Ooltgensplaat - Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen etc. 3 maart 1780 - 14 januari 1785

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat 12 : I
1780 - 1784

[03-03-1780]
Aan de edele achtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme na luit en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Johannis van Hesburg, weduenaar van Hendrina Smits, en Pieternella van As, j. d., geboren te Sprundel, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voorg. -
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de vier duijsent gulden gegoet sijn, huijden den 3e Maart 1780. -
Corns. Bollaen 1780, Ads. Groenendijk, Jan Koopman
De aangevinge is gedaan in de classis van drie gll. -????
Wij onderteekende Johannis van Hesburg en Pieternella van As, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., ons met den anderen sullende begeven ten huwelijken state verklaren deswegens ter secretarie des voornoemdenlands aangevinge te doen, en ten opsigte 's lands regt op het trouwen ge??maneert ijder te gehoren onder de classis van drie guldens, actum Oplaat den 3e Maart 1780. -
Jooannis van Hesburgh
Dit merk + is gestelt bij Pieternella van As
Mij present, J. Dusart.
't Voorsz. regt van drie gulden soo voor den bruijdegom als bruijd, en dus te samen ses gulden ontfangen bij mij onderteekende secretaris van Adolphsland, datum uts., J. Dusart??
Ik onderteekende Pieter van As, consenteere dat mijn dogter Pieternella van As sig in huwelijk begeeft met Johannis van Hesburgh. Actum Gastel den derden Maart 1780. -
Dit merk X is gestelt bij Pieter van As.
Mij present, Joannes de Wagener
[19-03-1780]
Attesteere ik ondergesz. subs. secretaris van den dorpe en heerlijkheid Oud Gastel dat de drie huwelijcx proclamatien van Johannis van Hesburgh, weduwenaar van Hendrina Smith, en Pieternella van As, jonge dogter, geboren te Sprundel, beijde wonende in Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., op drie agter een volgende zondagen en wel de laaste van dien den 19e dezer, ter puije van den dorpshuijse alhier onverhindert gegaan zijn, zonder dat er deswegens eenige inspraak is geschied, vermogende derhalven voor zoo veel dit aangaat, in den staat des huwelijcx werden bevestigt. Actum Gastel den 19e Maart 1780, S. T.??
[31-03-1780]
Pro deo
Wij onderteekende Adriaan Rubbens en Elisabet Flooraks, beijde woonende onder dese jurisdictie -, ons met den anderen zullende begeeven ten huwelijken staete verklaeren desweegens ter zecretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel erc., aangevinge te doen en voor zoo veel 's lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 31 Maert 1780
Dese merken AR en X zijn bij Adriaan Rubbens en Elisabeth Floraks zelfs gestelt
Mij present, H. W. Ferleman
Aan de edele achtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland. -
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijt en innehouden der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Adriaan Rubbens, weduenaar van Maria Hermans, en Elisabeth Flooraks, wede. van Jan Boerkamp, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt.
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in ondertrouw werden opgenomen, naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 31en Maart 1780. -??
Corns. Bollaen 1780, Ads. Groenendijk, A. de Blok, H. W. Ferleman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen. -
[23-06-1780]
Pro deo
Wij onderteekende Aart Rubbens en Geertruij Hoogers, beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphslant, ons met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete, verklaaren desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor soo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 23e 1780. ???
Dit merk + is bij Aart Rubbens en dit merk + is bij Geertruij Hoogers selfs gestelt
Mij present, J. Dusart
[22-06-1780]
De Suijssie den 22 Junius Adriaan Hoogers en Getruij Smook, vader en moeder van dese dogter Gertruij Hoogers is genege met dese jonman Aart Rubbers ten onder trou te gaan met per missie van sijn vader en moeder Herman Landers Catrina Smit en haar vader en moeder Adriaan Hoogers en Geetruij Smook
[23-06-1780]
Aan de edele agtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland. ???
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijt en innehouden der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Aart Rubbens, j. m., gebooren op de Hooge Swalue, en Geertruij Hoogers, j. d., gebooren onder de jurisdictie van Adolphsland, beijde wonende aldaar.
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaande verklaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoed zijn, huijden den 23e Junij 1780. ???
