Ooltgensplaat ??? Begraven 23 november 1695 ??? 2 januari 1704

Algemeen rijksarchief
Gaardersbescheiden
Ooltgensplaat
1: II

Begraven??
1695 nov. 23 ??? 1703

december
Memoriaele notitie vande penn. die Steph. van Walta als secretaris van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplate, den Bommel etc. ontfangen ingevolge haer Ed. Gr. Mog. ordonnantie van het Middel op het trouwen ende begraven gearresteert den 26. October 1695 ende alhier gepubliceert ende geaffigeert den ? november Ao. 1695 ??? als?
Columbe vande Trouwende 1695
[19-11-1695]
Eerstelijck op den 19. Nov. ontfangen van Jan Phillippe van Maerhees, j.m., toecomende Bruijdegom, met Trijntien Maertensdr, Bruijt, Briefje zt ider 3 sam. - f 6.0.0??
[23-11-1695]
Den 23 dito acte gegeven om te trouwen voor Anthonij Roelants, j.m. van Utregt, Bruijdegom, met Judith van Leeuwen, j.dr., Bruijt, vermits onvermogentheijt ??? pro Deo
[26-11-1695]
Den 26 dito van Huijbr. Jan Zuijtdijck, j.m., Bruijdegom ter eenre, met Dina Cornsdrs. Brabers, wede. van Pr. van der Elst, Bruijt, ontfangen samen - f 6.0.0??
[10-12-1695]
Den 10 decemb. van Jasper Jansz van Staebrouck, j.m., toecomende bruijdegom, met Maetien Jansdr, wede. van Gijsb. Prsz v. Leeuwen, toecomende bruijt, ontf. - f 6.0.0
[10-12-1695]
Dito van Bastiaen Hendrsz Cornet, j.m., toecomende Bruijdegom, met Lijntien Jans, j.dr., toecomende bruijt, ontf. sam. ??? f 6.0.0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ---------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 24.0.0??
Columbe vande te begraven 1695
[23-11-1695]
Den 23 nov. quitantie gegeven aen koster om Hendrik ? Schoenmaker te mogen begraven, solvit 24 do. - f 3.0.0
[24-11-1695]
Den 24. dito acte pro deo gegeven vermits onvermogen om te mogen begraven Matthijs van Maerhees, timmerman op den Bommel ??? pro deo
[02-12-1695]
December den 2. dito bijde Gerechte geconsent. dat het afgestorven dogtertien van Wm. Cornsz Liefbroer vermits onvermogen begraven sal mogen worden vrij van ???t Middel, dus - pro Deo
[06-12-1695]
Den 6 dito afgegeven Maettien Wm. Rijswercker begraven onder quit. van 3 st. zegel van Ruijlsz de Jonge ??? f 3.0.0
[06-12-1695]
Dito ? ?, mr. ? 13 ?, in zijn leeven sec.is van ?, op den ?, ontf. ondert quit. of acte 3 stuij zegel ??? f 3.0.0
Begraven
Incomen vande begravenissen 1695 december, transport van vooren folio prima - f 9.0.0
[14-12-1695]
Den 14 dito onder quit.e op ses stuijs zegel ontfangen wegens het lijck van Willem Leendertsz van Aken, out 10 jaeren, winckeliers soon op den Bommel ??? f 6.0.0
[16-12-1695]
Den 16 dito volgens speciael goetvinden van Schout ende Schepenen bij meerderheijt van stemmen ontf. van de schepen en weesmr. Jan Boghwaert wegens ???t begraven zijner overleden huijsvre. Annettien Jansdr van Putten onder q.e op 6 sts zegel ??? f 6.0.0
[28-12-1695]
Op den 28. dito onder quitantie op 12 stuijs zegel ontf. van d hr. Schout Joh. Mijs tot quijtinge der begrave. van zijn afgestorven craem kintien genaemt David ??? f 15.0.0
Ao. 1696
[03-01-1696]
Op den 3 Januarij acte om vrij te mogen begraven vermits armoede en onvermogen gegeven voor Emmitgen Prsdr Beenhacker, ergo ??? pro deo
[06-01-1696]
Den 6 dito met speciael goetvinden van d hr. Schout acte om honder ???t Middel opt begraven der dooden te betaelen, gegeven voor t doode lighaem van Jan Arens Taen, arbijder, dus -?? pro Deo
[06-01-1696]
Dito wegens een afgestorven kraemkinnittien van Martinus Leendertsz van der Velde. arb.r en herbergier, ontf. onder quit.ie op drie stuij zegel tot volde. - f 3.0.0
[06-01-1696]
Dito nogh Neeltien Ruts van Eschdr, out 8 jaeren vermits onvermogen vrijdom acte gegeven om te begraven, dus ??? pro Deo
[06-01-1696]
Dito nogh aen Pieter Stroncker, arbeijder, vermits zijn onvermogen vrije acte gegeven om te begraven zijn soontien, out drie maenden, dus ??? pro Deo
[09-01-1696]
Den 9 dito wegens Jasper Jaspers Stellen.r den ouden, bouw?, onder quit.e op drie stuijs zegel tot volde. van haer Ed. Gr. Mog. ord.ie. op ???t begraven ??? f 6.0.0
[09-01-1696]
Do. Lijntien Corndr van Schouwen, arme onvermogende dienstmaeght, acte om te begraven gegeven ??? Pro Deo

Begraven
Der begrafenissen incomen
Transport van folio 2 recto f 45.0.0??
Ao. 1696 Janrij.??
[12-01-1696]
Den 12 dito van Jacob Wmsz Goemaets overleden doghtertien Sijtien Jacobsdr, out ontrent 5 ?? jaer, ontf. ???t recht - f 6.0.0, onder op ses stuijs zegel acte??
[13-01-1696]
Den 13 dito acte sonder segel gegeven aen Willem Jansz Coster, cleermaker, vermits zijn onvermogen pro deo omme te mogen begraeven zijn afgestorven doghtertien genaemt Grietien, out 5 jaeren, dus ??? pro Deo
[20-01-1696]
Den 20 dito acte om vrij van ???t Middel door onvermogen van Hendr. Mart. Clocq te mogen begraven desselfs gestorven soone Johannes, out 15 jaeren, dus ??? pro Deo
[22-01-1696]
Den 22 dito Bastiaen Groene, arb., vermits onvermogen acte gegeven om vrij van ???t Middel te mogen begraven zijn afgestorven doghter Maria, outh vier jaeren, ergo ??? pro Deo
[05-02-1696]
Den 5 febrij. wegens Wm. van Solingen, mr. timmerman op den Bommel, tot quit.e van ???t Middel over zijn afgestorven doghter Claertie, ontf. onder q.e of acte op 3 sts zegel - f 3.0.0
[09-02-1696]
Den 9 dito onder quitantie op 3 stuijs segel, ontf. wegens den afgestorven jonghman Leendert Corn. de Vogel -?? f 3.0.0
[25-02-1696]
Den 25 dito Pieter Jansz Smits, arbeijder en onvermogen, begraeven ??? pro Deo
[26-02-1696]
Den 26 dito Jannetien Huijberts, j.dr., dienstmaeght van Heusden, woonende tot Herman Taphoorn, vermits haer onvermogen vrij van ???t Middel te mogen begrav. ??? pro Deo??
[26-02-1696]
Dito Neeltien Jansdr Roos, out 8 jaeren, is vermits onvermogen geadmitteert vrij van ???t Middel begraven te werden ??? pro Deo
[28-02-1696]
Den 28 do. Bastiaen Prsz. Speck, arb., op zijn versouck acte gegeven om Cruijniertien Corn.dr. Mol, zijne afgestorven huijsvre., vrij van ???t Middel vermits zijn onvermogen te mogen begraven ??? pro Deo????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -----------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? 57.0.0
Begraven
Transport vande andere zijde deses?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? 57.0.0
[28-02-1696]
Den 28 dito d??? overleden Maetien Leenderts dr., out 8 a 9 jaeren, op de Galantheese Radoute, is vermits onvermogen gepermitt.t vrij van t Middel begraven te mogen worden ??? Pro Deo
[02-03-1696]
Den 2 Martij Annetien Cornsdr. Cruijthoff is op haer seer ernstigh versouck vermits haer onvermogen geaccord. vrij van ???t Middel te mogen begraeven haer afgestorven doghtertien Annetien Pietersdr, out 5 jaeren, dus - pro Deo
[10-03-1696]
Den 10 Martij de wede. Hendr. van den Bergh den ouden zalr. acte gegeven op drie stuij zegel omme te mogen begraven haer soontien Hendr. van den Bergh den jonge, out 13 weken, volgens ???t gebruijck ???t geene zij zeijde in Goeree te zijn voor half gelt tot ontf. - f 1.10.0
[12-03-1696]
Den 12 dito Jan Prsz Oirick, arb., is op zijn ernstigh versouck vermits zijn onvermogen geaccordeert te mogen begraven Anna Loosvat, zijne afgestorven huijsvre. ??? pro Deo
[12-03-1696]
Dito de buijren van Gerrit Jans Schraets, schippers gesel, vermits zijn onvermogen acte gegeven omme te mogen begraven ??? pro Deo
[12-03-1696]
Dito ontfangen wegens het lijck van Arentie Daniels, afgestorven huijsvre. van Marinus van der Veer, bouman, onder q.e op 3 sts zegel ??? f 3.0.0
[12-03-1696]
Den 12 dito de huijsvre. van Stoffel de Graeff, arbeijder, is vermits haer onvermogen acte gegeven omme te mogen begraven haer soon Hendr. Jacobsz van Gorp, out 6 jaeren ??? pro Deo
[15-03-1696]
Den 15 dito Jacob Jacobsz Labaeij cleerm.r vermits desselfs onvermogen acte gegeven omme te mogen begraven sijn craem kint Adrianus gen., vrij van Middel - pro Deo
[19-03-1696]
Den 19 dito acte gegeven om ???t lijck van Hendr. Claesz Hartendoot vermits onvermogen vrij van t Middel te mogen begraven ??? pro Deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??----------------??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Tsam. f 61.10.0
Begraven
Transport van de overzijde?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 61.10.0
[30-03-1696]
Den 30 dito ontfangen onder q.e op acte van 3 stuijs zegel voort lijck van Corns. Arensz Bom, deurwaerder van de Gemeene Middellen ??? f 3.0.0
[31-03-1696]
Den 31 dito volgens speciael ordere vande Magistraet billiet gegeven aen Joh.s Hendr.en, arb., om vrij van ???t Middel op zijn ernstigh versouck vermits zijn onvermogen te mogen begraven sijn gestorven kint Wouter, out ontrent 3 jaers, ergo - Pro Deo??
D??? eerste termijn Tsamen f 64.10.0

Ao. 1696??
[13-04-1696]
Den 13 april onder quit.e op 3 stuijs zegel ontf. van Corn. Jansz Stelle wegens zijn gestorven soontien Jan Cornsz Stelle
[18-04-1696]
Den 18 dito acte van consent sonder segel aen Metjen Jansdr van Willemstadt vermits haer onvermogen gegeven om vrij van ???t Middel te mogen begraeven haer doot ter werelt gecomen kint of soontien, dus ??? pro Deo??
[24-04-1696]
Den 24 dito van Aernout, Bartel Arensz Delvoos craem kintien zijnde een tweelincx lijckien ontfangen, onder protestatie van dat met half recht behoorde te mogen volstaen, ???t geheel tot ??? f 3.0.0
[25-04-1696]
Den 25 dito van ???t lijck van Saertien Jansdr Stelle, zijnde een twee? craem kintie, ontfangen onder protestatie alsvooren, dese van ??? f 3.0.0
[28-04-1696]
Den 28 dito Ruth Jansz van Esch vermits zijn onvermogen acte gegeven om vrij van ???t Middel te mogen begraven t lijckien van Jan Rutsz van Esch, zijn afgestorven soontien, out 12 jaeren, dus - Pro Deo
[28-04-1696]
Dito nogh van ???t lijckien van Dinghman van Gorcum, out ontr.t 9 weken, soontie van mr. Hugo van Gorcum, chirurgijn - f?? ??6.0.0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15.0.0??
Begraven der dooden
Transport van de andere zijde deses?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15.0.0
[30-04-1696]
Den 30 dito van ???t lijckie van Geertien Corn. Wadde, out ontr.t ?? jaers, ontfangen onder q.e op 3 stuijs zegel ??? f 3.0.0
[16-05-1696]
Den 16 Meij billiet gegeven omme te mogen begraven ???t lijck van Frans Hermansz van Oosten, armen arbeijder inde Zuijtzijde overleden ??? Pro Deo
[30-05-1696]
Den 30 dito onder billiet ende quitantie op drie stuijs zegel ontfangen van wegens t lijck van Jannetien Willemsdr Braber, afgestorven huijsvre. van Arij Willemsz Speck, cram vrouwe van een ontrent ses maendigh doot kintien ??? f 3.0.0??
[09-07-1696]
Den 9 Julij billiet op 12 sts zegel gegeven wegens t lijck van den Secrets. Stephanus van Walta tot ??? f 15.0.0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 36.0.0
[01-08-1696]
Den 1 aug. volgens acte op 3 sts zegel ontf. t reght van t begraeven van t doode lichaem van Maerten Claesz van Putten tot -?? f 3.0.0
[25-08-1696]
Den 25 aug. acte pro deo gegeven om te begraeven het doode lichaem van Geertien Jacobs, afgestorven huijsvre. van Pieter Matthijsz, Ergo ??? Nihil
[30-08-1696]
Den 30 dito volgens acte op 6 sts zegel ontfangen treght vant begraven vant doode lichaem van Neeltien Adriaens Mijs tot ??? f 6.0.0
[06-09-1696]
Den 6 Septemb. acte pro deo gegeven om te begraeven het doode lichaem van Frans Fransz van Oosten, overleden kint van de wede. Frans Herm. van Oosten, Ergo - Nihil????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ---------------------?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 45.0.0
Begraven der dooden??
