Ooltgensplaat, Den Bommel enz., alias Adolfsland - Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen 1775 - 1779

Ooltgensplaat, Den Bommel enz., alias Adolfsland ??- Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en ??-voltrekkingen 1775 ??? 1779
Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
11 : VII

Huijden den dertienden Januarij 17C vijff en t seventig, voor Schoutamptbewaarder en de Schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen ??Dingeman van Hooff, j.m., geb. onder de Oude Tonge, en woonagtig onder den Bommel, ende Maria Coopmans, j.d., geb. te Prinsland, laatst gewoonde hebbende onder Sommelsdijk, en thans woonachtig alhier.
Zoo werd de Heer Secretaris van St. Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat, den Bommel etc., verzogt de gewoonlijke huwelijksproclamatien, wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen, actum Oude Tonge, datum uts, J. Sterrenburg

Pro Deo
Ik ondergetekende Lena Walraven, woonagtig alhier, mij zullende begeeven ten huwelijken staate met Cornelis van Wijk, woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, verklare ingevolge de ordonnantie op het Middel van het Trouwen ge??maneert, mij aan te geeven onder de classis der onvermogende, Stad, den 31 Maart 1775.
Dit merk X is door Lena Walraven zelfs gesteld.
Uijtgegeeven bij mij Secretaris van Stad, datum uts, Wm. Overwater

Op huijden den 31e Maart 1775 voor Schout en Scheepenen van Stad aan ???t Haringvliet in wettigen ondertrouw zijnde opgenoomen Cornelis van Wijk, j.m., geboortig van Dussen Munsterkerk, woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, ende Lena Walraven, j.d., gebooren en woonagtig onder deeze jurisdictie van Stad.
Zoo werd den Heere Secretaris van Ooltgensplaat voornt. verzogt de gewoonelijke huwelijks proclamatien weegens den voorn. bruijdegom ??aldaar te doen afkondigen, en na ???t eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen, actum Stad aan ???t Haringvliet, datum uts, Wm. Overwater, secretaris??

Op huijden den 22e April 17C vijff ent seventig voor Schout ende Schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Hermanus Weijerman, weduwnaar van Grietje Bol, woonagtig te Ooltgensplaat, ende Christina Jansz Hermans, weduwe van Bouwen van Etten, woonende alhier.
Zoo werd de Heer Secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen, actum Oude Tonge, datum uts, A. v. d. Leur

Pro deo
Wij onderteekende Bastiaan Cornet en Bastiaantje van Balen, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s Lands regt op het trouwen ge??maneert ijder te gehoren onder de Classis van onvermogen, actum Oplaat den 9e Septbr. 1775.
Dit merk + is bij Bastiaan Cornet en dit merk O is bij Bastiaantje van Balen zelfs gestelt, mij present, J. ???

Aan de Edele Agtb. Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en diensvolgens hunne drie sondaagse proclamatie, omme naar luijd en inhoude der polijtijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Bastiaan Cornet, weduenaar van Anna Heskens, en Bastiaantje van Balen, gebooren binnen Ooltgensplaat, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen naar voorgaande verklaaringe, dat sij beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn, in ondertrouw worden opgenomen, actum den 9e Septbr. 1775, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de L???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.
Leges f 3.9.- verdeelt.

Maria van den Berg, ik ben tevrede dat mijn dogter ondertrouw doet met Machiel van Megchel.
Dit merk + heeft gezet Maria van den Berg, mij present, ik present Gerret van Kempen in de Suitsie
Pro deo
Wij onderteekende Maghiel van Meggelen en Willemina Pieters Mels Dingenouts, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren deswegen ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen, en ten opsigte ???s Lands Regt op het trouwen ge??maneert, beijde te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Oplaat den 13e October 1775.
Dit merk + is bij Maghiel van Meggelen en merk O is bij Willemina Pieters Mels Dingenouts selfs gestelt, mij present, J. ?
Aan de Edele Achtb. Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en diensvolgens drie sondaagse proclamatie, omme naar luijd en innehoude der polijtijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Maghiel van Meggelen, weduenaar van Maria Kolff, en Willemina Pieters Mels Dingenouts, j.d., gebooren onder de jurisdictie van Adolphsland, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.??
Welke persoonen bij ons onderteekende Schoutamptbew. en Scheepenen naar voorgaande Verklaringe dat zij beneden de twee duijsent guldens gegoet zijn, in ondertrouw worden opgenomen, actum desen 13e October 1775, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins.
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.