Corns. Bollaen, D. de l??? Espine, H. W. Ferleman??
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen
Ik Adrianes Broeder en Cornelia van der Sten bekennen vader en moeder te zijn over Maria Lambregt bekennen met vol genoegen dat zij ten onder trouw sal gan met Willem de Been??
[14-04-1780]
Pro deo
Wij ondertekende Willem de Been en Maria Lambregts, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken state, verklaren dat ter secretarie van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aengevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 14e April 1780.
Willem de Been
Dit merk DI is bij Maria Lambregts gestelt
Mij present. J. Dusart
Aan de edele achtbare heeren schout en scheepenen van Adolphsland.
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Willem de Been, j. m., geboren onder de jurisdictie van Adolphsland, en Maria Lambregts, j. d., gebooren onder de Nieuwe Tonge, beijde wonende onder Adolphsland voorschreeve
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in ondertrouw werden opgenomen naar voorgaende verklaaringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 14en April 1780. ???
Corn. Bollaen, D. de l??? Espine, J. de Prins, H. W. Ferleman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermogen. ???
[07-07-1780]
Pro deo
Wij onderteekende Adriaan Steurs en Catharina Zeegels, beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete, verklaeren desweegens ter zecretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 7e Julij 1780.
Dit merk + is bij Adriaan Steurs en dit merk + bij Catharina Zegels selfs gestelt
Mij present, J. Dusart
Aan de edele agtbaare heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme na luit en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Adriaan Steurs, j. m., gebooren te Batenburg bij Ravesteijn, en Catharina Zeegels, j. d., gebooren onder dese jurisdictie, beijde wonende onder dese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphsland naar voorgaande verklaaringe dat beneden de twee duijsent guldens gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenomen, actum Oplaat den 7e Julij 1780 . ???
Ads. Groenendijk, J. de Prins, Jan Koopman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermogen. ?????
[04-08-1780]
Pro deo
Wij onderteekende Maghiel Vlier en Dingena Rubbens, beijde woonende onder dese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete, verklaaren desweegens ter secretarie van Adolphsland aangevinge te doen en voor soo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den IVe Augustus 1780
Deese merken X X zijn bij Maghiel Vlier en Dingena Rubbens zelfs gestelt
Mij present, H. W. Ferleman??
Ik ondergeteekende Adriaan Rubbers beken te geeven mijn dogter Dingena Rubbers aan Magil Palir, dit is mijn hant merk AR

Aan de edele agtbaere heeren schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme na luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staet bevestigt te werden Maghiel Vlier, j. m., gebooren in het keurvorstendom van de Pals, en Dingena Rubbens, j. d., geboren onder deese jurisdictie, beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent gulden gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Oplaat den IV Augustus 1780
Ads. Groenendijk, J. de Prins, H. W. Ferleman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[24-08-1780]
Ik Maria Hermans X geef mijn zoon Dirk Pieterse Bos de volle magt om hem zelven te late begeven in den huwelijkstaat, Bommel den 24 Agustus
[25-08-1780]
Pro deo
Wij onderteekende Dirk Pietersz Bos en Ida van Hessel, beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphslant, ons met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete, verklaeren desweegens ter secretarie van Adolpsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 25 Augs. 1780
Dit merk + is bij Ida van Hessel selfs gestelt, dit merk + is bij Dirk Prs. Bos selfs gestelt
Mij present, J. Dusart
[11-08-1780]
Ick ondergeteekende Maria Konings, wede. van Adriaen van Hassel als moeder en voogdesse over mijn dogter IJda van Hassel, verklaare bij deese dat deselven in wettigen ondertrouw mag werden genoomen met Dirk Pieterse Bos, en vervolgens met den selve in den huwelijken staadt mag werden ingeseegent, en op dat hier van blijket onder mijn consent heb ik die eijgenhandig onderteekent binne Groot Waspik den 11e Augs. 1780
Dit handtmerk + is gestelt bij Maria Konings, wede. van Adriaen van Hassel, verklaarde anders niet te konne schrijven, mij present, Jan van der Meer
[25-08-1780]
Aan de edele agtb. heeren schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphsland. ???