Transport vande andere zijde deses, namentlijk folio 4 verso - f 42.0.0
[07-09-1696]
Den 7 dito acte pro deo gegeven voort lijk van Joris Jansz van Wesphalen ??? Nihil
[09-09-1696]
Den 9 dito acte pro deo gegeven voort lijk van Hester Frans van de Vijver, Ergo ??? Nihil
[18-09-1696]
Den 18 dito op 3 sts zegel acte gegeven om te te mogen begraeven het lijk van Dingna Arens dr., ontf. treght tot ??? f 3.0.0
[20-09-1696]
Den 20 dito acte op sts zegel gegeven om te begraven een verdroncken kint, Leendt. Leendtsz. van der Waght, daer over ontfangen - f 3.0.0

[30-09-1696]
Den 30 7b. acte pro deo gegeven om te begraeven t lijk van Gerrit Cornsz Bal, daer over ??? Nihil
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------
Tweeden termijn Expireert ultimo Septemb. 1696 tot - f 48.0.0
Volght den termijn voor 6. Maenden innegaende prima October 1696 wegens begraven
[02-10-1696]
Den 2 Octob. 1696 op drie stuijs zegel acte gegeven omme te begraeven t lijk van Aert Fleron, daer over ontf. - f 3.0.0
[12-10-1696]
Den 12 dito op 3 stuijs zegel acte gegeven omme te begraeven t lijk van Leena Prs. van der Nat, ontf. ??? f 3.0.0
[25-11-1696]
Den 25 Novemb. billiet gegeven omme te begraven t doode lichaem van Meeus Leenderts Coomen ??? pro deo
[08-12-1696]
Den 8 xb. Pr. Luijendijk billiet gegeven omme te begraven t doode lichaem van sijn kint Corns. Luijendijk ??? pro deo
[18-12-1696]
Den 18 dito op 3 sts zegel billiet gegeven om te begraven t lijkie van Cornelis van Gaelen, ontf. - f 3.0.0
1697
[01-01-1697]
Den 1 Janij. 1697 ontf. op 3 sts zegel van Sara Gerrits omme te begraven haer ongedoopt kint ??? f 3.0.0
[18-01-1697]
Den 18 Janij. Clement Adriaensz billiet gegeven omme te begraven t lijckie van sijn affgestorven soontie genaemt Gerrit ??? pro deo
[20-02-1697]
Den 20 feb. Jan Marinus van Nispen acte gegeven op drie stuivs segel om te begraven t doode lijk van Geertruij Corns dr. Lijiers, ontf. voort reght ??? f 3.0.0
[23-02-1697]
Den 23 dito acte gegeven om te begraven Willem Lieffbroer ??? pro deo
[03-03-1697]
Den 3 Maert acte gegeven aen David Mighielsz omme te mogen begraven Lijntie Tobias, sijne overleden huijsvre. ??? pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 15.0.0
Begraven transport van vooren ??? f 15.0.0 6 verso
[06-03-1697]
Den 6 Maert billiet gegeven op 3 stuijvs zegel aen Jan Cornsz van St. Annelant om te begraven zijn overleden kraemkint genaemt Corns. Jans van St. Annelant, ontfangen tot ??? f 3.0.0
[14-03-1697]
Den 14 dito billiet gegeven aen Gerrit van Baelen omme te mogen begraven sijn doot ter weerrelt gecomen kint ??? pro deo
[24-03-1697]
Den 24 maert ontf. onder q.e. op 3 sts zegel treght voort begraven van Clijntien Leenderts Lodder, affgestorven kind van Leendert Lodder, tot ??? f 3.0.0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??---------------
Derden termijn Expireert ultimo Maert 1697 - f 21.0.0
Begraven
Volght den termijn voor ses maenden innegaende prima April 1697
[03-04-1697]
Den 3 April billiet gegeven omme te mogen begraven t lijkie van Tonis Denisz van Tilburgh ??? pro deo
[05-04-1697]
Den 5 dito billiet gegeven omme te mogen begraven t lijckie van Willemtie Giels Goeree ??? pro deo
[12-04-1697]
Den 12 april billiet aen Gillis van Streecke acte gegeven omme te mogen begraven sijn doot ter weerelt gecomen kind ??? pro deo
[21-04-1697]
Den 21 dito onder q.e. op sts zegel ontf. van Claes van Schouwen treght vant begraven zijns overleden ongedoopt kint ??? f 3.0.0
[25-04-1697]
Den 25 dito billiet gegeven omme te begraven t lijkie van Grietie Barents Soijmans ??? pro deo
[02-05-1697]
Den 2 Meij ontfangen onder quit.e op 3 stuijvers zegel t reght van ???t begraven van Neeltien Prs. Blocq, affgestorven huijsvre. van Claes van Schouwen, tot ??? f 3.0.0
[05-1697]
Den - Meij ontf. onder quitantie, geteeckent bij Schepen Blenckvliet, treght vant begraven van Abraham Jacobsz Noordijk ter somme van - f 3.0.0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? --------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 9.0.0??
Begraven transport folio 7 verso - f 9.0.0
[10-05-1697]
Den 10 Meij 1697 onder quitantie zegel ontfangen treght vant begraven van d heer Maerten Bigge tot ??? f 30.0.0
[13-05-1697]
Den 13 dito onder q.e. op 3 stuijvs zegel ontf. treght vant begraeven van dh. Corns. Prs Lelijenburgh tot ??? f 3.0.0
[16-05-1697]
Den 16. dito acte gegeven omme te begraven Tomas Vroughrijk ??? pro deo
[20-05-1697]
Den 20 dito acte gegeven aen Mighiel Arens van Stad omme te begraven sijn verdroncken kind genaemt Johannes ??? pro deo
[26-05-1697]
Den 26. dito acte gegeven aen Joost van Ekeren omme sijn kint genaemt Jannetje te begraven ??? Pro Deo
[27-05-1697]
Den 27. dito aen de vrinden van Trijntje Leenders Tievers gegeven een acte om de voorn. Trijntje te begraven voor ??? Pro Deo
[05-06-1697]
Junij 5. aen Catolijn Franssen acte gegeven om haer in de craem gestorvene kindt te mogen begraven ??? Pro Deo
[11-06-1697]
11e dito aen Jopje Jans Goeree acte gegeven om haren overleden man gent. Claes Tijsz te mogen begraven - Pro Deo
[29-06-1697]
29 ontfangen onder q.tie. op 3 st. zegel van Teunis Noorloos treght vant begraven van sijn zoontje gent. Martinus de somma van f 3.0.0
[02-07-1697]
2 Julij Dirck Pieters Feteris acte gegeven om zijn kint genaemt Pieter Dircke, out ontrent vijftien weken, mits sijn onvermogen te begraven ??? pro deo
[14-07-1697]
14 julij ontfangen onder q.tie. op 3 st. zegel t reght vant begraven vant lijk van Johan Spaen, op den Bommel overleden, de somma van - f 3.0.0
[29-07-1697]
29e aen IJsaak de Heer gegeven acte om zijn twee in de Baren gestorvene kinderen te mogen begraven voor ??? pro deo
Begraven??
Transport van hier vooren folio Recto
[04-08-1697]
4e Augustij aen Jan Pietersz, arbeijder alhier, acte gegeven om sijn kint genaemt Marijtje te mogen begraven ??? pro deo
[05-08-1697]
5e. dito acte gegeven aen Johannis Cornsz van de Vijver op een 6 st zegel om t lijk van zijn huijsvrouw te mogen begraven, daer van ontfangen heb ??? f 6.0.0
[15-08-1697]
15 dito acte gegeven aen Jacob Adamsz Ligtendagh om sijn kint te mogen begraven voor ??? pro deo
[21-08-1697]
21 dito acte gegeven aen Pieter Hendrick Stroncker om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[03-09-1697]
3 Septemb. acte gegeven aen Huijbreght Joosten, arbeijder alhier van Oosterhout, om sijn kint, ontrent 3 weken out, te mogen begraven ??? pro Deo
[09-09-1697]
9 Septemb. acte gegeven aen Arend Tomasse Paassen om sijn vader Thomas Arendsz Paassen te mogen begraven ??? pro deo
[13-09-1697]
13 dito acte gegeven aen Pieternelletie Jansz Slis omme t lijckie van haar kint, ontrent 4 weecken out, te mogen begraven ??? pro deo
Volght den termijn ingegaen prima Octob. 1697
[11-10-1697]
11. October acte gegeven op een drie sts zegel om te begraven t lijck van Arien Willemsz Goemaet, daer van ontfangen - f 3.0.0
[12-10-1697]
12. dito acte gegeven aen Jasper Jasperse de Jongh omme t lijck van Marij Jaspers, sijn affgestorvene dogter, te mogen begraven ??? Pro deo
[29-10-1697]
29. Octob. acte gegeven op een zegel van drie st. aen Corns. Sijmonsz Coolman om te begraven t lijk van IJeman Paulusz Kiebae, ende daer van ontfangen - f 3.0.0
[02-11-1697]
2e. novemb. acte gegeven aen Gerrit Pijl om zijn gestorven kint genaemt Geertje te begraven ??? Pro Deo
[16-11-1697]
16 dito. acte gegeven aen Maerten Govertsz om zijn gestorven kint te begraven (out 6 jaer gent. Hendrik) ??? pro deo??
[28-11-1697]
28. dito acte gegeven op een zegel van drie stuijvers aen Cornelis Ruijloffsen om te begraven t lijckie van Ruijloff Cornelisz, sijn affgestorven soontie, daarvan ontfangen - f 3.0.0
Begraven 1697
[03-12-1697]
3e decemb. 1697 acte gegeven op een drie stuijvers zegel aen Aren Ruijloffs van Putten om te begraven t lijck van Jan Janse van Water, sijnde sijn vrouwen voorsoontie, daer van ontfangen - f 3.0.0
[21-12-1697]
Den 21 decemb. aen Bartel Tomasz acte gegeven om zijn affgestorven kint, out ?? Jaer, te mogen begraven - pro deo
[24-12-1697]
Den 24e dito acte gegeven aen Neeltje Pieters om haer affgestorve suster te begraven gent. Lena Pietersz - pro deo
[29-12-1697]
Den 29e dito acte gegeven aen Jan Stoffelsz Kreeft om zijn affgestorven zoontje genaemt Jan, en ontrent 6 jaeren, te mogen begraven pro deo
1698
[22-01-1698]
Den 22e jann. aen Meerten Leendertsen Vel acte gegeven op 3 strs. zegel om zijn soontie Cornelis Meertense Vel te mogen begraven,?? daar van ontfangen - f 3.0.0
[27-011698]
Den 27. Janu. aen Davit Bal gegeven acte op een zegel van drie stuijvers om zijn doghter gent. Jacomijtje te begraven, en voort regt van t gemeijne landt ontf. - f 3.0.0
[04-02-1698]
Den 4. Feb. aen mr. Hugo van Gorcom acte gegeven op een zegel van drie strs om zijn doghter genaemt Dijna te begraven, daer voor ontf. - f 3.0.0
[25-02-1698]
Den 25. Feb. acte gegeven aen Jan Cornelis Bacx om sijn affgestorven huijsvrouw Maetien Abrahams te mogen begraven - pro deo
[08-03-1698]
Den 8e Maert aen Arien Teunis Groenewege acte gegeven om het lijck van Pieter Marijnisz Brouwer te begraven, daer voor ontfangen als gewese op een drie strs zegel de somme van - f 3.0.0
[09-03-1698]
Den 9 dito aen Jacob Gijsberts van Westrum acte gegeven om het lijckie van Willem Jacobsz van Westrum, sijn affgestorven soontie, te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[10-03-1698]
Den 10e maart aen Pieternelle Cornelis Coolmans acte gegeven op 3 strs. zegel om het lijck van Pieter Nicolaasz de Waal, haar affgestorven man, te mogen begraven, daar van ontfangen - f 3.0.0
[15-03-1698]
Den 15e Maert acte gegeven aen Leendert Jansz van Putten op drie strs zegel om zijn zoontje Gerrit, out ontrent elf weken, te mogen begraven, en daer van voort regt ontfangen - f 3.0.0
[17-03-1698]
Den 17e Maert acte gegeven aen Cornelis Bastiaensz Hacke op een 6 strs zegel om het lijck van Willempje Abrahams, wed. van Arien Tomasz Lelienburgh als gehoorende onder het classis van drie off ses gulden, en daer voor ontfangen onder protestatie indien de erffgen. comen bewijsen den boedel geen f 2000 gl. gegoet te zijn, alsdan aen de selve naer advenant vgs. regt sal worden gerestitueert, dus ontf. - f 6.0.0
[18-03-1698]
Den 18e Maert aen Pieter Cornsz Kievit acte gegeven om zijn moederslijk gent. geweest Pieternella Stoffelsse, wede. van Corns. Leunisz Kievit, te mogen begraven - pro deo??
[26-03-1698]
Den 26e dito aen Bartel Delvoo acte gegeven om zijn affgestorven zoontje, out ontrent 6 weken, te mogen begraven - pro deo
Dus verre verantwoort treght vant zaij., so is gexpireert ultimo Maert 1698
[01-04-1698]
Den 1e April aen mr. Hugo van Gorcom acte gegeven om het lijk van Susannetje Dirixe, ? van den armmr., te begraven, en voort ??? Pro deo??
[08-04-1698]
Den 8 dito aen Leendert Baltense Castelijn op een ses sts zegel acte gegeven om het lijk van zijn moeder gent. Neeltje Jans Rootsant, in haer leven wed. van Balten Castelijn, te mogen begraven, en voort regt van dien ontf. - f 6.0.0
[09-04-1698]
Den 9e dito aen Bastiaen Davitsz Coman acte gegeven om het lijckie van sijn affgestorven dogtertie genaamt Neeltie te mogen begraven voor - pro deo
Begraven
[15-04-1698]
Den 15e April acte gegeven aen Maurits Jansz van Kempen om het lijck van Johan Arentsen Kabouter, affgestorven Schepen alhier, te begraven, op een zegel van 12 st. en daer van tregt volgens d???ordonnantie ontfangen tot - f 15.0.0
[16-04-1698]
Den 16 april aen Jan Bacx acte gegeven om het lijckie van sijn affgestorven kintie te mogen begraven voor - Pro Deo
[24-04-1698]
24 dito aen Gerrit Hendrixe Tiggelman op een 3 sts zegel acte gegeven om het lijk van Maetje Davitsdr te mogen begraven, en?? voort regt ontf. ??? f 3.0.0
[29-04-1698]
Den 29 dito aen Meerten Vel acte gegeven om het lijck van Arend de Wilde te mogen begraven - pro deo
[07-05-1698]
Den 7e Meij ten versoecken van do. van Heel gegeven een acte om het lijck van Clijntje Aerts Boots te begraven ??? Pro deo
[19-05-1698]
Den 19e dito aen David Ball acte gegeven op drie strs. zegel om sijn overleden soontie genaamt Maarten Ball te mogen begraven, voort Regt ontf. - f 3.0.0
[25-05-1698]
Den 25e Meij 1698 acte gegeven aen Aren Corns. Loust om zijn gestorven kints lijk te begraven - pro deo
[01-06-1698]
Den 1e Junij acte gegeven aen Dirck Lagenhoek om mits zijn onvermogen te begraven t lijck van zijn affgestorven kintje ??? pro deo
[21-06-1698]
Den 21e Junij acte gegeven aen Huijbregt Cornsz de Bruijne, jm., om te trouwen met Cornelia Jans van de Vijver, jd., op twee ses sts. Zegels, en voort reght van hen ontf. de somme van - f 12.0.0 (doorgestreept: abuijs moet staen op den post vant trouwen)
Begraven
[24-06-1698]
Den 24e aen Pieter Joris Schaveel een acte gegeven op een 3 st. zegel om zijn kints lijk gen. Jacomijntje, out ontrent 19 weken, te begraven, en voort regt vandien ontf. - f 3.0.0
[08-07-1698]
Den 8 julij aen Marcus Gijsbertsz Vel een acte gegeven op een 3 strs. zegel om Jacob Hendricksen Buijs te mogen begraven, en voort recht van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[12-07-1698]
Den xiien julij 1698 acte gegeven aen Pieternelletie Jans Slis, wede. van Cornelis Pietersz Lelienb., om vermits haar onvermogen te mogen begraven haar affgestorven soontie - pro deo
[20-07-1698]
Den 20e julij acte gegeven aen Jan Cornsz Clouw omme mits onvermogen het lijk van Arentje Baltensdr te mogen begraven - pro deo
[20-07-1698]
Den 20en julij aen Pieter Tulcken, vreemden arbijder, acte gegeven om zijn gestorven kintje te mogen begraven - pro deo??
