Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboeken 1730 november 30 - 1747 april 25

Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboeken 1730 november 30 ???1747 april 25

??

Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Tonge ??? Oude

9

??

I Formulier vanden Trouw,-

Alsoo Bruijdegom en de Bruijtbeijde alhier bereijt staen om hen Luijden naer godes ordeninge te begeven tenhuwelijcken staet, volgende de beloften van ondertrouw voor Magistraat alsWettige getuijgen malcanderen gedaen, en dat hen Luijden tot bevestiging vandenvoorschreven staet, bij mij Secretaris naer uijtwijsen der ordonnantie bij d???Edelegroot mogende Heeren Staten, opt stuck van de Politie gemaeckt, gegeven drie sondaegsegeboden ende datter geen wettelijcke clagte is gevallen waer door ???t voorsz: huwelijckgeen voortgang en soude behooren te hebben, soo ist dat Bruijdegom en bruijtaffgevraegt wert off gij luijden oock den voorsz: huwelijcken staet metmalcanderen met ul: vrijen Eijgen wille sijt aengegaen sonder bij ijemant daertoe gedwongen te sijn, daer van gij Lieden hier sult doen openbaerebelijdenisse, ende %op% hier op verclaren ulieden gemoet, (antwoorde).

Ende op dat gij Lieden moogtweten hoe sterk den bant des huwelijcks is, zoo sal Ik u die voorlesen, hoe diebij den heijligen Apostel ende Evangelist Mattheuws int negentiende Cappittelbeschreven is,

Ende de Pharizeen quamen tot Jezushem temterend en sij spraecken tot hem, ist ook ijmandt geoorlooft hem tescheijden van sijnder huijsvrouwe - om allerleij oorsaecke ??? en antwoordendeseijde tot haer hebt gij niet gelezen dat dengene ??? die van den beginne denmensche gemaeckt heeft dat die maeckt man ende wijff, Ende seijde - daerom salden man vader ende moeder verlaten ende sijn wijff aenhangen ende die tweesullen een vleesch wesen, soo en sijn sij nu niet twee maer een vleeschdaeromme wat Godt tesamen gevoegt heeft en scheijde geenen mensche, sij zeijdentot hem waerom heeft Mose dan geboden deesen scheijtbrieff te geven, ende haerte verlaten, hij heeft haer geseijt Moses heeft u toegelaten om deVerkeertheijt uwer herten te verlaten uwe huijze, maer van den beginnen is hetsoo niet geweest, maer Ick segge u soo ??? wie sijne huijsvrouwe verlaet (tensijvan overspel) ende een ander trouwt die doet overspel ende wie de verlatenetrouwt doet oock overspel,

Nu alsoo gij Bruijdegom endebruijt de woorden van den Appostel u voorgelesen, wel hebt verstaen en dat gijmet Godes hulpe u daer na belooft te reguleren, soo?? sult gij den anderen met de regter hantnemen, Ende alhier voor Bailjuw ??? Schout, ende schepenen als wettige overhedendeser plaetse int bijwesen van de ommestanders ??? malcanderen beloven tgene hiernaer volgt,-

gij Bruijdegom bekent?? gij uwe bruijt te nemen mits desen voor uweegte ende getroude huijsvrouwe ende haer om lieff off om leet, nog geenderhande zaecken die uit beleven des huwelijcks mogen voorcomen, niet aff te gaenmaer haer alle trouwe te houden, vertroosten, beschutten, en beschermen als eenwettig man en hooft over de vrouwe, naer Godes ordeninge gestelt, ende met haerin alle eendragt, minne, ende lieffde te leven naer uijtwijsen Godes heijligenwoordt ??????

(Antwoorde,)

Ende jugelijcx gij bruijt soo bekentgij bij desen tot uwen egten, ende getrouwen man te nemen uwen bruijdegom, endehem om lieff off om leet off om geender hander saecke die in???t beleven deshuwelijcks soude mogen voorcomen, aff te gaen off te verlaten, maer hem bijdesen belovende alle trouwe te doen, ende met hem te leven in alle eendragt, minneende lieffde, hem te eeren ende te gehoorsamen naer uijtwijsen Godes heijligenwoordt, (antw)

Ende alsoo de mensche allekranckheden ende aanvegtinge des vijants sijn onderworpen ende dat wij van onszelven daeromme niet en vermogen, soo sult dij tot uwe hulpe aenroepen, Godtalmachtig, in wiens naem ende tot sijnen eenen u l: huwelijck moet geschieden,biddende dat hem gelieve tot naercominge van u l belofte in desen huwelijkenstaet gedaen te verleenen zijnen zegen gaet daerop inde name des Heeren????

Amen

Op huijden den 30en. Novemr. 1730compde. voor schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt, JacobusKeijser jongman geboren van St. Annelandt en een geruijmen tijdt alhier gewoonthebbende?? bruijdegom ter eenre ende ClorisaHuibregts j:dogter geb. en laest gewoont hebbende tot Middelharnis, welckepersoonen verclaerden met elcanderen te hebben besloten een aenstaendehuwelijck versoeckende ten dien eijnde dat de gewoonlijke proclamatien zooalhier als tot Middelharnis mogten werden affgecondight twelck hun wert vergunttoirconde bij ons Co.nis van de Leur schout en sch: dese ondertek.t. dato ut saC V D Leur 1730 D Kasteel 1730 C. W. Kattestaart 1730

Op huijden den 9en decemb. 1730Compde. voor Schout ende Schepenen Van de Oude tonge in grijsoordt Aren Pieterswede. Lest van Adriaentie Marcelisse Wapens, woonagtig binnen desen dorpe endeMaria Sebs. Tichem j.d: geb: tot Oosterhout ende laest woonagtig geweest sijndeonder Ooltgensplaet, welcke Compten. verclaerden met den anderen besloten tehebben Een aenstaende huwelijck te versoukende ten dien?? Eijnde dat de gewoonlijcke proclamatien Sooalhier als tot Ooltgensplaet mogten werden afgekondight. Toirconde get: dato utsa P deo verclaert aengaend des gem lands Regts C V De Leur ? A. Zevenberge1730 A v St annlant

Op huijden den 16en decemb 1730compde. Voor Schout ende Schepenen Van de Oude Tonge in grijsoordt desen Ondert:Crijn Anthonisse j.m geboren van Oosterhout en al een geruijmen alhier gewoonthebbende ende Matie Jacobs Backs j:d: geboren van Middelhs. en mede Eengeruijmen tijt alhier gewoont hebbende, welcke Compten. Verclaerden metElcanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijck versoeckende ten dienEijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt , ende ons geexhibeerteen Schriftelijk Consent van de moeder der bruijt wordende vervolgens geconst.uit affcondigen derselve proclamatien??Toirconde get: dato uts. P deo verclaert C V D Leur 1730 A. Zeevenberge1730 A v St: annelant 1730

Op huijden den 21en decemb. 1730Zijn Voor dondergesn: Schout ende Schepenen naer dat hare onverhinderdehuwelijcx proclamatien hebben gehadt in den Egten Huwelijcken Staet bevestightJacob Keijser, ende Plonia Huijbregts Toirconde geteeckent C V D Leur 1730 TKasteel 1730 C. W. Kattestaart 1730 S Witbol 1730 A. Zeevenberge 1730 A v St:annlant 1730

Op huijden den 27en decemb. 1730zijn Voor de ondergesn: Schout ende Schepenen Van de Oude Tonge naer dat hareonverhinderde Huwelijx proclamatien hebben gehadt inden Egten Huwelijcken Staetbevestight Aren Pz Boermans ende Maria Sebts. Ficken Toirconde geteeckendt C VD Leur 1730 D Kasteel 1730 C. W. Kattestaart 1730 S Witbol 1730 A Zeevenberge1730

3en Januarij 1731 Sijn voor deondergesn. Schout en Schep. vand Oude Tong naer dat hare onverhinderdeproclamatien hebben gehadt inden Egten huwelijcken Staet bevestight CrijnAnthonisse, ende Matie Jacobs Bax, Toirconde geteeckent C V D Leur 1731 TKasteel 1731 C. W. Kattestaart 1731 A v St: annlant 1731

Op huijden den 1emaert 1731, Compareerde Voor Schout ende Schepenen Van de Oude Tonge ingrijsoort Dirck Janse van Goolen, wed. laest van dingna aren doesburg,Bruijdegom ter Eenre, ende Willemijntie Huijbts. van Gastel jonge dogtergeboren op de Hooge Swalue, en eenige tijt alhier gewoondt hebbende, welckeVoorsz. persoonen verclaerden met Elcanderen besloten te hebben Een aenstaendeHuwelijck, Versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien sooalhier als op de hooge Swalue Voornt mogten werden affgecondight Toirconde bijons, Corns. Van de Leur Schout en Schepenen dese ondert: dato uts. C V D Leur SWitbol 1731 Anttij van St: annelant A. DL

Op huijden den 10eMaert 1731 Compde. voor Cornelis Vande Leur Schout, Corns. Wm Kattestaert, enAnthonij Van St. Annelant Schepenen Van de Oude Tonge in grijsoort Pieter Vander Schilt Jongman geb. en woonagtig alhier en Saertie Ads Gast weduwe Marijnusden Brander mede alhier woonagtig, welcke Voorsz. persoonen ??verclaerden met Elcanderen besloten te hebbeneen aenstaende Huwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke gebodenmogten werden affgecondigt twelck hun wort vergunt, Toirc. geteeckent P. deo C.V. D. Leur?? C. W. Kattestaart A v St:annelant 1731

Op huijden den 30eMaert 1731 Sijn voor d ondergesn. Schout en Schepenen van de Oude Tonge naerdathare onverhinderde huwelijx proclamatien Soo alhier als op de hooge Swaluehebben gehat Inden huwelijcke Staet bevestigt Dirk van Goolen, WillemijnteHuijbts van Gastel Toirconde geteck.t C. V. D. Leur T Kasteel 1731 C. W.Kattestaart 1731 A. Zeevenbergen A v St: annelant 1731

Op huijden den 31en Maert 1731,Sijn voor dondergesn: Schout en Schepenen Vande Oude Tonge naerdat hareonverhinderde Huwelijx proclamatien hebben gehadt Inden Huwelijcken Staetbevestigt Pieter vander Schilt ende Saertie Adriaense Gast Toirconde geteekent,C. V. D. Leur T Kasteel 1731 C. W. Kattestaart 1731 A v St: annelant 1731

Op huijden den 11e.Meij 1731, Compde. Voor Schout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt naergenoemt Jan Corn. Broer weduwnaer van Jannetie tomasse Van dijcke Bruijdegomter Eentre, ende Anna Roestenborg jonge dogter Geboren van Boxtel, ende eengeruijmen tijt alhier gewoont hebbende Bruijt ter andere Seijde, welcke voorsz.persoonen verclaerden met Elcanderen besloten te hebben Een aenstaende huwelijkversoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werdenaffgecondight Toirconde bij ons Cornelis vande Leur Schout Theunis van Kasteel,en Sijmon Witbols, Schepenen dese onderteeckent dato uts. Prodeo verclaert C.V. D Leur T Kasteel 1731 S Witbols 1731

Op huijden den 4en Junij 1731Sijn Voor dondergesn. Schout en Schepenen vande Oude Tonge naer dat hareonverhinderde huwelijcx proclamatien hebben gehadt Inden Huwelijken Staetbevestigt Jan. Corn. Broer, en Anna Roestenbergh Toirconde Geteeckent C. V. D.Leur T Kasteel 1731 C. W. Kattestaart 1731 S Witbols 1731 A. Zeevenbergen 1731

Op huijden den 8eJunij 1731 Compde. Voor Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in GrijsoortNaer genoemt Jan Otterdijk J.M. geboren van Rosendaal en Eenige tijt alhier gewhebbende, ende Tanneke Daniels de Jong weduwe laest van Brandijn VerweijBruijdegom ter Een, en andere Seijde, Welcke compten. Verclaerden metElcanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk versoeckende dat ten dienEijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgek. Toirconde Get: datumuts. P: deo verclaert C. V. D. Leur C. W. Kattestaart 1731 S Witbols 1731

Op Huijden den 9e.Julij 1731 Zijn voor dondergesn Schout ende Schepenen van de Oude Tonge, naerdat hare onverhinderde huwelijcx proclamatien hebben gehadt Inden huwelijkenStaet bevestigt Jan Otterdijck en Tannetie danielsz: de Jongh Toircond.Geteeckent C V D Leur T Kasteel 1731 C. W. Kattestaart 1731 A v St: annelant1731 S Witbols 1731 oud-5-11

Huijden den 13.en Septemb. 1731Compde. voor Schout, ende Schepenen vande Oude Tonge Pr. Smits Jongm: geb: vanCapelle, en een geruijmen tijt al hier gewoont hebbende ter Eenre ende SebillaPhilips J:d: geb: van Wezel, ende mede een geruijmen tijt alhier woonagtiggeweest zijnde, welcke voorsz: Compten. verclaerden met Elcanderen besloten tehebben een aenstaende huwelijck versoeckende dat ten dien Eijnde degewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt Toirconde get: dato uts P:deo verclaert C. V D. Leur C. W. Kattestaart 1731 A Zeevenbergen 1731

Huijden den 19e. 7b1731 Compde. voor Schout ende Schepenen van Oude Tonge Barth: Hend: Klock J:m:geb: en woonagtig alhier ende Jannetie Jans de Groot J: d: geb: en medewoonagtigh binnen dezen dorpe welcke comparanten verclaerden met elcanderen tehebben besloten een aenstaend Huwelijck versoeckende dat ten dien Eijnde degewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde geteeckent P:deo verclaert C. V D Leur S Witbols 1731 A v St. annelant

