Oude Tonge - Trouwen Nederduitsch Hervormde Gemeente 13 maart 1685 t/m 17 november 1690

Oude Tonge Trouwen 1685

1685

Maart

Den 13. Dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen JanCornelisse, j.m. van Wouw, wonende op de Plaatse grond, met Lijsbeth Marinus,wonende alhier. Dese zijn ook vertrocken na de Plaat ten eijnde hare gebodenook aldaar afgekondigt moghte worden. Dese zijn alhier (na dat hare geboden soohier als op de Plaat volgens de van daar gebraghte attestatie onverhindertgegaan waren) voor de gemeijnte getrouwt op den 5 April 1685.

Den 17 maart zijn bij de E. predikant van Nieuwerkerck(volgens de van daar gebraghte attestatie) in ondertrouw opgenomen AbrahamKole, weduwenaar van Neeltje Jans, wonende alhier, met Janna Pauw, j.d. vanNieuwerkerck. Dese zijn na dat hare geboden onverhindert gegaan waren metattestatie vertrocken na Nieuwerkerck om aldaar in den houwelijcken staatbevestight te worden.

Den 24 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen CornelisJacobse Koningh, j.m., wonende alhier, met Marijtje Abrahams, j.d., wonendemede alhier. Dese zijn alhier (na dat hare houwelijckse proclamatienonverhindert gegaan waren) getrouwt op den 15 April 1685.

Den selfden zijn bij ons in ondertrouw opgenomen WillemJasperse Vreeswijk, j.m., met Lijntje Aartz, j.d., beijde wonende alhier. Desezijn (hare geboden alhier onverhindert gegaan zijnde) met den band deshouwelijckx te samen gebonden op den 15 April 1785.

Den XXX dito zijn in ondertrouw opgenomen Pieter PaulisseOosterlingh, j.m., met Sara Pieters, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren) getrouwt op den 23 April1685.

April

Den XIV dito zijn bij de predikant van Oosterhout (volgensde van daar gebraghte attestatie) in ondertrouw opgenomen Rijk Pieterse vanHoff, j.m. van Oosterhout, met Lijntje Leenders Hooghwerf, j.d., wonendealhier. Dese zijn met attestatie vertrocken om getrouwt te worden, hebbende ookattestatie van de predikant van Oosterhout.

Meij

Den 10 dito is ondertrouwt op de Stad op???t Haringhvlietvolgens de van daar gebraghte attestatie Pieter Cornelisse Kromdijk, j.m.,geboortigh onder de N. Tongh, ende wonende alhier, met Huijghje LeendersPalinghs, j.d., geboortigh onder Middelharnas, ende wonende op de Stad op ???tHaringhvliet. Met attestatie vertrocken na de Stad op ???t Haringhvliet om aldaar(voor soo veel ons aangaat) in den houwelijcken staat te mogen bevestightworden.??

Den XVIII dito is alhier in ondertrouw opgenomen WillemAriense Kalisboer, j.m., geboren onder het territorium van Ooltgens-plaat, endewonende alhier, met Catalijntje Pieters, j.d., geboren ende wonende alhier.Dese zijn alhier getrouwt voor de gemeijnte op den 11 Junij, zijnde pinxtermaandagh. ??

Julij

Den XXIV dito is alhier (na overleveringe van attestatie,dat sij in den houwelijken staat moghte bevestight worden) voor de gemeijnte getrouwtMr. Leenard van Strale, weduwenaar van Arentje Abrahams Blenkvlied, met MaijtjeEngels van der Stel, weduwe van Hendrik Janse Bloemendaal, beijde wonende opDirkxland.

Den XXI dito zijn alhier in ondertrouw opgenomen BarthelJanse van der Maas, j.m. van Brouwershaven, met Ariaantje Theunis Vos, j.d. vand??? Oude Tongh, beijde wonende alhier. Desen sijn alhier (na dat haarhouwelijcksche voorstellingen onverhindert gegaan waren) publijquelijk voor degemeijnte in den houwelijken staat bevestight ende ingezegent op den 5 Aug.1685.

Nota Bene

Dese attestatie van hem Thomas Dijtgens is eerst geschrevendes avonds tussen 8 ende 9 uren, na dat hij Dijtgens tussen 5 ende 6 uren op deNieuwe Tongh door D. Petrus van der Burgh ende sijn kerkenraad al getrouwt was,bedriegende alsoo de predikant deser plaats welk (niet tegenstaande al 8 a 14dagen geseijt was, dat hij Dijtgens van den predikant van d???Oude Tongh geenattestatie soude halen ende evenwel getrouwt worden) bena sine fine fraudissuspicione amor enim Christianus tegit omnia, de selvige aan sijn meijdCornelia?? die afgegeven heeft. Zie denotitie van het consistorium boek.??

Octob.

Den 18 dito zijn van de kkraad in de Tholen ende van D.Merius in Maartensdijk in ondertrouw opgenomen Thomas Dijtgens, schout vand???Oude Tongh, j.m. van Holten, wonende alhier, met Juff. Cornelia Pauwels,weduwe van de Hr. Capiteijn Dirk Jobse Kiela, wonende ter Tholen. Dese zijn (nadat hare geboden alhier onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrocken naeen ander plaats ten einde den selvige aldaar in den houwelijken staat moghenbevestight worden. Vide jam ad N: B. pag preced.

