Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen 12 januari 1810 ??? 28 juli 1810

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.??
Ooltgensplaat
14 : IV
1810 - Juli

[12-01-1810]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, No. 1. dienende?? tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Dingeman van der Elst j. m. gebn. onder deze jurisdictie en Johanna van Weel, j. d. geb. en beide wonende op Den Bommel
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 13 van Louwmaand 1810.
H. W. Ferleman
secretaris??

[12-01-1810]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Dingeman van der Elst j. m. gebooren onder deese jurisdictie en Johanna van Weel j. d. gebooren op Den Bommel en beijde wonende aldaer, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 12 van Louwmaand 1810.
Kornelis Romijn
Frans van der Haart

[09-02-1810]
Aan schout en schepenen van Adolphsland,
Verzoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luid en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Jacob Overbeek j. m. geb. onder deze jurisdictie en Maria van Es j. d. geb. en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke personen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 9n. vn. Sprokkelmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

Konsent Aan Jakob overbeeke Jans zoon, Dat hij ondertrou zal Gedaan werde met maria van Es Leenderts dogter te oolgensplaat
Jan Janse overbeeke, drooger In de Galatheese stoof
L L Van Es

[09-02-1810]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagsche proclamatien om naar luid en inhoud der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Johannes Bol j. m. gebn. te Dirksland, en Johanna van Gilst j. d. geb. en beide wonende onder deze jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 9n. vn. Sprokkelmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

Wij Ondergeteekete Pieter Ruijlof en Tenje van Kempen Als Vader En Moeter Over Johanna van Gils Geve Haar tot order om in Onder trou Aange Nomen te worde Met Johannis Bol
Pieter iose ruijlof

[01-02-1809]
Heeden den 1e van Sprokkelmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jeremias van der Kreke weduwenaar van Cornelia Fransman geboren te Ziericzee en Klaasje van Strien j. d. geboren te Sommelsdijk en beijde woonende onder de Nieuwe Tonge, en vermits de bruijd laast heeft gewoond onder Den Bommel, soo werd den secretaris van Adolphsland verzogt de gewoone huwelijks proclamatien voor de bruijd aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen
Nieuwe Tonge dat. utsa.
C. Ripping Gz
secrets.

[09-02-1810]
Aan schout en schepenen van Adolphsland,
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagsche proclamatien, om naar luid en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Leendert Kommerzn. Braber j. m. gebn. en wonende binnen Ooltgensplaat en Dingena Verboom j. d. geb. en wonende onder deze jurisdictie, welke personen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 9den van Sprokkelmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[09-02-1810]
Aan schout en schepenen van Adolphsland,
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagsche proclamatien om naar luid en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Lourens Korteweg j. m. geb. binnen Ooltgensplaat en Suzanna Kromdijk, j. d. geb. onder deze jurisdictie, en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke personen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 9 vn. Sprokkelmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[02-03-1810]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude de(r) politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Sander Poel weduwenaer van Willemine Blankhart gebooren tot Standt daert Buijten en Maertje Robbe j. d. gebooren onder deese jurisdictie en beijde woonende binnen Ooltgensplaat, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt voorschreve in ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 2 van Lentemaent 1810
Corns. Anemaet
Js. Roodsant

[23-03-1810]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Jop van Eck j. m. gebn. en wonende in de Oude Tonge met Magdalena de Jong j. d. gebn. in de Oude Tonge en wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 23 van Lentemaand 1810.
Corn. de Grijze
Js. Roodsant

[09-04-1810]
Dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Job van Eck j. m. gebn. en woonende in de Oude Tonge met Magdalena de Jong j. d. gebn. in de Oude Tonge en woonende?? binnen Ooltgensplaat onverhindert zijn afgelopen certificeerd de ondergeteekende gezworen klerk van de Oude Tonge.
Oude Tonge den 9e van Grasmaand 1810.
C. Anemaet

[22-03-1810]
Ik ondergeteekende Adriana Meijer Weduwe Van Daniel de Jong Woonende in de Oude Tonge consenteere dat mijn Dogter Magtelina de Jong Zig in den Huwelijken Staat begeve met Job van Ek, en consenteeren wijders ik ondergeteekende Willem Knook als in Huwelijk hebbende Tannetje Brandijn bevorens weduwe?? van Pieter van Ek , en ik meede Ondergeteekende Tannetje Brands. Verweij bevorens weduwe van Genoemde Pieter van Ek, dat Onze gemelde aanbehuwde Zoon, en Zoon, Zig met de genoemde Magtelina de Jong in den Huwelijken Staat begeve
Oude Tonge den 22e van Lentemaand 1810.
Adriana Meijer
Deze beide + handmerken Zijn ge- X steld door Willem Knook en Tannetje Cornelisdr verwij
Mij present??
P. Anemaet

