Ooltgensplaat - Register van ontvangst van impost op trouwen 19 november 1695 - 24 mei 1713

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Ooltgensplaat??
1: I
Trouwen 1695 Nov. 19 - 1713 April 7

Memoriaal off ? van ???t ijnnekomen ten behoeve van ???t gemeene landt ter saake ???t middel bij haar Ed. grootmogende op ???t trouwen en ???t begraven gestelt involge der selver gepubliceerde ordonnantie in dato den 25e October 1695 ??? publicatie in dato den derde ? 1695 ? Ooltgenplaat 9en voornoemd 1695

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Ooltgensplaat
Inv. No. G 1

? December??
Memoriaele notitie van de penn. Steph. van Walta als secretaris van Adolphslandt, dat men noemt Ooltgensplate, den Bommel etc., ontfangen ingevolge haer Ed. Gr. Mog. ordonnantie op het middel op het trouwen ende begraven gearresteert den 26 October 1695 en alhier gepubliceert en geaffigeert den ? November ao. 1695 - als ?
Columbi van de trouwende 1695
[19-11-1695]
Eerstelijck op den 19 Nov. ontfangen van Jan Phillippe van Maerhees, j. m., toecomende bruijdegom, met Trijntien Maertensdr Brussert, jdr., bruijt, 3 (gul), sam. - f 6 : 0 : 0??
[23-11-1695]
Den 23 dito acte gegeven om te trouwen voor Anthonij Roelants, j.m. van Etten, bruijdegom, met Judith van Leeuwen, j.dr., bruijt, vermits onvermogentheijt - pro deo
[26-11-1695]
Den 26 dito van Huijbr. Jan(sz) Zuijtdijck, j.m., bruijdegom ter eenre, met Dina Corns.dr Braber(s), wede. van Pr. van der Elst, bruijt, ontfangen samen - f 6 : 0 : 0?? ??
[10-12-1695]
Den 10 Decemb. van Jasper Jansz van Staebrouck, j. m., toecomende bruijdegom, met Maetien Jansdr., wede. van Gijsb. Prsz v. Leeuwen, toecomende bruijt, ontf. - f 6 : 0 : 0
[10-12-1695]
Dito van Bastiaen Hendrsz Cornet, geboor. van Maerhees, j.m., toecomende bruijdegom, met Lijntien Jans, j.dr., toecomende bruijt, ontf. sam. - f 6 : 0 : 0??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??24 : 0 : 0
Columbi van de te begraven 1695
[23-11-1695]
Den 23 Nov. quitantie gegeven ? kosten om Hendrik van den schoenmaker te mogen begraven, solvit 24en - f 3 : 0 : 0??
[24-11-1695]
Den 24 dito acte pro deo gegeven, vermits onvermogen, om te mogen begraven Matthijs van Maerhees, ? naer op den Bommel - pro deo
[02-12-1695]
December den 2 dito bij de Geregte geconsent. dat het afgestorven doghtertien van Wm. Cornsz Lievense, vermits onvermogen, begraven sal mogen worden vrij van ???t middel - pro deo??
[06-12-1695]
Den 6 dito begraven Maetien Wmsdr Rijswercker(s) dogtertien onder quit. op 3 st. zegel, ontf. - 3 : 0 : 0 van Ruijl. de Jong????
[06-12-1695]
Dito ? mr. Pieter Bliek., in zijn leven schoolmr. op den Bom., ontf. onder quit. op een 3 stuij. zegel - f 3 - 0 - 0
Incomen wegens het trouwen 1695 December Ao. 1695??
Transport van d??? onder -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 24 - 0 - 0
[31-12-1695]
Den 31 December ontfangen van Hendr. Jacobsz Jonchr., j. m, arb. alhier, bruijdegom ter eenre, voor de helft onder qe. op 3 sts. zegel - f 3 - 0 - 0, ende der bruijt als pro deo versoght zijnde wegens haer, genaemt Willemtien Jans, j.dr. Meerman - pro deo
[12-01-1696]
1696 Januarij den 12 dito onder quitantie op ses stuijs. zegel ontf. van Marinus Jansz Verweije, toecomende bruijdegom, met Jannetien Willemsdr Verhaegen, toecomende bruijt, op Stadt woonende, voor zijn persoon alleen - f 6 - 0 - 0
[20-0-1696]
Den 20 dito onder qe. op drie stuijs. zegel ontfangen van Pieter Jorisz Schaveel, stoffewinkelier, voor hem ende Maria Abrahsdr van der Haert, zijne toecom. bruijt, dese van - f 6 - 0 - 0
[28-01-1696]
Den 28 dito acte gegeven aen Fredr. Tielemans, arbeijder, j. m., omme te mogen trouwen met Leena Leendertsdr Soldaet, j. d., vermits haer onvermogen, volgens speciael consent en goetvinden van de schout ende schepenen - pro deo
[03-02-1696]
Den 3 Febrij. Leendert Zachariasz Lodder, j. m., met Jannettien Mauritsdr van Kempen, bruijdegom ende bruijt, hebben onder quit. op drie sts. zegel betaelt, samen - f 6 - 0 - 0??
[10-02-1696]
Op den 10 dito Joost Mattheusz van Eeckeren, wedr. van Maertie Jansdr van Drongelen, toecomende bruijdegom, met Caetien Corn.dr van de Hoeve, toecomende bruijt, volgens speciael consent van den schout ende schepenen vergadt. op ???t dorpshuijs, acte gegeven - pro deo - om vrij van ???t middel volgens haer Ed. Gr. Mog. op ???t trouwen gestelt, te mogen trouwen??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 45 - 0 - 0
Trouwen
Vervolgh des incomens wegens het trouwen Ao. 1696
Transport van vooren folio pa. verso - f?? 45 - 0 - 0
[18-02-1696]
Den 18 Febrij. ontfangen onder quit. op ???t billiet van 3 stuijs. zegel van Paulus Ginhoven, als bruijdegom, met Cornelia Cornsdr, wede. van Hendr. van den Bergh, volgens d???ord.e van beijde samen - f 6 - 0 - 0
[25-02-1696]
Den 25 dito Hermanus Hermanusz Oortmoerssen, j. m., schoenmakersgesel uijt den Briel, met Maetien Jansr Rijswercker, wede. van Dirck de Cramer, vermits haer onvermogen acte gegeven om vrij van ???t middel te mogen trouwen - pro deo
[10-03-1696]
Den 10 Martij Gerrit Andriesz van Baelen, j. m., arbeijder, met Maritien Prsdr Sleewagen, j. dr., is op ernstigh versouck vermits haer onvermogen acte gegeven omme te mogen trouwen - pro deo??
[17-03-1696]
Den 17 dito van d??? heer pred. Pieter van Heel, trouwende met juffr. Catarina van der Beek, onder quitantie op 12 stuij. zegel ontfangen - samen - f 30 - 0 - 0??
Na [24-03-1696]
Na den 24 dito ter instantie ende ernstigen versoucke van d??? heer Pieter van Heel zijn ? gerestitueert 12 gulden voor hem alsoo hij sustineerde te behooren maer onder de claesz van drie guldens, derhalve de eerste qe. van dertigh gulden weder ingetrocken ende twee andere gegeven, te weten een op 12 stuijs. zegel van 15 gulden wegens de bruijt ende een op 3 stuijv. zegel van drie gulden wegens hem, bruijdegom Van Heel, derhalve de vers. 30 gulden geroijeert en hier in plaets van dien uijtgetogen samen maer - f 18 - 0 - 0
[22-03-1696]????
Den 22 dito volgens ordere van schout en schepenen in mijn absentie aen Abraham Prsz Fransman en Maetien Jans de Groot door mijn soon billiet gegeven om vrij van ???t middel te mogen trouwen vermits haer onvermogen, ergo - pro deo
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -----------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 69 - 0 - 0
Trouwen
Transport van vooren folio 2 verso -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 69 - 0 - 0
[31-03-1696]
Martij den 31 dito Jan Boghwaert, bruidegom, met Jacobmijntien Dinghmans de Hout, bruijt betaelt voor hem onder quite. op ses stuijs zegel eerstens - f 6 - 0 - 0 , ende wegens de bruijt onder quite. op drie stuijs. zegel nogh eens - f 3 - 0 - 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------------??
Sa. totalis van d??? 1e termijn -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 78 - 0 - 0?? ??
Volght den termijn voor 6 maenden innegaende met prima April 1696?? ??
[13-04-1696]
Ao. 1696 den 13 April van Maria Hendr. Steck, wede. (van) Jacob Imansz Suijcker onder qe. op drie stuijs. zegel, ont. - f 3 - 0 -0, dito van haer bruijdegom Aren Teunisz Groenewegh, woonende in de Nieuwe Tonge, ontf. als boven, tot nader ordere van de secrts. van Nieuwe Tonge - f 3 - 0 - 0??
[14-04-1696]
Den 14 dito Johannes Rijcken, bruijdegom, met Geertien Moijers, bruijt, onder 2 quit. onder 2 actens ider van 3 stuij. zegels, ontfangen - f 6 - 0 - 0??
[20-04-1696]
Den 20 April Pieter Matthijsz Callebout, j. m., met Grietien Jacobs Groenewegh, j. dr., arbrs., vermits haer onvermogen gepermitt.t vrij van ???t middel te mogen trouwen - pro deo??
[11-05-1696]
Den 11 Meij onder 2 quit.en ider op drie stuijs. zegel, ontf. van Dirck van Elsen, bruijdegom, ende Neeltien Pietersdr van der Putten, bruijt, te samen ider drie, te samen - f 6 - 0 - 0??
[11-05-1696]
Dito van Adriaen Davits Mijs, bruijdegom, met - Cornsdr de Bruijne, bruijdt, onder 2 quit.e, ider op 6 st. zegel, ontfangen tesamen - f 12 - 0 - 0
[18-05-1696]
Den 18 Meij Lieven Jansz de Groot, j. m., ende Stijntien Willemsdr van Elsen om tesamen te mogen trouwen billiet gegeven - pro deo?? ??
[30-06--1696]
Den 30 Junij van Aren Ruijlofsz van Putten ende Lijntien Jansdr van Puroije onder quit. op 2 billietten van 3 stuijs. te samen, ontf. voor beijder trouwen - f 6 - 0 - 0?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------------------?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 36 - 0 - 0?? ??
Trouwen
Transport van vooren 5 recto -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 36 - 0 - 0
[27-07-1696]
Den 27 Julij 1696 billiet pro deo gegeven aen Jan Hendriksz Meijer en Sijbilla Puts om vrij te mogen trouwen, ergo - nihil
[08-09-1696]
Den 8 7b. 2 billietten op 3 sts. zegel gegeven aen Jan Absz Crael en Geertien Arentsdr om te trouwen, ontf. te samen van beijde - f 6 - 0 - 0
[08-09-1696]
Dito billiet pro deo gegeve aen IJsack Prsz Jonge Schout, j. m., omme met Pieternelle Prs., j. dr. te mogen trouwen - memorie
[15-09-1696]
Den 15 dito billiet pro deo gegeven aen Pieter Claesz Smit, j. m., omme met Dirkien Abrahams Gebuijs, wede. van Floris Hartogh, te mogen trouwen - memorie??
[20-09-1696]
Den 20 dito acte pro deo gegeven aen Frans Jansz van St. Onneroij, j. man, omme met Godelieff Maggielsdr Burgemr., j. d., te mogen trouwen - memorie??
[22-09-1696]
Den 22 dito acte pro deo gegeven aen Corns. Jacobsz Groenewegh, j. m., omme met Pietertie Prsdr Velthoen, wede. van Leendert Dircxe Braber, te mogen trouwen - memorie
[26-09-1696]
Den 26 dito acte pro deo gegeven aen Denis Teunisz van Tilburg ende Catalijntie Leendertsdr Meeldijk omme te mogen trouwen - memorie
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -----------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 42 - 0 - 0?? ????
Trouwen
Transport van vooren 6 recto?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 42 - 0 - 0
[27-09-1698]
Den 27 7b. 2 billietten op 12 sts. zegel gegeven aen Mar. Cornsz van der Veer en Maria Isaacx, wede. C. Zoijwijk, omme te trouwen, ontfangen te samen voor haer beijde -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 30 - 0 - 0
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------?? ?? ?? ????
Tweeden termijn expireert ultimo september 1696?? tot?? ?? ?? f 72 - 0 - 0????
Volght den termijn voor 6 maenden innegaende prima October 1696 wegens trouwen?? ?? ??
[11-10-1696]
Den 11 Octob. op 2 3 stuijvs. zegels acten gegeven aen Arij Willemsz Speck ende Leentien Mattheeusdr Braber, ontf. voort reght - f 6 - 0 - 0????
[19-10-1696]
Den 19 dito acte pro deo gegeven aen Jan Prsz van Kasant en Catalijntien Franse Niesbelt om te samen te mogen trouwen - memorie
[02-11-1696]
Den 2 Novemb. onder quitantien op 2 3 sts. zegels ontf. ???t reght van Dirck Prsz Fetris en Jannetie Prs de Jonge, j. m. en j. dr., te samen tot - f 6 - 0 - 0?? ??
