Stellendam - Attestaties van huwelijksafkondigingen etc. 9 augustus 1778 - 2 augustus 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Stellendam
4

Billietten of memorien der geboden als meede attestatien dienende voor persoonen welke getrouwd zijn voor schout en scheepenen van Stellendam
[09-08-1778]
Christiaan Wegerhof j. m., geboren te Heger, en Cristina Smit, j. d., geboren te Sommelsdijk, en beide woonende te Goedereede, en laast gewoond hebbende onder de heerlijkheid van Stellendam, zijn van meening haar te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand teegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen, ter tijd en plaatse daar en wanneer zulks behoord.
1e gebod gegeeven den 9e Aug. 1778
2e gebod den 16 do.
3e gebod den 23 do.
Alles zonder verhindering of belet. -??

[08-08-1778]
Christiaan Wegerhof, j. m., geboren te Heger, en Christina Smit, j. d., geboren te Sommelsdijk, en beide woonende alhier, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, dog alzoo zij beide binnen ????n jaar en ses weken gewoont hebben onder de heerlijkheid van Stellendam, worden d??? heeren opzienders der huwelijks zaaken aldaar versogt deze personen drie huwelijks voorstellingen te verleenen, en van den uitslag, des versogt zijnde, aan ons kennisse te geven.
Actum Goederee, den 8 Aug. 1778
C. Gavel, N. S.

[25-10-1778]
Johannis van der Kemp, j. m., geboren te Dirksland en woonende onder Stellendam, en Johanna van Hooven, j. d., geboren en woonende te Middelharnasch, zijn van meening haar te begeeven in den huwelijken staat, indien ijmand teegen dezelve persoonen iets wettigs heeft in te brengen, waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatsche wanneer en daar het zelve behoord.
1e gebod gegeven den 25e Octb. 1778
2e gebod den 1e Novb. 1778
3e gebod den 8e do.
Alles zonder verhindering of belet. -????

[24-10-1778]
Na vertooninge van ???s lands geregtigheijd alhier van de bruijd, als ook van den bruijdegom (welke laaste gecommitteerd hebbende zulcks te Goedereede te doen, dog bij provisie (teneijnde dezelve ondertrouw mogte kunnen voortgaan) ook voor hem alhier ter secretarij aangeeving gedaan in de classe der onvermogende, zullende deeze blijk van dien bij vertooning der acte van aangeevinge ter secretarij zijner woonsteede ofte elders daar t behoort, daartegen worden verwisseldt) zijn bij ons in wettigen ondertrouw aangeteekent Johannes v. d. Kemp, wonende in de Adriana polder nabij Goedereede, en Johanna van Hooven, j. d., alhier wonagtigh, overmits mede bruijdegom onder Goederee wonagtigh is, zoo werden de E. E. broederen en opziender der gemeijnte J. C. aldaar verzogt om de voornoemde persoonen in hunne kerke de gewoone huwelijkse voorstellingen te doen toekomen, en ons van den uijtslagh (des verzogt zijnde) nader kennisse te geven -
Middelharnis 24 Octobr. 1778
N. S.
M. K. Hannot, v. d. m. ibid.

[21-02-1779]
Dirk Heintjes, j. m., geboren te Alpen in ???t keurvorstendom Keulen, en Anna Sophijken Heintjes, j. d., geboren te Beslik in ???t land van Kleef, en beide woonende in Stellendam, zijn van meeninge haar te begeeven in den huwelijken staat, indien ijemand teegen deze persoonen iets wettigs weet in te brengen, waarom de zelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatse, wanneer en daar het zelve behoord.
1e gebod gegeeven den 21e Feb. 1779
2e gebod den 28e do.
3e gebod den 7e Maart 1779
Alles zonder verhindering of belet.????

[20-02-1780]
Klaas Dekker, j. m., gebooren te Stad aan ???t Haringvliet en woonende in Stellendam, en Ningetje Jans Bakelaar, j. d., gebooren en woonende te Goedereede, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand teegen deze persoonen iets wettigs weet in te brengen, waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatse, wanneer en daar het zelve behoord.
1e gebod gegeeven den 20e Feb. 1780
2e gebod den 27e do.
3e gebod den 5e Maart 1780
Alles zonder verhindering of belet.????

[18-02-1780]
Na blijk van s??? lands recht, op het trouwen ge??maneert, voldaan te hebben, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Klaas Dekker, j. m., geboren op Stad aan het Haringvliet, met Ningetje Jans Bakelaar, j. d., geboren en woonende alhier, vermits de bruidegom zijn verblijv in Stellendam heeft, worden de E. opzienders der huwelijks zaaken aldaar bij dezen versogt de boven gemelde persoonen, benevens ons, de vereijschte proclamatien te verleenen, en des gerequireert zijnde, van den uitslag der zaaken kennis te geven.
Goederee den 18 Febr. 1780??
C. Gavel, N. S.

[03-06-1781]
Aren Jansz Mulder, j. m., gebooren te Oosterwoude en woonende onder ???t Outdorp, en Magdalena Koole, j. d., gebooren te Goedereede en woonende in Stellendam, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand teegen deze persoonen iets wettigs weet in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatsche wanneer en daar des behoord.
1e gebod gegeeven 3 Junij 1781
2e gebod den 10e do.
3e gebod den 17e do.
Alles zonder verhindering of belet.

[02-06-1781]
Op heden den 2 Junij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Jansz Mulder, j. m., geboren te Oosterwoude en woonende onder het Ouddorp, met Magdalena Koole, j. d., gebooren en woonende alhier, doch alzoo de bruid ???t laatst onder de jurisdictie van Stellendam gewoont, en aldaar nog geen jaar en ses weeken van daan geweest, worden de EE. opzienders der huwelijks zaaken aldaar bij dezen versogt om de voornoemde persoonen ook drie huwelijks proclamatien aldaar te verleenen, en des gerequireert ons van den uitslag behoorlijk kennisse te geven.
Goedereede den 2 Junij 1781
Q. T.
C. Gavel, v. d. m. te Goederee

[20-10-1782]
Anthonij Willemsz van der Linde, j. m., gebooren te Ouddorp en woonende onder Den Bommel, en Susanna Dorothea Wijs, j. d., gebooren en woonende in Den Bommel, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien ijemand teegen deze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom de zelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatsche wanneer en daar des behoord.
1e gebod gegeeven 20 Octbr. 1782
2e gebod den 27e do.
3e gebod den 3e Novb.
Alles zonder verhindering of belet.

[11-10-1782]
Anthonij Willemsz van der Linden, j. m., geboren te Ouddorp en woonende onder Den Bommel, met Susanna Dorothea Wijs, j. d., geboren en woonende op Den Bommel, sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van Adolpsland in wettigen ondertrouw opgenomen, dan vermits de bruijdegom ???t laast gewoond heeft in de Adriana polder worden de opzienders aldaar verzogt boven gemelde perzoonen met ons hunne drie huwelijksche voorstellingen te geven, en des begeerd kennis van den uitslag
Den Bommel den 11 Oct. 1782
Uit naam en last des kerkenraads
Johs. Ads. Du Bois, predt.

[17-11-1782]
Cornelis van Eeuwen, j. m., geboren onder Dirksland en woonende in Stellendam, en Cornelia Bastiaanse Karon, j. d., gebooren en woonende onder Goedereede, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien ijemand teegen deze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen ter tijd en plaatsche daar en wanneer het zelve behoord.
1e gebod afgepubliceerd 17 Novb. 1782
2e gebod den 24e do.
3e gebod den 1e Decbr. 1782
Alles zonder eenige verhindering of belet.

[16-11-1782]
Op heden den 16 Novbr. 1782 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Eeuwen, j. m., gebooren onder Dirksland, met Cornelia Bastiaanse Caron, j. d., gebooren en woonende onder Goedereede, en alzoo de bruidegom voornoemt in Stellendam woonagtig is, worden de opzienders der huwelijks zaaken aldaar bij dezen versogt gemelde persoonen drie huwelijks voorstellingen in hunne jurisdictie te verleenen, en des gerequireert zijnde, van den uitslag aan ons kennisse te geven.
Goedereede datum als boven 1782
Q. T.
C. Gavel, v. d. m.

[18-04-1784]
Piet(t)er Janse Witte, laast weduwenaar van Annetie van Es, woonende onder Ouddorp, en Anna Marija Snijders, j. d., geboren te Manheijm in ???t keurvorstendom van de Pals en woonende in Stellendam, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien ijmand teegen deze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen ter tijd en plaatsche daar en wanneer het zelve behoord.
1e gebod gegeven den 18 April 1784
2e gebod den 30 Meij, daaraan volgend
3e gebod den 11 Julij
Alles zonder verhindering of belet.

[05-04-1784]
Schout en schepenen van Ouddorp en Oudeland hebben aan Pietter Janse Witte, laast weduwenaar van Annetie van Es, wonende in de polder het Oudeld. onder Ouddorp, en Anna Marija Snijders, j. d., geboren te Manheijm in ???t keurvorstendom van de Pals en wonende in de Adriana of Eendragt polder, hare drie sondaagse uijtroepingen van des dorps en polders regt huijs in Ouddorp ingewilligd met belasting de geboden in de Eendragts polder mede te late gaan en wel vermids den bruijdegom gereformeerd en de bruijd van de roomsche religie is van ses weken tot ses weken ingevolge het placaat van haar Edelegrootmogende van den 24e Jannuarij 1755 en daar van als de geboden gegaan wettelijk betoog in te brengen
Actum desen 5 April 1784
In kennisse van mij als secretaris
P. Grinwis
Slands geregtigheijt op het trouwen wegens den bruijdegom f 3 : - : - volgens aangevinge??