Huijden den 14e.Septemb. 1731 Compde. voor Schout ende Schepenen vande Oude Tong Martijnis Adamswed. van Pieternella Wms vanden Bos, ende Lena Prs laest wed. van Thomas van Heumen,beijden woonagtig binnen dezen dorpe, welcke Compten. verclaerden besloten tehebben een aenstaende Huwelijck. ??? versoeckende ten dien Eijnde dat degewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde get: P: deoverclaert C. V. D. Leur A. Zeevenbergen 1731 A v St: annelant 1731

Huijden den 19e. 7b:1731 Compde. voor Schout en Schepenen vande Oude Tong Marijnus Jans de WolffJongm: geb: van Rukvent, en een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende endeAnna vander Weel wed. van Lieven Andriesz Zoon welcke Compten. verclaerden metElkanderen besloten te hebben een aenstaend Huwelijk versoeckende dat ten dienEijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde get:Pro deo verclaert C. V D. Leur C. W. Kattestaart 1731 A. Witbols 1731

Op huijden den 30e.Septemb. 1731 Sijn Voor de ondergesn.: Schout ende Schepenen Vande Oude Tongnaer dat hare onverhinderde huwelijcks proclamatien hebben gehadt IndenHuwelijcken Staet bevestigt Pieter Smit J: m: en Sebilla Philips, Ende MartinusAdams weduwnaer van Pieternella van den bos met Lena Pieters weduwe Thomas vanHeumen Toirconde Geteeckent datum uts. C. V. D. Leur T Kasteel 1731 C. W.Kattestaart 1731 S: Witbols 1731 A. Zeevenbergen 1731

Huijden den 3en Octob 1731 ZijnVoor dondergesn Schout ende Schepenen vande Oude Tonge naer dat hunne drieonverhinderde huwelijxproclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staetbevestigt Briarijius Jenis de Wolff, en Anna van de Rovelt Toirconde geteeckentC. V. D. Leur T Kasteel 1731 C. W. Kattestaart 1731 A. Zeevenbergen 1731

Huijden den 6en Octob. 1731 ZijnVoor dondergsn Schout ende Schepenen Vande oude tonge naer dat hunne drieonverhinderde huwelijk proclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staetbevestigt Bartholomeus Hend: Kloet, en Jannetie Jans de Groot Toirconde get: C.V. D. Leur T. Kasteel 1731 C. W. Kattestaart 1731 S: Witbols 1731

Op huijden den 16e. Novemb. 1731Compde. voor dondergesn Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoortnaer genoemt Marijnis Michiels Verhaert J: m van Rosendael en laest gewoonthebbende tot Rosendael, en eenige tijt alhier, ende Maria, Agata Filia Jongedogter geboren van Zittert, en Een geruijmen tijt alhier gewoont hebbendewelcke voorsz: Compten. verclaerden met Elcanderen te hebben een aen staendeHuwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien Sooalhier als tot Rosendael mogten werden affgecond. Toirconde geteeckendt P: deoverclaert C. V. D. Leur C. W. Kattestaart 1731 S. Witbols 1731

Op huijden den 5e.Januarij 1732, Compde. voor Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in GrijsoortAdriaan Nieuwlant weduwnaer van Elisabeth Strijdonck van Cruijbeecq Inden Landevan Waes. - en een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende, ende PieternellaBiemans wed Laest van Joost vander Vugt, woonagtigh binnen desen dorpe, welckevoorsz: Compten. verclaerden met Elkanderen te hebben besloten Een aenstaendeHuwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werdenaffgecond Toirconde Get: dato uts. de Compten. verclaert gehooren onder deClasse van omten, d: C. V. D. Leur A. Zeevenbergen 1732 A v St: annelant 1732

Huijden den 23en Januarij 1732Zijn voor d???ondergsn: Schout ende Schepenen vande Oude Tong naer dat hunne drieonverhinderde Zondaegse Huwelijx proclamatien hebben gehadt Inden HuwelijckenStaet bevestigt Adriaen Nieuwlant, ende Pieternella Biemans Toircondegeteeckent C. V. D. Leur T Kasteel 1732 C. W. Kattestaart 1732 S: Witbols 1732A. Zeevenbergen 1732 A v St: annelant 1732 Adrianus de man 1732

Op huijden den 17e.April 1732. Compde. voor Schout en Schepenen van de Oude Tong naer genoemt JanPoulusse vander Weel weduw-naer van Maria Aertse Boodt, woonagtig onder Ooltgensplaet,met Margo Lamberts, wede. van frans gerits, welke voorsz Comparanten verclaerdenmet Elcanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijck, versoeckende dattendien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogte werden affgecondight,Toirconde geteeckent, P. deo verclaert wegens de bruijt,- C. V. D. Leur C. W.Kattestaart 1742 S. Witbols 1732

Huijden den 6en Meij 1732, Sijnvoor d ondergesn: Schout, ende Schepenen vande Oude Tong naer dessoo alhier alstot Ooltgensplaet, hunne drie onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadtInden Huwelijken Staet bevestigt Jan Poulusse vander Weel bruijdegom ter Eenremet Margo Lamberts Toirconde Geteeckent,- C. V. D. Leur T Kasteel 1732 C. W.Kattestaart 1732 S: Witbols 1732 A v St. annelant 1732

Op huijden den 6en. Junij 1732Compareerde voor Schepenen vande Oude Tong naergenoemt Pieter de Mi geboortiguijt het Landt van Waes Welcke Een geruijmen tijt alhier gewoont hebb. metCornelia vander Bol Jonge dogter gebooren en woonagtig alhier In de Oude Tongedewelcke met malkanderen besloten te hebben Een aenstaende huwelijck enversoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonelijcke proclamatien mogten werdenafgecondigt Toerconde getijkent T Kasteel 1732 C. W. Kattestaart 1732 Adrianusde man 1732

Op huijden den 27e.Junij 1732, Compareerde Voor d ondergesn: Schout ende Schepenen vande Oude TongPieter de Mis J:m: ende Cornelia vander bol J:d: welcke voorsz: persoonen naerdat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, Inden HuwelijckenStaet sijn bevestigt Toirconde get. C. V. D. Leur T Kasteel 1732 C. W.Kattestaart 1732 S: Witbols 1732 A. Zeevenbergen 1732 A. v St. annelant 1732

Huijden den 18e.Sept: 1732 Compareerde voor d ondergesn. Schout ende Schepenen vande Oude TongIn grijsoort Pieter Theunisse de Wit J:m geb. alhier, en woonagtigh onder Ooltgensplaet,ende Aeltie Corn. Verschuur J:d; geboren en woonagtigh alhier en welcke voorsz.compten. verclaerden met Elcanderen besloten te hebben een aenstaende Huwelijk,versoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijcke Huwelijx proclamatien Sooalhier als tot Ooltgensplaet mogten werden affgecondigt twelck hun wert verguntToirc: geteeckent P: deo C. V. D. Leur A v St. annelant 1732 P Voorwinde 1732

Huijden den 19e.Septemb 1732, Compareerde voor d ondergesn: Schout en Schepenen vande Oude TongIn Grijsoort, Dirck de Jongh J:m. geboren van den Oudenbosch en al Eengeruijmen hier gewoont hebbende Bruijdegom ter Eenre ende Lena CornelisseZantboer, wed. van Sijmon Moerman, mede alhier woonagtig, en welcke voorsz. Compten.verclaerden met Elcanderen besloten te hebben een aenstaende Huwelijckversoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien alhier mogten werdenaffgecond. twelck hun wert vergunt, Toirconde get. P: deo verclaert C. V. D.Leur A v Stannelant 1732 A. Vierniet 1732

Op huijden den 10e.Octobr. 1732 compareerde voor dondergesn: Schout en Schepenen vande Oude TongPieter theunisse de Wit, ende Aeltie Corn. Verschuur welcke voorsz: persoonennaer dat hunne onverhinderde Huwelijx proclamatien soo alhier als tot Ooltgensplaethebben gehat Inden Huwelijcken Staet sijn bevestigt, %Toirconde% get. Ende opdato voorsz. sijn mede ieder dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebbengehadt Inden Huwelijcken Staet bevestigt Dirk de Jongh J:m: en Lena Corns:Zantboer wed. Sijmon Moerman, Toirc: get. C. V. D. Leur T Kasteel 1732 A. vStannelant 1732 Adrianus De man 1732 A. Vierniet 1732 P Voorwinde 1732

Op huijdenden 2e. novemb 1732 Compde. voor dondergesz Schout ende Schepenen vande OudeTong In grijsoort Jan Jans Lambregts J: m geboren van Etten en een geruijmentijt alhier gewoont hebbende Bruijdeg: ter Eene, ende Elisabet Jvr CoutereelJ:d: geboren en woonagtig binnen desen dorpe, welcke voorsz compten. verclaerdenmet Elcanderen besloten te hebben een aenstaende Huwelijk versoeckende dat ten dienEijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt. Toircondegeteeckent P: deo vert: C. V. D. Leur A v St: annelant 1732 P: Voorwinde1732??

Op huijdenden 16e. Novemb. 1732 compde. voor dondergesn Schout ende Schepenenvande Oude Tong Jan Jans Lambts ende Elisabet Coutereel dewelcke naer dat sijHunne onverhinderde Huwelijcks proclamatien hebben gehat Inden H: Staet sijnbevestigt C. V. D. Leur T Kasteel 1732 C. W. Kattestaart 1732 A v St. annelant A.Vierniet 1732 P Voorwinde

Op huijdenden 2e. Januarij 1733 Compde. voor dondergesz: Schout ende Schepenenvande Oude Tonge in Grijsoort Jan Lenooij weduwnaer van Janna Donkers ??? endeAdriaentie Jans Braber wed. van Jillis Fabaert, beijde woonagtig binnen desendorpe welcke voorsz: comparanten verclaerden beslooten te hebben een aenstaendeHuwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werdenaffgecondigt, Toirconde get: dato uts. P: deo verclaert C. V. D. Leur T Kasteel1733 Adrianus De man 1733

Huijden den23e. Januarij 1733 Compareerde voor Cornelis van de Leur SchoutThonis van Kasteel en Leendert Cats schepenen vande Oude Tong in Grijsoort,Jelier Huijbregs wedn. van Adriaentie Rampaert bruijdegom ter Eenre ende MariaMarcelisse Wapens Jonge dogter geboren en woonagtig alhier dewelcke verclaerdenmet Elcanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk het welcke naalvorens het Consent van de Bruijts voogdt en broeder Adriaen Marcelisse inonse presentie, de voorsz: persoonen in wettig ondertrouw opgenomen Toircondeget. P. deo C. V. D. Leur T Kasteel 1733 Leendert Kats 1733

Huijden den29e Januarij 1733, sijn voor ons ondergesz: Schout ende Schepenenvande Oude Tong in Grijsoort gecompareert Jan Lanoij Bruijdegom ter Eenre, endeAdriaentie Johannisse Braber Bruijd ter andere Zeijde, dewelcke naer dat alhiervoor Schout en Schepenen in wettigen ondertrouw Zijn opgenomen en dat drieSondaegse proclamatien onverhindert hebben gehadt heden inden Egten HuwelijckenStaet sijn bevestight Toirconde geteeckent C. V. D. Leur T Kasteel 1733Leendert Kats 1733 Adrianus De man 1733 A. Vierniet 1733 P Voorwinde 1733

Huijden 31eJanuarij 1733, Compareerde voor Cornelis vande Leur Schout, Ad. Vierniet, enPieter Voorwinde Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Willem Jans van Goolenweduwnaer van Adriaentie Corn. Orgelist Bruijdegom ter Eenre, ende ElisabetEijckbos, wed. van Johannis van den Bergh bruijt ter andere Zeijde, welckeCompten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaendeHuwelijck versoeckende vervolgens dat hunne Proclamatien mogten werdenaffgecondight twelck hun werdt vergunt, Toirconde geteeckent, P: deo C. V. D.Leur A. Vierniet 1733 P Voorwinde 1733

Op huijden den 13e feb 1733 Compareerde voor Cornelis vandeLeur Schout ende donderget. Schepenen vande Oude Tong Jelier Huibregts wed. vanAdriaentie Rampaert, ende Maria Marcelisse Wapens welcke voorsz: persoonen naerdat hunne drie onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt (mitsgaders nadat ons was verthoont schriftelijk consent van Govert van Ackeren des bruijdsvoogdt inden huwelijken Staet sijn bevestigt Toirconde geteeckent C. V. D. LeurA v St: annelant 1733 P. Voorwinde 1733

Op huiden den 16 febua 1733 compareerde voor Cornelis van de LeurSchoudt en Antonij van Sijndt anlandt en Adrianus de Man en Adrianus Viernietscheepenen van de Oude Tongen Wilm van Goole en Elijsabet Eijkebos welkevoorschreeven persoonen naer dat hunne 3 onverhinderde huwelijks prokelemasisgehadt in den eghtten huwelijke Staedt sijn bevestight torkon dese bij onsSchoudt en Scheepen onderteeckent, C. V. D. Leur A v St: annelant 1733 AdrianusDe man 1733 A. Vierniet 1733

Op huijden den 3e. april 1733 Compareerde voor de ondergesz:Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Jacob Lambregts WijmansJonckman gebooren en woonagtig alhier en Jannetie Jans ten Hage Jonge dogtergeb: en mede woonende alhier welcke voors: Comparanten verclaerden metElkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck versoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogte werden afgecondigt Thoircondegetijkent P: deo vert: C. V. D. Leur A v Stannelant 1733 P Voorwinde 1733

Op huijden den 16e April 1733, Compareerde voor dondergesz;Schout en Schepenen vande Oude Tong Laurens van Zon Jongman geb: van Rosendaelen Een geruijmen tijt gewoont hebbende op Herckinge, ende Maria van Gastel J:d:geb: ende woonagtig alhier welcke voorsz: Compten. verclaerden met Elkanderenbesloten te hebben een aenstaende Huwelijck versoeckende dat ten dien Eijnde,de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Hercking mogten werdenaffgecondight Toirconde geteeckent dato uts P:deo C. V. D. Leur A v St:annelant 1733 P: Voorwinde 1733

