Stad aan het Haringvliet ??? Ondertrouw- en trouwboek 31 juli 1795 - 13 juni 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Stad a/h Haringvliet
Inv. No .5

Formulier van ondertrouw
Alzo den huwelijken staat van God den Heere is ingezet en bevolen is, dat wij dezelve niet ligtvaerdig aangaen, zo zal den bruidegom en bruid antwoorden op ???t geen hun voorgehouden zal worden.
Eerstelijk off dit voorgenomen huwelijk geschied met voorweeten, wille en consent van hare ouders off voogden, voor zo verre als zij minderjarig zijn.
2e off zij niet iemand anders iets buiten staende hebben, ofte aan iemand belofte van trouwen gedaen hebben.
3e off zij malkanderen niet en bestaen in bloede, maagschap, ofte zwagerschap, dat is naders als eige neven en nigten.
4e welken ouderdom zij bereikt hebben, speciael off zij meerderjarig dan minderjarig zijn.
5e off zij weduwenaers off weduwen, dan wel jongelieden zijn.????
En alhier gekomen te zijn uit uwen vrijen wille omme te betuigen uwe huwelijkse belofte met malkanderen omme dienvolgende geproclameert en verkondigt te worden.

Annotatie van ondertrouw in ???t register
Heden zijn voor ons ondergetekende schout en scheepenen van - in wettigen ondertrouw opgenomen N. N., geboren te - , met N. N., geboren te - en wonende te - omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekent datum uts.
Get. 1 schout 2 scheepenen
Wordende bij de proclamatie dit onderstaende gevoegd en aengehaeld
Imand iets ten lasten van gemelde perzonen hebbende waeromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daer, en zo ???t behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen.
Het 1e gebod, den -, geafficheerd den -??
Het 2e gebod, den -, geafficheerd den -, NN
Het 3e gebod, den -, geafficheerd den -, secrets.
Zo de ondertrouw elders geschied is, zoude de aenteekening in de registers konnen gedaen worden in dezer voegen: Den - is aen ons ondergeschreeven geexhibeert een certificaat van -, behelzende dat aldaar in ondertrouw waren opgenomen - en -
NN, secrets.
Op de kant van ???t bovengen. certificaat te stellen het volgende:
1e proclamatie den -
2e proclamatie den -
3e proclamatie den -
Getrouwd -
Of bewijs verleend dat de proclamatien waren afgelopen, als boven.
NB: Zo er interdictie geschied tegens den voortgang der proclamatien, moet die mede in het register ter zijde van de aenteekening van den ondertrouw worden genoteert. Zo mede wanneer die interdictie wederom word opgeheven.
Formulier van trouw
Bruidegom en bruid, gijlieden verklaerd en bekend, dat in den name Godes tussen ul. aengegeven en beslooten is zeeker huwelijk en beloften van trouwe, dat gijl. alsnog van meeninge en voorneemens zijt om voor de jegenswoordige schout en muncipaliteit uit ul. vrije, eigen en onbedwongen willen, in den zelven staat tot Godes eere vereenigt te worden, wat antwoord gijl.
Ja
Geeft malkanderen de rechterhand.
Bruidegom, bekent gij hier voor schout en de municipaliteit, dat gij genomen hebt en neemt tot uwe wettelijke huisvrouw N, hier tegenwoordig, haer belovende, dat gij ze nimmermeer zult verlaten, haer lief te hebben en trouwelijk te onderhouden als een getrouw en Godvreezende man zijn wettelijke vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar leven zult, haer trouwe en geloof houdende in alle dingen, naer uitwijsen van Gods heilig woord, wat antwoord gij?
Ja
Bruid, bekent gij hier voor schout en municipaliteit, dat gij genomen hebt en neemt tot uwen wettelijken man N, hier tegenwoordig, welke gij belooft gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouwe en geloof in alle dingen houdende gelijk een Godvreezende en getrouwe huisvrouw hare wettelijken man schuldig is, na uitwijzen van Gods heilig woord, wat antwoord gij?
Ja
De vader der barmhartigheid, die u door zijne genade tot den heiligen?? staet des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met regte liefde en trouwe, en geve u zijnen zegen.??
Annotatie in ???t register
Heden den - zijn de bovengemelde perzonen NN - en NN -, nadat hunne drie huwelijks geboden ongehindert gegaen waren, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde door schout en de municipaliteit met den secretaris te teeken(en). -
Certificeere ik ondergeteekende, secretaris te -, dat NN en NN alhier, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaen zijn, in den huwelijken staet zijn bevestigd. -
Actum den -
NN secrets.
De salarissen te bereekenen als volgt : -
Alvorens word geremarqueerd, dat de kosten, op het in ondertrouw opneemen, afkondigen en affigeeren der geboden, de afgifte van bewijs, dat de geboden gegaen zijn, en op het trouwen, zelfs niet meer belopen dan ?? voor ieder der ondertrouwden. -??
Zo zij behoren tot de classis van f 30 ,, - ,, - voor ieder der ondertrouwden f 7 ,, 10 ,, -
Zo zij behoren tot de classis f 15 ,, - ,, - voor ieder f 3 ,,?? 15 ,, -????
Zo tot die van f 6 ,, - ,, - voor ijder f 1 ,, 10 ,, -
Tot die van f 3 ,, - ,, - voor ijder f - ,, 15 ,, -?? ??
Welke verdeelt worden als volgt:
1e classis
Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 3 ,, - ,, -
Municipaliteit?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 3 ,, - ,, -
Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 6 ,, - ,, -
Bode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 3 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15 ,, - ,, -??
2e classis
Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1 ,, 10 ,, -
Municipaliteit?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 1 ,, 10 ,, -??
Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 3 ,, - ,, -
Bode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1 ,, 10 ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 7 ,, 10 ,, -
3e classis
Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f - ,, 12 ,, -
Municipaliteit?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f - ,, 12 ,, -
Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1 ,, 4 ,, -
Bode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? - ,, 12 ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 3 ,, - ,, -
4e classis
Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f - ,, 6 ,, -
Municipaliteit?? ?? ?? ?? ?? f - ,, 6 ,, -
Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f - ,, 12 ,, -
Bode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f - ,, 6 ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 1 ,, 10 ,, -????
[31-07-1795]
Heden den 31e Julij 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en municipaliteit van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Tibout, laest weduenaer van Pieternella van Westerom, geboren en wonende alhier, met Elijsabet Tjong, wedue van Pieter van Proijen, mede alhier geboren en wonende, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, A. Brul, Js. Bouman
Mij present, P. Deugt, secretaris

[21-8-1795]
Heden den 21e Augustus zijn Marinus Tibout, laest weduenaer van Pieternella van Westerom, en Elijsabeth Tjong, wedue van Pieter van Proijen, nadat hunne drie huwelijks geboden ongehindert gegaen waren, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde door den schout, municipaliteit en secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Fr. v. Esveld, Johs. Wm. Braber, Willem Lse. Braber, Pr. Az. Rootsant, Js. Bouman, W. van Waenen, A. Brul, P. Deugt, secrets.

[04-09-1795]
Heden den 4e September 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stadt aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Krijne, weduenaar van Maria Kaasberg, wonende onder Middelharnis, met Elijsabeth Kuik, wede. van Aren Molenaer, geboren te Ooltgensplaet en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staet te laten bevestigen.-
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Johs. Wm. Braber, Willem Lse. Braber, Pr. Az. Rootsant
Mij present P. Deugt, secrets.??

[11-09-1795]
Heden den 11e September 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stadt aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Stoffel Koningswout, jongman, geboren en wonende alhier, met Catolijntje van Dam, jonge dochter, geboren en wonende mede alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staet te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Johs. Wm. Braber, Willem Lse. Braber, Pr. Az. Rootsant??
Mij present P. Deugt, secrets.??

[25-09-1795]
Heden den 25e September 1795 zijn Adrianus Krijne, weduenaer van Maria Kaesberg, wonende onder Middelharnis, en Elijsabeth Kuik, wedue van Aren Molenaer, geboren te Ooltgensplaet en wonende alhier, na dat hun drie huwelijks geboden, zo hier als in Middelharnis ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde door den schout, de municipaliteit en secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Willem L. Braber, Johs. Wm. Braber
P. Deugt, secrets.??

[02-10-1795]
Heden den 2e October 1795 zijn Cornelis Bongers, j. m., geboren te Schoonhoven en wonende alhier, en Jacoba Poelman, wedue van Adriaen den Engelsman, alhier geboren en wonende, voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stad aen ???t Haringvliet, na dat hunne drie huwelijks geboden ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staet bevestigt. -?? ?? ????
En ten oirconde door den schout, de municipaliteit en secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Wilh. Van Waenen, J. Bouman??
P. Deugt, secrets.??

[02-10-1795]
Heden den 2e October 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stadt aan ???t Haringvliet Stoffel Koningswout, j. m.,?? geboren en wonende alhier, en Catolijntje van Dam, j. d., geboren en wonende mede alhier, nadat hunne drie huwelijks geboden ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde door den schout, de municipaliteit en secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, W. van Waenen, J. Bouman
P. Deugt, secrets.

[13-11-1795]
Heden den 13e November 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Zeveron, j. m., geboren en wonende onder Ooltgensplaet, met Bastiaentje Hartog, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staet te laten bevestigen. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout

[30-11-1795]
Heden den 30e November 1795 zijn Jacob Zeveron, j. m., geboren en wonende onder St. Adolphsland, en Bastiaentje Hartog, j. d., geboren en wonende alhier, voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stad aan ???t Haringvliet, nadat hunne drie huwelijks proclamatien zo hier als te Ooltgensplaet, ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staet bevestigt. -
En ten oirconde door schout, de municipaliteit en secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Johs. Wm. Braber, J. Bouman
P. Deugt, secrets.??

