Ooltgensplaat ??? Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen 13 januari 1809 ??? 8 december 1809

??Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
14 : III
1809

[13-01-1809]
Aan schout en schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luit en inhouden der politieke ordonnantien in den huwelijken staat bevestigd te werden Adrianus Voorwinde j. m. gebooren tot Sijmens Haeven en Gerritje van der Kooij wedue van Goovert de Reus gebooren binnen Ooltgensplaat en beijde woonende Ooltgensplaat, welke personen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn.
Heden den 13den Januarij 18C negen
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant??

[13-01-1809]
Aan schout en schepenen van Adolfsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhouden der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Jacob Klaese van der Kooij j. m. en Maria Verhoeff j. d.?? beijde gebooren en woonende binnen Ooltgensplaat, welke personen bij ons ondergetekende schepenen van Adolfsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn.
Heden den 13 Januarij 18C negen
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[20-01-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland.
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagsche proclamatien, om naar luid en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Johannes van Geenhoven j. m. geb. te Capellen en Elizabeth van Dravik j. d. geb. en beide wonende onder deze jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn.
Heden den 20sten Januarij 1809.
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[20-01-1809]
Heeden den 20e Januarij 1809 zijn voor de ondergeteekende schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Kievit weduenaar van Grietje Overdorp geb. in de Oude en wonende onder de Nieuwe Tonge en Jannetje Ewoutsdogter Versluis geb. en wonende onder deze jurisdictie, zoo wordt den secretaris van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. verzogt de gewonen huwelijks proclamatien weegens de bruid aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien daarvan bij acte verslag te doen.??
Oude Tonge dato utsa.
C. Anemaet
gezw. Klerk

[09-02-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luit en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Leendert Tighelman j. m. en Maria van Putten j. d. beijde gebooren onder deese jurisdictie en woonende?? alhier, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphsland voorschreeve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Huijden den 9 Februarij 1809
Corn. Anemaet
R. van Putten

[21-01-1809]
Heden den 21 Januarij 1809 zijn voor schepenen van Stad aan t Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Christiaan van der Pol j. m. geboren op den Bommel en wonende onder Middelharnis en Maria Kranenburg j. d. geboren en wonende alhier om na het onverhindert eindigen van drie sondagsche proclamatien in den echten staat te laten bevestigen, en vermits den bruidegom onder Den Bommel geboren en onlangs woonachtig geweest is, word het gemeentebestuur van Ooltgensplaat en Den Bommel verzogt, de huwelijks poclamatien aldaar meede te laten gaan, en na den afloop ons daar van kennis te geeven
P. Diepenhorst
bij absentie van den secretaris??

[10-02-1809]
Heeden den 10e Februarij 1809 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Jacob Hendriksz Blaakman j. m. geb. te Sommelsdijk en wonende alhier en Jannetje Leendersdr Sloot j. d. geb. en meede alhier woonachtig , zoo wordt de secretaris van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. verzogt de gewoone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en naar het eindigen van dien daar van bij acte verslag te doen.
Oude Tonge dato utsa.
C. Anemaet
gezw. klerk??

[02-03-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaagse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Willem Dekker j. m. gebooren tot Middelharnas en Elisabet Outzeegel j. d. gebooren en beijde woonende?? binnen Ooltgensplaet, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Huijden den 2 Maert 1809
Teunis van der Haart
Gt. Tiggelman

[26-02-1809]
Verklare Ik Ondergeteekende GenoeGen te neemen ente Consenteeren Dat mijn Dogter ElisaBet oud Zeegel in Ondertrouw Werd opGenomen met Willem LeeDert Den Derkkes
Actum Nieuwe tonge Den 26 febr. 1809
SteVen Oud Zeegel

[17-03-1809]
Zuijtzeijde Den 17 Maart 1809
Ik Antonie Huijsmans bekenne Gegeven te hebben Volle magt en Prokolomaasie Aan mijn dogter Johanna Pelier om den Egtenstaadt te Aanvaarde met Heijnderiekus Kerp In prezensie Van Mijn Gerrit Reijkhuijze En Adam Muller??
Dit is het hantmerk van toon huijsmans X

[17-03-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Henrikus Kerp, j. m. gebn. tot Herten met Johanna Phlier, j. d. gebn. en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 17 van Lentemaand 1809.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[23-03-1809]
Heden den 23 van Lentemaand 1809, bij schepenen van de Nieuwe Tonge in ondertrouw genomen zijnde Willem Huismans j. m. geb. en wonende onder de jurisdictie van St. Adolfsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. met Elizabeth Buijs j. d. geb. en wonende in de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, zoo wordt den secretaris van St. Adolphsland voorsz. verzogt, de gewone huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruidegom aldaar te doen afkondigen, en na het einde vandien, bij acte daar van verslag te doen.
Nieuwe Tonge dato utsupra
Als secretaris amptbewaarder,
C. Noordijk??

