Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties en huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen etc. 10 oktober 1648 ??? 1 juni 1714

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
10 : I

1648 Oct. 10 - 1714??

[10-10-1648]
Verschijnende Pieter Jansz van den Bliek jonghman woonachtigh in Oeltjens-plate, met zijn vader Jan Jacobsz van den Bliek, ter eender, ende Maretjen Habels & ?, jonge dochter van Goederee, welcke (haer vader en moeder afgestorven zijnde) was vergeselschapt met Stoffel Philipsz Kole en des zelfs huijsvrouwe Sara van Rande ter andere zijde, hebben tzamen en namentlijk Pieter Jansz met Maertjen Habels elk bijzonderlijk verklaert, dat d??? zelve Pieter en Maretjen zijn vrijwilligh overeengekomen, en is tusschen hunlieden besloten, zijlieden tzamen in wettighen houwelijke te vereenigen; waer toe d??? vader bekende zijn toestaen en consent gedaen te hebben benevens te doen bij desen. Voorts verzouckende die jonge luijden Pieter en Maretjen voornt. met d??? vaders toestaen als boven, dat hunne houwelijxe geboden werden gedaen ter plaetsen daer en alzoo behoort, omme die gedaen alsdan in hun houwelijk bevestight te worden en na ???s lands recht en behoorlijke ordre, begeevende ook ten dien eijnde hier van desen geschrifte. Ghedaen ten comptoir van de secrets der stede Goedereede den 10 October xvi C acht en veertigh. En dies toirkonde deser bij den zelven secrets onderteijkent
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? De Zutter

[29-08-1649]
Wij Burghermeesteren en Regierders der Stadt Rotterdam hebben bij desen gheauthoriseert, ghelijck wij authoriseren bij desen onsen ghesworen Kamerbewaerder, ter Puije van ???t Raet-huijs alhier af te kondighen de drie Sonnendaechsche en Houwelijcxsche proclamatien en gheboden, volghens de Politicque Ordonnantie, tusschen Willem Marinusz Coopmans jongman van Ooltgens plaet met Geertruij Samuels Ekelenburch jonge dochter wonende op de Hoochstraet alhier waer toe het eerste ghebodt sal werden ghedaen den 29e Augustij 1649. Ende over sulcx versoecken wij Burghermeesteren voornoemt aen de Heeren Magistraten ofte andere Ghecommitteerde Persoonen tot Ooltgens plaet mede drie Houwelijcxsche gheboden tusschen de voorschreven Persoonen (ter plaetse daer sulcx costuijmelijck is) te laten doen en af-kondighen, op dat de selve daer naer in den Echten Staet moghen werden bevesticht. Actum den 27e Augustij 1649. Present Besenuer Verschueren
Ter Ordonnantie van de selve ? van Berlicom


[03-07-1653]
Jacop Pauwelsen Kempenaer weduw. van Hilleken Ambrosius woonende tot Oltgens plaete ende Neeltuen Wassels van Capelle onder t graefscap Muers j. d. woonende hier tot Tiel, hebben haere drie aen een volgende sondaechse houwelijcxproclamatien voor onse Christelicke gemeente sonder eenige inspraecke gehat, mogen, volgens, soo veel ons aengaet wel tot Oltgens plaete of elders in den h. echten staet ingesegent worden. Actum Tiel desen 3 Julij 1653. Otho Glimme E? bedienaer des E. Evangelij tot Tiel

[22-04-1663]
Wij Burgermeesteren en Regierders der Stadt Rotterdam, Certificeeren met kennisse der waerheijt, dat wij, tusschen Gerardus Sebbel jongman van Rotterdam, ende Helena Jans van der Sijde jonge dochter van Ooltgens plaet door onsen ghesworen Kamer-bewaerder ter Puije van ???t Raedt-huijs deser Stede hebben doen af-kondigen en proclameren drie Houwelijcxsche geboden achter den anderen volgende, waer van het laetste ghebodt gedaen is den 22e April 1663. Ende na dat wij den voorschreven onsen Kamer-bewaerder hebben gehoort, die voor ons bekent en verklaert heeft dat daer geen verhinderinge ofte beletsele tusschen de voorschreve Persoonen en is gekomen: Soo versoecken wij aen de Heeren Magistraten ofte andere Persoonen daer toe geautoriseert tot Ooltgensplaete voorschreve Persoonen in den echten staet te willen bevestigen, volghens de politicque ordonnantie op ???t stuck van het trouwen ghemaeckt. Actum den 23e April 1663. Present du Bois, Visch & ?roesen. Ter ordonnantie van de selve als b: Sets. Wessel v. Heul

[17-07-1654]
Dat Mattheus Pietersen van Kempen weduwenaer won. tot Oeltgensplate in Seelandt, en Jenneken Anthonii Fabrij jongedr. van Grave naer gedaene ondertrouw aldaer hier mede haere drij sonnendaechse kerckelicke afkondingen sonder beletsel hebben gehadt ende onsentwegen in den houwelicken staet mogen bevestigt worden getuijge ick onderschreven Domine consistorij Ecclesiastici Conradus Musculus pr. Graviensis. Actum Grave desen 17 Julij 1654

[08-10-1667]
Wij Hendrick van der Velde en Jan Arensz Cabouter schepenen in etc. gelegen etc. oirconden ende kennen dat op huijden datum ondergesz. voor ons in eijgener persoon gecomen ende gecompareert mr. Nicolaes Goutswaert meerderjarigh jonghman ende sirurgijn alhier, gebooren in Dircxlant ter eenre ende Joffe. Petronellae van der Eijden jonge dr. geassisteert met d??? Eerbaere Joffe. Geertruijda Coopman wede. wijlen d??? hr. Johan van der Eijden in sijn leven schepen en weesmr. alhier mitsgaders d??? heer Didrick van der Eijden rentmr. in de Oude Tonge, haer moeder en broeder respe. Ende verclaerden hij compt. Mr. Nicolaes Goutswaert voornt. ingevolge d??? acte van consent en toestant van mr. Crijn Goutswaert sijne oom en geweesenen vooght ter eenre en de voorn. Jofe. Petronella van der Eijden geassisteert alsvooren ter andere zijde, metten anderen in de vreese en ter eeren Godts mitsgaders tot voortplantinge des menschelijcken geslaghts, geconsipieert ende beslooten te hebben een onderlinghe beloften trouverbont ofte huijwelick, omme tot de wettelijcke solemnisatie ende voltreckinge van ???t welcke te geraecken, sij versoghten dat haer door mij Steven Boolswaert secrets. slants voorsz. ingevolge d??? ordonnantie bij d??? Ed. Gr. Mog. Hren. Staten van Hollant opt stuck van de politien gestatueert moghten werden vergunt en gegeven drie sonnendaeghse gebooden ofte proclamatien, toirconden bij ons schepenen en secretaris voornt. onderteeckent datum uts. Bij mij secrts. St. Boolswaert 1667 10/8, H. van der Velde 10?? 8?? 1667, J. Kabouter 31

[17-09-1667]
Thonis Corns. van Sprundel met Trintie Mathijsdr Ruijter bekenne al hier voor schepenen namentlijk voor Cornelis Boon en Leendert Jorisz Gorswachter schepenen dat deselve haer lieden willen begeven ten houwelijcken staet en des selfe geboden sullen gebupliceer ofte afgelesen van dorpshuijse van Ooltgenplaet ten dien eijnde omme te geraken tot den bant des huwelijck alles naer costuijme van de poletijque usantie soo hebben wij deses onderteijckent met ons gewoonelijck hantmerck. Actum den 17 Septemb. 1667??
Thonis Cornelissen van Sprundel
Trijntie Matthijs
Den 18 September 1667 bij Corn. Boon als schepen ter secretarie overgebraght en ten selven dage gegeve het 1e sond.se gebodt

[26-06-1667]
Acte van trou geloften
Op huijden xxvi Junij 1667 compareerden voor ons Hendrick Pietersz van der Velde ende Jan Arense Cabouter schepenen in Sinct Adolphs-landt dat men noemt Ooltgensplate Sr. Cornelis Mattheusz van Dalem weduwenaer van wijlen Jofe. Maria van Overvelt ter eenre ende Joffe. Elisabeth Rebius jonge dochter geassisteert met dheer Godofridus Rebius stadthouder van den Wel Edelen Heere Corns. de Witt ruart ende bailliu van den lande van Putten over den quartiere van Ooltgensplaet, haer vader, ter andere zijde, ende verclaerden den vooren Van Dalem ter eenre ende Joffe. Elisabeth Rebius geassisteert als vooren ter andere zijde met den anderen in de vreese des Heeren geconsipieert en beslooten te hebben een onderlinge troubeloften ofte huijwelijck tot solemnisatie en voltreckinge van ???t welcke, sij versochten dat haer moghten werden vergunt drie wettelijcke sonnendaeghse gebooden ende dat op heden het eerste daer van sijn voortgang mochte hebben
In kennisse en ter presentie van mij secretaris
St. Boolswaert
H. van der Velden 1667
Kabouter 31
1667 6/26
Opten 13 Julij 1667 is bij mij als secrets. verclaering gegeven dat de?? voorsz. drie wettelijcke sonnendaegse gebooden sijn gegaen sonder verhinderinge
St. Boolswaert??

[18-04-1668]
Wij David Cornsz. Mijs ende Cornelis Leendertsz Boon schepenen etc. gelegen etc. oirconden ende kennen dat op huijden datum ondergeschreve voor ons in eijgener persoon gecomen ende gecompareert zijn Jacob Gillisse jongman geboren tot Heesch (ter doorgestreept) uit Meijerie van s??? Hertogenbosch ende alhier woonachtig ter eenre, ende Trijntie Pieters jonge dochter geboren tot Roermunde in Gelderlandt ende mede wonende alhier geassisteert met Dirck Jansz Boomgaert haren oom van moeders wegen, ende verclaerde hij comparant Jacob Gillisse voornt. ter eenre, met de voorn. Trijntie Pieters geassisteert als voren ter andere zijde, metten anderen in de vreese ende ter eeren Godts mitsgaders tot voortplantinge des menschelijcken geslachts geconsipieert ende besloten te hebben een onderlijnge beloften van trouwverbant ofte huijwelijck, omme tot de wettelijcke solemnisatie ende voltreckinge vant welcke te geraken sij versochten dat haer door mij Steven Boolswaert secrets. slants ingevolge d??? ordonnantie bij de Ed. Groot mog. Heeren Staten van Hollant opt stuck van de politien gestatueert mogten werden vergunt ende gegeven drie sonnendaegse geboden ofte proclamatien. T??? oirconden bij ons schepenen ende secrets. voornt. onderteijkent huijden den xviii April 1668
D Mijs 1668?? C Boon 1668 7/23

[?]
- van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplate voor Hendrick van der Velde, David Mijs en Corns. Boon schepenen slants voorsz. Johannes Corn. Cruijthoff backer ende vettewarier alhier en Michiel Jansz Troost schipper ende mede vettewarier alhier en als in huijwelijck hebbende Pieternelletie Cornsdr Cruijthoff ende verclaerden zij compten. tesamen en ider in bijsonder bij desen te toe te staen en consenteren en versoucken dat de E. achtb. Heeren van de wet ofte hunlieden der stadt Leijden gelieven in ondertrouw op te nemen den persoon van Gerrit Cornsz Cruijthoff vrij jonghman out ontrent xxiiii jaeren haren broer ende swager respectieve (wiens vader en moeder beijde al verscheijde jaeren geleden alhier sijn overleden) met Cristina Claes Bellega? jonge dr. woonende binnen Leijden voornt. en daer naer (soo daer geen wettelijcke verhinderinge voor en valt) haer in den heijl. huijwelijcken staet te laten bevestigen waer mede haer compten. een sonderlinge dienst ende aengenaeme vrientschap sal geschieden. Aldus gedaen en gepasseert datum alsboven
In kennisse ende ter pres. van mij secrets. slants voornt.
Stev. van Walta