[15-04-1796]
Heden den 15e April 1796 zijn voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stadt aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Jansze van Dam, j. m., geboren en wonende alhier, met Lijsbeth Jacobsze Dekker, j. d., geboren te Middelharnis en wonende mede alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staet te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Pr. Az. Rootsant, J. Bouman

[15-04-1796]
Heden den 15e April 1796 zijn voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Sloot, j. m., geboren te St. Philipsland en wonende alhier, met Cornelia Eduwaart, j. d., geboren op de gemeene grond van Sommelsdijk en Middelharnis en wonende mede alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te laten bevestigen. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, P. Az. Rootsant, J. Bouman

[29-04-1796]
Heden den 29e April 1796 zijn voor ond ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stadt aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Matthijsze Verkerke, j. m., geboren te St. Maertensdijk en wonende onder Melissant, met Johanna Maria Filippese Claasze, j. d., geboren te Rotterdam en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, P. Az. Rootsant, W. van Waenen

[06-05-1796]
Heden den 6e Meij 1796 zijn Arij Jansze van Dam, j. m., geboren en wonende alhier, en Lijsbeth Jacobsze Dekker, j. d., geboren te Middelharnis en wonende mede alhier, voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stad aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoonlijke huwelijks proclamatien alhier ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde door schout en de municipaliteit, als mede secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, A. Brul, Fr. v. Esveld

[06-05-1796]
Heden den 6e Meij 1796 zijn Teunis Sloot, j. m., geboren te St. Philipsland en wonende alhier, en Cornelia Eduwaart, j. d., geboren op de gemeene grond van Sommelsdijk en Middelharnis en wonende alhier, voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stad aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoonlijke huwelijks proclamatien alhier ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde door schout en de municipaliteit als mede secretaris geteekent datum uts.;
P. Deugt, schout en secrets., A. Brul, Fr. v Esveld

[19-05-1796]
Heden den 19e Meij 1796 zijn Cornelis Matthijsze Verkerke, j. m., geboren te St. Maertensdijk en wonende onder Melissant, en Johanna Maria Philipse Claasze, j. d., geboren te Rotterdam en wonende alhier, voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stad aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewonelijke huwelijks proclamatien ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staet bevestigt.
En ten oirconde door schout, municipaliteit en den secretaris geteekent, datum uts.:
P. Deugt, schout en secrets., J. Bouman, Fr. v. Esveld

[11-06-1796]
Den 11e Junij 1796 is aen ons ondergeteekenden geexhibeert een cerificaet van schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge behelzende dat aldaer in ondertrouw waren opgenomen Willem Donkersloot, weduwenaar van Jaabje Buth, geb. en wonende alhier, en Anna Drooger, j. d., geb. en wonende in de Nieuwe Tonge.
/get:/ P. Anemaet
1e proclamatie den 12e Junij 1796
2e - 19e dito
3e - 26e dito
P. Deugt, secrets.

[28-10-1796]
Heden den 28e October 1796 zijn voor ons ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stadt aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Vink, j. m., geboren en wonende te Middelharnis, met Agnietje de Graeff, j. d., geboren te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie huwelijk(s) proclamatien in den echten staet te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Fr. v. Esveld, Willem L. Braber

[25-10-1796]
Den 25e October 1796 is aen ondergeteekende (ge)exhibeert een certificaat van Jo. Herm. Krom, v. d. m. te Poortvliet, behelzende dat aldaer in ondertrouw waren opgenomen Pieter Mulders, wedr. wijlen Cornelia Goosens, met Jannetje Schouwenaar, j. d., geb. te Poortvliet.
/get:/ Jo. Herm. Krom, v. d. m. ibid.
1e proclamatie den 28e October 1796
2e dito den 4e?? Nov.ber
3e dito den 11e dito
P. Deugt, secrets.

[18-11-1796]
Heden den 18e Novemb. 1796 zijn Leendert Vink, j. m., geb. en wonende onder Middelharnis, en Grietje de Graef, j. d., geboren te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, voor ondergeteekende schout en de municipaliteit van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewone proclamatien ongehindert waren gegaen in den huwelijken staat bevestigt . -
En ten oirconde door schout en de municipaliteit en den secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Fr. v. Esveld, Willem L. Braber

[09-12-1796]
Heden den 9e December 1796 zijn voor ons ondergeteekende schout en municipaliteit van Stadt aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Johan Nicolaus Kuhns, j. m., geboren te Greeffert in Hessenland, met Cornelia Domine, j. d., geboren en wonende beide alhier omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staet te worden bevestigt. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, A. Brul, Fr. v. Esveld

[30-12-1796]
Heden den 30e December 1796 zijn Johan Nicolaus Kuhns, j. m., geboren te Greeffert in Hessenland, en Cornelia Domine, j. d., geboren alhier en wonende beide alhier, voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoonlijke proclamatien ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde bij schout, de scheepenen en secretaris geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, A. Brul, Fr. v. Esveld

[07-04-1797]
Heden den 7e April 1797 zijn Maerten Donk, j. m., geboren en wonende te Middelharnis, en Arentje Bruinshoff, wedue van Abraham Vermeule, geb. in de Oude Tonge en wonende alhier, voor ons ondergeteekende schout en de scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewone proclamatien zoude gegaen zijn, in den echten staet te worden bevestigt. -??
En ten oirconde geteekent datum uts.:??
P. Deugt, schout en secrets., Fr. v. Esveld

[07-04-1797]
Heden den 7e April 1797 zijn Laurens van Rossum, j. m., geb. onder St. Adolphsland en wonende alhier, en Arentje Oosterling, j. d., geboren en wonende alhier, om na het eindigen der gewone drie huwelijks proclamatien, in den echten staat te worden bevestigt. -??
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, secrets., Fr. v. Esveld

[28-04-1797]
Heden den 28e April 1797 zijn Maerten Donk, j. m., geboren en wonende te Middelharnis, en Arentje Bruinshoff, wede. van Abraham Vermeule, geb. in d??? Oude Tonge en wonende alhier, en Laurens van Rossum, j. m., geb. onder St. Adolphsland en wonende alhier, en Arentje Oosterling, j. d., geboren en wonende alhier, voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoonlijke proclamatien ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staet bevestigt.
En ten oirconde bij schout en scheepenen als mede secretaris geteekent datum uts.:??
P. Deugt, schout, A. Brul, Fr. v. Esveld

[19-05-1797]
Heden den 19e Meij 1797 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik van Beek, j. m., geboren en wonende onder Melissant, met Adriana Kranenburg, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen van de drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout en secrets., A. Brul, Willem L. Braber??

[01-06-1797]
Heden den 1e Junij 1797 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Joris den Boer, j. m., geboren en wonende alhier, met Pietertje Zwanenbag, j. d., geboren en wonende mede alhier, omme na het eindigen van de drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout en secrets., A. Brul, Fr. v. Esveld??

[10-06-1797]
Heden den 10e Junij 1797 zijn Hendrik van Beek, j. m., geboren en wonende onder Melissant, en Adriana Kranenburg, j. d., geboren en wonende alhier, voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewone huwelijks proclamatien ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staet bevestigt. -
En ten oirconde geteekent bij schout en scheepenen als mede secretaris datum uts.:??
P. Deugt, schout en secrets., J. Bouman, A. Brul, Willem L. Braber

[23-06-1797]
Heden den 23e Junij 1797 zijn Joris den Boer, j. m., geboren en wonende alhier, en Pietertje Zwanenbag, j. d., geboren en wonende mede alhier, voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewone huwelijks proclamatien ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde geteekent bij schouten scheepenen als mede secretaris datum uts.:
P. Deugt, schout en secrets., P. Diepenhorst, Abraham Hertog

[08-07-1797]
Heden den 8e Julij 1797 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Frans van Esvelt, weduenaer van Cornelia Josina van der Snoek, geboren te Stratem en wonende alhier, met Elijsabeth van der Zeijde, j. d., geboren en wonende te Heinenoort, omme na het eindigen van de drie huwelijks proclamatien in den echten staet te worden bevestigt. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout en secrets., P. Diepenhorst, J. Bouman

[14-07-1797]
Heden den 14e Julij 1797 zijn voor mij ondergeteekende schout en secretaris van Stadt aen ???t Haringvliet, bij absentie van de leeden der regeering, in wettigen ondertrouw opgenomen Christiaen Borgdorf, geboren te Groote Laffert in ???t Stift Hulsen en wonende onder Adolp(h)sland, met Maatje van Grootvelt, j. d., geb. en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt.
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout en secrets., M. Braber

[24-07-1797]
Heden den 24e Julij 1797 zijn Frans van Esvelt, weduenaer van Cornelia Josina van der Snoek, wonende alhier, en Elijsabeth van der Zijde, j. d., geboren te Heinenoort en wonende mede alhier, door ons ondergeteekende scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde bij scheepenen geteekent datum uts.:
Ab. Hertog, P. Diepenhorst

[05-08-1797]
Heden den 5e Augustus 1797 zijn Christiaen Borgdorf, j. m., geboren te Groote Laffert in ???t Stif Hulsen, wonende onder St. Adolphsland, en Maet(je) van Grootvelt, j. d., geboren en wonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert waren gegaen, in den huwelijken staet bevestigt. -
En ten oirconde bij schout en scheepenen geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Fr. v. Esveld, M. Braber

[04-08-1797]
Heden den 4e Augustus 1797 zijn door ons schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaen Hartman, j. m., geboren in de Oude Tonge en wonende onder Middelharnis, met Cornelia van Oort, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien te worden bevestigt in den echten staet. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Fr. v. Esveld, M. Braber, A. Hertog

[25-08-1797]
Heden den 25e Augustus 1797 zijn Bastiaen Hartman, j. m., geboren in de Oude Tonge en wonende onder Middelharnis, en Cornelia van Oort, j. d., geboren en wonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie huwelijks proclamatien zijn gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde bij schout en scheepenen geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout en secrets., Fr. v. Esveld, J. Bouman

[15-09-1797]
Heden den 15en September 1797 zijn door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Cornelis van Berge, j. m., geboren te Dirksland en wonende alhier, met Francijna Joh.se Braber, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien te worden bevestigt in den echten staat. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, M. Braber, J. Bouman????