[03-08-1698]
Den 3e august aen Jacob Vroeghrijk acte gegeven om t lijck van zijn kint te mogen begraven - pro deo
[06-08-1698]
Den 6e Augustij aen Marcus Adolffse, schipper van Amsterdam, acte gegeven mits zijn onvermogen om t lijk van zijn affgestorven kint gent. Adolff, out vier jaren, te mogen begraven - pro deo
[21-08-1698]
Den 21en dito aen Adriaen Davitsz Mijs acte gegeven op een ses strs. zegel om sijn affgestorven soontie te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen - f 6.0.0
Begraven
[30-08-1698]
Den 30 dito aen Joost van Eeckelen acte gegeven om t lijckie van sijn kint te mogen begraven - pro Deo
[30-08-698]
Den 30e dito aen Claes Woutersz Verduijn, woonende op den Bommel, acte gegeven op een drie stuijvers zegel om zijn affgestorven huijsvrouwe gent. Marietje Jansse te begraven, daer van voort regt ontfangen ??? f 3.0.0
[03-09-1698]
Den 3 Septemb. 1698 acte gegeven aen de wede. Jacob Cats omme het lijck van Sijke Jans, vreemdelingh dr., te mogen begraven - pro deo??
[03-09-1698]
Dato aen Gillis Tils acte gegeven om t lijk van sijn in de craem gestorve kintje te mogen begraven ??? pro deo
[16-09-1698]
Den 16 dito aen Davit Miggielse acte gegeven om zijn verdronken doghtertje gent. Annettje te mogen begraven - pro deo??
[17-09-1698]
Den 17e dito aen Arie Pietersz Verboom acte gegeven om t lijk van zijn soontje gent. Jacob te mogen begraven - pro deo
[18-09-1698]
Den 18e Septemb. aen Johannis Sleeuwijk acte gegeven om t lijk van zijn overleden kint gent. Jannetje, out ontrent vijff weken, te begraven ??? pro deo
Begraven
[21-09-1698]
Den 21e?? Septemb. aen Arien Gijsbregtse Rijkvermaert acte gegeven om sijn kint gent. Adriaentjes lijk te mogen begraven - pro deo
[22-09-1698]
Den 22 dito aen Maetje Hendrix acte gegeven om t lijk van Jan Hendrixe van Heijnsbergen, haren affgestorven man zal.r, te mogen begraven - pro deo
Dus verre t regt vant begraven verantw., in den Staet ge??xpireert ultimo Septemb. 1698
[04-10-1698]
Den 4 Octob. 1698 aen Maetje Andries een acte gegeven om haer kints lijk, ontrent twee jaer oudt, gent. Andries Jans van Sonnen, te mogen begraven - pro deo
[19-10-1698]
Den 19 octob. 1698 aen Mijntien Abrahams een acte gegeven om t lijck van haar broer Pieter Abrahamsz Gebuijs te mogen begraven - pro Deo
[24-12-1698]
Den 24e decembr. 1698 aen Teuntje Huijbertse van den Dijk een acte gegeven om het lijk van Jan Marijnis van Nispen, haren affgestorve man, te begraven, en voort regt ontfangen - f 3.0.0
[24-12-1698]
Dato aen Cornelis Hacke een acte gegeven om t lijckie van sijn dogtertie gent. Willemtie Hacke te mogen begraven, en voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0
1699??
[05-01-1699]
Den 5 jann. 1699 aen Jan Cardux acte gegeven omme t lijck van IJan Bastiaens te mogen begraven - pro Deo
[05-01-1699]
Dato aen IJan Cornelisz van Beest een acte gegeven om t lijck van sijn dogter Grietje IJans van Beest te mogen begraven, en voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0
Begraven
[07-01-1699]
Den 7e Jannuarij aen Cornelia Sijmonse acte gegeven om t lijck van Jacob Mourisz van der Veer, haer man zal.r. te begraven - pro deo??
[08-01-1699]
Den 8e dito aen Adriaen Davitsz Mijs acte gegeven op een ses strs. zegel om sijn thuijsvrouw zal.r, genaamt Saartie Cornelisse de Bruijne, te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen - f 6.0.0
[20-01-1699]
Den 20e dito aen Cornelia Jans van de Vijver acte op een 3 st zegel gegeven om t lijck van Huijbr. Cornsz de Bruijne, haeren overleden man zal.r,, ende daervan t regt ontf. tot - f 3.0.0
[29-01-1699]
Den 29e dito aen Corns. Konien een acte gegeven om zijn zoontje lijk gent. Willem te mogen begraven - pro deo
[31-01-1699]
Den 31e Jannuarij aen Bastiaen Pietersz Speke een acte gegeven om het lijk van zijn affgestorven kint gent. Leendert te mogen begraven - pro deo
[02-02-1699]
Den 2e Febr. aen Marijnis de Wit een acte gegeven op een 8 sts zegel om t lijck van zijn schoondogter genaemt Commertie Pieters Wadde te begraven, en voort regt ontf. - f 6.0.0????
Begraven
[05-02-1699]
Den 5e feb. 1699 een acte uijt gegeven om ???t lijk van mijn (secrets.) doghtertij genaemt Johanna Margrita de Graaff te mogen begraven op een 12 st zegel gesz., ende mits dien daer van alhier verantw. - f 15.0.0
[07-02-1699]
Den 7e feb. 1699 een acte gegeven op ses strs. zegel aen Abraham de Haas omme t lijck van sijn soontie genaamt Arien de Haas te mogen begraven, ende voort Regt vandien ontfangen - f 6.0.0??
[09-02-1699]
Den 9. dito aen Willem Franken Benschop een acte op drie st. zegel gegeven om t lijk van zijn kintje gent. Geertruij te begraven, daer van voor Regt betaelt heeft - f 3.0.0
[12-02-1699]
Den 12e dito aen Huijbert Jansz Zuijtdijk een acte op drie strs. zegel gegeven om t lijk van sijn kintie genaamt Leendert Huijberts Zuijtdijk te mogen begraven, daar voor ontfangen - f 3.0.0
[16-02-1699]
Den 16e Febr. aen Stoffel de Graaff acte gegeven om t lijk van sijn kint genaemt Jannetje te mogen begraven - pro deo
[20-02-1699]
Den 20e dito aen Jan Crael acte gegeven op een zegel van drie st. om het lijk van Jan Arense Vinck, jongem., in de Zzijde overleden, te mogen begraven - f 3.0.0
[20-02-1699]
Aen Aren Tomas Paassen een acte gegeven om t lijk van sijn vrouw gent. Adriaantje Gerrits van Barendregt te mogen begraven - pro deo
Begraven??
[20-02-1699]
Aen Willem Jansz Schosman acte gegeven op een drie st. zegel om t lijk van zijn dr. gent. Niesje te begraven, ende t regt ontf. met - f 3.0.0
[27-02-1699]
Den 27e Feb. aen Sr. Elias Beaupui acte gegeven op ses strs. zegel om sijn kint te mogen begraven, voort Regt ontfangen ??? f 6.0.0
[28-02-1699]
Den 28e dito aen Herman Taphoorn acte gegeven op 3 strs. zegel omme sijn broers dogtertie genaamt Cornelia Lauris Taphoorn te mogen begraven, en t Regt ontfangen met ??? f 3.0.0
[02-03-1699]
Den 2e maart aen IJan Lagenhoeck acte gegeven om sijn kintie te mogen begraven ??? pro Deo
[12-03-1699]
Den 12e dito aen Cornelis Willems Smith acte gegeven om sijn kint te mogen begraven - pro Deo
[16-03-1699]
Den 16e dito aen Gabriel Leenderts de IJonge acte gegeven om sijn kint te mogen begraven - pro Deo
[17-03-1699]
Den 17e Maert aen Herman Christoffelse een acte gegeven om t lijk van zijn inde craem gestorven kint te mogen begraven - pro deo
[19-03-1699]
Den 19. Maert aan Paulus Philipse een acte gegeven om t lijk van sijn vrouw gent. Maria Catalijna der Wisch, bijden van Brugge geboortigh, te mogen begraven - pro deo
Begraven
[19-03-1699]
Den 19 Maart 1699 aen Aren Bod acte gegeven op een 3s strs. zegel omme t lijkie van sijn kint gent. Geertruij Bodt te mogen begraven, voort Regt ontfangen - f 3.0.0
[21-03-1699]
21 dito aen Aren Gijsbertse Rijckvermaert acte gegeven om t lijk van sijn kint gent. Gijsbt. te begraven - pro deo
[30-03-1699]
Den 30e dito Frans Jansse van Iele acte gegeven om t lijk van zijn kint gent. Wouter te mogen begraven - pro deo??
Dus verre verantwoort t Regt vant begraven, in den Staat geexpireert ultimo maart 1699
[02-04-1699]
Den 2e April 1699 aen Neeltie IJacobs acte gegeven om haren man zal.r IJan Cornelisse Noppe te mogen begraven - pro deo
[30-04-1699]
Den 30e April 1699 aen Bartel Tomasse acte gegeven om sijn affgestorven kintie genaamt IJohannis Bartelse te mogen begraven - pro deo
[02-05-1699]
Den 2e Meij aen Pieter Cornsz Goeree acte op drie st segel gegeven om sijn jonge kint gent. Corns. te begraven, en voort regt ontfangen ??? f 3.0.0
[04-05-1699]
Den 4e dito aen Mels Claase van Duiren acte gegeven op drie strs. zegel om sijn soontie genaamt ??? te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfan. - f 3.0.0
[11-05-1699]
Den 11e dito aen IJohannis Hendriksen acte gegeven om sijn overledene broeder gent. Dirk Hendrikse te mogen begraven - pro Deo
Begraven
[18-05-1699]
Den 18e Meij 1699 aen Bartel Arens Delvo acte gegeven om sijn vrouw gent. IJanneke IJans van der Heij?? te mogen begraven - pro Deo
[19-05-1699]
Den 19 dito aen Frans IJans van St. Onneroij acte gegeven van t lijk van sijn kint gent. Marietie te mogen begraven - pro Deo
[22-05-1699]
Den 22e Meij 1699 aen Bastiaan Hendrikse Kornet acte gegeven omme t lijk van sijn vrouw gent. Lijntie IJans Meijns te mogen begraven - pro Deo
[23-05-1699]
Den 23e dito aen Leendert Knaape acte gegeven omme lijk van sijn dogter gent. Geertruij Knaape te mogen begraven - pro Deo
[21-06-1699]
Den 21. ijunij 1699 aen IJan Teunisse Strom acte gegeven omme t lijk van sijn dogtertie gent. Marieke IJans te mogen begraven - pro Deo????
[23-06-1699]
Den 23e ijunij 1699 aen Maetie Andries Verschauten acte gegeven omme t lijk van haar kint gent. IJan van Zouten te mogen begraven - pro Deo
[20-07-1699]??
Den 20e ijulij 1699 aen Leendert Tijsse van der Veucht acte gegeven omme t lijck van sijn kint genaamt Tijs Leenderts te mogen begraven - pro deo
[23-07-1699]
Den 23 dito aen Applonia Bodt acte gegeven op drie strs. zegel om haar man Adriaen Santbor te mogen begraven, en voort Recht van dien ontfangen - f 3.0.0
Begraven
[24-07-1699]
Den 24e ijulij 1699 acte gegeven aen IJan Meijer om sijn vrouw genaamt Pieternelle Pieters te mogen begraven ??? pro Deo
[24-07-1699]
Dato aen Elisabeth acte gegeven om Cornelis Rijniers te mogen begraven - pro Deo
[27-07-1699]
Den 27e dito aen Arien Willemsz Braber acte op ses strs. segel gegeven om sijn vrouw genaamt Saartie Sent te mogen begraven, en voort Reght van dien ontfangen ??? f 6.0.0
[29-07-1699]
Den 29e dito aen Dirk van Elsen acte gegeven om sijn affgestorven soontie genaamt Dirk te mogen begraven ??? pro Deo
[05-08-1699]
Den 5 Augustij 1699 aen Pieter Hendrixe Stroncker acte gegeven om sijn affgestorven dogtertie te mogen begraven ??? pro deo
[09-08-1699]
Den 9e dito aen Hugo van Gorkum acte gegeven op 3 strs. zegel om sijn dogtertie genaamt Pieternelle te mogen begraven, daar voor ontfangen ??? f 3.0.0
[12-08-1699]
Den 12e Augustij 1699 acte gegeven op 3 strs. zegel aen Leendert IJansz van der Lede om sijn affgestorven soontie genaamt Willem te mogen begraven, en voort Regt ontfangen - f 3.0.0
[15-08-1699]
Den 15e dito aen Wouter Claasse van Eeuwick acte gegeven om sijn affgestorven soontie te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[17-08-1699]
Den 17 Augustij 1699 aen Pieter IJansz van Roon acte gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[18-08-1699]
Den 18e dito aen de wed. van Aelbert Gebuijs acte gegeven op een 6 strs. zegel om haaren overleden man Aelb. Gebuijs te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[23-08-1699]
Den 23e dito aen Pieter IJorisse Schaveel?? een acte op ses strs. zegel gegeven van sijne tweelingen genaamt IJoris en IJohannis, als hoorende ijder int Classis van drie guld., omme de selve te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen te samen - f 6.0.0
[24-08-1699]
Den 24 dito aen IJacob Flipse acte gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[24-08-1699]
Dato aen IJacob Fleron een acte gegeven op 3 strs. zegel om sijn soontie genaamt Nicolaus te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen - f 3.0.0
[26-08-1699]
Den 26e Augustij aen Cornelis Willemsz Rome acte gegeven om sijn kint genaamt Cristina te mogen begraven ??? pro deo
[04-09-1699]
Den 4e Septemb. 1699 aen Mighiel IJansz van Roosendaal acte gegeven om sijn kint genaamt IJan te mogen begraven ??? pro deo
[09-09-1699]
Den 9e Septemb. 1699 aen Anthonij Anthonijse Roskam acte gegeven om sijn kint genaamt Willem te mogen begraven - pro deo
Begraven
[15-09-1699]
Den 15 Septemb. 1699 een acte uijtgegeven om t lijk van mijn (Secretrs) soontie genaamt Arnoldus Maas de Graaff te mogen begraven op een 12 strs. zegel gesz., en mitsdien daar van alhier verantwoort - f 15.0.0
[20-09-1699]
Den 20 dito een acte gegeven op ses strs. zegel aen Willem Eeuwouts Goeree om sijn vrouw genaamt Neeltie Hendrix Kievits te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen - f 6.0.0
[27-09-1699]

Den 27e dito een acte gegeven op drie strs. zegel aen Commer Willemsz Braber om sijn kint genaamt Commertie Commers te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[27-09-1699]
Den 27e dito een acte gegeven aen Annetie Bastiaans Hacque omme desselfs man Leendert Lodewijxe van Proijen te mogen begraven - pro deo
Dus verre verantwoort t Regt op t begraven, in den Staat geexpireert ultimo Septemb. 1699
[03-10-1699]
Den 3 october 1699 acte gegeven op ses strs. zegel aen Arien Willemse Braber om sijn kint genaamt Arentie te mogen begraven, ende voort Regt van dien ontfangen - f 6.0.0??
