Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties en huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen etc. 25 januari 1760 ??? 7 september 1765

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
11 : V

1760 - 1765

[25-01-1760]
Edele agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dienvolgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Cornelis Verbeek weduenaar van Geertruij Broeke en Margarita Germans, wedue van Pieter Boer, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbew. en scheepenen naar voorgaande verklaaringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn in ondertrouw werden opgenomen, huijden den 25e Januarij 1760.
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen
Ads. Groenendijk
B. Buurman
Arent van Stadt??

[25-01-1760]
Pro deo
Wij onderteekende Cornelis Verbeek en Margarieta Germans beijde wonende onder deze jurisdictie van Adolphsland ons met den anderen sullende begeven in den huwelijken staate, verklaaren deswegens ter secretarie van Adolphsland voorn. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen geemaneert gehoorende beijde onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 25en Januarij 1760.
Cornelis Verbeek
Dit merk + is bij Margarieta Germans selffs gestelt
Mij secrets. kenlijk,
J. Du Sart

[14-03-1760]
Wij ondergetekende verclare ter secretarije van Adolphsl. aangevinge te doen om met elcandere te trouwe en ten opsigte slands regt op het trouwen geemaneert te behore onder de classis van onvermoge beijde wonende onder Adolphslant. Actum den 14 Meert 1760
Dit merk + is gestelt door Govert Adriaanse Giffjes
Dit merk X is gestelt door Corn. Bosman wed. van Mathew. van Schajik
Mij present
P. de Groot 1760

[14-03-1760]
Edele agtbare heere schout en schepene van Adolphslant, versoeke in wettige ondertrouw te werden opgenome??
Govert Adriaan Giffjes j. m. geboortigh van Buul Meijerij van sHertogenbos en Cornelia Bosmans weduwe van Mattewis van Schajik geboortig van Oosterhout en beijde wonende onder Adolphslant
Welke personen bij ons ondergetekende schout en schepenen van Adolphslant in wettige ondertrouw sijn opgenomen. Actum Oplaat den 14. Maart 1760.
D??? aangeving is gedaan onder de classis van onvermoge
P. de Groot 1760
Huijbert Ketting
Ads. Groenendijk
Arent van Stadt??

[12-04-1760]
L. S.
Den 12 April 1760 zijn alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Cornelis Mattheeuwe, weduwenaar wonende onder Ooltjensplaat en Cornelia van Cassel, j. d. wonende onder Terheijden, onder voorwaarde, dat de drie huwlijxs-geboden mede te Ooltjensplaat mogen werden afgekondigt, en ons op zijn tijd van den uitslag mag werden kennisse gegeven
Terheijden den 12 April 1760.
Uijt naam en last des E. kkenraads
J. Montanus v. d. m.

[23-05-1760]
Pro deo
Wij onderteekende Jacob Reijnderts wonende onder Ooltgensplaat en Anna Hendriks Besems, wonende binnen Ooltgensplaat, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert beijde te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 23en Meij 1760,
Dit is het merk X van Jacob Reijnderts en
Dit merk + is gestelt bij Anna Hendr. Besems
Mij secrets. kennelijk
J. Du Sart

[02-09-1760]
Den 2 September 1760 po de Duesen onder het lant van Doert ick Antonij van Wijck echte vader van Janne van Wijck ick bekene volkome met mijn sien te wesen om te trouwen met den vadur sij bij wont Gerardus Winckels

[23-05-1760]
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Jacob Reijnders weduenaar van Barbel Jans van Laar en Anna Hendriks Beesems wedue van Mattheus van Berge beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland,
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen naar voorgaande verklaaringe dat beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn in ondertrouw werden opgenoomen, huijden den 23en Meij 1760,
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen,
Ads. Groenendijk
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[26-09-1760]
Wij onderteekende Gerardus Winkels, en Johanna van Wijk beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland voorn. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert ijder te gehoren onder de classis van drie gll. Actum Oplaat 26 Septb. 1760.
Gerardus Winckels
Johanna van Wijk
???t Voorsz. regt van drie gll. voor ijder en dus ses guldens ontfangen, datum uts.
J. Du Sart??

[26-09-1760]
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Gerardus Winkels weduenaar van Willemina Jongesoon en Johanna van Wijk j. d. gebooren te Dussen beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland,
Welke persoonen door ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen huijden den 26 September 1760.
De aangeving is gedaan in de classis van drie gulden,
P. de Groot 1760
Huijbert Ketting
Ads. Groenendijk

[25-09-1760]
Op den Haut den 25e September 1760
Jan van Broeckhoven als vader en Jacoba Ligtvoet als moeder zijnde over haer dogter Maria van Broeckhoven consentereen hiermede, dat onse dogter Maria met de eersaame jongman Joannes Niele geboortig van Auwerkerk gehoorende onter haare Kooniglijcke Magestat van Preuijssen nu sijnde ontertanig aen de Franse mag vrij en ongehindert aenvaerden de huwelijcke staat, hetwelke wij auders alle beijde met dese willen consenteren en toestaen, om dese te bekragtigen hebben wij te saamen met onse hand en merck de ? ontergedeckent in bijsijn den Ed. heer Jacobus Ferdinandus Sengen doctor medicinae.
De vaader Jan van Broeckhoven niet schreiven kan, maackt +++
Jackope Ligtvoet
Jacobus Ferdinandus Sengen doctor op den Haut????

