Oude Tonge - Trouwboek Gerecht 1 oktober 1695 - 19 september 1730

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge.oude
Inv. no. 8.

Formulier van Ondertrouw
Alzoo den huwelijken staet van God den Heere is ingezet, en bevolen is dat wij dezelve niet ligtvaardig aangaan, zoo zal den Bruidegom en Bruid andwoorden op ???t geen hun voorgehouden zal worden.
- Eerstelijk of dit voorgenomen Huwelijk geschied met voorweeten, wille en consent van haare ouders, of voogden voor zoo verre als zij minderjarig zijn.
- 2e. of zij met iemand anders iets buiten staande hebben ofte aan iemand belofte van trouwe gedaen hebben.
- 3e. of zij malkanderen niet en bestaan in bloede Maegschap ofte Swagerschap, dat is nader als neeven en nigten.
- 4e. welken ouderdom zij bereikt hebben, speciaal of zij meerderjarig dan minderjarig zijn.
- 5e. of zij weduwenaars of weduwen, dan wel jonge lieden zijn.
- En alhier gekomen te zijn uit uwen vrijen wille omme te betuigen uwe huwelijkse belofte met malkanderen omme dienvolgende geproclameerd en verkondigt te worden.
Annotatie van Ondertrouw in ???t Register
Heeden den ??? zijn voor ons ondergeteekende Schout en Scheepenen van ??? in wettigen ondertrouw opgenomen - , gebooren te - , met - , geb. te ??? en wonende te ??? omme na het eindigen der drie huwelijkse proclamatien, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde get.: datum alsupra
(get.) Schout en Scheepenen,
Mij present - , secretaris

Huwelijks Proclamatien
-, geboren te -, en -, geboren te -, en wonende te -, zijn van meeninge naar het eindigen der Huwelijksproclamatien zig in den Huwelijken Staat te laten bevestigen.
Imand iets ten last van gemelde personen hebbende, waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord, op pene van een eeuwig stilswijgen.
-, secretaris
Het 1e gebod den ??? geaffigeerd den ???
Het 2e gebod den ??? geaffigeerd den ???
Het 3e gebod den ??? geaffigeerd den ???
Zoo de ondertrouw elders geschied is, zoude de aantekening in de Registers konnen gedaan worden in deezer voegen:
Den ??? is aan ons ondergeschreeve ge..hibeert een Certificaat van - , behelzende dat aldaar in ondertrouw waren opgenomen ??? en ???
nn: secretaris
Op de kant van ???t bovengem. Certificaat te stellen het volgende
1e proclamatie den
2e ??? den
3e ??? den
getrouwd
of bewijs verleend dat de proclamatien waren afgelopen als boven
NB. zoo er interdictie geschied tegens de voortgang der proclamatien, moet dit meede in het register ter zijde van de aantekening van den ondertrouw worden genoteerd, zoo meede wanneer die interdictie wederom word opgeheeven

Formulier van Trouw
Bruidegom en Bruid
Gijlieden verklaard en bekend, dat in den name Godes tussen Ulieden aangevangen en beslooten is zeeker huwelijk en belofte van trouwe, dat gijlieden als nog van meeninge en voorneemens zijt om voor de jegenswoordige Schout en Scheepenen uit Ulieder vrije eigen en onbedwongen willen, in denzelven Staat tot Godes Eere vereenigt te worden, wat antwoord gijlieden
Ja??
Geeft malkanderen de Regterhand
Bruidegom
Bekend gij hier voor Schout en Scheepenen dat gij genomen hebt, en neemt tot uwe Wettelijke huisvrouw -, hier tegenwoordig, haar beloovende, dat gij se nimmermeer zult verlaten, haar lief te hebben, en trouwelijk te onderhouden, als een getrouw godvreezende man zijn wettelijke vrouwe schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar leven zult, haar trouwe en geloof houdende in alle dingen naar ??uitwijzen van Gods heilig woord, wat andwoord gij?
Ja
Bruid
Bekend gij hier voor Schout en Scheepenen dat gij genomen hebt en neemt tot uwen Wettelijken man - , hier tegenwoordig, welke gij belooft gehoorzaam te zijn, hem te dienen ende te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heiliglijk met hem te leeven, hem trouwe en geloove in alle dingen houdende, gelijk een Godvreezende en getrouwe Huisvrouw haren wettelijken man schuldig is, na uitwijzen van Gods woord, wat andwoord gij?
Ja
De Vader der Barmhertigheid die u door Zijne genade tot den Heiligen Staat des Huwelijks beroepen heeft, verbinde U met regte liefde en trouwe, en geeve u zijnen Zeegen.
Annotatie in ???t Register
Heden den ??? zijn de bovengemelde persoonen ??? en ??? , na dat hunne ??drie Huwelijkse geboden ongehinderd gegaan waren, in den Huwelijken Staat bevestigd.
En ten oirconde door Schout en twee Scheepenen met den secretaris te teekenen
Wanneer door de getrouwde een trouwbrief word verzogt, word aan hun gegeeven het volgend Declaratoire
Certificeere ik ondergeteekende, secretaris te ??? dat ??? en ??? alhier, na dat hunne drie Huwelijksproclamatien ongehinderd gegaan zijn, in den Huwelijken Staat zijn bevestigd
Actium den ???
nn: secretaris
De Salarissen te bereekenen als volgt
Alvoorens word gereniargrieerd, dat de kosten op het in ondertrouw opnemen, afkondigen, en affigeeren der geboden, de afgifte van Bewijs dat de geboden gegaan zijn, en op het trouwen zelfs niet meer belopen dan ?? voor ijder der ondertrouwden.
Zoo zij behooren tot de Classis van f 30,- voor ieder der ondertrouwden f 7,10
Zoo zij behooren tot de Classis van f 15,- voor ijder f 3,50
Zoo tot die van f 6,- voor ijder f 1,10
Tot die van f 3,- voor ieder f 0,15
Welke verdeeld worden als volgt
In de 1e Classe??
Schout ?? ?? ?? ?? ?? ??f ??3,-??
Scheepenen ??f ??3,-
Secretaris ?? ?? ??f ??6,-??
Bode ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f ?? 3,-??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 15,-??
In de 2e Classe
Schout ?? ?? ?? ?? ?? f ?? ??1,10
Scheepenen ??f ?? 1,10
Secretaris ?? ?? ??f ?? 3,-
Bode ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f ?? ??1,10
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f ?? ??7,10
In de 3e Classe
Schout ?? ?? ?? ?? ??f ?? ?? 0,12
Scheepenen f ?? ??0,12
Secretaris ?? ?? f ?? ??1,04
Bode ?? ?? ?? ?? ?? ?? f ?? ??0,12
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f ?? ??3,-
In de 4e Classe
Schout ?? ?? ?? ?? ?? f 0,06
Scheepenen f 0,06
Secretaris ?? ?? f 0,12
Bode ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 0,06
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1,10

Formulier vande Acte van ondertrouw
Op den ??? Compareerde ??? voor - , Balliuw, ende Schout, - , schepenen van Grijsoort, genaemt Oude Tonge, - ??, jong man, alhier toecoomende Bruijdegom, geassisteert met - , ende jonge dogter (meede alhier woonende) toecoomende Bruijt, geassisteert met - , ende verclaren sij Comparanten, geassisteert als vooren, tusschen luijden beslooten te sijn een toecoomende houwelijck ter eeren godes te geschieden ende dienvolgende doen elkanderen trouwbeloften, versogte daer van de wettige gebooden gegeven te worden omme daer nae te moogen trouwen voor de magistraet alhier. Actium ten tijde ?????

Forme van Houwelijck
Alsoo A: - ende B: - beijde alhier bereijt staen om hen luijden naer godes ordeninge te begeven ten Houwelijcken staete, volgende de beloften van ondertrouwe, voor magistraet als wettige getuijgen, malcanderen gedaen, ende dat hen luijden tot Bevestinge vanden voorgeschreven staet, bij mij, secretaris, naer uijtwijsen der ordonnantie, bij d??? Edelmogende heeren staeten op ???t stuck van de politiek gemaeckt; gegeven drije sondaegse gebooden, ende datter geen wettelijcke klagte is gevallen, waer door ???t voorschreve houwelijck geen voortganck ende soude behooren te hebben.
Soo ist dat A. ende B. affgevraegd word, off gij luijden oock een voorgeschreven houwelijcken staet met malcanderen u. l. vrijen wille sijt aengaende sonder bij imant daer toe gedwongen te sijn, daer van gij luijden hier sult doen openbaere belijdinge, ende hier op verclaeren u. l. gemoet
(Antwoord)
Ende op dat gij luijden mogt weeten hoe sterck den Bant des houwelijck is, zoo zal ick U die voorlesen, hoe die bij den Heijligen Apostel ende Evangeliste Matteeus in ???t negentiende Capittel beschreven is.
Ende de Pharizeen quamen tot Jesus, hem tensteerende, ende sij spraecken tot hem: ist oock imant geoorlooft hem te scheijden van sijnder huijsvrouwe, om allerleij oorsaecke, ende antwoordende, seijde tot haer: hebt gij niet geleesen dat den geene die vanden Beginne den mensche gemaeckt heeft, dat die maeckte man ende wijff, ende seijde: daerom zal den man vaeder ende moeder verlaeten, ende sijn wijff aenhangen, ende die twee sullen ????n vlees weesen, zoo sijn sij nu niet twee, maer ????n vlees, daeromme, wat godt ???t saemen gevoegt heeft en scheijde geene mensch.
Zij seijden tot hem: waerom heeft Moses dan gebooden eenen scheijt brieff te geven ende haer te verlaeten, hij heeft haer geseijt: Moses heeft u toegelaeten, om de verkeertheijt onser herten, te verlaeten uwe huijsvrouwe, maer van den beginne isset zoo niet geweest, maer Ick segge u, soo wie zijn huijsvrouw verlaet, ten sij van overspel ende een ander trout, die doet overspel, ende wie de verlaetene trout, doet oock overspel.
Nu alsoo gij A: Bruijdegom ende B: vrouw Bruijt de woorden vanden apostel u voorgeleesen wel hebt verstaen ende dat gij met godes hulpe u daer nae belooft te reguleeren, soo suld u den anderen metten regter hant neemen, ende alhier voor Balliu, schout ende schepenen als wettige overheeden deser plaetse, int bijwesen vande ommestanders, malcanderen belooven ???t geene hier naer volgt.
Gij A. Bruijdegom bekent B.: uwe Bruijt te nemen mitsde???.voor uwe egte ende getrouwde huijsvrouwe, ende haer om lieff off leet nogh geener hande saecken die in ???t beleven des huijwelijckx moogen voorcoomen niet aff te gaen, maer haer alle trouwe te houden vertroosten, beschutten ende beschermen als een wettig man ende hooft over de vrouwe, naer godes ordeninge gestelt, ende met haer in alle eendragt, minne ende liefde te leeven naer uijtwijsen godes heijligh woordt.
Antwoorde: Jae
Ende insgelijckx gij B: vrouwe Bruijt, soo bekent gij bij desen tot uwen egten ende getrouwden man te nemen A., uwen Bruijdegom, ende hem nogh om lieff off om leet, om geen der hande saecken, die in ???t beleven des houwelijckx zoude moogen voort coomen.

Op huijden den 1en October 1695 zijn voorde ondergesch. schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Adamus Meertens van Hoogenbergh, weduwenaer van Maria Sohie, geboortigh van Hulshout, ende woonende alhier, ter eenre, met Maria Hendrickx van Selst, jonge dochter van Weenhout, ende laest gewoont hebbende tot Rosendael, ter andere zijde, de welcke haer mannelijcke ende vrouwelijcke beloften hebben gedaen ende gegeven, met versoeck dat de wettige geboden zullen worden gedaen ende gegeven, t??? Oirconde geteekent
H. Tichelman 1695,??
Huijberegt van Westerom
Willem Cornelisz Kattestaert
costen 4-7 bet 2-9, 1-19
Januarij 1695

Op huijden den 7en October 1695 zijn voor ons, ondergesch. schout ende schepenen vande Oude Tonge, gecompareert Andries Andriessen Kuijper, weduwenaer van Adriaentie Claes van Vreeswijck, woonende alhier, ter eenre, met Geertruijt Coomans, laest wede. van Antonij Oostwadt, meede woonende alhier, ter andere zijde, welcke haer mannelijcke ende vrouwelijcke belooften hebben gedaen ende gegeven, met versoeck dat de proclamatie mochte gedaen ende gegeven om daer naer voor de magistraet alhier te trouwen, t???Oirconde get.
H. Tichelman??
Huijberegt van Westerom
Willem Cornelisz Kattestaert
Jan Vreeswick
Op den 23 October 1695 is voor ons schout ende schepenen die desz. onderteekent hebben, gecompareert Andries Andriessen Kuijper, weduwenaer van Adriaentie Claes, ter eenre, met Geertruijt Coomans, laest wed. van Anthonij Oostwaert, de welcken inden huijwelijcken staet bevestight zijn, conform ???t formulier haer voorgelese. ???t Oirconde get.??
H. Tichelman
Francois Valare
P. Duwaij
Jan Vreeswick
Claes Lodder

Op den 28 Octob. 1695 compareerde voor de onderget. schout ende schepenen van Oude Tonge Sijmen Jans van St. Annelant, jongman, geboortig van d???Oude Tonge, ende woonende de Nieuwe Tonge, geassisteert met sijnen oom Mattijs Cleijdijck, ter eenre, en Aegjen Meeus, jonge dogter, geboortigh mede alhier, en ook in de Oude Tonge woonende, de welken en hadde malcanderen te hebben gedaen trouwbeloften, ende versogten over sulx wettels gebooden volgens omme in den huijwelsen staet te worden bevestigt. ???t Oorconde get.
H. Tichelman
Francois Valare
P. Duwaij

Op den 12e November 1695 compareerde voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge Antonij Prs Blom, jongman, geboortig van Maesese in Kranendonk, woonende alhier, ter eenre, ende Marij Prs Mulder, jonge dogter, geboortigh van Nieuwe Tonge, ende woonende mede alhier, geassisteert met hare oom Jamig Mulder, welke comparanten malkanderen verclaerden hebben gedaen trouwbeloften, over sulx versogte wettels proclamatien ende trouw. ???t Oorconde get. ??
H. Tichelman
Francois Valare
Willem Cornelisz Kattestaert??
ontfangen hier op f 1-8-0

Op den 13e Novemb. 1695 is Sijmon Jansz van St. Annelant ter eenre, met Aechtien Meeus, ter andere zijde, alhier inden huijwelijcken staet bevestigt ten overstaen van de heeren schout ende schepenen, die desen ondertrouwt hebben.
H. Tichelman
Francois Valare
Huijberegt van Westerom
P. Duwaij
Willem Cornelisz Kattestaert
Jan Vreeswick

Op den 24 Novemb. 1695 zijn voor ons schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, ende die desen ondertekent hebben, gecompareert Joos Harmans, jongman, geboortigh van Opwijk, ende woonende alhier, ter eenre, met Lijsabet Martinus van Hoogenbergh, wed. van Andries Lievens, mede woonende alhier, ter andere zijde, dewelke haer mannelijke ende vrouwelijke beloften hebben gedaan ende gegeven met verzoek dat de wettige geboden zullen worden gedaan ende gegeven. Te orconde getekent
Huijberegt van Westerom
Willem Cornelisz Kattestaert
P. Duwaij
den impost betaalt tot 6 gl.

Op den 27 Novemb. 1695 is Anthonij Prs Blom ter eenre, met Maria Prs Mulder ter andere zijde, alhier inden huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van de heeren schout ende schepenen, die desen hebben ondertekent.
H. Tichelman
Jan Vreeswick
P. Duwaij
Solvit den impost tot 6 gl

Op den 18 Decemb. 1695 is Joos Harmans ter eenre, met Lijsabet Maertens van Hoogenbergh, wed. laest van Andries Lievens, ter andere zijde, alhier inden huwelijken bevestigt, ten overstaan vande schout ende schepenen, die desen hebben ondertrouwt, conform de formule van trouw in ???t voorgaende trouboeckje geinstelt.
H. Tichelman
P. Duwaij
Francois Valare
Willem Cornelisz Kattestaert
pro deo

Op huijden den 30e Decemb. 1695 compareerde voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge Adam Willemsz van Hoogenberg, weduwenaar van Maria Sohie, geboortigh van Hulshout, ende woonende alhier, ter eenre, ende Maria Hendricx van Selst, jonge dr. van Weenhout, ende laest gewoont tot Roosendael, ende nu alhier, ter andere zijde, de welcken versogte acte van pro deo om vervolgens vermits hare onvermogentheijt geadmitteert te worden te trouwen ende in den huijwelijcken staet te worden bevestigt, twelk erna schout ende schepenen naar afweginge het hebben verleent, en oversulx naa alle voorgaende solemniteijten, deselve in den huijwelijken staet bevestigt, datum ?
H. Tichelman
Huijberegt van Westerom
Willem Cornelisz Kattestaert
Francois Valare
P. Duwaij

Op den 17 Februarij 1696 zijn voor de ondergeschr. schout ende schepenen van de Oude Tonge gecompareert Jacobus Legiersz, jonghman, geboortigh ende woonachtigh alhier, ter eenre, met Cornelia Anthonis, jonge dochter, meerderjarigh zijnde, ende laest gewoont hebbende tot Oosterhout, ter andere zijde, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven, versoeckende dat de wettelijcke gebooden daer van sullen worden gedaen ende gegeven. T???Oorconde geteekent den 1 April 1696
H. Tichelman
P. Duwaij
Willem Cornelisz Kattestaert
Huiberegt van Westerom??

Op datum ondergeschreven is voor ondergeschreven schout ende schepenen in wettelijcken ondertrouw opgenomen Jillis Claessen van der Bol, jongeling, geboortigh alhier, geassisteert met Jacobus Perdaens, sijn stijfvader, met Geertruijt Gooverts Nijse, jongedochter, geboortigh van Ooltiensplate, ter andere zijde, geassisteert met Johannes Govert ??Nijse, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke beloften gedaen ende gegeven. T???oirconde geteekent tot den 1 April 1696
H. Tichelman
Willem Cornelisz Kattestaert
Leendert Huijgelse
Recht van trouwen betaelt 6 gulden

Op den 26en Junij 1696 is Jillis Claessen van der Bol, ter eenre, met Geertruijt Goverts Nijse, ter andere zijde, alhier inden huijwelijcken staet bevestight ten overstaen vande heeren schout ende schepenen die dese ondertrouwt hebben.
H. Tichelman
Huijberegt van Westerom
Claes Lodders
Willem Cornelisz Kattestaert
Francois Valare
1696

Op den 20 April 1696 is voor ons ondergeschreven schout ende schepenen in wettelijcken ondertrouw opgenomen Pieter Bastiaensz Schipper , jonghman, met Jacomijntie Bots, jonge dochter, beijde geboortigh ende woonachtigh alhier, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde get.
H. Tichelman
Willem Cornelisz Kattestaert
P. Duwaij
1696

Op den 25en Meij 1696 is voor ons ondergeschreven schout ende schepenen die desen onderteekent hebben, gecompareert P. Bastiaensz Schipper, jongeling, met Jacomijntie Bots, jonge dochter, ter andere zijde, alhier inden huijwelijcken staet bevestight. T???Oirconde geteekent
H. Tichelman
Huijberegt van Westerom
Francois Valare
P. Duwaij
1696

Op den 29 September 1696 is voor ons ondergeschreven schout ende schepenen vande Oude Tonge ??in wettelijcken ondertrouw opgenomen Hr. Jacobus de Loecker, jonghman, geboortigh van 7bergen, ter eenre, met juffr. Sofia van der Eijden, jonge dochter, geboortigh ende woonachtigh alhier inde Oude Tonge, ter andere zijde, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde get.
H. Tichelman
Huijberegt van Oosterom
P. Duwaij
1696

Op den 19 October 1696 is voor ons schout ende schepene vande Oude Tonge die desen ondertrouwt hebben, gecompareert Hr. Jacobus de Loecker, jonghman, geboortigh van 7bergen, ter eenre, met juffr. Sofia van der Eijden, jonge dochter, ter andere zijde, alhier inden huijwelijcken staet bevestight. T???Oirconde geteekent
Tot hiert toeden veertighsche penning verantwoort den 25 Meij 1697
Op ???t trouwen ontfangen van Hr. De Loecker ???t recht tot f 30,-

Op den 1e Novemb. 1697 is voor ons ondergeschreven schout ende schepenen vande Oude Tonge in wettelijcken ondertrouw opgenomen Barent Garetse Hart, jonghman, ter eenre, geboortich van Beesten in het graefschap van Lingen, doch jegenwoordigh geen vast domicilium hebbende, alsoo coopmanschap is drijvende, ende Heijndrina Spruijtwater, jonge dochter, geboortich in ???t graefschap Luijck, en alhier woonaghtigh, ter andere zijde, en beide geassisteert met Geerit van Groenenbergh, mede alhier woonende, de welcke hare mannelijcke ende vrouwelijcke trouwbelofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde geteickent
? Anemaet
W. Kattestaert
Govert de Rijck
ontfangen 6 gul voort landt

Op den 20 Novemb. 1697 is voor ons stadthouder ende schepenen vande Oude Tonge die desen onderteekent hebben, Barent Garetse Hart, jonghman, geboortigh van Beesten, ter eenre, met Heijnderina Spruijtwater, jonge dochter, geboortigh in ???t graefschap Luijck, ende alhier woonachtigh, ter andere zijde, alhier inden huijwelijcken staet bevestight. T???Oirconde get.
? Arensen
Stoffel van Bruinisse
Govert de Rijck??

Op den 8 December 1697 is voor ons stadthouder ende schepenen vande Oude Tonge in wettelijcken ondertrouw opgenomen Klaes Geertsz Borman, weduwenaer van Emeltien Jans, ende geboortigh van de stadt Gangel, ter eenre, met Maetien Krijns, wede. van Hendrik van der Stam, ter andere zijde, geboortigh ende woonachtigh alhier inde Oude Tonge, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde geteekent
W. Kattestaart
Stoffel van Bruinisse
Govert de Rijck
pro deo voort lant

Op den 22 december 1697 is voor ons stadthouder ende schepenen vande Oude Tonge die desen onderteekent hebben, gecompareert Claes Geertsz Borman, weduwenaer van Emeltien Jans, ende geboortigh vande Stadt Gangel, ende woonende alhier, ter eenre, met Maetien Krijns, wede. van Hendrik van der Stam, geboortigh ende meede woonachtigh alhier, ter andere zijde, de welcke alhier inden huijwelijcken staet bevestight zijn. T???Oirconde geteekent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
T. Kasteel
Stoffel van Bruinisse
1697??

Op den 14 Maert 1697 is voor ons stadthouder ende schepenen van de Oude Tonge in wettelijcken ondertrouw opgenomen Tonis Thilleman, weduwenaer van Steijntien Jusens, geboortigh onder de jurisdictie van Ooltiensplaet, woonende alhier, ter eenre, ende Maghdaleentien Willems, weduwe van Hendrik Poulussen van Gennip, meede geboortigh van Ooltiensplaet, ende meede jegenwoordigh alhier woonende, ter andere zijde, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde geteekent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Stoffel van Bruinisse
pro deo voor lant ??

Rest 1-13 op den ondertrouw??
Huge Santboer is inde Nieuwe Tonge in ondertrouw opgenomen en heeft hier betaelt 6-0-0
Tot hier toeden Oct. penningen verantwoort

Op den 5 April 1698 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in wettelijcken ondertrouw opgenomen Pieter Jansz Tombu, jonghman, geboortigh Opdorp in Brabant, ende alhier woonachtigh, ter eenre, met Jacomijntie Meeus, jonge dochter, geboortigh alhier van de Oude Tonge, ter andere zijde, de welcke haer mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde geteekent
? Anemaet
Govert de Rijcke
T. Kasteel
voort lant ses gulden??