[23-03-1810]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien, omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Pieter Cornelisz van der Elst j. m. en Elisabet Leenderz Slis j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Huijden den 23 van Lentemaent 1810.
A. van Weel
Kornelis Romijn
Teunis van der Haart

[30-03-1810]
Attesteere ik ondergeschreeve secretaris van Hooge en Lage Zwaluwen, dat op heeden voor heeren schout en scheepenen van geregde Zwaluwen, in ondertrouw zijn opgenomen Jan van der Jagt j. m. geboore te Brouwershaven, en wonende te Ooltjes Plaat, in den eijlande van Over Flakke en Pieternella van Kampen j. d. gebore onder Oosterhout, en wonende onder de Hooge Zwaluwe, en dewijl de Bruijdegom laast is wonende te Ooltjes-Plaat, zo moeten de drie gewoonlijke geboden aldaar mede gedaan worden, zo als verzogt wordt, bij deese
Actum Hooge Zwaluwe den 30e van Lentemaand 1810.
D. de Jongh Lz

[06-04-1810]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Johannes Bosschieter j. m. gebooren en woonende op Den Bommel en Geertje van der Hart j. d. gebooren tot Helvoet en woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Huijden den 6 van Grasmaent 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[12-04-1810]
Deesen geschreeven op een zeegel van agt stuijvers de tiende verhoginge daerinne gereekent
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Teunis Droogendijk weduenaer van Willemina van Putten gebooren in de Oude Tonge en Johanna Tighelman j. d. gebooren onder de Oude Tonge en beijde woonende op Den Bommel, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Huijden den 23 van Grasmaent 1810
A. van Weel
Kornelis Romijn

[09-04-1810]
Ik onder Geteekende Leentie kardux Als Moeder En Voogdesse van johanna Tiggelman Geevee bij deezen mijne Consent En toe Stemming aan dee Zelve mijn Voor Noemde dogter ijn haar Voor Genoomee Voor Neemen Een Gegaanee huiweelijk met Teunis Droogen dijk weede wee naar Van Willemeijna Van Putten
Oude tong den 9 April 1810
Met Vol coome Consent van mijn man jijGen handig Onder Teekend
Job Boogertman

[30-04-1810]
Dat hier hunne gewoone huwelijksafkondigingen onverhindert gehad hebben Teunis Drogendijk wedr. van Willemina van Putten geb. in de Oude Tonge en wonende op Den Bommel en Johanna Tighelman j. d. geb. onder de Oude Tonge en meede aldaar woonachtig, verklaart bij deezen de ondergetekende gezworen klerk van de Oude Tonge den 30e van Grasmaand 1810.
C. Anemaet

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers de tiende verhoging daar ingerekend
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Willem Hartman j. m. gebn. en wonende in de Oude Tonge met Maria de Bie, j. d. gebn. in de Oude Tonge, en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

Liesabet den agter gaal??
Ik hebbe willem hart
Man het ia woort geven??
Om met mijn dogter ondertrouw??
de doen ik onder geteken X??
Liesabet den agter gaal
In priesense van twee getuijgen
Genamt pieter kort
En Abraham Janse Reijerkerk
En verder onder getekend
Cornelus witte koek

[30-04-1810]
Dat hier hunne gewoone huwelijks afkondigingen onverhindert gehad hebben Willem Hartman j. m. geb. en wonende in de Oude Tonge en Maria de Bie j. d. geb. in de Oude Tonge en wonende onder Adolphsland, verklaart bij deezen de ondergetekende gezworen klerk van de Oude Tonge den 30e van Grasmaand 1810.
C. Anemaet

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers, de tiende verhoging daar ingerekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Johan Frederik Duim, weduwenaar van Maria Elizabet Figge gebn. te Groot en wonende in de Oude Tonge met Willemijntje Ripmeester, j. d. gebn. en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

Ik ondergetekende bekenne Kontent te zijn dat mijn dogter geheuwt wert met Johan Frederik duim Willemijntje Ripmeester
willemina Lodder

[30-04-1810]
Dat de drie gewone huwelijks proclamatien van Johan Frederik Duim en Willemijntje Ripmeester alhier onverhinderd zijn afgelopen, certificeerd de ondergeteekende gezworen klerk van de Oude Tonge??
Heden den 30e van Grasmaand 1810.
C. Anemaet

