Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboek gerecht 30 november 1789 - 20 mei 1809

[lgemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge Oude
Inv. no. 11.
Oude Tonge 11 en 12

Formulier van den trouw voor magestraat.
Alzoo bruijdegom ende bruijd, beijde alhier bereijd staan omme henluijden naar Godes ordeninge te begeeven ten huwelijken staat, volgens de beloften van ondertrouw voor magestraat als wettige getuijgen, malkanderen gedaan, en dat henlieden tot bevestiging van den voorschreeven staat, bij mij secretaris naar uijtwijsen der ordonnantien bij de Edele Groot Mogende Heeren Staaten, op 't stuk van de politie gemaakt, gegeeven zijn drie zondaagse geboden, en dat er geen wettelijke klagte gevallen is, waar door het voorsz. huwelijk geen voortgang en zoude behooren te hebben, zoo is 't dat bruijdegom ende bruijd afgevraagd werd, of gijlieden ook den voorsz. huwelijken staat met malkanderen, met ul. vrijen eijgen ofte onbedwongen wille zijt aangegaan zonder bij ijmand daar toe gedwongen te zijn, daar van gijlieden hier zult doen openbaare belijdenisse, ende hier op verklaaren u lieden gemoet?
Antwoorden Ja
Ende op dat gijlieden moogt weeten, hoe sterk den band des huwelijks is, zoo hoord aan, hoe die bij den H. apostel ende evangelist Mattheus in 't negentiende capittel beschreeven is, -
Ende de Phariseen quamen tot Jesum, verzoekende hem, ende zeggende is 't een mensche geoorloft zijn wijff te verlaaten om allerleije oorzaake?
Dog hij antwoordende zeijde tot haar, en hebt gij niet geleesen, die van den beginne den mensche gemaakt heeft, dat hijse gemaakt heeft man ende wijff, ende gezegd heeft, daarom zal een mensche vader ende moeder verlaaten, ende zal zijnen wijve aanhangen, ende die twee zullen tot een vleesch zijn!
Alzoo dat zij niet meer twee en zijn, maar een vleesch, het geene dan God te saemen gevoegd heeft, en scheijde de mensche niet.
Zij zeijden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden eenen scheijdbrieff te geeven, ende haar te verlaaten?
Hij zeijde tot haar Mozes heeft van wegen de hardigheid uwer herten u toegelaaten uwe wijven te verlaaten, maar van den beginne en is 't alzoo niet geweest, maar ik zegge u, dat zoo wie zijn wijff verlaat, anders dan om hoererije, ende een ander trouwt, (die) doet overspel, ende die de verlaatene trouwt, doet (ook) overspel.
Nu alzoo gij bruijdegom ende bruijd, de woorden van den apostel u voor geleesen, wel hebt verstaan, en dat gij met Godes hulpe, u daar na belooft te reguleeren, zoo zult gij den anderen met de regterhand neemen, ende alhier voor bailluw, schout en schepenen als wettige overheden deeser plaatse in 't bijweesen van de ommestanders malkanderen belooven 't geene hier volgd,
Gij bruijdegom bekend gij uwe bruijd te neemen mits deesen voor uwe egte ende getrouwde huijsvrouw, ende haar om lieff of om leet, nog geenderhande zaaken die in 't beleeven des huwelijks mogen voorkoomen, niet aff te gaan, maar haar alle trouwe te houden vertroosten, beschutten en beschermen als een wettig man en hoofd over de vrouwe naar Godes ordeninge gesteld, ende met haar in alle eendragt, minne ende liefde te leeven naar uijtwijsen Godes heijligen woords
Antwoorde
Ende insgelijks gij bruijd, bekend gij bij deesen tot uwen egten ende getrouwden man te neemen uwen bruijdegom, ende hem om lieff of om leet, of om geenderhande zaaken die in 't beleeven des huwelijks zoude mogen voorkoomen, af te gaan ofte te verlaaten, maar hem bij deesen beloovende alle trouwe te doen, ende met hem te leeven in alle eendragt, minne en liefde te eeren ende te gehoorzaamen naar uijtwijsen Godes heijligen woords.
Antwoorde
Ende alzoo de mensche alle krankheden ende aanvegtinge des vijands zijn onderworpen, ende dat wij van ons zelven daaromme niet en vermogen, zoo zult gij tot uwe hulpe aanroepen God almagtig, in wiens naam ende tot Zijner eeren ul. huwelijk moet geschieden, biddende dat Hem gelieve, tot naarkoominge van ul. belofte, in deesen huwelijken staat gedaan, te verleenen Zijnen zegen, gaat daar op in den naame des Heeren.
Amen

[30-11-1789]
Op huijden den 30. November 1789 compareerde voor d' ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Gerrit Wellemans, weduwnaar van Leena Lambregts, wonende alhier, ende Catharina Langeveld, j. d., geb. te Terheijden, laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en thans mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo alhier als te St. Adolphsland voornt. mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse

[21-12-1789]
Op huijden den 21. December 1789 compareerde voor d' ondergeteekende schoutamptb. ende schepenen van de Oude Tonge Gerrit Wellemans en Catharina Langeveld, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo alhier als te Adolphsland hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse, B. Vermaas, Hend. Oosterling

[29-10-1790]
Op huijden den 29. October 1790 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis de Laat, j. m., en Elisabet Rommelse, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse

[15-11-1790]
Op huijden den 15. November 1790 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder ende schepenen van de Oude Tonge Cornelis de Laat en Elisabet Rommelse, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[07-01-1791]
Op huijden den 7. Januarij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen vande Oude Tonge Hendrik van Duuren, j. m., geb. en woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Maria Zoon, weduwe van Ferdinant Tieman, woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien zoo hier als te Adolphsland voornt. mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[13-01-1790]??
Op huijden den 13. Januarij 1790 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis van Dongen, j. m., geb. te Stand(d)aarbuijten, en Johanna Terwoerd, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse??

[21-01-1791]
Op huijden den 21. Januarij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Keijzer, j. m., en Maria van der Bol, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, D. Wittekoek

[24-01-1791]??
Op huijden den 24 Januarij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Hendrik van Duuren en Maria Zoon, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo alhier als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, B. Vermaas??

[31-01-1791]??
Op huijden den 31. Januarij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis van Dongen en Johanna Terwoerdt, welke comparanten na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[04-02-1791]
Op huijden den 4. Februarij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Jongenboer, j. m., en Adriana van der Made, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse

[07-02-1791]
Op huijden den 7. Februarij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jacobus Keizer en Maria van der Bol, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[21-02-1791]
Op huijden den 21. Februarij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Jongenboer en Adriana van der Made, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijen staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
G. Rumph, J. Sterrenburg, B. Vermaas, H. Oosterling

[29-04-1791]
Op huijden den 29. April 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jelier Legierse, j. m., en Pieternella Christiaanse, j. d., beijde geb. en woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse

[16-05-1791]??
Op huijden den 16en Meij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jelier Legierse en Pieternella Christiaanse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[01-07-1791]
Op huijden den 1en Julij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Doris Logmans, j. m., geb. te Kempen in ???t land van Luijk, en woonende te Cappellen in Duijveland, en Maria Wassums, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Cappellen voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[25-07-1791]
Op huijden den 25. Julij 1791 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Dorus Logmans en Maria Wassums, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, soo alhier als te Capellen in Duijveland hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, G. Rumph, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[20-01-1792]
Op huijden den 20. Januarij 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Gerardus Minke, j. m., geb. alhier, en thans als soldaat guarnisoen houdende te Dokkum in Vriesland, ende Johanna van Ooijen, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, D. Wittekoek??

[12-03-1792]
Op huijden den 12. Maart 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Gerardus Minke en Johanna van Ooijen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[23-03-1792]
Op huijden den 23. Maart 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Willem van der Made, j. m., geb. onder Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Machel Pieters, j. d., geb. te Wassenberg in het Gulikse, en beijde onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[28-03-1792]
Op huijden den 28. Maart 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout ende schepenen van de Oude Tonge Johannis Vergouwe, wedr. van Grietje Nijsse, woonende onder deese jurisdictie, en Maria van der Vorst, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[13-04-1792]
Op huijden den 13en April 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Cornelisse van der Poel, j.m., geb. onder Terheijden, en thans woonende alhier, en Elisabet Lokker, j. d., geb. te Duijvendijke bij Brouwershaven, en mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[16-04-1792]
Op huijden den 16en April 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Willem van der Made en Machel Pieters, mitsgaders Johannis Vergouwe en Maria van der Vorst, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. van Es, B. Vermaas

[27-04-1792]
Op huijden den 27. April 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hermanus Weijerman, wedr. van Maria Smits, woonende onder deese jurisdictie, en Johanna Gebbe, j. d., geb. te Thuijne in het graafschap Linge, en woonende te Sommelsdijk, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Sommelsdijk voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[30-04-1792]
Op huijden den 30. April 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Jan Cornelisse van der Poel en Elisabet Lokker, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[17-05-1792]
Op huijden den 17en Meij 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Wouter Bosman, wedr. van Jacomijna Nobels, laatst gewoond hebbende te Stellendam, en thans woonende onder deese jurisdictie, ende Maria Zoon, weduwe laatst van Hendrik van Duuren, en mede onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Stellendam voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.
J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse, D. Wittekoek

[17-05-1792]
Op huijden den 17en Meij 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Willem Zoon, j. m., geb. en woonende alhier, ende Elisabet Welleman, j. d., geb. te Dirksland, en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.
J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse, D. Wittekoek

[21-05-1792]
Op huijden den 21en Meij 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Hermanus Weijerman en Johanna Gebbe, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo alhier als te Sommelsdijk, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, B. Vermaas, H. Oosterling

[04-06-1792]
Op huijden den 4en Junij 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Wouter Bosman en Maria Zoon, mitsgaders Willem Zoon en Elisabet Welleman, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier, ende eertstgemelde ook te Stellendam, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[12-06-1792]
Op huijden den 12. Junij 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Bens, j. m., geb. te Putte, en alhier woonagtig, ende Adriana Buckens, weduwe van Pieter van Ekeren, ende mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[02-07-1792]
Op huijden den 2en Julij 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Bens en Adriana Buckens, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd sijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, A. van Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[21-09-1792]
Op huijden den 21 September 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Cornelisse Rommelse, j. m., geb. alhier, en Johanna Kuijpers, weduwe van Hendrik Lanoij, beijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, D. Wittekoek

[08-10-1792]
Op huijden den 8. October 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Cornelisse Rommelse en Johanna Kuijjpers, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, G. Rumph, J. Sterrenburg, A. van Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[02-11-1792]
Op huijden den 2. November 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Anse, j. m., geb. onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en aldaar woonagtig, ende Maria Brons, j. d., mede aldaar geb. en onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Adolphsland voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, G. Rumph, J. Sterrenburg

[19-11-1792]
Op huijden den 19. November 1792 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Anse en Maria Brons, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo alhier als te Adolphsland, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[04-01-1793]
Op huijden den 4. Januarij 1793 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Martijnus Janse, j. m., geb. alhier, en Adriana Bogaards, weduwe van Joost Kloet, bijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[21-01-1793]
Op huijden den 21. Januarij 1793 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Martijnus Janse en Adriana Bogaards, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[14-06-1793]
Op huijden den 14en Junij 1793 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Willem Korsmit, j. m., geb. te Gastel, en Johanna Gebbe, weduwe van Hermanus Weijerman, beijde woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. van Bruijnisse

[01-07-1793]
Op huijden den 1en Julij 1793 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Willem Korsmit en Johanna Gebbe, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[19-07-1793]
Op huijden den 19. Julij 1793 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Nijsse Braber, wedr. van Maria Janse Lokker, en Maria Terwoerd, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, B. Vermaas, H. Oosterling

[05-08-1793]
Op huijden den 5en Augustus 1793 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Nijsse Braber en Maria Terwoerd, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, G. Rumph, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[26-12-1793]
Op huijden den 26. December 1793 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Dirk Winkels, j. m., geb. onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Leena van Prooijen, j. d., geb., en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse

[17-01-1794]
Op huijden den 17. Januarij 1794 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Dirk Winkels en Leena van Prooijen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[23-04-1794]
Op huijden den 23. April 1794 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Christiaan Christiaanse Intema, j. m., geb. op de Laage Zwaluwe en thans woonende alhier, en Pieternella van Mil, weduwe van Jan van Dijk, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse

[02-05-1794]
Op huijden den 2en Meij 1794 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis Broeder, j. m., geb. en woonende alhier, en Cornelia Jansen, weduwe van Andries van der Made, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[12-05-1794]
Op huijden den 12. Meij 1794 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Christiaan Christiaanse Intema en Pieternella van Mil, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. v. Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[19-05-1794]
Op huijden den 19. Meij 1794 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Johannis Broeder en Cornelia Janse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
G. Rumph, J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. v. Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[07-08-1794]
Op huijden den 7. Augustus 1794 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Danielse, weduwnaar van Johanna Langendonk, woonende alhier, en Geertruij Gielen, j. d., geb. te Peer in het land van Luijk, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, D. Wittekoek

[19-08-1794]
Op huijden den 19. Augustus 1794 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Joseph Houthuijsen, j. m., geb. te Herkingen, laatst aldaar gewoond hebbende en thans woonagtig alhier, en Catharina Jongenboer, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Herkingen voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Sterrenburg, D. Wittekoek

[25-08-1794]
Op huijden den 25. Augustus 1794 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Adriaan Danielse en Geertruij Gielen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, B. Vermaas, H. Oosterling

[29-09-1794]
Op huijden den 29. September 1794 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge Joseph Houthuijsen en Catharina Jongenboer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. v. Es, D. Wittekoek, B. Vermaas, H. Oosterling

[02-04-1795]
Op huijden den 2e April 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge Marcelis Wapens, wedr. van Catharina van Nieuwland, en Maria Withage, weduwe van Gerardus Winkels, beijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon, mij gesw. clerq present, J. Sterrenburg

[16-04-1795]
Op huijden den 16en April 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Matthijs van Breemen, j. m., geb. onder de jurisdictie van Halteren, en Johanna Fabert, j. d., geb., en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Herkingen voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Boon, A. Herweijer

[18-04-1795]
Op huijden den 18en April 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Herman van Ooijen, j. m., alhier geboren, en Johanna Sacharias, j. d., geb. te Gastel, en beijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[20-04-1795]
Op huijden den 20. April 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge Marcelis Wapens en Maria Withage, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, A. v. Es, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon, M. Hermu, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[04-05-1795]
Op huijden den 4en Meij 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge Matthijs van Breemen en Johanna Fabert, item Herman van Ooijen en Johanna Sacharias, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, mij gesw. clerq present, J. Sterrenburg

[13-06-1795]
Op huijden den 13. Junij 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Joost Sterrenburg, j. m., geboren te Groot Wapik, en Willemijna Bentum, j. d., geb. te Heukelom, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. van Es??