[16-01-1785]
Pieter Cornelisze Hoekman, j. m., gebooren te Dirksland en laast gewoond hebbende alhier, en Arjaantje Johsdr van der Hart, j. d., gebooren en woonende te Goedereede, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand tegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve daar in niet zoude mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen ter tijd en plaatse wanneer en daar het zelve behoord.
Het eerste gebot afgepubliceert 16 Januarij 1785
Het 2e gebod afgepubl. den 23 Jan. 1785
Het 3e gebod gepubl. den 30 Jan. 1785
Alles zonder verhindering of belet -??

[15-01-1785]
Na blijk van aangeeving en daar toe vertoonde acte pro deo zijn op heden den 15dn Jan. 1785 bij ons in ondertrouw opgenomen Pieter Corns. Hoekman, j. m., gebooren te Dirksland en woonende alhier, met Adriaantje Joh. van der Hart, j. d., geboren en woonende alhier, dan alzoo de bruidegom nog geen jaar en ses weeken onder deze jurisdictie, en bevorens onder Stellendam, gewoont heeft, worden de Ed. opzienders der huwlijks zaaken aldaar, bij dezen versogt, de boven gemelde persoonen de 3 gewoone proclamatien te verleenen, en des gerequireert, van den uitslag aan ons kennis te geven
Actum in onze consistoriale vergadering, op datum als boven
C. Gavel, N. S.

[12-09-1784]
Adriaan van der Laan, j. m., gebooren in Oud-Beijerland en woonende alhier, en Arjaantje Visbeen, j. d., geboren onder Melissand en wonende mede alhier, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien ijmand teegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zoude mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen ter tijd en plaatse daar en wanneer het zelve behoord.
Eerste gebot afgepublijceert den 12 Septem. 1784
Twede gebot afgepublijceert den 19 dito
Het derde gebot afgepublijceert den 26 dito??

[08-06-1785]
Consentere ik ondergetekende in qualiteit als eenig overgeblevene en wettig gestelde voogd over de minderjarige dochter van Jan van Zoest genaemt Ariaentje van Zoest thans wonende voor dienstmeid bij mijn zoon Leendert Visser in Stellendam dat dezelve in ondertrouw opgenome en vervolgens in den huwelijken staet bevestigt worde met Adam Kreeft mede wonende aldaer. -
Actum Herkingen den 8e Junij 1785.
S. Visser


[28-08-1785]
Leendert Visser, j. m., gebooren te Dirksland en woonende alhier, en Pieternella van Es, j. d., gebooren en woonende te Dirksland, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand teegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen ter tijd en plaatse daar en wanneer het zelve behoord.
Het 1e gebod gegeeven den 28 Augs. 1785
Het 2e den 4 Sept., daar aanvolgende
Het 3e?? den 11 do.
Alles zonder verhindering of belet??

[26-08-1785]
L. S.
Leendert Visser, j. m., woonende onder de jurisdictie van Stellendam, met Pieternella van Es, j. d., woonende te Dirksland, zijn op heden alhier wettig ondertrouwt. De woonplaats van den bruidegom vordert, dat ook onder Stellendam de houwelijkse voorstellingen geschieden het welk wij ten bekenden einde verzoeken.
Dirksland 26 August. 1785
Q. T. uit naam des kkenraad
Corn. Brinkman, v. d. m.

[04-09-1785]
Cornelis de Zout, weduwnaar van Pieternella Vreeswijk, gebooren te Steenbergen en woonende alhier, en Adriana Stoute, weduwe van Cornelis Koole, gebooren te Dirksland en woonende te Dirksland, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand tegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen dat dezelve in den huwelijken staat niet zoude mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen ter tijd en plaatze daar en wanneer zulks behoord.
Het 1e gebod gegeeven den 4 Sept. 1785
Het 2e den 11e dito
Het 3e?? den 18e dito
Alles zonder verhindering of belet

[02-09-1785]
L. S.
Cornelis de Zout, weduwnaar van Pieternella Vreeswijk, woonende in de jurisdictie van Steenbergen, met Adriana Stoute, weduwe van Cornelis Koole, woonende te Dirksland, zijn op heden alhier wettig ondertrouwt. Alzoo de bruidegom onder Stellendam woont, worden ook aldaar de houwelijks voorstellingen verzogt.
Dirksland 2 Sept. 1785.
Q. T.
Corn. Brinkman, v. d. m.??

[19-02-1786]
Bastiaan Dekker, j. m., gebooren te Stad aan ???t Haringvlied, en Abiga??l van der Velde, j. d., gebooren te Middelharnis, en beide woonende alhier, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand tegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zoude mogen werden bevestigd, die gelieve zulks te doen ter tijd en plaatze daar en wanneer het zelve behoord.
???t eerste gebod gegeeven den 19 Febr. 1786
???t tweede gebod 26 dito
???t derde gebod 5 Maart
Alles zonder verhindering of belet

Ik onder geteken neme vol komen genoegen dat mijn zoon Basteaan Dekker zig in den heuwelijken staat begeeft met Abigel van der Velden
Arianes Dekker

[04-06-1786]
Lubbert Jansen, j. m., gebooren te Drempt, en Angenietje Heintjes, j. d., gebooren te Doessel in den lande van Kleeff en beide woonende alhier, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand teegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatse wanneer en daar hetzelve behoord.
???t Eerste gebod gegeven den 4 Junij 1786
???t 2e gebod den 16 Julij
???t 3e gebod den 27 Augustus
Alles zonder eenige verhindering of belet.??

[02-06-1786]
Ik ondergesz. permitteere dat mijn dochter Angenietje Heintjes zich in den huwelijken staat begeeft met Lubbert Jansen woonende alhier
Actum deezen 2 Junij 1786.
Dit merk X is bij Maria Ansen gesteld.
Mij present Cornelis Lokker

[08-04-1792]
Gerrit Waltman, j. m., gebooren te Casperlengerike in het graafschap Lingen, en Frederica Susanna Schrader, j. d., gebooren te Neijhaus in ???t Bamberg en beide woonende alhier, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand teegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zoude mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatze wanneer en daar het zelve behoord.
???t Eerste gebod gegeven den 8 April 1792
???t Tweede gebod gegeeven den 15 do.
???t Derde gebod gegeeven den 22 do.
Alles zonder verhindering of belet.??

[20-05-1792]
Wouter Bosman, weduwenaar van Jacomina Nobels, laast gewoond hebbende alhier, en Maria Zoon, laast weduwe van Hendrik van Duuren, beide woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, zijn van meeninge hun te begeeven in den huwelijken staat, indien iemand teegen deeze persoonen iets wettigs heeft in te brengen waarom dezelve in den huwelijken staat niet zouden mogen werden bevestigd, die gelieven zulks te doen ter tijd en plaatse wanneer en daar hetzelve behoord. -
???t Eerste gebod gegeven den 20e Meij 1792. -
???t Tweede gebod gegeeven den 27 Meij
???t Derde gebod gegeeven den 3e Junij
Alles zonder verhindering of belet

[17-05-1792]
Op huijden den 17en Meij 1792 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Wouter Bosman, weduwnaar van Jacomijna Nobels, laatst gewoond hebbende te Stellendam en thans woonende onder deese jurisdictie, ende Maria Zoon, weduwe laatst van Hendrik van Duuren, en mede onder deese jurisdictie woonagtig. -??
Zoo werd de heer secretaris van Stellendam verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen; actum Oude Tonge datum uts. bij mij als geswooren clercq.
J. Sterrenburg

[27-09-1795]
Frans Eendracht, j. m., gebooren te Melissant, en Maria Thomasse, j. d., gebooren te Stadt en beide woonende alhier, zijn van meeninge na het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waarom hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseere zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e gebod gepub. den 27 Sept en geaffigeerd den 28 Sept. 1795.
Het 2e gebod gepub. den 4 October 1795 en geaffigd. den 5
Het 3e gebod gepub. den 11 October 1795 en geaffig. den 12
Alles zonder verhindering of belet -??

[29-11-1795]
Dirk Heintgens, j. m., gebooren te Zanten, en Jannetje Quint, wed. van wijlen Willem Bakker, gebooren te Ooltgensplaat, zijn van meeninge na het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waarom hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseere zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
1 Gebod gepubliceert den 29 Novem. 1795 geaffd. den 30 d.??
2 dito den 6 Desember geaffigd. den 7 do.
3 dito den 13 Desember en geaffigeerd den 14 do.??
C. Goekoop, secretaris

[29-11-1795]
Maarten van Oostenbrugge, weduwenaer van Barendina van Vugt, gebooren te Dirksland en wonende alhier, en Cornelia Cruithof, geboren en wonende te Dirksland, zijn van meeninge na het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e gebod den 5 Junij en geaffig. den 6 do.??
Het 2e gebod den 12 do. en geaff. den 13 d.
Het 3e gebod den 19 do. en geaff. d. 20 d.??
Alles zonder eenige verhindering -
C. Goekoop, secretaris

[02-06-1796]
Bij manquement van een zegel a 12 stuivs. hiertoe gebruikt een zegel a 15 stuivs.
Op heeden den 2e Junij 1796 zijn voor maire en municipalen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Maarten van Oostenbruggen, weduwenaar van Barendina van Vugt, gebooren te Dirksland en wonende onder de jurisdictie van Stellendam, (met) Cornelia Cruithof, j. d., geboren en wonende te Dirksland.
En vermits den bruidegom woonagtig is onder de jurisdictie van Stellendam, zoo werd den secretaris van Stellendam voorz. verzogt de drie gewoone huwelijksproclamatien wegens denzelven aldaar te doen afkondigen en van het afloopen derzelve kennis te geeven. -
Als secretaris
C. v. d. Valk

