Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties en huwelijkstoestemmingen en ???voltrekkingen etc. 25 mei 1715 ??? 18 april 1727

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
10 : II

1715 - 1727

[25-05-1715]
Aen de E. E. agtb. heeren en geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijx proclamatien naer luijt der politice ordonnantie te ontfangen (omme naer het onverhindert voort gaen van dien) in den huwelijken staet bevestigt te mogen werden
Huijbert Joosten van?? Zwetsen jonghman gebooren tot Antewijn gelegen onder het destrict van Rijssel woonende alhier, bruijdegom ter eener met Jaepie Franse jonge dogter gebooren in de Zuijtsijde onder dese jurisdictie ende woonagtigh aldaer, in desen geadsisteert met haer moeder Teuntie Pieters dewelke verclaerde in het huwelijk te consenteren, bruijt ter andere zijde
Welke voorn. persoonen bij ons onderges. schout ende scheepenen in volge voors. in ondertrouw sijn op genomen, ende de gebooden geconsenteert den 25en Meij 1715
Schout en scheepenen geexhibeert dat wegens het gemeenelants regt aengevinge bij den bruijdegom en bruijt is gedaen onder de classis van pro deo
Johan Mijs
Cornelis Blieck
Corn. Boon 1715

[25-05-1715]
Comparerende ter secretarie van Ooltgensplaet Huijbert Joosten van Zwetsen ende Jaepie France dewelke verclaerde genegen te sijn omme sigh met den anderen ten huwelijken staet te begeven ende ten opsigt het middel op het trouwen geemaneerdt te gehooren onder de classis van pro deo. Actum Plaet den 25e Meij 1715
Dit nevenstaende merk X is gestelt door Huijb. Joosten van Zwetsen
Dit nevenstaende merk + gestelt door Jaepie Franse
Mij present
D. v. Erling

[13-05-1715]
Aen de E. E. agtb. heeren en geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huwelijkse proclamatien naer luijt der politice ordonnantie te ontfangen (omme naer het onverhindert voort gaen der selver) in den huwelijken staet bevestight te mogen werden
Barent Janse van Dorsmont weduwenaer van Arjaentie Floore Pels geboortigh in de Hoeven en woonende alhier, bruijdegom ter eener met Maria Cornelisse van Dijke jonge dogter gebooren tot Isselsteijn mede woonagtigh alhier, bruijt ter andere sijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout ende scheepenen in volgen voors. in ondertrouw sijn opgenomen ende de gebooden geconsenteert den 13en Meij 1715.
Schout en scheepenen geexhibeert dat wegens het gemeenelants regt aengevinge bij den bruijdegom en bruijt is gedaen onder de classis van pro deo
Johan Mijs
Corn. Boon 1715
Cornelis Blieck

[13-05-1715]
Comparerende ter secretarij van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc. Barent Janse van Dorsmont wed.naer van Ariaentie Floore Pels, ende Maria Corn. van Dijke dewelke verclaerden genegen te sijn omme sigh met den anderen te begeeven ten huwelijken staet ende ten opsigt het middel op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo. Actum Plaet den 13e Meij 1715
Dit nevenstaende merk + gestelt bij Barent Janse van Dorsmont
Dit nevenstaende merk + gestelt bij Maria Corn. van Dijke
Mij present
D. v. Erling

[02-05-1716]
Claes Pietersz Keijser en Jobje Jansz Vreeswijk sijn voor schout ende schepenen alhier van de Oude Tonge op heden den 2e Meij 1716 in ondertrouw opgenomen en dewijle den bruijdegom Claes Pietersz Keijser onder de jurisdictie van Ooltgensplaat is woonagtigh soo wert aen den Ed. geregte aldaer versoght om nevens ons de drie sondaegse proclamatien te laten afkondigen. Toirconde geteekent desen 2e Meij 1716
Bij mij secretaris van de Oude Tonge
Joh. Anemaet
Hebben op ???t middel op het trouwen ge??maneert verclaert te gehoren onder het classis der onvermogende

[02-05-1716]
Meij 3 ,, 10 ,, 17
Laauwerens Kornelisse Spaepen jongman wonende tot Ooltgensplate met Elsje Jans Weiman jonge dogter wonende tot Middelharnis, sijn in wettige ondertrouw opgenomen den 2e Meij 1716, Actum Middelharnis den 2e Meij 1716
In absentie van den Pt. d??? Hr. Magerus uit naam van d??? ouderlingen deser get. bij mij Tomis Harweijer, Gerret C. Koninck, J. v. Leiden schoolmr.

[13-11-1716]
Compareerde ter secretarij van Ooltgens Plaet Huijberd Anderiesse van Roo jonckman ende Crijntje Dorsmans wede. van Adriaen Heijndrickse van den Eede dewelcke verclaerde haer selven met den anderen willen begeven in den huijwelijcken staet ten opsigte het gemeenelands regt te behooren onder het classis van pro deo, actum binnen Ooltgens Plaet den 13e November 1716
In kennisse van mij secrts.
W. van Dam

[13-11-1716]
Aen de E. E. agtb. heeren en geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt der politiicque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voort gaen der selver in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Huijbert Andriesse van Roo, meerderjarigh jonghman geboortigh van Oosterhoudt en woonende alhier, met Crijntie Dorsman, wede. van Adriaen Hen. van den Eede, geboortigh ende woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter ander sijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout amptbewaerder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en de geboden geconsenteert den 13e Novemb. 1716
Geexhibeert dat wegens t gemeenelants regt onder de classis van pro deo aengevinge is gedaen??
Witte van Dam
Dirck van Adrijchem
Corn. Boon 1716

[11-12-1716]
Aen de E. E. agtb. heeren en geregte van Adolps Landt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versouken in ondertrouw opgenomen te werden ende dien volgende haer huwelijckse proclamatien naer luijt ende innehoude der polliticque ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den E. heijligen egten staet bevestigt te werden
Antonij Jans Vervort jongman geboortigh van Breedae woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Dingna Jacobs Kats wede. van Aert Verboom geboortigh ende woonagtigh onder dese jurisdictie, bruijt ter ander zijde
Welke voornoemde persoonen alhier bij ons ondergesz. schout amptbewaerder en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen ende geboden geconsenteert den 11e Decemb. 1716
Aen ons geexhibeert dat wegens het gemeenelants regt niet is ontfangen maer?? de aengevinge gedaen onder het classis van pro deo
Corn. Boon 1716
Cornelis Blieck
Jan van Halteren 1716

[11-12-1716]
Compareerde ter secretarije van Ooltgensplaet Antonij Jans Vervort ende Dingna Jacobs Cats dewelke verclaerde genegen te zijn omme?? met den anderen ten huwelijcken staet te begeven ende ten opsigte het middel op het trouwen geemaneerdt te gehooren onder het classis van pro deo. Actum Plaet den 11e Decemb. 1716
D. van Erling 1716

[06-03-1717]
Aen de E. E. agtb. heeren en geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versouken in ondertrouw opgenomen te werden ende dien volgende haer huwelijks proclamatien naer luijt ende inhoude der polliticque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den E. heijligen egten staet bevestigt te werden
Gerrit Lattis jongman geboortigh in s Princelant woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Jannetie Pieters Verbeeck jonge doghter geboortigh ende woonagtigh onder dese jurisdictie, bruijt ter ander zijde
Welke voorn. persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen ende geboden geconsenteert den 6e Maert 1717
Aen ons geexhibeert dat wegens het gemeenelants regt niet is ontfangen maer?? de aengevinge gedaen onder het classis van pro deo
Johan Mijs
Johannes Bouwman
Corn. Boon 1717

