord gij
Ja
De Vader der barmhertigheid die u door Zijne genade tot den heiligen staat des huwelijks beroepen heeft, verbinde u met regte liefde en trouw, en geve u Zijnen zeegen.
[25-09-1795]
Heeden den 25 Septr. 1795 zijn voor ons maire en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Frans Eendracht, j. m., gebooren te Melissant, met Maria Thomasse, j. d., gebooren te Stadt en beide woonende alhier, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
In blijke der waarheid deezen onderteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Leendt. Visser
Heeden den 15. October 1795 zijn de bovengemelde persoonen Frans Eendracht en Maria Thomasse na dat hunne drie huwlijks geboden ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.
In oirkonde der waarheid dezen door ons maire en municipaliteitsleeden onderteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, maire & secretaris, Cors. Lokker, Cs. Kievit
[28-11-1795]
Heeden den 28 Novembr. 1795 zijn voor ons maire en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk Heintgens, j. m., geb. te Zanten, met Jannetje Quint, wed. van Willem Bakker, geb. te Ooltgensplaat en beide woonende alhier, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwlijken staat te laaten bevestigen.
In blijke der waarheid deezen onderteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Cs. Kievit??
Heeden den 14e December 1795 zijn de bovengemelde persoonen Dirk Heintgens en Jannetje Quint na dat hunne drie huwlijks geboden ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -
In oirkonde der waarheid deezen door ons onderteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Leendt. Visser
[28-11-1795]
Heeden den 2e September 1796 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Jurien Abresch, j. m., geboortig van Dierdorf in 't graafschap Runkel, laast gewoond hebbende binnen de steede Goedereede, met Johanna Hoogevonders, j. d., geb. te Ruurderlo, dog thans beide wonende alhier, om zich na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwlijken staat te laaten bevestigen.
In blijke der waarheid deesen onderteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Adam Kreeft??
Heeden den 22 September 1796 zijn de bovengemelde persoonen Jurien Abresch en Johanna Hoogevonders na dat hunne drie huwlijks geboden ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.??
In oirconde der waarheid desen door ons municipaliteitsleeden onderteekend op datum uts.
Antonij Korteweg, Leendt. Visser, Cors. Lokker
[17-09-1796]
Heden den 17e September 1796 zijn voor ons?? municpaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Bakker, j. m., geboren te Stad aan 't Haringvlied, met Cathalijntje Doorn, j. d., geboren onder Middelharnis, doch beide wonende onder deze jurisdictie, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
In blijke der waarheid dezen onderteekend op datum utsupra.
Antonij Korteweg, Leendt. Visser, Cs. Kievit??
Heden den 8 October 1796 zijn de bovengemelde persoonen Hendrik Bakker en Cathalijntje Doorn na dat hunne drie huwelijks geboden ongehindert gegaen waren in den huwelijken staat bevestigd.??
In oirconde der waerheid dezen door ons onderteekend op datum utsupra. -
Antonij Korteweg, Leendt. Visser, Cs. Kievit
[28-10-1796]
Heden den 28 October 1796 zijn voor ons municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Nicolaas Vischer, j. m., gebooren onder Osnabrug, met Caat Danielse Smits, j. d., geboren te Sommelsdijk, laatst gewoond hebbende onder Middelharnis, dog thans beide wonende onder dese jurisdictie, en Jan Lagerveld, j. m., geboren van Rood in Duitschland, met Maatje van der Linde, j. d., gebooren te Oud Beierland, laatst gewoond te Sommelsdijk, mede beide wonende alhier, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.
In blijke der waarheid dezen ondertekend op datum uts.
Antonij Korteweg, Adam Kreeft, Cors. Lokker??
Heden den 19e November 1796 zijn de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks geboden ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd.??
In oirconde der waarheid dezen door ons onderteekend op dat. utsa.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Adam Kreeft
[19-11-1796]
Heden den 19e November 1796 zijn voor ons municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Leendt. Visser Cornsz., j. m., geb. te Herkingen, en Neeltje Visbeen, j. d., gebooren te Dirksland en beide wonende alhier, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigd te worden.
In blijke der waarheid dezen ondertekend op datum uts.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Adam Kreeft??
Heeden den 10 December 1796 zijn de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd.??
