Ouddorp - trouwinschrijvingen 20 januari 1636 - 2 mei 1723

Ouddorp - trouwinschrijvingen 20 januari 1636 ??? 2 mei 1723

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ouddorp
1: IV

1636 den 20e Januarij sijn ondertrout Marinis Pieterse Hoeck en Claertie Willems, weduwe van Marinis Commersz
Den 4e Meij sijn ondertrout Cornelis Meesen ende Maertijntie Dingemans
Den 22e Meij sijn ondertrout Aren Janse, weduwenaer, met Jorijntie Aeliaensz, jongedochter
Den 20e Septemb. sijn ondertrout Jan Janse Heij?, j.m., met Jacomijntie Jacobs, jonge-dochter
Den 18e Octobris sijn aengeteekent naer behoorelijke ondertrou Teunis Leenderse Coert met Beaterisie Joost, beijde van het Outdeurp
1637 desen 18 Julij sijn ondertrout Salomon Sijmons van der Capelle, weduwenaer van Pietertie Hubrechts, met Claesie Marijnis, jongedochter vant Outdeurp
Den 26 Decembris sijn ondertrout Cornelis Jacobsz, jonghman, met Ariaentie Wouters, ionge dochter, beijde alhier wonachtich in het Outdeurp
P 3
Den 16 Januarij 1638 sijn ondertrout Maerten Jacobse Tanis, weduwenaer van Jacomijntie Piers, met Aechie Wouters, jonge dochter, beijde alhier wonachtich in het Outdeurp
Den 30 Julij 1638 sijn ondertrout Jacob Corszen, jongman van Hellevoet, met Geertruit Arens, j. dochter van het Outdeurp
Lijste der gener die bij M. Praetorius zedert sijne bevestinge in den h. kerkendienst hier in ???t Outdorp haer behoorelik ondertrouw ghehad hebben
Den 14 Jannuarij des jaers 1640 sijn ondertrouwt Jan Woutersen Moijses, jongman van het Outdorp, met Jannetie Jansdr, jonge dochter, mede van het Outdorp, beijde hier wonachtich, sijn daerna den 5 Februarij alhier in haren houwelijken staat bevesticht??
Den 14 April des jaers 1640 Simon Jobse, jongman van het Outdorp, met Gooltie Jansdr, weduwe van Hendrik Jansen Moijses, mede van het Outdorp, sijn daer na getrouwt den 6 Meij
Cornelis Arentse te Goedere met Leonora Leenderts ondertrouwt sijnde, en so hier, so daer sijn geboden onverhindert gehadt hebbende, is te Goederee den 22e April in t houwelik bevesticht
Willem Cornelis soon, jonghman van het Outdorp, en Anneken Cornelis, geboortich van t??? Suijtlant, in de Plaet ondertrout sijnde, hebben hier haer voorstellingen gehadt, en sijn daer in haer houlik bevesticht
Den 30 Junij Anno 1640 Rochus Eduardsoon, weduwenaer van Annetie Jansdr, met Dimmetie Hubrechtdr, geboortich van het Outdorp, sijn daer na den 15 Julij alhier in haren houweliken staat bevesticht
Den 4e Augusti Teunis Passchierssen, weduwenaer van Jacomijntie Jacobs, woonachtich te Goeree, met Jannetie Willemsdr, weduwe van Jan Crijnssen, wonachtich alhier, sijn daer na den 2e Sept. in haren houweliken staat bevesticht
Den 12 Jannuarij des jaer 1641 Cornelis Jacobse, weduwenaer van Ariaentie Wouters, met Jannetie Hubrechtsdr, jonge dochter, geboortich van het Outdorp
Den 2 Februarij 1641 hebben haar behoorlike ondertrouw gedaan Job Cornelissen, weduwenaar van Maartie ??Jansdr, met Annetie Cornelisdr, weduwe van Willem Cornelisse
Den 16 Februarij 1641 Jan Cornelisse, jonghman van het Outdorp, met Aaghie Woutersdr, weduwe van Maarten Jakobse Tanis
In mijn absentie ondertrout Ewout Maartese de Jonge met Cornelia Joosdr, sijn in haren staat bevesticht den 14e Julij
Den 9 Novembr. 1641 Dirk Meijnertse, jongman van Wijck op Zee, wonachtich alhier, met Maartie Cornelisdr, jonge dochter van Melissant, mede wonachtich alhier, is bevesticht den 6e Decembris
Den 25 Octobris 1642 Tobias Willemse, jonghman van het Outdorp, met Clijntie Pieters, j.d., mede van het Outdorp, sijn bevesticht den 30 Novemb.
Den 9e Maij 1643 Job Pieterse, weduwenaar van Neeltie Cornelisdr, met Neeltie Jakobsdr, j.d. uijt den Oostdijk alhier
Den ??? 1643 Martijntie Commersdr, j.d., met Willem Jobse, j.m. van het Outdorp
Den 19 Septembris Pieter Pietersen van Hellevoet, weduwenaar van Lijsbeth Jansdr, met Jacomijntie Pietersdr, j.d. van het Outdorp
Den 21 Novembr. Claas Meijnardse, j.m. van Wijk op Zee, met Neeltie Leendertsdr, j.d. van het Outdorp, getrout den 14 Februarij 1644
Den 28 Novemb. Arent Jobse, j.m. van het Outdorp, met Leentie Cornelisdr, j.d. mede van het Outdorp, sijn bevesticht den 26 Decemb.
Den 1 Jann. 1644 Jan Willemse van Strijen, j.m., met Leuntie Cornelisdr, weduwe van Cornelis Wouterse Moijses, sijn in haren staat bevesticht den 24 Jann.
Den 6 Februarij Jacob Jansse Tanis, weduwenaar van Crijntie Dimmes, met Jannetie Abramsdr, j.d., wonende alhier, sijn bevesticht den 28 Februarij??
Teunis Thijsse Verduijn, j.m. van Goeree, wonende op Melissant, met Arentie Jansdr, j.d. van Dirxlant, hebben alhier hare drie kerkelike proclamatien gehadt, en is haar attestatie verleent na Dirxlant??