Februarius

Den 8 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen GerritTiggelman, j.m. alhier, ende Tannitje Hendrikx, laast weduwe van Hendrik van Utreghs,wonende op de Plaatse grond. Dese zijn alhier (na dat hare geboden soo hier alsop de Plaat volgens de van daar gebraghte attestatie onverhindert gegaan waren)op den 3 maart voor de gemeijnte met den band des houwelijkx te samen gebonden.

Den 23 feb. 1686 zijn bij de predikant van den Bommel inondertrouw opgenomen Jacob Pieterse Noortdijk, weduwenaar van Lijntje Teunis,met Ewitje Abrahams, j.d. van Klinkerland, beijde wonende op den Bommel teneijnde ook de houwelijksche geboden (gemeldt de bruijt als nogh hier lidmaatwas) alhier gegeven moghte worden. En na dat haar drie Zondagse kerkgebodenalhier onverhinderdt afgekondigdt waren, de zelven op haarlieden versoekattestatie verleendt om op den Bommel in den houwelijken staat bevestigt te worden.????

Maart

Den 22 dito is bij de predikant van de Stad volgens de vandaar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen Rogier Douwaij, j.m. vanDrijschoor, meester-chirurgijn op d???Oude Tongh, met Huijghje Jans Voorwinde,j.d. van de Stad. Dese zijn na dat haar houwelijksche geboden onverhindertgegaan waren om in den houwelijken staat bevestight te worden met onseattestatie vertrocken na de Stad op ???t Haringhvliet.

Den 23 dito zijn in ondertrouw alhier opgenomen CornelisCornelisse Laansloot, j.m., geboortigh van Claas-waal, met Betje Andries Bout,j.d., geboortigh van den Bommel, ende beijde wonende alhier. Dese zijn alhierin den houwelijken staat voor de gemeijnte ingesegent (na dat hare gebodenonverhindert gegaan waren) den 22 April 1686.

Den selfden dito zijn in ondertrouw alhier opgenomen ArijJanse van Westerom, j.m., geboortigh alhier, met Tannitje Domus, j.d.,geboortigh van Rotterdam, ende beijde wonende alhier. Dese zijn alhier na dathare geboden onverhindert gegaan waren met den band des houwelijkx te samengebonden op den 15 April, zijnde paasmaanddagh.

April

Den V dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen MatthijsHendrikx, j.m., greelmaker van Gulijk, met Jannitje Hendrikx, j.d., beijdewonende alhier. Ende nadat hare proclamatien onverhindert afgekondight waren,zoo zijnse alhier inden houwelijken staat bevestight den 28e April1686.

Den 20 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen AriaanTeeuwitse, j.m., geboortigh van de Galathe, met Maijtje Pieters, j.d.,geboortigh op d???O.T., beijde wonende alhier. Ende sijn na dat hare kerkgebodenonverhindert gepubliceert waren, alhier voor de gemeijnte op den 12eMeije inden houwelijken staat te saamen bevestigdt.

Den selfden dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomenBastiaan Pieterse Drooger, j.m., geboortigh van d???O. Tongh, met Grietje Bastiaans,j.d., geboortigh van Maaslandsluijs, beijde wonende alhier. Deze persoonen, nadat haare kerkgeboden alhier onverhindert gepubliceert waren, zijn metattestatie vertrocken om op den 12 Meije in den Bommelsche kerk aldaar indenhouwelijken staat bevestigdt te worden.

Dito vooren is alhier met attestatie van Middelharnas endeSommelsdijk gekomen Aren Jans Frater, jonghman, met Jannetje Rochus Kempe,jonge dochter, beijde woonachtigh in Middelharnas, ende zijn vervolgens indenhouwelijken staat bevestigdt.

1686

Maius

Den 2e dito is bij de kerken-raadt in ondertrouwopgenomen Jan Pieters Beenhacker, j.m., woonende onder het territorium van OoltgensPlaate, met Annetje Jacobs Kasteleijn, weduwe van Andries Willems Bout,woonachtigh alhier, ende is den bruidegom hier attestatie van mede gegeven ominde Plaate aldaar in de kerk te laaten afkondigen. Dese persoonen, nadat haardrie Zondagse afkondigingen alhier inde kerk onverhinderdt gegaan waren, zijnmet attestatie van hier vertrocken om inde kerk tot Ooltjes Plaat indenhouwelijken staat bevestigdt te worden op den 26e Meije.

Den 10 dito is bij d???E kerken-raadt in ondertrouw opgenomenCornelis Pieters Lelijenburgh, jonghman, geboren inde Galanthese onder hetterritorium van Ooltgens-Plaat, ende wonende in de polder van den Bommel, metPieternelle Jans Slis, jonge dochter, geboren en woonachtigh alhier in ???t OudeTongse landt, ende is den bruidegom hier attestatie van mede gegeven om deproclamatien in de Bommelse kerk ook te laaten afkondigen. Dese persoonen zijn,nadat hare drie Zondagse proclamatien alhier onverhinderdt gegaan waren, metattestatie na den Bommel vertrocken om aldaar bevestigdt te worden op den 3eJunius, zijnde den tweden pinksterdagh.