In oirconde der waarheid dezen door ons ondertekend op datum utsa.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Cs. Kievit
[19-11-1796]
Heeden den 4 Maart 1797 zijn voor ons municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Willemsz van den Ree, j. m., geboren en laatst gewoont hebbende te Prinsland, en Maria Koppenaal, j. d., gebooren te Middelharnis, en thans beide wonende te Stellendam, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigd te worden.
In blijke der waarheid dezen ondertekend op datum utsa.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Cs. Kievit
[14-04-1797]
Den 14 April 1797 is aan mij ondergesz. geexhibeerd een certificaat van J. A. Grinwis, secretrs. te Goedereede, behelzende dat aldaar in ondertrouw waaren opgenomen Jan Adriaansze, j. m., gebooren in de Nieuwe Tonge en woonende alhier, met Maria de Geus, geb. te Zuidland en woonende te Goedereede -??
Den 9e Meij 1797 attestatie gegeeven dat de geboden ongehindert zijn gegaan
Cs. Goekoop, secretaris??
[06-05-1797]
Heeden den 6 Meij 1797 zijn voor ons maire en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Kievit, wed. van Elisabeth van Es, gebooren te Goedereede, met Maria den Hollander, j. d., gebooren onder Melissant, laatst gewoond hebbende in Roxenisse en nu beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwlijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen
Aldus ten oirkonde geteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, maire et secretrs., Antonij Korteweg, Cors. Lokker??
Heeden den 27 Meij 1797 zijn de bovengem. persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.??
In oirconde der waarheid deezen door ons onderteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, schout en secretrs., Cors. Lokker, Cs. Kievit
[06-05-1797]
Heeden den 6 Meij 1797 zijn voor ons maire en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Adriaan van Seters, j. m., gebooren te Dirksland, met Arjaantje Kaslander, j. d., gebooren te Herkingen, laatst gewoond hebbende onder Dirksland en nu beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwlijks proclamatien, zich in den huwlijken staat te laaten bevestigen.
Nog compareerde voor ons Willem van Seters, vader van den bruidegom Adriaan van Seters hier bovengenoemd, dewelke verklaarde in het gemelde huwlijk te consenteeren.
Aldus ten oirkonde geteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, maire et secretrs., Antonij Korteweg, Cors. Lokker??
Heeden den 27 Meij 1797 zijn de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -??
In oirconde der waarheid deezen door ons onderteekend op datum uts.
Cs. Goekoop, maire et secretrs., Cors. Lokker, Cs. Kievit
[12-07-1797]
Heeden den 12 Julij 1797 zijn voor ons maire en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Huibersz Sandifort, j. m., gebooren te Ouddorp, met Pietertje Vischbeen, j. d., geboren in de Nieuwe Tonge, en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum ten oirconde geteekend op datum utsa.
Cs. Goekoop, maire et secretrs., Antonij Korteweg, Cors. Lokker??
Heeden den 8 Augustus 1797 zijn de bovengem. persoonen nadat hunne drie huwlijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd.??
In oirconde der waarheid deezen door ons municipaliteitsleeden onderteekend op datum utsa.
Antonij Korteweg, Cs. Kievit, Maarten van Oostenbrugge
[16-09-1797]
Heeden den 16 September 1797 zijn voor ons municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Troost, weduwenaar van Jacoba van der Sluis, gebooren en laatst gewoond hebbende te Middelharnis, met Elisabeth Duim, wede. van Aren Witvlied Az., gebooren te Dirksland en beide wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen
Actum ten oirconde geteekend op datum utsa.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Cs. Kievit??
Heeden den 6e October 1797 zijn de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -??
In oirconde der waarheid deezen door ons municipaliteitsleeden onderteekend op datum uts.
Antonij Korteweg, Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge -
[06-05-1797]
Heden den 6e October zijn voor ons municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Hendricus Dirks, j. m., gebooren in Watwaren gelegen in Vriesland, met Catharina Vissers, j. d., gebooren in de stad Weezel en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
Actum ten oirconde getekend op datum utsa.
Antonij Korteweg, Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge??
Heden den 26 October 1797 zijn de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd??
Actum ten oirconde geteekend op dat. uts.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Cs. Kievit
[09-11-1797]
Heeden den 9e November 1797 zijn voor ons municipaliteitsleeden in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Pieterse, j. m., geb. in Gelderoij onder Oirschot, met Catharina Adriaanse, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
Actum en ten oirkonde geteekend op datum als boven.
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Antonij Korteweg, Cors. Lokker??
Heeden den 29 Novbr. 1797 zijn de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd -??
