Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen 3 augustus 1810 ??? 6 november 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
14 : V
1810 Augustus - 1811

[03-08-1810]
De tiende verh. is in ???t zegel berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naer luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Klaas Tiebout, j. m. gebn. op Stad aan ???t Haringvliet met Maria van Ek, j. d. gebn. onder deze jurisdictie en beide wonende onder dese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 3 van Oogstmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant????

[02-08-1810]
Marinis van Eck en Ragel Gus als vaader en moeder van mariea marienisse van eck koncenteertd bijde dat zij ondertrouw Doet met klaas tieboudt ik marienis van Eck Ragel gus als vader en moeder koncenterd beijde
actum Stadt den 2 van agustus

[03-08-1810]
Mijn heer!
Brenger dezes Klaas Tibout mij uit uw naam verzogt hebbende om een briefje van mijn hand, om in ondertrouw bij uw te kunnen aangenomen te worden, diend deze dat dezelve K. Tibout ???t zedert de maand Februarij dezes jaars bij mij woonagtig is geweest en waarschijnlijk dit seizoen bij mij uit zal dienen, bij dezen aan uw verzoek voldaan hebbende noem ik mij met achting??
Mijn heer UED. dienaar en vriend P. van Weel
Lusthoff den 3e van Oogstmaand 1810

[19-08-1810]
De tiende verhoging is in t zegel berekend.
Klaas Tibout j. m. geboren alhier met Maria van Eck j. d. geboren onder de jurisdictie van Adolfsland, en wonende beide aldaar, hebben hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gehad, mogen derhalve wat ons aangaat zich in den huwelijken staat laten bevestigen.
Stad aan t Haringvliet den 19e van Oogstmd. 1810.??
P. Diepenhorst
Lid van t gemeente bestuur bij absentie van den secretaris

[03-08-1810]
De X verh. is in ???t zegel berekend
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naer luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Marinus Tiet j. m. en Johanna van Gennep j. d. beide geboren en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 3 van Oogstmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant??

Ik onder getekent de weedewe A Tiet??
Geve volle magt an mijn zoon M Tiet??
Dat hij ten hulelijken stand aan vard met??
Johana Van Gennep dit is het hand merk X Van
De W h(a)ntonie Tiet
M Kloet Der ?

Ik onder getekent Pieter waapens Geve Vollemagt an mijn dogter Johanna van Gennep dat zeij ten heulelijken staat an vaart met
martiennis tiet dit is het hand merk van Pieter waapens X als getuijgen Marijnus kloet en Gerret hooseman

[03-08-1810]
De tiende verh. is in ???t zegel berekend.
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Francis Vroolijk, j. m. gebn. op de Hoge Swaluwe met Maria Wagenaars, j. d. gebn. op de Made en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 3 van Oogstmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant??

[26-06-1810]
Den Ondergetekende als stief vader en Moeder verklaren en bekenne volle genoegen te nemen Als dat hare dogter Maria Wagenaars, den huwelijken Staat, staat te aanvaarden met haren Aanstaanden bruijdegom Francus frolijk versoekken dus halven de bovengenoemde jonge Lieden haar in den huwelijken staat te bevestig(en)
Actum Made??
Den 26 Junij 1801.
M. van bragt
M. Smits

[29-07-1810]
Ik ondergeteijkende Bekende met Volkome Consent aan Meijne Zoon frans froolijk hoge Zwaaluwe den 29 julius 1810 Cornelia heijliegers Weeduwe Van Martien froolik

[03-08-1810]
De tiende verh. is in ???t zegel berekend.
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Pieter de Zwart, j. m. gebn. tot Kruisland met Katharina Paaijer, j. d. gebn. en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 3 van Oogstmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant??

[03-08-1810]
Kornelis Kattestaart Konsenteert als voogt over de minder Jaarge Katarina Paijer om in Huijwelijk te gaan met Pieter de Zwart
Actum Bommel den 3e Agustus 1810
Korn. Kattestaart

[03-08-1810]
De tiende verh. is in t zegel berekend
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Johannes Minkenberg, weduwenaar van Elisabet de Groen, gebn. in Gullikerland, en Geertrui Janzen j. d. gebn. te Halteren, en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 3 van Oogstmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[04-08-1810]
Ik ondergeteekende Sijmon van ???t Hof geve bij dezen consent aan mijn dogter Alida van ???t Hof, om zich in den huwelijken staat te begeven, met Teunis Wolfert jongman wonende op Den Bommel.
Den Bommel den 4n. van Oogstmaand 1810.
Dit merk + is door Sijmon van ???t Hof gesteld in plaats van zijn naam, als verklarende niet te kunnen schrijven, mij present
A. van Weel??

