Roxenisse - Inschrijvingen van ondertrouw juni 1760 - herfstmaand 1809

Roxenisse ??? Inschrijvingen van ondertrouw juni 1760 ??? herfstmaand 1809

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Herkingen
Inv. No. 9. Herkingen

Huwelijksproclamatien en acte van consent

Op heden den 17e Junij 1760 zijn voor Schout en Schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Christianus van Balen, j.m., geboortig van Pelt in den Graafschap van Loon, Lande van Luijk, en Willemina Ridder, j.dr., geboortig van Krimpen, thans woonagtig in den polder van Roxenisse, omme na ???t eindigen van de drie zondaagsche proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigt, waarvan de eerste proclamatie is gedaan den 8e Junij 1760 bij mij geregtsbode van Roxenisse, Hendrick Schoemaker
De tweede proclamatie is gedaen den 15 Junij 1760 bij mij geregtsboode van Roxenisse, Hendrick Schoemaker??
De derde proclamatie is gedaen den 22 Junij 1760 bij mij geregtsboode van Roxenisse, Hendrick Schoemaker
Verklaare ik ondergesz Willem Ridder als vader en voogd over mijne minderjaerige dogter Willemina Ridder te consenteeren in het huwelijk met Christiaan van Baalen, versoekende derhalven, dezelve de huwelijksproclamatien te doen Erlangen, actum sGravenhage den 15 April 1760, Willem Ridder??
Mij present D. A. den IJsvogel
Nots. publ. 1760
Pro Deo
Christianus van Balen, j.m., doet aangev. te trouwen met Willemina Ridder, j.d., beide woonagtig in den polder van Roxenisse, en verklaarden beide te gehooren onder de classe van onvermogen, actum den 7e Junij 1760, W. de Vrij, secretaris
Extractum ex registro baptismati ecclesiae parochialis de Overpelt patria ae diocesis eodiensis
Secunda octobris 1736 baptisatus est Christianus filius Lamberti van Balen et Anna Mariae Otten conjuqum queni suscepenine Sijmon van Balen nomine Michaelis Hobben et Anna Maria Claes ita pater ut supra,??
Quod assessor F. H. Billen praesati loci pastor
Datum huc 8 9bris 1759
Lambertus van Ballen, Fennemie Otten, alle beijde ghekonsentert het versock van houw?
1765 Buijtensluis julij Johannes Corn. Hameteman en Kaatje van der Sluijs hebben hun 3 huwelijksvoorstellingen gehad, ? ecclesiae J. Zoutmaat, v.d.m. ibid
Den 15e ??? kopij van ? gegeven aan Jacob Hameteman, wonende te Sommelsdijk ? 4 st., J. Meijer, provis. Ma???
Deese persoonen hebben haar eerste huwelijks voorstelling, tweede huwelijkse voorstellinge, derde huwelijks voor stellinge Johannes Cornelisz Hameteman, wedr. van Maartie Abramsze Roon, geboore te Goedere, en woonende in de polder Roxenisse, met Kaatie van der Sluijs, jonge dogter, geboore en woonende te Numansdorp, de eerste proclamatie affgekondigt den 16e Junij 1765, de tweede proclamatie affgekondigt den 23 Junij 1765, de derde huwelijks proclamatie affgekondigt den 30 Junij 1765, door mij geregtsboode van Roxenisse, Hendrick Schoemaker??
Op den 8e Julij 1765 is door schout en scheepenen van Roxenisse de persoonen aan de andere sijde gemeldt in den huwelijken staat bevestigt
Numansdorp of Buijtensluijs Jun. 13 1765
Na blijk van bijde ???s lands recht voldaan te hebben zijn ondertrouwt Johannes Cornelisz Hametman, wedr. van Maartje Abramsd Rhoon, gebore te Goeree, en wonende te Rossenisse, met Kaatje van der Sluijs, j.d., hier gebore en wonende, dieshalve worden de EE Broederen Opzieneren te Rossenisse verzogt om nevens ons de huwelijkse voorstellingen te doen en van de uijtslag des verzogt zijnde kennis te geven, zo verzoeke 2 getuijgen uijt de naam der kerkeraad, Jacobus Zoutmaat, pred. Alhier
Proclamatien van Jan Hoekman en Susanna Frederikse Moor
Den 23e September 1784 zijn bij ons, ondergeteekende schout en scheepenen van Roxenisse, in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Hoekman, gebooren onder Dirksland, en wonende in Roxenisse, met Susanna Frederikse Moor, j.d., gebooren en wonende onder Dirksland, om na het eindigen der drie gebooden in den echten staet bevestigt te worden, actum datum uts, J. Deugt??
