Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen 16 januari 1807 ??? 18 december 1807

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat??
14 : I

1807
[16-01-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Krijn Nieuwenhuizen j. m. gebn. tot Zuidland en Louisa Hilleman weduwe van Gerrit Evers, gebn. in de Oude Tonge, en beide wonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphsland voorschreven in wettigen ondertrouw opgenomen zijn heden den 16den Januarij 1807.
R. van Putten
Js. Roodsant????

[01-02-1807]
Dat hunne gewoone huwelijks proclamatien alhier onverhindert hebben gehadt Krijn Nieuwenhuijzen?? j. m. geb. tot Zuijdland met Louise Hilleman weduwe van Gerrit Evers, geb. in de Oude Tonge, en beijde woonende op Den Bommel, getuigt hier meede den ondergeteekenden secretaris van Sommelsdijk heeden den eersten Februarij 18C zeven??
P. Alderkerk??

[23-01-1807]
Aan schout & schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Hendrik Leendertz Kievit j. m. en Maria Jacobz Geus j. d., beide geboren en wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende scheepenen van Adolphsland voorschreven in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 23 Januarij 1807.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[29-01-1807]
Op heden den 29en Januarij 1807, zijn voor schout ambtbewaarder en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Davidsz Mijs j. m. geb. onder de jurisdictie van St. Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en thans onder deeze jurisdictie woonachtigh, en Arendje Vermaas j. d. geb. en wonende alhier, zoo werd den secretaris van Oolgensplaat voornoemt verzogt, de gewonelijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen en na het eijndigen vandien, bij acte, daar van verslag te doen, actum Oude Tonge, datum utsa.
P. Anemaet?? ?? ??

[30-01-1807]
Op heden den 30 Januarij 1807 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Abram van den Tol j. m. geb. en wonende onder de Oude Tonge voorn., en Gijsbertje van Dam j. d. geb. te Sommelsdijk en laast gewoond hebbend onder St. Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en thans onder deeze jurisdictie woonachtigh, zoo werd den secretaris van St. Adolphsland voornoemt verzogt, de gewonelijke huwelijks proclamatien wegens de voorn. bruijd aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen vandien, bij acte daar van verslag te doen, actum Oude Tonge, datum utsa.
P. Anemaet????

[20-02-1807]
Aan schout & schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politiecque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Jan Mulkhuize j. m. geb. op Den Bommel en wonende onder Den Bommel en Pieternella Janz Ligtendag j. d. geb. en wonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergetekende scheepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 20. Februarij 1807.
Js. Roodsant
R. van Putten

[18-02-1807]
Ik met mijne handt en ondertekening beken ik dat Jan Mulkhuijze ondertrouw doet met Pieternella Ligtendag
Mattheus Mulkhuijze, actum Sommelsdijk den 18 Februarij 1807

[20-02-1807]
Aan schout & schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politiecque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Leendert van Bokhem weduwenaar laast van Segrina Hobbel geb. in Den Briel en Jannetje Gerritz van Kempen j. d. geb. onder Den Bommel en beide wonende op Den Bommel, welke perzoonen voor ons ondergetekende scheepenen van Adolphsland voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 20 Februarij 1807.
Js. Roodsant
R. van Putten

[26-02-1807]
Heden den 26. Februarij 1807, voor den provisionelen schout, mitsgaders schepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Aren Oosterling j. m. geb. en thans alhier woonagtig en Cornelia Sierveld j. d. geb. te Oostduijveland en thans mede alhier woonagtig, zoo werd den secretaris van Ooltgensplaet verzogt, de gewonelijke huwelijks proclamatien wegens den bruijdegom aldaer te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien, bij acte daarvan verslag te doen, actum Stad aen ???t Haringvliet, do. utsa.
Als prov. secrets.
L. Kolff van Oosterwijk

[06-03-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphsland
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Johannes van Nieuwaal j. m. geb. op Den Bommel en Jannetje van Bruijnisse j. d. geb. in de Oude Tonge en beide wonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergetekende scheepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 6 Maart 1807.
Js. Roodsant
R. van Putten

[06-03-1807]
Ik ondergeteekende consenteere aan Johannis van Nieuwaal, dat hij zig in den huwelijken staat begeve met Jannetje van Bruijnisse jonge dogter geboren in de Oude Tonge en wonende alhier, actum Bommel den 6n. Maart 1807
A. van Weel
als voogd