Op den 5 April 1698 is voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Pieter Jansz van Ouwenhoven, jongman, geboortigh van Bergen op Zoom, ter eenre, met Tannetje Stoffels Verschuure, jonge dochter, geboortigh alhier vande Oude Tonge, ende bijde alhier woonachtigh, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde get.
? Anemaet
Govert de Rijck
T. Kasteel
Voort lant ses gulden

Op huijden den 20 April 1698 is voor ons schout ende schepenen die desen onderteekent hebben, gecompareert Pieter Jansz Tombue, ter eenre, met Jacomijntie Meeus, jonge dochter, ter andere zijde, de welcke alhier, naer voorgaende gebooden ende solemniteijten inden huijwelijcken staet zijn bevestight. T???Oirconde geteekent
W. Kattestaart
Francois Valare
T. Kasteel
Jan Bestenoom

Op den 3 Meij 1698 is voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Pieter Jacobsz van Etten, jonghman, geboortigh van Etten, woonende alhier, ter eenre, met Leijntien Pieters Kleijdijck, jonge dochter, geboortigh alhier van de Oude Tonge, ter andere zijde, ende meede woonende alhier, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde geteekent
? Anemaet
Govert de Rijcke
T. Kasteel
Voort lant ses gulden

Op den 9e Meij 1698 is voor ons schout en schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Tonis Thilleman, ter eenre, ende Magdaleentjen Willems, ter andere zijde, de welcke alhier naer voorgaande geboden ende solemniteiten inden huijwelijcken staat sijn bevestigt. T???Oirconde geteikent
? Anemaet
Govert de Rijck
T. Kasteel
Stoffel van Bruinisse
Pro deo

Op den 17 Meij 1698 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Pieter Jansz van Ouwenhooven, ter eenre, met Tannetje Stoffels Verschuure, ter andere zijde, de welcke alhier naer voorgaende gebooden en solemniteijten inden huijwelijcken staet zijn bevestight. T???oirconde geteekent
? Aneaet
T. Kasteel
W. Kattestaart
Stoffel van Bruinisse??

Op den 19 Meij 1698 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Pieter Jacobsz van Etten, ter eenre, met Leijntien Pieters Kleijdijck, ter andere zijde, de welcke alhier naer voorgaende gebooden en solemniteijten inden huijwelijcken staet zijn bevestight. T???Oirconde geteekent
? Anemaet
W. Kattestaart
Jan Bestenoom
Stoffel van Bruinisse
Govert de Rijck
T. Kasteel??

Op den 28 Junij 1698 is voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Jan Tonisse Strom, geboortigh van Herentals in Brabant, ende woonachtigh onder den Bommel, ter eenre, met Maghdaleene Claes, jonge dochter, geboortigh vande Nieuwe Tonge, ende woonachtigh alhier, ter andere zijde, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke beloften gedaen ende gegeven . T???Oirconde geteeckent
? Anemaet
W. Kattestaart
T. Kasteel
Stoffel van Bruinisse
Govert de Rijck
Jan Bestenoom
op pro deo

Op den 21 Junij 1698 is voor ons schout ende schepenen vande oude Tonge gecompareert Jan Tonisse Strom, ter eenre, met Maghdaleene Claes, ter andere zijde, de welcke alhier naer voorgaende gebooden ende solemniteijten inden huijwelijcken staet zijn bevestight. T???Oirconde geteeckent
T. Kasteel
Stoffel van Bruinisse
Govert de Rijck
Tot hier toe verantwoort

Op den 31 Januarij 1699 is voor ons stadthouder ende schepenen vande Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Jan Thiele Smits, jonghman, geboortigh van Moreesen inde meijerije van sHertogenbos, ter eenre, met Berbel van Pevenage, jonge dochter, beijde woonachtigh alhier, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte malcanderen hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Aberham Kole
landt 6 gul.

Op den 12 Feb. 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Jacobus Jansz van der Vliet, jonghman, geboortigh alhier, ter eenre, met Catelijne Claes vant Leengoet, jonge dochter, geboortigh van Gastel, ende woonende alhier, ter andere zijde, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte malcanderen hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde get.
? Anemaet
T. Kasteel
Aberham Kole??
op pro deo
tot hiertoe het recht van het trouwen

Op den 15 Feb. 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Jan Thiele Smits, ter eenre, met Berbel van Pevenage, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende gebooden en solemniteijten in den huijwelijcken staet zijn bevestight. T???Oirconde geteeckent, vervolgens den ondertrouw hier onder staende
? Anemaet
W. Kattestaart
Huijberegt van Westerom
Aberham Kole

Op den 2 Maert 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Jacobus Janssen van der Vliet, jongman, ter eenre, ende Catalijne Claas, jonge dochter, ter andere sijde, de welcke naer voorgaende geboden en solemniteijten inden huwelijcken staet sijn bevestigt. T???Oirkonde get.
? Anemaet
W. Kattestaart
Adrijaen Mooijert
Huijberegt van Westerom
Aberham Kole

Op den 17 April 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Jan Hendricksz ten Haegh, jonghman, geboortigh Heinberch, ter eenre, ende Berbeltie Meeus Santboer, jonge dochter, geboortigh van de Oude Tonge, ende beijde woonachtigh alhier, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte malcanderen hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde get.
? Anemaet
Adrijaen Mooijert
Aberham Kole
Huijberegt van Westerom
Voort lant ontfangen ses gulden

Op den 18 April 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Pieter Adriaensz Koutereels, jonghman, geboortigh van Eeckeren onder Brabant, ter eenre, met Neeltien Jacobs Wallebeecke, jonge dochter, geboortigh vande Nieuwe Tonge, ter andere zijde, ende beijde woonende alhier, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke beloft malcanderen hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde get.??
? Anemaet
W. Kattestaart
Aberham Kole
voort lant pro deo

Op huijden den 1 Meij 1699 is voor ons schepenen in ondertrouw opgenomen Johannes Kloeck, jonghman, met Maria Reijniers Schiebaen, jonge dochter, beijde geboortigh ende woonachtigh alhier, de welcke haer mannelijcke ende vrouwelijcke belofte malcanderen hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde geteeckent
Huijberegt van Westerom

Op huijden den 3e Meij 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Jan Hendricksz ten Haegh, jonghman, ter eenre, met Berbeltien Meeus Santboer, jonge dochter, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende gebooden ende solemniteijten inden huijwelijcken staet zijn bevestight. T???Oirconde get.??
Huijberegt van Westerom
Jan Bestenoom
W. Kattestaart
Adrijaen Mooijert
Aberham Kole

Op den 24e Meij 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Johannes Kloeck, ter eenre, met Marie Reijniers Schijbaen, ter andere zijde, de welcken naer voor gaende geboden ende solemniteijten in den huwelijcken staet sijn bevestight. T???Oirconde getekent
W. Kattestaart
Huijberegt van Westerom
T. Kasteel
tot hier toe het trouwen verantwoort

Op huijden den 19en Decemb. 1699 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Adriaen Schrouwen, geboortigh van Breda, weduwenaer van Pieternelle de Graef, met Catarina Sensen, jonge dochter vande Made, ende woonende alhier, ter andere zijde, de welcke beloofte voor de magistraat alhier te sullen trouwen. T???Oirconde get.
W. Kattestaart
Aberham Kole
Govert de Rijck

Op den 3e Januarij 1700 is voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Adr. Schrouwen, met Catarina Sensen, jonge dochter vande Made, ter andere zijde, den welcken naer voorgaenden gebooden ende solemniteijten inden huijwelicken staet zijn bevestight. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
Aberham Kole.
T. Kasteel
Govert de Rijck
Cornelis Vreeswijck
Jan Bestenoom
pro deo

Op den 30e Jannuarij 1700 is voor de heren Willem Cattestaart, schout, Govert de Rijck, Adr. Moojert, Ab. Koole ende Corn. Vreeswijck in ondertrouw opgenomen Tomas Jacobsz Krul, jonghman, geboortigh van Oosterhout, ende woonende alhier, met Jacomintie Corn. Bots, wede. van Pieter Bastiaensz Schipper, ter andere zijde. T???Oirconde geteeijckent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Aberham Kole

Op huijden den 19 Feb. 1700 is voor ons gecompareert Tomas Jacobsz Krul, ter eenre, met Jacomijntie Cornelis Bots, wede. van Pieter Bastiaensz, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende geboden ende solemniteijten inden huijwelijcken staet bevestight zijn. T???Oirconde geteeckent
T. Kasteel
Aberham Kole
Raep

Op huijden den 19 Maert 1700 is voor ons gecompareert Mattijs Mattijssen Nieuwenboer, jonghman, geboortigh van Kruijslant, ter eenre, ende woonende inde Nieuwe Tonge, met Jannetje Maghiels van den Bos, jonge dochter, geboortigh van Gastel, ende woonende alhier, ter andere zijde, de welcke malcanderen gedaen trouw beloften ende daer naer te mogen trouwen, en versoecken daervan te laten gaen wettige gebooden. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Bestenoom
pro deo??

Op den 13e April 1700 is alhier ter secretarije vande Oude Tonge gecompareert Mattijs Mattijssen Nieuwenboer, ter eenre, met Jannetje Maghiels van den Bos, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende geboden ende solemniteijten inden huijwelijcken staet bevestight zijn. T???Oirconde bij ons stedehouder ende schepenen onderteeckent
T. Kasteel
Govert de Rijcke
Adrijaen Mooijert
tot hier toe het trouwen verantwoort
Op huijden den 2 April 1700 is voor scheepenen alhier in ondertrouw opgenoomen Johannes Goovertsz Nissen, laest weduwenaer van Aegtien Klaes van der Bol, geboortigh vande Plaet, ter eenre, met Neeltjen Goovers van der Bol, jonge dochter, geboortigh van de Oude Tonge, ter andere zijde. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
Goovert de Rijck
T.Kasteel

Op den 19 April 1700 zijn de voorenstaende persoonen, als namen? Johannes Govertsz, met Neeltien vander Bol inden huijwelijcken staet bevestight
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck

Op den 24e April 1700 is alhier gecompareert Pieter Adriaensz Koutereels, ter eenre, met Neeltie Jacobs Wallebeecke volgens belofte van ondertrouw, voor desen gedaen, alhier op heden inden huijwelijcken staet bevestight. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Aberham Kole
Adrijaen Mooijert
Jan Bestenoom??

Op den 26 Meij 1700 is alhier ter secretarije vande Oude Tonge gecompareert Wouter Teijse Huijskens, jonghman, geboortigh vande Stadt Kempen, ende woonachtigh alhier, met Geertruijt Timmermans, jonge dochter van Outvossemeer, ter andere zijde, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte hebben gedaen ende gegeven. T???Oirconde get.
W. Kattestaart
Adrijaen Mooijert
T. Kasteel

Op den 12 Augusti 1700 is alhier ter secretarije vande Oude Tonge gecompareert Jan Jansz de Lange, laest weduwenaer van Maritie Stevens, ter eenre, met Catarina de Molij, jonge dochter, geboortigh van Stantbuijk in Vlaenderen, de welcke haere mannelijcke ende vrouwelijcke belofte malcanderen hebben gedaen ende gegeven, versoeckende derhalve dat de wettige geboden alhier mogen haeren voortganck hebben en daer naer te mogen trouwen. T???Oirconde get.
W. Kattestaart
Jan Bestenoom
L. J. Hooghwerff??

Op den 1en September 1700 is alhier ter secretarie vande Oude Tonge gecompareert Jan Jansz de Lange, laest weduwenaer van Maritie Steevens, ter eenre, mat Catrina de Molij, jonge dogter, geboortig van Santb. in Vlaenderen, ter andere zijde, de welcke volgens belofte van ondertrouw, voor desen gedaen, alhier op heeden inden huijwelijcken staet bevestigt. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck

Op den 1e Januarij 1701 is inden huijwelijcken staet bevestight Cornelis Jansz van der Beeck, jonghman, geboortigh van Dordrecht, ter eenre, met Grietien Anthonis, wede. van Pieter Jansz de Jonge, ter andere zijde. T???Oirconde ende tot blijck vandien bij ons onderteeckent??
W. Kattestaart
T. Kasteel??
Aberham Koole ??
pro deo

Op den 5 Maert 1701 is alhier ter secretarije vande Oude Tonge gecompareert Hendr. Jillissen Hees, jonghman van Breijel int lant van Gulck, ter eenre, net Cornelia Tillemans, jonge dochter, woonende alhier, ter andere zijde, de welcke beloofde naer dat de wettige geboden gegaen sullen zijn voor de magistraet alhier te trouwen. T???Oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Govert de Rijck

Op den 2 April 1701 zijn inden huijwelijcken staet bevestight Dirck Sluijter, jonghman, geboortigh van Kline Vleute, ter eenre, met Grietie Hendrickx, wede. van Hendr. Huene, ter andere zijde. T???Oirconde bij ons schout ende schepenen desen onderteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
??Aberham Koole
Cornelis Vreeswijck
Pro deo

Op den 3 April 1701 is alhier voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Hendr. Jillissen Hees, jonghman van Breijel int lant van Luijk, ter eenre, met Cornelia Tillemans, jonge dochter, woonende alhier, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende drie Sondaeghse geboden inden huijwelijcken staet bevestight zijn. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
? Van der Schild
Aberham Koole
Cornelis Vreeswijck
Pro deo
Tot hier toe veertighsten penningh verantwoort

Op den 20 Maeij 1701 is alhier ter secretarie vande Oude Tonge gecompareert Lauweris Adriaensz Oome, jongman, geboortigh van Oosterhout onder ???t gebiet van Brabant, ter eenre, met Jacomijna Jacobs Trappe, jonge dogter, woonende alhier, ter andere sijde, de welcke beloofde naer dat de wettige gebooden gegaen sullen zijn, alhier voor de magistraet te sullen trouwen. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Govert de Rijck

Op den 8 Junij 1701 is alhier voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Louwerens Adriaensz Oome, ter eenre, met Jacomijntie Jacobs Trappe, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende drie Sondaeghse gebooden in huijwelijcken staet bevestght zijn. T???Oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
L. J. Hooghwerff
Aberham Koole
Jan Bestenoom
Pro deo

Op den 3e Julij 1701 is alhier ter secretarije vande Oude Tonge gecompareert Cornelis Hoogenboom, soldaet onder de Compagnie van de heer Cappiteijn Baillaardus, volgens de premissie vanden vaendrager Vonck, ter eenre, en Anna Catrina van den Burgh, woonachtigh alhier, ter andere zijde, de welcke belooven, naer dat de wettige geboden gegaen sullen zijn, voor de magistraet alhier te trouwen. T???Oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Aberham Koole

Op den 22 Julij 1701 gecompareert voor schout ende schepenen van d???Oude Tonghe Hijndrick Jansse Kloeck, jonghman, ter eenre, ende geboortich van d???Oude Tonghe, met Catrina de Molij, laest wede. van Jan de Langhe, de welcke beloven, nae de drie sondaegse geboden gegaen zijn, alhier voor voornoemde schout ende schepenen te sullen trouwen, en bennen in ondertrou opgenomen datum als boven
W. Kattestaart
T. Kasteel??
Govert de Rijck
Pro deo

Op den 17e Augusti 1701 zijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Hendr. Jansz Kloeck, jonghman, ter eenre, ende Catarina de Molij, wede. van Jan Jansz de Lange, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende proclamatie inden huijwelijcken staet bevestight zijn. T???Oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
Willem Kattestaart
Govert de Rijck
L. J. Hooghwerff
T. Kasteel
Tot hier toe den veertighsten penningh verantwoort

Op den 29 Novemb. 1701 is alhier ter secretarie gecompareert voor schout ende schepenen alhier Adriaen Stander, weduwenaer van Hester Leenders Leemans, ter eenre, met Macheltie Wouters, jonge dogter, geboortigh van Etten, ter andere zijde, welcke belooven nae drie sondaegse gebooden alhier voor schout ende schepenen voornoemt te sullen trouwen, ende T???Oirconde geteeckent huijden datum als booven
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Pro deo
Tot hiertoe den veertighsten penningh verantwoort??

Op den 28e April 1702 is alhier ter secretarie voor schout ende schepenen gecompareert Claes Mattijs van Aken, jongman, geboortig uit lant van Gulick, woonende alhier, ter eenre, Jannetie Meeus Broer, jonge dogter, geboortig van Kruijslant, en wonende alhier, ter andere zijde, welcke beloven, naer dat drie sondaegse proclamatien zullen sijn gegaen, alhier voor schout ende schepenen te sullen trouwen, t???oirconde geteekent datum als boven
W. Kattestaart
Govert de Rijcke
L. J. Hoogwerff
Pro deo

Op den 14 Meij 1701 zijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Adriaen Stander, weduwenaer van Hester Leemans, ter eenre, met Macgheltje Wouters, jonge dogter, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende sondaegse proclamatie in den huijwelijcken staet bevestigt zijn, ende ???t Oirconde ende tot blijck van dien bij ons schout ende schepenen onderteeckent
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
Cornelis Vreeswijck

Op den 14 Meij zijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Claes Mattijsse van Aken, jongman, ter eenre, met Jannetje Meuwis Broer, jonge dogter, ter andere zijde, de welcke naer voorgaende drie sondaegse gebooden in den huijwelijcken staet bevestigt, ende ???t oirconde bij schout ende schepenen onderteeckent datum als hiervoor
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Govert de Rijck
Cornelis Vreeswijck
Enghel Hoorewegh ??

Op den 29e Junij 1702 sijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Arjaen Antonisse van der Abeele, weduwenaer van Elena Marij van der Abeele, geboortigh alhier, ter eenre, met Anna Tonis, weduwe van Aren Cornelisse Calle, geboortigh off wel woonaghtigh tot Sommelsdijk, ter andere seijde, de welcke naer voorgaende drij sondaeghse geboden, die soo hier als in Sommelsdijck sonder beclaeght gegaen sijn, in den huijwelijcken staet bevestight sijn. T???Oirconde datum als hiervoor
W. Kattestaart
T. Kasteel
L. J. Hooghwerff
Enghel Hoorewegh
Cornelis Vreeswijck
Jan Bestenoom ??

Compareerde voor schoutet ende schepenen vande Oude Tonge Remmen Pieters Bos, jongman, geboortig uijt het landt van Gulik, ende al eenige jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, ende Trijntie Martens, jonge dogter, geboortig uijt Gelderlant, en woonagtig onder Middelharnas, ter andere zijde, de welcke verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat, om tot de solemnisatie vandien te comen, soo hier als tot Middelharnas de behoorlijcke huwelijkse sondaagse proclamatien van magh geschieden. T???oirconde dese bij ons schoutet ende schepen onderteeckent, huijden desen 8 Septemb. 1702
W. Kattestaart
T. Kasteel
L. J. Hooghwerff
IJder op eene acte pro deo
Tot hiertoe den veertighsten penning verantwoort

Op huijden desen 5 October 1702 sijn voor ons onderget. schepenen vande Oude Tonge, sijnde absentie van den schoutet, gecompareert Remmen ??Pieters Bos, jongman, gebooren in het lant van Gulick, en al eenige jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, met Trijntie Martens, jonge dogter, geboortig uijt Gelderland, en al eenigen tijdt van jaren gewoont hebbende onder Middelharnas, ter andere sijde, de welcke nae drie voorgaende sondaegse gebooden, die soo hier als in Middelharnas sonder verhinderingh gegaen sijn, inden huijwelijcken staet bevestigt zijn. T???oircode geteeckent datum als voren
Govert de Rijck
L. J. Hooghwerff
Enghel Hoorewegh

Compareerde voor schoutet ende schepenen vande oude Tonge Corstiaen Egbes, laest weduwenaer van Maria Cornelis van den Ende, wonende alhier inde Oude Tonge, ter eenre, ende Maria van Houcke, jonge dogter, geboren tot Bael inde Baronie van Breda, eenige jaren gewoont hebbende tot Rosendael, ende al nu onder dese jurisdictie, ter andere zijde, de welcke verclaerden met den andere te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versoeckende dat, om tot de solemnisatie vandien te comen, soo alhier als tot Rosendael de behoorlijke sondaegse proclamatien ingevolgen de politijke ordonnantie mogte geschieden. T???oirconde dese bij ons schoutet ende schepenen van de Oude Tonge worden onderteeckent, huijden den 7e October 1702
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
B. Ouboter
Op eene acte pro deo

Op huijden desen 13e October 1702 compareerde voor ons schoutet ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Jillis Cornelis Bot, jonghman, geboortigh en en woonagtig onder dese jurisdictie, ter eenre, en Appolonia Andries, jonge dogter, geadsisteert met Andries Andriesz, haeren vader, mede gebooren en woonagtig onder dese jurisdictie, ter andere sijde, de welcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versoeckende dat, om tot de solemnisatie van dien te comen, volgens de politique ordonnantien, soo alhier als elders, de behoorlijke sondaegse proclamatien van mogen geschieden, aldus gedaen ende ten oirconde bij ons schoutet ende schepenen geteeckent dage maende en jare als voren
W. Kattestaart??
T. Kasteel??
Govert de Rijck
IJder op een acte van 3 gulden is 6 gulden

Op huijden desen 14e October 1702 compareerde voor ons onderget. schoutet ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Domas Mattheus van Blokhoeff, jongman, geboren tot Rosendael, en al veele jaren gewoont hebbende onder dese jurisdictie, ter eenre, ende Jannetie Morguis, j. dogter, gebooren en woonagtig onder deze jurisdictie, ter andere sijde, dewelcke met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijk, en om tot de solemnisatie van dien te comen versoeckende dat de behoorlijcke sondaegse proclamatien mogten geschieden, actium geteeckent alsboven
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Enghel Hoorewegh
Versogt beide een acte pro deo als onder het classis der onvermogende??

Op heden den 1e November 1702 soo is voor ons schoutet ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Gillis Cornelis Bot, jongman, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, en Appolonia Andries, jonge dogter, weduwe, geboren en woonagtig alhier in de Oude Tonge, ter andere zijde, de welcke, nae alle voorgaende solemniteijten ten dien eijnde gereguireet, inden huwelijken staet sijn bevestigt. T???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
L. J. Hooghwerff
Govert de Rijck
Jan Bestenoom
Enghel Hoorewegh
B. Ouboter??

Op heden desen 3e Novemb. 1702 soo is voor ons schoutet ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Domas Mattheus van Blokhoeff, jongman, geboren tot Rosendael, ende veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, en Jannetie Morguis, j. dogter, geboren en woonagtig onder dese jurisdictie, ter andere sijde, de welcke nae alle voorgaende solemniteijten der drij huwelijkse geboden, inden huwelijken staet sijn bevestiggt. T???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Cornelis Vreeswijck
B. Ouboter

Op huijden den 4 Novemb. 1702 compareerde voor ons onderget. schoutet ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Jans Tombu, weduwenaer van Jacomijntie Meeus, geboren in Brabant, en veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, ende Jannetie Pieters Bedts, geboren tot Rotselaer in Brabant, en veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, j. dogter, ter andere sijde, de welcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende om tot de solemnisatie van dien te comen, soo versogte deselve dat hier van de behoorlijke sondaegse proclamaties, ingevolge de politique ordonnantie, van mogte geschieden. T???oirconde bij ons geteeckent, datum als boven
W. Kattestaart
T. Kasteel
L. J. Hooghwerff
Beijde op eene acte pro deo

Op huijden den 8 Novemb. 1702 compareerde voor ons onderget. ??schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Cornelis Clasen van der Bol, j. man, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, ende Lijsbet van Leeuwen, j. dogter, geboren tot Uijttregt, jegenwoordigh woonagtig onder dese jurisdictie, en laest gewoont hebbende inde Stadt van Rotterdam, ter andere sijde, de welcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende om tot de solemnisatie van dien te comen, dat soo hier als elders dat behoordt, de huwelijkse sondaegse proclamatien, ingevolge de politique ordonnantie, van mogte geschieden. T???oirconde get.
Govert de Rijck
B. Ouboter
L. J. Hooghwerff
Aengaende den impost, beijde pro deo

Op huiden den 18 Novemb. 1702 compareerde voor ons onderget. schoutet ende schepenen vande Oude Tonge Cornelis Claesen van Goolen, jongman, geboren uijt Cruijslant, en al veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, en Betje Dircks Crabbendijke, j. dogter, geboren en woonagtig alhier, ter andere zijde, de welcke te kennis gevende dat sij met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte dat, om tot de solemnisatie van dien te comen, de gewoonelijke sondaegse proclamatien mogten geschieden. T???oirconde geteeckent, datum alsboven
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
Jan Bestenom
Wat aengaet het lants geregtigh, beijde op acte pro deo

Op huijden den 26e Novemb. 1702 compareerde voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Jans Tombu, weduwenaer van Jacomijntie Meeus, ter eenre, en Jannetie Pieters Bedts, jonge dogter, ter andere zijde, de welcke nae voorgaende drie sondaegse geboden die sonder beklaegt ofte verhindert te worden zijn gegaen, inden huijwelijcken staet zijn bevestigt. T???oirconde bij ons geteeijckent, datum alsboven
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
L.J. Hooghwerff
Cornelis Vreeswijck
B. Ouboter

Op huijden den 30e Novemb. 1702 compareerde voor ons ondergeteijckende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Cornelis Claessen van der Bol, jongeman, ter eenre, en Lijsbet van Leeuwen, jonge dogter, ter andere zijde, de welcke nae voorgaende solemniteijten en drie voorgaende sondaegse geboden, die soo hier als onder Rotterdam sonder beclaegt te worden onverhindert zijn gegaen, in den huijwelijken staet sijn bevestigt. T???oirconde bij ons geteekent, datum alsboven
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
B. Ouboter
L. J. Hooghwerff
Enghel Hoorewegh
Cornelis Vreeswijck??