Sijn den 24 Julij op hare verleende attestatie van Brouwershaven en Goeree in den houweliken staat bevesticht Jan Jansse Meegangh, weduwenaar van Brouwershaven, met Jacomijntie Davids, j.d. van Goeree, wonachtich aldaar
Den 9 Jul. hebben ondertrouw beloften gedaan Jan Joosen, j.m. van het Outdorp, met Maijken Meijnardsdr, j.d. mede van het Outdorp, sijn bevesticht den 31 Jul.
Den 26 Februarij 1645 na wettelike gedane ondertrouw alhier in den houwelijken staat bevesticht Dirk Meijnardse, weduwenaar, met Maartie Arensdr
Den 26 Novemb. na wettelike gedane ondertrouw alhier in den houwelijken staat bevesticht Witte Leendertse, jongman, met Barbara Jacobsdr, j.d., beijde van t Outdorp
Den 3 November des jaars 1646 sijn ondertrout Elisabeth Swardam, j.d. van het Outdorp, met Willem Jobse Blok, weduwenaar van Martijntie Commersdr, sijn daar na den 2 Decemb. bevesticht
Den 10 Novembris sijn ondertrout Arent Jakobse, weduwenaar van Jannetie Jansdr, met Ariaantie Leenderts, jonge dochter van het Outdorp, getrouwt den 25 Novemb.
Den 27 Jannuarij 1647 sijn na wettelik ondertrouw, gedaan in de kerke van Goeree, en na hare drie proclamatien so daar, als hier onverhindert gedaan, in haren houweliken staat bevesticht Paulus Hubrechtse Mus, jongman, met Leuntie Leunis, j.d., wonende te Goeree
Den 8 Februarij sijn ondertrouwt Dingeman Arentse, j.m. van de Nieuwe Tonge, met Esther Cornelisdr, j.d. van het Outdorp, sijn daar na in haren staat bevesticht in de N. Tongh
Den 25 Meij sijn ondertrouwt Cornelis Joosten, jongman van het Outdorp, met Maartie Rogiersdr, weduwe van Maarten Abramse, wonachtich alhier, getrouwt den 23 Junij
Den 1 Junij sijn ondertrouwt Jan Commerse, j.m. van het Outdorp, met Claartie Jakobsdr, j.d. uijt den Oostdijk, getrouwt den 30 Junij??
Den 14 Junij Cornelis Hubrechtse Mus, jongman van het Outdorp, met Neeltie Commersdr, j.d. van het Outdorp
Den 21 Februarij 1648 Huijman Cornelisse, jongman van het Outdorp, met Pieternelle Commersdr, j.d. van het Outdorp, sijn bevesticht den 15 Maart
Den 23 Meij Teunis Maartense, jongman van Goeree, met Pieternellen Cornelisdr, j.d. van ???t Outdorp, sijn bevesticht den ??? Junij
Den 22 Septemb. Maarten Crijnse, j.m. van Goeree, met Martijntie Arensdr, j.d. van ???t Outdorp, sijn daar den 11e Octob. bevesticht??
Den 10 October Arent Leendertse, j.m. van het Outdorp, met Hilletie Teeuwisdr, j.d. mede van het Outdorp, sijn daar den 8 Novemb. Bevesticht
Den 24 Octobris Leendert Marinisse, j.m. van het Outdorp, met Cornelia Harrends, j.d. van het Outdorp, sijn getrouwt den 22 Novembris
Den 2e Jann. Ao. 1649 Tobias Willemse, weduwenaar van Clijntie Pietersdr, wonachtich op Rouxenisse, met Leentie Crijnsdr, weduwe van Cornelis Leendertse Fitte, wonachtich alhier, sijn daar na bevesticht na attestatie van de kerke van Dirxlant den 24 dito
Op 9 Maij op attestatie van de kerke van Goeree sijn in de houweliken staat bevesticht Jakob Teunisse, j.m. van Goeree, met Pieternelle Crijnsdr, j.d. van Goeree
Den 19e Septemb. sijn op attestatie van de kerke van Dordrecht den 11 Sept. in den houweliken staat bevesticht Leendert Eduardse Sandifort van ???t Outdorp, met Jacomina Backs, weduwe van Dordrecht
Meeuwis Willemse, j.m. van den Bommel, met Aagje Jakobsdr, j.d. van ???t Outdorp, op den Bommel ondertrout sijnde, hebben bij ons hare drie sondaaghse voorstellingen onverhindert gehadt, en sijn met attestatie daar van na den Bommel vertrokken, en aldaar in haren staat bevesticht te worden
Den 5e Decembris sijn ondertrout Wouter Meijnardse, j.man van ???t Outdorp, met Pietertie Joostdr, j.d. mede van ???t Outdorp, sijn daar na den 26e bevesticht
Den 11 Decemb. Cornelis Commerse, j.m. van ???t Outdorp, met Aagie Jakobsdr, weduwe van Tijs Arentse, sijn daar den 2e Jan. bevesticht
Ao 1650 den 1e Octobris sijn ondertrout Aart Leendertse, j.m. van het Outdorp, met Pieternelletie Jobsdr, j.d. mede van het Outdorp, wonende in den Oostdijk, sijn bevesticht den 23 Octob.??
Den 15e Octobris Cornelis Cornelissen Roos, j.m. van het Outdorp, met Grietie Ewoutsdr, j.d., mede geboren alhier
Den 23 October Jan Jansse Couteau, jongm. van het Outdorp, met Ariaantie Leendertsdr, weduwe van Arent Jakobse
Den eersten Decemb. Tobias Willemse, weduwenaar van Leentie Crijnsdr, met Geertruijt Abrahams, j.d. van het Outdorp, sijn bevesticht den 29 Jann. Ao 1651??
Den 7 Jannuarij 1651 Maarten Arentse, j.m. van het Outdorp, met Geertruijt Cornelisdr, j.d., mede van het Outdorp, beijde wonachtich alhier, sijn bevesticht den 5e Februarij??