[25-02-1670]
Op huijden den xxv Febrij. 1670 compareerden ter secretarie voor David Corns. Mijs en Paulus de Groot schepenen in St. Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplate d??? Eerbare Joffe. Geertruijt Marinus Coopmans dr. wede. van zalr. Johan Dircxen van der Eijden in zijn leven schepen alhier, ende verclaerde zij compte. soo in qualiteijt van moeder, als gestelde testamentaire voogdesse van den voorn. haeren man zalr. over haere kinderen, te approbeeren, lauderen en ratificeeren ende toe te staen gelijck zij doet bij desen alsoo danigen trouverbant ende toecomende huijwelijck als Sr. Marinus Jansz van der Eijden, haeren minderjarigen soone gebooren alhier en laest over de 5 jaeren gewoont hebbende tot Rotterdam, ende jegenwoordigh woonachtig tot Delft voor handen heeft, ende in meeninge is met gelijcken ordre in de vreese des Heeren onlanghs te voltrecken met d??? Eerbare Anna van den Brouck ofte wede. wijlen van zalr. Corns. van Swieten woonende tot Delft versouckende derhalven zij compte. allen wetthouderen en in sonderheijt die van Delft, ofte Rotterdam dat haer E. achtb. den voorn. haeren soone tot het voltrecken van ???t voorsz. geconsipieerde huijwelijck gelieven te laeten genieten de behoorlijcke wettelijcke solemniteijt en waermede haere compte. dienst en aengenaeme vrientschap zal geschieden, aldus gedaen en gepasseert voor de voormelte schepenen
In kennisse van mij secretaris slants voorsz.
Stev. van Walta
Om dat uts. het 1e gros op den zegel van 4 stuij. was gest. / dit nu op den zegel a 7 stuij.??

[16-05-1670]
Extract uijt het proclamatie bouck in Adolphslant dat men noemt Ooltgensplate, Den Bommel etc.
Op den xvi Meij xvi C ende t zeventigh zijn voor Paulus de Groot, Jan Strijckersberg ende Johannes Cruijthoff schepenen in Adoph-slandt voorsz. in ondertrouw behoorelijck aengenomen Lodewijck Anthonisz van ???t Ende, jonghman geboortigh - ende woonachtigh op Den Bommel jurisd. Adolphslandt voorsz. ter eenre en Maria Hendricx Spandonck jonge dr. geboortigh ende woonende tot Cappelle Langhstraet ter andere zijde met versouck dat henluijden soo hier als elders daer t behoort, volgens d??? ord.e van d??? Heeren Staten deser landen gegeven moghten werden drie sonnendaeghse huijwelijcx proclamatien,
In kennisse van mij secretaris slants voorsz. ende datum alsboven geextraheert
Stev. van Walta

[07-11-1675]
Heeren schout en geregte van Ooltgensplate
Ik Gieljam van Pevenagie broeder van Maerten van Pevenagie jegenwoordigh bruijdegom make bij desen U E. Steeven bekent dat de voorsz. mijnen broeder is nog jong geselle (behalven sijne daer gedane ondertrouw) sulx onbecommerd mag in den H. egten staet bevestigt werden, actum Oude Tong den 7en?? Novemb. 1675
Gielliaem van Pevenagie
Op?? t light deser den 16 November 1675: t huijwelijck bevestight
Weet mede seckerlijck dat waerheijt is
Goutsblom

[08-09-1678]
Jan Gorisse Luijmoeijen jonghman van Ge-te in de Baenderij van Rotselaer ontrent - woonende jegenwoordigh op Den Bommel deser jur. met Maetien Leenderts dr. Schaep jonge dr., gebooren op Den Bommel voorsz. ende woonende jegenwoordigh in den polder van de Tille
Op den 8 September Ao. 1678 de voorn. persoonen in ondertrou opgenomen bij Isaacq van Heel schout met communicatie van Hendr. van der Velde ende Leunis Gersz. van Puroijen schepenen van en in Ooltgensplate
Mij present secretaris
Step. van Walta
Den xi Septemb. 1678 ???t 1e gebod of proclamatie gegeven
Den 18de de 2e proclamatie gegeven??
Den 25e dito de 3e proclamatie gegeven
Den 9e October 1678 zijn de boven staande persoonen in den huijwelijken staet bevestigd ten overstaan van Hendrik van der Velde schepen in desen bewarende het schoutamt, item Jan van Strijkersberg ende Leunis van Puroijen schepenen

[24-07-1679]
Alsoo Janneken Jans Baes ijonge dochter geboortigh van Waspick mijn onderget. als haeren vader te kennen gegeven heevt van sins ende meijninge te weesen haer te begeven in houwelijckschen state met d??? Eerbaere Leendert Corns. Knaepen woonende onder de jurisdictie van Gooltjens plaete, versoeckende daer toe van mijn (als haere vader en voocht) behoorlijck consent t selve naer den inhouden der politijcken ordonnantie van Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Hollant en Westvrieslant te solemniseren soo ist dat ick onderget. als vader en voocht mits deses ben consenterende tottet aengaen van t voorsz. houwelijck, versoeckende aen alle die dese saecke moogen aengaen ovte werden verthont t sij civille ovte ecclesiastique overicheden de voorsz. persoonen in houwelijcken aen te nemen en hen luijden te laetsten geven behoorlijcke proclamatien, twelck ick sal erkennen. T??? oirconde dese geteeckent tot Raemsdonck den xxiiii Julij xvi C neegen en t seventigh
Jan Adriaensz Baessen

[01-08-1679]
Aen de E. E. secr. eerwaerde schout en schepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplate, Den Bommel etc.
Versoucken seer eerbiedelijck in ondertrou opgenomen te werden en dienvolgende drie sondaeghse huijwelijcx proclamatien te mogen genieten Matthijs Pietersz van Maerhees onder de Boronnoije van Cranendonck jonghman geassisteert met Maerten Brussels zijnen goede bekende met Angenieta Coenen van Kempen j. dr. gebooren?? ontrent de Galanthee Sluijse en jegenwoordigh woonende op Den Bommel geassisteert met Willem Cornelisz jonghman van Maerhees voornt. haeren gecooren vooght in desen. ???T welck doende etc. den 1 Augustij 1679: bij Stephen van Walta schout present, Hendr. van der Velde en Jan van Strijckersb. schepenen de voorn. persoonen in ondertrou opgenomen en geconsent.t, de versoghte proclamatien mij present secrets.
Step. van Walta

[01-08-1679]
Daer sullen vergaderen in eghten state Matthijs Pietersz van Maerhees onder de Baronnije van Cranendonck jongman ter eenre met Angenieten Koenen van Kempen jonge doghter geboren ondtrent de Galantheese Sluijse en woonende op Den Bommel volgens wettelijcke geloften van ondertrouwe den 1e Aug. 1679: voor schout ende schepenen alhier gedaen met versouck dat henluijden dienvolgende naer luijt der placcaten ende politique ordonnantie bij haer Ede. Groot Mogh. d??? Heeren Staten van Hollandt en Westvrieslandt, dienaengaende geemaneert, gegeven moghten werden drie sondaghse gebooden ofte huijwelijcx proclamatien, ten eijnde soo wie iets soude willen inbrengen, ter cause van voorgaende trougeloften, aen d??? een ofte de andere zijde, te naer maeghschap tusschen beijden ofte iets anders, dat zij ???t selve gedurende de voorsz. drie sonnendaeghse gebooden ofte huijwelijcx proclamatien, ter behoorelijcke ende plaetse souden hebben aen te geven bekent te maken, omme naer verhoor van partijen, daer in en over gedisponeert te connen werden als naer rechten en behooren waer van dit is.
1e sondaeghse gebodt gegeven den 6 Aug. 1679
Op den 13 Aug. 1679 gegeven ???t iie gebodt
Op den 20 dito gegeven het derde gebodt
Bij mij secrts.
Step. van Walta
Den 8 7ber 1679: sijn de nevensgenoemde persoonen solemneelijck getrout op Den Bommel thaeren huijse alsoo de bruijt alreede van kinde in de craem lagh, dat verthoont is, alles ten overstaen van Stephen van Walta, schout Jacob Hoevenaers, Jan van Strijckersb. ende Leunis van Puroijen schepenen, datum alsboven.
Mij prnt. secrts.
Step. van Walta??


[17-12-1679]
Alsoo men schuldigh is, der stadt Heijde getuijgenisse te geven, bijsonderlijck des versocht sijnde: soo isset dat ick ondergeschrevene ter secretarie, volgens ons trouw boeck alhier sijn ondertrouwt Matthijs Janssen j. m. van Oosterhout, soldaat onder de Capt. van Nispen met Stijntjen Hendrixs Walraven van Berchem j. d. uijt het landt van Gulijck. Wij versoecken dan die dit ons getuijgenisse souden mogen sien en leesen, geloove te geven dan het mochte werden verthoont??
Bergen op Zoom dese 17 Decembris 1679
Testor Christo ?
Extract uijt het trouwboeck deser stadt ondergeschreven ondertrouwt den 30e Novembris 1670 getrouwt alhier desen 25e Decembris 1670

[23-01-1681]
Op den xxiii Januarij Ao. 1681: bij Stephen van Walta als schout item Leunis Gerritsz van Puroijen en Jeronimus Leendertsz van Brouwershaeven schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplate, Den Bommel?? etc.a in ondertrou opgenomen Joost Gast jonghman geboortigh tot Rosendael en woonende alhier ter eenre met Magdaleena van Sprundel wede. van Willem Cornsz Cool, gebooren en wonende onder De Plaet ter andere zijde Welcken volgende den secrets. gelast en geauthoriseert wert bij desen vermelten persoonen volgens d??? ord.e drie huijwelijcken gebooden ofte proclamatien te geven, toirconden dezen get.t bij
Step. van Walta
Leu. van Puroije
Jeronimus Leendertse

[08-06-1680]
Aen de E. schout en schepenen van ende in Ooltgensplate etc. Versoucken onderdaenighlijck in ondertrou opgenomen te mogen werden ende dien volgende drie huijwelijcken gebooden volgens d??? ord.e., te mogen genieten Jan Cornsz Klou weduw.r van Annettien Floren van Altenburgh ter eenre met Anneken Jans Gast Woutersdr wede. van Wouter Corns. van Heest ter andere
Twelck doende etc.
Op den 8 Junij 1680 zijn de bovengenoemde persoonen in ondertrou opgenomen en geconsenteert ???t versouck t??? aghtervolgen, bij ondergesz. schout ende schepenen,
Step. van Walta??
H. van der Velde

Op den 10 Junij zijnde maandag den 2e Pincxterd. 1680 gegeven het 1e gebodt

Den 20 Julij 1680 zijn dese ondertroude persoonen ter secretarie voor schout ende schepenen exempt alhier Leendt. Gabrielsz geeght en in den huijwelijck staet bevestight,??
Mij present secrets. datum utsupra??
Step. van Walta

[29-08-1681]
Wij ondergesz. Lijsbet Andries van Boelenhoove wede. laest van Jacob Corns. Leijiersz, ende Huijbreght Jansz van den Dijck verclaeren te consenteren en toe te staen dat Corn. Jacob Leijiersz jongman, en soone van Lijsbeth Andries voornt. met Teuntien Huijbreghts j. dr. en doghter van den voorn. Huijbreght Jansz in den eghten staet mogen werden bevestight, toirconden dezen bij ons geteeckent den 29 Augustij Ao. 1681??
Elisabeth Anderies van Boelenhoove
T
Ick Huijbert Janse van den Dijck hebbe dit met mijn eighen handt onderteeckent
Ick hebbe dit met mijn eighen hant selfs geschreven als getuijgen
Govert Pieterse Heimans????