Op huijden den 3 Decemb. 1702 compareerde voor ons onderget. schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Cornelis Claesen van Goolen, jongman, ter eenre, en Betje Crabbendijke, ter andere sijde, de welcke, nae alvorens alhier voor desen E. geregte ten ondertrou sijn getreden, en gehadt te hebben drie sondaegse proclamatien sonder beclaegt te worden, inden huwelijken staet alhier sijn bevestight. T???oirconde get.
L. J. Hooghwerff
Jan Bestenoom
B. Ouboter
Enghel Hoorewegh

Op huijden desen 30e Decemb. 1702 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Aet Jans van Hoogerheijde, weduwenaer van Pieternella Geerts, woonagtig onder dese jurisdictie, ter eenre, en Christina Keijsers, weduwe wijlen Dirck van der Vugt, ter andere sijde, mede onder dese jurisdictie woonagtigh, de welcke verclaerde te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende om tot de solemnisatie vandien te comen, soo versogte dat hier van, ingevolge de politike ordonnantie, van mogen geschieden de behoorlijcke proclamatien. Ten oirconde geteijkent
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
B. Ouboter
Pro deo, aengaende ???s lants geregtigt

Op huijden den 17e Januarij 1703 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Aet Jans van Hoogerheijde, weduwenaar van Pieternella Geerts, en Christina Keijsers, weduwe wijlen Dirck van der Vugt, beijde woonagtig onder dese jurisdictie, de welcke, naer dat voor desen E. geregte in onder trou sijn getreden, en naer alvorens drie sondaegse proclamatien, ingevolge de politique ordonnantie, te hebben gehadt, sonder beclaegt te worden, inden huwelijcken staet sijn bevestigt, ten oirconde geteeckent
W. Kattestaart
Cornelis Vreeswijck
Enghel Hoorewegh
Govert de Rijck
T. Kasteel??

Op huijden den 18 Januarij 1703 compareerde voor Willem Cattestaert, schout, Govert de Rijcke en Engel Hooreweg, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Jan Adriaensz de Jonge, jongman, geboren tot Oosterhout, en al een geruijme tijt onder dese jurisdictie woonagtigh, ter eenre, Adriaentie Stoffels van Bruijnisse, j. dogter, geboren en woonagtig alhier, ter andere zijde, de welcke verclaerde met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versoeckende tot de solemnisatie van die te comen, dat daer van mogte geschieden de behoorlijke en gewoonlijke sondaegse proclamatien, ingevolge de politque ordonnantie, ten oirconde bij ons geteeckent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
Pro deo voort gemeene landt

Op huijden desen 31 Januarij 1703 sijn voor ons onder geteeckende schout ende schepen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Jan Adriaense de Jonge, jongman, geboren tot Oosterhout, en een geruijme tijt onder dese jurisdictie woonagtig geweest, ter eenre, en Adriaantie Stoffels van Bruijnisse, geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcke naer voorgaende drie geboden, die sijn gegaen sonder beclaegt te worden, inden huwelijcken staet sijn bevestigt, ten oirconde geteeckent, datum alsboven
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Engel Hoorewegh
B. Ouboter

Op huijden den 16e Feb. 1703 zijn alhier op den Raethuijse vande Oude Tonge gecompareert Jacob Pieterse Smit, jongman, geboortgh inde Oude Tonge alhier, ter eenre, met Adriaentie Stevens Breur, geboortigh van Dirckxlant, ter andere sijde, ende nu woonende onder de jurisdictie van Grijsoort, Oude Tonge, welcke beloofden, naer dat drie sondagse proclamatien sullen sijn gegaen, alhier voor schout en schepenen te sullen trouwen. Ten oirconde geteeckent, datum als booven
W. Kattestaart
T. Kasteel
Enghel Hoorewegh
Pro deo voor gemeene landt

Op huijden den 25 Maert 1703 sijn voor ons ondergeteeckende schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Jacob Jois Smit, jongman, ter eenre, en Adriaantje Stevens Breur, jonge dogter, ter andere sijde, de welcke, nae voor ons op den 16 Febr. 1703 in ondertrouw sijn getreden, en dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Enghel Hoorewegh
Cornelis Vreeswijck
Govert de Rijck
B. Ouboter
Tot hier toe den veertighsten penningh verantwoort

Op huijden den 28e April 1703 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge naer genoemt Arie Pieters Kleijdijck, jongman, woonagtig alhier, ter eenre, en Elisabet Cornelis de Lange, jonge dogter, mede geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcke verclarende met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versoeckende, dat om tot de solemnisatie vandien te comen, dat daer van de behoorlijke en gewoonelijke drie sondaegse proclamatien van mogen geschieden, t???oirconde bij ons geteeckent, datum als in den hoofde
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Aangaende het lants geregtight op het trouwen, soo hebben bruijdegom ende bruijt verclaert onvermogend te wesen om dien aengaende te comen betalen en versochte acte pro deo

Op huijden den 17e Meij 1703 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Arie Pieters Kleijdijk, jongman, ter eenre, en Lijsbet Cornelis de Lange, jonge dogter, ter andere sijde, de welcke, naer dat voor ons op den 28e April 1703 in ondertrouw sijn getreden, en dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
T. Kasteel
L. J. Hooghwerff
B. Ouboter

Op huijden den 20e Meij 1703 sijn voor ons onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge gecompareert Frans Jans, bruijdegom, weduwenaer van Pieternella Jaces, ter eenre, en Adriaantje Jans Bree, jonge dogter, ter andere sijde, de welcke, naer dat op den 27e April 1703 voor schout ende schepenen van de Nieuwe Tonge in ondertrouw sijn getreden, en aldaer en hier drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaen, ingevolge de attestatie vande subst. secretaris vande Nieuwe Tonge, soo sijn deselve inden huwelijken staet bevestigt, actum als boven ende t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel
L.J. Hooghwerff
Jan Bestenoom
Enghel Hoorewegh


Op huijden den 22e Junij 1703 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Joost Cornelisz van Eekeren, weduwenaer van Christina Jans, is geboren tot Gastel, al veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, Magdalena Jans van Goorst, jonge dogter van Bergen op Soom, al veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter andere sijde, de welcke verclaerde met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, ende om tot de solemnisatie vandien te comen, soo versochten dat, ingevolge de politique ordonnantie, mogten geschieden drie sondaegse huwelijkse proclamatien, t???oirconde get.??
W. Kattestaart
L. J. Hooghwerff
B. Ouboter, secretaris
Aengaende des lants geregtight pro deo

Op huijden den 8 Julij 1703 sijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Joost Cornelis van Eeckeren en Magdalena Jans van Goorst, de welcke, naer dat alhier op den 22 Junij sijn in ondertrou getreden en 3 sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, inden huwelijcken staedt sijn bevestigt, t???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
B. Ouboter
Enghel Hoorewegh??

Op huijden den 21e 7ber 1703 compareerde voor Thomis van Kasteel, bewarende het schout ampt, Govert de Rijck en Enghel Hoorewegh, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Appolonis Jacobsz Santboer, jongman, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, en Adriaentie Bastiaens, jonge dogter, mede geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, de welcke verclaerde met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, dat om tot solemnisatie vandien te comen, dat drie sondaegse proclamatien, ingevolge de politique ordonnantie, van mogte geschieden, ten oirconde dese bij ons get.??
T.Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
???s lants geregtight voor pro deo

Op huijden den 14e Octob. 1703 sijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Appolonius Jacobsz Santboer en Adriaentie Bastiaens, de welcke, naer dat alhier voor schout en schepenen op den 21e Septemb. 1703 in ondertrouw sijn opgenomen, en naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden huwelijken staet sijn bevestigt, ten oirconde bij ons geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
??Govert de Rijck
??Jan Bestenoom
Cornelis Vreeswijck
Tot hier toe den veertigsten penningh verantwoort

Op huijden den 8e Maert 1704 compareerde voor Hr. Willem Kattestaart, schout, Enghel Hooreweg en Bartholomeus Ouboter, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jan Hendr. Roos, weduwenaer van Maria Jans van Erckelens, woonende alhier, ter eenre, ende Magteline Pieters, weduwe van Andries Geertsz van Turnhout, ter andere sijde, mede wonende alhier, de welcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte dat, om tot solemnisatie te komen, het drie sondaegse proclamatien, ingevolge de politique ordonnantie, mogte geschieden, ten oirkonde get.??
W. Kattestaart??
Enghel Hoorewegh
B. Ouboter ??

Op huijden den 29e Maert 1704 sijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Jan Heindriks Roos met Macheltjen Pieters, de welke, na dat alhier op den 8 Maart in ondertrouw getreden, ende de drij sondaagse geboden alhier onverhindert sijn gegaan, in den huwelijken staat bevestigt, t???oirconde geteijkent
W. Kattestaart
Jan Bestenoom
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
B. Ouboter??

Op huijden den 14 April 1714 compareerde voor de onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Pieter Jacobsz Blanckert, weduwenaer van Maritie van Schuur, geboortigh van Campen int lant van Rulst, en al een geruijmen tijdt alhier in de Oude Tonge gewoont hebbende, ter eenre, Adriaentie Andries van Sevenbergen, j.d., geboren en woonagtigh alhier, ter andere sijde, de welcke verclaerden dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijck, en versogte dat, om tot de solemnisatie van dien te komen, alhier mogte worden gedaen, ingevolge de politique ordonnantie, de drie sondaegse geboden, ten oirkonde bij ons get.
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
Govert de Rijck
Pro deo voor des lants geregtight

Op huijden den 19e April 1704 compareerde voor de onderget. schout en schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Heijndr. Jansz Roos, jongman, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, en Grietje Andries van Sevenbergen, jonge dogter, geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcke verclaerde dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de drie sondaegse geboden, ingevolge de politique ordonnantie, mogten geschieden, dese ten oirkonde get.
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
Govert de Rijck
Pro deo aengaende des lants geregtigt

Op huijden den 5e Meij 1704 compareerde voor de ondergeteeckende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, sijnde den schout absent, Pieter Jacobsz Blanckert, weduwenaer van Maria van Schure, ter eenre, en Adriaentie Andries van Sevenbergen, jonge dogter, ter andere sijde, dewelcke, naer dat alhier voor schout en schepenen op den 19 april 1704 in ondertrouw sijn getreden, ende dat sonder beclaegt te worden en onverhindert drie sondaegse proclamatien hebben gehadt, op huijden alsboven in den huwelijcken staet sijn bevestight, ten oirkonden ende tot blijck vandien dese bij ons onderteeckent
Jan Bestenoom
Govert de Rijck
Enghel Hoorwegh
B. Ouboter

Op huijden den 12e Meij 1704 compareerde voor de onder geteeckende schout ende schepenen vande Oude Tong in Grijsoort Heijndr. Jansz Roos, jongm., ter eenre, en Margrietie Andries van 7bergen, ter andere sijde, de welcke, naer dat alhier op den 19e April 1704 voor ons in ondertrouw sijn opgenomen, en dat drie sond. geboden, ingevolge de politique ordonnantie, hebben gehadt, die sonder beclaegt te worden en onverhindert sijn gegaen, alhier inden huwelijcken staet sijn bevestigt, t???oirconde get.
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Jan Bestenoom
Enghel Hoorewegh
B. Ouboter

Op huijden den 21 Junij 1704 compareerde voor Willem Kattestaart, schout, Govert de Rijcke en Enghel Hooreweg, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Teeuwis Pietersz Keijser, jongman, ter eenre, en Magdalena Jans van Goorst, weduwe van Joost van Eeckeren, ter andere sijde, beijde woonagtig alhier, dewelcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte om tot de solemnisatie vandien te komen dat, ingevolge de politique ordonnantie, mogte worden gegeven drie sondaegse proclamatien, t???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
Pro deo aengegeven lants regt??

Op huijden den 6e Julij 1704 compareerde voor onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Teeuwis Pietersz Keijser, jongman, ter eenre, en Magdalena Jans van Goorst, weduwe van Joost van Eeckeren, ter andere sijde, dewelcke, naer dat alhier op den 21 Junij 1704 voor ons schout en schepenen zijn ondertrouwt, en naer dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde get.??
W. Kattestaart
T. Kasteel
Jan Bestenoom
B. Ouboter
Enghel Hoorewegh

Op huijden den 24 Octob. 1704 compareerde voor ons, Jan Bestenoom, bewarende het schout ampt, Enghel Hoorewegh en Joost van Bruinisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Michiel Arensz Bijbel, jongman, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, en Cornelia Pieters Schout, jonge dogter, geboren op Wagenbergh onder Terheiden, en eenigen tijt alhier gewoont hebbende, ter andere sijde, de welcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat soo alhier als elders drie sondaegse geboden mogte geschieden, t???oirconde dese get.
Jan Bestenoom
Enghel Hoorewegh??
Joost van Bruinisse

Op huijden den 31e Octob. 1704 compareerde voor ons, Willem Kattestaart, schout, Thonis van Kasteel en Enghel Hoorewegh, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Trasius Gijsens, jongman, geboren in Thilt in Vlaanderen, en al veele jaren hier gewoont hebbende, ter eenre, met Grietje Anthonis, die weduwe is van Cornelis van Beeck, ter andere sijde, mede veele jaren alhier gewoont hebbende, dewelcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te komen, die sondaegse geboden, t???oirconde get.??
W. Kattestaart
T. Kasteel
Enghel Hoorewegh
S???landts geregtigheidt pro deo??

Op huijden den 23e Novemb. 1704 compareerde voor de onderget. schout en schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Trasius Gijsens, jongman, ter eenre, en Grietje Anthonis, weduwe van Cornelis van Beeck, ter andere sijde, de welcke, naer dat alhier op den 31 Octob. 1704 in ondertrouw sijn opgenomen, en dat de sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaen, in den huwelijken staet zijn bevestight, t???oirconde get.
W. Kattestaart
Jan Bestenoom
Govert de Rijck
B. Ouboter
Jan Jooste van Sevenbergen ??
Joost van Bruinisse??

Op huijden den 27e November 1704 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort Michiel Arensz Bijbel, jongman, ter eenre, en Cornelia Pieters Schout, jonge dogter, ter andere sijde, de welcke, naer dat alhier op den 24e Octob. 1704 voor schout en schepenen in ondertrouw sijn getreden, en dat de drie sondaegse proclamatien, soo alhier als binnen Terheiden, onverhindert sijn gegaen, inden huwelijken staet zijn bevestigt, t???oirconde dese get.
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
B. Ouboer
Joost van Bruinisse
Jan Jooste van Sevenbergen

Op huijden den 1e Meij 1705 compareerde voor W. Kattestaert, schout, Enghel Hoorewegh ende Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jan Adriaensz Gastelaers, jongman, geboren van Wouw, en al eenige jaren soo alhier als in dese eijlande gewoont hebbende, ter eenre, en Adriaentie Willems Adriaans, jonge dogter, geboren van Oosterent, en woonende jegenwoordig onder de Nieuwe Tonge, ter andere sijde, de welcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een huwelijk aenstaende dat, om tot de solemnisatie vandien te komen, soo hier als inde Nieuwe Tonge de gewonelijke drie sondaegse proclamatien mogten worden gegeven, t???oirconde geteeckent, actum alsb.
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
Joost van Bruinisse
Pro deo

Op huijden den 24e Meij 1705 compareerde voor de onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Jan Adriaensz Gastelaers, jongman, woonende onder dese jurisdictie, als bruijdegom, ter eenre, en Adriaentie Willemsdr, jonge dogter, wonende onder de Nieuwe Tonge, als bruijt, ter andere zijde, de welcke, naer dat alhier op den 1e van dese maent Meij 1705 voor ons in ondertrouw zijn opgenomen, ende naer dat zoo hier als inde Nieuwe Tonge drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, inden huwelijcken staet zijn bevestigt, t???oirconde ??ende tot blijck vandien dese onderteeckent
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
B. Ouboter
Joost van Bruinisse

Op huijden den 5. Junij 1705 compareerde voor Willem Kattestaart, schout, Thonis van Kasteel ende Bartholomeus Ouboter, schepenen vande Oude Tonge, Sijmen Jansz van St. Annelant, weduwenaer van Aegtje Meeus, ter eenre, Lijsbet Willems de Jongh, weduwe van Aart van Kies, ter andere sijde, de welke met malkanderen een aenstaende huwelijk hebben beslooten, versoeken daarom, om tot de solemnisatie te comen, dat alhier ende Nieuwe Tonge de drij sondaagse proclamatien mogen worden gegeven, actium datum alsb., ??geteijkent als vooren genoemt
W. Kattestaart
T. Kasteel
B. Ouboter
5-10-0
Pro deo aengaende het gemeene landt regt??

Op huijden den 21e Junij 1705 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Sijmon Jansz van St. Annelant, als bruijdegom, ter eenre, ende Lijsbet Willems de Jong, als bruijt, ter andere sijde, de welcke, naer dat soo alhier als in de Nieuwe Tonge drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, en op den 5 Junij 1705 laestleden voor ons in ondertrouw sijn getreden, al in inden egten huwelijken staet zijn bevestigt, ende seecker der waerheidt dese bij ons onderteeckent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
T. van Kasteel
B. Ouboter
Jan Jooste van Sevenbergen
Joost van Bruinisse

Op huijden den 24e Octob. 1705 compareerde voor de ondergetekende schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Jacobsz Blanckert, weduwenaer van Ariaentie Andries van Zevenb., woonagtigh alhier, als bruijdegom, ter eenre, en Neeltie Claes de Hont, weduwe van Marijnis Lambregtsz Emaus, geboren en woonagtigh alhier, als bruijt, ter andere sijde, de welcke met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te comen, de behoorlijke sondaegse proclamatien mogte geschieden, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel
Jan Jooste van Sevenbergen
Pro deo voort gemeene landt ??

Op huijden den 19e Novemb. 1705 compareerde voor d???ondergetekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Pieter Jacobsz Blanckert, weduwenaer van Ariaentie Andries van Sevenb., als bruijdegom, ??ter eenre, ende Neelke Claes de Hont, weduwe van Marijnis Lambregtsz Emaus, als bruijd, ter andere sijde, de welcke, naer dat alhier op den 29e Octob. 1705 in ondertrouw sijn getreden, en dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, inden huwelijken staet al in sijn bevestigt, t???oirconde getekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Engel Hoorewegh
Jan Jooste van Sevenbergen
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom

Op huijden den 20 November 1705 compareerde voor ons Willem Kattestaart, schout, Thonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Jillis Jansz, jongman, geboren van Paijs in Brabant, en al vele jaren gewoont hebbende onder dese jurisdictie, als bruijdegom, ter eenre, en Aertie Maertens, laest weduwe van Cornelis Hagenaer, mede woonagtigh alhier, als bruijt, ter andere zijde, de welcke met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de drie sondaegse proclamatien mogte worden gegeven, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel
Joost van Bruinisse
Op acte pro deo??

Op huijden den 11 December 1705 compareerde voor de heren Willem Kattestaart, schout, Enghel Hooreweg en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Jacob Claes Lakeveldt, jongeman, geboren en woonagtigh alhier, geadsisteert met Sijmon Jansz van St. Annelandt, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Jannetie Jans de Corte, weduwe van Antonij Maertens Bergmans, al veele jaren alhier gewoont hebbende, geadsisteert met Leendert Jansz de Jongh, als aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcke met den anderen verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te te komen, de behoorlijke 3 sondaegse proclamatien mogte geschieden, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
Joost van Bruinisse
Acte pro deo

Op huijden den 2. Januarij 1706 compareerde voor ons Willem Kattestaart, schout, Govert de Rijcke ende Jan Jooste van Zevenbergen, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jacob Teunisz, jongman, geboren van Cruijslant, en al veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, als bruijdegom, ter eenre, met Barbel Willems de Jong, weduwe van Dames Arensz, mede woonagtigh alhier onder dese jurisdictie, als bruijt, ter andere zijde, dewelcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te komen, de gewonelijke sondaegse proclamatien mogte geschieden, t???oirconde getekent
W. Kattestaart??
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
Aengaende het gemeene landts geregtigheijt verclaren zij te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 9 Januarij 1706 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, was genoemt Jacob Claesz Lakeveldt, als bruijdegom, ter eenre, ende Jannetie Jans de Corte, als bruijdt, ter andere zijde, de welcke, naer dat voor schout en schepenen alhier op den 11 Decemb. 1705 in ondertrouw zijn getreden, ende dat drie zondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons geteekent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Engel Hoorewegh
Joost van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Huijbregt va Westerom
Pieter Tichelman

Op huijden den 10e Januarij 1706 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, desen onderteekent hebbende, Jillis Jansz, als bruijdegom, ter eenre, en Aertje Maertens, als bruijdt, ter andere zijde, de welcke, naer dat voor schout en schepenen alhier op den 20e Novemb. 1705 in ondertrouw sijn aengeteekent, ende dat drie sondaegse proclamatien sonder beklaegt ??te worden onverhindert zijn gegaen, al in den huwelijken egtenstaet zijn bevestigt, t???oirconde bij ons schout ende schepenen getekent
W. Kattesaart
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom
Pieter Tichelman

Op huijden den 17e Januarij 1706 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Jacob Teunisz van Cruijslant, als bruijdegom, ter eenre, en Barbel Willems de Jong, als bruijt, ter andere sijde, de welcke, naer dat alhier voor ons op den 2 Januarij 1706 in ondertrouw zijn aangeteekent, ende dat drie zondaegse proclamatien zonder beclaegt te worden onverhindert hebben gehadt, al inden egten huwelijken staet zijn bevestigt, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
Jan Joose van Zbergen
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom??

Op huijden den 23e April 1706 compareerde voor de heren Willem Kattestaart, schout, Engel Hooreweg en Jan Jooste van Zevenbergen, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Adriaen Rommersz, jongman, woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplate, en geboren tot Gastel, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Marija Cornelis Bot, jonge dogter, geboren en woonagtigh alhier inde Oude Tonge, geadsisteert met Gillis Bodt, als aenstaende bruijt, ter andere zijde, dewelcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat soo alhier als tot Ooltgensplate de gewonelijke en behoorlijke sondaegse proclamatien mogte geschieden, t???oirconde bij ons schout ende schepenen get.
W. Kattestaart
Enghel Hoorewegh
??Jan Joose van Zbergen
Beijde aengegeven als onvermogende

Op huijden den 13e Meij 1706 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Adriaen Rommersz, als bruijdegom, ter eenre, en Marija Bodt, als bruijdt, ter andere zijde, dewelcke, naer dat alhier op den 23e April 1706 in ondertrouw zijn opgenomen, en dat zoo alhier als inde Plaedt drie sondaegse geboden onverhindert zijn gegaen, al inden huwelijken staet zijn bevestigt, t???oirconde getekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
Jan Joose van Zbergen??
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom

Op huijden den 27e Augustij 1706 compareerde voor Willem Kattestaart, schout, Thonis van Kasteel en Jan Jooste van Sevenbergen, schepenen van de Oude Tonge, in Grijsoordt, Jan Anthonisz Hartog, jongman, geboren van de Hoeve, en al veele jaren alhier gewoont hebbende, als bruijdegom, ter eenre, en Geertruijt Coomans, laest weduwe van Adriaen Andriesz Gruijter, mede woonagtigh alhier, als bruijt, ter andere zijde, dewelcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te komen, de drie sondaegse proclamatien mogte geschieden, t???oirconde bij ons geteeckent??
W. Kattestaart??
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Hebben beijde verclaerdt onvermogend te wesen om er aengaende het lands geregtigheijt op ???t trouwen ?

Op huijden den 15e September 1706 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Jan Anthonisz Hartog, bruijdegom, ter eenre, en Geertruijt Coomans, als bruijt, ter andere zijde, dewelcke, naer dat alhier voor schout ende schepenen op den 27e Aug. 1706 in ondertrouw zijn opgenomen, en dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, op heden inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Hoorewegh
Jan Joose van Zbergen
Huijbregt van Westerom
Joost van Bruinisse??