[29-06-1795]
Op huijden den 29. Junij 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende?? maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge Joost Sterrenburg en Willemijna Bentum, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. van Es, J. Boon, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff

[01-08-1795]
Op huijden den 1. Augustus 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Dirk Kievit, j. m., alhier geb., en Jacoba Oosterling, weduwe van Cornelis van Dijke, bijde woonagtig onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, W. de Neeff

[20-08-1795]
Op huijden den 20. Augustus 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Dirk Kievit en Jacoba Oosterling, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, J. Boon, Arij Herweijer, Jan Holscher G.zoon, mij gesw. clerq present, J. Sterrenburg

[28-08-1795]
Op huijden den 28. Augustus 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Aren Middel, weduwnaar van Hendrikje Drooger, en Claasje van der Lint, j. d., geb. te Middelharnis, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, Arij Herweijer, W. de Neeff

[28-08-1795]
Op huijden den 28. Augustus 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Adrianus Lambregts, j. m., geb. en woonagtig alhier, en Adriana Henne, weduwe van Frans van Bokhoven, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, Jan Holscher G.zoon

[14-09-1795]
Op huijden den 14. September 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Aren Missel en Claasje van der Lint, item Adrianus Lambregts en Adriana Henne, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, A. van Es, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon, J. Boon, A. Herweijer, W. de Neeff, mij gesw. clerq present, J. Sterrenburg

[09-10-1795]
Op huijden den 9. October 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Jan Evertse, weduwnaar van Cornelia de Berg, en Neeltje van den Tol, weduwe van Johannis de Groen, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[09-10-1795]
Op huijden den 9. October 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Hendrik van Leent, j. m., geb. te Zevenbergen, en Johanna van der Bol, j. d., geb., en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[09-10-1795]
Op huijden den 9. October 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Cornelis van Ek, j. m., geb. en woonagtig alhier, en Trijntje van Poortvliet, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[26-10-1795]
Op huijden den 26. October 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Jan Evertse en Neeltje van den Tol, item Hendrik van Leent en Johanna van der Bol alsmede Cornelis van Ek en Trijntje van Poortvliet, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, A. van Es, J. Boon, A. Herweijer, W. de Neeff

[13-11-1795]
Op huijden den 13. November 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Adrianus van Schouwen, j. m., geb. onder Adolphsland dat men noemdt Ooltgensplaat, Den Bommel etca, en aldaar woonagtig, en Cornelia de Grijse, j. d., geb. onder dese jurisdictie, en alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, J. Boon, W. de Neeff, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[27-11-1795]
Op huijden den 27. November 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Jan Baptist Ostij, wedr. van Neeltje van der Ham, en Adriaantje Vermaas, j. d., geb. te Oud Beijerland, en beijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[01-12-1795]
Op huijden den 1. December 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Adrianus van Schouwen en Cornelia de Grijse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo alhier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[11-12-1795]
Op huijden den 11. December 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende municipaalen, als provisioneele mede representanten van het volk van de Oude Tonge, Dirk Wittekoek, wedr. van Anna van den Bosch, en Arentje den Braber, j. d., geb., en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Boon, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff, mij gesw. clerq present, J. Sterrenburg

[15-12-1795]
Op huijden den 15. December 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Jan Baptist Ostij en Adriaantje Vermaas, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon

[28-12-1795]
Op huijden den 28. December 1795 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Dirk Wittekoek en Arentje Braber, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. van Es, J. Boon, Arij Herweijer, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff, mij gesw. clerq present, J. Sterrenburg

[15-01-1796]
Op huijden den 15. Januarij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Johannis Vreeswijk, wedr. van Trijntje van der Weel, en Adriana de Ruijter, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[29-01-1796]??
Op huijden den 29 Januarij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Job Bogerdman, j. m., geb. en woonagtig onder deese jurisdictie, en Leentje Kardux, weduwe van Jacob Tichelman, mede onder dese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, D. Wittekoek, W. de Neeff

[02-02-1796]
Op huijden den 2en Februarij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen, als provisioneele representanten van het volk van de Oude Tonge, Johannis Vreeswijk en Adriana de Ruijter, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, A. van Es, D. Wittekoek, J. Boon, Arij Herweijer, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff

[12-02-1796]
Op huijden den 12. Februarij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Pieter Missel, wedr. van Dina van der Spaan, en Pietertje Osseweijer, gebooren en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, W. de Neeff

[15-02-1796]
Op huijden den 15e Februarij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende municipaalen van de Oude Tonge, Job Bogerdman en Leentje Kardux, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, J. Boon, W. de Neeff, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[17-02-1796]
Op huijden den 17. Februarij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Leunis Kreeft, j. m., geb. en woonende te Ooltgensplaat, en Elisabet Kraan, weduwe van Jan Jurrien Tieling, laatst gewoondt hebbende in de Nieuwe Tonge, en thans woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, J. Boon

[29-02-1796]
Op huijden den 29. Februarij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Pieter Missel en Pietertje Osseweijer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, W. de Neeff

[07-03-1796]
Op huijden den 7. Maart 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Leunis Kreeft en Elisabet Kraan, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo alhier als te Ooltgensplaat en in de Nieuwe Tonge, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon

[22-04-1796]
Op huijden den 22. April 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Adriaan van Merkesteijn, j. m., geb. te Bergen op Zoom en woonende op Den Bommel, en Teuntje van der Haven, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[30-04-1796]
Op huijden den 30. April 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende leden van de municipaliteijt van de Oude Tonge, Maarten Tibout, j. m., geb. onder de jurisdictie van Middelharnis, en laatst gewoond hebbende onder die van Ooltgensplaat, ende Dina Sparendonk, j. d., geb. in de Fijnaart, mede laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, en thans onder dese woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
C. v. Bruijnisse, A. van Es, W. de Neeff, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[06-05-1796]
Op huijden den 6. Meij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipalen van de Oude Tonge, Jan Tuijnders, j. m., geb. en woonende te Steenbergen, en Anna Catharina Bergmans, j. d., geb. onder de Oude Tonge, thans alhier verblijff houdende, en laatst gewoond hebbende te Ungen bij Zettaard in ???t Keurpalsische, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, zoo hier als te Steenbergen. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, W. de Neeff

[06-05-1796]
Op huijden den 6. Meij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipalen van de Oude Tonge, Arij Boom, j. m., geb. onder de Nieuwe Tonge, laatst gewoond hebbende onder Den Bommel, en Geertruij Timmers, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, W. de Neeff

[14-05-1796]
Op huijden den 14. Meij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende municipaalen van de Oude Tonge, Adriaan van Merkesteijn en Teuntje van der Haven, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.????
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon, mij gew. clercq present, J. Sterrenburg

[16-05-1796]
Op huijden den 16. Meij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Maarten Tibout en Dingena Sparendonk, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Middelharnis en Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff

[23-05-1796]
Op huijden den 23. Meij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Arij Boom en Geertruij Timmers, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, A. van Es, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon

[23-05-1796]
Op huijden den 23. Meij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Jan Tuijnders en Catharina Bergmans, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Steenbergen, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, A. van Es, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon

[08-07-1796]
Op huijden den 8. Julij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipalen van de Oude Tonge, Johannis van der Heijden, j. m., geb. te Halteren, en Jannetje van Ooijen, weduwe van Gerrit Minke, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[25-07-1796]
Op huijden den 25. Julij 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaliteijt van de Oude Tonge, Johannis van der Heijden en Jannetje van Ooijen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum utsupra.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff

[12-08-1796]
Op huijden den 12. Augustus 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaliteijt van de Oude Tonge, Claas Touw, wedr. van Cornelia van Zoom, en Lientje de Vogel, beijde woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Sommelsdijk, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[29-08-1796]
Op huijden den 29. Augustus 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende municipaalen van de Oude Tonge, Claas Touw en Lientje de Vogel, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, Arij Herweijer, Jan Holscher G.zoon, W. de Neeff, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[23-09-1796]
Op huijden den 23. September 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende maire en municipaalen van de Oude Tonge, Johannis van Hoof, j. m., geb. in de Hoeven, en Maria van der Poel, j. d., geb. op de Hooge Zwaluwe, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, W. de Neeff

[10-10-1796]
Op huijden den 10. October 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende municipaliteijtsleden van de Oude Tonge, Johannis van Hoof en Maria van der Poel, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, W. de Neeff, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[04-11-1796]
Op huijden den 4e November 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adriaan Hoogmoed, weduwnaar van Hendrina Hulster, en Sara Severon, geb. te Ooltgensplaat, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[04-11-1796]
Op huijden den 4e November 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Paulus de Jong, j. m. , geb. in Kruijsland onder de jurisdictie van Steenbergen, en woonende onder dese jurisdictie, en Adriana Priem, wede. laatst van Hendrik Scheepers, mede onder dese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[21-11-1796]
Op huijden den 21. November 1796 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge, Adriaan Hoogmoed en Sara Severon, item Paulus de Jong en Adriana Priem, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
D. Wittekoek, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[27-01-1797]
Op huijden den 27. Januarij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Lammert Kooijman, j. m. geb. alhier, en Jannigje de Neeff, j. d., geb. in de Klundert, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[03-02-1797]
Op huijden den 3en Februarij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dirk Visbeen, j. m, geb. te Dirksland, en Pieternella van Es, j. d., geb. onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgesplaat, Den Bommel etca, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[03-02-1797]
Op huijden den 3en Februarij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Tomas van der Spaan, j. m., en Anna Morel, j. d., bijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[10-02-1797]
Op huijden den 10. Februarij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Kattestaart, j. m., geb. en woonende onder Den Bommel, en Maria Tichelman, j. d., geb. en woonende onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, J. Boon

[13-02-1797]
Op huijden den 13. Februarij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schepenen van de Oude Tonge, Lammert Kooijman en Jannigje de Neef, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, Jan Holscher G.zoon, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[20-02-1797]
Op huijden den 20. Februarij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dirk Visbeen en Pieternella van Es, item Tomas van der Spaan en Anna Morel, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[27-02-1797]
Op huijden den 27 Februarij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Kattestaart en Maria Tichelman, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[23-03-1797]
Op huijden den 23en Maart 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Lanoij, wedr. van Machteltje Bakkers, en Catharina Hoogers, j. d., geb. in de Zuijdzijde, onder Den Bommel, en beijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[31-03-1797]
Op huijden den 31. Maart 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adriaan Jan Raaijmaakers, j. m., geb. te Dongen, en Anna Coopmans, weduwe van Jan van Dendele, bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
A. v. d. Leur, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon

[31-03-1797]
Op huijden den 31. Maart 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hugo Hoogmoed, j. m., geb. en woonende alhier, en Eva van der Heijden, j. d., geb. onder Nieuw Beijerland, ende mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon

[07-04-1797]
Op huijden den 7en April 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Etten, j. m., geb.?? onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en aldaar woonagtig, en Leena Zantboer, j. d., geb. onder deese jurisdictie, en mede aldaar woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, D. Wittekoek, A. Herweijer

[18-04-1797]
Op huijden den 18. April 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Lanoij en Catharina Hoogers, item Adriaan Jan Raaijmaakers en Anna Coopmans alsmede Hugo Hoogmoed en Eva van der Heijden, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, J. Boon, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon

[24-04-1797]
Op huijden den 24. April 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Etten en Leena Zantboer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo alhier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[28-04-1797]
Op huijden den 28. April 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbr. en schepenen van de Oude Tonge, Herman van Kampen, j. m., geb. en woonende alhier, ende Anna van der Linden, j. d., geb. te Antwerpen, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[05-05-1797]
Op huijden den 5. Meij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus Gebraat, weduwnaar van Maria van den Hoek, en Catharina Rolaff, j. d., geb. op de Noordschans onder de Klundert, en bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[13-05-1797]
Op huijden den 13. Meij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Marcelis Waar, weduwnaar van Johanna Bakkers, en Hendrina Buckens, j. d., geb. te Gastel, en bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
A. v. d. Leur, J. Boon, Jan Holscher G.zoon

[15-05-1797]
Op huijden den 15. Meij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Herman van Kampen en Anna van der Linden, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, mij gesw. clercq present, J. Sterrenburg

[23-05-1797]
Op huijden den 23. Meij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus Gebraat en Catharina Rolaff, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, mij secretaris present, J. Sterrenburg

[29-05-1797]
Op huijden den 29. Meij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Willem Marcelis Waar en Hendrina Buckens, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, J. Boon, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, mij secretaris present, J. Sterrenburg

[02-06-1797]
Op huijden (den) 2. Junij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob van Wouw, weduwenaar van Johanna Rijs, woonende op Den Bommel, en Leena Kuijp, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Ooltgensplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[16-06-1797]
Op huijden den 16en Junij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Bouwman, j. m., geb. te Ooltgensplaat, en Magdalena van Merkesteijn, j. d., geb., en bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer??

