Stad aan het Haringvliet ??? Afhandeling nalatenschap Jan van Stelle (1748-1810)

No. 1 Memorie van aangeving van zodanige goederen, als zijn nagelaten bij Jan van Stelle, in leven woonende en op den 27e van Sprokkelmaand 1810 overleden te Stad aan ???t Haringvliet, en de belasting, op het regt der successie ingevolge ordonnantie van Hun Hoog Mogenden, gearresteert den 4e van Wijnmaand 1805 onderhevig
Welke nalatenschap, ingevolge den mutueelen testamenten door den overledenen met zijne voor overledene huisvrouw, Adriana Oudemans, op den 25e van Wintermaand 1783 voor den notaris Leendert Alebeek en zekere getuigen te Stad voornt. gepasseerd en verleeden, moet worden ge??rfd, gedeeld en genoten, voor de eene helfte bij den Grooten of Dorps Armen deszelver plaats, en, vermits het overlijden van den bovengen. Jan van Stelle bij versterf, en zonder nalating van kinderen of verdere afkomelingen, voor de wederhelfte bij deszelfs eenige nagelatene zuster Willemtje van Stelle, en het nagelaten kind van zijne voor overledene zuster Johanna van Stelle, met name Johannis Vonk, als zijnde zijne eenige erfgenamen ab intestato, ieder voor een gelijk aandeel, zonder dat door het gemeld overlijden eenig fidei commis is gedevalueerd of den eigendom van eenig usufructuair goed of kapitaal overgegaan, en welke nalatenschap bestaat in het navolgende.??
N 1 Een huis, erve en verdere gevolgen van dien, staande en geleegen aan de zuid westzijde van de Nieuwstraat binnen dezen dorpe tusschen de huisen van Adam van der Sluis en Hendrik Lage???s wed., tans genummerd No. 31, zijnde in de verponding aangeslagen met f 9,-??
2 Een beplanten boomgaard, groot 99 roeden vroonland, gelegen in de polder de Nieuwstad op No. 19, belend ten oosten Lieven Braber???s wed., ten westen Jacob van Gurp???s wed., ten zuiden de wede. Branderhoeven en ten noorden den dijk, met het daarop staande boomgaard huisje.
Beide perceelen zijn vrij en onbelast en door den overledenen zelve bewoond en gebruikt geweest.
3 Een partij meubilaire goederen mitsgaders het gemaakt goud en zilver, linne en wolle kleederen, ten lijve cieraad en gerijve van den overledenen gehoord hebbende, ???t welk te zamen word waardig geschat eene somme van f 129,,8,,8,,
4 De contante penningen op het overlijden in den boedel bevonden ter somme van f 3,,5,,8,,
5 De als toen te goed zijnde actien en inschulden des boedels tot f 2,,-,,-,,
Terwijl als lasten komen.
De kosten ter begraving voor den overledenen gevallen tot f 53.13.-????
En nog eene somme van f 77,,1,,- zijnde zoo veel als de verdere boedelschulden, zoo huislijke, als andere volgens opgemaakt memorie komen te bedragen
Wordende wijders bij dezen permissie versogt tot het verkopen der onder No. 1, 2 & 3 genoemde goederen
Ik ondergeteekende Pieter Bouwman, woonende alhier, verklaare bij dezen, in kwaliteit als Armmeester van den Grooten of Dorps Armen dezer plaats, dat de voorenstaande aangeving allezins is deugdelijk en opregt, en dat daarop, conform de ordonnantie der belasting, op het regt van successie gearresteerd den 4e van Wijnmaand 1805, alles gebragt is tot de voorschreeve nalatenschap behoorende, en door het overlijden van Jan van Stelle voornoemd, geresolveerd of verstorven zijnde, zonder met voorweten iets verswegen of agter gehouden te hebben, direct of indirect, belovende indien namaals nog iets ter mijner kennisse mogt komen, het zelve te zullen op- en aangeven; bereid zijnde de deugdelijkheid dezer memorie en verklaring met solemneelen eede te bevestigen??
Stad aan ???t Haringvliet den 24e van Bloeimaand 1810.??
/ was geteekent / P. Bouwman qq.

No.1 Staat van het saldo of zuiver bedragen der nalatenschap van Jan van Stelle, overleden te Stad aan ???t Haringvliet op den 27e van Sprokkelmaand 1810, waar van de memorie van aangeving op den 24e van Bloeimaand daar aan is overgegeven.
Onroerende goederen
Een huis en erve op de memorie onder No. 1 gebragt, ???t welke publiek verkogt is volgens overgelegd f 448,,-,,-
Een beplanten boomgaard, groot 99 roeden vroonland op de memorie No. 2 publiek verkogt volgens dezelve acte f 257,,-,,-????
Verdere goederen
De meubilen en andere bij No. 3 genoemde goederen, zijnde na behoorlijk onderzoek getaxeerd op f 129,,8,,8,,
Welke somme gehouden wordt voor de geregte waarde
De op het overlijden in den boedel bevondene contante pennin-??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -----------------------?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 834,,8,,8,,
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Transpt.?? ??f 834,,8,,8..
gen tot?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? ?? ??3,,5,,8,,
De als toen te goed zijnde actien en inschulden des boedels bedragende?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? ?? ??2,,-,,-?? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??---------------------
Makende alzoo het montant van deze nalatenschap f 839,,14,,-????