[03-10-1760]
Pro deo
Wij onderteekende Johannis Niele, en Maria van Broekhoven, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland voorschreeve aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 3e October 1760,
Dit is het merk X van Johannes Niele en
Dit merk + is door Maria van Broekhoven selfs gestelt
Mij secrets. kennelijk
J. Du Sart

[26-10-1760]
Dese aannexe huuwelijcx proclamatien van Johannis Niele bruijdegom, en Maria Broekhoven bruijt, heb ik ondergetijkende geregsbode der vrijhijt Oosterhout drie sondagen agter den anderen behoorelijk gepubliceert alhier ter puije ende alzo er geen verhinderingh is voor gecomen soo mogen dezelve persoonen voor soo veel ons aangaat verder in den houwelijke staat ingesegent en bevestigt werden
Actum Oosterhout den 26 Octob. 1760
J. van Noot geregsbode

[03-10-1760]
Voor schout en scheepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc. in wettige ondertrouw aangenomen sijnde
Johannis Niele j. m. geboren tot Oudekerk in Gelderland en Maria van Broekhoven j. d. geboren onder Oosterhout beijde wonende onder dese jurisdictie??
Soo wert versogt de gewoonelijke proclamatien wegens de bruijt tot Oosterhout te doen affkondigen en na uijtting van deselve bij acte daar van verslagh te doen. Actum Ooltgensplaat den 3e October 1760
J. Du Sart
secretaris??
Tot publicatie Oosterhout den 12 Oct. 1760
G. W. Hall?

[12-10-1760]
Dit segel is dienende tot dese inleggende publicatie, voor Johannis Niele en Maria Broekhoven beijde in ondertrou opgenomen voor schout en schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc. omgeslage den 12 Octob. 1760

[03-10-1760]
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Johannis Niele j. m. gebooren tot Oudekerk in Gelderland en Maria van Broekhoven j. d. gebooren onder Oosterhout beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn in ondertrouw werden opgenomen, huijden den 3e October 1760.
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1760
Huijbert Ketting
Ads. Groenendijk

[26-12-1760]
Pro deo
Wij onderteekende Barent Tol, en Catharina Crillaarts, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaare deswegens ter secretarie binnen Oplaat aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert ijder gehooren onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 26. Decbr. 1760,
Dit merk X is bij Barent Toll selffs gestelt
Mij present??
J. Du Sart
Catharina Krillaers

[26-12-1760]
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dienvolgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Barent Toll j. m. gebooren te Peumersen in ???t Paterbornse en Catharina Crillaarts wedue van Jacob Lauwse beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphslant,
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn, in ondertrouw werden opgenomen, huijden den 26en December 1760.
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1760
Huijbert Ketting
Arent van Stadt

[16-01-1761]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Casper Hendriks Timmerman j. m. gebooren te Melle in ???t Brandenburgse en Lausia Backers j. d. gebooren bij Huls in ???t Gulijkerland beijde wonende onder deze jurisdictie van Adolphsland
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen naar voorgaande verklaringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, in ondertrouw werden opgenomen huijden den 16en Januarij 1761.
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1761
Huijbert Ketting
Arent van Stadt??

[16-01-1760]
Pro deo
Wij onderteekende Casper Hendriks Timmermans en Lausia Backers beijde wonende onder deze jurisdictie ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende ijder onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 16 Januarij 1761.
Dit merk + is gestelt door Casper Hendrikse Timmermans??
Dit merk X is gestelt door Lausia Bakkers
Mij present??
P. de Groot 1761

Josan snuris suwsie op inu op dat Leisrur Jan ris Timmerman not nis op trouwt ijt en suina auders vol
+

[27-03-1761]
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate verklare deswegens ter secretarie van Adolphsland voornt. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert ijder hoorende onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 27e Maart 1761.
Dit merk + en dit merk X bijd sijn gestelt bij Frans Toll en Maria Barendz Cuijper
Mij present??
D. Albrechts

[27-03-1761]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Frans Tol weduenaar van Johanna van Gilst en Maria Barends Cuijper wedue van Pieter Gerritsz beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de 2 duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 27e Maart 1761.
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1761
Huijbert Ketting
Ads. Groenendijk

[19-06-1761]
Wij onderteekende Steeven Kraamer en Hilje Gerrits beijde wonende onder deze jurisdictie ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate verklare deswegens ter secretarie van Adolphsland, aangevinge te doen?? en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende ijder onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 19e?? Junij 1761.
Dese merken X X zijn bij Steeven Kraamer en Hilje Gerrits zelffs gestelt
Mij present
Jan van Halteren??

