Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboeken 1747 april 14 - 1789 november 2

Algemeen rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Tonge Oude
Inv. No. 10.

Formulier van den trouw voor magestraet
Alzoo bruijdegom, ende bruijt, beijde alhier bereijd staen, omme henluijden naer Godes ordeninge te begeven, ten huwelijcken staet volgens de beloften van ondertrouw voor magest. als wettige getuijgen, malcanderen gedaen, en dat henlieden tot bevestiging van den voorschreven staat, bij mij secrets. naer uijtwijsen der ordonnantien bij de Edele Groot Mogende Heeren Staten op ???t stuk van de politie gemaekt, gegeven zijn, die sondaegse geboden, ende datter geen wettelijcke clagte gevallen is, waer door het voorsz. huwelijck geen voortgang en soude behooren te hebben, soo ist dat bruijdegom, ende bruijd, affgevraegd werdt, off gij lieden, oock den voorsz. huwelijcken staet met malcanderen, met ul. vrijen eijgen ofte onbedwongen wille zijt aengegaen sonder bij ijmand daertoe gedwongen te sijn, daer van gijlieden hier sult doen, openbare belijdenisse ende hierop verclaren u lieden gemoet,
Antwoorden Ja
Ende op dat gij lieden moogt weten, hoe sterk den band des huwelijk is, zoo hoord aen, hoe die bij den H. apostel ende evangelist Matth. in ???t negentiende Cap. beschreven is,
Ende de Phariseen quamen tot Jesus, versoekende hem, ende zeggende is ???t een mensche geoorlooft sijn wijff te verlaten om allerleij oorsaecke, dogh hij antwoordende zeijde tot haer: en hebt gij niet gelezen, die van den beginne den mensche gemaeckt heeft, dat hij se gemaeckt heeft man ende wijff: ende gesegt heeft, daerom sal een mensche vader ende moeder verlaten, ende zal sijnen wijve aenhangen, ende die twee zullen tot een vleesch zijn.
Alzoo dat zij niet weer tweeen zijn, maer een vleesch, het gene dan Godt te zamen gevought heeft, en scheijde de mensche niet, sij zeijden tot hem, waerom heeft dan Moses geboden eenen scheijd-brieff te geven, ende haer te verlaten. Hij zeijde tot haer Moses heeft vanwegen de hardigheijt uwer herten, u toegelaten uwe wijven te verlaten, maer van den beginne en is ???t alsoo niet geweest, Maer ik zegge u, dat soo wie zijn wijff verlaet anders dan om hoererije, ende een ander trouwt, die doet overspel, ende die de verlatene trouwt doet oock overspel.??
Nu alsoo gij bruijdegom ende bruijdt de woorden van den apostel u voor gelezen, wel hebt verstaen, en dat gij met Godes hulpe, u daer na belooft te reguleeren, soo suldij den anderen met de regterhand nemen, ende alhier voor bailliuw, schout en schepenen als wettige overheden deser plaetse in ???t bijwesen van de ommestanders malcanderen beloven ???t gene hier naer volgt.??
Gij bruijdegom bekent gij uwe bruijd, te nemen mits desen voor uwe egte, ende getroude huijsvrouw, ende haer om lieff, off om leet, nog geender hande zaken die in ???t beleven des huwelijcks moogen voorcomen, niet aff te gaen, maer haer ale trouwe te houden vertroosten, beschutten en beschermen, als een wettigh man, en hooft, over de vrouwe naer Godes ordeninge gesteldt, ende met haer, in alle eendragt, minne, ende lieffde te leven, daeruijt wijsen Godes heiligen woords
[antwoorde)
Ende insgelijks gij bruijd, bekent gij bij desen, tot uwen egten, ende getrouden man te nemen uwen bruijdegom, ende hem om lieff, off om leedt, off om geender hande zaken die in ???t beleven des huwelijck zoude mogen voorcomen aff te gaen, off te verlaten, maer hem bij desen belovende alle trouwe te doen, ende met hem, te leven, in alle eendragt, minne ende lieffde, hem te eeren ende te gehoorsamen naer uijtwijsen Godes heijligen woords.
Antwoorde
Ende alsoo de mensche alle kranckheden, ende aenvegtinge des vijands zijn onderworpen, ende dat wij van ons zelven daeromme niet en vermogen, soo sult dij tot uwe hulpe aen roepen God almagtigh in wiens naem ende tot zijnen eeren ul. huwelijk moet geschieden, biddende dat hem gelieve tot naercominge van ul. belofte in desen huwelijcken staet gedaen te verleenen, zijnen zegen gaet daerop in den name des Heeren
Amen
[14-04-1747]
Op huijden den 14 April 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Jan van Beecq, wedr. van Elisabet Zoon, ende Anna de Groen, j. dogter, geb. van Oudenbos, en beijde woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondt.??
???t Oirconde get. datum utsa.
P. deo??
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man

[01-05-1747]
Op huijden den 1e Meij 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de (Oude) Tonge Arnoldus Lanoij ende Hester van Gent welcke compten., naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet zijn bevestigt,
Ende dito mede nog Jan van Beeck ende Anna de Groen,
In oirconde geteekent datum utsa.??
C. v. d. Leur
Besteman Oosterlijng
Davijdt van Bruijnijsse
J. v. d. Leur
H. de Haas
Gosewijnus de Man

[02-06-1747]
Op huijden den 2e Junij 1747 compareerde voor onderget. schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Kelderman, j. man, geboortig van Beesten in ???t graafschap Lingen, ende Jacomijntie Arens van der Schilt, jonge dochter, geb. en beijde woonagtigh in de Oude Tonge, welcke comparanten verclaerden met elkanderen besloote te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien moge werden affgecondigt
Toirconde get. datum utsa.
Prodeo
C. W. Kattestaart
J. v. d. Leur
Gosewijnus de Man

[17-06-1747]
Op huijden den 17e Junij 1747 compde. voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Michiel Schepers, wedr. van Lucia Sluijpers, geb. tot Zantvliet, ende Cornelia Crul, j. d., geb. en woonagtigh alhier, welcke compt. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat de gewoonlijcke proclamatien alhier mogten werden affgecondight
In oirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man??

[20-06-1747]
Op huijden den 20 Junij 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Kelderman ende Jacomijntie Arensz van der Schilt, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet zijn bevestight
In oirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Besteman Oosterlijng
Davijdt van Bruijnijsse
J. v. d. Leur
Gosewijnus de Man
[05-07-1747]
Op huijden den 5en Julij 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge dhr. Jan Gilbort ende juff. Geertruijd van de Leur, beijde woonagtigh tot Utrecht, dewelcke naer voorgaende ondertrouw en eijndigen der drie onverhinderde huwelijx proclamatien volgens attestatie van? J. de Groot, predicant aldaer, in den huwelijcken staet bevstigt zijn
In oirconde get.
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man

[07-07-1747]
Op huijden den 7e Julij 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Michiel Schepers ende Cornelia Crul, welcke compten. naerdat hunne onverhinderde huwelijcx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn
In oirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Besteman Oosterlijng
Davijdt van Bruijnijsse
H. de Haas
Gosewijnus de Man

[25-08-1747]
Op huijden den 25e Augustij 1747 compde. voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van Caep, weduwenaer van Cornelia Franke, ende Maria Clase van Wijk, jonge dochter, geb. van Axel in ???t lant van Luijk en veele jaren alhier gewoont hebbende, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, toirc. get.
C. W. Kattestaart
H. de Haas
Gosewijnus de Man

[08-09-1747]
Op huijden den 8e Sept. 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van d??? Oude Tong Maggiel van der Vorst, jongm., geboren onder Terheijden, ende laest hebbende gewoont tot Z. zee, ende Willemina Coopmans, laest wede. van Dirk de Jong, beijde woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoukende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als tot Z. zee mogten werden affgecondigt
Toirconde geteekent
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man??

[15-09-1747]
Op huijden den 15e Sept. 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van Caep ende Maria Clase van Wijk, beijde woonagtigh alhier, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet bevestight zijn
Oirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Besteman Oosterlijng
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt

[04-10-1747]
Op huijden den 4e Octob. 1747 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Maggiel van der Vorst ende Willemina Coopmans, beijde woonagtig alhier, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Z. zee hebben gehadt, in?? den huwelijcken staet bevestigt sijn
In oirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Besteman Oosterlijng
Davijdt van Bruijnijsse
J. v. d. Leur
Maatheus Bosvelt

[26-01-1748]
Op huijden den 26e Januarij 1748 compde. voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hend. Willems, jongman, geb. van Cassele in ???t lant van Cleeff, ende veele jaren alhier gewoonde hebbende, ende Johanna van der Made, geboren in de Nieuwe Tonge ende mede alhier woonagtig, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondight, toirconde geteeckent
Pdeo
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man

[27-01-1748]
Huijden den 27e Janrij. 1748 compareerde voor d??? ondergesz. schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbreght Brendong, j. m., geboren van Steenbergen, en veele jaren alhier gewoont hebbende, ende Jannetie Wms. van Golen, j. d. geboren en woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight, toirconde geteeckent datum utsa. P deo
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man

[12-02-1748]
Op huijden den 12e Feb. 1748 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hend. Willemsz ende Johanna van der Made, beijde woonagtigh alhier, welcke compten. naer dat hunne drie onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn
In oirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Buijnijsse
J. v. d. Leur
Gosewijnus de Man

[21-02-1748]
Huijden den 21e Feb. 1748 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt Bremdong ende Jannetie Wms. van Goolen, beide woonagtigh alhier, welcke comparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn
In oirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt

[03-05-1748]
Op huijden den 3e Meij 1748 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Will. Huijbs, wedr. van Marij Gillis, (en) woonagtig onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, ende Geertruij Prs. van Ouwenhoven, weduwe van Pr. Blom, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde zoo alhier als tot Ooltgensplaet de gewoonl. proclamatien mogten werden affgecondigt, toirconde geteeckent
C. v. d. Leur
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt

[21-05-1748]
Huijden den 21e Meij 1748 compde. voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Will. Huijbreghts ende Geertruij Prs. van Ouwenhoven, welke compten. naer dat soo alhier als tot Ooltgensplaet hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, toirconde geteeckent
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Maatheus Bosvelt??

[03-08-1748]
Huijden den 3e Augustij 1748 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Florens van der Ven, jongm., geb. tot Monster in ???t Westlant, ende veele jaren alhier gewoont hebbende, ende Maria Rinkels, weduwe van Pieter Ophoven, mede alhier woonagtigh, welcke comparanten verclaerden met den anderen beloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien alhier mogten werden affgecondigt, toirconde geteeckent, P. deo
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
A. Moris

[13-09-1748]
Huijden 13 Sept. 1748 compareerde voor de ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Florens van der Venne ende Maria Rinkels, welke compten. naerdat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, toirconde geteeckent,
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
J. v. d. Leur
Maatheus Bosvelt
A. Moris

[12-10-1748]
Op huijden den 12 Octob. 1748 compde. voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Corn. Tholenaer, weduwnaer van Dingna Jansz Nijsse, ende Isabella Martha, wed. van Pieter Koekuijt, mede alhier verblijff houd(end) of woonagtig, welcke compt. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proc.tien moeten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum utsa., P. deo
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse
J. v. d. Leur

[30-10-1748]
Op huijden den 30e Octob. 1748 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Tholenaar ende Isabella Martha, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestight zijn, toirconde geteekent
?? ?? ??C. v. d. Leur
?? ?? ??C. W. Kattestaart
?? ?? ??Davijdt van Bruijnijsse
J. v. d. Leur??
?? ?? ??H. de Haas

[04-01-1749]
Op huijden den 4e Januarij 1749 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van d??? Oude Tonge Martijnis Adrianisse de Wael, jongman, geboren ende woonagtig alhier, ende Geertruij Adrianisse Rommels, wed. van Jacob Legiersz, mede woonagtig onder dese jurisdictie, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum utsa.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[23-01-1749]
Op huijden den 23 Janrij. 1749 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Marijnis Adrianisse de Wael ende Geertruij Adrianisse Rommelsz, welcke compten. naer dat hunne huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Bruijnijsse
H. de Haas
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt

[27-03-1749]
Op huijden den 27e Maart 1749 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van d??? Oude Tonge Laurens van der A., weduwnaer van Maria Gidions, woonagtig tot Sommelsdijk, ende Maria Wagemakers, j. d., geboren van Steenbergen, ende laest gewoont hebbende onder de Oude Tonge, en nu alhier in de Oude Tonge voorsz., welcke compten. hebben verclaert onderlingh besloten te hebben een aenstaende huwelijk.??
In oirconde geteekent
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Maatheus Bosvelt

[14-04-1749]
Op huijden den 14 April 1749 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Laurens van der A. ende Maria Wagemaeckers, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Sommelsdijk hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, toirconde geteeckent
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[11-07-1749]
Op huijden den 11 Julij 1749 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Faesse, weduwnaer van Lenae Hultis, geb. van Bootse in ???t lant van Luijk, en eenige tijd alhier gewoond hebbende, ende Annae Assemaeckers, wede. van Jan Eijkens, mede alhier woonagtigh, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight, toirconde geteeckent, P. deo
C. v. d. Leur
H. de Haas
A. Moris

[28-07-1749]
Huijden den 28e Julij 1749 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Faesse ende Anna Assemaecker, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet zijn bevestigt, toirconde get.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Bruijnijsse
H. de Haas
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt
A. Moris
B. Voorhans

[24-10-1749]
Op huijden den 24e Octob. 1749 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Maerten Verkaert, jongem., geb. onder Steenbergen, en een geruijme tijd alhier gewoond hebbende, ende Marij Matthijsse, wede. laest van Pr. Faesse, welcke compten. verclaerden besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, toirconde get., P. deo
?? ?? ??C. v. d. Leur
?? ?? ??Gosewijnus de Man
B. Voorhans

[11-11-1749]
Op huijden den 11 Novemb. 1749 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Maerten Verkaert ende Maria Matthijsse, welke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijxe proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn. -
Toirconde geteekent
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Bruijnijsse
H. de Haas
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt
A. Moris

[06-03-1750]
Op huijden den 6 Maert 1750 compde. voor d??? onderget.de schout en schepen van de Oude Tonge Jan Michielsz Bijbel, wedr. van Janna Marijnisse Moerens, ende Dingna Corn. van Doornik, wede. van Gomert Thijsse, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonl. proclamatien mogten werden affgecondigt, toirconde get., P. deo
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Maatheus Bosvelt

[26-03-1750]
Op huijden den 26 Maart 1750 compareerde voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Michielsz Bijbel ende Dingna Corn. van Doornik, welcke compten. naerdat hunne onverhinderde huwelijkx proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt sijn, toirc. geteekent
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt
A. Moris
B. Voorhans

[26-06-1750]
Op huijden den 26 Junij 1750 compde. voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van de Clundert, wedr. van Geertruij van Gastel, ende Pieternelle Corn. Eijkbos, j. d., geboren en beijde woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogte werden affgecond., toirconde get., P. deo verclaert
?? ?? ??C. v. d. Leur
?? ?? ??Davijdt van Bruijnijsse
A. Moris

[13-07-1750]
Op huijden den 13 Julij 1750 compde. voor de onderge. schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van de Clundt. ende Pieternella Corn. Eijkbos, welke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestight zijn, toirconde get.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Bruijnijsse
H. de Haas
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt
A.. Moris
B. Voorhans

[28-08-1750]
Op huijden den 28e Aug. 1750 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Corn. Broer, wedr. van Catharina de Vos, ende Jannetie Hend. Roos, wed. van Bart Kloeck, welke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat de gewoonlijcke proclamatien ten dien eijnde mogte werden affgecondigt. Toirc. geteeckent
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man

[17-09-1750]
Op huijden den 17 Septr. 1750 compde. voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan. Corn. Broer, weduwenaer van Catharina de Vos, ende Jannetie Hendriks Roos, weduwe van Bart Kloeck, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwel. proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staat bevestigt sijn. Toirconde geteeckent
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man
A. Moris
B. Voorhans??

