Ooltgensplaat ??? Register van ontvangst van impost op trouwen 7 april 1713 ??? 29 maart 1748

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Ooltgensplaat
2 : I

1713 April 7 - 1747

Extract
De cedullen bedraagt f
Geextraheert uit het orgineel Ceelboek van Adolpsland ter secretarie berustende en daar mede soo veel ???t geextraheerde aangaat?? accorderende bevonden bij mij secretaris ???s lands voorschreeven
Pont f: tegen 22 st. de gulden
1 gl: f - 1 - 2
2 - - 2 - 4
10 - - 11 -
20 - 1 - 2 -
50 - 2 - 15 -
5 st: - ,, - 4
10 - - 8
19 - 1 -
Van 1 tot 5 st: 4 pont
5 - 10 - 8 pont
15 - 12 pont
1 st:

Ondertr:
Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - 12 -
Schepenen?? ?? ?? ??- 12 -
Boden?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- 12 -
Secret:?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - 12 -
Acte?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- 12 -
Segel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ??9 -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 3 - 9 -
Trouwen?? ?? ?? ?? ????
Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??2 - ,, -
Schep.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 2 - ,, -
Secrt:?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??2 - ,, -
Boden?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- 12
Cl: Trek 9?? ?? ??f?? 1 - 1 -
Procl:?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - 15 -
Acte?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??2 - -
Segel?? ?? ?? ?? ?? ??- - 16 -?? ??f 10 - 12 -??

Jan de Groot, bij absentie van den schout geauthoriseerde tot het schoutampt
Memoriale notitie van de penningen bij Witte van Dam secrets. van Adolpslandt, dat men noemt Ooltgens Plaet den Bommel Xa. Ontfangen wegens het middel op ???t trouwen gestelt, en waer aff de verantwoordinge naer d???Expiratie van ses maenden ???t elkens ten behouve het gemeenelandt, moet werden gedaen beginnenden met den 1en April 1713????
1713
[07-04-1713]
1713 7en April twee biljetten uijtgegeven aen Davit Andriesse Burger ende Hendrickie Gerrits van Kempen om met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-04-1713]
13en dito twee biljetten op drij stuijvers zegel uijtgegeven aen Willem Jacobse Goemaet en Maetie Aris Spek omme met den anderen te trouwen, en voort gemeenelants regt?? van haer beijden ontfangen f 6: - : -??
[14-04-1713]
14en dito biljetten uijtgegeven aen Johannis Bastiaense van Beeck en Commertie Cornelis Lelijenburgh omme met den anderen te trouwen voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? --------------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 6 : - : -
Transport van de andere zijde f 6 : - : -
[21-04-1713]
1713 21en April twee biljetten ider op drij st. zegel uijtgegeven aen Rombout Johannisse Duijmdam en Annetie Jacobs Coert, omme met den anderen te trouwen en voort gemeene(e)lants regt van haer beijden ontfangen de somme van f 6 : - : -??
[09-05-1713]
9en Meij een biljet uijtgegeven aen Pieter Cornelisse van Schouwen omme te trouwen met Jobje Cornelis woonende tot Z Zee (in Zeelant) voor pro deo
[16-06-1713]
16en Junij twee biljetten uijtgegeven aen Johannes Leenderts Braber ende Matie Geerits de Grijse omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-06-1713]
23en dito 2 biljetten uijtgegeven aen Corn: Janse Hocke, weduwnaer van Jannetie Claesse Coert, ende Neeltie Pieters Batton, weduwe van Dirk van Elsen, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[30-06-1713]
30en dito 2 biljetten gegeven aen Abram van Dael ende Willemijntie Hendriks van den Sande omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[07-07-1713]
7en Julij ?reijnier Janse Koks van Nieuwbergen en Annetie Pieterse de Ruijter, weduwe van Jan Laeuwrense Blok, twee biljetten gegeven om met den anderen te trouwen voor pro deo
[04-08-1713]
4en Aug. twee biljetten gegeven aen Cornelis Quint ende Jannetie Andries Vos omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[22-09-1713]
22en Septemb. verclaert Crijn Jacobse Coert, wedr. van Tannetie Corn. Zooijwijk hem ten huijwelijken staet te begeven met Eeuwitie Jacobs Goemaet, jonge dogter, ende te gehooren ider onder classis van drij gulden sulx te saemen f 6 : - : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ----------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Somma?? ?? ?? ?? ?? ?? f 18 : - : -
Tot dus verre verantwoort?? ?? ?? ??Memorie
[09-10-1713]
1713 9e Octob. twee biljetten uijtgegeven aen Dirk Willemse Bijl, weduwenaer van Willemtie Geerits Stamper, en Jan. Pieters d??? Jonge, wede. van Dirk Pieterse Feters, beijde wonende op den Bommel, voor pro deo
[19-10-1713]
19en dito twee biljetten uijtgegeven aen Arij Corn: Noorlander ende Engeltie Hendriks d??? Zeeuw omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[17-11-1713]
17en Novemb. twee biljetten uijtgegeven aen Marcus Janse ende Cornelia Adriaense, weduwe van Jan Adriaense Schragenaer, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-11-1713]
24en dito twee biljetten op drij stuijv: zegel uijtgegeven aen Fop Couwenhoven, weduwnaer van Neeltie Jeronimus d??? Groot, ende Pieternella van de Vijver omme met den anderen te trouwen, ende tot volde. het gemeenelants regt van ider ontfangen drij gl: sulx tesaemen de uijtgetoge somme van f 6 : - : -
[22-12-1713]
22en Desemb. biljet uijtgegeven aen Pieter Hendrikse van Woensel en Pieternella Jacobs van der Veer omme met den anderen te trouwen, voor pro deo
[01-01-1714]
1719 1en Januarij 2 biljetten uijtgegeven aen Hendrik Pieterse Manintveldt en Marijntie Marinus Koge omme met den anderen te mogen trouwen voor pro deo
[05-01-1714]
5en dito 2 biljetten uijtgegeven aen Gijsb. Claesse van Metre out ontrent 24 jaer ende Metie van Erp out 72 jaer omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[12-01-1714]
12en dito biljet uijtgegeven aen Abram van Lis ende Neeltie Cornelis Groenewegt omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[20-01-1714]
20en dito biljet op drij stuijv: zegel uijtgegeven aen Adriaen Boon omme te trouwen met Marija van Eijk tot Rotterdam en ten opsigte het gemeenelants regts wegens den bruijdegom ontfangen?? f 3 : - : -
Transpt. van de: andre zijde?? f 9 : - : -
[26-01-1714]
1714 26en Januarij twee biljetten uijtgegeven ider vandien gesz: op een zegel van drij stuijvers aen Jan Wouterse van Zevenberge en Lena Pieters Hamer, weduwe van Willem Rijswerker, omme met den anderen te trouwen en tot volde. het gemeenelants regt van ider ontfangen drij gl: sulx te samen d??? uijtgetogen f 6 : - : -
[26-01-1714]
Dito een biljet op drij stuijv: zegel uijtgegeven aen Elisabet Ariens van Keijserswaert omme haer ten huijwelijken staet te begeven met Aren Janse van Zevenberge, woonende in d??? Oude Tonge, en tot volde. het gemeenelants regt wegens d??? bruijt ontfan. f 3 : - : -
[23-02-1714]
23en Febrij. twee biljetten ider op drij stuijv: zegel uijtgegeven aen Hend: Gerritse Tiggelman en Maet Jans van St. Annelandt omme met den anderen te trouwen en tot volde. het gemeenelants regt voor haer beijden ontfangen f 6 : - : -
[23-02-1714]
Do. biljet uijtgegeven aen Rogier Matt: Verhoeve ende Pietertie Andries Decker omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[06-03-1714]
6en Maert biljet uijtgegeven aen Willem Kotvis omme met Marija Gabriels van Looij, woonende onder Zommelsdijk (gelegen onder Zeelant) te mogen trouwen voor pro deo
[10-03-1714]
10den do. twee biljetten uijtgegeven aen Joost Danielse de Prins en Maetie Willems Speck omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-03-1714]
23en do. twee biljetten ider op drij sts: zegel uijtgegeven aen Flip Vermaet ende Maria Witte van St. Annelt. omme met den anderen te trouwen en wegens het gemeenelants regt van haer beijden ontfangen f 6 : - : -
Tot duijs verre aen de Lande verantwoort f 30 : - : -
[17-04-1714]
1714 den 6en April biljet uijtgegeven aen Wouter Casteleijn en Trijntie Pieters van Hooren omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[14-04-1714]
Den 13en dito biljet uijtgegeven aen Engel Gerritsz Capiteijn en Geertie Hermans Taphoorens omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[19-04-1714]
19e do. biljet uijtgegeven aen Jan Corn: Hoornaer en Lidia Stevens Breur omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[02-05-1714]
2e Meij biljet uijtgegeven aen Dingeman Breur en Leentie Cornelis van de Weel omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[02-05-1714]
Dito biljet uijtgegeven aen Sijmon Zijmonse Geus (en) Geertrui Willems Cotvis omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-05-1714]
25en dito twee biljetten uijtgegeven aen Hendrik Buijssen ende Catarina Willekens omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[01-06-1714]
1en Junij biljet uijtgegeven aen Andries Pieterse ende Catarijn Teeuwis Coster omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[09-06-1714]
9en dito biljet uijtgegeven aen Michiel van Campenhout ende Neeltie Weeda omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[15-06-1714]
15e dito biljet uijtgegeven aen Hendrik Zaeijmans ende Marij Leendts. Verhoogh omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-06-1714]
18en Junij biljet uijtgegeven aen d??? heer Pieter Bigge, stadhouder alhier, omme te trouwen met Juffre. Johanna ???t Kint, woonende tot ???s Gravenhage, ende tot volde. het gemeenelants regt van den bruijdegom ontfangen f 30 : - : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 30 : - : -?? ??
Transpt. van de andre zijde f 30 : - : -
[17-08-1714]
17en Aug. biljet uijtgegeven aen Johannes Teijliger en Pietertie Ariens van der Mast omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[11-09-1714]
11en Septemb. twee biljetten ider op drij stuijvers zegel uijtgegeven aen Aeren den Braber en Zaertie Jans Zeedijk omme met den anderen te trouwen en voort gemenelants regt ontfangen f 6 : - : -
[14-09-1714]
14en dito twee biljetten ider op st zegel uijtgegeven aen Jaques Teeuwisse Braber en Martijntie Pieters van Houcke omme met den anderen te trouwen en tot volde. het gemeenelants regt van ider ontfangen drij gulden sulx te saemen f 6 : - : -
[21-09-1714]
21en dito biljet op drij stuijv: zegel uijtgegeven aen Dina Cornelis van Dalen omme haer ten huijwelijcken staet te begeven (met) Michiel Jans: van St. Annelant, woonende in de Oude Tonge, en weegens ???t gemeenelants regt van de bruijt ontfangen f 3 : - : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Somma?? ??f 45 : - : -
Tot dus verre aen den Lande verantwoordt??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Johan Mijs
[05-10-1714]
5en Octob: 1714 twee biljetten uijtgegeven aen Huijbert Joosse van Swetson en Jaepie Frans van Oostendam omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-10-1714]
Dito twee biljetten ider op 6 st zegel uijtgegeven aen Gijsb: d??? Grijse en Lena Baltens Casteleijn omme met den anderen te trouwen, en tot volde. het gemenelants regt van ider ontfangen ses gulden sulx te saemen voor haer beijden f 12 : - : -??
[18-10-1714]
18en dito biljet uijtgegeven aen Willem Corn: Cool en Marij Coenraets den Blaeuwen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[11-01-1715]
1715 11en Januarij twee biljetten uijtgegeven aen Gijsbert Leendertsz Middelcoop en Grietie Abrams Hollander omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[11-01-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Tonis Corn: van Galder ende Wijfje Pieters van der Velde omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-01-1715]
18en dito biljet uijtgegeven aen Wouter Claesse van Varik en Aegie Jans van der Pol omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-01-1715]
Dito biljet uijtgegeven aen Arij Corn: van Galder en Pietertie Jans den Blaeuwen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-03-1715]
28e Maert biljet uijtgegeven aen Gerrit Keldermans en Maria Gijsberts omme met den anderen te trouwen voor pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------------
Tot dus verde verantwoort?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 12 : - : -
[25-04-1715]
25e April twee biljetten op 3 st: zegel uijtgegeven aen Corn: Mathusalem de Bont omme te trouwen met Lena Croons, en voort gemeenelants regt van ider ontfangen 3 gl. sulx te saemen f 6 : - : -
[25-04-1715]
Do. aen Aren Stapel uts omme te trouwen met Lijsbet Maertens Voorwegh op Saerloos, en wegens hem voor ???s lants regt ontfangen f 3 : - : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -----------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??F 9 : - : -
Transpt van de andre sijde f?? 9 : - : -
[13-05-1715]
1715 13en Meij biljet uijtgegeven aen Baerent Janse van Dorsmont en Maria Corn: van Dijke omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-05-1715]
24en dito uts aen Gerrit Janse Schot ende Teuntie Pieters de Ruijter omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-05-1715]
Dito uts aen Pieter Beekmans en Dingna Jacobs omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-05-1715]
Dito uts aen Jopie Ariens de Voogt omme te trouwen met Herman Corn: de Leeuw voor pro deo
[25-05-1715]
25en dito biljet aen Huijb. Jooste van Zwetsen en Jaepie Franse omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[31-05-1715]
31en dito uts aen Cornelis Teunisse van der Wagt ende Maria Cornelisse Smit omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-06-1715]
13e Junij uts aen Corn. Hendrikse Vis omme te trouwen met Christina Jacobs, woonende in de Oude Tonge voor pro deo
[21-06-1715]
21en dito uts aen Engel Teeuwisse van Putten ende Jannetie Leenderts Breederlant omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[27-06-1715]
27e dito uts aen Jan Corn. Burgvliet ende Aerjaentie Wms. Benschop omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-08-1715]
24e Aug. biljet uijtgegeven aen Berbel Jacobs van der Veer omme te trouwen met Marijnis Corn: Fransman, woonende in de Oude Tonge voor pro deo
[06-09-1715]
6e Septemb. biljet uijtgegeven aen Annetie Leenderts van der Wagt omme te trouwen met Jan Andriesse Reeder, woonende onder Middelharnas voor pro deo
[13-09-1715]
13e dito biljet uijtgegeven aen Leendt. Willemse Braber ende Zaertie Cornelis Cool omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
Nieuwen termijn
[18-10-1715]
1715 18e Octob. biljet aen Gerrit Janse Lelijenburgh en Elsje Claes uijtgegeven om met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-10-1715]
Do. uts. aen Sijbrant Marcusse Vell en Johanna Cornelis van Dijke voor pro deo
[18-10-1715]??
Do. uts. aen Jan Arense van Proijen en Lijsbet Aelbregts Gastelaer voor pro deo
[18-10-1715]
Do. uts. aen Cornelis van Schouwen en Cornelia Claes voor pro deo
[24-10-1715]
24e do. uts. aen Antonij Roscam en Hendrikje Molijn voor pro deo
[01-11-1715]
1e Nov. uts. op 3 st zegel aen Jacob Abeele omme te trouwen met Teuntie Willems Hoogwerft op Stat, voort regt van de bruijdegom ontfangen 3 : - : -
[08-11-1715]
8en dito uts. aen Aert Tin en Annetie Droms voor pro deo
[24-11-1715]
24e dito twee biljetten op 3 st zegel uijtgegeven aen Johannis van de Watere en Berbel de Wael omme met den anderen te trouwen, en?? voor ???s lants regt ontfangen van ider drij gl. dus f 6 : - : -
[06-12-1715]
6en Decemb: een biljet aen Corn: Pieterse Cromdijk en Ragel Cornelisse Boomklimmer voor pro deo??
[27-12-1715]
27en do. een biljet uijtgegeven aen Cornelis Cornelisse Croon en Geertie Jans van Oosten voor pro deo
[09-01-1716]
1716 9en Januarij een biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Maria Leendts. Zuijtwerff om te trouwen met Corn: Cornelisse Droogendijk, woonende op Nieuwe Tonge, en voort regt van de bruijt ontfangen f 3 : - : -
[31-01-1716]
31e do. een biljet aen Willemtie Jans Zeedijk omme te trouwen met Pouwlis Gabrielse Looij, woonende onder Zommelsdijk in Zeelant voor pro deo
[07-02-1716]
1716 7e Feb: biljet aen Huijbert Franse van Dijcke ende Maria Wms. Benschop omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[08-02-1716]
8en do. biljet op ses sts zegel aen Jacob Gerritse Tiggelman omme te trouw: met Maetie Jacobs vant Oostende, woonende onder Middelharnis, ende voort regt van den bruijdegom ontfangen f 6 : -: -??
[14-02-1716]
14en do. twee biljetten ider op 3 sts zegel uijtgegeven aen Commer van St. Annelant ende Pietertie Pieters van der Elst omme met den anderen te trouwen ende voort gemeenelants regt van haer luijde beijde ontfangen f?? 6 : - : -
[28-02-1716]
28e do. biljet aen Corn: van der Schraeff, woonende alhier, omme met Arjaentie Mosterdijk, woonende op Stat, te trouwen voor pro deo
[27-03-1716]
27e Maert biljet aen Antonij Claesse Pelle, woonende alhier, ende Annetie Bastiaens Hacke omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verde verantwoort
Nieuwen termijn
[03-04-1716]
1716 April 3 biltjet aen Willem Pieterse de Groote en Jasperijntie Willems Cempenaer omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[17-04-1716]
17e do. biljet op 6 sts zegel aen Andries Mijs ende Arentie Commers Braber onder het classis van drie gulden ider zulx voort gemeenelants regt ontfangen f 6 : - : -
[26-04-1716]
26e do. biljet aen Aerjaentie Dirkse vant Oostende, woonende onder den Bommel, omme te trouwen met Jacob Dirkse Tichelman, woonende inde Nieuwe Tonge voor pro pro??
[01-05-1716]
1e Meij biljet op 3 sts zegel aen Lauwerens Papen omme te trouwen met Elsie Jans, woonende binne Middelharnas en voort regt van den bruijdegom ontfangen f 3 : - : -??
[09-05-1716]
9en do. Corn. Corn. Kroonenburgh den Jongen, woonende alhier, biljet gegeven omme te trouwen met Anna Arijensen van Giesen, woonende tot Schravendeel voor pro deo
[15-05-1716]
15e Meij Hendrik Dirkse van der Straet, woonende inde O: Tonge, en Susannetie Maggiels van St. Adt hebben verclaert haer met den anderen te willen begeven ten huijwelijken staet en ten opsigte ???s lants regt te gehoren onder de classis van pro deo
[19-06-1716]
19e Junij biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Lena Pieters Haemer omme te trouwen met Dirk Janse vant Oostende, woonende binnen Middelharnis en voort gemeenelants regt van de bruijt ontfangen f 3 : - : -??
[10-07-1716]
10e Julij Hend. Backer en Maria Huijberts omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Nieuwen termijn
[05-11-1716]
Den 5e Novemb: biljet op ses sts zegel uijtgegeven aen Johanna d??? Jongh omme te trouwen met Jan Lesier tot Dordregt en ten opsigte ???s lants regt van de bruijt ontfangen f 6 : - : -
[06-11-1716]
Den 6e do. biljet aen Jacobus van Halteren en Sara Mighiels van Stat omme met den ander te trouwen voor pro deo
Transpt. van de andere sijde f??