Huijden den 20e April 1733 compde. voor d ondergesz: Schoutende Schepenen vande Oude Tong Jacob Lamb. Weijmans, ende Jannetie Jans tenHag, welcke voorsz: Persoonen nae dat hunne onverhinderde huwelijksproclamatien hebben gehadt inden huwelijken staet sijn bevestigt: Toircondegeteeckent dato utsa. C. V. D. Leur T Kasteel 1733 C. W. Kattestaart 1733Leendert Kats 1733 A v St: annelant 1733 Adrianus De man 1733 P: Voorwinde 1733

Huijden den 9e Meij 1733, compde. voor d ondergesz: Schoutende Schepenen vande Oude Tong nadat soo alhier als tot Hercking de drieonverhinderde huwelijksproclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staetbevestigt Laurens van Zon ende Maria van Gastel, Toirconde get. dato uts. C. V.D. Leur T Kasteel 1733 C. W. Kattestaart 1733 Leendert Kats 1733 A v St:annelant 1733 Adrianus De man 1733 P: Voorwinde 1733

Huijden 12e. Junij 1733, Compareerde voor dondergesz: Schoutende Schepenen vande Oude Tong Leendert van Gheel, J: m geboren van Bragtgelegen onder Brabant, ende Jannetie Roestenbergh J:d: geb. van Geemert en beijdeEen geruijmen tijt alhier gewoont hebbende welcke voorsz: Compten. verclaerdenmet Elkanderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck versoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight Toircondeget datum uts P: deo C. V. D. Leur A Vierniet 1733 P: Voorwinde 1733

Huijden den 29e. Junij 1733 Compareerde voor dondergesz:Schout ende Schepenen vande Oude Tong Leendert van Gheel J:m: ende JannetieRoestenberg J:d: welcke persoonen na dat alhier hunne onverhinderde Huwelijxproclamatien hebben gehat in den Huwelijcken Staet sijn bevestigt, Toircondeget: dato utsa. C. V. D. Leur T Kasteel 1733 C. W. Kattestaart 1733 Adrianus Deman 1733 A. Vierniet 1733

Huijden den 11e. Meij 1733 Compde. voor dondergesz Schoutamptsbew. en Schepenen vande Oude Tong Johannis Bartelse Roestenberg J:m: geb:van - ende Willemijna Jill. vander Bol, welcke voorsz Compten. verclaerden metElkanderen besloten te hebben een aenstaende Huwelijk versoeckende dat tenEijnde de gewoonlijke proc.tien mogten werden affgecondigt Toirc: get:

Huijden den 27e. Julij 1733 Compareerde voor de ondergesz.Schepenen vande Oude Tong Johannis Bartels Roestenberg J:m: Geboortigh van -ende Willemijntie Jill. van der Bol J:d: welcke persoonen na dat Alhier hunneonverhinderde huwelijcksproclamatien hebben gehadt inden huwelijcken Staet sijnbevestigt Thoirconde getijkent dato utsa. T Kasteel 1733 C. W. Kattestaart 1733A v St: annelant 1733 Adrianus De man 1733 A. Vierniet 1733 P. Voorwinde 1733

Op huijden den 27e. Sept. 1733 Compde. voor de ondergesz:Schout ende Schepenen vande Oude Tong in Grijsoort Adriaen Bremdong wedn. vanCatharina Bouwens tegenwoordig, en al eenighe tijt alhier gewoont hebbende,ende Elisabet Pieters van Ouwenhoven J:d: geboren en woonagtig alhier, welckevoorsz. Compten. verclaerden met Elkanderen besloten te hebben een aenstaendeHuwelijck versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogtenwerden affgecondigt Toirconde geteeckent datum utsa. P: deo C. V. D. Leur A vSt. annelant 1733 A. Vierniet 1733

Huijden den 18e october 1733 Compareerde voor de ondergesz:Schepenen vande Oude Tong Adriaen Bremdong wedunaer van Catharina Bouwenstegenwoordig en alhier ende Elisabet Pieters van Ouwenhoven jdogter, geboren enmede woonagtig alhier Welcke persoonen hunne drie huwelijks proclamatienhebbende gehadt inden houwelijcken Staet sijn bevestigt, Thoirconde getijckt.datum utsa. L Kasteel 1733 C. W. Kattestaart 1733 A v St: annelant 1733 AdrianusDe man 1733 A. Vierniet 1733 P. Voorwinde 1733

Op Huijden den 23e october 1733 Compareerde voor deondergeschreven Schout ende Schepen vande Oude Tong in Grijsoordt Cornelis Maesjongman Geboortigh van Bergen op Zoom en Een Geruijmen tijt alhier Gewoondthebbende Ende Berbel Roestenbergh JDogter geboortig van Berkel en mede alhierwoonagtigh Welcke Comparanten verclaerden met Elkanderen besloten te hebben Eenaenstaende huwelick versoeckende dat ten dien Eijnde hunne gewoonlijckeproclamatie mogten werden affgecondigt Toirconde Getijckent datum utsa. P. deoC. V. D. Leur A v St: annelant 1733 A. Vierniet 1733

Op huijden den 7e. novemb 1733 Compde. voor de ondergeszSchout en Schepenen vande Oude Tong in Grijsoort, Johannis Prs. Schrauwen J:m.geboren van Rijsbergen en Een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende endeJacomijntie Joh: Braber J:d: geboren ende mede alhier woonagtigh welcke voorsz:comparanten verclaerden met Elkanderen besloten te hebben een aenstaendehuwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werdenaffgecondight, Toirconde get: datum utsa. P. deo verclaert C. V. D. Leur C. W.Kattestaart 1733 P Voorwinde 1733

Huijden 9e. novemb 1733 Compde. voor d ondergesz. Schoutende Schepenen vande Oude Tonge Corn. Maes J:m geb van Bergen op Zoom, endeBerbel Roestenberg J:d: woonagtigh alhier welcke voorsz: persoonen naer dathunne onverhinderde huwelijxproclamatien hebben gehadt inden Huwelijken Staetsijn bevestigt, Toirconde get. C. V. D. Leur T Kasteel 1733 C. W. Kattestaart 1733A v St. annelant 1733 Adrianus De man 1733 A. Vierniet 1733 P. Voorwinde 1733

Op huijden den 22e. novemb. 1733, Compareerde Voor deondergesz: Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Johannis Prs. Schrauwen J:m:geboren van Rijsbergen, ende Jacomijntie Johannisse Braber J:d: geboren enbeide alhier woonagtig, welcke voorsz: persoonen na dat hunne onverhinderdedrie huwelijx proclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staet sijnbevestigt, Toirconde geteeckent, C. V. D. Leur T Kasteel 1733 C. W. Kattestaart1733 A v St. annelant 1733 Adrianus De man 1733 A. Vierniet 1733 P. Voorwinde1733

Op huijden den 15e. Meij 1734 Compareerde voor deondergeschreven Schout amptbewdr. ende Schepenen vande Oude Tonge in GrijssoortCornelis van Tilder jonghman gebooren van Alphen onder de Baronij van Breda enwoonagtigh in Sommelsdijck ende Jacomijntie Pieters Coopmans jonge dogtergeboren en woonagtigh alhier welcke voorz: Comparanten verclaerden metelkanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck versoeckende dat tendien eijnde de gewoonelijcke proclamatien mogte werden affgekondigt T???oircondegeteijckent Classis 3 gl.: T Kasteel 1734 C. W. Kattestaart 1734 A v Stannelant1734

Op huijden den 11e. Junij 1734 Compareerde voor d ondergesz:Schout en Schepenen van de Oude Tong Cornelis van Tilder J:m: geboren vanAlphen onder de baronije van Breda, ende Jacomijntie Prs Coopmans J:d: geb: enwoonagtig alhier, welcke voorsz: persoonen na dat hunne onverhinderde driehuwelijx proclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staet sijn bevestigtToirc: get: C. V. D. Leur T Kasteel 1734 C. W. Kattestaart 1734 Leendert Kats1734 A v St: annelant 1734 Adrianus De man 1734 A. Vierniet 1734 P Voorwinde1734

Op huijden den 17e Junij 1734 Compde. voor d ondergeteekendeSchout en Schepenen van de Oude Tong Corn. Tirion wedn. van Debora de Loecker,en Anna Maria Chipriamis J:d. geb: van Duijnkerken, en laest gewoont hebbendetot Rotterdam, welcke voorsz: Compten. verclaerden met den anderen besloten tehebben een aenstaende Huwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde soo alhier alstot Rotterdam de gewoonl: proclamatien mogten werden affgecondigt Toircondeget: %P. deo. verclaert% C. V. D. Leur A v St: annelant 1734 A. Vierniet 1734

Op huijden den 16 Julij 1734 Compde. voor d ondergesz: Schoutamptbewaerdr. en Schepenen van de Oude Tong Cornelis Tirion, ende Anna MariaChipriamis, welcke voorsz persoonen na dat hunne onverhinderde huwelijcx proclamatiensoo alhier als tot Rotterdam hebben gehadt inden Huwelijcken Staet sijnbevestigt Toirconde get: T Kasteel 1734 A v St: annelant 1734 Adrianus de man1734 A. Vierniet 1734 P Voorwinde 1734

Op huijden den 8 Januarij 1735 Compde. voor d ondergeteeckende Schouten Schepenen vande Oude Tong Willem Prs Hertog wedn. van Johannae Bogaers eneen geruijmen tijdt alhier gewoont hebbende, ende Jobje Janse Vreeswijk wede. vanClaes Keijser, welcke voorsz: Compten. verclaerden met den anderen besloten tehebben een aenstaende huwelijck versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijkeproclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde get. datum utsa. C. V. D.Leur A. Vierniet 1737 P: Voorwinde 1735

Op huijden den 9en. februarij 1735 Compde. voor d ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge Willem Prs. Hertogh ende Jobje JanseVreeswijck welcke voorsz: Persoonen naer dat hunne onverhinderde huwelijxproclamatien van den Raethuijse alhier hebben gehadt inden Huwelijcken Staet zijnbevestigt. Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart1735 A v St: annelant 1735 Adrianus de man 1735 A Vierniet 1735 P: Voorwinde1735

Op huijden den 18en. Maert 1735 Compde. voor d ondergeteekende Schouten Schepenen van de Oude Tonge Jan Michielsz: Bijbel J:m: geboren en woonagtighalhier, ende Johanna Marijnisse Moerings J:d: geboren van Rosend. en Eengeruijmen tijdt alhier gewoont hebbende welcke voorsz: Compten. verclaerden metden anderen besloten te hebben een aenstaende Huwelijk versoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt Toircondeget. datum utsa. P: deo C. V. D. Leur A. Vierniet 1735 A v St: annelant 1735

Op huijden den 17en. April 1735 Compareerde voor d???ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge Jan Michielsz. Bijbel J:m: ende JohannaMarijnisse Moerings J:d: welcke voorsz. persoonen naer dat hunne onverhinderdehuwelijx proclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staet zijn bevestigt,Toirc. geteeckent C. V. D. Leur C. W. Kattestaart 1735 A v St: annelant 1735 AVierniet 1735 P: Voorwinde 1735

Op huijden den 28e. Octob. 1735 Compde. voor d onderget.Schout en Schepenen vande Oude Tong Willem Helmonds Vroon J:m: geboren vanZittert uit Lant van Nieuburg (soo Wille Bort en Arnold. Arens mede aldaerwoonagtig en hier present sijnde verclaerden) ende Maria Agatha Reijnolds FinetJonge dogter geboren van Zittert, en beijde een geruijmen tijdt alhier gewoonthebbende, welcke voorsz: Compten. verclaerden met Elkanderen te hebben besloteneen aenstaende Huwelijck, en versogten dierhalven dat de gewoonlijkeProclamatien mogten werden affgecondt. Toirconde get. datum utsa. P: deo C. V.D. Leur A v St: annelant 1735 Adrianus De man 1735

Op huijden den 13 novemb. 1735, Compareerde voor de ondergeteekende Schoutende Schepenen van Oude Tonge Willem Helmonds J:m: ende Maria Agatha ReijnoldsFinet J:d: beijde geb: van Zittert, welcke naer dat hunne onverhinderdehuwelijx proclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staet sijn bevestigt,Toirconde geteekent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart 1735 A v St:annelant 1735 Adrianus De man 1735 A. Vierniet 1735 P. Voorwinde 1735

Op huijden den 8 Maert 1736 Compde voor de ondergeteekende Schout endeSchepenen vande Oude Tong in Grijsoort Jan Babtista van Pelt J:m: geboren vanNederpelt uit Lant Luijk ende een geruijmen tijt alhier gewoont JannetieMichiels van Bos, wede. van IJsacq Prs. Smit, welcke voorsz Compten.verclaerden met Elcanderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk,versogten derhalven de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondightToirconde get. datum utsa. onder de classe van 3 gl dus voor beijd 6 gl C. V.D. Leur A v St: annelant 1736 Adrianus De man 1736

Op huijden den 26en. Maart 1736 Compareerde voor de ondergeteekendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge Joh. Baptista van Pelt Jongm: vanNederpelt ende Jannetie Machiels van den Bosch, weduwe van IJsacq Prs. Smit,welcke Compten. naer dat hunne onverhinderde Huwelijx proclamatien hebbengehadt, inden Huwelijcken Staet zijn bevestigt, Toirconde geteeckent datumutsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart 1736 Adrianus De man 1736 A. Vierniet1736 P. Voorwinde 1736

Huijden den 6e. april 1736, Compde. voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen van de Oude Tonge Cornelis van Tilburg Jongman geborenalhier en jegenwoordig woonagtig tot Ooltgensplaat ende Willemijntie vanTongelaer J:d: geboren van de stad Graeff en Een geruijmen tijdt alhier gewoonthebbende welcke voorsz: Compten. verclaerden met den anderen besloten te hebbeneen aenstaende Huwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijkeproclamatien zo alhier als tot Ooltgensplaet mogte werden affgecondigtToirconde get. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A v St: annelant 1736