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers de tiende verhoging daar ingerekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Marcus Sluijmer j. m. gebn. en wonende in de Oude Tonge met Willemptje van der Waal, j. d. gebn. te Middelharnis, en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

Bewijs
Wij ondergetekende vader en Moeder Geven premissie
Aan Merkus Sluijmer om Zig in den egt te begeven
Met Willemje Cornelisz van der waal
dit handmerk is + gezet door Cornelis van der Waal Vader
dit hanmerk is X gezet door jannetje Raasenberg Moeder
Mij present
Geerit Raasenberg??
en Adrianus Raasenberg

[30-04-1810]
Dat hur hunne gewoone huwelijksafkondigingen onverhinderd gehad hebben Marcus Sluimer j. m. geb. en wonende in de Oude Tonge, en Willemptje van der Waal j. d. geboren te Middelharnis en wonende onder de jurisdictie van Adolpsland, verklaart bij deezen de ondergetekende gezwooren klerk van de Oude?? Tonge den 30 van Grasmaand 1810.
C. Anemaet

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers, de tiende verhoging daar inberekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Hendrik van Weenen,?? j. m. geb. en wonende op Den Bommel met Katharina Lemson, verlatene huisvrouw van Jan Lucas,?? gebn. te Zierikzee (En bij vonnis van schepenen der stad Zierikzee gepermitteerd om des begerende met een ander te mogen trouwen), wonende mede onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers, de tiende verhoging daar in berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Kornelis Wolfert j. m. gebn. en wonende onder deze jurisdictie met Johanna Stapel, j. d. gebn. te Middelharnis, en mede wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 18C. tien
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

[09-04-1810]
De ondergetekende Moeder van Cornelis Wolfert geeft de vrijheijd om in ondertrouw te worden opgenomen met dese jongedogter met name Johanna Stapel dit ondertekend door mij en twee getuijge
Sijtje van Eeuwen +
Getuijge Cornelis van der Wagt
Jan Ligtendag
Bommel den 9 van Grasmaand 1810.

[08-04-1810]
De ondergetekende Moeder van Johanna Stapel geeft de vrijheijd om in ondertrouw te worden op genomen met den perzoon van Cornelis Wollefers
Dit ondertekend door mij
En twe getuijgen??
Johanna Spersie X
getuijgen
L Knop
Aren Jongeling Jz
Actum Middelharnis den 8 van Grasmaand 1810

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers, de tiende verhoging daar in gerekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Adrianus Cornelisz Lijdens, j. m. met Arendje Paze j. d., beide gebn. en wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 18C. tien
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers, de tiende verhoging daar in berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Gijsbertus Rosa, j. m. gebn. en wonende onder deze jurisdictie met Maria van Veggelen, j. d. geb. en wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 1800
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

[12-04-1810]
Ik ondergeteekende Teuntje klijnjan, wede. Aart Rosa, wonende onder ooltgensplaat, Geve bij dezen volkomen Consent en toestemming aan mijn Zoon Gijsbertus Rosa dat hij hem in den Huwelijken Staat begeve, met de Jonge Dogter Maria van Veggelen.
Onder ooltgensplaat den 12 April 1810
dit merk X is gesteld bij Teuntje Klijnjan wede. Aart Rosa in presentie van Simon Van Putten

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers, de tiende verhoging daar in berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Bastiaan Kamp, j. m. gebn. te Ooltgensplaat met Lijntje Verlee, j. d. gebn. in de Oude Tonge, en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 1810
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

Ik onder Getekende Geve Volkome Consent Aan Lintje Verlee Om in ondertrouw Bevestig te worden met Bastiaan Kamp
Aals Groot Vader
Marijnus Kievith

[13-04-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers, de tiende verhoging daar in berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Johannes Leendertz Kievit, j. m. met Jannetje Gorde, j. d. beide gebn. en wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 13 van Grasmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Dirk van Oostende

[13-04-1810]
Heeden den 13e van Grasmaand 1810 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Dirk Intema laatst weduwenaar van Maria van Alphen wonend onder de jurisdictie van St. Adolphsland met Cornelia Grans wedue van Lodewijk Krijne woonende onder deese jurisdictie, zoo werd de secretaris van Adolphsland verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen daarvan bij acte verslag te doen.??
Oude Tonge dato utsa.
C. Anemaet