[22-09-1797]
Heden den 22e September 1797 zijn door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Pantel Faalburg, j. m., geboren in Den Briel en wonende alhier, met Wilmtje van Sina, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien te worden bevestigt in den echten staat. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Fr. v. Esveld, A. Hertog

[06-10-1797]
Heden den 6e October 1797 zijn Cornelis van Bergen, j. m., geboren te Dirksland en wonende alhier, en Francijna Joh.se Braber, j. d., geboren en wonende mede alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie huwelijks proclamatien waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt. -
En ten oirconde bij schout en scheepenen voornt. geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, M. Braber, Fr. v. Esveld

[13-10-1797]
Heden den 13e October zijn Pantel Faalburg, j. m., geboren in Den Briel en wonende alhier, en Wilmtje van Sina, j. d., geboren en wonende mede alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aen ???t Haringvliet, nadat hunne drie huwelijks proclamatien waren gegaen, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde bij schout en scheepenen voornt. geteekent datum uts.:
P. Deugt, schout, Fr. v. Esveld, P. Diepenhorst??

[01-06-1798]
Heeden den 1en Junij 1798 zijn Jan van Putten, j. m., gebooren en woonende onder Middelharnis, en Annetje Cornelisz Verhoeff, j. d., gebooren te Ooltgensplaat en woonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenoomen omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
Willem Joh.se Braber, A. Brul, Fr. v. Esveld
Mij present G. Diepenhorst, prov. secrets.

[21-06-1798]
Heeden den 21 Junij 1798 zijn Jan van Putten, j. m., geboren en woonende onder Middelharnis, en Annetje Cornelisz Verhoeff, j. d., geboren te Ooltgensplaat en woonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stadt aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie huwelijks proclamatien waren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde bij schout en scheepenen voornt. geteekent datum utsa.:
Wm. Joh.se Braber, A. Brul, Pr. Az Rootsant, Fr. v. Esveld, Willem L. Braber, Jacob Braber

[20-07-1798]
Heeden den 20 Julij 1798 zijn Corns. Voordijk, j. m., geboren te Stad en woonende alhier, en Niesje Donkersloor, j. d., geboren - en woonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt.
En ten oirconde getekent datum utsa.:
Wm. Joh.se Braber, Fr. v. Esveld, Jacob Braber
Mij present G. Diepenhorst, prov. secs.

[09-08-1798]
Heeden den 9 Augustus 1798 zijn Cornelis Voordijk, j. m., geboren en wonende alhier, met Niesje Donkersloot, j. d., geboren en woonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie huwelijks proclamatien waren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde bij schout en scheepenen voornt. geteekend datum utsa.:
Wm. Joh.se Braber, Pr. Az Rootsant, A. Brul, Willem L. Braber, Jacob Braber

[14-09-1798]
Heeden den 14 September 1798 zijn Aren Missel, weduwnr. van Klaasje van der Linde, wonende alhier, en Neeltje van der Ham, j. d. geboren in de Oude Tonge en wonende onder Middelharnis, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied in ondertrouw opgenomen om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt, en ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, A. Brul

[02-10-1798]
Heeden den 2en October 1798 zijn Aren Missel, weduwenaar van Klaasje van der Linde, woonende alhier, en Neeltje van der Ham, j. d. gebooren in de Oude Tonge en wonende onder Middelharnis, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert waren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, schout en secs., Jacob Braber, A. Brul

[08-10-1798]
Heeden den 8 October 1798 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigt, na dat aan ons schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied was geexhibeert bewijs, dat de huwelijks proclamatien zoo in Ooltgensplaat als in de Nieuwe Tonge ongehindert waren gegaan, Antonij Bongers, j. m., geboren en wonende alhier, met Adriaantje Admiraal, j. d., geboren en woonende in de Nieuwe Tonge.??
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, schout en secs., A. Brul, Fr. v. Esveld

[08-12-1798]
Heeden den 8e December 1798 zijn Pieter van Drunen, j. m., geboren op Den Bommel en woonende alhier, en Adriaantje van Hulst, j. d., geboren en woonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen, om na het eindigen de drie huwelijks proclamatien in den echten staat bevestigt te worden. -
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Fr. v. Esveld, Willem L. Braber

[31-12-1798]
Heeden den 31 December 1798 zijn alhier in den huwelijken staat bevestigt, na dat aan ons schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet is gebleeken dat hunne drie huwelijksproclamatien onverhindert waren gegaan, Pieter van Drunen, j. m., geboren in Den Bommel en wonende alhier, en Adriaantje van Hulst, j. d., geboren en woonende te Stad aan ???t Haringvliet.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Pr. Az Rootsant, A. Brul, Willem L. Braber

[11-01-1799]
Heeden den 11 Januarij 1799 zijn Hendrik Gerritse Tiggelman, j. m., geboren en woonende onder Den Bommel, en Cornelia de Man, weduwe van Maarten Nijpjes en woonende alhier, door ons ondergeteekende schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Pr. Az Rootsant, Jacob Braber

[11-01-1799]
Heeden den 11 Januarij 1799 zijn Frans Simonsz van der Valk, j. m., geboren en wonende onder Sommelsdijk, en Tannetje Gerritse Bakker, j. d., geboren en wonende te Stad aan ???t Haringvliet, door ons schout en scheepenen van Stad voornt. in ondertrouw opgenomen, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat te worden bevestigt.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Pr. Az Rootsant, Jacob Braber

[29-01-1799]
Heeden den 29 Januarij 1799 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den huwelijken staat bevestigt, nadat aan ons gebleeken was dat ze hunne gewoone huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad, Hendrik Gerritze Tiggelman, j.m., geboren en wonende onder Den Bommel, en Cornelia de Man, weduwe van Maarten Nijpjes, geboren en woonende alhier, als mede Frans van der Valk, j. m., geboren en woonende onder Sommelsdijk, met Tannetje Gerritze Bakker, j. d., gebooren en woonende te Stad aan ???t Haringvliet.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, schout en secs., Fr. v. Esveld, Willem L. Braber

[13-04-1799]
Heeden den 13en April 1799 zijn Cornelis Domine, j. m., gebooren en wonende te Middelharnis, en Pieternella van Beek, weduwe van Dirk Schafteram, geboren te Oude Tong(e) en wonende alhier, door ons schout en scheepenen van Stad voornt. in ondertrouw opgenomen, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Pr. Az Rootsant, A. Brul

[19-04-1799]
Heden den 19e April 1799 zijn Teunis Schaap, j. m., gebooren en wonende alhier, en Maria Klos, j. d., gebooren in de Oude Tonge en meede alhier woonachtig, als meede Wiggert Vreeswijk, j. m., gebooren te Eemnes Binnendijk, en Jannetje Kodde, wed. van Stoffel Hardendoot, geboren in de Oude Tonge en beijde alhier woonachtig, bij ons schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den echten staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Fr. van Esveld

[04-05-1799]
Heeden den 4e Meij 1799 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied in den huwelijken staat bevestigt, na dat aan ons gebleeken was dat se hunne drie gewoone huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad, Cornelis Domine, j. m., geboren te Middelharnis en woonende alhier, met Pieternella van Beek, weduwe van Dirk Schafteram, geboren in de Oude Tong(e) en mede alhier woonachtig.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Pr. Az Rootsant??