[07-11-1696]
Den 9b. billiet gegeven aen Claes Hendriks Codde, jongman, met Dinghna Corns. Braber, wed. van Leunis van der Waght, om te mogen trouwen - pro deo
[15-11-1696]
Den 15 dito billiet gegeven aen Bastiaen Speck, wedr. van Cruijniertien Mols, met Barbera Gillis, wede. van Ariaen Poels, om te samen te mogen trouwen - pro deo??
[01-02-1697]
Den 1 Feb. 1 billiet op 12 sts. zegel gegeven aen Commer Willemsz Braber, woonende op Stad, en Dina Wadde, woonende alhier, omme te trouwen, ontf. (te samen) voor?? Dina Wadde alleen -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15 - 0 - 0?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ----------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 27 - 0 - 0
Trouwen
Transport van vooren 7 recto -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 27 - 0 - 0
[02-03-1697]
Den 2 Maert op 2 billietten op drie stuijvs. zegel ontfangen van Corns. Roeloffsz van Putten ende Pietertien Willems Schotsman, bruijdegom en bruijt, tsamen voor haer beijde - f 6 - 0 - 0
[16-03-1697]
Den 16 Maert op 2 zegels van 3 sts. ontfangen t reght van Dirck van Adrichem en Lijntie Pieters Beenhacker, j. m. en j. d., voor haer beijden samen - f 6 - 0 - 0?? ?? ??
[16-03-1697]
Dito Jan Marcelisz van Haer met Lena Hendriks acte gegeven omme tsamen te mogen trouwen - pro deo????
[21-03-1697]
Den 21 dito op 6 stuijvs. zegel ontf. t reght van Jacobmijna Dinghmans omme te mogen trouwen met Adriaen Mooijaert, woonende onder de Oude Tonge, tot - f 6 - 0 - 0
[30-03-1697]
Den 30 dito op 3 stuijvs. zegel ontf. t reght van Maetien Abrahams Jonckheer omme te mogen trouwen met Gerrit Luijendijk, woonende op Stad, tot - f 3 - 0 - 0?? ??
[30-03-1697]
Dito acte gegeven aen Adriaen Arensz Fulpe en Sara Imansdr Hooghwerff, j. m. en j. dr., omme te samen te mogen trouwen - pro deo??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------------
Derden termijn expireert ultimo Maert 1697 -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??48 - 0 - 0?? ??
Volght den termijn innegaande prima April 1697
[06-04-1697]
Den 6 April 1697 op 3 sts. zegel ontf. t reght van Jacob Jorisz Rubin en Barbera Nicolaes Verduijn, j. (m.) en j. dr., omme te mogen trouwen, voor haer beijden samen - f 6 - 0 - 0
Trouwen
Transport van de andere sijde -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 6 - 0 - 0
[13-04-1697]
Den 13 April 1697 van Willem Roome ende Jobjen Jacobs Drijver onder 2 actens op 3 sts. zegel ontf. voor t reght om te mogen trouwen - f 6 - 0 - 0
[15-04-1697]
Den 15 dito van Jacob Hendriksz Buijs en Jannetie Jacobs, wede. van Stoffel Creeft, onder 2 actens op 3 stuijvs. zegel ontf. voor t reght om te mogen trouwen - f 6 - 0 - 0??
[20-04-1697]
Den 20 dito acte gegeven aen Johannes Bouman en Maria de Jonge, jongman en jonge dr., omme te samen te mogen trouwen - pro deo??
[26-04-1697]
Den 26 dito acte gegeven aen Corns. van der Velt ende Paulina Jans omme te samen te mogen trouwen - pro deo?? ????
[08-07-1697]
Julij 8 acte gegeven aen Dingeman Arense Groenevelt, j. m. van alhier, voor t regt omme te mogen trouwen met Josijntje Willems, j. d., geboortig en woonaghtig in t Oudelant van Tertolen, en acte gegeven op 3 sts. zegel, daer voor ontf. - f 3 ,, 0 ,, 0?? ????
[13-07-1697]
Den 13 Julij acte gegeven aen Bastiaan Davits Cooman en Maria Jans van de Beek omme mits haer onvermogen te connen treden in houwelijk - pro deo
[02-08-1697]
Den iie Augustus acte gegeven aen Sijmon Corns. van Schouwen om met Tannetje Pieters Sleewagen in houwelijk te mogen - pro deo??
[23-08-1697]
Den 23e Augustus acte gegeven aen Louis Jansz Duijve en Maetje Andriesz, wede. van Johannis van Souten, vermits haer onvermogen te mogen trouwen en voor - pro deo
Trouwen
[10-09-1697]
Den 10. Septemb. acte gegeven aen Crijn Pieters Maes om te trouwen met Teuntje Pieters de Graeff, wed. van Frans Hermansz van Oosten - pro deo
[28-09-1697]
28. dito acte gegeven aen Gerrit Gertsz van Bringt om te trouwen met Catarijna Coolmans, beijde daggelders en van Hanover geboortigh, onder - pro deo
Volght nu den termijn ingegaen prima Octob. 1697
[13-10-1697]
Octob. 13 aen Johannis Sleewijck en Willempje Pijl, j. d., acte gegeven om met den anderen te trouwen op zegel van 3 stuijvers, ontf. - f 6 : 0 : 0
[01-11-1697]
Op den 1e Novemb. aen Aren Hendrixe Bernhardt, j. m., ende Lijntje Willemse de Jonge acte gegeven om te trouwen - pro deo
[15-11-1697]
15 9b. aen mr. Jacobus Bliek, j. m. en schoolmr. op Den Bommel, en Neeltje Jacobsz, j. dr. van de selve plaets, aldaer woonagtigh, acte gegeven om te mogen trouwen, op twee 3 strs. zegels, daervan ontf. - f 6 : 0 : 0
[29-03-1698]
1698 29 Maart aen Sr. Marijnis Cornelisse Breman acte gegeven op xii strs. zegel omme te mogen trouwen met Arentie Commersz Zeedijck, laast wede. van Ewoud Pietersz Goeree, woonen op Stadt, daar van ontfangen - f 15 : 0 : 0
[30-03-1698]
30e dito aen Magdaleentje Willemsz, wed. van Leendert Paulusz van Gennip, acte gegeven (om) te mogen trouwen met Teunis Tielemans, wed. van Stijntje ?uer? van de Oude Tonge - pro deo
Dus verre verantwoort, ???t zaijsoen geextireert ultima Maart 1698
[08-04-1698]
Den 8. April aen Dirck Willemsz Verrije acte gegeven om met Wilmpje Gerritsz, beijde van onder dese jurisdictie, te mogen trouwen en mits haer onvermogen - pro deo
[11-04-1698]
11 dito aen Leendert Tijsse van der Veught acte gegeven op een zegel van ses stuijvers om met Susannetije Jacobs, j. dr., te trouwen, als ider gehoorende onder het classe van 3 gul., daer voor ontfangen - f 6 : 0 : 0
[11-04-1698]
Dito aen Willem Paulus Vreeswijk acte gegeven op een zegel van ses st. om met Lena Jansz, wede. van Arien Willemsz Goemaet, te trouwen, en voor bijde ontfangen het regt van dien ter somme van - f 6 : 0 : 0??
[26-04-1698]
26 dito aen Pieter Corns. Goeree gegeven op een zegel van 6 st. een acte om met Sijtje Corns. Coolman, wed. van IJeman Paulusz, te mogen trouwen en zulx voor haer bijde als ider van hen gehoorende onder het classe van drie gulden?? daer voor nog involgens de ordonnantie op t trouwen geemaneert ontfangen het - f 6 : 0 : 0????
Trouwen
[23-05-1698]
1698 den 23e Meij acte gegeven aen Miggiel van Campenhout, j. m. van Hilverenb., om te mogen trouwen met Soetje Andriesz van Baelen, j. dr., alhier woonaghtigh - pro deo
[21-06-1698]
Den 21e Junij acte gegeven aen Huijbt. Cornsz de Bruijne, j. m., om te trouwen met Cornelia Jansz van de Vijver, j. dr., op twee ses sts. zegels ende voor t regt van dien ontf. te samen - f 13 : 0 : 0????
[29-06-1698]
Den 29 Junij aen Jan Tonisz Strom, j. m. van hier, acte gegeven om met Magdalena Claes, j. d., woonende in de Oude Tonge, welcke bruijt het regt aldaar onder de acte van pro deo voldaen heeft, om te mogen trouwen - pro deo
[12-07-1698]
Den xii Julij 1698 aen Crijn Pietersz van Krughte acte gegeven om met Leuntje Arentsz de Wilde, mits haer onvermogen acte gegev. om pro deo te mogen trouwen - pro deo??
[14-07-1698]
Op den 14e Julij gegeven aen Dirck Willemsz Schram, van Schiebaen, j.m., en Marie van Bara, j. d. van Drommersheijm, mits haer onvermogen acte gegeven om te mogen trouwen - pro deo?? ??
[25-07-1698]
Den 25 dito aen juff. Catrina van Erlingen. wede. van d??? Heer Maarten Bigge, acte gegeven op twee xii strs. zegel omme te mogen trouwen met d??? Heer Willem de Grijse, j. m., woonende op Stadt, daar van ontfangen - 30 ,, 0 ,, 0?? ??
[24-08-1698]
Op den 24e August. aen Cornelis Dircksen de Zeeuw, j. m., en Jobie Jansz Goeree, wede. van Claas Tijsse van der Sande, bijde woon. op den Bommel, mits haar onvermogen acte gegeven om te moghen trouwen - pro deo
[24-08-1698]
Op den 24e Augus. aen Pieter Jansz (van) Roon, j. m., woon. op den Bommel, met Elsie Claas, wede. van Maarten Cornelisz, woon. op Stadt, mits haar onvermogen acte gegeven om te moghen trouwen - pro deo
Trouwen
[10-09-1698]
Den xen 7b. 1698 Wouter Claesz van Eeuwijk, jon.m. van Varik in Gelderlant, met Cornelia Huijbertse Smoor, j. dr. alhier vandaan en woonaghtigh, acte gegeven mits haer onvermogen om met den anderen te trouwen - pro deo
Dus verre t regt van t trouwen verantwoort aen t gemeijne landt in den staet geexpireert ultimo Septem. 1698
[11-10-1698]
Den xien Octob. 1698 acte gegeven op een zegel van ses st. aen Willem Aertse de Haes om met Jannetje Corns. Vreeswijk, j. dr. uijt de Oude Tonge, te trouwen - en voor t regt ontfangen wegens den bruijdegom de somme van f 6 ,, 0 ,, 0??
[18-10-1698]
Den 18en Octob. 1698 acte gegeven aen Pieter Pietersz van Langst, j. m., geboortigh van Keijserswaart, met Catrina Adams van der Meulen, j. d., geb. van Drommersheijm, om vermits haar onvermogen te mogen trouwen - pro deo
[24-10-1698]
Den 24e Octob. 1698 actens gegeven aen Claes Cornsz van Schouwen, wed. van Neeltje Pietersz Blok, om te trouwen met Josijntje Corns. Cattestaart, wede. van Giel Jansz Raap, op twee zegels van twaalf strs., ende van hen tesamen voor t regt ontfangen - f 30 : 0 : 0????
[25-10-1698]
Den 25en Octob. 1698 acte gegeven aen Jan Huijbertsz Lagenhoeck, j. m., geboortigh van Ooltgensplaat, met Jannetie Cornelis, wed. van Pieter Verdoes, van d??? Oude Tonge, om vermits haar onvermogen te mogen trouwen - pro deo
Trouwen
[23-11-1698]
Den 23e Novemb. 1698 acte gegeven aen Jan Jansz Sleewijck, j. m., om met Jannetie Jansz van Schouwen, j. d., beijde woonend op den Bommel, te mogen trouwen - pro deo
[16-01-1699]
1699 den 16 Janu. 1699 aen Abraham Branderhoeve en IJohanna de Haas acte gegeven op twee 12 strs. zegels om met den anderen te mogen trouwen en voor t re(g)t te samen ontfangen - f 30 : 0 : 0
[28-01-1699]
Den 28e Janu. 1699 acte gegeven aen Leendert Cornelisse van der Weel, j. m., om met IJohanna van Oeveren, j. d., bijde onder dese ijurisdictie woonachtich, te mogen trouwen - pro deo
Dus verre t regt van t trouwen verantwoort in den staet geexpireert ultimo Maert 1699??
[18-04-1699]
Den 18 April 1699 acte gegeven aen IJacob IJansz van Geldermalsen, j. m., woonend in de Nieuwe Tonge, om met Maetien Aerts, j. d., woonend onder de ijurisdictie van Ooltgensplaat, te mogen trouwen - pro deo
[25-04-1699]
Den 25 dito aen IJan Schotsman en Adriaentie Ruijloffse Vel acte gegeven op twee drie strs. zegels om met den anderen te mogen trouwen, en voor t regt van dien ontfangen te samen - 6 ,, 0 ,, 0
[02-05-1699]
Den 2 Meij Rochus Michielse Troost ende Neeltje Leunisz van Puroije acte gegeven om te trouwen, op een ses st. zegel en de voor t regt als ijder van haer gehoorende onder het classis van drie gulden, ontfangen - 6 ,, 0 ,, 0??