[19-06-1761]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Steeven Kraamer weduenaar van Lena Bouwis geboortig van Jeversdorp int lant van Gulik en Hilje Gerrits wedue van Jan Janse Olivier gebore te Hillever, int lant van Gulik en beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorsz..?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de 2 duijsent gll. gegoet sijn, actum Oplaat den 19e Junij 1761.
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1761
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[24-06-1761]
Wij ondergeteekende Jan Lammerse en Maria Speekjes beijde wonende onder Adolphsland, ons met den anderen zullende begeven ten huwelijken state, verklaren deswegens aangevinge te doen,?? en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 24e?? Junij 1761.
Dese merke X X zijn gestelt door Jan Lammerse en Maria Speekjes
Mij present
P. de Groot 1761

[24-06-1761]
Edele achtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehouden der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Jan Lammerse j. m.?? gebooren in ???t Kleeffsland en Maria Speekjes, wedue van Johannis Nobbels beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de twee duijsent gll. gegoet sijn, actum Oplaat den 24e Junij 1761.
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1761
Huijbert Ketting
Arent van Stadt

[17-07-1761]
Wij ondergeteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklare deswegens ter secretarie van Adolphsland voornoemt aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 17e?? Julij 1700 een en sestigh??
Dese merken X X zijn bij Matthijs Jans en Sibilla Hanse zelffs gestelt,
Mij present
J. van Halteren

[17-07-1761]
Edele achtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehouden der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Mattijs Janse j.m. geboren te Maseijk en Sibille Hansen j. d. geboren van Zanten in ???t land van Kleeff, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve,?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaringh dat sij beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 17en Julij 1761.
De aangevinge wert gedaan in de classis van onvermogen,
P. de Groot 1761
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[05-08-1761]
Wij onderteekende beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., ons sullende begeeven ten huwelijken staate, verklaare des weegens ter secretarie van Adolphsland voornoemt aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen geemaneert gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 5 Augustus 1761??
Bartholomaius Faltsen
Dit merk M is bij Magdalena Hamakers selffs gestelt
Mij present,
J. v. IJsselsteijn

[05-08-1761]
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehouden der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Bartholomeus Holten weduenaar van Elisabet Hendrikse en Magdalena Hamakers, wedue van Adamus Noten beijde wonende onder dese jurisdictie van Adolphsland voornoemt?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbew. en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaaringh dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 5e Augustus 1761.
De aangevinge wert gedaan in de classis van onvermogen,
Huijbert Ketting
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

IJk ondergeschreven geve last en elijn daer mee tefreden als dat mien Margretta Hengelage met desen magh trauwen
Dorttije Hengelaege haer eigen merk +

[11-09-1761]
Wij onderteekende Barent Nevel en Grietje Hengelaar beijde wonende onder dese jurisdictie ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaren desweegens ter secretarie van Adolphsland, binnen Ooltgensplaat aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 11e September 1761.??
Barent Nevel
Dit merk G is bij Grietje Hengelaar selffs gestelt
Mij secrets. kennelijk??
J. Du Sart

[11-09-1761]
Edele agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehouden der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Barent Nevel weduenaar van Gijsje Arens en Grietje Hengelaar j. d. gebooren tot Osnabrug en beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaringh dat sij beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 11e September 1761.
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen,
P. de Groot 1761
Huijbert Ketting
Arent van Stadt

[12-10-1761]
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc. ons sullende begeeven ten huwelijken staate verklaare des weegens ter secretarie van Adolphslandt voornoemt, aangevinge te doen, en ten opsigte slands regt op het trouwen geemaneert, gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 12en October 1761.??
Dit merk + is bij Jan Bido en dit merk + is bij Catharina Custers selffs gestelt
Mij present
J. v. IJsselsteijn

[12-10-1761]
Edele agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Jan Bido, j. m. gebooren van Chanton Berris en Chatarina Custers j. d. gebooren in Ampt Wassenbergh, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaringh dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet te sijn, actum Ooltgensplaat den 12e October 1761.
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1761
Huijbert Ketting
Ads. Groenendijk
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[07-11-1761]
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Oplaat den 7en Novbr. 1761.??
Maerten in den Kleef
Dit merk + is bij Ariaantje van t Oosten selffs gestelt
Mij present
J. Du Sart

[07-11-1761]
Edele achtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Maarten in het Kleef j. m. gebooren in Heijnsbeek en Ariaantje van ???t Oosten wedue van Jan Janse beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.?? ????
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen, in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, actum Ooltgensplaat den 7e November 1761.
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen,
Huijbert Ketting
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[26-12-1761]
Op huijden den 26en December 1761 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Cornelis Prsz. van Kranenbroek, j. m. geb. te Etten onder de Baronnie van Breda en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, ende Pieternel Barendtsz van Dongen j. d. geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaet en woonende alhier in de Oude Tonge bruijdt ter andere zeijde, soo werdt mitsdien d??? heer secretaris van Ooltgensplaet voorn. verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den bruijdegom aldaar te doen afcondigen, en na uijttinge van dien bij acte daar van verslag te doen, in oirconde geteeckent datum uts.
A. v. d. Leur
adj. secrets.