Augustus

Den 4 dito zijn bij de E. kerkenraad van den Bommel inondertrouw opgenomen Leunis Maartense van de Waght, j.m., wonende onder denBommel, met Dingetje Corn. Slis, j.d., wonende alhier,met attestatie vertrokkenden 1 Sept. na den Bommel.

Septemb.

Den 14 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen PieterPaulisse Oosterlingh, weduwenaar van Sara Pieters de Ruijter, wonende alhier,met Annitje Teeuwis, j.d., wonende op d???Oude Tonghsche grond. Dese zijn alhier(na dat hare houwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan waren) met denband des houwelijk te samen gebonden op den 5 Octob. 1686.

Den 20 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen MarinisLambregse Emout, j.m., geboortigh van Melissant, ende wonende alhier, metNeeltje Claas de Hond, j.d., geboortigh ende wonende alhier. Den 20 Octob. inden echten staat voor de gemeijnte bevestight na dat hare houwelijksche gebodenalhier onverhindert gegaan waren.

Den 28 dito zijn alhier publijkelijk in den houwelijkenstaat bevestight Hubert Janze van de Leege Swaluwe, j.m., met JannitjeCornelis, weduwe van Arij Jasperse Breesnee, na overleveringe van des selveattestatie, dat hare houwelijksche proclamatien onverhindert gegaan waren opden Bommel, en derhalve in den houwelijken staat ingezegent?? moghten worden, alwaar die attestatie soudeworden vertoont.

Octob.

Den 4 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen CornelisMichielse van der Weel, gebooren op d???Oude Tonge, wonende op d???Oude Tonge, metMaria Willems, j.d., geboortigh van Sommelsdijk, ende wonende op Middlharnas.Dese zijn met attestatie vertrokken na Sommelsdijk ende Middelharnas ten eijndede geboden aldaar nevens ons moghten gepubliceert worden.

Den 5 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen ArijLaurense Droogendijk, j.m. van d???Oude Tongh, met Neeltje Cornelis, j.d. vand???Oude Tongh, beijde wonende alhier. Dese zijn voor de gemeijnte getrouwt opden 2 Novemb. 1686, na dat hare houwelijksche geboden onverhindert gegaanwaren.

Den 10 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen JanGijsberse Cock, weduwenaar van Crijntje Dingemans, met Lijsbeth Jans Kips,weduwe van Willem Pieterse Cardux, beijde wonende alhier, getrouwt den 27 ditovoor de gemeijnte alhier.??

Den 19 dito zijn in ondertrouw opgenomen Simon WillemseBout, j.m., geboortigh van Sommelsdijk, met Soetje Leenders Goeree, j.d.,geboortigh van de N. Tongh, ende beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat harehouwelijksche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight voor de gemeijnte den 14 Novemb.

Novemb.

Den 30 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenWillem Teunisse de Breet, weduwenaar van Maijtje Cornelis Braber, ende MaijtjeJans van St. Annaland, j.d., beijde wonende alhier. Deze zijn alhier (na dathare houwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 19 Decem.

Decemb.

Den 27 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenPieter Adriaanse Verdous, geboortigh van Zuzande, j.m., met Jannitje Cornelis,j.d., beijde wonende alhier. Deze zijn alhier (na dat hare houwelijkschegeboden in de kerke gepubliceert waren) voor de gemeijnte?? met den band des houwelijkx te samen gebondenop den 23 Januarij 1687.

1687

Februarius

Den 1 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen JanLaurense van Stelle, j.m., met Catalijntje Teunis de Vos, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren)donderdaghs avonts den 20 feb. voor de gemeijnte getrouwt.

Maart

Den 20 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenCornelis Leunisse, j.m., met Wijntje Aarts, j.d., beijde wonende alhier. Desezijn alhier (na dat hare drie houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren)in den houwelijken staat ingezegent den 13 April 1687.

Den 16 dito zijn bij de E. kerkenraad in ondertrouwopgenomen Hubreght de Loijs, j.m., geboortigh van Baastraet, met TeuntjeAbrahams Koolman, j.d., geboortigh van Lillo, beijde wonende alhier, dat desenbruijdegom een vrij persoon was getuijgde aldaar Jan Lamberse van Leuven. Enzijn dese personen alhier na voorgaande ende onverhinderde proclamatien in denhouwelijken staat bevestight op den 5 April.

1687

Den 28 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen LeendertPieterse, weduwenaar van Pietertje Hendrikx, met Bastiaantje Cornelis, weduwevan Crijjn Paulisse Vreeswijk, beijde wonende alhier. In den houwelijken staatbevestight (na dat hare 3 sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaanwaren) den 13 April 1687.

April

Den XI dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenAriaan Jacobs Stander, j.m., met Hester Leenders, j.d., beijde wonende alhier.Dese zijn (na dat hare drie proclamatien onverhinderdt afgekondigdt waren)alhier in de kerk op den 11e Meije in den houwelijken staatbevestigdt.

Den 18 dito zijn in absentie van de heer predicant inondertrouw bij d???E. kerkenraadt opgenomen Jan Hermans Wildtschut, ???s Heerendiender alhier, weduwenaar van Maria Pietersdr, met Maatje Marinisdr, weduwevan Jaspert Paulus van Vreeswijk, beijde woonachtigh alhier. Deze persoonen,haare drie kerkgeboden onverhinderdt afgegaan zijnde, zijn?? mede op den 11e Meije als in delaatst voorgaande post vermeldt, alhier inde kerk door de bandt des houwelijkssamen gevoegdt.