Op den 6 November 1706 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Louis Korneelisse van Tilburg, gebortig van West Weesel, jongman, ter eendere, met Jantie Marinus, weeduwe van Domius Mathewese, gebortig en beijde wonagtig alhier, als de welcke een aenstaende huiwelick hebbe besloote, ende versockende, om tot de solmesatie te koomen, de drij sondaghse proclamatien mochten geschiede, torkonde bij ons getickent
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
Beijde aen gegeve als onvermooge

Op huijden den 19. Novemb. 1706 compareerde voor ons Thonis van Kasteel, schoutampt bewaerder, Engel Hooreweg, Joost van Bruinisse, schepenen vande Oude Tonge, Teeuwis Pietersz Keijser, weduwenaer van Magdalena Jans van Goorst, woonagtig alhier, ter eenre, ende Trijntie Arens, jonge dogter, geboren omtrent Venlo, en jegenwoordigh woonagtigh onder Ooltgensplaet, ter andere zijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat soo alhier als op Ooltgensplaet de gewoonlijke proclamatien mogten geschieden, t???oirconde geteekent
T. Kasteel
Enghel Hoorewegh
Joost van Bruinisse
Verklaerden onvermogende te wesen aengaende des lants geregtigheijt

Op huijden den 25e Novemb. 1706 compareerde voor ons onderget. schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Tonis Cornelisz van Tilborg als bruijdegom, ter eenre, en Jannetie Marijnis, wed. van Domas Matthaeus Alsbrugt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat alhier voor de magistraet op den 6e Novemb. 1706 in wettelijcke ondertrouw zijn getreden, ende naer dat onverhindert drie sondaegse geboden hebben gehadt, op heden in den huwelijcken staet zijn bevestigt, t???oirconde bij ons Thonis van Kasteel, schout amptbewaerder, en schepenen ondertekent
T. Kasteel
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen

Op huijden den 6e Decemb. 1706 compareerde voor ons onderget. schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Teuwis Pietersz Keijser, als bruijdegom, ter eenre, ende Trijntie Arens, als bruijt, ter andere zijde, dewelcke, naer dat alhier voor de magistraet op den 19e Novemb. 1706 in wettelijcken ondertrouw zijn getreden, ende dat, soo alhier als tot Ooltgensplaet, drie sondaegse proclamatien onverhindert zijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Thonis van Kasteel, schout amptbewaerder, ende schepenen onderteekent
T.Kasteel
Govert de Rijck??
Enghel Horewegh
Joost van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Huijbregt van Westerom

Op huijden den 8e Decemb. 1706 compareerde voor ons Thonis van Kasteel, bewarende het schout ampt, Huijb. van Westerom ende Joost van Bruinisse, schepenen vande Oude Tonge, Pieter Jansz Hartman, wedr. van Margriet Barents, als toecomende bruijdegom, ter eenre, en Cornelia Huijge Hollander, als aenstaende bruijt, ter andere zijde, beijde woonagtigh alhier, de welcke verklaerden dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versoeckende, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonlijke drie sondaegse proclamatien mogten geschieden, t???oirconde get.
T. Kasteel
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom
Verklaren beijde onvermogende te wesen om getwes wegens des lands impost op trouwen geemaneert te comen voldaen

Op huijden den 11 Decemb. 1706 compareerde voor ???t Collegie van schepenen vande Oude Tonge Pieter van Dam, weduwenaer van Maetie Claes, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Christina Keijsers, weduwe van Aert Jansz van Hogerheijde, aenstaende bruijdt, ter andere zijde, beijde woonagtig alhier, dewelcke verklaerden dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte dat de gewoonlijke proclamatien mogte worden gegeven, ???t welck bij ons schepenen is geacordeert, ende dus in ondertrouw opgenomen, actum alsb.
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
Joost van Bruinisse
Huijbrecht van Westerom
Pieter Tichelman
Verclaren beijde te gehoren onder het classis der onvermogende aengaende des lands op het trouwen

Op huijden den 26 Decemb. 1706 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter van Dam, bruijdegom, ter eenre, en Christina Keijsers, bruijt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat op den 11 deser voor schepenen alhier zijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet zijn bevestigt, t???oirconde geteekent??
W. Kattestaart
Govert de Rijck
T.Kasteel
Huijbregt van Westerom
Joost van Bruinisse??

Op huijden den 26e Decemb. 1706 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Jansz Hartman, bruijdegom, ter eenre, en Cornelia Huijge Hollander, bruijdt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier op den 8 Decemb. 1706 in ondertrouw sijn getreden, op heden inden huwelijcken staet zijn bevestigt, t???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom
Pieter Tichelman

Op huijden den 22e April 1707 compareerde voor ons Willem Kattestaart, schout, Theunis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Gillis Bodt, weduwenaer van Appolonia Andries, als aenstaende bruijdegom, ter eenre zijde, ende Maria van der Wegt, jonge dogter, geadsisteert met mr. Bartholomeus Ouboter, als aenstaende bruijt, ter andere sijde, beijde woonagtigh alhier, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende derhalven dat de drie ordinaris sondaegse geboden mogten worden gegaen, t???oirconde get.
Willem Kattestaart
T. Kasteel
Joost van Bruinisse
Solst. voor de lands geregtigt van ijdre 3 gd

Op huijden den 12e Meij 1707 soo compareerde voor ondergetekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Gillis Bodt, bruijdegom, ter eenre, Maria van der Wegt, als bruijt, ter andere zijde, dewelcke, naer dat op den 22e April 1707 voor schout ende schepenen alhier in wettelijke ondertrouw sijn getreden, en dat drie sondaegse proclamatien sonder beklaegt te worden, sijn gegaen, alnu inden huwelijken staet sijn bevestigt, in teecken der waerheijt dese onderteeckent
Willem Kattestaart
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
Huijbregt van Westerom
Joost van Bruinisse

Op huijden den 17e Junij 1707 compareerde voor ons Willem Kattestaart, schout, Huijbregt van Westrom ende Jan Joose van Zbergen, schepenen vande Oude Tonge, Joos Francis, geboortig onder Bergenhenegouwen, jongman, ter eenre, ende Sebille Mattijs, weduwe van Christiaen Hein, geboortig van Geelekerken, ter andere sijde, nu beijde woonende alhier, dewelcke verklaarde met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoeckende derhalven dat de drij sondaegse geboden worden gegaen, t???oirconde geteijkent als boven
Desen ondertrouw geen vortgang gehadt

Op huijden den 17e Septemb. 1707 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, naer genoemt Joannes Govertse Nijsse, lest weduwenaer van Neeltie Goverts van der Bol, geboortig tot Ooltgensplaet, ende al veele jaren gewoont onder dese jurisdictie, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Caetje Cornelis, jonge dogter, geboren van Wagenbergh, en al eenige jaren alhier gewoont hebbende, als aenstaende bruijt, ter andere sijde, geadsisteert met hare moeder Dingenae Heijndr., de welcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende daer toe de gewoonelijke proclamatien, de welcke haer bij desen worden geconsenteerdt, ten oirconde bij ons Willem Kattestaart, schout, Jan Jooste van Sevenbergen, vervangende Joost van Bruijnisse, schepenen, huijden, als inden hooffde
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
Joost van Bruinisse
Hebben aengaende des lands geregtigheijt verklaert onvermogend te sijn??

Op huiden den 23 Septemb. compareerde voor ons scheepenen vande Oude Tonge Eengel Horewegh ende Huibert van Westerom en Tonis van Kasteel, bewarende het schout amt, Frans Kornelis Franke, jongh man, gebortigh vanden Oudenboos, ter eenre, met Dingena Nijsse, jonge dogter, gebortig van de Meeter, ter andere zijde, beijde woonagtig alhier, de welcke verklare met den anderen te hebben beslooten een aenstaende huiwel, versoekende derhalven dat de geordenare sondaghse geboden mochten worden gegeven, torkonde
T. Kasteel
Huijbregt van Westrom
Enghel Horewegh
Pro deo

Op huijden den 1 October 1707 comparerende voor schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, meer genoemt, Tonis Tilleman, erst weduwenaer van Madelene Wa?ius, gebootig van de Galathe, al vele jaren hier gewoont onder dese jurisdictie, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Madalene Claes, weduwe van Aeren Antonis, geboortig vande Ni?, beijde woonagtig alhier, als aenstaende bruijt, ter andere zijde, de welcke verclaerde met den anderen te hebben beslooten een aenstaende huijwelijck, en versoeckende derhalve de gewoonelijke proclamatien te gehoren gaen, bij dese worden geconsenteert, torconde getekent Willem Cattestaert, schout, Govert de Rijck ende Huijbregt van Westerom, so geleest sijnde als in den hooft
Willem Kattestaart
Govert de Rijck ?? ?? ??
Huijbregt van Westerom
Aengegaen als onvermogende

Ontfange 5-0-0
Aen de schout 8-0
Scheepen 0-8-0
De boode 1-1-0

Op huijden den 4e Octob. 1707 compareerde voor de ondergetekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Joannis Govertse Niesse, als bruijdegom, ter eenre, en Caetje Cornelisse, bruijdt, ter andere sijde, de welcke, naer dat voor schout en schepenen alhier op den 17e Septemb. 1707 sijn ondertrouwt, en de dat drie sondaegse proclamatien sonder beklaegt te worden onverhindert sijn gegaen, al nu inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent??
W. Kattestaart
T.Kasteel
Gover de Rijck
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom
Pieter Tichelman

Op huijden den 7e Octob. 1707 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Engel Horewegh en Jan Jooste van Sevenbergen, schepenen van de Oude Tonge, Bastiaen Egbers, laest weduwenaer van Maria Adr. van Hoecke, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Neeltie Coenraets, weduwe van Jan Laurisse van Stelle, aenstaende bruijt, ter andere sijde, beijde wonende alhier, dewelcke met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte dat de ord. proclamatien omme tot de solemnisatie vandien te komen, mogte geschieden, ???t welck haer is geconsenteert met dese, t???oirconde get.
W. Kattestaart
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
Hebben verklaerdt onvermogende te wesen aengaende het gemeene lands regt op het trouwen??

Op huijden den 23e October 1707 compareerde voor de ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge ??Frans Cornelisz Francke, als bruijdegom, ter eenre, ende Dingena Nijsse, bruijt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat op den 23e 7ber 1707 alhier voor de magistraet sijn ondertrouwt, op heden inden huwelijken staet sijn bevestigt, en naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, t???oirconde get.??
Willem Kattestaart
Govert de Rijck
T.Kasteel
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen??

Op huijden den 23e Octob. 1707 compareerde voor de onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Thonis Neleman, bruijdegom, ter eenre, en Magdalena Willems, bruijt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat op den 1e Octob. 1707 in ondertrouw sijn getreden voor de magistraet alhier, ende dat onverhindert drie geboden hebben gehadt, op heden inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde get.
W.Kattestaart
T. Kasteel
Enghel Horewegh
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen??

Op huijden den 28e Octob. 1707 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge de onderteeckent hebbende Corstiaen Egbos, als bruijdegom, ter eenre, en Neeltie Coenraets, bruijt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat alhier voor de magistraet op den 7e deser in ondertrouw sijn getreden, ende dat onverhindert drie sondaegse geboden sijn gegaen, op heden in den huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T.Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
Joost van Bruinisse

Op huijden den 27e Januarij 1708 compareerde voor Willem Kattestaert, schout, Jan Jooste van Zbergen en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Jan Smits, weduwenaer van Barbel van Pevenagie, geboortigh in Brabant inde Meijerij vanden Bos, ende veele jaren alhier gewoont hebbende, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Maria Pieters, weduwe van Teunis Blom, geboren ende woonagtigh alhier, als aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat, omme tot de solemnisatie te komen, de gewoonelijke sondaegse proclamatien mochte geschieden, t???oirconde getekent
W. Kattestaart
Joost van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Verklaeren beijde onvermogende te wesen aengaende des lands geregtigheijdt op het trouwen geemaneerdt

Op huijden den 12 Febr. 1708 compareerde voor schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Jan Smits, weduwenaer van Barbel van Pevenage, bruijdegom, ter eenre, en Maria Pieters, weduwe van Teunis Blom, ter andere zijde, de welcken, naer dat voor schout ende schepen alhier zijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, opheden inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde get. bij Goverdt de Rijke, bewarende het schout ampt, ende de schepenen, dese onderteeckent
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
Jan Joose vanZbergen
J. van Bruinisse
Huijbregt van Westerom

Op huijden den 16e Maert 1708 compareerde voor Willem Kattestaert, schout, Tonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Niklaes Faes, jongman, geboren van Turnhout in Brabandt, en al eenige jaren alhier gewoont hebbende, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Magdalena Pieters Keijser, jonge dogter, geboren en woonagtigh alhier onder de Oude Tonge, aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat drie sondaegse proclamatien soude geschieden, het welck werdt geconsenteert mitsdesen, t???oirconde getekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Beijde verklaeren onvermogende te wesen omme aengaende des lands geregtigheijt getwes te komen voldaen

Op huijden den 8e April 1708 compareerde voor de ondergetekende schout ende schepenen vande Oude Tonge Niklaes Faes, bruijdegom, ter eenre, en Magdalena Pieters Keijser, bruijt, ter andere sijde, de welcke, naer dat op den 16 Maert 1708 voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrouwt, ende dat 3 sondaegse geboden sonder beklaegt te worden sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T.Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
J. van Bruinisse
Huijbregt van Westerom
Jan Joose van Zbergen

Op huijden den 14e April 1708 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Thonis van Kasteel en Huijbregt van Westerom, schepenen vande Oude Tonge, Adriaen van Pevenage, weduwenaer van Jacomijntie Cornelis Groenevelts, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Sofia Bartels, geboren van Huijsbergh, bruijt, ter andere sijde, beijde veele jaren gewoont hebbende alhier, de welcken verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat drie sondaegse proclamatien soude geschieden, het welck werdt geconsenteert mitsdesen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T.Kasteel
Huijbregt van Westerom
Pro deo aengaende des lands geregtigheijt

Op huijden den 3e Meij 1708 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Adriaan van Pevenage, bruijdegom, ter eenre, en Sofia Bartels, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 14e April 1708 voor schout en schepenen alhier in ondertrouw sijn opgenomen, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaen, op heden inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
J. van Bruinisse
H. van Westerom??

Op den 25 Meij 1708 compareerde voor schout en schepenen vande Oude Tonge Cornelis Stoffelse Veschuere, jonghm., Marija Keijsers, jonge dogter, beijde gebortigh ende woonagtig alhier, ende versoecke dat de 3 sondaghse proclamatien sulle mooge gaen
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Pro deo

Op huijden den 16e Junij 1708 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tong Cornelis Stoffelse Verschuur, bruijdegom, ter eenre, en Maria Keijsers, bruijt, ter andere zijde, de welcken, naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, op heden inden huwelijken staet zijn bevestigt, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Pieter Tichelman??

Op huijden den 20e Julij 1708 compareerde voor Willem Kattestaert, schout, Enghel Horewegh en Jan Jooste van Sevenbergen, schepenen vande Oude Tonge, Balten Cornelisz van Heesteren, jongman, gebooren in Brabant in het dorp Willemerdonk, en al veele jaren alhier gewoont hebbende, als bruijdegom, ter eenre, en Commertie Heijndriks Flerenboom, jonge dogter, geboren en woonagtigh alhier, ter andere sijde, als bruijdt, dewelcken met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om ??tot solemnisatie vandien te komen, dat de gewonelijke ende begoorlijke sondaegse proclamatien ??mogte geschieden, het welck werdt geconsenteerdt mitsdesen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
W. Kattestaart
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
p. deo aengaende het landse geregtigheijt

Op huijden den 5e Augustij 1708 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Balten van Cornelisz van Heesteren, als bruijdegom, ter eenre, en Commertie Heijndriks Flerenboom, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 20 Julij 1708 voor de magistraet alhier in ondertrouw sijn getreden, en naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, op heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
Joost van Bruinisse
Huijbregt van Westerom

Op den 18 Augustus 1708 is alhier voor ons schout en scheepen vande Oude Tonge in ondertrou op genoomen Isack Pieterse Smit, jonghman, ter eenre, gebortigh vande Oude Tonge, met Jante Magiels, weduwe van Matisse Matisse Nevenboer, ter andere zijde, beijde woonaghtigh in de Oude Tonge, versoeckende dat de drij sondaghse proclamatien soude gaen, t???oirkonde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Pieter Tichelman
Pro deo van slands gereghtigheijt

Op huijden den 7e Septemb. 1708 compareerde voor ons Willem Kattestaert, schout, Thonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Jeronimus Frederikse Rosier de Welle, weduwenaer van Annetie Heijndriks, aenstaende bruijdegom, ter eenre, geboren tot Rijnbeke, en al eenige jaren alhier gewoont hebbende, en Angenietie Jans, jonge dogter, geboren tot Brakel in ???t lant van Gulich, en al eenige jaren gewoont hebbende in Middelharnas, ter andere sijde, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat soo alhier als tot Middelharnas de gewonelijke proclamatien mogte geschieden, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Hebben voor schout ende schepenen verklaerdt beijde onvermogende te wesen aengaende des lands geregtigheijdt op het trouwen

Op huijden den 8e Septemb. 1708 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Isack Pietersz Smit, als bruijdegom, ter eenre, en Jannetie Machiels, als bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat op den 18e Augustij 1708 voor de schout ende schepenen alhier sijn ondertrouwt, en dat drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom

Op huijden den 4e October 1708 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Jeronimus Fredrikse Rogier de Welle, bruijdegom, ter eenre, en Angenietie Jans, bruijdt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier op den 7e Septemb. 1708 sijn ondertrouwt, ende dat soo in dese plaetse als tot Middelharnas drie sondaegse proclamatien sonder beclaegt te worden, sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde ende tot blijk vandien bij ons schout ende schepenen ondertekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom
Pieter Tichelman

Op den 8 Maert 1709 is alhier voor schepenen vande Oude Tonghe in ondertrou opgenomen Pieter van Kies, jonghman, ter eenre, geboortich onder de Oude Tonghe, met Marijtge Pieters van Veersen, jonghe dochter, geboortich van Veerssen, ter andere zijde, woonachtich in de Oude Tonghe, versoecke dat de drie sondaeghse proclamatien soude gaen, ten oorkonde getijckent
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse??

Op huijden den 15e Maert 1709 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge ondergetekent Sijmon Jansz van St. Annelant, weduwenaer laest van Lijsbet Willems de Jonge, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Elisabeth van Leeuwen, weduwe van Cornelis van der Bol, aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, versoekende tot dien gaende ende om tot de solemnisatie vandien te komen, de ordinaris 3 sondaegse proclamatien daer van mogte geschieden, het welck werdt geconsenteert mitsdesen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
Pieter Tichelman
Pro deo aengaende den impost

Op huijden den 1e April 1709 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Aertse van Kies, bruijdegom, ter eenre, en Marijtge Pieters van Versen, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier op de 8e Maert 1709 in ondertrouw sijn opgenomen, ende dat 3 sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegeven, op heden inden huijwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde geteeckent
T. Kasteel
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Pieter Tichelman

Op huijden den 6 April 1709 compareerde voor de heren W. Kattestaert, schout, Enghel Hoorewegh en Jan Joose van Zbergen, schepenen vande Oude Tonge, Bastiaen Jansz van Bree, aenstaende bruijdegom, ter eenre, jongeman, wonende onder de Nieuwe Tonge, en Maetie Cornelis de Langh, jonge dogter, wonende alhier, ter andere sijde, de welcken met den anderen verklaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versochten dat soo alhier als inde Nieuwe Tonge de gewoonelijke proclamatien mogten worden gegeven, naer consent van beijde ouders, het welck werdt geaccordeert mitsdesen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
Beijde aengevingen gedaen als onvermogende

Op huijden den 19e April 1709 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Sijmon Jansz van St. Annelant, bruijdegom, ter eenre, en Elisabet van Leeuwen, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 15 Maert 1709 voor schout ende schepenen alhier in ondertrouw sijn getreden, en dat drie sondaegse geboden sonder beklaegt te worden sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Enghel Horewegh
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse??
H. van Westerom

Op huijden den 26 April 1709 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt naergenoemt Bastiaen Jansz van Bree, bruijdegom, ter eenre, en Maetie Cornelis de Lange, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat op den 6e deser alhier voor de magistraet sijn ondertrouwt, en dat soo alhier als inde Nieuwe Tonge drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde get. bij Willem Kattestaert, schout, en onderget. schepenen
W. Kattestaart
T. Kasteel,
Govert de Rijck
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Pieter Tichelman

Op huijden den 17e Meij 1709 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Coopmans, jongman, geboren en woonagtigh alhier inde Oude Tonge, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Eva Santboer, jonge dogter, mede geboren ende woonagtigh onder de Oude Tonge, als aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de behoorlijke proclamatien daer van geschieden, twelck is geaccordeert mits desen, t???oirconde get.??
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Hebben int bij wesen van schout ende schepenen verclaert te gehoren onder het Classis der onvermogende, actum alsb.

Op huijden den 1e Junij 1709 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Jan Joose van Sevenbergen ende Joost van Bruijnisse, schepenen, den dijkgraeff Adriaen Moijert, weduwenaer van Jacomina Gorswagter, ter eenre, en Adriana Goverds, weduwe van Jacob Bestenoom, ter andere sijde, dewelcken verklaerden dat met den anderen hadde besloten een huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonelijke proclamatien mogte worden gegeven, twelck werdt geaccordeert mit desen, t???oirconde get.??
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom

Op huijden den 4 Junij 1709 compareerde voor schout ende schepenen van d???Oude Tonge in Grijsoort Pieter Coopman, bruijdegom, ter eenre, ?? ??ende Eva Santboer, bruijd, ter andere sijde, dewelken, naar dat op den 17. Meij 1709 alhier voor de Magestraat sijn ondertroudt, ende de drij sondaagse proclamatien onverhindert sijn gegeven, op heden in den huwelijken staat bevestigt, t???oirconde geteekent bij mij in absentie van de schout
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom

Op huijden den 17e Junij 1709 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Joost van Bruijnisse en Pieter Tichelmans, schepenen van Oude Tonge in Grijsoordt, den dijkgraeff Adr. Moijert, bruijdegom, ter eenre, ende Adriana Govertse, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 1e deser voor schout ende schepenen also sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde geteeckent
W. Kattestaart
J. van Bruinisse
Pieter Tichelman??
p. d. aengaende des lands geregt

Op huijden den 26e Julij 1709 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt naergenoemt Frans Jansz, weduwenaer van Adriaentie Jans van Bree, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Annetie Stoffels van de Swalue, geadsisteert met Stoffel van de Swalue, haer vader, als aenstaende bruijdt, ter andere sijde, beijde woonagtigh onder dese jurisdictie, de welcken verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de ordinaris sondagse geboden mogte worden gegeven, twelcke werdt geconsenteert mitsdesen, t???oirconde get. bij ons Willem Kattestaert, schout, Engel Hoorewegh en Jan Jooste van Zbergen, schepenen, huijden als in den hooffde
W. Kattestaart
Enghel Horewegh
Jan Joose van Zbergen

Op huijden den 15e Augustij 1709 compareerde voor de ondergetekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Frans Jansz, bruijdegom, ter eenre, ende Annetie Stoffels van de Swalue, bruijdt, ter andere sijde, de welcken, naer dat voor ons op den 26e Julij 1709 sijn ondertrouwt, ende dat 3 sondaegse geboden sonder beklaegt te worden hebben gehadt, op heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde bij Willem Kattestaert, schout, ende schepenen ondertekent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Leendert Kats
No. van Frans Jansz heeft den secretaris het gelt van het trouwen onder sigh

Op huijden den 6 Septemb. 1709 soo compareerde voor de heren W. Kattestaert, schout, Jan Joose van Zbergen en Joost van Bruijnisse, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Pieter Pietersz Schout, jongman, geboortigh van Wagenbergh, en omtrent twee jaren alhier gewoont hebbende, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Margriet Egbos, jonge dogter, gebooren en woonagtigh alhier, geadsisteert met Corstiaen Egbos, haren vader, als aenstaende bruijt, ter andere sijde, ende verclaerden dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te comen, dat de gewonelijke proclamatien mogte worden gegeven, t???oirconde get., twelck werdt geaccordeerdt
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
Jan van Bruinisse
p.d. aengaende des gemeene lands regt

Op huijden den 10 Octob. 1709 compareerde voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Pietersz Schout, bruijdegom, ter eenre, ende Margrita Egbos, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 6 Septemb. 1709 voor de magistraet alhier sijn ondertrout, ende naer dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde get.
W. Kattestaaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Leendert Kats
Huijbregt van Westerom

Op huijden den 12e Octob. 1709 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Goverdt de Rijcke, Jan Jooste van Zbergen, Joost van Bruijnisse en Huijb. van Westrum, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Claes Bastiaensz Egbos, jongman, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Eva Bijbels, j.d., aenstaende bruijt, ter andere sijde, beijde geboren en woonagtigh alhier, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, ende versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewonelijke proclamatien mogten worden gegeven, het welck bij ons schout ende schepenen werdt geconsenteert mits desen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Hebben verclaert te gehoren onder het classis der onvermogende??