Made den 10 Ceptember 1775, Cornelis Cornelisse Buijs, gij wilt uw eijgen tot den heuwelijk begeeven, het welke uw ouders seer wel melden zou is gij al reetse drij jaaren woonagtig gewest bent in het lant Flacque onder Oltjens plaat op den Kraanendijk, het x is het kant meerk, Cornelis Janse Buijs bekende niet konne schrijven, in presencie van Johannus Corn. Buijs

In Ooltgensplaat den 22 Desember 1775, ik Pauweles Withagel versoek aaen het geregt van Ooltgensplaat als dat gij Corneles Buijs en meijn dogter Neelie Pouwelese Withaagel booden gelieft te geeven want meijn dogter is ziekeleijk anders soude zij saam gekoomen hebben
Tet + is het kant merk van Pouwelus Withaagel, bekende niet te konne schrijven, in presencie van Cornelis Spoor
Aan de Edele Agtb. Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en dies volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naarluijd en innehouden der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Cornelis Cornelisz Buijs, j.m., gebooren op de Made, en Neeltje Paulus Withagel, j.d., gebooren onder Adolphsland, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen naar voorgaande verklaaringe dat zij beneden de twee duijsent gulens gegoet sijn, in ondertouw worden opgenoomen, actum den 23e Decb. 1775, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge gedaan in de classis van onvermogen.
Leges f 3.9.-

Huijden den 3e Meij 17C zes ent seventig, voor Schoutamptbewaarder ende Schepenen van de Oude Tonge, in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Cornelis van Wijk, weduwnaar van Leena Walraven, woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphsland, ende Catharina van Dijk, j.d., geb. onder Ooltgensplaat, en woonagtig alhier.
Zoo werd de Heer Secretaris ??van St. Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, den Bommel etc., verzogt de gewoonlijke proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien, bij acte daar van verslag te doen, actum Oude Tonge, datum uts, J. Sterrenburg

Huijden den 27e April 17C zes ent seventig, voor Schout ende Schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Anthonij Bakker, j.m., geb. alhier, ende woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphsland, ende Johanna Lambregtsz, j.d., geb. in de Nieuwe Tonge, ende woonende alhier.
Zoo werd den Heer Secretaris van Ooltgensplaat, den Bommel etc., jurisdictie van St. Adolphsland, verzogt de gewoonlijke ??huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaer te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen, actum Oude Tonge, datum uts., J. Sterrenburg??

Aan de Edele Agtbaare Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naarluijd en innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Jan Guiljaume, j.m., gebooren van Coniville, en Johanna Boom, j.d., gebooren te Loon op Sant, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen naer voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens goet te sijn, in ondertrouw worden opgenoomen, actum den 16e Meij 1776, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins??
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen??
Pro deo
Wij onderteekende, beijde woonende onder Ooltgensplaet, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate, verklaaren desweegens ter Secretarie van Adolphslant aangevinge te doen en ten opsigte slansregt op het trouwen ge??maneert beijde te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 16e Meij 1776.
Dit merk + is bij Jan Guiljaume en dit merk + is bij Johanna Boom selffs gestelt, mij present J. ???

Pro deo
Wij onderteekende, beijde woonende onder Adolphsland, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staate, verklaren desweegens ter Secretarie van Adolphslant aangevinge te doen en ten opsigte slansregt op het trouwen ge??maneert beijde te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 31e Meij 1776.
Adrianus van Dravik
Dit merk I) is bij Lena Beijers selffs gestelt, mij present J. ?
Konsend van Petter Beijer als tat sein dogter mag under drautun beij de herren en Meijestrat under te Oligsblad ten 31 Maij 1776

Aan de Edele Agtbaare Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar Luijt en Innehoude der politicque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden, Adrianus van der Havik, j.m., geboren onder de jurisdictie van Adolphsland, en Lena Beijers, j.d., meede gebooren onder de jurisdictie van Adolphsland, beijde wonende aldaar.
Welke persoonen ons ondertekende Schout en Scheepenen van Adolphsland naar voorgaande verklaringe, dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet te sijn, in ondertrouw worden opgenomen, actum den 31e Meij 1776, M. C. Mouwen, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins??
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen

Aan de Edele Agtb. Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar Luijt en Innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Johannis van Hesburgh, j.m., gebooren te Breda, en Hendrina Smits, wedue van Johannis Coopman, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de vier duijsent guldens gegoet sijn, huijden den 14e Junij 1776, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van drie guldens

Certificeere ik ondergeteekende gesw. clercq van de Oude Tonge, dat Johannis van Hesburg ende Hendrina Smits hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien van den Raadhuijse alhier op den 16e, 23e en 30e Junij 1776 zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deezen aangaanden in den huwelijken staat konnen worden bevestigd, actum Oude Tonge den 1e Julij 1776, J. Sterrenburg

Wij onderteekende Johannes van Hesburg en Hendrina Smits, beijde woonende onder Adolphslant, voornemens sijnde ons in den huwelijken state te begeeven, verklare van desweegens ter Secretarie van Adolphslant aengevinge te doen en ten opsigte slansregt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de Classis van drie guldens ijder, dus voor beijde ses guldens, actum Ooltgensplaet den 14 Junij 1776, Joannis van Hesburch, dit merk + is bij Hendrina Smits selfs gestelt, mij present, H. W. Ferlemants??
???t Voorschreeve Regt van drie guldens soo wegens den bruijdegom als bruijt, en dus voor beijde ses guldens, ontfangen bij mij secretaris van Adolphsland, datum uts., J. ?