[09-10-1750]
Op huijden den 9 Octob. 1750 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jelier Vervloet, j. m., geb. en woonagtigh alhier, ende Catharina van Loon, j. d., geboren van Santvliet, ende een geruijmen tijd alhier gewoond hebbende, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogte werden affgec., toirconde get., P. deo
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
A. Moris

[27-10-1750]
Op huijden den 27e Octob. 1750 compde. voor d??? onderget.de schout ende schepenen van de Oude Tonge Jelier Vervloet ende Catharina van Loon, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt
A. Moris
B. Voorhans

[05-11-1750]
Op huijden den 5. Novemb. 1750 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Maggiel van der Vorst, wedr. van Jacomijntie Coopmans, ende Anna Potgieter, j. dogter, geboren en beijde woonagtig alhier, welke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondight. Toirconde get.
C. v. d. Leur
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt

[25-11-1750]
Op huijden den 25en Novemr. 1750 compareerde voor d??? onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge Maggiel van der Vorst ende Anna Potgieter, welke comparanten na dat hunne onverhinderde proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt zijn. Toirconde geteeckent
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[11-12-1750]
Op huijden den 11e Decemr. 1750 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van d??? Oude Tonge Wm. Centsz, weduwnaer van Aegtie Jansz van Bree, woonagtig onder Ooltgensplaet, ende Lena Harmans Zantboer, jonge dogter, geboren onder de Oude Tonge ende woonagtig alhier, welke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgevondigt, toirconde get.
?? ?? ??C. v. d. Leur
?? ?? ??Davijdt van Bruijnijsse
A. Moris

[12-12-1750]
Huijden den 12e Decemr. 1750 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Corn. van Etten, weduwnaer van Cornelia Jansz van Gastel, woonagtig alhier, ende Ghijsje Barents Vingerhoedt, j. d., geboren van Utrecht en lange jaren alhier woonagtig geweest sijnde, welke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt. Toirconde get., p. deo
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
A. Moris

[28-12-1750]
Op huijden den 28 Decemb. 1750 compde. voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis van Etten ende Ghijsje Barents Vingerhoet, welke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad, in den huwel. staet bevestigt zijn, toirc. geteeckent
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Bruijnijsse
H. de Haas
Gosewijnus de Man
Maatheus Bosvelt
A. Moris

[29-12-1750]
Op huijden den 29e Decemb. 1750 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van d??? Oude Tonge Wm. Centsz ende Lena Harmansz Zantboer, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Ooltgensplaet hebben gehad, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirc. get.
C. v. d. Leur
C. W. Kattestaart
Davijdt van Bruijnijsse
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[01-01-1751]
Op huijden den 1e Januarij 1751 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van Zoom, geb. van Halteren, weduwnr van Catha. Huijgens, hebbende alhier een ger. tijt gewoont, ende Maria Pieters van der Schilt, j. d., geboren en woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, toirconde get., P. deo
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
B. Voorhans

[18-01-1751]
Op huijden den 18e Januarij 1751 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van Zoom, wedr. van Catharina Huijgens, ende Maria Pieters van der Schilt, welcke compten naer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
H. de Haas??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans

[31-03-1751]
Huijden den 31 Maert 1751 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Corn. Nieuwland, j. m., geb. van Antwerpen ende woonagtig alhier, ende Aeltie Terwoerd, j. d., geb. van de N. Tonge ende mede alhier woonagtig, welcke compten. verclaerden besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt., toirc. get.
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[19-04-1751]
Op huijden den 19 April 1751 compde. voor de ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Corn. Nieuwland ende Aeltie Terwoerd, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirc. get.
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[21-04-1751]
Op huijden den 21 April 1751 compde. voor de onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Dionisius van der Schriek, jongm., geboren van Loon op Zant, ende Johanna van Nieuwkerk, j. d., geboren van Dordt. en veele jaren alhier alhier gewoont hebbende, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijk proclamatien mogten werden affgecondigt, toirc. get., P. deo
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Maatheus Bosvelt??

[11-05-1751]
Op huijden den 11e Meij 1751 compareerde voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Dionisius van der Schrieck ende Johanna van Nieuwkerck, welcke comparanten naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwel. staat bevestigt zijn, toirc. geteeckent
C. v. d. Leur??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[21-05-1751]
Op huijden den 21 Meij 1751 compde. voor d??? ondergeteek.de schout en schepenen van de Oude Tonge Johs. van Tongelaer, j. m., geb. van de Graaff en veele jaren alhier gewoont hebbende, ende Johanna van Riel, j. d., geboren in de N. Tonge en jegenwoordig woonagtigh alhier en laest tot Rotterdm., welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende ten dien eijnde dat de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Rotterdam mogte werden affgecondigt, toirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Gosewijnus de Man??
B. Voorhans

[10-06-1751]
Op huijden den 10 Junij 1751 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis van Tongelaer ende Johanna van Riel, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Rotterdm. hebben gehadt, in den huwel. staet bevestigt zijn, toirc. geteeckent.??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Maatheus Bosvelt
B. Voorhans

[30-09-1751]
Op huijden den 30e Sept. 1751 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Laurens Pietersz, wedr. van Geertie Dubois, woonagtig tot Dirxlandt, ende Geertruij Verhage, j d., geboren van Lottum, gelegen in Spaans Gelderlant, en woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende ten dien eijnde dat de gewoonlijk proclamatien soo alhier als tot D???lant mogten werden affgecondt., in oirconde get., P. deo verclaert??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Gosewijnus de Man

[01-10-1751]??
Op huijden den 1 Octob. 1751 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Lodewijck Nol, j. m., geb. van Overhage in ???t lant van Keulen, ende Margriet de Wit, j. d., geboren van Lingen en beijde veele jaren alhier gewoont hebbende, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[21-10-1751]
Op huijden den 21e Octob. 1751 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Laurens Pietersz ende Geertruij Verhage, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent,??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[23-10-1751]??
Huijden 23e Octob. 1751 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Lodewijcq Nol ende Margriet de Wit, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx procamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris??
B. Voorhans

[03-12-1751]
Op huijden den 3 Decemb. 1751 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Gerard Kivits, j. m., geb. van Loenhout, lande van Antwerpen, quartiere van Hoogstraet, en een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende, ende Maria Marc. Wapens, wed. van Jelier Huijbregts, welcke compten. verlaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwel., versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondt., toirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse

[24-12-1751]
Op huijden den 24 Decemb. 1751 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Gerard Kievids ende Maria Marcelisse Wapens, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[15-01-1752]
Op huijden den 15 Janrij. 1752 compde. voor de ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Adr. Hoendervanger, wedr. van Adriaentie van Asvelt, ende Johanna Maria Smits, wede. van Jan Melissen, beijde alhier woonagtigh, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[22-01-1752]
Op huijden den 22e Januarij 1752 compde. voor de onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Moris, j. m., geb. van Zanthoven bij Lier en jegenwoordig woonagtigh onder Ooltgensplaet, ende Martijntie Fabaert, j. d., geb. en woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwel., versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, toirc. get.??
?? ?? ??C. v. d. Leur??
?? ?? ??Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[28-01-1752]
Op huijden den 28 Janrij. 1752 compde. voor de onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Coopmans, jongm., geb. en woonagtigh alhier, ende Appolonia Jeliers, j. d., geboren ende mede alhier woonagtig, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt. Toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[31-01-1752]
Op huijden den 31 Janrij. 1752 compde. voor de ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Adriaen Hoendervanger ende Johanna Maria Smits, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirc. get.??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[08-02-1752]
Op huijden den 8e Febr. 1752 compde. voor de ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Moris ende Martijntie Fabaert, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Ooltgensplaet hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
A. Moris??
B. Voorhans

[14-02-1752]
Op huijden den 14 Feb. 1752 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Jacob Coopmans ende Appolonia Jeliersz, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, toirc. get.??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[18-03-1752]
Op huijden den 18e Maart 1752 compde. voor d??? onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Jacobs van Oven, wedr. van Geertruij van Roomen, ende Jannetie Dirks van Goolen, jonge dogter, geboren ende beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwel., versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[04-04-1752]??
Op huijden den 4e April 1752 compde. voor de onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Jacobs van Oven ende Jannetie Dirx van Golen, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
H. de Haas??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[15-04-1752]
Op huijden den 15e April 1752 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Will. Mart. van Hogenberg, j. (m.), geb. en woonagtig alhier, ende Pieternella van der Ven, j. d., geb. van Terhorst in Gelderlant ende mede alhier een geruijmen tijd gewoont hebbende, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonl. proclamatien mogten werden affgecondt, in oirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[02-05-1752]??
Op huijden den 2e Meij compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Willem Martijnsz van Hogenberg ende Pieternella van der Ven, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, toirconde geteeckendt??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[04-05-1752]
Op huijden den 4en Meij 1752 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Verschuur, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Johanna Fabaart, j. d., mede geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt

[22-05-1752]
Op huijden den 22e Meij 1752 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Verschuur ende Johanna Fabaert, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??

[24-06-1752]?? ??
Op huijden den 24e Junij 1752 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter de Wit, weduwnaer van Aeltie Corn. Verschuur, ende Elisabet Abels, j. d., geb. van Loons bij Rijerkerk ende een geruijmen tijdt alhier verkeert en gewoont hebbende, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Maatheus Bosvelt

[12-07-1752]
Op huijden den 12 Julij 1752 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter de Wit ende Elisabet Abels, welke compten. na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn. Toirconde geteekendt??
C. v. d. Leur??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[20-07-1752]
Op huijden den 20e Julij 1752 compareerde voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Aren van der Schilt, j. m., geboren en woonagtig alhier, ende Geertruij Jansz Corstiaens, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondt., in oirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse

[08-08-1752]
Op huijden den 8e Augustij 1752 compareerde voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Aren van der Schildt ende Geertruij Jansz Corstiaansz, welke compten. na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebbe(n) gehad, in den huwelijke(n) staat bevestigt sijn. Toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[09-02-1753]
Op huijden den 9e Feb. 1753 compde. voor de onderget.de schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Martijnisse Zoon, j. m., geb. alhier en woonagtig onder de N. Tonge, ende Elisabet Corn. van St. Annelant, j. d., geb. en woonagtigh alhier (geadsisteert met Corn. Kattestaert, haren voogd die in desen consenteerde), welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecond., toirconde get.??
C. v. d. Leur??
H. de Haas??
Maatheus Bosvelt

[28-02-1753]
Op huijden den 28e Feb. 1753 compde. voor d??? ondergeteeck.de schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Martijnisse Zoon ende Elisabet Corn. van St. Annelant, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet bevestigt zijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??

[[31-05-1753]
Op huijden den 31e Meij 1753 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbew. en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Teijsse, wedr. van Maria Theresia Povers, geb. te Straatsburg en jegenwoordig woonagtigh alhier, ende Anneke van Saxenhause, wede. van Willem Gerrits Hagevoot, geb. te Oukerke en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, toirconde get., f 5 : ,, : -??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[19-06-1753]
Op huijden den 19en Junij 1753 compareerden voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Tijrsser ende Anneke van Saxenhause, welke compten. na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt zijn, t??? oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[23-03-1754]
Op huijden den 23e Maart 1754 compareerde voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Maarten de Zeeuw, j. m., geb. tot Steenbergen en een geruijmen tijdt onder deese jurisdictie gewoondt hebbende, ende Johanna Robbers, j. d., geb. tot Oosterhoudt en jegenswoordig woonagtig onder de jurisdictie van Sommelsdijk, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden afgecondigt, toirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??

[19-04-1754]
Op huijden 19 April 1754 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Maerten de Zeeuw ende Johanna Robbers, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwel. proclamatien soo alhier als tot Sommelsd. hebben gehadt, in den huwelijcken staet sijn bevestigt, in oirconde get.??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Gosewijnus de Man??
Maatheus Bosvelt??

[30-08-1754]
Op huijden den 30e Augustij 1754 compde. voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Maerten Jacobs Leij, wedr. van Marij Roskam, woonagtig onder dese jurisdictie, en Maria Hendrix Mulder, j. d., geb. te Saaffelen en woonende in de N. Tonge, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondight, toirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[07-09-1754]
Op huijden den 7e Sept. 1754 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Sebregt Cramers, j. m., geb. van Obegt in ???t lant van Luijk en woonagtigh alhier, en Pieternel van Etten, wede. van Jan van Sundert, woonagtig tot ???t Stand daer buijten, welke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonl. proclamatien mogten werden affgecond., toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??