[10-08-1810]
De X verh. is in ???t zegel berekend
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Martinus Smits j. m. gebooren onder deese jurisdictie en Cornelia IJpelaar j. d. gebooren op de Maede en bijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 10 van Oogstmaand 1810.
Corns. Anemaet
Gt. Tiggelman

Ik onder getekende De Weedewe A Smis geve volle magt an mijn Zoon Martienus Smis dat heij den Hulijkken Staat Aan vaart met Corneliea Eijpelaar dit is het hand merk van De Weedewe Adrianus Smis X
Per order Marijnus kloet

Frans IJpelaar geeft volle konsent aan Corneliea IJpelaer te trouwe met Martius Smits als getuijge??
Jilles Bree en Huijbert Broeke

[10-08-1810]
Aan schout en scheepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Adriaan de Rooij j. m. gebooren onder de Oude Tonge en Maria van Poppel j. d. gebooren op de Maede en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke personen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 10 van Oogstmaand 1810.
Corns. Anemaet
Gt. Tiggelman

[09-08-1810]
Den ondergeteekenden verklaard dat den persoon van Adriaan de Rooij, meerder als den tijd van een jaar en zes weken, bij Dirk Brenders en mij ondergetekenden beide wonende onder Adolphsland, onafgebroken heeft gewoond.
Onder Ooltgensplaat 9e Augustus 1810
Johannis van Etten

[10-08-1810]
De X verh. is in ???t zegel berekend.
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Teunis Wolfert j. m. gebooren op Den Bommel en Alida van ???t Hoff j. d. gebooren tot Schiedam en beijde woonende op Den Bommel, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 10 van Oogstmd. 1810.
Corns. Anemaet
Gt. Tiggelman

[17-08-1810]
De X verh. is in ???t zegel berekend.
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Jasper Romijn j. m. gebn. op Den Bommel en wonende te Stad aan t Haringvliet met Geertrui Mosselman j. d. gebn. en wonende op Den Bommel, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 17 van Oogstmd. 1810.
Corns. de Grijze
Dirk van Oostende

[17-08-1810]
Ik ondergetekende A D Kievit als voogd over Jasper Romijn Geve Consent Aan den zelven om in het huwlijk te gaan met Geertruij Mosselman
Bommel Den 17 van oogstmaand 1810
Adrianis de Kievit

[17-08-1810]
Ik onder Geteekende perremeteere dat Geertruij Imanse Mosselman Zig In den heuwelijken staat begeve met Jaspert romijn
actum bommel den 17 agustus 1810
I. T. Mosselman

[30-08-1810]
Dat hier hunne gewone huwelijksproclamatien onverhinderd gehad hebben Jasper Romeijn, j. m., geboren op Den Bommel doch wonende te Stad aan ???t Haringvliet, met Geertruij Mosselman, j. d., geboren en wonende op Den Bommel, verklaart hiermeede de ondergetekende secretaris van Stad aan ???t Haringvliet den 30e van Oogstmaand 1810.
L. Kolff van Oosterwijk

[24-08-1810]
Hier omgeslagen, een zegel van twee stuivers, tot vinding der tiende verhoging.
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Damme j. m. gebooren op Den Bommel en Cornelia Hoovestadt j. d. gebooren tot Oudt Beijerlandt en beijde woonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 24 van Oogstmaant 1810
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[09-09-1810]
De personen van Cornelis Damme j. m. en Cornelia Hovestad j. d. hebben hun drie gewone huwelijks geboden alhier onverhindert gehad
Oud-Beierland den 9e van Herfstmaand 1810
In kennisse van mij??
A. van der Geer Az
secret.

[15-08-1810]
ik als vader bekenne volkoomen genoegen te neemen in het huuwlijk van mijn dogter Kornelia hoovestad met Kornelis Damme
Reijn Smits
oudbeijerland Den 15 augustus 1810??

[21-08-1810]
Dit zegel behoord tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Cornelis Damme, j. m. en Cornelia Hoovestad, j. d. en beidende wonende op Den Bommel
Omgeslagen bij mij ondergetekend den 24 van Oogstmaand 1810
H. W. Ferleman??
secretaris??

[24-08-1810]
Hier omgeslagen een zegel van twee stuivers tot vinding der tiende verhoging.
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Floris van Schouwen j. m. gebooren op Den Bommel en Pietronella Tessers j. d. gebooren tot Princelant en beijde woonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt voorschreeve in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 24 van Oogstmaent 1810
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[07-08-1810]
Wij ondergeteekende Abrm. Tessers en Maria Leest, in huwelijk zijnde verzoeken aan heeren regenten, of die tot de ondertrouw en trouwing in de Plaat zijn gechargeerd onze dochter, met name Pietronella Tessers, thans woonachtig op Den Bommel, met Floris van Schouwen, meede aldaar woonende in ondertrouw op te nemen
Dinteloord den 7e van Oogstmaand 1810
Abrm. Tessers
Maria Leest

[24-08-1810]
Dit zegel behoord tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw, van Floris van Schouwen, j. m. en Pietronella Tessers j. d. beide wonende op Den Bommel, dienend tot vinding der tiende verhoging
Omgeslagen bij mij ondergetekende, den 24 van Oogstmaand 1810.
H. W. Ferleman
secretaris??

[24-08-1810]
de tiende verhooginge in het zeegel bereekent
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondagse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis van Steenis j. m. gebooren tot Geldermalsen en Willemina van Dijk j. d. gebooren en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 24 van Oogstmaent 1810
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[20-08-1810]
Ik ondergeteekende Elisabet van Seijderveld, weduwe van Maarte Steennis woonende te Geldermalsen geeven bij deese consent aan mijnen zoon Cornelis Steennis woonende in Zeeland om zig in ???t huwelijk te begeeven met Wilhelmina van Dijke meede aldaar woonagtig
Geldermalsen den 20 v. Oo(g)stmaand 1810
Dit + handteeken stelt Elisabet van Seijderveld wede. van Maarte Steennis in mijn presentie
O. P. Verweij, secretaris