Den 28 Jann. sijn ondertrout Ewout Maartense Tanis de jonge, weduwenaar van Cornelia Joosdr, met Jannetie Dirksdr, j.d. van het Outdorp, sijn bevesticht den 12 Februarij
Den 20 Junij Hendrik Willemse van Beusecom, weduwenaar van Jannetie Cornelis, wonende in den Bommel, met Leentie Maartensdr, j.d. van ???t Outdorp, wonende alhier, sijn met attestatie van hier getrokken na den Bommel en aldaar getrouwt
Den 14 Octob. Simon Meijnardse, j.m. van Wijk op Zee, wonachtich alhier, met Aaltie Cornelis Roos, j.d. van ???t Outdorp, sijn bevesticht den ???
Jan Jorisse, j.m. van Middelharnas, en Grietie Robbrechts, j.d. van het Outdorp, sijn met attestatie van ondertrouw van dato den ??? bij ons verschenen, hebben so hier, so daar hare voorstellingen onverhindert gehadt, en sijn daar op den 3 Decemb. in haar houwelik bevesticht??
Den 28 Novemb. Hendrik Jansse, weduwenaar van Jakomijntie Jobsdr, wonachtich op Melissant, met Maike Phlipsdr, weduwe van Cornelis Hubrechtse, wonachtich alhier, sijn bevesticht den 24 Decemb.
Anno 1652 den 4e Meij sijn ondertrout Cornelis Jobse, weduwenaar van Ariaantie Leenderts, met Ariaantie Arentsdr, j.d. van Goeree, sijn bevesticht den 26 Meij ??
Den 1e Julij Jan Meijnardse, j.m. van Wijk op Zee, woonachtich alhier, met Leuntie Cornelisdr, weduwe van Jan Willemse, sijn bevesticht den 21 Julij
In October Claas Bastiaanse Kreeft, j.m. van Dirxlant, met Pieternelle Commersdr, j.d. van ???t Outdorp, sijn bevesticht den 1 December
Ao 1653 is getrout Cornelis Hubrechtse Mus met Adriaantje Arens op den 2 Junij??
Ist noch ghetrout op den achten Junij 1653 Cornelis Leenderts met Clarije Matteuwis
1653 den 28 September is getrout Cornelis Cornelisse Schoone met Engeltien Pieters, jonge dochter van Oudorp
Ao 1653 den 14 Decemb. getrouwt onder mij Josephus Ronsse, bevesticht sijnde op het Outdorp Wilhelm Maertensen met Geertruid Roochense??
Anno 1654 de 2 Januarij Digman Teuwissen met Cornelia Cornelissen Fipten
Anno 1654 den 29 Martij is in den houwelijcken staet getreden Gerrit Eduaerts Sandefort met Appolonia Jans
Ao 1654 den 12 April in den houwelijcken staet getreden Arent Cornelissen Quaetlant met Leentje Dircks
Dito Pieter Leenertsen met Pietertje Leenerts
Ao 1654 den 26 April sijn getrout Abraham Cornelissen Roon met Susannetje Ewits
Ao 1654 den 21 Junij sijn getrout Cornelis Leenertsen met Beatris Everts
Anno 1654 den 26 Decemb. sijn getrouwt Arent Arentsen met Neeltje Commers
Anno 1655 den 5 Julij sijn getrout Pieter Leendertse met Aagje Teunis
Den 11 Julij Jan Joosten met Neeltje Jobs
Anno 1656 den 2 Aprilis Thomas Grijnwits met Jacomijntje Woutermans??
Den 18 Meij Jacob Teunisse Cole, so als men denkt, met Neeltje Cornelis
Den 25 Junij Jan Jansen Couteau met Aartje Tijs
Den 8 Octob. Claes Meijnertsen Aaelman met Ariaantje Arents
Den 22 Octob. Willem Jansen met Neeltje Arens
Den 20 Novemb. Dirck Meijnertsen met Grietje Ewits
Anno 1657 den 18 Martij Arent Cornelisse Roon met Jacomijntje Jacobs
Den selven dito Cornelis Ewoutse met Pieternella Arents
Den 31 Martij Leendert Arentse Lodder met Engeltje Pieters
Den 22 Aprilis Moijses Hendricks met Maritje Ewits
Den 23 Junij Cornelis Arentse Cole met Isabella Eduwarts Santifort
Den 15 Julij Paulus Isaackse met Maatje Jans
Den 20 Decemb. Arent Cornelisse met Mijntje Teunis
Anno 1658
Anno 1659 den 27 Aprilis Pieter Jacobsen Kievit met Teuntje Hendricks
Den 8 Junij Crijn Jansen met Lijsbeth Leenderts
Den 15 Junij Leendert Jacobsen met Susannetje Leenderts
Item Cornelis Jobsen met Maartje Leenderts
Den 2 Julij Dirck Pauwelse Bout met Ariaantje Michielse
Den 21 Decemb. Frans Jansen met Geertruijdt Abrahams
Anno 1660 den 4e Julij Cornelis Jansen met Ariaantje Commers
Den 5 Julij Josephus Ronsse met Cornelia van de Graeff
Den 11 Julij Huijman Cornelisse met Neeltje Claes
Den 24 Octob. Isaack Ewitse met Cornelia Cornelisse
Anno 1661 den 29 Meij Pieter Jobsen Krijger met Geertruijdt Wouterse Vlietlant
Anno 1662 den 2 Februarij is getrout Willem Maartense en Willemtje Jacobs
Den 3 Martius is getrouwt Gerrit Reijerse met Gijsje Cornelis
Den 23 Aprilis is getrout Pieter Cornelisse Krijger met Willemtje Maartens
Den 29 Meij is getrout Jan Jacobsen en Beatris Joosten
Den 10 Septemb. is getrout Cornelis Maartensen Jongedan en Jobje Cornelis
Den 24 Septemb. sijn getrouwt Jan Commersen en Lijsbeth Jans
Den 3 Decemb. sijn getrouwt Joost Leendertse en Leeuntje Jans
Den 10 Decemb. sijn getrouwt Dirck Hoeck met Barbara Arents
Anno 1663 den 27 Meij sijn getrout Abraham Tijszen met Maartjie Pieters
Den 16 Septemb. sijn getrouwt Jan Meijnertse Aelman met Metje Willems
Den 14 Octob. sijn getrout Pieter Leendertsen met Grietje Tonis??