[04-09-1796]
Jurien Abresch, jongman, geboortig van Die??rdorf in ???t graafschap Runkel, laetst gewoond hebbende binnen de steede Goedereede, met Johanna Hoogevonders, jonge dogter gebooren te Ruurderlo, dog thans beide wonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e?? gebod den 4 Sept. en geaffig. den 5 do.??
???t 2e gebod den 11 dito en geaffi. den 12 dito
???t 3e gebod den 18 dito en geaffi. den 19 dito
Alles zonder belet of verhindering
C. Goekoop, secretaris

[21-09-1796]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van Goedereede dat Jurrien Abresch, j. m., geboortig in Die??rdorf in ???t graafschap Runckel en onlangs gewoond hebbende binnen de voorn. steede, en Johanna Hoogevonders, j. d., geb. te Ruurderloo en woonende te Stellendam, hebben gehad op zondag den 4e ,den 11e, en 18 September 1796 hunne drie huwelijks voorstellingen, zonder hindering of belet, zulks deselve persoonen deesen aengaende in den huwelijken staat zouden kunnen bevestigt worden.
Goedereede 21 September 1796.
J. A. Grinwis, secretaris

[18-09-1796]
Hendrik Bakker, j. m., gebooren te Stad aan ???t Haringvliet, met Cathelijntje Doorn, j. d., gebooren onder Middelharnis, doch beide wonende onder deze jurisdictie, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e?? gebod den 18 Sept. en geaffig. den 19 do.??
Het 2e gebod den 25 Sept. en geaffig. den 26 dito
Het 3e gebod den 2 October en geaffig. den 3 dito
Alles zonder belet of verhindering. -

[29-10-1796]
Jan Lagerveld, j. m., geb. te Rood in Duitschland, met Matje van der Linde, j. d., geb. te Oudbeierland en laatst gewoond hebbende te Sommelsdijk, dog thans beide woonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
Het 1e?? gebod den 29 en geaffigeerd den 30 Octr.??
Het 2e gebod den 5 en geaffigeerd den 6 Novbr..
Het 3e gebod den 12 en geaffigeerd den 13 Novbr.

[10-11-1796]
L. S.
Jan Lagerveld, j. m., en Maatje van der Linde, j. d., kunnen wat Sommelsdijk aangaat, getrouwt worden.
Sommelsdijk 10 November 1796
Q. T.
M. H. Callenfels

[29-10-1796]
Nicolaas Viseler, j. m., geboren onder Osnabrug, met Caat Danielsen Smits, j. d., geboren te Sommelsdijk en laast gewoond hebbende onder Middelharnis, dog thans beide wonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e?? gebod den 29 en geaffigeerd den 30 Octr. 1796??
Het 2e gebod den 5 en geaffigeerd den 6 Novbr. 1796
Het 3e gebod den 12 en geaffigeerd den 13 Novbr. 1796

[16-11-1796]
Ik ondergeteekende secretaris van Middelharnis, verklaare bij deesen dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Nicolaas Viseler, j. m., gebooren onder Osnabrug en woonende te Stellendam, en Caat Danielse Smit, j. d., gebooren te Sommelsdijk en laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie alhier, doch thans mede te Stellendam woonagtig, alhier onverhindert zijn gegaan en afgekondigt, en dat deselve mitsdien in den huwelijken staat kunnen worden bevestigd.
Actum Middelharnis den 16 Novb. 1796
D. Boom

[21-11-1796]
Leendert Visser Cornsz, j. m., gebooren te Herkingen, en Neeltje Visbeen, j. d., gebooren te Dirksland, en beide woonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e?? gebod den 20 en geaffig. den 21 Novr. 1796??
Het 2e gebod den 27 en geaffig. den 28 do.
Het 3e gebod den 4 en geaffig. den 5 Decbr.??

[05-03-1797]
Bastiaan Willemsz van der Ree, j. m., geboren en laatst gewoond hebbende te Prinsland, en Maria Koppenaal, j. d., gebooren te Middelharnis en thans beide woonende te Stellendam, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e?? gebod den 5 Maart en geaffig. den 6 do. 1797??
Het 2e gebod den 12 do. en geaffig. den 13 do.
Het 3e gebod den 19 do. en geaffig. den 20 do.??

[04-03-1797]
Ik onderges. Abraham Kopenaal, bekenne met volkoome genoegen toe te staan dat mijn dogter zig in den huwelijken staad begeeft met de persoon genaamd Bastiaan van der Ree
Actum desen binnen Stellendam geteekend den 4 Maart 1797
Ab. Koppenaal

[21-11-1796]
Jan Adriaansz, j. m., gebooren in de Nieuwe Tonge en woonende alhier, en Maria de Geus, j. d., gebooren te Zuidland en woonende te Goedereede, zijn van meeninge zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waarom hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepublic. den 16 April 1797, geaffig. den 17 do.??
Het 2e gebod gepublic. den 23 April 1797. geaffig. den 24 do.
Het 3e gebod gepublic. den 30 April 1797, geaffig. den 1 Meij 1797.??

[14-04-1797]
Heden den 14 April 1797 zijn voor schout en scheepenen van Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Adrianusse, j. m., geboortig te Nieuwe Tonge en woonagtig op Stellendam, en Maria de Geus, j. d., geboren te Zuidland en woonende alhier, werdende midsdien den secretaris van Stellendam versogt omme aldaar de drie gewoone proclamatien te doen afkondigen, en na het eindigen derselve den onder geteekende secretaris van de steede Goedereede de vereischte cerificatie te doen geworden.
Goedereede d. uts.
J. A. Grinwis

[07-05-1797]
Arij Kievit, wed. van Elisabh. van Es, gebooren te Goedereede, met Maria den Hollander, j. d., geb. onder Melissant, laatst gewoond hebbende in Roxenisse en nu beide woonende alhier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen.
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepublicd. den 7 en geaffig. den 8 Meij 1797.??
Het 2e gebod gepublicd. den 14 en geaffig. den 15 Meij 1797.
Het 3e gebod gepublicd. den 21 en geaffig. den 22 Meij 1797.

[22-05-1797]
Dat hier ter plaetse, alwaar de publicatien altoos voor Roxenisse gedaen worde, hunne huwelijks gebooden onverhindert gehad hebben: Arij Kievit, weduenaer van Elizabeth van Es, en Maria den Hollander, j. d., geboren onder Melissant, en beide wonende te Stellendam, getuige ik ondergetekende secretaris van Roxenisse voornoemt, den 22e Meij 1797.
? Deugt. -

[07-05-1797]
Adriaan van Seters, j. m., geb. te Dirksland, en Arjaantje Kaslander, j. d., geb. te Herkingen, laast gewoond hebbende te Dirksland en nu beide woonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waarom hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseere zich tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen.
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepubliceerd den 7e en geaffig. den 8 Meij 1797.??
Het 2e gebod gepubliceerd den 14e en geaffig. den 15 Meij 1797.
Het 3e gebod gepubliceerd den 21e en geaffig. den 22 Meij 1797.

[24-05-1797]
Ik ondergeteekende scheepen in deezen bewaarende het ampt van secretaris van Dirksland verklaare als dat Adrianus van Ceeteren met Adriaantje Kaslander hier hunne drie gewoone huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad overzulks de voorn. perzoonen voor zo veel ons aangaat in den huwelijken staat kunnen bevestigt worden
Actum Dirksland den 24e Meij 1797
Engel Hooghart

[16-07-1797]
Aren Huibz Sandifort, j. m., geb. te Ouddorp, en Pietertje Vischbeen, j. d., gebooren in de Nieuwe Tonge en beide woonende alhier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen.
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepubliceerd den 16 en geaffig. 17 Julij 1797??
Het 2e gebod gepubliceerd den 23 en geaffig. 24 do.
Het 3e gebod gepubliceerd den 30 en geaffig. 31 do.

[17-09-1797]
Jacob Troost, wedr. van Jacoba van der Sluis, geb. en laatst gewoond hebbende te Middelharnis, en Elisabeth Duim, wede. (van) Aren Witvlied Az., gebooren te Dirksland en beide woonende alhier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen.
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepubl. den 17 en geaffig. den 18 Sept. 1797??
Het 2e gebod gepubl. den 24 en geaffig. den 25 Sept. 1797
Het 3e gebod gepubl. den 1 en geaffig. den 2 Octb. 1797

[02-10-1797]
Dat hier hunne huwlijks geboden onverhinderd gehad hebben Jacob Troost, wedr. van Jacoba van der Sluijs, gebooren en laatst gewoond hebbende alhier, en Elisabeth Duijm, wedue van Aren Witvliet Az., gebooren te Dirksland, en thans beide woonende te Stellendam, getuijgd hiermeede de ondergeteekende secretaris van Middelharnis den 2en October 1794. -
Lambs. Kolff

[08-10-1797]
Hendricus Dirks, j. m., geb. in Watwarm geleegen in Vriesland, en Catharina Vissers, j. d., geboren in de stad Wezel en beide woonende alhier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen.
C. Goekoop
Het 1e?? gebod gepubliceerd den 8 en geaffig. den 9 Octr. 1797??
Het 2e gebod gepubliceerd den 15 en geaffig. den 16 Octr. 1797
Het 3e gebod gepubliceerd den 22 en geaffig. den 23 Octb. 1797

[12-11-1797]
Jan Pieterse, j. m., geb. in Gelderoij, onder Oirschot, met Catharina Adriaanse, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge, en beide woonende alhier, zijn van meeninge omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepubl. den 12 en geaffig. den 13 Novb. 1797??
Het 2e gebod gepubl. den 19 en geaffig. den 20 Novb. 1797
Het 3e gebod gepubl. den 26 en geaffig. den 27 Novb. 1797