[11-05-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers de tiende verhoging daar in berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Cornelis Janz Groenenberg j. m. gebn. te Hogelande en wonende onder deze jurisdictie met Adriana van der Pol j. d. gebn. en wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 11 van Bloeimaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[11-05-1810]
Ik ondergeteekende Jannetje Koolberg, wonende onder Middelharnis consentere bij dezen, dat mijn dogter Adriana van der Pol, haar in den huwelijken staat begeve, met Cornelis Janz Groenenberg jongman, thans wonende onder Adolphsland.
Den 11n. van Bloeimaand 1810
Dit merk X is bij Jannetje Koolberg zelfs gesteld in presentie van Pieter Bouman

[24-05-1810]
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers de tiende verhoging daar in berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Pieter Noordijk j. m. gebn. onder Zuidland met Arendje van Stad j. d. gebn. en beide wonende te Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 24 van Bloeimaand 1810.??
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[25-05-1810]
Extract uit het trouwregister van Middel-harnis , begonnen den 6e van Bloeimaand 1803.
Den 6en Meij 1803 zijn ge.
Den 25sten van Bloeimaand 1810 zijn voor schoutambtenaar?? en schepenen van Middelharnis in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Stolk, jongman, geboren in de Klundert en wonende op Den Bommel en Neeltje Stekker, jongedochter, alhier geboren en woonachtig, om, na het onverhinderd eindigen hunner gewone huwelijks-afkondigingen, zoo alhier, als wegens den bruidegom op Den Bommel in den echten staat te worden bevestigd.
Ten oorkonde geteekend / was geteekend
P. L. vr. Slik, H. Mont?? en Willem Wesdijk.
Accordeert met het voorg. Trouwregister bij mij, schepen, bij absentie van den secretaris, van Middelharnis, heden den 25sten van Bloeimd. 1810.
P. L. vr. Slik??

[07-06-1810]
De X verh. is in ???t zegel berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Anthonij Adrianus van Ginkel j. m. gebn. te Hellevoet Sluis en wonende te Sommelsdijk met Martina van Schagen j. d. gebn. en wonende te Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 7 van Zomermaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[25-06-1810]
Dat hier hunne gewone huwelijks proclamatien onverhindert gehad hebben Anthonij Adrianus van Ginkel j. m. geb. te Hellevoetsluijs en woonende te Sommelsdijk met Martina van Schagen j. d. geb. en woonende te Ooltgensplaat, verklaard hier meede den ondergeteekende secrataris van Sommelsdijk den 25en van Zoomermaand 18C. tien.
P. Alderkerk

Dat alhier hunne drie huwelijks afkondigingen onverhinderd hebben gehad Anthonij Adrianus van Ginkel, jongman, geboren te Hellevoetsluis en wonende te Sommelsdijk en Martina van Schagen, jongedochter, geboren en wonende te Ooltgensplaat, verklaart bij dezen meede de ondergeteekende secretaris van Middelharnis heden den 25 van Zomermaand 1800 en tien.
L. Kolff

[07-06-1810]
De X verh. is in t zegel berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Anthonij Huijer weduwenaar van Adriaantje de Bonte gebn. te Amsterdam met Adriana Johanna Kuipers j. d. gebn. te Middelburg, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 29 van Zomermaand 1810.
Corn. de Grijze
Js. Roodsant

[12-07-1810]
Heeden den 12e van Hooijmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van der Kreeke j. m. geb. te Ziericzee, laast gewoond hebbende onder de Nieuwe Tonge en thans onder Adolphsland en Nijsje Oosterling j. d. geboren te Stad aan t Haringvliet en wonende?? onder Adolphsland, en word mits dien den secretaris van Adolphsland verzogt de gewoone huwelijksproclamatien van deeze persoonen te doen afkondigen en na het eindigen daar van verslag te doen
Nieuwe Tonge dat. Ursa.
C. Ripping Gz, secrets.