[30-08-1681]
Cornelis Jacob Leijiers jongman woonende in den polder van de Galanthee en gebooren onder de jurisdictie van de Oude Tonge ter eenre met Teuntien Huijbreghts van den Dijck jonge doghter, gebooren onder de jurisdictie van Middelharnas en jegenwoordigh mede woonende in den voormelden polder van de Galanthee, ter andere zijde, zijn op den xxxen Augustij 1681 metten anderen in ondertrou opgenomen ende dienvolgende den secretaris geauthoriseert omme henluijden ingevolge de politijcque ordonnantie drie sonnendaeghse proclamatien ofte huijwelijcxse gebooden te geven. Aldus gedaen bij en gepasseert voors schout en schepenen van en in Ooltgensplaete die desen onderteeckent hebben datum alsboven
Step. van Walta
H. van der Velde
Op den 14e 7bris Ao. 1681 zijn de voorn. persoonen metten anderen getrout ende in den houwelijcken staet bevestight. Ter kennisse van mij
Step. van Walta

[10-07-1681]
Wij schepenen van Suijt Beijerlanden genaemt den Hissert de welcke verclaerde en attesteren ten versoecken van Abram Lelijenburgh weduwenaer van Susanna Heijndricx van den Velden bruijdegom ende de eerbaere bruijt Maria Pieters van der Jacht wede. van Corn. Jacobse Veerman, als dat haar drije sondaeghse gebooden onverhindert sijn gepasse(e)rt ende omgecomen versoeckende derhalven dat de voorsz. persoonen in den huijwelijcken staat mogen werden bevestigt. Actum den 10e Julij xvi C eenentachtigh, en was onderteijckent
G. L. van dr. Houck
Cornelis Cornelisz Boender
Gillis Janse Hoopsoomer
Arijen Dijrckx t Greijn
Bastiaen Hoogervest
Arij Cornelisse Luchtenburgh
Willem Leendersz van Driel

Bij mijn als clercq van de secretaris??
St. de Langen

[02-06-1681]
Aen agtbaere heeren schout en schepenen van Ooltgensplaete
Ab. van Lelijenburch weduwenaer van Susanna Hend. van den Velden ende Maritge Prs. van der Jacht wed. van Corn. Jacobsz Veerman geassisteert met Corns. van Tolen versoucken aen uwe agtbaerheden in den gewoonlijcken ondertrouw te mogen werden aengenomen en ontfangen, en vervolgens de huijwelijcxe proclamatien geven als ? stijle gebruijckelijck
Op den 2 Junij 1681 zijn de bovengenoemde persoonen ingevolge het versouck hier boven in ondertrou opgenomen en dienvolgende geconsenteert de ordinaris huijwelijckse proclamatien bij ons schout en schepenen gedaen te mogen werden. Toirconden geteeckent datum uts.
Step. van Walta
H. van der Velde
Leu. van Puroije
WMS
Machghiel Baltense van -

P 26 heel moeilijk leesbaar

[12-07-1681]
Dat Abraham Pieters Lelienburg wedr. van Zusanna van der Velde ende Marijtgen Prs. van der Jagt wed. van Kornelis Jacobsz Veerman op heden den 12 Julij 1681 alhier binnen Ooltgensplate voor schepenen als wettige getuijgen in den huijwelijcken staet bevestigd zijn attestere ik ondergesz. president schepen in Ooltgensplate voorsz. datum alsboven

[05-07-1681]
Ick ondergeschreve schepen absent den secretaris verclaere op den eet in de aenvangh van mijne bedieninge gedaen dat alhier in Ooltgensplate bij klock geklip van den dorpshuijse wettelijck en, is verkundight, de huijwelijcke proclamatien van Abraham Pietersen Lelijenburgh, weduwenaer van Susanna van der Velde, bruijdegom gewoont hebbende alhier, ter eenre, ende Marijtie Pieters van der Jaght, wede. van Cornelis Jacobsz Veerman, woonende op den Hitsert, ter andere zijde, sonder eenige de minste verhinderinge ten dien eijnde te hebben gehadt t sij van voorgaende trouw belofte aen d??? een ofte d??? andre zijde, tenaer maeghschap tusschen beijden ofte ijets t??? sij wat het oock soude mogen wesen, niets uijt gesondert, desen geteeckent bij mij schepen voornoemt absent als voren den 5en Julij 1681
H. van der Velde

Beijde een 12 st zegel
van Dalem

Alsoo ick ondergesz. schout ende secretaris van Ooltgensplaete naer mijn thuijscomste andermael ben versoght de waerheijt van ???t?? geene voorsz. staet te verclaeren, soo ist dat ick bij desen verclaere mij met de boven staende verclaringe te conformeren, als zijnde den innehoude vandien inderdaet waer, ende boven dien verclaere ick nogh mede waer te zijn, en mij met de ondergesz. schepenen seer wel bekent en indaghtigh, dat ten tijde de bovengenoemde persoonen voor ons in ondertrou zijn opgenomen, op de afvoorderinge van den schout present schepenen de voorn. bruijdt Marijtgen Pieters dr van der Jaght, bij hanttastinge, aen handen van den schout op haere vrouwen waerheijt (in plaetse van met solemneelen eede) heeft verclaert, dat zij wel wiste, ende verseeckert was, aghtervolgens d??? ordinaris naturelijcke teeckenen, dat zij alsdoen niet beswangert was, bij haeren voorn. voor overleden man Cornelis Jacobsz Veerman zal.r, en veel min bij een ander. In kennisse der waerheijt en tot blijck van allen ???t selve, hebben wij schout en schepenen desen geteeckent in Ooltgensplate den 9en Julij Ao. 1681.
Step. van Walta??
H. van der Velde
Leu. van Puroije

[28-04-1684]
Aen de E. aghtbare schout ende schepenen van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplate, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenomen te mogen werden Jacob Adriaensz Verhuijse jonghman geboortigh van Sundert onder de Baronnie van Breda bruijdegom ter eenre met Maria Leenderts dr Bits jonge dr geboortigh van Rosendael ende beijde woonende alhier
T welck doende etc.
Op den 28 April 1684 sijn de boven geschreve persoonen in ondertrouw opgenomen bij ons ondergeschreve schepenen in Ooltgensplate. Toirconde ende tot blijck van waerheijt soo hebben wij schepenen dezen onderteeckent datum uts.
Kabouter
In desen bewaerende het schoutamt
Jeronimus Leendertse
Leendert Gabrielse de Jonge

Op den 13 Junij 1684 bij mij secrts. attestatie gegeven dat de drie geboden sonder tusschen spraecke waeren gegeven??
Memorie

[15-07-1684]
Aen den E. aghtbaren geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplate, Den Bommel etca.
Versoecken in ondertrouw opgenomen te mogen werden Cornelis Marinusz van Kruijslant weduwenaer van Jacomijntien Ariaens Leenaers woonende in Rosendael bruijdegom ter eenre met Maijken Jans Bartolomeeus jonge doghter woonende in de Hoeve ende jegenwoordigh beijde onder dese jurisdictie werckende bruijt ter andere zijde
Twelck doende etca.
Op den xven Julij 1684 sijn de boven genoemde persoonen in ondertrouw opgenomen bij ons ondergeschreve schepenen in Ooltgensplate. Toirconde geteeckent bij ons ondergeschreve schepenen bij absentie van den schout van Ooltgensplate huijden datum uts.
Kabouter
Jeromimus Leendertse
Corneles van Putte
Na op den 16 Julij 1684 hier van twee attestatien gesz. en het gelt bij suster ontf.en: ingerekent 2 zegels a 7 sts - f 1 - 7 - 4 Memorie

[19-11-1684]
Matthijs Janssen de Ruijter met Leentjen Coemen is in den huwlijcken staat bevestigt den 19. Novemb. Anno 1684.
Quod testor
Nomine sijnedrij
Petrus van der Burgh
Actum in de Nieuwe Tonge den 25. Aprill ao. 1685.

[12-01-1685]
Op den xiien Januarij 1685: soo hebben Steph. van Walta als schoutets item Johan Arensz Kabouter ende Jeronimus Leendertsz schepenen in ondertrou opgenomen naer verhoor van Matthijs Gillisz Cleijdijck als o(o)m ende testamentaire vooght, mitsgaders Aren Cornsz Bodt als broeder van de bruijt ende gelaste van derzelver moeder welcke, zij getuijghden, dat in het opnemen der ondertrou en op te volgen solemnisatie van huijwelijck geconsenteert hadde, der naer genoemde persoonen alste weten Jacob Arensz Brandoort toegenaemt Quist weduwenaer van Jobien Leendertsdr Noorman bouman gebooren ende woonende op Den Bommel bruijdegom, ter eenre met Applonia Cornsdr Both gebooren in de Oude Tonge en woonende alhier bruijt ter andere zijde
Welcke versoghten geassisteert alsvooren, dat henluijden ingevolge de politijcke orde, gegeven moghten werden drie sondaeghse huijwelijckse gebooden ofte proclamatien omme buijten verhinderinge de solemnisatie daer op te mogen erlangen tot blijck van dien (desen) desen bij ons schout en schepenen alhier get.t. datum uts.
Step. van Walta
Kabouter
Jeronimus Leendertse
Dese persoonen zijn den 29en Januarij 1685 ten overstaen van schout ende schepenen in den huijwelijcken staet bevestight, mij present als secretaris
Step. van Walta

[20-05-1685]
Frederijck Willemsz weduwenaer van Truitjen Pieters zalr., geboorte van Walbeeck, en Lijntjen Gerrits jonge dr. geboorte van Driesstert, ende woonaghtigh beijde onder de jurisdictie van Ooltgensplate, versoucken aen E. Heeren schout en schepenen van de Plaet voornt., dat ons de selven in eghten onder trouw souden mogen opnemen twelck doende etc.
Den 20e Meij 1685 soo sijn de bovengesz. persoonen in ondertrouw opgenomen, present Willem Marinussen Sterck en Sent Jacobsz schepenen
Sent Jacobse Lack
WMS

[22-09-1685]
Op huijden den 22e September Ao. 1685 soo hebben ondergesz. schout ende schepenen in ondertrou opgenomen Hendrick Danielsz gebooren te Caem onder de Baronnie van Breda weduwenaer van Marija Dircksz laest gewoont hebbende in de Finaert ter eenre met Cathalijne Gerritsdr wede. van Gillis Davidtsz van der Meulen woonende onder dese jurisdictie ter andere zijde de welcke versoghten volgens d??? ord. der politie haer drie sonnendaeghse proclamatie(n), omme naer deselven in de huijwelijcken staet bevestight te mogen werden daer toe zijluden elckanderen wettelijck verclaerden te verbinden, en beloofden corts daer naer te saemen te trouwen. Toirconden desen bij ons geteeckent den 22 Sept Ao. 1685
Step. van Walta
WMS
Jeronimus Leendertse
Sent Jacobse Lack
CE Mijght

[21-10-1685]
Heijndrick Danielsze geboren tot Kaem onder de Baronnie van Breda weduwenr. van Maria Dircks laest gewoont hebbende in den Fijnaert ende Cathalijna Geeritsdr. wed. van Gillis David. van der Meulen woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplate hebben bij ons in onse kercke hare drie sondaegse promaclatien onverhindert genoten mogen oversulcx soo veel ons aengaet hier ofte elders in den eghtenstaet ingesegent werden, waer in wij haer den zegen des heeren wenschen, in absentie van onsen predicant bij een ouderling geteijckent
Aelbreght Jansen Vissers
Fijnaart desen 21en October Anno 1685.