[14-09-1754]
Op huijden den 14e Septr. 1754 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Anthonij Matthijsse, j. m., geb. van Cloostersande bij Hulst, en een geruijmen tijdt alhier gewoondt hebbende, ende Pieternel Eijkbos, wede. van Jan van de Clundert, en mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden afgecondigt, toirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[20-09-1754]??
Op huijden den 20en Sept. 1754 compareerde voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Maarten Jacobs Leij ende Marij Roskam, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehadt, in den huwelijken staat zijn bevestigt, in oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
H. de Haas??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[28-09-1754]
Op huijden den 28e Septemb. 1754 compde. voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Sebregt Cramers ende Pieternel van Etten, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Stantdaerbuijten hebben gehadt, in den huwelijken staet zijn bevestigt, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[03-10-1754]
Op huijden den 3en October 1754 compareerde voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Anthonij Mattijsse ende Pieternel Eijkbos, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans

[10-01-1755]
Op huijden den 10e Janrij. 1755 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaen van den Dries, weduwnaer van Catharina van Deventer, ende Anna van Geel, j. d., geboren van Gastel ende beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans

[27-01-1755]
Op huijden den 27en Januarij 1755 compareerde voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaan van den Dries ende Anna van Geel, welke compten. na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn. Toirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans??

[04-04-1755]
Op huijden den 4en April 1755 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Machiel Schreuders, weduwnaer van Maria Philipse, ende Cornelia Verstaak, j. d., gebooren op de Made in Brabant ende beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse

[04-04-1755]
Op huijden den 4en April 1755 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jurrien Puthoff, j. m., geb. te Baukum in ???t Brandenburgs, ende Cornelia Marijn.sse Kroon, j. d., geb. onder Ooltgensplaat en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien?? mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse

[22-04-1755]
Op huijden den 22en April 1755 compareerde voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jurrien Pinthof ende Cornelia Marijnusse Kroon, welke compten. na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, t??? oirconde get.??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. Moris????

[26-04-1755]
Op huijden den 26en April 1755 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Machiel Schreuders ende Cornelia Verstaak, welke compten. na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, t??? oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans

[02-05-1755]
Op huijden den 2e Meij 1755 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Sijmon Coopmans, j. m., ende Cornelia Adrianisz Wapens, j. d., beijde geboren en woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonl. proclamatien mogten werden affgecondight, toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[26-05-1755]??
Op huijden den 26en Meij 1755 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Sijmonsz Coopmans ende Cornelia Adriaansz Wapens, welke compten. na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, t??? oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
H. de Haas??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans

[04-10-1755]??
Op huijden den 4en October 1755 compareerde voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Canis, wedr. van Lena Baggen, woonagtig alhier, ende Maria Wallardts, j. d., geb. tot Dechelle in ???t landt?? van Cassant en iegenswoordig woonagtig alhier, welke compten. verclaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als tot Ooltgensplaet mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, P. deo
do. Mede nogh gecompt. Pieter Arensz Jongeboer, j. m., geb. tot Gorkum, en Machel Vervoren, j. d., geb. van Middelharnis en beijde alhier woonagtig, in oirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[20-10-1755]
Op huijden den 20en October 1755 compareerde voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Canis ende Maria Wallardts, welcke compten. na dat hunne onverhinderde proclamatien zoo alhier als tot Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[20-10-1755]
Op huijden den 20e October 1755 compareerde voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Arensz Jongeboer ende Machel Vervooren, welke comparanten na dat hunne onverhinderde proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn. Toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G.de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??

[30-10-1755]
Op huijden den 30e Octob. 1755 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Johs. Winkels, wed. van Pieternel van der Bol, woonagtig onder Sommelsd., ende Catharina Nieulant, j. d., geb. van Antwerpen en woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Sommelsdijk mogte werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??

[07-11-1755]
Op huijden den 7en November 1755 compde. voor d??? ondergesz. schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Rijcke, j. m., geb. tot Dusse Muijlkerk en woonende onder deese jurisdictie van de Oude Tonge, en Pieternel de Been, j. d., geb. tot Wagenberg en meede woonende onder deese jurisdictie, welke compten. verclaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien alhier mogten werden afgekondigt, in oirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur,??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris

[24-11-1755]
Op huijden den 24e Novemb. 1755 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Rijcke ende Pieternel de Been, welcke compten. naer dat hunne drie onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet sijn bevestigt. Toirconde get.??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[27-12-1755]
Op huijden den 27 Decr. 1755 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Johs. Pennink, j. m., geb. van Thollenbeecq in ???t lant van Henegouwen, en Jacomina Clase Eijkbos, j. d., geboren en beijde alhier woonagtig, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonl. proclamatien mogten werden affgecondt., in oirc get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[10-01-1756]
Huijden den 10 Janrij. 1756 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van de Swalue, j. m., geb. van Zevenbergen, ende Adriana Engelbertsz, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien soo alhier als tot Zevenbergen mogten werden affgecondt., in oirc. get.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[17-01-1756]
Huijden den 17e Januarij 1756 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johs. Pennink en Jacomina Clase Eijkbos, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet sijn bevestigt, t??? oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans

[31-01-1756]
Huijden den 31e Januarij 1756 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude tonge Magchiel Adsse. van Aart, jongman, geb. van de Hoeven, en een geruijmen tijd alhier gewoont hebbende, ende Maria Corn. Mattheuwisse, j. d., geb. en mede alhier woonagtigh, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gew. proclamatien mogten werden affgecondigt, toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[03-02-1756]
Op huijden den 3e Feb. 1756 compde. voor d??? ondergeteek.de schout en schepen van de Oude Tonge Ad. Maes, wedr. van Catie Botbergh, woonende in de N. Tonge, en Adriaentie Fikken, wedr. van Corns. Eijkbos, woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt., toirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt

[04-02-1756]
Op huijden den 4e Feb. 1756 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan van de Swaluwe ende Adriana Engelberts, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Zevenbergen hebben gehad, in den huwelijken staet zijn bevestigt, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
H. de Haas??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??

[19-02-1756]
Op huijden den 19e Februarij 1756 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Magchiel van Aart ende Maria Corn. Mattheeuwisse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier hebben gehadt, in den huwelijken staat zijn bevestigt, t??? oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnisse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[23-02-1756]
Op huijden den 23 Feb. 1756 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaen Maas ende Adriaentie Fikke, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehadt, in den huwelijken staet zijn bevestigt??
C. v. d Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[02-04-1756]
Op huijden den 2e April 1756 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Will. Meuwisse Broeder, j. m., geb. van Meeuwen, en een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende, en Elisabet Kanis, j. d., geb. van Antwerpen en mede een geruijmen rijt alhier gewoont hebbende, welcke compten. verclaerden besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt., toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse
B. Voorhans

[09-04-1756]
Op huijden den 9 April 1756 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johs. Van Tongelaer, weduwnaer van Johanna van Riel, ende Neeltie van Thol, j. d., geb. van Keulen bij Berkel, en beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, toirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[20-04-1756]
Op huijden den 20. April 1756 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Wm. Meeuwisse Broeder ende Elisabet Kanis, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet sijn bevestigt, in oirconde geteeckent??
C. v. d Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt

[24-04-1756]
Op huijden den 24e April 1756 compde. voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Verschuer, wedr. van Johanna Fabaert, ende Johanna van Lieshout, j. d., geb. van Lint in de Meijerije van s??? Bosch, beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt. Toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
G. de Man??
Ma. Bosvelt

[24-04-1756]
Op huijden den 24e April 1756 compde. voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Matthijs Lambregts, j. m., geb. van Ekeren, en Elisabet de Wael, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt. Toirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[04-05-1756]??
Op huijden den 4e Meij 1756 compareerde voor d??? ondergeteeckendeschout en schepenen van de Oude Tonge Johannis van Tongelaar ende Neeltie van Thol, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnisse??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans?? ??

[10-05-1756]
Op huijden den 10e Meij 1756 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Matthijs Lambregtsz ende Elisabet de Wael, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijcks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Ma. Bosvelt??
B. Voorhans

[14-05-1756]
Op huijden den 14e Meij 1756 compde. voor d??? ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Verschuir ende Johanna van Lieshout, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestight sijn, in oirconde geteekent, -??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[04-06-1756]
Op huijden den 4e Junij 1756 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Wm. Gerrits Lut, j. m., en Jacomintie Brabers, j. d., geb. en beijde woonagtigh alhier, welke verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat de proclamatien ten dien eijnde mogte werden affgekondigt, toirc. get. P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[31-08-1756]
Op huijden den 31e Augustij 1756 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Gillis Terwoerd, j. m., geb. van de N. Tonge, ende Sara van Zon, geboren ende beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt, P. deo
Item
Compde. nogh Pieter de Mie, weduwnaer van Jacoba Engelen, ende Willemijntie van der Bol, wed. van Johs. Roestenbergh, welcke compten. alhier woonagtig mede verclaerden besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende de gewoonlijcke proclamatien mede mogten werden affgecondt., toirconde geteeckent.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[18-08-1756]
Op huijden den 18e Augustij 1756 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Gillis Terwoerd ende Sara van Zon, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt sijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans

[24-08-1756]
Op huijden den 24e Augustij 1756 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter de Mie ende Willemijntie van der Bol, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijk proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt sijn, in oirconde geteeckendt,??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Gosewijnus de Man?? ????

[08-10-1756]
Op huijden den 8e Octob. 1756 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Hendrik Alleman, j. m., geb. van Beest in Gelderlant, en Willemijntie van Gastel, wed. van Dirk van Golen, beijde alhier woonagtigh, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight, toirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[28-10-1756]
Op huijden den 28e Oct. 1756 compde. voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Alleman ende Willemijntie van Gastel, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehat, in den huwelijken staet zijn bevestigt, in oirconde geteeckent -??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Ma. Bosvelt??
A. Moris

[24-12-1756]
Op huijden den 24e Decemb. 1756 compde. voor de onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Pr. van den Bos, j. m., geb. van Rotterd., ende Maria van Son, jonge dogter, geboren en beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt., toirconde get., P. deo??
C. v. d . Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Maatheus Bosvelt

[11-01-1757]
Op huijden den 11en Janrij. 1757 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Pr. van den Bosch ende Maria van Son, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, in oirconde geteeckent, -??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris

[29-01-1757]
Op heden den 29e Januarij 1757 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Dilen, j. m., geb. tot Ekeren en woonagtig onder deese jurisdictie, ende Johanna Zantboer, wede. wijlen Nijs Arensz Bodt, meede woonagtig onder deese jurisdictie, welke comparanten verclaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
G. de Man??
Ma. Bosvelt

[14-02-1757]
Op huijden den 14e Feb. 1757 compde. voor de onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Dilen ende Johanna Santboer, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Ma. Bosvelt??
B. Voorhans

[06-05-1757]??
Op huijden den 6e Meij 1757 compareerde voor d??? ondergeteeckende schepenen van de Oude Tonge Jacob van Mil, j. m., geb. en woonagtigh alhier, ende Ariaantie Cornelisz Nijsse, j. d., geb. onder Ooltgensplaet en meede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[25-05-1757]
Op huijden den 25e Meij 1757 compde. voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Jacob van Mil ende Adriaentie Cornelisse Nijsse, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet bevestigt sijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. Moris??
B. Voorhans??

[14-10-1757]
Op huijden den 14e Octob. 1757 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Marcelis Adrsse. Wapens, j. m., geb. alhier en laest gewoont hebbende onder Sommelsdijk, en Aegtje Lenoij, j. d., geb. en woonagtig alhier, dewelcke verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende de proclamatien ten dien eijnde mogten werden affgecondigt, in oirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[28-10-1757]
Op huijden den 28e Octob. 1757 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Nijsse, j. m., geb. en woonagtigh alhier, ende Helena Adsse. van den Dries, j. d., mede alhier geboren en woonagtigh, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[02-11-1757]
Op huijden den 2e Novemb. 1757 compde. voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Marcelis Adsse. Wapens ende Aegtje Lenoij, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien soo alhier als tot Sommelsdijk hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt zijn, toirconde geteekent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[17-11-1757]
Op huijden den 17e Novb. 1757 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Nijsse ende Helena van den Dries, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet bevestight sijn, toirconde geteeckent??
C. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse
Maatheus Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[20-05-1757]
Op huijden den 20e Meij 1758 compde. voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Bartholomeus Johsse. van de Swalue, j. m., geb. alhier, ende Maria Philips, j. d., geb. van Gastel en beijde alhier woonagtigh, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Voorhans

[07-06-1758]
Op huijden den 7en Junij 1758 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Bartholomeus Johannisse van de Swaluwe ende Maria Philipsz, welcke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, t??? oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
G. de Man??
A. Moris

[08-06-1758]
Op huijden den 8en Junij 1758 compareerde voor d??? ondergeteec.de schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Coopmans, j. m., geb. in de Nieuwe Tonge, ende Maria Vegers, j. d., geb. te Ooltgensplaat en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
G. de Man??
Ma. Bosvelt

[30-06-1758]??
Op huijden den 30e Junij 1758 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Coopmans ende Maria Vegers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, t??? oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
H. de Haas??
G. de Man??
Ma. Bosvelt

[12-08-1758]
Op huijden den 12e Augustij 1758 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Steven Geerlings, wedr. van Catharina Eijgermans, j. d., geboren van Wetten bij Gelder, en thans alhier, welcke compten. met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijck, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgec., in oirc. get., P. deo
C. v. d. Leur??
G. de Man??
Ma. Bosvelt

[22-08-1758]
Op huijden den 22e Augustij 1758 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Philippus van Hoeck, wedr. van Anna Engelberts, ende Willemina Jansz, j. d., geboren van de Made, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien?? soo alhier als op de Made voorsz. mogte werden affgecondight, in oirc. geteeckent??
C. v. d. Leur??
Ma. Bosvelt??
B. Voorhans

[29-08-1758]
Op huijden den 29e Augustij 1758 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Steven Geerling ende Catharina Eijgermans, welcke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staat bevestight zijn, toirconde geteeckent, -??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Ma. Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[11-09-1758]
Op huijden den 11en September 1758 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Philippus van Hoeck ende Willemijna Jansz, welke comparanten naar dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot de Maade hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigdt sijn, toirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Ma. Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[22-09-1758]
Op huijden den 22e Septr. 1758 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Laurens Fontain, wedr. van Sandrina van Gils, woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphsland, ende Barbera Cornet, j. d., geb. onder St. Adolphsland voorn en iegenwoordig woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot St. Adolphsland mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[29-09-1758]??
Op huijden den 29e Septemb. 1758 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Anthonij?? Nuijts, j. m., geb. te Woensdregt, ende Maria Matthijsse, wede. laast van Maarten Verkade, en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
Ma. Bosvelt??
B. Voorhans??