[07-11-1761]
Wij onderteekende Johannis Koopman & Hendrina Smith beijde wonende onder dese jurisdictie ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van drie gulden ijder, actum Ooltgensplaat den 15e Januarij 1762,??
Dit merk X is bij Johannis Koopmans zelffs gestelt en??
Dit merk X is bij Hendrina Smith zelffs gestelt
Mij present
J. v. IJsselsteijn??
???t voorschreeve regt van drie gulden voor ijder bij mij onderteekende ontfangen, datum uts.
J. v. IJsselsteijn

Gerardus Winckels ende Arnoldus Brenders als voegde van het miender jaerijge kint van Peter Smieth ende Getruij Koert beken volkome aen de gereckte van de Plaet volkome met onse sijen te wesen om te begeue tot den houwelicke staet met desen IJoanne Kopmans

[15-01-1762]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken state bevestigt te werden,??
Johannis Koopman j. m. gebooren in de Oude Tonge en Henderina Smits j. d. gebooren onder deese jurisdictie, beijde woonende onder deese jurisdictie?? ?? ??
Welke persoonen door ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen huijden den 15en Januarij 1762,??
De aangevinge is gedaan in de classis van drie gulden
P. de Groot 1762
Huijbert Ketting
Arent van Stadt

[19-03-1762]
Pro deo
Wij onderteekende beijde wonende onder deze jurisdictie ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, beijde gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 19e Maart 1762,??
Dit merk + is bij Aart Verstaaije en??
Dit merk + is bij Dingena Jans Verhaart selffs gestelt
Mij present
J. Du Sart

[19-03-1762]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der polijticque ordonnantie in den huwelijken state bevestigt te werden,??
Aart Verstaaije, weduenaar van Elisabeth Broeke en Dingena Jans Verhaart j. d. gebooren op de Made, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland,?? ?? ??
Welke persoonen door ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 19 Maart 1762.??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
P. de Groot 1762
Huijbert Ketting
Arent van Stadt

[24-09-1762]
Pro deo
Wij onderteekende Frans Janse, en Catharina Hendrikse Coole, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaare desweegens ter secretarie van Adolphsland voornt. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen geemaneert gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 24e September 1762,??
Dit merk + is bij Frans Janse en??
Dit merk X is bij Catharina Hendrikse Coole selffs gestelt
Mij present
Ads. Groenendijk

[24-09-1762]
Edele agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Frans Janse weduenaar van Hendrina Arense, en Catharina Hendrikse Coole j. d. gebooren tot Antwerpen, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.,?? ?? ??
Welke persoonen door ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 24e September 1762.??
De aangevinge is gedaan, onder de classis van onvermogen,
Ads. Groenendijk
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[01-10-1762]
Aan de edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Jelier Vervloet, weduenaar van Catharina van Loon en Elisabeth Govaarts van Meegelen j. d. gebooren ter Heijden beijde wonende onder deese jurisdictie,?? ?? ??
Welke persoonen, door ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepen(en) in ondertrouw werden opgenoomen naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 1e October 1762,??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen,
Ads. Groenendijk
Arent van Stadt

[01-10-1762]
Pro deo
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., ons sullende begeven ten huwelijken staate verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland voornoemt aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op trouwen ge??maneert gehoorende ijder onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 1e October 1762,??
Dit merk O is bij Jelier Vervloet selffs gestelt en??
Dit merk O is bij Elisabeth Govaarts van Megelen selffs gestelt
Mij present
J. van IJsselsteijn

[27-09-1762]
Den ondergeteeckende Goevaert Cor. van Meegelen versoekt als dat den doeminie van Oplaet in ondertrouw mijn dochter Elisabeth Goev. van Meegelen hen te teeckene met den Jelier Vervloet weduwenaer het t geene ick met vollen consent consenteeren
Terheijden den 27 Sept. 1762
Dit + is het hantmerck van Goevaert van Meegelen bekent niet anders te konne?? schrijve
Mijn present
A. D. Damen??

[22-10-1762]
Pro deo
Wij onderteekende beijde woonende binnen Ooltgensplaat ons sullende begeeven ten huwelijken staate verclare desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat Den Bommel etc., aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op ???t trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 22 October 1700 twee en sestigh
Arnol ?rinus Giese
Dit merk O is bij Geertruij van der Moor zelffs gestelt??
Mij present
J. van IJsselsteijn

[22-10-1762]
Aan de edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Nol Giese weduenaar van Henderina van Leuwen en Geertruij van der Moor wed. van Jan Roos beijde wonende binnen Ooltgensplaat?? ?? ??
Welke persoonen door ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen naar voorgaande verclaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 22e October 1700, twee en ???t sestigh??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
Sijmon de Prins
Johannis van Kempen
Gerrit Corn. Tichelman
Arent van Stadt

[19-11-1762]
Op huijden den 19en December 1762 voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Floor de Jongh weduwnaar van Janna Anthonisz Bellaards, woonende onder de jurisdictie van Adolphslant, bruijdegom ter eenre, ende Maria Hendriksz van der Steege wede. van Aalbert Janse Appeltere woonende onder dese jurisdictie van de Oude Tonge, bruijdt ter andere zeijde werdt mitsdien d??? heer secretaris van Adolphslant voornt. versogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den bruijdegom aldaar te doen afcondigen en na uijttinge van dezelve bij acte daar van verslagh te doen, in oirconde geteeckent datum uts. bij mij als adj. secrets.
A. v. d. Leur

[19-03-1763]
Pro deo
Wij onderteekende Pieter Winkels en Sophia Willemse beijde wonende onder Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate verklaaren deswegens ter secretarie binnen Ooltgensplaat, aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert beijde gehoorende onder de classis van drie guldens, actum Oplaat den 19e Maart 1763.
Pieter Wijcarkels
Dit merk + is gestelt door Sophia Willemse
Mij present
P. de Groot 1763
t voors. regt van drie guldens weegens den bruijdegom als meede voor de bruijt makende samen ses gll. bij mij onderteekende als secrets. ontfangen datum uts.
J. Du Sart