[06-03-1807]
Aan schout & scheepenen van Adolphsland
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Jacobus Rasenberg j. m. geb. onder de Klundert en thans woonagtig in de Nieuwe Tonge & Maria Jacobs, weduwe van Hubregt Hubregse geb. op de Made en wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergetekende scheepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 6 Maart 1807.
Js. Roodsant
R. van Putten

[23-03-1807]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge, dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Jacobus Rasenberg j. m. en Maria Jacobs weduwe van Hubregt Hubregse op den 8e, 15e en 22e Maart onverhindert zijn gepubliceert, en dus dezelve persoonen, ons aangaande in den huwelijken staat kunnen bevestigd worden.
Actum Nieuwe Tonge den 23e Maart 1807.
C. Ripping Gz.

[13-03-1807]
Aan schout & schepenen van Adolphsland
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politiecque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Koenraat Warnaar laatst weduwenaar van Dorothea Margaretha Kornelia Gravendaal geb. te Groot Ammers en Margaretha Lagenhoek weduwe van Balthazar Hermens geb. alhier, en beide wonende te Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 13den Maart 1807.
Js. Roodsant
R. van Putten

[27-03-1807]
Heden den 27sten Maart 1807, zijn bij schout en schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij Korteweg jongman geboren te Ooltgensplaat, en tans alhier woonagtig en Stijna van Kassel jonge dogter geboren te Sommelsdijk en mede alhier woonagtig om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En daar den bruidegom binnen het jaar te Ooltgensplaat woonagtig is geweest, zo word den secretaris aldaar verzogt de gewone geboden te doen afkondigen en daar van na het eindigen derzelve, bij acte verslag te doen.
Actum Dirksland datum utsupra
D. van Weel
Secrets.

[03-04-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphsland
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Zeeger Janse weduwenaar van Kornelia Kornelisse geb. op de Made en Johanna van Hesberge j. d. geb. onder deze jurisdictie, en beide wonende onder voornoemde jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergetekende scheepenen van Adolphsland, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 3den April 1807.
Gt. Tiggelman
Corn. de Grijze

[10-04-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naar luit en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacobus Berkhout j. m. en Aria Pase j. d., beide geboren en wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 10de April 1807.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[10-04-1807]
Mijn Heeren
Ik onder geteekende geeven consent om mijn dogter Aria Paase aan te teeken met Jakoobus Berkhout
Diti is hant merk van haar moeder
Klaasie van Halteren
Actum Ooltgensplaat 10 April 1807
X Dit hant merk is gestelt door Klaasie van Halteren
Mijn present
M. van Stadt

[30-03-1807]
Zuijtzeijde den 30 Maart 1807
Ik Huijgo van Run bekenne gegeven te hebben aan mijn dogter Lintje van Run volle magt en prokolemesie om den hueweleijken staadt aan te vaarden met Leendert Goemaat tot getuijge
Johannis Sielemans
En Dirk van Ree
Huijg van Run

[10-04-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politiecque ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Leendert Goemaet j. m.?? gebn. onder Den Bommel wonende binnen Ooltensplaat en Lijntje Hugoz. van Rumph j. d. gebn. en wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergetekende scheepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 10e April 1807.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[10-04-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Pieter Kievit weduwenaar van Pieternelle Hendrikz van Woenzel geb. en wonende alhier en Johanna Vermeule weduwe van Jacobus Menschaar gebn. in de Oude Tonge en wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn huijden den 10den April 1807.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

]17-04-1807]
De heeren commissarissen van de huwelijkszaaken der stad Amsterdam, hebben aan Derk van Dijken te Oeltjes Plaat, Aaltje Cuijpers alhier haare drie weeklijksche huwlijksgeboden ingewilligt, met belasting, de geboden te Oeltjes Plaat mede te laten gaan, en daar van wettig betoog weder in te brengen.
Actum Amsterdam, den 17 April 1807.
J. J. Hartsinck
Commiss.

[23-04-1807]
Ik ondergeteekende Adriaantje van Amelroij wed. Simon van der Veer, consenteere bij dezen dat mijn zoon Simon van der Veer, zich in den echt vereenigd met Elizabeth Hoedemans
Ooltgensplaat den 23. April 1807
+ Dit handmerk is bij Arjaantje van Amelroij wed. van Simon van der Veer, zelfs gesteld, in presentie van L. de Ruiter??

