Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen 12 februari 1808 ??? 26 december 1808

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
14 : II
1808

[12-02-1808]
Aan schout & schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Paulus Arij Huizers weduwenaar van Johanna de Bosson, gebn. in de Klundert met Maria Catharina de Bosson j. d. gebn. te Alphen en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 12 Februarij 18C agt
En welke ondertrouw is geschiet op brieven van decreet van Zijne Majesteit, den Koning van Holland van dato 11 Januarij 1808
Js. Roodsant
R. van Putten

[13-03-1808]
De burgemeester der stad Rotterdam, certificeert door deze, dat tusschen Paulus Arij Huisers, en Maria Catharina de Bosson, door den gezworen kamerbewarer van den raedhuize dezer stad zijn afgekondigt drie huwlijksche geboden, agter den anderen volgende, waer van het laetste gebodt is geproclameert den 13 Maert 1808.
En, naerdien de voorsz. geboden zijn gegaen zonder eenige verhindering of beletsel, kunnen de bovengemelde personen te Ooltgensplaat in den echten staet worden bevestigd.
Ten bewijze hiervan hebbe ik burgemeester voornoemd deze, door een der secretarissen, doen tekenen op den 13 Maert 1808.
Handtekening onleesbaar??

[05-02-1808]
Aan schout & schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Kornelis Holleman j. m. geboren te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie met Neeltje Imantz Mosselman j. d. geboren en wonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 5den Februarij 1808.
Corns. Anemaet
Dirk van Oostende

[05-02-1808]
Ik ondergeteekende Pieter Holleman geeve volkoome mijn genoege en goet kueren Tekenne aan het gemeentbestuer van de Plaat om mijn Zoon Corneelis Holleman in onder Trouw Te doen aan teekene met neeltje mosselman
onder den Bommel den 5 Februarij 1808
P. Holleman

[04-02-1808]
Ik onder Geteekende konsenteere dat Neeltje Iman Mosselman Zig in den Huwelijken staat begeve met Cornelis holleman
actum bommel den 4 Februarij 1808
Iman Teunisse Mosselman

[13-02-1808]
Aan schout & schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Mels van Meggele weduwenaar van Jannetje Driesprong gebn. onder Adolfsland met Antoinette de Jong j. d. gebn. onder ???t Haagje beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 Februarij 1808
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[19-02-1808]
Aan schout & schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Krijn Okker j. m. gebn. op Stad aan ???t Haringvliet, en wonende binnen Ooltgensplaat met Dingena van Loon j. d. geb. en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 19 Februarij 1808.
Gt. Tiggelman
R. van Putten

[16-02-1808]
Weij ondergeschreeve Kornelis Romijn En pieter van Loon als Voogden vaan dingena van Loon geeve beij deezen ons Consent en toestemming aan de zelve voornoemde dingena van Loon In haar voorgenome en aan te gaane Huwelijk met kreijn Okker
Bommel den 16 februarij 1808.
Kornelis Romijn??
Pieter van Loon

Gelieft dese persoonen te bevorderen in haar huwliks voor neemen Naamentlik krijn ocker en Dingena van Loon
Door Mij Cornelis van Loon

[04-03-1808]
Aan schout & schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Pieter van Wenen weduwenaar van Maria Willemse gebn. op den Hitzerd en Neeltje van Sintannaland weduwe van Matheus van der Veer gebn. op Stad aan ???t Haringvliet en beide wonende op den Bommel, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 4den Maart 1808.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[11-03-1808]
Aan schout en schepenen van Adolpsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luid en innehoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Arent Pieterz Kievit j. m. geboren en woonende binnen Ooltgensplaat en Adriaantje Gerritz Wielaart weduwe van Jan van der Veer, geb. en wonende binnen Ooltgensplaat, welke persoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolpsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Huiden den 11en Maart 1808.
Dirk van Oostende
R. van Putten

[11-03-1808]
Ik ondergetekende Pieter Kievit Consenteere dat mijn Zoon Arend Kievit Zich in den Huwelijken Staat begeve met Adriaantje Wielaart, weduwe van Jan van der Veer
Ooltgensplaat den 11 Maart 1808
Pieter arense Kievit

[11-03-1808]
Aan schout en schepenen van Adolpsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens, hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luid en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Andries van Zwartenberg, weduwnaar van Pieternella Kachelland, gebn. in de Willemstad, en wonende op Den Bommel, en Lena van Dijk, weduwe van Leendert van Schouwen, geboren te?? St. Maartensdijk, en wonende onder deze jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolpsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 11en Maart 1808.
Dirk van Oostende
R. van Putten