[26-06-1797]
Op huijden den 26. Junij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob van Wouw en Leena Kuijp, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, A. Herweijer, B. Vermaas

[03-07-1797]
Op huijden den 3en Julij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Bouwman en Magdaleena van Merkesteijn, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[07-07-1797]
Op huijden den 7en Julij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Overdijke, weduwnaar van Maria Dekker, en Elisabet Nagtegaal, weduwe laatst van Jacob Sulkes, bijde woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, B. Vermaas

[21-07-1797]
Op huijden den 21 Julij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Donk, j. m., geb. te Middelharnis, en wonende alhier, en Maria Osseweijer, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[24-07-1797]
Op huijden den 24. Julij 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Overdijke en Elisabet Nagtegaal, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon

[04-08-1797]
Op huijden den 4en Augustus 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Coenraad Zweers, j. m., geb. en woonende alhier, en Sophia Catharina Hakmans, weduwe van Cornelis van Heesteren, en mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, B. Vermaas

[07-08-1797]
Op huijden den 7en Augustus 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Donk en Maria Osseweijer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[11-08-1797]
Op huijden den 11en Augustus 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Leij, j. m., geb. en woonende alhier, en Catharina Langeveld, weduwe van Gerrit Welleman, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[28-08-1797]
Op huijden den 28. Augustus 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Leij en Catharina Langeveld, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[28-08-1797]
Op huijden den 28. Augustus 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Coenraad Barths. Zweers en Sophia Catharina Hakmans, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[01-09-1797]
Op huijden den 1. September 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dingeman van Noord, j. m., en Lodewica Bruijnse, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[11-09-1797]
Op huijden den 11. September 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Abraham Verhoorn en Neeltje Halbut, welke comparanten, na dat te Boskoop in ondertrouw opgenoomen, aldaar, en hier ter plaatse hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[15-09-1797]
Op huijden den 15 September 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Balten van Vugt, j. m., geb. en woonende te Oosterhout, en Geertruij Houthuijsen, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon

[18-09-1797]
Op huijden (den) 18 September 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en scheepenen van de Oude Tonge, Dingeman van Noord en Lodewica Bruijnse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[06-10-1797]
Op huijden den 6. October 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Steenbak, weduwnaar van Apolonia Oosterling, en Leentje Blok, j. d., geb. te Middelharnis, laatst aldaar gewoond hebbende, en thans beijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Middelharnis voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek

[13-10-1797]
Op huijden den 13. October 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Scheepers, weduwnaar van Maria Scheepens, woonende te Dirksland, en Maria Peeters, j. d., geb. onder Sommelsdijk ende alhier woonagtig, welke comparanten met den anderen verklaarden besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Dirksland voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[14-10-1797]
Op huijden den 14 October 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Boudewijn Vermaas, weduwnaar van Dirkje Korvink, en Antje Bentum, j. d., geb. te Heukelom, ende bijde alhier woonagtig, welke comparanten met den anderen verklaarden besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon

[16-10-1797]
Op huijden den 16. October 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Balten van Vugt en Geertruij Houthuijsen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Oosterhout, hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon

[23-10-1797]
Op huijden den 23 October 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Steenbak en Leentje Blok, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Middelharnis, hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, J. Boon, Jan Holscher G.zoon

[29-10-1797]
Op huijden den 29 October 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Boudewijn Vermaas en Antje Bentum, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, J. Boon, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon

[30-10-1797]
Op huijden den 30. October 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Scheepers en Maria Peeters, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Dirksland, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon

[03-11-1797]
Op huijden den 3. November 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Adrianus Wapens, j. m., geb. en woonende alhier, en Geertruij Gielen, weduwe van Adriaan Daniels, mede alhier woonagtig, welke comparanten met den anderen verklaarden beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
J. Sterrenburg, J. Boon, A. Herweijer

[20-11-1797]
Op huijden den 20. November 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Adrianus Wapens en Geertruij Gielen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, D. Wittekoek, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[27-11-1797]
Op huijden den 27 November 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Bruijnse, j. m., geb. en woonende alhier, en Maria Kievit, j. d., geb. onder Dirksland, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[18-12-1797]
Op huijden den 18. December 1797 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Bruijnse en Maria Kievit, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, A. Herweijer, B. Vermaas

[19-01-1798]
Op huijden den 19. Januarij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendricus Verduijn, j. m., geb. te Bergen op Zoom, en woonende in den Ouden Bosch, en Maria Terwoerd, weduwe van Johannis Nijsse Braber, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als in den Oudenbosch voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, B. Vermaas

[05-02-1798]
Op huijden den 5e Februarij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Henricus Verduijn en Maria Terwoerd, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als in den Oudenbosch, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, J. Boon, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[09-02-1798]
Op huijden den 9en Februarij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Tichelman, j. m., geb. en woonende onder de jurisdictie van Den Bommel, en Adriaantje van der Velde, weduwe van Leendert Goudswaard, woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Adolphsland, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, J. Boon

[23-02-1798]
Op huijden den 23. Februarij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Bodegom, j. m., geb. te Dreijschor, laatst gewoond hebbende onder Melissant, en thans onder deese jurisdictie, ende Lientje de Vogel, weduwe van Claas Touw, mede onder dese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Melissant, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, D. Wittekoek, J. Boon

[26-02-1798]
Op huijden den 26. Februarij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Tichelman en Adriaantje van der Velde, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, B. Vermaas

[12-03-1798]
Op huijden den 12. Maart 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Bodegom en Lientje de Vogel, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Melissant, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. van Es, D. Wittekoek, A. Herweijer, Jan Holscher G.zoon, B. Vermaas

[18-04-1798]
Op huijden den 18. April 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Leendertse Stander, j. m., en Maria Bruijnse, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse

[20-04-1798]
Op huijden den 20en April 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Job Biscob, j. m., geb. en woonende alhier, en Cornelia Overdijke, weduwe van Aart van der Zeijde, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[27-04-1798]
Op huijden den 27. April 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Martijnus Janse, weduwnaar van Adriana Bogaards, en Geertruij Schijvenaars, weduwe van Claas de Laat, beijde alhier woonagtig, item Pieter Visser, j. m., geb. onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca, alhier woonende, en Johanna Tol, j. d., geb. en woonende onder dese jurisdictie, laatst gewoond hebbende onder Middelharnis, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, en die van Johanna Tol te Middelharnis. In oirconde geteekend datum uts. 1e pr. Pro deo, 2e pr. br. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[30-04-1798]
Op huijden den 30. April 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Leendertse Stander en Maria Bruijnse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[07-05-1798]
Op huijden den 7. Meij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Job Biscob en Cornelia Overdijke, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[14-05-1798]
Op huijden den 14. Meij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Martijnus Janse en Geertruij Schijvenaar, item Pieter Visser en Johanna Tol, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[29-05-1798]
Op huijden den 29. Meij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus van Hooijdonk, j. m., en Johanna Nijsse, j. d., bijde gebooren en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[18-06-1798]
Op huijden den 18. Junij 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus van Hooijdonk en Johanna Nijsse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[10-08-1798]??
Op huijden den 10 Augustus 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Janse, j. m., geb. en woonende alhier, en Pieternella Brons, j. d., geb. onder Sommelsdijk, laatst gewoonde hebbende op de Mijl onder Dordrecht, en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Dordrecht voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herwijer

[17-09-1798]
Op huijden den 17. September 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Janse en Pieternella Brons, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Dordrecht, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[21-09-1798]
Op huijden den 21. September 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Henricus Terloose, j. m., geb. te Etten in Gelderland bij de stad Deutechem, en tegenwoordig verblijff houdende te Stad aan ???t Haringvliet, en Margaretha Hoogers, weduwe van Jacobus Broeke, woonende onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Stad voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[28-09-1798]
Op huijden den 28. September 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Leendertse Braber, j. m., geb. en woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Maatje Abramse de Haas, j. d., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[05-10-1798]
Op heden den 5 October 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Hoogenboom, weduwnaar van Adriaantje Holleman, en Cornelia Gerritse van Dijke, j. d., geb. te Ooltgensplaat, en bijde onder deese jurisdictie woonende, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[15-10-1798]
Op heden den 15e October 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Leendertse Braber en Maatje Abramse de Haas, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, A. Herweijer, N. Colijn

[15-10-1798]
Op heden den 15e October 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Henricus Terloose en Margaretha Hoogers, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Stadt, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, A. Herweijer, N. Colijn

[22-10-1798]
Op heden den 22. October 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Hoogenboom en Cornelia Gerritse van Dijke, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[26-10-1798]
Op huijden den 26. October 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus Vergouwe, j. m., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, en Cornelia de Jong, weduwe van Jan de Wit, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[09-11-1798]
Op den 9en November 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus van Heusden, j. m., geb. te Roosendaal, en Geertruij Blom, weduwe van Aart van Strien, bijde wonende alhier, item Willem van Hooijdonk, j. m., geb. en woonende alhier, en Elisabet Cave, j. d., geb. te Steenbergen, laatst aldaer gewoond hebbende, en thans mede alhier woonagtig, mitsgaders Jacob Goemaat, j. m., geb. en woonende in de Nieuwe Tonge, en Leuntje Striep, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, en die van Elisabet Cave ook te Steenbergen, mitsgaders van Jacob Goemaat in de Nieuwe Tonge. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[12-11-1798]
Op huijden den 12. November 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus Vergouwe en Cornelia de Jong, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[26-11-1798]
Op den 26. November 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus van Heusden en Geertruij Blom, item Willem van Hooijdonk en Elisabet Cave, mitsgaders Jacob Goemaat en Leuntje Striep, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier, als Elisabet Cave ook te Steenbergen, en Jacob Goemaat ook in de Nieuwe Tonge, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[21-12-1798]
Op den 21e December 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge, Dingeman Crijnsz Mojaart, j. m., geb. en woonende onder de jurisdictie van Middelharnis, en Pieternella Meijer, weduwe van Eeuwout de Grijse, woonende onder dese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Middelharnis woonend, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[28-12-1798]
Op den 28. December 1798 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Eeuwout Versluijs, weduwnaar van Leentje Beeke, woonende alhier, en Geertje Sloot, weduwe laatst van Jacobus Boelhouwer Hertog, mede alhier woonende, en laatst gewoond hebbende te Sommelsdijk, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[07-01-1799]
Op den 7. Januarij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout?? en schepenen van de Oude Tonge, Dingeman Crijnsz Moijaart en Pieternella Meijer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Middelharnis, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[14-01-1799]
Op den 14. Januarij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout?? en schepenen van de Oude Tonge, Eeuwout Versluijs en Geertje Sloot, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk, hebben (gehad), in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[08-02-1799]
Op den 8. Februarij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Matthijsse Breur, j. m., en Clara Johannesse van Dijke, j. d., beijde gebooren en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[25-02-1799]
Op den 25. Februarij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Matthijsse Breur en Clara Johannisse van Dijke, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn??

[15-03-1799]
Op den 15en Maart 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Marijnusse Lokker, j. m., geb. en woonende onder Kerkwerve in ???t land van Schouwen, en Johanna Willems, weduwe van Huijbregt van Nispen, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Kerkwerve voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[04-04-1799]
Op den 4. April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Wagemans, j. m., geb. op de Made, en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, en Christina Brons, j. d., gebooren onder Sommelsdijk, en woonagtig onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon

[06-04-1799]
Op den 6. April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Emaus, j. m., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, ende Elisabet Branderhouven, weduwe van Hendrik van den Berg, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek

[12-04-1799]
Op heden den 12en April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Matthijs Smits, j. m., geb. te Holsheijm bij de stad Neus in ???t Keulse, en woonende onder Middelharnis, en Margrietha Krijne, j. d., geb. onder Stad, en alhier woonagtig, item Cornelis Kooijman, j. m., geb. en woonende onder deese jurisdictie, en Johanna Lodewijkse Braber, j. d., geb. te Ooltgensplaat, laatst gewoond hebbende onder Den Bommel, en thans alhier woonende, mitsgaders Herman van der Bol, j. m., en Josijna Kloet, j. d., bijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, en die van Matthijs Smits ook te Middelharnis, mitsgaders van Johanna Lodewijkse Braber te Ooltgensplaat. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[19-04-1799]
Op heden den 19en April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Lodewijk Gootjes, j. m., geb. en woonende te Melissant, en Catharina van der Made, j. d., geb. en woonende alhier, item Jan Bijbel, j. m., geb. en woonende alhier, en Geertruij de Maling, j. d., geb. onder Ooltgensplaat, en mede woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, en die van Lodewijk Gootjes ook te Melissant. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[19-04-1799]
Op heden den 19en April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Lidveld, weduwenaar van Jannetje Smits, woonende in den polder van Craijenisse, en Leena van Bavere, weduwe van Herman Nobel, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende (dat) ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Craijenisse voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[22-04-1799]
Op den 22. April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Wagemans en Christina Brons, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[22-04-1799]
Op den 22en April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Emaus en Elisabet Branderhouven, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[23-04-1799]
Op den 23. April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Marijnusse Lokker en Johanna Willems, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Kerkwerve, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[26-04-1799]
Op heden den 26. April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Lodewijk van Kampen, j. m., geb. en woonende alhier, en Maria Bredel, j. d., geb. in de Zuijdzijde onder Adolphsland, en mede alhier woonagtig, mitsgaders Pieter Legierse, j. m., geb. onder deese jurisdictie, en Johanna Vermaat, j. d., geb. onder Steenbergen, en beijde onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. 1. pr. bruijd pro deo, 2. paar pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[29-04-1799]
Op den 29. April 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Matthijs Smits en Margrietha Krijne, item Cornelis Kooijman en Johanna Lodewijkse Braber, alsmede Herman van der Bol en Josijna Kloet, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier, als Matthijs Smits ook te Middelharnis, en Johanna Lodewijkse Braber te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[06-05-1799]
Op heden den 6en Meij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Lodewijk Gootjes en Catharina van der Made, item Jan Bijbel en Geertruij de Maling, alsmede Pieter Lidveld en Leena van Bavere, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier, als Lodewijk Gootjes ook te Melissant, en Pieter Lidveld te Craijenisse, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[14-05-1799]
Op heden den 14en Meij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Lodewijk van Kampen en Maria Bredel, mitsgaders Pieter Legierse en Johanna Vermaat, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[24-05-1799]
Op heden den 24. Meij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis van Es, wedr. van Stijntje van den Honaart, en Hendrikje Zweers, j. d., geb. en beijde woonende alhier, item Hendrik Bremdong, j. m., en Arentje van der Kroon, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. 1. pr. pro deo.??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[10-06-1799]
Op heden den 10. Junij 1799 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Bremdong en Arentje van der Kroon, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[10-06-1799]
Op heden den 10. Junij 1799 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis van Es ende Hendrikje Zweers, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[29-06-1799]
Op heden den 29 Junij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dirk Spoor, weduwenaar van Maria Heuvels, woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ende Anna de Vet, weduwe van Arij Jongenboer, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[15-07-1799]
Op heden den 15en Julij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dirk Spoor ende Anna de Vet, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[19-07-1799]
Op heden den 19. Julij 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Visbeen, j. m., geb. te Dirksland en woonende alhier, ende Leena Verboom, j. d., geb. onder Middelharnis, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse

[06-08-1799]
Op heden den 6. Augustus 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Visbeen en Leena Verboom, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, A. Herweijer, N. Colijn

[09-08-1799]
Op heden den 9. Augustus 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Lodder, j. m., geb. en woonende onder dese jurisdictie, en Barbara Neelesse, geb. te Philipland, en mede onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[23-08-1799]
Op heden den 23. Augustus 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van der Schilt, weduwenaar van Anna Wagemaakers, woonende alhier, en Cornelia Legierse, j. d., geb. onder de jurisdictie van Sommelsdijk, laatst aldaar gewoond hebbende, en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[26-08-1799]
Op heden den 26. Augustus 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Lodder en Barbera Neelisse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[09-09-1799]
Op heden den 9. September 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van der Schilt en Cornelia Legierse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[18-10-1799]
Op heden den 18. October 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Wouter Bosman, weduwenaar van Maria Zoon, woonende onder deeze jurisdictie, ende Leena Coopmans, weduwe van Pieter Kraamers, mede onder deeze jurisdictie woonende, en laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[04-11-1799]
Op heden den 4. November 1799 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Wouter Bosman en Leena Coopmans, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[28-02-1800]
Op den 28. Februarij 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Arij Dijkgraaf, j. m., geb. en woonende alhier, laatst gewoond hebbende in de Zuijdzijde onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Nijsje Sloot, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, J. Boon, C. D. Wittekoek