[10-05-1799]
Heeden den 10 Meij 1799 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den huwelijken staat bevestigd, na dat ze hunne drie gewoone huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad, Teunis Schaap, j. m., geboren en wonende alhier, en Maria Klos, j. d., geboren in de Oude Tonge en mede alhier wonende, alsmede Wiggert Vreeswijk, j. m., gebooren te Eemnes Binnendijk, en Jannetje Kodde, weduwe van Stoffel Hardendood, geboren in de Oude Tong(e) en beide alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Pr. Az Rootsant, Fr. v. Esveld

[28-02-1800]
Heeden den 28 Februarij 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Maarten van Dam, j. m., geboren en woonende alhier, met Jannetje van Werkendam, j. d., geboren te Dirkslant en wonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Willem Ls. Braber

[17-03-1800]
Heeden den 17 Maart 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den huwelijken staat bevestigt, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert zijn gegaan, Maarten van Dam, j. m., geboren en wonende alhier, met Jannetje van Werkendam, j. d., gebooren te Dirksland en wonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, A. Brul, Jacob Braber, Fr. v. Esveld, Pr. Az Rootsant

[28-03-1800]
Heeden den 28 Maart 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenoomen Corstiaan Vink, j. m., geboren onder Dirkslant en wonende te Stad, en Adriaantje van der Haart, j. d., gebooren en woonende te Stad voornt.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Pr. Az Rootsant

[18-04-1800]
Heeden den 18 April 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den huwelijken staat bevestigt, na dat ze hunne drie gewoone huwelijkze voorstellen onverhindert hebben gehad, Corstiaan Vink, j. m., geboren onder Dirkslant en woonende alhier, en Adriaantje van der Haart, j. d., geboren en woonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Pr. Az Rootsant

[26-04-1800]
Heeden den 26 April 1800 zijn voor schout en scheepenen in ondertrouw opgenoomen Karel van Dijk, weduwnr. van Neeltje Smit, geboren te Amsterdam en woonende alhier, en Wilhelmina van Waanen, j. d., geboren te Kudelstaart en woonende alhier.
En ten oirconde geteekent te Stad aan ???t Haringvliet den datum als boven.
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Pr. Az Rootsant

[13-05-1800]
Heeden den 13 Meij 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den huwelijken staat bevestigt, na dat se hunne drie gewoone voorstellen onverhindert hebben gehad, Karel van Dijk, weduwnr. van Neeltje Smit, geboren te Amsterdam en wonende alhier, en Wilhelmina van Waanen, j. d., gebooren te Kudelstaart en woonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Pr. Az Rootsant, Willem Ls. Braber

[11-07-1800]
Heeden den 11 Julij 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied in ondertrouw opgenomen Wiggert de Vries, weduwenaar van Lena Gerritse Reedijk, en Neeltje Cornelisse Breur, weduwe van Cornelis Breur en beide woonende alhier, om na het eindigen der drie gewoone huwelijkse voorstellen in den echten staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Pr. Az Ro(ot)sant

[01-08-1800]
Heeden den 1 Augustus 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied, na(t) dat hunne drie gewoone voorstellen onverhindert waren afgeloopen, in den huwelijken staat bevestigt, Wiggert de Vries, weduwenaar van Lena Gerritse Reedijk, en Neeltje Cornelisse Breur, weduwe van Cornelis Breur en beide woonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Willem Ls. Braber

[12-09-1800]
Heeden den 12en September 1800 zijn voor schout en scheepenen in ondertrouw opgenoomen Jan Kalle, j. m., gebooren te Middelharnis en woonende alhier, en Kaatje Zandboer, j. d., geboren te (Den) Bommel en woonende onder Middelharnis, omme na het eindigen der drie gewoone huwelijkse voorstellen in den echten staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Fr. v. Esveld

[30-09-1800]
Heeden den 30 September 1800 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone voorstellen onverhindert waren afgeloopen, in den huwelijken staat bevestigt, Jan Kalle, j. m., geboren te Middelharnis en woonende alhier, en Kaatje Zandboer, j. d., geboren te (Den) Bommel en woonende onder Middelharnis.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Pr. Az Rootsant??

[03-12-1800]??
Heeden den 3 December 1800 zijn voor de municipaliteit van Stad in ondertrouw opgenoomen Hendrik Laage, weduwnr. van Jannetje Haverstad, woonende onder de Oude Tong(e), met Geertje Antonis, weduwe van Abraham Maartense, woonende alhier, om na het eindigen der drie gewoone huwelijkse voorstellen in den egten staat te worden bevestigt.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Willem Ls. Braber

[22-12-1800]
Heeden den 22 December 1800 zijn voor de municipaliteit van Stad aan ???t Haringvlied, na dat de drie gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert waren afgeloopen, in den huwelijken staat bevestigt, Hendrik Laage, weduwnr. van Jannetje Haverstad, woonende onder de Oude Tong(e), met Geertje Antonis, weduwe van Abraham Maartense, woonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst,
Jacob Braber

[26-06-1801]
Heeden den 26 Junij 1801 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied in ondertrouw opgenoomen Christiaan Borgdorp, weduwnaar van Maatje van Grootveld, en Pietertje Zwaanenbag, wed. van Joris den Boer en beide alhier woonagtig, omme na het eindigen der drie gewoone huwelijkse voorstellen in den echten staat te worden bevestigt.
En ten oirconde geteekend,
G. Diepenhorst, schout, Jacob Braber, As. de Groot

[13-07-1801]
Heeden den 13 Julij 1801 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat de drie gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert waren afgeloopen, in den huwelijken staat bevestigt Christiaan Borgdorp, weduwnaar van Maatje van Grootveld, en Pietertje Zwaanenbag, wed. van Joris den Boer en beide alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekend,
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Fr. v. Esveld

[25-07-1801]
Heeden den 25 Julij 1801 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied in ondertrouw opgenomen Maarten Hartog, j. m., geboren en woonende te Stad aan ???t Haringvlied, en Johanna Corn. Buth, j. d., gebooren en woonende te Stad voornt., omme na het eindigen der drie gewoone zondagsche geboden in den echten staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst, Jacob Braber, Pieter Bouman

[12-08-1801]
Heeden den 12 Augustus 1801 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvlied, na dat de drie gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt Maarten Hartog, j. m., geboren en wonende alhier, en Johanna Corn. Buth, j. d., geboren en wonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.:
G. Diepenhorst

[01-01-1802]
Heeden den 1e Januarij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Pieter van der Tulp, j. m., gebooren en wonende alhier, en Maria Joele, j. d., gebooren te Rotterdam en meede alhier woonagtig, omme na het eindigen der drie gewoone zondaagse geboden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Fr. v. Esveld, Pieter Bouman

[18-01-1802]
Heeden den 18e Januarij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat de drie gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Pieter van der Tulp, j. m., gebooren en wonende alhier, en Maria Joele, j. d, geb. te Rotterdam en meede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekent datum utsupra,??
A. P. Kerwal Anemaet, Willem Ls. Braber, Fr. v. Esveld
willemeijntije van den bos wedewe van heijnderik deijkman moeder van maria ijoel geve meijn dogter ten huweleijk met volkomege noege met pieter tulp

[12-02-1802]
Heeden den 12e Februarij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Leendert Verbiest, j. m., gebooren te Sommelsdijk en wonende te Middelharnis, en Maria Ooms, j. d., gebooren en wonende te Stad aan ???t Haringvliet, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse geboden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,??
A. P. Kerwal Anemaet, Pieter Bouman, As. de Groot

[01-03-1802]
Heeden den 1e Maart 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat de drie gewoone huwelijkse voorstellen onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigd Leendert Verbiest, j. m., gebooren te Sommelsdijk en wonende te Middelharnis, en Maria Ooms, j. d., gebooren en wonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,??
A. P. Kerwal Anemaet, Pieter Bouman, Willem Ls. Braber

[09-04-1802]
Heeden den 9e April 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Abraham van der Waal, weduwenaar van Sara Pieterse de Ruiter, gebooren en wonende te Middelharnis, en Adriaantje Leendertse Kattestaart, weduwe (van) Hendrik van den Berg, geb. in de Oude Tonge en wonende alhier, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse gebooden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, As. de Groot

[30-04-182]
Heeden den 30e April 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nadat de drie gewoone huwelijksvoorstellen onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Abraham van der Waal, wedr. van Sara Pieterse de Ruiter, gebooren en wonende te Middelharnis, en Adriaantje Leendertse Kattestaart, weduwe (van) Hendrik van den Berg, gebooren in de Oude Tonge en wonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,??
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, As. de Groot??

[30-04-1802]
Heeden den 30e April 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Martinus van de Zwaluw, j. m., geb. onder Steenbergen en wonende alhier, en Maria Legierse, j. d., geb. onder Sommelsdijk en meede alhier woonagtig, omme na het eindigen der drie gewoone sondaagse gebooden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Fr. v. Esveld??

[14-05-1802]
Heeden den 14e Meij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Adrianus Bakker, j. m., geb. en wonende alhier, en Jasperientje Gouwmans, j. d., geb. te Middelharnis en wonende meede alhier, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse geboden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Pr. Bouman, As. de Groot??

[17-05-1802]
Heeden den 17e Meij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nadat de drie gewoone huwelijksvoorstellen onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Martinus van de Zwaluw, j. m., gebooren onder Steenbergen en wonende alhier, en Maria Legierse, j. d., gebooren onder Sommelsdijk en meede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Fr. van Esveld, Jacob Braber

[19-05-1802]
Heeden den 19e Meij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Leendert Dubbelt, j. m., gebooren te Middelharnis en wonende te Dirksland, en Jacoba van der Haart, j. d., gebooren alhier, laest meede te Dirksland gewoond hebbende, dog tans alhier woonagtig, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse geboden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Fr. v. Esveld, Pr. Bouman
[01-06-1802]
Heeden den 1e Junij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat de drie gewoone huwelijksvoorstellen onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Adrianus Bakker, j. m., gebooren en wonende alhier, en Jasperientje Gouwmans, j. d., geb. te Middelharnis en wonende meede alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Fr. van Esveld, Pr. Bouman

[07-06-1802]
Heeden den 7e Junij 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aen ???t Haringvliet, na dat de drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Leendert Dubbeld, j. m., geb. te Middelharnis en wonende te Dirksland, en Jacoba van der Haart, j. d., geb. alhier en tans meede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Fr. v. Esveld

[22-08-1802]
Heeden den 22e Augustus 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aen ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Jan Overbeek, j. m., geb. te St. Anneland en wonende in Middelharnis, en Geertje Admiraal, j. d., geb. te Middelharnis en wonende onder Stad aen ???t Haringvliet, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse geboden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Fr. van Esveld, Pr. Bouman

[19-09-1802]
Heeden den 19e September 1802 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat de drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Jan Overbeek, j. m., geb. te St. Anneland en woonende in Middelharnis, en Geertje Admiraal, j. d., geb. te Middelharnis en wonende onder Stad aan ???t Haringvliet.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
Jacob Braber, Pr. Bouman, Willem Ls. Braber

[05-11-1802]
Heeden den 5e November 1802 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Lambert Donkersloot, j. m., geb. en wonende alhier, en Willemijna Breur, j. d., geb. te Herkingen en wonende te Ooltgensplaat, omme na het eindigen der drie gewoone sondaagse gebooden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Pr. Bouma, As. de Groot

[26-11-1802]
Heeden den 26e November 1802 zijn voor mij schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Lambert Donkersloot, j. m., geb. en wonende alhier, en Willemijna Breur, j. d., geb. te Herkingen en wonende te Ooltgensplaat.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,??
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Pr. Bouman????