[18-03-1808]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Pieter den Ouden j. m. gebn. te Lillo met Christina Goosses weduwe van Jan Buis geb. op de Made en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Huijden den 18e Maart 1808.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[16-03-1808]
Bekenne Dat Pieter Den Ouden bij mijn den tijd van Zeeven of agt jaar Getrouw Zijn werk uenigt en Gedaan Heeft
Actum den 16 Maart 1808
A. v. Schouwen

[01-04-1808]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen, en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien, omme naer luijt en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Willem Donkersloot weduenaer van Johanna Geus gebooren tot Meeuwen in den lande van Heusden en Lena Duijm wedue van Dirk Reurs gebooren tot Nimweegen en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 1 April 1808
Corns. Anemaet
Gt. Tiggelman

[01-04-1808]
Heeden den 1e April 1808 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Dingeman Adrianusz Moijaart j. m. geb. onder de jurisdictie van St. Adolphsland en woonende op Den Bommel en Willemina van Eesteren wede. van Cornelis Kreeft alhier geboren en woonachtig.
Zoo werd de secretaris van St. Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. verzogt, de gewoone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien, daarvan bij acte verslag te doen.
Actum Oude Tonge do. utsa.
Cs. Anemaet
gezw. Klerk

[02-04-1808]
Aan schout en scheepenen van Adolpslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigd te werden Pieter van Loon j. m. gebooren tot Middelharnis en Pietertje van Poortvliet j. d. gebooren en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 2 April 1808,
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[08-04-1808]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden, Arendt Breur j. m. gebooren en woonende tot Dirkslandt en Annetje de Graeff j. d. gebooren en woonende binnen Ooltgensplaat, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 8 April 1808.
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[02-04-1808]
dirksland den 2 april 1808 Ik Wullem breur als vader en Wulletie van Waart als moeder Zijn beijde ten volle daar in?? tede te vreede dat mijn Zoon Arend breur zig zelven in den heuweleijken Staat begeeft met Annetje de Graeff
Wilm breur

ik Willem De Graaf als vader en Jannitije Kreeft als moeder bekenne beijde Consent te hebben Dat onse Dogter Annitije De Graaf sal ondertrou doen Met Aern Bruer
Willem De Graaf

[25-04-1808]
Dat de drie huwelijks geboden van Arend Breur & Annetje de Graaff op den 10e, 17e & 24e April 1808 onverhindert zijn gegaan, getuigt de ondergeteekende secretaris van Dirksland den 25e April 1808.
D. v. Weel, secrets.

[15-04-1808]
Aan schout, en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien, omme naar luid en innehoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden: Pieter Kapteijn j. m. gebooren binnen Ooltgensplaat en Maria Beijer j. d. gebooren onder deese jurisdictie en beijde woonende binnen Ooltgensplaat, welke persoonen, bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreeve, in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn,
Huiden den 15 April 1808.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[15-04-1808]
Ik ondergeteijkende Pietertje van toosten weedewe van Leendert Beijje Perremeteer Aan mijn Dogter Maria Beijje om haar Zelleven In Den huwelijken staat te begeeven Met Pieter Kappeteijn
actum oplaat den 15 april 1808
dit handmerk + Gesteld door de weduwe Leendert Beijje
Mij prezent Gt. Tiggelman

[15-04-1808]
Aan schout, en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens, hunne drie zondaagse proclamatien, omme naar luid en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te worden Cornelis Dirksz Verlee j. m. gebooren binnen Ooltgensplaat en Grietje Lijdens j. d. gebooren onder deese jurisdictie en beijde woonende binnen Ooltgensplaat, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn.
Heden den 15 April 1808.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[19-08-1808]
Ik ondergeteken Dielis van Wanroeij En Maria Valk Egtelieden tot Loon op Zand Geeft volle Magt Aan Mijn Dogter Maria van Wanroeij om Ten Huwelijk te Gaan Met Leendert van Der Reijde Actum Loon op Zand Den 19 April 1808
Dit Hand Merk + is Gesteld Door Dielis van Wanroeij In presentie van Jacobus De meijer

[22-04-1808]
Ik ondergetekend Jacobus van Der Reijde En Elisabet Geijsel Egtelieden onder Den Bommel Geeven volle magte Aan ons Zoon Leendert van Der Reijde om ten Huwelik te Gaan Met Maria van Wanroeij
Bommel Den 22 April 1808
X Dit Hand Merk is Gesteld Door Jacobus van Der Reijde in presentie Van Jac De Meijer

[22-04-1808]
Aan schout en schepenen van Adolfsland,
Verzoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien, omme naar luid en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te worden Leendert van der Heijde j. m. gebn. en wonende op Den Bommel met Anna Maria van Wanroeij j. d. gebn. te Loon op Zand, en wonende op Den Bommel, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn.
Heden den 22. April 1808.
Corns. Anemaet
Gt. Tiggelman