Aan de Edele Agtbare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar Luijt en Innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Dirk Spoor, weduenaar van Johanna Snoek, en Maria Heuvels, weduwe van Hermanus Branderhorst, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen naar voorgaande verklaringh dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 24e Junij 1776, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.

Wij onderteekende Dirk Spoor en Maria Heuvels, bijde woonende onder Adolphslant, voornemens sijnde ons in den huwelijken staet te begeeven, verklaere desweegens ter Secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aengevinge te doen en ten opsigte slansregt op het trouwen ge??maneert bijde te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 24e Junij 1776, deese merken X sijn bij Dirk Spoor en X Maria Heuvels selfs gestelt, mij present H. W. Ferlemants
Mij Secr. kennelijk, J. ?

Attesteere ik ondergeschreeve Secretaris der Heerlijkheeden en Dorpen de Hooge en Laage Swaluwe, dat voor Scheepenen alhier wettelijk in ondertrouw zijn opgenoomen Johannes Baptista Lemmens, j.m., geboore te Tilborgh, en woonende te Ooltjensplaat in Zeeland, en Pieternella Goverde van der Poel, j.d., geboore en woonende onder de Hooge Swaluwe, en dewijl den bruijdegom is woonende te Ooltjensplaat in Zeeland, zoo moeten de drie gewoonelijke gebooden aldaar meede gedaan worden, gelijk versogt word, actum Hooge Swaluwe den 15e Junij 17C ses en seeventigh, J. Amija

Aan de Edele Agtbaare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar Luijt en Innehoude der politicque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Pieter Baaijer, weduenaar van Maria Elisabeth Mullerin, en Anna Sullenaar, wedue van Johannes Schijvenaar, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaaringh, ??dat sij beneden de twee duijsent guldens gegoet sijn, huijden den 12e Julij 1776, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen. ????
Pro deo
Wij onderteekende Pieter Baaijer en Anna Sullenaar, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemt Oplaat, den Bommel, etc., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren desweegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert ijder gehoorende onder de Classis van onvermogen, actum Oplaat den 12e Julij 1776, Bitter Beijer, dit merk + is bij Anna Sullenaar selffs gestelt, mij Secretaris kennelike, J. ?

Jan van Driel, weduwnaar van Maria Moerenhout, ende Lena van Eekeren, j.d., geboren en beide wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, hebben alhier hare drie huwelijksche gebooden onverhindert gehad, moogen derhalven, wat ons aangaat, in den huwelijken staat worden bevestigt, actum Made deesen 24 November 1776, quod assessor Jan de Vooght, pred. te Made en Drimmelen

Pro deo
Wij onderteekende Jan van Driel en Lena van Ekeren, beijde wonende onder Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren ter Secretarie van Adolphsland voorsz. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s lands Regt op het trouwen ge??maneert ijder te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Oplaat, den 2e November 1776, dit merk X bij Jan van Driel, en dit merk X is bij Lena van Eekeren selffs gestelt, mij present J. ?

Aan de Edele Achtbaare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw ??te worden opgenoomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme na Luijt en Innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Jan van Driel, weduenaar van Maria Moerenhout, en Lena van Eekeren, j.d, gebooren onder deze jurisdictie van Adolphsland, beijde wonendeonder deze jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenomen, naar voorgaande verklaringh dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, huijden den 2e November 1776, Adr. Groenendijk, A. de Blok, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.

Aan de Edele Agtbaare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar Luit en Inhoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Adrianus Rubbens, weduenaar van Christina Meurs, en Maria Hermans, wedue van Gillis Bree, beijde wonende onder de jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout amptbewaarder en Scheepenen ??in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet sijn, huijden den 7e Maart 1777, Adr. Groenendijk, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.

Pro deo
Wij onderteekende, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren desweegens ter Secretarie van Adolphslant aengevinge te doen voor soo veel het middel op het trouwen aengaet, bijde toegehooren onder de Classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 7 Maert 1700 seeven en seeventigh, deese merken AR sijn bij Adrianus Rippens en X Maria Ermans selffs gestelt, mij present Secretaris, J. ?