1687

Den 19e April is in absentie van de heerpredicant bij d???E. kerkenraadt in ondertrouw opgenomen Jan van der Schildt,laatst weduwenaar van Neeltje Jacobs Goudts-bloem, met Neeltje Pieters Lodder,laatst weduwe van de heer Jan Verhage, in zijn leven schout ende dijkgraaffalhier. Dese zijn den 19 Meij (na dat hare drie sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) met den band des houwelijk op het choor voor dekerkenraadt vereenight geworden.

Den 26e dito is bij absentie van de E. heerpredicant voor de kerkenraadt verschenen ende vervolgens in ondertrouw aangeteijkendtJan Theunis Broeder, weduwenaar van Jannetje Abrahamsdr, met Klaasje Andriesdr,jonge dochter, beijde gebooren ende woonachtigh alhier. Dese zijn alhier (nadat hare geboden onverhindert gegaan waren) in den eghten staat bevestight voorde gemeijnte op den 19 meij 1687.

Den 9e Meije is bij de kerkenraadt van de NieuweTonge (volgens overgeleverde attestatie??geteijkendt bij Abraham Zoon ende Jan Kardux, beijde ouderlingen aldaar)in ondertrouw opgenomen Govert de Rijk, laatst weduwenaar van Maria Strijkersbergh,woonachtigh alhier, met Leuntje Kardux, laatst weduwe van Egbert Poelman,wonende aldaar. Met attestatie vertrokken na de N.T. om aldaar in denhouwelijken staat bevestight te worden.

April 1687

Op den 29 dito ouden stijl zijn tot Buren in wettigeondertrouw opgenomen D. Adamus van Halen, bedienaar des goddelijken woorts opd???Oude Tongh, ende weduwenaar van Juffr. Cornelia Smout, met Juffr. Richardavan Borrevelt, j.d. tot Buren. Dese zijn een attestatie van dat hare driesondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren in onse kerke mede gegeven teneinde de selvige in den houwelijken staat daar het haar believen sal moghtebevestight worden. Actum den 8 Junij 1687.

Meij

Den 25 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Frans HendrikseOsseweijer, j.m. van Kas, met Claartje Arents, weduwe van Leendert CornelisseGoeree, beijde wonende op d???Oude Tonghsche grond. Dese persoonen zijn op den 22eJunij met attestatie van dat hare geboden onverhinderdt gegaan waren,vertrokken na de Stadt op ???t Haringvliet om aldaar in den houwelijken staatbevestigdt te worden. ??

Junij

Den 13 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen JohannesPieterse Ruijter, j.m., met Susannitje Hendrikx, j.d., beijde wonende alhier.Ende na dat hare drie Zondagse kerckgeboden onverhindert afgegaan waren, alhierin de kerck openbaarlijk in den houwelijken staat bevestigdt op Zondag den 6eJulius.

1687

Junius

Den 28e dito is voor de kerckenraadt (in absentievan den predicant) in ondertrouw opgenomen Jan van der Stelle, jonghman vanOoltjensplaat, met Cornelia Dingemans van Sint Annalandt, jonge dochter,gebooren ende ook woonachtigh alhier. Dese persoonen zijn na dat hare drie sondaghschekerckgeboden zoo hier als in Ooltjensplaat, alwaar den bruijdegom woonachtighis, onverhindert afgekondight waren, met den bandt des houwelijks alhierpublijc inde kerck bevestigdt op Zondagh den 26e Julius.

Den 28e dito vooren is noch ondertrouwdt voor dekerckenraadt Aren Arens Taaij, laatst weduwenaar van Maatje Heijndrickdr,woondt in de polder van de Galanthee, met Lijntje Leenderts Hooghwerff, weduwevan Rijck Pieters van Hoff, woonachtigh alhier. Dese persoonen, na ???t eijndigenvan hare drie sondagse proclamatien, zoo hier als in Ooltjesplaat, daar denbruijdegom woondt, zijn alhier voor de gemeijnte getrouwdt den 13eJulius.??

Augustus

Den 30 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenCent Cornelisse Braber, weduwenaar van Commertje Besmans, met HubrijntjePieters, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat harehouwelijksche geboden onverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx tesamen gebonden op den 14. Septemb. 1687.

Septemb.

Den 20 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenWillem Besmans de Waijer, j.m., met Neeltje Cornelis Matte, j.d., beijdewonende alhier. Ende nadat hare drie kerkgeboden onverhinderdt afgekondigtwaren, alhier in de kerk voor de gemeijnte in den houwelijken staat bevestigdtop den 12 October.

Den 26e dito is bij d???Erw. kerkenraadt vanDirxlandt volgens d???ingebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen JohannesArijens Vierniet, weduwenaar van Grietje van der Schildt, woonachtigh alhier,met Martine van der Weij, jonge dochter, woonachtigh aldaar, ende na dat haaredrie Zondagse proclamatien onverhinderdt affgekondigdt waren, met attestatievan hier gegaan, ende zijn in de Nieuwe Tongh openbaarlijk in den houwelijkenstaat bevestigdt op den 19e October.