[17-03-1800]
Op den 17. Maart 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Arij Dijkgraaf en Nijsje Sloot, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[04-04-1800]
Op den 4en April 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Krijne, weduwnaar van Catharina Bruijers, woonende onder Middelharnis, en Maria Meesters, j. d., geb. te Stad aan ???t Haringvliet, en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Middelharnis voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[18-04-1800]
Op heden den 18. April 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Marijnus Leendertse Braber, j. m., geb. onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Jannetje Herweijer j. d., geb. en bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[21-04-1800]
Op den 21en April 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Krijne en Maria Meesters, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Middelharnis, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[25-04-1800]
Op heden den 25. April 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Carel van Oxel, j. m., geb. en woonende alhier, en Anna Cornelia van Toorn, j. d., geb. in den Oudenbosch, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[25-04-1800]
Op heden den 25. April 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Blok, j. m., geb. en woonende te Middelharnis, en Jannetje van der Linde, j. d., geb. te Middelharnis voornt., en onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Middelharnis, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[02-05-1800]
Op heden den 2. Meij 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Zeeuw, j. m., geb. onder Dirksland, laatst gewoond hebbende onder Stellendam, en thans woonende onder deese jurisdictie, en Barbera Neelesse, weduwe van Willem Lodder, mede onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Stellendam voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.?? ??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[05-05-1800]
Op heden den 5en Meij 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Marijnus Leendertse Braber en Jannetje Herweijer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, N. Colijn

[08-05-1800]
Op heden den 8en Meij 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Arij Herweijer, weduwnaar van Anthonia van Sintannelant, en Adriana van der Meij, j. d., geb. en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ????
J. Sterrenburg, J. Luijten, C. v. Bruijnisse
[12-05-1800]
Op heden den 12. Meij 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Carel van Oxel en Anna Cornelia van Toorn, alsmede Jan Blok en Jannetje van der Linde, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier, gelijk de laatste ook te Middelharnis, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, N. Colijn
[22-05-1800]
Op heden den 22. Meij 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Zeeuw en Barbera Neelesse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Stellendam, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse J. Luijten, N. Colijn

[26-05-1800]
Op heden den 26. Meij 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Arij Herweijer en Adriana van der Meij, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, N. Colijn

[29-08-1800]
Op heden den 29 Augustus 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Wouter de Neeff, j. m., geb. in de Klundert, en Sara de Grijse, j. d., geb. onder deese jurisdictie, en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ????
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[12-09-1800]
Op heden den 12. September 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis van Etten, j. m., geb. onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en alhier woonagtig, en Maria Christiaanse, j. d., geb. en woonende onder deese jurisdictie, item Cornelis Koone, j. m., geb. in de Zuijdzijde onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en aldaar woonagtig, en Jacomijna Tol, j. d., geb. en woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Adolphsland, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ????
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[15-09-1800]
Op heden den 15e September 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Wouter de Neeff en Sara de Grijse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[26-09-1800]
Op heden den 26. September 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, David Droogendijk, weduwnaar van Anna Korthals, en Maria Strikskens, weduwe van Samuel Perrot, beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ????
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, A. Herweijer

[29-09-1800]
Op heden den 29. September 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis van Etten en Maria Christiaanse, alsmede Cornelis Koone en Jacomijna Tol, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Adolphsland, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[10-10-1800]
Op heden den 10. October 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Everts, weduwnaar van Neeltje van den Tol, woonende alhier, en Neeltje Osseweijer, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, en laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ado[phsland voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo?? ????
J. Sterrenburg, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[13-10-1800]
Op heden den 13. October 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, David Droogendijk en Maria Strikskens, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[27-10-1800]
Op heden den 27 October 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Everts en Neeltje Osseweijer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[07-11-1800]
Op heden den 7. November 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Timmermans, j. m., geb. te Roosendaal, en aldaar woonagtig, en Anna Catharina Coopmans, j. d., geb. onder Princeland, en woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Roosendaal voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer

[21-11-1800]
Op heden den 21. November 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Andries Munters, j. m., geb. en woonende alhier, en Cornelia Overdijke, weduwe laatst van Job Biscob, ende mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, N. Colijn

[24-11-1800]
Op heden den 24 November 1800 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Timmermans en Anna Catharina Coopmans, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Roosendaal, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, A. Herweijer

[28-11-1800]
Op heden den 28. November 1800 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Sijderveld, weduwnaar van Neeltje Lodder, woonende onder de jurisdictie van Middelharnis, en Annetje den Braber, weduwe van Dirk Snijder, woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Middelharnis, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[08-12-1800]
Op heden den 8. December 1800 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Andries Munters en Cornelia Overdijke, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[17-12-1800]
Op heden den 17. December 1800 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Sijderveld en Annetje den Braber, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Middelharnis, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[19-12-1800]
Op heden den 19. December 1800 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Druunen, j. m., geb. te Almkerk, en wonende alhier, en Cornelia Pons, weduwe van Hendrik Oosterling, mede alhier woonachtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt. In oirconde getekend datum uts. Bruijdegom pro deo?? ?? ??
J. Sterrenburg, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[07-01-1801]
Op heden den 7. Januarij 1801 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Druunen en Cornelia Pons, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[20-02-1801]
Op heden den 20. Februarij 1801 compareerde voor d??? ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Lodder, j. m., geb. en woonende onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Adriaantje de Quartel, j. d., geb. te Herkingen en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde getekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[09-03-1801]??
Op heeden den 9. Maart 1801 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Lodder en Adriaantje de Quartel, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[20-03-1801]
Op heden den 20. Maart 1801 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Coenraad Barthse Zweers, wedwnaar van Sophia Catharina Hakmans, en Aagje Crijns Bruijnse, weduwe van Jacob Kom, bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[07-04-1801]
Op heeden den 7. April 1801 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Coenraad Barthse Zweers en Aagje Crijnse Bruijnse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, A. Herweijer

[16-04-1801]
Op heden den 16. April 1801 compareerde voor d??? ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, ??art van Merkesteijn, j. m., geb. en woonende alhier, en Jannetje Slis, j. d., geb. onder Den Bommel, jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., laatst aldaar gewoond hebbende, en thans mede alhier woonachtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Adolphsland voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde getekend datum uts.????
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer

[24-04-1801]
Op heden den 24. April 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Christiaanse, j. m., en Cornelia Tiberius, j. d., beijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, J. Boon, A. Herweijer

[04-05-1801]
Op heden den 4. Meij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aart van Merkesteijn en Jannetje Slis, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Adolphsland, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, N. Colijn

[08-05-1801]
Op heden den 8en Meij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Krijn Jansz van Brugge, j. m., geb. onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ende aldaar woonachtig, en Jannetje Sijmonse van Noord, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Adolphsland voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.????
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[12-05-1801]
Op heden den 12. Meij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Christiaanse en Cornelia Tiberius, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[22-05-1801]
Op heden den 22. Meij 1801 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus Notenboom, j. m., geb. alhier en woonende onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Elizabet de Quartel, j. d., geb. te Herkingen en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.????
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, A. Herweijer

[25-05-1801]
Op heden den 25. Meij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Crijn Jansz van Brugge en Jannetje Sijmonse van Noord, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Adolphsland, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[28-05-1801]
Op heden den 22. Meij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Lambregts, wedr. van Adriana Henne, en Goverdina Elisabetta van Hooff, weduwe van Anthonij van Ekeren, bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, N. Colijn

[08-06-1801]
Op heden den 8. Junij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus Notenboom en Elisabet de Quartel, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, N. Colijn

[13-06-1801]
Op heden den 13. Junij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Kuijsten, wedr. van Commertje Admiraal, en Burgje Groenendijk, weduwe van Arij Munters, bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[15-05-1801]
Op heden den 15. Junij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Lambregts en Goverdina Elisabetta van Hooff, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[29-06-1801]
Op heden den 29. Junij 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Kuijsten en Burgje Groenendijk, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, N. Colijn

[07-08-1801]
Op heden den 7en Augustus 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Jacquesse Kattestaart, j. m., geb. onder Ooltgensplaat, en Annetje Oosterling, weduwe van Jan Sloot, bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, N. Colijn

[25-08-1801]
Op heden den 25e Augustus 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Hendrik Jacquesse Kattestaart en Annetje Oosterling, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum utsa.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, A. Herweijer, N. Colijn

[18-09-1801]
Op heden den 18. September 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit van Schelle, j. m., geb. te Sommelsdijk, laatst gewoond hebbende onder Den Bommel, en thans onder deese jurisdictie woonagtig, en Jannetje Mier(r)op, j. d., geb. te Ooltgensplaat, laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en thans mede woonagtig onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat en in de Nieuwe Tonge, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[25-09-1801]
Op heden den 25. September 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Strijdhout, j. m., geb. te Elten, gelegen bij de steede ???s Heerenberg, woonende op De Heen onder Steenbergen, en bevoren alhier gewoond hebbende, en Cecilia Maria Smolders, j. d., geb. en woonagtig alhier, en laatst gewoond hebbende te Zevenbergen, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Steenbergen en te Zevenbergen, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ??
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse

[02-10-1801]
Op heden den 2. October 1801 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Matthijs Bens, wedr. van Maria de Waal, en Johanna Coopmans, j. d., geb. en bijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ????
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse

[05-10-1801]
Op heden den 5. October 1801 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit van Schelle en Jannetje Mierrop, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat en in de Nieuwe Tonge, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek, N. Colijn

[09-10-1801]
Op heden den 9en October 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren van der Spaan, j. m., en Leena Kievit, bijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse

[12-10-1801]
Op heden den 12 October 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Strijdhout en Cecilia Maria Smolders, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Steenbergen en te Zevenbergen, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, N. Colijn

[16-10-1801]
Op heden den 16. October 1801 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Smit, j. m., geb. te Floonheijm in ???t Keurpaltsche, en woonende te Ooltgensplaat, en Anna Stijl, j. d., geb.te Alsen mede in ???t Keurpaltsche, woonende alhier, en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat en te Rotterdam, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[19-10-1801]
Op heden den 19 October 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Matthijs Bens en Johanna Coopmans, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer, N. Colijn

[26-10-1801]
Op heden den 26. October 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren van der Spaan en Leena Kievit, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[09-11-1801]
Op heden den 9 November 1801 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Smit en Anna Stijl, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat en te Rotterdam, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. D. Wittekoek

[22-12-1801]
Op heden den 22e December 1801 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adam Schaap, wedr. van Cornelia Kom, woonende onder deese jurisdictie, en Maria Vis, weduwe van Dirk Bakker, mede onder deese jurisdictie woonagtig, en laatst gewoond hebbende onder de Nieuwe Tonge, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als in de Nieuwe Tonge, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo?? ????
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse

[08-01-1802]
Op heden den 8. Januarij 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Crijn Goote, j. m., geb. te St. Maartensdijk, woonende onder deese jurisdictie, en laatst gewoond hebbende onder die van de Nieuwe Tonge, en Lientje Lijdens, weduwe van Cornelis van Rie, mede onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd, zoo hier als in de Nieuwe Tonge voornt. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegom pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[12-01-1802]
Op heden den 12. Januarij 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adam Schaap en Maria Vis, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als in de Nieuwe Tonge, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. v. Bruijnisse, A. Herweijer

[25-01-1802]
Op heden den 25. Januarij 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Crijn Goote en Lientje Lijdens, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als in de Nieuwe Tonge, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[10-04-1802]
Op heden den 10. April 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Bens, j. m., geb. en woonende alhier, en Maria Stroop, j. d., geb. te Zierikzee, en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse

[26-04-1802]
Op heden den 26. April 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Bens en Maria Stroop, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[30-04-1802]
Op heden den 30 April 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren Emaus, j. m., en Geertruij de Haas, j. d., bijde geb. en woonende onder dese jurisdictie, item Jan Christiaanse junior, j. m., en Adriana Zantboer, j. d., mede bijde geb. en woonagtig onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten

[17-05-1802]
Op heden den 17en Meij 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren Emaus en Geertruij de Haas, item Jan Christiaanse junior en Adriana Zantboer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, A. Herweijer

[21-05-1802]
Op heden den 21. Meij 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Teunis IJmanse Mosselman, j. m., geb.op Den Bommel, laatst aldaar gewoond hebbende, en thans woonagtig alhier, en Heijltje Goudswaard, j. d., geb. en woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo alhier als te Ooltgensplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. D. Wittekoek

[04-06-1802]
Op heden den 4. Junij 1802 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Slis, j. m., geb. onder de jurisdictie van Middelharnis, en Cornelia in ???t Veld, weduwe van Adrianus Ouwerkerk, beijde woonagtig onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek

[08-06-1802]
Op heden den 8. Junij 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Teunis IJmanse Mosselman en Heijltje Goudswaart, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher G.zoon, C. v. Bruijnisse

[21-06-1802]
Op heden den 21. Junij 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Slis en Cornelia in ???t Veld, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, J. Luijten, A. Herweijer

[23-07-1802]
Op heden den 23. Julij 1802 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Jacobus Stevens, j. m., geb. te Breda, laatst gewoond hebbende te Bergen op Zoom, en thans alhier, en Catharina Alida Holscher, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Bergen op Zoom, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, A. Herweijer

[06-08-1802]
Op heden den 6. Augustus 1802 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Sijmon van Ek, j. m., geb. onder de Oude Tonge, en Jannetje van Wageningen, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge, en bijde onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekent datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, C. v. Bruijnisse, C. D. Wittekoek

[10-08-1802]
Op heden den 10 Augustus 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Jacobus Stevens en Catharina Alida Holscher, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Bergen op Zoom, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[24-08-1802]
Op heden den 24. Augustus 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Sijmon van Ek en Jannetje van Wageningen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, A. Herweijer

[08-10-1802]
Op heden den 8. October 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Arense Wittekoek, j. m., geb. en woonende alhier, en Maria Hartman, j. d., geb. te Sommelsdijk, onder dezelve jurisdictie laatst gewoond hebbende, en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekent datum uts. Bruijd pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, A. Herweijer

[25-10-1802]
Op heden den 25 October 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Arense Wittekoek en Maria Hartman, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher G.zoon, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[01-11-1802]
Op heden den 1. November 1802 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Marcelis Cooman en Elisabet Vogel, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekent datum uts.
J. Sterrenburg, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[24-12-1802]
Op heden den 24. December 1802 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Campvens, wedr. van Johanna Nieuwland, woonende alhier, en Dingena Visser, j. d., geb. onder Adolphsland, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer

[24-12-1802]??
Op heden den 24. December 1802 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dingeman Holleman, j. m., geb. te Sommelsdijk, en Johanna Korthals, j. d., geb. alhier, en beijde woonagtig onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., zijnde de bruijd alhier laatst woonagtig geweest, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer

[07-01-1803
Op heden den 7. Januarij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Carel Rommelse, j. m., en Johanna Pauwels, j. d., bijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer

[10-01-1803]
Op heden den 10. Januarij 1803 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Campvens en Dingena Visser, alsmede Dingeman Holleman en Johanna Korthals, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier, als ten aanzien van de twee laatstgenoemde ook te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[24-01-1803]
Op heden 24. Januarij 1803 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Carel Rommelse en Johanna Pauwels, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[18-03-1803]
Op heden den 18. Maart 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter van Merkensteijn, wedr. van Pieternella Melis, woonende alhier, en Barbera Dupre, j. d., geb. te Middelharnis, laatst gewoond hebbende te Dirksland, en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Dirksland voornoemd, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.?? ????
J. Sterrenburg, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[08-04-1803]
Op heden den 8. April 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Abram de Berg, j. m., geb. te Melissant, laatst gewoond hebbende onder Den Bommel, en thans alhier woonagtig, en Cornelia Nieuweijde, j. d., geb. te Sommelsdijk, en onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo?? ????
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[15-04-1803]
Op heden den 15. Januarij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Goverd van der Bol, j. m., geb. onder dese jurisdictie, en onder die van Middelharnis woonagtig, en Johanna de Maling, j. d., geb. onder Ooltgensplaat, en alhier woonagtig, item Cornelis Zantboer den jongen, j. m., geb. en woonende onder dese jurisdictie, en Elisabet Groen, j. d., geb. in den Oudenbosch, laatst gewoond hebbende te Gastel, en thans alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier, als te Middelharnis, en te Gastel, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher Gz

[18-04-1803]
Op heden den 18. April 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter van Merkensteijn en Barbera Dupre, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Dirksland, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, A. Herweijer

[02-05-1803]
Op heden den 2. Meij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Abram de Berg en Cornelia Nieuweijde, item Goverd van der Bol en Johanna de Maling, alsmede Cornelis Zantboer den jongen en Elisabet de Groen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier, als op andere plaatsen alwaar zulks vereijschte, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher Gz, J. Luijten

[27-05-1803]
Op heden den 27. Meij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan de Leeuw, j. m., geb. te Puijffelijk, ampte van Nisselen Maas en Waal, en wonende in de Zuijdzijde onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ende Johanna van der Vorst, weduwe van Jan Barend Holscher, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher Gz

[03-06-1803]
Op heden den 3. Junij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Marijnus Soldaat, j. m., geb. onder Melissant, en aldaar woonagtig, en Hester Bogerdman, j. d., geb. en woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Melissant voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[13-06-1803]??
Op heden den 13. Junij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan de Leeuw en Johanna van der Vorst, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, A. Herweijer

[22-06-1803]
Op heden den 22. Junij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Marijnus Soldaat en Hester Bogerdman, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Melissant, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, Jan Holscher Gz, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[24-06-1803]
Op heden den 24. Junij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren Davidse Mijs, j. m., geb. onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en woonende alhier, ende Adriana Herweijer, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[08-07-1803]
Op heden den 8en Julij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Droogendijk, j. m., geb. en woonende binnen deesen dorpe, en Geertruij van Es, j. d., geb. en woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[13-07-1803]
Op heden den 13. Julij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren Davidse Mijs en Adriana Herweijer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, Jan Holscher Gz

[15-07-1803]
Op heden den 15. Julij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Timmers, j. m., en Claasje Oosterling, j. d., bijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. D. Wittekoek

[23-07-1803]
Op heden den 23. Julij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Goverd van Hooff en Maria Laane, beijde geb. te Steenbergen en alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Holscher Gz

[25-07-1803]
Op heden den 25. Julij 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Droogendijk en Geertruij van Es, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[01-08-1803]
Op heden den 1en Augustus 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Timmers en Claasje Oosterling, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, A. Herweijer, C. D. Wittekoek

[08-08-1803]
Op heden den 8. Augustus 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Goverd van Hooff en Maria Laane, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Holscher Gz, J. Luijten

[29-08-1803]
Op heden den 29. Augustus 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Huijbregt de Haas, woonende onder deese jurisdictie, en Cornelia Tichelman, woonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, welke comparanten naar voorgaande ondertrouw op den 14 Meij 1803 voor predicant en kerkenraad van Sommelsdijk voornt., en het eijndigen der onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier, als volgens attestatie van Do. N. H. Callenfels van den 27. deeser ook te Sommelsdijk voornt., in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Holscher Gz, C. D. Wittekoek

[08-09-1803]
Op heden den 8. September 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Arij de Gast, j. m., geb. binnen deesen dorpe, en woonende onder deese jurisdictie, en Jannetje Reijzers, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge, en mede onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Holscher Gz, J. Luijten

[23-09-1803]
Op heden den 23. September 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Anthonij de Vos, wedr. van Geertruij ten Engel, woonende alhier, en Marie Janse, j. d., geb. te Duijsel in de Meijerije van ???s Bosch, laatst gewoond hebbende te Hilvarenbeek, en thans mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Hilvarenbeek voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, A. Herweijer

[26-09-1803]
Op heden den 26. September 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Arij de Gast en Jannetje Reijzers, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Holscher Gz, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[31-10-1803]
Op heden den 31. October 1803 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Anthonij de Vos en Maria Janse, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Hilvarenbeek, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[13-01-1804]??
Op heden den 13. Januarij 1804 compareerde voor d??? ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Binneweg, j. m., geb. te Stad, en Johanna Laagenhoek, j. d., geb., en beijde woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[23-01-1804]
Op heden den 23. Januarij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adriaan van Bragt, j. m., geb. op de Made, laatst aldaar gewoond hebbende, en thans woonagtig alhier, en Johanna Sijmons, j. dogter, geb. te Putten, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als op de Made voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. D. Wittekoek

[27-01-1804]
Op heden den 27. Januarij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Baptist Geers, j. m., geb. te Stabroek na bij Antwerpen, woonende alhier, en Maria Nol, j. d., geb. en mede woonagtig alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ??
J. Sterrenburg, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[03-02-1804]
Op heden den 3. Februarij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Vogel, j. m., geb. en woonende alhier, en Maria Langbroek, wede. van Aren van Noord, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonelijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum utsupra.?? ?? ????
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer

[06-02-1804]
Op heden den 6. Februarij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Binneweg en Johanna Laagenhoek, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[14-02-1804]
Op heden den 14. Februarij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Baptist Geers en Maria Nol, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Luijten, A. Herweijer

[16-02-1804]
Op heden den 16. Februarij 1804 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adriaan van Bragt en Johanna Sijmons, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als op de Made, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, C. D. Wittekoek, A. Herweijer, J. Luijten

[20-02-1804]
Op heden den 20. Februarij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Vogel en Maria Langbroek, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[24-02-1804]
Op heden den 24. Februarij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Striep, j. m., geb. en woonende alhier, en Johanna Lucasse Berends, j. d., geb. in de polder Craijenisse en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ????
J. Sterrenburg, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[13-03-1804
Op heeden den 13. Maart 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Jan Striep en Johanna Lucasse Berends, welke comparanten, na dat hun onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum utsupra.
J. Sterrenburg, J. Luijten, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[13-04-1804]
Op heden den 13. April 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Romeijn, j. m., geb. te Middelharnis, en woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Maria van Noord, weduwe van Cornelis Janse van Putten, woonende alhier, item Johannis Buurt, j. m., geb. en woonende alhier, en Huijbertje de Leeuw, geb. te Zevenbergen, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. 2. pr. pro deo.?? ?? ????
J. Sterrenburg, J. Boon, A. Herweijer

[30-04-1804]
Op heden den 30. April 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Romeijn en Maria van Noord, alsmede Johannis Buurt en Huijbertje de Leeuw, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier, en den eersten comparant ook te Ooltgensplaat heeft gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Boon,?? J. Holscher Gz, J. Luijten, A. Herweijer

[22-06-1804]
Op heeden den 22. Junij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Lodewijk Bruijnse, j. m., en Aartje Osseweijer, j. d., bijde geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonelijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.?? ?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Luijten

[27-06-1804]
Op heeden den 27. Junij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan van den Berghe, j. m., geb. en woonende alhier, en Pieternella van Etten, wede. van Pieter Laane, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoone proclamatie(n) mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum utsupra.?? ?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Luijten, C. D. Wittekoek

[29-06-1804]
Op heden den 29. Junij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan van Koolbergen, wedr. van Elisabet van Loon, woonende in de Zuijdzijde onder Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Lientje Gebuijs, weduwe van Willem Kraan, woonende onder deese jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoone proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum utsupra.?? ?? ?? ??
J. Sterrenburg, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[10-07-1804]
Op heeden den 10. Julij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Lodewijk Bruijnse en Aartje Osseweijer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum utsupra.
J. Sterrenburg, J. Boon,?? J. Luijten, A. Herweijer

[16-07-1804]
Op heeden den 16. Julij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan van den Berghe en Pieternella van Etten, als mede Jan van Koolbergen en Lientje Gebuijs, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier, en Jan van Koolbergen ook te Ooltgensplaat, heeft gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum utsupra.
J. Sterrenburg, J. Boon,?? J. Holscher Gz, J. Luijten

[03-08-1804]
Op heden den 3. Augustus 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Janse Sloot, j. m., en Lientje Sluijmer, j. d., bijde geb. en alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewone proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum utsupra.?? ?? ?? ??
J. Sterrenburg, J. Boon, J. Holscher Gz

[10-08-1804]
Op heden den 10. Augustus 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bastiaan Kraaijo, j. m., geb. en woonende op Den Bommel, en Leena Munters, weduwe van Bastiaan Timmers, woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoone proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ?? ??
J. Sterrenburg, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[20-08-1804]
Op heden den 16. Julij 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Janse Sloot en Lientje Sluijmer, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum utsupra.
J. Sterrenburg, J. Boon,?? J. Holscher Gz, C. D. Wittekoek, A. Herweijer

[27-08-1804]
Op heden den 27. Augustus 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bastiaan Kraaijo en Leena Munters, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier, als te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, J. Holscher Gz, J. Luijten

[21-09-1804]
Op heden den 21. September 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Slis, j. m., geb. onder de jurisdictie van Middelharnis, laatst gewoond hebbende onder die van Sommelsdijk, en thans onder deese jurisdictie woonagtig, en Anthonia Ouwerkerk, j. d., geb. en mede onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, Barent Vlascamp, J. J. Stevens

[05-10-1804]
Op heden den 5. October 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter van den Andel, weduwnaar van Adriaantje van der Pol, en Maria Schulink, weduwe van Aren Buurt, bijde alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.?? ?? ?? ??
J. Sterrenburg, Barent Vlascamp, J. J. Stevens

[08-10-1804]
Op heden den 8. October 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Slis en Anthonia Ouwerkerk, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Sommelsdijk, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, J. Boon, C. D. Wittekoek

[13-10-1804]
Op heden den 13. October 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Claas van Es, wedr. van Johanna Winterswijk, woonende te Herkingen, en Arentje Bestmans, weduwe van Pieter Goudswaard, alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Herkingen voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo??
J. Sterrenburg, J. Boon, C. D. Wittekoek

[22-10-1804]
Op heden den 22. October 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter van den Andel en Maria Schulink, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[26-10-1804]
Op heden den 26. October 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Andries Terbeuke, j. m., geb. te Sonsbeek in het Cleefsche, en alhier woonagtig, en Jannetje Stander, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijdegpm pro deo.??
J. Sterrenburg, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[29-10-1804]
Op heden den 29. October 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Claas van Es en Arentje Bestmans, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als te Herkinge, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum utsp.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[09-11-1804]
Op heden den 9en November 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Pellekaan, j. m., geb. te Dussen Munsterkerk, en woonende onder deese jurisdictie, en Adriana de Ruijter, weduwe van Johannis Vreeswijk, woonende binnen desen dorpe, item Reijnier Boomers, j. m., geb. te Dordrecht, laatst gewoond hebbende te Goedereede, en thans alhier woonagtig, en Jannetje van Ooijen, weduwe laatst van Johannis van der Heijden, en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum utsp. Alle pro deo. Exemptde 1e bruijd.
J. Sterrenburg, A. de Haas, D. Mijs

[12-11-1804]
Op heden den 12. November 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Andries Terbeucke en Jannetje Stander, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek, D. Mijs

[16-11-1804]
Op heden den 16 November 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Tichelman, j. m., geb. en woonende onder deese jurisdictie, en Cornelia in 't Veld, laatst wede. van Gerrit Slis, en mede onder deese jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonelijke proclamatien mogten werden afgekondigdt. In oirconde geteekend datum uts.??
A. de Haas, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[23-11-1804]
Op heden den 23. November 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren van Noord, j. m., alhier gebooren en onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge woonagtig, en Richarda de Jong, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als in de Nieuwe Tonge voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts.??
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp

[26-11-1804]
Op heden den 26. November 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Pellekaan en Adriana de Ruijter, mitsgaders Reijnier Boomers en Jannetje van Ooijen, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier, en Reijnier Boomers ook te Goedereede heeft gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, J. Boon, C. D. Wittekoek, D. Mijs, J. J. Stevens

[03-12-1804]
Op heden den 3. December 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Tichelman en Cornelia in 't Veld, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, J. Boon, D. Mijs, J. J. Stevens

[10-12-1804]
Op heden den 10. December 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Aren van Noord en Richarda de Jong, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier en in de Nieuwe Tonge hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, J. Boon, D. Mijs

[14-12-1804]
Op heden den 14. December 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Carel van Oxel, wedr. van Cornelia van Toorn, woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca., en Allegonda Bakkers, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Bruijd pro deo.??
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp

[31-12-1804]
Op heden den 31. December 1804 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Carel van Oxel en Allegonda Bakkers, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier en te Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Sterrenburg, A. de Haas, Barent Vlascamp, J. Boon, J. van der Sande, J. J. Stevens

[12-04-1805]
Op heden den 12. April 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van der Linde, j. m., en Cornelia Jacobse Stander, j. d., bijde alhier geboren en woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien eijnde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Sterrenburg, A. de Haas, J. J. Stevens

[06-05-1805]
Op heeden den 6. Meij 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout amptbewaarder en scheepenen van de Oude Tonge, Cornelis van der Linde en Cornelia Jacobse Stander, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
A. de Haas, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek, J. J. Stevens

[24-05-1805]
Op heeden den 24. Meij 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Willem de Gast, wedr. van Cornelia Bruijnse, gebooren alhier en wonende onder de jurisdictie van Meliszant, en Jannetje Kaslander, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoonlijke proclamatien, zoo hier als op Meliszant, mogen werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo.??
J. Boon, Barent Vlascamp, D. Mijs

[07-06-1805]
Op heeden den 7. Junij 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Marijnusse Kievit, j. m., geb. in de Oude Tonge, en Christiaana Jacobusse Hertog, j. d., geboortig van Sommelsdijk en beide alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoonlijke proclamatien mogen werden afgekondigd. In oirconde geteekend datum uts. Pro deo??
J. Boon, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[14-06-1805]
Op heden den 14 Junij 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Willem de Gast en Johanna Kaslander, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien alhier en te Meliszant hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend datum uts.
J. Boon, Barent Vlascamp, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[24-06-1805]
Op heeden den 24 Junij 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Marijnusse Kievit en Christiana Jacobusse Hertog, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend do. uts.
J. Boon, Barent Vlascamp, Abram de Haas, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[28-06-1805]
Op heden den 28 Junij 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Moolenaar, weduwnaar van Maria van Baal, geb. en woonagtig te Stad aan 't Haringvliet, met Geertruij Robbregts, j. d., geb. onder de jurisdictie van de Oude Tonge en aldaar woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoone proclamatien, zoo hier als te Stad voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend do. uts.????
J. Boon, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[12-07-1805]
Op heeden den 12. Julij 1805 compareerde voor de ondergetekenden schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Krijnz Kievit, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder de jurisdictie van Adolp(h)sland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en Jaapje Oprel, j. d., geb. te Hr. Simonshaven en wonende onder deze jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoone proclamatien, zoo hier als te Oplaat, mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend do. uts.????
Pr. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[15-07-1805]
Op heden den 15 Julij 1805 compareerde voor de ondergetekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Moolenaar en Geertruij Robbregts, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien, zoo hier als op Stad, hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend d. uts.
J. Boon, Barent Vlascamp, Abram de Haas