[03-10-1699]
Den 3e octob. 1699 heeft Ruijloff Ruijloffsen de IJonge, Coster alhier, aengevinge op een acte staan gesz. op een 3 strs. zegel gedaan, van sijn doodt ter weerelt gekomen kindt, en sustineerde derhalven niets aen t gemeene lant daar van verschult te sijn, doch versoecken aen mij sulx in mijnen toecomen. staat bekent te maken ??? Memorie
Begraven
[15-10-1699]
Den 15e octob. 1699 een acte gegeven aen IJacob Vroegrijk omme sijn kint gent. Thomas te mogen begraven ??? pro deo
[21-10-1699]
Den 21e octob. 1699 een acte op drie strs. aen Pieter IJacobs van Keulen om sijn kint, noch niet gedoopt sijnde, te mogen begraven, en voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0
[24-10-1699]
Den 24e octob. 1699 een acte gegeven aen IJohannis Sleeuwijk omme sijn doot ter weerelt gecomen kint te mogen begraven - pro deo
[25-10-1699]
Den 25e octob. 1699 aen Hendrik Rijnierse van den Bergh een acte gegeven om sijn kint genaamt IJannetie Hendrix te mogen begraven ??? pro deo??
[30-10-1699]
Den 30e dito 1699 aen Bastiaen Hacque een acte op 3 strs. zegel gegeven om Neeltie Adriaens van Driel te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0, NB daar nae door de erfgenamen bet.
[03-11-1699]
Den 3. novemb. heeft Leendert Zuijtwerff aengegeven t lijk van zijn kint genaemt Dingeman Suijtwerff, en verclaerde denzelve te behooren ondert Classis van ses gulden, zulcx voor den Impost ontfangen - f 6.0.0????
[06-11-1699]
Den 6. do. heeft Antonie Claes Pelle aengegeven t lijk van zijn moed.r genaemt Neeltie Claes Pelle, en verclaerde dezelve te behooren ondert Classis van drie gulden, zulcx voor den Impost ontfangen onder q.tie van de hr. Schout ??? f 3.0.0
Begraven
[07-11-1699]??
Den 7. novemb. heeft Antoni Jans van der Stat aengegeven t lijk van zijn moeder genaemt Cateleijntie Jores, en verclaerde dezelve te hooren ondert Classis van pro deo, zulcx voor den Impost niet ontf. - Memorie
[07-08-1699]
Op den 7e August. is er extract op ses strs. zegel aen Ab. Brand. gegeven
[08-11-1699]
Den 8e dito een acte gegeven op ses strs. zegel aen IJuffr. de wed. Branderhoeve omme des selffs man zal.r Balten Branderhoeve te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 6.0.0
[19-11-1699]
Den 19. dito een acte gegeven op drie strs. zegel aen Cornelia Dingemans van St. Annelant omme desselfs man Hugo van Gorkum te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen - f 3.0.0
[30-11-1699]
Den 30e novemb. 1699 aen Pieter Mijsse acte gegeven om sijn kint genaamt Margrietie te mogen begraven - pro Deo
[12-12-1699]
Den 12e decemb. 1699 aen Cornelis Wadde acte gegeven om sijn kint genaamt Gerrit te mogen begraven, ende voort regt van dien ontfangen - f 3.0.0
1700
[09-01-1700]
Den 9e ijanu. 1700 aen Lijsbert Adriaensz Smout, wed. van Aelb. Gebuijs, acte gegeven op 3 strs. zegel om haar kint genaamt Abraham Gebuijs te mogen begraven, ende voort Regt van dien bet. - f 3.0.0
Begraven
[14-01-1700]
Den 14e dito aen Maetie Leenderts acte gegeven om haar kint gent. IJannetie Huijge, sijnde een arme Lasarus, te mogen begraven - pro deo
[22-01-1700]
Den 22e dito aen Annetie Pieters van der Elst acte gegeven op een 3 strs. zegel om haar man zalr. Maarten van Schouwen te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[26-01-1700]
Den 26e ijanu. aen Leendert Cnape een acte gegeven om sijn vrouw IJannetie te mogen begraven - pro deo
[30-01-1700]
Den 30e dito aen David Cornelisse Verbaan een acte gegeven om sijn vrouw gent. Annetie Arens met sijn kint gent. Arien te mogen begraven ??? pro deo
[01-02-1700]
Den 1 Feb. 1700 aen de Heer Stedehouder Arnoldus Petrus van Gaalen acte gegeven op een drie strs. zegel om sijn soontie genaamt Arnoldus Petrus te begraven, ende voort Regt bet. - f 3.0.0
[03-02-1700]
Den 3e dito aen Geertien Aerts acte gegeven om haar man Gerrit Ravestijn te mogen begraven, ende voort Regt van dien ontfangen - f 3.0.0??
[14-02-1700]
Den 14e dito aen Lodewijck Antonisse van t Ende een acte gegeven om sijn vrouw genaamt Ariaentie Maartens Wagemaker te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[20-02-1700]
Den 20. Feb. 1700 aen David Bal acte gegeven op een zegel van 3 strs. om sijn kint genaamt Maria Bal te mogen begraven, en voort Regt vandien ontf. - f 3.0.0
[27-02-1700]
Den 27 Feb. aen IJan Gerritsz van den Bleeck acte gegeven om sijn vrouw Ariaentie IJans de Lange te mogen begraven ??? pro deo??
[27-02-1700]
Dato aen Anneke Cornelis acte gegeven om haar kint genaamt Bastiaentie Gabriels te mogen begraven - pro deo
[27-02-1700]
Dato acte gesz. op drie strs. zegel om t lijck van Gijsbert van der Heijde te mogen begraven, en mitsdien voor s???lants Regt ontfangen ??? f 3.0.0
[29-02-1700]
Den 29 Feb. 1700 aen IJan Rootman acte gegeven om sijn kint genaamt IJan te mogen begraven ??? pro deo
[11-03-1700]
Den 11e maart 1700 aen Annetie IJans Coesaarts acte gegeven op 3 strs. zegel om haar man gent. Meerten Leenderts Vel te mogen begraven, en voort Regt van dien ontf. - f 3.0.0
[18-03-1700]]
Den 18e maart 1700 aen Rochus Troost acte gegeven op drie strs. zegel om sijn vrouw gent. Neeltie Leunis van Puroijen te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0??
[29-03-1700]
Den 29e maart 1700 aen Lijsbert van Elsen acte gegeven om haar man gent. IJacobus Clugt te mogen begraven ??? pro Deo
Dus verre verantwoort het Regt vant begraven, in den Staadt geexpireert ultimo maart 1700
Begraven
[02-04-1700]
Den 2e April 1700 aen Sijmon van Schouwen acte gegeven om het lijck van IJosijna Hubregts te mogen begraven - pro deo
[03-04-1700]
Den 3e dito aen Rochus Troost acte gegeven op drie strs. zegel om sijn kint gent. Michiel te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[16-04-1700]
Den 16e dito acte gegeven om t lijck van Cornelia IJans te mogen begraven ??? pro Deo
[29-04-1700]
Den 29e April 1700 aen IJacob Goemaat acte gegeven op een drie strs. zegel om sijn kint gent. Dirck te mogen begraven, en voort regt ontfangen ??? f 3.0.0
[30-04-1700]
Den 30e dito aen Cornelis Commers Zeedijk acte gegeven op 3 strs. zegel om sijn kint gent. Commer te mogen begraven, en voort Regt ontf. - f 3.0.0
[04-05-1700]
Den 4e meij 1700 acte gegeven om het lijck van Frans Flore Pels te mogen begraven - pro deo
[05-05-1700]
Den 5e dito aen Claas Hendrixe Codde acte gegeven om sijn vrouw gent. Dingena Corns. Braber te mogen begraven ??? pro Deo
[11-05-1700]
Den 11e dito acte gegeven om het lijck van Cornelia Prs. Vermeulen, wede. van Frans Flore Pels, te begraven ??? pro Deo
Begraven
[19-05-1700]
Den 19e dito aen David Davids Coman acte gegeven om sijn dogter gent. Neeltie Davidts te mogen begraven - pro Deo
[19-05-1700]
Dato aen Roeloff de IJonge acte gegeven op een 3 strs. zegel om het lijck van -, sijnde een verdroncken mans persoon, te mogen begraven, en voort Regt ontf. - f 3.0.0
[29-05-1700]??
Den 29e dito aen Willem Pietersz van Leuwen acte gegeven om sijn kint genaamt Aaltie Willems te mogen begraven - pro deo
[31-05-1700]
Den 31e dito aen Cornelis Denisse van Tilburgh acte gegeven om sijn kint gent. Wouter te mogen begraven ??? pro deo
[07-06-1700]
Den 7e ijunij 1700 acte gegeven aen Jacobus Cornelisse Meijnert om sijn moeder gent. Maria Hendricx te mogen begraven ??? pro deo
[08-06-1700]
Den 8e dito acte gegeven omme het lijck van Josijna, sijnde een arme vrouwe, te mogen begraven ??? pro deo
[08-06-1700]
Dato acte gegeven aen Bastiaen Hendrickse Cornet om sijn kindt genaamt Cathalina te mogen begraven ??? pro Deo
[16-06-1700]
Den 16e dito aen Cornelis Doense van der Veldt acte gegeven om sijn affgestorven huijsvrouwe Pouwelina IJans te mogen begraven ??? Pro Deo
Begraven
[17-06-1700]
Den 17e ijunij 1700 aen de wede. Giel IJorisse Geus acte gegeven om haar dogter IJetie IJacobs te mogen begraven ??? pro deo

[21-06-1700]
Den 21e dito aen IJacob van Walta acte gegeven op drie strs. zegel om sijn kint genaamt Arnoldina Walta te begraven, en vermits dus voor s??? landts Reght bet. -?? f 3.0.0
[26-06-1700]
Den 26e dito aen IJoost IJacobse Coomen acte gegeven om sijn broeder IJan IJacobsz Coomen, schipper van s??? Hertogenbosch, te mogen begraven ??? pro deo
[26-06-1700]
Dato aen Frans IJanse van St. Onneroij acte gegeven om sijn kint genaamt IJan te mogen begraven ??? pro Deo
[08-07-1700]
Den 8e ijulij 1700 aen Theuwis Arentsz Braber acte gegeven op drie strs. zegel om sijn soon Arien Mattheuwisse Braber te begraven, en vermits dus voors landts Regt betaalt - f 3.0.0
[03-08-1700]
Den 3e augustij 1700 aen Leendert Cnape acte gegeven om sijn dogter gent. Cornelia te mogen begraven ??? pro Deo
[09-08-1700]
Den 9e dito door Schepen Sijmon Langstraat in absentie van Secrets. acte gegeven aen IJan Anthonisse om sijn soontie Anthonij IJansz te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[23-08-1700]
Den 23e augustij 1700 aen David Davidse Coman acte gegeven om sijn noch ongedoopt kint te mogen begraven ??? pro Deo
[24-08-1700]
Den 24e dito aen Pieter van Rossum, mr. timmerman op den Bommel, acte gegeven om sijn dogter gent. Lijsbet te mogen begraven ??? pro deo
[30-08-1700]
Den 30e augustij 1700 aen Willem IJansz Kempenaar acte gegeven om sijn kint genaamt Marie te mogen begraven ??? pro deo
[03-09-1700]
Den 3e 7b. 1700 aan IJan Baarentse acte gegeven om sijn broeder genaamt Adam Barentse te mogen begraven ??? pro deo
[04-09-1700]
Den 4e Septemb. aen David Davidse Coman acte gegeven om sijn kint genaamt IJan te mogen begraven ??? pro Deo
[04-09-1700]
Dato vsz. acte gegeven om een arm man te mogen begraven ??? pro deo
[05-09-1700]
Den 5e Septemb. aen Aert Rijsdijk acte gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[06-09-1700]
Den 6e Sept. acte gegeven aen Anthonij de Bruijne, schalijdecker alhier, om sijn kint te begraven ??? pro Deo??
Begraven
[27-09-1700]
Den 27e Septemb. 1700 aen Gillis Tils acte gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[29-09-1700]
Den 29e dito aen Dirck Pietersz Fransman acte gegeven om sijn kint gent. Pieter te mogen begraven ??? pro deo??
Dus verre verantwoordt het Regt vant begraven, in den Staat geexpireert ultimo Septemb. 1700
[02-10-1700]
Den 2 octob. aen Hendrick IJacobse IJonckheer acte gegeven om sijn kint genaamt IJan te mogen begraven ??? pro Deo
[02-10-1700]
Dato aen Gerrit Andriesse van Balen acte gegeven om sijn kint genaamt Pieter te mogen begraven ??? pro Deo
[02-10-1700]
Dato aen IJan Bogwaart acte gegeven om sijn kint genaamt Neeltie te begraven, en mits dien voor t Reght betaalt ??? f 3.0.0
[05-10-1700]
NB den 5e dito aen IJan Govertsz de Haen acte gegeven om t lijck van sijn swager Daniel Oosterlingh te begraven, en voort Regt betaalt - f 3.0.0
[12-10-1700]
Den 12 octob. acte gegeven aen Adriaen Fulp om sijn kraam kintie te mogen begraven ??? pro deo
[13-10-1700]
Den 13e dito acte gegeven aen Maetie om haar dogters kint genaemt IJannetie te mogen begraven ??? pro deo??
[14-10-1700]
Den 14e dito acte gegeven aen IJohannis Bouwman op drie strs. zegel om het lijck van sijn vrouw te mogen begraven, en mitsdien betaalt - f 3.0.0
[16-10-1700]
Den 16e dito aen IJan Cardux acte gegeven op drie strs. zegel om sijn kint te begraven, voort Regt betaalt - f 3.0.0
Begraven
[17-10-1700]
Den 17e dito acte gegeven op drie strs. zegel aen Arien Roeloffsen van Putten om sijn kint genaemt IJan te mogen begraven, en mits dien voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0
[19-10-1700]
Den 19e dito acte gegeven aen Corns. Willemsz om sijn kint genaamt Willem te begraven ??? pro Deo
[19-10-1700]
Dato aen Teuntie Pieters de Graaff acte gegeven om haar kint te mogen begraven ??? pro deo
[20-10-1700]
Den 20e dito aen IJacob Vroegrijck acte gegeven om sijn kint gent. Willem te mogen begraven ??? pro deo
[20-10-1700]
Dato aen IJacob van der Sluijs acte gegeven om ???t lijck van sijn vrouw gent. Gerretie IJans Vissers te mogen begraven ??? pro Deo??
[20-10-1700]
Dato aen Pieter Poulusse Wouwerman acte gegeven om sijn kint te begraven ??? pro Deo
[25-10-1700]
Den 25e octob. acte gegeven aen Corns. Pieterse Cromdijck om sijn kint genaamt Pieter te mogen begraven ??? pro deo
[30-10-1700]
Den 30e dito aen Louwis IJansz Duijve acte gegeven om sijn kint genaamt IJan te mogen begraven ??? pro Deo
[30-10-1700]
Dato aen Dirck Pietersz Fetris acte gegeven om sijn kint gent. Cornelis te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[09-11-1700]
Den 9e novemb. 1700 aen IJohannis Bouwman acte gegeven omme t lijck van sijn suster gent. IJannetie Bouwmans te mogen begraven ??? pro Deo
[13-11-1700]
Den 13e dito aan Saartie IJmans acte gegeven om het lijck van haar man genaamt Adriaen Fulp te mogen begraven ??? pro Deo
[18-11-1700]
Den 18e dito aen Mels Claasse van Duiren acte gegeven om sijn vrouw gent. IJannetie IJans van Esch te mogen begraven - pro Deo??