[25-08-1810]
Extract uit het trouwregister van Middelharnis, begonnen den 6e van Bloeimaand 1803.
Den 24e van Oogstmaand 1810, zijn voor schout en scheepenen van Middelharnis in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Geus, jongman, geboren en woonachtig op Den Bommel en Dirkje Leendertsdr Koutijzer, j. d. geboren en woonachtig ter dezer plaats, om nae het onverhinderd eindigen der drie zondagse geboden, zoo alhier als van wegens den bruijdegom te Adolpsland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca. zich in den echten staat te begeven.
Ten oirconde getekend. (was get.) L. Kolff, P. L. van der Slik, Willem Wesdijk.
Accordeert (voor extract) met het voorn. trouwregister, bij mij adjunct secretaris van Middelharnis, heden den 25e van Oogstmd. 1810.
L. Kolff van Oosterwijk

[24-08-1810]
De tiende verhog.e is in het zegel berekend.
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden op genoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien in den huwelijken staete bevestegt te werden Abraham van den Tol weduenaer van Lena Joostz Ruijloff gebooren tot Zommelsdijk en Anna Kalis j. d. gebooren tot Middelharnis en bijde woonende onder dese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 24 van Oogstmaent 1810
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[10-09-1810]
Dat hier hunne gewone huwlijks proclamatien gehad hebben Abraham van den Tol, weduwenaar van Lena Joostsdr Ruijloff geb. te Sommelsdijk en Anna Kalis, j. d., geb. alhier en beide woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, verklaart hiermeede de ondergeteekende adjunct secretaris van Middelharnis den 10e van Herfstmaand 1810.
L. Kolff van Oosterwijk

[23-08-1810]
Ik ondergeteekende Willem Gerritsz Kalis, wonende te Middelharnis, als vader en voogd over Anna Kalis, thans dienstbaar onder Adolphsland, consenteere bij dezen, dat dezelve mijne dochter zich in den huwlijken staat begeefd met Jan van den Tol, mede onder Adolphsland woonachtig.
Middelharnis den 23e van Oogstmaand 1810
dit merk is gesteld X door de in dezen genoemden Willem Gerritsz Kalis, als verklarende niet te kunnen schrijven
Mij present
L Kolff van Oosterwijk adj. secrets.

[06-09-1810]
Dit zegel behoord tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Leunis Meliszandt j. m. en Elizabeth van der Veer j. d. beide geboren en wonende op Den Bommel tot vinding der Xde verhoging
Omgeslagen bij mij ondergetekenden, den 63 v. Herfstmaand 1810
H. W. Ferleman

[06-09-1810]
Omgeslagen met een zegel van twee st. tot vinding der tiende verhoging.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien omme naar luid en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Leunis Melissandt j. m. met Elizabet van der Veer j. d. beide geboren, en wonende op Den Bommel, welke personen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 6e van Herfstmaand 1810
Gt. Tiggelman
Tonnes van der Haart

[18-09-1810]
Dit zegel behoord tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Michgiel Cornelisz Mulder weduwenaar van Kornelia Kornet gebn. en wonende onder deze jurisdictie met Karrelina Driesprong, j. d. gebn. en wonende te Ooltgensplaat
Omgeslagen bij mij ondergetekende??
Heden den 14 van Herfstmaand 18 C. tien.
H. W. Ferleman
secretaris

[14-09-1810]
Hier omgeslagen een zegel van twee stuivers tot vinding der tiende verhooging
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te werden Michaiel Cornelis Mulder, weduwenaar van Kornelia Ko(r)net gebn. en wonende onder deze jurisdictie met Karrelina Driesprong?? j. d. gebn. en wonende te Ooltgensplaet, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreeve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 14 van Herfstmaand 1810
Corn. de Grijze
Js. Roodsant

de ondergeteekende Geeft met dezen te kennen dat het met volkoomen genoegen van haar is dat Michhiel Cornelisse Mulder met haar dogter Carrelina driesprong in wettelijken ondertrouw wort opgenoomen
pieterje de waart weeduwe van Johannes driesprong
+

[28-09-1810]
Dit zeegel behoort tot de inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Cornelis van der Heijde j. m. gebooren onder deese jurisdictie en Adriana Oije j. d. gebooren onder Oosterhout en beijde woonende onder deese jurisdictie
Omgeslagen bij mij onder geteekende den 28 van Herfstmaent 1810
H. W. Ferleman
secretaris

[28-09-1810]
Hier omgeslagen een zegel van twee stuivers tot vinding der tiende verhoging.
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Cornelis van der Heijde j. m. gebooren onder deese jurisdictie en Adriana Oije j. d. gebooren onder Oosterhout en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 28 van Herfstmaent 1810
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[28-09-1810]
Ik ondergeteekende Anthonij Wagenmakers wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. attestere bij dezen dat de persone van Adriana Hooije meer dan een jaar en zes weken onafgebroken haar domicilium op deze jurisdictie heeft gehouden.
Onder Adolphsland voors. den 28 vn. Herfstmaand 1810
Antonij Wagemakers
en Jilles Bree bekent het

Ik Ondergetekend verleenne Consent aan Mijn Zoon Cornelis Van Der Reijde om Zijn Zelfs te Laten Aan tekenen Met Adriaanna Oijje
Dit Merk is Gesteld X Door Jacobus Van der Reijde in presensie van Jacobus De Meijer??