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenomen, en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naa luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijkens staat bevestigt te werden Dirk Pietersz Bos, j. m., gebooren te Doornik, en Ida van Hessel, j. d., geb. te Wasbeek, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphsland naer voorgaande verklaaringe dat beneden de twee duijzent gll. gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Oplaat den 25en Augs. 1780
A. de Blok, D. de l??? Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen
[01-09-1780]
Pro deo
Wij onderteekende Bart van Keulen en Cornelia Anthonijs Spoor, beijde woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, ons met den anderen zullende begeven ten huwelijken staete, verklaeren desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 1e Septbr. 1780.
Deese merken + 0 zijn bij Barent van Keulen en Cornelia Anthonijs Spoor zelfs gestelt, mij present, J. Dusart
Ik onder geteijkende bekene dat het met mijn volle genoege is dat mijn dogter Cornelia Antonis Spoor onder trouw doet met Bart van Keullen, en dit is het promissie van de vader Antonis Corn. Spoor X bekent niet te kunnen schrijven, en dit is het handmerk van Maria Goosen, huijsvrouw van Antoni Spoor, in persentsi van Corn. van Deijk en van Cornelis Corns. Spoor??
Aan de edele agtb. heeren schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme na luit en inhoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Bart van Keulen, j. m., gebooren te Baal, Baronie van Breda, en Cornelia Anthonijs Spoor, gebooren te Oosterhout, beijde wonende onder de jurisdictie van Adolphsland voornt. ???
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphsland naar voorgaande verklaringe dat beneeden de twee duijsend guldens gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenomen, actum Ooltgensplaat den 1e Septbr. 1780.
Ads. Groenendijk, D. de l??? Espine, J. de Prins
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen. -????
[11-01-1781]
Oltjens plaat den 11 Jannuarij
X tet is het aantmerk van de weede. vrouw Poulus Witt hagel, Aarnoldes Brenders, Wilbert Huijs mans als ge tuijge
[12-01-1781]
Pro deo
Ik ondertekende Maria Withagel, woonende onder Adolphsland, mij sullende begeven ten huijwelijke state met Gerrit Winkels, wonende onder Sommelsdijk, verklare deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aengevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehoren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 12 Januarij 1781
Dit is het merk X van Maria Withagel, mij present, H. W. Ferleman
[11-01-1781]
Sommelsdijk den 11 Januarij 1781
Ik ondergeschreve geve volle consent aan dese mijn aangetrouden soon Gert Winkels die nu reets op den 7 Julij 1780 is geworden 25 jaar van mijnen kant als stief moeder geve volle promissi tot den trouw met Maria Withage
Elisabeth van Sintannelandt, huijsvrouw van Cornelis Dingenouts
[12-01-1781]
Pro deo
Ik ondertekende Gerrit Winkels, wonende onder Sommelsdijk, mij sullende begeven ten huijwelijke state met Maria Withagel, wonende onder Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc. aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehoren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 12 Januarij 1781
Gerrit Winkels
[11-01-1781]
Dese acte vertoond dat na inhoud en ordonnantie van hun Ed. Mogende de Heeren Staten van Zeeland, aan ???s lands regt op den ondertrouw alhier voldaan is door Gerrit Winkels, wonende onder dese jurisdictie, en Maria Withagen, wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet. ???
Sommelsdijk den 11e Januarij 1781, A. de Graaff
[12-01-1781]??
Aan de edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme na luit en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staet bevestigt te werden Gerrit Winkels, j. m., gebooren onder Sommelsdijk en woonende onder Sommelsdijk, en Maria Withagel, j. d., gebooren onder Adolphslan(d) en woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent gulden gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Ooltgensplaet den 12 Januarij 1781
W. A. van Gennep, J. de Prins, H. W. Ferleman??
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermogen
[29-01-1781]
Den ondergeteekenden secretaris van Sommelsdijk (geleegen onder Zeeland) certificeert dat Gerrit Winkels, jongman, geboortig en woonende onder deeze jurisdictie, en Maria Withagel, jonge dochter, geboren en woonende onder de jurisdictie van Adolphsland, op sondag den 14den, 21sten en 28sten Januarij 1781 van het raadhuijs alhier onverhindert hebben gehad hunne drie huwelijks proclamatien, dat dezelven voor zoo veel deezen aangaat in den huwelijken staat konnen werden bevestigt. ???