[19-11-1700]
Den 19e dito aen Gabriel Leendertsz de IJongh acte gegeven om sijne tweelingen gent. Corns. ende Abraham te mogen begraven ??? pro Deo
[22-11-1700]
Den 22e dito aen Frans IJansz van St. Onneroij acte gegeven omme het lijck van Leendert Kroon wegens den armen alhier te mogen begraven ??? pro Deo??
[27-11-1700]
Den 27e novemb. 1700 aen Leendert van der Lede acte gegeven op drie strs. zegel omme sijn kint gent. Willem te mogen begraven, en mits dien voort Regt betaalt ??? f 3.0.0??
[27-11-1700]
Dato voorsz. aen IJan van Manen acte gegeven om sijn kint genaamt IJohannis te mogen begraven ??? pro Deo
[07-12-1700]
Den 7e decemb. 1700 aen Barbel biliet acte gegeven om haar dogter IJohanna Hermans (sijnde verdroncken) te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[07-12-1700]
Dato voorsz. acte gegeven aen Huijb. Lagenhoeck om sijn vrouw genaamt Volckie IJacks te mogen begraven - pro Deo
[13-12-1700]
Den 13e dito aen Mels Claase van Duiren acte gegeven om sijn kint genaamt IJannetie te mogen begraven ??? pro Deo
[23-12-1700]
Den 23e decemb. aen IJan Huijge acte op drie strs. zegel gegeven om sijn kint genaamt Lijsbeth te mogen begraven, en voort Regt ontfangen - f 3.0.0
[27-12-1700]
Den 27e dito aen IJan Gillisse Bogert acte gegeven om sijn kint genaamt Abraham te mogen begraven ??? pro Deo
1701??
[04-01-1701]
Den 4e IJannuarij 1701 acte gegeven omme ???t lijck van Aert Palm te mogen begraven ??? pro Deo
[06-01-1701]
Den 6e dito acte gegeven omme t lijk van Mels Claasse van Duijren te mogen begraven ??? pro Deo
[08-01-1701]
Den 8e dito act gesz. op drie strs. zegel omme t lijck van de procr. IJacob van Walta te begraven, ende mits dien voort Regt ontfangen - f 3.0.0
[08-01-1701]
Dato acte gegeven omme t lijck van Abraham Hollaar te begraven ??? pro Deo
Begraven
[10-01-1701]??
Den 10 ijann. 1701 werdt geconsent aen Gerrit van Ginneken (vermits sijn onvermogen) sijn kint te begraven ??? pro Deo
[17-01-1701]
Den 17e dito acte op drie strs. zegel gegeven door Schepen Hendr. de IJongh omme t lijck van Aelbert Gastelaar te begraven, en mits dien voort regt ontfangen f 3.0.0
[21-01-1701]
Den 21e dito acte gegeven aen Frans van IJle om sijn vrouw gent. Aerijaantie Wouters te mogen begraven ??? pro Deo
[01-02-1701]
Den 1en Feb. 1701 acte gegeven aen Harman Christoffelse om sijn kint genaemt Aelbert te mogen begraven ??? pro Deo??
[06-02-1701]
Den 6. dito acte gegeven aen Lijs. Gelijns omme haar man gent. Corns. Arentsz Hoevenaar te mogen begraven ??? pro Deo
[09-02-1701]
Den 9en dito aen Bastiaan Groene acte gegeven om sijn kint genaamt Bastiaan te mogen begraven ??? pro Deo
[12-02-1701]
Den 12e dito aen Pieter Claasse Smith acte gegeven om sijn kint gent. Claas te mogen begraven ??? pro Deo
[18-02-1701]
Den 18en Feb. 1701 acte gegeven aen Hendrick van Leeuwen om sijn kint gent. IJan te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[04-03-1701]
Den 4. maert 1701 Leendert van der Leede geeft aen t lijk van zijn kint genaemt Matthijs Leenderts, en verclaerde te behooren ondert t Classis van drie gl., zulcx voor den Impost ontfangen - f 3.0.0
[09-03-1701]
Den 9en dito acte gegeven op ses strs. zegel aen Gerrit Tiggelman om sijn vrouw gent. Adriana Noordhoeven om op de Oude Tonge te worden begraven, en voort Reght ontfangen ??? f 6.0.0
[14-03-1701]
Den 14e dito acte gegeven omme t lijck van Lijsbet Marijnis, wede. van IJan Potters, te begraven ??? pro Deo
[14-03-1701]
Dato voorsz. acte gegeven om t lijck van Claas Woutersz Verduijn te mogen begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0??
[15-03-1701]
Den 15en dito acte gegeven aen Anthonij Roskam omme t lijck van sijn vrouw genaamt Cornelia te begraven ??? pro Deo
[15-03-1701]
Dato voorsz. acte gegeven omme t lijck van IJan Willemsz Kempenaar te begraven ??? pro deo
[18-03-1701]
Den 18e maart 1701 acte gegeven aen Gerrit Hendriksz van Kempen om sijn vrouw genaamt Berber Roelants te begraven ??? pro Deo??
Begraven??
[20-03-1701]
Den 20e Maart 1701 acte gegeven aen Claas van der Linde om sijn soontie gent. Herman te mogen begraven ??? pro deo
Dus verre verantwoordt het Regt vant begraven, in den Staat geexpireert ultimo Maart 1701 - Memorie
[02-04-1701]
Den 2e April aen Claas Hendrikse van Attem acte gegeven om sijn vrouw met haar kraam kint te mogen begraven ??? pro deo
[03-04-1701]
Den 3en dito acte gegeven aen Gerrit Andriesse van Balen om sijn vrouw gent. Marie Pieters te mogen begraven ??? pro Deo
[04-04-1701]
Den 4en dito acte gegeven aen Boudewijn Beijlaarts om het kint van IJohannis van Souten gent. Pietertie IJans te mogen begraven ??? pro Deo
[05-04-1701]
Den 5en dito aen IJan Braal acte gegeven om sijn broeder gent. Willem Braal te begraven ??? pro Deo
[12-04-1701]
Den 12e dito acte gegeven aen mr. Christiaen Drom op drie strs. zegel om sijn dogtertie gent. Trijntie te begraven, en mitsdien voor het Reght ontfangen - f 3.0.0
[16-04-1701]
Den 16en dito acte gegeven aen Gerrit IJansz Brouwers en Pieternelitie Hendricks omme te trouwen ??? pro deo (doorgestreept) Roijaals abuijs gestelt
Begraven
[21-04-1701]
Den 21e dito David Comans acte gegeven omme t lijck van sijn huijsvrouw gent. Anna IJans te begraven ??? pro Deo
[29-04-1701]
Den 29e dito aen Lijsbeth van Elsen, wede. IJacobus Beught acte gegeven om haar kint gent. IJacob te mogen begraven ??? pro Deo
[07-05-1701]
Den 7e Meij aen Corns. IJansz Stelle acte gegeven omme t lijck van sijn vrouws soontie Cornelis te begraven, en voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0
[07-05-1701]
Dato acte gegeven aen IJan IJacobsz van der Heij omme vermits desselfs onvermogen sijn vrouw gent. IJannetie Mourits te begraven ??? pro deo
[09-05-1701]
Den 9e dito acte gegeven aen IJan Corns. de Groot om sijn vrouw genaemt IJannetien Aren te begraven, en mitsdien voort Regt betaalt ??? f 3.0.0
[12-05-1701]??
Den 12e dito aen Gerrit Cornsz Luijendijck, woonde op Stad, acte gegeven om sijn verdroncken kint gent. IJosijna te begraven ??? pro Deo
[13-05-1701]
Den 13en dito aen Arien Cornelisse Bom acte gegeven omme sijn moeder Clara Arents te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[17-05-1701]
Den 17e dito aen Dingeman Cruijtgens acte gegeven om het lijck van Sijtien Adriaens Vroeghdroncken te begraven ??? pro Deo
[27-05-1701]
Den 27en dito aen IJan Pieterse Maas billiet gegeven om sijn vrouw Selia Lambreghts te mogen begraven ??? pro deo
[30-05-1701]
Den 30en dito billiet gegeven aen Willem Cornelisse Voorbeijtel om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[31-05-1701]
Den 31en dito acte gegeven aen juffr. Hester van der Wisch, wede. zalr. de hr. IJohan Kabouter, omme t lijck van Dijna Gorswagter te begraven, en voort Regt van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[03-06-1701]
Den 3en ijunij aen Cornelis Willemse Cool billiet gegeven om t lijck van sijn dogtertie Pieternelletie Corns. te mogen begraven ??? pro deo
[16-06-1701]
Den 16en dito billiet gegeven aen Pieter Laurisz Stellenaar omt lijck van sijn vrouw gent. Lijntie Pieters Cromdijck te mogen begraven ??? pro deo
[20-06-1701]
Den 20en dito aen Fop IJanse de IJongh acte gegeven om sijn vrouwes vader, genaamt Sijmon IJans, te mogen begraven, en voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0
Begraven
[20-06-1701]
Dato voorsz. aen Crijn Pieterse van Crughten billiet gegeven om sijn kint te begraven ??? pro deo
[03-07-1701]
Den 3. ijulij 1701 aen Pieter Puijt billiet gegeven omme IJan, sijnde een vreemdt ijongetie, te mogen begraven ??? pro deo
[12-07-1701]
Den 12e dito aen Tannetie Pieters Sleeuwagen billiet gegeven om t lijck van haar man zalr. Sijmon van Schouwen te mogen begraven ??? pro deo??
[15-07-1701]
Den 15e dito aen Bastiaen Arensz Soetemelck billiet gegeven om sijn kint genaamt Aernout te mogen begraven ??? pro Deo
[19-07-1701]
Den 19e ijulij 1701 aen Teunis Noorloos acte op drie strs. zegel om sijn kint genaamt Maarten te mogen begraven, en voort Regt bet. - f 3.0.0
[21-07-1701]
Den 21e dito aen Gosuinus Palm acte gegeven op drie strs. zegel om sijn kindt genaemt Deliana Palm te mogen begraven, en voort Regt ??? f 3.0.0
Begraven??
[22-07-1701]
Den 22en dito aen IJacob Pieters Noordijck billiet gegeven om sijn dogter genaamt Helena, sijnde in waater verdroncken, te mogen begraven ??? pro deo
[01-08-1701]
Den eersten augustij aen IJohannis Heijndrickse biliet gegeven om sijn vrouw genaempt Maetie Wouters te mogen begraven ??? pro deo??
[04-08-1701]
Den 4en dito aen Catharina Dooijers biljet gegeven omme t lijck van haeren man zalr. genaemt IJan van Opstal te mogen begraven ??? pro Deo
[06-08-1701]
Den 6en dito aen Sr. Elias Beaupuij acte op drie strs. zegel gegeven om t lijck van sijn vrouw zalr. Claasia Coopmans met haar doodt ter werelt gecomen kint te begraven, en voort Regt betaalt f 3.0.0
[08-08-1701]
Den 8en dito aen Gosuinus Palm acte gegeven op ses strs. zegel om sijn schoonmoeder Neeltien Pus te begraven, en mits dien voort Reght betaalt - f 6.0.0
Begraven
[09-08-1701]
Den 9en dito aen IJohannis Hendrixe billiet gegeven om sijn kint gent. Wouter te mogen begraven ??? pro Deo
[10-08-1701]
Den 10en dito aen Dirck van Adrihem acte op drie strs. zegel gegeven om sijn kint gent. IJohanna te begraven, en voort Regt van dien bet. ??? f 3.0.0
[11-08-1701]
Den 11en dito aen Pieter van Rossum billiet gegeven om sijn kint gent. Lijsbeth te mogen begraven ??? pro Deo
[12-08-1701]
Den 12e dito billiet gegeven om t lijck van Aegie -, sijnde d??? vrouw van IJacob Giele, te mogen begraven ??? pro deo
[16-08-1701]
Den 16en dito aen IJacob Adamsz Ligtendagh billiet gegeven om sijn kint gent. Marijtie te mogen begraven ??? pro deo
[18-08-1701]
Den 18en dito aen IJohannis Bouwman acte op drie strs. zegel gegeven om sijn kint gent. Anna te mogen begraven, en voort Regt betaalt - f 3.0.0
Begraven
[18-08-1701]
Dato vsz. billiet gegeven aen IJan Hilliger om het lijck van sijn broeder Frans Hilliger te mogen begraven ??? pro deo
[20-08-1701]
Den 20en dito acte gegeven aen Hendrick Meijer omme t lijck van Catharina, sijnde een vreemd vrouws persoon, te mogen begraven ??? pro deo??
[21-08-1701]
Den 21. dito acte op ses strs. zegel gegeven om t lijck van Pieter van Houcke te begraven, en voort Reght van dien betaalt - f 6.0.0??
[24-08-1701]
Den 24en dito acte gegeven aen Pieter van Bregt op drie strs. zegel om t lijck van sijn swager Corns. IJooste te mogen begraven, en voort Regt betaalt ??? f 3.0.0
[25-08-1701]
Den 25en dito acte gegeven aen Johannes Bouman op drie strs. zegel om sijn soontie gent. IJohannis te begraven, en voort Regt bet. ??? f 3.0.0
[26-08-1701]
Den 26en dito acte gegeven aen d ???wede. Walta op drie strs. zegel om haer kindt genaempt Tonijtie Walta te mogen begraven, en voort Reght betaalt - f 3.0.0
[27-08-1701]
Den 27e dito aen Andries Klinknagel billiet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[28-08-1701]
Op den 28en dito billiet gegeven aen Willem Leendertse Overdijcke om sijn kint gent. Maritie te mogen begraven ??? pro Deo
[29-08-1701]
Op den 29en dito billiet gegeven omt lijck van Trijntie, sijnde een vreemd vrouws persoon, te mogen begraven ??? pro deo
[01-09-1701]
Op 1en Septemb. 1701 aen Steven Gijsbertse Slegt billiet gegeven om sijn kint genaamt Engeltie Stevens te mogen begraven ??? pro deo
[02-09-1701]
Den 2en dito aen Cors Crijnsz Warre billiet gegeven om sijn kint gent. Hilletie te mogen begraven ??? pro deo
[03-09-1701]
Den 3en dito aen IJan Corns. van Beest acte gegeven op drie strs. segel om t lijck van sijn broer Wouter van Beest te begraven, en mits dien voort Regt betaalt ??? f 3.0.0
[03-09-1701]
Dato voorsz. aen Tobias Hendricks van t Zuijdlandt billiet gegeven om sijn kint gent. Leuntie te mogen begraven ??? pro Deo??
[09-09-1701]
Den 9en dito aen Corns. Adriaensz van Boven billet gegeven om sijn kint gent. Adriaen Corns. te mogen begraven ??? pro deo
Begraven????