[10-01-1803]
Heeden den 10den Januarij 1803 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Jillis Pietersz Missel, j. m., geboren en wonende te Middelharnis, en Poulina Warna, j. d., geb. en wonende alhier, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse geboden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,??
Jacob Braber, Pr. Bouman, Willem Ls. Braber

[02-02-1803]
Heeden den 2e Februarij 1803 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Jillis Pietersz Missel, j. m., gebooren en wonende te Middelharnis, en Poulina Warna, j. d., gebooren en wonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Pr. Bouman

[04-02-1803]
Heeden den 4e Februarij 1803 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Zacharias Kastelein, j. m., gebooren onder Ooltgensplaat en wonende alhier, en Jannetje Zwaanhil, j. d., gebooren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie gewoone sondaagse gebooden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekent datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Willem Ls. Braber

[25-02-1803]
Heeden den 25e Februarij 1803 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoone huwelijkvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijkenstaat bevestigt Zacharias Kastelein, j. m., gebooren onder Ooltgensplaat en wonende alhier, en Jannetje Zwaanhil, j. d., gebooren en wonendealhier.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Pr. Bouman, As. de Groot

[27-07-1803]
Heeden den 27e Julij 1803 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Cornelis Rijne, weduwenaar van Neeltje Huijzers, gebooren te Mijnsheerenland en wonende alhier, en Adriaantje Hartog, j. d., gebooren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse gebooden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oironde geteekent datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber. As. de Groot??

[16-08-1803]
Heeden den 16e Augustus 1803 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Corn. Rijne, weduwenaar van Neeltje Huizers, gebooren te Mijnsheerenland en woonende alhier, en Adriaantje Hartog, j. d., gebooren en wonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Pr. Bouman??

[03-12-1803]
Heeden den 3e December 1803 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Willem van der Made, weduwenaar van Maghgel Pieters, gebooren onder Ooltgensplaat en wonende alhier, en Arjaantje van Baale, jongedogter, gebooren onder Dirksland en meede alhier woonagtig, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse gebooden in den huwelijken staet bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
Jacob Braber, Pr. Bouman, Willem Ls. Braber??

[21-12-1803]
Heeden den 21e December 1803 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staet bevestigd Willem van der Maade, weduwenaar van Maghgel Pieters, gebooren onder Ooltgensplaat en wonende alhier, en Arjaantje van Baale, jongedogter, gebooren onder Dirksland en meede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Pr. Bouman, Willem Ls. Braber

[20-01-1804]
Heeden den 20e Januarij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Joele, j. m., gebooren te Rotterdam en woonende alhier, en Jacoba Verhoeve, wede. Jan de Wagter, gebooren te Dirksland en meede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie gewoone sondaagsche geboden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekent datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Pr. Bouman, Willem Ls. Braber

[10-02-1804]
Heeden den 10e Februarij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Johannis Joele, j. m., geb. te Rotterdam en wonende alhier, en Jacoba Verhoeve, weduwe Jan de Wagter, gebooren te Dirksland en meede alhier woonachtig.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Pr. Bouman

[10-02-1804]
Heeden den 10e Februarij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Andries van Prooijen, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende te Middelharnis, en Willemijna Diepenhorst, j. d., geb. te Kloetingen en wonende alhier, omme na het eindigen der drie gewoone sondaegse gebooden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, Jacob Braber, Pr. Bouman

[27-02-1804]
Heeden den 27e Februarij 1804 zijn voor scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Andries van Prooijen, j. m., geb. te Sommelsdijk en woonende te Middelharnis, en Willemijna Diepenhorst, j. d., geb. te Kloetingen en wonende alhier.
En ten oirconde geteekent datum utsa.,
Pr. Bouman, Willem Ls. Braber

[20-04-1804]
Heden den 20e April 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrits Smits, j. m., geb. in de Klundert en woonende alhier, en Jacomijna Flohil, wede. Gosuinus Diepenhorst, geb. te Serooskerke en mede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie gewoone zondaagse gebooden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekent datum utsa.,
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr. Bouman

[27-04-1804]
Heden den 27e April 1804 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Marijnis Johannisz Braber, j. m., geb. en woonende alhier, en Geertruij Roodzant, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie gewoone zondaagse gebooden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekent datum utsa.,
As. de Groot, Pr. Bouman, P. Diepenhorst

[08-05-1804]
Heden den 8e Meij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Gerrits Smits, j.m., geb. in de Klundert en woonende alhier, en Jacomijna Flohil, wede. Gosuinus Diepenhorst, geb. te Serooskerke en mede alhier woonachtig.
En ten oirconde geteekent datum utsa.,??
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr. Bouman

[16-05-1804]
Heden den 16e Meij 1804 zijn voor schout amptbew. en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Marijnis Johannisz Braber, j. m., geb. en woonende alhier, en Geertruij Roodzant, j. d., geb. en mede alhier woonachtig.
En ten oirconde geteekent datum utsa..
As. de Groot, Pr. Bouman, P. Diepenhorst

[18-05-1804]
Heden den 18e Meij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Leendertse Sloot, j. m., geb. in de Oude Tonge en woonende alhier, en Tannetje Lievense Braber, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie gewoone zondaagse geboden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
En ten oirconde geteekent. -
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr . Bouman

[25-05-1804]
Heden den 25e Meij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenoomen Jan van Eck, j. m., en laatst gewoond hebbende onder Ooltgensplaat en thans woonende alhier, en Annetje van Dam, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie gewoone zondaagsche geboden in den huwelijken staat te worden bevestigt.
En ten oirconde geteekent.-
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr. Bouman

[07-06-1804]
Heeden den 7e Junij 1804 zijn voor schout en leeden van ???t gemeentebestuur van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksvoorstellen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Cornelis Leendertse Sloot, j. m., geb. in de Oude Tonge en woonende alhier, en Tannetje Lievense Braber, j. d., geb. en meede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr. Bouman

[14-06-1804]
Heeden den 14e Junij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nadat hunne drie gewoone huwelijksproclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Jan van Eck, j. m., geb. en laats(t) gewoond hebbende onder Ooltgensplaat en thans woonende alhier, en Annetje van Dam, j. d., geb. en meede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr. Bouman, P. Diepenhorst

[17-07-1804]
Heeden den 17e Julij 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Cameraad, j. m., gebooren te Herkingen en woonende te Dirksland, en Francijna van te Hoff, j. d., geboren en woonende te Delfshaven, omme na het eindigen der drie gewoone sondaagse gebooden in den huwelijken staat bevestigd te worden.
En ten oirconde geteekend,
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot. Pr. Bouman

[07-08-1804]
Heeden den 7e Augustus 1804 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijksproclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Jan Cameraad, j. m., gebooren te Herkingen en woonende te Dirksland, en Francijna van ???t Hoff, j. d., gebooren en wonende te Delfshaven.
En ten oirconde geteekend datum utsupra,??
As. de Groot, Pr. Bouman, P. Diepenhorst

[02-11-1804]
Heden den 2e November 1804 zijn voor schouten scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Lensvelt, j. m., geb. te Oudbeijerland en woonende te Hellevoetsluis, en Jannetje Diepenhorst, j. d., geb. te Herkingen en woonende alhier.
En ten oirconde geteekent. -
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr. Bouman

[19-11-1804]
Heden den 19e November 1804 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Jan Lensvelt, j. m., geb. te Oudbeijerland en woonende te Hellevoetsluis, en Jannetje Diepenhorst, j. d., geb. te Herkingen en woonende alhier.
En ten oirconde geteekend datum utsa.,??
A. P. Kerwal Anemaet, As. de Groot, Pr. Bouman??

[09-03-1805]
Heden den 9e Maart 1805 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Joost Hoedemans, weduwenaar van Adriana Schreur, geb. te Ooltgensplaat en woonende alhier, en Annetje Plochooij, j. d., geb. en mede alhier woonachtig. -
En ten oirconde geteekent datum utsa.,
Jacob Braber, P. Diepenhorst??

[15-03-1805]
Heden den 15e Maart 1805 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Aart van Dijk, wedr. van Pieternella Hommels, geb. te Almkerk en woonnde alhier, en Cornelia Grondhout, wede. van Huijg Bonnet, geb. te Delft en mede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekent datum utsa.,
Jacob Braber, P. Diepenhorst??

[25-03-1805]
Heden den 25e Maart 1805 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt.
Joost Hoedemans, wedr. van Adriana Schreur, geb. te Ooltgensplaat en woonende alhier, en Annetje Plochooij, j. d., geb. en mede alhier woonachtig.
En ten oirconde geteekend datum utsa.,
Jacob Braber, P. Diepenhorst??