[10-10-1758]
Op huijden den 10e Octob. 1758 compareerde voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Laurens Fontain ende Barbera Cornet, welcke comparanten naer dat soo alhier als tot Ooltgensplaet hunne onverhinderde huwelijcks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijcken staet bevestigt sijn, in oirconde geteeckent,??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. Moris??
B. Voorhans

[19-10-1758]
Op huijden den 19e Octob. 1758 compareerde voor d??? onderget.de schout en schepenen van de Oude Tonge Johs. van Hooijdonk, j. m., geb. in den Oudenbosch, en Grietie Adsse.?? Bremdong, j. d., geb. en beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen besloten te hebben een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent. P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[31-10-1758]
Op huijden den 31e Octob. 1758 compareerde voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Anthonij Nuijts ende Maria Matthijsse, welcke compten. naer het uijtgaan en eijnde der drie huwelijx proclamatien in den huwelijken staet bevestight zijn, in oiconde geteeckent,??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Ma. Bosvelt??
B. Voorhans

[03-11-1758]
Op huijden den 3e Novemb. 1758 compde. voor d??? onderg. schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Dirx van Heesteren, j. m., geb. in de N. Tonge, ende Aagje Clase Braber, j. d., geboren en beijde woonagtigh alhier, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondight, in oirconde geteeckent, P. deo
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[09-11-1758]
Op huijden den 9e Novemb. 1758 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis van Hooijdonk ende Grietie Adsse. Bremdong, welcke compten. naer dat hunne drie onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehadt, in den huw. staet bevestight zijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
G. de Man??
B. Voorhans

[24-11-1758]
Op huijden den 24en Novemb. 1758 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Dirksz van Heesteren ende Aegie Claasse Braber, welke compten. naer dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckendt??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Maatheus Bosvelt??
B. Voorhans

[02-03-1759]
Op huijden den 2e Maart 1759 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Corstiaens, j. m., geb. alhier, ende Appolonia Corn. van St. Annelant, j. d., geb. en beijde alhier woonagtig, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgec., toirconde get.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[21-03-1759]
Op huijden den 21e Maert 175(8)9 compareerde voor d??? onderget. schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Corstiaansz ende Appolonia Cornelisz van Sint Annelandt, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
G. de Man??
Ma. Bosvelt??
A Moris??
B. Voorhans

[30-03-1759]
Op huijden den 30e Maart 1759 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Corn. Rommels, j. m., geb. en woonagtigh alhier, ende Geertruij Weijmans, j. d., mede alhier geb. en woonagtig, welcke comten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight, in oirc. get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[23-04-1759]??
Op huijden den 23e April 1759 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Rommelsz ende Geertruij Weijmans, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staet bevestigt zijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Ma. Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans??

[08-09-1759]
Op huijden den 8en September 1759 compareerde voor de ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Klaas van der Bol, wedr. van Leena Campschot, woonagtig te Stadt aan ???t Haringvliedt, ende Martijntie Gerritsz Kempenaer, j. d., geb. en woonagtig alhier, welke compten. verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Stadt voorn. mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent??
C. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Voorhans

[25-09-1759]??
Op huijden den 25e September 1759 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Klaas van der Bol ende Martijntie Gerritsz Kempenaer, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Stadt aan ???t Haringvliet hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, in oirconde get.??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Ma. Bosvelt??
A. Moris??
B. Voorhans

[27-03-1760]
Op huijden den 27 Maart 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Jeliersz van Nederpelt, j. m., geb. onder de Nieuwe Tonge en woonagtig alhier, ende Anna Barends van Dongen, j. d., geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaet en mede alhier woonagtig, welcke compten. met den anderen verclaerden besloten te hebben een aenstaende huwelijck, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight, in oirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[14-04-1760]
Op huijden den 14e April 1760 compde. voor d??? onderget. schout ende schepenen van de Oude Tonge Corn. Jeliers van Nederpelt ende Anna Barends van Dongen, welke persoonen na dat hunne onverhinderde huwelijx proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteeckent, -??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans

[18-04-1760]
Op huijden den 18 April 1760 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Hend. Pietersz Blom, j. m., geb. en alhier woonagtig, ende Jacomintie Clase Braber, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welcke compten. verclaerden met den anderen te hebben?? besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondt., in oirconde get., P. deo,??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[06-05-1760]
Op huijden den 6e Meij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Pietersz Blom ende Jacomijntje Klaasse Braber, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. Moris??
B. Voorhans??
Aren van St. Annelant

[16-05-1760]
Op huijden den 16 Meij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Coopmans, wedr. van Maria Vegers, woonagtig alhier, ende Neeltje Goverds Nijsse, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogte werden afgekondigt, in oirconde geteeckent, P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[03-06-1760]
Op huijden den 3en Junij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Coopmans ende Neeltje Goverdtsz Nijsse, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt zijn, in oirconde geteeckent??
G. de Man??
B. Voorhans??
Aren van St. Annelant

[07-06-1760]??
Op huijden den 7e Junij 1760 compde. voor d??? onderget. schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Munts, j. m., geboren van Berlicum, Meijerij van s??? Hertogenbos, en wooagtig alhier, ende Maria Jansz Roestenberg, j. d., geb. en woonagtig alhier, welcke met den anderen verclaerden te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgecondight, in oirconde get., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[24-06-1760]
Op huijden den 24en Junij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Munts ende Maria Jansz Roestenberg, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. Moris??
B. Voorhans??
Aren van St. Annelant??

[18-07-1760]
Op huijden den 18en Julij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Willem van Roomen, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Dina Jeroensz Kloet, j. d., geb. en mede woonagtigh alhier, welke compten. verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, P. deo??
C. v. d. Leur??
B. Voorhans??
Aren van St. Annelant

[18-07-1760]
Op huijden den 18e Julij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tinge Jillis Johannisse Kloet, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Janna Claasse Braber, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke compten. verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent. -??
C. v. d. Leur??
B. Voorhans??
Aren van St. Annelant

[04-08-1760]??
Op huijden den 4en Augustij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Willem van Roomen ende Dina Jeroensz Kloet, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
Pieter van den Bergh

[04-08-1760]
Op huijden den 4en Augustij 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jillis Johannisse Kloet ende Johanna Claasse Braber, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
Pieter van den Bergh

[27-09-1760]
Op huijden den 27en September 1760 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Schippers, wedr. van Jannetje van As, woonagtig onder dese jurisdictie, ende Jannetje Willemsz Booms, wede. van Hendrik Rutte, woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Sommelsdijk (alwaar den bruijdegom laast woonagtig is geweest) mogten werden afgekondigt, in oirconde geteeckent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
B. Voorhans.??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[20-10-1760]
Op huijden den 20en October 1760 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Pieter Schippers ende Jannetje Willemsz Booms, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Sommelsdijk hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. van St. Annelant
Pieter van den Bergh

[16-01-1761]
Op huijden den 16en Januarij 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Andries Dirksz van der Maade, j. m., gebooren onder Zevenbergen, en woonagtig alhier, en Maria Cornelisse Nijsse, j. d., geb. en woonagtig alhier, welke compten. verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende?? dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent, P. deo??
C. v. d. Leur??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant

[16-01-1761]
Op huijden den 16en Januarij 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Kouwe, wedr. van Maria Kampschout, woonagtig alhier, ende Appolonia Legiersz, wede. van Jacobus Coopmans, mede woonagtig alhier, welke compten. verclaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant

[02-02-1761]
Op huijden den 2en Februarij 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Andries Dirksz van der Maade ende Maria Cornelisse Nijsse, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[02-02-1761]
Op huijden den 2en Februarij 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Kouwe ende Appolonia Legiersz, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[27-02-1761]
Op huijden den 27en Februarij 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Barendt Wiessems, j. m., gebooren onder de heerlijkheijd Dulmen in ???t Munstersche en tegenwoordig alhier verblijff houdende, en Anna Robbers, wede. van?? Maarten de Zeeuw, woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[24-03-1761]
Op huijden den 24en Maart 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Barend Wiessems ende Anna Robbers, welke personen na dat hunne onverhinderde proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[27-03-1761]
Op huijden den 27en Maart 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Roelofs, wedr. van Jannetje Marijnisz Bogaerdt, woonagtig in de Nieuwe Tonge, en Maria Wallaards, wede. van Pieter Canis, woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als in de Nieuwe Tonge voorn. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
Pieter van den Bergh

[10-04-1761]
Op huijden den 10en April 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Jongeboer, wedr. van Maggeltje Vervooren, en woonagtig alhier, en Neeltje Lambrechts, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
B. Voorhans??
Aren van Sint Annelant

[20-04-1761]
Op huijden den 20en April 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Roelofs end Maria Wallardts, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
Aren van St. Annelant??
Pieter van den Berg(h)

[17-04-1761]
Op huijden den 17en April 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Daanen, j. m., geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Steenbergen voorn. mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[29-04-1761]
Op huijden den 29en April 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Pieter Jongenboer ende Neeltje Lambrechts, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent. -??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[04-05-1761]
Op huijden den 4en Meij 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Daanen ende Aaltje Terwoerdt, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Steenbergen hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??

[29-08-1761]
Op huijden den 29en Augustus 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Broeder, wedr. laast van Jannetje Roos, ende Cornelia Jaspersz van der Steen, wede. van Cornelis Lambregts, beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[15-09-1761]
Op huijden den 15en September 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Broeder ende Cornelia Jaspersz van der Steen, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Berg(h)

[25-09-1761]
Op huijden den 25en September 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Gerrit Steegmans, j. m., geb. te Welten in Spaans Gelderlant, laast gewoondt hebbende onder de jurisdictie van Melissant en jegenwoodig woonagtig alhier, ende Anna Margreta Verhaage, wede. van Gerrit van de Winkel, mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Melissant voorn. mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[12-10-176]
Op huijden den 12en October 1761 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Gerrit Steegmans ende Anna Margareta Verhage, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Melissant hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Aren van St. Annelant??
Pieter van den Berg(h)??

[26-12-1761]
Op huijden den 26e Decemb. 1761 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Pietersz van Kranenbroek, j. m., geb. te Etten onder de Baronie van Breda en woonagtig onder Ooltgensplaat, ende Pieternel Barendtsz van Dongen, j. d., geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat en woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Ooltgensplaat voorn. mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent datum uts., pro deo??
C. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[11-01-1762]
Op huijden den 11en Januarij 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Pietersz van Kranenbroek ende Pieternel Barendsz van Dongen, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Ooltgensplaat hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent.??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??

[29-01-1762]
Op huijden den 29en Januarij 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Kouwe, weduwnaar van Appolonia Legiersz, en woonagtig alhier, ende Tannetje Bremdongh, j. d., geb. en mede woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., P. deo??
C. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??

[30-01-1762]
Op huijden den 30en Januarij 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacob van Proijen, j. m., geb. onder de Nieuwe Tonge, ende Manria Mangelaar, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., P.deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[16-02-1762]
Op huijden den 16en Februarij 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacob van Proijen ende Maria Mangelaar, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken?? staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent. -??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Leendert van Putten

[16-02-1762]
Op huijden den 16 Februarij 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Kouwe ende Tannetje Bremdongh, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
C. W. Kattestaart??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Berg(h)??
Leendert van Putten

[02-04-1762]
Op huijden den 2en April 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Aren van der Schilt, wedr. van Geertruij Corstiaansz, ende Cornelia Nijsse, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verclaerden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[03-04-1762]
Op heden den 3e April 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en?? schepenen van de Oude Tonge Jacobus Legiersz, j. m., geb. en woonagtigh alhier, ende Grietje Nijsse, j. d., geb. te Wel ressort der stadt Gelre in ???t Pruijssische, en mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[20-04-1762]
Op huijden den 20en April 1762 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Aren van der Schilt ende Cornelia Nijsse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[20-04-1762]
Op huijden den 20en April 1762 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Legiersz ende Grietje Nijsse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??

[22-05-1762]
Op huijden den 22en Meij 1762 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Joseph Bosmans, j. m., geb. tot Z.zee, woonende alhier, ende Adriana Mattheeuwisse, j. d., geb. en mede woonagtigh alhier, welke comparanten verclaerden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent, Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh??

[07-06-1762]
Op huijden den 7en Junij 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Joseph Bosmans ende Adriana Mattheeuwisse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. van St. Annelant??
Pieter vanden Bergh

[06-08-1762]
Op huijden den 6en Augustij 1762 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Winkels, wedr. laast van Ida La Noij, woonagtig onder de jurisdictie van Sommelsdijk, ende Elisabeth van Sintannelant, j. d., geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Sommelsdijk voorn. mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
C. v. d. Leur??
B. Voorhans??
B. Alderkerk

[24-08-1762]
Op huijden den 24e Augustus 1762 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Winkels ende Elisabeth van Sintannelant, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Sommelsdijk hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteeekent??
G. de Man??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk

[19-11-1762]
Op huijden den 19en November 1762 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Floor de Jongh, wedr. van Janna Anthonisz Bellaards, woonagtig onder de jurisdictie van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ende Maria Hendriksz van der Steege, wede. van Aalbert Janse Appeltere, woonagtig onder dese jurisdictie, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Adolphslant voorn. mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., P. deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[07-12-1762]
Op huijden den 7en December 1762 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Floor de Jongh ende Maria Hendriksz van der Steege, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk

[17-03-1763]
Op huijden den 17 Maert 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Jonkers, j. m., geb. onder Boxel, ende Margriet Jansz, wede. van Dirk op den Camp, beijde woonagtigh onder dese jurisdictie, welke comparanten verclaerden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts.??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans

[05-04-1763]
Op huijden den 5en April 1763 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Jonkers ende Margtiet Jansz, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
Leendert van Putten

[15-04-1763]
Op huijden den 15en April 1763 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Andries Koone, wedr. van Geertruij Janse de Bruijn, woonende onder de jurisdictie van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet Den Bommel etca., ende Cornelia Flipse, j. d., geb. te Gastel en woonende alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Adolphslant voorn. mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur,??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[23-04-1763]
Op huijden den 23en April 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Rommelsz, wedr. van Geertruij Weijmans, ende Geertruij van Oxel, j. d., geb. te Wassenburgh in Gulikerlandt en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijd van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[03-05-1763]
Op huijden den 3en Meij 1763 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Andries Koone ende Cornelia Philipse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Adolphslant hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
G. de Man??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk??
Mij adj. secrets. present??
A. v. d. Leur

[11-05-1763]
Op huijden den 11en Meij 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Rommelsz ende Geertruij van Oxel, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. van Sint Annelant??
B. Alderkerk??