[11-09-1701]
Den 11en dito billiet gegeven aen Tannetie Pieters, wede. van Sijmon van Schouwen, om haar kint te mogen begraven ??? pro deo
[11-09-1701]
Dato voorsz. aen IJsebrant IJanse van de Tonnekreeck acte gegeven op drie strs. zegel om sijn kint genaamt Gerrit te mogen begraven, en voort Regt betaalt - f 3.0.0
[13-09-1701]
Den 13en dito aen Hendr. IJonckheer billiet gegeven om sijn vrouw gent. Willemtie IJans te mogen begraven ??? pro deo
[14-09-1701]
14en dito aen Dirk Pieterse Feteris billiet gegeven om sijn kint gent. Applonia te mogen begraven ??? pro deo
[14-09-1701]
Dato voorsz. billet gegeven aen Corns. Wouterse van Werckendam om sijn kint gent. IJannetie Corns. te mogen begraven ??? pro deo
[18-09-1701]
Den 18en dito aen Roeloff den Coster billiet gegeven omme t lijck van Hendrickie, sijnde een arme vrouw, te mogen begraven ??? pro deo
[19-09-1701]
Den 19en dito aen Rochus Troost acte gegeven om sijn kint gent. Maatie te mogen begraven, en voort Regt betaalt ??? f 3.0.0??
Begraven
[20-09-1701]
Den 20en 7b. 1701 acte gegeven aen Gijsbrt. de Grijse om het lijck van sijn swager Willem Eeuwouts Goeree te mogen begraven op ses strs. segel, mitsdien voort Regt betaalt ??? f 6.0.0
[22-09-1701]
Den 22en dito billiet gegeven aen IJan IJacobsz Welle om sijn doot ter weerelt gecomen kint te mogen begraven ??? pro deo??
[22-09-1701]
Den selfden dito biljet gegeven aen Leendert Willemse om sijn kint genaemt Gerrit te mogen begraven ??? pro Deo
[24-09-1701]
Den 24en dito billiet gegeven aen Aren Hendrikse Bernard om sijn kint gent. Willemtie te mogen begraven ??? pro deo
[25-09-1701]
Den 25en dito aen IJan IJacobse Kock billiet gegeven om sijn kint gent. Willem te mogen begraven ??? pro deo
[25-09-1701]
Den selven dito billiet gegeven om t lijck van Andries Rijsdijck te mogen begraven ??? pro deo
[26-09-1701]
Den 26en dito billiet gegeven om het lijck van IJohannis Cornsz. Wagenmaker te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[29-09-1701]
Den 29en Septembr. aen IJan Lievensz Vonck billiet gegeven om sijn kint gent. Lieven te mogen begraven ??? pro deo
[30-09-1701]
Den 30en dito aen IJan van Manen billiet gegeven om sijn kint gent. Pieter te mogen begraven ??? pro deo
[30-09-1701]
Den selfden dito aen Corns. Woutersz biliet gegeven omme t lijck van sijn vr. gent. Pleuntie IJans te mogen begraven ??? pro Deo
Dus verre verantwoort t Regt begraven, in mijn Staat geexpireert Septembr. 1701 - memorie
[01-10-1701]
Den 1en octob. acte gegeven op drie strs. zegel aen Corns. van Puroijen omme t lijck van zijn vr. gent. Catharina van Beeveren te mogen begraven, en mitsdien voort reght bet. f 3.0.0
[02-10-1701]
Den 2en dito aen Abraham de Haes acte gegeven op drie strs. zegel omme zijn kint ter aerde te mogen bestellen, en voort Reght betaelt ??? f 3.0.0
[04-10-1701]
Den 4en dito aen Hendr. IJansz Backers biliet gegeven om sijn kint genaempt Willem te mogen begraven ??? pro Deo
Arie Huysman
??? 22/2/1888 Zuidland
Begraven
[04-10-1701]
Den 4en Octobr. 1701 aen Lidia Cornelis Huijsman acte gegeven op behooren segel om het lijck van haar man Leendert IJansz van Putten te mogen begraven, en voort Regt betaalt ??? f 3.0.0
[04-10-1701]
Dato voorsz. noch acte gegeven aen de selve om haar soon te begraven, en mede voort Regt betaalt ??? f 3.0.0
[04-10-1701]
Den selven dito noch billiet gegeven aen Corns. Willemse Smith om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[04-10-1701]
Den selfden dito nogh biljet gegeven aen Willemijntie Corns. om haer kint te mogen begraven ??? pro Deo
[05-10-1701]
Den 5en dito biljet gegeven aen Corns. Roome omme sijn kintie te mogen begraven ??? pro Deo
[07-10-1701]
Den 7en dito aen Elias Beaupuij acte gegeven op drie strs. segel om t lijck van sijn suster gent. IJohanna Elisabeth Beaupuij te begraven, en voort Regt betaalt ??? f 3.0.0
Begraven
[07-10-1701]
Den selfden dito biliet gegeven aen Maetie Meertens omme t lijck van haeren man genaemt Teuwes Marinusz te mogen begraven ??? pro Deo
[07-10-1701]
Den selfden dito acte gegeven op drie strs. zegel aen Leendrt. Zuijdtwerff omme t lijck van sijn soon gent. Dingeman Leendrse. Zuijdtwerff te mogen begraven, en mitsdien voort reght betaelt - f 3.0.0??
[11-10-1701]
Den 11en octob. 1701 een acte gegeven om t lijck van mijn Secrets. huijsvrouw IJda Margareta Maas te mogen begraven op 12 strs. zegel gesn., ende mitsdien daar van alhier verantwoordt ??? f 15.0.0??
[12-10-1701]
Den 12en dito biliet gegeven aen Crijn Crijnsse de IJonge om t lijck van sijn kindt te mogen begraven ??? pro Deo
[16-10-1701]
Den 16en dito biliet gegeven aen Lijsie van Eeckeren omt lijck van haeren man gent. Willem van Leeuwen te mogen begraven - pro Deo
Begraven
[19-10-1701]
Den 19en dito aen Leendert van Aecken acte gegeven op ses strs. zegel om sijn vrouw genaemt Neeltie Flippe Tromper te mogen begraven, ende mitsdien voor het Reght betaelt - f 6.0.0
[19-10-1701]
Den selfden dito biliet gegeven aen Stoffel de Graaff om t lijck van sijn kint gent. Simon Christoffelse te mogen begraven ??? pro Deo
[20-10-1701]
Den 20en dito biliet gegeven aen IJan Jillesse Boogert omt lijck van sijn vr. gent. Jaepie Adams met haer nogh ongedoopt kint te mogen begraven ??? pro Deo
[22-10-1701]
Den 22e dito biliet gegeven aen Gerrit Paulisse van Nimwegen omt lijck van sijn kintie te mogen begraven ??? pro Deo
Siet en vervolght voorts op folio 49 Recto aldaar
Begraven??
[23-10-1701]
Den 23en octobr. 1701 aen IJoris IJorisse Robijn billiet gegeven om sijn kint gent. IJacob IJorisse te mogen begraven ??? pro Deo
[24-10-1701]
Den 24en dito aen de Hr. Pieter van Heel acte op 12 strs. zegel gegeven om het lijck van sijn overleden huijsvrouw Catharina van den Beeck te begraven, en voort Regt van dien betaalt ??? f 15.0.0
[25-10-1701]
Den 25en dito aen Frans IJansz van St. Onneroij billiet gegeven om t lijckie van sijn kint gent. Maria te begraven ??? pro deo
[27-10-1701]
Den 27. dito aen Jan Philips biljet gegeven omt lijk van zijn knegt genaemt Jan France te mogen begraven ??? pro deo??
[30-10-1701]
Den 30. dito aen Pieter Kievit biljet gegeven omt lijkie van zijn kraemkint te mogen begraven ??? pro deo
[07-11-1701]??
Den 7. novemb. aen Jan de Switser biljet gegeven omt lijkie van zijn kraem kint te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[09-11-1701]
Den 9. dito aen Gosuinus Palm acte op een drie stuijvers zegel geschreven om het lijk van zijn overleden huijsvrouw genaemt Catharina van van der Lingh te begraven, als verclaerde te behoorende ondert Classis van drie gulden, zulcx voor den Impost ontfangen de voorsz. ??? f 3.0.0
[09-11-1701]
Dito Neeltie Maertens van Driel heeft aengegeven t lijk van haer overleden man genaemt Jacob van Blenckvliet, en verclaerde te behooren ondert Classis van drie gulden, zulcx voor den impost ontf. ??? f 3.0.0
[10-11-1701]
Den 10. novemb. aen Jannetie Pieters billiet gegeven om haer man Jan Cocq te begraven ??? pro deo??
[12-11-1701]
Den 12. do. aen Jobie Leenderts Kievit billiet gegeven om haer man Aren Mattheusz Backx te begraven ??? pro deo
[13-11-1701]
Den 13. do. aen Jan Cornelisz Clouwer billiet gegeven om t lijk van Hendrick Qx., ten zijnen huijse overleden, te begraven ??? pro deo
[15-11-1701]
Den 15. dito aen Arij Willemsz Speck billiet gegeven omt lijk van zijn schoonvader Mattheus Arensz Braber te mogen begraven, voor den impost van dien ontfangen - f 3.0.0
[16-11-1701]
Den 16. dito aen Harmanis Eouvertsz billiet gegeven omt lijk van zijn huijsvrouw Dina Pieters van den Bos, te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[16-11-1701]
Den 16. novemb. 1701 aen Jan Vogelaer acte op een drie stuij. zegel gegeven om het lijk van zijn huijsvre. genaemt Hendrickie Joris te begraven, als verklarende te behooren ondert Classis van drie gl., zulcx voor de Impost ontf. ??? f 3.0.0
[19-11-1701]
Den 19en dito aen Evert Poelman billiet gegeven om sijn vrouw Annetie te mogen begraven ??? pro deo
[20-11-1701]
Den 20en dito aen Hendrik IJansz van der Sande billiet gegeven om sijn dogtertie gent. Maria te begraven ??? pro deo
[23-11-1701]
Den 23en dito billiet gegeven omme t lijck van Gerrit Cock te mogen begraven ??? pro deo
[23-11-1701]
Dato voorsz. aen Willem Louwrisse Vlamingh acte gegeven om sijn soon Witte Willemsz te begraven, en voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0??
[23-11-1701]
Dato voorsz. noch acte gegeven aen Roeloff Roeloffse de IJongh om sijn kint gent. Lijsbeth te begraven, en voort Regt van dien ontfangen f 3.0.0
Begraven
[24-11-1701]
Den 24en 9b. 1701 aen Hugo Wils billiet gegeven om sijn vrouw gent. IJannetie te begraven ??? pro deo
[26-11-1701]
Den 26en dito biliet gegeven aen Adr. Abrahamse om sijn kint gent. Dijna te mogen begraven - pro Deo
[26-11-1701]
Den selfden dito acte gegeven op drie strs. zegel aen Neeltie IJansse Bodt omt lijck van haeren man gent. IJoh. Prse. Goederheijden te mogen begraven, ende voort Reght ontfangen ??? f 3.0.0
[26-11-1701]
Dato voorsz. nogh biliet gegeven omt lijck van Maetie Leunis te mogen begraven ??? pro Deo
[27-11-1701]
Den 27en dito biliet gegeven aen Laubertus Pieterse, sijnde een arm mensche, om sijn vrouw te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[29-11-1701]
Den 29en dito aen Grietie Lodder acte op ses strs. zegel gegeven omme t lijck van haer man gent. Maurits IJansse van Kempen te mogen begraven, ende mitsdien daer van voort reght betaalt ??? f 6.0.0
[01-12-1701]??
Den 1en decemb. aen Tonus Heijndrickse van der Meulen biliet gegeven omt lijck van sijn vr. gent. Maetie Teunis te mogen begraven ??? pro Deo
[03-12-1701]
Den 3en dito aen IJacobus Laurisse Stellenr. biliet gegeven omme t lijck van sijn vr. gent. Lena Gerrits te mogen begraven ??? pro Deo
[17-12-1701]
Den 17en dito aen IJacobus Meijniers biliet gegeven omme t lijck van sijn vr. gent. Grietie Huijb. te mogen begraven ??? pro Deo
[19-12-1701]
Den 19en dito biliet gegeven omme t lijck van Tomas Heijndrikse Vermeulen te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven??
[20-12-1701]
Den 20en dito billiet gegeven om t lijck van Maatie de Rooij te mogen begraven ??? pro deo
[21-12-1701]
Den 21en dito biliet gegeven om t lijck van IJan Wentelste te mogen begraven ??? pro Deo
[21-12-1701]
Den selfden dito aen Huijbrt. Zuijdijck biliet gegeven om t lijck van sijn kint gent. Cornelis Zuijdijk te begraven ??? pro Deo
[23-12-1701]
Den 23 dito acte gegeven op drie strs. aen Leendrt. van der Leede om zijn kint gent. Mattijs Leendrse. van der Leede te mogen begraven, en voort Reght betaelt ??? f 3.0.0
[30-12-1701]
Den 30en dito aen Corns. Bal biliet gegeven omme t lijk van sijn vr. gent. Lijsbeth te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven 1702
[02-01-1702]
Op den 2 ijanuario 1702 aen de vr. IJan van Casant biliet gegeven omme t lijck van haeren overleden man te mogen begraven ??? pro?? Deo
[07-01-1702]
Den 7en dito aen IJan IJacobse Coge biljet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[08-01-1702]
Den 8en dito acte gegeven op 3 strs. segel omme t lijck van Abraham Willemse Prancke te mogen begraven, ende voort Regt van dien betaelt ??? f 3.0.0
[13-01-1702]
Den 13en dito biliet gegeven aen Johannes Sleeuwijck om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[13-01-1702]
Dato voorsz. acte gegeven aen Saertie IJans Ouwelant op drie strs. zegel om haer man gent. IJacob IJansz Ouwelandt te mogen begraven, ende voort Reght bet. ??? f 3.0.0
[16-01-1702]
Begraven
Den 16en dito aen Leendert Danielsz Prins biliet gegeven om zijn vr. gent. Claertie Dammis te mogen begraven ??? pro Deo
[18-01-1702]
Den 18en dito aen Gijsbrt. Wouters van Werkendam biliet gegeven om sijn vr. gent. Maetie Goossens te mogen begraven ??? pro Deo
[21-01-1702]
Den 21. dito acte op drie strs. zegel gegeven aen Dirck van Gelder omme t lijck van sijn vr. gent. Arijaentie Verhuijs te mogen begraven en mitsdien voort Regt betaelt ??? f 3.0.0????
[22-01-1702]
Den 22en dito biliet gegeven aen Leuntie Corns. Hollander om haer man gent. Jacob Adamsz Ligtendagh te mogen begraven ??? pro Deo
[23-01-1702]
Den 23en dito aen Dirck van Gelder acte gegeven op drie strs. zegel om sijn kint te mogen begraven, en voort Regt van dien betaelt ??? f 3.0.0??
Begraven
[23-01-1702]
Den selfden dito biliet gegeven aen Neeltie IJans omme t lijck van haeren man gent. Willem IJansz Coster te mogen begraven ??? pro Deo
[25-01-1702]
Den 25en dito aen de Hr. Schepen Wouter Boon acte gegeven op ses strs. zegel om het lijck van sijn vrouw zalr. Grietie IJans van Vaalen te begraven, hebbende mitsdien voort Regt betaalt - f 6.0.0
[26-01-1702]
Den 26en dito billiet gegeven aen Corns. Willemsz Smith om sijn vrouw Lijsbeth IJans te mogen begraven ??? pro deo??