[13-11-1716]
1716 13e Novemb. biljet uijtgegeven aen Huijb. Andriesse van Rooij ende Crijntie Arens Dorsman omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-11-1716]
Dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Verschuur en Neeltie Leenderts van Prooijen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[26-11-1716]
26e do. biljet uijtgegeven aen Aren Jans de Groot en Geertruij Imans Kieba omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[11-12-1716]
11e Decemb. biljet uijtgegeven aen Antonij Jans Vervort en Dingna Jacobs Cats omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[11-12-1716]
Do. biljet aen Jan Ebbe ende Lijsbet Corn. Oosterlingh omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-12-1716]
18e do. biljet aen Bart Bartse Clock ende Haedewijff Willemse Liefbroer omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[26-12-1716]
26e do. biljet aen Jacobus Welle ende Trijntie Jans van der Vliet omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-02-1717]
25e Feb: 1717 biljet aen Marten Leunisse van der Wagt ende Annetie Pieters de Ruijter omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[06-03-1717]
6en Maert biljet aen Gerrit Lattes en Jannetie Pieters Verbeecq omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-03-1717]
13e Maert biljet aen Corn. Arense van der Mast en Annetie Jans van der Hart gegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-03-1717]
Do. biljet aen Ad. de Ruijter en Pieternella Verboom omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verde verantwoort??
[03-04-1717]
3e April biljet aen Neeltie Jacobs omme met Harman Andriesse, woonende onder Stat, te trouwen voor pro deo
[09-04-1717]
9e do. aen Gijsbt. Claesse van Meteren en Aaltie Sijmons Geus biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[09-04-1717]
Do. aen Philip Leendertse van Aeken omme te trouwen met Lena Willems Maeskant, woonende op de Buijtesluijs, voor pro deo
Transpt. van de oversijde
[23-04-1717]
1717 23 April biljet uijtgegeven aen Rut Janse van Es en Geertie Jans van Schouwe omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[14-05-1717]
Den 14e Meij biljet uijtgegeven aen Claes Corn. van Eeuwe ende Sijbelle Jans van Manen omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[31-05-1717]
31e do. biljet uijtgegeven voor Antonij Craemer en Maria Imans Kieba omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[03-06-1717]
Den 3e Junij biljet uijtgegeven aen Pieternella van Vijver omme te trouwen met Jacobus van Lijden, woonende tot Middelharnas, ende voort gemeenelants regt van de bruijt ontfangen de somme van f 3 : -??
-: -??
[19-06-1717]
Den 19e dito biljet uijtgegeven aen Gelijn Corn. Waepens en Maetie Pieters Verbeek omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-09-1717]
Den 18e Septemb. biljet op 6 sts zegel uijtgegeven aen Sr. Corn. Boon omme te trouwen met Maria Overaet, woonende tot Rotterdam, en voort gemeenelants regt van den bruijdegom ontf. f 6 : - : -
Tot dus verre verantwoort
Nieuwen Termijn
[08-10-1717]
8e Octob. biljet aen Joris Arense Boer uijtgegeven omme te trouwen met Neeltien Arens Hackelaer, wonende op Stadt, voor pro deo
[09-10-1717]
9e dito biljet op 3 sts zegel uijtgegeven aen Cornelis Bliek omme te trouwen met Jannetie Willems, woonende tot Sommelsdijk, en voort gemeenelants regt van de bruijdegom ontfangen f 3 : - : -
[05-11-1717]
5e Novemb. biljet op 3 sts zegel aen Sr. Dirk Meijert omme te trouwe met Anna Flerius, woonende tot Piercil, en voort gemene lants regt van den bruijdegom ontfangen 3 : - : -
[24-12-1717]
24e Decemb: biljet uijtgegeven aen Dirk Leendertsz Brab: en Lena Corn: van der Weel omme te trouwen voor pro deo
[31-12-1717]
31en do. biljet aen Hendrik Jongesoon en Jannetie Willems van Bommel omme te trouwen voor pro deo
[11-03-1718]
11e Maert biljet uijtgegeven aen Wm. Simonse Lath en Zijt Jans Lelijenburgh omme te trouwen voor pro deo
Tot dus ver verantwoort
Nieuwen Termijn
[15-04-1718]
1718 15e April aengevinge gedaen bij Leendt: van Dijke en Dina van Adrichem om met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-04-1718]
28e dito aengevinge gedaen bij Jacob Janse Vreedenburgh en Jannetie Arens van Rooden om met den anderen te trouwen voor pro deo?? ??
[29-04-1718]
Dito aengevinge gedaen bij Tijs Tijsse de Swart en Elsje Jans van Erlingh omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-04-1718]
Dito aengevinge gedaen bij Sijmon Jacobse van der Veer en Lidia Leendt. Gestel omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[28-05-1718]
28e Meij 2 biljetten uijtgegeven ider op een zegel van ses stuijvers aen Dirk vant Oostende en Lijntie Notte omme met den anderen te trouwen en tot volde. ???s lants regt van haer beijde ontf. 12 - : - : -
[03-06-1718]
3e Junij 2 biljetten ider op 3 st: zegel uijtgegeven aen Cornelus Tiggelman en Crijntie Arens Braber omme met den anderen te trouwen ider tot 3 gl. sulx voor haer beijden 6 : - : -
[29-07-1718]
29e Julij biljet uijtgegeven aen Sijmon d??? Groot en d??? wede. ? van den Bergh omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[12-08-1718]
12e Aug. biljet uijtgegeven aen Jacob Francke en Maria Jacobs Labaeij omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[14-09-1718]
14e Sept. Jan Hendrikse Bot, woont op den Bommel, biljet uijtgegeven om met Ariaentie Vreeswaters te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Jan van Halteren
Nieuw: Termijn
[14-10-1718]
1718 14e Octob. biljet uijtgegeven aen Claes van der Linde en Lena Imans Kieba omme te trouwen voor pro deo
[18-11-1718]
18e Nov: Willem Mont en Nijssje Laeuwerens de Koningh biljet uijtgegeven om met den anderen te trouwen voor pro deo????
[18-11-1718]
Do. Hendrik Barense Kok en Cornelia Aerts d??? Leeuw biljet gegeven om met den anderen te trouwen voor pro deo
[10-12-1718]
10e Decemb. biljet uijtgegeven aen Cornelis Wouterse en Dina Leenderts Braber omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[17-12-1718]
17e dito Gabriel Hanenbergh en Crijntie Leenderts van Prooijen te saemen biljet uijtgegeven om met den anderen te trouwen voor pro deo
[10-01-1719]
1719 10en Januarij biljet uijtgegeven aen Pieter Centse Stathouk en Neeltie Mouwrits van Kempen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[11-01-1719]
11e dito aen Jacobus van der Stee en Nane Beaupuij biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen, en tot volde. ???s lants regt van ider ontf. 3 gll. sulx te saemen de uijtgetogene f 6 : - : -?? ??
Transpt. van de oversijde f
[08-03-1719]
1719 8 Maert Jan van der Veer biljet uijtgegeven omme te trouwen met Marij Cornelis Noorman tot Dirxlant, voor ???s lants regt ontfangen f 3 : - : -
Tot dus verre verantwoort
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C. Paling
Nieuwen termijn
[06-04-1719]
6. April wert aengevinge gedaen bij Corn: Wms. Stompwijk omme met Geertie Claes van der Linde te trouwen voor pro deo
[08-04-1719]
8e dito biljet uijtgegeven aen Jan Janse van Bodegem en Lena van den Houten omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[14-04-1719]
14e dito uts. aen Bastiaen Janse van Hellevoetsluijs en Neeltie Jans Gebuijs omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[15-04-1719]
15e do. uts. aen Gerrit Sustelse en d??? wede. Wissel Arnoutse omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-04-1719]
29e d: uts. aen Mattijs Jan Janse Nooteboom, van de Clundert, met Ansiaia van Tels omme te trouwen voor pro deo
[05-05-1719]
5e do. biljet uijtgegeven aen Jan Arense Schaep en Jannetie Dirx Fransman omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-05-1719]
Do: uts. aen Johannis Hendrikse Schuts en Barbel Joris omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Transpt. van de andere sijde f??
[19-05-1719]
1719 Meij 19: den secrets. Van Dam biljet op 12 st zegel gegeven omme te trouwen met Cornelia Margareta Bane tot Sommelsdijk onder Zeelandt volgens de ordtie. onder de classis van 15 : 0 : 0
[14-06-1719]
14e Junij biljet uijt gegeven aen Commer Willemse Braber en Maria de Bruijne omme met den anderen te trouwen voor ider 3 gl. f 6 : - : -
[14-06-1719]
Do: biljet uijt gegeven aen Huijgh Willemse van Dueren en Maria Wittes van St. Annelt: wed. Flip Vermaet omme te trouwen en tot volde. ???s lants regt onf. van ider 3 gl. f 6 : - : -
[14-06-1719]
Do: uts. aen Aren Hugo en de weduwe Dirk van Santen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[30-06-1719]
30e do: biljet uijt gegeven aen Dirk Clugt en Lijnt(ie) Jans Fooijermans omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-08-1719]
25e Aug: Arnoldus Petrus biljet gegeven omme te trouwen met Janneken Dijx pro deo
[15-09-1719]
15: Sept: Adriaen de Jongh en Lena Baltens Casteleijn biljet gegeven omme met den anderen te trouwen en voor s lants regt van beijde ontf. f 12 : - : -
Tot dusverre verantwoordt??
Nieuwen Termijn
[01-12-1719]
1719 1en Decemb. Corn: Huijb. Schrijftum en Lijsb: Arens Lelijenburgh biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[12-01-1720]
1720 12e Januarij biljet uijtgegeven aen Arij Middelcoop en Madaleentie Ab: van Coeveringh omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[26-01-1720]
26en dito biljet uijtgegeven aen Abram Melse van Dueren en Geertie Hermans van Oosten omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-02-1720]
23e Feb. biljet uijtgegeven aen Teunis Teunisse Starrenburgh en Maetie Bastiaens Hoorenaer omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-02-1720]
Do. uts. aen Jan Zuijtdijk en Lijb. Jans van St: Annelt. omme met den anderen te trouwen, en van ider voor slants regt ontf: 3 gl. sulx te samen 6 : - : -??
[23-02-1720]
Do: uts. aen Gillis van der Veer en Maetje Claes van Es voor slants regt te samen ontfangen 6 : - : -
[08-03-1720]
8e Maert biljet uijtgegeven aen Corn: Arense van der Mast en Hester Tamboer omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[15-03-1720]
15e dto. biljet uijtgegeven aen Jan Verbroek en Maria Hendriks van den Hoek omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[15-03-1720]
Dito biljet uijtgegeven aan Anthonij Tobiasse en Ariaantje Abrams omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Transpt. van de andre zijde
[22-03-1720]
22en Maert biljet uijtgegeven aan Marinus Adriaanse Lampert en Hendrikje Molijn omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-03-1720]
29: do. twee biljetten uijtgegeven aen Eeuwout de Grijse en Geertje Jans van St. Annelant omme met den anderen te trouwen voor drij gll. same 6 : 0 : 0????
Tot dus verre verantwoort
[07-04-1720]
7e April biljet gegeven aen Tijs de Swart en Maetje Lodders omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[12-04-1720]
12e do. biljet gegeven aen Sijmon Geus en Maetje Wmse. van der Willige omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[25-04-1720]
25e do: biljet gegeven aen Denis van Tilburg en Maetje Leenderts Goeree omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[26-04-1720]
Op den 26e do: biljet gegeven aen Aren Claesse Codde en Ariaentje Claes van der Linde omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[26-04-1720]
Do: biljet gegeven aen Jan Corn: Hoo(l=r)naer en Pieternella Abrams omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
Transpt.
[02-05-1720]
1720 2en Meij biljet gegeven aen?? Maetje Jacobse Tiggelman om met Marinus Teunisse van Casteel te trouwen onder de classis van 3 : - : -
[04-05-1720]
4en dito biljet gegeven aen Neeltje Tuijnsaet om met Teunis Maertense van der Haert op Stat te trouwen onder de classis van drij gl. dus f 3 : 0 : -
[11-05-1720]
11e do. biljet gegeven aen Crijn Crijnse de Jongh en Eva Corse omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[19-05-1720]
19: do: biljet uijtgegeven aen Maetie Bastiaens Groene omme te trouwen met Wm. France Moelker, en ten opsigte slants regt te gehooren onder de classis van pro deo
[24-05-1720]
24e do. biljet uijtgegeven aen Pieter Franse van Oosten en Marija Joris R(a=o)bijn omme met den anderen te trouwen en ten opsigte s??? lants regt te gehoren onder de classis van pro deo
[25-05-1720]
25e do. biljet uijtgegeven aen Cornelis Davitse Coomans en Ariaentje Bastiaense Weijne omme met den anderen te trouwen en tot volde. s??? lants regt?? te gehoren onder de classis van pro deo??
[14-06-1720]
14e Junij biljet uijtgegeven aen Frans van Kerkhoven en Dijna Hendriks Mol omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Transpt. van de andere zijde
[15-06-1720]
15e Junij biljet uijtgegeven aen Frasisus van Kranenberg en Ariaentje Arens Dorsmans omme met den anderen te trouwen voor pro deo (doorgestreept)
[28-06-1720]??
28e Junij biljet uijtgegeven aen Corn. Wouterse de Neeff omme te trouwen met Lijntje Jacobs van ???t Oostende, woonende onder Middelharnas, onder de classis van 6 : 0 : -??
[05-07-1720]
5e Julij biljet uijtgegeve aen Ariaentie Dorsmonts omme te trouwen met Francis Kranenbergh onder de classis van pro deo
[05-07-1720]
Dito biljet uijtgegeven aen Pr. van Keule en Janne Jans van Dijcke omme te trouwen met den anderen onder de classis van 6 : - : -
[06-07-1720]
6e dito biljet uijt gegeven aen Lammert Marinusse Decker en Ermtje Jans van Nieuwenhuijse omme met den anderen te trouwen en tot volde. t??? gemeenelants regt te gehooren onder de classis van pro deo
[18-07-1720]
18e do. biljet uijt gegeven aen George Springel en Lea Willems Kotvis omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[03-08-1720]
Aug: 3e biljet uijtgegeven aen Pouwlus van der Cooij, woonende tot Middelharnas, en Willemtie Benschops, woonende alhier, omme met den anderen te trouwen en voort regt van de bruijt ontf. 3 : - : -
[15-08-1720]
15e do: biljet uijtgegeven aen Jan van Diesse en Johanna Andriesse van Rooij omme met?? den anderen te trouwen voor pro deo
Transpt.
[30-08-1720]
30e Aug. biljet uijtgegeven aen Flip van Dijke en Willemtje Janse Zeedijk omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[06-12-1720]
6e Decembr. biljet uijtgegeven aen Jurrij Janse Schout en Marijntje Marijnus Koge omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-12-1720]
13e Decembr. biljet uijtgegeven aen Dirk van Geldre en Geertruij Leendts. Mosselman omme met den anderen te trouwen onder de classis van drij gulden 6 : 0 : 0
[01-01-1721]
1721: 1e Januarij biljet uijtgegeven aen Sijmon Jacobse van der Veer omme te trouwen met Lena Maghijels van der Weijde onder Oude Tonge voor pro deo??
[03-01-1721]
3en do. biljet uijtgegeven aen Lijsbeth Cornelisse de Lange omme te trouwen met Johannes Jongbloet, woonende in de Oude Tonge, en voor s lants regt van de bruijt ontfangen 3 : 0 : 0??
[14-02-1721]
14en Feb: 2 biljetten uijtgegeven aen Willem Jacobse Goemaet en Sara Jans van Leuven omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gll. sulx samen 6 : - : -
[17-02-1721]
17e do: biljet uijtgegeven aen Abram Jonkheer en Lena Maertens Vell omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[21-02-1721]
Op den 21e Feb: 2 biljetten uijtgegeven aen Mattheeuwes Arense Spek en Sijtje Jacobs Goemaet omme met den anderen te trouwen onder de classis van drij gulden ijder sulx 6 : - : -??
[15-03-1721]
15: Maert biljet uijtgegeven aen Jan Wouterse Leenpout en Berbel Pieters Bakker omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[04-04-1721]
April 4e: biljet uijtgegeven aen Isak Abramse van de Couvering en Marij Jans Maes omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[11-04-1721]
11e: do: biljet uijtgegeven aen Cornelis Meerman en Neeltje Laeuwris Spoel omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[26-04-1721]
26: do: biljet uijtgegeven aen S: Corn. Ruijgrok, woonende alhier, omme te trouwen met Maria de Baers, woonende in den Briel, en ten opsigte ???s lants regt ontfangen van de bruijdegom 15 : - : -
[08-05-1721]
Den 8e Meij biljet uijtgegeven aen Lijntje Jans omme te trouwen met Harman de Vos in de Oude Tonge, als gehoorende onder de classis van pro deo
[30-05-1721]
Den 30e do. biljet uijtgegeven aen Jannetje Jaspers van Dueren omme te trouwen met Gerrit Janse van Bleek in de Oude Tonge als gehoorende onder de classis van pro deo??
[06-06-1721]
6e Junij biljet uijtgegeven aen Willem Leendertse van der Maede en Cornelia Pieterse de Groene omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[13-06-1721]
13e dito biljet uijtgegeven aen Johannis Ruijlofse van Putten en Nijesje Pieters omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[20-06-1721]
1721 20e Junij biljet uijtgegeven aen Eeuwitje Wouters Goemaet omme te trouwen met Jacobus Lammekes, woonende in de Nieuwe Tonge, onder de classis van f 3 : - : -
[20-06-1721]
Do: biljet uijtgegeven aen Pieter Wijllart en Emmaetje Cronenburgs onder de classis van pro deo
[04-07-1721]
4e Julij biljet uijtgegeven aen Jacob Labaij en Geertje Jans van Schouwen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[15-08-1721]
15e Augustij biljet uijtgegeven aen Henderikus Roosemont en Aagje Jans van der Poll omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-08-1721]
23e Aug. 1721 biljet uijtgegeven aen Marcus Janse de Gijse en Ariaentje Cornelis Roele omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-08-1721]
29e do: aen Jacob Aerse Verboom en Lena Hend. Bisemhoek biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-09-1721]
5e Sept. aen Clara Jans wed: van Carel Steijn omme te trouwen met Hendrik Grandraet, woonende in Guliggerlant voor pro deo
[13-09-1721]
13: do: uts. aen Jan Roome en Neeltie Pieters omme te trouwen voor pro deo
[23-09-1721]
23e dito aen Jan Jacobse Ligtendag en Lena Wmse. Maescam biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[26-09-1721]
26en dito biljet uijtgegeven aen Jaspert Willemse Verdoes en Maria Witte van St. Annelant omme met den anderen te trouwen onder de classis van drij gulden sulx f 6 : - : -??
[26-09-1721]
1721 26en Septembr. biljet uijtgegeven aen Aert Tin en Neeltje Boogerts omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[03-10-1721]
3: Octob: Hendrik van den Bergh en Marij Cornelis van Dijke biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[03-10-1721]
Do: biljet uitgegeven aen Dirk Janse van Gool en Willemijna Pieters Verbeek omme te trouwen voor pro deo??
[03-10-1721]
Do. aen Corn. Claesse Verbogt en Josina Arense van Hoogerheijde om te trouwen pro deo??