Den 11 Novemb. sijn getrouwt Willem Stoffelsen en Cornelia Pieters
Anno 1664
Den 12 Octob. Anno 1664 sijn getrouwt Wouter Cornelisse Moijses met Bela Barents
Den 30 Novemb. sijn getrouwt Witte Leendertse en Maritje Marines
Anno 1665 den 18 Januarij sijn getrouwt Abraham Maartense en Crijntje Claes
Den 25 Meij sijn getrouwt Jacob Leeunisse Brouwer en Jacomijntje Ewots??
Den 12 Julij sijn getrouwt Hendrick Steensen, soldaet onder de heer Capiteijn Dorp, met Ermijntje Gordijne
Den 10 October sijn getrouwt Bartel Joosten, soldaet van de heer Commandeur en Capitein Cassiopijn, met Lijsbeth Claes
Den 1 Novemb. sijn getrouwt Arent Jacobse Kourt met Leentje Leenderts
Den 6 Decemb. sijn getrouwt Reijer Jansen met Claesje Claes??
Den 11 Aprilis Anno 1666 sijn getrouwt Claes Arentse Capitein met Jannetje Jans
Den 18 Aprilis sijn getrouwt Jan Cornelisse Laeuwe en Stijntje Cornelis
Den 16 Meij sijn getrouwt Eliaan Arentse en Leentje Willems
Den 6 Junij sijn getrouwt Jacob Lammertse, soldaet onder de heer Luijtenant Collonel en Commandeur Cassiopijn, met Maatje Cornelis
Den 14 Junij sijn getrouwt Barent van Veen, soldaet onder de heer Luijtenant Collonel en Commandeur Cassiopijn, met Jannetje Cornelis??
Den 5 Decemb. sijn getrouwt Jan Jacobse en Neeltje Cornelis
Den 19 Decemb. sijn getrouwt Cornelis Arentse, jongman van Geertruijdbergh, met Anneken Machiels
Anno 1667 den 20 Martij sijn getrouwt Krijn Davidse Kievit met Neeltje Jans
Den 1 Meij Doen Claesen Moijses met Durfje Tijs
Den 4 Meij is getrouwt Jacob Hermsen, soldaet van de Heer Commandeur Cassiopijn, met Grietje Jans
Item Willem Claessen met Ariaantje Cornelis
Den 30 Meij is getrouwt Maarten Claessen Moijses met Jacomijntje Tijs
Den 1 Junij is getrouwt Anthonij Bout, soldaet onder Leiutenant Colonel en Commandeur Thomas van Cassiopijn, met Maria Spijckerhouts
Den 19 Junij sijn getrouwt Pieter Adriaanse Schaep met Geertruijdt Hendericks Visschers
Item Henderick Henderickse met Anneken Claes Baems, beijde soldaten onder de Heer Leutenant Colonel en Commandeur Thomas van Cassiopijn
Den 7 Octob. sijn getrouwt Hubrecht Rooches Sandijforth met Neeltje Cornelis (weduwe van Jacob Teunisse so men meent)
Den 16 Octob. sijn getrouwt Abraham ??Commerse en Aagje Jobs
Den 6 Novemb. sijn getrouwt Pieter Kerckenburgh, tambour onder de Luijtenant Colonel Thomas van Cassiopijn, met Geertruijd van Deventer
Anno 1668 den 1 Januarij sijn getrouwt Jacob Arentse en Teuntje Daniels
Den 22 Januarij sijn getrouwt Johannes Megangh en Jannetje Willems
Den 4 Martij sijn getrouwt Job Jansen en Teuntje Jobs
Den 22 Aprilis sijn getrout Claes Jobse Krijger met Lijsbeth Ewits
Den 13 Meij sijn getrouwt Cornelis Teunisse Sonnemaer met Jacomijntje Mees
Den 24 Junij sijn getrout Jan Toonisse met Neeltje Aarts
Den 2 Septemb. sijn getrouwt Cornelis Dimmense de Vogel met Dina Dircks??
Den 23 Septemb. sijn getrouwt Harman Scheurman en Hillegondt Gerrits??
Den 30 Septemb. sijn getrouwt Henderick Jansen en Willemtje Jans
Den 21 Octob. sijn getrouwt Pieter Jansen Couteau en Haduwe Jans
Den 4 Novemb. sijn getrouwt Jan Jacobse Westenrijck en Toontje Maartens
Den 2 Decemb. sijn getrouwt Jan Cornelisse, soldaet onder de heer Commandeur Thomas van Cassiopijn, met Geertruijdt Marinesse
Anno 1669 den 5 Meij sijn getrouwt Arent Huijmanse met Commertje Cornelis??
Den 19 Meij sijn getrouwt Arent Dirckse met Neeltje Ewits
Den 10 Junij sijn getrouwt Guilliaam Verschuijr en Maartje Arents
Den 17 Novemb. sijn getrouwt Bartelt Joosten en Willemtje Jacobs
Den 24 Novemb. sijn getrouwt Joncker Adriaan van Ilem, vaendrigh onder de Heer Colonel en Commandeur Thomas van Cassiopijn, met Juffer Jacoba Sijbilla Snels
Anno 1670 den 26 Januarij sijn getrout Pieter Cornelisse met Geertruijdt Leendertse
Den 23 Martij sijn getrouwt Joost Willemse en Aeltje Krijns
Den 30 Martij sijn getrouwt Jan Cornelisse Soldaet met Grietje Gerrits
Den 11 Maij sijn getrouwt Jacob Toonisse Sonnemaer met Neeltje Teunis
Den 26 Meij sijn getrouwt Pieter Jansen Couteau met Jannetje Egberts
Den 12 Octob. sijn getrouwt Paulus Dirckse Bout met Meeritje Ewits
Anno 1671 den 4 Januarij sijn getrouwt Arent Jobse met Lijsbeth Jans??