[02-05-1699]
Dito Reijnier Janse Houps ende Barbel Denen acte gegeven om te trouwen onder den acte van - pro deo
[02-05-1699]
Adrianis de Jonge ende Johanna van den Saart acte gegeven om te trouwen, voor haer beijde op een ses st. zegel en voor t regt van dien ontfangen - f 6 ,, 0 ,, 0
Trouwen
[16-05-1699]
Den 16 Meij 1699 aen Jan Cornsz Back & Pieternelletje Slis acte gegeven om met den anderen te trouwen, vermits haer onvermogen ten aansien van t regt op t trouwen geemaneert - pro deo
[04-07-1699]
Den 4en IJulij 1699 acte gegeven op twee 3 strs. zegels aen IJohannis Troost en Cornelia van de Vijver om met den anderen te mogen trouwen, en voor t recht van dien ontfangen - 6 ,, 0 ,, 0
[25-07-1699]
Den 25en IJulij 1699 acte gegeven op twee 3 strs. zegels aen Arie Jonasse Paassen en Dijna Davits van der Zaagh om met den anderen te mogen trouwen, en voor t recht van dien ontfangen - 6 ,, 0 ,, 0
[25-08-1699]
Den 25 Augus. 1699 Lodewijck Antonisse van ???t Ende en Adriaentie Maartens acte gegeven om te mogen trouwen onder een acte van - pro deo
[12-09-1699]
Den 12e Septemb. 1699 acte gegeven op twee 3 strs. zegels aen IJan IJansz Rommersz en Teuntie Huijbertsz van den Dijk om met den anderen te mogen trouwen, en voor t regt van dien ontfangen - 6 ,, 0 ,, 0
[19-09-1699]
Den 19e September 1699 aen Pieter Poulusse Wouwerman en Marijtie Pieters Priem acte gegeven om te mogen trouwen onder een acte van - pro deo
[26-09-1699]
Den 26e Septemb. 1699 aen Aert Rijsdijck en Maetie Dammis acte gegeven om te mogen trouwen onder een acte van - pro deo
Dus verre ???t regt van ???t trouwen verantwoort, in den staat geexpireert ultimo Septemb. 1699
[09-10-1699]
Den 9 Octob. 1699 aen Gerrit Michielse van Hulst en Barber Huijbersz Smoor acte gegeven om te mogen trouwen onder een acte van - pro deo
Trouwen
[19-11-1699]
Den 19e Novemb. 1699 acte gegeven op een 3 strs. zegel aen Trijntie Hendrix, woonend op den Bommel, om met Sijmon Ariensz de Groot, woonend tot Blijswijk, te mogen trouwen, en voor t regt van dien ontfangen - f 3 ,, 0 ,, 0
[28-11-1699]
Den 28 Novemb. 1699 acte gegeven op een ses in plaats van 2 drie strs. zegels aen IJan Huijge en Lijsbet Arensz Lelienburgh om met den anderen te mogen trouwen, en voor het regt van haar beijden ontfangen - f 6 ,, 0 ,, 0
[03-12-1699]
Den 3e Decemb. 1699 acte gegeven op twee ses strs. zegels aen Willem Eeuwoutsz Goeree ende Lena Hendrix Kievith om met den anderen te mogen trouwen, ende voor t regt van haar beijden ontfangen - f 12 ,, 0 ,, 0??
[22-01-1700]
1700 den 22 IJann. acte gegeven op twee drie strs. zegels aen IJacob IJsebrantsz van de Tonnekreek en Neeltie Cornelisz Groenewegh om met den anderen te mogen trouwen, en voor t regt van haar beijden ontfangen - f 6 ,, 0 ,, 0
[23-01-1700]
Den 23 dito aen Anthonij Cornelisse Michielse ende Christina Pieters Stolck acte gegeven om te mogen trouwen onder een acte van - pro deo
[12-02-1700]
Den 12e Feb. 1700 acte gegeven op een ses strs. zegel aen Willem Eeuwoutsz Goeree om met Trijntie IJansz, woonende tot Gouda, te mogen trouwen, en voor t regt van de bruijdegom alleen ontfangen - f 6 ,, 0 ,, 0??
Siet ende vervolght op p 34 recto
Trouwen
[18-03-1700]
1700 den 18 Maart 1700 acte gegeven op twee ses strs. zegels aen Arien Willemsz Braber ende Helena Dingemans van der Braack om met den anderen te mogen trouwen, en voor t regt van haar beijden ontfangen - f 12 ,, 0 ,, 0, segge f 12 ,, 0 ,, 0
[20-03-1700]
Den 20e dito acte gegeven aen Cornelis Arentsz Hoevenaar, ij. m., geboortich van Roosendaal, met Lijsbet Gelijnse, wed. van Corns. Reijnierse Wapens, geboortich van Sprundel, om vermits haar onvermogen te mogen trouwen - pro deo??
Dus verre ???t regt van ???t trouwen verantwoort aen ???t gemeijne landt, in den staat geexpireert ultimo Maart 1700??
[08-04-1700]
Den 8 April 1700 aen IJohannes Nijsse ende Apolonia Bodt, laast wed. van Adriaen Santboer, acte gegeven op twee drie strs. zegels om met den anderen te mogen trouwen, en voor ???t regt van dien voor haar beijden ontfangen - f 6 ,, 0 ,, 0
[09-04-1700]
Den 9e dito acte gegeven aen Gijsbert Wouterse van Werkendam, j. m., met Maatie Goossens, j. d., beijde geboortich alhier, omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[10-04-1700]
Den 10e dito acte gegeven aen Corns. IJansz Kempenaar, ij. m., met Wijve Huijbertsz Smoor, ij. d., beijde onder dese ijurisdictie geboortich, omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo??
Trouwen
[10-04-1700]
Dato noch acte gegeven aen David Davidse Coman, ij. m., en Lijntie Marcelis, ij. d., beijde woonende alhier, omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[21-04-1700]
Den 21e dito acte gegeven aen Hendrick IJansz van Leeuwen, ij. m., en Ariaentie Adriaensz, ij. d., beijde woonende alhier, om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[27-04-1700]
Den 27e dito IJan Louwensz Block, ij. m., en Anneken Pieters, ij. d., beijde woonende alhier, acte gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo??
[30-04-1700]
Den 30e dito aen Pieter Cornelisse Kievit, ij. m., en Maertien Ariens, ij. dr., beijde woonende alhier, acte gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[07-05-1700]
Den 7e Maij 1700 aen IJan Lodders, ij. m., en Lijsbet Smout, wed. van Aelb. Gebuijs, acte gegeven op een ses in plaatse van 2 drie strs. zegels, en mitsdien voor haar beijden ontfangen - 6 ,, - ,, -
[29-05-1700]
Den 29e Meij 1700 aen Georg Alani ende Elsebeth Abreson van Halteren, beijde woon(en)de buijten dese ijurisdictie, acte gegeven op ses strs. in plaatse van twee drie strs. zegels, en voor ???t regt van dien bet. - 6 ,, 0 ,, 0
[05-06-1700]
Den 5 IJunij 1700 aen Cornelis Wouterse van Werkendam ende Pleuntie IJans Meerman acte gegeven om te mogen trouwen - pro deo
Trouwen
[12-06-1700]
Den 12 Junij 1700 aen Hendrick Hendrickxe van Halen, jongman, en Neeltie Pieters, wed. van Jan Jansz van Noorden, beijde woonende alhier, acte gegeven om te trouwen - pro deo
[17-06-1700]
Den 17. dito aen Willem Cornelisse Voorbeijtel, ij. m., geboortich van Sommelsdijk, en Neeltie Stampers, ij. dr., beijde woonende op den Bommel, acte gegeven om te trouwen - pro deo
[01-07-1700]
Den 1. Julij aen IJsebrant IJansz van de Tonnekreeck, wedr.van Willemtie Slis, en Teuntie Gerrits Stamper, j. dr., acte gegeven op twee drie strs. zegels, en mitsdien voor ???t regt voor haar beijde ontfangen - f 6 ,, - ,, -
[02-07-1700]
Den 2 IJulij aen IJan Cornelisse Kievit, ij. m., en Cornelia Dirx, ij. d, beijde woonende alhier, acte gegeven om te mogen trouwen - pro deo?? ??
[10-07-1700]
Den 10. dito aen Pieter Lourisse Stellenaar en Lijntie Pieters Cromdijck acte gegeven om met den anderen te trouwen - pro deo??
[26-07-1700]
Den 26. dito aen Arij IJacobsz de Wilt en?? IJannetie IJans de Vos acte gegeven om met den anderen te trouwen - pro deo
[24-09-1700]
Den 24e Septemb. 1700 aen IJan Meijer en Elisabeth Coenraadt acte gegeven om met den anderen te trouwen - pro deo
Dus verre ???t regt van trouwen verantwoort, in den staat geexpireert ultimo 7b. 1700
[16-10-1700]
Den 16e Octob. 1700 acte gegeven op twee drie strs. zegels aen Gerrit Engelsz Capteijn en Geertie Aartse van Kerkhoven om met den anderen te trouwen, en mitsdien voor haar beijden ontfangen f 6 ,, 0 ,, 0
Trouwen
[19-10-1700]
Den 19 Octob. acte gegeven aen Dirck Cornelisse Cool en Abigael IJans van der Stadt omme te mogen trouwen - pro deo
[23-10-1700]
Den 23e dito actens gegeven op twee 3 strs. zegels aen Lamb. Marijnisz Decker, ij. m., geb. in Oude Tonge, en Pieternelletie Cornsz Coole, wede. van Pieter Nicolaasz de Waal, en mitsdien voor ???t regt van haar beijde betaalt - 6 ,, 0 ,, 0?? ??
[06-11-1700]
Den 6 Novemb. 1700 actens gegeven op twee drie strs. zegels aen Corns. IJansz van Putten, ij. m., en Annetie Coesaarts, wede. van Maarten Leendertsz Vel, en mits dien voor ???s landts regt betaalt - 6 ,, 0 ,, 0
[06-11-1700]
Dato ver? acte gegeven aen Gerrit Poulusse, geb. van Nimwegen, en Geertruij IJansz Kreeckels, geb. van Gelekercke, om te mogen trouwen - pro deo??
[24-11-1700]
Den 24e Novemb. 1700 acte op drie strs. zegel gegevn aen Rochus Troost omme te mogen trouwen met Grietie IJans Weijman, woonende op Dubbeldam, waar van ???t reght aldaar betaalt is, en wegens hem ontfangen - f 3 ,, 0 ,, 0?? ??
[10-12-1700]
Den 10e Decemb. 1700 acte gegeven op twee drie strs. (zegel) aen Sijmon?? Widbol, ij. m., en Cornelia Dingemansz van St. Annelant, wed. van Hugo van Gorkum, om te trouwen, en voor ???t reght van haar beijden ontfangen f 6 ,, 0 ,, 0
Trouwen
[07-01-1701]
Den 7en IJann. 1701 acte gegeven op een 12 strs. zegel aen Maria de Bruijne, ij. dr., woonende in de polder den ouden Block, om met IJohannis Beenhouwer, woonende tot Dirxlandt, te trouwen, ende voor ???t regt van haar alleen ontfangen - f 15 ,, 0 ,, 0
[27-01-1701]
Den 27en IJann. 1701 aen IJacobus Cornelis Meijniert acte gegeven om met Grietie Huijbertsz Smoor te mogen trouwen - pro deo
[29-01-1701]
Den 29en IJann. 1701 acte gegeven aen Corns. Matthijsse van Santen, ij. m., geboortigh in ???t Ouwelandt van Steenbergen, en IJannetie IJansz Bruijntgens, ij. dr., geb. onder Zevenbergen, om te mogen trouwen - pro deo
[09-02-1701]
Den 9. Feb. 1701 acte gegeven aen Claas Woutersz Verduijn ende Geertie Crijnse om te trouwen - pro deo
[28-03-1701]
Den 28e Maart 1701 acte gegeven aen IJan IJacobse Koge ende Stijntie Hendriks, beijde woonende op den Bommel, om te trouwen?? - pro deo????
Dus verre ???t regt van ???t trouwen verantwoordt, in den staat geexpireert ultimo Maart 1701 - memorie
[09-04-1701]
Den 9e April 1701 acte gegeven aen Corns. Adriaensz van Boven en Engeltie Flore omme te trouwen - pro deo
Trouwen
[16-04-1701]
Den 16e April 1701 aen Gerrit IJansz Boomaers en Pieternelletie Hendriks acte gegeven omme te trouwen - pro deo
[28-04-1701]
Den 28e April aen Willem Keuninghs van der Linde ende Tanneke IJoris van Drom actens gegeven op 2 drie strs. zegels om te mogen trouwen, en voor het reght van haar beijden ontfangen - 6 ,, 0 ,, 0
[30-04-1701]
Den 30en April 1701 aen Antonij Claasz Pelle ende Truijtie Arensz Vogelaar acte gegeven om te trouwen - pro deo
[06-05-1701]
Den 6en Meij aen Arien Maartense ende Pieternelletie Aerts Boots acte gegeven om te trouwen - pro deo??