Op huijden den 26en. April 1736 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge Cornelis van Tilburgh J:m: geboorenalhier, ende Willemijntie van Tongelaer J:d: Geboren van de stadt Graeff en EenGeruijmen tijt alhier gewoont hebbende welcke Compten. naer dat hunneonverhinderde Huwelijksproclamatien hebben gehadt inden huwelijcken Staet zijnbevestigt Toirconde Geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A.Vierniet 1738 P. Voorwinde Besseman Oosterlijng

Op huijden den 8e. Meij 1736 Compareerde voor d???ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge Adam Jonge Naes J:m: geboren enwoonagtig alhier ende Gooltie Jill. van der Bol wed. van Andries Lucasse vanden Boogaert welcke voorsz: Comparanten verclaerden met den anderen besloten tehebben Een aenstaende huwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewonelijckeprocl.tien mogten werden affgecondigt, Toirconde get. P:deo C. V. D. LeurAdrianus De man 1736 Besseman Oosterlijng

Huijden den 27e. Julij 1736. Compareerde voor denondergeteeckende Schout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort WillemHelmonds Vroon wedn. van Maria Agatha Reijnolds Finet, ende Anthonetta BuijsJ:d: geboren inden Oudenbos, & woonagtig ald., welcke voorsz: Compten.verclaerden met elkanderen te hebben besloten een aenstaende Huwelijk,versoeckende dierhalven dat de gewoonlijke Proclamatien zoo alhier als indenOudenbos, mogten werden affgecondigt, Toirc: geteeckent datum utsa. P:do.Verc:, C. V. D. Leur Adrianus De man A. Vierniet 1736

Huijden 9e. Aug 1736. Compde. voor dondergeteekende Schouten Schepenen vande Oude Tonge Jans Jansz Swane J:m: geboren van Geel en Eenigetijd alhier gewoont hebbende, ende Neeltie Jacobs van der Veer, wed. van ClaesLodewijx verclarende deselve met den anderen te hebben een aenstaende huwelijkmet versoeck dat hunne geboden mogten werden affgecondigt Toirc: get.

Huijden 10 aug. 1736 Compde. voor dondergeteeckende Schout endeSchepenen vande Oude Tonge Jan Backers, jongm. geb. vant Haegje inde baronievan Breda ende Een geruijmen hier gew: hebb: ende Adriana Martens van Gils endemede een geruijmen tijd alhier gewoondt hebbende, welcke Compten. verclaerdenmet elcanderen besloten te hebben, Een aenstaende Huwelijck versoeckende datten dien Eijnde de gewoonelijke proclamatien mogten werden affgecondt. Toirc:get. P: deo C. V. D. Leur A. Vierniet 1736 Davijdt van Bruijnijssen 1736

Huijden 23e. aug. 1738 Compde. voor donderget: Schout endeSchepenen vande Oude Tonge Willem Helmonds Vroon ende Anthonetta Buijs, welckeCompten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx procl:ten soo alhier, als indenOudenbos hebben gehat inden Huwelijken Staet bevestigt sijn, Toirconde get.datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A v Stannelant Adrianus De man A.Vierniet 1736

Huijden den 27e. augustij 1736. Compareerde voor deondergeteekende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Jan Backers J:m. van ???tHaegje, ende Adriana Maertens van Gils J:d: van Steenbergen, welcke Compten.naer dat hunne onverhinderde huwelijcx proclamatien hebben gehat indenHuwelijcken Staet zijn Bevestigt, Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D.Leur C. W. Kattestaart A v St: annelant Adrianus de man Besseman OosterlijngDavijdt van Bruijnijssen

Huijden den 31e. Augustij 1736, Compareerde voor dondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Adriaens Maertensz deWael weduwnaer van Margo Adriaensz: ende Cornelia Adams van Oosterhout wed. vanGill. Jansz: van Bree, welcke voorsz: Comparanten verclaerden met Elcanderenbesloten te hebben Een aenstaende Huwelijck versoeckende dat ten dien Eijnde degewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight Toirconde get C. V. D.Leur C. W.Kattestaart Adrianus De man

Huijden den ??? Septemb. 1736, Compareerde voor d ondergeteeckende Schouten Schepenen vande Oude Tonge Adriaen Maertens de Wael ende Cornelia Adams vanOosterhout welcke Compten. naer dat hunne drie onverhinderde huwelijxproclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staet zijn bevestigt Toircondegeteeckent datum utsa C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats A v St:annelant Adrianus De man A. Vierniet 1736

Op huijden den 5e. Januij. 1737 Compde. voor deondergeteeckende Schout en Schepenen van de Oude Tonge Jacobus Wijnters J:m:geb: van de stad Gelder (soo als Michiel Michielsz Catoll & Leendt. Leendebeijde mede aldaer geb: verclaerden dat denzelven Jacob: Wijnters alsnog isJongman, en dat Elcanderen lange jaren hebben gekent) hebbende gen. Jacob WijntersEen geruijmen tijd alhier gewoondt ende Anna van der Hora wede. van Laurens Ackerveltwoonagtigh alhier welcke voorsz Compten. verclaerden met Elcanderen te hebbenbesloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien Eijnde degewoonlijcke proclamatien werden affgecondigt twelck hun op de voorsz.verclaring wordt gegunt Toirconde geteeckent P: deo C. V. D. Leur A. Vierniet1737 Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 22en. Januarij 1737 Compde. voor d ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Jacobus Wijnters J:m: geborenvan de stad Gelder, ende Anna?? van derHora wede. van Laurens van Ackervelt welcke comparanten naer dat drieonverhinderde Huwelijcks proclamatien hebben gehad inden Huwelijcken Staet zijnbevestigt Toirconde geteeckent Datum utsa. C. V. D. Leur C. W. KattestaartAdrianus De man A. Vierniet 1737 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 8en. Febr. 1737 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort, Dirk Adr. Mangelaer J:m:geboren van Wouw, ende Eenige jaren alhier gewoont hebbende, ende GeertruijAdr. Zantboer weduwe van Jelier Jacobs, woonagtigh onder dese jurisdictie,welcke voorsz. Compten verclaerden met den anderen te hebben besloten Een aenstaendeHuwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werdenaffgecondigt Toirconde geteeckent P: deo vert. C. V. D. Leur A. Vierniet 1737Davijdt van Bruijnijssen 1737

Op huijden den 1 Maart 1737 Compareerde voor d ondergeteeckende Schouten Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Dirk Adriaensz Mangelaer J:m: vanWouw, ende Geertruij Adr. Zantboer wede. van Jelier Jacobs welcke Compten. naerdat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad inden HuwelijckenStaet bevestight zijn Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur A.Vierniet 1737 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen 1737

Op huijden den 20. April 1737 Compde. voor den ondergeteeckende Schoutende Schepenen vande Oude Tong in Grijsoort Gerrit Jansz van de Winkel J:m:geb. van Craijeveijn uijt het hertogdom Cleeff ende Anna Margrieta Verhagejonge dogter geb: van Lottum in lant van Kassel, ende Een geruijmen tijdtalhier gewoont hebbende welke voorsz Compten. verclaerden met den anderen beslotente hebben Een aenstaende Huwelijk, versoeckende dat ten dien Eijnde degewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde geteekent P: deoC. V. D. Leur C. W. Kattestaart A v St: annelant

Op Huijden den 11en. Meij 1737 Compareerde voor d ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoord Gerridt Janse van deWinkel ende Anna Margrieta Verhage Welcke Comparanten naer dat hunneonverhinderde huwelijcks proclamatien hebben gehad inden Huwelijcken Staetbevestigt sijn, Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W.Kattestaart Leendert Kats A v St: annelant Adrianus De man A. Vierniet 1737Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Op den 27 april 1737 Compareerde voor de onderget: Schepenen vande OudeTonge in Grisoort Corn. Laurense de Wilt Jm, geb van Rosendaal, en CatrinaJanse Beouwens laast weduwe van Jan Janse Zeevelt ende een geruimen tit alhiergewoont hebbende welke voorsz personen verklaren met den anderen besloten tehebben een aanstaande huewelijk, versoekende dat ten dien einde de gewoonlijkeproclamatien mogten werden af gekondigt torconde geteekent p do C. W.Kattestaart Leendert Kats A v St. annelant

Op huijden 17 Meij 1737 Compareerde voor d???ondergeteekende Schout enSchepenen vande Oude Tong in Grijsoordt, Corn. Laurensz: de Wilt J:m: endeCatharina Janse Beouvens laest wed. van Jan Zeevelt welcke Compten. naer dathunne onverhinderde huwelijksproclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staetsijn bevestigt, Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W.Kattestaart Leendert Kats A v St. annelant Adrianus De man A. Vierniet 1737

Huijden den 30e Meij 1737 Compareerde voor deondergeteeckende Schepenen vande Oude Tonge Johannis den Danser J:man Geb: vanGurkum ende Engeltie Kloek J. D: Geb: en mede woonende alhier welcke voorsz:Compten. verclaerden met Elcanderen beslooten te hebben Een aenstaende huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijcke proclamatien mogten werdenaffgecondigt Thoirconde Get: P deo vercl: A. Vierniet 1737 Davijdt vanBruijnijssen

Huijden den 31e. Meij 1737 Compareerde voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tong in Grijsoort Sr. Pietervan St. Annelant wedr. laest van Juffr. Cornelia de Ruijter, ende Lena CoopmansJ:d. beijde woonagtigh alhier, welcke voorsz Compten. verclaerden met denanderen te hebben besloten Een aenstaende Huwelijk versoekende dat ten dienEijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondight Toircondegeteeckent C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Adrianus De man

Op huijden den 20e. Junij 1737. Compde. voor deondergeteeckende Schout en de Schepenen van de Oude Tong in Grijsoort Sr.Pieter van St. Annelant wedr. laest van Juffr. Cornelia de Ruijter, ende LenaCoopmans, welcke Compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatienhebben gehadt inden huwelijken Staet bevestigt sijn Toirconde geteeckent, datumutsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats A. v St: annelant AdrianusDe man A. Vierniet 1737 Besseman Oosterlijng

Huijden den 22e. Junij 1737. Compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Johannisden Danser J:m: geb. van Gorinchem ende Engeltie Kloeck J:d: geb: en beijdewoonagtigh alhier welcke voorsz. Compten. naer dat hunne onverhinderdehuwelijcks proclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staet sijn bevestigt,Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A vSt:annelant Adrianus De man A. Vierniet 1737 Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 7e. September 1737 Compareerde voor deondergeteeckende Schout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt JanDingmans van Gorkum J:m: Gebooren van Roosendael, ende Maria Leusen Jd: vanZittert int Lant van Gulich en Een Geruijmen tijt alhier gewoont hebbendewelcke voorsz. Comparanten verclaerden met Elkanderen besloten te hebben Eenaenstaende Huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijckeproclamatien soo hier als tot Rosendael mogten werden afgecondight ToircondeGeteeckent datum utsa. Prodeo C. V. D. Leur A v St: annelant A. Vierniet 1737

Op Huijden den 24e. october 1737 Compareerde voor deondergeteeckende Schout amptbewaerder en Schepenen vande Oude Tonge inGrijsoordt Jan Dingmans van Gorkum J:m Gebooren van Rosendael, ende MariaLeusen J: D: van Zittert welcke Comparanten naer dat hunne onverhinderdehuwelijcks proclamatien gehadt inden huwelijcken Staet bevestight Toircondegeteeckent datum utsa. Adrianus De man A. Vierniet 1737 Davijdt vanBruijnijssen

Op Huijden den 13e. Septemb: 1737 Compareerde voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Jan Corn.van de Clundert J: M: Geb: van Gastel??een geruijmen tijt alhier gew: hebb. Ende Geertruij Gerrids van GastelJD. Gebooren van de Oude Tonge en beijde woonagtigh alhier welcke voorschreeveComparanten verclaerden met Elkanderen beslooten te hebben een aenstaendehuwelijck versoeckende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijcke proclamatien mogtenwerden affgecondigt Toirconde geteeckent datum utsa. P: deo C. V. D. Leur A vSt:annelant Adrianus De man

Op huijden den 27e. Sept. 1737 Compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen van de Oude Tong in Grijsoort JanLeendts. van Kaep Jongm. geboren van den Oudenbos, ende Cornelia Franse FrankeJ:d: geboren alhier, ende beijde woonagtigh inden Oudenbosch, welcke voorsz:Compten. verclaerden met Elcanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijkversoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke Proclamatien soo alhier alsinden Oudenbosch mogte werden affgecondigt, Toirc. geteeckent datum utsa.Prodeo C. V. D. Leur A. Vierniet 1737 Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 30e. 7b. 1737. Compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort. Jan Corn.van de Clundert J:m. ende Geertruij Gerrits van Gastel J:d: geb: en beijde woonagtigalhier. welcke Compten. naer dat hunne drie onverhinderde huwelijx Proclamatienhebben gehadt inden Huwelijcken Staet bevestigt sijn Toir: geteeckent datumutsa. C. V. D. Leur A v St: annelant Adrianus De man A. Vierniet Davijdt vanBruijnijssen

Huijden den 9en. Octob 1737 Compde. voor de ondergeteeckende Schoutende Schepenen vande Oude Tong in Grijsoort Gerrit Croon J:m. geboren van Wouwen jegenwoordig woonagtigh onder Ooltgensplaet, ende Maria Ficken wede. vanAren Boermans welcke voorsz. Compten verclaerden met den anderen te hebbenbesloten Een aenstaende Huwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde degewoonlijcke proclamatien soo alhier als tot Ooltgensplaet mogte werdenaffgecondight Toirc: geteeckent datum utsa. P. deo C. V. D. Leur A. Vierniet1737 Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 29e. Octob 1737 Compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tong in Grijsoort Adam MaesJ:m: geboren van de Nieuwe Tonge ende Maria Ads. van Deut wede. van Jacob PrsLims en een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende welke voorsz. Compten.verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende Huwelijkversoeckende ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werdenaffgecondigt, Toirc. geteekent datum utsa. P deo C. V. D. Leur A Vierniet 1737 Davijdtvan Bruijnijssen??