Consenteere ik ondergeteekende als moeder dat mijn dogter Ida Heijligers sig in den huwelijken staet begeefft met Cornelis Pape, woonende onder Ooltgensplaet, actum den 20 Junij 1777, Geertruij Heijligers X dit consenterende, ik als getuijge Jan van Kampe, Jan Broeke

Pro deo
Wij onderteekende, beijde woonende onder de jurisdictie, voorneemens sijnde ons met den anderen te begeeven ten huwelijken staete, verklaeren desweegens ter Secretarie van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aengevinge te doen en ten opsigte slansrecht op het trouwen ge??maneert, beijde te gehooren onder de Classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaat den 20 Junij 1700 seeven en seeventigh, Cornelis Spape, dit merk + is bij ??Ida heijligers selfs gestelt, mij Secretaris kennelik

Aan de Edele Agtbare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar Luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Cornelis Spape, weduenaar van Dingena van Meel, ??en Ida Heijligers, j.d., gebooren onder de Hooge Swalue, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schoutamptbewaarder en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 20e Junij 1777, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen. ??


Aan de Edele Agtb. Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijd en Innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Corstiaan van den Broek, weduenaar van Johanna van Gilst, ??en Maria Beterhams, j.d., gebooren tot Zutphen, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorsz.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent gld. gegoet zijn, huijden den 11e Junij 1777, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.
Pro deo
Wij onderteekende Corstiaan van den Broek en Maria Beterhams, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaaren deswegens ter Secretarie van Adolphsland voorsz. aangevinge te doen, en ten opsigte ???slands Regt op het trouwen ge??maneert beijde te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Oplaat den 11e Julij 1777, dit merk + is bij Corstiaan van den Broek selffs gestelt, en dit merk + is bij Maria Beterhams selffs gestelt, mij present, secretaris, J. ?

Huijden den 12e Julij 1777 voor Schout ende Schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Cornelis Spoor, j.m., geb. te Oosterhout, en woonagtig onder Ooltgensplaat, ende Pieternella van Etten, weduwe van Gillis van Nederpelt en bevoorens Coenraad Hofman, woonagtig alhier.
Zoo werd de Heer Secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen, actum Oude Tonge, datum uts., J. Sterrenburg ??

Aan de Edele Achtbaere Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien, omme naar luid en innehoude der politique ordonnantie in den egten staet bevestigt te worden Willem Jillisse, j.m., gebooren te Munnichen Glebbach int Gulikerland, en Anna Vlomans, j.d., gebooren onder de jurisdictie van Adolphsland.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenomen naar voorgaende verklaringe dat sij beneeden de twee duisend guldens gegoed zijn, huijden den 13 Julij 1777, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermogen.??

Pro deo
Wij onderteekende Willem Jillesse en Anna Vloomans, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaren deswegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands Regt op het trouwen ge??maneert beijde gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Oplaat den 18e Julij 1777, dit merk X is bij Willem Jillisse selffs gestelt, dit merk X is bij Anna Vlomans selffs gestelt, mij present, J. ?

Pro deo
Wij onderteekende, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken state, verklare desweegens ter Secretarie van Adolphsland aengevinge te doen als voor soo veel ???t middel op het trouwen ge??maneert aengaet gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 18 Julij 1777, dit merk + is bij Jacobus van der Reijde, en dit merk X is bij Elisabeth Gijsels selffss gestelt, mij present, J. ?

Ik Marija Broeke permiteere als moeder aan mijn dogter Elijsabet Gijsel om in den egt te vereenigen met Jacobus van der Reijde dit merk door mijn zelfsz gestelt X

Aan de Edele Achtbaere Heeren Schout en Scheepenen van Adolphslandt, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien, omme naar luid en innehoude der politique ordonnantie in den echten staet bevestigd te worden Jacobus van der Reide, j.m., gebooren te Sas van Gend, en Elisabet Gijsels, j.d., gebooren onder Middelharnis, en beide woonende onder deese jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenomen, naar voorgaende verklaringe dat sij beneeden de twee duisend guldens gegoed zijn, huiden den 18 Julij 1777, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermogen.??

Pro deo
Wij onderteekende, beijde woonende onder deese jurisdictie, voornemens sijnde ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state, verklaeren desweegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aengevinge te doen en voor soo veel het middel op het trouwen ge??maneert aengaet te gehooren onder de Classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 5 September 1777, dit merk X is bij Anthony de Veth, en dit merk X is bij Maria Anthonisse de Jongh selffs gestelt, mij present, J. ?

Aen de Edele Achtbaere Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie zondaegse proclamatien, omme naar luit en innehoude der politijke ordonnantie in den echten staet bevestigd te worden Anthony de Vet, j.m., gebooren op t Zandt daar Buiten, en Maria Anthonijs de Jong, wedue van Mels van Dueren, beide wonende onder deese jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenomen, naar voorgaende verklaeringe dat sij beneeden de twee duisend guldens gegoed sijn, huiden den 5 September 1777, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermogen.??