Cs. Goekoop, schout & secrtrs., Antonij Korteweg, Cors. Lokker
[16-11-1797]
Heeden den 16e November 1797 zijn voor ons municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Willem van Seters, wedr. (van) Laurijntje Boslooper, geb. te Dordrecht, met Matje Schaaff, wede. (van) Marinus Klink, geb. te Ouderkerk in Zeeland, en laatst gewoond hebbende te Dordrecht, dog thans beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Actum en ten oirkonde geteekend op datum als boven. -
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Cs. Kievit??
Heeden den 23 December 1797 zijn de bovengem. persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd??
Actum ten oirconde geteekend datum uts.
Antonij Korteweg, Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge
[27-01-1798]
Heeden den 27 Januarij 1798 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Corns. Koppenaal, j. m., geb. te Dirksland en wonende alhier, met Maria Arendse Lokker, j. d., geb. en wonende te Melissant, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen
En heeft de bruid vertoond het consent van haar vader Arent Lokker om zig met voorn. Cr. Koppenaal in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
Actum ten oirconde geteekend op datum utsa.
Cs. Goekoop, schout & secretrs., Cors. Lokker, Cs. Kievit??
Heeden den 15 Februarij 1798 zijn de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als te Melissant ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd??
Actum ten oirconde geteekend datum utsa.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Cs. Kievit
[28-03-1798]
Heeden den 28 Maart 1798 zijn voor ons schout en scheepenen?? van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Corns. Meeuwis, j. m., geboren in Den Brielle, met Cornelia Stapels, wed. (van) Jan Meeuwis, geb. te Middelharnis en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen
Actum datum utsa.
D. Goekoop, schout en secretaris, Cs. Kievit, Cors. Lokker??
Heeden den 18 April 1798 zijn de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwlijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd.????
Actum ten oirconde getekend datum utsa.
D. Goekoop, schout en secretaris, Antonij Korteweg, Cors. Lokker
[28-04-1798]
Heeden den 28 April 1798 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Corns. Visbeen, wedr. van Maria van Es, geb. in de Nieuwe Tonge en wonende alhier, met Jannetje Trommels, wed. (van) Corns. Vogelaar, geb. onder Dirksland en wonende te Melissant, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum datum utsa.
D. Goekoop, schout en secretaris, Antonij Korteweg, Cors. Lokker??
Heeden den 18 Mei 1798 zijn de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum ten oirconde getekend dat. uts.
D. Goekoop, schout en secretaris, Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge
[07-06-1798]
Heeden den 7 Junij 1798 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Jann. Hameete, j. m., geb. te Dirksland en laetst gewoond hebbende te Melissant, met Jannetje Leendertsdr Knape, wed. van Wouter Slis, geb. te Dirksland voornt. en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum datum utsa.
D. Goekoop, schout & secretaris, Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Cs. Kievit??
Heeden den 28 Junij 1798 zijn voor ons Anthonij Korteweg, bewaarende in deezen 't schout en secretaris ambt, item Cornelis Lokker en Maarten van Oostenbrugge, alle municipaliteitsleeden in Stellendam, de bovengemelde persoonen na dat hunne drie huwlijks proclamatien onverhindert waaren gegaan, voor en door ons in den huwelijken staat bevestigd.
In blijke der waarheid deezen door ons onderteekend op datum uts.????
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Maarten van Oostenbrugge
[22-09-1798]
Heeden den 22e September 1798 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Lagerveld, wedr. van Maatje van der Linde, geb. in 't hertogdom van Twee Bruggen, met Cornelia van Oostende, geb. in de Nieuwe Tonge en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum dat. uts.
D. Goekoop, schout en secrets., Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge??
Heeden den 11 October 1798 zijn voor ons Anthonij Korteweg, bewaarende in deezen 't schout en secretaris ampts, item Cornelis Lokker en Adam Kreeft, alle municipaliteitsleeden van Stellendam, bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum ten oirconde getekend dat. utsa.
Antonij Korteweg, Cors. Lokker, Adam Kreeft
[27-10-1798]
Heeden den 27 October 1798 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Anthonij Holleman, j. m., geb. te Sommelsdijk, met Jannetje Korteweg, j. d., geb. en beide wonende onder deze jurisdictie, omme naar het eindigen der drie huwlijks proclamatien, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen.
Actum datum utsa.