De eerste proclamatie gedaen den 26e September 1784, de tweede den 3e October, en de derde den 10e dito daeraenvolgende bij mij gerechtsbode van Roxenisse, G. Diepenhorst
Adrieanus Manters, Leendert Mamport
Heden den 23e September 1784 deed Jan Hoekman, gebooren onder Dirksland, en wonende in Roxenisse, aengeving om te trouwen met Susanna Frederikse Moor, j.d., gebooren en wonende onder Dirksland, en verklaerde voor zich te gehooren in de 4e classis; welk recht ter somme van drie gulden bij mij ondergeteekende, secretaris van Roxenisse, is ontvangen, J. Deugt
Voor den armen
Susanna Moor, j.d., woonende onder Dirksland, zullende trouwen met Jan Hoekman, woonende onder Roxenisse, heeft ingevolge van de Ordonnantie van het Middel op het Trouwen Ge??maneert, ter Secretarie van Dirksland verklaart, dat weegens onvermoogen van haer onder geen van de Classen, in de voorsz. Ordonnantie nader geexpresseert, is behoorende; tot bewijs van ???t welke gegeeven is deeze Acte, actum Dirksland, den 21 September 1784, C. van der Valk
Jan Hoekman, geboren onder Dirksland, en woonende in Roxenisse, en Susanna Fredrikse Moor, j.d., geboren en wonende onder deeze jurisdictie, hebben alhier de drie gewoone zondags huwelijksproclamatien onverhindert gehad, en kunnen voor zoo veel ons aengaet, in den huwelijken staet worden bevestigt, actum Dirksland, den 11e October 1784, ter ordonnantie van Schout en Schepenen van Dirksland, C. van der Valk
Solvit voor deeze proclamatie f 2:?, datum uts, C. van der Valk??
Ik onderget., secretaris van Stellendam, verklaare bij deezen, dat heeden alhier wettig in ondertrouw zijn opgenomen Arij Kievit, weduwnaar van Elisabeth van Es, gebooren te Goedereede, met Maria den Hollander, j.d., gebooren onder Melissant, en beide woonende alhier, en vermits de bruid laatst gewoond heeft in Roxenisse, zoo werd den secretaris aldaar verzogt, de drie ordinaire huwelijksproclamatien te laaten gaan, en des gerequireerd, actum Stellendam, den 6 Meij 1797, C. Goekoop
Het eerste voorstel gedaen den 7e Meij 1797, het tweede den 14e dito, en het derde den 21e dito bij mij gerechtsbode van Roxenisse, J. G. Erman
Den 4 Novbr 1797 8 st
L. S.! Pieter Pille, j.m., gebooren te Nieuw Hellevoet, en woonende in Roxenisse, en Pietenella Hartensveld, j.d., geboore en woonende te Sommelsdijk, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen; van wegens den bruijdegom behooren de drie huwelijkze voorstellingen ook te Herkingen te geschieden, waarvan, des verzogt, ons zal behooren kennis gegeeven te worden, Sommelsdijk 3 November 1796, M. H. Callenfels, v.d.m.
Dit zeegel behoord tot de annex acte van ondertrouw van Pieter Pille en Pieternella Hartingsveld, omgeslagen 5e November 1796 bij mij secretaris van Herkingen, J. Deugt
Het eerste gebod gepubliceert en geafligeert den 6e Novemb. 1796, het 2e gebod den 13e dito, en het 3e den 20 dito bij mij gerechtsbode ??J. G. Erman
Heeden den 11e November 1797 zijn voor ons Maire Amptb. en Municipaliteitsleeden van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Job Servaasse Verbiest, j.m., wonende in Roxenisse, en Cornelia van der Spaan, wonende onder de jurisdictie van Melissant, werdende den secretaris van Roxenisse versogt omme aldaar de drie gewoone proclamatien te doen afkondigen, en na het eindigen der selve, des gerequireerd, den ondergeteekende Secretaris Amptb. van Melissant voorn. de vereischte certificaten te doen geworden, Melissant den 11e Novb. 1797, Leend. Soldaat??