[10-11-1797]
Wij ondergeteekende voogden over Catharina Adriaanse verklaaren bij deezen te consenteeren dat dezelve zich in het huwlijk begeeft met Jan Pieterse, woonende te Stellendam
Actum deezen 10 Novbr. 1797.
Cornelis Parang
Purordis B. Vlaskamp

[19-11-1797]
Willem van Seters, wedr. (van) Laurijntje Boslooper, geb. te Dordrecht, met Matje Schaaff, wede. (van) Marinus Klink, geb. te Ouderkerk in Zeeland en laatst gewoond hebbende te Dordrecht, dog thans beide woonende alhier, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepubl. den 19 en geaffig. den 20e Novbr. 1797??
Het 2e gebod gepubl. den 26 en geaffig. den 27 Novbr. 1797
Het 3e gebod gepubl. den 3 Decemb. en geaffig. den 4 do. 1797

[09-12-1797]
Willem van Seters, wedr., met Matje Schaaff, weduwe (van) Marinus Klink, als bruijdegom ende bruijd, hebben bij ons haar drie houwelijksche proclamatien, zonder eenige verhinderinge, gehad: mogen over-zulks in den houwelijcken staat in Stellendam wel in-gezegent ende bevestigt worden. Actum in Dordrecht, dezen 9e Decemb. 1797
In kennisse van mij als secretaris
P. Papillon

[28-01-1798]
Cornelis Koppenaal, j. m., geb. te Dirksland en wonende alhier, met Maria Arendse Lokker, j. d., geb. en wonende te Melissant, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten lasten van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
C. Goekoop, secretaris
Het 1e?? gebod gepubl. den 28 en geaffig. den 29 Jan. 1798??
Het 2e gebod gepubl. den 4 Febr. en geaffig. den 5 do.
Het 3e gebod gepubl. den 11 do. en geaffig. den 12 do.??

[12-02-1798]
Dat Cornelis Abrahamse Koppenaal, j. m., en Maria Arendse Lokker hunne drie huwelijks geboden alhier onverhinderd gehad hebben, getuige ik ondergeteekende als secretaris van Melissant. -
Actum Melissant den 12 Febr. 1798
C. v. d. Valk, secretaris

[01-04-1798]
Corn. Meeuwis, j. m., geb. te Brielle, met Cornelia Stapels, wede. (van) Jan Meeuwis, geb. te Middelharnis, en beide woonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen
C. Goekoop, secretaris
???t 1e?? gebod gepubl. den 1e en geaffig. den 2 April 1798??
???t 2e gebod gepubl. den 8 en geaffig. den 9 April 1798
???t 3e gebod gepubl. den 15 en geaffig. den 16 April 1798

[29-04-1798]
Cornelis Visbeen, wedr. van Maria van Es, geb. in de Nieuwe Tonge en woonende alhier, met Jannetje Trommels, wede. van Cornelis Vogelaar, geb. onder Dirksland en woonende te Melissant, zijn van meeninge om naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten lasten van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
D. Goekoop, schout en secretaris
???t 1e?? gebod gepubl. den 29 April en geaffig. den 30 do. 1798??
???t 2e gebod gepubl. den 6 Meij en geaffig. den 7 do. 1798
???t 3e gebod gepubl. den 13 Meij en geaffig. den 14 do. 1798

[12-07-1797]
Ik onder geeschreeven Conelis Visben Beekenne en Verklaare Bie Deesen Volkoom tee Palmeeteeren en Conseteeren dat Piter Visbeen moogen trouwen met Errent H. Santebort. Actum den 12 Julij 97 Stellendam Coneelis Visbeen

[16-07-1797]
Ik onder geeschreeven B. Hamsingh Beekenne en Verklaare Bie Deesen Volkoom tee Palmeeteeren en Conseteeren an Errent H. Santebort om te moogen trouwen
Actum Oudorp Den 16 Julij 1797
B. Hamsing

[17-05-1798]
Dat de houwelijks proclamatien van Jannetje Cornelisz Trommel, wede. van Cornelis Vogelaar, gebooren en wonende te Melissant, en Cornelis Visbeen, wedr. van Maria Cornelisz van Es, gebooren in de Nieuwe Tonge en woonende op Stellendam alhier onverhindert gegaan zijn, getuijge ik ondergeteekende als secretaris van Melissant
Actum Melissant den 17e Meij 1798
C. v. d. Valk

[25-04-1798]
Voor den Armen:
Corn. Visbeen, wedr., woonende te Stellendam, zullende trouwen met J. Corn. Trommel, wed., woonende te Melissant, heeft ingevolge van de ordonnantie van het middel op het trouwen ge??maneert, ter secretarie van Melissant verklaart, dat weegens onvermoogen van de bruid onder geen van de classen, in de voorsz. ordonnantie nader ge??xpresseert, is behoorende; tot bewijs van ???t welke gegeeven is deeze acte.
Actum Melissant den 25 April 1798
C. Ripping Gzoon

[10-06-1798]
Abraham Jansz Hameete, j. m., geb. te Dirksland en laatst gewoond hebbende te Melissant, met Jannetje Leendertsdr Knape, wede. van Wouter Slis, geb. meede te Dirksland en woonende beide alhier, zijn van meeninge om naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen -??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
D. Goekoop, schout en secretaris
???t eerste gebod gepubliceerd den 10 en geaffig. den 11 Junij 1798??
???t tweede gebod gepubliceerd den 17 en geaffig. den 18 Junij 1798
???t derde gebod gepubliceerd den 24 en geaffig. den 25 Junij 1798

[24-06-1798]
Dat de drie huwelijks proclamatien van Abram Jansz Hameete, j. m., en Jannetje Leendertsdt Knape, weduwe, te Melissant onverhinderd gegaan zijn, getuijge ik ondergeteekende als secretaris van Melissant
Actum den 24 Junij 1798
C. v. d. Valk

[23-09-1798]
Jan Lagerveld, wedr. van Matje van der Linde, geb. in ???t Hertogdom van Twee Bruggen, met Cornelia van Oostende, geb. in de Nieuwe Tonge en beide woonende alhier, zijn van meening naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen
D. Goekoop, schout en secrets.
1e?? gebod gepubl. den 23 Sept. en geaffig. den 24 do. 1798??
2e gebod gepubl. den 30 Sept. en geaffig. den 1e Octr. 1798
3 gebod gepubl. den 7 Octr. en geaffig. den 8 Octr. 1798

[28-10-1798]
Antonij Holleman, j. m., geb. te Sommelsdijk, met Jannetje Korteweg, j. d., geb. en (beide) woonende alhier, zijn van meening om naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. personen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
D. Goekoop, schout en secretaris
???t eerste?? gebod gepubl. den 28 en geaffig. den 29 Octr. 1798??
???t tweede gebod gepubl. den 4 Novb. en geaffig. den 5e dito 1798
???t derde gebod gepubl. den 11e?? Novb. en geaffig. den 12e dito 1798

[26-10-1798]
Ik onder gescreve geef consent aan Antonij Holleman om met mijn dogter Jantje in den huiwelijke staat te trede
Stellendam den 26 Octobr 1798
Antonij Korteweg

[08-11-1798]
Op heeden den 8 November 1798 voor schout en scheepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Johannis Johannisse Heijboer, j. m., geb. te St. Annaland en wonende in Stellendam, en Neeltje Benjaminsdogter Oorbeek, j. d., geb. en wonende te Dirksland.
Zoo word den secretaris van Stellendam versogt de gewone huwelijks proclamatien weegens de voorn. bruidegom aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien daarvan verslag te doen
Actum Dirksland datum als boven
Als secretaris
C. v. d. Valk??

[11-11-1798]
Johs. Johz. Heiboer, j. m., geb. te St. Annaland en wonende in Stellendam, met Neeltje Benjaminsdochter Oorbeek, j. d., geb. en?? woonende te Dirksland, zijn van meening omme naar het eindigen der drie gewoone huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo zulks behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
D. Goekoop, schout en secrets.
1e gebod gepubliceerd den 11e?? en geaffig. den 12e Novembr. 1798??
2e gebod gepubliceerd den 18e?? en geaffig. den 19e Novembr. 1798
3e gebod gepubliceerd den 25e?? en geaffig. den 26e Novembr. 1798

[17-03-1799]
Reinier van Seters, j. m., geb. te Dirksland, met Klasina Meeuwis, j. d., geb. te Brielle, en beide woonende alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen -??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
D. Goekoop, schout en secrets.
1e gebod gepubliceerd den 17 Maart1799??
2 gebod gepubliceerd den 24 Maart 1799
3 gebod gepubliceerd den 31 dito

[02-03-1800]
Johannis Zoons, j. m., geb. te Neroteren in ???t land van Luijk, met Angenietta Hentgens, wede. (van) Lubber Jansen, geb. in Rijnberk in ???t Cleefsland, en beide woonende alhier, zijn van meening omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
D. Goekoop, schout en secrets.
1e gebod gepubl. den 2 en geaffig. den 3e Maart 1800??
2e gebod gepubl. den 9e en geaffig. den 10 Maart 1800
3e gebod gepubl. den 16e?? en geaffig. den 17 Maart 1800

[04-05-1800]
Hendrik Zeeuw, j. m., geb. onder de jurisdictie van Dirksland, laatst gewoond hebbende onder deze jurisdictie, met Barbera Neelisse, wede. van Willem Lodder, en thans beide onder de jurisdictie van de Oude Tonge woonende, zijn van meening omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
D. Goekoop, secrets.
1e gebod gepubl. den 4 en geaffig. den 5 Meij 1800??
2e gebod gepubl. den 11 en geaffig. den 12 Meij 1800
3e gebod gepubl. den 18 en geaffig. den 19 Meij 1800