Op Huijden den 2e. November 1737 Compareerde voordondergeteeckende Schout amptbewaerder en Schepenen van de Oude Tong inGrijsoordt Gerrit Croon J: man Geb: van Wouw ende woonagtig tot Ooltgensplaetende Maria Ficken Wede. van Aren Boersman woonagtig alhier inde Oude Tonge,welcke voorsz. Comparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijcks proclamatienhebben gehat sijn bevestigt Toirconde geteeckent datum utsa. C. W. KattestaartA v St: annelant Adrianus De man A. Vierniet 1737 Besseman Oosterlijng Davijdtvan Bruijnijssen

Op Huijden den vierden November Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout amptbewaerder en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Jan Leendertsvan Kaep J:m: Gebooren vanden Oudenbos, ende Cornelia Franse Franke JD:Gebooren alhier ende beijde woonagtig inden Oudenbos welcke voorsz. Comparantenna dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo hier als inden Oudenbosvoorsz. hebben gehadt inden huwelijcken Staet sijn bevestigt C. W. KattestaartA v St: annelant A. Vierniet 1737

Op Huijden den 27en. Decemb 1737 Compareerde voor de ondergeteekendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Adam Maes J: man Geboorenvan de Nieuwe Tonge, ende Maria Ads. van Dent Wede. van Jacob Prs. Hans welckevoorsz. Comparanten naer dat hunne Drie onverhinderde huwelijx Proclamatienhebben gehadt inden huwelijken Staet bevestigt sijn Toirconde Geteeckent datumutsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats A v St: annelant AdrianusDe man A. Vierniet

Op Huijden den 30en. Januarij 1738 Compareerde voor dondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge Laurens Nieulant weduwenaer vanAppolonia de Lang ende Maria Jeroens van Graeff jongedogter Gebooren vanDirxlant ende beijde woonagtigh alhier welcke voorsz Compten. verclaerden metElkanderen beslooten te hebben Een aenstaende Huwelijk versoeckende ten dienEijnde de Gewoonlijkke proclamatien mogten werden affgecondigt ToircondeGeteekent datum utsa. P deo C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A v St: annelant %LeendertKats A v St: anne%

Op huijden den 8e. febuaij 1738. Compareerde voor deondergeteeckende Schout en Schepenen vande Oude Tong Bartholomeuws WalravenJ:m. geboren van Kleijn Brock twee?? iipenvan Dusseldorf ende Hendrina van Elsenraet J:d. geboren van Nijmegen en Eengeruijmen tijd alhier gew: welcke voorsz: Compten. verclaerden met Elkanderente hebben besloten Een aenstaende Huwelijck versoeckende ten dien Eijnde degewoonlijcke proclamatien soo alhier als tot Stad. (alwaer den bruijdegomeenige Jaren aenden anderen heeft gewoont) mogten werden affgecondigt Toircondegeteekent datum utsa. P deo C. V. D. Leur A v St: annelant Adrianus De man

Huijden 29e Feb. 1738 sijn de voorsz: persoonen na dat hunneonverhinderde huwelijx proc.ties soo alhier als tot Stad hebben gehad indenHuwelijcken Staet bevestigt, Toirc: bij ons Schout en Sch. onderteeckent. C. V.D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats A v St: annelant A. Vierniet 1738Besseman Oosterlijng

Op Huijden den 12 maert 1738 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Laurens Nieuwlant wedn. vanApplonia de Lange ende Maria van der Graeff J:d. geboren van Dirxlant welckevoorsz:?? Compten. na dat hunneonverhinderde Huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden Huwelijcken Staet sijnbevestigt, Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A vSt: annelant Adrianus De man?? A. Vierniet1738 Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 19 Maert 1738 Compde. voor de ondergeteeckende Schoutende Schepenen vande Oude Tonge Jan Corstiaense weduw.naer van PieternellaGill. van der Bol ende Maria Adriaense Mangelaer J:d: woonagtig onder de NTong, welcke voorsz: Compten. verclaerden met den anderen besloten te hebbeneen aenstaende Huwelijk versoeckende ten dien Eijnde de gewoonlijkeproclamatien zoo alhier als tot de Nieuwe Tonge mogten werden affgecondightToirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur A. Vierniet 1738 Davijdt vanBruijnijssen

Op huijden den 20 Maert 1738 Compde. voor de ondergeteeckende Schout enSchepenen van de Oude Tong Adriaen Corn. Broer Jongm. geb. van Steenbergen eneen geruijmen tijd alhier gewoont hebbende, ende Catharina Hendriks de Vos J:d:geb. van Dirxlant en mede alhier woonagtigh, welcke voorsz: Compten.verclaerden met den anderen te hebben een aenstaende Huwelijk, versoeckende datten dien Eijnde de gewoonl: proclamatien mogten werden affgecondt. Toircondeget: C. V. D. Leur A. Vierniet 1738 Davijdt van Bruijnijssen

Op Huijden den vijffden April 1738 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoord Jan Corstiaense weduwenaervan Pieternella Gill. van der Bol, ende Maria Adriaense Mangelaer JDogterwoonagtigh onder de Nieuwe Tonge, welcke voorschreve Comparanten na dat hunneonverhinderde huwelijcks proclamatien hebben gehadt inden Huwelijcken Staetsijn bevestight Toirconde Geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W.Kattestaart Leendert Kats A v St: annelant Adrianus De man A. Vierniet 1737

Huijden den 9en. April 1738 Compareerde voor de ondergeteeckende Schoutende Schepenen vande oude Tonge Adriaen Corn: Broer J:m: geboren vanSteenbergen, ende Een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende ende CatharinaHendriks de Vos J:d: geb: van Dirxlant, welcke voorsz Compten. na dat hunneonverhinderde Huwelijks Proclamatien hebben gehad inden Huwelijken Staet sijnbevestigt Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. KattestaartAdrianus De man Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Op Huijden den 19en. Julij 1738 Compde. voor d onderget: Schout enSchepenen vande Oude Tonge Cornelis Matteusse wedr. van Marij van Valkenburg,ende Margrita Janse Gerardi Jong: Dogter Geb beijde van Heijnsberg int lant vanNiborg beijde woonagtigh alhier, Welcke voorschreeve Comparanten verclaerdenmet den anderen beslooten te hebben Een aenstaende Huwelijk versoekende dat tendien Eijnde de Gewoonlijke Huwelijks proclamatien mogten werden affgecondigtToirconde Get: P: deo C. V. D. Leur A v St:annelant Adrianus De man

Huijden den 18e. Augustij 1738 Compareerde voor de onderget:Schout ende Schepenen van de Oude Tong Corn: Mattheusse wedunaer van Maria vanValkenburg ende Margrita Janse Gerardi JD. Geb: van Hijnsberg welcke Compten.naer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben Gehadt indenhuwelijken Staet sijn bevestigt toirconde geteekent datum utsa. C. V. D. LeurC. W. Kattestaart Leendert Kats Adrianus De man A. Vierniet BessemanOosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 22e. Augustij 1738. Compareerde voor deondergeteeckende Schout en Schepen vande Oude Tong in Grijsoort Matthijs Clasevan Aken J:m: geboren vande Oude Tonge Ende Catharina Janse Mouw J:d: geborenvande Hoeven en beijde woonagtig alhier, welcke voorsz: Compten. verclaerdenbesloten te hebben een aenstaende huwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde deproclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde get: P deo C. V. D. Leur C.W. Kattestaart Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den Agsten Septemb 1738 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout amptbewaerder & Schepenen vande Oude Tonge Matthijs Clase Van AkenJ: man Gebooren van de Oude Tonge ende Catharina Janse Mouw J Dogter Geboorenvande Hoeven beijde woonende onder dese jurisdictie welcke Comparanten na dat hunneonverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt inden huwelijken Staet sijnbevestigt toirconde bij Schout amptbewaerder en Schepenen onderteeckent datumutsa. C. W. Kattestaart A v St: annelant Besseman Oosterlijng Davijdt vanBruijnijssen

Huijden den 1e. Novemb. 1738 Compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen van de Oude Tonge Joseph Smits J:mgeboren van Turnhout en Een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende ende CatieGerrids J:d: geboren onder Ooltgensplaet ende mede Een geruijmen tijd alhiergewoont hebbende, welcke Compten. verclaerden met den anderen te hebbenbesloten een aenstaende huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijkeProclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde get. C. V. D. Leur A.Vierniet 1738 Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 13en. November 1738 Compareerde voor de ondergeteekendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge Josep Smits J:man Geb: van Turnhout endeCatie Gerrids Jdogter geb: onder Ooltgensplaet en beijde woonende onder desejurisdictie welcke Comparanten na dat hunne Drie onverhinderde huwelijksproclamatien hebben gehadt inden huwelijken Staet zijn bevestigt toirconde bijSchout en Schepenen onderteekent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. KattestaartLeendert Kats A v St: annelant Adrianus De man A. Vierniet 1738 BessemanOosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 17e. Maert 1739 Compde. voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Jan Ooms Jongman geborentot Geel, ende veele Jaren alhier gewoont hebbende ende Zusannetie OliviersOssewijer weduwe van Jacob van Noort en mede alhier woonagtig welcke voorsz:compten. verclaerden met Elcanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijkversoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke Proclamatien mogte werdenaffgecondight; Toirconde get. P. deo C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A v St:annelant

Op huijden den 8e. April 1739 Compde. voor deondergeteeckende Schout en Schepenen van de Oude Tonge Jan Ooms J:m geboren TotGeel, ende Susannetie Olivierz Ossewijer wed. van Jacob van Noort, beijdewoonagtigh alhier welcke Comparanten dat hunne drie onverhinderde Huwelijcxproclamatien alhier hebben gehad inden Huwelijken Staet sijn bevestigt, ToircGeteeckent C.V.D. Leur A v St: annelant Adrianus De man A. Vierniet 1739Besseman Oosterlijng

Huijden den 8en. Meij 1739 Compareerde voor de ondergeteeckende Schoutende Schepenen van de Oude Tong Jan Backers weduwnaer van Adriaentie Maertensvan Gils, ende Maria Sijmonsz Moersmans J: D: Geboortig van de N: Tonge enWoonagtigh alhier welcke Compten. verclaerden met Elcanderen besloten te hebbenEen aenstaende Huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijkeproclamatien mogten werden affgecondigt Toirconde geteekent datum utsa. C. W.Kattestaart A. v St: annelant

Heden den 25. Meij 1739 sijn den voorsz: Jan Backers wed. vanAdriaentie Maertens van Gils ende Maria Moermans, naer dat hunne onverhinderdedrie Huwelijx proclamatien hebben gehadt voor d ondergeteeckende Schout endeSchepenen inden Huwelijken Staet bevestigt, Toirconde get. C. V. D. Leur C.W.Kattestaart Leendert Kats Adrianus De man Besseman Oosterlijng Davijdt vanBruijnijssen

Huijden den 29e Meij 1739 Compareerde voor deondergeteekende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Marijnis de Wolffweduwnaer van Anna van der Wee, ende Anna van Tongelaer J: Dogter Geb: van deGraeff Cal. M gewoont tot Ghiesen Nieuwk: en beijde woonagtigh alhier, welckeCompten. verclaerden met Elcanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijke proclamatien mogten werdenaffgecondight Toirconde Geteeckent datum utsa. P: deo verclaert C. V. D. LeurC. W. Kattestaart A v St: annelant

Op huijden den 9en. Julij 1739 zijn Marijnis de Wolff, ende Anna vanTongelaer, naer dat hunne onverhinderde Huwelijx proclamatien soo alhier alstot Giessen Nieuwkerck hebben gehadt voor d???ondergeteeckende Schout enSchepenen inden Huwelijcken Staet bevestigt, Toirc. geteeckent C. V. D. Leur C.W. Kattestaart A v St: annelant Adrianus De man Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 29en. Augustij 1739 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge Joost van den Broek, Jongman Gebooren vanRaemsd: ende Een Geruijmen tijdt alhier gewoont hebbende, ende Geertruij Prs.van Dam Jonge dogter Gebooren en mede woonagtigh alhier inde Oude Tong, welckeCompten. verclaerden met Elcanderen besloten te hebben Een aenstaende huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werdenaffgecondight, Toirconde Geteekent datum utsa. P. deo verclaert C. V. D. Leur Av St: annelant Besseman Oosterlijng

Op huijden den 10en. Septemb. 1739 zijn Joost van den Broeck endeGeertruij Prs. van Dam naer dat twee Zondaegse, ende een marctdaegs geboden offProclamatien zonder inspraeck sijn gegaen, voor d???ondergeteeckende Schout enSchepenen inden Huwelijcken Staet bevestigt, Toirconde get: C. V. D. Leur C. W.Kattestaart A. Vierniet 1739 Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 3e. Janua. 1740. Compde. voor de onderget.Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Bouwen van Etten J: M: geboren van t Stantdaer Buijten, ende veele Jaren alhier gewoont hebbende, ende Clasina Prs vanMeulenbroek J: D: Geboren van Tholen en mede alhier veele jaren gewoonthebbende welcke voorsz. Compten. verclaerden besloten te hebben Een aenstaendeHuwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werdenaffgecondt. Toirconde geteeckent P. deo C. V. D. Leur A. Vierniet 1740 Davijdtvan Bruijnijsse

Op Huijden den 21en. Januarij 17 C veertig zijn Bouwen van Etten endeClasijna Prs van Meulenbroek naer dat hunne onverhinderde Huwelijksproclamatien alhier hebben gehadt inden Huwelijcken Staet Bevestight, Toircondegeteeckent C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Adrianus De man A. Vierniet 1740Besseman Oosterlijng?? Davijdt vanBruijnijssen