[24-03-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaagse proclamatien omme naer luijt en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacobus Hubregtsz Keijser j. m. gebooren en woonende in de Oude Tonge en Cornelia van Hesberg?? j. d. gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Huijden den 24 van Lentemaand 1809
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

De Weede Gerret van Chapel Geeft har dogter aan Jacobus keijser Met volle consent Corneliea van nesberg??
De Weede Gerret van chapel X
Ik getuijge Marijnus Kloet en Seger Jansse

[10-04-1809]
Dat de gewoone huwelijks proclamatien van Jacobus Huibregtsz Keizer j. m. geb. en woonachtig in de Oude Tonge en Cornelia Hesberg j. d. geb. en wonende onder St. Adolphsland alhier onverhindert zijn afgeloopen certificeerd hiermede de ondergeteekende gezwoore klerk van de Oude Tonge
Oude Tonge den 10e van Grasmaand 1809.
C. Anemaet
gezw. Klerk

Ik ondergeteekende Poulus Fris Consentere dat mijn dogter Jannetje Fris in het Huwelijk treet met Jacob van kempen gelijk ik met mijn onder teekenen bekenne Poulus Fris

Ik ondergeteekende Willemtje van Der Haart bekenne Gegeven te hebben volle magt En Prokolomasie aan mijn zoon Jakop van Kempen Om den Huwelijken staadt aan te vaarden Met Jannetje Fris. Dit is het hantmerk van Willemtje van Der Haart X
tot Getuijge??
Johannis Sielemans
Kornelis Koone

[31-03-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der (polijtijcque ordonnantie) in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacob van Kempen j. m. en Jannetje Fris j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons onder(ge)teekende scheepenen van Adolphslandt voorschreeve in wettigen ondertrouw op genoomen zijn
Huijden den 31 van Lentemaand 1809
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[06-04-1809]
Aan schout en schepenen van Adolfsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagsche proclamatien, omme naar luid en innehoude der politieke ordonnantie in den huwelijk(en) staat bevestigd te worden Jan Mulkhuizen weduwnaar van Pieternelle Lichtendag, geb. en woonende op Den Bommel en Gijsje Reurs?? j. d. geb. te Nimwegen, en wonende onder deze jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 6n. van Grasmaand 1809
Corns. Anemaet
Corn. de Grijze

[28-04-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Dirk Bastiaanz van Oostende weduenaer van Lena van Poortvliet en Maria van Poortvliet?? j. d. beijde gebooren en woonende onder deese jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn
Heeden den 28 van Grasmaand 1809
Zijnde den ondertrouw geschiet op brieven van decreet van Zijn Majesteijt den Kooning van Hollandt van dato den 7 van Grasmaand 1809
Corn. de Grijze
Js. Roodsant

[06-04-1809]
Heeden den 6e van Grasmaand 1809 zijn voor ons schout en schepenen van Stellendam in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Kwik j. m. geb. en laatst gewoond hebbende op Den Bommel, met Adriana van der Spaan j. d. geb. te Melissant en laatst gewoond hebbende te Dirksland omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen, werdende mitsdien die met de huwelijks zaaken op Den Bommel voorn. belast verzogt de gewone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen?? en na afloop van dien, den ondergeteekenden secretaris van voorn. dorpe bij acte daar van verslag te doen.
D. Goedkoop