[07-03-1717]
Wij ondergeteekende als voogden over Jannetie Pieters Verbeecq verclaere bij desen in het huijwelijk met haer en Gerrit Lattis te consenteren, tot blijke van waerheijt desen bij ons onderteekent binne Oude Tonge den 7e Maert 1717
IJan Pouse +
Neelije Pouse +

[06-03-1717]
Wij ondergeteekende Gerrit Lattis ende Jannetie Pieters Verbeecq verclaeren bij desen genegen te zijn omme ons met den anderen ten huijwelijken staet te begeven ende ten opsigte het middel op het trouwen geemaneert te gehooren onder het classis van pro deo. Actum ter secretarij van Ooltgensplaet huijden den 6e Maert 1717
Geert Sijme Lof
Dit nevenstaende merk + gestelt door Jannetie Pieters Verbeecq
Mij present
D. van Erling, clerk

[19-06-1717]
Aen de E. E. agtb. geregte van Adolps Landt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versouken in ondertrouw opgenomen te werden ende dien volgende haer huwelijx proclamatien naer luijdt ende innehoude der polliticque ordonnantien te ontfangen volgens het geexhibeerde consent van haere voogden soo ten respecte van den bruijdegom als de bruijt, omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den?? heijligen egten staet bevestigt te werden
Gelijn Cornelis Waepens jongman gebooren ende woonagtigh onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Maetie Pieters Verbeeck jonge dogter gebooren ende woonagtigh onder dese jurisdictie, bruijt ter ander sijde
Welke voornoemde persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen ende geboden geconsenteert den 19e Junij 1717
Aen ons geexhibeert dat wegens het gemeenelants regt niet is ontfange maer de aengevinge gedaen is onder het classis van pro deo
J. Ruijchrok 1717
Corn. Boon 1717
Aeren van Putten

[17-06-1717]
Hoeven den 17 Junii 1717
Jacob Conincx als vooght van het weeskint van Elisebet Gelijns, en Jacob Meeuwisen Stoffelen als toe siender van het selven beijde als gestelt bij het testement dat de vrou in haer leven heeft gemackt, geve volle ondersasie ende last van de selve te laten trouwe desen jongman genaemt Gelijn Cornelis Wapens
Jacob Conincx
Jacob Meeusen Stoffelen
Dit onderteeckent van de vooght en toesiender

Ick Jan Pousen van der Weel wesende gestelt voght over Matien Pierssen Verbeeck, en Cornelia Pousen van der Weel wesende daer mede te vrede dat gij lieden haer boden geven sult

[19-06-1717]
Compareerde ter secretarije van Ooltgensplaet Gelijn Corn. Waepens ende Maetie Pieters Verbeek dewelke verclaerde genegen te zijn omme met den anderen te trouwen beide ten opsigte het middel op het trouwen geemaneerdt te gehooren onder het classis van pro deo en actum Ooltgensplaet den 19e Junij 1717
Als clerk
D. van Erling

[18-11-1718]
Aen de E. E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeke in ondertrouw opgenomen te werden ende dien volgende haer huwelijx proclamatien naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den?? huijwelijken staet bevestigt te werden
Hendrik Barentse Kok meerderjarigh?? jongman geboortigh uijt Munster Landt, en woonagtigh onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Cornelia Aertse de Leeuw meerderjarige dogter geboortigh van de Hooge Zwaluw, en mede woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter ander sijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en de geboden geconsenteert den 18e Nov. 1718
Aen den geregte vertoont dat de aengevinge wegens ???s lants regt pro deo is gedaen
Witte van Dam
Johannes Bouman
Gabreil Hanenbergh

[30-06-1719]
Aen de E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haer huwelijxe proclamatie naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voort gaen van dien in den?? huijwelijken staet bevestigt te werden
Jan Bastiaense van Beek weduwnaer van Commertie Lelijenburgh geboortigh van Woe(n)sdregt en woonende alhier, bruijdegom ter eenre, met Barbel Biljet wede. van Jan Marcelisse Boogert geboortigh van Maestrigt en mede woonende alhier, bruijt ter ander sijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw sijn op genomen end??? gebooden geconsenteert, actum den 30e Junij 1719.
De aengevinge wegens s lants regt onder de classis van pro deo gedaen
Dirck van Adrijchem
J. van Halteren

[03-01-1721]
Aen de E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijxce proclamatie naer luijt ende innehoude der politijcque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voort gaen van dien omme in den huijwelijcken staet bevestigt te werden
Johannis Jongebloet geboortigh van de Oude Tonge en woonende aldaer, bruijdegom ter eenre, met Lijsbet Corn. de Lange wede van Arij Cleijdijk geboortig van de Oude Tonge en woonende op Den Bommel, ter andere sijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schepenen in ondertrouw zijn opgenomen en d??? geboden geconsent.t, actum den 3en Jannij. 1721
Is gebleken dat de aengevinge onder de classis van drij gll. wegens s??? lants regt is gedaen
Bruijdegom en bruijt in de quohieren van den 200e penn. niet bekent
Dirck van Adrijchem
J. van Halteren 1721

[08-07-1720]
Extract uijttet trouwboek der Vrijheijt Etten
Francois Stevens Cranenburg, jongman geboren, en wonende alhier, met Ariaantie Arie Dorsman, jonge dogter geboren onder Ooltiensplaet, in den Landen van Flacquee, en wonende aldaer, sijn ingeschreeven om na gedaane drie sondaagse proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum 8e Julij 1720.
Coram Deo Hr. Johannes Botterschot, en Sr. Francois Comans, schepenen der Vrijheijt Etten
Accordeert mettet voorsz. trouw-boek
J. van Riel
Subj. s.ris

[01-09-1720]
Verclaere ick dese ondertijckent, voster der heerlijcxheijt Dongen, dat persoone in dese anexte acte vermelt haer drie sondaeghse procklematien hebbe gegeven en dattere geen stoornis ofte verhinderingh is geschiet. Actum Dongen den eersten September 1720
Fsso. Niermans 1720??

[15-08-1720]
Alsoo op den 15e Aug. 1720 voor de E. agtb. heeren van de wet alhier in ondertrouw sijn opgenomen Jan van Diest weduwnaer van Janneken Jans de Vos geboortigh en woonende tot Donge bruijdegom ter eenre, met Johanna Andriesse van Rooij, jonge dogter geboortigh van Oosterhout en woonende alhier onder het district van Ooltgensplaet bruijt ter andere sijde, soo wert hier mede versogt den heer secrets. van Dongen off die sulx com(m)iteert den voorn. Van Dienst te geven drij huijwelijx gebooden ten eijnde naer de expiratie en onverhindert voort gaen van dien desen persoonen in den huijwelijken staet mogen bevestigt werden. Ten oirconde acte s.ris van Ooltgensplaet get.
W. van Dam

[20-01-1720]
Ick ondergesz. secretaris van de Oude Tonge in Grijsoort verklare dat Joannis Jongebloet bruijdegom ter eenre ende Lijsbet Cornelisse de Lange bruijt ter andere sijde van de puije alhier drie sondaegse proclamatien sonder eenige verhinderinge hebben gehadt sulcks de voorsz. persoonen ons belangende in den egten huwelijken staet met den anderen konnen werden bevestigt. Toirconde geteeckent 20en Januarij 1720
Joh. Anemaet secrets.??