Op den vooren 19e dito is alhier in de kerkopenbaarlijk in den echten staat bevestigdt Adriaan Cornelis Schoordijk,weduwenaar van Aagtje Theunisdr, woonende onder de kerkjurisdictie van denBommel, met Trijntje Willemsdr, jonge dochter , woonende onder de jurisdictievan Middelharnas. Na dat sij lieden hare behoorlijke attestatien van de harenpredicanten , Do. N. Mageris ende A. de Roij, alhier vereendt hadden.

Novemb.

Den 13 dito zijn alhier voor de gemeijnte getrouwt (naoverlevering van een wettige attestatie dat hare geboden aldaar onverhindertgegaan waren, ende sij desselven in den houwelijken staat moghten bevestightworden) Cornelis Pieterse van La, j.m., met Martijntje Bartels, j.d., beijdewonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tongh.

Den 14 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenMarinus Aalbrechtse, weduwenaar van Lijsbeth Hendrikx Krabbendijk, met TannitjeJans, weduwe van Jacob Hendrikse Hollander, beijde wonende alhier, getrouwt denXI Decemb.

1688

Maart

Den 21 dito zijn bij ons, na dat alhier hare gebodenonverhindert gegaan waren, in de kerk voor de gemeijnte getrouwt Anton Morris,weduwenaar, ende Johanna Valan , j.d.

Den 25 dito zijn tot Strijen in wettige ondertrouw opgenomenCornelis Janse Hakkert, j.m., geboortigh van Hellevoetsluijs ende wonendealhier, met Maria Vos, weduwe van Zaccharias de Wit, geboortigh van Strijenende wonende tot Sommelsdijk. Met attestatie dat de geboden alhier onverhindertgegaan waren, vertrokken 18 April 1688.

Den XXXI Maart is bij ons in ondertrouw opgenomen CornelisJanse, j.m., geboortigh van Middelharnas, wonende op d???Oude Tonghsche grond,met Hester Jans, j.d., geboortigh van d???Oude Tongh ende wonende alhier. Desezijn alhier (na overleveringe van de attestatie van Middelharnas dat ook aldaarde geboden onverhindert gegaan waren) getrouwt op den 19 April 1688.

April

Den 3 dito zijn bij den predikant van de N. Tonge inondertrouw opgenomen Marinus Teeuwisse Kopheijn, j.m., wonende onder dejurisdictie van d???Oude Tonge, met Neeltje Teeuwisse Dooge, weduwe van JanGastus, wonende op de N. Tonge. Dese zijn, na dat haar een attestatie gegevenwas dat hare drie geboden alhier onverhindert gegaan waren, in de N. Tongegetrouwt den 19 dito.

Den 10 dito is bij de E. kerkenraat ter Goes in ondertrouwopgenomen Pieter Andriesse de Munk, j.m. van den Bommel, met Lijsbeth Teunis,j.d. van Arnemuijden, volgens de van daar gebraghte attestatie. Dese zijn nadat hare geboden soo ter Goes als alhier onverhindert gegaan waren, getrouwtden 2 Meij 1688.

Den 17 dito zijn bij den predikant van de N. T. ondertrouwtvolgens attestatie Crelis Bastiaanse van der Plight, weduwenaar van TannitjeLeenderts Admiraal, met Grietje Roelants, j.d. van d???Oude Tonge, beijde wonendeonder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge. Dese zijn door mij (na dat haregeboden soo hier als op de N. Tongh onverhindert gegaan waren) op de N. T. opden 2 Meij in den houwelijken staat bevestight. ??

Augustus

Den 26 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenAntonij Flipse de Blok, j.m., geboortigh van ???t Ouddorp ende wonende op de N.Tongh, met Pietertje Pieters, j.d., geboortigh van Middelharnas ende wonende opd???Oude Tonghsche grondt, met attestatie vertrokken na de N. Tongh om aldaar inden houwelijken staat bevestight te worden, hare geboden alhier onverhindertgegaan zijnde.

September

Den 17 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenCornelis Jacobse de Koningh, weduwenaar van Marijtje Abrahams, met Aaghje Jansvan Bree, j.d., beijde wonende alhier. Ende na het eijndigen van haar drieZondagse kerkgeboden op den 3e October alhier in de kerck getrouwt.

Den 18 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenJillis Janse Verbeek, j.m., met Saartje Hendrikx, weduwe van Govert Janse vanGelderen, beijde wonende alhier. Ende op den 3e October bij heteijndigen van haar derde Zondagse kerckgebodt alhier in de kerck in denhouwelijcken staat worde bevestigdt

1688

Den 9e October is in ondertrouw aangenomen JacobCornelis van Gelderen, jonghman, geboortigh alhier, met Maatje DinghmansHartoge, jonge dochter, geboortigh van Ooltjens Plaat, beijde woonachtighalhier. Getrouwt den 24 dito.

Novemb.

Den XXVI dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenAarnout Brant, j,m., geboortigh van de Stad Bommel, met Elisabeth Corvijns,weduwe wijlen Abraham Ouwater, beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat haregeboden onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na de N. Tongh omaldaar in den houwelijken staat ingezegent te mogen worden.????

Den 27 dito zijn tot Middelharnas volgens de van daargebraghte attestatie in wettige ondertrouw opgenomen Jan van der Vliet,weduwenaar van Annitje Boelhouwer, wonende alhier, met Lijsbeth Jans Allee,weduwe van Abraham Barthels, wonende tot Middelharnas. Dese zijn alhier (na dathare geboden soo hier als tot Middelharnas volgens attestatie gegaan waren) inden houwelijken staat bevestight den 6 Januarij 1689.