Ten oirconde geteekent binnen Sommelsdijk den 29sten Januarij 17C een en tagtigh voorsz.
Johs. van Bosheijden
[03-11-1780]
Aan de edele agtbaere heeren schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te worden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme na luit en innehoude de(r) politijcque ordonnantie in den huwelijken staet bevestigt te werden Maghiel Schuurmans, weduenaer van Maria Claese, en Maria Catharina Leenderse, wedue van Frans de Ridder, beijde woonende binnen Ooltgensplaet
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland naer voorgaende verklaeringe dat beneeden twee duijsent guldens gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Ooltgensplaet den 3 November 1780
D. de l??? Espine, J . de Prins, H. W. Ferleman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
Pro deo
Wij onderteekende Maghiel Schuurmans en Maria Catharine Leenders, beijde woonende binnen Ooltgensplaet, ons met den anderen zullende begeeven ten huwelijken staet, verklaeren deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, den Bommel etc., aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen, actum Ooltgensplaet den 3 November 1780
Dit merk X is bij Maghiel Schuurmans, en dit merk X is bij Catharina Leenderts selfs gestelt, mij present, H. W. Ferleman
[07-06-1781]
Wij burgermeesteren ende regeerders der stad Rotterdam hebben geauthoriseert, gelijk wij authoriseren bij desen onsen gesworen kamerbewaerder, om ter peuije van ???t raed-huijs alhier af te kondigen de drie sondaegsche houwelijksche proclamatien ende geboden, volgens de politique ordonnantie, tusschen Jan Maurits Kleijn, j. man, geboren te Moorenhooven, met Lena Hendrikse Versteeg, j. dr., geboore te Brakel
Waer toe het eerste gebodt sal werden gedaen den 10 Junij 1781. Ende oversulks versoecken wij burgermeesteren voornoemt aen de heeren magistraten, ofte andere gecommitteerde personen tot Ooltgens Plaat mede drie houwelijksche geboden van 6 tot 6 weeken tusschen de voorschreven personen (ter plaetse daer sulks costumelijk is) te laten doen, ende afkondigen, op dat deselve daer naer in den echten-staet mogen werden bevestigt. Actum 7 Junij 1781
Present alle heeren burgemeesteren,??
Demto d??? heer Boogaert, heer van Alblasserdam, burgemeester
Ter ordonnantie van dezelve, als secretaris, W.W. Van Berckel
[09-11-1781]
Ik ondergeteekende Matthijs Thien, woonende off thans verblijff houdende alhier in de Oude Tonge, mij zullende begeven ten huwelijken staat met Maria Coopmans, woonende onder de jurisdictie van St. Adolphsland, verklaare dat ik ingevolge de ordonnantie op het trouwen ge??maneert ben gehoorende onder de classis van drie guldens, en mij dien conform alsoo aan te geven om vervolgens het voorsz. recht te voldoen, actum Oude Tonge 9e November 1781
Mathijs Thien
Voldaan van het voorsz. recht van drie guldens wegens den bruijdegom, bij mij als secrets., actum datum uts., A. v. d. Leur
Ik onderteekende Maria Koopmans, woonende onder deese jurisdictie van Adolphsland, mij sullende begeeven ten huwelijken staete met Matthijs Thien, woonende in de Oude Tonge, verklaere desweegens ter secretarie van Adolphs(land) voornoemt aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands recht op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van drie gulden, actum Ooltgensplaet den 9e Novb. 1781
Maria Koopmans
Solvit het bovenstaende recht van drie gulden weegens de bruijdt, datum uts., J. Dusart
[30-10-1781]
?
[09-11-1781]
Aan de edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme na luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken state bevestigt te werdern Matthijs Thien, j. m., gebooren te Weesel in Munsterland en woonende off verblijff houdende in de Oude Tonge, en Maria Coopmans, wedue van Dingeman van Hooft, gebooren te Gastel en woonende onder dese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de vier duijsent gulden gegoet zijn, in ondertrouw werden opgenoomen, actum Ooltgensplaet den 9 November 1781
D. de l??? Espine, J. de Prins, Jan Koopman
De aangevinge is gedaan in de classis van drie gulden
[26-11-1781]
Certif(ic)eere ik ondergeteekende geswooren clercq van de Oude Tonge, dat Matthijs Tien en Maria Coopmans hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den raadhuijse alhier op den 11e, 18e en 25e deeser maand November zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deesen aangaanden in den huwelijken staat konnen werden bevestigd. Actum Oude Tonge 26 November 1781.