Den 30 Martij sijn getrouwt Leendert Wittense en Jasperijntje Gillis
Den 12 Aprilis sijn getrouwt Cornelis Ewoutse Tanis en Neeltje Claes
Den 3 Meij sijn getrouwt Job Commersse en Jacomijntje Jacobs
Den 10 Meij sijn getrouwt Tijs Dirckse Aelman met Meeritje Dircks
Anno 1672 den 14 Februarij sijn getrouwt Johannes Cornelisse Mus met Sara Wouters Vlietlandt
Den 28 Aprilis sijn getrout Willem Fransen, soldaet onder de heer Capiteijn Neel, met Janneken Jeroenen
Den 29 Meij sijn getrouwt Willem Jansen van Strijen en Neeltje Huijmans
Ao 1672 den 2 October sijn getrouwt Willem Jansen Soeteman en Ariaantje Ewits
Anno 1673 den 8 Januarij sijn getrouwt Christiaan Vernou, soldaet onder de Ed. Heer Colonel en Commandeur Thomas van Cassiopijn, met Henderickje van Leeuwen
Den 26 Aprilis sijn getrouwt Leendert Dimmense en Grietje Willems
Item Krijn Davidse Kijvits met Maatje Jans
Den 28 Meij sijn getrouwt Dimmen Commersse met Meeritje Ewits
Den 11 Junij sijn getrouwt Arent Arentse Mus met Grietje Arents
Den 12 Julij sijn getrouwt Cornelis Maartense Dam met Ariaantje Huijmans
Den 30 Julij sijn getrouwt Arent Huijmanse met Neeltje Jans
Den 8 Octob. sijn getrouwt Cornelis Jansen Haijmeetman met Pieternella Harrents
Den 5 Novemb. sijn getrouwt Jacob Crijnsen Kievit met Jannetje Richardts Dons
Den 10 Decemb. sijn getrouwt Daniel Crijnsen Koeck met Neeltje Arents van Loo
Den 13 Decemb. sijn getrouwt Guilliaam Verschuijr met Tijsje Rooches
Den 26 Decemb. sijn getrouwt Claes Jobse Krijger met Betje Lievens
Anno 1674 den 14 Martij sijn getrouwt Witte Leendertse met Nijsje Claes
Den 18 Aprilis sijn getrouwt Arent Tijsse Karre en Ariaantje Pieters Kats
Den 29 Aprilis sijn getrouwt Arent Jacobse Court met Stoffelijnte Cornelis van Mirop
Item Claes Meijnertse Aalman met Annetje Arents Kruijsmeet
Den 15 Julij sijn getrouwt Pieter Huijgense Kats met Aagje Jacobs
Den 7 Octob. sijn getrouwt Arent Cornelisse van Mirop met Neeltje Willems
Den 16 Decemb. sijn getrouwt Willem Jansen en Maatje Cornelis
Den 30 Decemb. sijn getrouwt Jan Harrentze en Martijntje Willems Block
Anno 1675 den 17 Februarij sijn getrouwt Leendert Cornelisse Quaetlandt met Neeltje Ewits
Den 3 Martij sijn getrouwt ??Commer Ewits met Grietje Willems
Den 5 Meij sijn getrouwt Johannes Cornelisse Quaetlandt en Ariaantje Teunis
Den 19 Meij sijn getrouwt Teunis Leunisse Koote en Martijntje Jans
Den 26 Meij sijn getrouwt Tijs Cornelisse en Aagje Cornelisse
Den 21 Julij sijn getrouwt Cornelis Cornelisse Roon met Neeltje Cornelis Mus
Den 29 Septemb. sijn getrouwt Pieter Laurisse Groenendijck met Pieternella Willemse Rotte
Den 15 Decemb. sijn getrouwt Tobias Tobiasse met Jannetje Cornelis
Anno 1676 den 12 Aprilis sijn getrouwt Marines Dirckse Boudt met Cornelia Richardts Dons
Den 5 Junij sijn getrouwt Abraham Dimmense met Aagje Pauwelse Mus
Den 30 Augusti sijn getrouwt Teewis Arentse en Jacomijntje Claes
Anno 1677 sijn getrouwt Cornelis Jansen en Stijntje Cornelis
Den 23 Meij sijn getrouwt Leendert Aartse de Wit met Maritje Dircks
Den 26 Septemb. sijn getrout Commer Jansen en Lijntje Cornelis
Anno 1678 den 23 ??? sijn getrouwt Frans Woutermans met Barbara van der Heijde, met attestatie gecomen van Brouwershaven
Den 25 Septemb. sijn getrouwt Jans S?sase en Tijs Cornelis
Den 16 Novemb. sijn getrouwt Joost Cornelisse Roobol met Geertruijdt Marinisse Banckhouwers
Ao 1679 den 31 Decemb. sijn getrout Claes Huijgense Comtebedde met Gooltje Moijses
Anno 1680 sijn getrouwd Cornelis Ewitse Tanis , sold., en Lijsbeth Mens
Den 5 Meij sijn getrouwt Jan Simonse en Leena Teunis
Den 19 Meij sijn getrouwt Arent Maartense van der Weel met Laurijntje Cornelis
Den 11 Augusti sijn getrouwt Teuwis Arentze met Neeltje Willems
Den 10 Novemb. 1680 sijn getrouwd Aron Jacobse Cappetijen met Sara Jans
Den 15 Decemb. sijn getrouwt Pieter Jacobze Me Kneght met Pieternella Willems Block??