Het 1e gebod gepublic. den 12e Novb. 1797, het 2e den 19e Novb. 1797, het 3e den 26e Novb. bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
Heeden den 26 Julij 1798 zijn voor Schout amptbewaarder en Scheepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Hartingsveld, j.m., geboren te Sommelsdijk, en wonende in Roxenisse, en Paulijntje van Broeckhoven, j.d., geboren te Herkingen, en wonende onder Dirksland, en werd mits dien den Secretaris van Roxenisse versogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruijdegom te doen afkondigen, en na het eindigen van dien daar van verslag te doen, C. van der Valk
Het 1e gebod gepubliceert den 29 Julij 1798, het 2e den 5 Augustus 1798, het 3e den 12e ,bij mij bode van Roxenisse, J. G. Erman
Heden den 20e Februarij 1800 zijn voor ons Schout en Schepenen van Roxensse in wettigen ondertrouw opgenomen Norbartus van der Velde, j.m., geboren te Dirksland, en woonende onder dezelve jurisdictie, en Adriaentje Cornelisse Vogel, j.d., gebooren te Sommelsdijk, en woonende alhier, om na het eindigen der gewoone proclamatien in den huwelijken staet bevestigd te worden, ter ordonnantie van opgemelde Schout en Schepenen, als secretaris, J. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 23e Febr. 1800, het 2e 2 Maert, het 3e 9 Maert bij mij gerechtsbode, F. Krijger
Dat Norbartus van der Velde, j.m., en Arijaantje Cornelisse de Vogel, j.d., hunne drie huwelijksproclamatien alhier onverhinderd gehad hebben, getuige ik ondergetekende als secretaris van Dirksland, actum den 11e Maart 1800, C. van der Valk
Heden 28e October 1800 zijn bij Schout en Schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik van Biert, j.m., geboren te Sommelsdijk, en wonende in Roxenisse, en Susanna Moor, weduwe van Jan Hoekman, woonende mede aldaer, omme naer het eindigen der drie Sondaegsche geboden in den huwelijken staet bevestigt te worden, in kennisse van mij, J. Meijer, secretaris
Het 1e gebod gepub. den 30e Octb. 1800, het 2e 6e Novb., het 3e 13e, bij mij bode, F. Krijger
Heden den 5e April 1804 zijn bij Schout en Schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Meulenaer, j.m., geboren en woonende te Stad aan ???t Haringvliet, en Maria van Baalen, j.d., geboren onder Dirksland, en woonende alhier, omme na het eindigen der drie gewone huwelijksproclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden, imand iets ten lasten van bovengemelde perzonen hebbende waaromme dat hun voorgenomen huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, gelieven zich tijdig te addresseeren, daer, en zo het behoort, actum datum ut supra, J. Meijer, secretaris??
Heden den 19e April 1804 zijn bij Schout en Schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Leendert Berreman, j.m., geboren te Nieuwerkerk in Duiveland, en wonende onder Stellendam, en Neeltje Hollander, j.d., geboren te Sommelsdijk, en woonende in Roxenisse, omme na het eindigen van dien, in den huwelijken staet bevestigt te worden, imand iets ten lasten van bovengemelde perzoonen hebbende, waaromme dit hun voorgenoome huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, gelieven zich tijdig te addresseeren, daer en zo het behoort, op pene van een eeuwig stilzwijgen, actum datum ut supra, in kennisse van mij, J. Meijer, secretaris??