[29-07-1805]
Op heeden den 29 Julij 1805 compareerde voor de ondergetekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, J. K. Kievit en Jaepje Oprel, welke comparanten, na dat zij hunne gewoone huwelijks proclamatien, zoo hier als te Oplaat onverhinderd hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. dat. uts.
J. Boon, A. de Haas

[15-08-1805]
Op heeden den 15 Augustus 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dingeman v. d. Tol, j. m., geb. en wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, met Arentje v. d. Mast, j. d., geb. onder de jurisdictie van Herkingen en mede onder deze jurisdictie woonagtig, welke comparanten verklaarden met elkander besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoone huwelijks proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend do. uts.????
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[30-08-1805]
Op heeden den 30 Augustus 1805 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Lanoij, laatst weduwnr. van Kaatje Hoogers, geb. alhier en wonende te Stad aan 't Haringvliet, met Jannetje Niesse, weduwe van Adriaan van Hooijdonk, mede geb. en wonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een aanstaande huwelijk, verzoekende dat ten dien einde de gewoone huwelijks proclamatien, zoo hier als te Stad voornt., mogten werden afgekondigd. In oirconde get. do. uts.????
Pr. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[03-09-1805]
Op heeden den 3 September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge, Dingeman van den Tol en Arentje van der Mast, welke comparanten, na dat zij hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend do. uts.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, D. Mijs, J. J. Stevens

[06-09-1805]
Op heeden den 6 September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Johs. de Mie, j. m., geb. en wonende alhier, en Chatarina Langeveld, laatst wede. van Jacob Leij, geb. onder Ter Heij in Braband, en mede alhier woonagtig, om zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde geteekend do. uts.
Pr. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[06-09-1805]
Op heeden den 6 September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Kloet, j. m.,?? geb. en wonende alhier, en Adriana Fok, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, om na het eindigen der drie zondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde geteek.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[20-09-1805]
Op heeden den 20 September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Leendertsz Sloot, j. m.,?? en Hester Ouwerker(k), j. d., beide geb. en wonende onder deze jurisdictie, om zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde geteekend do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[20-09-1805]
Op heden den 20 September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bastiaan Holster, j. m., en Neeltje van den Tol, j. d., beide geb. en wonende onder deze jurisdictie, om zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde geteek. do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[20-09-1805]
Op heden den 20 September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan La Noij en Jannetje Niesse, welke comparanten, na dat zij hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[27-09-1805]
Op heeden den 27. September 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Johan Hendrik Hooman, wedr. van Leonora Cobijn, wonende te Dirksland, en Johanna Simons, wede. van Adrianus Pragt, wonende alhier, om zig naa het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde getekend dato uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[27-09-1805]
Op heden den 27. September 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Johannis de Mie en Catarina Langeveld, welke comparanten, nadat zij hunne huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. datum utsa.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[27-09-1805]
Op heden den 27 September 1805 compareerde voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Cornelis Kloet en Adriana Fok, welke comparanten, nadat zij hunne huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[11-09-1805] October?
Op heden den 11. September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit Leendertz Sloot en Hester Ouwerkerk, welke comparanten, na dat zij hunne huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend do. utsa.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[11-09-1805] October?
Op heden den 11. September 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bastiaan Holster en Neeltje van den Tol, welke comparanten, na dat zij hunne huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde geteekend do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[04-10-1805]
Op heeden den 4 October 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Pieter Bouwman, weduwnr., wonende alhier, en Cornelia Tichelman, j. d., geb. en wonende onder deze jurisdictie, om zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[25-10-1805]
Op heden den 25. October 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johan Hendrik Hooman en Johanna Simons, welke comparanten, na dat zij hunne onverhinderde huwelijks proclamatien zoo hier als te Dirksland hebben gehad, in den huwelijken staat bevestig(d) zijn. In oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[24-10-1805]
Heden den 24 October 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Jan Hendrikse Fok, j. m., geb. en wonende alhier, en Adriana Braber, j. d., mede geb. en wonende alhier, om zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde get. do. uts.
P. Anemaet

[01-11-1805]
Heden den 1. November 1805 compareerde voor de ondergetekende schout amptbewr. en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Bouwman en Cornelia Tichelman, welke comparanten, na dat zij hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestig(d) zijn. In oirconde get. do. utsa.
J. Boon, Barent Vlascamp, mij present C. Anemaet, gezw. clercq

[12-11-1805]
Heden den 12 Novr. 1805 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Hendkse Fok en Adriana Braber, welke comparanten, na dat zij hunne huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[20-12-1805]
Heden den 20 December 1805 compareerde voor de ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Hendrik van den Berghen, jongman, geb. en wonende alhier, en Anna van der Wege, j. d., geb. te Kruisland en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een wettig huwelijk aan te gaan, verzoekende dat ten dien einde de gewoone huwelijks proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde geteekend do. uts.????
J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[15-01-1806]
Heeden den 15 Januarij 18C zes compareerde voor ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge, Hendrik van den Berghen en Anna van der Weege, welke comparanten, na dat zij hunne huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[20-03-1806]
Heden den 20. Maart 1806 compareerde voor de ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Zandboer Sr., weduwnr., geb. onder de jurisdictie van de N. Tonge, dog thans wonende alhier, met Jacoba Keijzer, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een wettig huwelijk aan te gaan, verzoekende dat ten dien einde de gewone huwelijks proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde getekend do. utsa.????
P. Anemaet, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[10-04-1806]
Heden den 10. April 1806?? compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Zandboer en Jacoba Keijzer, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[11-04-1806]
Heden den 11. April 1806 compareerde voor de ondergeteekende schepenen van de Oude Tonge, Jan Bogerdman, jongman, geb. en wonende alhier, en Cornelia Cornelisse van Dijk, j. d., geb. onder deze jurisdictie, mede alhier woonagtig, welke comparanten verklaarden met den anderen beslooten te hebben een wettig huwelijk aan te gaan, verzoeken dat ten dien einde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde getekend datum utsa.????
A. de Haas, Barent Vlascamp

[11-04-1806]
Heden den 11. April 1806 compareerde voor de ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Bosman, j. m., geb. in de Nieuwe Tonge en wonende onder de zelve jurisdictie, en Jacomijna van Hooff, j. d., geb. onder Oplaat en wonende alhier, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een wettig huwelijk aan te gaan, verzoeken dat ten dien einde de gewoonlijke proclamatien mogten werden afgekondigt. In oirconde getekend datum utsa.????
A. de Haas, Barent Vlascamp

[18-04-1806]
Heden den 18. April 1806 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bastiaan Joh. van Dijke en Maria Marinusze van der Groef, den eerste comparant geb. in de Oude Tong(e) en wonende onder Den Bommel, en de twede comparant geb. te Dirksland en wonende onder deze jurisdictie, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een huwelijk aan te gaan, verzoekende dat ten dien einde de gewone huwelijks proclamatien mogten werden afgekondigd. In oirconde getekend do. uts.????
[geen ondertekening (CMK)]

[29-04-1806]
Heden den 29. April 1806?? compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Hendrik Bosman en Jacomina van Hooff, welke comparanten, na dat zij hunne gewonelijke huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend datum utsupra.
A. de Haas, Barent Vlascamp

[02-5-1806]
Heden den 2. Meij 1806?? compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jan Bogerdman en Cornelia Cornelisse van Dijke, welke comparanten, nadat zij hunne gewonelijke huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend datum utsupra.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[09-05-1806]
Heden den 9. Meij 1806?? compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bast. Joh. van Dijke en Maria Marinusz van der Groef, welke comparanten, nadat zij hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. uts.
A. de Haas, Barent Vlascamp

[16-05-1806]
Heden den 16. Meij 1806 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Maarten Kranenburg, j. m., geb. te Stad aan 't Haringvliet en wonende onder de jurisdictie van Den Bommel, en Lauwrientje Korthals, j. d., geb. en wonende te Oude Tonge, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een huwelijk aan te gaan, verzoeken dat ten dien einde de gewone huwelijks proclamatien mogen werden afgekondigt. In oirconde getekend.????
P. Anemaet, A. de Haas, J. D. van der Sande

[16-05-1806]
Heden den 16. Meij 1806 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob van Zanten, wedr. van Elisabeth Stander, wonende alhier, en Maria Overdijke, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, welke comparanten van meening zijn zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde getekend do. utsa.
Barent Vlascamp, David Mijs

[23-05-1806]
Heden den 23. Meij 1806 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Andreas Jansz Sloot, j. m., geb. te O. Tong(e) en wonende onder de N. Tong(e), en Paulina Willemsz Overdijke, j. d., geb. en meede alhier woonachtig, welke comparanten van mening zijn zig na het eindigen der drie zondaagse geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde getekend datum utsupra.??
A. de Haas, J. J. Stevens

[06-06-1806]
Heden den 6. Junij 1806?? compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Maerten Kranenburg en Lauwrijntje Korthals, welke comparanten, na dat zij hunne gewonelijke huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekent datum utsupra.
J. Boon, D. Mijs

[06-06-1806]
Heden den 6. Meij 1806 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Rommelse, weduwenaar van Martina van der Vorst, wonende binnen deeze plaats, en Cornelia Hagenaars, j. d., geb. onder de Hoeve in Braband en wonende te Prinsland, welke comparanten verklaarden met den anderen besloten te hebben een wettig huwelijk aan te gaan, verzoeke des, dat ten dien einde de gewone huwelijks proclamatien mogen werden afgekondigt. In oirconde getekent datum utsupra.????
C. D. Wittekoek, D. Mijs

[06-06-1806]
Heden den 6. Junij 1806?? compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob van Zanten en Maria Overdijk, welke comparanten, na dat zij hunne gewonelijke huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekent datum utsupra.
P. Anemaet, D. W. Wittekoek, D. Mijs

[13-06-1806]
Heden den 13. Junij 1806?? compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Andreas Jansz Sloot en Poulina Willemsd. Overdijke, welke comparanten, nadat hunne gewoonlijke huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestig(d) zijn. En ten oirconde getekend datum uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[27-06-1806]
Heden den 27. Junij 1806?? compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus Rommelse en Cornelia Hagenaars, welke comparanten, nadat hunne huwelijk(s) proclamatien gehad hebben, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekent dato uts.
David Mijs, J. D. van der Sande

[15-08-1806]
Heden den 15. Augustus (1806) compareerde voor de ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Jacob Osseweijer, j. m., geb. en wonende in de Oude Tonge voornt., en Anthonia van der Werf, j. d., wonende meede alhier, welke comparanten van meninge zijn zig na het eindigen der drie zondaagse geboden in den huwelijkschen staat te laeten bevestigen. In oirconde getekend datum utsupra.??
J. Boon, Barent Vlascamp, mij praesent C. Anemaet

[05-09-1806]
Heden den 5. September 1806?? compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacob Osseweijer en Anthonia van der Werf, welke comparanten, nadat hunne huwelijks proclamatien gehad hebben, in den huwelijken staat bevestigd zijn. Oude Tonge datum uts.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[12-09-1806]
Heden den 12. Septr. 1806 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Teunis van Strijen, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, en Arentje van Kasteele, j. d., geb. en wonende als vooren, welke comparanten van meeninge zijn zig na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde getekend datum uts.??
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[29-09-1806]
Heden den 29. Septembr. 1806?? compareerde voor de ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Teunis van Strijen, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, en Arentje van Kasteele, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende als v., welke comparanten, nadat hunne huwelijks proclamatien gehad hebben, in den huwelijken staat bevestigd zijn. Oude Tonge datum uts.
Barent Vlascamp, A. de Haas

[17-10-1806]
Heden den 17 Octobr. 1806 compareerde voor d' ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Johs. Broeder, wedr. van Cornelia Janse, geb. te O. Tonge en wonende onder Adolphsland, met Maria Ruttenboom, j. d., geb. onder deze jurisdictie en wonende mede alhier, welke comparanten van mening zijn zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde get. do. utsa.??
Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[17-10-1806]
Heden 17 October 1806 compareerde voor d' ondergetekende?? schepenen van de Oude Tonge, Gabriel van de Noord, j. m., geb. te Sanderbuiten en wonende onder deze jurisdictie, & Chatarina Wiks, j. d., geb. te Breijel en mede wonende onder deze jurisdictie, welke comparanten van meening zijn zig na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde getekend do. utsa.??
J. Boon, A. de Haas

[24-10-1806]
Heden den 24. October 1806 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johs. Minke, laast weduenaar van Maria van Kampen, geboren in de N. Tong en wonende alhier, en Jacoba Bierings, j. d., geb. in den Oudenbosch en wonende alhier, welke comparanten van meening zijn zig naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde getekend datum utsa.??
Barent Vlascamp, A. de Haas

[31-10-1806]
Heden den 31 October 1806 compareerde voor d' ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Marijnus de Wit, j. m., geb. wonende in de Oude Tonge, en Anna Maria van Schendel, j. d., geb. te Geldorp en wonende alhier, welke comparanten van meening zijn zig naar het eindigen der drie sondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirkonde getekend do. utsa.??
Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[31-10-1806]
Heden den 31. October 1806 compareerde voor de ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Gregorius Tegelbekkers, geb. te Beesel en wonende alhier, en Catharina de Wit, geb. en wonende alhier, welke comparanten van mening zijn zig naar het eindigen der drie sondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirkonde getekend do. utsa.??
Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[31-10-1806]
Heden den 31. October 1806 compareerde voor de ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Gerrit van Rossum, j. m., geb. op Den Bommel en wonende onder Melissant, en Jannetje Kroon, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van mening zijn zig naar het eindigen der drie zondaagse geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. In oirconde getekend do. utsa.??
Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[03-11-1806]
Heden den 3. November 1806?? compareerde voor d' ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Johannis Broeder, wedr., en Maria Ruttenboom, j. d., welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirkonde getekend do. uts.
J. Boon, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[03-11-1806]
Heden den 3. November 1806?? compareerde voor d' ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Gabriel van de Noord, j. m., en Catharina Wiks, j. d., welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirkonde getekend do. utsa.
J. Boon, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[10-11-1806]
Heden den 10. Novemb. 1806?? compareerde voor d' ondergetekende schepenen van de Oude Tonge, Johannis Minke & Jacoba Bierings, welke comparanten, na dat hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. In oirconde get. do. utsa.
Barent Vlascamp, J. van der Sande