[13-10-1685]
Jan van den Spiegel jongman geboortigh van Er(e)mbodegem in ???t land van Aelst ende laatst gewoond hebbende tot St. Nicolaas ter eenre met Eva Jacobs Koenen j. dr. geboortig van Bossenbeecq ende laatst gewoond hebbende tot Dordregt ter andere zijde zijn den 13e October 1685 in Ooltgensplate voor schout ende schepenen aldaar in ondertrouw opgenomen onder die mits dat der selvers huiwelijcks proclamatien soo tot St. Nicolaas als Dordregt mede moeten gaan ???t welk ik getuige
In absentie van den secretaris als schepen??
Maarten Bigge
Ende op mijn thuijscomste mede tot blijcke ende meeders kennisse van waerheijt geteeckent
Bij mij secrts. slants voorsz.
Step. van Walta
Op den 24 Januarij 1786 zijn dese neevens genoemde persoonen alhier getrout en den 16 Meij 1689 is daer van aen de vrouw behoorlijcke attestatie gegeven
Bij mij secretaris
Step. van Walta

[05-01-1687]
Op den 5e Januarij 1687 sijn op den dorpshuijse alhier in ondertroouw opgenoemen Cornelis Boeckens geboortig van Heijndonck onder de heerlijckheijt van Mechelen weduwenaer van Maetien Blommers jegenwoordigh woonende alhier ter eenre ende Margriet Sebreght Bremdonk geboortigh van Ossendreght jonge dr. mede woonende alhier ter andere zijde omme volgens de placaten van haer Edele Groot Mogende d??? Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant op de politie geemaneert gegeven te werden haere drij sonnendaeghse proclamatien aldus gedaen ende gepasseert voor Martinus Hartogh schout item Johan Kabouter ende Jeronimus Leendertsz schepenen die desen onderteeckent hebben actum datum alsboven
Marti. Hartogh
Kabouter
Jeronimus Leendertse
Mij present secrts.
Step. van Walta??

[09-02-1687]
Jan Gerritsz van Leeuwen geboortigh van Renoij onder Bommel gelegen in Tiellerwaert weduwenaer van Lijsbeth Gijsberts zalr. ter eenre met Angenieta Heijndricx Piermont jonge dr. van Anraet in t lant van Kempen, ter andere zijde en beijde woonende alhier versoecken eerbiedelijck aen schout en schepenen van Ooltgensplate in ondertrou opgenomen te mogen werden ende dienvolgende volgens de politijcke orde haere drie huijwelijckse proclamatien te mogen genieten etc.
Op den 9 Febrij 1687 zijn de nevens genoemde persoonen in ondertrouw opgenomen bij Mart. Hartogh schout ende Jan van der Stel schepenen??
Mij present secrts.
Step. van Walta

[27-08-1688]
Bij mij ondergesz. secretaris van de Oude Tonge in Grijsoort wert hier mede getuijgt dat Aren Korn. Bod jongman geboortigh in de Oude Tonge en woonaghtigh onder de middeljurisdicktie van Ooltiensplate met Jannetie Nijs Brabers jonge dogter geboortigh onder de jurisdicktie van de Oude Tonge en wonende alhier op en in presentie van schout ende schepenen alhier in ondertrou sijn opgenomen omme naer het voortgaen sonder verhinderijnge drij sondaegse geboden haer te laten bevestigen in den huijwelijcken staet met versoeck dat daer van de selve drij sondaegse proklamatie soude werden gegeven ter plaetse daer ???t behoort, waeromme ten desen dhr. secrets. van Ooltjensplate wert toegesonden om de voors. drij huijwelijckse geboden binnen Ooltiensplate voornt. konform de ordonnantie daer op gemandeert af te kondijgen.??
Actum Oude Tonge den 27 Augustij 1688
Vermits de absentie van den secretaris bij mij als schepen onderteijckent
Govert de Rijck
Den 12e 7ber 1688 hier van het laeste sondaegse gebot gegeven ende daer van attestatie gegeven

[03-07-1688]
Huijbreght Hendricksz Piermont jonghman geboortigh tot Anraet in Duijtslandt ter eenre, met Janneken Adriaens in t Korfken j. dr. geboortigh tot Bael onder de Baronie van Breda, ter andere zijde in ondertrou opgenomen bij ons ondergesz. schepenen en secrts. de bovengenoemde persoonen en geaccordeert haer versoght huijwelijcx proclamatien huijden den 3 Julij 1688??
Mij present secrts.
Step. van Walta

[21-08-1681]
Huijbreght Hendrickse Piermont j. m. uijt Duijts-lant (en) Jenneke Adriaens j. dr. van Baal hebben bij ons, na gewoonlijke ordre der Kerke haare sondaaghsche houwelijk-proclamatien sonder eenige wettige verhinderinge gehad: mogen derhalven, soo veel ons aangaat tot - bij d??? heer predikant aldaar in den houwelijken staat, naar Christelijke ordre bevestight worden; versoekende dat ons daer van behoorlijk blijk te rugge gebracht werde; wenschende vorders de selve persoonen den rijken zegen des Heeren; actum 21 Aug. 1688.
Uijt last ende naam des E. kerken-raads
P. Visscherus
Eccl. Ibidem

[18-09-1688]
Op huijden den 18 September 1688 zijn Govert Dircksz Steijn jonghman geboortigh van Litthoeijen en woonende onder de jurisdictie van Ooltiensplaet ter eenre, en Cornelia Legiers jonge dochter geboortigh en woonende alhier ter andere zijde alhier in ondertrouw opgenomen, versoeckende derhalve aen de heeren van de Magistraet van Ooltiensplaet, dat de wettige geboden aldaer mogen werden gegeven, acte als boven ter ordonnantie van de Magistraat van de Oude Tonge bij mij secretaris onderteeckent
Swaens
Op den 3en Octob. hier van het derde gebot gegeven en daer van attestatie gegeven??

[24-12-1686]
Op den 24en December Ao. 1686?? bij den schout ende schepenen op den dorpshuijse in ondertrou opgenomen Arijaen Geleijnsz jongman gebooren tot Sprundel ende woonende alhier ter eenre met Aeltien Baerentsdr wede. van wijlen Govert Jansz Gast mede woonende alhier beijde onder de jurisdictie van Ooltgensplate ter andere zijde
Present den schout Hartogh item Kabouter Bigge, Jeron. Leendsz, He. v. d. Velde, Pieter Wadde en J. van der Stel schepenen
In kennisse van mij secrts.
Step. van Walta
De voorn. persoonen zijn getrout den 2 Januarij 1687 ten overstaen van Martinus Hartogh schoutets item Maerten Bigge, Jeronimus Leendertsz en Hendr. van der Velde schepenen en Illico attestatie daervan gesz.
Mij present secrts.
Step. van Walta

[16-04-1689]
Heijndrick Dircks geboortigh van over de Mase ontrent Nimwegen wed(uw)enaer van Maria Wijnants bruijdegom ter eenre en Trijntjen Arens van de Hooghte j. dr. geboortigh van Libberigh in t Nederstight Ceulen bruijt ter andere zijde beijde woonende onder Ooltgensplaet zijn bij ons ondergesz. schout en schepenen in ondertrou opgenomen met belofte onder den anderen haer voorgenomen huijwelijck wettelijck te solemniseeren versouckende tot dien eijnde hare gewoonlijcke proclamatien twelck wij haer hebben geaccordeert aldus gedaen ter secretarie in Ooltgensplate actum in Ooltgensplate den 16 April Ao. 1689
M. Hartogh 1689
Kabouter
H. van der Velde

[18-07-1689]
Ick Jenneken Anthonissen weuduwen wijlen van Aert Gerrits geve last en consent aen mijn doghter Gertruij Aertsen om in den houwelijcken staet te aenverden met Cornelis Reijniersen geboortigh van Rosendael en mijn doghter Gertruit Aertsen geboortigh van Oosterhoudt en van goede eerlijcke ouders en sij is oock een doghter daer niemant ies van kan seggen als eer en deught en dit aldus gedaen in presentie van Gijbereght Adriaense Vissers en Jan de Hoogh als getuijgen hier toe versoghten gebeden die de moeder Jenneken Anthonise dit hebben sien met haer eijgen handt onderteeckend actum den 18 Julius Anno 1689
Dit is het + hantmerck van Jenneken Anthonisen
Geijsbrecht Adriaensen Visser
Jan de Hoogh
Actum Oosterhoudt den 18 Julius Anno 1689

[23-07-1689]
Corns. Reijniersz Wapens jonghman geboortigh tot Rosendael in Brabant ter eenre met Geertruijd Aertsen gebooren tot Oosterhout onder de Baronie van Breda, ter andere zijde
In ondertrouw opgenomen bij ons ondergesz. schout en schepenen de boven genoemde persoonen en geaccordeert haer versoghte huijwelijckse proclamatien huijden den 23 Julij 1689
In absensie van de sekretaris??
J. Kabouter als schepen

[08-09-1690]
Willem Pietersz van Leeuwen geboortigh van Gelderop in de Meijerije van s Hertogen Bosch jonghman woonende op den Bommel ter eenre met Lijsbeth Mattheus van Eeckelen jo. dr. van den Ouden Bosch tegenwoordigh woonende in den polder van Bommel ter andere zijde
Zijn op heden bij ons ondergesz. schout ampt bewaerder ende schepenen in Ooltgensplate in ondertrouw opgenomen om naert geven van de behoorlijcke gebooden in den eghtenstaet bevestight te werden. T???oirconden desen bij ons geteeckent den 8 September Ao. 1690?? ??
J. Kabouter
H. van der Velde
Jan Boghwaert
Bij mij present secrts.
Step. van Walta

[27-10-1691]
Aen de E. aghtbaere heeren schout ende schepenen van Ooltgensplaet
Versouken eerbiedelijck in ondertrouw te werden opgenomen
Geert Geertsz van Dorst jonghman geboren tot Sundert ende jegenwoordigh woonende in de polder van de Galanthee onder de jurisdictie van Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre, ende Teuntgen Huijberts van den Dijck wede. van Corns. Jacobs Leijiersz mede woonende in de polder van de Galanthee voornt. bruijt ter andere sijde
Twelck doende etc.
Aghtervolgende t voorenstaende versouke hebben wij ondergesz. schout ende schepenen de bovengesz persoonen in ondertrouw opgenomen ende geconsenteert haere drie sondaeghse proclamatien volgens d??? ordonn.e te mogen genieten. T??? oirconden geteeckent den 27 Octob. 1691
M. Hartogh
Jeronimus Leendertsen
H. van der Velde