Anno 1681 sijn getrouwt Johannes Hubregtse van Eck en Machteltje Thomas
Den 9 Martij 1681 sijn getrouwt Tobias Tobiasse en Pieternelle Harrens
Den 16 Mert 1681 sijn getrouwt Pieter Jacobse Kievit en Stijentie Cornelis Quaetlant
Den 11 Meij 1681 sijn getrout Hendrick Janse en Aeriaentie Wilms Block
Den 22 Junie 1682 sijn getrout Jan Harrense Kramer en Hester Wouters Vlietlant
Den 26 Decemb. 1682 sijn getrouwt Cornelis Woutersen Aleman met Neeltje Jacobs
1683 den 28 Maart sijn getrouwt Leendert Isaksen Cors met Aagje Cornelis van Mierop
1695 den 27 Mart sijn getrout Stoffel Willemse en Susannetje Cornelis
De 25 April 1683 sijn getrouwt Arie Willemsen Rotte met Hester Imers
Den 15 Junij sijn getrouwt Jan Claassen van Goederhijde met Catharina Richarts Dons
Den 4 Augusti sijn getrouwt Joannes de Vos met Anna Maria van Ulft
1684 den 27 September sijn getrouwt Joost Jacobsen Court met Niesgen Claas
Den 12 November sijn getrouwt Jan Willemse Soeteman met Geertruit Leenderts
Den 17 December sijn getrouwt Arien Bastiaense van den Bos met Jannetje Willems
Den 31 December sijn getrouwt Jan Mattheussen Bax met Durfje Jacobs Kruijsmeet
1685 den 3 Junii sijn getrouwt Aren Arentsen Musch met Dina Imers
Op den selven dito Cornelis Dirxsen Aleman met Ariantje Arents Court
Den 30 September sijn getrout Crijn Jacobse van der Bock met Laurijntje Simons
1686 den 17 Maart sijn getrouwt Lambrecht Antonisse Nijs, j.m. van Etten, met Leentje Willems van Strien
Den selven Jan Pieterse Noortsij met Neeltje Ewouts
Den 5 Maij sijn getrouwt Pieter Arentse met sijn gelt met Maartje Jacobs
Den 26 Maij sijn getrouwt Arent Gillisse Kitte met Maria Frans
1687 den 27 April sijn getrout Willem Maartense met Maatje Jans
Den 29 Junii sijn getrout Aren Soeter met Jannetje Gerbrants
Den ??? Octob. getrout Harrent Leenderts Bakker met Neeltje Pieters Noortsij
Den selven getr. Commer Cornelissen met Martijntje Pieters Kats
Den 7 Meert 1688 of 89 getrout Cornelis Verschuur met Leonoortje Jans
1690 den 23 April sijn getrout Ewout Mosis en Lijsbeth Pieters
Den 7 Maij getrout Jan Reijerse en Maatje Jacobs
Den 11 Junii sijn getrout Cornelis Paulusse en Neeltje Pieters Krijger
Den 23 Julli sijn getrout Thomas Greenwich en Hester Wouters Vlietlant
Den 17 December gedoopt het kint van Barend ??? en Annetje Willems Weltevree, het kint genaemt Willem, getuijge Willemtje Jacobs
1691 den 10 Maert sijn getr. Marinus Jans Groenleer en Sara Jans Cloppenburg
Den 29 April sijn getrout Dimmen Jobse Krijger en Matje Thomas Greenwich
Den selve Paulus Pieterse Noortsij en Baeltje Jans
1692 den 23 Maert sijn getrout Jacob Fransman met Matje Dirx
Den 13 April sijn getrout Cornelis Dam met Neeltje Arens Bakker
Den 11 ??? sijn getrout Aert Fransse en Aegje Arents??
Den 21 Dec. sijn getrout Pieter Abrahamse Roon en Crijntje Jans
1693 den 5 Apr. sijn getrout Aren Dingemanse Kole met Willemijntje Leenderts
Den 17 Maij sijn getrout Abraham Cornelisse Tanis met Neeltje Arents
Den 17 Junii getrout Johannes Dons met Claertje Leenderts Tanis
1694 den 28 Febr. getrout Jan Paulusse Cassel en Cornelia Leenderts??
1695 getrout Jan Cornelisse met Willemtje Lauris Swaen
Den 18 April gedoopt het kint van Cornelis Wouterse Aleman en Neeltje Jacobs, het kint is genaemt Wouter, getuijge Cornelia Wouters
Den 26 December gedoopt het kint van Pieter Abramse Roon en Crijntje Jans, het kint genaemt Claertje
1695 den 13 Febr. is gedoopt het kint van Claes Huijgese Comtebedde en Gooltje Mosis, het kint is genaemt Hendrik, getuijge Pietertje Mosis
Den 20e dito gedoopt het kint van Pieter Groenendijk en Huijgje Arens, het kint genaemt Maerten, getuijge Jannetje Arens
Den 6 Maert gedoopt het kint van Dimme Jobse Krijger en Matje Thomas, het kint genaemt Thomas, getuijge Hester Wouters Vlietlant
Den 27 Maert gedoopt het kint van Abraham Cornelisse en Neeltje Arens, het kint genaemt Pieternelle, getuijge Hester Arens
Den 10 April 1695 sijn getrout Claes Reijerse met Apolloontje Arens
Den 15 Maij sijn getrout Aren Imanse met Maertje Abrahams
Den 3 Julii 1695 sijn getrout Leendert Pieterse Witte en Adriaentje Maertens van der Weel
Den 31 Julii sijn getrout Daniel Troost en Catrijntje Reijers
Den 25 Septb. sijn getrout Claes Dirxse Berkel en Maertje Jacobs Sonnemaer
Den 6 Novemb. sijn getrout Evert Isaks met Maritje Pauwels
Den 7e ??getrout de Hr. Cornelis Slingerlant met Juffr. Maria Elisabeth van Regenmorter
Den 20e getrout Lammert Jacobse met Jacomijntje Lauwe
1696 Februarius den 5e gedoopt het kint van Cornelis Slingerlant en Juffr. Maria Elisabeth van Regenmorter, het kint genaemt Pieter, getuijge Pieternelle Catharine van Deuren en Hr. Pieter van Regenmorter
Den 19 Febr. gedoopt het kint van Jan Jonas en Lena Teunis, het kint genaemt Cornelia, getuijge Pieternel Cornelis
Den 25 Mart sijn getrout Jan Pieterse Noortsij en Matje Meus
Den selve sijn getrout Evert Cornelissen en Neeltje Jobs
Den 6 Maij sijn getrout Job Commerse Hoflant en Pieternel Willems
Den selve sijn getrout Jan Witte en Pietertje Ewouts
Den 25 Novemb. sijn getrout Marten Abramse met Laurijntje Arens??