[19-03-1763]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijt en innehoude der polijtique ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Pieter Winkels weduwenaar van Cornelia van Gilst en Sophia Willemse j. d. gebooren onder Sittert bij Maastricht, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve?? ?? ??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen huijden den 19e Maart 1763.??
De aangevinge is gedaan in de classis van drie gll.
P. de Groot 1763
Gerrit Corn. Tichelman
Klaes van Schouwen

[15-04-1763]
Op huijden den 15en April 1763 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw sijnde opgenomen Andries Koone wedr. van Geertruij Janse de Bruijn, woonende onder de jurisdictie van Adolphslant dat men noempt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. ende Cornelia Philipse, j. d. geb. te Gastel en woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge
Soo werd d??? heer secrets. van Adolphslant voorn. versogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien, wegens den bruijdegom aldaar te doen affcondigen, en na uijttinge vandien bij acte daar van verslagh te doen. Actum Oude Tonge datum uts.
Adr. v. d. Leur
adj. secrets.????

[16-04-1763]
Edele agtbare heeren schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphsland,
Versoeke in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luit en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Hermanus Landers j.m. gebooren in?? Sevender in ???t land van Cleeff en Willemina Wijnne j. d. gebooren ter Heijden beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve?? ?? ??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbew. en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, op huijden den 16e Aprill 1763??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
Ads. Groenendijk
Arent van Stadt
Klaes van Schouwen

[16-04-1763]
Pro deo
Wij onderteekende Hermanus Landers en Willemina Wijnne beijde woonende onder Adolphsland, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate verklaaren des weegens ter secretarie binnen Ooltgensplaat, aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende beijde onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat, den 16e Aprill 1700 drie en sestigh
Dit merk Y is bij Hermanus Landers selfs gestelt
Dit merk X is bij Willemina Wijnne selfs gesteltF
Mij present
J. van IJsselsteijn

[16-04-1763]
Consentere ik Anna Joose wedue van Hermanus Landers, dat mijn soon Hermanis sig in den huwelijken staat begeve met Willemina Wijnne, actum den 16e Aprill 1763,
Dit merk X is bij de wed. Hermanus Landers selfs gestelt
Mij present
Pieter Wijnkels

[13-05-1763]
Op huijden den 13en Meij 1763 voor schout amptbewaarder en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen, Barend Vlascamp j. m. geb. en woonende binnen de Oude Tonge, ende Maria Winkels, j. d. geb. en laast gewoond hebbende onder de jurisdictie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., en tegenwoordig mede woonagtig alhier
Soo werd d??? heer secrets. van Adolphsland voornt. versogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens de bruijd, aldaar te doen affcondigen, en na uijttinge bij acte daar van verslagh te doen. Actum Oude Tonge datum uts.
Adr. v. d. Leur
adj. secrets.????

[04-06-1763]
L. S.
Job Huijbers j. m. geboortig van de Made en wonende onder Ooltgensplaet en Cornelia Buijs j. d. gebooren, en wonende alhier, sijn bij en door ons in wettige ondertrouw opgenomen onder voorwaerde dat sij hare drie huwelijckse proclamatien te Ooltgensplaet laten gaan, en ons van uijtslagh behoorlijk blijk brengen, om als dan etc.
Made den 4 Junie 1763????
Noie synedr.
J. J. Ecoma

[24-06-1763]
Pro deo
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., ons sullende begeven ten huwelijken staate verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland voornt., aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende ijder onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 24e Junij 1763
Dit merk + is bij Cornelis van der Maade selffs gestelt
En dit merk + is bij Elisabeth Smolders selffs gestelt
Mij present
Jan van IJsselsteijn

Ick ondertekent Geradus Schellen en Caterina Sweere als vader en moeder van Cornelis van de Made dat het met ons consent is om te trouwe met Elisabeth Smolders??
Greadus Schellen
Dit + is het hent merck van Caterina Sweere bekenne niet te konnen schrijven??

[24-06-1763]
Edel agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luid en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Cornelis van de Maade j.m. gebooren en wonende onder deze jurisdictie en Elisabeth Smolders j. d. gebooren te Maer bij Hoogstrate en meede wonende onder deze jurisdictie??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 24e Junij 1763.??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen en hebben verklaart beneden de 2000 gll. gegoet te sijn
P. de Groot 1763
Ads. Groenendijk
Sijmon de Prins

[12-07-1763]
Pro deo
Wij onderteekende Willebrordus van Tilborgh en Maria van Eerssen beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate verclaare desweegens ter secretarie van Adolphsland voornt., aangevinge te doen en ten opsigte ???t slands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende ijder onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 12e Julij 1700 drie en ???t sestigh
Willebordus van Tiburgh
Dit merk + is bij Maria van Heerssen selffs gestelt
Mij present
Jan van IJsselsteijn