Op huijden den 1e Novemb. 1709 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Claes Bastiaensz Egbos, bruijdegom, ter eenre, en Eva Bijbels, bruijdt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat op den 12e Octob. 1709 sijn ondertrouwt, ende dat de gewoonelijcke proclamatien sijn gegaen, op heden inden huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom

Op huijden den 3e Julij 1710 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Jan Jooste van Sevenbergen en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Jan van Roomen, jongman, geboren tot Rosendael, en jegenwoordig woonagtigh alhier, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Jannetie Jans van Golen, j. dogter, geboren en woonagtigh alhier, geadsisteert met haren voogt, Apollonaris Santboer, aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcken verklaerden dat met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte dat, omme tot de solemnisatie vandien te komen, soo alhier als tot Rosendael de ordinaris sondagse proclamatien mogte geschieden, het welcke werdt geconsenteert mits desen, ende dus in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Aengegaen ondert classis van drie guldens

Op huijden den 26e Julij 1710 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Jan van Romen, bruijdegom, ter eenre, en Jannetie Jans van Golen, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier voor schout ende schepenen op den 3e deser zijn ondertrouwt, ende dat so alhier als tot Rosendael drie sondaegse geboden onverhindert ende zonder beklaegt te worden, sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestighht, t???oirconde ??bij ons schout ende schepenen onderteeckent
W. Kattestaart
T.Kasteel
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom
Pieter Tichelman

Op huijden den 31e Octob. 1710 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Gillis Pieterse Kleijdijck, jongman, woonagtigh alhier inde Oude Tonge, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Maria Cornelis van der Wegt, weduwe van Gillis Bodt, aenstaende bruijt, ter andere sijde, de welcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte dat, om tot de voltrekking vandien te komen, de gerequireerde sondaegse proclamatien mogte worden gegeven, het welck bij ons is geconsenteert, ende vervolgens de vooren persoonen inden ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons Willem Kattestaert, schout, T. Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen, desen onderteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Hebben verklaert aengaende des lands geregtigheijdt te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 1e Novemb. 1710 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Casper Tambeek, jongman, geboren van Westberg in Maalteslant, en eenigen tijt alhier gewoondt hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Adriaantie Arens, geboren van Cruijslant, en eenige jaren alhier gewoondt hebbende, aenstaende bruijdt, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, ende versogte, omme tot de voltrekking vandien te komen, dat de gewoonelijke geboden mogte worden gegeven, het welcke bij ons schout ende schepenen werdt geconsenteert mitsdesen, t???oirconde bij ons Willem Kattestaert, schout, Jan Jooste van Zbergen ende Huijbregt van Westerom, schepenen, huijden als boven
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom
Hebben verklaert onvermogende te wesen aengaende des lands regt op het trouwen

Op huijden den 14e Novemb. 1710 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Goverdt de Rijk en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Anthonij Pietersz Heijligers, jongman, geboortig tot Wagenberg onder Terheide, en eenige jaren alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Margrita Klaese Nieuwerkerk, weduwe van Willem van Beijer, geboren van Rijnbeecke, en al eenige jaren alhier gewoont hebbende, bruijt, ter andere sijde, de welcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewonelijcke proclamatien mogte worden gegeven, het welck werdt geconsenteert bij desen, ende dus in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen ondertekent
W.Kattestaart
Govert de Rijck ????
J. van Bruinisse
Hebben verklaert onvermogende te wesen aengaende den impost op het trouwen geemaneert

Op huijden den 30e Novemb. 1710 compareerde voor Schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, desen onderteekent hebbende, Casper Tambeek, bruijdegom, ter eenre, ende Adriaentie Arens, bruijdt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier op den 1e Novemb. 1710 ? voor schout ende schepenen sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn geproclameert, op heden inden huwelijken staet met den anderen sijn bevestight, t???oirconde bij ons Willem Kattestaert, schout, ende schepenen onderteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
H. van Westerom??

Op huijden den 6e Decemb. 1710 compareerde voor de heren Willem Cattestaert, schout, Jan Jooste van Sevenbergen en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Jillis Clasen van der Bol, weduwenaer van Geertruijt Goverds Nijsse, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Geertruijt Aertse van Rosendael, jonge dogter, geboren en woonagtigh onder dese jurisdictie, ter andere sijde, als aenstaende bruijt, verklarende met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonelijke drie sondaegse proclamatien mogte worden gegeven, het welcke werdt geconsenteerdt mitsdesen, t???oirconde bij schout ende schepenen onderteekent
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Hebben verklaerdt onvermogende te wesen aengaende het lands regt op het trouwen geemaneerdt

Op huijden den 14e Decemb. 1710 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Anthonij Pietersz Heijligers, bruijdegom, ter eenre, en Margrita Claes Nieuwerkerk, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 14 9ber 1710 alhier sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde get.??
W. Kattestaart??
T. Kasteel
Govert de Rijck
Leendert Kats
J. van Bruinisse??
Casper Tambeek te kort betaelt 2-12-0
Hier in comt schout 0-10-0
Schepenen 0-1-0
Secretaris 1-9-0
Totaal 2-12
Bode sijn volle gelt gehadt??

Op huijden den 6 Januarij 1711 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, ende schepenen, desen onderteeckent hebbende, Jillis Clasen van der Bol, bruijdegom, ter eenre, ende Geertruijt Aertse van Rosendael, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 6e Decemb. 1710 voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrout, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Pieter Tichelman

Op huijden den 5 Maart 1711 compareerde voor de heren Willem Kattestaart, schout, ende schepenen, desen onderteeckent hebbende, Jillis Pieterse Kleijdijk, ende Maria Cornelis van der Wegt, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 31 Octob. 1710 voor schout en schepenen alhier sijn ondertrout, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaan, op heden inden huwelijken staat sijn bevestigt, t???oirconden geteeckent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom

Op huijden den 9e Meij 1711 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Joannis Joannesz Cloek, weduwenaer van Maria Reijniers van de Solenbaen, woonagtigh alhier, als aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Jannetie Willems Braber, weduwe van Jan Dirkse van Galien, ende woonagtig alhier, als aenstaende bruijdt, ter andere sijde, ende verklaerden dat tussen den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonelijke geboden mogte worden gegeven, het welcke werdt geconsenteert, ende dus de voorg. personen in ondertrouw opgenomen bij ons Willem Kattestaert, schout, Thonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen, huijden als boven
W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Hebben verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende

Op den 26 Meij 1711 compareerde voor de heer schout Willem Kattestaart ende schepenen, onderteijkent hebbende, Johannis Klock, weduwenaer, ende Jantie Willems Braber, ter andere sijde, de welcke, naer dat op deser Meij voor schout en schepenen sijn ondertrout, en dat de drij sondagse ??proclamatien onverhindert sijn gegaen, op heden in den huwelijken staat sijn bevestight, ter oorkonde geteijkent??
W. Kattestaart
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen

Op huijden den 12e Aug. 1712 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Jacobus Knaep, jongman, geboren tot Ekeren, en al eenige jaren alhier gewoont hebbbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Trijntie Arens, weduwe van Teeuwis Keijser, geboren omtrent Venlo, en al veele jaren hier gewoont hebbende, aenstaende bruijt, ter andere sijde, en verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te comen, de orinaris geboden mogte worden gegeven, t welck werdt geconsenteert, ende de voorz. personen dus in ondertrouw aengenomen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
Cornelis den Braber
Verclaren haer selven aen te geven onder het classis der onvermogende??

Op huijden den 2e 7ber 1712 compareerde voor Thonis van Kasteel, schout ampt bewaerder, Goverdt de Rijke, Jan Jooste van Zbergen, Joost van Bruijnisse, Pieter Tichelman en Cornelis den Braber, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Jacobus Knaep, bruijdegom, ter eenre, en Trijntie Arens, bruijt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat de sondaegse proclamatien alhier onverhindert sijn gegaen, alnu inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde get.??
Govert de Rijck
T. Kasteel
Pieter Tichelman
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis den Braber??

Op huijden den 2e September 1712 compareerde voor Thonis van Kasteel, schout amptbewaerder, Jan Joosten van Zbergen en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Jan Carelsz Dominus, jongman, geboren op de Made onder G.denbergh, en al veele jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, en Agatha Jans van Bree, meerderjarige jonge dogter, geboren en woonagtigh alhier onder de Oude Tonge, ter andere sijde, de welcken verklaerden dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de behoorlijke proclamatien mogten geschieden, ???t welck bij ons werdt geaccordeert mitsdesen, t???oirconde get.
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Verclaert onvermogende

Op huijden den 16e Septemb 1712 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Adriaen van den Abeele, wed. laest van Anna Teunis, aenstaende bruijdegom, woonagtigh alhier, ter eenre, en Veronica Maarods, aenstaende bruijt, jonge dogter, geboren omtrent Ban in Duijtslant, en woonagtig nu jegenwoordig inde Oude Tonge, ter andere sijde, de welcken verclaerden dat besloten hadden een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie te comen, de gewonelijke proclamatien mogten geschieden, t welck bij ons Willem Kattestaart, schout, en schepenen wert geaccordeert, t???oirconde onderteekent, huijden als inden hooffde
W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Onvermogende verclaert, verclaert onvermogende te wesen
Op den 23 Septemb. 1712 kompareerde voor schout en schepenen van de Oude Tonge Jillis Klase van der Bol, weduwenaer van Geertruij Aertse van Goederheijde, ter eenre, bruijdegom, met Marij Domus, jonge dogter, ter andere sijde, geboren van de Hooge Swaluwe, versoekende dat hare geboden aenstaende sondagen gaen mogen
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck

Op huijden den 29e Sept. 1712 compareerde voor de heren Willem Kattestaart, schout, en schepenen, desen onderteekent hebbend, Jan Cornelisz Domine, jongman, bruijdegom, ter eenre, met Agatha Jans van Bree, meerderjarige jonge dogter, bruijt, ter andere sijde, dewelke, naer dat op den 2e Septemb. 1712 voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrout, ende dat drie sondaagse proclamatien onverhindert sijn gegaan, op heden in den huiwelijken staat sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Leendertsz Braber

Op huijden den 30e Octob. 1712 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Gillis Clasen van der Bol, bruijdegom, ter eenre, en Maria Domus, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat op den 23e September laestleden voor ons sijn ondertrout, ende dat de geboden onverhindert sijn gegaen, op heden inden egten huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel.
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Cornelis den Braber??

Op huijden den 21e Januarij 1713 compareerde voor de heren W. Kattestaert, schout, Thonis van Kasteel en Jan Jooste van Sevenbergen, schepenen vande Oude Tonge, Hendrik Jansz Roos, wedr. van Grietje Andries, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Lena Pieters Bodt, aenstaende bruijdt, ter andere sijde, beijde woonagtigh alhier, de welcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie te comen, de gewonelijke 3 sondaegse proclamatien, t???welck bij ons schout ende schepenen werdt geaccordeert mitsdesen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Hebben int bijwesen van schout en schepenen verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende??

Op huijden den 6e Feb. 1713 compareerde voor Thonis van Kasteel, schout amptbewaerder, en schepenen, desen onderteekent hebbende, Hendrik Jansz Roos, bruijdegom, ter eenre, en Lena Pieters Bodt, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat voor schout en schepenen alhier in den ondertrouw sijn opgenomen, en dat drie sondaegse geboden onverhindert sijn gegaen, op heden inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde get.
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Cornelis den Braber

Op huijden den 17e Maert 1713 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Jan Jooste van Sevenbergen en Cornelis den Braber, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Pieter van Dam, laest en jegenwoordig wed. van Christina Keijsers, aenstaende bruijdegom ter eenre, en Pieternelle Pieters Vacties, j. dogter, aenstaende bruijdt, geboren tot Roon, en veele jaren alhier onder de Oude Tonge gewoont hebbende, ende verclaerden sij met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de gewonelijke sondaegse proclamatien mogte geschieden, het welck werdt geconsenteert bij ons schout en schepenen mitsdesen, t???oirconde dese geteekent, ??huijden alsboven
W. Kattestaart
Jan Joosen van Zbergen
Cornelis den Braber
??De bruijdegom en bruijdt hebben beijde in presentie van schout en schepenen verclaert aengaende des lands impost op het trouwen geemaneerdt te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 31e maart 1713 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Thonis van Kasteel en Jan Jooste van Zbergen, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Martijnis Andriesz Soon, jongman, geboren en woonagtig onder dese jurisdictie, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Sijtie Jans Kempenaer, jonge dr., mede vele jaren alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcken verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte dat de gewonelijke proclamatien mogte geschieden, twelck wert geaccordeert mitsdesen, t???oirconde get., aldus ondertrouwt
W. Kattestaart
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Hebben verclaert onvermogende te wesen aengaende des lands impost

Op huijden den 2 April 1713 compareerde voor ons ondergetekende schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Pieter van Dam, bruijdegom, ter eenre, en Pieternelle Pieters Vacties, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat voor schout ende schepenen alhier op den 17 Maert 1713 sijn ondertrout, ende dat onverhindert 3 geboden sijn gegaen, op heden in den huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Willem Kattestaert, schout, en schepenen onderteeckent
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Cornelis den Braber
Tothnu toe heeft den secretaris de cau? betaelt??

Op huijden den 17e April 1713 compareerde voor Thonis van Kasteel, schout amptbewaerder, ende ondergetekende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Martijnis Andriesz Soon, bruijdegom, ter eenre, en Sijtie Jans Kempenaer, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat op den 31e Maert laestleden voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrouwt, ende dat 3 sondaegse geboden hebben onverhindert gegaen, op heden in den huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde getekent
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zevenbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Cornelis den Braber
Cau? Betaelt

Op huijden den 22e April 1713 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Jan Jooste van Zbergen, Cornelis den Braber, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Martijnis van Maldouw, jongman, geboren in Poueren int da? genaemt Raestege, dog al eenige jaren alhier gewoont hebbende, ter eenre, en Margriet Harmans, jonge dogter, geboren tot Geelkerken bij Mastright, en mede alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijt, ter andere sijde, de welcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonelijke proclamatien mogte worden gegeven, het welcke wert geaccordeert, en dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde getekent
W. Kattestaart
Jan Joose van Zbergen
Cornelis den Braber??
Hebben verclaert onvermogende te wesen aengaende des lands impost op het trouwen

Op huijden den 8e Meij 1713 compareerde voor ons ondergetekende schout en schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Martijnus van Maldou, bruijdegom, ter eenre, en Margriet Harmanse, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naar dat voor schout en schepenen alhier op den 22e April 1713 sijn ondertrout, en dat onverhindert 3 geboden sijn gegaan, op heden inden huwelijken staat sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Willem Kattestaert, schout, en schepenen onderteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom

Op huijden den 16e Junij 1713 compareerde voor de heren Willem Kattestaart, schout, Thonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Jan van Roomen, wedr. van Jannetie Jans van Golen, woonagtigh alhier, ter eenre, en Jacomijntie Willems, jonge dogter, geboren en woonagtig alhier inde Oude Tonge, ter andere sijde, de welcken verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te comen, de gewonelijke proclamatien mogten worden gegeven, ???t welck werdt geaccordeert mitsdesen, en dus de voorg. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde get.??

W. Kattestaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Hebben verclaerdt onvermogende te wesen aengaende des lands impost op het trouwen??

Op huijden den 10e Julij 1713 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, ende schepenen vande Oude Tonge, desen onderteekent, Jan van Roomen, bruijdegom, ter eenre, en Jacomijntje Willems, bruijt, ter andere sijde, dewelcken op den 16 Junij laestleden voor schout ende schepenen alhier zijn ondertrouwt, ende, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, op heden inden huwelijken staet zijn bevestight, t???oirconde bij schout ende schepenen dese onderteekent
W. Kattestaart
T. Kasteel
Govert de Rijck
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Cornelis den Braber

Op huijden den 28e Octob. 1713 compareerde voor de heren Willem Kattestaert, schout, Joost van Bruijnisse en Huijbr. Van Westerom, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Thonis van Tilburgh, wedr. van Jannetie Marijnis, woonagtigh alhier inde Oude Tonge, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Josijna Jacobs van Gils, jonge dogter, geboren van Steenb?, woonagtig aldaer, aenstaende bruijt, ter andere sijde, de welken met den anderen verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewonelijke sondaegse proclamatien soude geschieden, het welck wert geconsenteerdt, ende dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Pro deo aengaende des lands geregtigheijdt??

Op huijden den 14e Novemb. 1713 compareerde voor Goverdt de Rijcke, schout amptbewaerder, ende ondergetekende schepenen, Thonis van Tilborgh, bruijdegom, ter eenre, en Josijna Jacobs van Gils, bruijt, ter ander sijde, dewelcken, naer dat op den 18e Octob. 1713 voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrout, ende dat drie sondaegse proclamatien hebben gehadt sonder verhindering, op heden inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons schout amptbewaerder, ende schepenen onderteekent
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
H. v. Kroon

Op huijden den 1e Decemb. 1713 soo is voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in den huwelijken staet bevestight Adriaen van der Abeele en Veronica Maarods, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, t???oirconde geteekent, huijden alsboven
W. Kattestaart
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
Pieter Tichelman??
J. van Bruinisse
H. v. Kroon

Op huijden den 3e Februarij 1714 compareerde voor de heren Willem Kattestaart, schout, ende ondergeteijkende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Andries Willemsz Vervoren, wedr. van Matie Heijndricx de Wint, wonende alhier, ter eenre, en Maria Leenderts Strijckers, jonge dogter, geboren en woonagtig tot Rosendael, ter andere sijde, dewelcken verclaerden dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, dat soo alhier als tot Rosendael de gewonelijke sondaegse proclamatien mogte geschieden, t???welck haer wert geconsenteert, en dus in ondertrouw opgenomen bij desen, t???oirconde onderteekent
W. Kattestaart
T.Kasteel
Govert de Rijck
J. van Bruinisse
Pro deo aengegeven
Verclaren onvermogende te sijn

Op huijden den 3e April anno 1714 compareerde voor ons Willem Kattestaert, schout, Thonis van Kasteel en Jan Jooste van Sevenbergen, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Peter Hendricx, jongman, geboortig tot Nieuwenhoorn, en al een geruime tijt alhier inde Oude Tonge gewoont hebbende, ter eenre, en Maria Pieters Mulder, laest en jegenwoordig wede. van ? Smit, ter andere sijde, ende verclaerden dat sij met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te comen, dat de gewoonelijke sondaegse proclamatien mogte worden gegeven, ???t welck wert geconsenteert mitsdesen, t???oirconde get.
W. Kattestaart
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen

Op huijden den 23e April 1714 compareerde voor schout amptbewaerder ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Peter Hendricx, bruijdegom, ter eenre, en Maria Pieters Mulder, bruijdt ter ander sijde, de welcken, naer dat op den 3e deser voor schout ende schepenen alhier in ondertrouw sijn opgenomen, en dat drie sondaegse proclamatien aenden anderen onverhindert sijn gegaen, op heden inden huwelijken staet zijn bevestigt, t???oirconde bij ons Thonis van Kasteel, schout amptbewaerder, Govert de Rijck, Jan Jooste van Zbergen en Huijb. van Westerom onderteekent
T. Kasteel
Govert de Rijck
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom??

Op huijden den 24e Aug. 1714 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel en Cornelis Duijvelaer, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Johan Michielsz Furen, jongman, geboren tot Steenbergen, en jegenwoordig woonagtigh tot Dirxlant, ter eenre, en Magdalena Pieters Keijser, weduwe van Niclaes Faes, geboren en woonagtigh onder dese jurisdictie, ter andere sijde, ende verclaerden sij comparanten dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte dat, om tot de solemnisatie vandien te comen, de gewoonelijke drie sondaegse proclamatien mogte worden gegeven, ???t welck wert geconsenteert, ende dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, bij ons schout ende schepenen get.
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Cornelis Duijvelaer
Aengegeven ijder op drie guldens voor des gemeene lands regt en het ontfangen

Op huijden den 28e 7ber 1714 compareerde voor ons ondergetekende schout ende schepenen vande Oude Tonge Jacob Knaep, wedr. van Trijntie Aerens, woonagtig alhier, ende Arentie Aerts van Baelen, jonge dogter, geboren ende woonagtigh mede alhier, dewelcken verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, dat mogte worden gegeven de gewoonelijke 3 sondaegse proclamatien, ???t welcke wert geaccordeerdt mitsdesen, ende dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons Joh. Anemaet, schout, Huijb. van Westerom en Joost van Bruinisse, schepenen, onderteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Aengaende des lands impost verclaerden onvermogende te sijn

Op huijden den 16e Octob. 1714 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge, dese onderteekent hebbende, Jacob Knaep, bruijdegom, ter eenre, ende Arentie Aerts van Balen, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 28 September 1714 voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse aen eenvolgende geboden onverhindert hebben gehadt, op heden inden huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteekent, huijden als inden hooffde
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
H. van Kroon

Op huijden den 24e Novemb. 1714 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Huijbrecht van Westerom, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Cornelis Santboer, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Cornelia Anthonis, weduwe van Jacobus Legiersz, bruijdt, ter andere sijde, beijde woonende alhier, dewelcken verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, drie sondaegse proclamatien, ???t geen haer werdt geconsenteert mitsdesen, t???oirconde get.??
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Hebben beijden verclaerdt aengaende des lands impost op het trouwen geemaneerdt onvermogende te wesen

Op huijden den 14 Decemb. 1714 compareerde voor de ondergetekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Cornelis Santboer, bruijdegom, ter eenre, en Cornelia Anthonis, bruijdt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat op den 24e November alhier voor schout ende schepenen sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaagse geboden onverhindert hebben gehadt, op heden inden huwelijken staat sijn bevestight, t???oirconde ??bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
H. van Kroon
Cornelis Duijvelaer

Op huijden den 9e Febr. 1715 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Jan Jooste van Zbergen en Huijb. van Westerom, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jan Anthonisz Hartogh, wedr. van Geertruijt Coomans, woonagtig alhier, ter eenre, en Susanne Dupre, jonge dogter, geboren tot Gaensbergen, en al vele jaren alhier gewoondt hebbende, ter andere sijde, dewelcken verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogten, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewonelijke drie sondaegse geboden mogten worden gegeven, het welcke aen haer werdt geconsenteert, ende dus in ondertrouw opgenomen, ten oirconde bij ons ondertekent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom
Hebben verclaerdt beijde onvermogende te wesen aengaende des lands imp. op het trouwen

Op huijden den 28e Febr. 1715 soo sijn voor ons ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge inden huwelijcken staet bevestigt Jan Anthonisz Hartogh en Susanne Dupre, t???oirconde geteekent, huijden alsboven
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom
H. van Kroon??

Op huijden den 20e April 1715 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Huijbregt van Westerom, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Trasius Gijsens, wedr. van Grietje Anthonis, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Catharina Backers, jonge dogter, geboren op den Bommel onder Ooltgensplaet, en al geruijmen tijt alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcken verclaerden met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, en versogten, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonelijke drie sondaegse proclamatien mogte worden gegeven, het welck wert geconsenteert, ende de voorgen. personen dus in ondertrouw opgenomen, t???oirconde getekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Aengaende des gemeene lands imp. verclaerdt onvermogende te wesen

Op huijden den 12e Meij 1715 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Trasius Gijsens, bruijdegom, ter eenre, en Catharina Backers, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, op heden in den egten huwelijcken staet sijn bevesticht, t???oirconde bij Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
H. van Kroon
Cornelis Duijvelaer??

Op huijden den 14e Junij 1715 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Casper Tambeek, wedr. van Adriaentie Arens, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Maria Jacobs Smit, wede. van Joannis Leend. de Mans, bruijt, ter andere sijde, beijde woonende alhier, ende verclaerde met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, omme tot de solemnisatie vandien te comen, de ordinaris geboden mogte worden gegeven, ???t welck wert geconsenteert mitsdesen, t???oirconde get.??
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Aengaende des lands regt op het trouwen als onvermogend

Op huijden den 1e Julij 1715 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Casper Tambeek, bruijdegom, ter eenre, en Maria Jacobs Smit, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat op den 14 Junij 1715 alhier sijn ondertrouwt, ende drie geboden onverhindert hebben gehadt, op heden in den huwelijcken staet sijn bevesticht, t???oirconde get.
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom

Op huijden den 19e Julij 1715 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Joannis Bartelsz Elijens, gebooren tot Zeelst inde Meijerije van ???s Hertogenbosch, jongman, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Sofia Bartels, wede. van Adr. Pevenagie, aenstaende bruijt, ter andere sijde, en beijde woonagtig alhier, verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de behoorlijke geboden mogte worden gegeven, welck wert geaccordeert, en dus de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde get.
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Verclaert onvermogende te wesen aengaende ???s lands impost

Op huijden den 6e Augustij 1715 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Joannis Bartelsz Elijens, bruijdegom, ter eenre, en Sofia Bartels, bruijt, ter andere sijde, de welcke, naer dat voor den geregten alhier sijn ondertrouwt, ende dat 3 sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, huijden in den huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde ??get.
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Cornelis Duijvelaer

Op huijden den 16e Septemb. 1715 compareerde voor ons ondergeteeckende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Daniel Gillisse Keijser, bruijdegom, ter eenre, en Pieternelle Heijligers, bruijdt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat op den 16e Augustij 1715 Terheijden sijn ondertrouwt, ende soo aldaer als alhier in de Oude Tonge drie sondaegse proclamatien onverhinderdt hebben gehadt, op heden in den egten staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent huijden alsboven
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Cornelis Duijvelaer
Pro deo aengaende des lands impost

Op huijden den 18e Octob. 1715 soo sijn voor ons onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Joris de Jager, wedr. van Adriaentie Martens van Rosse, woonagtig alhier, en Anna Maria Buijtenbergen, j.d., geboren int lant van Gulick, genaemt Boetselaer, en woonagtigh alhier, t???oirconde onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Pro deo aengaende des lands impost??