[31-01-1721]
Aen de Ed. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politicque ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voort gaen van dien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Lejier Jacobse Lejierse jongman geboortig van de Oude Tonge en woonende aldaer, bruijdegom ter eenre, met Geertruij Adriaense Santboer jonge dogter geboortig onder de jurisdictie van Ooltgensplaet en woonende aldaer, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen sijn op genomen in ondertrouw en d??? geboden geconsent.t, actum den 31e Januarij 1721.
Aengevinge onder 3 gl. gedaen
Den bruijdegom en bruijt staen in t quohier van den 200e penn. niet bekent
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman
1722 zie inliggende verklaring

[15-02-1722]
Ick ondergesz. secretaris van de Oude Tonge verklare dat Legier Jacob(s) Lejierse bruijdegom ter eenre ende Geertruije Adriaense Santboer bruijdt ter andere zijde alhier drie sondaegse proclamatien onverhinderdt hebben gehadt sulks de voorsz. persoonen ons belangende tot Ooltgensplaet in den egten huwelijken staet konnen werden bevestight. Toirconde get. 15e Februarij 1722
Bij mij secrets.??
Joh. Anemaet

[30-05-1721]
Aen de Ed. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huijwelijxce proclamatie naer luijt ende innehoude der politicque ordonnantie te ontfangen omme naer het o(n)verhindert voort gaen van dien omme in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Gerrit Janse van den Bleek jongman geboortig en woonende in de Oude Tonge, bruijdegom ter eenre, met Jannetje Jaspers van Dueren jonge dogter gebooren en woonende onder Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en d??? geboden geconsenteert, actum den 30e Meij 1721.
Aengevinge pro deo wegens slants regt gedaen
C. Paling 1721
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman

[30-05-1721]
Ick ondergesz. verclaere mij selven te willen begeven in den huijwelijken staete met Gerrit Janse van Bleek, woonende in de Oude Tonge en ten opsigte s??? lants regt te gehooren onder de classis van pro deo. Actum Ooltgensplaet den 30e Meij 1721
Jannetie IJasperse van Dueren
In kennisse van mij als gelaste van de secrets.
Jan Bane

[29-05-1721]
Pro deo
Ick ondergesz. Gerrit Jansz van den Bleeck, woonagtig alhier in de Oude Tonge tot Ooltgensplaet sullende trouwen met Jannetie Jaspersze verclaere dat ik aengaende des gemeene lands middel op het trouwen geemaneerdt ben gehorende onder het classis der onvermogende. Actum Oude Tonge 29e Meij 1721
Dit merk X is gestelt bij Gerrit Jansz van den Bleeck
In presentie van mij ondergesz. secrets. van de Oude Tonge aen wien de voorsz. aengevinge als onvermogende gedaen. Actum utsa.
Joh. Anemaet

[22-08-1721]
Aen de Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politicque ordonnantie te ontf. omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Marcus Janse de Gijse wedr. van Cornelia Adriaens, geboortigh van Colooij, en woonende alhier, bruijdegom ter eenre, met Ariaentie Roele j. d. geboortigh?? van de Made en woonende aldaer, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw sijn op genomen end??? gebooden geconsenteert, actum den 22e Aug. 1721.
Aengevinge pro deo wegens s lants regt gedaen
C. Paling 1721
Johannes Bouman
J. van Halteren 1721

[15-09-1721]
Marcus Jansse de Gijse, weduwenaar van Cornelia Adriaanse, geboortig van Calooij en woonende tot Ooltjens Plaat, en Adriaantje Cornelisse Roele, weduwe van Dingeman Cornelisse, gebooren en woonende op de Made, hebben hare drie huwelijkse proclamatien sonder eenige verhinderinge alhier gehad, mogen derhalven wel (wat ons aangaat) t??? Ooltjensplaat in den houwelijken staat bevestigt worden, waarin we de voorsz. des Heeren segen toewenschen
Gedaan op de Made d. 15 Sept. 1721
Ne sijne drii
Jac. Rhijnvisch
Predt. aldaar
Den 21e Sept. 1724(?) in den huijwelijken staet bevestigt

[06-09-1721]
Aen de E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgens (Plaet), Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politicque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voort gaen van dien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Hendrik Grandraet jongman geboortig van Geugen Gulligerlant en woonende(n) aldaer, bruijdegom ter eenre, met Clara Jans wede. van Carel Steijn geboortig en woonende in de soo genaemde agt huijsen onder de jurisdictie van Ooltgens Plaet, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen sijn op genomen in ondertrouw en d??? geboden geconsenteert, actum den 6en Septemb. 1721.
Aengevinge pro deo wegens slants regt??
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman
Ruijghrok 1721

[27-09-1721]
Huijden den 27e September Anno 1721 sijn voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Cornelis Adr. de Beer wedr. van Jannetie Jansz van Goch, woonagtig tot Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre met Adriaentie Keijsers jonge dogter geboren tot Rosendael en al verscheijde jaren alhier in de Oude Tonge gewoont hebbende bruijt ter andere sij(n)de omme naer dat de drie sondaegse geboden sonder verhindering gegaen sijn ter deser plaets in den egten huwelijcken staet bevestigt te werden. Waeromme den secretaris tot Ooltgensplaet versoght werdt wegens den bruijdegom, aldaer de geboden af te condigen en dat ons sulcks bij acte mag blijcken. Toirconde dese bij mij secrts. van de Oude Tonge onderteekent huijden 27 7ber als boven??
Joh. Anemaet

[03-10-1721]
Aen de E. agtb. heeren schout en schepenen van Adolpslant, dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien, naer luijt ende innehoude der politicque ordonnantie te ontfangen, omme naer het onverhindert voort gaen in den huwelijken staet bevestigt te werden
Cornelis Claesse Verbogt geboortigh van Essen en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Josijna Arens van Hoogerheijde, jonge dogter van de Oude Tonge, en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende alhier voor schout en schepenen in ondertrouw sijn op genomen, en haere geboden geconsenteert, actum den 3e Octob. 1721
Aengevinge pro deo wegens ???s lants regt gedaen
C. Paling 1721
Johannes Bouman
J. van Halteren 1721

[03-10-1721]
Aen de E. agtb. heeren schout ende schepenen van Adolpslant, dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien, naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Dirk Janse van Gool?? jongman geboortigh van de Oude Tonge en woonende aldaer, bruijdegom ter eenre, met Willemijna Pieters Verbeecq jonge dogter, geboortig en woonende onder Ooltgensplaet, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende alhier voor schout en schepenen sijn op genomen in ondertrouw, en d??? geboden geconsenteert, actum den 3e Octob. 1721
Aengevinge pro deo gedaen
C. Paling 1721
Johannes Bouman
J. van Halteren 1721

[25-10-1721]
Dirk Janse van Goole bruijdegom ter eenre en Willemijna Prs. Verbeek bruijt ter andere zijde, hebben alhier in de Oude Tonge, alwaer den voorsz bruijdegom is woonagtich, drie sondaegse huwelijks proclamatien onverhindert aen den anderen gehadt, sulcks de voorsz. persoonen ons belangende tot Ooltgensplaet in den egten huwelijcken staet konnen en mogen werden bevestigt. Toirconde dese bij mij secrets. van de Oude Tonge onderteeckent den 25e October 1721
Joh. Anemaet

[24-10-1721]
Verklare ik ondergesz. secretaris van de Oude Tonge in Grijsoort als dat Gerrit Janse van den Bleeck, bruijdegom ter eenre, en Jannetie Jaspers van Dueren, bruijt ter andere sijde, alhier in de Oude Tonge onverhindert drie aen een volgende huwelijcks proclamatien hebben gehadt, sulcks de voorsz. persoonen ons belangende tot Ooltgensplaet alwaer den ondertrouw is geschiet, in den egten huwelijcken staet mogen werden bevestigt. Toirconde geteeckent 24e Octob. 1721
Joh. Anemaet, secrs.??