[07-05-1701]
Den 7e dito heeft Dirk van Gelder, woonende op den Bommel, alhier ter secretarije bekent gemaakt dat hij op Roon met Adriana Verhuijts in ondertrouw was opgenomen, waar van hij exibeerde twee actens ijeder op drie strs. zegels, dat het regt van haar beijden op Roon voornt. was betaalt - memorie
[14-05-101]
Den 14e dito aen IJan Hansz Klijn en Maria Anthonis acte gegeven om te trouwen - pro deo
[15-05-1701]
Den 15en dito aen Samuel Reijniersz van den Bergh en Annetien Arents acte gegeven om te trouwen - pro deo
Trouwen
[26-06-1701]
Den 26en IJunij 1701 aen Teunis Leendertse Mosselman en IJannetie Arens Geelgout billiet gegeven om te trouwen - pro deo
[09-07-1701]
Den 9e IJulij 1701 aen Aren Huijge en Annetie van der Elst billi(e)t gegeven om te trouwen - pro deo
[09-07-1701]
Dato voorsn. aen Wissel Aernoutsz en Cathalina Dirx Haseloop billi(e)t gegeven omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[22-07-1701]
Den 22en dito aen Willem Rijswerker, ij. m., en Lena Pieters Hamer, wed. van Aelbreght Gastelaar, actens gegeven op twee drie strs. zegels om te mogen trouwen, en voor ???t regt van haar beijden betaalt - 6 ,, 0 ,, 0??
[06-08-1701]
Den 6en Augustij 1701 aen Helena Hendriks Kievit billiet gegeven om met Abraham Pieterse de Ruijter, ij. m., woonende in de Oude Tonge, te mogen trouwen - pro deo??
Trouwen
[26-08-1701]
Op den 26en Augustij 1701 aen IJan IJanse Tin en IJannetie IJansz de Haan billiet gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[14-09-1701]
Den 14en Septemb. aen IJohannis Bouwman, weduwenr. van Maria de IJongh, en Maria Vosch, ij. dr., geb. van Oud Claaswaal, actens gegeven op twee drie strs. segels omme met den anderen te mogen trouwen, en mitsdien voor haar beijden betaalt - 6 ,, 0 ,, 0
[25-09-1701]
Den 25en dito aen IJacobus Louwisse Stellenaar en Helena Gerrits billiet gegeven om met den anderen te trouwen - pro deo??
Dus verre verantwoort ???t regt van trouwen, in den staat geexpireert ultimo Septemb. 1701 - memorie
[12-10-1701]
Den 12en Octob. aen Pr. Laurisse Stellenaar, weduwenaar van Lijntie Pieters, ende IJannetie Claesse Coert, ij. d., bil(l)iet gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[21-10-1701]
Den 21en dito aen Govert Willemse van Brakel, woonende op den Bommel, ende Maria Gertse van Barendregt, ij. d., geboortigh van Ooltgensplaat, billiet gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo??
Trouwen
[22-10-1701]
Den 22en dito aen Gerrit Andriesse van Balen, weduwenaar van Marijtie Pietersz Sleeuwagen, en Maria Leenderse Verhoogh, ij. d., beijde woonende in Ooltgensplate, biliet gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
??[29-10-1701]
Den 29. Octob. 1701 aen Hub. Pietersz van den Berg, jongman, ende Maria Jans Schraets, j. dr., beijde woonende onder dese jurisdictie, biljet gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[18-11-1701]
Den 18en Novembr. aen Lijsbeth Gielse Gastelaer, ij. d., woonaghtigh op den Bommel, biliet gegeven om met Pieter IJakopse Noordijcke, ij. m., woonaghtigh op Middelharnas, om te mogen trouwen - pro deo
[17-01-1702]
Den 17en IJanuarij 1702 acte gegeven op een ses strs. zegel aen Leendert van Aacken, weduwenaar van Neeltie Flippe Trompert, woonende op den Bommel, om met Catharina Sijdervelt, wede. van IJan Arens Stapel, woonende tot Sommelsdijck, om te trouwen, en voor ???t reght van hem alleen betaalt tot - f 6 ,, 0 ,, 0
Trouwen
[22-01-1702]
Den 22en IJann. 1702?? aen Michiel Michielse van Hulst, ij. m., billiet gegeven omme met Ariaentie Teunis Groenewegh, ij. dr., woonende onder Dirxlandt, te mogen trouwen - pro deo
[03-02-1702]
Den 3en Febij. aen Gerrit Tiggelman ende Lidia Cornelis Huijsman actens gegeven op twee ses strs. zegels, en mitsdien voor haar beijdens regt betaalt - f 12 ,, 0 ,, 0??
[22-02-1702]
Op den 22en Feb. aen Jacobus Corns. Meijniert, wede. van Grietien Huijberts Smoor, biliet gegeven omme met Willemijntie Corns. van der Weel, ij. d., te mogen trouwen - pro deo
[11-03-1702]
Op den 11en Meert aen Hendr. Jacobse Jonckheer, wede. van Willemtie IJans Meerman, biliet gegeven omme met Maetie Meertens Noppe, wede. van Teus Marinus Vinck, te mogen trouwen - pro deo
[17-03-1702]
Op den 17en Meert 1702 acte op drie strs. zegel gegeven aen Leendert Willemse Braber, ij. m., woonaghtigh op Stadt, omme met Annetie Leenders van Putten, j. d., woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplate, te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van haer alleen betaalt - 3 ,, 0 ,, 0??
Trouwen
[18-03-1702]
Op den 18en Meert 1702 biliet gegeven aen Jan Jillis Boogert omme met Ermptie IJans te mogen trouwen - pro deo
[31-03-1703]
Op den laasten dito 1702 biliet gegeven aen Johannis Johannisz van Goederhijden, j. m., woonaghtigh op den Bommel, omme met Neeltie Jans de Ronde, j. d., woonaghtigh onder Cappel, te trouwen - pro deo
Dus verre verantwoort ???t reght van trouwen, in den staat geexpireert ultimo Maart 1702 - memorie
[08-04-1702]
Op den 8en April biliet gegeven aen Dirk Pieterse van Santen, j. m., en Teuntien Everts Poelman, j. d., beijde woonaghtigh onder den Bommel, omme te mogen trouwen - pro deo
[20-04-1702]
Op den 20en dito aen Arij Gerritsz Spruijt, j. m., en Trijntie IJansz, wede. van Willem Eeuwoutsz Goeree, actens gegeven op 2 drie strs. segels, en mitsdien voor ???t reght van haer beijde betaelt - 6 ,, 0 ,, 0??
[23-04-1702]
Op den 23en dito aen Jannetien Arens Triumphant, j. d., woonende alhier, biliet gegeven omme met Jacobus Swaenenburgh, j. m., woonende tot Rotterdam, te mogen trouwen - pro deo
Trouwen
[27-04-1702]
Op den 27en dito aen Schalck Corns. Hoorenaer, j. m., en Fransie Willemsz Roome, j. d., beijde woonende onder deese jurisdictie, biliett gegeven omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[13-05-1702]
Op den 13e Meij aen Pieter IJans de Groeve, j. m., biliet gegeven omme met Marijtie Simons Blankkenbijll, ij. d., te mogen trouwen - pro deo
[25-05-1702]
Op den 25en dito aen Corns. Willemsz Smit, wedr. van Lijsbeth Jansz Zuijdijck, omme met Godelijff Willems Braber, j. d., beijde woonaghtigh onder den Bommel, biliet gegeven omme te mogen trouwen - pro deo
[08-06-1702]
Op den 8en IJunij is er aen IJan Adriaansz Voogel, woont tot Thoolen, ende Saartie IJans van de Tonnekreeck,?? woonende alhier, actens gegeven op twee drie strs. segel om te mogen trouwen, en voor ???t regt van haar beijden betaalt - f 6 ,, 0 ,, 0??
[09-06-1702]
Op den 9en dito biliet gegeven aen Jan Pietersz Maes, woonende onder den Bommel, en Catharina Vos, geboortigh tot Burk, mede woonende alhier, omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
Trouwen
[30-06-1702]
Op den 30en dito aen Rombout Romboutsz de Buijser en Trijntie Willems Schotsman acte op twee drie strs. zegels gegeven om met den anderen te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t gemeenelants regt van haer beijden betaelt - 6 ,, 0 ,, 0
[01-07-1702]
Op den 1en IJulij aen Reijnier Eskens, geboortigh tot Ceunensigh onder het keurvorstendom van Nieuwburgh, en Catharina Prs. Schoemaker, mede geb. aldaer, biliet gegeven omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[07-07-1702]
Op den 7e dito aen Frans van den Bergh, wede. van Lena Bastiaens Clompe, en Heijndricke Gerritsz Molin, ij. d., geboortigh tot Westmaes, mede woonende alhier, actens op twee drie strs. zegel gegeven om met den anderen te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van haer beijden betaelt de somme van - f 6 ,, 0 ,, 0
[07-07-1702]
Dato voorsn. nogh twee actens op drie strs. segels gegeven aen Aernouth Coolputh, wedr. van Nelletie Cruijthoffs, en Catharina van den Bos, j. d., beijde woonaghtigh alhier, omme met den anderen te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van dien betaelt - f 6 ,, 0 ,, 0??
Trouwen
[30-07-1702]
Den 30en IJulij 1702 aen Arien Mattheusz Bax en Geertie Crijns biliet gegeven om te mogen trouwen - pro deo
[07-09-1702]
Den 7e Septemb. twee actens op drie strs. zegel gegeven aen IJan Maur. van Kempen omme met Lidia Teeus Braber te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van haer beijden betaelt - f 6 ,, 0 ,, 0
[07-09-1702]
Billiet gegeven aen IJan Teunisz Deuge en Sijbilla Arens van den Bergh, vreemdelingen, om te trouwen - pro deo
[09-09-1702]
Den 9e dito twee actens op drie strs. zegels gegeven aen IJacob Hendrickse Barnaerdt omme met Lijsbeth Adriaens Smoor, laest wede. van Jan Lodder, te mogen trouwen, en mitsdien voor haer beijden betaelt - 6 ,, 0 ,, 0????
[14-09-1702]
Den 14e dito aen Corns. Dirxe de Zeeuw biliet gegeven omme met Lena IJansz Visser te mogen trouwen - pro deo??
Dus verre verantwoordt ???t reght van trouwen, in den staat geexpireert ultimo 7br 1702 - memorie
[03-11-1702]
Den 3en Novemb. 1702 aen Aert Flore Pels en IJacoba IJacobs Punt billiet gegeven om te trouwen - pro deo
[03-11-1702]
Dato voornoemd twee actens op twee sts. zegel geschr. aen Besteman IJansz Cabbos en Blasijntie Willemsz, wede. van Pieter van Houcken (om) te mogen trouwen en mitsdien betaelt - 12 ,, 0 ,, 0
[04-11-1702]
Den 4en dito biliet gegeven aen Gabriel Hanenbergh, ij. m., geboortigh van Sirikzee, omme met Erremtie Andries van Balen, ij. d., geb. en beijde woonaghtigh alhier, te mogen trouwen - pro deo
[09-11-1702]
Den 9e?? ab. 1702 1 biliet gegeven aen Cornelis Claesse Coert, j. m., met Maetie Wouters van Beest, j. d., beijde woonende onder dese jurisdictie, (om) te mogen trouwen - pro deo??
[22-11-1702]
Den 22e dito aen Lodewijck Antonisz van ???t Ende, wede. van Annetie Meertens Wagemaker, en Annetie Cornsz Wagemaker, j. d., beijde woonende alhier, biliet gegeven om te mogen trouwen - pro deo
[06-01-1703]
Den 6e Jannu. 1703 biliet gegeven aen Johannis Hendrikse, wede. van Maetie Wouters van Tilburgh omme met Barbel IJansz, j. d., te mogen trouwen - pro deo??
1703 Trouwen
[24-02-1703]
Den 24en Feb. 1703 biliet gegeven aen Leendert van Schouwen om met Pietertie Antonisz van der Weel te mogen trouwen - pro deo
[01-03-1703]
Den 1en Maert biliet gegeven aen IJan Kievidt, wedr. van Cornelia Dirx Gaveel, omme met Jannetie Willemsz Braber te mogen trouwen - pro deo??
[02-03-1703]
Den 2en dito twee actens ijeder op ses strs. zegels gegeven aen Dirck van Gelder en Saartie Dingemans, wed. van Leendert Zuijdwerff, en mitsdien voor haar beijden betaalt - f 12 ,, 0 ,, 0
[07-03-1703]
Den 7e dito biliet gegeven aen Leendert Cnape omme met Barbel Meertensz te mogen trouwen - pro deo
Dus verre verantwoort ???t regt van trouwen, in den staat geexpireert ultimo Maart 1703
[07-04-1703]
Den 7en April 1703 aen IJan Abrahamsz van der Saart actens op twee ses sts. zegels gegeven omme met Geertie Leendersz Creepelman, wede. van Witte Dingemansz van St. Annelanth, te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van haar beijden betaalt - f 12 ,, 0 ,, 0??
[09-04-1703]
Den 9en dito biliet gegeven aen IJman Leenderse Mosselman, ij. m., omme met Maetie IJacobs Croon , ij. d., te mogen trouwen - pro deo
[21-04-1703]
Den 21en dito twee actens ijder op drie stuijvers zegel gegeven aen Corns. Crijnse Bliek, i. m., omme met Grietie Willemse, ij. d., te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van haar beijden betaelt - 6 ,, 0 ,, 0
[03-05-1703]
Den 3en Meij acte op ses sts. zegel gegeven aen Corns. IJansz van de Vijver, ij. m., woonende alhier in Ooltgensplaate, omme met Dijna Cornsz Groukous, wede. van Corns. IJansz Quack, woonende op Statt, te mogen trouwen ende mitsdien voor ???t reght betaelt van hem alleen - 6 ,, 0 ,, 0??