[02-02-1692]
Thomas Hendrickssz van der Meul, geboortigh van Halteren jonghman ter eenre met Maetien Teunisdr., wede. wijlen Johannes Gerritsz van Willemstadt ter andere zijde, beijde woonende onder de Plaetse jurisdictie zijn bij ons ondergesz. schout ende schepenen van Ooltgensplaete in onderlinge ondertrou opgenomen om naer d??? ontfangen drie sondaeghse huijwelijcksze proclamatien die haer bij desen geconsenteert werden te geven, volgens haer Ed. Gr. Mog. politijcke ordonnantie dan verders in den huijwelijcken staet bevestight te werden. In kennisse ende tot blijck vandien hebben wij desen ondert.t ter secretarie in Ooltgensplate den 2 Februarij Ao. 1692??
Jeronimus Leendertse
Arij Blenckvliet 1691??
J. Kabouter
Mij present
Step. van Walta
Op den 29 Febrij. 1692 zijn de voorn. persoonen met een kint ofte doghtertien van 8 weken tusschen beijden getrout voor M. Hartogh schout item Jeronimus Leend., H. v. Velde, Jan Boghwaert, Jac. Blenckvliet en Joh. Davitsz Mijs schepenen
Present ende door mij secrts.
Step. van Walta

[13-06-1692]
Aen de Ed. aghtbare heeren schout ende schepenen van Ooltgensplaet versouken eerbiedighlijck in ondertrouw te werden opgenomen Aren Pieterse Verboom jonghman gebooren tot Tijssel onder de heerlijckheijt van Willebroek en nu woonende onder Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre met Lena Jacobsdr Cats jonge dr. geboortigh en woonende onder Ooltgensplaete voorsz., twelck doende etc., aghtervolgende t vorenstaende versouk hebben wij ondergesz. schout ende schepenen de bovenstaende persoonen in ondertrouw opgenomen ende geconsenteert haere drie geboden volgens d???ordonnantie te mogen genieten, toirconden geteeckent huijden den 13 Junij 1692
M. Hartogh
H. van der Velde
A. Blenckvliedt 1692

[05-09-1692]
In ondertrouw bij ons ondergesz. schout ende schepenen opgenomen Pieter Willemse Verbeek jonckman gebooren tot Rosendael bruijdegom ter eenre, ende Maria Janse de Lange wede. van Poulus Jacobse van de Weel bruijt ter andere zijde, haer diensvolgende geconsenteert haere drije sondaeghse geboden ofte huijwelijkse proclamatien te mogen genieten ingevolge ende naer luijt de ordonnantien ende placcaten van haer Ed. Groot Mog. Aldus gedaen ende gepasseert voor Martinus Hartogh schout item Jan Kabouter, Hendrik van der Velde ende Jan Boghwaert schepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplate, Den Bommel etc. huijden den 5en Septemb. 1692
Toirconden geteeckent bij mij schepen in absentie van den secrets.??
H. van der Velde

[18-07-1692]
Aen de E. aghtbaere heeren schout ende schepenen van Ooltgensplaat versouken eerbiedelijck in ondertrouw te werden opgenomen Hendrik Danielse van Bael weduwenaer van Catalina Gerritsdr die te voorens weduwe was van Gillis Dav. van der Meulen bruijdegom ter eenre, met Geertruij Willekoms, j. d. gebooren tot Mees bij Gulijck bruijt ter andere sijde en beijde woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplate voorsz., twelck doende etc., aghtervolgende het voorenstaende versouk hebben wij ondergesz. schout en schepenen de bovenstaende persoonen in ondertrouw opgenomen en geconsenteert haere drie geboden volgens d??? ordonnantie te mogen genieten. Toirconden geteeckent huijden den 18 Julij Ao. 1692
M. Hartogh 1692
J. Kabouter
H. van der Velde
A. Blenckvliedt
Jeronimus Leendertse
Jan Boghwaert
Johannes Davitse Mijs

[20-06-1693]
Aen de Ed. aghtbare heeren schout ende schepenen van Ooltgensplaet versoucken eerbiedelijck in ondertrouw te werden opgenomen Jan Marinusse van Nispen jonghman geboortigh van Sprundel bruijdegom ter eenre met Teuntien Huijbertsdr van den?? Dijk wede. laest van Gerrit van Dorst en daer te voorens van Corns. Jacobse Leijierse bruijt ter andere sijde en beijde woonende onder Ooltgensplaet voorsz, twelck doende etc., aghtervolgende t bovenstaende hebben wij ondergesz. schepenen slants voors. de voorn. personen in ondertrouw opgenomen ende geconsenteert haere drie geboden volgens d??? ordonnantie te mogen genieten. Toirconden geteeckent huijden den 20 Junij 1693
H. van der Velde
J. Kabouter
Jeronimus Leendertsen

[04-12-1693]
Jacob Thomase Vroughrijk jonghman gebooren van Rosendael bruijdegom ter eenre met Pieternella Willemsdr Kool jonge dr. geboortigh ende beijde woonende onder Ooltgensplate zijn bij ons ondergesz. schout ende schepenen in ondertrouw opgenomen ende geconsenteert drie sonnendaeghse huijwelijckse geboden te mogen genieten volgens d??? ordonnantie van haer Ed. Groot Mogh. Toirconden get.t. huijden den 3 Decemb. Ao. 1693
J. Dav. Mijs
Jeronimus Leendertsen
Jan Boghwaert

[20-03-1694]
Op den 20 Martij Ao. 1694. zijn bij ons ondergesz. schout ende schepenen in onderlinge ondertrou opgenomen Gerrit Jansz van Ginneken jonghman geboortigh in de Hoeve, ter eenre, met Neeltien Leendertsdr Knape j. dr. gebooren ende woonachtigh in de Zuijtzijde onder dese jurisdictie van Ooltgensplate, ter andere zijde, welcke geassist.t. met haer vader Leendert Cornsz Knape op haerlieden versouck is geaccordeert ende toegestaen dat door den secrts. gegeven sullen werden de behoorlijcke ende gewoonlijcke drie sonnendaeghse huijwelijcxe proclamatien omme naert onverhindert eijndigen der selve alsdan wettelijck in den heijligen huijwelijcken bevestight en getrout te werden. Aldus gedaen ter secretarie in Ooltgensplate bij ons die desen geteeckent hebben datum uts.
Jan Boghwaert
A. Blenckvliedt 1694
Mij present secrts.
Step. van Walta

[21-05-1694]
Versouken aen den E. aghtbaren gereghte in ondertrouw te werden opgenomen Ariaen Harmanse Santboer jonghman geboren ende woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge bruijdegom ter eenre met Appolonia Cornsdr Bodt wed. van Jacob Arense Brandoort woon(en)de onder dese jurisdictie bruijt ter andere sijde
Welcke persoonen bij ons ondergesz. schout ende schepenen in Ooltgensplaete aghtervolgende haer versouk in ondertrouw sijn opgenomen ende dienvolgende geconsenteert haere drie sonnendaeghse huijwelijken geboden volgens de ordonnantie te mogen genieten. T??? oirconden geteeck(en)t huijden den 21 Meij Ao. 1694
Illico acte gegeven omme te dienen in de Oude Tonge
Johan Mijs
Jan Boghwaert
Wouter Boon

[10-06-1694]
Pieter Hendricksz Puijn weduwenaer van Tannetgen Jansdr van Putten bruijdegom ter eenre met Stijntien Willemsdr gebooren tot Lidden in t lant van Munster, jonge dr. beijde woonende alhier, zijn bij ons ondergesz. schout ende schepenen van ende in Ooltgensplate in onderlinge ondertrou opgenomen, ende geaccordeert dat henlieden ingevolge de politike ordonnantie door den secrts. alhier, gegeven mogen werden drie sonnendaeghse huijwelijcxse gebooden ofte proclamatien, omme naer ???t onverhindert eijndigen van de selve, alsdan te saemen volgens de voorsz. ordonnantie getrout ende in den huijwelijcken staet bevestight te werden, aldus gedaen en tot blijck vandien desen bij ons schepenen in absentie van den schout ondert.t. in Ooltgensplate den 10 Junij Ao. 1694??
J. Kabouter
Jan Boghwaert??
Wouter Boon
Mij present secretaris
Step. van Walta??

[17-03-1693]
Kennelick sij een iegelijck die desen sal werden vertoont dat Jan Sensigh met sijn vrouw eenigen tijt op mijn hofstede onder Oosterland in den eijlande van Zzee sigh hebben onthouden en naer eenige weecken sieckte deselve vrouw genaemt Catrijn Meijganck is overleden en in Oosterland begraven, twelck ick ter instantie van den esz. Jan Sensigh getuijge op den 17 Maart 1693??
A. Boudijck schout tot Ouderkke

[22-07-1694]
Jan Stevensz Sensigh gebo(o)rtigh in ???t rijk van Aken laest gewoont hebbende in ???t dorp Ouderkerck in ???t land van Duveland, weduwenaer van Catrijn Meijganck bruijdegom ter eenre met Janneken Cornsdr Timmers geboortigh van Rotterdam wede. van Jan van Outen, woonende in de Suijtzijde onder de Plaet, bruijt ter andere zijde, zijn bij ons ondergesz. schout ende schepenen van ende in Ooltgensplate op haer ernstigh versouck in onderlinge ondertrou op ende aengenomen met consent dat, omme te geraken tot het wettelijck solemniseeren van haer voorgenomen huijwelijck derselver proclamatien daer toe soo hier, als Ouderkerck voornt. in de kerck of van den raethuijse als. naer behooren gegeven sullen mogen werden, tot blijck desen bij ons schout en schepenen ter secretarie in Ooltgensplate geteeckent den 22 Julij Ao. 1694
Illico copie anth. deser op 6 stuijvers zegel aen?? den bruijdegom omme de gebooden tot Ouderkeck mede te versoucken - Memorie??
Johan Mijs 1694
Jeronimus Leendertsen??
Jan Boghwaert 1694
Mij present secretaris
Step. van Walta

[10-07-1694]
Leendert Huijbreghtse van den Dijk jonghman geboren in de Nieuwe Tonge bruijdegom woonende onder dese jurisdictie ter eenre met Maria Pietersdr Nieulants geboren tot Sprundel mede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde zijn bij ons ondergesz. schout ampt bewaerder ende schepenen in Ooltgensplate op haer versouk in ondertrouw opgenomen ende geconsenteert dat zijlieden haere drie sondaeghse huijwelijkse geboden mogen genieten. Toirconden desen bij ons schepenen geteeckent den 10 Julij 1694
J. Kabouter
Jeronimus Leendertse
Jan Boghwaert

[21-09-1694]
Johannes Govertse Nice jonghman geboren ende wonende alhier in Ooltgensplate bruijdegom ter eenre ende Aeghie Claesdr van der Boll jonge doghter geboren ende wonende Grijsoort onder de jurisdictie van de Oude Tonge bruijt ter ander(e) sijde, zijn op haer versouk bij ons schout amptbewaerder ende schepenen van ende in Ooltgensplate in ondertrouw opgenomen ende geconsenteert haere drie sonnendaeghse huijwelijkse geboden ingevolge de politijke ordonnantie te mogen genieten, soo alhier als in de Oude Tonge. Toirconde bij ons schout amptbewaerder ende schepenen onderteeckent huijden den 21 7ber 1694
J. Kabouter
Wouter Boon
In kennisse ende presentie van mij secretaris Step. van Walta??
Op geexhibeerde attest van Fr. Jansz Valare schepen in de Ou(de) Tonge dese persoonen zijn getrout alhier voor ses schepen(en) in Ooltgensplate den 16 Octob. 1694
Mij present secrts.
Step. van Walta