[12-10-1810]
deesen geschreeven op een zegel van agt stuijvers de tiende verhooging daarinne gerekent
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegze proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Martijn Moerenhout?? weduenaer van Maria Pieterse, en Koba Erst j. d. gebooren tot Oosterhout en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn,
Huijden den 12 van Wijnmaent 1810
Dirk van Oostende
Js. Roodsant

[12-10-1810]
Op den 12e van Wijnmaand 1810, zijn voor schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. in wettigen ondertrouw opgenomen Martijn Moerenhout, weduwenaar van Maria Pieterse, en Koba Erst, j. d. geboren tot Oosterhout en beide woonende onder deze jurisdictie, zoo werd den secretaris van Oosterhout verzogt de gewone huwelijks proclamatien vanwegen de voornoemde bruid te doen afkondigen, en na het eindigen daar van bij acte verslag te doen.
Ooltgensplaat datum utsa.
H. W. Ferleman
secretaris

[04-11-1810]
Deese annexe huwelijks proclamatien van Martijn Moerenhout bruijdegom, en Koba Erst bruijt, heb ik ondergeteekende geregtsbode in de gemeenten van Oosterhout drie agter een volgende sondage ter puijie alhier voor den volken onverhinderd afgepubliceert
Voor de eerste rijs op sondag den 21 van Wijnmaand??
Voor de tweede rijs op sondag den 28 dito
Voor de derde rijs op sondag den 4 van Slagtmaand deeses jaars 1800 en tien
Actum Oosterhout dato utsupra
L. v. d. Noot

Ik ondergetekende vader en Moede(r) van Koba Erst Geve volle Consent Aan Koba Erst om ondertrouw te doen Met Martienus Moerenhout
Jakobus van Dongen +
Ammerens Staasers +

[09-10-1810]
Dit zegel dient tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Krijn Ocker & Jopje Gerritsdr Robbe beide wonende alhier, dienende dezen tot vinding der tiende verhoging, omgeslagen bij mij ondergetekende te Ooltgens Plaat den 9 van Wijnmaand 1810.
H. W. Ferleman
secretaris

[09-10-1810]
Hier omgeslagen een zegel van twee stuivers tot vinding der X verhoging.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naer luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Krijn Ocker weduwenaar van Dingena van Loon gebn. te Stad aan ???t Haringvliet met Jopje Gerritsd Robbe j. d. gebn. onder deze jurisdictie en beide wonende alhier, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn,
Heden den 9 van Wijnmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

Maar ri ja Cor Nelis bagerse bekene daar Vol komen ge Noegen jn te hebben jn het trou Wen Van haar Zoon Cor Nelis Z Mierop Met Neelje Cor Ne lis Van geloof
per orders + van de Wede Z Mierop
S. Poel

[18-10-1810]
Dit zegel behoord tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Kornelis Janze Mierop j . m. met Neeltje van ???t Geloof j. d. beide gebn. en wonende te Ooltgensplaat, dienende dezen tot vinding der X verhoging.??
Omgeslagen bij mij ondergetekende te Ooltgensplaat,
Heden den 18 van Wijnmaand 1810.
H. W. Ferleman
secretaris

[18-10-1810]
Hier omgeslagen een zegel van twee stuivers tot vinding der X verh.e
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naer luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Kornelis Janze Mierop j. m. en Neeltje van ???t Geloof j. d. beide gebn. en wonende te Ooltgensplaat, welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw zijn opgenomen??
Heden den 18 van Wijnmaand 1810
Gt. Tiggelman
Kornelis Romijn

[24-10-1810]
Extract uit het trouwregister te Sommelsdijk.
Op heeden den 24en van Wijnmaand van 1810 zijn voor bailliuw amptbewaarder en scheepenen van Sommelsdijk, in wettigen ondertrouw opgenomen, Krijn de Vries, j. m. geb. en woonende te Ooltgensplaat met Neeltje van der Meiden, j. d. geb. te Sommelsdijk, laatst gewoond hebbende te Ooltgensplaat en thans alhier woonachtig, omme na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien, zoo alhier, als weegens voornoemde bruidegom en bruid, te Ooltgensplaat, hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirkonde geteekent, datum utsupra (was getekent) Simon Kattestaart, A. J. Papet, Jan de Graaff (onderstond) mij present secrets. (was getekent)
P. Alderkerk
Deeze voor extract met voors. trouwregister te Sommelsdijk den 24e van Wijnmaand 1810 bevonden te accordeeren bij mij secretaris van Sommelsdijk.
P. Alderkerk??

[23-11-1810]
Deesen geschreeven op een zegel van agt stuijvers de tiende verhooging daarinne gerekent
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Johannes van Tilburgh j. m. gebooren in den Oudenbosch en Hendrina Tiet j. d. gebooren en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 23 van Slagtmaent 1810
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

Ik onder getekent de weede A. tiet Geve volle magt an mijn dogter Heijndriena tiet dat zij den (den) heulijkken staat han vaart met Joannus van tilburg dit is het hand merk van de w Hantonie tiet X als getuijgen M kloet en Gerret Hoseman

[27-04-1811]
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Leendert Vermaes j. m. gebooren in de Oude Tonge en woonende aldaer en Elisabet Tighelman j. d. gebooren onder deese jurisdictie en woonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergeteekende schout en gemeente bestuur in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 27 April 1811
W. A. van Gennep Justz
Dirk van Oostende
Js. Roodsant

[09-02-1811]
Heeden den 9e Februarij 1811 zijn voor schout en scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Aren Arense j. m. geboren te Deventer en laast gewoond hebbende onder Ooltgensplaat & Agatha Gootjes wede. van Pieter Spriet, woonende te Melissant en also den bruijdegom laast heeft gewoond onder Ooltgensplaat, zoo werd den secretaris aldaar verzogt de gewoone huwelijksproclamatien te doen afkondigen en na afloop daarvan verslag te doen
Melissant utsa.
C. Ripping Gz, secr.