[21-04-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Jan Vermeulen weduwenaar van Gerridbina van der Ham, gebn. in de Willemstad met Wilhelmijna Maria Warnaar?? weduwe van Cornelis van Outzegel, gebn. te Groot Ammers en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 21sten van Grasmaand 1809.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[22-04-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Leendert Soldaat j. m. gebn. te Herkingen met Neeltje Plukhooij j. d. gebn. te?? Stad aan ???t Haringvliet en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 22 van Grasmaand 18C. negen
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[22-06-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslant
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politi(e)ke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Corstiaan van der Sluijs weduenaer van Jannetje van der Meij gebooren binnen Ooltgensplaet en Elisabet Groen?? j. d. gebooren tot Out Beijerlant en beijde woonende op Den Bommel voornoemt, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreeve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 22 van Zoomermaand 1809
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[14-06-1809]
Ik Onder Getekende Konsentere En Neme Volkoome Genoegen En Geve Volkoome Konsent An Mijnne Dogter Elisabet Groen om ten Heuwelijk te Treeden Met Korstiaan Van der Sluijs Weduwenaar van Jannetje Van der Meij
Actum Outbeijerland Den 14 Junij 1809
Johannis Groen Vader van Elisabet Groen

[13-07-1809]
Den dertiende van Hooijmaand 1809 zijn bij commissarissen van huwlijkszaken te Rhoon na vertoog dat aan het 38. art. der ordon(n)antie op t kleinzegel binnen het Koningrijk Holland gearresteerd den 28e November 1805 was voldaan in wettigen ondertrouw opgenomen Frank Appel j. m. geboore te Ridderkerk en wonende in Den Bommel en Cornelia Catharina van Outeren j. d. geboore te Voorschooten en wonende te Rhoon, en daar aan dezelve te Rhoon drie zondags huwlijks geboden vergunt zoo werden commissarissen van huwlijkszaken in Den Bommel verzogt voornoemde persoonen ook drie zondags huwlijks geboden te vergunnen en na afloop derzelve daar van bewijs af te geeven.
Per ordon(n)antie van dezelve
J. Tromel, secrets.

[14-07-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te worden Pieter Dunwegh weduenaer van Willemtje Breur gebooren tot Dirkslandt en Jannetje de Ruijter j. d. gebooren onder deese jurisdictie en beijde woonende op Den Bommel, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 14 van Hooijmaent 1809
Js. Roodsant
R. van Putten
Dezen geschreven op een zegel van agt stuivers de tiende verhoging daarinne gerekend.

Ek Mariea Moeder Konsenderen an meijne dogter Jange de Ruiter om den Egten staad te betreden met pieter doeneweg
Mariea Moeder XXX??

[14-07-1809]
Ik ondergeteekende Maria Mulder, weduwe van Leendert de Ruiter, wonende onder den bommel geve bij dezen volkomen Consent dat mijn dogter Jannetje, haar in den Huwelijken Staat begeve, met Pieter Dunweg.
op den Bommel den 14 vn. hooimaand 1809.
maria mulder
Ter presensij van Mij Teunis van der Haart

[04-08-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te worden Anthonij van Wijk j. m. gebn. en woonachtig onder de jurisdictie van Adolphsland met Maria Katharina Jacobs j. d. gebn. onder Rosendaal, en mede onder de jurisdictie van Adolphsland woonagtig, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 4en vn. Oogstmaand 1809.
R. van Putten
Js. Roodsant

[01-08-1809]
Ik ondergeteekende Leendert de Jong wonende te kruisland, Consenteere bij dezen, als behuwdvader, dat mijn dogter Maria Jacobse, haar in den Huwelijken Staat begeve, met den Jongman Anthonij van Wijk, wonende onder de Jurisdictie van Adolphsland.
Kruisland den 1 van oogstmaand 1809
Linderd de Jong

Ik ondergeteekende Katriena Van Dijk Woonende in De Zuijdzijde Als Moeder zijnde over Antonij Van Wijk Consenteere bij dese Dat Mijn Zoon Antonij Van Wijk Zig in Den Heuwelijken Staat begeven met maria Jacobse Woonende onder Kruijsland Dit hand merk X is gesteld Door katrien Van Dijk in presentie Van C konen En K=t raap
Cornelis Koone
Korstiaan Raap

[20-08-1809]
Den ondergetijkende secretaris van Roosendaal en Nispen certificeert bij deese dat tot Roosendaal voornoemt is afgepubliceert de drie sondagsche huwelijks proclamatien van Anthonij van Wijk j. m. gebn. en woonachtig onder de jurisdictie van Adolphsland als bruijdegom en Maria Katharina Jacobs j. d. gebn. onder Roosendaal en mede onder de jurisdictie van Adolphsland woonachtig als bruijd zonder dat er eenige verhinderinge is voorgevalle en waar van de laasten is gedaan
Heeden den 20 van Oogstmaand 1809
J. Fr. van Etten
secretaris
dezen geschreven op een zegel van vijftien stuijvers de tiende verhoging daar in gerekend.