[17-11-1806]
Heden den 17. November 1806?? compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Marijnus de Wit, j. m., en Anna Maria van Schendel, j. d., welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. In oirconde get do. utsa.
P. Anemaet, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[17-11-1806]
Heden den 17. Novemb. 1806?? compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gregorius Tegelbekkers en Catharina de Wit, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. do. utsa.
P. Anemaet, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[17-11-1806]??
Heden den 17. Novemb. 1806?? compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Gerrit van Rossum en Jannetje Kroon, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. do. utsa.
P. Anemaet, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[18-12-1806]
Heden den 18. December 1806 zijn voor de ondergetekende schout & schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Creeft, weduwenaar van Johanna Kattestaart, geb. & wonende alhier, met Willemina van Eesteren, j. d., mede alhier geb. & woonagtig, omme naar het eindigen der drie huwelijkse geboden hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum uts.??
Pr. Anemaet, schout, J. Boon, A. de Haas

[05-01-1807]
Heden den 5 Januarij 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Kreeft, weduwr., & Willemina van Heesteren, j. d., beide wonende alhier, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[23-01-1807]
Heden den 23. Januarij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Poulus Tegelbeckers, j. m., geb. te Beesel en wonende thans alhier, met Belia de Waal, j. d., geb. in De Langstraat onder de jurisdictie van Ooltgensplaat en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks geboden hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend datum uts.??
J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[23-01-1807]
Heden den 23. Januarij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Willem van Engen, j. m., geb. en wonende te Ooltgensplaat, en Neeltje de Jong, j. d., geb. en wonende alhier, om naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.??
David Mijs, J. D. van der Sande

[29-01-1807]
Heden den 29. Januarij 1807 zijn voor de ondergetekende schout & schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Davidsz Mijs, j. m., geb. onder de jurisdictie van St. Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en Arentje Vermaas, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zig naar het eindigen der drie zondaagse geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. uts.??
David Mijs, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[30-01-1807]
Heden den 30. Januarij 1807 zijn voor de ondergetekende scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Abram van den Tol, j. m., geb. en wonende onder de Oude Tonge, en Gijsbertje van Dam, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende onder dese jurisdictie, welke comparanten van meeninge zijn zig naar het eindigen der drie zondaagse geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.??
David Mijs, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[30-01-1807]
Heden den 30. Januarij 1807 zijn voor de ondergetekende scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Kievit, j. m., geb. en wonende alhier, en Cornelia Leeflang, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zig naar het eindigen der drie zondaagse geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend dato utsa.??
David Mijs, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[09-02-1807]
Heden den 9. Februarij 1807 zijn voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd Poulus Tegelbeckers met Belia de Waal. In oirconde get. do. utsa.
A. de Haas, J. D. van der Sande

[14-02-1807]
Heden den 14. Februarij 1807 zijn voor d' ondergetekende schout amptbewr. & schepenen van de Oude Tonge, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd Willem van Engen & Neeltje de Jong. In oirconde getekend do. utsa.
C. D. Wittekoek, A. de Haas

[19-02-1807]
Heden den 19. Januarij 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Johannis Davidsz Mijs, j. m., & Arentje Vermaas, j. d., welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. do. utsa.
P. Anemaet, D. Mijs, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[20-02-1807]
Heden den 20. Februarij 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Abram v. d. Tol, j. m., en Gijsbertje van Dam, j. d., en Cornelis Kievit, j. m., met Cornelia Leeflang, j. d., welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. do. utsa.
Barent Vlascamp, A. de Haas, J. J. Stevens

[27-02-1807]
Heden den 27. Februarij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Manus Kerkhof, j. m., geb. te Baal in Cleef en wonende alhier, en Cornelia Kramers, j. d., geb. te Emmerik, wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Getekend do. utsa.??
C. D. Wittekoek, D. Mijs

[06-03-1807]
Heden den 6en Maart 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Theodorus Huigens, j. m., geboren te Zirkzee en laatst gewoond hebbende te Sta?tersgad, en Hendrina Koone, weduwe van Cornelis Terwoerd, en wonende binnen deeze plaats, welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Getekend datum utsupra.??
P. Anemaat, David Mijs, J. D. van der Sande

[16-03-1807]
Heden den 16. Maart 1807 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Manus Kerkhof, j. m., en Cornelia Kramers, j. d., welke comparanten, na dat zij hunne gewonelijke huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend datum utsupra.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[31-03-1807]
Heden den 31 Maart 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Theodorus Huijgens en Hendrina Koone, welke comparanten, na dat hunne gewone onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde get. do. utsupra.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[03-04-1807]
Heden den 3. April 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Cornelis Westdijk, j. m., geboren te Ooltgensplaat en wonende thans alhier, en Jacomijntje Korthals, j. d., geb. en wonende alhier, Pieter Goose, j. m., geb. te Steenberge en wonende alhier, en Cornelia Poulusse, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meninge zijn naar het eindigen der drie huwelijk(s) proclamatien zig in den huwelijk(en) staat te laten bevestigen. Getekend dato utsupra.??
P. Anemaet, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[10-04-1807]
Heden den 10. April 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Cornelis Lambreg(ts), j. m., geb. binnen deze plaats en wonende thans onder deeze jurisdictie, met Aldegonda van Popperen, (j . d., geb.) van de Maate en thans alhier woonachtig, Pieter de Bruine, j. m., geb. en wonende alhier, met Leene van Noord, j. d., geb. en wonende binnen deeze plaats, welke comparanten van meninge zijn naar het eijndigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Getekend dato utsupra.??
P. Anemaet, Barent Vlascamp, David Mijs

[20-04-1807]
Heden den 20. April 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Goose en Cornelia Poulusse, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek, J. J. Stevens

[20-04-1807]
Heden den 20. April 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Westdijk en Jacomijntje Korthals, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, David Mijs

[27-04-1807]
Heden den 27 April 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis Lambregts en Alegonda van Poppelen, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, David Mijs, J. D. van der Sande

[27-04-1807]
Heden den 27 April 1807 compareerde voor d' ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter de Bruine en Leena van Noord, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. InIn oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[22-05-1807]
Heden den 22. Meij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Adrianus van der Stam, j. m., geb. te Ooltgensplaat en thans wonende onder de jurisdictie van Den Bommel, met Johanna Fransd. de Bonte, j. d., geb. te Ooltgensplaat en tans alhier woonachtgh, welke comparanten van meeninge zijn naar het eindigen der drie sondaagse huwelijks gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Getekend do. uts.??
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[23-05-1807]
Heden den 23. Meij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Dirk Gerritsz Winkels, laatst weduwenaar van Aldegonda van der Vorst, wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, met Lena Rommelse, j. d., geb. en wonende binnen deeze plaats, welke comparanten van meninge zijn na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den egten staat te laten bevestigen. Getekend dato utsupra.??
P. Anemaet, A. de Haas, J. D. van der Sande

[05-06-1807]
Heden den 5. Junij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Pieter Tegelbeckers, j. m., geb. te Besel en wonende alhier, en Geertruij Houthuisen, wed. van Balten van Vugt, mede alhier woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie zondagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen.????
P. Anemaat, C. D. Wittekoek, J. J. Stevens

[08-06-1807]
Heden den 8. Junij 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dirk Gertsz Winkels en Lena Rommelse, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. uts.??
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[09-06-1807]
Heden den 9e Junij 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Adrianus van der Stam en Johanna Fransdr. de Bonte, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[22-06-1807]
Heden den 22 Junij 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter Tegelbeckers en Geertruij Houthuise, welke comparanten, na dat zij hunne gewonelijke huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. In oirconde getekend dato utsupra.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, J. D. van der Sande

[26-06-1807]
Heden den 26. Junij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Arij Both, j. m., geb. binnen de Oude Tonge en wonende onder dezelve jurisdictie, en Adriaantje Neelis, j. d., geb. te Ooltgensplaat en wonende onder deeze jurisdictie, welke comparanten van meninge zijn na het eindigen der huwelijks geboden, in den huwelijken staat te laten bevestigen. Getekend dato utsa.????
P. Anemaet, C. D. Wittekoek, J. D. van der Sande

[03-07-1807]
Heden den 3. Julij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Jacobus de Vogel, j. m., geb. en wonende alhier, en Geertruij Timmers, wed. van Arij Boom, mede alhier geboren en woonachtig, welke comparanten van meninge zijn na het eindigen der huwelijks geboden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Ten oirconde getekent do. utsa.????
P. Anemaet, D. Mijs, J. D. van der Sande

[07-07-1807]
Heden den 7. Julij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen: Cornelis van Schijndel, j. m., geb. en wonende alhier, en Johanna Verhelst, j. d., geb. en mede wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen. Ten oirconde getekend do. uts.????
P. Anemaet, J. D. van der Sande

[20-07-1807]
Heden den 20 Julij 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus de Vogel en Geertruij Timmers, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekent do. uts.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, J. J. Stevens

[24-07-1807]
Heden den 24. Julij 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Franciscus Jacobus van Peperstraate, laatst weduwenaar van Cicilia Brille en wonende thans alhier, met Maria Withage, laatst wede. van Marcelis Wapens, meede alhier woonachtigh, welke comparanten van meninge zijn na het eindigen der gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen. Ten oirconde getekend do. uts.????
P. Anemaet, J. D. van der Sande, J. J. Stevens

[31-07-1807]
Heden den 31 Julij 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Schijndel en Johanna Verhulst, welke comparanten, na dat zij hunne gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijk(en) staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet

[18-08-1807]
Heden den 18e Augustus 1807 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Deelen, j. m., geb. te Overlangeren en wonende mede aldaar, en Louisa de Naijere, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.????
P. Anemaet, A. de Haas, J. D. van der Sande

[24-08-1807]
Heeden den 24. Augustus 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Franciscus Jacobus van Peperstraate en Maria Withage, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[11-09-1807]
Heden den 11. September 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bastiaan Buis, j. m., geb. onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge en wonende aldaar, en Jacoba Legierse, j. d., geb. onder deze jurisdictie, mede aldaar woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. uts.????
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[22-09-1807]
Heden den 22 Sept. 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Cornelis van Delen en Louisa de Naijere, welke comparanten, na dat zij hunne gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde geteekendt.??
P. Anemaet, J. Boon, Barent Vlascamp

[28-09-1807]
Heden den 28. Sept. 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Bastiaan Buis en Jacoba Legierse, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekend dato utsa.??
P. Anemaet, Barent Vlascamp, A. de Haas

[02-10-1807]
Heden den 2e October 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Thomas Winkels, geb. en wonende te Sommelsdijk, en Hendrina Schepels, geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie zondaagze geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend.????
P. Anemaet, A. de Haas, D. Mijs

[19-10-1807]
Heden den 19. October 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Thomas Winkels en Hendrina Schepels, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekend dato utsupra.??
P. Anemaet, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[30-11-1807]
Heden den 30 Nov. 1807 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Willem Koster, j. m., en Klaasje Standers, welke comparanten, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekend do. utsupra.??
P. Anemaet, Barent Vlascamp, C. D. Wittekoek

[13-11-1807]
Den 13e Nov. 1807 zijn boven gemelde personen in ondertrouw opgenomen. En ten oirconde getekend.
P. Anemaet, B. Vlascamp, C. D. Wittekoek

[08-01-1808]
Heden den 8e Januarij 1808 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacobus de Jong, j. m., g. en wonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en Elijzabeth Krouwer, j. d., geb. onder Ooltgensplaat en wonende onder deze jurisdictie, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie zondaagsche geboden hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. uts.????
P. Anemaet, J. Boon, B. Vlascamp

[29-01-1808]
Heden den 29e Januarij 1808 compareerde voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Jacobus de Jong, j. m., en Elijsabeth Krouwer, j. d., welke comparanten, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.??
P. Anemaet, David Mijs, A. de Haas

[26-02-1808]
Heden den 26. Februarij 1808 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Arentsz Roodsant, j. m., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, en Aagje Hendriksd. Hartman, j. d., geb. en woonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend do. utsa.????
P. Anemaet, D. Mijs, J. J. Stevens

[14-03-1808]
Heden den 14e Maart 1808 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Teunis Arensz Roodsant, j. m., en Aagje Hendriksd. Hartman, welke comparanten, nadat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. En ten oirconde geteekend do. utsa.??
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[01-04-1808]
Heeden den 1. April 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Dingeman Adrianusz Moijaart, j. m., geb. onder de jurisdictie van St. Adolphsland en woonende op Den Bommel, en Willemina van Eesteren, wed. van Cornl. Kreeft, alhier geboren en woonachtig, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. uts.????
P. Anemaet, A. de Haas, D. Mijs

[15-04-1808]
Heden den 15 April 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Stander, j. m., geb. en wonende alhier, en Anna Wittekoek, wed. van Aren Muije, wonend alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.????
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[15-04-1808]
Heden den 15 April 1808 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Vogel, j. m., geb. en wonende alhier, en Neeltje van der Spaan, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.????
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[03-05-1808]
Heden den 3 Meij 1808 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pieter de Vogel, j. m.,?? en Neeltje van der Spaan, j. d., welk(e) comparanten, na dat zij(ne) hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde geteekend??
(Aantekening doorgestreept)

[19-04-1808]
Heden den 19 April 1808 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dingeman Adrianusz Moijaart, j. m., en Willemina van Eesteren, wede. van Cornelis Kreeft, welke comparanten, nadat zij hunne huwelijks proclamatien, zoo hier als in O.Plaat onverhindert hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde getekend do. utsa.??
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[22-04-1808]
Heeden den 22e April 1808 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Dirk van der Made, j. m., geb. en wonende alhier, en Johanna de Laat, j. d., geb. & wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. uts.????
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[22-04-1808]
Heden den 22 April 1808 compareerde voor de ondergeteekende schout & schepenen van de Oude Tonge Pieter Keijser, j. m., geb. & wonende alhier, en Willemijna Poulusse, j. d., geb. & mede alhier woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn hun na het eindigen der drie zondaagse geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.????
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[03-05-1808]
Heden den 3 Meij 1808 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Pr. de Vogel, j. m.,?? en Neeltje vd Spaan, welke compareerde(n), na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd zijn. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[05-05-1808]
Heden den 5. Meij 1808 compareerde voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge, Anthonij de Wit, j. m., geb. en wonende alhier, en Anna Catharina Smits, j. d., geb. te ?berg en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. Ten oirconde getekend.????
P. Anemaet, A. de Haas, D. Mijs

[06-05-1808]
Heden den 6e Meij 1808 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Cornelis Stander, j. m., en Anna Wittekoek, wed. van Aren Muije, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. Ten oirconde getekend.??
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[09-05-1808]
Heeden den 9e Meij 1808 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge P. Keijzer, j. m., met Willemina Poulusse, j. d., en Dirk van der Made, j. m., met Johanna de Laat, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. Ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[24-05-1808]
Heeden den 24e Meij 1808 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Anthonij de Wit, j. m., en Anna Catharina Smits, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. Ten oirconde getekend.??
P. Anemaet, A. de Haas, J. J. Stevens