[05-05-1703]
Den 5e dito billiet gegeven aen David Davits Coman omme met Ariaantie Jans van Jle te mogen trouwen - pro deo
[11-05-1703]
Den 11e dito acte op drie sts. zegel gegeven aen Corns. IJansz Croonenburgh, wedr. van Teuntie Cornelis de Veugel, omme met Ariaantie -, wede. van -, woonende op den Hitsoort, te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van hem alleen betaelt - 3 ,, - , den 6 Julij 1797 hier van copie voor juffrouw Johanna V?eijl, wedue van de Casteele, uijtgemaekt
[08-06-1703]
Den 8e Junij aen Marinus Cornelis, wede. van Maria IJans van der Veer, twee actens op ses sts. segels gegeven omme met Marijtie Willems Goutswaert, ij.d, te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t regt van haer beijden betaalt - f 12 ,, 0 ,, 0
[22-06-1703]
Den 22e dito biliet gegeven aen Lijsb. IJacob. den Ouden, woonende alhier, omme met Balten Melcherse Stegeman, woonende op Stadt, te mogen trouwen - pro deo
[23-06-1703]
Den 23en dito aen Teunis Blommendaal en Cornelia Huijbregts Kramers billiet gegeven om te mogen trouwen - pro deo
Trouwen 1703
[30-06-1703]
Den 30e dito biliet gegeven aen IJacob Adriaensz Tolenaer, ij. m., om met Bastiaentie Leenders van der Waght, ij. d., te mogen trouwen - pro deo
[18-08-1703]
Den 18en Augustij aen Herman Christoffelse, wedr. van Geertruij Aelberts, omme met Grietie Beerents, ij. d., te mogen trouwen - pro deo
[24-08-1703]
Den 24e dito biliet gegeven aen Corns. Willemse Coolman, wedr. van IJannetie Pieters de Graaff, omme met Anneke Flore Pels, wede. van IJan Marinusse -, te mogen trouwen - pro deo
[14-09-1703]
Den 14e 7b. 1703 biliet gegeven aen IJannetie IJansz B?, j. d., woonende alhier, omme met Abraham Abrahamse van Dalen, j. m., woonende op Stadt, te mogen trouwen - pro deo??
Dus verre verantwoort ???t reght van trouwen, in den staat geexpireert ultimo September 1703
[03-11-1703]
Den 3en 9b. biliet gegeven aen Jacobus den Ouden omme met Cornelia Pieters van de Groof te mogen trouwen - pro deo
1703 Trouwen
[30-12-1703]
Den 30e xb. 1703 biliet gegeven aen Huijgh Wils, j.m., wedr. van IJannetie Pieters, omme met Marijtie Gijsberse, j. d., te mogen trouwen - pro deo
[24-03-1704]
1704 den 24en Maert biliet gegeven aen Wouter Claesse van Varik, wedr. van Cornelia Huijb. Smoor, en Cornelia Davits Coman, j. d., (om) te mogen trouwen - pro deo
[26-03-1704]
Den 26e dito biliet gegeven aen Corns. IJmanse van Goeree, j. m., en Leuntie Cornsz, wede. van IJacob Adamse, om te mogen trouwen - pro deo
Dus verre verantwoort ???t reght van ???t trouwen, in den staat geexpireert ultimo Maert 1704
[01-04-1704]
Den 1e April aen Wouter Claasse Verduijn, ij. m., en Dirckie Pieters van Santen, ij. d., bijde woonende onder den Bommel, biljet gegeven om te mogen trouwen - pro deo
[04-04-1704]
Den 4e dito aen Gillis Tiese, wedr. van Pieternelle van der Velde, en Sijtie Jans, j. d., biljet gegeven om met den anderen te mogen trouwen - pro deo??
1704 Trouwen
[10-04-1704]
Den 10en dito biljet gegeven aen Jan Willemse Vlamingh, j. m., omme met Maatie Pieters Bliek, j. d., te mogen trouwen - pro deo
[12-04-1704]
Den 12en dito biljet gegeven aen Corns. Maertense Bal, wedr. van Lijsbeth Gerrits van ???t Zuijtlant, omme met Aaltie Stoffels Creeft, j. dr., te mogen trouwen - pro deo??
[17-04-1704]
Den 17en dito twee actens op drie sts. zegels gegeven aen IJan Corns. de Groot, wedr. van IJannetien Aarens Braber, omme met Sijtie Claes, wede. van Aart de Haas te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t reght van haer beijden bet. met - f 6 ,, 0 ,, 0??
[01-05-1704]
Den 1e Meij twee actens op drie sts. zegels gegeven aen Elias Beauqui, wedr. van Claesie Coopmans, omme met Jacomijntie de Groot te mogen trouwen, en mitsdien voor ???t regt van haer beijden bet. - f 6 ,, 0 ,, 0?? ??
1704 Begraven (moet zijn Trouwen)
[03-05-1704]
Den 3en dito biliet gegeven aen Corns. Aderk. van Klink, wedr. van Jannetie Jansz Overbekes, omme met Lijsbeth Corns., wede. van IJan Gerritse de Haa??? te mogen trouwen - pro deo??
[15-05-1704]
Den 15e dito biliet gegeven aen Abraham Fransman, wedr. van Maetie IJans de Groot, omme met Trijntie Aalbregts Corendijcker, j. d., te mogen trouwen - pro deo
[05-06-1704]
Den 5en Junij actens op twee drie sts. zegels gegeven aen Jacobus Blieck omme met Elisabeth Gerrits Verheul te mogen trouwen, en voor ???t regt van haar beijden bet. - f 6 ,, 0 ,, 0??
[20-06-1704]
Den 20en dito acte op twee drie sts. zegels gegeven aen Commer Willemse Braber omme met Susannetie Pieters Braber te mogen trouwen, en voor ???t regt van haer beijden bet. - f 6 ,, 0 ,, 0??
1704 Trouwen
[14-07-1704]
Den 14e Julij biliet gegeven aen Cornelis Pieterse Vermaet, j. m., ende Saertien IJemans, wede. van Adriaan Fulp, omme te mogen trouwen - pro deo??
[16-07-1704]
Den 16e dito biliet gegeven aen Antonij Roskam, wedr. van Cornelia Adriaens, en Grietie Ariens, wed. van Leendert van der Vlught, omme te mogen trouwen - pro deo
[01-08-1704]
Den 1e Augustij biliet gegeven aen Corns. Bastiaensz Speck omme met Lena Castelijn te mogen trouwen - pro deo
[08-08-1704]
Den 8e dito biliet gegeven aen Andries Clincknagel, wedr. van Aaltien Antonis, omme met Angenita Weets, j. dr., te mogen trouwen - pro deo
[10-08-1704]
Den 10e dito biliet gegeven aen Corns. Willemse Smith, wedr. van Hadelijff Willems, omme met Tannetie Joris, wed. van Willem van der Linde, te mogen trouwen - pro deo
[22-08-1704]
Den 22e dito biliet gegeven aen Frans Jansse van St. Onneroij omme met IJtie Corns. van der Wie te mogen trouwen - pro deo

[11-09-1704]
Den 11e Septemb. biliet gegeven aen Lodewijck Leenderse Braber omme met Pietertie Leenders Stalper te mogen - pro deo
Trouwen 1704
[15-09-1704]
Den 15en dito acte op drie sts. zegel gegeven aen Benjamin, j. m., woonende op den Bommel, omme met Sijtie Barents Cort, j. d., wonende tot Papendregt, te mogen trouwen, ende voor ???t regt van de bruijdegom alleen ontfangen - f 3 : 0 : 0??
[15-09-1704]
Dato voorsz. biliet gegeven aen Crijn Cornelis van der Weel, j. m., omme met Jannetie Teuwis Stalper, j. dr., te mogen trouwen - pro deo
Dus verre verantwoort ???t regt van ???t trouwen, in den staat geexpireert ultimo Septemb. 1704
[05-10-1704]
Den 5e Octob. biliet gegeven aen Lucas Leendertse van der Wagt, j. m., ende Pleuntien Huijge, j. dr., omme met malkanderen te mogen trouwen - pro deo
[11-10-1704]
Den 11e dito acte op twee drie sts. segels aen Pieter Jorisse Schaveel (gegeven) omme met Annetie van der Eijden te mogen trouwen, ende voor ???t reght van haer bijden betaelt - f 6 : 0 : 0
[24-10-1704]
Den 24e dito biljet gegeven aen Pieter Claesse Smith omme met Aeltie Laurens te mogen trouwen - pro deo
[25-10-1704]
Den 25e dito biljet gegeven aen Corns. Wouterse van Werkendam omme met Tannetie Pieters Sleeuwagen te mogen trouwen - pro deo??
[30-10-1704]
Den 30e dito biliet gegeven aen Cornelis Cornelisse Croon omme met Angenita IJacobs Cats te mogen trouwen - pro deo
[14-11-1704]
Den 14e Novemb. biljet gegeven aen Claes Cornsz van Son omme met Lijsbeth Ariens te mogen trouwen - pro deo
Trouwen 1704
[21-11-1704]
Den 21e dito biliet gegeven aen Jan Pieterse Maas omme met Arijaentie Jacobs te mogen trouwen - pro deo
[28-11-1704]
Den 28e dito aen Dirck Meijer twee actens op drie stuijvs. segels gegeven omme met Cornelia van de Vijver te mogen trouwen, ende voor ???t regt van haer bijden betaelt - f 6 : 0 : 0??
[28-11-1704]
Dato voorsz. aen Jan Heeringh twee actens op drie stuijvs. segels gegeven omme met Sara van de Vijver te mogen trouwen, ende voor ???t regt van haer bijden betaelt - f 6 : 0 : 0
[13-12-1704]
Decemb. den 13e biljet gegeven aen Pieter Jansse van Heijnsbergen omme met Metie Pieters te mogen trouwen - pro deo
[19-12-1704]
Den 19e dito aen Gerbrant Jansse Lelienburgh ende Leuntie Willems Rijswerker biljet gegeven (omme) met den anderen (te) mogen trouwen - pro deo
[16-01-1705]
1705 den 16e Janu. biljet gegeven aen Jan Willemse Tolenaer omme met Dirkie Corns. Beek te mogen trouwen - pro deo??
[30-01-1705]
Den 30e dito acte op drie stuijvs. segel gegeven aen Leendert Huijb. Cats, woonende onder dese jurisdictie, omme met Susannetie Jacobs Noorthoeve, wonende onder de Oude Tonge, te mogen trouwen, en is voor ???t regt van hem alleen ontfangen - f 3 : 0 : 0
1705 Trouwen
[26-03-1705]
Den 26e Maart biljet gegeven aen Marinus Castelijn, j. m., geboortigh van Tolen, omme met Lena Jonkhr., j. dr. onder dese jurisdictie, te mogen trouwen - pro deo
[07-03-1705]
Den 7e dito acte op drie sts. segel gegeven aen Schalk Corns. Horenaar, woonende onder dese jurisdictie, omme met Willemijntie Jacobs van der Gaalde, woonende onder de Middelharnas, te mogen trouwen, en is voor ???t regt van hem alleen ontfangen - f 3 : 0 : 0
Dus verre verantwoort op ???t regt van ???t trouwen in de staten geexpireert ultimo Maart 1705
[06-04-1705]
April den sesden twee actens op drie sts. segels gegeven aen Christiaen Drom omme met Geertruij Jans Hooghmoet te mogen trouwen, en voor ???t regt van haer bijden bet. - f 6 : 0 : 0
[09-04-1705]
Den 9e dito biljet gegeven aen Claes Hendrse. Codde omme met Maatje Lauris van der Stel te moge(n) trouwen - pro deo
[10-04-1705]
Den 10e dito twee actens op drie sts. segels gegeven aen Gabriel Leendertse de Jongh omme met Hijltge Jans de Leuw te mogen trouwen, en voor ???t regt van haer bijden ontfangen - f 6 : 0 : 0
[13-04-1705]
Den 13e dito aen Jan Gerritse Backer twee actens op drie sts. segels gegeven omme met Saartie Pieterse de Jongh te moge(n) trouwen, en voor ???t regt van haer bijden ontfangen - f 6 : 0 : 0
[13-04-1705]
Dato voorsz. biljet gegeven aen Corns. Jansse van Schouwen omme met Geertruij Claes Verduijn te mogen trouwen - pro deo
1705 Trouwen
[17-04-1705]
Den 17e dito biljet gegeven aen Crijn Cornelisse van der Weel omme met Arentie Arents Gelegout te mogen trouwen - pro deo
[25-04-1705]
Den 25e dito biljet gegeven aen Jan Franse de Groot omme met Lijsbeth Laurens te mogen trouwen - pro deo
[25-04-1705]
Dato voorsz. biljet gegeven aen Hendrik Govertse Domen omme met Ariaantie Bastiaens Bressers te mogen trouwen - pro deo
[03-05-1705]
Meij den derden twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Marinus Brouwer omme met Raachel Boomklimmer te mogen trouwen, en voor ???t regt van haer bijden betaelt - f 6 : 0 : 0??