[01-04-1805]
Heden den 1e April 1805 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Aart van Dijk, wedr. van Pieternella Hommels, geb. te Almkerk en woonende alhier, en Cornelia Grondhout, wede. van Huig Bonnet, geb. te Delft en mede alhier woonagtig.
En ten oirconde geteekent dato utsa.,
Jacob Braber, P. Diepenhorst

[05-04-1805]
Heden den 5e April 1805 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Plochooij, j. m., geb. en woonende alhier, en Teuntje Tibout, j. d., geb. te Stad voornt. en woonende onder de jurisdictie van Middelharnis.
En ten oirconde geteekent datum utsa.,
Jacob Braber, P. Diepenhorst

[23-04-1805]
Heden den 23e April 1805 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien, zoo hier als te Middelharnis, ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Hendrik Plochooij, woonende alhier, en Teuntje Tibout, j. d., geb. te Stad voornt. en woonende onder de jurisdictie van Middelharnis.
En ten oirconde geteekent datum utsa.,
Jacob Braber, P. Diepenhorst??

[29-06-1805]
Heden den 29e Junij 1805 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Andries Oosterling, j. m., geb. en woonende alhier, en Jannetje Kievit, j. d., geb. en woonende te Sommelsdijk.
En ten oirconde geteekent. -
Johs. de Milde, schout, Jacob Braber, P. Diepenhorst??

[04-07-1805]
Heden den 4e Julij 1805 zijn voor schout en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob van Prooijen, j. m., geb. en woonende alhier, en Teuntje Pas, geb. te Middelharnis en mede alhier woonagtig.??
En ten oirconde geteekent. -
Johs. de Milde, Jacob Braber, P. Diepenhorst

[15-07-1805]
Heden den 15 Julij 1805 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien, zo hier als te Sommelsdijk, ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Andries Oosterling, woonende alhier, en Jannetje Kievit, geboren en woonende te Sommelsdijk. -
En ten oirconde geteekent datum uts.:
Johs. de Milde, Jacob Braber, P. Diepenhorst??

[23-07-1805]
Heden den 23e Julij 1805 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd Jacob van Prooijen, geb. (en) woonende alhier, en Teuntje Pas, geb. te Middelharnis en mede alhier woonagtig. -
En ten oirconde geteekent. -
Johs. de Milde, Jacob Braber, P. Diepenhorst

[06-11-1805]
Heden den 6e November 1805 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Wouter van der Veer, j. m., geb. onder de jurisdictie van Den Bommel en woonende onder die van Ooltgensplaat, en Cornelia Braber, j. d., geb. en woonende alhier. -
En ten oirconde geteekent.
Johs. de Milde

[25-11-1805]
Heden den 25e November 1805 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Wouter van der Veer, geb. onder de jurisdictie van Den Bommel en woonende thans alhier, en Cornelia Braber, geb. en mede alhier woonagtig. -
En ten oirconde geteekent.
Johs. de Milde

[19-02-1806]
Heden den 19e Februarij 1806 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Adam van der Sluis, j. m., geb. en woonende alhier, en Geertje Johs. Voordijk, j. d., geb. en mede alhier woonachtig. -
En ten oirconde geteekent. -
Johs. de Milde

[18-03-1806]
Heden den 18e Maart 1806 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat hunne huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Adam van der Sluis, geb. en woonende alhier, en Geertje Johs. Voordijk, geb. en mede alhier woonachtig.
En ten oirconde geteekent. -
Johs. de Milde

[18-07-1806]
Heden den 18e Julij 1806 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Willem de Bergh, wedr. van Cornelia van Eck, woonende alhier, en Pietronella de Ruiter, wede. van Johannis Bongers, laatst gewoond hebbende in de Oude Tonge en thans mede alhier woonagtig. -??
En ten oirconde geteekent. -
P. Diepenhorst, secr. ad interim

[26-02-1807]
Heden den 26e Februarij 1807 zijn voor den provisionelen schout, mitsgaders schepenen van Stad aan het Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Aren Oosterling, j. m., geb. en thans te Stad woonachtig, en Cornelia Sierveld, j. d., geboren te Oostduijveland en thans mede alhier woonagtig, om na het onverhinderd eindigen der drie zondagsch proclamatien, zoo ten dezer plaetse als wegens de bruidegom te Ooltgensplaat en de bruid te Dirxland (?), zich in den echten staet te laeten bevestigen.
Ten oirconde getekend,
Als provis. schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, P. Diepenhorst

[05-03-1807]
Heeden den 5e Maart 1807 zijn voor den provisioneelen schout, mitsgaders scheepenen van Stad aen het Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Gerritsz Tichelman, weduenaar van Cornelia Jansz de Man, geboren onder de jurisdictie van Den Bommel en woonende alhier, en Jannetje Admiraal, meerderja. j. d., geboren en meede alhier woonachtig, om nae het onverhindert eindigen der drie zondagsch proclamatien alhier, zich in den echten staet te laeten bevestigen.
Ten oirconde geteekend. -
Als prov. schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, P. Diepenhorst??

[19-03-1807]
Heeden den 19e Maart 1807 zijn voor den provisioneelen schout, mitsgaders scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nae dat hunne drie gewoone huwlijksproclamatien, zoo te Ooltgenplaat en Dirksland als te deezer plaatse, onverhindert gegaan waeren, in den huwelijken staat bevestigd Aren Oosterling, j. m., geboren en thans te Stad woonachtig, en Cornelia Sierveld, j. d., geboren te Oost Duijveland en thans meede alhier woonachtig. -
Ten oirconde geteekend.
Als prov. schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, As. de Groot, P. Dhorst

[25-03-1807]
Heeden den 25e Maart 1807 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nae dat hunne drie gewoone huwlijksproclamatien onverhindert gegaan waeren, in den huwelijken staat bevestigd Hendrik Gerritsz Tichelman, weduenaar van Cornelia Jansz de Man, geboren onder de jurisdictie van Den Bommel en woonende alhier, en Jannetje Admiraal, meerderjarige j. d., geboren en meede alhier wonachtig.
Ten oirconde geteekend. -
Als scheepen in deezen representeerende den schout en secrets. provis.: P. Diepenhorst, Pr. Bouman, Jacob Braber

[15-01-1808]
Heden den 15 Januarij 1808 zijn voor schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Zeedijk, j. m., geboren en wonende onder de jurisdictie van Srad aan ???t Haringvliet, en Cornelia Lievenze Braber, j. d., gebooren en meede alhier woonachtig, om na het onverhindert eindigen der drie sondaagsche proclamatien alhier, zich in den echten staat te laten bevestigen.
P. Diepenhorst, Willem Ls. Braber, As. de Groot

[04-02-1808]
Heden den 4e Februarij 1808 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, nae dat de drie gewoone huwlijksproclamatien onverhindert gegaan waeren, in den huwlijken staat bevestigd Marinus Zeedijk, j. m., en Cornelia Lievenze Braber, j. d., gebooren en onder deeze jurisdictie woonachtig.
Ten oirconde geteekend.
Als provis. schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, As. de Groot, Pr. Bouman

[09-04-1808]
Heden den 9 April 1808 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenoomen Arij van Rossum, j. m., geboren onder Den Bommel en wonende onder d??? Oude Tong, en Willemina Prinse, j. d., geboren te Herkinge en wonende alhier, om na het onverhinderd eindigen van drie zondagsche proclamatien, zoo ter deezen plaatse als wegens de bruidegom te Oude Tong, zich in den echten staat te laten bevestigen. -
Ten oirconde getekend
P. Diepenhorst, Pr. Bouman, As. de Groot

[09-04-1808]
Heden den 9e April 1808 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aen het Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Domine, weduenaar van Pieternella van Beek, geboren te Middelharnis, en Lourijntje van Eck, j. d., gebooren onder Adolphsland en beiden alhier woonachtig, om nae het onverhindert eindigen der drie zondagse proclamatien in den echten staat te laten bevestigen. -
Ten oirconde geteekend. -
P. Diepenhorst, As. de Groot

[28-04-1808]
Heden den 28 April 1808 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet, na dat de gewoone huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt Arij van Rossum, j. m., geboren onder Den Bommel en wonende onder de Oude Tonge, en Willemina Prinse, j. d., geboren te Herkinge en wonende alhier
Cornelis Domine, weduwenaar van Pieternella van Beek, geboren te Middelharnis, en?? Lourijntje van Eck, j. d., geboren onder Ooltgensplaat en wonende beide alhier.
Ten oirconde getekent.
P. Diepenhorst, As. de Groot, Willem Ls. Braber

[08-07-1808]
Heeden den 8e Julij 1808 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Johannus Woppenhorst, j. m., geb. te Goedereede, en Johanna Kranenburg, j. d., alhier geboren, beide alhier woonachtig, om na het onverhinderd eindigen der drie zondagsche proclamatien in den echten staat te worden bevestigd. -
Ten oirconde getekend. -
Pr. Bouman, P. Diepenhorst, Willem Ls. Braber??

[28-07-1808]
Heden den 28en Julij 1808 zijn voor schout en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Johannis Woppenhorst, j. m., geb. te Goedereede, en Johanna Kranenburg, j. d., geboren en beiden alhier woonachtig, na dat hunne drie zondagsche proclamatien onverhinderd waren gegaan. -
Ten oirconde getekend. -
Als schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, As. de Groot??