[24-04-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant dat (men) noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Sijmon van der Veer j. m. gebooren te Bezooijen en woonende onder deese jurisdictie en Elisabet Hoedemans j. d. gebooren en woonende binnen Ooltgensplaet, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn huijden den 24 April 1807.
Dirk van Oostende
Js. Roodsant

[29-04-1807]
De regenten van het Aalmoesseniers Weeshuijs consenteere (voor zo veel haar aangaat) in de betoog-cedulle van Dirk van Dijk bruidegom woonende te Ooltgensplaat en Aaltje Kuipers bruid, woonende alhier om daar de bruidegom woond (en niet buiten de plaats van hunne wooninge) te mogen trouwen volgens de keure daar van ge??maneert
Amsteldam 29 April 1807
C. Vollenhoven
Als regent van ???t Aalmoesseniers Weeshuijs

[09-05-1807]
Dat Dirk van Dijk te Oeltjesplaat, Aaltje Kuijpers alhier haare drie weekelijksche uitroepingen van de puije dezer stede Amsteldamme, zonder enige verhinderinge, gehad hebben, en, dienvolgens, zo veel ons aangaat, in den huwelijken staat wel mogen bevestigd worden, betuige ik ondergeschreven secretaris van commissarissen van huwlijks-zaaken der voorsz. stede
J. Tiedemansen
Den 9 Maij 1807
Deze verleent, om te Oeltjesplaat te mogen trouwen

[22-05-1807]
Heden den 22en Meij 1807 zijn bij schout en scheepenen van de Oude Tonge, in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus van der Stam j. m. geb. te Ooltgensplaat, en wonende thans onder de jurisdictie van Den Bommel met Johanna Fransd. de Bonte j. d. geb. te Ooltgensplaat en wonende thans alhier, zoo werd den secretaris van Ooltgensplaat verzogt, de gewonelijke huwelijks proclamatien, wegens de voornoemde bruidegom en bruid?? aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen van dien, bij acte daarvan verslag te doen.
Actum Oude Tonge datum utsupra
Cs. Anemaet
gezw. klerk

[26-05-1807]
De ondergetekende vader en moeder van Marijia Paasen geve volkome toestemming aan haar dogter om met Aart Viszer haar in den egten huewelijken staad te laate verbinden
Actum Zuijdland den 26 Meij 1807
Adrijanus Paasen
X dit merk gesteld door Magrita van der Waal

[08-06-1807]
Ik ondergetekende vader van Aart Visser geboren in de Willemstat geve volkome vrijheijt om ondertrouw te doen met die geen die hij tot sijn bruijt verkosen heeft
Actum Klaaswaal den 8 Junij 1807
Arent Visser

[19-06-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphslant??
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Aart Visser j. m. geb. in de Willemstad en wonend in Dirksland en Maria Paze j. d. geb. en wonende alhier, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 19de Junij 1807.
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[26-06-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te worden Anthonij Korteweg Anthonijz?? j. m. gebooren onder Stellendam en woonende onder Goedereede en Susanna van Weel j. d. gebooren en woonende op Den Bommel, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn heden den 26 Junij 1807.
Kornelis Romijn
Teunis van der Haart

d??? Heer Ferleman
secretaris te O. Plaat

[26-06-1807]
mijn heer
Al zoo mijn zoon Antonij Korteweg voor nemens is na den afloop der ge woone proklamatin zig ten wettigen huwelijk te begeve met Su sanna van Weel is deze dienende om ued te berigte dat ik in dezen zeijns keuse volkome conzentere, maar mede na minzame groet de eer hebbe mij te noeme ued diens weerdig vriend
Antonij Kortweg
Stellendam den 26 Junij 1807

[29-06-1807]
Alzoo onze dogter met name Huijberdina Snijders, woonende alhier op de Hooge Swaluwe genegen is een wettig huwelijk aan te gaan met Gerret Rijkhuijse woonende in Flakque, dewelke aan ons hebbe versogt volkome concent in ons voorneemen, zoo verklaare Cornelis Verhage als stieff vader en Cornelia Huijbert van Dongen woonende alhier op de Hooge Swaluwe in haar versoek te consenteeren zoo ingelijk wij zijn doende bij deesen
Actum Hooge Swaluwe den 29 Junij 1807
Dit is het hand X merk van Cornelis Verhagen, verclaart niet te conne schrijve
Dit is het hand + merk van Cornelia Huijbertze van Dongen, verclaart niet te conne schrijve
Mijn present,
C. van Galen