Heden den 7e Maart 1805 zijn bij Schout en Schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij Verbeek, weduwnaar van Maria Trommels, geb. te Boukel onder de jurisdictie van ???s Hertogenbosch, en wonende onder deze jurisdictie, en Dirkje van Buurt, j.d., geb. op de Buitensluis, en tans mede onder deze jurisdictie woonagtig, dog binnen ???t jaar gewoond hebbende binnen de jurisdictien van Roxenisse en Stellendam, zo werd den secretaris van Roxenisse verzogt de gewone huwelijks proclamatien, wegens de bruid aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen van dien, bij acte daar van verslag te doen, actum Dirksland, datum ut supra, bij absenta van den secretaris als schepen, J. van Rossum
Het 1e gebod den 19 Maart 1805, het 2e 17, het 3e 24??
Ik ondergetekende Gerrit (den doorgestreept) Danser, j.m., geboren te Middelharnis, en woonende in Roxenisse, en ik mede ondergetekende Lena Kunders Verweij, j.d., geboren te Dirksland, en mede wonende aldaer, verklaaren voornemens te zijn om ons voor het Gemeentebestuur van Roxenisse voornoemt in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der drie gewoone huwelijks proclamatien ons huwelijk te voltrekken, waer van door deze aengeving doe, actum den 31e Januarij 1806, dit merk X is bij Gerrit Danser zelfs gestelt, dit merk X is door Lena Kunders Verweij zelfs gestelt, mij present, J. Meijer, secretaris
Heeden den 13e December 1806 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Adriaan Otto, j.m, gebooren te Halteren en laast gewoond hebbende te Roxenisse, en thans woonachtig te Melissant, en Jannetje Corstanje, laast wede. van Jan Koppelman, woonende te Melissant, en werd den secretaris van Roxenisse verzogt de gewoone huwelijks proclamatien voor dezelve te doen afkondigen, en na afloop daar van bij acte verslag te doen, actum Melissant, den 13e December 1806, C. Rippingsz, secretaris
Het 1e gebod gegeven den 14 Dec. 1806, het 2e 21 Dec. 1806, het 3e 28 Dec. 1806, bij mij bode van Roxenisse, F. Krijger
Extract uit het Trouw Register van Sommelsdijk??
Op heeden den 2e Januarij 1807 zijn voor ons ondergeteekende Bailliuw Amptbewaarder en scheepenen van Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenomen Herman van Treuren, j.m., geboren te ?orden in Friesland, en woonende alhier, met Aaltje Pietersdr van der Vliet, j.d., geboren te Roxenisse, laatst gewoond hebbende te Roxenisse, en thans meede alhier woonachtigh, omme na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien, zoo alhier als weegens de bruijd te Roxenisse, hier in den huwelijken staat te laaten bevestigen, en ten oirconde geteekent, datum ut supra, was geteekent ? Beket, Simon Kattestaart, A. ??apel, onderstond: mij present secretaris, was geteekent P. Alderkerk, accordeert met voorn. Trouw Register voor zoo veel het ge??xtraheerde aangaat, P. Alderkerk, secretaris
Het 1e gebod gegeven den 4e Jan. 1807, het 2e 11e, het 3e den 18e , bij mij bode van Roxenisse, F. Krijger
Ik ondergetekende Gabriel Bosschieter, j.m., geboren en woonende te Dirksland, en ik meede ondergetekende Neeltje de Bonte, weduwe van Leendert Koman, woonende in Roxenisse, zijn voornemens ons voor Schout en Schepenen van Roxenisse voornoemt in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar van met deeze ter secretarije van Roxenisse aangeving doen, den 19e van Bloeimaand 1809, G. Bosschieter, N. de Bonte
Dat van Gabriel Bosschieter, j.m., geboren en wonende te Dirksland, en Neeltje de Bonte, weduwe van Leend. Koman, wonende in Roxenisse, de drie gewone huwelijks proclamatien onverhindert gegaan zijn, certificeere ik ondergeteekende secretaris van Dirksland, den 5e Zomermaand 1809, D. van Weel
Ik ondergetekende Hendrik Mulder, meerderjaarig j.m., gebooren te Nieuwe Tonge, en woonende in Oud Kraijer, en ik mede ondergetekende Lijntje van der Mast, minderjarige jonge dogter na bekoome consent van mijn voogden, geboren onder Herkingen, en wonende in Roxenisse zijn voorneemens ons voor Schout en Schepenen van Roxenisse in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der drie zondaaghse huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar mede met deeze aangeving doen, deeze getekend den 22e van Zomermaand 1809, mij present J. Meijer, secr., dit merk + is bij Hendrik Mulder zelve gestelt, Lientje van der Mast
Heden den 22e van Zomermaand 1809 zijn bij Schout en Schepenen van Roxenisse in ondertrouw opgenomen Hendrik Mulder, j.m., geboren te Nieuwe Tonge, en woonende in Oud Kraijer Polder, en Lijntje van der Mast, j.d., gebooren onder Herkingen, en woonende in Roxenisse, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende Zondaaghse huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigd, imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord, Roxenisse, datum als boven, J. Meijer, secretaris
Het 1e gebod den 25e van Zomerm. 1809, het 2e den 2e van Hooijmaand, het 3e den 9e??