Huijden den 28en. Junij 1740 Compde. voor de ondergeteeckende Schoutende Schepenen vande Oude Tonge Pieter de Mie wedn. van Cornelia van der Bolende Jacoba Ads. Engele jonge dogter geb. van Steenbergen ende Een geruijmentijdt alhier gewoont hebbende welcke voorsz: Compten. verclaerden metElcanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijk versoeckende dat ten dienEijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt Toircondegeteeckent P: deo C. V. D. Leur A. Vierniet 1740 Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 22en. Julij 1740 sijn den voorsz: P. de Mie wedunaer vanCornelia van der Bol, ende Jacoba Ads. Engelen Jonge dogter geb: vanSteenbergen naer dat hunne onverhinderde drie Huwelijks proclamatien hebbengehadt voor de ondergeteeckende Schout ende Schepenen inden Huwelijken Staetbevestight Toirconde geteeckent C. W. Kattestaart Adrianus De man A. Vierniet1740 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den ??? decr. 1740 Compde. voor de ondergeteeckende Schoutende Schepenen van de Oude Tonge, Jacobus van Ekeren Jongman Geboren van EkerenEnde Eenigen tijt alhier gewoont hebbende, ende Maria Nicolaes Lieffhart J:Dogter Gebooren van de buijtesluijs, en mede Eenige Jaren gewoont hebbende,Welcke?? Compten. verclaerden metmalcanderen besloten te hebben Een aenstaende huwelijk versoekende dat ten dienEijnde de Gewoonlijke proclamatien soo hier als inde Nieuwe Tong alwaer sijbeijde Laest woonagtig geweest sijn mogten werden affgecondigt, Toircondegeteeckent Prodeo C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats A. Vierniet1740

Op Huijden den 26en. Decembr. 1740, Compareerde voor d ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Jacobus van EkerenJongman Geb: van Ekeren ende Maria Nicolaes Lieffhart J: D: Geb: van debuijtesluijs, en beijde Laest gewoont hebbende onder de Nieuwe Tonge, welckevoorsz. Compten., naer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien sooalhier als inde Nieuwe Tonge hebben gehadt inden huwelijken Staet sijnbevestigt Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. KattestaartLeendert Kats A. Vierniet 1740 Betsman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijsse J.V. D. Leur

Op huijden den 9en. Januarij 1741 Compde. voor d ondergeteekende Schoutende Schepenen vande Oude Tonge Corns. Ads. Bus Jongman geb: ende woonagtighalhier, geadsisteert voor soo veel des words met C. Blom, sijnen voogdt, endeMaria Jansz: Mouwe J: D: geboren vande Hoeve en mede woonagtig alhier, welckeCompten. verclaerden met den anderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de gewoone proclamatien soo alhier als indeHoeve voornt. mogte werden affgecondigt Toirconde geteekent datum utsa. P: deoC. V. D. Leur Davijdt van Bruijnijssen J. V. D. Leur

Op Huijden den 20en. Januarij 1741 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Vingerhoet weduwnaer vanCornelia Tillemans, Ende Maria Pieters Jongeneel, weduwe van Adriaen van denHuivel beijde woonende alhier inde Oude Tonge, welcke Comparanten verclaerdenmet Elcanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijk, versoekende dat tendien Eijnde de Gewoonlijke Proclamatien mogten werden affgecondigt Toircondegeteeckent datum utsa. Po. Deo verclaert C. V. D. Leur Besseman OosterlijngDavijdt van Bruijnijssen

P: deo Op Huijden den 9en. Februarij 1741 Compareerde voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen van de Oude Tonge Claes Jacobse Koert J:man geb: van Middelh: Ende Adriaentie Michielsz Bijbel Jonge Dogter Geb: van dOude Tonge en beijde woonagtigh onder d Oude Tonge voorsz. welcke ComparantenVerclaerden met den anderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijke proclamatien mogten werdenaffgecondight Toirconde Geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur Davijdt vanBruijnijssen J. V. D. Leur

Huijden den 7en. Febuij. 1741 Compde. voor de ondergeteeckende Schoutende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Gerrit Vingerhoet ende MariaPieters Jongeneel welcke voorsz. Compten. naer dat hunne onverhinderdeHuwelijcks Proclamatien hebben gehadt, inden Huwelijken Staet sijn bevestighttoirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur A. Vierniet 1741 BessemanOosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 10 Febuij 1741 Compareerde voor d ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort, Cornelis Adsse. Buschende Maria Jansz Mouwe, welcke voorsz: Compten. naer dat hunne onverhinderdeHuwelijx Proclamatien soo alhier , als inde Hoeve hebben gehadt indenHuwelijcken Staet sijn bevestigt, Toirconde geteeckent C. V. D. Leur C. W.Kattestaart Leendert Kats Adrianus De man A. Vierniet 1741 Besseman Oosterlijng

Op Huijden den 25e Febru: 1741 Compareerde voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt ClaesJacobse Koert, ende Adriaentie Michielsz Bijbel, welcke voorschreeveComparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijks Proclamatien hebben gehadt indenHuwelijken Staet sijn bevestigt Toirconde Geteeckent datum utsa. C. V. D. LeurC. W. Kattestaart Leendert Kats Adrianus De man A. Vierniet 1741 Besseman Oosterlijng

Op Huijden den 18e Maert 1741 Compareerde voor deondergeteeckende Schout ende Schepen vande Oude Tong in Grijsoordt JohannisLiediens, weduwnaer van Dorothea Scheffer en geb: van Gulig, ende Matie Tolle,weduwe van Wilh: Goverden van Saaftelen Gebooren van Soffelen en beijdewoonende onder de Oude Tonge verclaerden metten anderen besloten te hebben eenaenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijkeproclamatien mogten werden affgecondigt,Toirconde geteekt. datum utsa. C. V. D.Leur Adrianus De man Davijdt van Bruijnijssen

Op Huijden den 9en. April 1741 Compareerde voor d ondergeteeckendeSchout amptbewaerder ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Johannis Liedieswedunaer van Dorothea Scheffer, ende Matie Tolle wede. van Will: Goverden vanSoefelen, welcke Comparanten naer dat hunne onverhinderde HuwelijksProclamatien inden Dorpshuijse alhier hebben gehadt inden huwelijken Staet sijnbevestigt, Toirconde geteeckent, Prodeo C. W. Kattestaart Adrianus De man A.Vierniet 1741 Davijdt van Bruijnijssen

Op Huijden den 9en Augustij 1741, Compareerde voor d ondergeteeckendeSchout amptbewaerder & Schepenen van de Oude Tong in Grijsoord WillemSpijker J: m geboren van IJsuen, ende Een geruijmen tijt gewoont hebbende opMelissant ende Maria Adriaense van Deut weduwe van Adam Maes woonagtig onder deOude Tong welcke Comparanten met den anderen besloten te hebben een aenstaendeHuwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien, sooalhier als tot Melissant mogten werden affgecondigt Toirconde Geteeckent datumutsa. A. Vierniet 1741 Besseman Oosterlijng P. V.D. Leur

Op Huijden den 25en. Augustij 17 C. Eenenveertig Compareerde voor dondergeteeckende Schout & Schepen vande Oude Tonge in Grijsoord WillemSpijker Jongman geboren van IJsum ende Een geruijmen tijt gewoont hebbendeonder Melissant ende Maria Adriaense van Dent Weduwe van Adam Maes woonagtigonder de Oude Tong, welcke Comparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijksproclamatien soo alhier als tot Melissant hebben gehadt inden huwelijken Staetsijn bevestigt, Toirconde geteeckent datum als boven Prodeo C. V. D. Leur C. W.Kattestaart Leendert Kats Adrianus De man A. Vierniet

Op Huijden den 10en. November 17 C. Eenenveertigh Compareerde voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Philippusvan Hoek: Jongman geb: Tot Pins, gelegen bij Antwerpen en Een geruijmen tijtalhier te Lande gewoont hebbende ende nu onder Middelharnis, Ende AnnaEngelberts weduwe van Joseph Coopmans woonagtig inde Oude Tonge welckeComparanten verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaendeHuwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhierals tot Middelharnis mogte werden affgecondight, Toirconde geteeckent datumutsa. Prodeo C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats

Op Huijden den 2en. Decembr. 1741 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Jan Cornsze. AntonijseJ.man geb: van Santvliet en Een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende, endeMaria Jans van Niburg J:d: gebooren onder Ooltgensplaet en beijde woonendeonder dese Jurisdictie welcke Comparanten verclaerden met den anderen beslotente hebben een aenstaende huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde degewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, Toirconde get: datum utsa.C. V. D. Leur C. W.Kattestaart J. V. D. Leur

Op huijden den 9e. decr. 1741, sijn voor d onderget. Schoutende Schepenen vande Oude Tonge naer dat hunne onverhinderde huwelijxproclamatien soo alhier als tot Middelharnis hebben gehadt inden HuwelijkenStaet bevestigt Philipp: van Hoek Jm. en Anna Engelberts wed. van JosephCoopmans, Toirc. get. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats Adrianus Deman Besseman Oosterlijng

Op huijden den 19e. decemb 1741 Compareerde voor dondergeteeckende Schout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt JanCornelisz Antonijsse Jongman geb: van Santvliet ende een geruijmen tijt alhiergewoont hebbende ende Maria Jansz van Niburg Jongedogter geboortig onder Ooltgensplaeten beijde woonagtigh onder de Oude Tonge, welcke Comparanten naer dat hunneonverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt inden Huwelijken Staet sijnbevestigt, Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. KattestaartLeendert Kats Adrianus De man A. Vierniet 1741

Op huijden den 6en. Januarij 1742 Compde. voor Schout ende Schepenenvan de Oude Tonge desen onderteeckent hebbende Wm. Knope Jongman, geb. vanAmille uit Lant van Gulik en Een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende, endeCatharina Maria Lenaers wed. van Corn. Zoeteweij welke Compten. verclaren metden anderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijk versoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijke proclten. mogten werden affgecondigt, Toirconde get.P: deo verclaert C. V. D. Leur C. W. Kattestaart J. V. D. Leur

Op Huijden den 11 Januarij 1742 Compareerde voor d onderget. Schoutende Schepenen vande O Tonge in Grijsoordt, Cornelis Tomasse Crul J: M: Geb:vande Oude Tonge, ende Maria Kanters, Jonge dogter geb: van Zevenbergen, enbeijde woonende alhier inde Oude Tonge, welcke Comparanten verclaren metElkanderen besloten te hebben een aenstaende Huwelijk, versoekende dat ten dienEijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt Toircondegeteekent, Prodeo verclaert C. V. D. Leur Adrianus De man J. V. D. Leur

Op huijden den 17en Januarij 1742 Compde. voor d ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge Adriaen Nuijten, Jongm. Geboren vanEssen ende Een geruijmen tijd alhier gewoond hebbende, ende Anna van Tongelaerwed: van Marijnis de Wolff, mede alhier woonagtigh, welcke voorsz: compten.verclaren met den anderen te hebben besloten Een aenstaende huwelijkversoeckende de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondight Toircondegeteekent, P: deo C. V. D. Leur A. Vierniet 1742 Davijdt van Bruijnijssen

Ick ondergeteeckende Lindert Nuijten, geve volle permissie aen mijnensoon Adriaen Nuijten, om den houwel. staet (volgens sijn versoeck) te mogenaenvarden, daer ende voor wie het behooren sal, sulkx te geschieden ende inteecken der waerheijdt, hebbe dit selfs onderteeckent in Esschen desen selfdender maent Januarij 17 C ende twee- en veertigh.

Lindert Nuijten

Op Huijden den 22en. Januarij 1742 Compareerde voor de onderget: Schoutende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Willem Knoope Jongman geboorenvan Amille en Een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende Ende CatharinaMeulenaers weduwe van Cornelis Soeteweij en beijde woonagtig onder deseJurisdictie, welcke Comparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijksproclamatien hebben gehadt inden Huwelijken Staet zijn bevestight, Toircondegeteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Adrianus De man A.Vierniet 1742 Besseman Oosterlijng

Op Huijden den 29e. Januarij 1742 Compareerde voor d onderget:Schout ende Schepenen vande Oude Tong in Grijsoordt Cornelis Crul Jongman geb:van de Oude Tonge ende Maria?? KantersJonge dogter Gebooren van Zevenbergen en mede woonende alhier WelckeComparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadtinden huwelijken Staet sijn bevestigt toirconde geteeckent C. V. D.Leur C. W.Kattestaart Adrianus De man A. Vierniet 1742 Besseman Oosterlijng Davijdt vanBruijnijssen J. V. D. Leur

Op huijden den 5en. Februarij 1742 Compde. voor d???ondergeteeckendeSchout ende Schepenen vande Oude Tonge Adriaen Nuijten Jongm van Essen endeAnna van Tongelaer, wed. van Marijnis de Wolff, welcke Compten. naer dat hunneonverhinderde huwelijcks proclamatien hebben gehadt inden Egten Staet sijnbevestight Toirconde geteeckent C. V. D. Leur Adrianus De man BessemanOosterlijng

Op Huijden den 17e. Maert 1742 Compareerde voor de ondergetSchout amptbew: en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Adn. MarzeliszeWapens, weduwnaer van Pieternel Ads Gast, ende Maria Jansz. Mergblaes Jongedogter?? Geboortig onder de N: Tong en Eengeruijmen tijt gewoont hebbende onder dese Jurisdictie van de Oude Tonge WelckeComparanten verclaren met Elkanderen besloten Een aenstaende Huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijke Proclamatien mogten werdenaffgecondigt Toirconde geteeckent Prodeo verclaert C. W. Kattestaart Davijdtvan Bruijnijsse J. V. D. Leur