[13-05-1763]
Op huijden den 13en Meij 1763 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Barendt Vlaskamp, j. m., geb. en woonagtig alhier, en Maria Winkels, j. d., geb. en laast gewoondt hebbende onder de jurisdictie van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en iegenswoordig mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Adolphslant voorn. mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
Pieter van den Bergh

[01-06-1763]
Op huijden den 1en Junij 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Barend Vlaskamp ende Maria Winkels, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Adolphslant hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk

[03-08-1763]
Op huijden den 3e Augustus 1763 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Nuijte, wedr. van Anna Maria van Tongelaar, ende Geertruij Wambagh, j. d., geb. te Dusseldorp en beijde woonagtigh alhier, welke comparanten verclaerden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[22-08-1763]????
Op huijden den 22en Augustus 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan Nuijte ende Geertruij Wambagh, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
Aren van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk??

[21-10-1763]
Op huijden den 21en October 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Nijs Jansz, j. m., geb. te Capelle bij de stadt Gelre en woonagtigh alhier, ende Jacomijntje van Kaap, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[11-11-1763]
Op huijden den elffden November 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Nijs Jansze ende Jacomijntje van Kaap, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
C. v. d. Leur??
Aren van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[25-11-1763]
Op huijden den 25en November 1763 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Willem Hoogenberg, wedr. van Pieternella van der Ven, ende Catharina Campenhout, j. d., geb. en beijde woonagtigh alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[25-11-1763]
Op huijden den 25en November 1763 compareerde voor d?? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Lodewijk Nol, wedr. van Grietje de Wit, ende Aaltje Grimberge, j. d., geb. te Wennekendonk, land van Cleeff, beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgecondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[13-12-1763]
Op huijden den 13en December 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Willem Hoogenbergh ende Catharina Campenhout, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huweljken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse
G. de Man??
B. Voorhans
A. van St. Annelant
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[13-12-1763]
Op huijden den 13 December 1763 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Lodewijk Nol ende Aaltje Grimberge, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans
A. van St. Annelant
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[16-12-1763]
Op huijden den 16en December 1763 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacob van Proijen, wedr. van Maria Mangelaar, ende Cornelia Pietersz van Sint Annelant, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh??

[05-01-1764]
Op huijden den 5en Januarij 1764 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jacob van Proijen, ende Cornelia Pietersz van Sintannelant, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
Mij adjt. secrets. present??
A. v. d.. Leur

[06-04-1764]
Op huijden den 6en April 1764 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Joseph Robbregtsz, wedr. van Adriana Cornelisse, ende Pieternella Jooste Heijnde, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[13-04-1764]
Op huijden den 13en April 1764 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis de Mie, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Geertruij Pietersz Kookuijt, j. d., geb. te Venlo en mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgecondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk

[27-04-1764]
Op huijden den 27en April 1764 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Joseph Robbregtsz ende Pieternella Jooste Heijnde, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staet bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
G. de Man??
Aren van St. Annelant??
B. Alderkerk??
Mij adjt. secrets. present??
A. v.d. Leur

[02-05-1764]
Op huijden den 2en Meij 1764 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarde ende schepenen van de Oude Tonge Johannis de Mie ende Geertruij Pietersz Kookuijt, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks procamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
B. Alderkerk

[09-11-1764]
Op huijden den 9en November 1764 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Arnoldus van Helmondt, j. m., geb. te Oosterhout en woonagtigh alhier, ende Adriana Nieuwlandt, j. d., geb. en mede woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[27-11-1764]
Op huijden den 27en Novemb. 1764 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Arnoldus van Helmondt ende Adriana Nieuwlandt, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[21-01-1765]
Op huijden den 21en Januarij 1765 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Anthonij van der Maat, woonagtig alhier, ende Maria Elizabeth van Lichtenbergh, laast gewoond hebbende te Scherpenheuvel in Brabandt en iegenwoodigh mede woonagtigh alhier, dewelke na voorgaande gedaane ondertrouw tot Scherpenheuvel voornt., mitsgaders na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Scherpenheuvel voornt. hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
B. Alderkerk

[25-01-1765]
Op huijden den 25 Januarij 1765 compde. voor d??? ondergeteeckende schout en schepenen van de Oude Tonge Johs. Nijsse Braber, j. m., geb. onder de Nieuwe Tonge en alhier woonagtig, ende Maria Jansz Lokker, wede. van Gill. Rommels, mede alhier woonagtigh, welke compten. verclaerden met den anderen te hebben besloten een aenstaende huwelijk, versoeckende de gewoonlijke proclamatien mogte werden affgecondigt, in oirc. get. -??
C. v. d. leur??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[02-02-1765]
Op huijden den 2en Februarij 1765 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Frans Faassen, j. m., geb. in de Hoeven en woonagtigh alhier, ende Maria van Tilburgh, j. d., geb. en mede woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent, datum uts.??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[12-02-1765]
Op huijden den 12en Februarij 1765 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Nijsse Braber ende Maria Jansz Lokker, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent.??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[18-02-1765]
Op huijden den 18en Februarij 1765 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Frans Faassen ende Maria van Tilburg, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[12-04-1765]
Op huijden den 12en April 1765 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Buijs, j. m., geb. te Wagenbergh, ende Anthonetta de Swart, j. d., geb. op de Hooge Swaluwe en beijde woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk

[12-04-1765]
Op huijden den 12en April 1765 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Smits, j. m., geb. te Winnendaal, lande van Cleef, en woonagtigh alhier, ende Maria Kanis, j. d., geb. en mede woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijcke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk

[30-04-1765]
Op huijden den 30en April 1765 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Buijs ende Anthonetta de Swart, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[30-04-1765]
Op huijden den 30en April 1765 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder van de Oude Tonge Hendrik Smits ende Maria Kanis, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[17-01-1766]
Op huijden den 17en Januarij 1766 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Marijnusse Coopmans, j. m., geb. te Alphen, ende Cornelia Nijsse, weduwe van Aren van der Schilt, beijde woonagtigh alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
C. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[17-01-1766]
Op huijden den 17en Januarij 1766 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan van der Maade, j. m., geb. te Zeevenbergen, ende Jacomijna Jelierse, j. d., geb. ende beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
C. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[03-02-1766]
Op huijden den 3en Februarij 1766 compareerde voor d?? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Marijnisse Coopmans ende Cornelia Nijsse, welke peronen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant

[03-02-1766]
Op huijden den 3en Februarij 1766 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan van der Maade ende Jacomijns Jelierse, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent.??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant

[20-06-1766]
Op huijden den 20en Junij 1766 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Broeder, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Maria Cajens, weduwe van Hendrik Smits, mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten?? anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts. Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh??

[07-07-1766]
Op huijden den 7en Julij 1766 cpmpareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Broeder ende Maria Cajens, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. van den Bergh??
B. Alderkerk

[25-07-1766]
Op huijden den 25en Julij 1766 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Francis Betrams, j. m., geb. te Zutphen, en Anna Catharina Pietersz, j. d., geb. te Eekeren en beijde woonagtigh onder dese jurisdictie, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Prodeo??
G.de Man??
B. Voorhans,??
A. van St. Annelant??

[11-08-1766]
Op huijden den 11en Augustus 1766 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Francis Betrams ende Anna Catharina Pietersz, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt sijn, in oirconde geteeckendt??
Davijdt van Bruijnisse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[15-08-1766]
Op huijden den 15en Augustus 1766 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Willemsz, weduwnaer van Johanna van der Maade, ende Sijtje Janse Clavers, weduwe van Arnoldus Free, beijde woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke prolamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent, datum uts.??
C. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
P. van den Bergh????

[15-08-1766]
Op huijden den 15en Augustus 1766 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Joost Janse Kloet, j. m., geb. en woonagtigh alhier, ende Adriana Bogaards, j. d., geb. onder de NieuweTonge en mede woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
P. van den Bergh

[02-09-1766]
Op huijden den 2en September 1766 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Willemsz ende Sijtje Janse Clavers, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijk proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. van den Bergh??
B. Alderkerk

[02-09-1766]
Op huijden den 2en September compareerde voor d??? ondergeteeckende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Joost Janse Kloet ende Adriana Bogaards,welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. van den Bergh??
B. Alderkerk

[29-11-1766]
Op huijden den 29en November 1766 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Laurens Barel, j. m., geb. te Standaarbuijten en laast gewoond hebbende te Prinslant, ende Adriana Hopstaaken, j. d., geb. in den Oudenbosch ende beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt soo alhier als te Prinslant, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
C. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk??

[22-12-1766]
Op huijden den 22en December 1766 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Laurens Barel ende Adriana Hopstaaken, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Prinslandt hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. van den Bergh

[02-01-1767]
Op huijden den 2en Januarij 1767compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Buijs, weduwnaer van Antoneth de Swart, ende Maria Eskens, j. d., geb. te Terheijden en beijde woonagtigh alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum utsa., Pro deo??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
B. Alderkerk

[19-01-1767]
Op huijden den 19en Januarij 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Buijs ende Maria Eskens, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt sijn, in oirconde geteeckent??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. van den Berg??
B. Alderkerk

[[03-04-1767]
Op huijden den 3en April 1767 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Willem van der Maade, j. m., geb. in de Nieuwe Tonge, ende Elisabeth Rasenbergh, j. d., geb. onder Oosterhout, Baronie van Breda, laast gewoond hebbende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, en iegenwoordigh beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als te Ooltgensplaat mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[21-04-1767]
Op huijden den 21en April 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Willem van der Maade ende Elizabeth Rasenbergh, welke personen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Ooltgensplaat hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk????

[01-05-1767]
Op huijden den 1en Meij 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Coenraad Hoffman, j. m., geb. te Borgelo onder Osnabrugge, ende Pieternella van Etten, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum utsa., Pro deo??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Alderkerk

[18-05-1767]
Op huijden den 18en Meij 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Coenraat Hoffman ende Pieternella van Etten, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt zijn, in oirconde geteekent??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. van den Bergh??
B. Alderkerk

[31-07-1767]
Op huijden den 31en Julij 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Herman van der Bol, j. m., geb. in de Nieuwe Tonge, ende Elisabeth van Sintannelant, weduwe van Jan Zoon, en beijde woonagtigh alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekend, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[15-08-1767]
Op huijden den 15en Augustus 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Bastiaan Pieters, weduwnaer van Janneken Weijlands, woonagtigh alhier, ende Christina Siebers, weduwe van Melchior Verhaage, laast gewoond hebbende in de Zuijdzeijde, jurisdictie van St. Adolphslant dat men noempt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en iegenwoordig mede woonagtigh alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot St. Adolphslant voornt. mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum utsa., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk

[17-08-1767]
Op huijden den 17en Augustus 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Herman van der Bol ende Elisabeth van Sintannelant, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Voorhans??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk

[07-09-1767]
Op huijden den 7en September 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Bastiaan Pieterse ende Christiana Siebers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclaclamatien soo alhier als te?? St. Adolphslandt hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
A. van St. Annelant??
B. Alderkerk

[16-10-1767]
Op huijden den 16en October 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Vos, j. m., geb. in den Oudenbos en woonagtig alhier, ende Johanna van Tilburg, j. d., geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[02-11-1767]
Op huijden den 2e November 1767 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewrd. ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Vos ende Johanna van Tilburg, welke persoonen na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum utsa.??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk

[09-01-1768]
Op huijden den 9en Januarij 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Adrianus Rommelsz, j. m., geb. onder Gastel, ende Elisabeth van Nispen, j. d., geb. onder Den Bommel en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk , versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[14-01-1768]
Op huijden den 14 Januarij 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Hulscher, j. m., geb. te Beesten in ???t graaffschap Lingen ende woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphslant dat men noempt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ende Leena van Eck, j. d., geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verclaarden metten anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als te St. Adoplhsland voornt. mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent, datum uts.??
A. v. d Leur??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk

[25-01-1768]
Op huijden den 25en Januarij 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Adrianus Rommelsz ende Elisabeth van Nispen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk

[25-03-1768]
Op huijden den 25en Maart 1768 compareerde voor?? d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Nijsse, j. m., ende Neeltje Weijmans, j. d., beijde geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk

[11-04-1768]
Op huijden den 11en April 1768 compareerde voor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Nijsse ende Neeltje Weijmans, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh

[23-05-1768]
Op huijden den 23en Meij 1768 compareerde voor schout ende schepenen van de Oude Tonge dese onderteekend hebbende Jan Hulscher ende Leena van Eck, welke comparanten na dat uijt kragte van het placaat van Haar Edelgroot Mogende van dato 24en Januarij 1755 van ses weeken tot ses weeken hunne drie onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh

[15-07-1768]
Op huijden den 15en Julij 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Aren van Ooijen, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Maria van Kampen, j. d., geb. te Dirxlant, en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent, datum utsa., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant (doorgestreept)

[01-08-1768]
Op huijden den 1en Augustus 1768 compareerdevoor d??? ondergeteeckende schout ende schepenen van de Oude Tonge Aren van Ooijen ende Maria van Kampen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteeckent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh

[07-09-1768]
Op huijden den 7e September 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan van Kampen, j. m., geboren te Dirksland en woonagtig alhier, ende Anna Maria Kokke, j. d., gebooren te Loon op Zant en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum utsa., Prodeo??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
B. Alderkerk??
Mij gesw. clerq present??
J. Sterrenburg

[15-09-1768]
Op huijden den 15en September 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Minke, j. m., geb. en laast gewoond hebbende in de Nieuwe Tonge en iegenswoordig woonagtig alhier, ende Geertruij Wambagh, weduwe van Adriaan Nuijte, mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als in de Nieuwe Tonge voornt. mogten werden affgekondigt, in oirconde geteeckent, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[26-09-1768]
Op huijden den 26en September 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan van Kampen ende Anna Maria Kokke, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk

[03-10-1768]
Op huijden den 3en October 1768 compareerde voor d????? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Minke ende Geertruij Wambag, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk?? ??