[03-10-1721]
Do: aen Mar. Mar. Litens (Leijdens-CMK) biljet uijtgegeven om te trouwen met Johanna Adriaense Go(o)ssens voor pro deo
[01-11-1721]
1e Nov: aen Jan Prins en Commertje Brabers twee biljetten uijtgegeven omme met den (anderen) te trouwen onder de classis van drij gulden sulx f 6 : - : -
[04-12-1721]
4e: Decembr. biljet uijtgegeven aen Teunis Jacobse Kievit en Lijsbet Arens Lelijenburg omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-12-1721]
5en dito biljet uijtgegeven aen Pieter Pieterse Huijge en Belbel Pieter(se) Smits omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[15-12-1721]
15: dito biljet uijtgegeven aen Agata Jacobs Copheijn omme te trouwen met Leendert Gerritse Braber gewoondt hebbende op Stadt onder pro deo
[16-12-1721]
16: do: biljet uijtgegeven aen Hugo Aerse Dullaert en Sijtje Willems Ruijghaver omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[31-12-1721]
31: d: biljet uijtgegeven aen Geertruij Adriaense Santboer omme te trouwen met Lijer Jacobse Lejierse onder de classis van pro deo
[30-01-1722]
1722 30: Januarij twee biljetten uijtgegeven aen Jan Leendertse van Putten, wedr. van Lena Cornelis Zoijwijk, en Cornelia Jans van St. Annelant omme met den anderen te trouwen en ten opsigte s??? lants regt van ijder ontfangen 3 gll. dus f 6 : - : -??
[30-01-1722]
Do. aen Balten van Uijts en Tannetje Jobs van Stelle biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-03-1722]
13: Febr. aen Willem Janse Cardux en Cornelia Arentse Spek twee biljetten uijtgegeven omme met den anderen te trouwen onder de classis van 4 gll. f 6 : - : -
[21-03-1722]
21: Maert aen Pieter Crijne Swager en Neeltje Mighiels van Stadt biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[27-03-1722]
27: Maert twee biljetten op 12 sts. zegel uijtgegeven aen Cornelis van Schouwen en Lena Claes omme met den anderen te trouwen en tot s??? lants regt van ijder ontfangen 15 gll. sulx 30 : - : -
Tot dus verre verantwoort
[03-04-1722]
3: April een biljet uijtgegeven aen Daniel de Jong en Dina Gerrits de Haen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-04-1722]
18: d: biljet uijtgegeven aen Mattijs Nooteboom en Jannetje Leenderts Quak omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[10-05-1722]
10: Meij biljet uijtgegeven aen Cristoffell Boeleman om te trouwen met Lijntje Terlaters, woonende in de Oude Tonge, en tot volde. s??? lants (regt) voor pro deo??
[19-06-1722]
19: Junij biljet uijtgegeven aen Crijn de Jongh en Marij Gijse om te trouwen voor pro deo
[08-07-1722]
8: Julij biljet uijtgegeven aen Pieter van St. Annelt. omme te trouwen met Elisabet de Locker in de Oude Tonge en voor s lants regt ontf. f 3 : - : -
[31-07-1722]
1722 31: Julij biljet uijtgegeven aen Herman Hendrikse Hutteman en Marlijne Coerts omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[28-08-1722]
28: Augustij biljet uijtgegeven aen Dirk de Bruijn en Arentje Geelgouw omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[28-08-1722]
Do: twee biljetten uijtgegeven aen Adriaen Verweij en Marijtje Cornelis Zeedijk omme met den anderen te trouwen onder de classis van drij gulden dus 6 : - : -
[28-08-1722]
Do: biljet uijtgegeven aen Willem den Beer en Bastiaentje Jans Bouw omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[11-09-1722]
11: Sept: biljet uijtgegeven aen Hendrik Verlee en Cornelia Groenewegts omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-09-1722]
18: dito biljet uitgegeven aen Pieter van der Elst en Dina Jacobs Noordijke omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[16-10-1722]
16: October biljet uijtgegeven aen Cornelis Jacobse van St. Annelant en Klijntje Leenderts Lodder omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[06-11-1722]
6: Nov: biljet uijtgegeven aen Jan Leenpoul en Maetje Jans omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[21-11-1722]
21: dito biljet uijtgegeven aen Leendert Janse van Velthove en Johanna Jans Verbeecq omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[10-12-1722]
10: Dec. biljet op 6 st zegel uijtgegeven aen Jacobus Hendr. Tiggelman omme te trouwen met Maria Cornelis, woonende onder de Oude Tonge, en tot s??? lants regt van de bruijdegom ontfangen f 6 : - : -
[10-12-1722]
10: Dec. biljet uijtgegeven aen Balten Hendrikse Hase en Ariaentje Willems Benschop omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-12-1722]
18: d: twee biljetten ijder op 3 st zegel uijtgegeven aen Dirk Janse Dekker en Teuntje Leenderts van der Leede omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gl dus f 6 : - : -
[14-01-1723]
1723 14: Januarij biljet uijtgegeven aen Zijbrant Zijs en Maria Corn. van Dijke omme te trouwen voor pro deo
[22-01-1723]
22: do: biljet uijtgegeven aen Huijb. Janse van Ispen en Maria Zantboer omme met den anderen te trouwen voor ???s lants regt van beijde ontf. f 6 : - : -
[28-01-1723]
28: do: biljet uijtgegeven aen Wouter Janse van der Maede en Marija Hendrix Vendrooij omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[03-02-1723]
3en Feb: 1723: biljet uijtgegeven aen Gerrit Arense van den Bijll en Nijsje de Keunink omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[12-03-1723]
12: Maart 2 biljetten uijtgegeven aen Leendert Goemaet en Jannetje Cardux omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[26-03-1723]
26: dito biljet uijtgegeven aen Huijb. Wouterse van Eeuwik en Hendrikje Geerits van Kempen omme met den anderen te trouwen?? pro deo
Tot dus verre verantwoort
[02-04-1723]
2: April biljet uijtgegeven aen Aren Claesse Codde en Marija Jooris Robijn omme met den anderen te trouwen pro deo
[02-04-1723]
Do: biljet uijtgegeven aen Willem Dirkse Bijll en Willemtje Willems Rijswerker omme met den anderen te trouwen pro deo
[19-04-1723]
19: d: biljet uijtgegeven aen Jan Leendts. van der Leede en Corn. Jans Zeedijk omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[21-05-1723]
21: do: biljet uijtgegeven aen Corn: Mierop den Jongen om met Maria Jans Weijmans, woonende binnen M:harnas, te trouwen voor pro deo??
[19-06-1723]
19: d: biljet uijtgegeven aen Aren van Putten en Bastiaentje Wmse. de Vos omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-06-1723]
25: Junij aen Pieter Rijnse d??? Jonge en Lijsb. Cooman biljet uijtgegeven om te trouwen voor pro deo
[27-06-1723]
27e Junij Willem Jacobse van de Maede, woonende onder dese jurisdictie, biljet uijtgegeven omme te trouwen met Catarina Jacobs Sweere onder de Made pro deo??
[23-07-1723]
23en Julij biljet uijtgegeven aen Grietie Willems Coster omme te trouwen met Corn. Huijb. van Westerom in de Oude Tonge voor pro deo
[23-07-1723]
1723 23e Julij billiet uijtgegeven aen Jacobus Stoop en Arentje Jans Boogert omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-07-1723]
24en dito billiet uijtgegeven aen Neeltje Jacobs van der Veer omme te trouwen met Claes Jongenboer, woonende in de Oude Tonge, voor pro deo
[27-08-1723]
Den 27en Aug. 2 biljetten uijtgegeven ider op zegel a 3 stuijver aen Arij Hobbele en Zegerina Beaupuij omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gll. ider samen f 6 : - : -??
[28-08-1723]
Den 28e dito billiet uijtgegeven aan Willem Sijmons Lat en Catharina Rits omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[03-09-1723]
Den 3e Septb: biljet uijtgegeven aen Maerten Leunisse van der Wagt en Lijsbet Decker, beijde woonende onder dese jurisdictie, voor pro deo
[17-09-1723]
Den 17en September biljet uijtgegeven aen Joost Hendrikse van der Sande en Annetje Gillis van der Streeke voor pro deo
[24-09-1723]
Den 24e dito billiet uijtgegeven aan Harmanus Oostmoersz omme te betrouwen met Trijntje Huijberts Lagenhoek, beijde woonende alhier, voor pro deo
[29-09-1723]
Den 29en do. biljet uijtgegeven aen Cornelis Janse en Grietje Corn. Rele, beijde woonende onder dese jurisdictie, voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[01-10-1723]
Den 1e Octob. billiet uijtgegeven aan Gerrit Verbijle omme te trouwen met Jannetje van der Lae, woonende alhier, voor pro deo
[08-10-1723]
8e dito billiet uijtgegeven aan Jan Rutsche van Es omme te trouwen met Caetje Hendriks van Etten, woonende onder dese jurisdictie, onder de classis van pro deo
[22-10-1723]
22e do. billiet uitgegeven aan Gleijn Cornelisz Wapens, woonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Elizabet Willems Broek, woonende tot Terheijde, onder de classis van pro deo
[25-11-1723]
Den 25 Novemb. billiet uijtgegeven aan Eeuwout de Grijse omme te trouwen met Maetje Pr. Tiggelman onder d??? Oude Tonge, en voor s lants regt ontf. f 3 : - : -
[12-11-1723]
Den 12 Novemb: biljet uijtgegeven aen Laurens Janse Mase en Aaltje Goverts van Tilburgh omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[19-11-1723]
Den 19en do. biljet uijtgegeven aen Aert Flore Pels en Marij Cornelisse Brouwer omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[19-11-1723]
Do. biljet uijtgegeven aen Flip de Blocq en Willempje de Prins omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[19-11-1723]
Do. 2 biljetten uijtgegeven ijder op 3 sts segel aen Davit Mijsse en Sara de Haas omme met den ander te trouwen onder de classis van 3 gld. t??? samen f 6 : - : -
[31-12-1723]
31en Decembr. biljet uijtgegeven aan Hendrik Verherpen en Lijsbet Pieters van Oeveren omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[21-01-1724]
Den 21en dito biljet uijtgegeven aan Johannis de With en Aagje Lambts. Bruggemans omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-01-1724]
Den 29en dito biljet uijtgegeven aan Aren Hugo en Kaatje Corn. Reset omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[04-02-1724]
Den 4en Febr. biljet uijtgegeven aan Matijs Leendertse van der Vlugt en Hendrikje Jacobs Crabbendijke omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[04-02-1724]
Do. billiet uijtgegeven aan Jan Poulusse van der Weel en Teuntje Teunis Cornelis omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[14-02-1724]
Den 14en Febr. biljet uijtgegeven aen Dirk van Adrighem omt lijk van Trijntje Rome te begraven onder de classis van pro deo (doorgestreept - is op ???t register van begraven gebt.)
[19-02-1724]
Den 19e do. billiet uijtgegeven aan Cornelis Verheij omme te trouwen met Cornelia Cornelis Roome voor pro deo
[31-03-1724]
Den 31e do. billiet uijtgegeven aan Jan Vrient en Aegje Jans van der Bol omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[01-04-1724]
1e April biljet op 12 sts. zegel uijtgegeven aen Jan Rommerse omme te trouwen met de wede. Corn. Pieterse van St. Annelandt, woonende onder de Oude Tonge, en voor ???s lants regt van de bruijdegom ontf. f 15 : - : -??
[07-04-1724]
1724 7e April billiet uijtgegeven op 3 sts zegel aan Lena Johannisse Braber omme te trouwen met Herman Zantboer, woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en voor s??? lants regt van de bruijt ontf. f 3 : - : -
[21-04-1724]
21e do. billiet uijtgegeven aan Teunis Bloemendaal en Jannetje Jaspers, woonende in de Zuijdzijde, omme met den anderen te trrouwen voor pro deo
[09-06-1724]
9en Junij billiet uijtgegeven aan Gerrit van Barendregt en Crelia Aertse Tieleman omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[09-06-1724]
Do. billiet uijtgegeven aan Jacob van der Graeff en Rachel Cornelis Boomclimmer omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[21-07-1724]
21e Julij billiet uijtgegeven aan Zacheus van Rees en Geertruij Cornelis van Dalen, beijde woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[22-09-1724]
22 Sept. biljet op 12 st. zegel ujtgegeven aen Pieter van St. Annelandt omme re trouwen met Juff. Cornelia d??? ?uijter, wede. van de heer Johannis van der Eijde, en ten opsigte slants (regt) van de bruijdegom ontf. 15 : - : -??
Tot dus verre verantwoort
[27-10-1724]
27e October billiet uijtgegeven aan Cornelis Huijbregtse Noom en Cornelia Pieters Goeree omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[27-10-1724]
Do. biljet uijtgegeven aan Corn. Verschuur en Nijsje Prs. van der Velde omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-11-1724]
23. Nov: biljet op ses sts. zegel uijtgegeven aen Anatij Arijsse omme te trouwen met Aert Verhulp, in Out Craijers polder, en ten opsigte de bruijt voor ???s lants regt ontfangen f 6 : - : -??
[01-12-1724]
1e Dec. biljet uijtgegeven aen Docus Vres en Cornelia Corn. omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[08-12-1724]
8e do. biljet uijtgegeven aen Mattijs de Swart en Caetie van Westrom om met den anderen te trouwen voor pro deo
29-12-1724]
1724 den 29e Dec: billiet uijtgegeven aen Bastiaen Drooger en Francijna van Akkere omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-01-1725]
1725 5e Januarij billiet uijtgegeven aen Corns. Vis en Maetje Jans van Hellevoetsluijs, woonende beijde op den Bommel, omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[12-01-1725]
Den 12e do. billiet uijtgegeven aen Corstiaen van den Bos, woonende alhier, en Leentje Goverts van Strien, woonende in de Zuijtsijde, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[07-02-1725]
Den 7e Februarij billiet op 6 sts zegel uijtgegeven aen Aren Beenhouwer ende Juriana Cruijs, beijde woonende alhier, omme met den anderen te trouwen, en ten opsigte s??? lants regt van ijder ontfangen 3 gll., dus samen de soe. van f 6 : - : -?? ??
[09-02-1725]
Den 9e do. billiet uijtgegeven aen Antonij Crelis van Eeuwen en Cijntje Pieters van der Velde, woonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[09-02-1725]
Do. billiet uijtgegeven aen Claes Huijb. van Poortvliet en Arjaentje Jacobs Spoors, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[02-03-1725]
Den 2e Maert billiet uijtgegeven aen Zijmon de Prins en Maetje Jacobs Labaeij, beijde woonende alhier, omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[22-03-1725]
Den 22e dito biljet uijtgegeven aan Hendrik Hilbrants en Jannetje Jans van Dijke, wede. van Pr. van Keulen, omme met den anderen te trouwen, en ten opsigte s??? lants regt van ijder ontfangen 3 gulden, dus f 6 : - : -
[29-03-1725]
1725 den 29e Maart biljet uijtgegeven aan Jannetje Jaspers van Dueren, woonende op den Bommel, omme te trouwen met Tomas van Heumen, woonende in de N: Tonge, onder de classis van pro deo
Tot dus verre verantwoort
[07-04-1725]
7e April billiet uijtgegeven op 12 sts zegel?? aen Cornelis de Haes en Arentje Arens Braber, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen, en voor s??? lants regt van ijder ontf: 6 gulden, dus samen f 12 : - : -
[20-04-1725]
Den 20e April biljet uijtgegeven aan Poulus Wmse. Vreeswijk en Willemtje Arens Barnardt, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-04-1725]
Den 25e do. biljet uijtgegeven aan Arijaan Jacobs Visser en Johanna Willems Kuster omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[27-04-1725]
27e dito billiet uijtgegeven aen Lodewijk van Prooijen en Jacomijntje Maghiels Mijnknegt, beijde woonende alhier, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[27-04-1725]
Do. billiet uijtgegeven aen Hermanus Hendrikse Backer en Dina Jacobs Boogert, beijde woonende alhier, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-05-1725]
Den 25e Meij billiet op 6 sts zegel uijtgegeven aen Teunis Jacobse Kievit en Willempje Claes van Es, beijde woonende onder dese jurisdictie, en voor ???s lants regt van ijder ontfangen 3 gll., dus samen f 6 : - : -
[26-05-1725]
Den 26e Meij biljet uijtgegeven aen Leendt. Kouwe en Bastiaentie Hendriks Ruijtenbergh omme met den anderen te trouwen onder d??? classis van pro deo
[27-06-1725]
Den 27e Junij 2 biljetten ijder op 3 st zegel uijtgegeven aen Bestman Cabos en Commertje Corn. van Dalen omme met den anderen te trouwen, en?? voor ???s lants regt van beide ontf. f 6 : - : -
[21-07-1725]
1725 21e Julij billiet uijtgegeven aen Cornelis Jansz van der Sloot omme te trouwen met Jannetje Davits, woonagtig onder de Oude Tonge, onder de classis van pro deo
[26-07-1725]
26e Julij billiet uijtgegeven aen Cornelis Meerman en Anna Pieters van Roon, beijde onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[02-08-1725]
2e Aug. biljet uijtgegeven aen Jaepie Jans Roos om te trouwen met Huijbregt Wms. van Wijn op Stat onder de classis van pro deo
[09-08-1725]
9e do. billiet uijtgegeven aen Willem Willemsz Onwijn en Leentje Cornelis Stel, beijde alhier, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[09-09-1725]
Den 9en Sept. biljet uijtgegeven aan Claes van Dueren en Lena Michielse van der Made, beijde woonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[21-09-1725]
Den 21e Sept. biljet uijtgegeven aen Eeuwout Corstiaense Borstlap om te trouwen met Jannetie Teunis Noorloos voor pro deo
Tot dus verre verantwoort
[09-12-1725]
Den 9e Dec: biljet uitgegeven aen Reijnier van den Bergh, woonende op den Bommel, omme te trouwen met Ariaentie Buter Boers, woonende op Schravendeel, onder d??? classis van pro deo??
[04-01-1726]
1726 4 Januarij biljet uijtgegeven aen Marcus d??? Gijse en Maria Hendrix van Venderoij omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[08-02-1726]
8e Feb. billiet op 6 st. zegel uijtgegeven aen Willem Mar.sz van der Veer en Maetje Johannis Beenhouwer, beijde woonende onder den Bommel, en voor ???s lants regt van ijder ontfangen 3 gulden, dus samen f 6 : - : -
[08-03-1726]
1726 8e Maert billiet uijtgegeven aen Jaepje Corn. van Dalen op den Bommel omme te trouwen met Jacob Jansz van Nieuwenhooven, woonende tot Dirxlant, onder de classis van pro deo
[22-03-1726]
22e do. biljet uijtgegeven aen Dingeman van Es om te trouwen met Leuntie Jans Jonker onder de jurisdictie van de Oude Tonge, voor slants regt van de bruijdegom ontf. f 3 : - : -
[27-03-1726]
27e do. billiet uijtgegeven aen Gerrit Teunisz van de Fijndert, woonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Grietje Fens, woonende als boven, onder de classis van pro deo
[29-03-1726]
29e do. biliet uijtgegeven aen Jan Poulusz van der Weel en Maria Boodt, beijde woonende onder dese jurisdictie, de welke verclaerde te gehooren onder de classis van pro deo
[30-03-1726]
30 do: biljet uitgegeven aen Corn. Kievit en Berbel Corn. Hacke omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre nagesien
[06-04-1726]
6e April billiet uijtgegeven aen Jacob Arensz Verboom omme te trouwen met Jannetje Huijberts Stander, woonende in de Oude Tonge, onder d??? classis van pro deo
[25-04-1726]
25e April billiet uitgegeven aen Lodewijk van Prooijen en Lena Pieters Wouwerman, beijde woonende alhier, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[17-05-1726]
Den 17 Meij biljet uijtgegeven aen Jan Willemse Kempenaer en Hendrikie Abrams de Ruijter om met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-05-1726]
Den 24e dito billiet uijtgegeven aan Hendrik Janse en Pieternella Dirks van Adrighem om met den anderen te trouwen voor pro deo
[12-07-1726]
Den 12e Julij billiet uijtgegeven aan Adriaan van Reet en Jaapje Boogwaart omme te trouwen voor pro deo
[09-08-1726]
1726 9 Aug. biljet uijtgegeven aen Willem Commerse Braber en Jannetie Corn. Bom om met den anderen te trouwen, en voor s lants regt van beijde ontfangen 6 : - : -
[05-09-1726]
5e Septb. billiet uijtgegeven aan Cornelis Bot en Dina Jansz Backer omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[13-09-1726
13e do. billiet uijtgegeven aan Huijbregt de Haas omme te trouwen met Claasje Wouters de Neeff, woonende tot de Oude Tonge, en voor ???s lants regt van den bruijdegom ontfangen f 6 : - : -??