[25-08-1808]
Heden den 25sten Augustus 1808 zijn voor schout en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Joostsz van der Kamp, j. m., geb. en wonende onder Middelharnis, en Kniertje Leendertsdr Ras, j. d., geb. te Strien, laatst gewoond hebbende in de Klundert en thans alhier woonagtig, om na het onverhinderd eindigen der drie zondagsche proclamatien, zoo alhier als te Middelharnis en in de Klundert, in den echten staat te worden bevestigd. -
Ten oirconde getekend. -
Als schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Willem Ls. Braber, P. Diepenhorst

[20-10-1808]
Heden den 20 October 1808 zijn voor de onder staande schepenen van Stad in den echten staat bevestigt Willem J. van der Kamp, j. m., geboren en wonende onder Middelharnis, en Kniertje L. Ras, j. d., geboren te Strien, laast gewoond hebbende in de Klundert en thans alhier woonachtig, na dat hunne drie zondagsche proclamatien onverhindert waren gegaan. -
Ten oirconde getekend.
P. Dhorst, Willem Ls. Braber, As. de Groot

[30-12-1808]
Heden den 30 December 1808 zijn voor schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Aren de Vries, weduwenaar van Maria Roodzant, woonachtig en geboren alhier, en Neeltje Missel, j. d., geboren in de Oude Tong en meede alhier woonachtig, om na het onverhindert eindigen van drie zondaagsche proclamatien in den echten staat te laten bevestigen.
Ten oirconde getekend
Pr. Bouman, As. de Groot, P. Diepenhorst

[21-01-1809]
Heden den 21 Januarij 1809 zijn voor de onderstaande scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigt Aren de Vries, weduwenaarvan Maria Roodzant, geboren en wonende alhier, en Neeltje Missel, j d., geboren in de Oude Tonge en meede alhier woonachtig, na dat hunne drie sondaagsche proclamatien onverhindert waaren gegaan.
Ten oirconde getekend
P. Diepenhorst, Willem Ls. Braber, As. de Groot

[21-01-1809]
Heden den 21 Januarij 1809 zijn voor schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Jan Koolberge, j. m., geboren en wonende onder Middelharnis, en Neeltje Roodzant, j. d., geboren in de Nieuwe Tong en wonende alhier, om na het onverhindert eindigen van drie zondaagsche proclamatien in den echten staat te laten bevestigen.
Ten oirconde getekend. -
P. Diepenhorst, Willem Ls. Braber, As. de Groot

[21-01-1809]
Heden den 21 Januarij 1809 zijn voor scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan van der Pol, j. m., geboren onder Den Bommel en wonende onder Middelharnis, en Maria T. Kranenburg, j. d., geboren en wonende alhier, om na het onverhindert eindigen van drie sondaagsche proclamatien in den echten staat te laten bevestigen.
Ten oirconde getekend. -
P. Diepenhorst, As. de Groot, Willem Ls. Braber

[09-02-1809]
Heden den 9e Februarij 1809 zijn voor ondergetekende scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigt Jan Koolbergen, j. m., geboren en wonende onder Middelharnis, en Neeltje Roodzant, j. d., geboren in de Nieuwe Tong en wonende alhier.
Bastiaan van der Pol, j. m., geboren onder Den Bommel en wonende onder Middelharnis, en Maria T. Kranenburg, j. d., geboren en wonende alhier, na dat hunne drie sondaagsche proclamatien onverhindert waren gegaan.
Ten oirconde getekend
P. Diepenhorst, Pr. Bouman, Willem Ls. Braber

[23-03-1809]
Heden den 23e van Lentemaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Droger, j. m., geb. onder St. Adolphsland en wonende onder Middelharnis, en Johanna ???t Jonk, j. d., geb. en wonende te Stad aan ???t Haringvliet, om na het onverhinderd eindigen der drie zondagsche proclamatien, zoo alhier als wegens de bruidegom te Middelharnis, zich in den echten staat te laten bevestigen. -
L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, As. de Groot, Willem Ls. Braber

[14-04-1809]
Heden den 14e Grasmaand 1809 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Bastiaan Droger, j. m., geb. onder St. Adolphsland en wonende onder Middelharnis, en Johanna ???t Jonk, j. d., geb. en wonende te Stad aan ???t Haringvliet, nadat hunne drie zondagsche proclamatien onverhinderd waren gegaan.
Pr. Bouman, Ad. de Groot, P. Diepenhorst

[28-10-1809]
Heden den 28e van Wijnmaand 1809 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Kommer Zeedijk, laast weduwenaar van Heinderika van der Sloot, wonende onder Middelharnis en geboren alhier, en Maria Klos, weduwe van Teun Schaap, gebooren in de Oude Tonge en wonende meede alhier, om na het onverhindert eindigen der drie zondaagsche proclamatien, zo hier als op Middelharnis, zich in den echten staat te laten bevestigen.
Pr. Bouman, Willem Ls. Braber, P. Diepenhorst

[28-10-1809]
Heden den 28e van Wijnmaand 1809 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Gouswaard, j. m., geboren onder Middelharnis, en Lena Voordijk, j. d., geboren en wonende beide alhier, om na het onverhindert eindigen der drie zondaagsche proclamatien zich in den echten staat te laten bevestigen.
Pr. Bouman, Willem Ls. Braber, P. Diepenhorst

[16-11-1809]
Den 16e van Slagtmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van Stad aen het Haringvliet in den echten staat bevestigd Kommer Zeedijk, laatst weduenaar van Hendrika van der Sloot, wonende onder Middelharnis en geboren alhier, en Maria Klos, wedue van Teunis Schaap, geboren in de Oude Tong en meede alhier woonachtig, nadat hunne drie zondagse proclamatien, zoo alhier als te Middelharnis, onverhinderd waeren gegaan. -
Als schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, P. Diepenhorst. As. de Groot, Pr. Bouman

[23-11-1809]
Den 23e van Slagtmaand 1809 zijn voor schout en scheepenen van Stad aen het Haringvliet in den echten staat bevestigt Johannis Goudswaard, j. m., geboren onder Middelharnis, en Leena Voordijk, j. d., gebooren en beiden alhier woonachtig, nadat hunne drie zondaagse proclamatien onverhinderd waeren gegaan. -
Als schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, P. Diepenhorst

[22-02-1809]
Den 22en van Sprokkelmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan het Haringvliet in den echten staat bevestigd Willem van der Kooij, j. m., geb. en wonende te Middelharnis, en Neeltje Schaap, j. d., geb. en wonende alhier, na dat hunne drie zondagsche proclamatien, zoo alhier als te Middelharnis, onverhindert waren gegaan. -
Als schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, P. Diepenhorst, As. de Groot??

[02-02-1810]
Den 2e van Sprokkelmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Willem van der Kooij, j. m., geb. en wonende te Middelharnis, en Neeltje Schaap, j. d., geb. en wonende alhier, om na het onverhinderd eindigen der drie zondagsche proclamatien, zo alhier als wegens de bruidegom te Middelharnis, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
Als schout en secrets.
L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, Wm. Ls. Braber??

[14-04-1810]
Den 14e van Grasmaand 1810 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Onwijn, weduwenaar van Maria van Alfen, en Arentje Tiong, weduwe van Willem Eduaart, beide geboren en wonende alhier,
Jelier Vervloet, j. m., geboren te Ooltgensplaat, en Jannetje van Vugt, j. d., geboren onder Melissant en beide wonende alhier,
Arij Westdijk, j. m., geboren te Ooltgensplaat, en Huigje Hardendoot, j. d., geboren en beide alhier woonende,
Willem Vis, j. m., geboren onder de Willemstad, en Maria van der Veer, j. d., geboren onder Den Bommel en beide woonachtig alhier, om na het onverhinderd eindigen der drie sondaagsche proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
Als schout amptbewaarder Pr. Bouman, Wm. Ls. Braber, P. Diepenhorst

[25-05-1810]
Den 25e van Bloeimaand 1810 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigt Willem Onwijn, weduwenaar van Maria van Alfen, en Arentje Tiong, wed. van Willem Eduaart, beide geboren en wonende alhier,
Arij Westdijk, j. m., geboren te Ooltgensplaat, en Huigje Hardendoot, j. d., gebooren en beide alhier woonachtig,
Jelier Vervloet, j. m., geboren te Ooltgensplaat, en Jannetje van Vugt, j. d., geboren te Melissant en beide alhier woonachtig,
Willem Vis, j. m., geboren onder de Willemstad, en Maria van der Veer, j. d., geboren onder Den Bommel en beide alhier woonachtig, na dat hunne drie zondagsche proclamatien onverhindert waren gegaan.
Als schout amptbewaarder Pr. Bouman, Wm. Ls. Braber, P. Diepenhorst

[28-06-1810]
Den 28e van Zomermaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aan het Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Simon Johannisz van Noort, j. m., geboren en wonende alhier, en Johanna Pieterse Rollaff, j. d., geboren op de Hoge Zwaluw en meede alhier woonachtig, om nae het onverhinderd eindigen der drie zondagse geboden, zoo alhier als te Middelh., in den echten staat te worden bevestigd. -
L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, P. Diepenhorst

[12-07-1810]
Den 12e van Hooijmaand 1810 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van Stad aen het Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis van Prooijen, weduwenaar, geboren en wonende te Sommelsdijk, en Jannetje van Gelderen, j. d., geboren te Middelharnis en wonende te Stad aen het Haringvliet, om nae het onverhindert eindigen der drie zondagse geboden, zoo alhier als te Sommelsdijk wegens den bruidegom, in den echten te worden bevestigd. -
Pr. Bouman, As. de Groot, P. Dhorstt

[05-07-1810]
Den 5e van Hooijmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aen het Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Klijs Jansz Kranenburg, j. m., geboren te Sommelsdijk en woonachtig te Stad, en Ariaantje Verhoeve, j. d., geboren te Emmickhoven en mede alhier woonachtig, om nae het onverhinderd eindigen der drie zondagse geboden in den echten staat te worden bevestigd. -
L. Kolff van Oosterwijk, P. Diepenhorst, As. de Groot

[19-07-1810]
Den 19e van Hooijmaand 1810 zijn voor schouten schepenen van Stad aen het Haringvliet in den echten staat bevestigd Simon Johannisz van Noort, j. m., geboren en wonende alhier, en Johanna Pieterse Rollaff, j. d., geboren op de Hoge Zwaluw en meede alhier woonachtig, nadat hunne drie zondagse geboden, zoo alhier als wegens den bruijdegom te Middelharnis, onverhinderd waeren gegaan.??
Als schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, Wm. Ls. Braber??