[04-08-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17en van Grasmaand 1809, No. 1. dienende tot inleggend en geannexeerd verzoek tot het laten gaan der huwelijksproclamatien van Adrianus van Etten te Ooltgensplaat in dato 4e van Oogstmaand 1809,
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Oude Tonge den 4e van Oogstmaand 1809.
C. Anemaet

[04-08-1809]
Heeden den 4e van Oogstmaand 1809 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus van Etten j. m. geb. en wonende onder Ooltgensplaat, en Anna Terwoerd j. d. geb. en wonende alhier, wordt den secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na den afloop daarvan bij acte verslag te doen.
Oude Tonge den 4e van Oogstmaand voornt.
C. Anemaet
gezw. Klerk
omgeslagen met een zegel van eenen stuiver hier annex
C. Anemaet

[15-09-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, No. 1. dienende tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Adriaan Guddens, en Catharina Bastiaanse den 15 vn. Herfstmaand 1809??
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 15 vn. Herfstmaand 1809.

[15-09-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luid en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Adriaan Guddens weduenaer van Lena Verhulst gebooren te Halteren en woonende onder de Nieuwe Tonge en Catharina Bastiaanse j. d. gebooren te Steenbergen en woonende onder deese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn.
Heden den 15 van Herfstmaant 1809
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[02-10-1809]
Omgeslagen voor een suppletoir zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17 van Grasmaand 1809, No. 1. dienende tot het inliggende certificaat dat Adriaan Guddens zijne drie gewone huwelijks proclamatien binnen de Nieuwe Tonge heeft gehad.
Omgeslagen bij mij ondergetekende te Nieuwe Tonge den 2en van Wijnmaand 1809.
Cs. Voordijk
Omgeslagen met een zegel a 2 stuivers.
Bij gebrek van een zegel a 12 stuivers hier toe gebruikt een a 10 st. en een a 2 st.

[02-10-1809]
Certificere ik ondergetekende secretaris amptbewaarder van de Nieuwe Tonge dat Adriaan Guddens weduwenaar van Lena Verhulst geb. te Halteren en wonende onder deze jurisdictie, en Chatarina Bastiaanse j. d. geb. te Steenbergen en wonende onder Ooltgensplaat hunne drie gewone huwelijks proclamatien alhier onverhinderd hebben gehad.
Nieuwe Tonge 2e van Wijnmaand 1809.
Als secretaris amptbewaarder,
Cs. Voordijk

[11-09-1809]
De ondergeteekende Johannes Bastiaansen en Johanna van Zundert, beide wonende onder Steenbergen, consenteeren hier meede dat haare dogter Catharina Bastiaansen zig in den huwelijken staat begeeft met Adriaan Guddens, weduwenaar van Helena verhulst, woonende in de Nieuwe Tonge, versoekende mitsdien aan heeren commissaris tot de huwelijks zaaken van Ooltgensplaat, onder welke jurisdictie voorsz. Catharina Bastiaanse is woonende, dat dit haar consent als goed en valabel mag worden aangenomen.
Steenbergen, den 11en van Herfstmaand 1809.
Jan Bastiaanse
Dit + is het handmerk van Johanna van Zundert, verklaarde niet te konnen schreijven
Ons present
Tinda
C. van de Meeberg

[29-09-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, No. 1. dienende tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw, van Marcelis de Koning en Adriana van Zwol, den 29n vn. Herfstmaand 1809
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 29n vn. Herfstmaand 1809
H. W. Ferleman
secretaris??