[30-11-1768]
Op huijden den 30en November 1768 compareerde voor d????? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Bouwen van Etten, weduwnaer van Neeltje Jansz Clavers, woonende alhier, ende Christina Jansz Hermanse, j. d., geb. te Groenstraat in Gulickerlandt, laast gewoond hebbende onder de jurisdictie van Sommelsdijk en iegenswoordig mede woonagtigh alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als te Sommelsdijk voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
B. Voorhans??
B. Alderkerk??

[19-12-1768]
Op heden den 19en December 1768 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Bouwen van Etten ende Christina Jansz Hermanse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als tot Sommelsdijk hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
A. van St. Annelant??
B. Alderkerk

[10-03-1769]
Op huijden den 10e Maart 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan van Kansteren, j. m., geb. in de Nieuwe Tonge en woonagtig alhier, ende Clara van Nederpelt, j. d., mede geb. in de Nieuwe Tonge en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[10-03-1769]
Op huijden den 10e Maart 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Michiel van Aart, weduwnaar van Maria Mattheeuwisse, ende Maria Schollaard, weduwe van Jan van den Berg, beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[28-03-1769]
Op huijden den 28en Maart 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan van Kansteren ende Clara van Nederpelt, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk

[28-03-1769]
Op huijden den 28en Maart 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Michiel van Aart ende Maria Schollaard, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk

[08-04-1769]
Op huijden den 8en April 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Joseph Robbregtsz, weduwnaar laast van Pieternella Heijnde, ende Maatje Minke, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[21-04-1769]
Op huijden den 21en April 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gerardus van Oxel, j. m., geb. te Wassenburg in Gulikerland, ende Elisabet Cains, weduwe van Willem Broeder, en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[24-04-1769]
Op huijden den 24en April 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Joseph Robbregtsz ende Maatje Minke, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh?? ?? ????

[05-05-1769]
Op huijden den 5en Meij 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tnge Johannis van de Swaluwe, weduwnaar van Adriana Engelberts, woonende onder de jurisdictie van Steenbergen, ende Helena de Locker, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien?? soo alhier als tot Steenbergen voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
A. van St. Annelant??
B. Alderkerk
[08-05-1769]
Op huijden den 8en Meij 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gerardus van Oxel ende Elisabet Cains, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
B. Alderkerk

[22-05-1769]
Op huijden den 22en Meij 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis van de Swaluwe ende Helena de Locker, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Steenbergen hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekent, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[03-06-1769]
Op huijden den 3en Junij 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Claas van der Bol, weduwnaar van Martijntje Kempenaar, ende Johanna van Kampen, weduwe van Wilhelmus Rosveld, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[20-06-1769]
Op huijden den 20e Junij 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Claas van der Bol ende Johanna van Kampen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[02-09-1769]
Op huijden den 2e September 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt Breepoel, j. m., geb. en woonagtig allhier, ende Martijna Fabert, weduwe van Johannis Moris, mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk

[21-09-1769]
Op huijden den 21en September 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt Breepoel ende Martijna Fabert, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevesetigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans

[23-12-1769]
Op huijden den 23en December 1769 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge monsr. Adrianus van den Berg, j. m., geb. te Gastel, ende Maria van Son, weduwe van mons. Pieter van den Bos, en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant??

[08-01-1770]
Op huijden den 8en Januarij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge mons. Adrianus van den Berg ende Maria van Son, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[18-01-1770]
Op huijden den 18 Januarij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Kempenaar, j. m., ende Jacoba Legiersz, j. d., beijde geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Mij gesw. clercq present??
J. Sterrenburg

[05-02-1770]
Op huijden den 5en Februarij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Kempenaar ende Jacoba Legiersz, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Voorhans??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk??
Mij gesw. clercq??
J. Sterrenburg

[09-02-1770]
Op huijden den 9en Februarij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Vergouwe, j. m., geb. te Groot Zundert in de Baron(n)ie van Breda, ende Grietje Nijsse, wede. van Jacobus Legiersz, beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[26-02-1770]
Op huijden den 26e Februarij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Vergouwe ende Grietje Nijsse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
B. Alderkerk

[24-03-1770]
Op huijden den 24en Maart 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Mattijs Moolenaar, j. m., geb. en woonagtig te Herkingen, ende Arentje van der Schilt, j. d., geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als tot Herkingen voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[31-03-1770]
Op huijden den 31en Maart 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Michiel Bosman, j. m., geb. te Herkingen, ende Pieternella Welters, j. d., geb. te Glabbeek in Gulikerland en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant

[17-04-1770]
Op huijden den 17en April 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Mattijs Moolenaar ende Arentje van der Schilt, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als tot Herkingen hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[17-04-1770]
Op huijden den 17en April 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Michiel Bosman ende Pieternella Welters, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans??
Pieter van den Bergh??
B. Alderkerk

[05-05-1770]
Op huijden den 5en Meij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gillis Fabert, j. m., ende Jacomijna Keijzer, j. d., beijde geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Voorhans??
B. Alderkerk??

[12-05-1770]
Op huijden den 12 Meij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Zantboer, j. m., geb. onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge en woonagtig alhier, ende Hendrina Roestenberg, j. d., geb. ende mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
Davidt van Bruijnijsse??
B. Alderkerk??
Mij gesw. clercq present??
J. Sterrenburg

[21-05-1770]
Op huijden den 21en Meij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gillis Fabert ende Jacomijna Keijzer, welke comparanten na dat hunne onverhindere huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[28-05-1770]
Op huijden den 28en Meij 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Zantboer en Hendrina Roestenbergh, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
B. Voorhans??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Berg??
B. Alderkerk

[31-08-1770]
Op huijden den 31en Augustus 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Karel van Oxel, weduwnaar van Elisabet Willers, ende Waantje Gerritsz Breedijk, weduwe van Abram van Schaduwe, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts. Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[22-09-1770]
Op huijden den 22en September 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout anptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Karel van Oxel en Waantje Gerritsz Breedijk, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huweijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Pieter van den Bergh??
Mij gesw. clercq??
J. Sterrenburg

[26-10-1770]
Op huijden den 26en October 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt van Nispen, j. m., gebooren op Den Bommel, ende Maria Bakkers, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[12-11-1770]
Op huijden den 12en November 1770 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt van Nispen en Maria Bakkers, welke comparenten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Pieter van den Bergh

[10-05-1771]
Op huijden den 10en Meij 1771 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Braber, j. m., ende Dingena van Nieuwland, j. d., beijde geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke peoclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts, Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davidt van Bruijnijsse??
B. Voorhans

[27-05-1771]
Op huijden den 27en Meij 1771 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Braber ende Dingena van Nieuwland, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Voorhans

[12-07-1771]
Op huijden den 12en Julij 1771 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Engelbert, j. m., geb. te Oosterhout, ende Dingna Jeroen, weduwe van Willem van Roomen, beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Voorhans

[11-10-1771]
Op huijden den 11en October 1771 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Munts, weduwnaar van Maria Roestenberg, ende Elisabet van Dijk, j. d., geb. te Steenbergen en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
Pieter van den Bergh

[19-10-1771]
Op huijden den 19en October 1771 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacob Dormans, j. m., geb. te Cappel bij Gelre in ???t Pruijssische en woonagtig alhier, ende Adriana Matheeuwisse, wede. van Joseph Bosmans, mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden metten anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekent, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur
Davijdt van Bruijnijsse??
B. Voorhans
??
[28-10-1771]
Op huijden den 28en October 1771 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Munts en Elisabet van Dijk, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
G. de Man??
Pieter van den Bergh

[04-11-1771]
Op huijden den 4en November 1771 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacob Dormans en Adriana Mattheeuwisse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijke staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
A. van St. Annelant??
Pieter van den Bergh

[17-04-1772]
Op huijden den 17en April 1772 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Machiel Jansz Bijbel, j. m., geb. alhier, ende Maria Pietersz Kookuijt, j. d., geb. bij Hulst en beijde wooagtig ahier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
B. Voorhans??
P. v. d. Bergh

[23-04-1772]
Op huijden den 23en April 1772 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Rijke, weduwnaar van Pieternella de Been, ende Josina de Groot, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk

[05-05-1772]
Op huijden den 5en Meij 1772 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Machiel Jansz Bijbel en Maria Pietersz Kookuijt, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Voorhans??
P. v. d. Bergh??
Leendert van Putten

[11-05-1772]
Op huijden den 11en Meij 1772 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Rijke en Josina de Groot, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Voorhans??
B. Alderkerk

[01-08-1772]
Op huijden den 1en Augustus 1772 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Anthonij Houthuijsen, j. m., geb. te Dulken bij Venlo en woonagtig te Herkingen, ende Maria Molenaar, weduwe van Anthonij Snarts, woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien soo alhier als tot Herkingen voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
Davijdt van Bruijnijsse??
P. v. d. Bergh

[25-08-1772]
Op huijden den 25e Augustus 1772 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Anthonij Houthuijsen ende Maria Molenaar, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien soo alhier als tot Herkingen hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
B. Voorhans??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk??
Mij gesw. clercq present??
J. Sterrenburg

[09-07-1773]
Op huijden den 9en Julij 1773 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt van Nispen, weduwnaar van Maria Bakkers, ende Johanna Willemsz., j. d., geb. te Delfshaven en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B?? . Alderkerk

[09-07-1773]
Op huijden den 9en Julij 1773 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Frans van Bokhoven, j. m., geb. te Antwerpen, ende Leena Coopmans, j. d., geb. onder Gastel, en b(e)ijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Alderkerk

[24-07-1773]
Op huijden den 24en Julij 1773 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Krijn van Bree, j. m., geb. en woonagtig onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, ende Adriana Priem, j. d., geb. en laast gewoond hebbende te Zierkzee en thans woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge en te Z.zee voornoemd mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
G. Rumph

[26-07-1773]
Op heden den 26en Julij 1773 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt van Nispen ende Johanna Willemsz, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
P. v. d. bergh??
B. Alderkerk??
G. Rumph

[26-07-1773]
Op heden den 26en Julij 1773 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Frans van Bokhoven ende Leena Coopmans, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk
G. Rumph

[30-07-1773]
Op huijden den 30en Julij 1773 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Elseman, j. m., geb. te Nieuwkerk in ???t Pruijssische, thans woonagtig alhier, en Pieternella Eijkebos, wede. van Anthonij Matthijssen, mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben beslooten een aanstaande huwelijk, versoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
G. Rumph

[16-08-1773]
Op huijden den 16en Augustus 1773 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Elseman ende Pieternella Eijkebos, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
P. v. d. Bergh??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
Mij gesw. clercq present??
J. Sterrenburg??

[21-01-1774]
Op huijden den 21en Januarij 1774 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Govert Kempenaar, j. m., ende Adriana Nijsz Bot, j. d., beijde geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
P. v. d. Bergh

[07-02-1774]
Op huijden den 7en Februarij 1774 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Govert Kempenaar ende Adriana Nijsz Bot, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend,datum uts.??
A. v. d. Leur??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk??
G. Rumph

[11-03-1774]
Op huijden den 11en Maart 1774 compareerde voor d??? ondergeteekende Leendert Hermansz, weduwnaar van Anna Margaretha Reden, woonagtig te Dirksland, ende Pieternella Philips, j. d., geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als tot Dirksland voornoemd mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend,datum uts., Pro deo??
A.. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Alderkerk

[01-04-1774]
Op huijden den 1en April 1774 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Leendert Hermansz ende Pieternella Philips, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als tot Dirksland hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[15-04-1774]
Op huijden den 15en April 1774 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt Keijzer, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Anna van Luijk, j. d., geb. op Den Bommel, laast gewoond hebbende te Stad aan ???t Haringvliet, en thans mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als tot Stad mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[02-05-1774]
Op huijden den 2en Meij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Huijbregt Keijzer ende Anna van Luijk, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als tot Stad aan ???t Haringvliet hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
P. v. d. Bergh??
Leendert van Putten??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[11-11-1774]
Op huijden den 11en November 1774 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Nobels, j. m., geb. te Maestricht en woonagtig alhier, ende Helena van Bebbere, j. d., geb. te Kranenburg en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
G. de Man??
P. v. d. Bergh??
B. Alderkerk

[28-11-1774]
Op huijden den 28en November 1774 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Nobels ende Helena van Bebbere, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris

[05-01-1775]
Op huijden den 5e Januarij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan Severijnse, j. m., geb. te Meer bij Hoogstraaten en woonagtig in de Nieuwe Tonge, ende Maria Matthijssen, wede. laatst van Anthonij Nuijts, woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen te hebben besloten een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
Mij gesw. clercq present??
J. Sterrenburg

[13-01-1775]
Op huijden den 13en Januarij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Dingeman van Hooff, j. m., geb. onder de Oude Tonge en woonagtig onder Den Bommel, ende Maria Coopmans, j. d., geb. te Prinsland, laast gewoond hebbende onder Sommelsdijk en thans woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als op Den Bommel en te Sommelsdijk mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[23-01-1775]
Op huijden den 23e Januarij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan Severijns ende Maria Matthijssen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur????
G. de Man??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenbrug??
Ls. Moris

[02-02-1775]
Op huijden den 2en Februarij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Dingeman van Hooff ende Maria Coopmans, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als op Den Bommel en te Sommelsdijk hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris

[07-04-1775]
Op huijden den 7en April 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gillis van Nederpelt, weduwnaar van Hendrina Klijnemulder, ende Pieternella van Etten, weduwe van Coenraad Hofman, b(e)ijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijk proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??