Ick Hubereght Willemze Dame ende Johanna Euwalt vader ende moeder van de jonge doghter Johanna Huberegtse Dame geve volle consent om ondertrouw en trouw te doen met Cornelis Willemse van der Made dit is het handtmerk van de doghter haar vader + dit is het hanteeken van haar moeder O present Peeter van Ekeren en present Johannes ?

Pro deo
Wij onderteekende, beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., voornemens zijnde ons met den anderen te begeven ten huwelijken staete, verklaeren desweegens ter Secretarie van Adolphsland aengevinge te doen en ten opsigte slans recht op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 1e Augustus 1777, dit merk + is gestelt bij Cornelis Willemsz van de Made, en dat merk + is gestelt bij Johanna Hubertsz Dame, mij present J. ???

Aen de Edele Agtbare Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Cornelis Willemsz van der Made, weduenaar van Jannetje Moerenhout, en Johanna Hubertsz Dame, j.d., gebooren van Mill, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 1e Augustus 1777, M. C. Mouwen, Adr. Groenendijk, A. de Blok
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.

Sual den 24 October 1777 ik onder geschreeven bekenne consent te geven met min vrau etn Paulis Monnen om te mogen trouen met de ??wede vrau van Jan ?d van den Huvel, Jan Wilm Boerkamp

Pro deo??
Wij onderteekende, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staete, verklaeren desweegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., aangevinge en voor sooveel het regt op het trouwen ge??maneert aengaet beijde te gehooren onder de Classis van omvermoogen, actum Ooltgensplaat den 7 November 1777, Poulus Moonen, Elisabet Glodonk??

Aen de Edele Agtbaare Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luijt en Innehoude der politijcque ordonnantie in den egten staat bevestigt te worden Paulus Moenen, j.m., gebooren en wonende onder deze jurisdictie, en Elisabeth Gloijdonk, wedue van Jan van den Heuvel, meede wonende onder deze jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout Amptbewaarder en Scheepenen in ondertrouw worden opgenomen, naer voorgaande verklaringe dat zij beneden de twee duijsent gulden gegoet zijn, huijden den 7e November 1777, ??Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen.

Aan de Edele Agtbaare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijt en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staate bevestigt te worden Gerrit Heuvels, weduenaar van Anna Pieters Stiphout, en Adriana Doome, wedue van Floor de Jongh, beijde wonende onder deze jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schoutamptbewaarder en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 6e Februarij 1778, ??Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.

Pro deo
Wij onderteekende Gerrit Heuvels en Adriana Doome, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaaren deswegens ter Secretarie van Adolphsland voornt. aangevinge te doen, en ten opsigte ???s Lands Regt op het trouwen ge??maneert ijder te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Oplaat 6 Februarij 1778, deese merken X sijn bij Gerrit Heuvels en Adriana Doome X selfs gestelt, mij present H. W. Ferlemants

Pro deo??
Wij onderteekende, beijde woonende binnen Ooltgensplaat, ons met den anderen sullende begeven, verklaare desweegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor soo veel slands recht op het trouwen ge??maneert beijde te gehooren onder de Classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaat den 17e April 1778, deese naem en hant merk Frants de Ritter is bij Frans de Ridder en Mie Catharina Leendertse X selfs gestelt, mij present H. W. Ferlemants??

Aan de Edele Agtbaare heeren Schoutamptbewaarder en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Frans de Ridder, weduenaar van Willemijntje van der Linde, en Mie Catharine Leenderse, j.d., gebooren te Kanhelt, beijde wonende onder deze jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schoutamptbewaarder en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 17e April 1778, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermogen.

De ondergetekende, Adriaena van Moergastel, weduwe van Govert van Meggelen, bekenne en verklaere hier mede te consentere en ackordeere in het huwelijk van mijn dogter Cornelia van Meggelen met Huijbert Cornelisse Huijbregts, actum Terheijden den 27 Junij 1778, dit is het hantmerk + van de weduwe Govert van Meggelen, bekenne niet anders te konne schrijve, mijn present, J. v.d. Schoof??