D. Goekoop, schout en secrets., Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge??
Heeden den 15 November 1798 zijn voor ons ondergeteekende schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum datum als voren
D. Goekoop, schout & secrets., Cors. Lokker, Cs. Kievit
[15-03-1799]
Heeden den 15 Maart 1799 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Reinier van Seters, j. m., geb. te Dirksland, met Klaasina Meeuwis, j. d., geb. te Brielle en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwlijks proclamatien, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum datum utsa.
D. Goekoop, schout en secrets., Cs. Kievit, Maarten van Oostenbrugge??
Heeden den 8 April 1799 zijn voor ons ondergetekende schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengemelde personen nadat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -????
Actum datum als boven.
D. Goekoop, schout en secrets., Antonij Korteweg, Cs. Kievit
[26-02-1800]
Heeden den 26e Februarij 1800 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Johannus Zoons in Neroteren in 't land van Luijk, met Angenietta He(i)ntgens, wede. (van) Lubbert Jansen, geb. in Rijnberk in 't Cleefsland en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum do. als boven
D. Goekoop, schout, Antonij Korteweg, Adam Kreeft??
Heeden den 15 October 1800 zijn voor ons ondergeteekende schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengemel. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum als boven.
D. Goekoop, schout, Cs. Kievit, Adam Kreeft
[02-05-1800]
Heeden den 2 Meij 1800 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Corns. Drieendijk, j. m., geb. en woonende in Craaijenisse, met Pieternella Vaurs, wede. (van) Leendert Visser, geb. onder Dirksland en wonende onder deze jurisdictie, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.
Actum als boven.
D. Goekoop, schout en secrets., Antonij Kortweg, Cs. Kievit??
Heeden den agsten Meij 1800 zijn voor ons ondergetekende schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengemelde personen nadat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum als boven.
D. Goekoop, schout, Cs. Kievit, Adam Kreeft
[21-03-1801]
Heeden den 21e Maart 1801 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Kaasberg, j. m., geb. te Middelharnis en wonende onder deze jurisdictie, met Anna Maria Beijers, j. d., geb. in Trier in Duitschland en woonende te Sommelsdijk, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum do. als boven.
D. Goekoop, schout en secrets., Cs. Kievit, Adam Kreeft??
Heeden den 8 April 1801 zijn voor ons ondergeteekende schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum do. als boven
D. Goekoop, schout, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
[28-03-1800]
Heeden den 28 Maart 1801 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Dijke, j. m., geb. onder Dirksland en wonende te Melissant, met Maetje Visbeen, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum do. als boven
D. Goekoop, schout en secrets., Antonij Korteweg, Adam Kreeft??
Heeden den 18e April 1801 zijn voor ons ondergetekende schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum do. als boven
D. Goekoop, schout, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
[22-05-1802]
Heeden den 22 Meij 1802 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Molenaar, j. m., geb. te Dirksland, en Dina Komttebed, j. d., geb. en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum als boven
D. Goekoop, schout en secretaris, Cs. Kievit, Adam Kreeft??
Heeden den 12 Junij 1802 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengem. persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum datum als boven.
D. Goekoop, schout en secrets., Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge
[14-10-1803]
Heeden den 14 October 1803 zijn voor ons schout & municipaliteitsleeden van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Cornelisz Lokker, j. m., geb. alhier en wonende te Dirksland, en Pieternella Leendertsz Visser, j. d., geb. en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Maarten v. Oostenbrugge -??
Heeden den 2e November 1803 zijn voor ons schout en municipaliteitsleeden van Stellendam de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -????
Actum datum als boven.
D. Goekoop, A. Kreeft. Maarten v. Oostenbrugge
[02-11-1803]
Heeden den 2 November 1803 zijn voor ons schout & municipalen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Wetsteen, j. m., geb. te Sirjansland, laetst gewoond hebbende onder Dirksland en thans wonende alhier, met Maria Heintgens, j. d., geb. en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum dat. uts.
D. Goekoop, A. Kreeft, Maarten van Oostenbrugge??
Heeden den 25 November 1803 zijn voor ons schout ambt bewaarder en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd -????
Actum datum als boven.
Antonij Korteweg, Maarten v. Oostenbrugge, Cornelis Driendijk
[14-04-1804 ]
Heeden den 14 April 1804 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Aren van Dam, j. m., geb. en laetst gewoond hebbende te Ouddorp, met Baaltje Komttebed, j. d., geb. en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Cs. Kievit, Maarten v. Oostenbrugge??