1697 den 31 Maert sijn getrout Jacob Roon en Baeltje Pieters Krijger
Den 1 Septemb. sijn getrout Meus Janssen en Cornelia Cornelis Vlietlant
Den 29e Septemb. sijn getrout Johannes Teunissen met Leuntje Willems van Strijen
Den 20 Octob. sijn getrout Tijs Reijers met Annetje Maartens
Den 23 Febr. 1698 sijn getrout Job Leendertse Bakker met Neeltje Cornelis
Den 2 Mart gedoopt het kint van Joh. Teunisse en Leuntje Willems van Strijen, het kint genaemt Jacob, getuijge Baeltje Jans
Den 31 Maert 1698 sijn getrout Jan Claesse met Pietertje Mosis
Den 27 April sijn getrout Tijs Cornelisse met Cornelia Arents Jasper
Den 18 Meij sijn getrout Cornelis Gerbrantse met Neeltje Arents
Nog Jan Claesse Comtebedde met Pieternel Willems van Strijen
Den 19e sijn getrout Cornelis Lodder met Adriaentje Commers
Nog Willem Janssen met Cijna Leenderts
Den 20 October sijn getrout Joh. Gerbrants met Apolonia Jacobs Sonnemaer
Den 2 November sijn getrout Johannes Marinusse Bout met Ningetje Abrams
Den 16 November getrout Jacob Greenwich met Gooltje Pieters
Den 1 Januari 1699 sijn getrout Jan Pieterse Witte met Catharina van Hemert
Den 8 Febr. sijn getrout Cornelis Claesse Comtebedde en Jannetje Arents
Den 29 Mart sijn getrout Job Pieterse Kievit ??met Jannetje Claes
Den 17 April getrout Willem Gel? met Beatrix Jans??
Den 17 Maij is getrout Cornelis Jansse met Neeltje Musch
Commer Jobse met Jannetje Mosis
Aren Hubrechtse Sandifort met Annetje Abrams
Den 24 getrout Abram Pauwelse met Cornelia Cornelis Sonnemaer
Den 20 September sijn getrout Cornelis Hubrechtse Santifort en Pieternelle Willems Witte
1701 den 11 Julii sijn getrout Tonus Jacobse Sonnemaer met Leentje Abrahams
Den 9 Octob. sijn getrout Pieter Paulusse Heerschap met Willemtje Lauris Swaen
Nog Cornelis Arentse Haijmeetman met Cornelia Cornelis Vlietlant
1702 den 5 Maert sijn getrouwt Johannes Thijs ???t Heerschap met Crijntje Jans van der Nol
Getrouwt Abraham Thijsse ???t Heerschap met Willemtje Cornelis Daf
Den 28 Meij sijn getrout Job Willemse Blok en Elisabeth Mennoos de Vries
Den 29 October sijn getrout Leendert Arentse Soeters met Jacomijntje Commers
1703 den 6 Maij sijn in den huwelijken staet bevestigt Abraham Cornelisse Spiljaerts en Jacomijntje Cornelis
Den 20 Meij sijn in den huwelijken staet bevestigt Claes Abrams met Baeltje Cornelis Vlietlant
En Andries Jansse met Pieternelle Jans
Den 27 Meij sijn getrout Lauris Pieterse Groenendijk met Neeltje Paulus Heerschap als wed. van laest Pieter Jobs Hoflandt
Den 28 Octob. sijn getrout Tonis Sonnemaer met Lijsbeth Schiltman
Nog Arent Jobse Blok met Gerritje Cornelis van der Daf
Den 2 Decemb. sijn getrout Leendert Teunisse Kote met Pieternel Rotte
Anno 1704 den 25 Meij sijn getrout Leendert Huijgese Comtebedde met Annetje ? Verschuer
Anno 1705 den 3 Meij sijn getrout Johannes Arentse Mus met Cornelia Willems van Strien
Den 10 dito getrout Cornelis Tijsse en Adriaentje Lauris Swaen
Den 10 Juli 1706 sijn getrout Dimmen Abramse ??de Vogel met Pieternelle Joh. Quaetlandt
Den 25 sijn getrout Claes Jobse Krijger met Sara Wouters Vlietlandt
Cornelis Willemse Jereman met Cornelia Cornelis Vlietlandt
Den 31 October sijn getrout Aren Eliasse Admirant met Maria Johannes Mus
Den 12 December sijn getrout Maerten Dimmense met Catelijntje Cornelis Tanis
Den 7 Augusti sijn getrout Aren Jansse Parred met Aeltje Claes Capiteijn
1708 den 25 Maert sijn getrout Crijn Jobse en Jannetje Cornelis Tanis
Den 1 April sijn getrout Jacob Crijnsse Kievit met Neeltje Arents van de Briel
Teunis Quaetlandt met Metje Leenderts
Den 29 sijn getrout Claes Abramse met Claertje Leenders
Den 13 Meij sijn getrout Rochus Guilliaams Verschuer met Cornelia Tobias
Den 14 October sijn getrout Gerrit Jacobse Kievit met Maertje Claes Comtebedde
Den 2 Dec. sijn getrout Moses Claesse Canse, wed., met Neeltje Arens
Den 23e sijn getrouwt Gerrit Pieterse Emaus met Neeltje Jacobs ???t Heerschap
Den 30 Dec. sijn getrouwt Willem Commerse met Elisabeth Lambregts Nijs
1709 den 7 April sijn getrout Aert Lambregtse met Jannetje Soetemans
Den 12 Meij sijn getrout Crijn Joosse met Hilletje Arens Musch
Den 26 sijn getrout Human Willemse van Strije met Maatje Quaetlant
Den 13 Octob. gedoopt het kint van Mees Jansse en Cornelia Kornelis ?, het kint genaemt Maertje, getuijge Maetje Quaetlandt
Nog gedoopt het kint van Aren Joos en Gerritje Cornelis, het kint genaemt Job, getuijge Huijgje Arents??
Getrout Crijn Jose met Bar? Jans
Den 12 Januari 1710 sijn getrouwt Frans Jansse van Beek en Maertje ??Jans van der Nol??
Den 16 Maert sijn in den huwelijken staet bevestigt Wouter Paulusse ???t Heerschap met Aertje Reijers
Den 30 Maert sijn in den huwelijken staet bevestigt Roches Jacobse Koert met Baeltje Cornelis
Den 6 April sijn in den huwelijken staet bevestigt Commer Abramse met Maertje Cornelis
Den 10 getrout Teunis Crijns Kievit met Elisabeth Jans??