[20-09-1726]
20e do: biljet uitgegeven aen Jacobus Abramse van Couveringh en Pietertie Marz Brouwer omme met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre verantwoort
[13-12-1726]
1726 13e Decemb. billiet uijtgegeven aan Jacob Wervers en Lijsbet Jans Foijermans omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[03-01-1727]
1727 den 3e Januarij biljet uitgegeven aen Gerrit Bosschieter en Maria Crijns Coert om met den anderen te trouwen, en voor slants regt ider 3 gl. sulx samen 6 : - : -??
[12-01-1727]
12e do. billiet uijtgegeven aan Jan van den Bergh omme te trouwen met Arjaantje van Venderooij, woonende tot Oosterhout, onder de classis van pro deo
[20-01-1727]
20e do. billiet uijtgegeven aan Corstiaan Timmers omme te trouwen met Josijntie Broeren, woonende tot Genderen, onder de classis van pro deo
[28-02-1727]
28e Feb. billiet uijtgegeven aan Jurij Jans en Aaltje Willems Groene omme te trouwen onder de classis van pro deo
[28-02-1727]
Do. biljet uijtgegeven aen Willem Gieljans en Hendrikje Jacobs van Nederpelt onder classis van pro deo
[19-03-1727]
1727 19e Maart billiet op 24 st. zegel uijtgegeven aan d??? heer Corn. Palingh omme te trouwen met Juffr. Wilhelmijna Langerbeen, woonende tot Out Beijerlant, onder de classis van f 30 : - : -
[21-03-1727]
21e do. billiet uijtgegeven aan Willem den Beer en Jacomijna Pels omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[21-03-1727]
Do. billiet uijtgegeven aan Marcus de Gijse en Marija Jacobs van der Hoeve omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[28-03-1727]
28e dito billiet uijtgegeven aan Teunis van Dalen en Commertje Decker omme met den anderen te trouwen voor pro deo
Tot dus verre verantwoort Corn. Quist
[05-04-1727]
5e April billiet op 6 st. zegel uijtgegeven aan Nijs Arense Bodt omme te trouwen met Jannetje Appelonarisse Santboer, woonende in de Oude Tonge, onder de classis van f 6 : - : -
[11-04-1727]
11e do. billiet uijtgegeven op ses st. zegel aan Dirk Dirksz vant Oostende en Barendina Jans omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gll. ijder dus f 6 : - : -????
[11-04-1727]
Do. billiet uijtgegeven aan Huijbert Wouterse van Eeuwijk omme te trouwen met Matje Gerrits onder de classis van pro deo
[18-04-1727]
18e do. billiet uijtgegeven aan Pieter Janse Hoevan en Marij van Gastel omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[18-04-1727]
Do. billiet uijtgegeven aan Andries Boogert en Gooltje van der Bol omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[16-05-1727]
1727 16e Meij billiet uijtgegeven aan Stephanus van Walta en Alida van Dort omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[23-05-1727]
23e do. billiet op ses st. zegel uijtgegeven aan Joh. de Jongh om te trouwen met Hester de Neeff, woonende onder de Oude Tonge, onder de classis van f 6 : - : -??
[06-06-1727]
6e Junij 2 billietten op 3 st. zegel uijtgegeven aan Schalk Hoornaer en Marija Spoors omme met den anderen te trouwen, en van beijde ontf. f 6 : - : -
Tot dus verre verantwoort Ad. de Jongh
[24-10-1727]
24e Octob. 2 billietten uijtgegeven aan Pieter van Santen en Laurentia Opstal omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[12-11-1727]
12e Novb. billiet uijtgegeven aan Leendert Lodewijkse Braber en Johanna Fooijerman omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[10-01-1728]
1728 10e Janij. billiet op ses st. zegel uijtgegeven aan Marijnus van Kieft en Lijsbet de Lange omme met den anderen te trouwen, en van ijder ontf. 3 gll. dus f 6 : - : -
[27-02-1728]
27e Feb. billiet uijtgegeven aan Willem Grootenboer en Neeltje Baltens Casteleijn omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[19-03-1728]
19e Mt. billiet uijtgegeven aan Wm. de Vos en Johanna Pijl omme met den ander te trouwen voor pro deo
Tot dus verre nagesien
[02-04-1728]
2e April billiet op 12 st. zegel uijtgegeven aan Davit Mijs en Aagje Commers Braber omme met den anderen te trouwen onder de classis van f 12 : - : -
[08-04-1728]
8e do. billiet op 6 st. zegel uijtgegeven aan Dingeman Mooijert omme te trouwen met Arjaantje Crijnse Roos, woonende onder de jurisdictie van de Stat, onder de classis van f 6 : - : -
[09-04-1728]
1728 9e April billiet uijtgegeven aan Jan Rutse van Es en Arentje Lodders omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[09-04-1728]
Do. uts. aan Corn. Breeborst en Trijntje Johs. de Wit omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[16-04-1728]
16e do. billiet uijtgegeven aan Hend. Klaasse Kodde en Jannetje Aalbregts Gastelaar omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[16-04-1728]
Do. billiet uijtgegeven aan Hend. van Herp omme te trouwen met Anna Barbara Boeselaar, woonende tot de Nieuwe Tonge, onder de classis van pro deo
[21-05-1728]
21e Meij billiet uijtgegeven aan Arij Middelkoop en Aagje Flips Vermaat omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[28-05-1728]
28e do. billiet uijtgegeven aan Berbel Dirks Fransman omme te trouwen met Marinus Ottose van der Vlugt op Stat voor pro deo????
[18-06-1728]
18 Junij biljet uijtgegeven aen Hendrik Janse omme te trouwen met Tannetie Sanders, woonende in de Oude Tonge, onder de classis van pro deo
[21-08-1728]
21e Aug. billiet op ses sts. zegel uijtgegeven aan Willem Cents en Aagje van Bale omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gll. bedt. f 6 : - : -
[28-08-1728]
28e do. billiet op ses sts. zegel uijtgegeven aen Johannis van Putten omme te trouwen met Jannetje Jacobs van Oostende, woonende onder Middelharnas, onder de classis van f 6 : - : -
[28-08-1728]
Do. billiet op 12 st. zegel uijtgegeven aan Marija Santboer omme te trouwen met Corn. van St. Annelant, wonende onder de Oude Tonge, onder de classis van f 15 : - : -
[22-10-1728]
22e October biljet uijtgegeven aan Cornelis Arense van der Jagt omme te trouwen met Jannetje van Dort onder de classis van pro deo
[05-11-1728]
5e Novembr. biljet uijtgegeven aan Pieter Wouwerman omme te trouwen met Arentie van Schouwen onder de classis van pro deo
[12-11-1728]
12e do. billiet uijtgegeven aan Jan Bartelse Delvo en Arjaantje de Haen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[26-11-1728]
1728 26e Novb. 2 billietten op 3 st. zegel uijtgegeven aan Pieter Gastelaar en Willemtje Claas van Es omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gll. bedt. f 6 : - : -
[10-12-1728]
10e Decb. billiet uijtgegeven aan Antonij Valkenburgh en Pieternelle Dirks Fetri omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[10-12-1728]
Do. aen Jan Cloek en Janneke Karkis biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-12-1728]
23e do. billiet op ses sts. zegel uijtgegeven aan Rombout Duijmdam omme te trouwen met Lijntje Centse Statshoek, wede. van Crijn Janse Bout, woonende in de Oude Tonge, onder de classis van f 6 : - : -??
[07-01-1729]
1729 7e Januarij billiet uijtgegeven aan Marija Gabriels Looij omme te trouwen met Andries Basart, woonende onder de Nieuwe Tonge, voor pro deo
[08-01-1729]
8e do. billiet uijtgegeven aan Marcus de Gijse omme te trouwen met Adriaantje Adams van Oosterhout, woonende onder Sevenberge, voor pro deo
[21-01-1729]
21e do. billiet uijtgegeven aan Daniel Leendertse van Boogwaart en Geertje Claas van der Linde omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-01-1729]
29e do. billiet uijtgegeven aan Marcelus Davitse Coman omme te trouwen met Maria Leendts. Braber, woonende op Stat, voor pro deo????
[19-02-1729]
19 Feb. biljet uijtgegeven aen Michiel Janse Staest met Maetie van Burg, in Sommelsdijk in ondertrouw op genomen, en op den Bommel onder Hollandt gelegen sijnde te trouwen, en dat onder de classis van pro deo????
[12-03-1729]
12e Maart billiet uijtgegeven aan Gerbrant Adriaanse Breur omme te trouwen met Lijsbet Jans van der Poll, woonende onder de Nieuwe Tonge, voor pro deo
Tot dus ver verantw.
[01-04-1729]
1729 1e April billiet uijtgegeven aan Adriaan Adriaanse Mas en Marij Jans den Cleijne omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[02-04-1729]
2e do. biljet uijtgegeven aen Jan Hugose Looij en Cornelia Gerrits van Hulst voor pro deo
[08-04-1729]
8e do. biljet uijtgegeven aan Aren Leendertse van der Weel omme te trouwen met Lidia Corn. van Stelle onder de Oude Tonge, voor pro deo
[08-04-1729]
Do. billiet uijtgegeven aan Jan Corn. van Schouwen en Willemtje Gerbrants Lelijenburgh voor pro deo
[08-04-1729]
Do. uts. aan Willem Leenderse van de Made en Arjaantje van Geersberge voor pro deo
[08-04-1729]
Do. billiet uijtgegeven aan Govert Bouwen en Matje Pieters van Heijnsberge voor pro deo
[08-04-1729]
Do. biljet uitgegeven aen Cornelis Jacobse Vreeswijk omme te trouwen met Geertruij Johannes Schaep voor pro deo
[08-04-1729]
Do. biljet uijtgegeven aen Pieter Janse Verhoeven en Johanna Jans Verbeek om met den anderen te trouwen voor pro deo
[08-04-1729]
Do. biljet uijtgegeven aen Claes Hocke en Bastiaentje van der Sloot pro deo
[09-04-1729]
Do. 9 biljet uijtgegeven aen Jan Cloek om te trouwen met Jenneke Karkus voor pro deo??
[15-04-1729]
Do. 15 billiet uijtgegeven aan Maarten Willemse Donk en Dina Jans Backer omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[15-04-1729]
Do. aen Leijer Huijb. en Arjaantje Rampaert biljet uijtgegeven om met den anderen te trouwen pro deo
[15-04-1729]
Do. aen Jasper Willemse Verdoes en Lijntie Claes van Es biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen en voor slants regt van beijde ontfangen f 6 : - : -??
[20-04-1729]
Do. 20 biljet uijtgegeven aan Pieter Claesse Cornelisz omme te trouwen met Pieternelle van Meel onder de Oude Tonge voor pro deo
[22-04-1729]
1729 22e April billiet uitgegeven aan Schalk Hoornaar en Bregje Jeliers van Braam omme met den anderen te trouwen onder de classis van drij gll, dus f 6 : - : -
[14-05-1729]
14e Meij biljet uijtgegeven aen Pieter van Son en Neeltie Teunis Mosselman omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[28-05-1729]
Den 28 dito biljet uijtgegeven aen Catharina Adriaansz van Leent omme te trouwen met Gerrit Janse Cempenaar onder de classis van pro deo
[17-06-1729]
Den 17 Junij biljet uijtgegeven aen Arij Bloemendaal en Neeltje Gerrits Stamper omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[24-06-1729]
Den 24 Junij biljet uijtgegeven aen Jan Jo.sz Boogert omme te trouwen met Jennetie Gerids Mouten, woonende tot Cappelle, onder de classis?? pro deo??
[08-07-1729]
Den 8 Julij biljet uijtgegeven aen Hendrik Corstiaense Cornet en Maria Jans van Strate onder de classis van pro deo
[29-07-1729]
Den 29 Julij biljet uijtgegeven aen Leendert Prins en Arentie Arens Paesse om met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-08-1729]
Den 5 Aug. biljet uijtgegeven aen Hendrik Dirkse Moster en Arjaentje Jacob(s) Meijers om met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-08-1729]
Do. biljet uijtgegeven aen Corn. Janse Stalpert om te trouwen met Neeltie Jans van Bergen, woont op d??? gemeene gront van Sommelsdijk en Middelharnas, pro deo??
[19-08-1729]
Den 19 Aug. biljet uijtgegeven aen Gerrit Hilbrants om te trouwen met Corn. Adr(i)aense Beens, woonende op den Bommel, pro deo
[09-09-1729]
Den 9 Sept. biljet uijtgegeven aen Bastiaen Voorhans om in de O. Tonge te trouwen met Johanna Gouswaerts onder de classis van ses gl. dus f 6 : - : -
[16-09-1729]
16 Sept. biljet uijtgegeven aen Jan Will. Toolenaer en Jannetje Adriaens de Wael pro deo
Tot dus verre verantwoort
[08-10-1729]
8. Octob. biljet uijtgegeven aen Johannis Bisschop en Alida van Dort om met den anderen te trouwen voor pro deo
[04-11-1729]
4 Nov. Aen Joh. Leendts. van der Maede en Pieternella Cornelis Stompwijk omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[05-11-1729]
5 Nov. Aen Corn. Wouterse van Werkendam en Anna Pieters Otterdijk biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo??
[05-11-1729]
Do. biljet uijtgegeven aen Corn. Lagenhoek en Gertje Verbeek omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-11-1720]
25e dito biljet uijtgegeven aen Leender(t) Lodder en Geeretje Jans omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[27-01-1730]
Den 27 Jan. biljet uijtgegeven aen Dirk Klugt om sigh ten huwelijken state te begeven onder de classis van pro deo
[15-01-1729]
Den 15 Janu. biljet uijtgegeven aen Barent Janse Verbrug om sig ten huwelijken state te begeven onder de classis van pro deo
[10-03-1730]
Den 10 Maert biljet uijtgegeven aan Jacob Sonque en Tona de Hen om sigh ten huwelijken state te begeven onder de classis van pro deo
[10-03-1730]
1730 den 10 Maert biljet uijtgegeven aen Corn. Heijndr. en Neeltje Vroegrijks om hijr met den anderen ten huwelijken state te begeven onder de classis van 3 gl 6 - : - : -
[10-03-1730]
Dito biljet uijtgegeven aen Aernout Wissels om te trouwen met d: w???: Pieter de Jong onder de classis van pro deo
[17-03-1730]
Dito 17 biljet uijtgegeven aen Tomas Paesse en Flora Barens van Dorsmont om te trouwen onder de classis van pro deo
Tot dus verre verantw.
[07-04-1730]
April den 7 biljet uijtgegeven aen Pieter Keuijt en Jannetje Spoors om met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gulden dus 6 gulden
[13-04-1730]
13 dito biljet uijtgegeven aen Willem den Beer en Jannetje Jans den Blauwen om met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[21-04-1730]
Den 21 Ap: biljet uijtgegeven aen Leendt. Dingemanse Kouwe omme te trouwen met Dingena Gleijns Langhbroek onder de classis van pro deo
[19-05-1730]
Den 19 Meij biljet uijtgegeven aen Hendrik Jans en Catarina Heijndriks omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[26-05-1730]
Den 26 Meij biljet uijtgegeven aen Heijnd. Corn. en Bastiaentje Hendriks omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[02-06-1730]
2en Junij biljet uijtgegeven aen Jan van den Bergh om te trouwen met Pieternelle Goverse Sweep onder de classis van pro deo
[16-06-1730]
16 Junij biljet uijtgegeven aen Jan Jansz de Bruijn om te trouwen met Geertruij Gerrits onder de classis van pro deo
[24-06-1730]
24 Junij biljet uijtgegeven aen Adam Jans van Putten om te trouwen met Berbel Teeuwis onder de classis van pro deo
[07-07-1730]
Julij 7 biljet uijtgegeven aen IJsbrant Janse van d??? Tonnecreecq om sigh ten huwelijken state te begeven met Matje Jans van St. Anneland onder de classis van drie gulden dus 6 gulden
[14-07-1730]
Dito 14 biljet uijtgegeven aen Aren Machiels van Stadt en Jannetje Dirks van Adrichem omme te trouwen onder de classis van pro deo
[18-08-1730]
18 Aug. biljet uijtgegeven aen Hendrik Jans en Catharijn Hendriks omme te trouwen onder de classis van pro deo
[25-08-1730]
25 dito biljet uijtgegeven aen Jan Harremanse Wijers en Madaleene Rijnnierse Jager omme te trouwen onder de classis van pro deo
[30-08-1730]
30en dito biljet uijtgegeven aen Corn. Marijnisse Nijsse en Pieternella Harmans van Venrooi omme te trouwen onder de classis van pro deo??
[08-09-1730]
Den 8e September biljet uijtgegeven aan Corn. Leendertse van der Made en Johanna Jans de Winter omme te trouwen onder de classis van pro deo
[22-09-1730]

Den 22e dito biljet uijtgegeven aen Corn. Damme en Zijtie Goemaet omme te trouwen onder de classis van pro deo
[22-09-1730]
Dito biljet uijtgegeven aen Dirk Goemaet en Maetie Teunisse van Willemstat omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[23-09-1730]
Biljet uijtgegeven aen Corn. Vis omme te trouwen met Prina Geeritse Langewegt, woonende in de Klundert, onder de classis van f drie gl.
Tot dus verre verantw.