[07-05-1808]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge, dat de drie zondagse huwelijks geboden van Leendert van der Heijde j. m. en Anna Maria van Wanroeij j. d. alhier onverhindert gegaan zijn
Actum Nieuwe Tonge den 7 Meij 1808.??
C. Ripping Gz

[10-06-1808]
De ondergeteekende armmeester van den groten - of dorps armen deezer plaats, consenteere bij dezen, dat Neeltje Staepel, j. d., in het huwlijk treedt met Ruilof Ruilofsz van Putten, j. m., wonende te Ooltgensplaat.
Middelharnis den 10e Junij 1808.
A. v. d. Mark??

[11-06-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude de(r) politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Ruijloff Ruijloff van Putten weduwenaer van Neeltje de Ruijter gebooren binnen Ooltgensplaet en Neeltje Stapel j. d. gebooren tot Middelharnis en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorsz. in wettigen ondertrouw opgenomen zijn.
Heden den 11 Junij 1808.
Corns. Anemaet
Js. Roodsant

[16-06-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Gerrardus Hosemans j. m. gebooren tot ter Heijde en Pieternellea van Steen j. d. gebooren onder Gastel en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 16 Junij 1808.
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[08-07-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politiecque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Marinus Jansen j. m. gebn. te Halteren en thans woonagtig in de Oude Tonge met Jannetje de Boo j. d. geb. te Melissant en woonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 8 Julij 1808
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[01-07-1808]
Ik geef volmagt aan Meijn soon marijnis Jansen gebooren te halteeree om onder trou te doen Met Janneetie de boo aktum halteeree den 1 Julij - 1808
Kooba Mulders

[02-07-1808]
Ik bekenne met Vool genoegen dat mijn dogter jannetie de boo ondertrouW doet met marinis jansee
melissand den 2 julij 1808
martintie Lufler

[25-07-1808]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van d??? Oude Tonge dat de drie gewone huwelijks proclamatien van Marinus Jansen j. m. geb. te Halteren thands woonagtig in de Oude Tonge met Jannetje de Boo j. d. geboren te Melissant en wonende onder de jurisdictie van St. Adolphsland onverhinderd zijn afgelopen.
Oude Tonge, den 25e Julij 1808
Pr. Anemaet

Ik ondergetekende Maria Janse Geef Volle ordre Aan Mijn Zoon Matijs Anse om ondertrouw te Doen Met Dingena tijsse
Dit hand Merk X is Gesteld door Maria Janse In presensie van Mijn??
Antonij Van Wijk

IK onder getekende jozefus tijssen geef Volle order Aan mijn dogter Dingenaa tijsse om ondertrouw te doen met matijs anse
Dit hand merk X is gesteld Door jozefis tijssen in presensie van mijn ianaotten woonende op de maaden

[15-07-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien omme naar luit en innehoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Mattheijs Hanze j. m. gebn. onder de jurisdictie van Adolphsland met Dingena Tijse j. d. gebn. op de Made en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettige ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 15den Julij 1808.
A. van Weel
Corns. Anemaet
Corn. de Grijze

[15-07-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Maggiel de Leeuw j. m. gebn. onder de Nievaard gezegd de Klunderdt met Kornelia Hutteman j. d. gebn. te Ooltgensplaat en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schout en schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 15 Julij 1808.
A. van Weel
Corns. Anemaet
Corn. de Grijze

[07-1808]
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Dirk Hintema weduenaer van Sija Spoor gebooren op de Laege Swalue met Maria van Alphen j. d. gebooren tot ter Heijde en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorsch. in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den Julij 18C agt
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[24-08-1808]
Ik ondergetekende pietertje breeman als moeder van Johanes Looman geve bij desen Consent en toestemming aan den Zelven mijn voornoemden Zoon in zijn voorgenoemde huwelijk Met Jacomijntje Mast
Bommel den 24 Augustus 1808
X dit is het hant merk van pietertje breeman ons bresent T. v. der haart en Corns. Romijn

[22-08-1808]
Ik ondegeteijkende Jacob Mosterdijk in qualitijd Als Eenige over gebleve voogt over het kind van Arie van der Mast en Adriana Tras genaamt Jacoomijtie van der Mast consenteere voor zoo verre het mij Aangaat in ondertrouw werde opgenome met Johannes Looman
Herkinge den 22 Augustus 1808
Jakob Mosterdijk

[26-08-1808]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in huwelijken staete bevestigt te werden Johannes Loomen j. m. gebooren op Den Bommel en Jacomijntje van der Mast j. d. gebooren in de Nieuwe Tonge en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 26 Augustus 1808
Dirk van Oostende
Js. Roodsant

[09-09-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politiecque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Kornelis van Schouwen weduwenaar van Maartje Dirkz Schuurman gebn. en wonende op Den Bommel met Angeniete Hilleman weduwe van Hendrik Nattekaas gebn. onder Den Bommel?? en thans mede op Den Bommel woonagtig, welke perzonen bij ons ondergetekende schout amptbewaarder en schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 9 September 1808
Corns. Anemaet
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

Bij manghement van zeegels, deeze op blank papier afgegeeven, zullende dezelve worden ingewisseld wegens behoorlijk zeegel.