[12-08-1763]
Aan de edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeke in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luit en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Willebordus van Tilborgh j.m. gebooren onder de Meijerij van Sertogenbosch en Maria van Heerssen j. d. gebooren onder den Oudenbosch beijde wonende onder dese jurisdictie??
Welke persoonen door ons onderteekende schout ambptbewaarder en scheepen(en) in ondertrouw werden opgenoomen naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn. Actum Ooltgensplaat den 12e Augustus 1763??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen??
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[05-08-1763]
Wij ondertekende Adriaan Wagemaker en Johanna van Wijk beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken state verklare desweegens ter secretarie binnen Ooltgensplaat aangevinge te doen en ten opsigte ???s slands regt op ???t trouwen ge??maneert gehoorende ijder onder de classis van ses guldens, dus voor beijde f 12 ,,?? ,,??
Adrian Wagemaakers
IJohanna van Wijk
???t voorsz. regt van ses guldens ijder is bij mij ondergeschreeve ontfangen, actum Oplaat den 5e Augustus 1763
Jan van IJsselsteijn

[28-08-1763]
Extract uit het kerkelijk trouw-boeck van Terheijden in de Baronie van Breda.
Adriaan Wagemaker, j. m. geboren onder Terheijden en Johanna van Wijk, weduwe van Gerardus Winkels, beijde wonende onder Ooltgensplaat, hebben hunne drie huwlijxs geboden zonder eenige inspraak, alhier gehad, sij mogen dierhalve, wat ons betreft, in den H. houwelijken staat wel bevestigd worden, waar toe wij hen des Heeren zeegen wenschen.
Accordeert met ???t gemelte trouw-boeck
Quod attestor
J. Montanus, predikant
Terheijden, den 28 Augustus 1763.

[05-08-1763]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luit en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Adriaan Wagemaker j.m. gebooren onder Terheijde en Johanna van Wijk wedue van Gerardus Winkels beijde wonende onder deese jurisdictie??
Welke persoonen door ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen, huijden den 5. Augustus 1763,??
De aangevinge is gedaan onder de classis van ses gll. ijder??
P. de Groot 1763
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[25-08-1763]
Pro deo
Wij onderteekende Jan Hendrink Hensink en Catarina Sijvener beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate verclare desweegens ter secretarie van Adolphsland voornoemt aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op ???t trouwen geemaneert gehoorende ijder onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaat den 25e Augustus 1700 drie en ???t sestigh
Dit merk + is bij Jan Hendrik Hensink selfs gestelt
En dit merk X is bij Catharina Sevener selfs gestelt
Mij present
Jan van IJsselsteijn

[25-08-1763]
Aan de edele agtbaare heren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoek in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Jan Hendrik Hensing j.m. gebooren in Osnabruggenland en Catharina Sevener wedue van Arnoldus den Ouden beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.??
Welke persoonen door ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen naer voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn. Actum Ooltgensplaat den 25. Augustus 1763??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen
Ads. Groenendijk
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[10-09-1763]
Pro deo
Wij onderteekende ons met den anderen sullende te begeven ten huwelijken staate verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., als beijde onder gemelte jurisdictie wonende, aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, gehoorende onder de classis van onvermoogen, actum Oplaat den 10e September 1763,??
Dit merk + is bij Jan van den Heuvell selfs gestelt
Dit merk X is bij Caaatje Spork selfs gestelt
Mij present
Jan van IJsselsteijn

[10-09-1763]
Aan de edele agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Jan van den Heuvel weduenaar van Elisabeth Ele en Catharina Spork wedue van Teunis?? Hospes beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder, en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn. Actum Ooltgensplaat den 10e September 1763,??
De aangevinge is gedaan onder de classis van onvermogen,
Sijmon de Prins
Arent van Stadt
Jan Krense van Putten

[23-09-1763]
Aan de ed. agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luid en innehoude der politijcque ordonnantien in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Pieter van Etten j.m. gebooren onder Stand daar Buijten, en wonende onder de Oude Tonge, en?? Eva Philipse wedue van Willem Cijnts, wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder, en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen huijden den 23en September 1763.??
De aangevinge is gedaan in de classis van drie guldens,
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[22-09-1763]
Ik ondergeteekende Pieter van Etten woonende alhier mij sullende begeven ten huwelijken staat met Eva Philipsz woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, verklaare bij desen ingevolge de ordonne. op het trouwen ge??maneerdt aangevinge te doen als gehoorende onder de classis van drie guldens. Actum Oude Tonge 22en Septemb. 1763
Pieter van Etten??
Bekenne ik onderget. adj. secrets. van de Oude Tonge van het voorsz. recht wegens den bruijdegom ter somme van drie gls. voldaen te sijn, actum datum uts.
A. v. d. Leur

[23-09-1763]
Ik onderteekende Eva Philipse wedue van Willem Cijnts wonende onder de jurisdictie van Adolphsland mij sullende begeven ten huwelijken staate met Pieter van Etten wonende onder de Oude Tonge, verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van drie guldens, actum Ooltgensplaat den 23e September 1763.
Eva Flipsen
???t voorsz. regt van drie gll. wegens de bruijd bij mij onderteekende secretaris van Adolphsland ontfangen, den 23e September 1763.
J. Du Sart

[10-10-1763]
Certificeere ik ondergeteekende adjt. secrets. van de Oude Tonge dat Pieter van Etten j. m. geb. onder Standaarbuijten, en woonende onder dese jurisdictie van de Oude Tonge, en Eva Philipse weduwe van Willem Cijnts woonende onder de jurisdictie van St. Adolphslant, hunne huwelijks proclamatien drie agtereenvolgende zondagen zonder verhinderinge hebben gehadt, zulx deselve desen aangaande in den huwelijken staat konnen werden bevestigt. Actum Oude Tonge 10en October 1763
A. v. d. Leur??