[05-12-1721]
Aen de Ed. agtbare heeren schout ende schepenen van Adolpslant, dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatie naer luijt ende innehoude der politicque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Pieter Pierse Huijge jongman geboortig van Sonnebeecq en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, met Berbele Pieter(s) Smits laest wede. van Jacobus Cornelisse Tijs geboortig van de Oude Tonge en woonende mede onder dese jurisdictie
Welke persoonen bij ons ondergeteekende alhier voor schout en schepenen sijn opgenomen in ondertrouw, en d??? geboden geconsenteert, actum den 5e December 1721
Aengevinge pro deo wegens s lants regt??
C. Paling 1721
Dirck van Adrijchem
Gabreil Hanenbergh

[27-12-1721]
Cornelis Marcelisse Terions jongman ter eenre ende Debora de Loeker jonge dogter ter andere zijde en beijde woonagtig alhier in de Oude Tonge, sijn voor schout ende schepenen alhier in de Oude Tonge huijden desen 27e December 1721 in wettige ondertrouw opgenomen en mits den bruijdegom laest heeft gewoondt onder Ooltgensplaet, soo werd dhr. secretaris aldaer versogt dat de gewoonelijcke drie sondaegse proclamatien aldaer mede mogen werden affgecondight en dat ons bij acte daer naer mag blijcke dat sulcks onverhindert is geschiedt. Toirconde geteeckent 27e Decemb. 1721
Bruijdegom ende bruijt hebben verklaert aengaende des gemeene lands trouwregt te gehoren onder het classis der onvermogende
Joh. Anemaet

[08-07-1722]
Alsoo Pieter Corn. van St. Annelant jongman woonagtig onder Ooltgensplaet ter eenre ende Elisabet de Loecker jonge dogter woonagtig alhier ter andere sijde in de Oude Tonge, heden den 8e Julij 1722, voor schout ende schepenen van de Oude Tonge voornt. in wettige ondertrouw sijn opgenomen, soo werdt dhr. secretaris van Ooltgensplaet versogt aldaer ter plaetse de gewoonelijcke huwelijks proclamatien mede aff te condigen ende nae verrichting vandien daer acte ter ordinare forma van te geven. Toirconde geteeckent 8 Julij 1722 bij mij secrs.
Joh. Anemaet??
Het gemeene lands trouw regt tot 3 gl. is van de bruijt alhier betaelt en werdt dhr. secrs. van de Plaet versogt voor de affcondigingh het regt van den bruijdegom te ontfangen

[28-08-1722]
Aen de Ed. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijcxe proclamatie naer luijt ende innehoude der politicque ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Willem Cornelisse den Beer jongman geboortigh van Tilburg en woonende binnen Ooltgens Plaet, bruijdegom ter eenre, met Bastiaentje Janse Bouwe jonge dogter geboortig van Nieuw Vosmaer en woonende binnen Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen sijn opgenomen in ondertrouw?? en d??? geboden geconsenteert, actum den 28e Augustij 1722
Aengevinge pro deo??
C. Paling??
Dirck van Adrijchem
Gabriel Hanenbergh

[15-12-1722]
De naevolgende persoonen sullen vergaderen in den huiwelijcken staet als namentlijck Pr. Prse. van den Eijnden, jonghman gebortigh van Eeckeren gelegen ontrent Antwerpen en woonaghtig tot Oltiensplaet met Pitronella Adriaense Maes jonge dogter gebortigh en woonagtigh alhier op de Hooge Swaluw
Indien ijmandt iets soude mogen hebben waer omme de voorsz. persoonen niet soude connen werden bevestigt die addresseren sigh tijdelijck en dat ter plaetse daer sulcx behoort
Verclaere en attesteren ick ondergesz. secrets. der heerlijckheden en dorpen van de Hooge en Lage Swaluwe dat voor d??? schepenen alhier de voorsz. persoonen wettelijck in ondertrouw sijn opgenomen en ingeschreven.
Ende deweijlen den bruijdegom is woonende op Oltiensplaet voorsz., derhalven soo moet de drij gewoonelijcke sondaegse proclamatie aldaer mede gedaen en gegaen werden gelijck versogt wert bij desen te doen.
De eerste op sondagh den 20. Decemb.
De tweede op sondagh den 27e dito??
en den derde sondagh den 3 Januarij 1723
Actum Hooge Swaluwe desen 15e Decemb. 1722
Den 4 Januarij 1723 attestatie J 6 sts uijtgegeven
A. C. Pels 1722

[22-01-1723]
Aen de E. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haer huijwelijcxe proclamatie naer luijt en innehoude der politicque ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voort gaen van dien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Huijbert Janse van Nispen jongman gebooren en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet voorsz., bruijdegom ter eenre, met Marija Santboer jonge dogter geboren en woonende mede alhier, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en d??? geboden geconsenteert, actum den 22e Januarij 1723.
C. Paling 1723
Gabriel Hanenbergh
C. Ruijghrok 1723
Het s??? lants regt nevens t regt van den ondertrouw betaelt
Bruijdegom en bruijt staen in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[22-01-1723]
Wij ondergeteekende verclaren ons selven met den anderen te willen begeven ten huijwelijken staete, en tot voldoeninge het ???s lants regt op het trouwen geemaneert te gehooren ider onder de classis van drij gulden, actum den 22e Januarij 1723
H. J. van Nispen
Marija Sanbor
Solvit ???t regt
Witte van Dan 1723????

[28-08-1722]
Aen de E. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijcxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politique ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Wouter Janse van Made bejaard jonghman geboortigh van de Maede en woonende onder Oosterhout, bruijdegom ter eenre, met Marija Hendrix Vendrooij wed. van Corn. Pieterse Moerenhout, geboortig?? van Oosterhout en woon(en)de in de soo genaemde Langstraet onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en d??? geboden geconsenteert, actum den 28e Januarij 1723
Gabriel Hanenbergh
C. Ruijghrok 1723
Aengeving van slants regt gedaen
T regt van den ondertrouw voldaen
Bruijt en bruijdegom staen in t quohier van den 200e penn. niet bekent

[21-02-1723]
Wouter Jansen van Made, bruidegom, en Maria Henderiks Venderoij, bruijdt, hebben bij ons wettelijk haer drie houwelijksproclamatien onverhindert gehadt, mogen daerom (wat ons belanght) wel te Ooltiesplaat of elders werden ingesegent, actum Oosterhout den 21 Febr. 1723
q : t : et peto ?io sijn,
EScoma : v : d : m : ibidem

[25-06-1723]
Zijn bij ons ondergete. in ondertrouw (bij een acte pro deo) opgenomen. En dewijl de bruidegom t??? Ooltgensplaat woonagtig is, so versoeken wij de EE. Broeder en opsiender aldaar, om beneffens ons de drie huwelijks proclamatien te laten gaan, ten eijnde de voorsz. etc.
Made den 25 Junij 1723
Ne sijnedrii
J. Rhijnvisch, predt. aldaar??

[17-09-1723]
Aen de Ed. agtbaare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versouken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijxe proclamatien naer luijt en innehoude der politique ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Joost Hendrixe van den Sanden jonghman geboortigh van Den Bommell onder dese jurisdictie en woonende aldaer, bruijdegom ter eenre, naer vertoont schriftelijk consent van sijn moeder, met Annetje Gillis van Streeke jonge doghter geboortig?? onder dese jurisdictie en woonende aldaer, dogh laest gewoont hebbende onder d??? Oude Tonge, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende in ondertrouw zijn opgenoomen ende de gebooden geconsenteert, actum den 17e Septemb. 1723
Gabrieel Hanenbergh
Ad. de Jongh
Corn. Quint
Bruijdegom en bruijt staen in t quohier van den 200e penn. niet bekent
Gebleken dat wegens s lants regt aengevinge pro deo is gedaen

[03-10-1723]
Ik ondergesz. secretaris van de Oude Tonge in Grijsoordt, verklare dat Joost Hendriks van den Zande, bruijdegom ter eenre, ende Annetie Gilis van Streecke, bruijdt ter andere sijde, ter puije alhier drie aen een volgende sondaegse huwelijkse proclamatien onverhindert hebben gehadt, sulcks de voorsz. persoonen ons belangende tot Ooltgensplaet in den egten staet konnen werden bevestigt. Toirconde geteekent 3e Octob. 1723
Joh. Anemaet??