[03-07-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Gerrit Rijkhuize weduwenaar van Kornelia Marinusz van Stel geb. en wonende onder deze jurisdictie met Huijberdina Snijders j. d. gebn. onder Oosterhout en wonende op den Hoge Swaluw, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn heden den 3 Julij 1807.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[06-07-1807]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris amptbewaarder van Dirksland dat Aart Visser j. m. en Maria Paze j. d. hunne drie huwelijks proclamatien op den 21e, 28e Junij en den 5e Julij 1807 onverhinderlijk hebben gehad, en dus dezelve perzonen deezen aangaande in den huwelijken staat kunnen werden bevestigd.
Actum Dirksland den 6e Julij 1807
J. Wijnekus

[09-07-1807]
Ik ondergeteekende Jan Hoogmoed gevee met deesee mijn onderteekening mijn volkoome toestemming en goedkeuring te kennen aan het gemeijnte bestuur van De Plaat om mijn zoon Leendert Hoogmoed in ondertrouw aan te tekenen met Kaatelijntje Pieterse Holleman.
Jan Hoogmoed
Sommelsdijk den 9 Julij 1807

[09-07-1807]
Ik ondergeteekende P. Holleman geven de vol koome mijne toestemming en goet keuring te kennen aan het gemijntebestuur van de Plaat om mijne dogter Katelijna Pieterse Holleman in ondertrouw aan te tekenen met Leendert Hoogmoet
P. Holleman +
Boulust den 9 Julij 1807

[10-07-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Leendert Hoogmoet j. m. gebn. en wonende te Sommelsdijk met Katalijntje Holleman j. d. gebn. te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn heden den 10 Julij 1807.
Corn. Anemaet
R. van Putten

Michiel Zweris bekent met volle genoegens te sijn dat mijn zoon Johannis Zweris onder de gebooden gaat met Maria van der Spaan
Michiel Sweris woonende tot Sommels Dijk

Michiel Sweeris bekent met volgenoegens te zijn dat zijn soon Johannis Sweeris met Marija van der Spaan onder de gebooden staat

[16-07-1807]
Consenteere ik ondergetekende Jan van der Spaan, dat Johannis Swerus zig in den huwelijken staat begeeve met mijn dogter Maria van der Spaan
Oude Tonge 16 Julij 1807.
Dit is het X handmerk van Jan vander Spaan gesteld in presentie van ons??
Cr. Anemaet??
A. Beket

[17-07-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naar luijt en innehoude der politijque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te worden Johannes Sweerus j. m. gebooren in?? Zommelsdijk en Maria van der Spaan j. d. gebooren en beijde woonende onder deeze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn huijden den 17 Julij 1807
Corns. Anemaet
R. van Putten

[12-07-1807]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris der steede Goedereede dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Antonij Korteweg Antonijz. j. m. geb. onder Stellendam en woonende onder Goedereede voornd. en Susanna van Weel j. d. geb. en woonende op Den Bommel, op den 28e Junij, 5 en 12 Julij alhier onverhindert zijn gepubliceert, en dus dezelve persoonen ons aangaande in den huwelijken staat kunnen worden bevestigd.
Actum Goedereede den 12 Julij 1807
D. Goekoop

[07-1807]
Ik ondergeteekende Jacob van Zanten, wonende in de Oude Tonge, geve bij dezen consent dat mijn dogter Lena van Zanten, zich in den huwelijken staat begeve, met den jongman Adrianus de Leeuw
Actum Oude Tonge den - Julij 1807
Dit X merk is gesteld bij Jacob van Zanten in presentie van als getuijgen Wullem Vogel??

Jacob van Zanten consenteere als datje mijn dogter ondertrouw doet Leena van Zanten met Adrianus de Leeuw

[17-07-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Adrianus de Leeuw j. m. gebooren onder Klundert en Lena van Santen j. d. gebooren onder de Oude Tonge en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, heden den 17 Julij 1807
Corns. Anemaet
R. van Putten

[23-07-1807]
Heeden den 23e Julij 1800 zeeven zijn bij schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge, in wettigen ondertrouw opgenoomen Olivier Jacobs j. m. gebooren te Brouwershaven en woonende onder Ooltgensplaat en Grietje Leegers j. d. gebooren en woonende alhier omme naar het eindigen der drie gewoone zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen, zoo werd den secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewone gebooden weegens den voorsz. bruidegom aldaar te doen afkondigen en bij acte daarvan verslag te doen.
Nieuwe Tonge datum utsupra
Als secretaris
C. Rippingh Gz

konsent aan mijn dogter heijndrika van der sloot om gebooden te geven en te laaten trouwen met kommer seedijk
huijbregt van der veer
L Smit