[15-04-1775]
Op huijden den 15en April 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Claas Bijleveld, j. m., geb. te Vleuten en woonagtig alhier, ende Cornelia Kroon, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg

[22-04-1775]
Op huijden den 22e April 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Weijerman, wedr. van Grietje Bol, woonagtig te Ooltgensplaat, ende Christina Jansz Hermans, wede van Bouwen van Etten, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[24-04-1775]
Op huijden den 24en April 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Gillis van Nederpelt ende Pieternella van Etten, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris

[01-05-1775]
Op huijden den 1en Meij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Claas Bijleveld ende Cornelia Kroon, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris

[08-05-1775]
Op huijden den 8en Meij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hermanus Weijerman ende Christina Jansz Hermanse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks procamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oircoonde geteekend, datum uts.??
A. v d. Leur??
G. de Man??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris??
Wm. Cortbeek

[20-05-1775]
Op huijden den 20en Meij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Tol, j. m., geb. onder Ooltgensplaat, ende Adriana Priem, j. d., geb. te Zierikzee en b(e)ijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v.d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[27-05-1775]
Op huijden den 27en Meij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Aarden, j. m., geb. te Straalen in Gelders Pruijssen, ende Margriet Jansz., wede. laatst van Hendrik Jonkers, beijde woonagtig onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[06-06-1775]
Op huijden den 6en Junij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Tol ende Adriana Priem, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. de Man??
B. Alderkerk??
Wm. Cortbeek

[12-06-1775]
Op huijden den 12e Junij 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus Aarden ende Margriet Jansz., welke comparanten na dat hunne onverhindere huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[22-09-1775]
Op huijden den 22en September 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Verhulst, weduwnaar van Maria Philips, woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, ende Maria van Dooremaal, weduwe van Michiel van der Vorst, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[09-10-1775]
Op huijden den 9en October 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Verhulst ende Maria van Dooremaal, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. de Man??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[09-12-1775]
Op huijden den 9en December 1775 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus van den Berghe, j. m., geb. te Oud Gastel en woonende alhier, ende Pieternella Schippers, j. d., geb. onder de jurisdictie van Sommelsdijk en laatst gewoond hebbende te Westwesel en thans mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[05-01-1776]
Op huijden den 5en Januarij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Fok, j. m., geb. te Roerop te Munsterland, laatst gewoond hebbende onder Sommelsdijk en thans woonagtig alhier, ende Dingena de Laat, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Sommelsdijk voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[08-01-1776]
Op huijden den 8e Januarij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jacobus van den Berghe ende Pieternella Schippers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Westwesel hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris??
Wm. Cortbeek

[10-01-1776]
Op huijden den 10e Januarij 1776 compareerde voor d??? ondertgeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Wessel Marcij, j. m., geb. te Hoogstraaten ende Anna Margaretha Verhagen, weduwe laatst van Gerrit Steegmans, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[22-01-1776]
Op huijden den 22e Januarij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Fok ende Dingena de Laat, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zo alhier als in Sommelsdijk hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris??
Wm. Cortbeek

[29-01-1776]
Op huijden den 29en Januarij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Wessel Marcij ende Anna Margaretha Verhagen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris??
Wm. Cortbeek

[03-02-1776]
Op huijden den 3en Februarij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Francis van Oers, wedr. van Sibilla Seepens, ende Josina de Groot, wede. van Jacbus Rijke, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[19-02-1776]
Op huijden den 19en Februarij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Francis van Oers ende Josina de Groot, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris??
Wm. Cortbeek

[27-04-1776]
Op huijden den 27e April 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Anthonij Bakker, j. m., geb. alhier ende woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ende Johanna Lambregtsz, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonljke proclamatien zoo alhier als te St. Adolphsland voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[03-05-1776]
Op huijden den 3en Meij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis van Wijk, wedr. van Lena Walraven, woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ende Catharina van Dijk, j. d., geb. onder Ooltgensplaat en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien?? zoo alhier als te St. Adolphsland voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??

[11-05-1776]
Op huijden den 11en Meij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schepenen van de Oude Tonge Adriaan Severijnse, wedr. van Maria Matthijssen, ende Jannetje Bot, j. d, geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[13-05-1776]
Op huijden den 13en Meij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Anthonij Bakker ende Johanna Lambregtsz, welke comparanten na dat hunne onverhinderde proclamatien zoo alhier als te St. Adolphslandt hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[20-05-1776]
Op huijden den 20en Meij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis van Wijk ende Catharina van Dijk, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te St. Adolphsland hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Ls. Moris??
Wm. Cortbeek??
C. van Bruijnisse

[27-05-1776]
Op huijden den 27en Meij 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan Severijnse ende Jannetje Bot, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse
[23-08-1776]
Op huijden den 23en Augustus 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Cornelisse van Bavel, j. m., geb. tot Dongen, laatst gewoond hebbende onder de Nieuwe Tonge en thans woonende alhier, ende Adriana de Laat, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[30-08-1776]
Op huijden den 30en Augustus 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan Wapens, wedr. van Maria Heuvels, woonende onder dese jurisdictie, ende Anthonia van Fessem, j. d., geb. te Terheijden en thans alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[09-09-1776]
Op huijden den 9en September 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Cornelisse van Bavel ende Adriana de Laat, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[23-09-1776]
Op huijden den 23en September 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan Wapens ende Anthonia van Fessem, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruiijnisse

[27-12-1776]
Op huijden den 27en December 1776 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Danen, wedr. van Aaltje Terwoerd, ende Anna Vos, j. d., geb. onder Prinslandt, laatst gewoond hebbende onder de Nieuwe Tonge en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
G. Rumph

[13-01-1777]
Op huijden den 13e Januarij 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Danen ende Anna Vos, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als in de Nieuwe Tonge hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij

[18-01-1777]
Op huijden den 18e Januarij 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Tiberius, geb. onder Steenbergen en woonende alhier, ende Maria van Ooijen, j. d., geb. en mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg

[03-02-1777]
Op huijden den 3e Februarij 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelius Tiberius ende Maria van Ooijen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[21-03-1777]
Op huijden den 21en Maart 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Gerard Rosbach, j. m., geb. te Rheinbreebach in ???t keurvorstendom Keulen, laatst gewoond hebbende te Melissant en thans woonagtig alhier, ende Maria Jagers, j. d., geb. te Ooltgensplaat en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Melissant mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[07-04-1777]
Op huijden den 7en April 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Gerard Rosbach ende Maria Jagers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Melissant hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij

[16-05-1777]
Op huijden den den 16e Meij 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Lambregtsz, j. m., geb. te Baandregt, ende Elisabet Reijkes, j. d., geb. te Xanten in het Cleefsche en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Strerrenburg

[02-06-1777]
Op huijden den 2e Junij 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Lambregtsz ende Elisabet Reijkes, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij??
A. van Es

[12-07-1777]
Op huijden den 12en Julij 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Spoor, j. m., geb. te Oosterhout en woonagtig onder Ooltgensplaat, ende Pieternella van Etten, weduwe laatst van Gillis van Nederpelt en bevoorens van Coenraad Hofman, woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat mogte(n) werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v.d. Leur??
G. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[28-07-1777]
Op huijden den 28e Julij 1777 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Spoor ende Pieternella van Etten, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij??
A. van Es

[29-01-1778]
Op huijden den 29 Januarij 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Geertse, weduwnaar van Cornelia van Alsem, ende Wilhelmina Laurentsz Barende, j. d., geb. te Gastel en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogte werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[13-02-1778]
Op huijden den 13e Februarij 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Bens, j. m., geb. onder Middelburg, laatst gewoondt hebbende te Sommelsdijk en thans woonagtig alhier, ende Maria Verschuur, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Sommelsdijk voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[16-02-1778]
Op huijden den 16en Februarij 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Geertse ende Wilhelmina Laurentsz Barende, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken?? staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
A. van Es

[02-03-1778]
Op huijden den 2en Maart 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Bens ende Maria Verschuur, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Sommelsdijk hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij??
A. van Es

[25-04-1778]
Op huijden den 25e April 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Willem Marcelijs Vaurs, j. m., geb. te Gagnac in de provincie van Kersie en woonende alhier, ende Johanna Bakkers, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[11-05-1778]
Op huijden den 11en Meij 1778 compereerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Willem Marcelis Vaurs ende Johanna Bakkers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek,??
C. v. Bruijnisse

[05-06-1778]
Op huijden den 5. Junij 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Ruttenboom, wedr. van Tannetje Wapens, ende Catharina de Mie, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
W. de Rooij

[19-06-1788]
Op huijden den 19en Junij 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Jacobus Renselaar, wedr. van Thekela Bloem, woonende onder Sommelsdijk, en Dingena Jeroensz Kloet, wede. laatst van Jan Engelbert, woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke prolamatien mogten werden afgekondigt zoo alhier als te Sommelsdijk voornt., in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??

[22-06-1778]
Op huijden den 22en Junij 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Ruttenboom ende Catharina de Mie, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij

[07-07-1778]
Op huijden den 7en Julij 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Jacobus Renselaar ende Dingena Jeroensz Kloet, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijksproclamatien zoo ahier als te Sommelsdijk hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij??

[13-11-1778]
Op huijden den 13e November 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Lambert Bakkers, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Clara Maria Verstraaten, j. d., geb. te Put en mede woonagtig alhier, welke comparanten met den anderen verklaarden besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse
?? ?? ?? ????
[30-11-1778]
Op huijden den 30e November 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Lambert Bakkers ende Clara Maria verstraaten, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij

[23-12-1778]
Op huijden den 23e december 1778 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter van Ekeren, wedr. van Catharina Voogde, ende Adriana Bukens, j. d., geb. te Oud Gastel en beijde woonende alhier, welke comparanten met den anderen verklaarden besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse
??
[11-01-1779]
Op huijden den 11e Januarij 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Pieter van Ekeren ende Adriana Bukens, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij??

[22-01-1779]
Op huijden den 22e Januarij 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Ferdinant Tieman, j. m., geb. te Lupspringe in ???t graafschap Paterborn en woonende onder Middelharnis, en Johanna op de Kamp, j. d., geb. en woonende onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te Middelharnis voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse????

[08-02-1779]
Op huijden den 8e Februarij 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Ferdinant Tieman ende Johanna op de Kamp, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Middelharnis hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij

[08-03-1779]
Op huijden den 8e Maart 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan van Ekeren, j. m., geb. en woonagtig alhier, ende Jacoba Bartels, j. d., geb. te Roosendaal en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[26-03-1779]
Op huijden den 26e Maart 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis de Rooij, j. m., geb. in de Hoeven, ende Cornelia Tol, j. d., geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[12-04-1779]
Op huijden den 12en April 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan van Ekeren ende Jacoba Bartels, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij

[08-04-1779]
Op huijden den 8en April 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan van Schijndel, j. m., geb. te Geldrop in de meijerije van ???s Bosch en woonende alhier, en Johanna Bot, wede. van Adriaan Severijnse, woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Geldorp voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[12-04-1779]
Op huijden den 12en April 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis de Rooij ende Cornelia Tol, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek,??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij

[03-05-1779]
Op huijden den 3en Meij 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Adriaan van Schijndel ende Johanna Bot, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Geldrop hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
W. de Rooij????

[28-05-1779]
Op huijden den 28e Meij 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gerrit Bouwmans, wedr. van Dingena Pietersz Jongeneelis, woonende onder Ooltgensplaat, ende Adriana Nierse, j. d., geb. en woonagtig onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg

[03-06-1779]
Op huijden den 3e Junij 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Cornelisz van Etten, j. m., ende Catharina Free, j. d., beijde geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[14-06-1779]
Op huijden den 14en Junij 1779 compareerde d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Gerrit Bouwmans ende Adriana Nierse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[21-06-1779]
Op huijden den 21e Junij 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Pieter Cornelisz van Etten ende Catharina Free, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[30-09-1779]
Op huijden den 30en September 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Dirk Brenders, j. m., geb. en woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphsland, ende Adriana van Bree, j. d., geb. onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, laatst gewoond hebbende te Gastel en thans woonagtig onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te St. Adolphsland en Gastel voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[05-10-1779]
Op huijden den 5e October 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Adrianus van Aart, j. m., geb. en laatst gewoond hebbende te Gastel en thans woonagtig alhier, ende Maria Matthijssen, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Gastel voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.????
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[20-10-1779]
Op huijden den 20en October 1779 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Dirk Brenders ende Adriana van Bree, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijksproclamatien zoo alhier als te St. Adolphsland en Gastel hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[17-03-1780]
Op huijden den 17e Maart 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gerrit Welleman, j. m., geb. en woonagtig te Dirksland, ende Leena Lambregtsz, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Dirksland voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[17-03-1780]
Op huijden den 17e Maart 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan Vos, wedr. van Johanna van Tilburg, woonagtig alhier, ende Leena Vermaat, j. d., geb. te Oud-Gastel en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[17-03-1780]
Op huijden den 17e Maart 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Aart Kop, j. m., geb. te Stantdaarbuijten, ende Pieternella van Nieuwland, j. d., geb. en b(e)ijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[03-04-1780]
Op huijden den 3e April 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Vos ende Leena Vermaat, mitsgaders Aart Kop ende Pieternella van Nieuwland, als mede Gerrit Welleman ende Leena Lambregtsz, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier gelijk ook de twee laatste comparanten mede te Dirksland hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[05-04-1780]
Op huijden den 5e April 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Parang, j. m., geb. te Lier in Braband, ende Adriana van der Vorst, j. d., geb. ende bijde woonagttig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[07-04-1780]
Op huijden den 7e April 1780 compareerde voor d??? ondegeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Josephse Coopmans, wedr. van Cornelia Nijsse, ende Adriana Wagenaars, wede. van Jan de Zwart, bijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekendt, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[10-04-1780]
Op huijden den 10e April 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Porree, j. m., geb. te Roosendaal, ende Johanna Lanoij, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[24-04-1780]
Op huijden den 24e April 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis Parang ende Adriana van der Vorst, mitsgaders Johannis Josephse Coopmans ende Adriana Wagenaars, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
Dirck Wittekoek