[15-09-1723]
Ik ondergesz. Annetje Hendrikx van den Enden consenteere bij dezen, aan mijjn zoon Joost Hendrikx van den Zanden, zig te begeven in den H. houwelijken staat met Annetje Jilles van Streke, en wenschende dat de Heere hun beijde geve gezontheid, vrede, welvaerdt en de vreese zijns H. naams. ???Toorkonde dezen onderteekend op Den Bommel dezen 15den van Sept. 1723
Dit + het ijgen gesteld handteiken bij Annetje Hendrikx zelfs gesteld, in presentij van??
Ant. van Weel

[17-09-1723]
Wij ondergesz. verclare ons selven te willen begeven ten huijwelijken state ende ten opsigte van het gemeene lants regt te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 17en September 1723.
Dit merk + bij Joost Hendrikse van den Sande selffs gestelt
Dit merk S bij Annetje Jillis van Streke selffs gestelt
Mij present??
Joh. de Jongh 1723

[17-10-1723]
Cornelis Janse j. m. geboortig van Eeckeren en Grietje Corn.se Roele j. d. geboortig van de Made en beijde woonende tot Ooltjensplaat, hebben hunne drie gewoonlijke houwelijkse proclamatien alhier sonder verhindering gehad, mogen derhalven wel (wat ons aangaet) in den huwelijken staat t??? Ooltgensplaat bevestigt worden, waarin we de bovengesz. des Heeren segen toewenschen
Made den 17 Octbr. 1723
Ne sijnedrii
Jac. Reijnvisch,
Predt. aldaar

[29-09-1723]
Aen den Ed. agtbaren geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende hare huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politique ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den huijwelijken staet bevestight te werden
Cornelis Janse jonghman geboortigh van Eekere en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Grietje Corn. Roele jonge dogter geboortigh?? van de Made en woonende mede onder dese jurisdictie, naer vertoont schrifftelijk consent van haer moeder Sijke Tijsse, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergesz. schepenen vermits d??? apsentie van de schout in ondertrouw zijn opgenoomen ende de gebooden geconsenteert, actum Ooltgensplaet den 29en Septemb. 1723
Gabrieel Hanenbergh
Ad. de Jongh
Corn. Quint
Bruijdegom en bruijt staen in t quohier van den 200e penn. niet bekent
Is gebleken dat wegens den bruijdegom?? en bruijt aengevinge wegens ???s lants regt pro deo is gedaen

[29-09-1723]
Wij ondergesz. Corn. Janse en Grietje Corn. Roele verclare ons selve te wllen begeven ten huijwelijken state en ten opsigte s??? lants reght te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 29en Septemb. 1723
Cornelis Jansen
Dit merk + is bij Grietje Corn. Roele selffs gestelt
Mij present
Joh. de Jongh 1723
In kennisse van mij als clerk vande : sub.
Joh. de Jongh 1723

[27-09-1723]
Uijt de Maade den 27 September 1723
Ick Sijcke Tijse de moeder van Magrita Cornelus Roele staa ter volle toe dat sij in den houwelijcke staat mag gaan met volle konset met Cornelus Janse
Dit is + het hant?? merck van de weduwe van Cornelus Roele die genamt Seijcke Tijse

[16-10-1723]
Extract uijt het trou-register der kke. van Ter Heijden alwaar staat
Den 16 October 1723 sijn in wettige ondertrouw opgenomen Glijn Cornelisse Wapens, wed.naar van Maeijke Pieters Verbeek, wonende onder Ooltiensplaat, met Elizabeth Willemse Broek j. d. geboren en wonende Ter Heijden, nademaal den voorsz. bruijdegom onder de jurisdictie van Ooltiensplaat is wonende worden d??? heeren en opsieners der kke. etc. aldaar versogt neffens ons de drij houwelijks proclamatien te doen afkondigen en ons bij nood tijdelijk kennisse te geven, datum ut supra,
Uijt name des E. kkraads
H. Plassius predt.

[19-11-1723]
Aen de Ed. agtbaare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versouken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haare huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politique ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaan vandien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Aart Floore Pels laast wed.r van Willemijntje Cornelis van den Biggelaar, geboortigh van Oosterhout en woonende in de Zuijtsijde onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Marija Cornelisse Brouwer weduwe van Niclaas Smits, geboortig?? van Princelant en woonende in de Langstraat mede onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende scheepenen in ondertrouw zijn opgenoomen ende de gebooden geconsenteert, actum den 19en Novemb. 1723
Johannes Bouman
Ad. de Jongh
Corn. Quint
Bruijdegom en bruijt staen in t quohier van den 200e penn. niet bekent

[19-11-1723]
Wij ondergesz. Aart Floore Pels en Marija Cornelis Brouwers verclaare ons selve te wllen begeven ten huijwelijken staate en ten opsigte t gemeenelants regt te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaat den 19en Novembr. 1723
Dit merk X?? is bij Aart Floore Pels selffs gestelt
Maria Cornelssen Brouwersse
Mij present
Joh. de Jongh 1723

[31-12-1723]
Aen de Ed. agtbaare heeren gereghte van Adolpslant dat men noempt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haare huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politique ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaan vandien in den huijwelijken staet bevestight te werden
Hendrik Willemse van Herp laast wed.r van Catharijn Teeuwis, geboortigh van Herp, en woonende onder dese jurisdictie, met Lijsbet Pieters van Oeveren jonge doghter, geboortigh alhier en mede woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schepenen van Adolpslant voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen ende de gebooden geconsenteert, actum den 31en Decembr. 1723
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman
Ad. de Jongh
Bruijdegom en bruijt staen in t quohier van den 200e penn. niet bekent

[31-12-1723]
Wij ondergesz. Hendrik Willemse van Herp en Lijsbet Pieters van Oeveren verclaaren ons zelven met den anderen te willen begeven ten huijwelijken state en ten opsighte t??? gemeenelants reght te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaat den 31en Decemb. 1723
Dit merk X is bij Hendrik van Herp selffs gesteldt
Dit merk X is bij Lijsbet Pieters van Oeveren selffs gesteldt
Mij present??
Joh. de Jongh 1723

[04-02-1724]
Aen de Ed. agtb. heeren en gereghte van Adolpslant dat men noempt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versouke in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende hare huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politique ordonnantien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaan vandien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Jan Poulusse van der Weell jonghman geboortigh onder de Oude Tonge en woonende onder deese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Teuntje Teunis Cornelisz jonge doghter geboortigh van Oosterhout en meede woonende onder deese jurisdictie, bruijdt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen van Adolpslant voornt. in ondertrouw zijn opgenoomen ende de gebooden geconsenteert, actum den 4en Februarij. 1724
C. Paling 1724
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman

[28-02-1724]
Jan Paulus van der Weell j. m. van de Oude Tonge en wonende te Ooltiesplaet, ende Teuntie Teunis Cornelissen j. d. van Oosterhout en wonende te Ooltiesplaat, hebben hier in onse kerke haere houwelijks proclamatien onverhindert gehad, mogen daerom wat ons belanght wel in den eght vereenight werden te Ooltiensplaat ofte elders.
Actum Oosterhout den 28 Febr. 1724.
g. t. Ndie sijn.
EScoma, v. d. m. ibidem

[31-03-1724]
Op den 31e Maert 1724 sijn alhier in de Oude Tonge voor schepenen in wettige ondertrouw opgenomen Jan Bouwensz weduwenaer van Teuntie Hendriks woonagtig onder Ooltgensplaet met Elisabeth Bodt weduwe van Cornelis Prs. van St. Annelandt woonagtig onder dese jursdictie ende dewijle den bruijdegom is onder Ooltgensplaet woonagtigh soo werdt de heer secretaris aldaer ofte den genen dien het competeerdt versogt de gewoonelijke en behorende drie sondaegse geboden nevens ons te doen aff condigen omme daer naer de voorsz personen in den egten staet te konnen werden bevestigt. Toirconde geteekent 1e April 1724
Bij mij secrets
Joh. Anemaet??