[21-07-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaagse proclamatien omme naer luijt en innehoude der polijtijcq ordonnantie in den huwelijken staate bevestigt te werden Kommer Zeedijk weduenaar, laest van Cathalina van?? Putten gebooren op Stadt aan t Haringvliet en Hendrica van der Sloot j. d. gebooren tot Middelharnis en bijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen zijn huijden den 21 Julij 1807
Js. Roodsant

[26-07-1807]
Dat hier hunne gewoone huwelijks proclamatien onverhinderd gehad hebben Leendert Hoogmoet j. m. geb. en woonende alhier met Katalijntje Holleman j. d. geb. te Sommelsdijk en woonende onder de jurisdictie van Adolphsland verklaard hier meede den ondergeteekenden secretaris van Sommelsdijk den 26en Julij 18C zeven.
P. Alderkerk

[26-07-1807]
Alle heeren ik ondergeteijkende geregtsboode van beide Zwaluwe als dat de drie zondagse huwelijkse proclamatien van Gerrit Rijkhuise en Huiberdina Snijders onverhindert zijn afgeloope kunne de zelve in den huwelijken staat voltrokken worden voor zoo verre als de Zwaluwe aan gaat
A(c)tum Hooge Zwaluwe den 26 Julij 1807
Jan P. Beljaers

[03-08-1807]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge dat Johannes Sweerus j. m. en Maria van der Spaan j. d. hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien zonder verhindering hebben gehad, zulks deselve persoonen deesen aangaande in den huwelijken staat kunnen worden bevestigd
Nieuwe Tonge den 3 Augustus 1807
C. Ripping Gz

[30-07-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden den weledelen heer Lambertus Kolf van Oosterwijk j. m. gebn. en wonende te Middelharnis met mejuffrouw Maria Anemaet j. d. gebn. en wonende binnen Ooltgensplaat, welke voornoemde perzonen bij ons ondergetekende schout en schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 30sten Julij 1807
W. A. van Gennep Justz
Gt. Tiggelman

[22-08-1807]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris amptbewaarder van Middelharnis dat de geboden van den weledelen heer Lambertus Kolff van Oosterwijk j. m. en mejuffrouw?? Maria Anemaet j. d. op den 2e, 9e en 16e Augustus 1807 ongehindert gegaan zijn, dus gemelde personen in den huwelijken staat kunnen werden bevestigt.
Actum Middelharnis den 22e Augs. 1807.
Als secrets. amptbewaarder
Leendert van den Tol

[07-08-1807]
Wij ondergetekende Henderik Ekhart en Johanna Hijmans echtelieden, verklaren met deze, dat wij aan onze meerder jarig dochter Elizabeth Ekhart, onze volle toestemming geven, om met den persoon van Gerrit Baasen, in ondertrouw te werden opgenomen
Actum Gorinchem, den 7 Augustus 1807.
Henderik Ekhart
Johanna Ekhart, geboore Heijmans

[15-08-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Gerrit Base j. m. gebn. te Bergen en wonende te Zuidland met Elisabet Ekhart j. d. gebn. te Leeuwaarde en wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 15 Augustus 1807
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[15-08-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Maghiel Pieterse j. m. met Adriaantje Kromdijk j. d. beide gebn. en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 15 Augustus 1807
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[16-09-1807]
Certificeere ik ondergetekende secretaris te Zuidland dat de huwelijks?? proclamati??n van Gerrid Base alhier te Zuidland onverhinderd zijn door gegaan op den 23 en 30 Augustus en den 6 September 1807 en dus UE met het bevestigen van dezelve onverhinderd kan doorgaan
Actum Zuidland den 16 September 1807
B. Wielander
secretaris

[22-09-1807]
ik ondergeteijken als moeder beken konsent te geven an Jills van den doel met wede Jakop muster ten hulijke gevn oolgensplaat den 22 september 1807
anentie van schouwen

[22-09-1807]
Ik daniel van den doel als voogt over Jillis van den doel geve hem premissie van mijn kand om te houwelijken met aaltje slijnger actum dirksland den 22 september 1807
daniel van den doel