[27-01-1702]
Den 27en dito acte gegeven aen Marinus Cornelisse van der Veer op ses strs. zegel om t lijck van sijn vrouw genaemt Maria IJsaacks te mogen begraven, ende mitsdien voort Regt van dien betaalt - f 6.0.0
[30-01-1702]
Den 30en dito aen IJan van Manen biliet gegeven om zijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[05-02-1702]
Den 5en Februarij 1702 aen Marijnis de With acte op ses strs. zegel gegeven om het lijck van sijn schoon soon Arien Pietersz Wadde te begraven, en voort Regt betaalt ??? f 6.0.0
[09-02-1702]
Den 9en dito aen Willem IJansz Kempenr. biliet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[14-02-1702]
Den 14en dito billiet gegeven aen Arien Thomasz Paassen om sijn kint te mogen begraven - pro deo
[20-02-1702]??
Den 20en dito biliet gegeven aen Corns. de Zeuw om sijn vrouw genaempt Jobie IJans Goeree te mogen begraven ??? pro Deo
[22-02-1702]
Den 22en Feb. 1702 aen Aarnouth Coolputh acte op ses strs. segel omme t lijck van sijn vrouw genaemt Nelletie Corns. Cruijthoffs te mogen begraven, en voort Reght van dien betaalt ??? f 6.0.0
[23-02-1702]
Den 23en dito aen Schepen Simon Langstraet acte op ses strs. zegel gegeven omme t lijck van sijn schoon soon gent. Corns. Dingemansz de Hont te mogen begraven, en voort Reght van dien betaalt ??? f 6.0.0
Begraven
[28-02-1702]
Den 28en Feb. biliet gegeven aen Jacob Willemsz Goemaet om t lijck van zijn broer genaempt Teunis Willemse Goemaet te mogen begraven ??? pro Deo??
[04-03-1702]
Den vierden Meert biliet gegeven omme t lijck van Lieven IJansz Stock, sijnde in het gasthuijs gestorven, te mogen begraven ??? pro Deo
[06-03-1702]
Den 6en dito acte op drie strs. zegel aen Frans van den Bergh gegeven omme t lijck van sijn vrouw genaempt Lena Bastiaens Kloeck te mogen begraven, en mitsdien voort Reght betaalt ??? f 3.0.0
[07-03-1702]
Den 7en dito biliet gegeven aen IJacob Labaij om sijn kint gent. Jannetie te mogen begraven ??? pro Deo
[14-03-1702]
Den 14en dito biliet gegeven aen Leendert Kijser om sijn kindt te mogen begraven ??? pro Deo
[18-03-1702]
Den 18en dito biliet gegeven aen Crijn Crijnsse de Jongh omme t lijck van sijn kint genaempt Jannetie te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[18-03-1702]
Dato voorsz. aen Jan Prse. van den Oostenraat acte op drie strs. zegel gegeven omme t lijck van sijn vrouw genaempt Dijna van Beveren te mogen ter aerde bestellen, en mitsdien voort Reght betaelt ??? f 3.0.0
[22-03-1702]
Op den 22en dito aen Louis Duijve biliet gegeven omme t lijk van sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[22-03-1702]
Op den selfden dito biliet gegeven omme t lijk van Jan Willemsz Coster te mogen begraven ??? pro Deo
[23-03-1702]
Op den 23en dito acte op twaalf strs. zegel gegeven aen Sijtie Claes om t lijck van haer overleden man zalr. gent. Aert de Haes te mogen begraven, en mitsdien voort Reght betaelt f 15.0.0
[28-03-1702]
Op den 28en Maert biliet gegeven omme t lijck van Hendrik Jonkheer te begraven ??? pro Deo
Dus verre verantwoort het Reght van begraven, in den Staat geexpireert ultimo maart 1702 ??? memorie
[02-04-1702]
Op den 2en april acte op drie strs. segel gegeve aen Lijsbet Ariaens Smouts omme t lijck van haeren man gent. Jan Lodder te mogen begraven, en mitsdien voort Reght betaelt ??? f 3.0.0
Begraven
[04-04-1702]
Den 4en dito aen d??? vr. van Johan Meurs acte op drie strs. segel gegeven omme t lijck van haer kintie genaempt Neeltie Meurs te mogen begraven, en mits dien voort Reght betaelt - f 3.0.0??
[05-04-1702]
Den 5en dito aen de wede. Joris Robijn biliet gegeven omme t lijck van haer overleden man zalr. te mogen begraven ??? pro Deo??
[19-04-1702]
Den 19en dito acte op drie strs. zegel gegeven aen Pr. Jorisz Schaveel omme t lijck van sijn overleden vr. zalr. gent. Maria van der Haert te mogen begraven, en mitsdien voor het Reght betaelt - f 3.0.0??
[27-04-1702]
Den 27en dito biliet gegeven aen Jan Kievidtt omme sijn vrouw gent. Cornelia Dirks te mogen begraven ??? pro Deo
[29-04-1702]
Den 29en dito biliett gegeven omme het lijck van Gijsbertt Woutersz van Werkendam te mogen begraven ??? pro Deo
[12-05-1702]
Den 12en Meij 1702 billiet gegeven om t lijk van Aegie Leunis te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[12-05-1702]
Dato voorsz. noch billiet aen IJacobus Corns. Meijnijeert om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo??
[14-05-1702]
Op den 14en dito biliet gegeven aen Hendrick IJansz van der Sande om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[15-05-1702]
Op den 15en dito acte gegeven op drie strs. zegel aen Steve Gijsbersz Sleght om sijn kint gent. Catharina Sleght te mogen begraven, en mitsdien voor het Reght betaelt ??? f 3.0.0
[15-05-1702]
Dato voorsz. billiet gegeven aen Corns. Goossense om het kint van sijn swager Gijsbert van Werkendam te mogen begraven ??? pro deo
[21-05-1702]
Den 21en dito acte op drie strs. zegel gegeven aen Pieter Jorisz Schaveel om sijn kint genaemt Johannis Pietersz te mogen begraven, en mitsdien voor het reght betaelt ??? f 3.0.0
Begraven??
[24-05-1702]
Den 24en dito biliet gegeven aen Leendertt Willemsz Braber omme t lijck van sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[30-05-1702]
Den 30en dito aen Herman Christoffelse billiet gegeven om het lijck van IJan Hilleger te mogen begraven ??? pro deo
[09-06-1702]
Den 9en ijunij aen Lijsbeth Gelijns biliet gegeven om haer kindt te mogen begraven ??? pro Deo
[10-06-1702]
Den 10en dito aen Hendrik Jansz van Leuwen biliet gegeven omme t lijck van sijn vr. genaempt Arijaantie Arens te mogen begraven ??? pro Deo
[13-06-1702]
Den 13en dito biliet gegeven omme t lijk van Lijsie van Eeckeren, sijnde een arme vrouw, te mogen begraven ??? pro Deo
[13-06-1702]
Dato voorsz. nogh biliet gegeven aen Aren Maertensz omme t lijck van sijn kint te mogen begrave ??? pro Deo
[14-06-1702]
Op den 14en dato acte op drie strs. zegel gegeven omme t lijck van Jan Cornsz. van Beest te mogen begraven, en mits dien voort Reght betaelt - f 3.0.0?? ??
Begraven
[19-06-1702]
Den 19en dito acte op drie strs. zegel gegeven omme t lijck van Leendert Zuijdwerff te mogen begraven, ende mits dien voort Regt ontfangen - f 3.0.0
[30-06-1702]??
Den 30en ijulij aen Aert Verboom biliet gegeven om t lijck van sijn moeder gent. Grietie Caes te mogen begraven ??? pro Deo
[06-08-1702]
Den 6en augustij acte op 12 strs. zegel gegeven omme t lijck van do. Jor. van Heel te mogen begraven, en mitsdien voort Reght betaelt - f 15.0.0
[10-08-1702]
Den 10e dito op twaalf strs. zegel acte aen de heer Schout IJohan Mijs gegeven om sijn kint, sijnde een misdraght en doodt ter weerelt gekomen, te mogen begraven, oordeelt deshalve geen Regt daar van verschult te wesen ??? Memorie
[14-08-1702]
Op den 14e augustij aen Neeltie Dircx biliet gegeven om haer man gent. Willem Eeuwoutsz Bijll te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[20-08-1702]
Op den 20en dito aen Aren Ruijloffse acte op drie strs. zegel gegeven om sijn kint gent. Ruijloff te mogen begraven, en mitsdien voort Reght betaelt ??? f 3.0.0
[21-08-1702]
Den 21en dito aen Herman Christoffelsz billiet gegeven om sijn vrouw te mogen begraven ??? pro deo
[02-09-1702]
Den 2en Septemb. 1702 acte op drie strs. zegel gegeven om t lijck van Witte Dingemansz van St. Annelant te begraven, en voort Regt ontfangen ??? f 3.0.0
[06-09-1702]
Den 6en dito billiet gegeven aen Herman Christoffelsz om sijn kint te begraven ??? pro deo
[10-09-1702]
Den 10en dito aen Corns. Pietersz van St. Annelandt biliet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[12-09-1702]
Op den 12en dito biliet gegeven aen Hermanus ? om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[14-09-1702]
Op den 14en dito acte gegeven op drie strs. zegel aen Aren Bodt omme t lijck van sijn kneght genaemt Antonij Cornsz. ? te mogen begraven, en mits dien voort Reght betaelt - f 3.0.0
[20-09-1702]
Op den 20en dito biliet gegeven om het weeskint van Hendrick IJacobsz IJonckheer te mogen begraven ??? pro deo??
[28-09-1702]
Op den 28 dito biliet gegeven omme t lijck van Lijsbeth -, sijnde een vreemt vrouws persoon, te mogen begraven ??? pro deo
[28-09-1702]
Dato vsz. nogh acte op drie strs. zegel gegeven aen Willem Francque Benschop om sijn kint gent. Geertie Willems te mogen begraven, en mits dien voor het Regt betaelt ??? f 3.0.0
[29-09-1702]
Den 29en dito acte gegeven op ses strs. zegel omme t lijck van IJohannis van de Vijver te mogen begraven, en mitsdien voor het Reght ontfangen ??? f 6.0.0??
Dus verre verantwoort het Regt van begraven, in den Staat geexpireert ultimo sept. 1702 ??? memorie
Begraven
[02-10-1702]
Den 2en octob. biliet gegeven omme t lijck van Marijtie Claesse, als wordende van den armen gehouden, omme te mogen begraven ??? pro deo
[05-10-1702]
Den 5en dito billiet gegeven aen Ab. van Ouveren om sijn kint gent. Francina te mogen begraven ??? pro deo
[06-10-1702]
Den 6en dito billiet gegeven aen Gillis Tils om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[06-10-1702]
Dato vsz. billiet gegeven aen Lijsbeth Corns. omme t lijck van haar man Jan Goversz de Haan te mogen begraven ??? pro deo
[07-10-1702]
Den 7en dito biliet gegeven aen Daniel Leenderse Prins omt lijk van sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[09-10-1702]
Den 9en dito biliet gegeven aen Teunis Leenderse Mosselman om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[13-10-1702]
Den 13en dito biliet gegeven aen Gerrit IJansz Brouwer om sijn kint gent. IJan Gerrits te mogen begraven ??? pro deo
[13-10-1702]
Dato vsz. billiet gegeven aen Aert Rijsdijk om sijn kint gent. Andries te mogen begraven ??? pro deo
[18-10-1702]
Den 18en dito biliet gegeven aen IJan Laurisse Block om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[20-10-1702]
Den 20e dito billiet gegeven om t lijck van Commertie Dirx te mogen begraven ??? pro deo
[22-10-1702]
Den 22en dito biliet gegeven aen IJan Lievensz Vonk om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[27-10-1702]
Den 27en dito biliet gegeven aen Pieter Dircxe van Santen om sijn soon genaemt Samuel Pietersz van Santen te mogen begraven ??? pro deo
[30-10-1702]
Den 30en dito biliet gegeven aen Frederik Tielemans om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
Begraven
[01-11-1702]
Den 1en novemb. biliet gegeven aen IJan IJansz Tin om sijn vrouw genaemt IJannetie IJans de Haan te mogen begraven ??? pro Deo
[03-11-1702]
Den 3en dito aen Besteman IJansz twee actens op ses strs. zegel gegeven omme met Blasijntie, wede. van Pieter van Houcque, te mogen trouwen en voort Reght vandien betaelt ??? f 12.0.0 (doorgestreept Roija als per abuijs gestelt)
[07-11-1702]
Den 7en dito biliet gegeven aen Pietertie Groene omme t lijk van haer moeder gent. Maggel Groene te mogen begraven ??? pro Deo
[09-11-1702]
Den 9e dito biliet gegeven omme IJasper IJansse van Oosten te mogen begraven ??? pro Deo
[16-11-1702]
Den 16en dito biliet gegeven aen Bastiaantie Leenders van der Wagt om haer kint te mogen begraven ??? pro Deo
[21-11-1702]
Den 21en dito biliet gegeven aen Barent IJansz van Dortmont om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[04-12-1702]
Den 4en decemb. aen Frans IJansz van St. Onneroij billiet gegeven om sijn vrouw te mogen begraven ??? pro deo??
Begraven
[04-12-1702]
Dato vsz. billiet gegeven aen de wede. IJan den Diender om haar dogter Stijntie te mogen begraven ??? pro deo
[14-12-1702]
Den 14en dito biliet gegeven aen Lijsbeth IJans om haer man Jan Berentse Foijermans te mogen begraven ??? pro Deo
[16-12-1702]
Den 16en dito biliet gegeven omme t lijck van ? te mogen begraven ??? pro Deo
[16-12-1702]
Dato vsz. noch billiet gegeven aen Dirk Cornsz. Cool om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[19-12-1702]
Den 19en dito aen Jan Boogwaert acte op drie strs. zegel gegeven omme t lijck van sijn kint te mogen begraven, en voort regt vandien betaelt ??? f 3.0.0??
Begraven 1703
[09-01-1703]
Den 9en janu. 1703 aen IJannetie Willems van Fissel acte op ses strs. zegel gegeven omme t lijck van haer overleden man zalr. gent. Wm. IJansse Schotsman te mogen begraven, en mits dien voort Regt betaelt ??? f 6.0.0
[12-01-1703]
Den 12en dito aen Corns. IJansz van Putten biliet gegeven om sijn schoonsoon te mogen begraven ??? pro Deo
[26-01-1703]
Den 26en dito acte gegeven op drie strs. zegel omme t lijk van Corns. Goosense de Ridder te mogen begraven, en mits dien voort regt ontfangen ??? f 3.0.0??
[29-01-1703]
Den 29en dito biliet gegeven aen Govert Willemsz van Braekel om sijn vrouw gent. Marijtie Gerrits van Barendregt te mogen begraven ??? pro Deo
[05-02-1703]
Den 5e Feb. aen Dirk Lagenhoek biliet gegeven omt lijck van zijn vader genaemt Huijb. Lagenhoek te mogen begraven ??? pro Deo
1703??
[08-02-1703]
den 8en Feb. biliet gegeven aen Andries Klincknagel om sijn kinderen gent. Hendr. en IJohannes, sijnde tweelingen, te mogen begraven ??? pro Deo
[21-02-1703]
Den 21en dito aen Pieter Paulusz acte op drie strs. zegel gegeven om t lijck van zijn vader zalr. Paulus Jans Kets te mogen begraven, en t reght daer van voldaen tot ??? f 3.0.0
[28-02-1703]
Den 28en dito billiet gegeven aen Wouter Claasz om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[01-03-1703]
Den 1en Maert aen IJan Lammersz van Leuven biliet gegeven om sijn vr. Ariaantie Schalks Hoorenaer te mogen begraven ??? pro Deo
[07-03-1703]
Den 7en dito biliet gegeven aen Hendrik van Opstal om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven??