[29-09-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagse proclamatien, om naar luid en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te werden Marcelis de Koning j. m. geboren op de Hoge Zwaluwe en wonende onder deze jurisdictie en Adriana van Zwol j. d. geb. op de Made en wonende onder deze jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergeteekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 29n. vn. Herfstmaand 1809,
Corn. de Grijze
Js. Roodsant

[17-09-1809]
Den ondergetekende Adam van Zwol als vader van Adrieana Adamze van Zwol, Geeft Consent aan Zijn Voorz. dogter om met Marselis de Kunning den Huwelijken Staat te Aanvaarden
Dit + Handmerk steld Adam van Zwol, Bekent niet anders te kunnen schrijven
Mij present J. Leemans
Maade den 17 van Herfstmaand 1809

Ik onder geteekende Geef volconseent aan Marseeles De kooning om Den huewelijk aan te neeme met Adriana van Swol
Dit is het hant merk van Lendert De kooning
Bekenne niet te kanne Schrijve??
X

[22-10-1809]
IK ondergeschreven Geregts Boode van den Dorpe Maade, verklaare bij deeze dat de drie zondagsche Huwelijks Proclamatien van Marcelis de Koning Bruidegom ter Eenre en Adriana van Zwol Bruit ter andere zijde, alhier ter Puien van bovengem. dorpe onverhindert afgeloopen zijn kunnen voors. persoonen voor soo veel deeze gemeente aangaat in den Huwelijken Staat worden voltrokken.
Maaden den 22ste van wijnmaand 1809
F. van Gendt

[15-10-1809]
Alle Heeren ik ondergeteijkende Geregtsbode van beide Zwaluwe als dat de Drie?? zondagse Huwelijkse Proclamatien van Marcelis de koning en Adrieana van Zwol onverhindert zijn afgeloope kunne de zelve in den Huwelijkse Staat voltrokke worde voor zoo verre als de Zwaluwe aan Gaet.
Actum Hooge Zwaluwe Den 15e van weijnmaand 1809
Jan P. Beljaers

[12-10-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, No. 1. dienende tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Gerrit Rosa j. m. en Elisabet Dirkz Visser j. d.
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 12 van Wijnmaand 1809.
H. W. Ferleman
Secretaris

[12-10-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te worden Gerrit Rosa j. m. geb. en wonende onder deze jurisdictie met Elisabet Dirkz Visser j. d. geb. te Middelharnis en wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreve, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw zijn opgenomen,
Heden den 12 van Wijnmaand 1809.
Corn. de Grijze
Js. Roodsant

[07-10-1809]
middelharnas den 7 octoober 1809 Wij ondergeteekende dirk hillemaan en corneelia reijke beijde de ouders van elisabeth dirkse visser geeven an har premisie of vollemagt om te moogen trouwen met toonder deeses gerret roos
actem middelharnas den 7 octoober 1809
dirk hillemaan en corneelia reijke
als getuijgen ian looij en corneeles van der vliet

ik ondergetee(kend)e?? Teunje Klijnjan Geven vollemagd om te moogen Trouwen Gerrit Roosaat En Elizaabeth visser??
X
En Als Getuijgen Arent bakker en willemiena Raap

[20-10-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenoomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Arend Leendertz Soldaat, weduwenaar van Neeltje Cornelisz in t Veld, gebn. te Melissant en wonende onder Dirksland met Jannetje van Poortvliet j. d. geb. en wonende onder deze jurisdictie, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt voorschreeve in wettegen ondertrouw?? opgenomen zijn
Huijden (den) 20 van Wijnmaand 1809.
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[06-11-1809]
Dat alhier hunne drie gewoone huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad Aren Leendertz Soldaat weduwenaar van Neeltje in ???t Veld gebooren onder Melissant en woonende onder deeze jurisdictie met Jannetje van Poortvliet j. d. geb. en woonende onder St. Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel, verklaart bij deezen de ondergeteekende secreataris van Dirksland.
Den 6 vn. Slagtmaand 1809
D. v. Weel

[27-10-1809]
Aan schout en scheepenen van Adolphslandt
Verzoeken in wettegen ondertrouw te werden opgenomen en diens vollegens hunne drie zondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Adriaan Lijdes j. m. geboren in de Klundert met Kornelia de Vries j. d. geb. en beide wonende te Ooltgensplaat, welke perzoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Adolphslandt in wettegen ondertrouw opgenoomen zijn
Huijden den 27 van Wijnmaand 1809.
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[20-10-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Arij Roos j. m. gebn. en wonende te Ooltgensplaat met Arentje Bakker j. d. geb. te Stad aan ???t Haringvliet en mede wonende te Ooltgensplaat voornd., welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve in wettigen ondertrouw opgenomen zijn
Heden den 20 van Wijnmaand 1809.
Corn. de Grijze
Gt. Tiggelman

[18-11-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, No. 1. diende tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw, van Adrianus Neelis, weduwenaar van Hendrika Visbeen, gebn.?? onder deze jurisdictie en Bastiaantje Leenderts Dane weduwe van Frans Kammeraat, gebn. onder de Willemstad, en beide wonende binnen Ooltgensplaat
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 18 van Slagtmaand 1809.