[08-04-1724]
Aen de Ed. agtb. geregte van Adolpslant dat men noempt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende hare huijwelijxe proclamatien naer luijt ende innehoude der politique ordonnantien te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den huijwelijken staat bevestigt te werden
Herman Hugose Santboer jonghman geboortigh onder de jurisdictie van de Oude Tonge ende woonende onder de Nieuwe Tonge, bruijdegom ter eenre, met Lena Johannisse Braber jonge doghter geboortigh van Den Bommell onder dese jurtisdictie, en woonende aldaar, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schepenen in ondertrouw zijn opgenoomen ende de gebooden geconsenteert, actum den 8en Aprill 1724
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman??
Corn. Quint
Bruijdegom ende bruijt staen in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[07-04-1724]
Ik ondergesz. Lena Johannisse Braber verclare mij selven te zullen begeven ten huijwelijken staete met Harman Hugose Zantboer woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en ten opsigte ???s lants regt te gehooren onder de classis van drij gulden verclaere mij conform aen te geven, actum den 7en Aprill 1724,
Dese letteren l ij b gestelt bij Lena Joh. Braber
Solvit het voors. regt
Witte van Dam 1724

[08-04-1724]
Ik ondergesz. Harman Hugosz Zantboer jongman wonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, mij sullende begeven ten huijwelijken staete met Lena Johannisz Braber, jonge dogter woonende onder Ooltjensplaet verclaere derhalve mij ten regarde het middel op t trouwen ge??maneerd, aen te geven onder de classis van drij gulden omme die conform t voorsz. regt aen den lande te voldoen en verantwoorden als naer behooren.
Actum Nieuwe Tonge 8e April 1724
Harman Huijgo Santboer
Dese bovengenoemde sa. van drij gulden bij mij onderget. ontf. den 8e April 1724
L. C. Paling secrets.

[24-04-1724]
Ik ondergesz. secrets. van de Nieuwe Tonge certificeere bij desen, dat Harman Hugose Santboer bruijdegom ter eenre, ende Lena Johannisz Braber, bruijt ter andere sijde, hunne ord. drije sondaegse huijwelijx proclamatien, sonder eenige verhinderinge, van des dorps raethuijse hebben gehad, konnende oversulcx ten dien regarde de voorsz. persoonen in den h. huijwelijken staet ingelijft ende bevestigt werden.
Ten?? oork. get. desen 24 April 1724
L. C. Paling secrets.

[20-09-1724]
Huijden den 20e Septemb. 1724 soo sijn voor schout ende schepenen alhier in de Oude Tonge ondertrouwt Sr. Pieter Cornelisse van St. Annelant wedr. van Elisabet de Loeker woonagtigh onder Ooltgensplaet, met juffrouw Cornelia de Ruijter wede. van de heer Joannis van der Eijden woonende alhier, en de wijl den bruijdegom onder Ooltgensplaet is woonagtig soo werdt dhr. secretaris aldaer versogt de nodige drie aen een volgende sondaegs proclamatien ter selver plaets te doen affcondigen, ende het zelve bij acte ons gebleeken sijnde gem. persoonen in den egten staet te konnen bevestigen.
Toirconde geteekent bij mij secrets.
Joh. Anemaet??

[01-12-1724]
Aen de Ed. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende hare huijwelijks proclamatien naer luijt en inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voort gaen vandien in den H. egten staet bevestigt te werden
Docus Veijs jongman geboortig van Moen in t Lant van Vlaenderen en wonende onder dese jurisdictie, bruijdigom ter eenre, met Cornelia Cornelis Kok wede. van Dingeman Pieterse van der Made woonende mede onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen alhier bij ons ondergeteekende schepenen in ondertrouw zijn opgenomen ende gebooden geconsenteert, actum den 1 Dec. 1724
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman??
Gabrieel Hanenbergh
Is gebleken dat wegens slants regt aengevinge onder de classis van pro deo is gedaen
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penn. niet getaxeert

[01-12-1724]
Wij ondergesz. Docus Veijs en Cornelia Cornelis Kok verclaren genegen te sijn ons selven te willen begeven ten huijwelijken state en ten opsigte slants regt opt middell van trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo, actum den 1e Decembr. 1724
D I V
Dese boovenstaande letteren sijn bij Docus Veijs selffs gesteldt
Cornelia Cornelis den Cock
Mij present
J. de Jongh

[01-12-1724]
Aen de Ed. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende hare huijwelijks proclamatien naer luijt en inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen, omme naar het onverhindert voort gaen vandien in den H. egten staet bevestigt te werden
Tomas van Heumen wednr. van Cristina Pieters Stolk geboortigh van Heumen, en woonende in de Nieuwe Tonge, bruijdigom ter eenre, met Jannetje Jaspers van Dueren wede. van Gerrit Jansz van den Bleecq geboortig en woonende op Den Bommel onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke perzoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen ende gebooden geconsenteert, actum den 23e Maert 1725.
C. Paling 1725
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman??
Is gebleken dat ten opsigte den bruijdigom in de Nieuwe Tonge aengevinge onder de classis van pro deo is gedaen
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penning niet getauxeert

[24-03-1725]
Pro deo
Ik ondergez. Thomas van Heumen laest wedewenaer van Cristina Prs. Stolk, sullende begeven ten huijwelijken staete met Jannetje Jasperts van Dueren, wede. van Gerrit Janze van den Bleeck, woonende onder de jurisdictie van Ooltjensplaet verclaere mij ten opsigte het middel op t trouwen ge??maneerd aen te geven onder de classis van pro deo, actum Nieuwe Tonge den 24e Maerd 1725
Dit merk N is bij Thomas van Heumen gesteld in presentie van mij??
L. C. Paling
De aengevinge pro deo gedaen sijnde ontf. nihil. Datum uts.
L. C. Paling secrets.

[23-03-1725]
Ik ondergesz. Jannetje Jaspers van Dueren verclare genegen te zijn omme mij te begeven ten huijwelijken state, met Tomas van Heumen, woonende in de Nieuwe Tonge en ten opsigte s??? lants regt te gehooren onder de classis van pro deo, actum Plaet den 23e Maert 1725.
Jannete Jas van Duere
In kennisse van mij als klerk van den secrets.??
Brievingh

[28-04-1725]
Aen den E. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende hare huijwelijx proclamatien naar luijt en innehoude der politicque ord.tie te ontfangen, omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staet bevestigt te werden,
Hermanis Hend. Backer, jonghman geboortigh en woonende alhier, bruijdegom ter eenre, met Dijna Jans Boogert jonge dogter, mede geboortigh en woonende alhier, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw zijn opgenoomen ende hare gebooden naer vertooninge van consent van bruijts moeder (ge)consenteert, actum den 28e Aprill 1725
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
C. Paling
Bruijdegom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxeert

[28-04-1725]
Ick onder geteijckende Baerber Beijet stemme toe aels dat mijn dogter Dijna Jans Boogge ijn ondertrou maegh werden op genoemen ael soo ijck moeder en voegt ouer haer ben, actom Oude Tonge den 28 Aprijl 1725
Dijt merck + is gestelt dor Baerber Beijet