[20-09-1763]
Seer beminden soon??
Wij hebben verstaan dat Ued. van mijninge is, om met Eva Philipsen een wettigh houwelijk aen te gaan, soo dat desen dient om Ued. te verseekeren, dat sulx geschiet met ons volcomen genoegen en consent, die blijve, met agtinge
Seer beminden soon
Ued. seer?? genegene ouders
Dit X is het handmerk van Pieter van Etten
Dit S P is het handmerk van Sara Premes gestelt in mijne presentie??
J. Hoffen
Past. in Stantdb.

Aen den eerzaemen Pieter van Etten woonende bij Martinus de Waal onder de Oude Tongh X??

[04-05-1764]
Pro deo
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Oplaat, Den Bommel etc., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate verklaaren deswegens ter secretarie binnen Ooltgensplaat voornt. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert beijde te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Oplaat den 4e Meij 1764,??
Andres Peijijen
Dit merk X is gestelt bij Anna Marinusz Kroon
Mij present
J. Du Sart

[04-05-1764]
Aan de edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luid en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
Andries Peijen j.m. gebooren uijt Maasbracht, en?? Anna Marinusz Kroon, wedue van Jacobus Verdult, beijde wonende onder deze jurisdictie van Adolphsland,??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande gedaane verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, actum Ooltgensplaat den 4e Meij 1764,??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen,
P. de Groot 1764
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[04-05-1764]
Aan de edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Francis de Moleng j.m. gebooren in Breda en Magdalena Weijerman j. d. gebooren binnen Ooltgensplaat beijde wonende binnen Ooltgensplaat voornt.??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen, in ondertrouw werden opgenoomen naar voorgaande gedaane verclaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn. Actum Ooltgensplaat den 4e Meij 1764,??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermoogen
P. de Groot 1764
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[05-05-1764]
Pro deo
Wij onderteekende ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate verclare desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., als beijde binnen Ooltgensplaat woonende, aangevinge te doen en ten opsigte s lands regt op het trouwen ge??maneert gehoorende onder de classis van onvermoogen, actum Oplaat den veijfden Meij 1764,??
Francis de Moleng
Dit merk X is bij Madalena Weijerman selfs gestelt
Mij present
J. van IJsselsteijn

Ik onder geteijkende Jan Weijerman vader van Madalena Weijerman geven volkomen consent
+

[15-09-1764]
Aan de edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Cornelis de Been j.m. gebooren op de Hooge Swalue en Anna Tol j. d. gebooren binnen Ooltgensplaat beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland,??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneden de twee duijsent guldens gegoet zijn. Actum Oplaat den 15e September 1764,??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen,
P. de Groot 1764
Ads. Groenendijk
Gerrit Corns. Tichelman
Arent van Stadt

Den ondergetijkende Bernardus Tol als voght over dese Anna Tol geeft konsent.
Dit is het hantmerk van Barnardus Tol en bekent niet te kenne schrijve

[15-09-1764]
Pro deo
Wij onderteekende ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., als onder dezelve jurisdictie wonende, aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert ijder te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 15e September 1764,??
Cornelis de Been
Ann Tol

[04-01-1765]
Aan de edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehoude der politique ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Willem van Oosterhout geboren onder ter Heij, jonkman en Neeltje Withagell j. d. gebooren onder Adolphsland beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout ampt. en scheepenen in ondertrouw werden opgenoomen, naar voorgaande verclaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn. Actum Oplaat den 4e Januarij 1765.??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
Sijmon de Prins
Arent van Stadt

[04-01-1765]
Cornelus Withagel geeft konsent aen sijn dogter Neeltije Withagel om te trouwe met Willem van Oosterhout den 4 IJanwarij 1765
Dit + is het handmerk van Cornelus Withagel

[04-01-1765]
Pro deo
Wij onderteekende ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate verclaren desweegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen als onder de voorn. jurisdictie wonende, en ten opsigte ???s lands regt op ???t trouwen geemaneert, ijder te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Oplaat den 4e Januarij 1765,??
Willem van Oosterhoud
Dit merk + is bij Neeltje Withagel selffs gestelt,
J. van IJsselsteijn

[22-03-1765]
Pro deo
Wij onderteekende ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens (ter) secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., als onder dezelve jurisdictie wonende aangevinge te doen en ten opsigte s lands regt op het trouwen geemaneert ijder te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 22 Maart 1765,??
Dit merk + is bij Christoffel Vale en
Dit merk + is bij Grietje Hermans selfs gestelt
Mij present
J. Du Sart

[22-03-1765]
Edele achtb. heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijd en innehouden der politijcque ordonnantien in den huwelijken staat bevestight te werden??
Christoffel Vale j. m.?? gebooren tot Beerbergen int land van?? Hanover en Grietje Hermans wedue van Cornelis Verbeek woonende beijde onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaaringe dat sij beneden de twee duijsent gls. gegoet sijn. Actum Oplaat den 22e Meert 1765,??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
P. de Groot 1765
Ads. Groenendijk
Arent van Stadt