Op Huijden den 23 Maert 1742 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Joost Pz Heijnde weduwnaervan Cornelia Ads. van Deut, ende Grietie Everds, J:d: van Kleeff, ende Eengeruijmen tijt gewoont hebbende onder dese Jurisdictie Welcke Comparantenverclaren met Elkanderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijk versoekendedat ten dien Eijnde hunne gewoonlijke proclamatien mogen soo alhier als inde N:Tonge werden affgecondigt Toirconde geteeckent datum utsa. Prodeo verclaert C.V. D. Leur Davijdt van Bruijnijssen J. V. D. Leur

Op Huijden den 12en. april 1742 Compareerde voor d???onderget: Schout enSchepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Adriaen Mars. Wapens weduwnaer vanPieternele Adse. Gast woonagtig alhier Ende Maria Jans Melkblaes Jonge dogterGebooren onder de Nieuwe Tonge en Een geruijmen tijt gewoont hebbende onderdese Jurisdictie, welcke Comparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijksproclamatien hebben gehadt inden Huwelijken Staet sijn bevestigt ToircondeGeteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Leendert Kats Adrianusde man A. Vierniet 1742 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijsse

Op Huijden den 12en. April 1742, Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Joost Prsze. Heijndeweduwnaer van Cornelia Adse. van Dent woonagtig onder de Oude Tonge, endeGrietie Everds Jonge dogter Gebooren van Kleeff ende Laest gewoont hebbendeonder de Nieuwe ende nu onder de Oude Tong Welcke comparanten naer dat hunneonverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als inde Nieuwe Tonge hebbengehadt, inden Huwelijken Staet sijn bevestigt, Toirconde get: datum utsa. C. V.D.Leur C. W.Kattestaart Leendert Kats Adrianus De man A. Vierniet 1742 BessemanOosterling Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 13e April 1742. Compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Bouwen van Ettenweduwnaer van Claesje Prs. van Meulenbroek woonagtigh alhier onder deseJurisdictie, ende Neeltie Jans van Clavers J:d. geboren van de Lage Swalue,ende Een geruijmen tijd alhier gewoondt hebbende, welcke Compten. verclaren metden anderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijck versoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijcke Proclamatien mogte worden affgecondight Toircondegeteekent P:deo C. V. D. Leur A. Vierniet 1742 Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 3en. Meij 1742 Compareerde voor de ondergeteeckende Schoutamptbewaerder en Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Bouwen van Ettenweduwnaer van Claesie Prs. van Meulenbroek woonagtig onder dese Jurisdictie,ende Neeltie Jansz van Clavers J:dogter geb: van de Lage Swalue, ende Eengeruijmen tijt Gewoont hebbende onder dese Jurisdictie Welcke Comparanten naerdat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt inden HuwelijkenStaet sijn Bevestigt Toirconde geteeckent datum utsa. C. W. KattestaartAdrianus De man A. Vierniet 1742 Besseman Oosterlijng Davijdt van BruijnijssenP. van de Leur

Huijden den 10en. Meij 1742 Compde. voor d onderget: Schout enSchepenen van de Oude Tong in Grijsoordt Jeroenmus Jooste Jeroens weduwnaer vanMaria van Doren woonagtig inde Oude Tonge Ende Maria Prs. van Rijswijk Jongedogter geb: van Houten uit Stigt van Utregt en een geruijmen tijt gewoonthebbende in en onder dese Jurisdictie Welcke Comparanten verclaren met elkanderenbeslooten te hebben Een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien Eijnde degewoonlijke proclamatien moogen werden affgecondight Toirconde geteeckent prodeo Adrianus De man Besseman Oosterlijng

Huijden den 4en. Junij 1742, Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout amptbewaerder en Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoord JeroenmusJooste weduwnaer van Maria van Dooren woonagtig binnen desen dorp, ende MariaPrs. van Rijswijk, Jongedogter geb: van Houten int Stigt van Utregt, ende medeEen geruijmen tijt alhier gewoont hebbende onder dese Jurisdictie, WelckeComparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehatinden Huwelijken Staet sijn bevestigt, Toirconde geteeckent datum utsa. C. W.Kattestaart?? Adrianus De man Besseman OosterlijngJ. V. D. Leur

Huijden den 6en. Julij 1742 Compareerde voor de onderget: Schout endeSchepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Johannis Kloek weduwnaer Laest vanJannetie Karkers woonagtigh onder de Jurisdictie van Ooltgensplaet Ende ElsjeBlom weduwe van Hendrik Bakker woonagtig binnen desen dorpe van de Oude TongeWelcke Comparanten verclaren met Elkanderen besloten te hebben Een aenstaendehuwelijk versoekende dat ten dien Eijnde hunne gewoonlijke proclamatien sooalhier als Ooltgensplaet mogen werden affgecondigt. Toirconde geteeckent P: deoC. V. D. Leur Besseman Oosterlijng J. V. D. Leur

Huijden den 7en. Julij 1742, Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tong in Grijsoordt, Johannes Cleijn JongmanGebooren van Lier, ende Een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende EndePieternella de Groen weduwe van Jan Vlaskam woonagtig binnen desen dorp vandeOude tonge, Welcke Comparanten verclaren met Elkanderen beslooten te hebben Eenaenstaende huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de Gewoonlijke proclamatienmogen werden affgecondigt Toirconde geteeckent C. V. D. Leur Davijdt vanBruijnijssen J. V. D. Leur

Huijden den 24e Meij 1742 Compareerde voor d ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge Jan Kloek weduwn. van Jannetie Karkers,woonagtigh onder Ooltgensplaet ende Elsje Blom wed. van Hendrik Bakker welckeComparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadtinden Huwelijken Staet sijn bevestigt, Dito 29 Meij 1742 mede nogh indenHuwelijken Staet bevestigt, naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatienhebben gehadt Johannis Klijn Jongm: geb. van Lier ende Pieternella de Groen wedJan Vlaskam Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. KattestaartBesseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen A. Vierniet 1742

Huijden den 1en. September 1742, Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Wm. Valkenburgh Weduwnaervan Grietie Boogaerts woonagtigh onder de Oude Tonge Ende Lena Huijbregts geb:van Stabroek en mede woonagtig onder dese Jurisdictie Welcke Comparantenverclaren met Elkanderen beslooten te hebben Een aenstaende Huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mooghen werdenaffgecondigt Toirconde geteeckent prodeo C. V. D. Leur Adrianus De man Davijdtvan Bruijnijssen

Huijden den 21en. Septemb. 1742, Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoord Willem Valkenburgh weduwnaervan Grietie Boogaerts, onder de Oude Tonge, ende Lena Huijbregts J:d: Geb: vanStabroeck en mede woonagtig onder dese Jurisdictie Welcke Comparanten naer dathunne onverhinderde Huwelijks proclamatien hebben gehadt Inden?? Huwelijken Staet zijn bevestight, ToircondeGeteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A. Vierniet 1742Besseman Oosterlijng J. V. D. Leur

Huijden den 3en. November 1742, Compareerde voor de onderget. Schoutamptbewaerder en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Gerrit GijselsePieterse Jongman Geb: van St. Jop int Goor, en Een Geruijmen tijt gewoonthebbende onder de Oude Tonge, Ende Catharina Jansz van Diest jonge dogter Geb:van Ost inde Langstraet Jurisdictie O.plaet en mede Een geruijmen tijt gewoonthebbende onder dese Jurisdictie Welcke Comparanten verclaren met malcanderenbeslooten te hebben Een aenstaende Huwelijk versoekende dat ten dien Eijndehare proclamatien mogen werden Affgecondigt??Toirconde Get dato utsa. C. W. Kattestaart Besseman Oosterlijng J. V. D.Leur

Huijden den 21en. November 1742, Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoordt Gerrit Gijselse PieterseJongm: Geboren van St. Job int Goor Gelegen bij Antwerpen en Een Geruijmen tijtgewoont hebbende onder de Oude Tonge, ende Catrina Jansz van Diest Jonge dogtergebn. van Ost in de Langstraet Jurisdictie van Ooltgensplaet en mede EenGeruijmen tijt gewoont hebbende onder dese Jurisdictie Welcke Comparanten naerdat hunne onverhinderde Huwelijks proclamatien hebben gehadt inden HuwelijkenStaet sijn bevestigt, Toirconde geteeckent datum utsa. C. V. D. Leur C. W.Kattestaart A. Vierniet 1742 Davijdt van Bruijnijssen Adrianus De man

Op huijden den 10en. Meij 1743 Compde. voor d onderget: Schout enSchepenen vande Oude Tong Bart Kloek wedn. van Jannetie Jans de Groot enJannetie Hendks. Roos welcke voorsz: Compten. verclaerden met den anderen tehebben besloten Een aenstaende huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde degeboden mogten werden affgecondight Toirconde geteeckent C. V. D.Leur AdrianusDe man Besseman Oosterlijng

Huijden den 13. Meij 1743. Compde. voor de ondergeteeckende Schout enSchepenen vande Oude Tonge Bart Kloek ende Jannetie Hendriks Roos, welckeCompten. naer dat hunne onverhinderde huwelijks Proclamatien hebben gehadtinden Huwelijken Staet sijn bevestight Toirconde geteeckent datum utsa. C. V.D. Leur Adrianus De man Besseman Oosterlijng

Op Huijden den 19en. Junij 1743 Compareerde voor de ondergeteeckendeSchout en Schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt Johannis Fabaert J:m: vandeOude Tong, Ende Geertruij van Dam wed: van Joost van den Broek, mede geb: &woonagtig alhier, Welcke Comparanten verclaren met den anderen besloten tehebben Een aenstaende Huwelijk, versoekende dat ten dien Eijnde hunnegewoonlijke Proclamatien mogten werden affgecondight, Toirconde GeteeckentP:deo C. V. D. Leur Davijdt van Bruijnijsse J. V. D. Leur

Huijden den 2en. Julij 1743 Compareerde voor de ondergeteeckende Schoutamptbewaerder en Schepenen vande Oude Tong in Grijsoord Johannis Fabaert J:M:van de Oude Tonge, ende Geertruij van Dam Wed. van Joost van den Broek en medewoonagtigh in de Oude Tong, Welcke Comparanten naer dat hunne onverhinderdeHuwelijks proclamatien hebben gehadt inden Huwelijken Staet sijn bevestigtToirconde get: datum utsa. C. W. Kattestaart Adrianus De man Besseman OosterlijngDavijdt van Bruijnijssen

Op Huijden den 30 aug 1743 compde. voor d onderget: Schout en Schepenenvand Oude Tonge Claes Zane, wedn. van Zusanna Dupre, woonagtigh alhier enCatharina Jans J:d geb. van H@kecooij uit Lant van Gulick beijde woonagtig alhierwelke Compten. verclaren besloten te hebben een aenstaende huwelijk versoekendede huwelijx proclamatien te mogen werden affgecondigt Toirconde get. P:deoverc: C. V. D. Leur A. Vierniet Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 6e. Septr: 1743. Compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Johannis van BoomenJ:m. geboren ende woonagtig alhier ende Sibella Vervoren J:d: geboren vanGorkum ende mede woonagtigh alhier welke Compten. verclaren besloten te hebbenEen aenstaende huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijckeproclamatien mogten werden affgecondight Toirc: get: datum utsa. P deo C. V. D.Leur A. Vierniet 1743 Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 1e. octob 1743 compde. voor d ondergeteek.deSchout ende Schepenen van de Oude Tonge Johs. van Bomen ende Sibella Vervorenwelke Compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadtinden huwelijke Staet sijn bevestigt Toirconde get: datum utsa. C. V. D. LeurC. W. Kattestaart Adrianus De man A.Vierniet 1743 Besseman Oosterlijng

Huijden den 1 November?? 1743.Compde. voor d onderget: Schout en Schepenen vande Oude Tonge Corn. van EttenJm: geb: van t Standdaerbuijten en Een geruijmen alhier gewoont hebbende endeCornelia van Gastel J:d: geboren van Oosterhout mede alhier woonagtigh endelaest gewoont hebbende tot Oosterhout welcke Compten. verclaren met den anderente hebben besloten Een aenstaende huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde degewoonlijcke proc.ten mogten werden affgecondt. Toirconde get P: deo C. V. D.Leur A Vierniet 1743 Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 1e November 1743 compde. voor?? Hr C: van de Leur Schout, item C: Kattestaerten J: van de Leur Schepenen vande Oude Tonge Corn: Jansz Tholenaer J:m: geborenop den Bommel, ende Dingna Janz Nijsse J:d: geb. en woonagtig alhier welkeCompten. verclaren met den anderen besloten te hebben Een aenstaende Huwelijckversoekende dat ten dien Eijnde de gewoonl: proclamatien mogten werdenaffgecondigt C. V. D. Leur J. V. D. Leur

Huijden den 19 Novemb 1743. Compde. voor d onderget Schout endeSchepenen van d Oude Tonge Corn. Jansz Tholenaer, ende Dingna Jansz Nijsse,welcke Compt. naer dat hunne onverhinderde Huwelijx proclamatien hebben gehadtin den Huwelijken Staet sijn bevestigt

Dito mede Claes Zane, ende Catharina Jansz, mede in den huw: Staetbevestigt na dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt,Toirc: geteeckent C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Adrianus De man A. Vierniet1743 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 29 nov 1743. Compde. voor de ondergeteeckende Schout endeSchepenen van de Oude Tonge Cornelis van Etten jongman ende Cornelia van GastelJ:d: van Oosterhout welke Compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijxproclamatien soo alhier, als tot Oosterhout hebben gehadt inden HuwelijkenStaet sijn bevestigt Toirc: get: C. V. D. Leur Adrianus De man A Vierniet 1743Davijdt van Bruijnijssen J. V. D. Leur