[12-07-1810]
Heeden den 12 van Hooimaand 1810 zijn voor schout ambtbewaarder en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Bakker j. m. geb. te Ooltgensplaat met Maria van der Laan j. dr. geb. te Stellendam, laatst gewoond hebbende in Den Bommel en thans beide alhier woonachtig, werdende mitsdien den secretaris van Den Bommel voornd. verzogt de gewoone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien aan den secretaris van Stellendam bij acte daar van verslag te doen.
C. Kievit
schepen bij absentie van den secretaris

[13-07-1810]
De X verh. is in ???t zegel berekend.
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Jacob Huberegtz van der Veer j. m. gebn. te Middelharnis met Adriaantje Holleman j. d. gebn. te Sommelsdijk en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 13 van Hooijmaand 1810.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[13-07-1810]
Bekenne met volle consente genoegen dat Jacob van Der veer wil ondertrouwel doen met Adriaantje Holleman met genoegen van mijn Jan Leendertz braber
Actum bommel den 13 Julij 1810

Bekentenis van Dingeman Krijse Mooijaart als Dat Jacob van Derveer wil ondertrouwel doen met Genoegen van Dingeman Krijse Mooijaart

[12-07-1810]
ik ondergetekende pieter holleman beken volkomen genoegen te nemen om mijn dogter adriaantie holleman te laten trouwen met Jakob huijbereghs van der veer en als getuijge Dirk brenders en Jakob vogel
bommel den 12 iulij 1810
pieter holleman

[13-07-1810]
Heeden den 13 van Hooijmaand 1810 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen zijnde Leendert Sloot wedr. van Neeltje van de Rhee geb. en wonende alhier en Maria Lodewijkse den Braber wede. van Jacobus Bekol geb. te Ooltgensplaat en meede alhier woonachtig, zoo werd den secretaris van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca. verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens de bruid aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van de zelve bij acte daar van verslag te doen.
Actum Oude Tonge dato ut supera
C. Anemaet
gezw. Klerk

[20-07-1810]
deesen geschreeven op een zeegel van agt stuijvers de tiende verhooging daar inne gereekent
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staate bevestigt te werden Johannes Broeke j. m. gebooren en woonende onder deese jurisdictie en Johanna de Laet j. d. gebooren onder de Oude Tonge en woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt voorschreeve in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 20 van Hooijmaant 1810
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[20-07-1810]
Ik Ondergeteekende Cornelis Broeke Consenteere dat mijn Zoon Johannes Broeke Zig In den huwelijken staete Begeefft Met Johanna de Laet
ooltgensplaet den 20 Julij 1810
dit is X het me(r)k door Cornelis Broeke zelfs gestelt
Mij present Jan Ls. Braber

[19-07-1810]
Extract uit het trouwregister van Middelharnis begonnen den 6e van Bloeimaand 1803.
Den 18den van Hooimaand zijn voor schout en schepenen van Middelharnis in wettigen ondertrouw opgenomen Aren van Weel Az. jongman geboren en wonende op Den Bommel en Jannetje van den Tol jongedochter alhier geboren en woonachtig om na het onverhinderd eindigen der drie huwelijksafkondigingen zoo alhier als te Ooltgensplaat in den echten staat te worden bevestigd. (was geteekend) L. Kolff, H. Mont??, Willem Wesdijk.??
Accordeert, voor extract, met het voorn. trouwregister bij mij ?egt. secrets. van Middelharnis heden den 20e van Hooimaand 1810.??
L Kolff van Oosterwijk

[20-07-1810]
deesen geschreeven op een zeegel van agt stuijvers de tiende verhooginge daer inne gereekent
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens voll(e)gens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Johannes Delwarel j. m. gebooren onder Steenberge en wonende in de Novernepolder en Maria Brenders j. d. gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 20 van Hooijmaent 1810
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[19-07-1810]
ik onderGetijkende Maria Hijnen Laast Wede. van Rombout Delwarel Neemt Genoegen en Geeft ten volle Consent dat haare Zoon Jan Delwarel Zal in den Huwelijken Staat treeden met Maria Brendels woonende in Ooltgens Plaat
Auvergne Polder den 19e van Hoeimaand 1810
Maria Hijnen

[20-07-1810]
Ik onder geteekend dirck brenders woonende onder ooltje plaat consenteere als vaader en adriana van bree als moeder van maria brenders dat de zelve Zee in den huwelijken Staat begeeft met Jahannis delwarel op den 20 Julijus 1810
Dirck Brenders

[05-08-1810]
Huwelijks proklamatien
De navolgende persoone zullen met elkanderen treden in den Heuwelijken Staad, als Johannes Delwarel j. m. geboren onder Steenbergen en woonende in den Auvergene polder bruijdigom met Maria Brenders j. d. geb. en woonende onder de jurisdictie van Adolfsland in den eilande van Flacquee bruijd
Soo iemand eenige beletselen of hindernissen, het sij van den bloeden, zwagerschap, of voorafgaende beloften, waarom dit Heuwelijk geene voortgang zoude behoore te hebben, wil voorwende die sal het selve intijds hebben bekend te maken daar het behoort
1 Gebod op zondag den 22 Julij 1810
2 - 29e
3 - den 5 Augustus
Ik onder getijkende geregs bode van den Avergene polder verklare dat de bove staande persoonen hare heijwelijksse gebode alhier na behoore en ongehindert sijn gegaan??
Actum in het regt huijs van bovengem. polder
Den 5, van Oostmaand 1810
Louis Landmeeter