[27-04-1725]
Wij ondergesz. Hermanus Hendrikse Backer ende Dina Jans Boogert verclaren genegen te zijn omme ons te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte slants regt te gehooren beijde onder de classis van onvermogen, actum Ooltgens Plaet den 27e April 1725.
Dit merk + bij Hermanus Backer zelfs gestelt
Dit merk + bij Dijna Jans Boogert gestelt
In kennisse van mij als klerk van den secretaris
Brievingh

[07-09-1725]
Aen den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden, en dien volgende hare huijwelijx proclamatien naar luijt en inhoude der politique ord.tie te ontfangen, omme naar het onverhindert voortgaan vandien, in den H. egten staat bevestight te werden
Claes van Dueren, jonghman geboortigh en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Lena Michielse van der Made jonge dogter geboortigh van de Made en woonende mede onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergeteekende schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw zijn opgenoomen ende hare gebooden geconsenteert, actum den 7e Sept. 1725.
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
Ad. de Jongh

[07-09-1725]
Wij ondergeteekende Claas van Dueren en Lena Michiels van der Made verclare bij desen genegen te zijn ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte t gemeene lants reght op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaat den 7en Septembr. 1725.
Dit merk + is bij Claas van Dueren selffs gestelt
Dit U ist merk van Lena Michiels van der Made
Mij present als clerk van den secretaris
Joh. de Jongh

[04-01-1726]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende hare huijwelijks proclamatien naer luijt en inhoude der politique ord.tie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien, in den H. egten staet bevestigt te werden,
Marcus de Gijse wednr. van Arjaentje Cornelis Roele, geboortig van Calooij en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Maria Hendriks van Venderooij wede. van Corn. Prse. Moernout geboortig van Oosterhout en mede woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons ondergesz. schout en schepenen, in ondertrouw sijn opgenomen ende hare geboden geconsenteert, actum den 4e Januarij 1726.
Gebleken dat de aengevinge van s lants regt bij bruijdegom en bruijt onder de classis van pro deo is gedaen
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penn. niet getauxeert
C. Paling 1726
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman

[04-01-1726]
Pro deo
Wij ondergesz. Marcus de Gijse ende Maria Hendriks van Venderooij beijde woonende in de Langstraat onder de(se) jurisdictie verclaren bij desen genegen te zijn omme ons met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte ???s lants regt te gehooren onder de classis van pro deo, actum Plaet den 4e Januarij 1726.
Maerkus de Gise
Mariken Hendrickx

[29-03-1726]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende hare huijwelijks proclamatien naer luijt en inhoude van de politijcque ord.tie te ontfangen, omme naer het onverhindert voort gaen vandien, in den H. egten staet bevestigt te werden,
Jan Poulusz van der Weel, wednr. van Teuntje Teunis Cornelisz geboortig onder de Oude Tonge, en woonende onder dese jurisdictie, bruijdigom ter eenre, met Maria Boodt jonge dogter geboortigh van de Laege Swaluw en mede woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen, bij ons ondergesz. schout en schepenen, in ondertrouw zijn opgenomen en haer geboden geconsenteert, actum den 29 Maert 1726.
Gebleken dat de aengevinge van s lants regt bij bruijdegom en bruijt onder de classis van pro deo is gedaen
Bruijdigom en bruijdt staen in den 200e penningh niet getauxeert
Acte na de Lage Swaluw gedepescheert omme aldaer de noodige drie sondagse proclamatien gedaen te werden
C. Paling 1726
Dirck van Adrijghem
Corn. Quint

[21-04-1726]
Verclaere ende attesteere ick ondergeteekende secretaris der heerlijckheden en de dorpen van de Hooghe en de Laege Swaluwen, dat Jan Paulusse van der Weel weduwenaer van Theuntie Theunis Cornelissen, geboortigh onder de Oude Tonge, en woonachtigh tot Ooltgensplaet ter eenre ende Maria Boodt jonge dogter geboortig van de Laege Swaluwe en woonachtigh als voore tot Ooltgensplaet, ter andere sijde, haere drie zondaegse of gewoonelijcke geboden van den raedhuijse alhier onverhindert hebben gehadt (konnende oversulcx deselve persoonen ons belangende) op Ooltiensplaet, Den Bommel in den egten huwelicken staet werden bevestigt, actum Hooghe Swaluwe desen eenentwintighsten April 1726,
A. C. Pels 1726, sris.

[29-03-1726]
Wij ondergesz. Jan Poulusse van der Weel en Maria Boodt verclaren bij desen genegen te zijn omme ons met den anderen te begeven ten huijwelijken state, en ten opsigte ???s lants regt te gehooren onder de classis van pro deo, actum ter secretarie van Ooltgensplaet, huijden den 29e Maert 1726.
Dit merk + is bij Jan Poulusse van der Weel gestelt
Maria A. Boodt
In kennisse van mij
Brievingh, klerk 1726

[04-02-1724]
Wij ondergesz. Jan Paulusse van der Weel en Teuntje Teunis Cornelisz verclaren bij desen ons zelven te willen begeven ten huijwelijken state en ten opsigte s??? lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, actum den 4e Februarij 1724
Dit merk + is bij Jan Paulusse van der Weel zelfs gestelt
Tuntijen Tuijs Cornelis
Mij present
Brievingh

[29-04-1726]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende hare huijwelijks proclamatien naer luijt, en inhoude van de politijcque ord.tie te ontfangen, omme naer het onverhindert voort gaen vandien, in den H. egten staet bevestigt te werden,
Gerrit Teunisz van de Fijndert, wednr. Van Maria Arens de Leeuw, geboortig van de Fijndert, en woonende onder dese jurisdictie, bruijdigom ter eenre, met Margarita Macghiels Pheijns, jonge dogter geboortig van Oosterhout, en woonende mede onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen, bij ons ondergesz. schout en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen en haer geboden geconsenteert, actum den 29e April 1726.
Bruijdigom en bruijt, staen in den 200e penn. niet getauxeert
Acte na Oosterhout gesonden omme de noodige drie Zondagse proclamatien aldaer mede gedaen te werden
C. Paling 1726
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman

[29-04-1726]
L. B. S. !
Gerrit Teunis van de Fijndert, wedewenaer wijlen Maria Ariens de Leeuw, bruidegom, ende Margrieta Machiels Pheijns, j. d. van Oosterhout, bruidt, hebben alhier bij ons haere drie wettige huwelijks geboden onverhindert gehadt, mogen daerom, onses belangens wel te Ooltgensplaet of elders in den eghten staet bevestight werden.
Actum Oosterhout den 29 April 1726
g. t. hdie sijnedrii
EScoma . v. d. m. ibidem

[05-04-1726]
Wij ondergesz. Gerrit Teunisse van de Fijndert en Margarita Pheijns, verclaren bij desen genegen te zijn omme ons met den anderen te begeven ten huijwelijken state, en ten opsigte ???s lants regt te gehooren onder de classis van pro deo.
Actum ter secretarie van Ooltgensplaet den 5e April 1726.
Dit + ist merk van Gerrit Teunisz van de Fijndert
Maget fet
In kennisse van mij
Brievingh, klerk

[15-06-1726]
Jodocus Vais (wedewenaer wijlen Cornelia Cocq) geboortigh van Moer in Flaenderen en wonende onder Ooltgensplaet, met Willemijna Luiken, j. d. van alhier ende alhier wonende, zijn bij ons in wettigh ondertrouw opgenomen, onder voorwaarde datse haer geboden te Ooltgensplaet ook moeten laeten gaen ende daer van te sijner tijd ons behoorlijk blijk vertonen. Actum Oosterhout den 15 Juni 1726.
g. t. Ndie sijnedrii
EScoma. v. d. m. ibidem??
??
[18-01-1727]
L. B. S. !
Jan van den Bergh j. m. van ende wonende te Ooltjesplaat ende Ariaantje Hermens van Venroij j. d. van Oosterhout woonende op de Houte zijn bij ende door ons, op heeden, wettelijk in eghte ondertrouw opgenomen, onder voorwaarde datse haere houwelijks proclamatien te Oolties Plaet ook laeten gaen, en ons van den uitslagh koome kennis geeven. Actum den 18 Jann. 1727 te Oosterhout.
g. t. Ndie sijnedrii
EScoma. v. d. m. ibidem