Heeden den 5e Meij 1804 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -????
Actum datum als boven. -
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
[04-10-1804]
Heeden den 4e October XVIII C vier zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Maarten van Oostenbrugge, laatst weduwenr. van Cornelia Kruithof, geb. te Dirksland, met Cornelia Witvliet, j. d., geb. en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen
Actum datum als boven.
D. Goekoop, Antonij Kortweg, Cs. Driendijk??
Heeden den 25e October 1804 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -????
Actum datum uts.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Cs. Driendijk
[09-03-1805]
Heeden den 9 Maart 1805 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Keijzer, j. m., geb. alhier, met Neeltje Pietersdr van Es, j. d., geb. te Koukerk en beide alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum dat. utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Maarten v. Oostenbrugge??
Heeden den 28 Maart 1805 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Maarten v. Oostenbrugge, Cs. Driendijk
[13-07-1805]
Heeden den 13 Julij 1805 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Lenas, j. m., geb. en wonende te Goedereede & laatst gewoond hebbende binnen de jurisdictie van deezen dorpe, met Kommertje van Ochten, j. d., geb. en woonende binnen deeze jurisdictie, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum dat. utsa.
D. Goekoop, schout, Antonij Korteweg, Cs. Kievit??
Heeden den 3e Augustus 1805 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd -????
Actum datum uts.
D. Goekoop, schout, Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge
[04-10-1805]
Heeden den 4e October 1805 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Bart Janse, j. m., geb. Zwolgen in Gelderland en woonende alhier, met Catharina Adrianisse, wede. van Jan Pieterse, geb. in de Nieuwe Tonge en mede alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
Actum datum uts.
Antonij Korteweg, Adam Kreeft, M. van Oostenbrugge??
Heeden den 24e October 1805 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, de bovengemelde persoonen in den huwelijken staat bevestigd.????
Actum datum uts.
Antonij Korteweg, Cs. Kievit, M. van Oostenbrugge
[14-12-1805]
Heeden den 14e December 1805 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Zeedijk, j. m., geb. te Middelharnis, met Jacoba Kort(e)weg, j. d., geb. te Princenland en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Actum datum uts.
Adam Kreeft, Maarten van Oostenbrugge, Cs. Driendijk??
Heeden den 2 Januarij 1806 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.????
Actum dat. utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, M. van Oostenbrugge, Cs. Driendijk
Klaas Zeedijk neeme - dat zijn zoon Cornelis Zeedijk - nomen met Jacoba Korteweg
Klaas Zeedijk
[25-01-1806]
Heeden den 25 Januarij 1806 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Simon Kroon, j. m., geb. in de Nieuwe Tonge, met Johanna Heintjes, j. d., geb. en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien, hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Actum datum utsa.
Antonij Korteweg, Cs. Kievit, Adam Kreeft??
Heeden den 10e Februarij 1806 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -????
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, M. van Oostenbrugge
[08-11-1806]
Heeden den 8e November XVIII C zes zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Hundervanger, j. m., geb. in Terveere, met Susanna Bosser, j. d., geb. te Middelharnis en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 24 November 1806 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. -????
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
[08-11-1806]
Heeden den 8e November XVIII C zes zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Johan Koenraad, j. m., geb. te Roodenburg in Duitschland, en Dina Hartman, j. d., geb. in de Fijnaart en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 24 November 1806 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
[04-12-1806]
Heeden den 4e December 1806 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Wouter Heerschap, j. m., geb. in Ouddorp, met Maria Ruit, wed. van wijlen Hugo Komttebed, mede geb. te Ouddorp en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum dat. utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
Heeden den 24 December 1806 zijn voor ons schout & scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
[20-12-1806]
Heeden den 20 December 1806 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrick Theesing, j. m., geb. te Halem in Pruissen en wonende of zich ophoudende te Ouddorp, met Euphemia Maria Moller, j. d., geb. te Lingen in Pruissen, zich ophoudende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Cs. Kievit, Adam Kreeft
Heeden den 7 Januarij 1807 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum als boven
D. Goekoop, schout, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
[20-12-1806]
Heeden den 20 December 1806 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Molenaar, wedr. van wijlen Dina Komttebed, geb. te Dirksland, met Willemtje Koert, wede. van Teunis Bieenberg, geb. in de Oude Tonge en beide alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.??
Actum dat. utsa.