[08-05-1705]
Den 8e dito acte op drie sts. zegel gegeven aen Emmetie Rijniers Trompert, woonende op den Bommel, omme met Antonij Moris, woonende in de Oude Tonge, te mogen trouwen, en is voor ???t regt van hem alleen ontfangen - f 3 : 0 : 0
[16-06-1705
Junij den 16e biljet gegeven aen Johs. Jansse Hoopf omme met Barbel Meertens Berghuijs te mogen trouwen - pro deo
[12-09-1705]
September den 12e twee actens op drie sts. zegel gegeven aen Jan Prse. van Oostenraat en Catharina Sterrenburgh omme met den anderen te mogen trouwen, en voor ???t regt van dien ontfangen - f 6 : 0 : 0
Dus verre verantwoort ???t regt van ???t trouwen, in den staat geexpireert ultimo september 1705
1705 Trouwen October
[22-10-1705]
Den 22e October acte op ses str. zegel gegeven aen Meuwis Jansse van ???t Oostende, woonende onder dese jurisdictie, omme met Jacobmijntje Jacobs Noorthoeve, woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, te mogen trouwen, en voor ???t regt van hem alleen ontfangen - f 6 : 0 : 0
[22-10-1705]
Dato voorsz. biljet gegeven aen Theus Caser omme met Geertruij Jonkheer te mogen trouwen - pro deo????
[24-10-1705]
Den 24e dito biljet gegeven aen Willem Croon en Leentje Pieters Coesaart omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[24-10-1705]
Dato voorsz. biljet gegeven aen Abraham van Dalen omme met Trijntje Corns. Roome te mogen trouwen - pro deo
[05-11-1705]
Novemb. den vijfden biljet gegeven aen Hendrik van den Bergh en Saara Pieters Coesaart omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[06-11-1705]
Den 6e dito biljet gegeven aen Adriaen Hendriks van den Eeten omme met Crijntjen Ariens Dorsman te mogen trouwen - pro deo
[28-11-1705]
Den 28e dito biljet gegeven aen Jacob Berghmans en Margarita Willems omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[28-11-1705]
Dato voorsz. aan Aren Tonisse Groenewegh en Neeltge Willems Oosterlingh twee actens op 3 sts. zegels gegeven om te mogen trouwen, en voor haer bijden regt ontfangen - f 6 ,, 0 ,, 0??
[05-12-1705]
Decemb. den vijffden biljet gegeven aen Jan Cornsz van Burghvliet en IJannetien IJsebrants van de Tonnekreecq omme te mogen trouwen - pro deo
1706 Trouwen Febr.
[11-02-1706]
Den elffden Febr. twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Antonij Jacobse Valkenburgh en Lijsbet Oranje omme met den anderen te mogen trouwen, en voor ???t reght van haer bijden ontfangen - f 6 : 0 : 0
[27-02-1706]
Den 27e dito biljet gegeven aen Huijgje Gelijns de Bruijne omme met Claas IJacobse Blaak te mogen trouwen - pro deo
[27-03-1706]
Den 27e Maart aan de heer Sijmon Langhstraat en juffr. Catharina van Erlingen 2 actens op 6 sts. zegels gegeven om te mogen trouwen, en voor haer bijden reght ontfangen - f 12 : 0 : 0
Dus verre verantwoort ???t regt van ???t trouwen, in den staat geexpireert ultimo Maart 1706
[09-04-1706]
April den 9e twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Marinus Ruijloffse de IJongh omme met Maatje Willems Spek te mogen trouwen, en voor ???t reght van haer bijden ontfangen - f 6 : 0 : 0
[09-04-1706]
Dato voorsz. twee actens op 6 sts. zegels gegeven aen IJan de Bruijne omme met Cornelia van Uijtreght te mogen trouwen, en voor ???t reght daer van ontvangen - f 12 : 0 : 0
[10-04-1706]
Den 10e dito biljet gegeven aen Jacobus Centse Lack omme met Lijntie Jans Westdijck te mogen trouwen - pro deo
[10-04-1706]
Dato voorsz. biljet gegeven aen Engel Teuwisse van Putten omme met Arijaantie Leenderts van Puroijen te mogen trouwen - pro deo
[10-04-1706]
Dato voorsz. biljet gegeven aen Teunis Cornelisse van Galder omme met IJannetie Jans Creeft te mogen trouwen - pro deo
[29-05-1706]
Meij den 29e biljet gegeven aen Corstiaen Antonisse van Aacken omme met Pieternelle Lantmans te mogen trouwen - pro deo
1706 Trouwen
[09-07-1706]
Den 9e Julij biljet gegeven aen Wouter Claesse van Varik en Jannetie Claes Verduijn omme te mogen trouwen - pro deo
[10-09-1706]
10 Septemb. twee actens op drie sts. zegel gegeven aan Gabriel de Jongh ende Neeltge Willems Vlaemmingh omme te mogen trouwen, en voor ???t regt ontfang. - f 6 : 0 : 0
[17-09-1706]
17 dito act(e) pro deo aan Jan Theuwisz van Putten omme te mogen trouwen met Maatge Jooste, wed. van Pieter van Bregt, woonende onder Sommelsdijk en Middelharnas gronden - pro deo??
Dus verre verantwoort ???t reght van trouwen, in den staat geexpi(r)eert ultimo Septemb. 1706
Vervolght ???t regt van ???t trouwen van den termijn ingegaen met Octob. 1706??
1706 Trouwen
[15-10-1706]
Octob. den 15. dito twee actens op drie stuijvers zegels gegeven aen Commer van St. Annelant ende Cornelia Braber omme met den anderen te mogen trouwen, ende voor ???t regt vandien ontfangen - f 6 : 0: 0
[31-12-1706]
31e Decemb. biljet gegeven aan Theunis Johannisz van Willemstadt omme te mogen trouwen met Fransje Wmsz Roomen, beijde woonende onder dese jurisdictie - pro deo
[05-02-1707
1707 den 5e Febr. zijn bij schout en schepenen in ondertrouw opgenomen Adriaan Jansz Rutte, j. m., met Annetje Wagemakers, wed. van Lodewijk Anthonisz van ???t Ende - pro deo
[19-02-1707]
19e dito biljet gegeven aan Lamberegt van den Broucke ende Neeltge Koesaerts omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[08-03-1707]
8e Maart biljet gegeven aan Corns. Iemansz van Goeree, wedr. van Leuijntje Cornsz, ende Maria Heindrijkx Banghaarts, j. d., omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[26-03-1707]
26e dito twee actens op drie stuijvers zegel gegeven aan Jan Vogelaar, wedr. van Saar(r)tje van de Thonnekreeck, en Lena Meermans, wede. van Johannis Haringh, omme met den anderen te mogen trouwen, en voor ???t regt vandien ontfangen - f 6 : 0 : 0??
[31-03-1707]
31e dito twee actens op drie stuijvers zegel gegeven aan Adriaan Verbeeck ende Neeltge Gerritsz Pijle omme met den anderen te mogen trouwen, en voor ???t regt vandien ontfangen - f 6 : 0 : 0
[31-03-1707]
Dito twee actens op drie stuijv. zegel gegeven aan Corns. Wmsz Stompwijk ende Willemtje Wmsz Roome omme te mogen trouwen, en daar van ontfangen - f 6 : 0 : 0
Dus verre verantwoort ten behouve van ???t gemeene land
[02-04-1707
1707 1 April biljet gegeven aan Cornelis Hocke ende Jannetje Kourt omme met den anderen te mogen trouwen met consent van den schout Mijs - pro deo
[07-05-1707]
7e Meij biljet gegeven aan Cornelis Cornsz Boer omme te mogen trouwen met Stijntje Jansz de Jonge, wonende op de Stadt - pro deo
[18-05-1707]
18 dito biljet gegeven aen Denis van Tilburgh omme te mogen trouwen met Jobje Drijvers, beijde woonende onder dese jurisdictie - pro deo
[03-06-1707]
3 Junij een acte op drie stuijvers zegel gegeven aen Jacob Paulus Abeele om te mogen trouwen met Lijsbet Jans, woonende op Stad, en voor ???t (regt) daer van ontf. - 3 : 0 : 0
[21-07-1707]
Den 21 Julij biljet gegeven aen Maritje de Clerq om te mogen trouwen met Abrah.?? Groeneschilt, woonende onder Sommelsdijk - pro deo
[13-08-1707]
Den 13 Aug. biljet gegeven aen Hendr. van Leeuwen en aen Dina Jacobs om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[18-09-1707]
Den 18 7b. 1707 biljet gegeven aen Arijaen Gerrebrants Breur en aen Jannetje Hubregts Smoor om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[23-09-1707]
Den 23 dito biljet gegeven aen Jan Teuis Stalpert en Willemijntje van der Weel laest wede. (van) Jacobus Corns. Meijert, om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
Tot dus verre verantwoort aen ???t gemeene land
Trouwen
[07-10-1707]
Den 7 Octob. 1707 biljet gegeven aen Teunis Blommendael en Pietertje Abrams van Lis om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[07-10-1707]
Dito biljet gegeven aen Jan Willems Stalpert en Elsje Claas, wede. van Pieter Jansz Roon, om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[08-10-1707]
Den 8 dito acte op drie sts. zegel gegeven aen Aren Ruloffs van Putten om te mogen trouwen met Dirckje Jans van der Kroon, en daer van voor hem ontf. - f 3 : 0 : 0??
[08-10-1707]
Dito acte op 3 sts. zegel gegeven aen Dirckje Jans van der Kroon om te mogen trouwen met Aren Ruloffs van Putten, en daer van voor haer ontf. - f 3 : 0 : 0
[28-10-1707]
Den 28 dito acte op 3 sts. zegel gegeven aen Adriaen Boon om te mogen trouwen met Cornelia Leenderts van Putten, en daer van voor hem ontfangen - f 3 : 0 : 0
[28-10-1707]
Do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Cornelia Leenderts van Putten om te mogen trouwen met Adriaen Boon, en daer van voor haer ontf. f 3 : 0 : 0
[28-10-1707]
28 do. biljet gegeven aen Dingeman Peters en Cornelia Cocx om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[28-10-1707]
Do. biljet gegeven aen Jan Corn. de Blaeuw en Marij Pieters Meuijsers om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[05-01-1708]
Den 5 Jan. 1708 2 acte(n) op 3 sts. zeegel gegeven aen Frans van de Vijver om te trouwen met de wede. van Frans Hub. van Dijk, en voor ???t regt ontfangen - f 6 : 0 : 0??
[12-01-1708]
Den 12 do. biljet gegeven aen Andries van Dijk om met Neeltje van Schouwen te mogen trouwen - pro deo
[12-01-1708]
Do. biljet gegeven aen Joh. Harmersteen om met Magdaleentje Ardewik te mogen trouwen - pro deo
[20-01-1708]
Den 20 Januarij biljet gegeven aen Saartje Corn. van der Plas, wede. van Steven Gijsberts Slegt, woonende op den Bommel, om te mogen trouwen met Wm. Michiels Cotvis, woonende in de Oude Tonge - pro deo
[27-01-1708]
Den 27 do. biljet gegeven aen Mattijs de Ruijter en Arentje Arents, wonend onder den Bommel, om met den anderen te trouwen - pro deo
[27-01-1708]
Do. biljet gegeven (aen) Jan Jansz en Lijsb. Gleijnsz om te trouwen - pro deo????
[04-02-1708]
4 Feb. biljet gegeven aen Cleijntje van der Velde, wonend onder dese jurisdictie, om met Pr. Prz Tamboer, wonende op Herkinge, te mogen trouwen - pro deo
[11-02-1708]
11 do. acte op drie sts. zegel gegeven aen Engelb. Meereman, woonende op den Bommel om te trouwen met Cornelia Boots, j. d., woonende tot Z. zee in Zeeland, en voor ???t regt van hem ontfangen - f 3 : 0 : 0
[23-02-1708]
23 do. biljet gegeven aen Evert Egberts Poelman en Aeltje Jans Vrij, beijde woonende op den Bommel, om met den anderen te trouwen - pro deo
[24-02-1708]
24 do. biljet gegeven aen Gerrit Keldermans en Aeltje Corn. om met den anderen te trouwen - pro deo
[22-03-1708]
22 Maert biljet gegeven aen Meus Bijl en Jannetje Rootsant om met den anderen te mogen trouwen - pro deo??
[23-03-1708]
Den 23 do. biljet gegeven aen Jacob Lodder en Pietertje Leenderts van Schouwen om met den anderen te trouwen - pro deo
Tot dus verre verantwoort aan ???t gemeene lant
[05-04-1708]
5 April biljet gegeven a(e)n Teuk van Putten en Jannetje Jacobs om met den anderen te trouwen - pro deo
[09-04-1708]
9 dito biljet gegeven aen Dingeman Stevensz Breur en Maetje Corns. Horenaer om met den anderen te trouwen - pro deo
[13-04-1708]
13 do. biljet gegeven aen Maetje Cocx om te trouwen met Frans Dorij, woonende in Dircxland - pro deo
[02-06-1708]
Den 2 Junij 1708 biljet gegeven aen Abraham Melsz van Duren om te trouwen met Neeltje Leenderts, wede. van Gerrit van Ginneken om met den anderen te trouwen - pro deo
[17-06-1708]
Den 17 do. biljet gegeve(n) aen Reijnier Jeggers om met Pieternelle Hendrix van Woensel te moge(n) trouwe(n) - pro deo
[13-07-1708]
Den 13 Julij biljet gegeve(n) aen Dirk Liefbroer en Rachel Jans Boomklimmer omme met den anderen te trouwen - pro deo
[20-07-1708]
Den 28 do. acte op drie sts. zegel gegeven aen Sijbrant Ariense Leuendijk omme te trouwen met Ariaentje Tijsz van der Vlugt, en voor ???t regt van hem ontf. - f 3 : 0 :??