[01-05-1780]
Op huijden den 1en Meij 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan Porree ende Johanna Lanoij, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
Dirck Wittekoek

[12-05-1780]
Op huijden den 12en Meij 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Jan van Dijke, j. m., geb. onder de jurisdictie van St. Adolphslandt, ende Pieternella van Mil, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekendt, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[29-05-1780]
Op huijden den 29en Meij 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan van Dijke ende Pieternella van Mil, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[24-07-1780]
Op huijden den 24e Julij 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Aart Zantboer, weduwnaar van Adriana van Minderhout, ende Catharina Gramet, j. d., geb. in Den Brielle en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden affgekondigt, in oirconde geteekendt, datum uts.??
A. v. d. Leur??
B. Alderkerk??
C. v. Bruijnisse

[14-08-1780]
Op huijden den 14e Augustus 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Aart Zantboer ende Catharina Grammet, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigdt zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
A. van Es??
Dirck Wittekoek

[24-08-1780]
Op huijden den 24e Augustus 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Jan van der Minne, j. m., geb. te Gastel, ende Maria Matthijssen, j. d., geb. en bijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[02-09-1780]
Op huijden den 2 September 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Johannis van Dendele, j. m., geb. te Stantdaarbuijten, ende Johanna Coopmans, j. d., geb. ende beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
Dirck Wittekoek

[11-09-1780]
Op huijden den 11en September 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen Jan van der Minne ende Maria Matthijssen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
Dirck Wittekoek

[18-09-1780]
Op huijden den 18e September 1780 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Johannis van Dendele ende Johanna Coopmans, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
Dirck Wittekoek

[21-03-1781]
Op huijden den 21e Maart 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Arnoldus van Strien, j. m., geb. te Raamsdonk, ende Geertruij Blom, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[23-04-1781]
Op huijden den 23e April 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Arnoldus van Strien ende Geertruij Blom, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg??
Dirck Wittekoek

[10-08-1781]
Op huijden den 10e Augustus 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Andries de Jong, j. m., geb. te Heuningen, ende Josijna de Groot, weduwe van Frans van Oers, beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[25-08-1781]
Op huijden den 25e Augustus 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Gerardus van Oxel, wedr. van Elisabet Kaijens, ende Neeltje Withage, weduwe van Willem van Oosterhout, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[27-08-1781]
Op huijden den 27e Augustus 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Andries de Jong ende Josijna de Groot, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
J. v. Bruijnisse

[10-09-1781]
Op huijden den 10e September 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Gerardus van Oxel ende Neeltje Withagen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekendt, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[12-10-1781]
Op huijden den 12e October 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Machiel Luijks, j. m., geb. en woonende alhier, ende Johanna Braber, weduwe van Gillis Kloet, mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[30-10-1781]
Op huijden den 30e October 1781 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Machiel Luijks ende Johanna Braber, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg????
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[18-01-1782]
Op huijden den 18e Januarij 1782 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Luijte, weduwnaar van?? Leena van Ginneke, woonende te Ooltgensplaat, ende Adriana Wagenaars, weduwe van Johannis Josephse Coopmans, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek

[05-02-1782]
Op huijden den 5e Februarij 1782 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Luijte ende Adriana Wagenaars, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse

[30-07-1782]
Op huijden den 30en Julij 1782 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. ende schepenen van de Oude Tonge Frans van Bakhoven, wedr. van Leena Coopmans, woonende alhier, ende Adriana Henne, j. d., geb. en laatst gewoond hebbende te Roosendaal en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te Rosendaal voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[20-08-1782]
Op huijden den 20e Augustus 1782 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Frans van Bakhoven ende Adriana Henne, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijksproclamatien zoo alhier als te Roosendaal hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
B. Alderkerk??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[30-10-1783]
Op huijden den 30e October 1783 cpmpareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Adriaansen, j. m., geb. en woonende te Gastel, ende Maria van de Watermolen, weduwe van Govert Kempenaar, woonende onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Gastel voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[17-11-1783]
Op huijden den 17e November 1783 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Adriaansen ende Maria van de Watermolen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Gastel hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
Wm. Cortbeek??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas

[02-04-1784]
Op huijden den 2e April 1784 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hermanus Weijerman, weduwnaar van Christina Hermanse, woonende onder dese jurisdictie, en Maria Smits, j. d., geb. te Dringelbreg in ???t Paterbornse, mede woonagtig onder dese jurisdictie en laatst gewoondt hebbende onder die van Sommelsdijk, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Sommelsdijk voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??

[08-04-1784]
Op huijden den 8en April 1784 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Claas de Laat, j. m., geb. onder deese jurisdictie en alhier woonagtig, ende Geertruij Schijvenaar, j. d., geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, laatst aldaar gewoond hebbende en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek????

[19-04-1784]
Op huijden den 19e April 1784 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hermanus Weijerman en Maria Smits, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Sommelsdijk hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
A. van Es??
D. Wittekoek??
B. Vermaas

[26-04-1784]
Op huijden den 26 April 1784 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Claas de Laat en Geertruij Schijvenaar, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestgd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg,??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas

[[28-07-1784]
Op huijden den 28e Julij 1784 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Verelst, j. m., geb. te Bergen bij Antwerpen, ende Maria Hopstaaken, j. d., geb. in den Oudenbosch en beijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[16-08-1784]
Op huijden den 16e Augustus 1784 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Verelst en Maria Hopstaaken, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevesigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
A. van Es??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[01-01-1785]
Op huijden den 1e Januarij 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Hendrik Steenwinkel, j. m., geb. te Veeth in ???t Cleefsche, ende Geertruij Bleek, weduwe van Jan Jooste, beijde woonende onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
J. Sterrenburg

[18-01-1785]
Op huijden den 18e Januarij 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Steenwinkel en Geertruij Bleek, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekende, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas

NB: de bovenstaande naam abusievelijk opgegeven, zijnde niet genaamd Hendrik Steenwinkel, maar Hendrik Boeksteegens, als hebbende dit ontdekt bij het trouwen uijt het consent briefje van deszelfs moeder??

[15-04-1785]
Op huijden den 15e April 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Lanoij, j. m., en Macheltje Bakkers, j. d., beijde geb. en woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
B. Vermaas

[15-04-1785]
Op huijden den 15e April 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Anthonij van Wesel, j. m., geb. te Halteren, en Grietje Vissers, j. d., geb. op de Kraanendijk onder de jurisdictie van St. Adolphsland en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur????
J. Sterrenburg??
D. Wittekoek

[22-04-1785]
Op huijden den 22e April 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Cornelis van der Made, j. m., en Jannetje Willings, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[02-05-1785]
Op huijden den 2en Meij 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Lanoij en Macheltje Bakkers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[02-05-1785]
Op huijden den 2en Meij 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Anthonij van Wesel en Grietje Vissers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigt sijn, in oirconde geteekend, datum utsa.??
A. v. d. Leur??
G. Rumph??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[09-05-1785]
Op huijden den 9e Meij 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Cornelis van der Made en Jannetje Willings, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijk proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[01-07-1785]
Op huijden den 1en Julij 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Schaapers, j. m., geb. te Gastel en woonende alhier, ende Adriana Priem, weduwe van Cornelis Tol, mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[18-07-1785]
Op huijden den 18e Julij 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Schaapers en Adriana Priem, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
A. van Es??
D. Wittekoek??
Hendr. Oosterling

[04-11-1785]
Op huijden den 4e November 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Matthijs Klaassen, j. m., geb. in de stad Kleef, en Catharina Hofmans, weduwe van Joris Dutroij, bijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
D. Wittekoek

[21-11-1785]
Op huijden den 21e November 1785 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Matthijs Klaassen en Catharina Hofmans, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
Hendr. Oosterling??

[31-01-1786]
Op huijden den 31e Januarij 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Laurens Barel, wedr. van Adriana Hopstaaken, woonende alhier, ende Adriana van Wesel, j. d., geb. te Gastel, laatst daar gewoond hebbende en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te Gastel voornt. mogten werden afgekondigt, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[25-02-1785]
Op huijden den 25e Februarij 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Laurens Barel en Adriana van Wesel, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Gastel hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
H. Oosterling

[01-04-1786]
Op huijden den 1en April 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik van Boxel, j. m., geb. te Gastel en woonende te Stad aan ???t Haringvliet en hiervoren gewoond hebbende te Zierikzee, ende Catharina de Wit, weduwe van Francis Pieterse, gewoond hebbende te Zierikzee en thans woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te Zierikzee voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[03-05-1786]
Op huijden den 3en Meij 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Hendrik van Boxel en Catharina de Wit, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Zierikzee en Stad hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[03-05-1786]
Op huijden den 3en Meij 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Campvens, j. m., geb. in de Lepelstraat onder Halteren, en Jannetje van Nieuwland, j. d., geb. alhier en beijde woonende binnen deesen dorpe, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
D. Wittekoek

[22-05-1786]
Op huijden den 22en Meij 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Campvens en Jannetje van Nieuwland, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[25-08-1786]
Op huijden den 25e Augustus 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Bijbel, j. m., en Maria Moris, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[11-09-1786]
Op huijden den 11e September 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Bijbel en Maria Moris, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
A. van Es??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[15-09-1786]
Op huijden den 15 September 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Kloet, j. m., en Helena Broeder, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[02-10-1786]
Op huijden den 2e October 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schepenen van de Oude Tonge Johannis Kloet en Helena Broeder, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[10-11-1786]
Op huijden den 10en November 1786 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Machiel Luijks, wedr. van Adriana Braber, woonende alhier, ende Maria Wieke, j. d., geb. te Wette bij de stad Gelre in Frans Gelderland, laatst aldaar gewoond hebbende en thans alhier woonende off verblijff houdende, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te Wette voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[05-01-1787]
Op huijden den 5e Januarij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge Ferdinant Tieman, wedr. van Johanna op de Kamp, ende Maria Zoon, j. d., geb. en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[12-01-1787]
Op huijden den 12en Januarij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Laurens Terwoerd, j. m., geb. en woonende alhier, en Maria Adriaansen, j. d., geb. te Gastel en mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??

[23-01-1787]
Op huijden den 23e Januarij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Ferdinant Tieman en Maria Zoon, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hendr. Oosterling

[29-01-1787]
Op huijden den 29e Januarij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge Laurens Terwoerd en Maria Adriaansen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
H. Oosterling

[02-02-1787]
Op huijden den 2e Februarij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Pieter Laane, j. m., geb. te Wouw en woonende alhier, ende Pieternella van Etten, j. d., geb. onder Adolphsland en aldaar woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Adolphsland voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
D. Wittekoek

[19-02-1787]
Op huijden den 19e Februarij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Pieter Laane en Pieternella van Etten, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Adolphsland hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
J. Sterrenburg??
C v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hend. Oosterling

[26-04-1787]
Op huijden den 26e April 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Rosveld, j. m., geb. te Dirksland en woonende alhier, ende Johanna Bakkers, j. d., geb. in de Hoeven, Marquisaat van Bergen op ten Zoom en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??

[14-05-1787]
Op huijden den 14e Meij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Rosveld en Johanna Bakkers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
B. Vermaas??
Hend. Oosterling

[29-06-1787]
Op huijden den 29e Junij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Matthijs Bens, j. m., geb. onder de jurisdictie van Lillo, laatst gewoond hebbende onder Nieuw Vossemeer en thans woonagtig alhier, ende Maria de Waal, j. d. geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te Nieuw Vossemeer voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
Hend. Oosterling

[23-07-1787]
Op huijden den 23e Julij 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Matthijs Bens en Maria de Waal, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Nieuw Vossemaer hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
B. Vermaas??
Hend. Oosterling

[06-10-1787]
Op huijden den 6e October 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Minke, weduwnaar van Geertruij Wambach, en Maria van Kampen, weduwe van Aren van Ooijen, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??

[19-10-1787]
Op huijden den 19e October 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Broeken, j. m., geb. te Terheijden en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, en Cornelia van Zoom, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te Ooltgensplaat voornt. mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek

[22-10-1787]
Op huijden den 22e October 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Minke en Maria van Kampen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hend. Oosterling

[06-11-1787]
Op huijden den 6en November 1787 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Broeken en Cornelia van Zoom, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
B. Vermaas??
H. Oosterling

[11-04-1788]
Op huijden den 11en April 1788 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Schets, j. m., geb. te Terheijden, en Adriaantje Wapens, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[29-04-1788]
Op huijden den 29e April 1788 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Schets en Adriaantje Wapens, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hend. Oosterling

[22-08-1788]
Op huijden den 22e Augustus 1788 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Andries van der Maade, weduwnaar van Maria Nijsse, en Cornelia Janssen, j. d., geb. en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
D. Wittekoek????

[08-09-1788]
Op huijden den 8en September 1788 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen Andries van der Made en Cornelia Janssen, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
A. van Es??
B. Vermaas??
Hend. Oosterling

[08-05-1789]
Op huijden den 8e Meij 1789 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Lanoij, j. m., geb. en woonende alhier, en Johanna Kuijpers, j. d., geb. onder de jurisdictie van Zevenbergen en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
A. van Es??
D. Wittekoek

[25-05-1789]
Op huijden den 25e Meij 1789 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Lanoij en Johanna Kuijpers, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn, in oirconde geteekend, datum uts.??
A. v. d. Leur??
C. v. Bruijnisse??
A. van Es??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
Hend. Oosterling

[15-10-1789]
Op huijden den 15en October 1789 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Toge Pieter de Wit, j. m., geb. en woonende alhier, en Elisabet Roks, j. d., geb. te Gastel en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mpgten werden afgekondigd, in oirconde geteekend, datum uts., Pro deo??
A. v. d. Leur??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse

[02-11-1789]
Op huijden den 2e November 1789 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge Pieter de Wit en Elisabet Roks, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn, in oirconde geteekend, datum uts.
G. Rumph??
J. Sterrenburg??
C. v. Bruijnisse??
D. Wittekoek??
B. Vermaas??
H. Oosterling