Mons.
Leendt. de Ruijter
Geregtsbode tot Ooghenplaat
Franke tot de plaat

[13-05-1811]
Dit zegel dient tot inleggende geannexeerde certificaat der huwelijks afkondiging van Leendert Vermaas en Elizabeth Tiggelman.
Omgeslagen bij mij ondergetekende?? den 13 Meij 18 C. elff.
A. van de Leur Anemaet??

[13-05-1811]
Dat alhier hunne gewoone huwelijks afkondigingen onverhindert hebben gehad Leendert Vermaas j. m. geb. en woonende binnen deeze gemeente en Elizabeth Tiggelman j. d. geb. en woonende op Den Bommel verklaart bij dezen de ondergetekende
Oude Tonge den 13e Meij 1811.
Pr. Anemaet, secrets.

[04-01-1811]
De X verh.e is in t zegel berekend.
Aan schout & schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naer luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Hermanus de Been j. m. met Hardijna Pelier j. d. beide gebn. en wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw zijn opgenomen,??
Heden den 4 van Lou(w)maand 1811.
Dirk van Oostende
Js. Roodsant

Ik Dingena Rubbens Laast Wedewe van Antonie Huijsmans bekenne Gegeven te hebben volle magt en prokolemasie aan mijn dogter Ardiena Pelier om een Houweleijken staadt Aan te vaarden met Herremanus de been??
tot getuijgen
Johannis Sielemans En Pieter boere??

[03-05-1811]
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel et.
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Isaecq Keuvelaer j. m. gebooren op Den Bommel en Jannetje van de Groeff j. d. gebooren tot Dirkslant en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende schout en gemeente bestuur in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 3 Meij 1811
W. A. van Gennep Justz
Corns. Anemaet
Js. Roodsant

[03-05-1811]
ik Aalbert keuvelaar bekenne bij deze volle magt gegeve te hebbe aan mijn zoon ijzak keuvelaar om zijne houwlijksproclamaties vrij voort te moge laate gaan en die gepasseert zijnde hem als dan in den heuwlijken staat te mogen late verbinde
Aalbert keuvelaar
bommel den 3 - meij 1811

[03-05-1811]
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Gerrit Raep j. m. gebooren onder deese jurisdictie en woonende aldaer en Neeltje van Dijk j. d. gebooren binnen Ooltgensplaet en woonende meede aldaer, welke perzoonen bij ons ondergeteekende schout en gemeente bestuur in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 3 Meij 1811
W. A. van Gennep Justz
Corns. Anemaet
Js. Roodsant

Aren Bakker en jakominna Dingemans Raap als vader en moeder over Gerrit Raap geve Bijde toestemmen an Haar Zoon Gerret Raap om onder trou te doen met neelje Leenderse van dijk

Ik ondergetekende L. van Dijk Geef mijn toestemming Aan mijn dogter Neeltie van Dijk om met Gerrit Raap ondertrouw te Doen Alhier
Leendert van Dijk

[03-05-1811]
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphslant
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Aren Lijdens j. m. gebooren binnen Ooltgensplaet en Pieternella Beijer wedue van Leendert van der Stelt gebooren onder deese jurisdictie en beijde woonende binnen Ooltgensplaet, welke perzoonen bij ons ondergeteekende schout en gemeente bestuur in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 3 Meij 1811
W. A. van Gennep Justz
Dirk van Oostende
Js. Roodsant

[03-05-1811]
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Nattekaas j. m. gebooren op Den Bommel en Margaretha Schellevis j. d. gebooren tot Middelharnis en beijde woonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergeteekende schout en gemeente bestuur van Adolphslandt voorschreeve in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 3 Meij 1811
W. A. van Gennep Justz
Corns. Anemaet
Js. Roodsant

[03-05-1811]
Bommel den 3 van Bloeimaandt 1811
Ik ondergeteekende Marija dam Weduwe van Pieter Nattekaas als Moeder van Kornelis Nattekaas sta volkome toe als dat Kornelis Nattekaas in den huwelijken staat zal gaan met Magrieta Schelvis.
dit onderstaande is het handtmerk van de moeder van Kornelis Nattekaas??
X
als getuige Kornelis van der Wagt
Willem Warnaar??

Ik Plazintje karduks aals grootmoeder over magrieta schellevis staa volkoome toe aals dat magrieta schellevis in den heuwelijken staat zal gaan met kornelis nattekaas
blazintje kardus

[10-05-1811]
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacob Teunisz Koppenaal j. m. gebooren onder Middelharnis en Willemijntje Dingemanse Lodder wedue van Marcelis Ripmeester gebooren onder de Oude Tonge en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leeden van het gemeente bestuur van Adolphslandt voorschreeve in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 10 Meij 1811
Corns. Anemaet
Dirk van Oostende

[18-05-1811]
Bij mankement van een zeegel van ses stuijvers
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphslant
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Laurens van Mook weduenaer van Klasina Verhoeve?? gebooren tot Oosterhout en Jacomijntje van der Meer j. d. gebooren tot Scherpenisse en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende leeden van het?? gemeente bestuur van Adolphslandt voorschreeve in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 18 Meij 1811
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[08-06-1811]
Aan schout en gemeente bestuur van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagsche proclamatien, omme naar luijd en inhoude der publicque?? ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Arij van der Giezen j. m. geb. te Zuidbeierland gezegd den Hitzert en Neeltje Verweij j. d. geb. op Den Bommel, en beide wonende onder deze jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende leden van het gemeente bestuur van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 8 Junij 1811.
W. A. van Gennep Justz
Corn. de Grijze