[20-07-1708]
Do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Ariaentje Tijsz van der Vlugt omme te trouwen met Sijbrant Ariensz Leuendijk, en voor ???t regt van haer ontf. - f 3 : 0 : 0
[27-07-1708]
Den 27 do. acte gegeven op 3 sts. zegel aen Gerrit Engelsz Capteijn omme met Lijsbet van Elsen te mogen trouwen, en voor ???t regt van hem ontfangen - f 3 : 0 : 0
[27-07-1708]
Do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Lijsbet van Elsen omme met Gerrit Engelsz Capteijn te mogen trouwen, en voor ???t regt ontf. - f 3 : 0 : 0
[27-07-1708]
Do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Jan Jansz van Halteren omme te trouwen met Arijaentje Maertensz Vel, en voor ???t regt van hem ontf. - f 3 : 0 : 0
[27-07-1708]
Do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Aerjaentje Maertensz Vel omme te trouwen met Jan Jansz van Halteren, en voor ???t regt van hem (moet zijn haer) ontf. - f 3 : 0 : 0??
[08-09-1708]
8 Septemb. biljet gegeven aen Tonis Jansz Post en Elsje van Erlingen om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
Tot dus verre reght van ???t gemeene lant verantwoord
[19-10-1708]
19 Octob. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Crijn Coert omme te mogen trouwen met Jannetje Zoijwijk, en voor ???t regt ontfangen - 3 : 0 : 0
[19-10-1708]
Do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Jannetje Zoijwijk omme te mogen trouwen met Crijn Coert, en voor ???t regt ontf. - 3 : 0 : 0
[03-11-1708]
Den 3 Novemb. biljet gegeven aen Carel Steen en Clara Jans Krans om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[30-11-1708]
Den 30 do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Jacob de Fleron omme te trouwen met Jannetje van Dort, en voor ???t regt ontfangen - 3 : 0 : 0
[30-11-1708]
Do. oock Jannetje van Dort acte op 3 (sts.) zegel gegeven omme te mogen trouwen met Jacob de Fleron, en voor ???t regt ontfangen?? - 3 : 0 : 0
[30-11-1708]
Do. biljet gegeven aen Corn. van Boven en Willemtje Leenderts om met den anderen te trouwen - pro deo
[14-12-1708]
1708 den 14 xb. biljet gegeven aen Johannes Barents en Grietje Goverts om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[15-12-1708]
15 do. acte op drie sts. zegel gegeven aen Leendt. Jeronimus van Brouwershave om te trouwen met Maetje Dingemans de Hont, en voor ???t regt van hem ontfangen - f 3 : 0 : 0
[15-12-1708]
Do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Maetje Dingemans om te trouwen met Leendt. Jeronimus van Brouwershave, en voor ???t regt van haer ontfangen - f 3 : 0 : 0??
[01-01-1709]
Den 1 Januarij 1709 acte op 6 sts. zegel gegeven aen Aernout Coolput om te trouwen met Sara van der Stel, en voor ???t regt van hem ontfangen - f 6 : 0 : 0
[01-01-1709]
Do. acte gegeven op 6 sts. zegel gegeven als Sara van der Stel om te trouwen met Aernout Koolput, en voor ???t regt van haer ontfangen - f 6 : 0 : 0
[05-01-1709]
5e do. een acte geschreven op ???t zegel van eene gul. vijev stuijv. omme den hr. secrets. Hendrik de Jongh ende juffr. Johanna Cind. te trouwen, en ???t reght van zijn E. te verantwoorden in desselffs eerste maenstaat, ter somme van - f 30 : 0 : 0
[10-01-1709]
Den 10 dito biljet gegeven aen Pr. Willemsz Vlamingh en Pieternel Leenderts Knape om met den anderen te trouwen - pro deo, ???t selve gegeven onder hantteeckeningh van onvermogen
[07-02-1709]
Den 7 Feb. biljet gegeven aen Jacob Centsz Lack en Annetje Corstiaensz Drom om te trouwen - pro deo
[15-02-1709]
15 do. biljet gegeven aen Samuel Reijniers van den Bergh ende Ariaentje Corn. van Schouwen om te trouwen - pro deo
Tot dus verre reght aen ???t gemeeneland verantwoord - memorie
[26-04-1709]
Den 26 Aprill 1709 acte op 3 sts. zegel gegeven aen Corn. Corn. Mierop om te trouwen met Annetje Daniels van der Eijden, laest wede. (van) Pieter Schaveel, en voor ???t regt ontfangen - f 3 : 0 : 0
[26-04-1709]
Do. aen Annetje van der Eijden tersaeke voorsz., en voor ???t regt van haer ontf. - f 3 : 0 : 0
[18-05-1709]
18 Meij twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Adriaen Antonisz Verweije en Ariaentje Tijs van der Vlugt, laest wede. (van) Sijbrant Leuend., om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer beijde ontf. - f 6 : 0 : 0
[28-05-1709]
Den 28 Meij biljet gegeven aen Marinus Marinusz Leijtens en Lintje Jans van Lexmont om met den anderen te trouwen - pro deo
[05-07-1709]
Den 5 Julij twee actens op 6 sts. zegel gegeven aen Corn. Marinusz van der Veer en Marija Mattheus Braber om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van dien ontf. - f 12 : 0 : 0
[06-07-1709]
Den 6 do. biljet gegeven aen Bastiaen Davitsz Coman, wedr. van Marij Jans, en Trijntje Fransman, om met den anderen te trouwen - pro deo??
[20-07-1709]
Den 20 do. biljet gegeven aen Jan Corn. Wouts en Grietje Antonis Roockborgh om met den anderen te trouwen - pro deo
[16-08-1709]
16 Aug. biljet gegeven aen Lucas van der Wagt, weduwenaer van Pleuntje Hugo, en Jannetje Imants, wede. van Leendert den Braber, omme met den anderen te trouwen - pro deo
[30-08-1709]
30 do. biljet gegeven aen Maerten Jansz van Heijnsbergen en Aegje Lamberts om te trouwen - pro deo
[03-09-1709]
Den 3 Septemb. twee actens op drie sts. zegels gegeven aen Johannes Vels, weduwenaer van Matje Jans Meerman, en Aertje Jans Kreeft, wede. (van) Corn. Bal, om met den anderen te mogen trouwen, en voor ???t regt van haer beijde ontf. - f 6 : 0 : 0
Tot dus verre verantwoord.
[12-10-1709]
12 Octob. 1709 biljet gegeven aen Hendrick Jansz Geubels ende Marijtje Pieters Muijserts, wede. van Jan Corn. de Blaauw, om met den anderen te trouwen - pro deo
[18-10-1709]
18 do. biljet gegeven aen Johannes Leendersz de Wit en Geertruijt Jans Hocke om met den anderen te trouwen - pro deo
[30-10-1709]
30 do. biljet gegeven aen Gillis Jacobsz Buijtemichiel en Jannetje Ariaensz om met den anderen te trouwen - pro deo??
[29-11-1709]
29 Novemb. biljet gegeven aen Jan Fransz Vanijels en Johanna Maertens de Nijs om met den anderen te trouwen - pro deo????
[27-01-1710]
Den 27 Januarij 1710 biljet gegeven aen Sijmon de Groot en Maetje Dammis, wede. (van) Aert Rijsdijck, om met den anderen te trouwen - pro deo
[08-02-1710]
Den 8 Feb. biljet gegeven aen Reijnoud van Reed en Grietje Daniels Oosterlingh om met den anderen te trouwen - pro deo
[14-02-1710]
Den 14 do. biljet gegeven aen Jan Bacq en Jannetje Duijmelaer om met den anderen te trouwen - pro deo
[10-03-1710]
Den 10 Maert biljet gegeven aen Corn. Jansz van Schouwen en Marija Pietersz Noordijcke om met den anderen te trouwen onder verclaringh van onvermogen - pro deo
Tot dus verre ???t reght aen ???t gemeene land verantwoort - memorie
[11-04-1710]
Den 11 Aprill 1710 biljet gegeven aen Jacob Koningh om met Teuntje Leunis van der Wagt te mogen trouwen - pro deo
[11-04-1710]
Do. biljet gegeven aen Corn. Leunisz van der Wagt ende Matje Leenderts Braber uts - pro deo
[16-04-1710]
16 do. biljet gegeven aen Corn. Jacobsz Groen, woonende op den Bommel, om te trouwen met Neeltje Gillis Verbeecq, woonende in de O. Tonge - pro deo
[18-04-1710]
18 do. biljet gegeven aen Marinis Hendriks Kloeck om te trouwen met Pieternelletje Joost - pro deo
[24-04-1710]
24 Aprill 1710 biljet gegeven aen Corn. Claas Koert en Aaltge Jans Vrij, wede. van Evert Poelman, om met den andere te moge trouwen - pro deo
[02-05-1710]
Den 2en Meij biljet gegeven aen Daniel Adriaens de Jongh en Pieternelle Michiels van Stad om met den anderen te moge trouwen - pro deo
[30-05-1710]
Den 30 do. twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Jacob Hendricksz Barnhart en Commertje Leenderts om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer beijde ontfangen - 6 : 0 : 0
[06-06-1710]
Den 6 Junij biljet gegeven aen Cornelis Jansz Kempenaer en Neeltje Lamberts Brugman om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[13-06-1710]
13 do. twee actens op drie sts. zegels gegeven aen Marinis Arensz Speck en Cornelia Arens Groenewegh om met den andere te trouwen, en voor ???t regt ontf. - f 6 : 0 : 0??
[14-06-1710]
14 do. biljet gegeven aen Corn. Arentsz Wittekoeck en Commertje Tobias om met den anderen te trouwen - pro deo
[28-06-1710]
28 do. biljet gegeven aen Evert Lambertsz en Trijntje Woutersz van Werkendam om met den anderen te trouwen - pro deo
[11-07-1710]
Den 11 Julij twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Marinis Coopmans en Jannetje Nijsse Braber, wede. ( van) Aren Bod, om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van beijde ontfangen - f 6 : 0 : 0
[02-08-1710]
Den 2 Aug. biljet gegeven aen Arij Schalck en Maetje Jans Cocq om met den anderen te trouwen - pro deo
[11-09-1710]
11 Septemb. twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Aart Wms. Braber en Hester Prs. Tamboer, wede. van Leendert Jansz Brederland om met den andere te trouwen, en voor ???t regt onfangen - f 6 : 0 : 0
Tot dus verre reght aen ???t gemeene land verantwort - memorie
[06-11-1710]
1710 den 6 Novemb. twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Crijn Jacobsz Court en Lijntje Teeuwis Braber, wede. (van) Aren Wms. Spek, om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer beijde ontfangen - f 6 : 0 : 0
[27-12-1710]
27 Decemb. biljet gegeven aen Gerrit Jansz Kreeft en Catrina Ravesteijn om met den anderen te trouwen - pro deo
[09-01-1711]
1711 9 Januarij twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Gillis Rutse van Esch en Annetje Teunis Rottvergh om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer beijden ontfangen - f 6 : 0 : 0
[24-01-1711]
24 do. twee actens op ses sts. zegels gegeven aen Leendert Casteleijn en Leentje Sacharias Lodder om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer beijde ontfangen - f 12 : 0 : 0
[31-01-1711]
31 do. biljet gegeven aen Gerrit Teunen en Marija Arentsz om met den anderen te trouwen - pro deo
[29-03-1711]
29 Maert biliet gegeve aen Jan Hend. Schraat en Go?etie Arjaentse Poels om met den andere te trouwe - pro deo????
Tot dus verre reght aen ???t gemeene land verantwoord
[06-04-1711]
6 Aprill biljet gegeven aen Pieter Adriaensz Kleijman en Geertruij Abrams Jonckheer, wede. van wijlen Steven Jansz Cassel, om met den anderen te trouwen - pro deo
[08-04-1711]
8 do. twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Jan Maurisz van Cempen en Jannetje Jans van der Vliet om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer beijde ontfangen - f 6 : 0 : 0
[16-04-1711]
16 do. biliet geschreve aen Aert Meinderse en Matie Gerrits Moll om met den anderen te trouwen - pro deo
[17-04-1711]
17 do. biliet gegeven aen Joost Daneelse de Prins en Jannite Willims om met den anderen te trouwen - pro deo
[11-06-1711]
Den 11 Junij biljet gegeven aen Huijgh Pietersz Wils en Lijsbet Willems om met den anderen te trouwen - pro deo
[13-06-1711]
13 do. biljet gegeven aen Jan van Puroeijen, woonende op Stad, en Neeltje Pieters, woonende alhier, om met den anderen te trouwen - pro deo
[02-07-1711]
Den 2 Julij biljet gegeven aen de wede. Jannetien Vlamingh om te trouwen met Adriaen Paulusz Poel, woonende op Stat - pro deo
]13-07-1711]
13 do. biljet gegeven aen Marij Gerritsz, j. d., woonende op den Bommel, om te mogen trouwen met Goossen Gerritsz, wedr. van Geertje Corn., woonende te Nieupoort op d???IJssel (doorgestreept) Eeck, om te trouwen - pro deo, verclare van onvermoge te zijn, versoecke derhalve biljet pro deo, dit merck T is gestelt bij Goosse Gerritsz
[27-07-1711]
Den 27 do. biljet gegven aen Aert Flore Pels en Willemijntje Corn. van de Bichelaer om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[21-08-1711]
Den 21 Aug. twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Balte van Nuijs en Ariaentje Boon om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer ontfangen - f 6 : 0 : 0
[21-08-1711]
Do. twee actens op 3 sts. zegels gegeven aen Fop Kouwenhoove en Neeltje Jeronimus om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haer ontf. - f 6 : 0 : 0
[28-08-1711]
28 do. acte op 3 sts. zegel gegeven aen Commer Jansz van St. Annelant om te trouwen met Jacomijntje Goverts de Rijcke, wede. van Kuntjert Ariaensz Moijert, woonende in de Oude Tonge, en voor ???t regt van hem ontfangen - f 3 : 0 : 0, en van haer zijde sal bij de sects. in de Oude Tonge werden verantwoort????