Den 25 Meij sijn in den huwelijken staet bevestigt Willem de Vogel met Jannetje Arents Lauwe
Den 30 Novemb. sijn in den huwelijken staet bevestigt Willem van Regenmorter met Crijntje Joos
Den selve dito Philips Doelant met Niesje Marcus Wagtendonk
Den 7 October 1710 sijn getrout Jacob Bax met Jannetje Spiljaart
1711 den 8 Febr. sijn in den huwelijken staet bevestigt Johannes Jacobs Kievit met Willemtje Claes Capiteijn
Den 24 Meij sijn in de huwelijken staet bevestigt Steven Ongeraen met Martijntje Commers
Hugo Meeus Cats met Apolonia Jacobs ??Sonnemaer
Den 12 Juni sijn in den huwelijken staet bevestigt Jan Pieterse Hoek met Maertje Abels de Vries
Nog de selve dito Hugo Maertense Breen met Jannetje Arents Mierop
Den 9 Augusti sijn in den huwelijken staet bevestigt Jacob Hubrechts Sandiforth met Elisabeth Dirxs Schiltman
1713 den 17 Januari sijn in den huwelijken staet bevestigt Human Cornelisse Dam met Pieternella Quaetlant
Den selve dito Pieter Arents Mus met Jacomijntje Arents van der Weel
Den 3 April sijn in den huwelijken staet bevestigt Aren Jobs Hoflandt met Maetje Arents Haijmeetman??
Den 1 Meij sijn in den huwelijken staet bevestigt Meijnaert Cornelis Aleman met Neeltje Joos Coert??
Den selve dito Jacob Cornelisse met Pietertje Hendriks Moses
Den 8 dito sijn in den huwelijken staet bevestigt Pieter Groenendijk met Trijntje Ariens
Den 15 dito sijn in den huwelijken staet bevestigt Aren Claesse met Jannetje Abrams van Herkinge
Den 22 dito sijn in den huwelijken staet bevestigt ??Reijerse met Huijgje Paulus Heerschap
Den 28 Augustij 1712 is getroud Jan Poulus Cassel met Ariaentje Lauweris Swaans
26 Maart 1713 getrout Leendert Eeuwitsz van der Wende met Leentje Arens van der Weel
9 April 1713 getroud Cornelis Arensz Soeteman met Jannitje Dirx van der Kan
23 April getroud Mees Jansz Witte met Claartje Commers
5 Novemb 1713 is getroud Johannis Maxcico met Catrijna Regenmorter??
10e Decemb. is getroud Cornelis Arens met Maetje Cornelis Aleman
9 Feb. 1714 getroud Tobijas Tobijas met Jacomijntje Commers
Den 12 Maart getroud Eeuwit Cornelis Tanis met Neeltje Commers
8 April getroud Leendert Commersz met Harrentje Harrens Breen
29 April getroud Job Jobsz Witte met Neeltje ??Arens Mus
3e Junij getroud Harrint Jansz Kramer met Elijsebet Commers Tanis
20e Novemb. 1714 getroud Wouter Paulusz ???t Heerschap met Claartje Arens
28 Septemb. 1715 getroud Aren Joosz vban Waerde met Lijsbet Schiltmans
12 Decemb. getroud Maarten Willemsz met Grietje Leenders
15e Maert 1716 getroud Pieter Poulusz met Teuntjen Hendrix
10e Maije getroud Cornelis Commers met Barbel Jans
13e Decemb. getroud Steven Ongeraen met Jobje Cornelis Dam
20e April 1717 getroud Cornelis Cornelisz Dam met Lijsbet Commers Heerschap
28 Febr. 1717 getroud Jan Cornelis de Jonge met Maertje Jan van Loo
6 Meije getroud Dimmen Leendersz de Vogel met Neeltje Evers
17 getroud Job Jans Kivid met Catrijna Lette
Getroud Cornelis Cornelis Haaijmeetman met Maertje Dirx van der Kan
27e Junij getroud Cornelis Claesz Aleman met Jacomintje Commers
4 Julij getroud Jan Willemsz met Barbel Joos
3e Octob. getroud Maerten Pietersz Groenendijk met Martintje Stoffels??
29 Meije 1718 getroud Cornelis Commersz met Flippintje Lambers
19 Junij getroud Pieter Roon met Anplone Jacobsz
3e Julij 1718 getroud Frans Jansz van den Hoeve met Susanne Arens Lauwe
24 Meije 1719 getrouijd Guiljaam Verschuijr met Harrintje Harrens
21 Meije 1719 getroud Moijsis Eeuwitsz met Claertje Commers
19 Aug. 1719 getroud Jan Marijnisz met Cornelis Machiels
2 Maert 1720 getroud Johannis Johannis Quaetlandt met Leuntje Abrams
2 Junij 1720 getroud Jacob Cornelis Aleman met Maartje Dirx van der Kan
8 Septemb. 1720 getrout Claes Teuwisz Haeijmeetman met Maertie Cornelis Houteschee??
27 Octob. 1720 getroud Tijs Aren Aleman met Claesje Claes
8 Decemb. getroud Cornelis Jansz van Zoed met Maetje Harrens Kraemers
7 Decemb. 1721 getroud Commer Jansz Hofland met Jannetje Jans Nols
27 Julij getroud Jacob Joostz van Waerde met Jannetje Adriaans Coert
1 Feb. 1722 getroud Paulus Jacobsz met Neeltje Cornelis
17 Meije 1722 getroud Leendert Teuwitsz met Neeltje Arens Soeteman
18 Octob. getroud Cornelis Witte met Maertje Abels de Vries
15 Novemb. getroud Hendrick Claesz Comtebedde met Geertje Jobs Kivid
26 Decemb. getroud Teunis Krinsz Kievit met Cornelia Harrens Kramers
31 Jan. 1723 getroud Wouter Cornelis Haeijmeetman met Cornelia Johannis Dons
17 Maard getroud Maerten Commersz met Caetje Johannis Dons
2 Meij 1723 getroud Marijnis Leendersz Komtebedde met Grietje Kornelis Lodders
Gerbrant Harrensz Kramer met Soetje Kornelis Lodders