Arij van der Giezen oud 25 jaar zoon van Hendrik van der Giezen en Aaltje Goudswaart met Neeltje Verweij oud 23 jaar dogter van Brandijn Verweij en Jacomijntje Mulder
Heeden den 8 Junij 1811 des voormiddags ten elff uuren is door het gemeentebestuur van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel, ar(r)ondissement Goedereede en Overflacque, departement van den Monde(n) van de Maes de bedieninge van openbaere amptenaeren van den burgerstaet waerneemende met luijder stemme voor de buijtendeuren van het gemeentehuijs afgekondigt dat trouwbelofte bestaat tusschen Arij van der Giesen j. m. gebooren te Zuijt Beijerlant gezegt den Hitzert out 25 jaeren woonende onder Adolphslant voors. zoon van Hendrik van der Giesen en Aeltje Goutswaert, en Neeltje Verwij, oudt drie en twintigh jaeren woonende meede onder deese jurisdictie, ar(r)ondissement?? Goedereede en Overflacque, departement Monden van de Maes, dogter van Brandijn Verwij en Jacomijntje Mulder woonende in deese gemeente, en hebbe ik deese afkondiging aen de buijten deur van het gemeente huijs doen aan plakken op jaer en dagh als booven
In kennisse van mij secretaris
H. W. Ferleman

[21-05-1811]
Ik onder geteekende Heijndrik Ariese Van der giesen geve volmagt Aan mijn Zoon Arie heijndrikse van der giesen Weegens onder trouw te passeeren schoon hij meerder Jaarig geworden Is
Actum den 21 meij 1811
Dit merk Is geset X van heijndrik Arise Van der giesen om reede dat hij Nit schreijven kan
In ons presentie
Pieter van der Burgh
Pieter Brouwers

ik onder geteekende Brandijn Ver Weij Consenteere dat mijn dogter Neeltje Ver Weij in het heuwelijk treed met Arij gise gelijk ik met mijn onder teekenen Bekenne
brandien verweij

[14-06-1811]
Aan schout & gemeente bestuur van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Adriaanus Voorwinde weduwenaar van Gerritje van der Kooij gebn. te Simon???s haven met Maria de Prins j. d. gebn. en beide wonende te Ooltgens Plaat, welke perzonen bij ons ondergetekende leden van ???t gemeente bestuur in wettigen ondertrouw zijn opgenomen??
Heden den 14 Junij 1811.
Corn. de Grijze
Js. Roodsant

Adrianus Voorwinde oud 33 jaar zoon van Jacob Voorwinde en Arentje Roskam met Maria de Prins j. d. oud 27 jaar dogter van Joost de Prins en Engeltje van Veggelen

[19-07-1811]
Extract uit het regis. acten van den burgerlijken stand in de gemeente Sommelsdijk
In den jaare agtien hondert elf den neegentienden dag van de maand Julij, zijn voor mij ondergeteekende Jan de Graaf, provisioneel maire van Sommelsdijk, in ondertrouw opgenomen Jacobus Ferdinand Zaan, meerderjarig jongman, oud 31 jaren, gebooren te Zierickzee, arrondissement de Zierickzee, departement des Boucles de L??? Escaut, tuijnnier laatst gewoond hebbende te Ooltgensplaat en thans wonende te Sommelsdijk, canton Sommelsdijk, arrondissement Flakkee, departement de Monden van de Maas, zoon van wijlen Johan Martinus Zaan, koopman, en meede wijlen Anna Catharina Godlieff, indertijd echtelieden gewoont hebbende te Zierickzee voornoemt met Pieternella van den Berg, wonende te Sommelsdijk, dochter van wijlen Hendrik van den Berg, brouwersknegt, en meede wijlen Johanna Cornelia van der Burgt, indertijd egtelieden gewoont hebbende in de Klundert, weduwe van Arnoldus Tap.??
Zullende de afkondigingen geschieden te Sommelsdijk en Ooltgensplaat op sondag den 21e, en 28e Julij des middags ten elf uuren.
En hebben de comparanten deeze, met mij provisioneel maire onderteekend
Accordeert met voorsz. register uit het welk wij dit extract hebben afgegeven, om van deze ondertrouw aan den heer maire te Ooltgensplaat, alwaar de bruijdegom?? woonachtig is geweest, te doen blijken, ten eijnde ook aldaar de vereischte proclamatien worden afgekondigd, en een ieder welke daarteegen souden willen komen in oppositie, zig binnen den tijd bij de wet bepaald, bij de respective maires vervoege.
Jan de Graaff

[25-10-1811]
Nous maire officier de l??? ??tat civil de la commune de Klundert, d??partement des deux Nethes, canton de Zevenbergen, certifions, qu???il y a promesse de mariage entre Arend Braber veuf de Marie van der Linden ??g?? de trente un ans, n?? et demeurant?? ?? Ooltgensplaat, fils de Kommer Braber d??c??d??, et de Pierrette de Bruin demeurante ???? Ooltgensplaat sutdit, et demoiselle Pierrette Korteweg ??g??e de trente ans, demeurante ?? Klundert, fille majeure, n??e d???Adrien Korteweg et Jeanne Krol d??c??d??s.
Dont il est necessaire que des publications soyent faites ?? Ooltgensplaat avant la c??l??bration du mariage.
Klundert le 25me Octobre mil huit cent onze.
Abr. den Engelse, maire