Dat Hendrik Mulder, j.m., en Lijntje van der Mast, j.d., hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gehad hebben, attesteere ik ondergetekende, den secretaris van Onwaard, Oud Kraijer, Nieuw Kraijer en Craijenisse, heden den 10e van Hooijmaand 1809, C. Rippingsz
Suppletoir zeegel ingevolgen decreet van Zijne Majesteijt den Koning in dato den 17e van Grasmaand 1809, No. 1, dienende tot inleggende attestatie van het onverhinderd gaan der gebooden van Hendrik Mulder en Lijntje van der Mast, omgeslagen bij mij ondergeteekende C. Rippingsz te Melissant den 10e ??van Hooijmaand 1809
Omslag-zegel, afgegeven den 2e van Wijnmaand 1809 door mij Collecteur van het Middel op het klein-zegel te Dirksland
Dit zegel dient tot de annexe attestatie van ???t onverhindert gaan der gebooden van Jan Peerstal en Sijtje van Dijke
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Dirksland den 2e van Wijnmaand 1809, D. van Weel, secretaris??
Dat de drie huwelijks proclamatien van Jan Perestal, j.m., en Sijtje van Dijke, j.d., onverhindert gegaan zijn, certificeert den ondergeteekende secretaris van Dirksland, Dirksland den 2e van Wijnmaand 1809, D. van Weel, secretaris
Het annex Suppletoir zegel van eene huwelijk omgeslagen bij mij den 14e van Herfstmaand 1809, J. Meijer, secr.
Ik ondergetekende Jan Peerestal, meerderjarig jonkman, gebooren te Stavenisse in den lande van Tholen, en woonende onder Dirksland, en ik meede ondergeteekende Sijntje van Dijke, meerderjarige jonge dochter, gebooren te Almkerk, en woonende in Roxenisse, zijn voorneemens ons voor Schout en Scheepenen van Roxenisse in ondertrouw te doen opneemen, en naar het onverhindert gaan van de drie aaneenvolgende Zondaaghse huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar van met dezen aangeving doen, getekend te Roxenisse den 14e van Herfstmaand 1909, dit merk x is bij Jan Peerestal gesteld, dit merk + is bij Sijntje van Dijke gesteld, mij present J. Meijer, secr.
Suppletoir-zegel ingevolge Decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17e van Grasmaand 1809, No. 1, dienden tot de inleggende huwelijks aangifte van Jan Peerestal, meerderjaarig j.m., en Sijntje van Dijke, meerderjaarige jonge dogter
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Roxenisse ??den 14e van Herfstmd. 1809, J. Meijer, secr.
Heden den 14e van Herfstmaand 1809 zijn bij Schout en Schepenen van Roxenisse in ondertrouw opgenoomen Jan Peerestal, j.m., gebooren te Stavenisse in den lande van Tholen, en woonende onder Dirksland, en Sijtje van Dijke, j.d., gebooren te Almkerk, en woonende in Roxenisse voornoemt, omme na het eindigen van de drie aaneenvolgende Zondaaghse huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigd, imand iets tot lasten van voorgemelde persoonen hebbende, zodanig dat hun voorgenoome huwelijk niet konde worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord, Roxenisse, datum als boven, J. Meijer, secr.
Het 1e gebod den 17e van Herfstmaand, het 2e den 24e, het 3e den 1e van Wijnmaand, bij mij bode, F. Krijger