[02-05-1800]
Op heden 2e Meij 1800 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Hendrik Zeeuw, j. m., geboren onder de jurisdictie van Dirksland, laatst gewoond hebbende onder Stellendam, en thans woonende onder deese jurisdictie, ende Barbera Neelisse, weduwe van Willem Lodder, mede onder deese jurisdictie woonagtig.
Zoo werd den secretaris van Stellendam verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
Actum Oude Tonge datum als in den hoofde bij mij als secretaris
J. Sterrenburg

[04-05-1800]
Cornelis Driendijk, j. m., geb. en woonende in Craijenisse, met Pieternella van Es, wede. (van) Leendert Visser, geb. onder Dirksland en woonende binnen deezen dorpe, zijn van meening omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen
D. Goekoop, secrets.
1e gebod gepubl. den 4 en geaffig. den 5 Meij 1800??
2e gebod gepubl. den 11 en geaffig. den 12 Meij 1800
3e gebod gepubl. den 18 en geaffig. den 19 Meij 1800

[30-05-1800]
Dat Cornelis Leendertz Drieendijk, j. m., en Pieternella van Es, wede. van Leendert Visser, hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gehad hebben, getuige ik ondergeteekende secretaris van Kraijenisse.
Actum den 30e Meij 1800
C. v. d. Valk

[22-03-1801]
Pieter Kaasberg, j. m., geb. te Middelharnis en woonende onder deze jurisdictie, met Anna Maria Beijers, j. d., geb. in Trier in Duitschland en woonende te Sommelsdijk, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 22 en geaffig. den 23 Maart 1801??
2 gebod gepubl. den 29 en geaffig. den 30 Maart 1801
3 gebod gepubl. den 5 en geaffig. den 6 April 1801

[07-04-1801]
Den ondergeteekende secretaris van Sommelsdijk certificeert dat Pieter Kaasberg, j. m., geb. te Middelharnis en woonende onder de jurisdctie van Stellendam, met Anna Maria Beijers, j. d., geb. in Trier in Duitschland en woonende alhier, op sondag den 22en en 29en Maart en 5en April 1801 van het raadhuijs alhier onverhindert hebben gehad hunne drie huwelijks poclamatien, dus dezelve voor zoo veel deezen aangaat in den huwelijken staat kunnen werden bevestigd. -
Ten oirconde geteekent binnen Sommelsdijk, den 7en April 1801. - het zevende jaar der Bataafsche vrijheid. -
P. Alderkerk. -

[16-03-1801]
Wij ondergeschreeven geve consendt als vader en moeder aan Pieter Kaasberg woonende onder Stellendam om met onze dogter Anna Maria Beijers het huwelijk te aanverden
Actum Sommelsdijk den 16 Maart 1801
Vaorttsnur Paschaeffer
Dit is het merk van mijn vrouw Catarina Graaf X??

[29-03-1801]
Jan van Dijke, j. m., geb. onder Dirksland en woonende te Melissant, met Maetje Visbeen, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en woonende alhier, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 29 en geaffig. den 30 Maart 1801??
2 gebod gepubl. den 5 en geaffig. den 6 April 1801
3e gebod gepubl. den 12 en geaffig. den 13 April 1801

[14-04-1801]
Dat Jan van Dijke, j. m., en Maatje Visbeen, j. d., hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gehad hebben, verklaare ik ondergeteekende als secretaris van Melissant, heeden den 14 April 1801. -
C. v. d. Valk

[23-05-1802]
Bastiaan Molenaar, j. m., geb. te Dirksland, en Dina Komtebed, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 23 en geaffig. den 24 Meij 1802??
???t 2 gebod gepubl. den 30 en geaffig. den 31 Meij 1802
???t 3 gebod gepubl. den 6 Junij en geaffig. den 7 do. 1802

[04-05-1801]
Ik ondergeschreeve Maria Ruit weduwe Hugo Komtebet, bekenne bij deezen toe te staan, dat mijn dogter Dina Hugo Komtebet, zich in den huwelijkstaat begeeft, met den jongman genaamt Bastiaan Moolenaar
Maria Ruijt
Actum Stellendam den 4 Meij 1802??

[12-12-1802]
Leendert Stevensz Soldaat, j. m., geb. te Herkingen en woonende alhier, met Tannetje van der Have, wede. van Schilleman van de Vaste, geb. te Oostduiveland en woonende in de jurisdictie van Roxenisse -?? zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 12 en geaffig. den 13 Decr. 1802??
2 gebod gepubl. den 19 en geaffig. den 20e Decr. 1802
3 gebod gepubl. den 26 en geaffig. den 27e Decr. 1802

[09-12-1802]
Heden den 9den December 1802 zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Stevensze Soldaat, j. m., geboren te Herkingen en woonende, en Tannetje van der Have, weduwe van Schilman van de Vaste, geboren te Oost-Duiveland en wonende in Roxenisse, om na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. -
In kennisse van mij als secretaris
P. Deugt

[08-12-1802]
Voor den Armen.
Leendert Stevensze Soldaet, woonende te Stellendam, zullende trouwen met Tannet van der Have, wedue van Schilleman van de Vaste, geboren te Oost-Duiveland, woonende in de jurisdictie van Roxenisse, heeft ingevolge van de ordonnantie van het middel op het trouwen ge??maneert, ter secretarie van Herkingen verklaart, dat weegens onvermoogen van beiden onder geen van de classen in de voorsz. ordonnantie nader geexpresseert, zijn behoordende; tot bewijs van ???t welke gegeeven is deeze acte.
Actum Herkingen den 8e December 1802
P. Deugt, secrets.

[18-03-1803]
Heeden den 18e Maart 1803 zijn voor schout en scheepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Lokker, j. m., geb. te Melissant en wonende te Stellendam, met Maria Koole, j. d., geb. en wonende binnen deeze steede.
Zo word den secretaris van Stellendam voornd. verzogt de gewoone huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruidegom aldaar te doen afkondigen en den ondergetekende secretaris der steede Goedereede na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
D. Goekoop

[22-04-1803]
L. S.
Gerrit van den Bergh, j. m., gebooren te Sommelsdijk, en Annetje Witvlied, j. d., gebooren te Stellendam en beijde woonende alhier, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen; wegens de bruijd behooren ook de drie huwelijkze voorstellingen te Stellendam te geschieden, waar van (des verzogt zijnde) zal behooren kennis gegeeven te worden
Q. T.
M. H. Callenfels, v. d. m.
Sommelsdijk 22 April 1803

[24-04-1803]
Gerrit van den Berg, j. m., geb. en woonende te Sommelsdijk, met Annetje Witvliet, j. d., geb. te Stellendam en meede woonende te Sommelsdijk, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubliceerd den 24 en geaffig. den 25 April 1803??
2 gebod gepubliceerd den 1 en geaffig. den 2 Meij 1803
3 gebod gepubliceerd den 8 en geaffig. den 9 Meij 1803

?? ?? ??
[16-10-1803]
Jan Cornelisze Lokker, j. m., gebooren alhier en wonende te Dirksland, met Pieternella Leendertze Visser, j. d., geboren en wonende alhier, zijn van mening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -
Iemand iets ten laste van gemelde perzoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 16 en geaffig. den 17 Octr. 1803??
???t 2e gebod gepubl. den 23 en geaffig. den 24 Octr. 1803
???t 3e gebod gepubl. den 30 en geaffig. den 31 Octr. 1803

[06-11-1803]
Leendert Wetsteen, j. m., geb. te Sirjansland, laatst gewoond hebbende onder Dirksland en thans woonende alhier, en Maria Heintjens, j. d., geb. en meede alhier woonachtig, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten laste van gemelde perzoonen hebbende waaromme hun voornemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 6e en geaffig. den 7e November 1803??
???t 2e gebod gepubl. den 13e en geaffig. den 14e November 1803
???t 3e gebod gepubl. den 20e en geaffig. den 21e November 1803

[01-11-1803]
Ik ondergeteikende Dirk Heijntjes als eige Vaader van Maria dirkse Heijntjes Geeve haar Vrij Consent om Zig na kerkerorder Tot onder Trouw te begeeven en Verder het Huwelijk te Voltrekken
Stellendam den 1 November 1803
Dit is + het hantmerk van Dirk Heijntjes??
Mijn bekend??
L Wetsteen

[29-10-1803]
Agt stuiv.
28 October 1803
T. Dooge
Ik ondergeteikende Leuntje Simonse ???t Hart als eige moeder van Leendert Wetsteen geeve hem vrij Consent om zig na kerker order tot onderTrouw te begeeven en verder het Huwelijk te voltrekken. -
Sirjansland den 29 October 1803.
Dit is + het handmerk van Leuntje Simonse ???t Hart
Mij bekend??
T. Dooge

[21-11-1803]
Certificeere ik ondergetekende secretaris van Dirksland, dat Leendert Wetsteen en Maria Heintjes hunne drie huwelijks proclamatien op den 6e, 13e?? en 20e November 1803 ongehindert hebben gehad, en dus, ons aangaande, in den huwelijken staat kunnen werden bevestigd -
Actum Dirksland den 21e November 1803.
D. v. Weel

[19-01-1804]
Heden den 19en Januarij 1804 zijn bij schout en schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Wouter Hendriksz Boezer, j. m., geb. alhier, laast gewoond hebbende te Ooltgensplaat, en thans woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en Lena Arijsdr. Moerkerke, j. d., meede alhier geb., en woonende onder de jurisdictie van Stellendam.
Zoo werd den secretaris van Stellendam verzogt de gewoone huwelijks proclamatien aldaar wegens de bruid te doen afkondigen, en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
Actum Dirksland datum utsupra
D. v. Weel, secrets.