[21-03-1727]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende hare huijwelijkse proclamatien naer luijt en inhoude van de politijcque ord.tie te ontfangen, omme naar het onverhindert voort gaan vandien, in den H. egten staat bevestigt te werden,
Willem den Beer, wedr. van Bastiaantje Bouwe geboortig van Tilburgh en woonende binnen dese plaatse, bruijdigom ter eenre, met Jacomijna Aartse Pels jonge dogter geboortigh en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen, bij ons ondergesz. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen, en haar geboden geconsenteert, actum den 21e Maert 1726.
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getauxeert
Dirck van Adrijghem
Gabrieel Hanenbergh
Ad. de Jongh

[21-03-1727]
Wij ondergesz. Willem den Beer en Jacomijna Pels verclaren bij desen genegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken state, en ten opsigte het gemeenelants regt bij haar Ed. gr. mog. de heeren staten van Hollandt en Westvrieslant op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo.
Actum Plaat den 21e Mt. 1727.
Willem den Beer
Dit mertk + bij Jacomijna Pels selfs gestelt
Mij present
Hendrik van Dam 1727

[21-03-1727]
Ik onder geschreeve versoek aen schout en scheepen geregt van Ooltgensplaat dat gij gelieft aentetijken te saamen Willem den Beer met mijn dogter Jacomijna Pels want alsoo mijn konsent is dit hant merck is X gedaen bij Aert Floore Pels.
Actum den 21 Maert 1727

[21-03-1727]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelij(k)se proclamatien naar luijt en inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien, in den H. egten staat bevestigt te werden,
Marcus de Gijse laast wedr. van Maria Hendriks van Venderooij geboortigh van Calooij en woonende onder dese jurisdictie, bruijdigom ter eenre, met Maria Jacobs van der Hoeve jonge dogter geboortigh en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen alhier bij ons onderget. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen ende hare geboden geconsenteert.??
Actum den 21e Maert 1727.
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxeert
Dirck van Adrijghem
Gabrieel Hanenbergh
Ad. de Jongh

[13-04-1727]
Ik ondergesz. secrets. der stede en lande van Zevenbergen getuige en verclare mits desen dat de drij huwelijksproclamatien van Marcus de G[r)ijse laest weduwen. van Maria Hijndr. van Ven. woonende onder Ooltjesplaet met Maria Jacobs van der Houven jonge dogter geboortig onder Zevenb. voornt. en mede woonende onder Ooltjesplaet, ter puije van de stadhuijse alhier sonder eenige verhinderinge sijn gegaan.
Actum desen 13e April 1727.
Anemaet 1727

[21-03-1727]
Wij onderget. Marcus de Gijse en Marij Jacobsz van der Hoeve verclaren bij desen genegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het gemeenelants regt bij haar Ed. gr. mog. de heeren staten van Hollandt ende Wesrvrieslandt op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo. Actum Plaat den 21e Mt. 1727.
Marcijs de Gise
Dit merk + bij Marij Jacobsz van der Hoeve selfs gestelt
Mij present
Hendrik van Dam

[04-04-1727]
Alsoo op huijden den 4e April 1727 Nijs Arensz Bodt jongman geboortigh en woonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre met Jannetie Appolonaris Santboer jonge dogter geboren en woonende alhier in de Oude Tonge bruijt ter andere sijde alhier in wettigen ondertrouw zijn opgenomen soo wert dheer secretrs. van Ooltgensplaet ten opsigte den bruijdegom versogt ter plaetse aldaer gebruijckelijck drie huwelijcks geboden af te condigen ende naer uijttinge vandien daer van te geven acte in forma. Toirconde get. bij mij secretrs.??
C. v. d. Leur 1727

[18-04-1727]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt en inhoude der politicque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien, in den H. egten staat bevestigt te werden,
Pieter Janse Hoevan jonghman geboortigh onder het ambagt Crikkerbek en woonende onder dese jurisdictie, bruijdigom ter eenre, en Marij Jans van Gastel jonge dogter geboortigh onder de Oude Tonge en woonende op Den Bommel mede onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons onderget. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert.??
Actum den 18e April 1727.
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxeert
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
Corn. Quint 1727

[18-04-1727]
Wij onderget. Pieter Jansz Hoevan en Marij Jans van Gastel verclaren bij dezen genegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het gemeenelants lants regt bij haar Ed. groot mog. d??? heeren staten van Hollant en West Vrieslandt op het middel van ???t trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo
Actum Ooltgensplaat den 18e April 1727.
Piter Iansen Hoften
Dit merk + is bij Marij Jans van Gastel gestelt
Mij present als clerq van den secrets.
Hendrik van Dam 1727

[18-04-1727]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt en inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien, in den H. egten staat bevestigt te werden,
Andries Lucas Boogert jonghman geboortigh van de Nieuwe Tonge en woonende op Den Bommel onder dese jurisdictie, bruijdigom ter eenre, en Gooltje Gillis van der Bol jonge dogter geboortigh in de Oude Tonge en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons onderget. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert. Actum den 18e April 1727.
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxeert
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
Corn. Quint 1727
Den 13e Meij 1727 goet gevonden vermits den bruijdegom laest in de Nieuwe Tonge gewoont heeft, end??? bruijt in de Sommelsdijk soo werdt den voortgang van t huijwelijk belet, en sijn de gebooden alvorens in de N. Tonge en Sommelsdijk mede aff gecondigt

[01-06-1727]
Ik ondergeschreeve verklare bij desen ten versoeke van Andries Lucas Boogert dat sijne ord.s drie sondaagse gebooden omme met Gooltje Gillis van der Bol in den huijwelijken staat te treeden alhier sonder eenige verhinderen sijn gegaan. Actum Nieuwe Tonge den 1en Junij 1727
In absentie van den secretaris bij mij als president scheepen
J. Saep

[01-06-1727]
Ik ondergeschreve secretaris van Sommelsdijk (gelegen onder Zeelant) verklare dat Andries Lucasse Boogert jongman geboortig in de Nieuwe Tonge, en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, en Gooltje Gillis van der Bol, jonge dogter geboortig in de Oude Tonge, en mede present wonende onder de voorsz. jurisdictie, drie aen een volgende sondaegse huijwelijks proclamatien, ter puije van den raethuijze deser plaetze, hebben onverhindert gehadt, sulcx de voors. perzoonen ons belangende, in den huwelijken staet mogen werden bevestigt. Toirconde geteekent den 1en Junij 1727.
L. Cruijslander 1727

Wij gesamekijcke voghde van Andries Luijckas Bogars staen toe dat hij magh trouwe met soo versoeke der haven dat de heere haer bode geeft
I R Cornelis van Sintannelant

Ick Jelles Klase van der Bol vader en voght van Goltie Jellesse van der Bol ik geve last om den trouw aan te gaen met Anderies Luickese en ik blive u heeren dienaer??
Jelles Klase van der Bol

[18-04-1727]
Wij ondergesz. Andries Lucasz Boogerts en Goltje Gillis van der Bol verclaren bij desen genegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het gemeene lants regt bij haer Ed. groot mog. d??? heeren staten van Hollant en Westvrieslandt op het middel van ???t trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van pro deo.
Actum Ooltgensplaat den 18e April 1727.
Dese letteren A L B sijn bij Andries Boogert gestelt
Golte IJells van der Bol