[30-08-1711]
30 do. biljet gegeven aen Jacob Wmsz van Bpmmel en Aeltje Willems om met den anderen te trouwen - pro deo
[02-09-1711]
2 7b. - nota - biljet gegeven aen Corn. Leunisz om ???t lijk van zijn vrouw Maetje Leenderts te begraven - pro deo
[13-09-1711]
13 do. - nota - biljet gegeven aen den ? om ???t lijck van de wede. (van) Jan Corn. Klouw te begraven - pro deo
So verre aen ???t gemeeneland verantwoort
[09-10-1711]
9 Octob. biljet gegeven aan Dirck Anthonisz de Bruin en Pieternelletjen Leendertsz Cnaeppe, wede. van Pieter Wmsz Vlaemingh om met den anderen te trouwen - pro deo
[09-10-1711]
Dito biljet gegeven aan Jacobus Florentsz Welle en Aaghjen Andries Rijsdijk om met den anderen te trouwen - pro deo
[16-10-1711]
16 dito biljet gegeven aan Jan France de Groot, wedr. van Lijsbet Lourentsz van den Bergh, en Theuijntje Arensz Roosant, j. d., om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[16-10-1711]
Dito biljet gegeven aan Gerrit Janse van Bergen en Berbel Theunis Custer omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[04-11-1711]
4 Novemb. twee actens op drie stuijvers zegel gegeven aan mr. Anthonij van Weel en Martijntje Goutswaert om met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haar beijden ontfangen - f 6 : 0 : 0
[14-11-1711]
14 dito biljet gegeven aan Willem Clugt en Neeltge Woutersz van Werckendam om met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[19-11-1711]
19 dito biljet gegeven aan Abraham van Lis en Geertruidt Gerritsz van Dreuiten omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[19-11-1711]
Dito acte op ses stuijvers zegel gegeven aan de heer Theodorus Texelius, predikant alhier, omme te trouwen met Anna van der Geers, j. d., woonende tot Ouderkerck op d??? IJssel, en voor ???t regt van hem ontf. - f 6 : 0 : 0, en sal van haar sijde bij den secrts. van Ouderkerck moeten werden verantwoort??
[21-11-1711]
31 dito biljet gegeven aan Cornelis Jansz Kroonenb., wedr. van Ariaentje van der Krough, en Maatge Jooste Geus, wede. van Daniel de Prijns, om met den anderen te trouwen - pro deo
[27-11-1711]
27 dito biljet gegeven aan Pieter Lourutsz Stellenaar, wedr. van Jannetje Klaasz Kourt, en Lamberijntje Lambertsz Brouw omme met den anderen te mogen trouwen - pro deo
[28-11-1711]
28 dito acte op drie sts. zegel gegeven aan Giel Pietersz Jonckher omme te trouwen met Willemijntje Cornsz, j. d., woonende in de Nieuwe Tonge, en voor ???t regt van hem ontfangen - f 3 : 0 : 0, en sal wegens haar de verantwoordingh moeten werden gedaen bij de scrts. van de Nieuwe Tonge
[03-12-1711]
3 Decemb. 2 actens op ses stuijvers zegel gegeven aan Marinis van der Veer en Magtel Jansz de Groot omme met den anderen te trouwen, en voor ???t regt van haar beijden ontfangen - f 12 : 0 : 0
[11-12-1711]
11 dito biljet gegeven aan Bouwen Lourutsz Stellenaar, wedr. van Geertruijdt Jansz de Groot, en Elsje Klaasz, wede. van Jan Wmsz Stalpert, om met den anderen te trouwen - pro deo
[26-02-1712]
26e Feb. billet gegeven aen Lucas van der Wagt en d??? wede. Gerrit van Hulst om met den anderen te trouwen, dogh te sijn onvermogen, dus - pro deo
[26-02-1712]
Dito Jan Bak en Metje Gerrits Adidem, dus - pro deo
[09-03-1712]
1712 9en Maert heeft Gerrit Gerritse Barendregt met Johanna Maertens de Neijs verclaert haer met den anderen ten huijwelijken staet te willen begeven en te sijn onvermogen - pro deo
[10-03-1712]
10en Maert verclaert Aren Cornelisse Hoorenaer hem ten huijwelijken staete te begeven met Emmetie Wouters van Tilburgh en te sijn onvermogen, dus - pro deo
Tot dus verre verantwoord aen ???t gemeeneland - memorie
[22-04-1712]
22e April 2 biljetten gegeven op 3 sts. zegel aen Jan Cardux ende Leentje Matth. Braber om met den anderen te trouwen ende beijde te gehooren onder het classis van - gl., sulx te saemen - f 6 : - : -??
[28-05-1712]
28en Meij billet gegeven aen Jacobus Mattijsse Backer en Maria Jacobs, wede. van Corn. Rijswerker, voor - pro deo
[10-06-1712]
10en Junij billet gegeven aen Jacob Toolenaer om met Zijtje Coenraats Moolenaer te trouwen en te sijn onvermogen, dus - pro deo
[17-06-1712]
Den 17en Junij Hendrik Reijnoutse heeft verclaert hem ten huijwelijken staet te begeven met Marij Bartels en te sijn onvermogen, dus - pro deo
[25-06-1712]
25 Junij heeft Jacob Burghman verclaert hem ten huijwelijken staet te begeven met Lijsbet Briel en te sijn onvermogen, dus - pro deo
[25-06-1712]
Do. verclaert Lena Arens Bot haer ten huijwelijk te begeven met Sijmon Coopmans, woonende onder Dircxlant en te gehooren onder - f 3 : - : -????
[08-07-1712]
8en Julij verclaert Jacob Vroegrijk en Lijntje Jacobs Brandoor haer ten huijwelijk te begeven en te gehooren ider onder het classis van drie gl., sulx te saemen - f 6 : - : -??
[??-07-1712]
??en dito verclaert Teunis van Tilburgh en Lijsbet Leendertsz van der Made haer ten huijwelijken staet te begeven en te sijn onvermogen, dus - pro deo
[12-07-1712]
12en dito verclaert Jacob Jansz Kok, woonende op den Bommel, hem ten huijwelijken staet te begeven met Mensje Corns. van Paren, woonende onder de Oude Tonge, en te sijn onvermogen, dus - pro deo
[04-09-1712]
4en Septemb. verclaert Dirk Pietersz van Santen hem ten huijwelijk te willen begeven met Neeltje Teunis van der Aert, beijde onder den Bommel, en te sijn onvermogen, dus - pro deo
[08-09-1712]
8en Septemb. verclaert Corn. Arensz van Proijen omme met Marijtie Laeuwrens ten huijwelijken staet te begeven en ten opsigte van de bruijt onvermogen te sijn omme het gemeenelants regt te voldoen, dus - pro deo
[08-09-1712]
Dito verclaert Gillis France hem ten huijwelijken staet te begeven met Lijsbet Jacobs den Ouden ende te sijn onvermogen, dus - pro deo??
[18-09-1712]
18en dito verclaert Pieter Pieterse van der Elst hem ten huijwelijk te begeven met Nijsje Corn. Zeedijk ende te sijn onvermogen, dus - pro deo
Tot dus verre aen ???t gemeeneland verantwoord
[11-11-1712]
11en Novemb. verclaert Cornelis Cornelisse Verschuren en Lena Leenderts Casteleijn, wede. van Corn. Bastiaens Spek, (haer ten huijwelijk te begeven) en te sijn onvermogen omme het gemeenelants regt te voldoen, dus - pro deo
[19-11-1712]
19e dito billet gegeven aen Ab. Melse van Dueren, weduwnaer van Neeltie Leenderts, en Gieltje Hendriks, wede. van Corn. Wouterse, om te trouwen - pro deo
[28-11-1712]
28en dito verclaert Gerrit Pijl dat sijn dogter is gestorven en te sijn onvermogen, dus - pro deo
[01-12-1712]
1en Decemb. verclaert Teunis Mosselman, wedr. van Jannetie Arens Geelgouw, hem ten huijwelijken staet te begeven met Anna Jans van Mane en te sijn onvermogen, dus - pro deo??
[11-12-1712]
11en dito Ab. Jacobse Koge verclaert hem ten huijwelijk te begeven met Neeltie Sijmons, onder - pro deo
[30-12-1712]
30en do. verclaert Jacobus Tijsse Backer hem ten huijwelijk te begeven met Aeltie Barens de Wijnkel en te sijn onvermogen, dus - pro deo??
[13-01-1713]
1713 13en Januarij verclaert Corn. Adriaen(sz) d??? Beer hem ten huijwelijk te begeven met Jannetje Jans van Hogen, woonende onder Stad, en te gehooren onder classis van - pro deo
[20-01-1713]
20en Januarij verclaert Adriaen Verweij, wedr. van Ariaentje Tijsse van der Vlugt, hem ten huijwelijken staet te begeven met Arentje Jans van St. Annelant en te gehooren onder het classis van drij gulden, sulx tesaemen - f 6 : - : -
[16-02-1713]
16en Feb. billet(t) op drij sts. zegel gegeven aen Jan Leendertse van Putten en Lena Corn. Zooijwijk omme met den anderen te trouwen en hebben deselve tot vold. het gemeenelants regt ider bet.t 3 gl., sulx tesaemen - f 6 : - : -
[18-02-1713]
18en dito verclaert Abigel Johannis Raep, wede. van Gerrit Corn. Goeree, haer ten huijwelijken staet te begeven met Teunis Romboutse van Prooijen, wedr. van Leentie Corn. Verduijn, woonende onder de Nieuwe Tonge, en te gehooren onder het classis van - pro deo
[25-02-1713]
25en dito verclaert Corn. Croon, woonende onder Ooltgensplaet, hem ten huijwelijk te begeven met Willemijnt(ie) Jans, woonende op Herkinge, en te sijn onvermogen omme het gemeenelants regt te connen voldoen, dus - pro deo
[17-03-1712]
17en Maert billet op drij sts. zegel gegeven aen Jaobus van der Stee omme hem ten huijwelijken staet te begeven met Susanna Emersale, woon(en)de binnen de stat van den Briel, en tot vold. het gemeenelants regt ten opsigte van den bruijdegom te gehooren onder de classis van - f 3 : - : -??
[31-03-1713]
31en do. verclaert Jan Willemsz Benschop hem ten huijwelijken staet te begeven met Lijsb. Cardux, beijde woonende onder Ooltgensplaet, te sijn onvermogen, dus - pro deo
Tot dus verre reght aen ???t gemee(ne) land verantwoord
[07-04-1713]
Den 7en April 1713 Davit Andriesse Burger heeft verclaert sig ten huijwelijke staete willen begeven met Hen.ie Geertsen van Kempen, bijde woonende onder dese jurisdictie van Ooltgensplaet, en ten opsigte van het gem(e)enelants regt gehoorig onder het classis van - pro deo
[13-04-1713]
13e dito twee billet(t)en op drij sts. zegel gegeven aen Wm. Jacobsz Goemaet en Maetie Ar(ien)s Spek om met den anderen te trouwen on(der) ???t saemen gehoorende classis van - f 6 : - : -??
[24-04-1713]
Den 24en April 1713 Joh. Bastiaensz van Beek heeft verclaert sig ten huijwelijke staet willen begeven met Commert(ie) Corn. Lelijenburgh, beijde woonende onder de jurijsdictie van Ooltgensplaet, en ten opsigte van het gemeenelants regt gehoorigh onder het classis van - pro deo
[21-04-1713]
April 21en dito verclaert Rombout Johsz Duijndam hem ten huijwelijken staet te begeven met Annetie Jacobs Coert en ten opsigte het gemeenelants regt te gehooren onder classis van - f 6 : - : -??
[04-05-1713]
Meij 4 do. Pieter Cornelisse van Schouwen verclaert hem ten huijwelijk?? te begeven met Jobje Corns., woonende tot Z.zee, en ten opsigte het gemeenelants regt te gehooren onder het classis van - pro deo