[27-10-1730]
Den 27e October biljet uijtgegeven aen Pr. Teunisse Blok en Arjaentie Crelisse van Strijen omme te trouwen onder de classis van pro deo
[03-11-1730]
Den 3e Nov. biljet uijtgegeven aen Huijbert Ketting en Lijsebet Ponpu omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[15-11-1730]
Den 15e Dec. biljet uijtgegeven aen Jan Abramse Lodder en Dina Cornelisse van Dalen omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[03-01-1731]
1731 3 Januarij Jonas Vreeswijk en Engeltie Arens Valkenburgh biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[13-01-1731]
1731 13 Januarij Arij Boon en Geertje Marinus van Putten biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[23-02-1731]
23e Feb. Jilles Boogert en Lijntie Lodders biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[16-03-1731]
16 Maart Leijntie Corstiaans Droom en Pieter Sijmonse de Ruijter biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[30-03-1731]
30e Maart Dirk Jansse Kievit en Arentie Jans van Hellevoetsluijs biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
Tot dus verre verantwoort
[06-04-1731]
6 April Adriaan Verweij en Maatie Pieterse Cromdijk billiet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[13-04-1731]
13e April Jan Hendrik Polleman en Berbel Jans van Hellevoetsluijs biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[13-04-1731]
Do. Elbregt Gijsbregtse Brouwer en Ester Gerrits van Proijen biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[04-05-1731]
4e Meij biljet uijtgegeven aen Jan Zuijtdijk en Cornelia Maggiels van Hulst omme met den anderen te trouwen en voor ???s lants regt van ieder ontf. 3 gl. dus tsamen f 6 : - : -
[04-05-1731]
Dito biljet uijtgegeven aen Wm. Bom en Arentie Lodders om met den anderen te trouwen voor pro deo
[01-06-1731]
Den 1e Junij biljet uijtgegeven aen Corn. Leendertse Houtenschee en Grietie Dirks van Campen omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-06-1731]
29e dito biljet uijtgegeven aen Adriaen Jillise van Euffel en Marij Joris Rabijn om met den anderen te trouwen voor pro deo
[06-07-1731]
6e Julij biljet uijtgegeven aen Jan Wmse Toolenaer en Arjaentie Adriaens Looijmans om met den anderen te trouwen voor pro deo
[06-07-1731]
6e dito biljet uijtgegeven aen Corn. Hokke en Neeltie Peijle om met den anderen te trouwen voor pro deo
[30-08-1731]
20 Aug. biljet op 3 st. zegel uijtgegeven aan Jasper Verdoes omme te trouwen met Cornelia Crijnse Roos, wonende onder Stad, en voor ???s lands regt ontf. f 3 : - : -
[01-09-1731]
1e Septemb. biljet uijtgegeven aen Teunis Jobse Kerver en Heijlt(ie) Jans Petijn, beijde tot Toolen in Zeelant, in ondertrouw opgenomen omme op den Bommel te trouwen, en ten opsigte slants regt aengevinge gedaen onder d??? classis van pro deo??
[07-09-1731]
7 d. biljet uijtgegeven aan Cornelis Leendertse van de Made en Pieternella Jans Kievit omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo????
[21-09-1731]
21 do. biljet uijtgegeven aan Lucas de Bruijn en Jannetje Pieters van Heijnsberge om met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[28-09-1731]
28 do. biljet uijtgegeven aan Johannes de Vos en Matje Claes van der Koij omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[28-09-1731]
1731 28 Sept. 2 biljetten ijder op 12 st. zegel uijtgegeven aan d??? Heer Nicolaes Zeegers, predikant te Willemstad, wonende onder de generaliteijt, omme te trouwen met Alida van D?, wonende tot Ooltgensplaet, en voort ???s lands regt van beijde ontf. 15 gll. is f 30 : -: -
Tot dus verre nagesien
[12-10-1731]
12e Octob. Abram Corn. Verhoeff en Annetie Jans Backer biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen en voor ???s lants regt te gehoren onder de classis?? pro deo
[19-10-1731]
19e do. biljet op 6 st zegel uijtgegeven aan Jaques Teeuwisse Braber en Jacomijna Jans van St. Anneland omme met den anderen te trouwen en voort ???s landsregt van ijder ontf. 3 gll. dus f 6 : - : -
[26-10-1731]
26 do. biljet uijtgegeven aan Leendert Coert en Lijntje Cornelis Cromdijk omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[14-12-1731]
14e Dec. biljet uijtgegeven aen Leendert Janse Vel en Trijntie Corn. van Hoven omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[22-12-1731]
22 do. biljet uijtgegeven aan Willem den Beer omme te trouwen met Elisabeth de Roos, wonende op de Made, onder de classis van pro deo
[27-12-1731]
27e dito biljet uijtgegeven aen Ammerael Janse Bruggeman en Maria Imans Kieba omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[07-01-1732]
1732 7e Januarij biljet uijtgegeven aen Cornelis Prs. Wouwerman omme te trouwen met Grietie Cornelis d??? Groot, onder den Hitsert, onder de classis pro deo
[18-01-1732]
18 do. biljet uijtgegeven aan Willem Dirkse Bijl en Teuntje Arens Barnhart omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[29-02-1732]
1732 29 Feb. biljet uijtgegeven aan Adriaan van Halteren omme te trouwen met Elisabet van den Hoek, beijde woonende onder dese jurisdictie, onder de classis van pro deo
[27-03-1732]
27 Maart biljet uijtgegeven aan Nijs Jansz Braber omme te trouwen met Adriana Zandboer, woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, onder de classis van f 3 : - : -
Tot dus verre nagesien
[18-04-1732]
18e April biljet uijtgegeven aan Jan Pouwlusse van der Weel omme te trouwen met Margo Lambert, wed. van Francois Gerritsz, woonende in de Oude Tonge onder de classis van pro deo
[18-04-1732]??
Do. biljet uijtgegeven aan Christiaan Hendrik Jansz en Neeltje Leendt. Coorndijker omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[09-05-1732]
9 Meij biljet uijtgegeven aan Laurens Pape en Catharijna Ritse omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[06-06-1732]
6 Junij biljet uijtgegeven aan Leend. Iemantz Mosselman en Willemtje Meuwis Bijl omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[20-06-1732]
20 do. biljet uijtgegeven aan Pieter Jansz de Been (en) Maria Cornelis Floris Pels omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[20-06-1732]
Do. biljet uijtgegeven aan Jan Bastiaensz Poulis en Adriaantje Pieters van Gijsberge omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[03-07-1732]
3 Julij biljet uijtgegeven aen Davit Abramse van den Coeveringh om te trouwen met Cornelia Marinus van Putten onder de classis van pro deo
[18-07-1732]
1732 18 Julij biljet uijtgegeven aan Adriaen Verberk en Maria Verheijk omme met den anderen te trouwen voor pro deo
[25-07-1732]
25 do. biljet uijtgegeven aan Cornelis Vegers omme te trouwen met Anna Maria Andriessen, wonende op den Hitsert, onder de classis van pro deo
Tot dus verre nagesien
[07-11-1732]
7e November biljet uijtgegeven aan Jan Claasz van Rij en Willemtie Leenderts Lodder omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[09-01-1733]
1733 9. Januarij biljet op 12 sts. zegel uijtgegeven aen Cornelis Tiggelman en Geertruij Mijs omme met den anderen te trouwen onder de classis van 6 gulden ijder dus f 12 : - : -??
[23-01-1733]
23e dito biljet uijtgegeven aen Claas Pietersz Cramer en Catie Anthonis Valkenburg omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[23-01-1733]
Dito biljet uijtgegeven aen Witte van der Kers en Neeltie Cornelis de Jager omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[06-02-1733]
6e Februarij biljet uijtgegeven aen Arij Blommendael en Arentie Geelgouw omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[20-02-1733]
20e dito biljet uijtgegeven aen Leend. Gerritz van Bale en Bastiaentie Willems de Vos omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[03-03-1733]
3. Maert biljet uijtgegeven aen Gerrit Jansz van de Ree omme te trouwen met Barbel Jacobs Kapteijn, woonende tot Sommelsdijk, voor pro deo
[26-03-1733]
26e dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Jooste en Neeltie Leenderts van Zurge omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[26-03-1733]
Dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Beenhouwer en Emmetie Gerrits Kreef(f)t omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[10-04-1733]
10. April biljet uijtgegeven aan Jan Pietersz van Mehem en Jacomijntie Louise Duijve omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[10-04-1733]
Dito biljet uijtgegeven aen Crijn de Jong en Cornelia Leenderts de Zeeuw omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[08-05-1733]
8. Meij biljet op 6 sts. zegel uijtgegeven aan Willem Teunisse Grootenboer en Matie Jansz omme met den anderen te trouwen, en voor s??? lands regt van ijder ontf. 3 gl. tezamen f 6 : - : -
[05-06-1733]
5. Junij biljet uijtgegeven aan Matthijs van den Bergh en Margrita Kamps omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[31-08-1733]
31. Aug. biljet op 24 sts. zegel aen de secretaris Jan Bane uijtgegeven omme te trouwen met Cathalina Bontenbal, wonende te Zevenhuijsen, voor s??? lands regt ontfangen van den bruijdegom 30 : - : -
[18-09-1733]
18. Sept. biljet uijtgegeven aen Cornelis Jansz Stalper en Pietertie Bastiaans Casteleijn omme met den anderen te trouwen onder de classis?? pro deo
Tot dus verre nagesien 1733 den 12 Novemb.
[09-10-1733]
9. October 2 biljetten ijder op 6 sts. zegel uijtgegeven aen Zacharias Casteleijn en Cornelia Jans Cardux omme met den anderen te trouwen, van ijder ontfang. s??? lands regt tot 6 gl. dus f 12 : - : -
[09-10-1733]
Biljet uijtgegeven aan Sibelle Jans van Putten omme te trouwen met Cornelis van Kampenhout, woonende in de Oude Tonge alwaar de aangevinge van den bruijdegom gedaan is onder de classi(e)s pro deo
[09-10-1733]
Biljet uijtgegeven aan Jan Jongbloet en Annetie Dirks van Dalen omme met den anderen te trouwen pro deo
[30-12-1733]
1733 30. December biljet gegeven aen Willem Jansz Hoevenaer en Dingena Cornelisse van Hulsdonk omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[31-12-1733]
31 dito 2 biljetten uijtgegeven aan Leendt. Coert en Johanna Cuijpers omme met den anderen te trouwen onder classis van?? pro deo
[22-01-1734]
1734 22. Januarij biljet uijtgegeven aen Cornelis Hokke en Matie Bastiaans Poeles omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[05-02-1734]
5 Feb. biljet uijtgegeven aen Dirk Danielsz Krael en Dingena Hendriks van Meel omme met den anderen te trouwen pro deo
[12-02-1734]
12e dito biljet uijtgegeven aan Jan Jansz Hanenberg en Adriana Jobs Zeedijk omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[12-02-1734]
Dito biljet uijtgegeven aen Adriaantie Bastiaens Wijne, wed. van Corn. Davidse, omme te trouwen met Jan Govertse Sesvingers, wed. van Willemijne Matijs Cool, woonende op de Made, onder de classis van pro deo??
[05-03-1734]
5. Maert biljet uijtgegeven aen Neeltie Leenderts van Bogewaert omme te trouwen met Cornelis van Reet, woonende tot St. Annelant, onder de classis van pro deo
[12-03-1734]
12. dito biljet uijtgegeven aan Jan Bogert en Geertruijd Jacobs Gebuijs omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[27-03-1734]
27. dito biljet uijtgegeven aan Andries Jansz Bouwman en Maetie Pietersz Wouwerman omme met den ander te trouwen pro deo
Tot dus verre nagesien??
[02-04-1734]
2 April biljet uijtgegeven aan Gijsbert Willems van Eijs en Appolina Bastiaansz Bree omme met den andere te trouwe(n) pro deo
[16-04-1734]
16. dito biljet uijtgegeven aen Maurits Leendertsz Lodder en Susanna van den Broeke omme met den anderen te trouwen pro deo
[21-05-1734]
21 Meij biljet uijtgegeven aan Pieter van der Sloot en Lijdia Cornelisz van der Stelle omme met den anderen te trouwen pro deo
[29-05-1734]
29. dito biljet op zegel a sts. uijtgegeven aen Cornelis Verschuur om te trouwen met Leentie Goemare, woonende tot Dirkslant, en voor ???s lands regt van den bruijdegom ontfangen f 3 : - : -
[06-06-1734]
Junij 6 biljet uijtgegeven aen Willem Lodewijkse Braber en Marija Jansz Belet omme met den anderen te trouwen pro deo
[02-07-1734]
2. Julij biljet uijtgegeven aen Leonard Gestel en Willemtje Everds Romeijn omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[20-08-1734]
20. Aug. biljet uijtgegeven aen Frans van Kerkhoven en Johanna Maria Liebert omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[23-08-1734]
23e Aug. biljet uijtgegeven aan Jan Claesz Kreefft en Geertruij Hendriks Saaijmans omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[03-09-1734]
3. Sept. biljet op 3 sts. zegel uijtgegeven aan Cornelia Jaquesz Braber omme te trouwen met Willem Jans Carduxs, wonende in Out Craaijerspolder, onder de classis van f 3 : - : -
[10-09-1734]
10 Sept. biljet uijtgegeven aen Barend Jans van Galen en Dirkje Flore van Hoekster omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[17-09-1734]
17. do. biljet uijtgegeven aen Wouter Casteleijn en Arentie van Schouwen omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[16-10-1734]
16. Octob. biljet uijtgegeven aen Docus Jooste Valis en Cristina Pieters Past omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[23-10-1734]
23. Octob. biljet uijtgegeven aen Hendrik Jacobse Sulkes en Cornelia Jacobs Verhoeve omme met den anderen te trouwen pro deo
[03-12-1734]
3. December biljet uijtgegeven aen Cornelis Jooste en Neeltie Adriaansz Bakker omme met den anderen te trouwen onder de classis van onvermogen pro deo
[10-12-1734]
10. dito biljet uijtgegeven aen Albertus Verbeecq en Catharina Mijseron omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[07-01-1735]
1735 7. Janrij. biljet uijtgegeven aen Cornelis Bos en Katje Oudemans omme met den anderen te trouwen pro deo
[13-01-1735]
13. dito biljet uijtgegeven aen Pieter Kuijte en Jannetie Cornelis van Gelder omme met den anderen te trouwen pro deo
[14-01-1735]
14. dito biljet uijtgegeven aen Hendrik van Herp omme te trouwen met Sijbella Margrieta Stokkum, woonende in de Nieuwe Tonge, pro deo
[19-01-1735]
19. dito Jacomijntie Louisa Duve biljet gegeven omme te trouwen met Gerbrant Breur, woonende onder de Oude Tonge, pro deo??
[28-01-1735]
28. dito Hendrik Jongesoon en Maria Cornelisse Vermeule omme met den anderen te trouwen, biljet gegeven pro deo
[05-02-1735]
5e Febrij. biljet uijtgegeven aen Jacob Bartelse Overbeke omme te trouwen met Jacoba Pietersz van de Werve, van Tertolen, pro deo
[11-02-1735]
11e Febrij. biljet uijtgegeven aan Adriaan van Reen en Josina Hendriks omme met den anderen te trouwen, en voor ???s lands regt pro deo??
[03-03-1735]
3. Maert biljet uijtgegeven aen Abram Jacobsz Lodder en Neeltie Jans Bakker omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[04-03-1735]
4. dito biljet op 12 sts. zegel uijtgegeven aan Pieter Centse Stadshoek en Jacomijntie Commers van St. Annelant omme met den anderen te trouwen onder de classis van 6 gl. ijder dus voor s??? lands regt ontf. f 12 : - : -
[04-03-1735]
4 Maert biljet op zegel a 24 sts. uijtgegeven aen Maria Jans van St. Annelant omme te trouwen met Daniel Marcus Vreeswijk, woonende onder de Nieuwe Tonge, voor ???s lands regt voor de bruijt ontfangen f 30 : - : -??
[05-03-1735]
5e dito biljet uijtgegeven aen Bastiaan de Vos en Sijtie Prins om met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre nages.
[08-04-1735]
8. April biljet uijtgegeven aen Teuntie Arens Barnard omme te trouwen met Pieter Jacobsz Vreeswijk, woonende onder Stad aen t Haringvliet pro deo
[08-04-1735]
Dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Dirksz Cooll en Aagje Pieters Otterdijck omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[08-04-1735]
Dito biljet uijtgegeven aen Hendrik van Veggelen en Jaaptje Noorlander om met den anderen te trouwen pro deo
[08-04-1735]
Dito biljet uijtgegeven aen Cornelis Arens van Putten en Wouterina Hendriks Domine omme met den anderen te trouwen pro deo
[22-04-1735]
22. do. biljet uijtgegeven aen Hendrik Jansz Vreeswijk en Jannetie Pieterse van Hensberge omme met den anderen te trouwen pro deo
[22-04-1735]
Do. biljet uijtgegeven aen Hendrina van Stokkum omme te trouwen met Tobias Drogendijk, woonende tot Pietershoek, pro deo
[22-04-1735]
Biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. aan Arij Blommendael en Stoffeltie van Barendregt omme met den anderen te trouwen en voor s??? lands regt ontf. f 6 : - : -
[14-05-1735]
14 Meij. biljet uijtgegeven aen Wm. Vroegrijk om te trouwen met Lijsb. van den Heuvel pro deo
[27-05-1735]
27e dito biljet uijtgegeven aen Anna Bouwman om te trouwen met Frans van Dalen, wonende tot Rotterdam, (om te trouwen) onder de classis van pro deo
[27-05-1735]
Do. biljet uijtgegeven aen Willem Claesse en Geertruijd Jans van Diesse omme met den anderen te trouwen pro deo
[23-07-1735]
1735 23. Julij biljet aen Pieter Jansz Verhoeve uijtgegeven om te trouwen met Maria Adriaens Kuijper, woonende op Princelant, onder de classis pro deo
[30-07-1735]
30. do. biljet uijtgegeven aen Johannis Winkel(l)s en Magdalena Hendriks Heuvels omme met den anderen te trouwen pro deo
[12-08-1735]
12. Aug. biljet uijtgegeven aen Aren Commerse Braber en Marrijtie Matthijsse Cooman omme met den anderen te trouwen onder de classis van 6 gulden ijder op 12 sts. zegel dus f 12 : - : -
[27-08-1735]
27. Aug. biljet uijtgegeven aen Pieter Hendrikse Heuvelse en Maria Janse van Gils omme met den anderen te trouwen pro deo
[10-09-1735]
10. Sept. biljet uijtgegeven aen Adriaan van den Broek en Dingena Pieters van?? Sonbergen omme met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre verantwt.
[07-10-1735]
7. Octob. biljet uijtgegeven aen Jan Cornelisse Bale en Maria Jansz Desse omme met den anderen te trouwen pro deo
[28-10-1735]
28e dito biljet uijtgegeven aan Abramse Jacobusse van Gelooff en Piaterus Teunisse de Groot om met den anderen te trouwe(n) pro deo
[11-11-1735]
11. Nov. biljet uijtgegeven aen Wouter Cornelisz van Werkendam en Jannetie Antonisse Valkenburg omme met den anderen te trouwen pro deo
[25-11-1735]
25 dito biljet uijtgegeven aan Wilhelmus Hellenbroek om te trouwen met Arjaantje Jacobs van der Valk, wonende op Stat aan t??? Haringvliet, pro deo??
[29-12-1735]
29. Dec. biljet uijtgegeven aen Pieter Moerenhout om te trouwen met Elisabet Jansz Wijne, woonende op de Made, onder de classis van pro deo
[06-01-1736]
1736 6. Janrij. biljet op zegel a 6 sts. uijtgegeven aen Cornelis Bastiaensz Eversdijk en Pieternella van Es omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus ontf. f 6 : - : -
[06-01-1736]
1736 6e dito biljet uijtgegeeven aan Willem Giljamse Plating, wedr. van Hendrikje Jacobs Nederpelt, en Dirkje Jans de Zeeuw, wede. van Cornelis van Dijk, omme met den anderen te trouwen pro deo
[20-01-1736]
Den 20e dito biljet uijtgegeeven aan Neeltje Imans Mosselman omme te trouwen met Jakob Cornelisse Slis, wonende onder Sommelsdijk en Middelharnis, pro deo
[08-02-1736]
Den 8e Februarij biljet op zegel a 6 sts. uijtgegeven aan Jillis Cornelisse Croon en Jannetje Gerritse Creefft omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder ontf. f 6 : - : -
[18-02-1736]
Den 18e dito biljet uijtgegeven aan Willem Klugt en Commertje Barts Cloek omme met den anderen te trouwen pro deo
[10-03-1736]
Den 10e Maart biljet op zegel a - sts. uijtgegeeven aan Jan Pietersz Hartman en Aagje Hendriks van Etten omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder, ontfangen f 6 : - : -
Tot dus verre nagesien
[06-04-1736]
Den 6. April biljet uijtgegeeven op zegel a 3 sts. aan Cornelis van Tilborgh om te trouwen met Willemijna van Tongelaar, wonende in de Oude Tonge, ontfangen f 3 : - : -??