Op huijden den 8e Novemb. 1715 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Joris de Jager, bruijdegom, ter eenre, en Anna Maria Buijtenberg, bruijdt, ter andere sijde, de welcke, naer dat alhier sijn ondertrouwt, en dat drie sondaegse geboden onverhinderdt hebben gehadt, op heden inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse??
H. van Westerom
Pieter Tichelman
Cornelis Duijvelaer

Op huijden den 13e Decemb. 1715 sijn voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort in wettige ondertrouw getreden ende opgenomen Cornelis Jansz Weijman, jongman, gebooren tot Middelharnis, en woonende alhier, met Appolonia Jacobs van Proijen, jonge dogter, geboren en woonagtig alhier, en mits den bruijdegom is tot Middelharnis geboren, soo werdt aen den Ed. geregten aldaer versogt om nevens ons de drije sondaegse proclamatien te laten verkondigen, en ons des werdt tijdelijcks permisse te geven, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Hebben beijde verclaert aengaende des lands middel op het trouwen te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 27e Maert 1716 compareerde op den dorpshuijse voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Adriaen Bus, wedr. van Jannetie Gijse, geboren van Cruijslant onder Steenbergen, en woonagtigh alhier, ter eenre, en Jannetie Meeus Broer, wede. van Claes Mattijsse van Aken, mede woonagtigh alhier, ter andere sijde, welcke voorgen. Persoonen in wettige ondertrouw sijn opgenomen en getreden, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T.Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Westerom
Als onvermogende nopende het trouwregt

Op huijden den 16e April 1716 soo sijn voor schout ende schepenen van de Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestigt Adriaen Bus en Jannetie Meeus Broer, t???oirconde getekent huijden als boven
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
H. van Westerom
Cornelis Duijvelaer

Op huijden den 25e April 1716 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Jan Jooste van Sevenbergen, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Gerrit Dirxe Vingerhoet, jongman, geboren bij Wesel, ende wonende alhier, ter eenre, en Cornelia Tillemans, wede. van Hendrik van Heese, mede woonagtigh alhier, ter andere sijde, welcke persoonen wettelijk in ondertouw sijn opgenomen om alsoo verder naer de 3 sondaegse proclamatien in den egten huwelijken staet tworden bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
p. deo aengaende des lands impost

Op huijden den 1e Meij 1716 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Jillis Jillisse Fabert, wedr. van Maria Jans Withoeke, woonende alhier, ter eenre, en Adriaentie Jans Braber, jonge dogter, mede woonagtig alhier, ter andere sijde, de welcke personen naer voorgaende consent vande bruijdts moeder, opheden in den wettige ondertrouw sijn opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Pieter Tichelman
Cornelis Duijvelaer
p.deo wegens l???middel van trouwen??

Op huijden den 2e Meij 1716 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel, Joost van Bruijnisse en Cornelis Duijvelaer, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Klaes Pietersz Keijser, jongman, wonende onder Ooltgensplaet, ter eenre, en Jobje Jans Vreeswijk, wonende alhier, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de gewoonelijke sondaegse proclamatien, aldus gedaen ende de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, huijden alsboven, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T.Kasteel
J. van Bruinisse
Cornelis Duivelaer
Hebben verklaert aengaende het middel op het trouwen geemaneerdt te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 21e Meij 1716 soo sijn voor ons ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge inden egten huwelijken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, Gerrit Dirxs Vingerhoet, bruijdegom, ter eenre, en Cornelia Tillemans, bruijdt, ter andere sijde, t???oirconde get.
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse

Op huijden den 21e Meij 1716 soo sijn voor ons ondergetekende schout ende schepenen van de Oude Tonge inden egten huwelijken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, Jillis Jillisse Fabert, bruijdegom, ter eenre, en Adriaentie Jans Braber, bruijt, ter anders sijde, t???oirconde get.
Joh. Anemaet
T.Kasteel
J. van Bruinisse

Op huijden den 8e Junij 1716 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Klaes Pietersz Keijser, bruijdegom, ter eenre, en Jobje Jans Vreeswijck, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier sijn ondertrouwt, en dat soo alhier als tot Ooltgensplaet drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, op heden in den egten huwelijcken staet met den anderen sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T.Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer??

Op huijden den 20e Junij 1716 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Huijbregt Jansz de Vree, jongman, ter eenre, en Martijntie Adriaens Visser, jonge dogter, beijde wonende alhier, ter andere sijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonelijke ende gerequireerde drie sondaegse geboden mogte worden afgekondight, ???t welcke wert geconsenteert, ende vervolgens de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde ??bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Aneamet
T.Kasteel
J. van Bruinisse
Pieter Tichelman??
H. van Kroon
De voorgen. persoonen hebben sig aengegeven onder het classis der onvermogende aengaende het middel optrouwen geemaneerdt

Op huijden den 20e Maart 1717 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel en Pieter Cromdijck, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Anthonij Gerrard Maertensz, jongman, geboren van Sevenbergen, en woonagtig alhier, ter eenre, en Adriana Goverdse, laest weduwe van den dijckgraeff Adriaen Moijerdt, geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de gewoonlijke en vereijste drie sondaegse geboden, ???t welck wert geconsenteert, ende vervolgens de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
P. Kromdijck

Op huijden den 8e April 1717 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, desen onderteekent hebbende, Anthonij Gerrardt Maertensz, bruijdegom, ter eenre, ende Adriana Govertse, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, heden in den egten huwelijken staet met den anderen sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, en schepenen onderteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck ??

Op huijden den 3e Decemb. 1717 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel en Pieter Cromdijk, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Joannis Stofffelsz van de Swalue, jongman, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, en Eva Bartholomeus Santboer, weduwe van Pieter Marijnisz Coopmans, mede wonende alhier, ter andere sijde, de welcke te kennen gaven dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, en versogte dat, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de requirerende drie sondaegse proclamatien mogte geschieden, ???t welcke wert geconsenteerdt, ende dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
P. Kromdijck??

Op den 20e Decemb. 1717 compareerde voor schout amtbewaerder ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, desen onderteekent hebbende, Johannis Stoffelse van de Swaluwe, bruijdegom, ter eenre, ende Eva Bartholomeuse Santboer, bruijt, ter andere sijde, de welken, naer dat alhier sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehat, heden in den egten huwelijken staet met den anderen sijn bevestigt, t???oirconde bij ons schepenen en schout amtbewaerder onderteekent, bij mij??
T. Kasteel, bewaerder van het schoutamt
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 1e Octob. 1718 compareerde voor de ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Johannes Engelberts, jongman, gebooren en woonagtig onder Lingen tot ?, en woonagtig alhier, ter eenre, ende Josijntje Jacobs van Gils, wede. van Thonis van Tilburg, woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte de gewoonelijkcke huwelijks proclamatien, ???t welcke werdt geconsenteerdt, ende de voorgen. personen dus in ondertrouw opgenomen, naer alvorens schriftelijk consent van sijn vader hadde vertoont, t???oirconde get.
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
Bruijt ende bruidegom hebben sig aengegeven onder het classis van drie gulden

Op huijden den 15e Octob. 1718 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel ende Pieter Cromdijk, schepenen vande Oude Tonge, Jan Pietersz Keijsers, jongman, geboren tot Rosendael, en eenige jaren alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Sofia Bartels, laest wede. van Joannis Eliasse, aenstaende bruijt, mede woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de nodige drie sondaegse proclamatien, ???t welcke werdt geconsenteerdt, ende dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde getekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
P. Kromdijck
Den bruijdegom ende de bruijt hebben verklaert te gehoren onder het classis onvermogende aengaende den gemeene lands impost op het trouwen??

Op huijden den 17e October 1718 compareerde voor de ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannes Engelberts, bruijdegom, en Josijna Jacobs van Gils, bruijt, dewelcken, naer dat alhier voor schout en schepenen sijn ondertrouwt, en dat drie aen eenvolgende sondaegse proclamatien hebben gehadt, op heden inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. van Kasteel
Jan Joose van Zevenbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 1e Novemb. 1718 compareerde voor de ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge Jan Pietersz Keijsers, bruijdegom, en Sofia Bartels, bruijt, dewelcke met den anderen, naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 14e Novemb. 1718 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Jan Joosen van Zbergen en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Adriaen Maertensz de Wael, jongman, geboren op den Bommel, en al eenige jaren alhier inde Oude Tonge gewoont hebbende, ter eenre, en Margo Adriaens de Wael, jonge dogter, geboren tot Rosendael, en al veele jaren alhier gewoont hebbende, ter andere sijde, dewelcke met den anderen verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de behoorlijke drie sondaegse proclamatien mogte heben, ???t geen wert geconsenteert, ende de voorgen. persoonen dus in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Pro deo aengenomen wegens het het gemeene land regt

Op heden den 10e Decemb. 1718 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Jan Jooste van Sevenbergen, Pieter Tichelman en Pieter Cromdijk, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Adriaen Maertense de Wael, bruijdegom, ter eenre, en Margo Adriaens de Wael, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, op heden inden egten huwelijcken staet met den anderen sijn bevestight, t???oirconde geteeckent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
Pieter Tichelman
P. Kromdijck??

Op huijden den 14e Januarij 1719 compareerde voor Joh. Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Cornelis Duijvelaer, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Marijnis Adamsz van Hogenbergh, jongman, geboren en woonagtigh alhier, ter eenre, ende Pieternelle Willems van den Bos, mede geboren en woonagtigh alhier, ter andere sijde, verclarende sij comparanten met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot solemnisatie vandien te komen, de nodige proclamatien, ???t gene wert geconsenteert, ende dus de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
Aengaende des gemeene landts impost op het trouwen hebben beijde voorgen. persoonen verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 25e Januarij 1719 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Jan Clase de Lange, jongman, geadsisteert met desselfs moeder Lijsbet Clase, ende Grietie Jillisse van Esch, jonge dogter, geadsisteert met IJsacq Pietersz Smit en Jacob Burgeren, hare voogden, beijde geboren en woonagtigh alhier inde Oude Tonge, dewelcken verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de nodige 3 sondaegse proclamatien, ???t welcke wert geconsenteert, ende de voorgen. personen dus in ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Bruijdegom en bruijt hebben in presentie van schout ende schepenen verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende aengaende het trouwregt

Op huijden den 11e Februarij 1719 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Martijnis Adamsz van Hogenberg, bruijdegom, en Pieternelle Willems van den Bos, bruijdt, welcke persoonen, naer dat voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrouwt, en dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, op heden inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Ja Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Pieter Tichelman??

Op huijden den 14e Feb. 1719 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Jan Clase de Lange, bruijdegom, en Grietje Jillisse van Es, bruijt, welcke persoonen, naer dat voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrouwt, en dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, op heden inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Pieter Tichelman

Op huijden den 8e Augustus 1719 compareerde voor Thonis van Kasteel, bewarende ??schoutamt, en Joost van Bruijnisse en Pieter Cromdijk, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Eren Arense van der Schild, jongeman, gebortig van de Oude Tonge alhier, ten eener, en Aplonia Jacobs van Proijen, wede. van Cornelis Janse Weijman, beide geboortig en woonagtig alhier, in ondertrouw opgenomen, bij ons schout en schepenen onderteeckent
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Bruijdegom ende bruijt hebben verklaert te gehoren onder classis der onvermogende

Op huijden den 1e Meij 1719 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Aren Arensz van der Schildt, bruijdegom, ter eenre, en Applonia Jacobs van Proijen, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier sijn ondertrouwt en onverhindert drie geboden gehadt, op heden inden egten huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde geteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 15e Decemb. 1719 sijn bij Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel, Jan Jooste van Sevenbergen, Joost van Bruinisse, Pieter Tichelman, Huijb. van der Kroon ende Pieter Cromdijk, schepenen, in wettig ondertrouw opgenomen Aren Jansz van Nas, jongman van Malden, omtrent ruimere jaeren woonende alhier, met Margrita Harmans Vollerij, laest wede. van Anthonij Barentse de Bruijn, mede woonagtig alhier, en wert vervolgens onsen secretaris gelast de nodige sondaegse proclamatien af te kondigen, actum alsb.
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Als onvermogende nopende gemeene lands trouwregt??

Op huijden den 17e Decemb. 1719 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Pieter Kromdijk, schepenen van de Oude Tonge, Martijnus Willemsz Engelen, jongman uijt Gulickerlant, en al een geruime tijdt alhier gewoont hebbende, ter eenre, en Jannetie Ariaensz Vissers, laast wede. van Jacob Knaep, ter andere sijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de nodige proclamatien, ???t gene wert geconsenteerdt, ende dus de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Als onvermogende aengegeven??

Op huijden den 31e Decemb. 1719 compareerde voor ons ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Aren Jansz van Nas, bruijdegom, ter eenre, ende Margrita Harmans Vollerij, bruijt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, inden huwelijken staet heden sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
H. van Kroon
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 5e Januarij 1720 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Jan Jooste van Sevenbergen en Pieter Cromdijk, schepenen van de Oude Tonge, Boelhouwer Jacobsz Hartog, jongman, geboren en woonagtigh alhier, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Maria Willemsz Hagenaer, jonge dogter, mede geboren en woonagtig alhier, bruijt, ter ander sijde, dewelcken verklaerden dat met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijk, ende versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de nodig sondaegse proclamatien , ???t welck wert geconsenteert, ende dus de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
P. Kromdijck
Hebben sig aengegeven als onvermogende nopende het gemeene lands trouwregt??

Op huijden den 16e Januarij 1720 compareerde voor ons ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Martijnus Willemsz van Engelen, bruijdegom, ter eenre, en Jannetie Ariens Vissers, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat op den 17e Decemb. 1719 alhier sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, heden inden egten huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck??

Op huijden den 27e Januarij 1720 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel, Jan Jooste van Sevenbergen, Pieter Tichelman, Cornelis Duijvelaer ende Pieter Cromdijk, schepenen van de Oude Tonge, Boelhouwer Jacobsz Hartog, bruijdegom, ter eenre, en Maria Willems Hagenaer, bruijt, ter andere sijde, dewelcke, naer dat onverhindert drie sondaegse geboden hebben gehadt, heden inden huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Pieter Tichelman
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 15e Maart 1720 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel ende Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Joannis Huijbregtsz van den Berg, jongman, geboortig van Dongen, en veele jaren alhier gewoont hebbende, ter eenre, ende Elisabeth Corstiaens Eijkebos, jonge dogter, geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, verklarende met den anderen te hebben beslooten een aenstaende huwelijk, en versogte de gewoonelijke geboden, ???t welcke wert geconsenteerdt, en de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij schout ende schepenen ondertekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Bruijdegom ende bruijdt hebben verklaert onvermogende te wesen aengaende des gemeene lands trouwregt

Op huijden den 1e April anno 1720 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Joannis Huijbregtsz van den Bergh, ende Elisabeth Corstiaens Eijkebos, welcke persoonen, naer dat op den 15e Maert laestleden voor schout ende schepenen alhier sijn ondertrouwt, ende naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, heden inden egten huwelijcken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck ??

Op huijden den 28e Junij 1720 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel en Pieter Cromdijk, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Cornelis Corstiaensz Eijkebos, jongman, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, en Jacomijntie Teunis Oosterling, jonge dogter, mede geboren en woonagtig in dese plaatse, ter andere sijde, dewelcken met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de bevestinge vandien te komen, de ordinaire en behoorlijcke drie sondaegse proclamatien, het welck wij schout en schepenen, naer dat de vader van den bruijdegom ende de moeder der bruijt daer hunne hadden geconsent, verklaeren te accorderen en vervolgens de voorgen. persoonen in wettig ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T.Kasteel
P. Kromdijck
Hebben verklaert onvermogende te wesen nopende het trouwregt

Op huijden den 28e Junij 1720 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel en Cornelis Duijvelaer, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jan Jansz Loijkens, jongman, geboren te Bendregt bij Lillo, en eenige jaren gewoont hebbende onder Vosmaer, ter eenre, en Lijsbet Joose, geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, geadsisteert met Lieve Andriese Soon, haren broeder van halven bedde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben beslooten een aenstaende huwelijck, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewoonelijke en behoorlijcke sondaegse drie proclamatien mogte worden gegeven, ???t geen werdt geaccordeert, en dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Cornelis Duijvelaer
Hebben verklaert omtrent het gemeene lands regt te gehooren onder het classis der onvermogende??

Op huijden den 6e Julij 1720 soo sijn bij ons Johan Anemaet, schout, Joost van Bruinisse en Pieter Cromdijk, schepenen vande Oude Tonge, in wettige ondertrouw opgenomen Joannis Joos Jeroensz, jongeman, geboren en woonagtig alhier, en Neeltie Claesse de Lange, j. dogter, mede geboren ende woonagtig ter deser plaetse, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Hebben beijde verklaert nopende het gemeene lands trouwregt te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 20e Julij 1720 soo sijn Cornelis Corstiaensz Eijkebos, bruijdegom, ter eenre, en Jacomijntie Teunis Oosterling, bruijdt, ter andere sijde, naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, voor ons schout ende schepenen van de Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestight, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Pieter Tichelman
H. van Kroon
P. Kromdijck

Op huijden den 24e Julij 1720 soo sijn bij ons onderteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, naer dat drie sondaegse proclamatien soo alhier als tot Vosmaer onverhindert sijn gegaen, in den egten huwelijcken staet bevestight Jan Janse Loijkens, bruijdegom, en Lijsbet Joose, bruijt, ter andere sijde, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 31e Julij 1720 sijn voor ons ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in wettelijcke trouw bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden hebben onverhindert gehadt, Joannis Joost Jeroense en Neeltie Claese de Lange, bruijdegom en bruijt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 1e Januarij 1721 compareerde voor Joh. Anemaet, schout, Thonis van Kasteel ende Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Harman Cornelisse Santboer, jongman, geboren en woonagtig alhier, ende Neeltie Jacobs Vroegrijk, jonge dogter, geboren onder Ooltgensplaet, en woonagtig onder dese jurisdictie, geadsisteert met haren vader Jacob Vroegrijk, de welcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de gewonelijke proclamatien, ???t welck werdt geaccordeert mits desen, t???oirconde dese bij ons schout en schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Bruijdegom en bruijdt hebben in presentie van schepenen verklaert te gehoren onder het classis van onvermogende aengaende het gemeene landts trouwregt

Op huijden den 29e Januarij 1721 sijn voor schout ende schepenen vande Oude Tonge, naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestight Harman Cornelisse Santboer ende Neeltie Jacobse Vroegrijk, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Pieter Tichelman
H. van Kroon
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck??

Op huijden den 23e Maij 1721 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Jan Jooste van Sevenbergen en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jan Pieterse Vlaskam, geboren int graeffschap Lingen, en eenige jaren alhier gewoont hebbende, ter eenre, ende Sophia Barthelse, wede. van Jan Pietersz Keijser, woonagtig mede alhier, ter andere sijde, de welcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de ordinarise en behoorlijcke sondaegse proclamatien , ???t gene bij desen wert geconsenteerdt, ende dus de voorgen. persoonen inden ondertrouw opgenomen, actium alsb., t???oirconde bij schout ende schepenen ondert.
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Hebben in presentie van schout ende schepenen, aengaende des gemeene lands regt op het trouwen geemaneert, verklaert te gehooren onder het classis der onvermogende??

Op huijden den 10e Junij 1721 soo sijn voor schout ende schepenen alhier inde Oude Tonge, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestigt Jan Pietersz Vlaskam ende Sophia Barthelse, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Pieter Tichelman
Cornelis Duijvelaer
P.Kromdijck

Op huijden den 27e Septemb. 1721 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Cornelis Duijvelaer ende Pieter Cromdijck, schepenen vande OudeTonge in Grijsoordt, Cornelis Adr. de Beer, wedr. van Jannetie Jans van ??Gogh, woonagtig tot Ooltgensplaet, aenstaende bruijdegom ter eenre, en Adriaantie Keijsers, jonge dogter, geboren tot Rosendael, en al eenige jaren alhier gewoondt hebbende, bruijt, ter andere sijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, ???t gene, naer dat de geboden soo alhier als tot Ooltgensplaet onverhindert soude wesen gegaen, alhier ter plaetse soude solemniseren, en ? sig laten bevestigen, ???t welcke bij ons schout ende schepenen wert geconsenteert, en dus de voorgen. persoonen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteeckent??
Joh. Anemaet
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck
Hebben sig aengegeven als onvermogende aengaende het trouwregt??

Op huijden den 9e October 1721 compareerde voor Johan Anmaet, schout, Joost van Bruijnisse, Pieter Cromdijck, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Lieven Andriese Soon, wedr. van Catharijne Pieters Keijsers, woonagtig alhier, ende Anna Harmans van Vendroij, geadsisteert en met consent van haren vader Harman Hendrikse van Vendroij, jonge dogter, woonagtig alhier, en geboren tot Oosterhout inde Baronie van Breda, aenstaende bruijdegom ende bruijt, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, dat de gewonelijke proclamatien soo alhier als tot Oosterhout mogte geschieden, het welcke werdt geconsenteert, en sijn de voorgen. personen bij ons in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen ondert.
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Hebben beijde voor schepenen verklaert te gehoren onder ???t classis der onvermogende
Op huijden den 12e Octob. 1721 soo sijn voor schout ampt bewaerder ende schepenen alhier in de Oude Tonge, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestigt Cornelis den Beer ende Adriaentie Keijsers, t???oirconde bij ons schout amptbewaerder en schepenen onderteeckent
Bij bewarende het schout ampt T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 28e Octob. 1721 sijn voor schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat drie sondaegse proclamatien soo alhier als tot Oosterhout onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestight Lieven Andriese Soon en Anna Hermans van Vendroij, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck??

Op huijden den 1e Novemb. 1721 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Adriaen Cornelisz van Hooff, jongman, geboren tot onder Ooltgensplaet, en al eenige jaren onder dese jurisdictie ende alhier inde Oude Tonge gewoont hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Jannetie Willems Bos, geboren en woonagtig alhier, aenstaende bruijt, ter andere sijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, drie sondaegse geboden, ???t welcke wert geconsenteert, en dus de voorgen. personen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Pieter Cromdijk, schepenen, dese onderteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P.Kromdijck
Hebben aengaende het gemeene lands trouwregt verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 18e Novemb. 1721 sijn voor ons onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge wettelijck inden huwelijcken staet bevestigt Adriaen Cornelisz van Hooff en Jannetie Willems Bos, naer dat alhier met den anderen sijn ondertrouwt, en drie sondaegse geboden aen den anderen onverhindert hebben gehadt, t???oirconde geteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Kroon
Cornelis Duijvelaar
P. Kromdijck

Op huijden den 27e Decemb. 1721 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Marcelise Terions, jongman, geboren onder Steenbergen, en woonagtigh alhier, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Debora de Loeker, jonge dogter, geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, met consent van Juffr. Sofia van der Eijden, hare moeder, welcke persoonen verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de gewoonelijke proclamatien, ???t welck werdt geaccordeert mit desen (mits de geboden ook tot Ooltgensplaet onder welckers jurisdictie den bruijdegom laest heeft gewoont, ook worde afgekondigt) aldus gedaen, ende de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, desen ? alsboven??
Joh. Anemaet
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck
Hebben verklaert te gehoren onder het classis van onvermogende

Huijden den 18e Januarij 1722 sijn voor ons ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat alhier op den 27e December laestleden sijn ondertrouwt, ende dat drie sondaegse geboden soo alhier als Ooltgensplaat onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijken staet met malkanderen bevestight Cornelis Marcelisse Terions ende Debora de Loeker, toirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck??