[10-06-1808]
Heeden den 10e Junij 1808 zijn voor d' ondergeteekende schout en schepenen van d' Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Lambertus Tiggelloven, j. m., geb. te Arnhem en wonende te Dirksland, en Anna Maria Parangh, j. d., geb. & wonende in d' Oude Tong(e), welke comparanten van meeninge zijn zich naer het eindigen der drie zondagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.????
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[17-06-1808]
Heeden den 17e Junij 1808 zijn voor d' ondergeteekende schout en scheepenen van d' Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Andries Terbeuke, weduwenr. van Jannetje Stander, geb. te Sonsbeek in het Kleefsche land en wonende alhier, en Arentje van der Kroon, wede. van Hendrik Bremdonk, geb. & wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich naer het eindigen der drie zondagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend do. utsa.????
P. Anemaet, J. Boon, C. D. Wittekoek

[01-07-1808]
Heeden den 1e Julij 1808 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Lambertus Tiggeloven en Anna Maria Parangh, na dat hunne huwelijks proclamatien, zoo hier als te Dirksland onverhindert zijn afgeloopen, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend do. utsa.??
P. Anemaet, A. de Haas, J. J. Stevens

[15-07-1808]
Heeden den 15e Julij 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Droger, j. m., geb. in de Nieuwe Tonge en wonende onder Middelharnis, en Maatje Roosebeek, j. d., geb. te Middelburg en wonende onder dese jurisdictie, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.????
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[15-07-1808]
Heeden den 15e Julij 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Christoffel Dietvorst, j. m., geb. onder Nieuw Vosmaar en wonende onder deese jurisdictie, en Maria Nobels, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich na het eindigen der drie zondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend do. uts.????
P. Anemaet, David Mijs, J. J. Stevens

[22-07-1808]
Heeden den 22e Julij 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Anthonij Meijer, j. m., geb. te Nimweegen en wonende onder deze jurisdictie, en Lena Labie, weduwe van Willem Janse, wonende onder deze jurisdictie, welke comparanten van meeninge zijn zich naar het eindigen der drie sondagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend do. utsa.????
P. Anemaet, C. D. Wittekoek, David Mijs

[08-07-1808]
Heeden den 8e Julij 1808 zijn voor d' ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Andries Terbeuke, weduwenaer van Jannetje Stander, en Arentje van der Kroon, wede. van Hendrik Bremdonk, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. Ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[05-08-1808]
Heeden den 5e Augs. 1808 zijn voor schout en scheepenen van d' Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Goemaet, j. m., geboren en wonende alhier, en Neeltje van Gils, j. d., geb. te Middelharnis en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich naer het eindigen der drie sondagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.????
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[05-08-1808]
Heeden den 5e Augs. 1808 zijn voor d' ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge de personen van Christoffel Dietvorst, j. m., met Maria Nobels, j. d., en Arij Droger, j. m., met Maatje Rosebeek, j. d., nadat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. Ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, J. Boon, J. J. Stevens

[19-08-1808]
Heden den 19. Augustus 1808 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Adriaanse, j. m., geb. & wonende alhier, en Maria Weijermans, geb. te Ooltgensplaat & mede alhier woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn zich naar het eindigen der drie sondaagsche geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen.??
P. Anemaet, J. Boon, C. D. Wittekoek

[19-08-1808]
Heden den 19. Augustus 1808 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Antonij Meijer, j. m., en Lena Labrie, weduwe van Willem Jansen, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, J. Boon, C. D. Wittekoek

[26-08-1808]
Heeden den 26 Augs. 1808 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Jacob Goemaat, j. m., met Neeltje van Gils, j. d., na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijk(en) staat (zijn) bevestigd. Ten oirconde getekend.??
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[27-08-1808]
Heeden den 27 Augs. 1808 zijn voor schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Janse, weduwenaar van Pieternella Brons, geb. en wonende in de Oude Tonge, en Chatharina Janse, j. d., geboren te Gastel, welke comparanten van meninge zijn na dat zij hunne proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te laten bevestigen. (Ten) oirconde getekend.
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[09-09-1808]
Heden den 9. September 1808 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Jan Adriaanse en Maria Weijermans, na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert (hebben gehad), in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, J. Boon, J. J. Stevens

[17-09-1808]
Heeden den 17e September 1808 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Evert van de Klundert, j. m., geb. onder St. Adolphsland en wonende op het eiland Blankenburgh, en Maria Tiemans, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, D. Mijs??

[07-10-1808]
Heeden den 7e October 1808 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen Johannis Janse en Catharina Janse, na dat zij hunne huwelijks proclamatien, zoo hier als te Gastel onverhindert hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.??
P. Anemaet, A. de Haas, D. Mijs

[14-10-1808]
Heeden den 14e Octr. 1808 zijn voor schout en schepenen Huibregt van der Hart, j. m., geb. en wonende alhier, en Pietertje de Ruiter, j. d., geb. op Den Bommel en wonende onder deze jurisdictie, in wettigen ondertrouw opgenomen, en welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te doen bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, D. Mijs??

[04-11-1808]
Heeden den 4 November 1808 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen Huibregt van der Hart en Pietertje de Ruiter, na dat zij hunne huwelijks proclamatien, zoo hier als op Den Bommel onverhindert hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.??
P. Anemaet, D. Mijs, J. J. Stevens

[07-12-1808]
Heden den 7e December 1808 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Wilhelmus Franciscus Peerboom, j. m., geb. te Reek in 't land van Ravesteijn en wonende alhier, en Anna Agnes Kerkhof, wede. van Johannis Dominicus van der Sande, geb. te 's- Hertogenbosch & wonende alhier, en welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen van hunne drie huwelijks geboden, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
P. Anemaet, D. Mijs, J. J. Stevens

[16-12-1808]
Heeden den 16 December 1808 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Jonker, j. m., geb. en wonende alhier, en Jacoba Hartman, j. d., geb. en meede alhier woonagtig, in wettigen ondertrouw opgenomen, en welke comparanten van meninge zijn, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te doen bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek??

[03-01-1809]
Heeden den 3e Januarij 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Wilhelmus Franciscus Peerboom en Anna Agnes Kerkhoff, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend do. utsa.??
P. Anemaet, D. Mijs, J. J. Stevens

[06-01-1809]
Heeden den 6e Januarij 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jan Jonker, j. m., geb. en wonende alhier, en Jacoba Hartman, j. d., geb. en meede alhier woonachtig, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, A. de Haas, D. Mijs

[13-01-1809]
Heeden den 13 Januarij 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Philippus Jacobus Dikkeboom, weduwenaar van Anna Catarina van Schuren, geb. in Groningen en wonende alhier, en Geertruij Selie, j. d., geb. te Gorinchem en thans alhier woonagtig, en welke comparanten van meeninge zijn na het eindigen van hunne drie huwelijkse proclamatien of geboden in den huwelijken staat te laten bevestigen, en ten oirconde getekend.
P. Anemaet, J. Boon, D. Mijs??

[20-01-1809]
Heeden den 20e Januarij 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Leendert Kievit, weduenaar van Grietje Overdorp, geb. in de Oude Tonge en wonende onder Nieuwe Tonge, en Jannetje Ewoutsdogter Versluis, geb. en wonende onder deese jurisdictie, in wettigen ondertrouw opgenomen, en welke comparanten van meeninge zijn, na dat hunne huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat onverhindert gegaan zijn, zig in den huwelijken staat te doen bevestigen. En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, J. J. Stevens

[03-02-1809]
Heden den 3 Februarij 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Philippus Jacobus Dikkeboom en Geertruij Selie, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.??
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[10-02-1809]
Heeden den 10 Februarij 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen Jacob Hendriksz Blaakman, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, en Jannetje Sloot, j. d., geb. en wonende alhier, in wettigen ondertrouw opgenomen, en welke comparanten van meeninge zijn, na dat hunne huwelijks proclamatien, zoo hier als te Ooltgensplaat onverhindert gegaan zijn, zig in den huwelijken staat te doen bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[10-02-1809]
Heeden den 10e Februarij 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Leendert Kievit en Jannetje Ewoutsdogter Versluis, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien, zoo hier als te N. Tonge en Ooltgensplaat hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend do. uts.??
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[03-03-1809]
Heden den 3 Maart 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Jacob Hendrikse Blaakman en Jannetje Sloot, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.??
[geen ondertekening]

[24-03-1809]
Heden den 24e van Lentemaand zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Franciscus Morel, geb. onder St. Adolp(h)sland en wonende onder Sommelsdijk, (en) Maria Spoor, geb. onder St. Adolphsland en mede onder Sommelsdijk woonagtig, Cornelis van Etten, geb. St. Adolphsland en wonende alhier, en Adriana de Been, geb. en wonende alhier, in wettigen ondertrouw opgenomen, en welke comparanten genegen, na dat zij hunne drie gewoone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te doen bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[31-03-1809]
Heden den 31e van Lentemaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis van den Tol, weduenr. van N. Polder, geboren onder de Oude Tonge en wonende te Herkingen, en Geertje Ansems, wedue van Hendrick Laage, wonende onder de Oude Tonge, Hendrik Fijen, jongm., geboren te Hammond in 't land van Luik en wonende te Sommelsdijk, en Maria van den Berghe, jonged., geb. en wonende alhier, en Dingeman de Leeuw, j. m., geb. en wonende alhier, en Aaltje Schuling, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en wonende in de Oude Tonge, welke comparanten in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, en genegen, na dat hunne drie gewone huwelijks proclam. zijn gegaan, hun in den huwel. staat te laten bevestigen. En ten oirconde get. dato uts.
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[07-04-1809]
Heeden den 7 Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis van Oordt, j. m., geb. en wonende alhier, en Kommertje Evertse, j. d., geb. en mede alhier woonagtig, Krijn Buis, j. m., geb. en wonende onder de N. Tonge, en Hendrina Buckens, wede. van Willem Waar, geb. te Oud Gastel, wonende binnen dezen dorpe, Jacob Bou(w)ens, j. m., geb. te Zirikzee en wonende te Herkingen, en Tannetje de Jong, j. d., geb. te Herkingen en wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, welke comparanten van meeningen zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[12-04-1809]
Heden den 12e van Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk Kievit, weduenaar, geb. en wonende alhier, en Maria Imanze v der Valk, j. d., geboren te Middelharnis en wonende alhier, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijk(s) proclamatien hebben gehad, zich in den echten staat te laten bevestigen. En ten oirconde get. do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[14-04-1809]
Heden den 14 van Grasmaand 1809 zijn?? voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Francis Morel, j. m., geb. onder St. Adolp(h)sland en wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, en Maria Spoor, j. d., geb. onder St. Adolp(h)sland en onder Sommelsdijk woonachtig, Cornelis van Etten, j. m., geb. en wonende alhier, en Maria de Been, j. d., geb. onder St. Adolp(h)sland en wonende onder de Oude Tonge, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, C. D. Wittekoek, D. Mijs

[14-04-1809]
Heeden den 14e van Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Aart van Broekhoven, wedr. van Sara Robijn, en Maatje Kattestaart, wede. van Dirk Goedmaat, welke comparanten van meninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, C. D. Wittekoek, D. Mijs

[15-04-1809]
Heden den 15. van Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout & schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Both, wedr. van Adriana van Borselen, geb. & wonende alhier, en Maatje den Braber, j. d., meede alhier geb. & woonagtig, welke comparanten van meeninge zijn, na dat zij hunne drie gewone huwelijkse proclamatien hebben gehad, zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend dato uts.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[21-04-1809]
Heden den 21 van Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Johannis van den Tol, weduenaar van Neeltje Polder, geb. onder de O. Tonge en wonende te Herkingen, en Geertje Ansems, we. van Hendk. Lage, wonende onder de OT., item Hendk. Feijen, j. m., won. te Sommelsdijk, en Maria van den Berghe, j. d., won. in de OT., Dingem. de Leeuw, j. m., wonende alhier, en Aaltje Schuling, j. d., geb. te N. Tonge, na dat zij hunne gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den echten staat zijn bevestigd. En ten oirconde getekend dato uts.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[21-04-1809]
Heden den 21e van Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Franciskus van Peperstrate, weduenaar van Maria Withage, geb. te Ramskapelle in Vlaanderen en wonende alhier, en Allegonda Feijen, j. d., geb. te Hammond in Luik en meede alhier woonachtig, in wettigen ondertrouw opgenomen, en welke comparanten genegen zijn, na dat zij hunne 3 gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat te doen bevestigen. En ten oirconde getekend dato utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[28-04-1809]
Heden den 28e van Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Krijn Buis, j. m., geb. en wonende onder de Nieuwe Tonge, en Hendrina Buckens, we. van Willem Waar, geb. te Oud Gastel, wonende binnen dezen dorpe, welke comparanten, na dat zij hunne huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat hebben doen bevestigen. En ten oirconde get. do. uts.
P. Anemaet, David Mijs

[28-04-1809]
Heden den 28 van Grasmaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Salie, j. (m.), geb. te Numansdorp en wonende alhier, (en) Johanna Sulkes, j. d., geb. en wonende alhier, Hendrik van Doorn, j. m., geb. te Willemstad en wonende in de N. Tonge, en Tona Kroon, j. d., geb. en wonende alhier, welke comparanten, na dat zij hunne drie gewone(n) huwelijks proclamatien hebben gehad, zich in den huwelijken staat te doen bevestigen. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, D. Mijs

[03-05-1809]
Heeden den 3e van Bloeimaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Dirk Kievit, geb. & wonende alhier, en Maria Imanze vd Valk, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, welke comparanten, na dat zij hunne onverhinderde huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[05-05-1809]
Heeden den 5 van Bloeimaand 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Oude Tonge Teunis van Oordt, j. m., geb. en wonende alhier, en Kommertje Evertse, Aart van Broekhoven en Maatje Kattestaart, Jacob Bouens en Tannetje de Jong, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, C. D. Wittekoek

[08-05-1809]
Heden den 8e van Bloeimd. 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik Both en Maatje den Braber, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat zijn bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, A. de Haas, David Mijs

[12-05-1809]
Heeden den 12e van Bloeimaand 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge Franciscus van Peperstraten en Allegonda Feijen, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend do. utsa.
P. Anemaet, J. Boon, C. D. Wittekoek

[16-05-1809]
Heeden den 16 van Bloeimaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Leendert Salie en Johanna Sullekes, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend do. uts.
P. Anemaet, J. Boon, A. de Haas

[20-05-1809]
Heden den 20 van Bloeimaand 1809 zijn voor de ondergetekende schout en schepenen van de Oude Tonge Hendrik van Doorn en Tona Kroon, na dat zij hunne drie gewone huwelijks proclamatien hebben gehad, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend do. utsa.
P. Anemaet, J. Boon, J. J. Stevens, H. Bakkers