De ondergetekende, Maria Wijne, weduwe van Cornelis Huijberegts, bekenne en verklaere hier mede te consentere het huwelijk van haer soon Huijbregt Cornelisse Huijbregts met Cornelia van Meggelen, beijde gebortig van Terheijden, en wonagtig in de Sutsie onder Oolgensplaet, actum Sutsie, den 29 Junij 1778, dit is het hantmerck + van de wedewe Cornelisse Huijbregts, bekenne niet anders te konne schrijve, mijn present Anna Catarina Pitrs

Pro deo
Wij onderteekende Hubregt Cornelis Hubregtse en Cornelia van Meggelen, beijde woonende onder deeze Jurisdictie, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken state, verklaaren desweegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor sooveel slands regt op het trouwen ge??maneert beijde te gehooren onder de Classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaetden 3 Julij 1778, dit merk / is bij Hubrecht Corns Hubrechts, en dit merk / is bij Cornelia van Meggelen zelfs gestelt, mij present, J. ?

Aan de Edele Agtbare heeren Schout Amptbewaarder en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Hubregt Cornelisz Hubregts, j.m., gebooren van Terheijden, en Cornelia van Meggelen, j.d., gebooren van Terheijden voornoemt, beijde wonende onder deze jurisdictie.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schoutamptbewaarder en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 3e Julij 1778, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen.

Aan de Edele Agtbare heeren Schout amptbewaarder en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naar luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staet bevestigt te worden Pieter Suijkerbuijk, j.m., gebooren te Rotterdam, en Anna Christina Meijers, j.d., gebooren te Gangele, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schoutamptbewaarder en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 21e Augustus 1778, Adr. Groenendijk, A. de Blok, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermoogen.

Pro deo
Wij onderteekende Pieter Suijkerbuijk en Anna Christina Meijers, beijde woonende onder Adolphslant, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken state, verklaaren desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor sooveel het slandsregt op het trouwen ge??maneert aangaet beijde te gehooren onder de Classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaat den 21e Augustus 1778, dit merk + is bij Pieter Suijkerbuijk, en dit merk X is bij Christina Meijers selffs gestelt, mij secretaris kennelijk, J. ?

Pro deo
Wij onderteekende Wilbert Huijsmans en Adriana Withagel, beijde woonende onder deese jurisdictie, voorneemens zijnde ons met den anderen te begeven ten huwelijken staete, verklaaren desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor soo veel het regt op het trouwen ge??maneert aangaat beijde te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaat den 30 October 1778, deese merken + zijn bij Wilbert Huijsmans en Adriana Withagel + zelfs gestelt, mij present H. W. Ferlemants

Ik ondergeschreeven Eeliesebet Giels met consent dat mijn dogter Adriaanaa Withaagen ten huwelijk aan Willebert Huijsmans, dit is het hantmerk + Eeliesaabet Giels, bekenen anders niet te kene schrijven

Aan de Edele Agtbare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naer luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Wilbert Huijsmans, j.m., gebooren onder de Hooge Swalue, en Adriana Withagel, j.d., geboren onder Adolphsland, en beijde woonende onder Adolphsland voornoemt.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 30 October 1778, Corn.s Bollaen, Adr. Groenendijk, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermoogen.

Den ondergeteekende Secretaris van Sommelsdijk (geleegen onder Zeeland) certificeert dat Marcelis Jelierse, jongman, wonende onder deeze jurisdictie, en Dingena Veraard, wedue van Aert van Staaij, wonende onder de jurisdictie van St. Adolphsland, op zondag den 1e, den 8e en den 15e November 1778 van het Raedhuijs alhier, onverhindert hebben gehad hunne drie huwelijks proclamatien, dus dezelven, voor zoo veel deezen aengaet, in den huwelijken staat kunnen worden bevestigd.
Ten oirconde geteekend binnen Sommelsdijk den 16e November 17C agt en zeeventigh, Joh.s van Bosheijden, secretaris

Certificeere ik ondergeteekende, geswooren clercq van de oude Tonge, dat Marcelis Jelierse en Dingena Verhaert hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den Raadhuijse alhier, op den 1e, 8e en 15e November 1778, zonder verhindering hebben gehad, zulks dezelve persoonen deesen aangaande, in den huwelijken staat konnen worden bevestigd, actum Oude Tonge 16e November 1778, J. Sterrenburg

Pro deo
Wij ondertekende Marcelis Jelierse, woonende onder Sommelsdijk, en Dingena Verhaert, wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren deswegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel het landsregt op het trouwen ge??maneert aangaet beijde te gehoren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 30 October 1778, deese merken zijn bij Marcelis Jelierse en Dingena Verhaert zelfs gestelt X, mij present H. W. Ferlemants??

Aan de Edele Agtbare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te worden Marcelis Jelierse, j.m., gebooren onder de Oude Tonge, en woonende onder Sommelsdijk, en Dingena Verhaert, wedue van Aart Verstaaije, woonende onder deese jurisdictie.
Welke persoonen bij ons ondergeteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent gulden gegoet zijn, huijden den 30e ??October 1778, Corn.s Bollaen, Adr. Groenendijk, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de Classis van onvermoogen.