Waar tegen tot laste van dezelve staan
De kosten ter begraving van den overledenen gevallen tot f 53,,13,,-
En nog eene somme van f 77,,1,,- zijnde zoo veel als de verdere boedelschulden zoo huislijke als andere, volgens opgemaakte memorie, bedragen?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 77,,1,,-??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? --------------
En dus te zamen?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 130,,14,,-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??----------------????
Derhalve blijft zuiver over?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 709,,-,,-
Om daar van aan het Rijk te moeten betalen
Tien ten hondert van de eene helft
Groot?? f 354,,10,,-
Welke bij den Dorps Armen van Stad aan ???t Haringvliet word ge??rfd f 35,,9,,-??
Vijf ten hondert van een vierde
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??------------------------------------------------------????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 354,,10,,-?? ??f 35,,9,,-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
Transpt.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 354,,10,,-?? ??f 35,,9,,-
tot?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 177,,5,,-?? ?? ??f?? ??8,,17,,4?? ?? ??
En zeven en een half ten hondert der overige f 177,,5,,-?? f 13,,5,,14?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??---------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 709,,-,,-?? f 57,,12,,2????
En bovendien voor de tiende verhoging volgens art. 1 der wet van den 29e van Wintermaand 1806?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 5,,15,,3,,??
Item voor de tiende verhoging, ingevolge art. 2 van het koninglijk besluit van den 29e van Wintermaand 1809 gelijke?? ?? ?? ?? ??f 5,,15,,3????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------
En alzo te zamen?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 69,,2,,8,,
Ik ondergeteekende Pieter Bouwman, woonende alhier, verklaare bij dezen, in kwaliteit als Armmeester van den Grooten of Dorps Armen dezer plaats, dat de voorenstaande staat allezins is deugdelijk en opregt, en daar op conform de ordonnantie der belasting op het regt van successie, gearresteerd den 4e van Wijnmaand 1805, alles gebragt is, tot de voorsz. nalatenschap behoorende en door het overlijden van Jan van Stelle voornoemd, geresolveerd of verstorven zijnde, zonder met voorweten iets verswegen of agter gehouden te hebben, direct of indirect, belovende indien namaals nog iets ter mijner kennisse mogt komen het zelve te zullen op en aangeven bereid zijnde de deugdelijkheid dezer staat en verklaring met solemneelen eede te bevestigen.
Stad aan ???t Haringvliet den 23e van Oogstmaand 1810
/ was geteekent / P. Bouwman qq.
/ onderstond: /??
Den 4e van Wijnmaand 1810 heeft Pieter Bouwman op den bovenstaanden staat van het saldo in handen van mij ondergeteekende, als gequalificeerde tot de directie over de invordering van de belasting op het regt van successie te Stad aan ???t Haringvliet, den vereischten eed afgelegd.????
/ was geteekent / L. Kolff van Oosterwijk????
Voor het Rijk
Ik ondergeteekende Lambertus Kolff van Oosterwijk als gequalificeerde tot de directie over de invordering van de belasting op het regt van successie, ingevolge de ordonn. gearresteerd den 4e van Wijnmaand 1805, certificeere bij dezen, dat volgens den opgemaakten staat van het saldo of zuiver bedragen der nalatenschap op mijn register sub No. 1 bekend, daar van aen het Rijk voor het regt van successie - ingevolge gemelde ordonnantie verschuldigt is de somme van negen en zestig gulden twee stuivers en agt penningen; welke somme ten behoeve van het Rijk volgens het 31e artikel derzelve ordonnantie - binnen zes weken moet worden voldaan aan Jan David Rumph, ontfanger te Sommelsdijk, en zal door denzelven ontfanger, met expressie van het register de folio etc. het nummer, daarvan behoorlijke quitantie worden uitgegeven.????
Middelharnis den 27e van Oogstmaand 1810
/ was geteekent / L. Kolff van Oosterwijk
/ onderstond de quitantie /?? ??
Ontfangen bij mij ondergeteekende, ontfanger der beschreeve middelen te Sommelsdijk, de bovengemelde somme van negen en zestig gulden twee stuivers en agt penningen wegens het regt van successie der nalatenschap in dezen gemeld, op mijn register fol. 4 vso. sub No. 22 bekend.
Sommelsdijk den 8e van Wijnmaand 1810??
/ was geteekent / J. D. Rumph
NB. Op den 8e van Wijnmaand 1810 permissie billiet tot toeeigening afgegeven.
Voor het Rijk
Aan den ontvanger, Jan David Rumph
??Ik ondergeteekende Lambertus Kolff van Oosterwijk, als gequalificeerd tot de directie over de invordering van de belasting op het regt van successie ingevolge de ordonn. gearresteerd den 4e van Wijnmaand 1805, certificeere bij deze dat volgens den opgemaakten staat van het saldo of zuiver bedragen der nalatenschap op mijn register sub No. 1 bekend, daar van aan het Rijk voor het regt van successie ingevolge gemelde ordonn. verschuldigt is de somme van negen en zestig gulden, twee stuivers en agt penningen, welke somme door de erfgenamen of bewind hebbende ten behoeve van het Rijk binnen zes weken aan U zal moet worden voldaan tegen uitgifte van behoorlijke kwitantie, met expressie van het voorschreven register, de folio etc. het nummer onder uwe handteekening; of zult gij, indien daaraan binnen dien tijd niet is voldaan, op den eersten dag daarna?? aan mij ingevolge art. 32 van dezelve ordonn. van deze nalatigheid kennis geven.
Stad aan ???t Haringvliet den 27e van Oogstmaand 1810
/ was geteekent / L. Kolff van Oosterwijk