[14-10-1808]
Heden den 14e October 1808 bij schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Huibregt van der Hart j. m. geb. en wonende alhier met Pietertje de Ruiter j. d. geb. op Den Bommel en wonende onder deeze jurisdictie, zoo word den secretaris van Ooltgensplaat, den Bommel etc. verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens de voornoemde bruid aldaar te doen afkondigen, en naer het eindigen derzelve, bij acte daar van verslag te doen.
Actum Oude Tonge dato utsupra
Als secretaris
Pr. Anemaet??

[14-10-1808]
Heeden den 14e October 1808 voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Huibregt van der Hart j. m. geb. en wonende alhier en Pietertje de Ruiter j. d. geb. op Den Bommel en wonende onder deeze jurisdictie, zoo wordt den secretaris van St. Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc. verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens de bruid aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien daar van bij acte verslag te doen
Oude Tonge dato utsa.
C. Anemaet
gezw. Klerk

[31-10-1808]
oud gastel?? den 31 october 1808 ik ondergeteekende geve Consent om johannes harmans jonghman geboren onder nieuw gastel in ondertrou te laten treeden met mariea minkenbargh geboren in de oude tong
Cornelis hagens als voogdt van den voornoemden johannes harmans

[04-11-1808]
Wij ondergeteekende, beide wonende onder Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. certificeeren bij dezen, dat de persoon van Jan Hermans, onafgebroken, meer dan een jaar en zes weken, op deze jurisdictie heeft gewoond, in de Zuidzijde, onder Adolphsland voorz.
Den 4den November 1808.
Pieter Geluk
Johannes Sielemans

[04-11-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien omme naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Jan Hermans j. m. geb. onder Nieuw Gastel met Maria Minkenberg, weduwe van Cornelis Groen gebn. te Schouwenberg?? en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 4den November 1808.
Js. Roodsant
R. van Putten

[25-11-1808]
Aan schout en schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Jacobus Beunis, weduwenaar van Adriana Boeser gebn. te Dongen met Pieternella Helena Keldermans j. d. geb. te Fairik en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 25 November 1808.
Corn. de Grijze
Kornelis Romijn

[11-12-1808]
Certificeere ik ondergesz. secretaris van Kralingen dat tusschen Jacobus Beunis wedr. van Adriana Boeser en Pieternella Kellermans j. d. door de geregtsbode alhier zijn afgekondigt drie agter den anderen volgende huwelijks proclamatien, waar van ???t laaste is geschied op heden en naar dien de voorsz. geboden zijn gegaan zonder eenige verhindering of beletsel kunnen gem. personen te Ooltgensplaat in den echten staat worden bevestigd
Actum Kralingen den 11 December 1808
C. de Gilde

[02-12-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Leendert van der Hart j. m. gebooren onder deese jurisdictie en Pieternella Beijer j. d.?? meede gebooren en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 2 December 1808.
Gt. Tiggelman
R. van Putten

[16-12-1808]

Sibille van den Ende Konzenteert met hare onderteekening dat haar dogter Johanna de been met Goovert huijsman in den Egten staad be Geve
Actum Bommel den 16 decem. 1808
tot getuijge Johannis Sielemans En Kornelis Kattestaart
+

[16-12-1808]
Antoni huijsman Konzenteert met Zijnne onderteekening dat Zijn Zoon Goovert huijsman met Johanna de been haar in den Egten Staad be Geve
Actum Bommel den 16 december 1808
tot getuijgen Johannis Sielemans En Kornelis Kattestaart
+

[16-12-1808]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Govert Huisman j. m. gebn. in de Oude Tonge met Anna de Been j. d. gebn. onder dese jurisdictie en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 16 December 1808
Js. Roodsant
R. van Putten

[26-12-1808]
Aan schout en schepenen van Adolfsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhouden der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Anthonij Leendertz Bom j. m. geb. en wonende te Ooltgensplaat met Adriaantje Robbe j. d. gebn. en wonende onder deze jurisdictie, welke personen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve, in wettigen ondertrouw zijn opgenomen??
Heden den 26 December 1808
Js. Roodsant
R. van Putten