Huijden den 18e Maert 1722 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel ende Pieter Cromdijk, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Joost Dirkse van der Vugt, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, ende Pieternella Biemans, weduwe van Harman Joches, mede woonagtig in dese plaetse, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de behoorlijke drie sondaegse proclamatien , ???t welcke bij desen werdt geconsenteert, ende dus de voorgen. personen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
P. Kromdijck
Hebben verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende

Op huijden den 21e Maert 1722 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort Nicolaes Sane, jongman, geboren van Hasselt int lant van Cuijk, en al eenige jaren alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Susanna du Pree, weduwe van Jan Hartog, mede woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcken met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen. de gewonelijke drie sondaegse proclamatien, ???t welcke wert geconsenteert, ende dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Pieter Kromdijck, schepenen
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Hebben verklaert te gehooren onder het classis der onvermogende

Huijden den 7e April 1722 compareerde op den dorpshuijse voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Joost Dirkse van der Vught, bruijdegom, ter eenre, ende Pieternella Biemans, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, heden inden egten huwelijken staet sijn bevestight, t???oirconde bij ??schout ende schepenen onderteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
H. van Kroon
Cornelis Duijvelaer

Huijden den 7e April 1722 compareerde op den dorpshuijse voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Nicolaes Sane, bruijdegom, ter eenre, ende Susanna du Pree, bruijt, ter andere sijde, de welcken, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, heden inden egten huwelijken staet ??met den anderen sijn bevestight, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
H. van Kroon
Cornelis Duijvelaer
Leendert Klaase Lodder

Huijden den 10e April 1722 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Joost van Bruijnisse en Pieter Cromdijck, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Willem Jansz van Goolen, jongman, geboren en woonagtig alhier, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Adriaentie Cornelis Orgelist, jonge dogter, geboren tot Middelharnis, ende al eenige jaren alhier gewoont hebbende, aenstaende bruidt, ter andere sijde, dewelcke verklaerde met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, dewelcke, naer alvorens het schriftelijk consent van de bruijds voogt Cornelis van der Maet gesien te hebben, werdt geconsenteert mits desen, ende dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P. Kromdijck

Huijden den 25e April 1722 sijn voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge in wettige ondertrouw opgenomen Paulus Maes, weduwenaer van Lijsbet Adams, bruijdegom, ter eenre, en Catharina Otte, weduwe van Harman Schepels, bruijdt, ter andere sijde, beijde woonagtigh onder dese jurisdictie, omme, naer dat de drie sondaegse geboden alhier wesen gegaen, inden egten huwelijcken staet te worden bevestigt, t???oirconde geteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
H. van Kroon
P. Kromdijck
Bruijdegom ende bruijdt hebben beijde aengaende het lands trouwregt verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende in presentie van schepenen??

Huijden den 30e April 1722 compareerde op den dorpshuijse voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Willem Janse van Goolen ende Adriaantie Cornelis Orgelist, dewelcken, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, en voor ons schout en schepenen in wettige ondertrouw sijn opgenomen, heden inden egten huwelijcken staet sijn bevestigt, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck ??

Op huijden den 19e Maij 1722 compareerde voor schout en schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Paulus Maes, bruijdegom, ter eenre, en Catharina Otte, bruijdt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier voor schout ende schepenen in wettige ondertrouw sijn openomen, ende dat drie sondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt, heden inden egten huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 22e Meij 1722 sijn voor ons onderget. Thonis van Kasteel als schouts amptbewaerder, en schepenen van de Oude Tonge in wettige ondertrouw opgenomen Huijbregt Hendrickse Cou, jongman, geboortig tot Rosendael, en al eenigen tijt alhier gewoont hebbende, bruijdegom, ter eenre, en Maria Abrams van St. Annelant, wed. van Arij Jacobsz Rootnat, bruijdt, ter andere sijde, en nu beijde woonagtig onder dese jurisdictie, omme, naer dat de drie sondaegse geboden sullen wesen gegaen, inden egten huwelijken staet te worden bevestigt, t???oirconde geteeckent
T.Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Hebben verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende

Huijden den 30e Meij 1722 compareerde voor ons ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Hendrikse Vinck, jongman, geboortig uijt ?lant van Oost Brugge, en al eenige jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, ende Jannetie Pieters Smit, jonge dogter, geboortig onder Ooltgensplaet, en verscheijde jaren alhier gewoont hebbende, ter andere sijde, de welcken verklaerden met den ander te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de gewoonelijke drie sondaegse proclamatien, ???t welck wert geconsenteert, ende dus de voorgen. personen in ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P.Kromdijck
Hebben verklaert te gehoren onder ???t classis der onvermogende

Huijden den 13e Junij 1722 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Huijbregt Hendrikse Gou, bruijdegom, ende Maria Abrams van St. Annelant, bruijdt, dewelcken, naer dat soo alhier als tot Rosendael drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, op heden met den anderen inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
P. Kromdijck

Huijden den 21e Junij 1722 compareerde voor ons schout ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Hendrikse Vink, bruijdegom, ter eenre, ende Jannetie Pieters Smit, bruijt, ter andere sijde, dewelcken, naer dat alhier sijn ondertrouwt, ende drie sondaegse aen een volgende geboden onverhindert hebben gehad, op heden inden egten huwelijken staet met den anderen sijn bevestigt, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck
Leendert Lodder

Op huijden den 8e Julij 1722 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Jan Jooste van Zbergen en Pieter Cromdijk, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Pieter Cornelisz van St. Annelant, jongman, geboren alhier, en woonagtig onder Ooltgensplaet, aenstaende bruijdegom, ter eenre, en Elisabet de Loeker, j. dogter, geboren alhier, en nu mede woonagtig, en laest gewoont hebbende tot Amsterdam, bruijt, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, dat soo alhier als daer het ? de huwelijks proclamatien mogte worden gegeven, ???t welck werdt geconsenteert, en dus de voorgen. personen in wettig ondertrouw opgenomen, t???oirconde get.??
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
P. Kromdijck??

Huijden den 10e Julij 1722 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel en Pieter Cromdijk, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Joannis Kloek, wedr. van Jannetie Willems, bruijdegom, woonagtig alhier, ter eenre, en Dina Jacobs van Doesburg, jonge dogter, geboortigh van den Hitsert, ende al eenige jaren alhier gewoont hebbende, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de gewonelijke en behoorlijcke sondaegse proclamatien, t???welck wert geconsenteert, ende de voorgen. personen in wettig ondertrouw opgenomen, t???oirconde get.??
Joh. Anemaet
T. Kasteel
P. Kromdijck

Huijden den 11e Aug. 1722 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Pieter Cornelisse van St. Annelant, bruijdegom, ter eenre, ende Elisabet de Loeker, bruijdt, ter andere sijde, de welcken, naer dat drie sondaegse geboden soo alhier als tot Amsterdam en Ooltgensplaet onverhindert hebben gehadt, heden inden egten huwelijcken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 18e Augustij 1722 sijn voor ons schout ende schepenen vande Oude Tonge, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestigt Joannis Kloek ende Dina Jacobs van Doesburg, t???oirconde geteekent, huijden alsboven
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 12e September 1722 sijn bij schout ende schepenen van de Oude Tonge in wettige ondertrouw opgenomen Jillis Jansz van Bree, wedr. van Jacomijntie Smits, geboren en woonagtig alhier, ter eenre, ende Cornelia Adams van Oosterhout, jonge dogter, geboren tot Sevenbergen, en al een geruijme tijt alhier gewoont hebbende, ter andere sijde, omme alsoo, naer de drie sondaegse geboden, in den egten huwelijcken staet te worden bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
P.Kromdijck??

Huijden den 3e Octob. 1722 compareerde int collegie van schout ende schepen vande Oude Tonge Jelier Jacobsz van Nederpelt, jongman, geboren tot Sommelsdijk, en al verscheijde jaren onder dese jurisdictie gewoont hebbende, ter eenre, en Grietie Jillisse Noorlander, j. dogter, geboren onder de Nieuwe Tonge, en al een geruijme tijt alhier gewoont, ter andere sijde, welcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, de gewonelijcke drie sondaegse proclamatien, ???t welck wert geconsenteert, ende dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck
Als onvermogende??

Huijden den 11e Octob. 1722 sijn bij ons Johan Anemaet, schout, ende ondergeteekende schepenen van de Oude Ronge, inden egten huwelijken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, Jillis Jansz van Bree, bruijdegom, ter eenre, ende Cornelia Adams van Oosterhout, bruijt, ter andere sijde, t???oirconde get.??
Joh. Anemaet??
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Op huijden den 15e October 1722 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Jooste Bosman, wedr. van Cornelia Dingmans van Sou, geboren tot Bergen op den Soom, en al eenige jaren alhier gewoondt hebbende, ter eenre, ende Dingna Meeuse, wed. van Joost Jeras, woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te comen, drie sondaegse proclamatien, ???t gene wert geaccordeert, en dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij schout en schepenen onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
P. Kromdijck
Hebben verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende

Huijden den 17e Octob. 1722 compareerde voor Johan Anemaet, schout, Thonis van Kasteel en Pieter Cromdijck, schepenen van de Oude Tonge, Jan Huijbregtsz Breepoel, jongman, geboren van Merinstrobiesen in den lande van Luijck, en al veele jaren alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Maria Jans Tijsen, jonge dogter, geboren tot Ossendregt, en woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de drie sondaegse proclamatien, soo alhier als tot Ossendregt, ???t welck wert geconsenteert, ende de voorgen. persoonen dus in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
P.Kromdijk
Als onvermogende aengaende trouwregt

Huijden den 29e Octob. 1722 sijn bij ons ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge inden egten en wettige huwelijken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, Jelier Jacobs van Nederpelt, ende Grietie Jillisse Noorlander, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 1e November 1722 sijn bij ons ondergeteeckende schout ende schepenen vande Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, Jan Jooste Bosman en Dingna Meeuse, t???oirconde get. 1e novemb. 1722 alsboven
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 21e November 1722 sijn voor ons ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge in den egten huwelijken staet bevestigt Jan Huijbregtse Breepoel ende Maria Janse Tijssen, naer dat alhier als tot Ossendregt de drie sondaegse proclamatien onverhindert sijn gegaen, t???oirconde geteekent bij ons Johan Anemaet, schout, ende schepenen, dese onderteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 23e April 1723 compareerde voor ons ondergeteeckende schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Jelier Huijbregts Legierse, jongman, woonagtig onder Middelharnis, ter eenre, en Maria Cornelisse Orgelist, jonge dogter, geboren tot Middelharnis, en al eenige jaren alhier gewoont hebbende, ter andere sijde, dewelcken te kennen gaven dat sij met den anderen hadden besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, in ondertrouw mogte worden opgenomen, en drie sondaegse geboden, soo alhier als tot Middelharnis, mogte worden gegeven, ???t welcke werdt geaccordeerd, ende dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons Johan Anemaet, schout, Joost van Bruinisse en Pieter Cromdijk, schepenen, onderteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P. Kromdijck

Huijden den 16e Maij 1723 hebben wij ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort inden egten huwelijcken staet bevestigt Jelier Huijbregt Legiersz en Maria Cornelisse Orgelist, naer dat de voorgen. personen (alhier voor schout ende schepenen ondertrouwt) hebben gehadt onverhindert drie sondaegse proclamatien, soo ter dese plaets als tot Middelharnis, waer onder den bruijdegom is woonagtig, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duivelaer
P. Kromdijck

Huijden den 29e Meij 1723 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Dirck Jansz van Goolen, wed. van Willemijntje Pieters Verbeek, ter eenre, ende Dingna Jacobs van Doesburg, wed. van Joannes Kloek, ter andere sijde, beijde woonagtig alhier inde Oude Tonge, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de behoorlijcke drie sondaegse proclamatien, ???t welcke wert verleent, ende sijn dus de voorgen. personen in wettelijcken ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
P. Kromdijck
Leendert Lodder
Bruijdegom ende bruijdt hebben beijde voor schout en schepenen verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende

Huijden den 14e Junij 1723 sijn bij ons onderteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge in wettige huwelijke staet bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, Dirk Jansz van Goolen en Dingna Jacobs van Doesburg, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 31e Julij 1723 compareerde voor ons Johan Anemaet, schout, Jan Jooste van Sevenbergen en Pieter Cromdijck, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Marijnis Adriaensz Brandoor, geboortig van Rosendael, en al veele jaren alhier gewoont hebbende, ter eenre, en Geertruijdt Clase Borreman, jonge dogter, geboren en woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelcken verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, omme tot de solemnisatie vandien te komen, de gewonelijke drie sondaegse geboden, hetwelcke wert geconsenteert, ende dus de voorgen. personen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
Jan Joose van Zbergen
P. Kromdijck
Hebben voor schout ende schepenen bovengenoemt verklaert te gehoren onder het classis der onvermogende aengaende het gemeene lands trouwregt

Huijden den 6e Aug. 1723 compareerde voor ons Thonis van Kasteel, ten desen het schouts ampt bewarende, Pieter Cromdijk en Jan Joosz van Zbergen, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Hendrik Cornelisz Backer, jongman, geb. inden Ouden Bosch, en nu woonende in Dirxl., bruijdegom, ter eenre, met Aeltie Teunis de Blom, jonge dogter, geboortig en woonagtig alhier, ter andere sijde, dewelke verklaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie van dien te komen, tot de de drie sondaegse geboden, het welcke wert geconsenteert, ende dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteeckent
T. Kasteel
Jan Joose van Zbrgen
P. Kromdijck
Hebben voor schout en schepenen verklaert te gehooren als onvermogende aengaende het gemeene landsregt

Huijden den 6e Augustij 1723 compareerde voor ons Thonis van Kasteel, ten desen het schout ampt bewarende, Jan Joose van Sevenbergen en Pieter Cromdijk, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Pieter Teunisse de Blom, jongman, geboortig en woonagtig alhier, bruijdegom, ter eenre, met Geertruij Pieters van Oudenhove, jonge dogter, geboortig en beijde woonagtig alhier, bruijt , ter andere sijde, de welcken verklaerden met malkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte, om tot de solemnisatie vandien te komen, tot de drie sondaegse geboden, het welke wert geconsenteert, ende dus de voorgen. personen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteeckent
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
P. Kromdijck ??
Hebben de voorgen. personen voor schout en schepenen verclaert te gehooren onder het classis der onvermogende aengaende het gemeene landsregt

Huijden den 18e Augustij 1723 sijn bij ons schout ende schepenen vande Oude Tonge in den egten huwelijcken staet bevestigt, naer dat drie aen een volgende sondaegse proclamatien hebben onverhindert gehadt, Marijnis Adriaensz Brandoor, bruijdegom, ende Geertruijdt Clase Borreman, bruijdt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
H. van Kroon
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 23e Augustij 1723 sijn bij ons ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge in den egten huwelijcken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse aen een volgende geboden onverhindert hebben gehadt, Pieter Teunisse de Blom met Geertruijdt Pieters van Oudenhove, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 23e Augustij 1723 sijn bij ons ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge inden egten huwelijken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden, soo alhier als in Dirxlant, onverhindert hebben gehadt, Hendrik Cornelisz Backer met Aeltie Teunisse de Blom, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
T. Kasteel
Jan Joose van Zbergen
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 31e Maert 1724 compareerde voor Thonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jan Rommensz, wedr. van Teuntie Huijbregts, geboren van Gastel, en woonagtig onder Ooltgensplaet, bruijdegom, ter eenre, met Elisabeth Both, wed. van Cornelis Pietersz van St. Annelandt, geboortig en woonagtigh onder de Oude Tonge, bruijdt, ter andere sijde, dewelke verklaerden met elkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, en versochten, om tot de de solemnisatie vandien te komen, tot de 3 sondaegse geboden ofte huwelijx proclamatien, het welke wert geconsenteert, en dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteeckent
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Hebben verclaert te gehooren aengaende ???t gemeene lands regt onder het classis van 12 gl??

Huijden den 7e April 1724 compareerde voor ons Thonis van Kasteel, schout amtbewaerder, Cornelis Duijvelaer en Pieter Cromdijck, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt, Aernout Boerman, jongman, geboortig van Lillo, en al veele jaren alhier gewoont hebbende, bruijdegom, ter eenre, en Adriaentie Marcelis Wapens, jonge dogter, gebooren onder de N. Tong, en woonagtigh alhier, bruijt, ter andere sijde, dewelcke verclaerden met malkanderen te hebben beslooten een aenstaende huwelijck, en versogten, om tot de solemnisatie vandien te komen, tot de gewoonlijcke 3 sondaegse geboden, het welk wert geconsenteert, en dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteeckent
T. Kasteel
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck
P. deo

Huijden den 14e April compareerde voor ons Thonis van Kasteel, in desen het schout ampt bewarende, Cornelis Duijvelaer en Pieter Cromdijck, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Harman Hendricx Ooijen, jongman, geboortig van Cranenburg, en al veele jaren gewoont hebbende in de Nieuwe Tonge, bruijdegom, ter eenre, ende Maria Hendrixen Schepels, jonge dogter, geboortig en woonagtig onder de Oude Tonge, bruijt, ter andere sijde, dewelcke verclaerden met elkanderen te hebben beslooten een aenstaende huwelijck, en versogten, om tot de solemnisatie vandien te komen, tot de gewoonlijcke 3 sondaegse geboden, het welck wert geconsenteert, en dus de voorgen. persoonen in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde bij schout ??amptbewaerder en de schepenen voorn. onderteeckent
T. Kasteel
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck

Huijden den 18e April 1724 compareerde voor ons ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Rommensz, bruijdegom, ter eenre en Elisabeth Both, bruijdt, ter andere sijde, ende sijn de voorgen. personen, naer dat de drie sondaegse geboden, soo alhier als inde Plaet onverhindert sijn gegaen, heden inden egten huwelijcken staet bevestigt, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
P.Kromdijck

Op huijden den 25e April 1724 sijn bij ons ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge in den egten huwelijcken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse geboden onverhindert hebben gehadt, Aernout Boermans ende Adriaantie Marcelisse Wapens, t???oirconde geteekent
Joh. Anemaet
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
P. Kromdijck
Leendert Lodder ??

Op huijden den 1e Meij 1724 sijn voor ons ondergeteekende schepenen van de Oude Tonge inden egten huwelijken staet bevestigt Harman Hendrix Ooijen ende Maria Harmans Schepel, naer dat drie sondaegse geboden hebben gehadt, t???oirconde geteeckent
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
H. van Kroon

Op huijden den 20e September 1724 ??compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Cornelisz van St. Annelant, wedr. van Elisabeth de Loeker, woonende onder Ooltgensplaet, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Juffr. Cornelia de Ruijter, wed. van rentmr. Johannes van der Eijden, woonagtig alhier, aenstaende bruijt, ter andere sijde, ende verclaerden sij comparanten met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, vervolgende deswegens soo alhier als tot Ooltgensplaet de behoorlijke sondaegse proclamatien, t???oirconde bij ons schout ende schepenen ondert.
Joh. Anemaet
Cornelis Duijvelaer
C. van de Leur

Op huijden den 9e Octob. 1724 sijn voor ons ondergeteekende schout amptbewaerder ende schepenen vande Oude Tonge, naer dat de 3 sondaegse huwelijkcx proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestigt Pieter Cornelisz van St. Annelant, wed. van Elisabet de Loecker, bruijdegom, ter eenre, ende Juffr. Cornelia de Ruijter, wed. van rentmr. Joannis van der Eijden, t???oirconde geteekent
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Cornelis Duijvelaer
C. van de Leur
Pro deo

Op huijden den 14e April 1725 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Eijckbos, wed. van Jacomina Oosterlingh, woonende alhier, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Adriana Sebregts Ficke, geboortigh van Oosterhout, en mede woonagtigh alhier, aenstaende bruijdt, ter andere sijde, ende verclaerden sij comparanten met den anderen te hebben beslooten een aenstaende huwelijck, versoeckende desweegen, dat alhier mogen worden affgekondigt de gewoonlijcke 3 sondaegse proclamatien, ???t welk haer wert vergunt, t???oirconde bij ons schout ende schepenen onderteeckent
C. van de Leur
H. van Kroon
P. Kromdijck

Op huijden den 28e April 1725 compareerde voor schout ende schepenen vande Oude Tonge Jan Jansz Seeveldt, geboortig van Rosendael en woonagtigh, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Catarijna Jans Becades, wed. van Jacob van Hooff, aenstaende bruijdt, ter andere sijde, ende verclaerden sij comparanten met den anderen te hebben beslooten een aenstaende huwelijck, versoeckende ons deswegens ??alhier mogen worden affgekondigt de drie gebruijckelijcke sondaegse proclamatien, ???t welck hen werdt vergunt, t???oirconde bij ons schout ende schepenen ondert.??
C. van de Leur
J. van Bruinisse
H. van Kroon
Pro deo verclaert

Op heden den 29e April 1725 sijn voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestigt Cornelis Eijckbos en Adriaentie Ficke, naer dat de drie onverhinderlijcke geboden hebben gehadt, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
H. van Kroon

Huijden den 17e Meij 1725 sijn voor ons onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestigt Jan Jansz Seeveldt en Catharijna Jans Becades, naer dat drie onverhinderde geboden hebben gehadt, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
H. van Kroon

Op huijden den 29e Augustus 1725 compareerde voor Thonis van Casteel, in desen bewarende het schoutampt, ende de onderget. schepenen van de Oude Tonge, Harman Heindrix Ooijen, geboortig van Cranenburgh, weduwenaar van Marij Harmans Schepers, onder dese jurisdictie woonagtigh, aanstaande bruijdegom, ter eenre, en Anna van der Riet, geboortigh in de Hoeven ende jonge dogter, aanstaande bruijt, ter andere sijde, ende verklaarden sij comparanten met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijck, versoeckende dat deswegens alhier mogen worden affgecondigt de drij gebruijkelijcke sondaagse proclamatien, ???t welk hun wort vergunt, t???oirconde bij ons schout en de schepenen onderteijkent, pro deo verclaart
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Jan Gielse Boomklimmer
Hebben verclaert aangaande ???t gemeene landts regt te gehooren onder ???t classis van onvermogende??

Huijden den 23e September 1725 sijn voor ons onderget. schout en de schepenen vande Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestigt, naer dat alhier drie agter eenvolgende sondaegse huwelijx proclamatien hebben gehadt, Harman Hendrix Ooijen en Anna van der Riet, t???oirconde geteeckent, datum alsboven
C. van de Leur
J. van Bruinisse
P. Cromdijck
Jan Gielse Boomklimmer??

Huijden den 13e October 1725 compareerde voor Cornelis van de Leur, schout, Joost van Bruijnisse en Jan Michielsz Boomklimmer, schepenen van de Oude Tonge Lieven Andriesz Soon, wed. laest van Anna Marijnus van Vendroij, woonagtig in desen dorp, aenstaenden bruijdegom, ter eenre, ende Anna van der Wee, jonge dogter, geboortigh van Dongen, mede woonagtigh alhier, bruijt, ter andere sijde, ende verclaerden sij comparanten met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat deswegens soo alhier als tot Rosendael, alwaer de bruijt laest is woonagtigh geweest, mogen worden affgecondigt ??de gewoonlijcke drie sondaegse huwelijx proclamatien, ???t welk hun wert vergunt, t???oirconde get. bij schout en schepenen als inden hooffde
C. van de Leur
J. van Bruinisse
Jan Gielse Boomklimmer
Pro deo??

Op huijden den 9e November 1725 sijn voor onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestigt, naer dat alhier en tot Rosendael drie agter eenvolgende huwelijx proclamatien hebben gehadt, Lieven Andriesse Soon ende Anna van der Wee, t???oirconde get., datum alsb.
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck

Op huijden den 19e December 1725 compareerde voor Cornelis van de Leur, schout, Thonis van Kasteel en Jan Michielsz Boomklimmer, schepenen van de Oude Tonge, Laurens van Nieuwlandt, jongman, geboortig van Out Vosmaer, en al eenigen tijt hier gewoont hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Appolonia Claas de Lange, jonge dogter, geboortig en woonagtigh alhier, bruijt, ter andere sijde, welcke comparanten verclaerden met elkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat deswegens mogen worden affgecondigt de gewoonlijcke drie sondaegse proclamatien, ???t welk hun wert vergunt, t???oirconde get. ter presentie alsboven, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. M. Boomklimmer
Pro deo verclaert aengaende ???t gemeene lands trouwregt

Op huijden den 31e december 1725 sijn voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge inden egten huwelijcken staet bevestigt, naer dat drie sondaegse agter een volgende huwelijcks proclamatien hebben gehadt, Laurens van Nieuwlandt ende Appolonia Claas de Lange, t???oirconde get. datum
C. van de Leur
T. Kasteel
P. Kromdijck
J. M. Boomklimmer??