[13-04-1736]??
Den 13. April biljet uijtgegeeven aan Stoffel Pieterse Basert en Jaapje Maartensz van Heijnsbergen omme met den anderen te trouwen pro deo
[20-04-1736]
Den 20e April biljet uijtgegeeven aan Jan Corstiaansz Drom en Annetje Jansz de Vries omme met den andere te trouwen pro deo
[04-05-1736]
1736 den 4e Meij biljet uijtgegeeven aan Leendert Coert en Arjaantje Arense den Boer omme met den anderen te trouwen pro deo
[22-06-1736]
Den 22. Junij biljet op zegel a 6 sts. uijtgegeven aan Hendrik Janse en Arentie Jansz de Wit omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus ontfangen f 6 : - : -
[29-06-1736]
Den 29. dito biljet uijtgegeven aan Claas van der Sluijs omme te trouwen met Maria de Guiter, wonende onder Schavelduijn Capell, pro deo
[29-06-1736]
Den 29. dito biljet uijtgegeven aan Barent Jansz Verbrugge en Cornelia Teeuwisz van Putten omme met den anderen te trouwen pro deo
[07-07-1736]
Den 7 Julij biljet uijtgegeven aan Harmanus Bakker, wedr. van Dina Jans Bogert, en Pieternella Jansz Vermeulen, wede. van Pieter van Diessen, omme met den ander te trouwen pro deo
[13-07-1736]
Den 13. dito biljet uijtgegeven aan Willem Leendertse Braber en Maria Cornelisse van Stelle omme met den anderen te trouwen pro deo????
[14-07-1736]
Den 14. dito biljet uijtgegeven aan Willem Hubregtse en Maria Adriaansz omme met den anderen te trouwen pro deo
[03-08-1736]
Den 3. Augustij biljet uijtgegeven aan Aalbert Brouwer, wedr. van Hester van Proijen, en Pieternella Jabaaij om met den anderen te trouwen pro deo
[03-08-1736]
Dito biljet uijtgegeven aan Maarten Corn. van Schouwen en Lena Jacobsz Vreeswijk omme met den anderen te trouwen pro deo
[21-09-1736]
Den 21. Septemb. biljet uijtgegeeven aan Andries van Hoorn en Fransje Dingemansz Breur omme met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre nagesien
[13-10-1736]
Den 13. October biljet uijtgegeven aan Pieter Jansz de Been, wedr. Maria Cornelisse Floore Pels, en Pieternella Baltensz van Turenhout omme met den andere te trouwen pro deo
[02-11-1736]
1736 den 2e Novembr. biljet uijtgegeven aan Claas Corn. van ? (en) Barber Claasz van der Kooij omme met den anderen te trouwen pro deo
[02-11-1736]
Dito biljet uijtgegeven aan Willem Abramse Lodder en Leentie Leenderts van der Burgh omme met den anderen te trouwen pro deo
[16-11-1736]
Den 16. dito biljet uijtgegeven aan Jan Pullemans en Clasijntie Flaron omme met den anderen te trouwen pro deo
[17-11-1736]
17. dito biljet op zegel a ses sts. uijtgegeven aan Cornelis Bot en Pieternella Cornelisse Schraal(l) omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gulden ijder dus ontfangen f 6 : - : -
[30-11-1736]
30. dito biljet uijtgegeven aen Steven van Halteren om te trouwen met Jannetie Abrams Quartel(l) onder de classis van pro deo
[04-01-1737]
1737 den 4 Januarij biljet uijtgegeven aan Johannis Pietersz de Beer en Heijltje Teunis Kleijn omme met den anderen te trouwen pro deo
[05-01-1737]
Den 5e dito biljet uijtgegeeven (ijder op zegel a 6 sts.) aan Claas Bouwman en Barbara de Waal(l), wede. van Johannis van de Water, omme met den ander te trouwe(n) onder de classis van ses gulden ijder f 12 : - : -
[17-01-1737]
Den 17. dito biljet (op zegel a 6 sts.) uijtgegeeven aan Marinus Koopman omme te trouwen met Anna Cathari(n)a Martelmans, woonende onder Princelant alwaar den bruijdegom sigh ook met er woon staat te begeeven onder de classis van ses gulden dus ontf. f 6 : - : -
[25-01-1737]
Den 25. dito biljet uijtgegeeven aan Maarten Verdonk en Cornelia Antonisse van Gente omme met den anderen te trouwe(n) pro deo??
[31-01-1737]
1737 den 31. Januarij biljet uijtgegeven (op zegel a drie stuijvers) (aan) Meeuwis Sijmonse Braber omme te trouwen met Cornelia Teunis van der Heert, woonende tot Middelharnis, onder de classis van?? drie gulden dus f 3 : - : -
[01-02-1737]
Den 1e Februarij biljet uijtgegeeven aan Maatje Jooste omme te trouwen met Andries Cornelisse Basert, wonende onder de Nieuwe Tonge, pro deo
Tot dus verre verantw.
[05-04-1737]
Den 5e April biljet uijtgegeven (op zegel a 6 sts.) aan Cornelis Bot, wedr. van Pieternella Cornelisse Schraal, en Caatje Jansz Domine omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus ontfangen f 6 : - : -
[05-04-1737]
Dito biljet uijtgegeven aan Willem Nijgh en Johanna Resell omme met den anderen te trouwen pro deo
[12-04-1737]
12e dito biljet uijtgegeven aen Paulus Pietersz Wouwerman en Neeltie Adriaens Verweij omme met den anderen te trouwen pro deo
[25-05-1737]
Den 25e Meij biljet uijtgegeeven aan Claas Jansz Oostbeen en Josina Hendriks omme met den anderen te trouwen pro deo
[29-07-1737]
Den 29 Julij biljet uijtgegeeven aan Gerrit IJanse van der Ree omme te trouwen met Jannetie Wouters, wonende tot Goeree, pro deo
[02-08-1737]
Den 2e Augustij biljet uijtgegeeven aan Bart Weijman en Engeltie Valkenburg omme met den anderen te trouwen pro deo
[09-08-1737]
Den 9e dito biljet uijtgegeeven aan Dirk van Bregt en Aaltje Claasz de Vos omme met den anderen te trouwen pro deo
[23-08-1737]
Den 23. dito biljet uijtgegeven aan Cornelis van Reen en Leentie Leenderts van der Poel(l) omme met den anderen te trouwen pro deo??
[30-08-1737]
Den 30e dito biljet uijtgegeven aan Claas Dingemansz Visbeen en Dirkje Dirksz Lieffbroer omme met den anderen te trouwen pro deo
[13-09-1737]
Den 13e Septemb. biljet uijtgegeven aan Leendert Lodewijkse Braber en Claasje Cornelis van Dijke omme met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre nagesien
[04-10-1737]
Den 4e Octob. biljet uijtgegeven aan Cornelis Hendriksz van Ekeren en Pieternella Huijberts omme met den anderen te trouwe pro deo??
[04-10-1737]
Dito biljet uijtgegeven aan Teunis Leonarts en Marie Jansz van St(r)aten, wede. van Hendrik Kornet, omme met den anderen te trouwe pro deo
[04-10-1737]
Dito biljet uijtgegeven aan Aart Croon omme te trouwe met Maria J?, wede. van Arent van der Boll, wonende in de Oude Tonge, pro deo
[25-10-1737]
Den 25. dito biljet uijtgegeven aan Barent Verbrugge, wedr. van Cornelia Teeuwisz van Putten, en Grietje Gerritse van Balen omme met den anderen te trouwen pro deo
[08-11-1737]
Den 8 Nobr. biljet uijtgegeven aan Wouter Jansse Nooteboom en Pietertije Jansz van den Hoek omme met den anderen te trouwen pro deo??
[08-11-1737]
Dito biljet uijtgegeven aan Pieter Cornelisz Faes, wedr. van Geertruij Fransz van Zevenbergen, en Maria Mattijsse Holwerk, wede. van Dingeman Danielse Verhage, omme met den anderen te trouwen pro deo
[12-11-1737]
Den 12e dito biljet uijtgegeven aan Jan Lodder, wedr. van Dina Corn. van Dalen, omme te trouwen met Neeltie Slis, wede. van Commer Zeedijk, woonende onder Middelharnis, gehooren(de) onder de classis van f 3 : - : -
[06-12-1737]
Den 6 Decembr. biljet uijtgegeven aan Jacob Lodder, wedr. van Pietertje Leendertse van Schouwen, en Matje Aernouts de Clercq, wede. van Jacob Pieterse Ste. Kruijs, omme met den anderen te trouwen pro deo
[07-12-1737]
1737 den 7e Decembr. biljet uijtgegeven Jan Cornelisse Bonte en Willemptie Joostz de Prins omme met den anderen te trouwen pro deo
[20-12-1737]
Den 20e dito biljet uijtgegeven aan Leendert Lodder en Susanna Jacobsz Ste. Cruijs omme met den anderen te trouwen pro deo
[03-01-1738]
1738 den 3e Jannuarij biljet uijtgegeven aan Frans van Dijke en Commertie Bartsz Cloek omme met den anderen te trouwen pro deo
[08-01-1738]
Den 8e dito biljet uijtgegeven aan Leend. IJmanse Mosselman, wedr. van Arentie Meeuwes Bijl(l), omme te trouwen?? met Cornelia -, wonende in de Oude Tonge, pro deo??
[10-01-1738]
Den 10e dito biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. aan Jan Cornelisse van der Veer en Cornelia van St. Annelant, wede. van Jan Leendertse van Putten, gehoorende on(der) de classis van 3 gl. ijder dus f 6 : - : -??
[24-01-1738]
Den 24e dito biljet uijtgegeven aan Willem Valkenburgh en Grietje Lucasz Bogert omme met den anderen te trouwen pro deo
[31-01-1738]
Den 31e dito biljet uijtgegeven (op zeegel a 6 sts.) aan Johannis Janse van Dam en Jopje Leendertse Kievit omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus f 6 : - : -
[04-02-1738]
Den 4e Febrij. biljet uijtgegeven aan Grietje Jansz van de Ree omme te trouwen met Aren Wouterse Heerschap, woonende tot Goeree, pro deo
[08-03-1738]
Den 8e Maert biljet uijtgegeven aen Claes Willemse Kiell, wedr. van Trijntie Miggielse van Meurs, en Maria Adriaan Willemse van Pinxteren omme met den anderen te trouwen pro deo
[14-03-1738]
Den 14e Maert bilijet uijtgegeven aen Govert Hendrikse Domen en Maria Adriaense Raassenbergh omme met den andere te trouwen pro deo
Tot dus verre verantwt.
[19-04-1738]
1738 den 19e April biljet uijtgegeven op segel a 6 sts. aen Aert Kortweg en IJfje Jansz de Vries omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus f 6 : - : -
[02-05-1738]
Den 2e Meij biljet uijtgegeven aen Johannis Geersz van der Elst en Lena Corneliz Slinger omme met den anderen te trouwen pro deo
[23-05-1738]
Den 23. dito biljet uijtgegeven aan Claes van Duuren en Cornelia Adriaanse Rutte omme met den anderen te trouwen pro deo
[30-05-1738]
30e dito biljet uijtgegeven aen Harmanus Bakker en Maria Bergmans omme met den anderen te trouwen pro deo
[13-06-1738]
Den 13e Junij biljet uijtgegeeven aan Hendrik van Woensel(l) en Mageltje Jansz Robber omme met den anderen te trouwen pro deo??
[27-05-1738]
27. dito biljet uijtgegeven aan Matje Gerritse van Bregt omme te trouwen met Leendert Adriaanse Stander, woonende in de Oude Tonge, onder de classis van pro deo??
[11-07-1738]
Den 11e Julij bilijet uijtgegeven aen Jacobus Jansz Baart en Cornelia Teune van Tilborg omme met den anderen te trouwen pro deo
[22-08-1738]
Den 22e Aug. bilijet uijtgegeeven aen Frans Stoll (Tol-CMK) en Johanna van Gils omme te trouwen met den anderen pro deo
[29-08-1738]
29e dito biljet uijtgegeven aan Cornelis Verheij en Johanna Pijl(l) omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
Tot dus verre verantwt.
[12-09-1738]
1738 den 12e Septembr. bilijet uijtgegeven aen Jacob Jopse Witte en Dina Lauwrensz Lievaert omme met den anderen te trouwen pro deo
[13-09-1738]
13e dito biljet uijtgegeven aen Nijsje Pieterse Stellenaer omme te trouwen met Andries Harmanse Oosterling, woonende onder de Oude Tonge, onder de classis van pro deo
[11-10-1738]
11e Octob. biljet uijtgegeven aen Jan Adriaensz van der Haverik, j.m., en Maria Pieter(s) van der Made omme met den anderen te trouwen pro deo
[24-10-1738]
24e dito bilijet uijtgegeeven aen Crijn van der Wagt en Segrina Beaupeuij omme met den anderen te trouwen pro deo
[14-11-1738]
Den 14e Novembr. biljet uijtgegeeven aen Teunis van Santen en Teuntje Jacobs Bakker omme met den anderen te trouwen pro deo????
[28-11-1738]
Den 28 dito biljet uijtgegeven aen Steven van Halteren en Pieternella Meelis Naaktgebooren omme met den anderen te trouwen pro deo
[23-01-1739]
1739 den 23e Janrij. biljet uijtgegeven aen Geert van Barendregt en Grietje Daniels Oosterling omme met den anderen te trouwen pro deo?? ?? ??
[23-01-1739]
Dito biljet uijtgegeven aen Pieter Jans Smits en Geertruij Pietersz Coert omme met den anderen te trouwen pro deo
[29-01-1739]
Den 29e dito biljet uijtgegeven aen Huijbert van der Pijl(l) en Betje Jansz Berkel(l) omme met den anderen te trouwen pro deo
[10-02-1739]
Den 10e Februarij biljet op zegel a drie sts. uijtgegeven om te begraven t lijk van Willem Commersz Brabers wede. onder de classis van f 3 : - : - (aantekening doorgestreept)
[06-03-1739]
Den 6e Maert bilijet op zegel a drie sts. uijtgegeeven aan Huijbert Franse van Dijke en Leentje Goemare omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus (Ontfn.) f 6 : - : -
[07-03-1739]
1739 den 7e Maert biljet uijtgegeven aen Cornelis Damme en Digna Cornelisz van der Wagt omme met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre verantwoort
[17-04-1739]
17. April biljet uijtgegeven op zeegels a 6 sts. aen Pieter Huijbregtsz Leest en Pieternella Arens Braber omme met den anderen te trouwen, dus voor bruijdegom en bruijt ontfangen f 6 : - : -??
[07-05-1739]
7e Meij biljet op zegel a 24 sts. uijtgegegeven aen Adriana Jacobs Tiggelman, woonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Cornelis van der Vlugt, woonende te Middelhanis, onder de classis van 30 gl dus f 30 : - : -
[08-05-1739]
8e Meij biljet uijtgegeeven aen Arij Blommendael en Johanna Hoogendijk omme met den anderen te trouwen pro deo??
[19-06-1739]
Den 19e Junij biljet uijtgegeven aen Tomas Paesse en Matje Poelis omme met den anderen te trouwen pro deo
[27-06-1739]
27e dito biljet uijtgegeven aen Jan Claesse van Rie en?? Zuzanna Dirksz den Exter omme met den anderen te trouwen pro deo
[10-07-1739]
Den 10e Julij biljet uijtgegeven aen Hendrik Verbrugge en Grietje Punt omme met den anderen te trouwen pro deo
[18-07-1739]
Den 18e do. biljet uijtgegeeven aen Marines Lijtens en Fransje van der Linde omme met den anderen te trouwen pro deo
[24-07-1739]
Den 24e dito biljet uijtgegeven aan Johannis Steenbakker en Cornelia Dingemans omme met den anderen te trouwen pro deo
[25-07-1739]
Den 25e dito biljet uijtgegeven aan Jan Andriesse van Dijke en Cornelia Jansz Zeedijk, wede. van Jan van der Lede, omme met den anderen te trouwen pro deo
[30-07-1739]
1739 den 30e Julij biljet uijtgegeven aan Pieter Jansz Kuijte, wedr. van Jannetie Corn. van Gelder, en Lena Corn. van Schouwen omme met den andere te trouwen pro deo
[12-08-1739]
Den 12. Aug. biljet uijtgegeven (op zegel a 6 sts.) voor do. Daniel(l) van Vianen omme te trouwen met Anna Cecilia Lepka, wonende tot Amsterdam, onder de classis van f 6 : - : -
[15-08-1739]
Den 15e dito biljet uijtgegeven aan Sijmon Geusen en Cornelia Beens, wede. van Gerrit Hillebrandse, omme met den anderen te trouwen pro deo??
[03-09-1739]
Den 3e Septembr. biljet uijtgegeven aan Mattheus Gerritse van Bergen en Anna Hendrik(s) Besems omme met den anderen te trouwen pro deo??
[11-09-1739]
Den 11e dito biljet uijtgegeven aan Cornelis Mierop en Adia Otterdijk omme met den anderen te trouwen pro deo
[11-09-1739]
Den 11. dito biljet uijtgegeven aan Maria Willems Brom omme te trouwen met Pieter Jacobsz Vreeswijk, wonende onder Herkinge, pro deo??
[25-09-1739]
Den 25e Septembr. 2 biljetten ijder op zegel a 6 sts. uijtgegeven aan Johannes van Putten, wedr. van Jannetie Jacobsz van Oostende, en Matie Eeuwoutsz de Grijse omme met den anderen te trouwen onder de classis van ses gulden ijder, dus te zamen f 12 : - : -
[09-10-1739]
Den 9e Octob. biljet uijtgegeven aan Cornelis van Woensel(l) en Lena Bakkers omme met den anderen te trouwen pro deo
[16-10-1739]
1739 den 16 Octobr. biljet uijtgegeven aan Marcelus Jansz van der Hart en Neeltie Jacobsz Coorendijker omme met den anderen te trouwen pro deo
[27-11-1739]
Den 27e Novembr. biljet uijtgegeven aan Dingeman Jansz Joore en Maatie Gerritse Vermeer omme met den anderen te trouwen pro deo
[28-11-1739]
Den 28e dito biljet uijtgegeven aan Leendert Bolleman omme te trouwen met Maritie Tuijnebreijer, wonende op Stadt aan t??? Haringvliet, pro deo??
[03-01-1740]
Den 3e dito biljet uijtgegeven aan Aalbertus Verbeek, wedr. van Caetie van Mijserom, en Pieternella van de Laar omme met den anderen te trouwen pro deo
[09-01-1740]
1740 den 9 Januarij biljet uijtgegeven aan Matthijs Pauwelse Imans en Lena Verweij omme met den anderen te trouwen pro deo
[08-03-1740]
Den 8e Maart 2 biljetten op zegel a 3 stuijvers ijder uijtgegeven aan Willem Tiggelman en Ina Baltense Kasteleijn omme met den andere te trouwen, voor s??? lands regt ten opsigte?? de bruijdegom en bruijt ontfangen 3 gulden ijder dus f 6 : - : -??