1689

Feb.

Den 12 dito zijn op Liefjes Hoek volgens van daar gebraghteattestatie in ondertrouw opgenomen Antonij Arijssen, j.m., geboren in den Doeleende wonende aldaar, met Marij Hendrikx, weduwe van Jan Janse , geboren onderde jurisdictie van Nimmegen ende laast gewoont hebbende op d???Oude Tonge. Desezijn met attestatie dat hare geboden alhier onverhindert gegaan waren medegegeven na Liefjes Hoek om aldaar in den houwelijken staat bevestight te wordenden 22 Maart 1689.

Maart

Den 12 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen JanWillemse Kardux, j.m., met Grietje Jans Wiltschut, j.d., beijde geboren enwonende alhier. Dese zijn alhier na dat hare geboden onverhindert gegaan warenin den houwelijken staat bevestight op den 3 April.

Den 3 dito zijn tot Rotterdam voor de gecommitteerden des kerkenraadstot de houwelijksche ataat in ondertrouw opgenomen volgens attestatie GoossenHendrickse Vuist, j.m. wonende tot Rotterdam, met Theuntje Ariens Vierniet,weduwe van Imandt Jacobse, met leven mede wonende tot Rotterdam. Dese zijn metattestatie vertrokken na Rotterdam omme aldaar in den houwelijken staatbevestight te worden. Datum den 20e Maart 1689.

Maart

Den 19 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen CoenraadLeenderse Wiltschut, j.m., met Engeltje Bastiaans, j.d., beijde geboortigh vand???Oude Tongh ende wonende alhier. Dese zijn alhier (vermits den bruijdegom heelkrank was), de drie houwelijksche voorstellingen in de gemeijnte gegaan zijnde,in haar huijs getrouwt ter presentie van predikant?? ende kerkenraat ende schout ende schepenenende vrinden den 30 Maart, tussen beijde de predikatien, ende 4 a 5 dagendaaraan overleeft.

April

Den 7 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenJohannes van Beek, j.m. geboortigh van d???Oude Tongh ende wonende alhier, metArentje Claas, j.d., geboortigh van Middelharnas ende wonende aldaar. Dese zijnalhier (na dat hare geboden soo hier als op Middelharnas volgens van daargebraghte attestatie onverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte getrouwt den1 Meij 1689.

Den 8 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenPieter Buijs, wed. van Lambrijntje Jans, wonende alhier, met Huighje Cornelis,j.d., wonende op d???Oude Tonghsche grondt. Dese zijn alhier na dat hare gebodenonverhindert gegaan waren voor de gemeijnte met den bandt des houwelijkx tesamen gebonden op den 8 Meij 1689.

Den selfden dito zijn bij ons in wettige ondertrouwopgenomen Cornelis Huigese, j.m., wonende tot Middelharnas, met MarijtjeLeunis, j.d., wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare geboden soo hierals tot Middelharnas volgens van daar gebraghte attestatie onverhindert gegaanwaren) getrouwt in dese kerk den 1 Meij 1689.

Den 9 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenWillem Michielse Kotvis, j.m., geboortigh van den Briel ende wonende alhier,met Maijtje Jansch Thoen, j.d., geboortigh ende wonende alhier. Dese zijnalhier getrouwt (na dat hare drie sondaaghsche geboden onverhindert gegaanwaren) voor de gemeijnte op den 9 Meij 1689.

Den 6 dito zijn bij de predikant van den Bommel in wettigeondertrouw volgens van daar gebraghte attestatie opgenomen Cornelis Dirkse vanIlverbeek, j.m., geboren te Etten ende wonende alhier, met Margarita Antonissevan Bodaf, geboortigh van den Oudenbosch ende wonende onder den Bommel. Desezijn (na dat alhier ende volgens attestatie op den Bommel onverhindert gegaanwaren) met den band des houwelijkx te samen gebonden op den 24 April 1689.

De 14 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen StoffelStoffelse van Brunisse, weduwenaar van Arentje Leenders Pijk, met Anna Robius,weduwe van Cornelis Boelhouwer, beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat haredrie sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte getrouwtop den 8 Meij 1689.

Meij

Den 18 dito zijn bij de predikant ter Thole in wettigeondertrouw volgens van daar gebraghte attestatie opgenomen Pieter JanseWiltschut, j.m., geboortigh van ende wonende in de Oude Tongh, met CatalijntjeAdriaans, j.d., geboortigh ende wonende Ter Tholen. Met attestatie vertrokkenna Ter Tholen ten einde sij aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijkenstaat moghten bevestight worden den 25 Junij 1689.

Den 28 dito zijn tot Ooltjensplaat volgens de van daargebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen Cornelis Janse Matte, weduwenaarlaast van Sara Cornelis Basaart, wonende onder de Oude Tongh, met Cornelia JansVel, weduwe van Roelof Jans van Putte, wonende tot Ooltgensplaat. Metattestatie vertrokken na Ooltgensplaat om aldaar in den houwellijken staatbevestight te worden den 13 Junij 1689.