[26-07-1810]
deesen geschreeven op een zeegel van agt stuijvers de tiende verhooginge daer inne gereekent
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jilles Kloet j. m. gebooren onder de Oude Tonge en Francijntje Tiemans j. d. gebooren onder de Oude Tonge en beijde woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslant voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 26 van Hooijmaent 1810
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[20-07-1810]
Ik Ondergeteekende Jan Lokker woonende In de oude tonge Consenteere als voogt over Francijntje Tiemaent dat de Zelve Zig in den Huwelijken Staete begeefft met Jilles Kloet
oude tonge den 20 Julij 1810
Jan Marijnisse Lokker

[06-08-1810]
Dat de huwelijks proclamatien van Jillis Kloet en Francijntje Tiemand alhier onverhindert zijn afgelopen certificeerd de ondergeteekende gezwore klerk van de Oude Tonge,
Heeden den 6e van Oogstmaand 1810.
C. Anemaet??
gezw. Klerk

[20-07-1810]
bij gebrek aan zegels van 12 en 2 stuiv. hiertoe gebruik 1 a 10 en 1 a 4 stuiv. waaronder de suppl. is gerekend.
Heden den 20e van Hooimaand 1810, zijn voor schepenen en secretaris amptbewaarder van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus van der Jagt weduwenaar van Johanna van der Veer, geboren te s Heer-Jansland en wonende(n) op Den Bommel en Sijbilla van der Waal, jonge dochter geboren te Middelharnis en wonende alhier, zo wordt den secretaris van Sint Adolphsland verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en bij het eindigen daar van bij acte daar van verslag te doen,
Nieuwe Tonge den 20n van Hooimaand 1810.
C. Noordijk
als secretaris amptbewaarder

[20-07-1810]
Heden den 20e van Hooimaand 1810 kompareerden voor heeren scheepenen van de Auvergne ond. glimes en Beijemoeren-polder Johannes Brenders, meerderjarig jongman geboren en wonende onder de jurisdictie van Adolphsland in den eilande van Flacquee en Adriana Delwarel, meerderjarige dochter, geboren en wonende in den Auvergne polder, dewelken veklaarden, nadat hunne huwelijks proklamatien ongehindert, zoo hier als te Adolfsland, zullen zijn gegaan, zich in den huwelijken staat te zullen laten bevestigen
Auvergne polder datum ut supra
De minute dezes is behoorlijk geteekent
J. van Rijssen
prov. sris.??

[27-07-1810]
Hier omgeslagen een zegel van twee stuivers tot vinding der X verhoging.
Aan schout en scheepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Willem Johannesz de Vos j. m. gebn. te Ooltgensplaat met?? Pieternella Rijswerker j. d. gebn. onder deze jurisdictie en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 27 van Hooijmaand 1810.
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[27-07-1810]
Dit zegel behoord tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Willem Johannesz de Vos j. m. met Pieternella Rijswerker j. d. beide wonende binnen Ooltgensplaat dienende dezen voor de tiende verhoging.
Actum Ooltgensplaat 27 van Hooijmaand 1810.
J. W. Ferleman
secretaris??

[28-07-1810]
Op heeden den 28e van Hooijmaand 1810, zijn voor bailliuw en scheepenen van Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob van Kazand, j. m. geboren in de Nieuwe Tonge, laast gewoond hebbende onder deze jurisdictie, en thans woonende onder Den Bommel, met Teuntje Arendsdr Prins j. d. geb. alhier, en wonende onder deze jurisdictie, omme na het omzijn der drie huwelijks proclamatien, zoo alhier, als weegens den bruidigom in Adolphsland, hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
En ten oirkonde getekent datum utsupra (was getekend) C. van Adrichem, Simon Kattestaart, A. J. Papet, (onderstond) mij present secrets. (was getekend) P. Alderkerk.
Accordeert, (voor extract) met het voorsz. trouwregister bij mij secrets. van Sommelsdijk??
Heeden den 28e van Hooijmaand 1810.
P. Alderkerk.