Zeevenbergen den 25 December 1778 de weedevrouw van Evert van Klundert geeft volle consent aen haren soon Cornelis van Klundert om in den huwelijcke staet te treeden

Pro deo
Wij onderteekende Cornelis van de Klundert en Antonetta Huijsmans, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijke staate, verklarende deswegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel het landsregt op het trouwen ge??maneert aangaet beijde te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 18 December 1778, deese merken + zijn bij ??Cornelis van de Klundert en Anthonetta Huijsmans X selfs gestelt, mij present H. W. Ferlemants

Aan de Edele Agtbare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme naer luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te worden Cornelis van de Klundert, j.m., gebooren tot Zevenbergen, en Anthonetta Huijsmans, wedue van Willem Brenders, beijde woonende onder deese jurisdictie.
Welke persoonen bij ons ondergeteekende Schout en Scheepenen in ondertrouw worden opgenoomen naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 18e Decb. 1778, Corn.s Bollaen, A. de Blok, D. de l???Espine
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermoogen.

sevenbergen den 22e deceber 1778 pieter de groen ik onder geteeken wedew everse van de klundert bekennede konset te geven an cornelus everse van de kludert haaren soon om te trouwen met de wedew van willen brenders ien presiesti van mijn pieter de groen + en ijohanus de niet door mijn gedaan X de wedew evese van de klundert 1778
desen brief te bestel aan cornelus van de klundert woonede bij pieter van etten cito cito

Pro deo
Wij onderteekende Hendrik Luiks en Lena van Ginneke, beijde wonende binnen Oolttgensplaat, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijke staete, verklaren deswegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel het lands regt op het trouwen ge??maneert aangaet beijde te gehoren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 29 Januarij 1779, Hendrijck Luijkx, dit merk + is bij Lena van Ginneke selffs gestelt, mij present J. ???

Aan de Edele Agtbaare heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgende hunne drie sondaagse proclamatien, omme na luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Hendrik Luite, weduenaar van Geertruij More, en Lena van Ginneke, j.d., gebooren binnen Ooltgensplaat, beijde wonende binnen Ooltgensplaat voornoemt.
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen van Adolphsland in ondertrouw sijn opgenoomen, naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, actum den 29e Januarij 1779, Corn.s Bollaen, A. de Blok, D. de l???Espine
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermogen.

Pro deo
Wij onderteekende Adrianus Smits en Johanna Maartens de Heer, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijke staet, verklaren deswegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel het landsregt op het trouwen ge??maneert aangaet beijde te gehoren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 12 Maart 1779, deese merken zijn bij Adrianus Smits + en Johanna Maartens de Heer + selfs gestelt, mij present H. W. Ferlemants

Actum den 11 maart 1779 ik onder geschreven beken dad Adriaan Smits beij meij heeft gewiest om met Johnna maartese de heer om aan getekent de worden in den huweleijcke staat Pieter van Etten

4e Maart 1779??
Den ondergeteekenden, Secretaris van Sommelsdijk (gelegen onder Zeeland), certificeert dat Adrianus Smits, jongman, gebooren te Wagenbergh onder ter Heijden, en Johanna Maartensz de Heer, jonge dogter, gebooren onder de jurisdictie van St. Adolphsland, en beijde woonende aldaar, op sondag den 14e, 21e en 28e Maart 1779 van het Raadhuijs alhier onverhindert hebben gehad hunne drie huwelijks proclamatien, dus dezelven voor zoo veel deezen aangaat, in den huwelijken staat kunnen worden bevestigt.
Ten oirkonde geteekent binnen Sommelsdijk den 30e Maart 17C neegen en zeeventigh voorsz., Joh. van Bosheijden, secretaris ??

Aan de Edele Agtbaere Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme na luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staet bevestigt te worden Adrianus Smits, j.m., gebooren te Wagenbergh onder Terheijden, en Johanna Maartensz de Heer, j.d., gebooren onder dese jurisdictie, en beijde woonende onder Adolphsland voorschreeve.??
Welke persoonen bij ons ondergeteekende Schout en Scheepenen van Adolphsland in ondertrouw sijn opgenoomen, naer voorgaende verklaeringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, actum den 12 Maert 1779, Corn.s Bollaen, Adr.Groenendijk, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermoogen.

Pro deo
Wij onderteekende Hermanus Landers en Catharina Smit, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaeren deswegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor soo veel het recht op het trouwen ge??maneert aangaet beijde te gehooren in de Classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 10e April 1779, Herman Landers, dit merk V is bij Catharina Smit selfs gestelt, mij present secretaris, J. ?