Huijden den 29 Januij 1744 Compde. voor d ondergeteeckende Schout endeSchepenen van de Oude Tong Adriaen Marijnisse van Aerssen Jongm. geboren vanBergen op Zoom, en Een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende Bruijdegom tenEenre ende Maria Corn: Eijkbos J:d: geb. en woonagtig alhier welke voorsz.compten. verclaren met den anderen te hebben besloten Een aenstaende huwelijckversoeckende de geboden ten dien Eijnde mogten werden affgecondight Toirc: get:P:deo verclaert C. V. D. Leur Adrianus De man Davijdt van Bruijnijssen

Huijden 17 feb. 1744 compde. voor d onderget: Schout en Schepenen Ads. Marijnissevan Aerssen, en Maria Corn. Eijkbos, welke Compten. naer dat hunneonverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, inden Huwelijcken Staet sijnbevestigt Toirconde geteeckent, C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Adriaus De manA. Vierniet 1744 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 13 Maert 1744. compde. voor d onderget: Schout en Schepenenvande Oude Tonge Huijb. Pietersz Croon, Jongm: geboren van Wouw, ende Eengeruijmen tijt alhier gewoont hebbende, ende Geertruij Adsse. Vierniet J:d:geboren enne woonagtigh alhier welcke Compten. met den anderen besloten tehebben Een aenstaende huwelijk Toirconde get: datum utsa. P deo verclaert C. V.D. Leur A. Vierniet 1744 Davijdt van Bruijnijsse

Huijden 7 april 1744 compde. voor d onderget.de Schout en Schepenenvande Oude Tong Huijb. Prs. Croon ende Geertruij Adsse. Vierniet welckeCompten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt indenhuwelijken Staet sijn bevestigt, toirconde geteekent C. V. D. Leur C. W. KattestaartAdrianus De man A. Vierniet 1744 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 29 April 1744 compde. voor d ondergeteeckende Schout enSchepenen vande Oude Tong Maerten Jacobs Leij J:m: geb: van Sassenberg inWestfalen en Maria Poul: Roskam J: dogter geboren van Middelhs. en beijde veelejaren alhier hebbende gewoont welcke Compten. verclaren te hebben besloten Eenaenstaende huwelijck versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijckeproclamatien mogten werden affgecondt. Toirconde get. P deo C. V. D. LeurDavijdt van Bruijnijssen J. V. D. Leur

Huijden 16 meij 1744. compde. voor Schout en Schepenen vande Oude TongeMaerten Jacobs Leij en Maria Poul. Roskam, welke compten naer dat hunneonverhinderde huwelijxproclamatien hebben gehat in den huwelijcken staetbevestigt sijn toirconde geteeckent C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Adrianus Deman A. Vierniet 1744 H. De haas

Huijden den 11en Decemb. 1744 compde. voor d onderget: Schout enSchepenen vande Oude Tonge Govert de Ridder Jm: geb. van Tholen en Lange Jarenalhier gewoont hebbende ende Applonia Jacobs Vroegrijk J:d: geboren enwoonagtig alhier, welcke Compten verclaren met Elcanderen te hebben Eenaenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijkeproclamatien mogte werden affgecondigt, toirconde geteekent P: deo verclaert C.V. D. Leur Adrianus De man Besseman Oosterlijng

Huijden den 29e dec. 1744 compde. voor Schout en Sch: vandeOude Tonge Goverd de Ridder, en Appolonia Jacobs Vroegrijk welke Compten. naerdat hunne onverhinderde huwelijxproclamatien hebben gehad inden HuwelijckenStaet bevestigt zijn, toirconde geteekent C. V. D. Leur C. W. KattestaartAdrianus De man A. Vierniet 1744 Besseman Oosterlijng

Op huijden den 17 junij 1745 compareerde voor d ondergeteeckende Schoutende Schepenen van de Oude Tonge Jan Eijkens weduw.naer van Marij Deckerswoonagtigh alhier ende Annetie Affemakers J:d: geboren van Vellip uitkeurvorstend. vande @ alhier woonagtig welke compten. verclaerden met denanderen te hebben besloten Een aenstaende Huwelijk versoeckende dat ten dienEijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt Toircondegeteekent P: deo verclaert

Compde. nogh Anna Catharina Smits huijsv. van Matthijs Smits, woonagtigtot Hanck dewelke verclaerde deselve Annetie Affemakers wel te kennen, alsmedehare ouders, wesende haer vader molenaer omtrent Een quartier uit van haerwooninge afgelegen en niet beter te weten als ongetrout te sijn, immers t harenwoonhuijse niet te sijn getrouwt Gt. den??Schout Item C: Kattestaart en Bs Oosterling Schepenen C. V. D. Leur C.W. Kattestaart Besseman Oosterlijng

Op huijden den 31e Julij 1745 Compareerde voor dondergeteeckende Schout en Schepenen vande Oude Tonge Dirk van der Made wed.van Belij Andriesse woonagtig alhier ende Mechtel Peeters J:d: geboren vanOijen in ???t oostquartier

van Gelderlant en mede woonagtigh alhier, welke compten verclaerden metElcanderen besloten te hebben Een aenstaende huwelijk versoekende dat ten dienEijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt Toirc: get: C. V.D. Leur A. Vierniet 1745 Davijdt van Bruijnijssen??

Op huijden den 6 Augustij 1745 compde. voor Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Jan Eijkens, wedr. van Maria Deckkers, en Annetie Affemakers,welke Compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx Proclamatien hebben gehadtinden huwelijken Staet sijn bevestigt Toirconde geteeckent C. V. D.LeurAdrianus De man A. Vierniet 1745 Besseman Oosterlijng Davijdt van BruijnijssenJ. V. D. Leur H. De haas

Op huijden den 16en. Augustij 1745 Compareerde voor Schoutamptbewaerder en Schepenen van de Oude Tonge Dirk van der Made ende MechelPeters Welcke Comparanten,?? naer dathunne onverhinderde huwelijks Proclamatien hebben gehad in den huwelijken staetzijn bevestigt Toirconde geteeckent, C. W. Kattestaert A. Vierniet 1745Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

Huijden den 28en. Augustij 1745 Compde. voor d onderget.de Schout enSchepenen vande Oude Tonge Jan de Laet J:m geboren van Prinslandt en Laesthebbende gewoont onder Ooltgensplaet ende Anna Janz: ??van Mil J:d: geboren en woonagtigh alhierwelcke Compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben Een aenstaendehuwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijcke Proclamatien sooalhier als tot Ooltgensplaet voornt. mogte werden affgecondigt Toirc: get: C.V. D. Leur C. W. Kattestaart Besseman Oosterlijng

Op huijden den 15e Sept. 1745 compareerde voor d ondergeszSchout ende Schepenen van d Oude Tonge Jan de Laet J:m. ende Anna Jansz vanMil, dewelcke naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier alstot Ooltgensplaet hebben gehadt inden Huwelijken Staet zijn bevestigt,toirconde geteeckent C. V. D. Leur C. W. Kattestaart A. Vierniet 1745 BessemanOosterlijng

P:deo Op huijden den 17 Septemb 1745 compde. voor d ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge Jan Backkers, wed. van Maria Moermans,ende Sabella Viscontij J:d. geboren en beijde woonagtigh alhier, welke Compten.verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijkversoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke Proclamatien?? mogten werden affgecondigt Toirconde geteeckentC. V. D. Leur A. Vierniet 1745 Davijdt van Bruijnijssen

Op huijden den 9en. October 1745 Compareerde voor d ondergeteeckendeSchout ende Schepenen van d Oude tonge Jan Backers ende Isabella Viscontijdewelke naer dat hunne onverhinderde huwelijks Proclamatien hebben gehadt, inden huwelijken staet zijn bevestigt Toirconde Geteeckent, C. V. D. Leur C. W.Kattestaart?? Adrianus De man A. Vierniet1745 Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen

P: deo Huijden den 15e Octob 1745 compde. voor d ondergeteeck.deSchout en Schepenen vande Oude Tonge in Grijsoort Jan Clasen van Beeck J:m:geboren van Bavel inde Baronie van Breda ende Een geruijmen tijt alhier gewoonthebbende ende Elisabet Martijnisse Zoon J:d: geboren alhier ende woonagtigonder de N Tonge welcke compten. verclaerden te hebben besloten Een aenstaendehuwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien sooalhier, als inde N: Tonge mogte werden affgecondigt Toirc: get: C. V. D. LeurA. Vierniet 1745 Davijdt van Bruijnijsse

Op huijden den 1e Nov: 1745 compareerde voor dondergeteeckende Schout ende Schepenen van de Oude Tonge Jan Clase van Beeckende Elisabet Martijnisse Zoon dewelcke naer dat hunne onverhinderde huwelijxproclamatien soo alhier, als inde Nieuwe Tonge hebben gehad inden huwelijkenStaet bevestigt sijn Toirconde geteeckent C. V. D. Leur C. W. KattestaartBesseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen J. V. D. Leur

P deo Op huijden den 3 Decemb 1745 compde. voor d ondergeteekendeSchout ende Schepenen van de Oude Tonge Jan Prs. Schrauwe wed. van JacomijntieBraber ende Appolonia Huijbregts wed. van Jacob Keijser welcke Compten.verclaerden met den anderen besloten te hebben Een aenstaende huwelijkversoeckende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werdenaffgecondigt toirc: get. C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Besseman Oosterlijng

Huijden 27e decemb. 1745 compde. voor d onderget. Schout enSchepenen van de Oude Tonge Jan Prs Schrauwe ende Appolonia Huijbregts Dewelckenaer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad indenhuwelijken Staet bevestigt sijn Toirconde geteeckent C. V. D. Leur C. W.Kattestaart Adrianus De man Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen J. V.D. Leur ??

Pro deo Huijden den 26e. Januarij 1746. compde. voor dondergeteeckende Schout en Schepenen van de Oude Tonge Jan Terwoerd Jm: geb:van Tholen, en Eenige tijd alhier hebbende gewoont ende Willemina van Tongelaerwed. van Corn: van Tilburg, mede alhier woonagtigh welcke compten. verclaerdenonderling te hebben besloten Een aenstaende huwelijck versoeckende dat ten dienEijnde de gewoonlijcke proclamatien soo alhier als tot Thoolen voornt. mogtewerden affgecondigt In oirconde get. C. V. D. Leur Davijdt van Bruijnijssen J.V. D. Leur

Op huijden den 14e Feb 1746 comde. voor d ondergeteeckendeschout en Schepenen van de Oude Tonge Jan Terwoerd ende Willemina van Tongelaerdewelcke naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als totTholen hebben gehad inden huwelijcken Staet bevestigt sijn, toirc.de get: C. V.D. Leur C. W.Kattestaart A. Vierniet 1746 Besseman Oosterlijng Davijdt vanBruijnijssen J. V. D. Leur

Op huijden den 22 maert 1746. Compde. voor de onderget: Schout endeSchepenen van de Oude Tonge Aren Verschuir J:m: geb: alhier, ende AdriaentieMaertens Hasemoet J:d: geb van Nieuw Beijerlant, en Een geruijmen tijt alhiergewoont hebbende welke compten. verclaerden met Elcanderen besloten te hebben eenaenstaend huwelijk versoekende dat ten dien Eijnde de gewoonlijke proclamatienmogten werden affgecondigt, toirc: get. C. V. D. Leur A. Vierniet 1746 Davijdtvan Bruijnijssen 5:10

Op huijden den 11en. April 1746. compde. voor d ondergeteekende Schouten Schepenen vande Oude Tonge Aren Verschuir ende Adriaentie Maertens Hasemoet,welcke Compten. naer dat hunne drie onverhinderde huwelijxproclamatien hebbengehad inden Huwelijken Staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent datum utsa.C. V. D. Leur C. W. Kattestaart Davijdt van Bruijnijssen J. V. D. Leur

Op huijden den 27 Feb. 1747. compde. voor d onderget.de Schout endeSchepenen vande Oude Tonge Thomas Corn. van Dijke, ende Cornelia Stoffels vanZoom De welcke naer voorgaende Gelofte en ondertrouw voor den Predicant endekerkenrade uitgespr. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien in dekerke alhier hebben gehadt inden huwel: Staet bevestigt sijn, C. V. D. Leur C.W. Kattestaart Davijdt van Bruijnijssen J. V. D. Leur Gosewijnus de Man ??

Op huijden den 3e. April 1747 compde. voor d ondergeteeckendeSchout en Schepenen vande Oude Tonge Jan Cap. Keijser jongm. geb. en wonendealhier, ende Marij Caspers J: d. geb van Laek Een halff uur van Lent int Lantvan Keule ende Een geruijmen tijd alhier te lande gewoont hebbende, (en volgenshet rapport?? en getuijgenisse van Jacobde Groot tot Lent voorsz woonagtig en bij dhr. Nieuwenhoven dorssende dat devoorsz: bruijt ongetrout van desselfs voorsz: woonplaets affgegaen sijndegelijk sij sulx, alsnog is) welcke compten. verclaerden onderling besloten tehebben een aenstaende huwelijk versoeckende dat ten dien Eijnde de proclamatienmogten werden affgecond. toirconde get. C. V. D. Leur C. W. KattestaartBesseman Oosterlijng

Op huijden den 7e. april 1747. compde. voor deondergeteeckende Schout ende Schepenen vande Oude Tonge Arnoldus Lenoij J:m.geboren alhier in de Oude Tong ende Hesther van Gent J:d: geboren van ?sel indeMeijerije van S: bos ende mede alhier woonagtig welke compten. verclaerden metden anderen te hebben besloten Een aenstaende huwelijk, versoeckende dat tendien Eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, Toircondeget: C. V. D. Leur Davijdt van Bruijnijssen Gosewijnus de Man

Op huijden den 25. April 1747. compde. voor d ondergeteeckende Schoutende Schepenen van de Oude Tonge Jan Keijser, ende Merrij Caspers, welckecompten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad indenhuwelijcken Staet bevestigt sijn, toirconde get: C. V. D. Leur C. W.Kattestaart Besseman Oosterlijng Davijdt van Bruijnijssen J. V. D. LeurGosewijnus de Man