[06-04-1804]
Den 6en April 1804 voor scheepenen van Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Jan Crijnsz Lugthart, j. m, geb. te Sommelsdijk, laatst gewoont hebbende onder de jurisdictie van Stellendam en thans alhier woonachtig, met Eva Jacobsdr Springvloet, weduwe van Arij van de Polder, meede geb. te Sommelsdijk en woonende alhier. -
Zoo werd den heer secretaris van Stellendam voornoemt, off wel die zulks aldaar aangaat, versogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den voornoemden bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daarvan verslag te doen. -
Actum Sommelsdijk, datum utsupra, -
P. Alderkerk, secrets.??

[08-04-1804]
Jan Crijnsz Lugthart, j. m., geb. te Sommelsdijk, laast gewoont hebbende onder deze jurisdictie en thans woonachtig te Sommelsdijk, met Eva Jacobsdr Springvloet, wede. van Arij van de Polder, meede geb. en woonende te Sommelsdijk, zijn van meeninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voornemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -??
Cs. Kievit, secretaris amtbewaarder
???t 1e gebod gepubl. den 8 en geaffig. den 9e April 1804??
???t 2e gebod gepubl. den 15e en geaffig. den 16e April 1804
???t 3e gebod gepubl. den 23e en geaffig. den 23e April 1804

[06-04-1804]
Heden den 6 April 1804 zijn bij schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Mattheus Groenendijk, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder Stellendam, en Leentje Johannesz Gideon, j. d., geb. en wonende onder deeze jurisdictie. -
Zo werd den secretaris van Stellendam verzogt de gewone huwelijks proclamatien aldaar wegens den bruidegom te doen afkondigen, en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen. -
Actum Nieuwe Tonge datum utsa.
Pr. Anemaet

[08-04-1804]
Mattheus Groenendijk, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deeze jurisdictie, en Leentje Johannesz Gideon, j. d., geb. en woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, zijn van meninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in (den) huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten lasten van gemelde perzoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig zwijgen. -??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 8e en geaffig. den 9 April 1804??
???t 2e gebod gepubl. den 15e en geaffig. den 16e April 1804
???t 3e gebod gepubl. den 22e en geaffig. den 23e April 1804

[15-04-1804]
Aren van Dam, j. m., geb. en laatst gewoond hebbende te Ouddorp, met Baaltje Komttebed, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn van meninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voornemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo (???t) behoord op poene van een eeuwig zwijgen. -??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 15e en geaffig. den 16 April 1804??
???t 2e gebod gepubl. den 22e en geaffig. den 23e April 1804
???t 3e gebod gepubl. den 29e en geaffig. den 30e April 1804
D. Goekoop, secrets.

[04-05-1804]
Certificeere ik ondergeschreeven scheepen van Ouddorp, als in dezen het secretaris ampt bewaerende, dat Aren van Dam en Baaltje Komtebed hunne drie huwelijks proclamatien alhier onverhinderd hebben gehad.
Actum Ouddorp den 4 Meij 1804
Cs. Lodder

[14-04-1804]
ik onder getijkende bekenne toe te staan den on der trou van mijn dogter baalie hugo kom te bet met aren iehannes van dam
maria ruijt den 14 aprel 1804

[12-04-1804]
Ick onder geteekend bekenne toe te staan den ondertrou van mijn Zoon Aren johannise Vandam met de dogter van hugo komtebed Genaamt baalie comtebed
Dit is het merck X van baalie kasteleijn Weedu We van johannis Vandam
Actum oudorp den 12 april 1804

[19-04-1804]
Heden den 19en April 1804 zijn bij schout en schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Leendertse Berreman, j. m., geboren te Nieuwerkerk in Duiveland en wonende onder Stellendam, en Neeltje Hollander, j. d., geboren te Sommelsdijk en woonende in Roxenisse. -
En naardien den bruidegom onder Stellendam voornoemt woonachtig is zo werd den secretaris aldaer verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom te doen afkondigen, en naer het einde van dien daar van bij acte verslag te doen. -
Actum datum utsupra
J. Meijer, secrets.

[22-04-1804]
Jan Leendertsz Berreman, j. m., geb. te Nieuwerkerk in Duiveland en woonende alhier, met Neeltje Hollander, j. d., geb. te Sommelsdijk en woonende in Roxenisse, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.????
Iemand iets ten laste van gem. persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig zwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 22 en geaffig. den 23 April 1804??
???t 2e gebod gepubl. den 29 en geaffig. den 30 April 1804
???t 3e gebod gepubl. den 6e en geaffig. den 7e Meij 1804

[07-10-1804]
Maarten van Oostenbrugge, laatst weduwenaar van Cornelia Kruijthoff, geb. te Dirksland, met Cornelia Witvliet, j. dr., geb. en woonende alhier, zijn van meninge omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voornemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo (???t) behoord op poene van een eeuwig zwijgen. -??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 7 en geaffig. den 8 October 1804??
???t 2 gebod gepubl. den 14 en geaffig. den 15 October 1804
???t?? gebod gepubl. den 21 en geaffig. den 22 October 1804

[07-03-1805]
Heden den 7e Maart 1805 zijn bij schout en schepenen van Dirksland in wettige ondertrouw opgenomen Antonij Verbeek, weduwenaar van Maria Trommels, geb. ter Boukelo onder de jurisdictie van ???s Hertogenbosch en wonende onder deze jurisdictie, en Dirkje van Buurt, j. d., geb. op de Buitensluis en tans mede onder deze jurisdictie woonagtig, dog binnen ???t jaar gewoond hebbende in de jurisdictien van Roxenisse en Stellendam. -
Zo werd den secretaris van Stellendam verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens de bruid aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen. -??
Actum Dirksland, datum utsupra
Bij absentie van den secretaris als schepen. -??
J. v. Rossum

[06-03-1805]
Ik ondergetijkend beken met volle Genoegen te Consenteren aan mijn Zoon Abram. Ab. Keijser om Zig in den Houwelijke Staat te begeven met de Eersaame Jonge dogter Neeltje van Es
Dit is het \ ant merk van Abram Keijser
Stellendam den??
Dit is het / antmerk van Abram Keijser bekent niet anders te konne schrijven
Stellendam den 6 maart 1805

[15-02-1805]
ik ondergetekende pieter van Es Bekennen Met Volle genoegen Mijn Dogter Neeltje Van Es ten Huwelijk te geeven Aan Abrar Kijzer
Stellen Dam Den 15 feberewarij

[10-03-1805]
Abraham Keiser, j. m., geb. alhier, met Neeltje Pietersdr van Es, j. dr., geb. te Koukerk en beide alhier woonagtig, en Antonij Verbeek, wedr. van Maria Trommels, geb. te Boukel onder de jurisdictie?? van s??? Hertogenbosch en woonende onder Dirksland, met Dirkje van Buurt, j. dr., geboren op de Buitensluis, doch binnen ???t jaar gewoond hebbende in de jurisdictie van Roxenisse en alhier, en thans meede onder de jurisdictie van Dirksland woonende, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.????
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig zwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 10 en geaffig. den 11 Maart 1805??
???t 2e gebod gepubl. den 17 en geaffig. den 18 Maart 1805
???t 3. gebod gepubl. den 24 en geaffig. den 25 Maart 1805

[12-04-1805]
Heeden den 12 April 1805 zijn voor schout en schepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannes Homan, j. m., geb. te Heimsback in Berleback, laast gewoond hebbende onder Stellendam, thans alhier woonachtig, en Johanna Roos, j. d., geb. en woonende(n) meede alhier
Zo werd den secretaris van Stellendam verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen
Actum Goedereede datum utsupra
D. Goekoop, secrets.

[15-04-1805]
Johannis Homan, j. m., geb. te Heimsback in Berleback, laast gewoond hebbende onder deze jurisdictie en thans woonachtig te Goedereede, met Johanna Roos, j. dr., geb. en woonende meede te Goedereede, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.????
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo het behoord op poene van een eeuwig zwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1 gebod gepubl. den 14e en geaffig. den 15e April 1805??
???t 2 gebod gepubl. den 21e en geaffig. den 22e April 1805
???t 3 gebod gepubl. den 28e en geaffig. den 29e April 1805
????
[15-04-1805]
Johannes Lenas, j. m., geb. en woonende te Goedereede en laatst gewoond hebbende binnen deeze jurisdictie, met Kommertje van Ochten, j. dr., geb. en woonende alhier, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.????
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo ???t behoord op poene van een eeuwig zwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 14 en geaffig. den 15 Julij 1805??
???t 2 gebod gepubl. den 21 en geaffig. den 22 Julij 1805
???t 3 gebod gepubl. den 28 en geaffig. den 29 Julij 1805

[01-08-1805]
Dat Johannes Lenas, j. m., en Kommertje van Ochten, j. dr., hunne drie gewoone huwelijks proclamatien alhier onverhindert gehad hebben, getuig ik ondergeteekende secretaris van Goedereede - op heeden den 1e Augustus XVIII C. vijf
D. Goekoop

[06-10-1805]
Bart Jansen, j. m., geb. te Zwolgen in Gelderland en woonende alhier, met Catarina Adrianusse, wede. van Jan Pieterse, geb. in de Nieuwe Tonge en meede alhier woonachtig, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -????
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo (het) behoord op poene van een eeuwig zwijgen. -??
D. Goekoop, secrets.
1e gebod gepubl. den 6 en geaffig. den 7 Octr. 1805??
2e gebod gepubl. den 13 en geaffig. den 14 Octr. 1805
3e gebod gepubl. den 20 en geaffig. den 21 Octr. 1805
????
[12-10-1805]
Heeden den 12e October XVIII C. vijf zijn voor schout en scheepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Dingeman de Vries, j. m., geb. te Goedereede en woonende te Stellendam, met Adriana van der Laan, j. dr., geb. te Stellendam en woonende alhier
Werdende mitsdien den secretaris van Stellendam verzogt de drie gewoone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen, en naar afloop van dien aan den ondergeteekenden secretaris der steede Goedereede bij acte daar van verslag te doen.
D. Goekoop