[09-04-1740]
Den 9e April bilijet uijtgegeven aan Cornelis den Engelsen en Aaltie Claasz Schippers omme met den anderen te trouwen pro deo
[15-04-1740]
Den 15e April biljet uijtgegeven aan Jacob Pieterse van Woensel en Annetie Jans Bakker, wede. van Abram Verhoeff, omme met den anderen te trouwen pro deo
[29-04-1740]
Den 29e April 2 biljetten op zegel a 3 sts. Ijder uijtgegeven aan Teeuwis Lodewijkse Braber en Matie Gijsberts van Meteren omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus f 6 : - : -??
[29-04-1740]
1740 29e April biljet uijtgegeven aan Barent Jansz van Galen, wed. van Dirkje Flore van Hoekster, en Grietie Barends Hillever omme met den anderen te trouwen pro deo
[13-05-1740]
Den 13e Meij 2 biljetten op zegel a 3 sts. ijder uijtgegeven aan Willem Rijswerker en Bregje Jelierse van Braam, wede. van Schalk Corn. Hoornaar, omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus voor beijde ontfangen f 6 : - : -
[09-06-1740]
Den 9e Junij bilijet op zegel a 3 sts. uijtgegeven aan ?entia Hodenpijl(l), wede. van Govert van Stokkum, omme te trouwen met Johannes Verhoek, woonende tot Puttershoek, onder de classis van f 3 : - : -
[08-07-1740]
Den 8. Julij bilijet op zegel a 6 sts. uijtgegeven aan Goosewijnus Jacobsz Clapmus en Matie Jacobsz Tiggelman omme met den anderen te trouwen, gehoorende onder de classis van drie gulden ijder dus te zamen f 6 : - : -
[15-07-1740]
Den 15e dito bilijet uijtgegeven aan Cornelis van der Weel, wonende onder dese jurisdictie, omme te trouwen met Jannetie Joost Krepelman, wede. van Corn. Jobsz Houteschee, woonende onder Melissant, pro deo
[23-07-1740]
Den 23. dito bilijet uijtgegeven aan Bastijaan de Nijs en Grietie Pietersz van der Es omme met den anderen te trouwen pro deo
[29-07-1740]
Den 29. dito bilijet uijtgegeven aan Jan Tielens en Matie Corn. Cromdijk omme met den anderen te trouwen pro deo
[23-09-1740]
Den 23 Zeptembr. bilijet uijtgegeven aan Cornelis Pieterse Withage omme te trouwen met Dingena Joppe, woonende op de Made, pro deo
[23-09-1740]
1740 den 23. Zept. biljet uijtgegeven aan Grietje Adamsz van Veggelen omme te trouwen met Corn. Arense Westdijk, wonende tot out Beijerlant, pro deo??
Tot dus verre verantwoort
[15-10-1740]
Den 15. Octob. biljet uijtgegeven aan Abraham van t??? Gelooff, wedr. van ?ieatrus Teunisz de Groot, en Neelttie Mierop omme met den anderen te trouwen pro deo
[01-12-1740]
Den 1e Decemb. biljet uijtgegeven aan Macchiel Gerritsz Grootenboer en Catharina Willems Jansz omme met den anderen te trouwen pro deo
[02-12-1740]
Den 2e dito biljet uijtgegeven aan Jan Corn. Creef(f)t omme te trouwen met Maria Vervoorn, wed. van Abram Verkuve, wonende in de Oude Tonge, pro deo
[10-12-1740]
Den 10e dito biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. van Cornelis van Halteren omme te trouwen met Dina Branderhouve, woonende op Stat aan t Haringvliet, gehoorende onder de classis van f 6 : - : -????
[30-12-1740]
Den 30e do. biljet uijtgegeven aan Rokus Jansz Wolfert en Lijsbet Dirks Kluijt omme met den anderen te trouwen pro deo
[31-12-1740]
Den 31e dito biljet uijtgegeven aan Reijnier Jegers, wedr. van Pieternella van Woensel(l), en Dorethea Bolks omme met den anderen te trouwen pro deo
[17-02-1741]
1741 17. Febrij. biljet uijtgegeven aan Macchiel(l) Adriaansz Mulders en Jannetie Teunisz van Willemstadt omme met den anderen te trouwen pro deo
[17-03-1741]
17. Maart Antonij Pietersz en Cornelia Dirksz Braber biljet uijtgegeven omme met den anderen te trouwen pro deo??
Tot dus verre verantwoort
[01-04-1741]
Den 1. April biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. aan Willem Verhoeff en Jannetie Bouman omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gulden ijder dus f 6 : 0 : -??
[14-04-1741]
1741 den 14. April biljet uijtgegeven aan Gerardus Wittebol(l) en Maria Catarina Cnape omme met den anderen te trouwen pro deo
[15-04-1741]
Den 15e dito biljet uijtgegeven (op zegel a 3 sts.) aan Martinus Koopman, wedr. van Pieternella Jans, omme te trouwen met Dirkje Rombies, wonende tot Rotterdam, onder de classis van f 3 : 0 : -??
[21-04-1741]
Den 21. dito biljet uijtgegeven aan Antonij Kortwegh en Willempje Jans omme met den anderen te trouwen pro deo
[21-04-1741]
Dito biljet uijtgegeven aan Geertruij Gerrits, wed. van Johannis van den Biggelaar, omme te trouwen met Pieter Verhart, woonende onder de Oude Tonge, pro deo
[22-04-1741]
22e dito biljet uijtgegeven aan Cornelis Huijgen van Rumpt en Grietje Jansz Benschop omme met den anderen te trouwen pro deo
[29-04-1741]
Den 29. dito 2 biljetten op zegel a 3 sts. ijder uijtgegeven aan Jan Willemsz Hotting en Matie Claasz van Es, wed. van Gillis van der Veer, omme met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gl. ijder dus f 6 : 0 : -
[27-05-1741]
Den 27 Meij biljet uijtgegeven aan Gerardus Winkels en Willemijna Hendriks Jongesoon omme met den anderen te trouwen pro deo
[02-06-1741]
Den 2. Junij biljet op zegel a 3 sts. uijtgegeven aan Lijsbet Duijmdam omme te trouwen met Jacob Kattestaert, wedr. van Neeltje Vreeswijk, wonende onder de Nieuwe Tonge, onder de classis van f 3 : 0 : -??
[06-07-1741]
1741 den 6e Julij biljet uijtgegeven op zegel a 24 sts aan Sr. Johannis van Weel omme te trouwen met Jacomijntie Pieters Tiggelman, wonende onder de Oude Tonge, en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis f 30 : 0 : -
[04-08-1741]
Den 4e Aug. biljet uijtgegeven op zegel a 24 sts. aan Meijuffrouw Cornelia Margarita Bane, wed. wijlen d??? heer Witte van Dam, wonende te Ooltgensplaet, omme te trouwen met d??? heer Cornelis?? van Nieuwenhove, wedr. van Mejuffr. Johanna Cousijn, woonende te Dirkslant, en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder d??? classis van f 30 : 0 : -??
[28-09-1741]
Den 28. Zept. biljet uijtgegeven aan Hermanus Toll en Cornelia Brokken omme met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre verantwoort
[07-10-1741]
Den 7. Octob. bilijet uijtgegeven aan Aren Paesse en Saartje Jansd Hoornaar omme met den anderen te trouwen pro deo
[27-10-1741]
Den 27e do. biljet uijtgegeven aan Johannes Franciscus Cap en Adriana Janse Buijs omme met den anderen te trouwen pro deo
[27-10-1741]
Do. biljet uijtgegeven aan Jacob Eversdijk en Lena Pieterse Wouwerman, wed. van Lodewijk van Proijen, om met den anderen te trouwen pro deo
[27-10-1741]
Do. biljet uijtgegeven aan Jan Michielsz van Sint Annelant en Annetie Verschuur omme met den anderen te trouwen pro deo??
[03-11-1741]
Den 3e Nov. biljet uijtgegeven aan Lambert Cempenaer en Zusanna Croon omme met den anderen te trouwe(n) pro deo??
[10-11-1741]
Den 10e No. biljet uijtgegeeven aan Jan Jansse en Teuntie Lok omme met den anderen te trouwen pro deo
[17-11-1741
1741 den 17e Nov. biljet uijtgegeven aan Johannes van Antwerpen en Ammagrieta Pieterse Rootsant omme met den anderen te trouwen pro deo
[24-11-1741]
Den 24. Nov. biljet uijtgegeven aan Jacob Mosselman en Lidia Antonisz Kramer omme met den anderen te trouwen pro deo
[08-12-1741]
Den 8e Dec. bilijet uijtgegeven op zegel a 6 sts. aan Tannentie Hendrikse Tiggelman, woonende onder Ooltgensplaet, omme te trouwen met Leendert Jansz van Putten, woonende onder Middelharnis en ten opsigte ???s lands regt wegens de bruijt ontfangen f 6 : 0 : -????
[08-12-1741]
Do. bilijet uijtgegeven aan Jan de Bakker en Maria van Strijen omme met den anderen te trouwen pro deo
[05-01-1742]
1742 den 5e Januarij biljet uijtgegeven aan Dirk van Bergen, wedr. van Dirkje van Loon, en Franseijntie Everse Houtman omme met den andere te trouwen pro deo
[12-01-1742]
Den 12e dito bilijet uijtgegeven aan Cornelis Mulder, wedr. van Geertje Jansz Verhage, en Neeltie Jacobsz Coorndijker, wed. van Marcelus van der Haar, omme met den anderen te trouwen pro deo
[25-01-1742]
Den 25e dito bilijet uijtgegeven aan Pieter Cromdijk en Susanna van den Broek, wede. van Maurits Lodder, omme met den anderen te trouwen pro deo??
[02-02-1742
Den 2e Febrij. bilijet uijtgegeven aan Jan Arense van Putten en Maria Adrianusz Melissant omme met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus ver verantwort
[07-04-1742]
Den 7. April biljet uijtgegeven aan Wouter van t Gelooff en Grietie Robol, wede. van Leendt. Janse Quartel, omme met den anderen te trouwen pro deo
[13-04-1742]
1742 den 12 April biljet uijtgegeven aan Jan Cornelisse Quak en Lijntie Pieterse Stellenaar omme met den anderen te trouwen pro deo
[20-04-1742]
Den 20. do. bilijet uijtgegeven aan Gerrit Janse Bakker en Arjaantje Gerrits van Gelder omme met den anderen te trouwen pro deo
[21-04-1742]
Den 21. do. bilijet uijtgegeven aan Aren Leendertse Kivit omme te trouwen met Maria Stapel, wonende tot Dirkslant, pro deo
[27-04-1742]
Den 27. do. biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. aan Cornelis IJmanse Mosselman en Cornelia Crijnse Roos, wed. van Jasper Verdoes, omme met den anderen te trouwen, gehoorende onder de classis van f 6 : 0 : -
[04-05-1742]
Den 4. Meij biljet uijtgegeven aan Matthijs Pauwelse Imans, wedr. van Adriana Verweij, en Berbel Jansz van Laar omme met den anderen te trouwen pro deo??
[04-05-1742]
Do. biljet uijtgegeven aan Thodorus Leendertse Toorn en Willemijntie Hendrikse van Swolgen omme met den anderen te trouwen pro deo
[11-05-1742]
Den 11. do. biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. aan Bastiaan van Driel en Jannetie Jacobsz Tiggelman omme met den anderen te trouwen en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van drie gulden dus te zamen f 6 : 0 : -
[12-05-1742]
Den 12. do. biljet uijtgegeven aan Johannis Winkels, wedr. van Magdalena Hendrikse Heuvels, en Janna van Swolgen omme met den anderen te trouwen pro deo
[09-06-1742]
Den 9. Junij biljet uijtgegeven op zegel a 24 sts. aan d??? heer Adrianus Buurt, predikant alhier, omme te trouwen met d??? hoog Ed. welgeb. Jonkvrouwe Josina Carolina van Lijnden, wonende tot Rotterdam, en ten opsigte ???s lands (regt) wegens den bruijdegom ontfangen f 30 : 0 : -??
[07-07-1742]
1742 den 7. Julij biljet uijtgegeven aan Jan Cloek, wedr. laast van Jannetie Kerkers, omme te trouwen met Elsje Blom, wed. van Hendrik Bakker, woonende in de Oude Tonge, pro deo
[13-07-1742]
Den 13. do. biljet uijtgegeven op zegel a 24 sts. aan Meijuffr. Catharina Matze, wed. van d??? heer Corn. Hoog, omme te trouwen met d??? heer Arie van der Straten, woonende tot Oud Beijerlant, en ten opsigte ???s lands regt wegens d??? bruijt ontfangen de somme van f 30 : 0 : -
[28-07-1742]
Den 28. do. biljet uijtgegeven aan Pieter Ophoven, wedr. van Catharina Potmans, en Maria Kinkels omme met den andere te trouwen pro deo??
[07-09-1742]
Den 7e Zept. biljet uijtgegeven aan Dirk Nouwens en Arjaantie Brokken omme met den anderen te trouwen pro deo
[28-09-1742]
Den 28e do. biljet uijtgegeven aan Tomas Michiels Golloff en Sibilla Stokman, wed. van Hendrik van Herp, omme met den andere te trouwen pro deo
Tot dus verre nagesien
[16-10-1742
Den 16. Octob. biljet uijtgegeven aan Corn. Maertensz van Schouwen, wedr. van Cornelia Beek, omme te trouwen met Lijntie Maertens, wede. van Joh. van der Vliet, wonende in de Nieuwe Tonge, pro deo
[09-11-1742]
Den 9. Novr. biljet uijtgegeven aan Witte Jopsz van der Kers, wedr. van Neeltie Cornelis de Jager, en Aaltie van Dort, wed. van Joh. Bisschop, omme met den anderen te trouwen pro deo
[22-11-1742]
Den 22. do. biljet uijtgegeven aan Pieter Naijerboer, wonende onder Bommel omme te trouwen met Magdalena van Hall, wonende te Numansdorp, pro deo
[07-12-1742]
1742 den 7. Dec. biljet uijtgegeven aan Jan Bogert, wedr. van Geertruij Jacobsz Gebuijs, en Aaltie Claasz Schippers, wed. van Cornelis den Engelsen, omme met den anderen te trouwen pro deo
[18-01-1743]
1743 18. Januarij biljet uijtgegeven aan Pieter Amije omme te trouwen met Neeltje Pieterse van Hale, wonende tot Numansdorp, pro deo
[08-02-1743]
Den 8 Febr. biljet uijtgegeven aan Aren Arensz Huijgen en Jacomijntie Lowijse Duijve, wede. van Gerbrant Jansz Breur, omme met den anderen te trouwen pro deo??
[01-03-1743]
Den 1en Maart billiet uijtgegeven op zegel a ses stuijvers aan Cornelis Raap, weduenaar van Jannetje Dingemans Visbeen, en Jannetje Arentse Kleijnjan omme met den anderen te trouwen, en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van drie gulden ider dus te zaamen f 6 : - -: -?? ????
[16-03-1743]
Den 16e do. biljet uijtgegeven aan Ch(r)istiaan de Croon omme te trouwen met Catriena Cornel, wede. van Cornelis Franse de Witte, wonende op de Made, pro deo
[22-03-1743]
Den 22e dito billiet uijtgegeven op 6 sts. zegel aan Dirk Jans van t Oostende, wedr. van Lena Pieters Hamer, en Dirkje Pieters van Santen, wede. van Wouter Claasz Verduijn, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, en ten opsigte s lants regt gehoorende ijder in de 4e classis, en dus te samen f 6 : - : -
[22-03-1743]
Do. billiet uijtgegeven aan Pieter van Weer, j. m., en Pietertje Cornelis But, j. d., beijde woonagtig onder dese jurisdictie, om te samen te trouwen pro deo
[25-03-1743]
Den 25e dito billiet uijtgegeven aan Johannis Adreaanse en Catharina Aarts, beijde woonagtigh onder dese jurisdictie, om te samen te trouwen pro deo
Tot dus verre nagesien en verantwoort
[05-04-1743]
1743 den 5e April biljet uijtgegeven aan Carel Antonise Driesprong en Jannetie Leendertse van Hoeven omme met den anderen te trouwen pro deo
[05-04-1743]
Dito billiet uijtgegeven op zegel a 6 strs. aan Johannis Bouman en Willemijntje Wittens, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, en ten opsigte ???s lands regt gehoorende ijder in de 4e classis en dus te zamen?? f 6,,-,,-?? ??
[12-04-1743]
Den 12. do. biljet uijtgegeven aan Arij van Hafften en Adriana Hendriks Stolk omme met den anderen te trouwen pro deo
[10-05-1743]
Den 10en Meij billiet uijtgegeven op zegel a 6 strs. aan Jan Janse van Dam en Trijntje Csz. van Hove, wedue van Leendert Vell, om met den anderen te trouwen, en ten opsigte ???s lands regt gehoorende ijder in de 4e classis en dus te zamen f 6,,-,,-??
[07-06-1743]
Den 7. Junij billiet uijtgegeven aan Adriaen Marinusz Coeijvoet en Cornelia Janse van Gilst omme met den anderen te trouwen pro deo
[28-06-1743]
Den 28e dito bill. uijtgegeven op zegel a 24 st. aan juffr. Catharina Bontenbal, wonende alhier, om met de heer Johan van de Leur, stedehouder, wonende in de Oude Tonge, te trouwen, en voor t regt van de bruijt als aangegeven in de classis ontf. f 30,,-,,-??
[29-06-1743]
Den 29e do. billiet?? uijtgegeven aan Antonij de Roij en Catharina Coenraads Camscholt omme met den anderen te trouwen pro deo
[12-07-1743]
Den 12. Julij biljet uijtgegeven aan Aart Cornelisz Holleman, wedr. van Francijntie Janse Knook, en Leentie Willemse van der Made omme met den anderen te trouwen pro deo??
[12-07-1743]
1743 den 12. Julij biljet uijtgegeven aan Aalbert Janse van Appeltern en Maria Hendriksz van der Stege omme met den anderen te trouwen pro deo
[13-07-1743]
Den 13. dito biljet uijtgegeven aan Aren van Weel en Cataria Beens omme met den anderen te trouwen pro deo
[03-08-1743]
Den 3e Aug. biljet uijtgegeven aan Govert van der Made en Maria Scheffers, wede. van Joseph Garing, omme met den anderen te trouwen pro deo
[16-08-1743]
Den 16. do. biljet uijtgegeven aan Pieter Gleijnsz Wapens en Geertruij Hendriksz Neuman omme met den anderen te trouwen pro deo
[07-09-1743]
Den 7 Zept. biljet uijtgegeven aan Jacob Leendertse Oosterling en Lijsbet Lievense Poos omme met den anderen te trouwen pro deo
[14-09-1743]
Den 14. do. biljet uijtgegeven aan Gerrit Adriaansz van der Stadt, wedr. van Arentie Stoffelse Schotter, wonende tot Sommelsdjk, en Burgje Willemsz de Jonge, wonende onder den Bommel, omme met den andere te trouwen, pro deo
Tot dus verre nagesien
[10-10-1743]
Den 10. Octob. biljet uijtgegeven op zegel a 6 sts. aan Jacob Mijnheer, wedr. van Lijsbet Pieters Tiggelman, en Hester Michielsz van St. Annelant omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie guld. ijder dus same f 6,,-,,-??