Junij

Den 16 dito zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen DirkJanse Wiltschut, j.m.. met Maijtje Bastiaans, j.d., beijde geboortigh vand???Oude Tonge ende wonende alhier. Dese zijn na dat hare houwelijkse driesondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren in de kerk voor de gemeijntegetrouwt op den 10 Julij 1689.

Den 9 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen JanPaulisse Oosterlingh, j.m., met Apollonia Leenderts Wiltschut, j.d., beidegeboortigh van d???Oude Tonge ende wonende alhier. Dese zijn in den houwelijkenstaat bevestight (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren) den 31 Julij1689.

Den Julij zijn bij de E. kerkeraat in ondertrouw opgenomenBastiaan Aardsche Droogendijk, j.m., met Claasje Jacobs de Konink, j.d., beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx voor de gemeijnte tesamen gebonden op den 14 Augustus 1689.

Augustus

Den 27 dito zijn bij de kerkenraadt van Oosterland inwettige ondertrouw (volgens de van daer gebraghte attestatie) opgenomen ClaasWillemse Hooghwerff, j.m., geboortigh van de N. Tongh ende wonende alhier, metCornelia Leunisse , j.d., geboortigh ende wonende op Oosterland. Dese zijn (nadat hare drie sondaaghsche voorstellen hier onverhindert gegaan waren) metattestatie vertrokken na Oosterland ten eijnde de selvige aldaar (soo veel onsaangaat) in den houwelijken staat moghten bevestight worden.

Septemb.

Den 7 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen JanCornelisse Cocq, j.m. van St. Anneland, met Engeltje Lambreghs, weduwe vanMarinus Dekker, beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat hare drie sondaaghscheproclamatien onverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx voor degemeijnte gebonden op den 2 Oct. deses jaars MDCLXXXIX.

Den 9 Septemb. zijn bij de E. predikant van den Bommelvolgens de gebraghte attestatie van daar in wettige ondertrouw opgenomenCornelis Fransche , j.m., geboortigh van d???Oude Tongh ende wonende op denBommel, met Hester Willems, j.d., geboortigh van ende wonende op den Bommel.Met attestatie vertrokken om elders in den houwelijken staat (voor soo veel onsaangaat) bevestight te mogen worden.

Desember 1689

Den 3e dito is bij de E. kerckenraadt inondertrouw opgenomen Jacob Geertsen, j.m., geboren tot Aelst, woonende inOoltjensplaat, met Adriaentje Jaspers, j.d., woonachtigh onder Ooltjensplaet,ende is den bruijdegom hier attesterende, aldaer in de kercke te latenafkondigen. Dese zijn alhier na dat hare geboden alhier ende op Ooltgensplaatvolgens de van daar gebraghte attestatie onverhindert gegaan waren, voor degemeijnte getrouwt den 1 Jan. 1690.

Den 23 dito zijn bij de E. predikant van de Nieuwe Tongh inondertrouw opgenomen Jan Cornelisse , j.m., geboren tot Middelharnas, metCornelia Cornelis Hooghmoet, j.d., geboren in de O. Tongh, volgens de van daargebraghte attestatie?? ten einde gebodenalhier mede afgekondight mogen worden.?? Metattestatie vertrokken na de N. Tongh om aldaar in den houwelijken staatbevestight?? worden.

Feb.

Den 25 dito zijn bij de E. kerkenraat van den Bommel volgensde van daar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen Gijsbert Cornelissevan der Hoek, weduwenaar van Jannitje Theunis, geboortigh van Pietershoek,wonende nu op den Bommel, met Cathalijntje Jans, weduwe van Lambreght Baltese,geboren in Prinseland, wonende mede op den Bommel. Met attestatie van dat haregeboden alhier onverhindert gegaan waren vertrokken na den Bommel om aldaar inden houwelijken staat te mogen bevestight worden den 12 Maart 1690. ????

Maart

Den 17 dito zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomenJoost Davids van St. Annelant, j.m., geboortigh op de Oude Tonge, met SusannaOudeboter, j.d., geboortigh in de Heen, beijde wonende alhier, edoch alsoo debruijt laast gewoont heeft tot Simons Have, soo is haar ook attestatie medegegeven om aldaar haar geboden met ons te laten verkondigen.

April

Den 1 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenPieter Ariaanze Burgemeester, j.m., met Cornelia Marinus, j.d., beijdegeboortigh van d???Oude Tonge ende wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat haregeboden onverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte getrouwt op den 7 Meij1690.

Meij

Den 5 dito zijn bij de predikant van de N. Tongh volgens devan daar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen Willem de Vlaming,weduwenaar van Aaltje Jans, wonende op d???Oude Tonghe, met Neeltje Jacobs, j.d.,tegenwoordigh wonende onder het reghtsgebied van de N. Tonghe. Met attestatievertrokken na de Nieuwe Tonge om aldaar in den houwelijken staat bevestight teworden.

Den 6 dito zijn bij de predikant van den Bommel inondertrouw opgenomen volgens de van daar gebraghte attestatie Gerrit ArenzeMelissant, weduwenaar van Willemtje Willems, wonende onder de Oude Tongh, metAriaantje Pieters, weduwenaar van Abraham Gerritse Verdonk, wonende onder denBommel. Met attestatie vertrokken na den Bommel.