[26-07-1694]
?ock? den 25 Julij 1694
Mijn heer
Mijn heer Domenij van de Plaet ick heb verstaen van mijn suester dat sij voor u is in ondertroew soo versoeckende ick aen sijn haerh ?erchse dat gijse gelieft te trouwen het is met onse suesters ende broeders wiel
Dit is het + hant merck van Jan Pieterssen Laets

[30-04-1695]
Aen de E. achtb. heeren schouth ende schepenen van Ooltgensplaet??
Versoucken eerbiedelijck in ondertrouw opgenomen te werden Bartel Arensz Delvo jonghman geboortigh van Pellijn ontrent 2 uren van Thienen bruijdegom ter eenre met Jannetien Jansdr van der Heijde j. dr. geboortigh van Hammont in Luijckerlant bruijt ter andere zijde, welcke voorsz. persoonen wij ondergesz. schout ende schepenen naer behoorelijcke ondervraeginge in ondertrouwe hebben op ende aengenomen, ende geconsent. dat haer volgens de politijcke ord.e de behoorelijcke en gewoonelijcke huijwelijcx proclamatien gegeven mogen werden om naer ???t onverhindert eijndigen der selve wettelijck in den huijwelijcken staet bevestight te mogen werden. Tot blijck bij ons get. ter secretarie in Ooltgensplaet den 30 April 1695??
Johan Mijs
Jan Boghwaert
J. Kabouter
Wouter Boon

[10-12-1695]
Aen de E. achtb schout ende schepenen van Ooltgensplaat etc.
Versoucken eerbiedelijck in ondertrou opgenomen te mogen werden, ende dienvolgende haere huijwelijcxse proclamatie naer luijt der politijcque ordonnantie t??? ontfangen omme naer ???t onverhindert gaen der selve metten anderen in den huijwelijcken staet bevestight te mogen werden Bastiaen Hendricksz Cornet j. m. geboortigh van Maerhees ter eenre met Lijntien Jansdr Mahuis j. dr. geboortigh van Daestingh in ???t landt van Aelst ter andere zijde, beijde woonende alhier
Welcke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schepenen en secrts. in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenomen ende de gebooden geconsenteert den 10 Decemb. Ao. 1695 in absentie van de schout
A. Blenckvliedt
S. Langstraat 1695
Mij present secretaris
Step. van Walta

[30-04-1695]
Aen de achtb. heeren schout en schepenen van Ooltgensplaet
Versoucken eerbiedelijck in wettelijcke ondertrou op ende aengenomen te mogen werden Pieter Hendricksz Stroucker jonghman geboortigh tot Chiba in ???t Keulse lant bruijdegom ter eenre met Catrina Pietersdr Reijnen geboortigh tot Flodorp tusschen Venlo en Remunt bruijt ter andere zijde
Welcken volgende wij ondergesz. schout ende schepenen naer behoorelijcke ondervraeginge de voorn. persoonen in ondertrou hebben opgenomen, met consent dat haer volgens haer Ed. Gr. Mog. orde.e de behoorlijcke huijwelijcks proclamatien gegeven mogen werden om naer ???t onverhindert eijndigen?? der selve?? wettelijck in den huijwelijcken staet bevestight te mogen werden. Tot blijck bij ons geteeckent ter secr. in Ooltgensplaet den 30e April Ao. 1695
Johan Mijs
Jan Boghwaert 1695
J. Kabouter
Wouter Boon

[01-04-1696]
Extract
Op den 1 April 1696 compareerde voor de ondergenoemde schout en schepenen van de Oude Tonge Jillis Claesz van der Bol jonghman alhier van de Oude Tonge en Geertruijt Govertse Nijse jonge dochter geboortigh van Oeltiensplaet en woonende mede alhier, de welcke verklaerden beslooten te hebben een aenstaende huijwelick ???t geene sij van voornemens zijn onder Godts zegen, met eersten te solemniseren volgens de politijque oronnantie deser lande, versoeckende daer toe behoorlijcke proclamatien en verdere solemniteiten, daer toe requirerende, tot ter secretarije huijden den 1 April 1696 en is geteeckent H. Suleling, Willem Cornelisse Cattestaert, Leendert Huijgense
Geextraheert uijt het register van huijwelijckse saecken binnen d??? Oude Tonge den 25e April 1696
Bij mij secretaris aldaer
Swaens 1696
Illico den 13 Meij 1696: naer ???t geven van ???t derde huijwelijcx gebodt daer op ses stuij. zegel attest.e gegeven bij mij secrts. in?? Ooltgensplate
Step. van Walta

[14-03-1698]
Extract
Op den 14e Maert 1698 compareerde voor schout en schepenen van de Oude Tonge Tonis Thilleman weduwenaer van Steijntien Jurien woonende onder dese jurisdictie, met Magdaleentien Willems weduwe van Hendrick Pouwelsz van Gennip onder Den Bommel jurisdictie van Ooltiensplaet, de welcke verclaerden beslooten te hebben een aenstaende huijwelijck, ???t geene sij van voornemens sijn, onder Godes segen, met den eersten te solemniseren volgens de politiecke ordonnantie deser landen, versoeckende de behoorlijcke proclamatien daer toe requirerende, tot ter secretarije, en ter presentie van Willem Cattestaert in desen bewarende ???t schout ampt, Govert de Rijcke ende Stoffel van Bruijnisse, schepenen van de Oude Tonge, en was geteeckent W. C. Kattestaert 1698, Govert de Rijcke, Stoffel van Bruijnisse
Geextraheert uijt het register van de huijwelijckse saecken binnen de Oude Tonge, en daer meede voor soo veel ???t extraheren aengaet, accorderende bevonden den 14 Maert 1698
Bij mij secretaris
Swaens 1698
Aengaende het recht van trouwen voor des lants gerechtigheijt is hier aengegeven op den naem en acte van pro deo
Op den xxxe Maert 1698 op een ses sts. zeegel attestatie gegeven dat de proclamatien onverhindert alhier gegaen zijn?? bij mij sub scris.
P. Brouwer
Hebben daervan met de proclamatie tesamen betaelt
Drie proclamatien?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 0. 18. -
Voor d??? acte?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??12. -?? ?? ??
Op voornt. zegel vandien?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 7. 8?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? 1. 17. 8????

[28-06-1698]
Op den 28en Junij 1698 is alhier voor schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoort in ondertrouw opgenomen Jan Tonisse Strom jonghman geboortigh van Herentals in Brabandt en woonachtigh onder Den Bommel ter eenre, met Maghdaleene Slaet jonge doghter, geboortigh van de Nieuwe Tonge en woonachtigh in de Oude Tonge vnt., ter andere zijde, soo is ons versoeck dat de wettelijcke gebooden mogen afgecondight werden ter peuije van Ooltienspaete, alsoo Den Bommel onder ???t resort vandien is consernerende, om daer naer ???t eijndigen van de selve te mogen trouwen, waer op de gereghte van de Oude Tonge voornt, haer sullen verlaten. Ter ordonnantie van de selve bij mij secretaris onderteeckent
Swaens 1698
Ende int regh
t van des gemeene lants gerechtighheijt, hebben de comparanten aen laten teeckenen op een acte van pro deo.??
Bij mij secrs.
Swaens 1698
Eerste gebot gegeven den 29 Junij
Tweede den 6 Julij
En het derde den 13 dito 1698
Ende den nae. dito?? attestatie gegeven op een 6 sts. zegel dat de geboden onverhindert zijn gegaan bij mij.
Voort?? schrijven en geven der proclamatien f - . 16. -
Voor d??? attestatie?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- . 12. -
En voort zegel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- . 7. 8
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 2. 15. 8
Door Strom dato op rek. ontf.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 1.?? 6. -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------
Woont bij Marijnis van der Veer - rest?? ?? ?? ?? ?? f?? 1.?? 9. 8??

[25-06-1688]
Wij Pieter van Bernrije schouteth, Adriaen van Ham ende J. van Rhenen schepenen (van) Baerle Nassau lande in de Baronnije van Breda verklaeren midts desen, dat Jenneken, dochter wijlen Adriaen int Korffken ende Cathalijn Wouter Tilen, echte ende eerlijcke luijden, alhier tot Baerle geboren ende Christelijck gedoopt is, ende dat oock huijden dato ? voor ons schouteth en schepenen voornt. gecompareert de voorsz. Cathalijn Wouter Tilen, die welcke consenteerde in de aenstaende trouw van de bovengenoemde haere dochter aen te geven met Huijbrecht Hendrix. Aldus gedaen, gepasseert ende des t??? oirconde bij ons beteeckent huijden vijffen twintighste Junij xvi C achten tachentich??
P. S. Blinage 1688
A. van Ham 1688
J. van Rhenen
Mij p(rese)nt
G. van Vloet sub sris. 1688

[27-09-1699]
Ick ondergesz. secretaris van de Oude Tonge attestere en verclaere bij desen dat Jan Jansz Rommelse jonghman geboortigh van Out Gastel leggende onder het gebiet van ???t Merckesaet van Bergen op den Zoom, ende woonende onder dese jurisdictie, en Teuntien Huijbrechtsen van den Dijck laest wede. van Jan Marijnissen van Nispen, ende woonachtigh onder de jurisdictie van Ooltiensplaet, de welcke voor den raethuijse alhier van de Oude Tonge vsz. hebben gehadt haere drie huijwelijckse gebooden, sonder dat daer tot noch toe eenige verhinderinge is gecomen, welcke volgende, de vsz. persoonen in den huijwelijcken staet sullen mogen werden bevestight. T??? oirconde geteeckent den 27 Septemb. 1699
Swaens 1699

[30-09-1707]
Verclaeren wij J. Rokens en Cornelis de Grandt, schepenen binne de vrijhijdt Oosterhout, dat Cornelia Cornelis Cocx van eerlijke ouders binne dese vrijhijdt is geboren, dat deselve en hare ouders (voor soo veel ons kennelijck is) haer altijt eerlijck en vroom hebben gecomporteert, en dewijle de voorn. Cornelia ons te kennen geeft, dat sij voornemens is, om haer in de egten staet te begeven met Dingeman Peters geboortig op de Made, en jegenwoordig woonende op Oetjensplaet in Zeeland, versoeckt sij van ons desen verclaeringe die wij haer niet hebben willen weijgeren, weshalven wij aen alle die se mag werden vertoont, versoeken de voorsz. suppl.te voor eerlijck en vroom mitsgrs. hare ouders te willen erkennen, in kennis der waerheijdt hebben wij dese met ons vrijhijdtszegel, ende signatuere van onsen secret. doen becragtigen, heden den 30 Septb. 1707.
Quod attestor infrascriptus??
A. van Gils sris 1797
Compareerde voor bovengenoemde schepenen Elisabeth Janssen van Raemsdonk wede. van Cornelis Cocx, moeder van de bovengenoemde Cornelia Cocx, de welcke verclaerde het houwelijck hier boven gealligeert met Dingeman Peeters aen te gaen, volcomen te approberen, versoeckende sij comparante dat geen swaericheijt mach werden gemaeckt omme de geboden te laten voortgaen. Actum Oosterhout den 19 October 1707
In kennisse van mij??
A. van Gils sris 1707

[28-10-1707]
Aan de E. agtb. heeren schout en schepenen van Ooltgensplaat
Versoeken eerbiediglijk in ondertrouw opgenomen te mogen werdenen dien volgende haer huwelijkse proclamatien naer luijt der politijke ord.tien t ontfangen om(m)e naer t onverhindert gaen der selver metten selven in den huwelijken staet bevestigd te mogen werden??
Jan Corn. de Blauw j. m. geboortig van Terheij woonende alhier ter eenre met Marij Pieters Muijsers geboortig van Gulik j. d. wonende mede alhier ten andren zijde
Welke voorn. personen bij ons ondergesz. schout, schepenen en secretaris in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenomen ende de geboden geconsenteert den 28 October 1707
Johan Mijs
De Jongh
? Vastregt aen t gemeende land verantwoort is onder een acte pro deo

Bij manquement van 6 sts. zegel 2 van 3 sts.