[19-10-1747]
Den 19e dito biljet uijtgegeven aan Aart Kortwegh, wedr. van IJffje Jansz de Vries, en Willemijna Vink omme met den anderen te trouwen pro deo
[16-11-1743]
Den 16en Novbr. billiet uijtgegeven aan Jacob Eversdijk, wedr. van Lena Pieters Wouwerman, en Pieternella Arentsz van Putten omme met den anderen te trouwen pro deo
[06-12-1743]
Den 6en December billiet uijtgegeven aan Cornelis van Keer en Marij Lemmens omme met den anderen te trouwen pro deo
[20-12-1743]
Den 20en December billiet uijtgegeven aan Cornelis Mierop den Jongen, weduenaar van Ardina Otterdijk, en Geertruda Abramsz de Quartel omme met den anderen te trouwen?? pro deo
[12-03-1744]
1744 12e Maart billiet uijtgegeven aan Johannis Winkels, wedr. van Anna Hendriksz van Swolgen, woonende onder deze jurisdictie, om met Pieternella Gillisz van der Bol(l), wonende onder Sommelsdijk, te trouwen pro deo
Tot dus verre nagezien
[03-04-1744]
3e April billiet uijtgegeven aan Gijsbert van Eijs, weduenaar van Applonia van B(r)ee, en Cornelia van Gils, wede. Adreaan Coeijvoet, beij(de) wonende onder deze jurisdictie, omme te samen te trouwen pro deo
[10-04-1744]
10en dito billiet uijtgegeven aan Klaas Angenijasz Julijus en Cornelia Leendts. van der Weel(l), beijde wonende onder deze jurisdictie, omme te zam(m)en te trouwen pro deo????
[10-04-1744]
Dito billiet uijtgegeven aan Kleijs Teunisse Kranenburgh, wonende onder Sommelsdijk, en Johanna Jans van Santen, wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen pro deo
[01-05-1744]
1en Meij billiet uijtgegeven aan Franke Jacobs Krook en Annetje Corns. Vel(l), beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen pro deo
[22-05-1744]
22en dito billiet uijtgegeven aan Maarten Cornelisz van Schouwen, wedr. van Lena Jacobs Vreeswijk, en Ariaantje Lammersz Boom, j. d., beijde wonende onder den Bommel(l), omme met den anderen te trouwen pro deo
[19-06-1744]
19en Junij billiet door Ands. Mijs uijtgegeven aan Lammert Lammertsz Boom en Lena Janse van Prooij(en), beijde wonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen pro deo
[27-06-1744]
27en Junij billiet uijtgegeven aan Jacobus Lausen en Catharina Krillaars, beijde wonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen pro deo
[03-07-1744]
3e Julij billiet uijtgegeven aan Aart van Staaje en Lijsbet Wilme, wede. van Gleijn Wapens, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen pro deo
[10-07-1744]
1744 10e Julij billiet uijtgegeven aan Lena Arijs Kleijdijk, wonende op den Bommel, om met Johs. van Nispen, wonende onder de Oude Tonge, te trouwen, en voor t regt van de bruijt ontfangen f 6,,-,-
[04-09-1744]
4en September billiet uijtgegeven aan Nol Willems Brenders, wedr. van Cornelia Mattijsse Sents, en Pieternella Bakkers, wede. van Abraham Speelman, beijde woonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen pro deo
[11-09-1744]
11en dito billiet uijtgegeven aan Jan Jacobsz van den Hoovden, wonende onder deze jurisdictie, om met Geertruij Jans van Roomen, woonende onder de Oude Tonge, te trouwen pro deo??
[12-09-1744]
12en dito billiet uijtgegeven aan Arnoldus van den Houwe en Maria Neveler, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen pro deo
[12-09-1744]
Dito billiet uijtgegeven aan Geertruij Jans van Roome om met Jan Jacobsz van Hoove te trouwen (alzoo dezelve onder deze jurisdictie woonagtigh was) pro deo
[25-09-1744]
25en dito billiet uijtgegeven aan Tijs Kreef(f)t en Teuntje Haverboer, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen pro deo
[26-09-1744]
26en dito billiet uijtgegeven aan Gerardus Hendriksz Heuvel en Johanna Pietersse Stiphout, beijde wonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen pro deo
Tot dus verre nagezien
[01-10-1744]
1en October billiet uijtgegeven op zeegel a 12 strs. aan Cornelis van Schouwen wegens zijn dogter Anna van Schouwen, wonende onder deze jurisdictie, omme met Gerrit Florusz van (N)ek, wonende onder Middelharnas, te trouwen, en voor ???t regt van de bruijt ontfangen f 15,,-,,-??
[30-10-1744]
30en dito billiet uijtgegeven aan Gerrit Aleman en Maatje Ottervanger, beijde wonende in Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen pro deo
[06-11-1744]
6en November billiet uijtgegeven aan Adrianus Groenendijk en Adriana Willemsz Goemaat, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[14-11-1744]
14e November billiet uijtgegeven aan Willem Cse. van Velthoven, wedr. van Jannetje Barens, en Dingena Prs. Jongeneles, wede. van Adreaan van den Broek, beijde wonende onder dese jurisdictie, om tsamen te trouwen pro deo
[20-11-1744]
20en dito billiet uijtgegeven aan Louijs Pietersz van der Nath en Neeltje Arense van Galdere, beijde woonende onder Ooltgensplaat, om saamen te trouwen pro deo??
[21-11-1744]
21en dito billiet uijtgegeven aan Crijn Jacobsz van Zeverom en Adriaana Kornelisse Tiggelman, beijde wonende onder Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen onder de classis van 3 gld. dus te zamen f 6,,-,,-??
[28-11-1744]
28en dito billiet uijtgegeven aan Jan Verelst en Alagonde van der Steege, beijde woonende onder deze jurisdictie, om saamen te trouwen pro deo
[01-12-1744]
1en December billiet uijtgegeven aan Benjamijn Pietersz Aleman en Jannetje Cornelisse Kempenaar, beijde woonende onder deze jurisdictie, om samen te trouwen pro deo
[01-12-1744]
IJdem Pr. Cl. van der Kooij en Geertruij Jasperse Verdoes op den Bommel pro deo??
[30-12-1744]
30en dito twee billietten uijtgegeven ijder op zeegel a 24 strs. aan de Heer Schout Johannis van de Water en Juffrouw Cornelia van Halteren, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis van dertig gulden ijder en dus f 60,,-,,-
[02-01-1745]
1745 2en Januarij billiet uijtgegeven aan Jan van der Veer, wedr. van Maria Cornelisz Noorman, en Johanna Willemse Koster, wede. van Adreanus Jacobsz Visser, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[05-03-1745]
5. Maart bill. uijtgegeven aan Reinier Delburg en Maria Gerrits Curving, beijde wonende op de(n) Bommel, om met den anderen te trouwen pro deo????
[19-03-1745]
19en dito billiet uijtgegeven op zeegel a 48 strs. aan d??? Hr. Jan van Halteren, wedr. van Ariaantje Vel, en Maria Kievits, wede. van Johs. Quirinius, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis van 30 gll. ijder dus f 60,,-,,-??
[19-03-1745]
1745 dito billiet uijtgegeven aan Jan Laurensz en Grietje - omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[25-03-1745]
25en dito billiet op zegel a 6 strs. uijtgegeven aan Willem van der Sluijs en Lijsje Gabrielsz Hanenbergh, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus f 6,,-,,-
Tot dus verre nagesien
[08-04-1745]
8e April billiet uijtgegeven aan Leendert Mosselman en Geertruij Jans van Druijne, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[09-04-1745
9en dito billiet op zegel a 6 strs. uijtgegeven aan Bastiaan van Driel(l) en Sara Tiggelmans, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis van drie gulden ijder dus f 6,,-,,-??
[17-04-1745]
17en dito billiet uijtgegeven aan Antonij Pietersz en Lijsbeth Pietersz Kramer, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo??
[23-04-1745]
23e dito bill. uijtgegeven aan Dirk Kievit, wedr. van Willemijntje Corsz Pater, j. d., beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[01-05-1745]
1en Meij billiet uijtgegeven aan Jannetje de With, wonende binnen Ooltgensplaat, om met Cornelis Linhart, wonende in Dirkslant, te trouwen onder de classis van pro deo
[08-05-1745]
8en dito billiet uijtgegeven aan Arij de Man en Jannetje Verbeek, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[29-05-1745]
29e Meij bill. uijtgegeven aan Johannis Backer, j. m., en Jannetje Reijnouts van Reet, j. d., beijde wonende tot Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen onder de classis van onvermogen pro deo
[04-06-1745]
1745 4en Junij billiet uijtgegeven aan Claas Hocke en Jannetje Jansdr Backer, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[02-07-1745]
2en Julij billiet uijtgegeven aan Cornelis Treurniet en Jannetje van Eeuwen, beijde wonende op den Bommel, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[10-07-1745]
10en dito billiet uijtgegeven aan Coenraat Willemsz Colijn en Heijltje Nooteboom omme met den anderen binnen Ooltgensplaat te trouwen onder de classis van pro deo
[31-07-1745]
31e dito billiet op zeegel a 3 strs. uijtgegeven aan Sr. Willem Verhouff, wedr. van Jannetje Bouman, wonende alhier, omme met Anna Blom, wede. van Leendert van der Poel(l), wonende in den Briel, te trouwen, en voor t regt ontf. f 3,,-,,-
[06-08-1745]
6en Augs. billiet uijt(ge)geven aan Arentje Adams van der Veer, j. d., om met Cornelis Lievensz Poos, wonende in de Oude Tonge, te trouwen onder de classis van pro deo
[28-08-1745]
28en dito billiet uijtgegeven aan Jan de Laat, wonende onder dese jurisdictie, om met Anna Jans van Mil, wonende onder de Oude Tonge, te trouwen onder de classis van pro deo
[05-09-1745]
5e Septbr. billiet uijtgegeven aan Pieter Heuvels, wedr. van Maria van Gilst, en Maria Ficke, wede. van Gerrit Croon, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[17-09-1745]
17e dito billiet uijtgegeven aan Gillis Laurens Spoor, wedr. van Barbel Claas Billiet Boogert, en Marij Jacobse Bergman, wede. van Hermanus Backer, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[24-09-1745]
24e dito billiet uijtgegeven aan La(a)urens Pieterse Stellenaar, j. m., wonende onder den Bommel, en Lena Franse Belet, j. d., wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
Tot dus verre nagezien
[07-10-1745]
1745 7e October billiet uijtgegeven aan Zeverin Vleugels, j. m., en Willemtje Cornelisse Stom(p)wijk, j. d., beijde wonende onder den Bommel, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[13-11-1745]
13e Novb. bill. uijtgegeven aan Jacobus van Couverden en Catalijntje Dirkx Coole, j.d., beijde wonende in Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[21-01-1746]
1746 21en Januarij billiet uijtgegeven aan Nol Willemsz Brenders, wedr. van Pieternella Backers, en Maria Pieters van Es, j. d., beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[21-01-1746]
Dito billiet uijtgegeven aan Poulus Pieterse van Es, j. m., en Lijsbeth Adr.se Gilst, j. d., beijde wonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[31-03-1746]
31e Maart billiet uijtgegeven aan Teunis van Dockum en Pieternella Otterdijk, beijde wonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
Tot dus verre nagesien??
[15-04-1746]
15e April billiet uijtgegeven aan Cornelis Joosz en Geertje Willemse Cooman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[15-04-1746]
Dito billiet uijtgegeven aan Pieter Severom en Geertje Verschuur, beijde wonende onder deze jurisdictie, om met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[23-04-1746]
23e dito billiet uijtgegeven aan Martijnes Smook, wedr. van Anna Margrieta Verhouff, en Johanna Otterdijk, wede. van Cornelis Wouterse van Werkendam, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[29-04-1746]
29e dito billiet uijtgegeven aan Dirk Schuurmans en Adriaantje Mosselmans, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis van pro deo
[19-05-1746]
19e Meij billiet uijtgegeven aan Francis Voermans en Angeniet Corn.se Stoop, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen pro deo
[02-06-1746]
2e Junij bill. uijtgegeven aan Barent Voijerman, wedr., en Tijsje Visser, wede., beijde wonende in Ooltgensplaat, om te samen te trouwen onder de classis pro deo????
[10-06-1746]
10 dito bill. uijtgegeven aan Gerardus Wittebol, wedr., en Lijsbeth Geerits, j.d., beijde wonende onder dese jurisdictie, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[29-06-1746]
29e dito bill. uijtgegeven aan Corns. van Tilburg en Johanna Kleijnjan, beijde wonende onder dese jurisdictie, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[19-08-1746]
19e Augs. bill. uijtgegeven aan Willem Ptrs. van Woensel, j. m., en Dingena Arens Otte, j. d., beijde wonende in Ooltgensplaat, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[02-09-1746]
2e Septb. bill. uijtgegeven aan Stoffel Hugos Looij, wedr., en Jannetje Dirkx Verdoes, j. d., beijde wonende onder dese jurisdictie, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[02-09-1746]
Dito bill. uijtgegven aan Jan Weijne, j. m., en Lijsbet Hendrikx Heuvels, wede., beijde wonende onder dese jurisdictie, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[10-09-1746]
10 Septemb. bill. uijtgegeven aan Corns. Jansz Boogert, j. m., en Dirkje Dirkx Liefbroer, wede., beijde wonende in Ooltgensplaat, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[21-09-1746]
21en dito bill. uijtgegeven aan Crijn Verbeek, j. m., en Pieternella Dirks Frater, j. d., beijde wonende in Ooltgensplaat, om te samen te trouwen onder de classis pro deo??
[24-09-1746]
24en dito bill. uijtgegeven aan Gerrit Teunisz van Prooijen, j.m., wonende binnen Ooltgensplaat, omme met Jannetje Jans de Munik, j. d., wonende in Sommelsdijk, te trouwen onder de classis pro deo
Tot dus verre nagezien
[03-12-1746]
3e December billiet uijtgegeven aan Marinus van Suen, wonende onder dese jurisdictie, omme met Grietje van de Ree, wonende op Stadt aan ???t Haringvliet, te trouwen onder de classis pro deo
[30-12-1746]
30e dito billiet uijtgegeven aan Claas Claasz van der Linde en Willemijntje Adams Weedaa, beijde wonende onder dese jurisdictie, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[14-01-1747]
1747 14 Januarij bill. gegeven aan Basteaan Wms. ???t Jongh en Maatje Stolk, beijde wonende in Ooltgensplaat, om te samen te trouwen pro deo
[27-01-1747]
1747 27e Januarij billiet uijtgegeven aan Cornelis van der Ham, wonende in de Galathee, en Lijsbeth van der Wagt, wonende onder den Bommel, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[03-03-1747]
3en Maart billiet uijtgegeven aan Laaurens van Dijk en Sijtje Kievit, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om te samen te trouwen onder de classis pro deo
[04-03-1747]
4en dito billiet uijtgegeven aan Efraim Adr. van der Weij, wonende in Sommelsdijk, en Jannetje Jans Kanse, wonende op den Bommel, om te samen te trouwen pro deo
[09-03-1747]
9en dito billiet uijtgegeven aan Gerrit Jansz van Kempen, wonende in de Galathee, en Neeltje Corns. Slis, wede. van Jan Lodder, wonende onder den Bommel, om samen te trouwen pro deo
[10-03-1747]
10en dito billiet uijtgegeven aan Maarten Cornelis, j. m., en Hendrina Adreaans Raasenbergh, j. d., beijde wonende onder dese jurisdictie, om samen te trouwen pro deo
[23-03-1747]
23e dito billiet uijtgegevn aan Jan Boereweert, j. m., en Catharina Hendriksz Baaij, j. d., beijde wonende onder dese jurisdictie, omme te samen te trouwen pro deo
[24-03-1747]
24en dito billiet op zeegel a 6 stuijvers uijtgegeven aan Gerrit Cornelisz Tiggelman, j. m., en Lena Jans Zuijtdijk, j. d., beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen, en voor t regt ontfangen van ijder drie gulden dus f 6,,-,,-
[25-03-1747]
25en dito billiet uijtgegeven op zeegel a 3 strs. aan Arentje Cornelis Braber, j. d., wonende onder dese jurisdictie, omme met Jacob Jacobsz Koert, j. m., wonende onder Stadt, te trouwen, en voor t regt van de bruijt ontfangen drie guldens, dus f 3,,-,,-??
Tot dus verre nagesien
[07-04-1747]
1747 7en April billiet uitgegeven op zeegel a 6 strs. aan Bastiaan Blees en Heijltje van der Kooij, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om te samen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder drie guldens, dus f 6,,-,,-??
[07-04-1747]
Dito billiet uijtgegeven aan David Abramsz van de Couveringh en Jannetje Willemsz Koole, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[21-04-1747]
31en dito billiet uijtgegeven aan Crijn Pietersz de Jongh en Jannetje Ariens Kooijman, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[19-05-1747]
19en Meij billiet uijtgegeven aan Jacob van der Veer en Cornelia van Eeuwik, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[26-05-1747]
26en dito billiet uijtgegeven aan Pieter Junus en Geertruij Hendriksz Numan, wede. van Pr. Gleijns Wapens, beijde wonende onder deze jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[26-05-1747]
Dito billiet uijtgegeven aan Bart Kloek en Grietje Gerritse van Balen, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[03-06-1747]
3en Junij billiet uijtgegevn aan Adriaan Lijdens en Jannetje Corns. Bos, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[23-06-1747]
23e do. bill. uijtgegeven aan Hendrik Lambregts Baaij, wedr., en Johanna Willems Tiel, j. d., beijde wonende op den Bommel, om met den anderen te trouwen onder de classis pro deo??
[02-09-1747]
2en Septbr. billiet uijtgegeven aan Jacobus Verdult en Anna Marinus Croon, beijde wonende onder Adolphslant, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo????
Tot dus ver verantwort
[10-11-1747]
10en November billiet uijtgegeven aan Jan van den Bos en Willemtje Vell, beijde wonende onder Ooltgensplaat, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[11-11-1747]
11e Novbr. billiet uijtgegeven aan Cornelis Lagenhoek en Sara Bijkerke, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[01-12-1747]
1e Decbr. billiet uijtgegeven aan Jan Hendriksz Polleman en Susanna van den Bergh, beijde wonende op den Bommel, om met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[06-01-1748]
1748 6e Januarij billiet uijtgegeven aan Pieter Jans Backer, wonende op den Bommel, om met Angenijtje Adriaans Floordiep, wonende op Stadt aan t Haringvliet, te trouwen onder de classis pro deo
[12-01-1748]
12en dito billiet uijtgegeven aan Pieter Wielaart en Neeltje Spek, beijde wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[02-03-1748]
2e Maart billiet uijtgegeven aan Aart Haviks Kasteleijn en Maatje Jans op zeegel a 6 strs. om te samen te trouwen, en voor ???t regt ontfangen van ijder drie guldens dus f 6,,-,,-
[15-03-1748]
15e dito billiet uijtgegeven aan Cornelis van der Wagt en Caatje Adrianus Geus, beijde wonende onder dese jurisdictie, omme met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[22-03-1748]
22e Maart billiet uijtgegeven aan Pieter Winkels en Cornelia van Gils, beijde wonende onder dese jurisdictie, om met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[22-03-1748]
Dito billiet uijtgegeven aan Jacobus Jans Peepstok, timmerman op s lands uijtlegger De jonge Margriet, en Marijntje Marinus Spek, wonende binnen Ooltgensplaat, om met den anderen te trouwen onder de classis pro deo
[29-03-1748]
29en dito billiet uijtgegeven aan Gij(s)bert de Vaall, corporaal onder de compagnie van Sr. luijtenant colonel Feijt, en Helena Vreeswijk, wonende onder dese jurisdictie, omme met den ander te trouwen onder de classis pro deo
Tot dus ver nagezien