D. Goekoop, schout, Mr. van Oostenbrugge, Adam Kreeft
Heeden den 7 Januarij 1800 zeeven zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum utsa.
D. Goekoop, schout, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
[12-01-1807]
Heeden den 12e Januarij 1807 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Mulder, j. m., geb. in den Ouden Oostdijk en wonende in Kraaijenisse, met Jannetje Janssen, j. d., geb. en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.??
Actum datum utsa.
D. Goekoop, schout, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 5 Februarij 1800 zeeven zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Cs. Kievit, Adam Kreeft
[16-01-1807]
Heeden den 16 Januarij 1800 zeeven zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Slingerland, j. m., geb. en woonende in den Ouden Oostdijk, met Teuntje van Es, j. d., geb. te Koukerk en woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Actum datum utsa.
Antonij Korteweg, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 5 Februarij 1800 zeeven zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd????
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Cs. Kievit, Adam Kreeft
[11-04-1807]
Heeden den 11 April 1807 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Nooreman, j. m., geb. en woonende te Melissant, met Fijtje van der Sluis, j. d., geb. te Dirksland, binnen het jaar gewoond hebbende in de polder Kraaijenisse en thans woonende in deeze juridictie, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Actum datum utsa.
Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge, Cs. Driendijk
Heeden den 2 Meij 1807 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[04-09-1807]
Heeden den 4 September 1807 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Toir, j. m., geb. te Woestwiller in 't departement Mosel, met Margaretha Kienberg, j. d., geb. te Bettingen en beide wonende of zich ophoudende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Actum datum uts.
Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge, Cs. Driendijk
't 1e geb. den 6 Sept. 1807
,, 2e?? ??,,?? ?? ?? ??,,?? ??13?? ,,?? ?? ??1807
,, 3e?? ??,,?? ?? ?? ??,,?? ??20?? ,,?? ?? ??1807
Heeden den 30e September 1807 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum utsupra.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
[10-09-1807]
Heeden den 10 September 1800 zeven zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Dingeman Verhoeve, j. m., geb. te Poortugal, met Cathalijntje Dekker, j. d., geb. in Den Bommel & laatst gewoond hebbende te Ouddorp en thans beide wonende onder deeze jurisdictie, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Actum datum utsupra.
Antonij Korteweg, bewarende het sc(h)outs amd, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
't 1e geb. den 13 Sept. 1807
,, 2e?? ??,,?? ?? ?? ??,,?? ??20?? ,,?? ?? ?? ??1807
,, 3e?? ??,,?? ?? ?? ??,,?? ??27?? ,,?? ?? ??1807
Heeden den 30e September 1807 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Actum datum utsupra
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
[12-11-1807]
Heeden den 12 November 1807 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenoomen Marijnus Lokker, j. m., en Elisabeth Kreeft, j. d., beide geb. te Melissant en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Actum datum utsupra.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 5 December 1807 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengemelde personen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. -?? ??
Actum datum utsupra.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[13-04-1808]
Heeden den 13 April 1808 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenoomen Marijnus Klink, j. m., geb. te Zierikzee, en Pieternella Visbeen, j. d., geb. in de N. Tonge en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Actum dat. utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 6 Meij 1808 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd?? ??
Actum dat. utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Cs. Driendijk
[24-05-1808]
Heeden den 24 Mei 1808 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Stoffel Keizer, j. m., en Fitje van Soest, j. d., beide geb. te Dirksland en?? wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Dato utsupra
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
Heden den 17 Junij 1808 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd?? ??
Dato utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[02-06-1808]
Heeden den 2 Junij 1808 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Doorn, j. m., geb. te Melissant en wonende onder Dirksland, en Lena van Dijk, j. d., geb. te Westmaas, laatst gewoond hebbende onder Dirksland en thans wonende in dese jurisdictie, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen??
Actum datum utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
Heeden den 20e Junij 1808 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Datum utsupra.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Adam Kreeft
[28-07-1808]
Heeden den 28 Julij 1808 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Bruggeman, j. m., geb. en wonende te Dirksland, en Hester Slis, j. d., geb. en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen??
Geteekend datum utsa.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 18 Augustus 1808 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Datum utsupra.
D. Goekoop, Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[20-01-1809]
Heeden den 20 Januarij 1809 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Frans Visser, j. m., met Jacoba Koppenaal, j. d., beide geb. en woonende binnen deezen dorpe, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Geteekend datum utsa.
Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge, Cs. Driendijk
Heeden 9 Febrij. 1809 zijn voor ons schout ambtbewaarder en scheepenen van Stellendam de bovengem. persoonen na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Datum utsa.
Adam Kreeft, Mr. van Oostenbrugge, Cs. Driendijk
[01-04-1809]
Heeden den 1e van Grasmaand 1809 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Polder, j. m., geb. te Dirksland, met Aagje Witvliet, j. d., geb. en beide wonende alhier, en Pieter Maat, j. m., geb. te Buitesluis, met Cornelia Witvlied, j. d., geb. en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen??
Geteekend datum utsa.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 29 van Grasmaand 1809 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengem. persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Datum utsa.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[06-04-1809]
Heeden den 6 van Grasmaand 1809 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Kwik, j. m., geb. en laatst gewoond hebbende op Den Bommel, met Adriana van der Spaan, j. d., geb. te Melissant en laatst gewoond hebbende te Dirksland, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.??
Geteekend dat. utsa.
D. Goekoop, Cs. Kievit, Cs. Driendijk
Heeden den 29 van Grasmaand 1809 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengem. persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Datum utsa.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[27-10-1809]
Heeden den 27 van Wijnmaand 1809 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Troost, laatst wedr. van Elizabeth Duim, geb. te Middelharnis, met Poulina Warnaar, wede. van Jillis Missel, geb. te Stad aan 't Haringvliet, laatst gewoond hebbende te Middelharnis en beide thans woonende alhier, omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Getekend datum utsa.
D. Goekoop, Mr. v. Oostenbrugge, Cs. Driendijk
Heeden den 17 van Slachtmaand 1809 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam de bovengem. persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend datum utsa.
Antonij Korteweg, A. Kreeft
[17-11-1809]
Heeden den 17 van Slachtmaand 1809 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Breedenbinder, j. m., geb. te Antweilder in Keulen en woonende in de jurisdictie van Goedereede, met Johanna Creemers, j. d., geb. te Loon op Zand, woonende mede in de jurisdictie van Goedereede voornd. en beide laatst gewoond hebbende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Getekend datum uts.
Antonij Korteweg, A. Kreeft, Cs. Driendijk
Heeden den 4 van Wintermaand 1809 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd?? ??
Getekend datum utsa.
Antonij Korteweg, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[20-11-1809]
Heeden den 17 van Slachtmaand 1809 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik van Londen, j. m., geb. te Brunk, met Cornelia Lokker, j. d., geb. en beide alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Getekend datum utsupra.
Antonij Korteweg, A. Kreeft, Cs. Driendijk
Heeden den 4 van Wintermaand 1809 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd?? ??
Getekend datum utsa.
Antonij Korteweg, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[17-02-1810]
Heeden den 17 van Sprokkelmaand 1810 zijn voor ons schout?? en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Kusse, j. m., geb. te Kadzant, met Marina Pietersdr Nuijens, j. d., geb. te Bommenede en beide wonende alhier, en Hendrik Uilman, j. m., geb. te Dirksland, en Cornelia Lenas, j. d., geb. te Goedereede en beide alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Geteekend op datum utsa.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 5 van Lentemaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen Hendrik Uilman en Cornelia Lenas, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd?? ??
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[27-05-1810]
Heeden den 27 van Lentemaand 1810 zijn voor ons schout &?? schepenen van Stellendam de bovengemel. persoonen van Pr. Kusse en Martina P. Nuijens, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd?? ??
Geteekend datum utsa.
D. Goekoop, Cs. Driendijk, A. Kreeft
[03-03-1810]
Heeden den 3 van Lentemaand 1810 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Martinus van Dam, j. m., geb. en woonende te Ouddorp, met Maria van Es, j. d., geb. re Soeterwoude en woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Getekend op datum utsupra.
Antonij Korteweg, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 27 van Lentemaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend datum uts.
D. Goekoop, Cs. Driendijk, A. Kreeft
[13-04-1810]
Heeden den 13. van Grasmaand 1810 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Weststraaten, j. m., (en) Neeltje van Oosten, j. d., beide geb. (en) wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Geteekend op datum utsa.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den ? van Bloeimaamd 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend datum utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
[27-04-1809]
Heeden den 27 van Grasmaand 1810 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Andries Koppenaal, j. m., geb. onder Middelharnis, met Jacomijntje Kreeft, j. d., geb. en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Getekend datum utsa.