[08-03-1703]
Den 8en dito biliet gegeven aen Gerrit Jansz Brouwer om sijn vrouwe moeder gent. Cornelia Wessels te mogen begraven ??? Pro Deo??
[08-03-1703]
Dato voorsz. aen Mijntie Ab. - acte op drie strs. zegel gegeven om haer man gent. Pieter Backx te mogen begraven, en voort regt betaelt ??? f 3.0.0
[19-03-1703]
Den 19en dito aen Jan Pietersz van der Sloot billiet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[21-03-1703]
Den 21en dito biliet gegeven aen Denis van Tilb. om sijn soon Leendert te mogen begraven ??? pro Deo
Dus verre verantwoort, in den Staat geexpireert ultimo Maart 1703??
[18-04-1703]
Den 18en april biliet gegeven aen Geertie Moses om haer man Johannes Pijxe te mogen begraven ??? Pro Deo
[18-04-1703]
Dato vsz. biliet gegeven om het lijck van Maetie Pieters te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[19-04-1703]
Den 19en dito biliet gegeven omme t lijck van IJan Adriaensz Verell temogen begraven ??? pro deo
[20-04-1703]
Den 20en dito aen Aren Tomas Paassen biliet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[21-04-1703]
Den 21en april Johannis Bouwman acte op drie strs. zegel gegeven, en voort Regt van dien bet. ??? f 3.0.0
[09-05-1703]
Den 9en meij biliet gegeven aen Pieter Hendrickse Struijck om sijn kintt te mogen begraven ??? pro Deo
[11-05-1703]??
Den 11en dito acte op drie stuijvers zegel gegeven aen Claes van Esch om sijn kintt Blasijntie Claes te mogen begraven, en voort reght vandien betaelt ??? f 3.0.0
[26-05-1703]
Den 26en dito biliett gegeven om het kint van Aren de Wilde te mogen begraven ??? Pro Deo
[04-06-1703]
Den 4en ijunij biliet gegeven aen Aren de Vos om het lijck van sijn kint genaemt Arijaantie te mogen begraven ??? Pro Deo
1703 Begraven
[05-06-1703]
Den 5en dito biliet gegeven aen Catharina Hendr. Munster om het lijck van haer kintt gent. Catharina IJans te mogen begraven ??? pro Deo??
[06-06-1703]
Den 6en dito biliet gegeven omme het lijck van Pieter IJansz de IJonge te mogen begraven ??? pro deo
[08-06-1703]
Den 8en dito acte op drie sts zegel gegeven om hett lijck van Hermanus Louwertse te mogen begraven, en voort reght vandien ontfangen - f 3.0.0
[17-06-1703]
Den 17en dito billiet gegeven aen Johannis Klijn om sijn kint te mogen begraven ??? Pro deo
[28-06-1703]
Den 28en dito biliet gegeven aen Frans van St. Onderoij om sijn kint genaemt Aaltie Frans van St. Onderoij te mogen begraven ??? pro Deo
[09-07-1703]
Den 9en julij acte op drie sts zegel gegeven aen de heer IJohan van Ham, predikant alhier, om sijn kintt te mogen begraven, en mitsdien voortt reghtt betaelt ??? f 3.0.0, onder protestatie van meer verschult sijnde, t allen tijden daer van het reght te sullen voldoen
1703 Begraven
[12-07-1703]
Den 12en dito bilett gegeven aen Corns. Mattijsse van Santvliett om sijn kintt te mogen begraven ??? pro Deo
[19-07-1703]
Den 19en dito biliett gegeven aen Corns. Willemse Smith om sijn kintt te mogen begraven ??? pro Deo
[26-07-1703]
Den 26en dito biliet gegeven aen Louis Jansz Duijve om sijn vrouw te mogen begraven ??? pro Deo
[30-07-1703]
Den 30en dito biliett gegeven aen Leendertt Corns. van der Weel om sijn kintt gentt. Aren Leenderse te mogen begraven ??? pro Deo
[30-07-1703]
Dato vsz. biliett gegeven aen Dirk Willemse Bijll om sijn kintt genaemt Neeltie Dirks te mogen begraven ??? pro deo
[04-08-1703]
Den 4en augustij biliett gegeven aen IJacobus den Ouden om sijn vrouw genaemtt Maddeleentien Abrahams te mogen begraven ??? pro Deo
[10-08-1703]
Den 10en dito acte op drie strs. zegel gegeven aen Teunus Noorloos om t lijck van sijn kintt genaemtt Johanna Noorloos te mogen begraven, en voort reght vandien bet. ??? f 3.0.0
Begraven
[11-08-1703]
Den 11en dito billiet gegeven aen Willem Corns. Voorbijtel om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[17-08-1703]
Den 17en dito aen Corns. Pieterse Cromdijck billiet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[25-08-1703]
Den 25en dito biliett gegeven om hett lijck van Maetie Meertens te mogen begraven ??? pro Deo??
[26-08-1703]
Den 26en dito aen Jan Huijge billiet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[27-08-1703]
Den 27en dito biliett gegeven aen Andries Clincknagel om sijn vrouw genaemt Aeltge te mogen begraven ??? pro Deo
[27-08-1703]
Dato vsz. biliett gegeven aen Arentie Samuels om haer man genaemtt Pieter Dirkse van Santen te mogen begraven ??? pro Deo
[27-08-1703]
Dato vsz. aen Abraham IJsakse van de Couveren biliett gegeven om sijn kintt genaemtt David te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven
[31-08-1703]
Den 31en dito bilett gegeven aen IJan Willemsz Putten om sijn kintt te mogen begraven ??? pro Deo??
[02-09-1703]
Den 2en 7b. acte op drie sts zegel gegeven aen Arij Gerritse Spruijtt omme sijn kintt gent. Cornelia te mogen begraven, en voort reghtt van dien bet. ??? f 3.0.0
[04-09-1703]
Den 4en dito biliett gegeven aen Wouter Claesse van Eeuwijck om hett lijck van sijn vr. gent. Cornelia Huijb. Smoor te mogen begraven ??? pro Deo
[14-09-1703]
Den 14en dito biliet gegeven aen Abraham van de Couveren omt lijck van sijn kintt te mogen begraven ??? pro Deo
[15-09-1703]
Den 15en dito biliett gegeven aen Claertie Crans om haer kintt te mogen begraven ??? pro Deo
[19-09-1703]
Den 19en dito biliett gegeven om hett lijck van Hendrick Coertt te mogen begraven ??? pro Deo
[25-09-1703]
Den 25en dito biliett gegeven aen IJan Marselisse Boogert om sijn kint gent. Lijsbeth IJansse te mogen begraven ??? pro Deo
[25-09-1703]
Dato vsz. acte op drie sts zegel gegeven aen Steve Gijsb. Sleghtt om sijnt kintt gent. Corns. te mogen begraven, en voort reght van dien bet. - f 3.0.0??
Begraven
[26-09-1703]
Den 26en dito biliett gegeven aen Corns. Roome om sijn kintt te mogen begraven ??? pro Deo
[27-09-1703]
Den 27en dito acte op drie sts zegel gegeven aen Commer Willemse Braber omt lijck van sijn vrou gent. Dijna Wadde te mogen begraven, en voort reght van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[28-09-1703]
Den 28en dito biliet gegeven aen mr. IJacobus Bliek, acte op drie sts zegel gegeven, omt lijck van sijn vr. gent. Neeltge IJacobs Noordijck, en voort reght van dien ontfangen ??? f 3.0.0
[30-09-1703]
Den 30en dito biliet gegeven aen Louis IJansz Duijve om sijn kint gent. IJan Louisse Duijve te mogen begraven ??? pro Deo
[30-09-1703]
Dato vsz. biliet gegeven aen IJan Teunisse van Deuge om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
Dus verre verantwoort t reght vant begraven der dooden, in den Staat geexpireert ultimo Septembr. 1703
Den 2en 8b. biliet gegeven aen IJohannes Goederhijden om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
1703 begraven
[03-10-1703]
Den 3en dito acte op drie sts zegel gegeven aen mr. IJacob Bliek om sijn kint genaemt Petronella IJacobs Bliek te mogen begraven, en voort regt van dien bet. - f 3.0.0
[03-10-1703]
Dato vsz. aen Marcus Gijsb. Vel biliet gegeven om sijn kint genaemt IJannetie Marcus te mogen begraven ??? pro Deo
[08-10-1703]
Den 8en dito aen Marcus Gijsbertsen Vel billiet gegeven om sijn kint genaamt Maetie Marcus Vel te mogen begraven ??? pro Deo
[13-10-1703]
Den 13en dito aen Pieter Laurisse Stellenaar billiet gegeven om sijn kint te mogen begraven ??? pro deo
[19-10-1703]
Den 19en dito biliet gegeven aen IJan Lievenze Vonk om sijn kint gent. Corns. Lievense Vonk temogen begraven ??? pro Deo
[20-10-1703]
Den 20en dito biliet gegeven aen d??? wed. Leendert Leunisse Gestel om haer man te mogen begraven ??? pro Deo
[24-10-1703]
Den 24en dito biliet gegeven aen Leendert Corns. Kijser om sijn vrouw gent. Neeltie te mogen begraven ??? pro Deo
1703 begraven
[01-11-1703]
Den 1en 9b. biliet gegeven aen Wissel Aarnoutse om sijn kint genaemt Aarnouth Wisselse te mogen begraven ??? pro Deo
[02-11-1703]
Den 2en dito biliet gegeven aen Barbel ??? om haer man gent. Gerrit van Hulst te mogen begraven ??? pro Deo
[05-11-1703]
Den 5en dito biliet gegeven aen Tobias Hendrse. van Zuijtlant om sijn vrouw gent. Maetie Pieters te mogen begraven ??? pro Deo
[08-11-1703]
Den 8en dito acte op drie sts zegel gegeven aen Gosuwinus Palm omt lijk van sijn kint gent. Dirk Palm te mogen begraven, en voort reght van dien bet. ??? f 3.0.0
[09-11-1703]
Den 9en dito biliet gegeven om het lijk van Francois van Oorik te mogen begraven ??? pro Deo
[09-11-1703]
Dato vsz. acte op drie sts zegel gegeven aen IJohannes Troost omt lijk van sijn soon Machiel IJans te mogen begraven, en voort reght van dien bet. ??? f 3.0.0
Begraven 1703
[19-11-1703]
Den 19en dito acte op drie sts zegel gegeven aen Aren Ruijloffse van Putten om sijn soon Corns. Arensz te mogen begraven, en voort regt bet. ??? f 3.0.0
[26-11-1703]
Den 26en dito aen de hr. IJohan van Ham, predikant alhier, acte op drie sts zegel gegeven om het lijck van sijn moeder genaemt Helena de Rieviere, in haer leven wed. van IJohan van Ham, te mogen begraven, en voort reght van dien betaelt ??? f 3.0.0
[26-11-1703]
Dato vsz. biliet gegeven aen de wed. Willem IJansz Koster om haer kint te mogen begraven ??? pro Deo
[27-11-1703]
Den 27en dito aen Pieter IJacobse van Breght acte op drie sts zegel gegeven om sijn kint genaemt Sijmon Pieterse van Breght te mogen begraven, en voort reght van dien betaelt ??? f 3.0.0????
[28-11-1703]
Den 28en dito biliet gegeven aen Hend. IJansz Backers om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[30-11-1703]
Den 30en dito biliet gegeven aen Hermanus ? Meurse om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
Begraven 1703
[30-11-1703]
Dato vsz. biliet gegeven aen Dirk Laagenhoek om sijn kint gent. Hend. Dirckse?? Laagenhoek te mogen begraven ??? pro Deo
[03-12-1703]
Den 3 xb. biliet gegeven om het lijck van Leendert Kijser te mogen begraven ??? pro Deo??
[04-12-1703]
Den 4en dito aen Tannetie Joris biliet gegeven om haer man gent. Willem van der Linde te mogen begraven ??? pro Deo??
[05-12-1703
Den 5en dito aen Simon Widbol acte op drie sts zegel gegeven omt lijck van sijn kint gent. Pieternelle Widbol te mogen begraven, en voort reght betaelt f 3. 0.0
[07-12-1703]
Den 7en dito aen Tannetie Pieters Sleuwagen biliet gegeven om haer kint genaemt Dingena Sijmons van Schouwen te mogen begraven ??? Pro Deo??
[07-12-1703]
Dato vsz. aen Gillis Tils biliet gegeven om sijn vrouw Pieternelle van der Velde te mogen begraven ??? Pro Deo
1703 begraven
[10-12-1703]
Den 10en dito biliet gegeven aen Hendrick van Woensel om sijn kint te mogen begraven ??? Pro Deo??
[12-12-1703]
Den 12en dito biliet gegeven om het lijck van Bastienne, sijnde een schamele vrouw, te mogen begraven ??? pro Deo??
[12-12-1703]
Dato vsz. biliet gegeven aen Dirk Laagenhoek om sijn kint te mogen begraven ??? pro Deo
[17-12-1703]
Den 17en dito biliet gegeven aen IJan van der Sloot om sijn kint gent. Aegie IJans te mogen begraven ??? pro Deo
[17-12-1703]
Dato vsz. biliet gegeven aen IJan Pieterse Maas om sijn vrouw gent. Catharina Vos te mogen begraven ??? pro Deo
[20-12-1703]
Den 20en dito biliet gegeven aen Hendrick van Woensel om sijn kint genaemt IJan temogen begraven ??? Pro Deo??
[21-12-1703]
Den 21en dito acte op een 24 sts zegel gegeven aen juffr. Catharina van Erlingen om het lijck van haeren overleden man zalr. Willem de Grijse te mogen begraven, en voor het reght van dien ontfangen ??? f 30.0.0??
[23-12-1703]
Den 23en dito aen IJacob Swaan acte op drie sts zegel gegeven om sijn dogter genaemt IJohanna Swaan te mogen begraven, en voor het regt vandien ontfangen ??? f 3.0.0
1703 begraven
[26-12-1703]
Den 26en dito biliet gegeven aen Jan Pieterse Maas om sijn kintt te mogen begraven ??? pro deo
[26-12-1703]
Dato vsz. acte op drie sts zegel gegeven aen Cornelis Hacke om sijn kintt genaemt Bastiaen Corns. Hacke te mogen begraven, en voort reght betaelt - f 3.0.0??
[28-12-1703]
Den 28en dito billiet gegeven aen Maatie Cornelis om haar soon gent. Leendert Leendertse Gorswagter te mogen begraven ??? pro deo??
[28-12-1703]
Dato vsz. aen Aren Willemse Braber acte op ses sts zegel gegeven om sijn soon gent. Dingeman Arense Braber te mogen begraven, en voort reght vandien bet. ??? f 6.0.0
1704??
[02-01-1704]
Den 2en jannuarij 1704 acte op ses strs. zegel gegeven om het lijck van Hendrick van Hulst te mogen begraven, en voort Regt van dien bet. - f 6.0.0