[26-07-1810]
Den 26e van Hooijmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Klijs Jansz Kranenburg, j. m., geboren te Sommelsdijk en woonachtig te Stad, en Ariaantje Verhage, j. d., geboren te Emmickhoven en mede alhier woonachtig, nae dat hunne drie zondagse geboden onverhinderd waeren gegaan.
Als schout en secrets. L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, As. de Groot, Wm. Ls. Braber

[02-08-1810]
Den 2e van Oogstmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aen ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Teunis van Prooijen, weduenaar van Trijntje van den Berg, geboren en wonende te Sommelsdijk, en Jannetje van Gelderen, j. d., geboren te Middelharnis en wonende alhier, nae dat hunne drie zondagse geboden, zoo alhier als te Sommelsdijk, onverhinderd waeren gegaan.
L. Kolff van Oosterwijk, P. Diepenhorst, Wm. Ls. Braber

[09-08-1810]
Den 9e van Oogstmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aen het Haringvliet in ondertrouw opgenomen Huibrecht Tiebout, j. m., geboren alhier en woonachtig onder Sommelsdijk, en Jacoba van Eck, j. d., geboren te Ooltgensplaat en alhier woonachtig, om nae het onverhinderd eindigen der drie zondagse geboden alhier, als van wegens den bruidegom te Sommelsdijk, in den echten staat te worden bevestigd. -
L. Kolff van Oosterwijk, Pr. Bouman, As. de Groot

[31-08-1810]
Den 31e van Oogstmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aen ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Huibrecht Tiebout, j. m., geboren alhier en woonachtig onder Sommelsdijk, en Jacoba van Eck, j. d., geboren te Ooltgensplaat en alhier woonachtig, nae dat hunne drie zondagse geboden zoo alhier als te Sommelsdijk onverhinderd waeren gegaan.
L. Kolff van Oosterwijk, As. de Groot, P. Diepenhorst

[06-09-1810]
Den 6e van Herfstmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aen het Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Frans Visser, j. m., geboren te Middelharnis en laatst gewoond hebbende te Gouda, en Adriana Engelina Verbrugge, geboren en wonende te Gouda voornt., om nae het onverhindert eindigen der drie zondagse geboden, zoo alhier als te Gouda, in den echten te worden bevestigd. -??
L. Kolff van Oosterwijk, P. Diepenhorst, Pr. Bouman, As. de Groot

[22-11-1810]
Den 22e van Slagtmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aen ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Missel, j. m., geboren in de Oude Tong en wonagtig alhier, en Teuntje Koole, j. d., geboren te Dirksland en mede alhier woonachtig, om nae het onverhinderd eindigen der drie zondagse geboden alhier in den echten staat te worden bevestigd.
L. Kolff van Oosterwijk, As. de Groot, Wm. Ls. Braber

[22-11-1810]
Den 22e van Slagtmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Stad aen ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Frans Visser, j. m., geboren te Middelharnis en laatst gewoond hebbende te Gouda, en Adriana Engelina Verbrugge, j. d., geboren en wonende te Gouda voornt., nae dat hunne drie huwelijksgeboden, zoo alhier als te Gouda, onverhinderd waeren gegaan. -
L. Kolff van Oosterwijk, As. de Groot, Wm. Ls. Braber

[13-12-1810]
Den 13e van Wintermaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van Stad aen ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Bastiaan Missel, j. m., geboren in de Oude Tong en wonende alhier, en Teuntje Koole, j. d., geboren te Dirksland en meede alhier woonachtig, nae dat hunne drie huwlijksgeboden onverhinderd waeren gegaan. -
L. Kolff van Oosterwijk, As. de Groot, P. Diepenhorst

[22-02-1811]
De 22e Februarij 1811 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw opgenomen Kornelis Spoor, j. m., geboren op Den Bommel, en Burgje Slis, j. d., geboren te Sommelsdijk en beijden alhier woonachtig, om nae het onverhinderd eindigen der drie sondagse geboden in den echten staat te worden bevestigd. -
P. Diepenhorst, As. de Groot, Wm. Ls. Braber

[19-03-1811]
Den 19e Maart 1811 zijn voor schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigt Kornelis Spoor, j. m., geboren op Den Bommel, en Burgje Slis, j. d., geboren te Sommelsdijk en beide alhier woonachtig, na dat hunne drie huwelijkse geboden onverhindert waren gegaan. -
Pieter Diepenhorst, Wm. Ls. Braber, As. de Groot

[22-03-1811]
Den 22 Maart 1811 zijn voor schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Jan Lievense Braber, j. m., geboren en wonende alhier, en Jacomina Arense Braber, j. d., geboren en wonende onder Middelharnis, om na het onverhindert eindige(n) der drie geboden in den echten staat te worden bevestigt.
Pieter Diepenhorst, As. de Groot, Wm. Ls. Braber??

[24-03-1811]
Den 24 Maart 1811 zijn voor schout en schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Kasper van Gurp, j. m., geboren en wonende alhier, en Roka Vijverberg, j. d., geboren te Bruinisse en mede alhier woonachtig, om na het onverhindert eindigen der geboden in den echten staat te worden bevestigt. -
L. Kolff van Oosterwijk, P. Diepenhorst, Wm. Ls. Braber

[11-04-1811]
Den 11 April 1811 zijn voor schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigd Kasper van Gurp, j. m., geb. en wonende alhier, en Roka Vijverberg, j. d., geb. te Bruinisse en mede alhier woonagtig. -
Als meede Jan Lievensz Braber, j. m., geb. en woonende alhier, en Jacomina Arendsdr Braber, j. d., geb. en woonende onder Middelharnis. -??
Na dat hunne huwelijksgeboden onverhinderd waren gegaan. -
L. Kolff van Oosterwijk, Wm. Ls. Braber, P. Diepenhorst

[20-04-1811]
Den 20 April 1811 zijn voor - van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Kornelis Abramse Kastelein, j. m., geboren en wonende alhier, en Annetje Reest, j. d., geboren in de Fijnaart en meede alhier woonachtig, om na het onverhindert eindigen der drie sondaagsche geboden in de echten staat bevestigt te worden.
P. Diepenhorst, Wm. Ls. Braber, As. de Groot??

[27-04-1811]
Den 27 April 1811 zijn voor het gemeentebestuur van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Tomas Dijkman, j. m., geboren te Rotterdam, en Maria van Prooijen, j. d., geboren en beide alhier woonachtig. -
Maarten van Prooijen, j. m., geboren alhier, en Anna de Regt, j. d., geboren te Nieuw Beijerland en beide alhier woonachtig. -
Aren Smits, j. m., geboren in de Nieuwe Tong, (en) Maria Onwijn, j. d., geboren en beide alhier woonachtig. -
Om na het onverhindert eindigen der drie sondaagsche geboden in den echten staat bevestigt te worden.
P. Diepenhorst, Wm. Ls. Braber, As. de Groot

[16-05-1811]
Den 16 Meij 1811 zijn voor het gemeentebestuur van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigt Cornelis Abr. Kastelein, j. m., geboren en wonende alhier, (en) Jannetje Reest, j. d., geboren in de Fijnaart en meede alhier woonachtig, na dat hunne huwelijks geboden onverhindert waren gegaan.
L. Kolff van Oosterwijk, schout, P. Diepenhorst, As. de Groot

[19-05-1811]
Den 19 Meij zijn voor het gemeentebestuur van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigt Tomas Dijkman, j. m., geboren te Rotterdam, en Maria van Prooijen, j. d., geboren en beide alhier woonachtig.
Maarten van Prooijen, j. m., geboren alhier, en Anna de Regt, j. d., geboren te Nieuw Beijerland en beide alhier wonende.
Aren Smits, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge, en Maria Onwijn, j. d., geboren en beide alhier woonachtig. -
Nadat hunne huwelijks geboden onverhindert waren gegaan.
P. Diepenhorst, Wm. Ls. Braber

[24-05-1811]
Den 24 Meij 1811 zijn voor het gemeentebestuur van Stad aan ???t Haringvliet in ondertrouw opgenomen Gerrit Corn. van Eck, j. m., geboren en wonende onder Middelharnis, met Hester Jacobs Braber, j. d., geboren en wonende alhier, om na het onverhindert eindigen der geboden in den huwelijken staat bevestigt te worden. -
P. Diepenhorst, Wm. Ls. Braber

[13-06-1811]
Den 13 Junij 1811 zijn voor het gemeentebestuur van Stad aan ???t Haringvliet in den echten staat bevestigt Gerrit van Eck, j. m., geboren en wonende onder Middelharnis, en Hester Jac. Braber, j. d., geboren en wonende alhier, nadat hunne huwelijks geboden onverhindert waren gegaan. -
P. Diepenhorst, Wm. Ls. Braber