[27-01-1708]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te mogen werden en dien volgende hare huwelijx proclamatien naer luijt der politijcque ord.tien t ontfangen om naer t onververhindert gaen der selver met den anderen in den huwelijken staet bevestigd te mogen werden
Jan Jansz j. m. geboortig in t Luijkerland ter eenre met Lijsbet Geleijnsz wede van Corn. Hoevenaer geboortig tot Sprundel ten andre zijde beijde woonende onder dese jurisdictie??
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen en sects. in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenomen, ende de geboden geconsenteert den 27 Januarij 1708??
Johan Mijs
Sijmon Langstraar
Mij present sects.
De Jongh
Ende is t regt aen t gemeene land verantwoort onder een biljet pro deo

[28-10-1707]
Aen de E. agtb. heeren schout ende schepenen van Ooltgensplaat etc.
Versoecken eerbiedelijck in ondertrouw opgenomen te mogen werden, ende dienvolgende hare huwelijcxe proclamatien naer luijt der politique oedonnantie t ontfangen, omme naer t onverhindert gaen der selve, metten anderen in den huwelijcken staet bevestigt te mogen werden
Dingeman Peters j. m. geboortig op de Made, ter eenre, met Cornelia Cocx j. dr. geboortig tot Oosterhout ter andere zijde, beijde woonende onder dese jurisdictie
Welcke voornd. persoonen bij ons onderget. schout, schepenen en secreraris in volgen voorsz. in ondertouw zijn opgenomen, ende de geboden geconsenteert den 28 Octob. 1707
Johan Mijs
De Jongh 1707
Mij present sects.
De Jongh 1707
Beide is t regt aen t gemeene land verantwoort onder een biljet pro deo

[27-06-1708]
Aen de E. agtb. heeren schout en schepenen van Ooltgensplaat etc.
Versoecken eerbiediglijck in ondertrouw opgenomen te mogen werden en dien volgende haer huwelijcxe proclamatien naer luijt der politicke ord.e t ontfangen, omme naer t onverhindert gaen der selver, metten selven in den huwelijcken staat bevestigt te mogen werden
Abraham Melsz j. m. geboortigh alhier ter eenre met Neeltje Leenderts wede. van Gerrit van Ginneken mede woonende alhier
Welcke voorn. persoonen bij ons onderget. schout amptbewaerder, schepenen en sects. in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenomen, ende de geboden geconsenteert, den 27 Junij 1708
Als schout amptbewaerder en sects.
De Jongh 1708
De Jongh 1708
Dirck van Adrijchem
Waer van t regt aen t gemeeneland is voldaen onder een biljet pro deo

[01-06-1708]
Huijden den 1 Junij 1708 is Abram Melsen beij meij gekomen ende gevraeght of heij wel mochte medt de wedevrou van Geeret van Ginneken mochte trouwen hedt welcke ick onder geschreven toe stae ende consenteren
Dingheman Bruijnkens

[16-06-1708]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijx proclamatien naer luijt der politique ord.tien te ontfangen om naer ???t onverhindert gaen derselver in den huwelijken staet bevestigt te moge werden
Reijnier Jeggers geboortig van Stralen bruijdegom te eenre met Pieternelletje Hendrix van Woensel j. d. wonende alhier
Welke voorn. personen bij ons ondergesz. schepenen en sects. in voege voorsz. in ondertrouw zijn opgenome ende geboden geconsenteert den 16 Junij 1708
Johan Mijs
De Jongh 1708
Dirck van Adrijchem

[04-07-1708]
Wij borgemeesters en regeerders van de Made verklaeren en attesteren bij dezen dat Jaecobis Cornelissen alhier is een ingebooren ende van eerlijcke ouders ende heeft hem met sijn ouders gebort wel gekompert?? ende is getrout geweest met?? ?orske Lauwensen soo dat wij niet en konne nae laeten hem te verleenen een eerlijcke atestaesie de welcke bondigh is toorken deses hebben wij dit met onse eijgene handen onderteeckent op den 4 Julie eenduijsent sevenhondert acht
Cornelis Aerden??
Ph. Loget
Adam Meertens

[29-06-1708]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haer huwelijcxe proclamatien naer luijt der politijcque ord.tie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijcken staat bevestigt te mogen werden
Jacob Corn. Tijsen wedr. van Corsje Laurens Gooskes, bruijdegom ter eenre met Barber Pieters de Smit j. d. met toestemmingh van haer voogt Dingeman Bruijntjes bruijt ter andere zijde
Welcke voorn. persoonen bij ons ondergeschreve schout, schepenen en sects. in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenomen ende geboden geconsenteert, den 29 Junij 1708.
Johan Mijs
Wouter Boon
De Jongh 1708
Mij present sects.
De Jongh 1708
t regt aen t gemeeneland voldaen onder een biljet pro deo??

[03-11-1708]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenoomen te werden en dienvolgende haer huwelijcxe proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijcken staat bevestigt te mogen werden
Carel Steen j. m. geboortigh van Masjeroij bruijdegom ter eenre, met Clara Jans Krans j. d. geboortigh van Gulick bruijt ter andere zijde
Welcke voorn. persoonen bij ons ondergeschreve schout, schepenen en sects. in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen, en de geboden geconsenteert, den 3en Novemb. 1708.
Johan Mijs
Jeronimus Leendertsen
Wouter Boon
Mij present sects.
De Jongh 1708
t regt aen t gemeeneland voldaen onder een biljet pro deo??

[30-11-1708]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haer huwelijcxe proclamatien naer luijt der politijcke ordonnantie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijcken staat bevestigt te mogen werden
Corn. Adriaensz van Boven, weduwr. van Engeltje Flore Pels met Willemtie Leenderts van Eel jonge dr. geboortigh van Remunt, en beijde woonagtigh onder dese jurisdictie
Welcke voorn. persoonen bij ons ondergeschreve schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen ende geboden geconsenteert den 30 Novemb. 1708.
Johan Mijs
Jeronimus Leendertsen
Wouter Boon
t gemeeneland voldaen onder biljetten pro deo??

[12-10-1709]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenoomen te werden en dienvolgende haer huwelijcxe proclamatien naer luijt der politijcke ordonnantie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijcken staat bevestigt te mogen werden
Hendrick Jansz Geubelts j. m. geboortigh van Stralen bruijdegom ter eenre, met Marij Pieters Muijserts wede. van Jan Corn. de Blaeuw bruijt ter andere zijde,
Welcke voorn. persoonen bij ons onderges. schout ende schepenen?? in voege voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen ende geboden geconsenteert den 12 Oct. 1709
Johan Mijs 1709
Cor. van Puroijen
De Jongh 1709
t gemeeneland voldaen onder biljetten pro deo

[11-07-1710]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenoomen te werden, en dienvolgende haer huwelijkse proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijken staet bevestigt te mogen werden
Marinis Coopmans j. m. geboortigh in de Oude Tonge bruijdegom ter eenre met Jannetje Nijsse Braber wede. wijlen Aren Bod bruijt ter andere zijde
Welcke voorn. persoonen bij ons onderges. schouth en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen en de geboden geconsenteert den 11 Julij 1710
Johan Mijs
De Jongh 1710
Dirck van Adrijchem
Mij present sects.
De Jongh 1710
Ende is ilico aen t gemeeneland voldaen voor haer beijde 6. 0. - op twee zegels van 3 sts.

[31-01-1711]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenoomen te werden en dienvolgende haer huwelijckse proclamatien naer luijt der politicque ordonnantie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijcken staet bevestigt te mogen werden
Gerrit Teunen j. m. geboortigh in de Fijnart bruijdegom ter eenre met Marija Arentsen de Leeuw jonge dr. geboortigh van Hooge Swaluwe bruijt ter andere zijde
Welcke voorn. persoonen bij ons onderges. schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen en de geboden geconsenteert den 31 Januarij 1711
Johan Mijs
De Jongh 1711
Dirck van Adrijchem
Mij present sects.
De Jongh 1711
Ende is het regt aen t gemeene land voldaen onder twee biljetten pro deo
Copija auth. deser op 6 sts. zegel geschreven en aen de geregte van de Hoge Swaluwe gesonden om aldaer wegens de bruijt drie sondaegse proclamatien te geven??

[28-03-1711]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenoomen te werden en dienvolgende haer huwelijckse proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijcken staet bevestigt te mogen werden
Pieter Adriaensen Withage (van=doorgestreept) Essen jongman geboortigh van Assen bruijdegom ter eenre met Neeltje Paulus van der Weel geassisteert zijnde met haer meuij van smoeders zijde Dingene Jans de Lange ende haer man Huijb. Jacobs Vloet, geboortigh onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welcke voorn. persoonen bij ons onderges. schout ende schepenen . invoegen voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen, en de geboden geconsenteert den 28 Maert 1711
Johan Mijs
Jeronimus Leendertsen
De Jongh 1711
Mij present sects.
De Jongh 1711
Ende is het regt voldaen aen t gemeeneland onder twee biljetten pro deo

[27-07-1711]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenoomen te werden en dienvolgende haer huwelijckse proclamatien naer luijt der politique ordonnantie te ontfangen, om naer t onverhindert gaen der selver in den huwelijcken staet bevestight te mogen werden
Aert Flore Pels weduwenaer van Jaepje Jacobs Punt bruijdegom ter eenre, met Willemijntje Corn. van de Bichelaer wede. van wijlen Corn. van Sprundel bruijt ter andere zijde
Welcke voorn. persoonen bij ons onderges. schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw zijn opgenoomen ende geboden geconsenteert, den 27 Julij 1711
Johan Mijs
Jeronimus Leendertsen
De Jongh 1711
Mij present sects.
De Jongh 1711
Ende is het regt aen t gemeeneland voldaen onder twee biljetten pro deo

[25-06-1712]
Sijmon Coopmans heeft verclaert sig ten huijwelijcken staet te willen begeven met Lena Arens Bot woonende onder Ooltjensplaat, en tot voldoeninge van des gemeenelants regt te gehooren onder het classis van drie gul., die bij mij onderges. sris. zijn ontfangen, den 25en Junij 1712
Als sris. van Dirxlant
Francois Vallare

[14-07-1712]
Alhier is op drij sondagen aen den anderen sonder eenige oppositie ter ordinare plaatse geproclameert dat Sijmon Coopmans in ondertrouw is opgenomen met Lena Arens Bot woonende onder Ooltjens Plaat, en desselfs voorgenomen huijwelijck naar ???t eijndigen der gebooden genegen te voltrecken. T??? oorconde geteeckent als secrets. van Dirxlant den 14en Julij 1712
Francois Vallare 1712