[13-10-1805]
Dingeman de Vries, j. m., geb. te Goedereede en woonende alhier, met Adriana van der Laan, j. dr., geb. alhier en woonende te Goedereede, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.????
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voornemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo het behoord op poene van een eeuwig zwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1 gebod gepubl. den 13e en geaffig. den 14 October 1805??
???t 2 gebod gepubl. den 20e en geaffig. den 21 October 1805
???t 3 gebod gepubl. den 27e en geaffig. den 28 October 1805

[15-12-1805]
Cornelis Zeedijk, j. m., geb. te Middelharnis, met Jacoba Korteweg, j. dr., geb. te Princenland en beiden woonende alhier, zijn van meninge omme naar het eindigen der drie huwlijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. -??
Iemand iets ten laste van gemelde persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo het behoord, op poene van een eeuwig zwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1 gebod gepubl. den 15e en geaffig. den 16e?? Dec. 1805??
???t 2 gebod gepubl. den 22e en geaffig. den 23e?? Dec. 1805
???t 3 gebod gepubl. den 29e en geaffig. den 30e?? Dec. 1805

[30-05-1806]
Heeden den 30 Meij XVIII C. zes zijn voor schout en scheepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenoomen Bart Korteweg, j. m., geb. en woonende te Stellendam, en Jacomijntje den Eerzaamen, j. dr., geb. en woonende alhier
Werdende mitsdien den secretaris van Stellendam verzogt de drie gewoone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen, en naar afloop van dien aan den ondergeteekenden secretaris der steede Goedereede bij acte daar van verslag te doen.
D. Goekoop

[01-06-1806]
Bart Korteweg, j. m., geb. en woonende te Stellendam, en Jacomijntje den Eerzaamen, j. dr., geb. en woonende te Goedereede, zijn van meening omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.????
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waar omme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zich tijdig daar en zoo het behoord, op poene van een eeuwig zwijgen.??
D. Goekoop, secrets.
???t 1e gebod gepubl. den 1 Junij 1806??
???t 2e gebod gepubl. den 8e Junij 1806
???t 3e gebod gepubl. den 15e Junij 1806

[06-11-1806]
Den ondergetijkend Bekenne met volle Consent mijn dogter te Gerrit dina Hartmans te geven aan Jan Koenraat om te verbinden In den Huwelijken Staat
Stellendam den 6 November 1806
Jasper hartmans

[07-01-1807]
Dat Hendrik Theesing en Cuphenua Maria Moller hunne drie huwelijks geboden onverhinderd hebben gehad, getuigd den ondergeteekende scheepen van Ouddorp en in dezen het secretaris ampt bewarende, heden den 7e Januarij 1807. -??
L. Akershoek

[04-02-1807]
Certificeere ik onderteekende secretaris van Kraijenisse, dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Johannis Mulder, jongman, en Jannetje Janssen, jongedogter, op den 18e, en 25e Januarij en 1e Februarij 1807 onverhindert zijn gepubliceert, en dus dezelve persoonen ons aangaande in den huwelijken staat kunnen bevestigd worden
Actum den 4e Februarij 1807. -
C. Ripping Gz??

[04-02-1807]
Dat Adrianus Slingerland en Teuntje van Es hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd hebben gehad, getuigt den ondergeteekende secretaris van Ouddorp C. A. heden den 4 Februarij 1807. -
J. J. Grinwis Cz.

[28-04-1807]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van Melissant dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Hendrik Nooreman, jongman, en Fijtje van der Sluijs, jongedogter, op den 12e, 19e en 26e April onverhindert zijn gepubliceert en dus dezelve persoonen ons aangaande in den huwelijken staat kunnen bevestigd worden. -??
Actum den 28e April 1800 en zeven
C. Ripping Gz.

[04-1807]
ik ondergetekend Cornelis Nooreman Ik ben volkomen tevre Dat hendrik Nooreman ten huwelijk wert aangetekend Met fitie van Der sluis Cornelus Nooreman - En Jacop van De Sluis. - 1807 Apr.

[07-05-1807]
Heden den zevenden Meij 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Gerrit van der Herp, weduwenaer van Cornelia Groenendijk, wonende te Stellendam, en Maria Nieuwwonder, weduwe van Hendrik Rijser, woonende alhier, omme na het eindigen der drie aeneenvolgende zondaaghse geboden in den huwelijken staat te werden bevestigd -
Zoo werd den secretaris van Stellendam verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen, en na den afloop vandien daer van bij acte verslag te doen -
Actum Herkingen datum uts.
J. Meijer, secrets.??

[03-09-1807]
Heden den derden September 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jan Visbeen, weduwenaar van Lijntje van der Weijde, wonende te Stellendam, en Elijzabeth Luisrik, weduwe van Zeger van der Velde, wonende alhier, omme naar het eindigen der drie zondaaghse geboden zich in den huwelijken staet te laten bevstigen. -
Zoo werd den heer secreataris van Stellendam verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaer te doen afkondigen, en afloop van dien daer van bij acte verslag te doen. -
Actum Herkingen datum als voren. -
J. Meijer, secrets.
???t 1e gebod gegeeven den 6 September 1807.
???t 2e gebod gegeeven den 13 September 1807.
???t 3e gebod gegeeven den 20 September 1807.

Wij ondergeteekent vaader En moeder Consenteeren Aan Dingeman Pieterse verhoeven onsen wettigen Zoon om Met Catolintie Adrianuse dekker In den Egten Staat haar Te laaten verbinden
Pieter Verhoeven
De vrouw buijten vermoogen om te tekenen

Wij ondergeteekende vaader en moeder Consenteeren aan Catolintje Adrianuse dekker om met Dingeman Pieterse Verhoeve in den egten staat haar te laaten verbinden
Dit dient voor naamen XX

[28-09-1807]
Dat Dingeman Verhoeve, j. m., geb. te Poortegaal, en Catholijntje Dekker, j. d., geb. in Den Bommel, en laatst gewoonde hebbende alhier, hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, getuigd den ondergeteekende als gezwoore klerk ter secretarije van Ouddorp C. S. -
Heden den 28 Septbr. 1807
D. Emaus

[13-04-1808]
Den onder geteekende geeft met volle genoegen Consent aan Zijn docter Pieternela Visbeen om haar te begeven in den Huwelijken Staat met Marinus Klink
Stellendam den 13 April 1808
Jan Visbeen

[13-04-1808]
W v Seters en maie schaf Is met volle genoggen dat M klink ondertrou doedt met p visbeen
13 april 1808 W v seters

[20-06-1808]
Certificeere ik ondergetekende secretaris van Dirksland, dat de drie zondagsche proclamatien van Pieter Doorn, j. m., geb. te Melissant en wonende onder Dirksland, en Lena van Dijk, j. dr., geb. te Westmaas, laatst gewoond hebbende onder Dirksland, en thans wonende onder Stellendam, onverhindert zijn afgelopen -
Dirksland den 20sten Junij 1808. -
D. v. Weel

[26-05-1808]
Ik ondergeschreve bekenne genoege te Nemen in Het Huwelijk Dat mijn dogter voornemens is om aan te gaan met Pieter doorn
actum den 26 Mei 1808??
oud beijerland
Sijmon van dijk
Antonij Korteweg

[15-08-1808]
Certificeere ik ondergetekende secretaris van Dirksland met dezen, dat de drie huwelijks geboden van Pieter Bruggeman, j. m., geb. en wonende alhier, en Hester Slis, j. d., geb. en wonende te Stellendam, onverhindert zijn afgeloopen. -
Dirksland den 15 Augustus 1808. -
D. v. Weel

[26-04-1809]
Dat hunne gewone huwelijks proclamatien alhier onverhinderd hebben gehadt Teunis Kwik, j. m., gebn. en laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van Adolphsland, en Adriana van der Spaan, j. d., geb. te Melissant, en laatst gewoond hebbende te Dirksland, getuigd hier mede den ondergetekenden secretaris van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca.
Actum Ooltgensplaat, den 26sten van Grasmaand 1809
H. W. Ferleman

[24-04-1809]
Dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Teunis Kwik, j. m., en Adriana van der Spaan, j. d., onverhindert gegaan zijn, certificeert den ondergeteekende secretaris van Dirksland
Dirksland den 24e van Grasmaand 1809. -
D. v. Weel

[04-04-1809]
Wm tou als angetroude vader van adriejanaa van der spaan Konsenteere te huiwelijken met tuenes Kwik
Melesand 4 april 1809

[19-08-1808]
Heeden den 19 Augustus 1808 zijn voor schout en schepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Hameete, wedr. van Jannetje Knape, geb. te Dirksland, en woonende te Stellendam, met Martijntje van Berkel, j. dr., geb. en woonende binnen deeze steede.
Werdende mitsdien den secretaris van Stellendam voornoemd verzogt de gewoone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen en naar afloop van dien aan den ondergeteekende secretaris van voorn. dorpe bij acte daar van verslag te doen.
D. Goekoop

[26-03-1809]
Den ondergetekende geeft ten vollen Consent Aan mijn zoon Pieter Maat om hem te Begeeven in den huiwelijken staat met Cornelia Witvliet.
Actum buijtensluijs Den 26 Maart 1809
Egbert Maat

[01-04-1809]
Ik onderges. Jakob Lokker, in q. als voogd over Cornelia Witvlied, bekenne met volkomen genoegen toe te staan, dat zij haar in den huwelijken staad begeeft, met een jongeling genaamd Pieter Maat
Actum Stellendam den 1 April 1809
J. Lokker

[27-10-1809]
Heeden den 27 van Wijnmaand 1809 zijn voor ons schout en schepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Koetse, j. m., geb. onder de Nieuwe Tonge en woonende te Stellendam, met Aleida Wijnanda Gersen, j. dr., geb. te Ouddorp, laatst gewoond hebbende te Stellendam, en thans alhier woonachtig.
Werdende mitsdien den secretaris van Stellendam voorn. verzogt de gewone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien aan den ondergetekenden bij acte daar van verslag te doen.
D. Goekoop

[14-11-1809]
Dat alhier hunne drie gewone huwelijks-proclamatien onverhinderd gehad hebben Jacob Troost, laatst weduwnaar van Elizabeth Duim, geb. te Middelharnis, en Paulina Warnaar, weduwe van Jillis Missel, geb. te Stad aan het Haringvliet, laatst gewoond hebbende te Middelharnis en thans wonende te Stellendam, getuigd hiermeede de ondergeteekende adjunct secrets. van Middelharnis, heden den 14e van Slachtmaand 1800 en negen. -
L. Kolff van Oosterwijk??