[25-09-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jilles van den Doel j. m. gebooren tot Zommelsdijk en Aeltje Slinger wedue van Jacob Muster gebooren binnen Ooltgensplaet en beije woonende binnen Ooltgensplaet voornoemt, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Huijden den 25 September 1807
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[09-10-1807]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen, en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie, in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacob van der Veer j. m. gebooren tot?? ???s-Grevelduijn Cappel en Aeltje Mulder j. d. gebooren en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 9 October 1807
W. A. van Gennep Justz
A. van Weel
Corn. de Grijze

[08-10-1807]
Ik ondergeteekende Adriaantje van Ammelrooij weduwe van Simon van der Veer, consenteere dat mijn zoon, Jacob van der Veer, zich in den huwelijken staat begeve, met Aalte Mulder jonge dogter van Teunis Mulder
Ooltgensplaat den 8 October 1807.
Dat dit merk + bij Adriaantje van Ammelroij, wede. Simon van der Veer zelvs gesteld is getuigd L. de Ruiter??

[09-10-1807]
Eerwaarde heeren van ooltgensplaat en Adolfsland daar zal voor UE verschijnen op heeden den 9 october 1807 om ondertrouw te doen aalie Mulder Wij als ondergeteijkende als aangestelde voogden aangestelt over de Minder iaarige kinderen van den overleeden T. Mulder; Bekennen volkomen konsent te weesen en in te stemmen met dit huiwik van aalie Mulder met Jacop van der Veer;
Johs. Holsappel
Willem Baas

D. Doon aan Willem Baas

agt huijse????
mijn beminde vriende en vugel over mij kinders Ik Laat U weet als dat mijn dogter aalie van menntie Is om onder trou te Don Daar Ik t Jan Wort van het Geven t welke Zij van U ok vrindelijk versoekt en versoeke soo blijfen Wij Met vel agt u Edeldinarse??
De Weede van Tun Mul
Willem Baas

Wij Ondergeteekende Bekenne ten Vollen Vergenoegt Te Zijn Met het Aanstaande Houwelijk Van Mijn Dogter Maatje Teunis Ruijtenberg En Leendert Boon Geeve Daar Volkoome Order toe Te Laaten de Gebooden passeren Tot het Houwelijk Van Ons Als Vader en Moeder
Teunis Ruijtenberg En Susanna Van den Tol

[06-11-1807]
Aan schout en schepenen van Adolphsland??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naer luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Leendert Boon Abrahzn. j. m. gebn. en wonende te Ooltgensplaat en Maatje Ruitenberg j. d. geb. te Middelharnis, en mede wonende binnen Ooltgensplaat voornt., welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 6den November 1807
Js. Roodsant
R. van Putten

[23-11-1807]
Dat hunne drie zondagsche huwelijks proclamatien hier onverhinderd hebben gehad Leendert Boon Abrahmsz., j. m. geboren en wonende te Ooltgensplaat en Maatje Ruitenberg, j. d. geboren te Middelharnis en woonagtig te Ooltgensplaat voornoemd., getuigd hiermede de ondergetekende secretaris van Middelharnis heden den 23e November 1807.
L. Kolff

[15-12-1807]
Ik Dingeman Raap bekenne als voogt over Jannitje Breemans volkome genoegen de hebben om ondertrouw de doen met Jacop Vogel
Actum den 15den desemper 18(0)7
Digeman Raap

[15-12-1807]
ik onGeteekende Bouwen Breeman als voogd over Janie M Breeman hebbende Gehoor het ver Zoek van haar om in ondertrouw werden op Genoomen met Jacop vooGel En ten blijke van volkoome GenoeGen hebbe boven Genoede voogd Dit met zin hantekeninG bekraGtiGt
Actum oolsplad den 15 Decem. 1807
Bouwen Breeman

[18-12-1807]
Aan schout en schepenen van Adolfsland??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Jacob Voogel j. m. gebooren in de Oude Tonge en Jannetje Marinusz Breeman j. d. gebooren en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 18 December 1807.
Js. Roodsant
R. van Putten

[17-12-1807]
Ik onder getekende P. Holleman geve mijn volkoome genoege en goet kueren Te kenne aan het gemeente bestuer van de plaat om mijn Zoon Arie Holleman in onder Trouw Te doen aan Tekennen met Eliezabeth menschscaar onder den Bommel Den 17 December 1807
P. Holleman +

[18-12-1807]
Aan schout en schepenen van Adolfsland??
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Arij Holleman j. m. gebooren onder Zommelsdijk en Elisabet Menschaar j. d. gebooren in de Oude Tonge en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen sijn,
Heden den 18 December 1807.
Js. Roodsant
R. van Putten