[01-11-1811]
Dit zegel dient tot suppletie van inleggend extract.
Omgeslagen bij ons maire van de Oude Tonge
Den 1e November 1811

[01-11-1811]
Extract uit het register der acten van den burgerlijken stand in de gemeente van de Oude Tonge.
In den jaare agtienhondert en elff den eersten dag van de maand November zijn voor ons ondergeteekende fungeerende maire van de Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Jacob van Weel jongman woonende onder de jurisdictie van St. Adolphsland dat men noemt Den Bommel, Ooltgensplaat etc. bouwman gebooren op Den Bommel, departement der Monden van de Maas, zoon van Anthonij van Weel lid der ringcommissie van Overflakkee en Goedereede, woonende op Den Bommel en Arentje Mijs, meede aldaar gewoond hebbende en overleeden, met Dina Vreeswijk jonge dogter woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, dochter van Marijnus Vreeswijk bouwman gewoond hebbende?? en overleeden onder deeze jurisdictie en van Sara van Schouwen woonende onder deeze jurisdictie.
Zullen de afkondigingen geschieden te Oude Tonge en Ooltgensplaat op zondag den 9e en 10e deezer maand des voor den middags ten elff uuren.
En hebben de comparanten deese met mij fungeerende maire onderteekend.????
Accordeerd met het voorschreeve register uit het welk dit extract hebben afgegeven om van deezen ondertrouw aan den heer maire van Ooltgensplaat alwaar den bruidegom woonachtig is te doen blijken ten eijnde ook aldaar de vereiste proclamatien worden afgekondigt en een ieder welke daar teegen zouden willen koomen in oppositie zig binnen den tijd bij de wet bepaald bij de respective maire vervoegen.
Pr. Anemaet
maire

[01-11-1811]
Aan mijn heer de maire van Adolphsland.
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne behoorlijke proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Andries Nelis jongman gebn. en wonende binnen Ooltgens Plaat oud bijna 21 jaaren, zoon van IJzebrand Nelis wonende binnen Ooltgensplaat en Hendriksje Goosen gewoond hebbende en binnen Ooltgensplaat overleden met Jannetje Pieters Slinger jonge dogter wonende en geboren te Ooltgensplaat, oud 30 jaeren dogter van Pieter Janz Slinger en Elizabet Kamhout, beide gewoond hebbende en overleden binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij mij ondergetekende maire van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw zijn opgenomen den 1 November 1811.
W. A. van Gennep Justz

Andries Nelis - trouwt met consent van den vader en heeft dus niets anders nodig dan een doopattest.
De bruid = moet hebben haar doopceel. Voorts bewijs dat de ouders en grootouders overleden zijn - Indien dit bewijz ontbreekt moeten er 4 getuigen voor het vreede geregt compareren om getuigenis te geeven van het overlijden van ouders en grootouders.??

[31-10-1811]
Extract uit het register der doden van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc. begonnen den 8 September 1794.
1802. 13 October. Billet uitgegeven om binnen Ooltgensplaat begraven te werden Elizabet Cornelisz Kamhout, huisvrouw van Pieter Janz Slinger onder de classis prodeo.
Geextraheerd uit het voorn. register ter secretarie van Adolphsland binnen Ooltgensplaat berustende, en dezen naar gedane collatie, voor zoo veel het vorenstaande geextraheerde aangaat daar mede accorderende?? bevonden.
Heden den 31 October 18 C. elf.
Bij mij maire van Adolphsland??

[31-10-1811]
Extract uit het register der doden van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc. begonnen den 8 September 1794.
1809. Zomermaand 26e dito permissie billet uitgegeven om binnen Ooltgensplaat begraven te worden het lijk van Pieter Jansz Slinger, oud 72 jaaren, gewoond hebbende en op den 25en vn. Zomermaand 1809 binnen Ooltgensplaat, gehuwd overleden, nalatende 7 kinderen??
Geextraheerd uit het voornoemde register, ter secretarie van Adolphsland binnen Ooltgensplaat berustende, en dezen naar gedane collatie voor zoo veel het vorenstaande geextraheerde aangaat daar mede accorderende?? bevonden,
Heden den 31 October 18 C. elf.
Bij mij maire van Adolphsland

[29-10-1811]
L. S.
Extract uit het doopboek der kerke van Ooltgensplaat.
Den 13 November 1791 is geboren en den 20 dier maande en jaar gedoopt.
???t kind Andries.
wiens vader was IJsebrand Neels en moeder Hendrikje Goosen.
Ge??xtraheerd te Oolgensplaat den 29 October 1811.
Coll. Conc.
Quod testor
Ne sijn.
C. Gutteling v. d. m. ibidem

L. S.
Extract uit het doopboek der kerke van Ooltgensplaat
den 26 Augustus 1781 is geboren en den 2 September 1781 gedoopt.
???t kind Jannetje
wiens vader was Pieter Jansz Slinger en moeder Elisabeth Kamhoudt
Ge??xtraheerd te Oolgensplaat den 29 October 1811.
Coll. Conc.
Quod testor
Ne sijn.
C. Gutteling v. d. m. ibidem