[04-12-1809]
Dat de drie gewone huwelijks proclamatien van Willem Breedenbender, j. m., geb. te Antweilder in Keulen, en Johanna Creemers, j. dr., geb. te Loon op Zand, beide laatst gewoond hebbende te Stellendam, en thans onder deze jurisdictie woonachtig, op den 19 en 26 van Slachtmaand en 3 van Wintermaand 1809 alhier onverhinderd zijn afgekondigd, getuigd den ondergeteekenden secretaris der steede Goedereede den 4 van Wintermaand 1809.
D. Goekoop

[27-01-1810]
Ik pieter parmtier zijnde getrouwt met maatie keij voor mals wedue Van pieter kulsie geve bijde Consent an onsen zoon pieter kulsie om te mogen trouwen met nin den naam is ons onbekent het dorp regement in het land Van Casante den 27 iannuarij 1810

[21-05-1810]
Omslag-zegel, afgegeven den 23ste van Lentemaand 1810 door mij collecteur van het middel op het klein-zegel te Goedereede
V. Someren
dit zegel dient tot het inleggend bewijs voor Martinus van Dam en Maria van Es, dat hunne drie huwelijk proclamatien ongehinderd zijn gegaan in dato den 21 van Lentemaand 1810, omgeslagen bij mij ondergeteekende secret. te Ouddorp C. A., den 21 van Lentemd. 1810
J. J. Grinwis Cz.??

[21-05-1810]
Dat Martinus van Dam, j. m., geboren en wonende te Ouddorp, en Maria van Es, j. d., geboren te Zoeterwoude en woonende te Stellendam, hunne drie gewoone huwelijks proclamatien den 4e, 11e en 18e van Lentemaand 1810 ongehinderd hebben gehad, getuigd den ondergeteekende secretaris van Ouddorp C. A., heden den 21e van Lentemaand 1810. -
J. J. Grinwis Cz.??

[03-1810]
ik Bekenne Beijde ze volkomen Chonsent te geven aan Meijn dogter Maria om in huwelijken staadt in te gaan Met Martien van dam
Pieter van Es??
1810, Mrt.

[01-03-1810
Ick onder Geteekend baalje kasteleijn bekenne toe te staan den ondertrouw van Martinus johannisse van dam met maria pieterse van es
dit is het merk X van baalje kasteleijn
Actum deeser 1 van lentemaand 1810
Aart kasteleijn??

[04-1810]
ik fliep wesstraat ik bekenne met volle ge noege dat marinus wesstaat gaet trouwen met neelie van arij van ochgen
1810 Apr.

[20-04-1810]
Extract uit het trouw register van Middelharnis begonnen den 6e van Bloeimaand 1803. -
Den 20e van Grasmaand 1810 zijn voor schout-ambtbewaarder en scheepenen van Middelharnis in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Kole, weduwenaar van Angnitje van der Baan, geboren te Goedereede en woonagtig te Stellendam, en Divertje Kinds, weduwe van Marinus Muije, geboren te Huijsduijne en woonagtig te Middelharnis, om naar het onverhinderd eindigen der drie zondags huwlijks afkondigingen in den echten (staat) te worden bevestigd. - Ten oirconde getekend (was getekend) P. L. vr. Slik, H. Mont??, Willem Wesdijk. -?? ??
Accordeert voor extract voorsz. trouwregister, bij mij adjt.-secretaris van Middelharnis berustende; - heden den 21 van Grasmd. 1810. -
L. Kolff van Oosterwijk
???t 1e geb. den 22 van Grasmd. 1810.
???t 2e geb. den 29 van Grasmd. 1810
???t 3e geb. den 6 van Blmd. 1810??

[16-06-1810]
Ik ondergeteekende human brinkman bekenne met volkome genoegen toe te staan, dat mijn dochter Cornelia brinkman haar in den huwelijken staad begeeft met dirk Keiser
Actum dezer den 16 van Zomermaand 1810
human brinkman

[16-06-1810]
Ik ondergeteekende Abram Keiser bekenne met volkome genoegen toe te staan dat mijn Zoon dirk Keiser Zich in den huwelijken staad begeeft met Cornelia brinkman
Actum dezer den 16 van Zomermaand 1810
X merk is gesteld door Abram Keijser mij present Jakob Lokker

[27-07-1810]
Heeden den 27 van Hooimaand 1810 zijn voor schout en schepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Lokker, j. m., geb. en woonende te Stellendam, met Grietje den Eerzamen, j. dr., geb. en woonende alhier.
Werdende mitsdien den secretaris van Stellendam voorn. verzogt de gewone proclamatien aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien aan zich zelfs als secretaris van Goedereede bij acte daar van verslag te doen
D. Goekoop

[30-07-1810]
Dat hunne gewone huwelijks proclamatien alhier onverhindert hebben gehad Kornelis Bakker, j. m., gebn. te Ooltgensplaat, met Maria van der Laan, j. d., gebn. te Stellendam, en aldaar beide woonachtig, getuigd hier mede den ondergetekenden secretaris van Adolphsland, dat men noemd Oolrgensplaat, Den Bommel etca.
Actum Ooltgensplaat 30sten Hooijmaand 1810
H. W. Ferleman

[14-09-1810]
Heeden den 14 van Herfstmaand 1810 zijn voor schout ambtbewaarder en scheepenen der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Barend Boshoven, j. m., geb. alhier, met Neeltje Molestee, j. dr., geb. onder Ouddorp en woonende in de jurisdictie van Stellendam
Werdende mitsdien den secretaris van Stellendam voorn. verzogt de gewone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien den ondergetekenden secretaris der voorn. steede bij acte daarvan verslag te doen
D. Goekoop

[15-12-1810]
Dat de gewone huwelijks proclamatien van Maarten van Seters, j. m., geb. en woonende te Stellendam, met Gerritje Komttebed, j. dr., geb. aldaar en woonende onder de jurisdictie deezer steede, alhier op den 25 van Slachtmaand, 2 en 9 van Wintermaand 1810 ongehinderd zijn afgekondigd, getuigd den ondergeteekenden secretaris der steede Goedereede den 15 van Wintermaand 1810. -
D. Goekoop??

[15-12-1810]
Dat de gewone huwelijks proclamatien van Arie Jongbloed, wedn. van Pieternella Tamboer, geb. te Fijnaart, met Grietje Doorn, wede. (van) Aart Sinon, geb. te Dirksland, laast gewoond hebbende te Goedereede en beide woonende in de jurisdictie van Stellendam, alhier op den 16e, 23e en 30e?? van Wintermaand 1810 ongehinderd zijn afgekondigd, getuigd den ondergetekenden secretaris der steede Goedereede den 31e van Wintermaand 1810. -
D. Goekoop

[26-02-1811]
Dat Klaas Jansz Las, j. m., geb. onder Ouddorp en woonende onder Goedereede, met Teuntje Corn. Schriek, j. dr., geb. en woonende te Stellendam, hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad den 10, 17 en 24en Februarij 1811, getuigt hier mede den ondergetekenden secretaris der steede Goedereede heeden den 26en Februarij 1811
D. Goekoop

[11-03-1811]
Dat Krijn Kievit, geb. te Stellendam en woonende alhier, en Arentje Visser, j. dr., geb. en woonende te Stellendam, hunne drie huwelijks proclamatien alhier op den 24 Februarij, 3 en 10 Maart 1811 ongehinderd hebben gehad, getuigd hier mede den ondergetekenden secretaris der steede Goedereede den 11 Maart 1811. -
D. Goekoop

[27-04-1811]
Heeden den 27e April 1811 zijn voor het gemeente bestuur van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Dirkze Heijntjes, j. m., geboren te Melissant en laast gewoond te Stellendam, en Kaatje Gietmans, j. d., geboren en wonende te Melissant??
Zoo werd den secretaris van Stellendam verzogt de drie gewone huwelijks geboden weegens den bruijdegom aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien daar van bij acte verslag te doen
Melissant dat. als boven??
Als secretaris amptbewaarder
C. Kardux
???t 1e geb. gepubl. 28 April 1811
???t 2 geb. gepubl. 5 Mei 1811
???t 3 geb. gepubl. 12 Mei 1811??

[02-08-1811]
Heeden den 2 Augustus 1811 zijn voor mij fungeerende maire der steede Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Albertus Goedknegt, j. m., geb. alhier en woonende te Stellendam, met Adriaantje Troost, j. dr., geb. te Ouddorp en woonende in de polder den Ouden Oostdijk.
Werdende mitsdien de maire van Stellendam voornoemd verzogt de gewone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen, en naar afloop van dien aan den ondergeteekenden maire der steede Goedereede bij acte daar van verslag te doen.
Cs. Kievit