Aan de Edele Agtbare Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme na luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Hermanus Landers, weduenaar van Willemina Cornelisse Wijne, en Catharina Smit, wedue van Dirk Rubbens, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.??
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen van Adolphsland in ondertrouw worden opgenoomen naar voorgaende verklaaringe dat sij beneden de 2000 gll gegoet sijn, actum den 10 April 1779, Corn.s Bollaen, Adr.Groenendijk, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermogen.

Pro deo
Wij onderteekende Adriaan de Wijs en Dingena Stoop, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijke state, verklarende deswegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aengevinge te doen en voor zoo veel slands regt op het trouwen ge??maneert aangaet beijde te gehoren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 7 Meij 1779, deese merken zijn bij Adriaan de Wijs + en Dingena Stoop + zelfs gestelt, mij present H. W. Ferlemants

made Den 4 meij ik cornelus stoop geef mijn dogter dingena stoop aan adriijaan de wijs om in den hubelijke staat te treede
+ Dit is het hantmerk van de huijsvrou van cornelus stoop pieterneel maas

De Made Den 4 Meij ik Mateijs de wijs geef mijn en son adriijaan de wijs aan dingena stoop om in den hubeleijken stat te treeden
+ dat is het hand merk van die huijsvrou van mateijs de wijs anna van veenderooij

Aan de Edele Achtbaere Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme na luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Adriaan de Wijs, j.m., gebooren op de Made, en ??Dingena Stoop, j.d., meede gebooren op de Made, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.??
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen van Adolphsland in ondertrouw worden opgenoomen naar voorgaande verklaringh dat zij beneeden de twee duijsent gulden gegoet sijn, actum den 7e Meij 1779, Corn.s Bollaen, D. de l???Espine, J. de Prins, Steven Ouds Seegel
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermogen.

Huijden den 28e Meij 1779 voor Schout ende Scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Gerrit Bouwman, wedr. van Dingena Pietersz Jongeneelis, woonende onder Ooltgensplaat, ende Adriana Vierse, j.d., geb. en woonagtig onder deese jurisdictie.
Zoo werd de heer Secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewoonlijke huwelijksproclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daarvan verslag te doen, actum Oude Tonge datum uts., bij mij als Gesworene, J. Sterrenburg

De wede vrou van govert van der poel met haar genoegen aan daviet muurs een Briefken heef gegeven om te trouwen

Consenteere aan mijn dogter Johanna van der poel om sig ten huwelijk te begeven met david meuriks, actum den 17e September 1779, dit merk + is bij Cornelia Jansz van Etten selffs gestelt, mij present Pieter van der Poel

Pro deo
Wij ondertekende David Meuriks en Johanna van der Poel, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaren dat wegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel s???lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 17e ??Septbr. 1779, dit merk () is bij Davit Meuriks, en dit merk O is bij Johanna van der Poel selffs gestelt, mij present J. ?

Aan de Edele Agtbare Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien, omme na luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden David Meuriks, weduenaar van Jannetje Jans, en Johanna van der Poel, j.d., gebooren onder de Hooge Swalue, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorschreeve.??
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout en Scheepenen van Adolphsland in ondertrouw worden opgenoomen, naar voorgaande verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, actum den 17e September 1779, Corn.s Bollaen, Adr. Groenendijk, A. de Blok, D. de l???Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermogen.

Huijden den 30e September 17C negenentseventig, voor Schout en Schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Dirk Brenders, j.m., geb. en woonagtig onder de jurisdictie van St. Adolphsland, ende Adriana van Bree, j.d., geb. onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, laatst gewoond hebbende te Gastel, en thans woonagtig onder deese jurisdictie.
Zoo werd de Heer Secretaris van Ooltgensplaat, jurisdictie van St. Adolphsland, verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daarvan verslag te doen, actum Oude Tonge, datum uts., J. Sterrenburg, gesworene??

Aan de Edele Achtbare Heeren Schout en Scheepenen van Adolphsland, versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme na luit en Innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te worden Anthonij Huijsman, j.m., gebooren te Sas van Gent, en Dorothea Vlooijmans , j.d., gebooren onder de jurisdictie van Adolphsland, beijde wonende onder Adolphsland voorschreeve.??
Welke persoonen bij ons onderteekende Schout amptbewaarder en Scheepenen van Adolphsland in ondertrouw worden opgenoomen naar voorgaande verklaringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, actum Oplaat den 27e Novbr. 1779, D. de l???Espine, J. de Prins, H. W. Ferlemants
De aangevinge is gedaen in de Classis van onvermogen.

Pro deo
Wij onderteekende Anthonij Huijsman en Dorothea Vlooijmans, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphslant, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaren dat wegens ter Secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel s???lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de Classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 27e November 1779, dit merk + is bij Anthonij Huijsman, en dit merk + bij Dorothea Vlooijmans selffs gestelt, mij present J. ?