[29-03-1765]
Pro deo
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland voornt. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert ijder te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 29en Maart 1765,??
Dit merk + is bij Adriaan Gose Vale en
Dit merk M is bij Lena Schippers selffs gestelt
Mij present
J. Du Sart

[29-03-1765]
Edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Adriaan Goose?? gebooren ter Toolen, weduenaar van Maria Jans van Duijn en Lena Schippers j. d. gebooren tot Oud Beijerland, en beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland??
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn. Actum Ooltgensplaat den 29e Maart 1765,??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen,
Ads. Groenendijk
Sijmon de Prins??
Arent van Stadt
N. Bouman

[03-05-1765]
Pro deo
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland voornoemt aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert, gehoorende onder de classis van onvermoogen. Actum Ooltgensplaat den 3e Meij 1765,??
Dit O is het merk van David Meurs??
En dit P is het merk van Johanna Jans
???t welk getuijge
J. Du Sart

[21-05-1765]
Grotenisse aen u aght baer heere van mijn Flor de Jongh en mijn huijs vrou Maria van der Stegher
Wij sijn voledaer mede be welligt dat onse dogter om den ecten trou toant fanghen met diesen jonck man David Muirs en Johanna Janschen
Ci Cie den 21 Maijus 1765
Flor de Jongh
M V
Maria van der Stegher

Ik onder gescreven Jacobus Jiliense en Nol?? Belsders als vogt over de wes van Albert Janse Janne Ians wij als vogt vrij premsse geven om onder trou de doen met Daavet Miirs
O Nol Belerders hantmerk

[03-05-1765]
Edele achtbaare heeren schout amptbewaarder (doorgestreept), en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden,??
David Meuriks j. m. gebooren te Osnabrugge en Johanna Jans j. d. gebooren binnen Ooltgensplaat, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland,
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder (doorgestreept) en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn. Actum Ooltgensplaat den 3e Meij 1765,??
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen,
P. de Groot 1765
Ads. Groenendijk
Sijmon de Prins??
Arent van Stadt
N. Bouman

[22-06-1765]
S. L.
Cornelis Huijbers j. m. geboren op de Made en thans wonende in het landt van Te Locque onder Ooltjensplaet, en Thona Adriaense Janse j. d. geboren en wonende alhier zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen onder voorwaerde dat sij hare huwelijckse proclamatien ook te Ooltjensplaet laten gaen, en ons van uijtslagh behoorlijck blijck brengen om als dan etc.
Made den 22 Junie 1765
Quod testor
Noie sijnedrii
J. J. Ecoma
v. d. m. ibidem

[30-08-1765]
Pro deo
Wij onderteekende ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verclaren desweegens ter secretarie van Adolphsland, als onder gemelde jurisdictie wonende aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op ???t trouwen geemaneert aangaat gehoorende ijder onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 30e Augs. 1765??
Dit merk X is bij Dirk Jans Spoor selfs gestelt
Dit merk X is bij Jacoba van Spanjen selfs gestelt
Mij present
J. van IJsselsteijn

[25-08-1765]
Ick onder geschreven bekenne ende verclare te consentere als dat ick last geve om mijne dochter te trouwen Jacoba van Spanien met Dirck Jansen Spoor, tot teeckent der waerhijt hebbe ick dit met mijn eijgen hant onderteeckent
Actum Welde den 25 Augustij 1765
Jannes van Spanien

[07-09-1765]
Edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland,
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden??
Mels Claasz van Duuren weduenaar van Maria van Vendelo en Maria Anthonise de Jong j. dogter gebooren onder Thaetering, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland,
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder, en scheepenen in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet te sijn. Actum Ooltgensplaat den 7e September 1765.??
De aangevinge is geschiet in de classis van onvermogen,
Sijmon de Prins??
Arent van Stadt
N. Bouman

[06-10-1765]
Extract uit het kerkelijk trouw-boek van Terheijden in de Baronie van Breda.
Melis Claasze van Duuren, weduwenaar van Maria van Vendeloo en Maria Anthonisze de Jong, j. d. geboren onder Tetering (dog onlangs gewoont hebbende in Terheijden) beijde thans wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, hebben hunne drie huwlijxs-geboden zonder eenige inspraak alhier gehad, sij mogen dierhalve wat ons betreft, wel in den H. houwelijken staat bevestigd worden.
Actum Terheijden den 6 Octob. 1765.
Accordeert met ???t trouw-boek
Quod attestor
J. Montanus v. d. m. ibidem

[05-09-1765]
Op den - 5 September ijk Marija Stops weedewe van Antonij de IJongh woenagtijgh op Waagenbergh hoorrende onder het dorp van Terrijede beken voor de heelle wet van Olgensplaat als dat ijk het ijawoert aan Mels van Duure en aan mijn dogter Marja de IJongh gegeeve te hebbe om saam te moege trouwe mee volle konsent
+??

[07-09-1765]
Pro deo
Wij onderteekende beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland voornt. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands regt op ???t trouwen ge??maneert beijde gehoorende onder de classis van onvermogen. Actum Oplaat den 7en September 1765,??
Mels van Duure
Dit merk + is bij Maria Anthonisse de Jongh selffs gestelt
Mij present
J. Du Sart