Op huijden den 15e Febr. 1726 compareerde voor Cornelis van de Leur, schout, Joost van Bruijnisse, Pieter Cromdijck, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt, Goverd Jillisz van der Bol, jongman, geboortigh onder dese jurisdictie en woonagtigh, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Maria Cornelis Santboer, jonge dogter, geboortig ende woonagtigh alhier, aenstaende bruijdt, ter andere sijde, welcke comparanten met den anderen hebben beslooten een aenstaende huwelijck, versoeckende dat deswegens mogen worden affgecondigt de gewoonlijcke drie sondaegse proclamatien, ???t welck ??hun werdt vergundt, t???oirconde geteeckent ter presentie alsboven, datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
Pro deo verclaert aengaende ???t gemeene lands trouwregt

Op huijden den 13e Maert 1726 sijn voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat alhier ende tot Sommelsdijck de gewoonlijcke drie sondaegse proclamatien hebben gehadt, bevestigt Goverdt Jillisz van der Boll ende Maria Cornelisse Santboer, t???oirconde geteeckent, datum??
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
J. M. Boomklimmer

Op huijden den 6e April 1726 compareerde voor Cornelis van de Leur, schout, Joost van Bruinisse en Pieter Cromdijck, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt, Anth. Hendr. van Kampen, jongman, geboortigh van Rosendael, en al eenigen tijdt alhier gewoont hebbende, aenstaende bruijdegom, ter eenre, ende Pieternella Willems Heijligers, wed. van Daniel Keijser, woonende alhier, aenstaende bruijdt, ter andere sijde, welcke comparanten met den anderen hebben besloten een aenstaende huwelijck, versoeckende deswegens dat de gewoonlijcke drie sondaegse proclamatien mogen worden affgecondight, ???t welck hun werdt vergundt, t???oirconde geteeckent ter presentie alsboven, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
P. deo verclaert

Op huijden den 22e April 1726 sijn voor d???onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge, naer dat alhier de gewoonlijcke drie huwelijx proclamatien hebben gehadt, bevestigt Anthonij Hendricks van Kampen, ende Pieternella Willemsdr Heijligers, t???oirconde geteeckent, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck

Op huijden den 5e October 1726 compareerde voor Cornelis van de Leur, schout, Joost van Bruijnisse ende Pieter Cromdijck, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Cornelis Cornelis Santboer, j.m., gebooren en woonende alhier, ende Adriaentie Arens Boodt, jonge dogter, gebooren van de Hoge Swaluwe, en woonde onder dese jurisdictie, welcke comparanten verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende deswegens de gewoonlijcke proclamatien mogen worden affgecondight, ???t welck hun wert vergunt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
p. Kromdijck
Pr. deo, ont. 7 gld

Op huijden den 7en November 1726 sijn voor ondergetek. schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat alhier de gewoonlijcke drie huwelijx proclamatien hebben gehadt, bevestight, Corn. Corn. Santboer en Adriaentie Arens Bodt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart

Op huijden den 8e Februarij 1727 compareerde voor Cornelis van de Leur, schout, Th. Van Kasteel en Cornelis Willemsz Kattestaert, schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Marijnis den Brander, weduwenaer van Geertruij Clase Borreman, geboren tot Rosendael, en al hier geruijmen tijt gewoont hebbende, bruijdegom, ter eenre, ende Saertie Adriaens Gast, jonge dogter, geboren ende woonende alhier, welcke comparanten verclaerden met malcanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, versoeckende deswegens dat de gewoonlijcke huwelijx proclamatien mogten worden affgecondigt, ???t welck hun wert vergunt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
T. Kasteel
C. W. Kattestaart
Pro deo??

Op huijden den 23en Februarij 1727 sijn voor onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge, naer dat alhier de gewoonlijcke huwelijx proclamatien onverhindert hebben gehadt, bevestigt Marijnus den Brander en Saartie Gast, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
Th. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart ??

Op huijden den 27en Maert 1727 sijn voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge gecompareert Govert Joannisse Nijsse, jongman, geboren en woonagtigh alhier, ende Sijtie Jacobs van Proijen, mede geboren en woonagtigh alhier, welcke comparanten met elckanderen verclaerden besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat de gewoonlijcke huwelijx proclamatien mogten worden afgecondigt ???t welke hun wert vergunt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
T. Kasteel??
P. Kromdijck
P. deo verclaert aengaende het gemeene lands t. regt

Op huijden den 4en April anno 1727 sijn voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge gecompareert Nijs Arensz Bodt, jongman, gebooren en woonagtig onder Ooltgensplaet, en Jannetie Apollonarisdr Santboer, jonge dogter, geboren en woonagtigh alhier, welcke comparanten met elckanderen verclaerden besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat soo alhier als tot Ooltgensplaet de gewoonlijcke huwelijx proclamatien mogten worden afgecondight, ende compareerde hier mede Sijmon Coopmans als gelaste van des voornoemde brujdegoms moeder, en de heer Godefridus van der Eijden en Jan Harmens, volgens zeecker erkent schrift weder overgelevert, als voogden over de nogh minderjarige bruijt, dewelcke in het voornoemde aen te gaene huwelijck van beijde kanten verclaerden te consenteren, ende haer te afproberen het mits desen een wordende het afcondigen der voornoemde huwelijx proclamatien, comparanten vergunt, dus in wettige ondertrouw opgenomen, t???oirconde geteeckent, datum
C van de Leur
T. Kasteel
P. Kromdijck
De comparant verclaert te gehooren onder de classis ??van 6 gld, des wegens de bruijt 6

Op huijden den 16e April 1727 sijn voor d???onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge, naer dat alhier de gewoonlijke huwelijx proclamatien onverhindert hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt Govert Joannisse Nijsse en Sijtie Jacobs van Proijen, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart

Op huijden den 22e April 1727 sijn voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat alhier en tot Ooltgensplaet de gewoonlijke huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet bevestight Nijs Arentsz Bodt en Jannetie Apoll. Santboer, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck ??

Op huijden den 26e Junij 1727 compareerde voor d???onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge Martijnis Engelen, weduwenaer van Jannetie Arents Vissers, ende Elisabet Frans van Zevenbergen, jonge dogter, geboren alhier en woonagtig op de Hooge Swalue, welcke comparanten verclaerden met elcanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat soo alhier als tot de Hoge Swalue de geboden mogten worden afgecondight, ende heeft den voornoemde Martijnis Engelen ons schout en schepenen vertoont een briefje van Johannis Rommensz als voogt van voornoemde Elisabet van Zbergen, bij welck hij consenteerdt in dit ? huwelijck, en consenterende derhalven dat de huwelijcks geboden soo alhier als op de Swaluwe mogten mogten worden afgecondigt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
T. Kasteel
P. Kromdijck
De comparanten verclaeren te gehooren aengaende des gemeene lands trouwregt als onvermogende

Op huijden den 19e Julij 1727 sijn voor de onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge gecompareerdt Martijnis Engelen, weduwnaer van Jannetie Arens Vissers, en Elisabet Franse van Zevenbergen, welcke comparanten, naer dat de gewoonlijke huwelijcks proclamatien soo alhier als op de Hoge Swalue hebben onverhindert gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestight, t???oirconde geteeckent, datum
C. van de Leur
T. van Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart
Mr. Ant. Hoogemoet??

Op huijden den 16en Augustij 1727 compareerde voor d???onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Pieter Coopmans, jongman, geboren en woonagtigh alhier, ende Cornelia van Ackeren, wed. van Marcelis Reijniersz Wapens, mede alhier woonagtigh, welcke comparanten verclaerden met elkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat de gewoonlijcke huwelijcks proclamatien mogen worden affgecondight, ???t welck hun wert vergundt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
Mr. A. Hoogemoet
De comparanten hebben verclaert aengaende ???t gemeene lands trouwregt te gehooren als onvermogende

Op huijden den 11en September 1727 sijn voor de onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Pieter Coopmans, jongman, bruijdegom, ter eenre, ende Cornelia van Ackeren, wed. van Marcelis Reijniersz Wapens, bruijt, ter andere sijde, welcke comparanten, naer dat de gewoonlijk huwelijx proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestight, t???oirconde geteeckent, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart
Mr. A. Hoogemoet

Op huijden den 16en Januarij 1727 compareerden voor d???onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge Joh. Johannisz Christiaensz, jongman, geboren uit Haegie onder de Baronie van Breda, en een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende, bruijdegom, ter eenre, ende Adriaentie Hendriks van Meul, jonge dogter, geboren op de Swalue, en mede veele jaren hier gewoont hebbende, bruijt, ter andere sijde, welcke comparanten verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat de gewoonlijcke huwelijx proclamatien mogen worden afgecondight, ???t welck hun werdt vergunt, t???oirconde get., datum
P. deo verclaert aengaende het trouwregt??

Op huijden den 3en Februarij 1728 sijn voor de onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge gecompareert Johannis Johannisse Christiaensen, jongman, geboren uit Haegje, en Adriaentie Hendricx van Meul, jonge dogter, geboren van de Swalue, bruijdt, ter andere sijde, welcke comparanten, naer dat de gewoonlijke huwelijkx proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten staet bevestight, t???oirconde ??geteeckendt, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart
Mr. A. Hoogemoet

Op huijden den 26en Augustij 1728 compareerden voor d???onderget. schout ende schepenen vande Oude Tonge mr. Lambertus Potgieter, jongman, gebooren van Rees, al geruijmen tijdt alhier gewoont hebbende, bruijdegom, ter eenre, ende Juffr. Mechtel van der Maet, wed. van mr. Jan Viscontij, bruijdt, ter andere sijde, welcke comparanten verclaerden met elkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat de gewoonlijcke huwelijx proclamatien mogen worden affgecondight, ???t welck hun wert vergunt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
Sijmon Witbols
Hebben verclaert te gehooren onder de classis van drie gld, dus voor regt van beijde ontf. 6 gld??

Op huijden den 3e September 1728 compareerden voor d???onderget. schout amptbewaerder en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Jacobs Geliers, jongman, geboren onder dese jurisdictie, bruijdegom, ter eenre, ende Geertruij Adriaens Rommens, jonge dogter, geboren onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, bruijt, ter andere sijde,welcke comparanten verclaerden met elkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat de gewoonlijke huwelijx proclamatien mogen worden afgecondigt, ???t welck hun wert vergunt, t???oirconde get., datum
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart
P. deo verclaert

Op huijden den 9e September 1728 compareerden voor d???onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Andries Joh. Braber, jongman, geboren alhier, bruijdegom, ter eenre, ende Jannetie Leenderts Lems, jonge dogter, geboren van Hoogvliet, en al eenige tijt hier gewoont hebbende, bruijdt, ter ander sijde, welcke comparanten verclaerden met elkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat de gewoonlijcke huwelijx proclamatien mogen worden afgecondigt, ???t welck hun wert vergunt, t???oirconde get., datum, p. deo verclaert
C. van de Leur
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart

Op huijden den 12e Sept. 1728 sijn voor d???onderget. schout ende schepen van de Oude Tonge gecompareert mr. Lambertus Potgieter, jongman, geboren van Rees, ende Juffr. Mechtel van der Maet, wed. van Jan Viscontij, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, welcke comparanten, naer dat de gewoonlijcke huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden egten huwelicken staet bevestight, t???oirconde geteeckent, datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols

Op huijden den 24en September 1728 sijn voor d???onderget. schout ende schepen vande Oude Tonge gecompareert Jacobus Jacobs Jeliersz, jongman, geboren onder dese jurisdictie, bruijdegom, ter eenre, ende Geertruij Adriaens Rommens, jonge dogter, geboren onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, bruijdt, ter andere sijde, welcke comparanten, naer dat alhier en tot Ooltgensplaet de gewoonlijcke huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestight, t???oirconde geteeckendt, datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart

Op huijden den 24e September 1728 sijn voor d???onderget. schout en schepenen vande Oude Tonge gecompareert Andries Johannisse Braber, j.m., geboren alhier, ende Jannetie Leenderts Lems, jonge dogter, geboren van Hoogvliet, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, welcke comparanten, naer dat de gewoonlijcke huwelijkx proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet sijn bevestigt, t???oirconde geteeckent, datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart

Op huijden den 2e Octob. 1728 compareerden voor Cornelis van de Leur, schout, Thonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge, Cornelis Jansz Lambregts, jongman, geboren onder Etten, en een geruijmen tijdt alhier gewoont hebbende, bruijdegom ter eenre, ende Barbera Pieters Coutereel, jonge dogter, geboren en woonagtig alhier, bruijt, ter andere sijde, welcke comparanten verclaerden met elkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende de geboden mogten worden affgecondigt, ???t welke hun wert vergunt, t???oirconde get., datum, p. deo verclaert
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse

Op huijden den 22en Octob. 1728 sijn voor d???ondergetek. schout ende schepenen van de Oude Tonge gecompareert Cornelis Jansz Lambregts, jongman, ende Barbera Pieters Coutereel, jonge dogter, bruijdegom en bruijt, ter eenre ende andere sijde, welcke comparanten, naer dat de gewoonlijcke huwelijx proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet sijn bevestight, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. Kromdijck
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols

Op huijden den 1e April 1729 compareerde voor ons Cornelis van de Leur, schout, Thonis van Kasteel en Joost van Bruijnisse, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Pieter Clasen van Cornelisse, wedr. van Maria Denis, woonende onder de jurisdictie van den Bommel, ende Pieternella Hendriks van Meel, jonge dogter, geboren van de Hooge Swalue, en woonende onder dese jurisdictie, welcke comparanten verclaerden met elkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, versoeckende dat de geboden mogten worden afgecondigt, t???welck hun wert vergunt, t???oirconde get. , datum, p. deo verclaert
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Alsoo de acte van aengevinge ter secretarije van de Plaet ons nog niet vertoont is, wert desen ondertrouw tot soo lang voor nul gehouden, ten oirconde bij ons schout en schepenen onderteeckent??
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
Jaas de Ridder
Sijmon Witbols
Leendert Kolf

Op huijden den 21e April 1729 compareerden voor ons Cornelis van de Leur, schout, Thonis van Kasteel en Sijmon Witbols, schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Jan Smits, jongman, geboren van Antwerpen, en al eenigen tijt hier gewoont hebbende, ende Lijsbet Hartogs, j.d., geboren onder de Nieuwe Tonge, woonagtigh onder dese jurisdictie, welcke comparanten verclaerden met elkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat de geboden soo alhier als tot Antwerpen, alwaer den bruijdegom van geboorte is, mogten worden affgecondigt, ???t welck hun wert vergunt, t???oirconde geteeckent, datum, p. deo verclaert aengaende des gemeene lands trouwregt
C. van de Leur
T. Kasteel
Sijmon Witbols

Op huijden den 9e Meij 1729 sijn voor ondergesiene schout ende schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort gecompareert Pieter Clasen van Cornelisse, wedr. van Maria Denis, woonende onder de Plaet, en Pieternella Hendriks van Meel, jonge dogter, geboren van de Hooge Swalue en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom en bruijt, ter eenre ende andere sijde, welcke comparanten, naer dat de gewoonlijcke huwelijcks proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden egten huwelijken staet sijn bevestigt, t???oirconde get., datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols

Op huijden den 12en Meij 1729 sijn voor de ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge inden huwelijcken staet bevestigt, naer dat de drie huwelijx proclamatien onverhindert hebben gehadt, Jan Smits ende Lijsbet Hertogs, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, t???oirconde get., datum
C. van der Leur
J. van Bruinisse
Jaques de Ridder
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols
Leendert Kats

Op huijden den 17e April 1729 compareerde voor ons Cornelis van de Leur, schout ende ondergesiene schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Jan Willemsz Tholenaer, wedr. van Dirckje Cornelisse van Beeq, gewoonde hebbende op den Bommel, en Jannetie Adriaens de Wael, j.d., geboren van Rosendael, en een geruijmen tijt hier gewoont hebbende, welcke comparanten verclaerden met elkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, versoeckende dat de geboden soo alhier als tot Ooltgensplaet, alwaer den bruijdegom woonagtig is, mogen worden affgecondight, t???oirconde get., p. deo verclaert
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse??

Op huijden den 17e September 1729 compareerden voor ondergesiene schout en schepenen vande Oude Tonge Adrianus Marcelisse Wapens, geboren en woonende onder dese jurisdictie, ende Pieternella Adriaens Gast, j.d., geboren en mede woonende alhier, welcke comparanten verclaerden met elcanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat de geboden mogen worden affgecondigt, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
P. deo

Op huijden den 3e Octob. 1729 sijn voor de ondergesiene schout en schepenen van de Oude Tonge door dese, naer dat hare drie huwelijx proclamatien onverhindert, soo hier als tot Ooltgensplaet hadden gehadt, inden huwelijcken staet bevestigt, Jan Willemsz Tholenaer ende Jannetie Adriaens de Wael, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, t???oirconde geteeckent, datum
C. van de Leur
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols

Op huijden den 7e Octob. 1729 sijn voor d???ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat hare drie huwelijx proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden huwelijken staet bevestigt Adriaen Marcelisse Wapens ende Pieternella Adriaens Gast, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, t???oirconde get., dato
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart??

Op huijden den 19e November 1729 compareerde voor Cornelis van de Leur, schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, -

Op huijden den 26e November 1729 sijn voor d???ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat hare drie huwelijx proclamatien onverhindert hebben gehadt, inden huwelijcken staet bevestigt Jan Pietersz Vlaskam ende Pieternella de Groen, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, t???oirconde get., dato
C. van de Leur
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart
Leendert Kats

Op huijden den 23e December 1729 compareerden voor de ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge Barent Engelbregts, jongman, geboren van - , en al eenige jaren alhier gewoont hebbende, bruijdegom, ter eenre, ende Pieternella Pieters Heijligers, wed. laest van Anthonij Hendrix van Campen, mede woonende binnen desen dorpe, welcke comparanten verclaerden besloten te hebben aen te gaen een aenstaende huwelijck, versoeckende ten dien eijnde de geboden mogten worden affgecondigt, ???t welck hun wert vergunt, t???oirconde get., dato, pro deo verclaert aengaende ???t gemeene lands trouwregt
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse??

Op huijden den 30e December 1729 compareerden voor de ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort Jeroen Jooste Jeroens, j.m., ende Maria Arens van Dooren, j.d., beijde woonende onder de jurisdictie en alhier geboren, dewelcke verclaerden besloten te hebben aen te gaen een Christelijk huwelijk, ???t welcken eijnde se versogten de geboden mogten worden affgecondigt, ???t welck hun met consent van ouders en voogden wert vergunt, t???oirconde get., dato, pro deo verclaert aengaende des gemeene lands trouwregt
C. van de Leur
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart

Op huijden den 31e December 1729 compareerden voor d???ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Cornelisz Broers, j.m., geboren van Steenbergen, en veele jaren hier gewoont hebbende, bruijdegom, ter eenre, ende Jannetie Thomas van Dijke, wed. van Jacob Romboutsz, ter andere sijde, verclarende met elkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat de geboden alhier mogten worden affgecondigt, t???oirconde get.
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse

Op huijden den 8en Januarij 1730 sijn voor de ondergesiene schout ende schepenen vande Oude Tonge, naer dat hare drie onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden egten staet des huwelijcks bevestight Barent Engelbregts, j.m., ende Pieternella Heijligers, wed. laest van Anthonij van Campen, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, t???oirconde get.
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols

Op huijden den 16e Januarij 1730 sijn voor d???ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat hare drie onverhinderde huwelijcksen proclamatien hebben gehadt, inden egten staet bevestigt Jeroen Jooste Jeroens ende Maria Arens van Dooren, bruijt en bruijdegom, ter eenre en andere sijde, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
T. Kasteel
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart

Op huijden den 19e Januarij 1730 sijn voor d???ondergesiene schout ende schepenen van de Oude Tonge, naer dat hare drie onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden egten staet bevestigt Jan Cornelisse Broers ende Jannetie Thomas, bruijt ende bruijdegom, ter eenre en andere sijde, t???oirconde get.??
C. van de Leur
T. Kasteel,??
J. van Bruinisse

Op huijden den 16e Maert 1730 compareerde voor d???ondergesiene schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Jan Vermeulen, j.m., geboren van de Hoeven, en een geruijmen tijt hier gewoont hebbende, bruijdegom ter eenre, ende Appolonia Jacobs, wed. laest van Arnoldus van der Schilt, bruijt, ter andere sijde, en mede woonende binnen desen dorp, welcke comparanten besloten verclaerden te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat ten dien eijnde de geboden mogten worden affgecondight, ???t welck hun wert vergunt, oirconde get., pro deo verclaert aengaende des gemeene lands regt
C. van de Leur
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols??

Op huijden den 18e Maert 1730 compareerden voor schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Corstiaensz, wedr. van Adriaentie Hendricx van Meel, en woonende onder dese jurisdictie, en Pieternella Jillis van der Bol, j. dogter, woonende onder de jurisdictie van Middelharnis, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, verclarende besloten te hebben aen te gaen een Christelijk huwelijk, versoeckende dat hunne geboden mogten worden affgecondight, t???oirconde geteeckent, pro deo verclaert
C. van de Leur
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols??

Op huijden den 29e Maert 1730 compareerden voor schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Aelbert Stoffels, wed. van Lijsbet Gerrits Steenhuijs, woonende onder dese jurisdictie, ende Maria Jenis, wed. van Jacob Jans, mede woonende onder dese jurisdictie, welcke comparanten verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, en versogte dat ten dien einde de gewoonlijke proclamatien mogten worden affgecondigt, t???oirconde get., pro deo
C. van de Leur
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart

Op huijden den 10e April 1730 sijn voor d???ondergesiene schout en schepenen van de Oude Tonge, naer dat hare drie onverhinderde sondaegse proclamatien, soo alhier als tot Middelharnis hebben gehadt, inden egten huwelijken staet bevestigt Jan Corstiaense en Pieternella Jillisse van der Bol, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
J. van Bruinisse
C. W. Kattestaart

Op huijden den 11e April 1730 compareerden voor schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt, naer dat hare drie onverhinderde huweijx proclamatien hebben gehadt, inden egten huwelijcken staet bevestight Jan Vermeulen en Appolonia Jacobs, bruijdegom en bruijt, ter eenre en andere sijde, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
T. Kasteel
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols
Leendert Kats

Op dato voorsien sijn nog voor schout en schepenen inden egten staet bevestigt Aelbert Stoffels ende Maria Jans, naer dat hare drie onverhinderde huwelijcks proclamatien hebben gehadt, t???oirconde get.
C. van de Leur

T. Kasteel
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols
Leendert Kats

Op huijden den 12e April 1730 compareerden voor d???onderges. schout ende schepenen van de Oude Tonge Adriaen Somers, weduwnaer van Geertruij Craijenberg, en een geruijme tijt hier gewoont hebbende, ende Adriaentie Cornelisse van der Eijden, weduwe laest van Corstiaen Casteleijn, mede woonende alhier, dewelke verclaerden met elkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende de gewoonlijke proclamatien mogte worden affgecondigt, ???t welke hun wert vergunt, t???oirconde get.
C. van de Leur
Sijmon Witbols
A.S. de Man

Op den 12e Meij 1730 compareerden voor schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort Adriaen Somers en Adriaentie Cornelis van der Eijden, welke personen, naer dat hare drie onverhinderde sondaegse proclamatien hebben gehadt, in den egten huwelijken staet bevestigt, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
T. Kasteel
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols
Leendert Kats

Op huijden den 28e Julij 1730 compareerden voor d???onderges. schout ende schepenen van de Oude Tonge Claes Joannisse Braber, j.m., geboren en woonagtig alhier, ende Neeltie Pieters Hartman, mede geboren en woonende alhier, welcke comparanten verclaerden met elkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten worden affgecondigt, ???t welk hun wert vergunt, t???oirconde get., dato, p. deo verclaert aengaende het gemeene lands trouwregt
C. van de Leur
Aren Janse van Bergen

Op den 15e Aug. 1730 sijn bij d???onderges. schout en schepenen van de Oude Tonge, naer dat hare onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden egten huwelijken staet bevestigt Claes Johannisse Braber en Neeltie Hartman, t???oirconde get.
C. van de Leur
T. Kasteel
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols
Aren Janse van Zbergen

Op huijden den 26e Augustij 1730 compareerden voor schout en schepenen vande Oude Tonge Gerrit Jans van Proijen, j.m., geboren onder dese jurisdictie, en woonende onder de N. Tonge, ende Tannetie Coopmans, j. dogter, geboren en wonende alhier, welcke comparanten verclaerden met elcanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, ende heeft Sijmon Coopman, soo als den bode van sijnens wegen als voogt over de voorsz. bruijt heeft gecommuniceert, en desen te accorderen, versoeckende dienshalven de gewoonlijke proclamatien, soo hier als inde Nieuwe Tonge mogten worden affgecondigt, ???t welk hun wert vergunt, t???oirconde get., wegens ???t regt vande bruit ontv. 3,-
C. van de Leur
A.S. de Man
A. J. van Zbergen

Op den 19e September 1730 sijn bij d???onderg. schout en schepenen vande Oude Tonge, naer dat hare onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden huwelijken staet bevestigt Gerrit Janse van Proijen en Tannetie Coopmans, t???oirconde geteeckent
C. van de Leur
T. Kasteel
C. W. Kattestaart
Sijmon Witbols
A.J. van Zevenbergen