Antonij Korteweg, Mr. van Oostenbrugge, A. Kreeft
Heeden den 18 van Bloeimaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd waar(en)gegaan, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend op datum als boven.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[16-06-1810]
Heeden den 16 van Zomermaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk Keizer, j. m., geb. te Herkingen, met Cornelia Brinkman, j. d., geb. onder Ouddorp en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
In blijke der waarheid getekend op datum als boven.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 12 van Hooimaand 1810 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend op datum als boven
Cs. Kievit, A. Kreeft, Cs. Driendijk
[12-07-1810]
Heeden den 12 van Hooimaand 1810 zijn voor ons schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Visser, wedr. van Neeltje Visbeen, geb. te Herkingen, met Fransijntje Otto, j. d., geb. te Alteren en beide woonende alhier, en Cornelis Bakker, j. m., geb. te Ooltgensplaat, met Maria van der Laan, geb. te Stellendam, laatst gewoond hebbende in Den Bommel, en beide woonende alhier.??
In blijke der waarheid getekend op datum utsa.
Cs. Kievit, A. Kreeft, Cs. Driendijk
Heeden den 30 van Hooimaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend datum als boven
D. Goekoop, Antonij Korteweg, A. Kreeft
[23-11-1810]
Heeden den 23 van Slachtmaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Maarten van Seters, j. m., geb. en woonende te Stellendam, met Gerritje Komttebed, j. d., geb. te Stellendam en woonende onder de jurisdictie der steede Goedereede, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen??
In blijke der waarheid getekend op datum als boven.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, Cs. Kievit
Heden den 15 van Wintermaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend op datum als boven.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, A. Kreeft
[15-12-1810]
Heeden den 15 van Wintermaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Arie Jongbloed, wedr. van Pieternella Tamboer, geb. te Fijnaart, met Grietje Doorn, wede. van Aart Sinon, geb. te Dirksland, laatst gewoond hebbende te Goedereede en beide woonende onder deeze jurisdictie, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
In blijke der waarheid getekend op datum als boven.
D. Goekoop, A. Kreeft, Cs. Driendijk
Heeden den 31e van Wintermaand 1810 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien o(n)verhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. -?? ??
Getekend op datum als boven.
A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge, Cs. Driendijk
[18-01-1811]
Heeden den 18e Januarij 1811 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Waltman, wedr. van Frederica Susanna Schrader, geb. te Amplingen in Pruissen, met Maria Elizabeth Jenniks, wede. van Jan Hendrik Klompe, geb. te Bingolle in het Papenburgsche en beide woonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen??
In blijke der waarheid getekend op datum als boven
A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge, Cs. Driendijk
Heeden den 9 Februarij 1811 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam de bovengem. persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
Getekend datum utsa.
D. Goekoop, Cs. Kievit, Cs. Driendijk
[09-02-1811]
Heeden den 9. Februarij 1811 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Klaas Jansz Last, j. m., geb. onder Ouddorp en woonende onder Goedereede, met Teuntje Corns. Schriek, j. d., geb. en woonende te Stellendam, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
In blijke der waarheid getekend op datum als boven.
D. Goekoop, Cs. Kievit, Cs. Driendijk
Heeden den 26e Februarij 1811 zijn voor ons schout en scheepenen van Stellendam bovengemel. persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd?? ??
Geteekend datum utsa.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, A. Kreeft
[20-02-1811]
Heeden den 20 Februarij 1811 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Krijn Kievit, j. m., geb. te Stellendam en woonende te Goedereede, met Arentje Visser, j. d., geb. en woonende te Stellendam, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
In blijke der waarheid getekend op datum als boven.
D. Goekoop, Antonij Korteweg, A. Kreeft
Heeden den 11 Maart 1811 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam bovengemelde persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.
In blijke der waarheid?? getekend op datum uts.
D. Goekoop, A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
[03-06-1811]
Heeden den 3 Junij 1811 zijn voor ons leden van het gemeente bestuur van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Roon, j. m., geb. te Sommelsdijk, met Maria van Gelder, j. d., geb. te Pernis en beide alhier woonachtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
In blijke der waarheid getekend op datum utsa.
A. Kreeft, Mr. van Oostenbrugge
Heeden den 8 Julij 1811 zijn voor ons maire van Stellendam de bovengemeld(e) persoonen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd.?? ??
In blijke der waarheid getekend op datum utsa.
D. Goekoop, f. maire