[18-11-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigt te worden Adrianus Neelis, weduwenaer van Hendrika Visbeen, gebn. onder deze jurisdictie met Bastiaantje Leenderts Dane, weduwe van Frans Kammeraat, gebn. onder de Willemstad en beide wonende binnen Ooltgensplaat, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 18 van Slagtmaand 1809.
Corn. de Grijze
Dirk van Oostende

[02-12-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, No. 1. diende tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw, van Jan Sieders, j. m. gebn. op de Lage Zwaluwe, met Johanna van Rijthoven, weduwe van Paulus Stoop, gebn. te Oosterhout, en beide wonende onder deze jurisdictie
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 2 van Wintermaand 1809.
H. W. Ferleman
secretaris??

[02-12-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie, in den huwelijken staat bevestigd te worden Jan Sieders, j. m., gebn. op de Lage Zwaluwe met Joanna van Rijthoven, weduwe van Paulus Stoop, gebn. te Oosterhout, en beide wonende onder deze jurisdictie, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 2 van Wintermaand 1809.
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[06-01-1809]
Ik ondergeteekende Weduwe Adriaan Smits, wonende onder de Jurisdictie van Adolphsland, Consenteere bij dezen dat mijn dogter Adriaantje Smits, zig in den Huwelijken Staat begeve, met Lodewijk Moriel.
Onder Adolphsland den 6 Januarij 1809.
Dit merk + is bij de Weduwe Adrianus Smits zelfs gesteld
mij present
Ik onder getekent M Kloet

[07-01-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigd te werden Lodewijk Moriel, weduwenaar van Katharina van Oijen, gebn. op de Made met Adriaantje Smits j. d. gebn. onder deze jurisdictie en beide wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornd., welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 7 van Januarij 18C. negen
Gt. Tiggelman
Js. Roodsant

[28-12-1809]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van Zevenhuijzen, dat de personen van Johan van Ruijtenburg j. m. geboren te Oud Beijerland, laatst gewoonde hebbende te Ooltgens-Plaat, en thands wonende te Zevenhuijzen, en Aagje Kerkhoven j. d. geboren, en wonende te Zevenhuijzen op heeden in wettige ondertrouw zijn opgenomen en dat hun verleend zijn drie agtereen volgende huwelijks-proclamatien, om naar het aflopen derzelven in den huwelijken staat bevestigd te worden; en zal de eerste proclamatie geschieden op den 31e van Wintermaand 1809, met verzoek dat gelijke proclamatien te Ooltgesplaat meede geschieden en hier van bewijs in forma werde afgegeeven.
Zevenhuijzen den 28e Wintermaand 1809
J. M. Hicher
secrs.

[28-12-1809]
Suppletoir zegel dienende tot 1/10 verh. van de geannexeerde verklaring van J. van Ruijtenburg en A. Kerkhoven.
In dato 28 Wintermd. 1809.
J. M. Hicher

[08-12-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, No. 1. diende tot inleggende en geannexeerde acte van ondertrouw van Pieter Joost Ruilof, j. m. gebn. te Middelharnis, met Teuntje van Kempen, weduwe van Adriaan van Gilst, gebn. onder deze jurisdictie, en beide wonende onder de jurisdictie van Adolphsland.
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 8 van Wintermaand 1809.
H. W. Ferleman
secretaris

[08-12-1809]
Aan schout en schepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en dien volgens hunne drie zondaagze proclamatien, om naar luit en inhoude der politieke ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Pieter Joost Ruilof, j. m. geb. te Middelharnis met Teuntje van Kempen, weduwe van Adriaan van Gilst, geb. onder deze jurisdictie en beide wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, welke perzonen bij ons ondergetekende schepenen van Adolphsland voorschreve, in wettigen ondertrouw opgenomen zijn,
Heden den 8 van Wintermaand 1809.
Corns. Anemaet
Gt. Tiggelman