[15-11-1811]
Aan mijn heer de maire van Adolphsland.
Verzoeke in wettige ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne behoorlijke proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Arij van der Wulp jongman geb. te Middelharnis canton Sommelsdijk departement van de Monden van de Maas oud bijna 25 jaar zoon van Pieter van der Wulp en Lena Jacobsd Smit beide overleden, woonagtig onder deze gemeente, met Adriaantje Breeman jonge dogter, geb. en woonagtig onder dese gemeente?? canton Sommelsdijk departement van de Monden van de Maas oud 22 jaar, dogter van Bouwen Breeman en Bastiaantje Robbe, welke perzonen bij mij ondergetekende maire van Adolphsland in wettigen ondertrouw?? opgenomen zijn??
Heden den 15 November 1811.
W. A. van Gennep Justz

[1811]
Ik ondergetekende bekenne volkomene genoegen te neemen in ???t voltrekken van t huwelijk met Adriaantje Breeman jonge dogter van B. Breeman en Bastiaantje Robbe met Arij van der Wulp.
Dit is ???t + handmerk van haar moeder Bastiaantje Robbe
Als getuijge Jan Wm. van Dam
Ooltgensplaat den - 1811

[02-11-1811]
Extract uit het doopregister der hervormde gemeente te Middelharnis
Ao. 1787.
den 7e Jan. is gedoopt een kind: Arij
V: Pieter van der Wulp
M: Lena Smits
Aldus gegeven te Middelharnis den 2e Nov. 1811
In fidem extracti L. Slotemaker
pred.

Extract uit het doopboek der kerke van Ooltgensplaat
L. S.
Geboren den 6 Augustus 1789 gedoopt den 16 dito
Kind Adriaantje
Vader Bouwen Breeman
Moeder Bastiaantje Robbe
Ge??xtraheerd den 11 November 1811
Coll. Conc.
Quod testor
Ne sijn.
C. Gutteling v. d. m.??

[09-11-1811]
Omslag-zegel, afgegeven den agste November 1811 door mij collecteur van het middel op het klein-zegel te Middelharnis
?erman
dit zegel dient tot de grosse der acte van notorieteit van het overlijden van Pieter van der Wulp in leven vragtrijder en derzelvs huisvrouw Lena Smit, mitsgaders van beider respective ouders gepasseerd voor den heer vrede-rechter van het canton Sommelsdijk den zeven November agtien hondert elf.
omgslagen bij mij ondergeteekende te Sommelsdijk.
den negenden November 1811.
J. v. Sina
fung. griffier

[06-11-1811]
Bij gebreke van zegels zal een omslagzegel worden gebruikt
V. S.
In het jaar acht(t)ien honderd en elff den sesden November, zijn voor ons Jean Charles Sontag, vrederegter van het canton Sommelsdijk, arrrondissement van Flakk??, departement van de Monden der Maas, geadsisteerd met den heere Joost van Sina, bij afwezigheid van den griffier, desselvs functien waarnemende, gecompareerd Mattheus Smit, oud 59 jaren, Hendrik Smit, oud 65 jaren, Johannes van der Sluijs oud 35 jaren en Maria Smit, huisvrouw van Frans van Gelder, oud 57 jaren, alle vissers en wonende te Middelharnis, door ons ambtshalven, alhier geroepen, omme verklaring af te leggen wegens het overlijden van Pieter van der Wulp, in leven vragtrijder, en deselvs huisvrouwe Lena Smit, gewoond hebbende te Middelharnis, mitsgaders van deszelver ouders Jacob Smit en Lena Witvliet, gelijk meede van de ouders van Pieter van der Wulp voornd. en hebben verklaart, dat Arij van der Wulp, boereknegt, wonende onder Den Bommel, is een zoon van Pieter van der Wulp en Lena Smit voornoemd, en wel te weeten dat Pieter van der Wulp voor circa vier en twintig jaren, en Lena Smit, voor drie jaren zijn overleden, dat Jacob Smit en Lena Witvliet de ouders van Lena Smit voor meer dan twintig jaren zijn overleden, dat zij, als respectivelijk broeders en zusters mitsgaders behuwd neef van Pieter van der Wulp, en Lena Smit, mitsgaders kinderen en achterneef van Jacob Smit en Lena Witvliet, met volle wetenschap, wegens derzelver overlijden, getuigenis kunnen geven, dat zij desgelijken op goede gronden voor onder stellen, dat de ouders van Pieter van der Wulp voornd. meede zijn overleden, alzoo dezelve Pieter van der Wulp, indien hij nog leefde, den ouderdom van meer dan sestig jaren zouden hebben bereikt, en dus zijne ouders waarschijnlijk zijn overleden, alzoo zij anders boven de gewoone leeftijd zouden hebben geleefd, dat bovendien gemelde Pieter van der Wulp was een buitenlander, zonder dat men weete waar zijne ouders gewoond hebben, en dus buiten staat is om de registers naa te zien, dan dat zij comparant welke met Pieter van der Wulp gemeenzamen omgang hebben gehadt, immer ietwes van zijne ouders hebben vernomen.
Dienende deze alzoo voor akte van notorieteit, om het bewijs van het overlijden van voorgemelde personen te vervangen.
En hebben de comparanten den inhoude dezes met eede aan onze handen bevestigd, en naa voorlezing, nevens ons en den griffier getekend met uitzondering van Mattheus en Maria Smit, mitsgaders Johannes van der Sluijs, welke verklaarden niet te kunnen tekenen in onze gewoone vergaderplaats op jaar en dach als boven, des na de middags ten ses uure.
Voor expeditie conform
J. v. Sina
fung. griffier