Den 9e Julij zijn bij den predicandt van denBommel in wettige ondertrouw opgenomen volgens de van daar gebraghte attestatieJan Pietersen, j.m., geboren tot Wesel en woonachtigh in d???Oude Tongh, metPieternelle Gijsbregts , j.d., geboren tot den Ouden Bos, ende zijn metattestatie vertrocken na den Bommel.

Den 29 Julij zijn bij ons in ondertrouw opgenomen JobJasperse Vreeswijk, j.m., met Ariaantje Cornelis van der Eijden, j.d., beijdegeboortigh van ende wonende op d???Oude Tonge. Na het derde gebod in denhouwelijken staat ingezegent.

Septemb.

Den 8 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Pieter deKoningh, weduwenaar van Teuntje Besman, met Engeltje Bastiaans, weduwe vanCoenraad Leenderse Wiltschut, beijde wonende alhier.

Den 17 dito voor de middagh ontrent half aght uuren heeftTeunis Oosterlingh de geboden gestuit door een schriftelijk opseggen op eenwettigh segel, twelck ondertekent was Teunis Oosterlingh, ende nevens hem vansijn vader Paulus Oosterlingh, waar op den officie deser plaatse verstont datde geboden provisioneel voor de middagh souden worden opgeschort, sullende sijmet de magistraat in de beijde de predikatie daar over verder spreken of de gebodenna de middagh dan souden voortgaan ofte niet. Waar op dan de magistraat op devoorsz tijd vergadert zijnde geresolveert heeft tot verdere opschorting, twelckden predicant door de gereghtsbode uijt naam van schout ende schepenen voor detweede predikatie wier aangeseijt, ende hij predikant de geboden ook niet heeftgeproclameert.?? Des avonds na depredikatie heeft de magistraat vergadert zijnde dese?? selve bij geleijt in maniere als volght. Ophuijden den 17e 7S. 1690 compareerde voor ons schout en schepenenvan de Oude Tonge ondergenoemt Teunis Paulisse Oosterlingh, geassisteert metsijnen vader Paulus Oosterlingh, ende Engeltje Bastiaans, tegenwoordigh bruijdvan Pieter Koningh, geassisteert met Sr. Govert de Rijk, te kennen gevende denvoornoemden Oosterlingh als dat hij op heden voor de middagh heeft doenbeletten den voortgangh der trouwgeboden??van de voornoemde Engeltje Bastiaans met de voorsz de Konink (om redensoo hij Oosterlingh souden te hebben van trouwbeloften van de voornoemdeEngeltje Bastiaans) maar door tussen spreken van ons schout ende schepenenvoornoemt als arbitrateurs ten dien eijnde versoght zijnde sij comparanten hebbenoverkomen ende gecontracteert gelijk sij doen bij desen, dat de voorgaandetrouwbeloften (soo ende gelijk hij Oosterlingh voorgeeft te hebben, die dochvan de voornoemde bruijt ontkent werdende) soude zijn van geender waarde enmalkanderen zijn ontstaande van al ??hetgepasseerde in vrijagie tussen haar comparanten gedaan, mits de voorsz bruijt tselvigenemende op haar gemoet, sulkx sal zijn ende blijven gerevoceert, dood ende teniet sonder iets meer op malkanderen te mogen pretenderen, soo van injurienseen lasterlijke woorden, die sij contractum ten d???een den anderen aghter derugge hebben na gegeven ende in het aangesight gesproken, als verklarende allehet gepasseerde haar te zijn van herten leedt, ende overweder zijde zijnerkennende voor eerlijke ende vrije persoonen, dienthalven consenteert hij Oosterlingh,dat de belette trouwbeloften haren behoorlijken voortgangh sullen hebben. Terkondebij de comparanten en ons schout en schepenen in voorgaande qualite ondertekent.En was getekent,

Teunis Oosterlink

H. Ticghelman 1690

David van Sijnt Annelant

Stoffel van Brunisse

L. J. Hooghwerff

Andries Koomans

Twelck na gedane collatie accordeert met sijn principalequod testamus

Damus van Halen, v.d.m.

Jan Poulusz Vreeswijck, ouderlingh

??

Het tweede gebod 8 dagen opgeschort zijnde geweest, sooheeft het selvige den 24e Septemb. sijn voortgangh gehad, ende de 1eOctob. de derde voorstel gegaan zijnde, zijn sij daar op den namiddagh voordese gemeijnte publijkelijk in den houwelijken staat bevestight geworden.

Octob.

Den 7 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen ClaasThijsse van Aken, wr. van Teuntje Evers, met Dingena Cornelis , we. van DirkKrabbendijk, beijde wonende alhier. Desen zijn alhier, na dat alhier haar driesondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren, in den houwelijken staatbevestight den 22 dito 1690.

Den 13 Octob. zijn bij ons in ondertrouw opgenomen JanJasperse Breesnee, wr. van Vrouwtje Arens, met Cornelia Jans, j.d., beijdewonende alhier. Dese zijn alhier den 29 dito, na dat hare geboden onverhindertgegaan waren, in den houwelijken staat voor de gemeijnte bevestight geworden.

Novemb.

Den 17 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomenDammis Arents, j.m., geboortigh van de Zuijdzijde, met Barbara Willems, j.d.,geboortigh op d???Oude Tonghsche grond, ende beijde wonende aldaar.?? ??