[25-06-1712]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dienvolgende haer huwelijxe proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen (om naer ???t onverhindert gaen der selver) in den huwelijken staet bevestigt te mogen werden
Sijmon Coopmans jongman gebortigh in de Oude Tonge, ende woonende in Dirxlant, bruijdegom ter eenre met Lena Arens Bot jonge dogter geboortigh ende woonende alhier onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke voorn. persoonen bij ons onderges. schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn opgenomen ende de geboden geconsenteert mits dat voor het uijt gaen van het laeste gebodt wert geexhibeert billet dat de impost wegens den bruijdegom is betaelt, den 25 Junij 1712
Johan Mijs
De Jongh 1712
Aren van Putten
Ende is het regt wegens de bruijt aen t gemeene land voldaen onder een biljet en aengevinge van drij gulden??
Bruijt en bruijdegom in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[08-07-1712]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolps Lant, dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dienvolgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt der politijcque ord.tie te ontfangen (om naer het onverhindert gaen der selver) in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Jacob Vroegrijk weduwenaer van Pieternella Willems Coole woonende in de polder van Den Bommel onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Lijnt(je) Jacobs Brandoor jonge dogter geadsisteert met Joh.s Nijsse Braber haer aen behuwde vader bruijt ter andere zijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn opgenomen ende de geboden geconsenteert den 8en Julij 1712
Johan Mijs
Jeronimus Leendertse
De Jongh 1712
Ende is het regt van bruijdegom en bruijt voldaen aen het gemeene landt onder een aengevinge van ider drij gulden??
Bruijt en bruijdegom in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[30-12-1712]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolps Lant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dienvolgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen (om naer het onverhindert gaen der selver) in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Jacobus Tijsse Ba(c)ker wedr. van Marij Jacobs den Ouden geboortigh van Steenberge ende woonende binnen Ooltgens Plaet bruijdegom ter eenre met Aeltje Barens de Wijnkel jonge dogter geboortigh van Doesburgh, in Gelderlant, en mede woonende alhier, bruijt ter andere sijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn opgenomen en de geboden geconsenteert den 30en December 1712
Johan Mijs
De Jongh 1712
Johannes Bouman
Ende is het regt van de bruijdegom en bruijt aen den lande voldaen met de aengevinge van onvermogen??
Bruijdegom en bruijt in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[13-01-1713]
Certificere ick ondergeteijckende secretaris van de Stat aan t Haringvliet dat op huijden den 13e Januarij 1713 alhier ten overstaen schout en schepenen in ondertrou sijn opgenomen Cornelis Adriaanse d??? Beer weduenaar van Lijsbet Pardaans woonende tot Ooltjensplaat en Jannetje Jans van Gog wedue van Jacobus Noortbartus Praat woonende alhier. Ten oirconde geteijckend datum uts.
Van der Houve 1713

[26-06-1713]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolps Lant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen (om naer het onverhindert gaen der selver) in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Jacob Vroegrijk weduwenaer van Pieternella Willems Coole woonende in de polder van Den Bommel onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Lijnt(je) Jacobs Brandoor jonge dogter geadsisteert met Joh.s Nijsse Braber haer aen behuwde vader bruijt ter andere zijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn opgenomen ende de geboden geconsenteert den 8en Julij 1712
Johan Mijs
Jeronimus Leendertse
De Jongh 1712
Ende is het regt van bruijdegom en bruijt voldaen aen het gemeene landt onder een aengevinge van ider drij gulden??
Den bruijdegom en bruijt in de quohier van de 200e penningh niet bekent

[26-06-1713]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolps Lant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen (om naer het onverhindert gaen der selver) in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Abram van Dalen jonghman geboortigh van Geertruijdenbergh en woonende jegenwoordigh op Den Bommel den welcken heeft geexhibeert acte van consent bij sijn moeder Ariaentie Boot wede. en boedelhouster van Bastiaen van Dalen gepasseert ter secretarie van Geertruijdenbergh voornt. den 26e Junij 1713,?? bruijdegom ter eenre met Willemijntie Hendriks van de Sande jonge doghter geboortigh en woonende op Den Bommel naer gegeven consent van haer vader Hendrik Janse van den Sande, bruijt ter andere zijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout ende schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn opgenomen en de geboden geconsenteert den 30e Junij 1713
Johan Mijs
De Jongh 1713
Corn. Boon 1713
Op den 20e Aug. 1713 is het huijwelijk van de bovenstaende persoonen gesolemniseert
is van de aengeving wegens bruijts regt gebleken??
Den bruijdegom en bruijt in de quohier van de 200e penningh niet bekent

[26-06-1713]
Compareerde ter secretarie der stadt Geertuijdenb. Adriaentje Boot wed. van Bastiaen van Dalen woonende alhier, ende verclaerde sij comparante te consenteren ende volcomentlijck toe te staen in alsulcken houwelijck, als haren soon Abraham van Dalen geintentioneert is aen te gaen met Willemina van der Sande jonge dochter woonende op Den Bommel in ???t Landt van Vlacke, versoecke mits dien aen de heeren van de wedth, off predicant aldaer den selven haren soon in ondertrouw op te nemen, en vervolgens de verdere solemniteijten naer ordre van den landen tot voltreckinge van t voorsz. houwelijck te doen ende te laten geschieden, beloovende dit alles voor goet ende van waerde te houden onder t verbant ende bedwanq als naer rechten, actum ter secretarije voornt. den 26. Junij 1713
In kennisse van mij secrets.??
Francken

[01-08-1713]
Attesteere ik ondergetijkende dat Abraham van Dalen j. m. geboortig hier ter steede Geertruidenbergh, en Willemijntie Hendriks j. d. geboortig en wonende op Den Bommel, of Oeltisplaat, haare drie kerkelijke proclamatien, als bruijdegom en bruijt alhier in onse kerke naar den andere, onverhindert zijn gegaan, op attestatie van wettige ondertrouw, voor heere commissarisse over houwelijks saken, ter plaatsen op Den Bommel, actum Geertruijberg, den 1. Augusto 1713
uijt naam en door last van de Ed. heere commissarisse over huwelijks sake hier ter steede G.bergh
Goetzee, voorleeser

[17-11-1713]
Aen den E. E. agtb. geregte van Adolps Lant, dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoeke in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen (om naer het onverhindert gaen der selver) in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Marcus Jansen jongman geboortigh van Halooij in Brabant en woonende onder dese jurisdictie van Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre met Cornelia Ariaense, wede. van Jan Adriaense Schragenaer, geboortig van de Meede en woonende mede onder dese jurisdictie van Ooltgensplaet bruijt ter andere sijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn opgenomen ende geboden geconsenteert den 17e Novembr. 1713
Johan Mijs
De Jongh 1713
Dirck van Adrijchem
is gebleken van aengeving wegens slants regt
Bruijdegom en bruijt in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[25-05-1714]
Aen de E. E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haer huijwelijxe proclamatie naer luijt der politijcque ordonnantie te ontfangen (omme naer het onverhindert gaen der selver) in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Hendrik Buijssen laest wedr. van Angenita Swaans geboortigh tot Breugel, woonende alhier bruijdegom ter eenre, met Catharina Willekens jonge dogter geboortigh van Antonis Amer en jegenwoordigh mede alhier woonagtigh, bruijt ter andere sijde, welke laest gewoont heeft in de stat Waltruij
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout ende schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn opgenomen ende de geboden geconsenteert, den 25e Meij 1714
Johan Mijs
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman
Schout en schepenen geexhibeert dat wegens act. gemeenelants regt aengevinge bij den bruijdegom en bruijt is gedaen onder de classis van pro deo??
Op dato uts. aen de bruijt certificatie van een ondertrouw op zegel van sts. gegeven omme daer op de geboden tot Waltruij te laeten gaen vermits de bruijt aldaer laest gewoont heeft, memorij
Op den 17en Junij het huijwelijk gesolemniseert, present Johan Mijs schout, Van Adrijchem, Van Putten, Boon en Corn. Crijnse Bliek schepenen
Bruijdegom en bruijt in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[25-05-1714]
Wij ondergeteekende Hendrik Buijssen, ende Catharina Willekens verclaeren ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken staet, ende te sijn onvermogen omme dies wegens tot gemeenelants lants regt iets te betaelen, en mits dien ons bij desen aen te geven onder de classis van pro deo, gedaen ter secretarie binnen Ooltgens Plaet huijden den 25e Meij 1714.
Dese wevers spoel offte hant merk V is gestelt bij Hendrik Buijssen
Dit hant merk + gestelt bij Catharina Willekens voornoemt
Mij present
W. v. Dam

?s drinckt asser wijn is

[05-06-1714]
Ick unterscrevener pastor te Sint Tonis Ameren met twe scepens van Waldtneler gericht attestiren, dat die ersame ionge dochter Catharina Willickes alhier te Sint Tonis Ameren van erlicke ende dugentsame elderen als Vilm Willickes ende Helena Lucken zl. geboren ende op ersa is worden, ock attestiren wie, dat dese voorgenumbde Catharina Willickes in Waldtneel ein klein stedeken ontrent ein ure van S. Tonis Ameren gelegen, gewont heeft bis in het jaer 1714 in principio Maij in los ledigen standt ende sig als einerlige jonge dochter geholden heeft, in tugenis dessen heb ick pastor wie ock de scepens van t Waldtneler gericht dit tugnis untersreven sigt Amere St. Antonij den 5 Junij 1714
Joannes Sterneman pastor in St. Antonij Ameren
Julies Pulm Jan Lutz pastor von Waltniel hat d? untertinkent hen dries bris hen Katherina Wullkens das dien beijde ab gelesen seijn von die kantsel das sie niemand hat was?? ein wendt ?

[01-06-1714]
Aen de E. E. agtb. heeren en geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoecken in ondertrouw op genomen te werden, en dien volgende haer huijwelijxe proclamatie naer luijt der politice ordonnantie te ontfangen (omme naer het onverhindert gaen derselve) in den huijwelijken staet bevestigt te mogen werden
Andries Pieterse jonghman geboortigh van Balen in Brabant, en woonende alhier bruijdegom ter eenre met Catharina Teeuwis Coster weduwe van Jan van Krugten geboortigh van Wels in Oost Guijlkerlandt, mede alhier woonagtigh bruijt ter andere sijde
Welke voorn. persoonen bij ons ondergesz. schout ende schepenen in volgen voorsz. in ondertrouw sijn op genomen ende de gebooden geconsenteert den 1en Junij 1714??
Johan Mijs
Dirck van Adrijchem
Cornelis Blieck
Schout en schepenen geexhibeert dat wegens het gemeenelants regt aengevinge bij den bruijdegom ende bruijt is gedaen onder de classis van pro deo??

[01-06-1714]
Wij ondergeteekende Anderries Pieterse ende Catarijna Teeuwis Koster beijde woonende onder de jurisdictie van Ooltgens Plaet verclaert ons selven te begeven ten huijwelijke staete en ten opsigte v. het gemeenelants regt het te zijn onvermogen en mi(t)sdien ons selven aen te geven onder de classis van pro deo. Actum Ooltgens Plaet den 1en Junij 1714??
Dit handt merk X gestelt bij Aderries Pieterse voornoemt
Dit handt merk + is gestelt bij Catarijna Teuwis Koster voornoemt
Mij present
C. Vallare