J. Sterrenburg
[12-01-1782]?? ????
Pro deo
Ik ondertekende Catharina Reniersd. Jagers, mij sullende begeven ten huijwelijke state met Dirk Minke, woonende in de Oude Tonge, verklare deswegens ter secretarie van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaet, De Bommel etc., aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaet den 12 Januarij 1782
Dit merk + is bij Catharina Jagers zelfs gestelt, mij present, H. W. Ferleman
[11-01-1782]
Pro deo
Dirk Minken, woonende alhier, doet ter secretarije alhier aangevinge om te trouwen met Catharina Jagers, woonende te Ooltgensplaat, en declareerde voor zig zelfs te gehooren onder de classis der onvermogende. Actum Oude Tonge 11en Januarij 1782. ???
Bij mij als gesw. clercq, J. Sterrenburg
[12-01-1782]
Aan de edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme na luijt en inhoude der politicque ordonnantie in den huwelijken state bevestigt te werden Dirk Minke, j. m., gebooren in de Nieuwe Tonge en woonende in de Oude Tonge, en Catharina Reniersdr. Jagers, j. d., gebooren en woonende alhier
Welke persoonen bij ons onderteekende in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, actum Ooltgensplaet den 12 Januarij 1782
W. A. van Gennep, J. de Prins, Jan Koopman, H. W. Ferleman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen????
[28-01-1782]
Certificeere ik ondergeteekende geswooren clercq van de Oude Tonge dat Dirk Minke en Catharina Reijniersz Jagers hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den raadhuijse alhier op den 13e, 20e en 27e deeser zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deesen aangaande in den huwelijken staat konnen werden bevestigd. Actum Oude Tonge 28en Januarij 1782
J. Sterrenburg
[26-04-1782]
Pro deo
Wij ondertekende Hendrik Kok en Johanna Zilleman, beijde wonende onder deese jurisdijctie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehoren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaet den 26 April 1782
Heijndrick Kok
Johanna Sieleman??
Aan de edele achtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Verzoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme na luit en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Hendrik Kok, j. m., en Johanna Zilleman, j. d., beijde geboren en woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent gulden gegoet zijn. Actum Ooltgensplaet den 26 April 1782
W. A. van Gennep, D. de l??? Espine, J. de Prins, Steven Outseegel
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen??
[18-01-1782]
Op heden den 18en Januarij 1782 zijn voor schout amptbewaerder en de scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Luijte, weduwnaar van Leena van Ginneke, woonende te Ooltgensplaat, ende Adriana Wagenaars, weduwe van Johannis Josephse Coopmans, woonende alhier
Zoo werd de heer secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewoonlijke proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen. In oirconde geteekend bij mij als geswooren clercq datum uts.
J. Sterrenburg?? ??
[07-06-1782]
Pro deo
Wij ondertekende Willem Huisman en Johanna Cijns, beijde wonende onder deeze jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijke state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aengevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehoren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaet den 7 Junij 1782
Wilbert Huijsmans
Johanna Sens
[05-06-1782]
1782 den 5 Junii ik onder geschreven bekenne dad Wilbert Huijsman van mijn consent heeft om met Johanna Sens aan getekent te worden van de agdbaar heere Ooltiesplaat
Pieter van Etten
[07-06-1782]
Aan de edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien om na luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Wilbert Huijsmans, weduwenaar van Adriana Withagel, en Johanna Cijnts, j. d., gebooren en woonende onder deese jurisdictie, beijde wonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 7 Junij 1782
D. de l??? Espine, J. de Prins, M. van Stad
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[24-06-1782]
Certificeere ik ondergeteekende geswooren clercq van de Oude Tonge dat Willem Huijsman en Johanna Cijns hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den raadhuijse alhier op den 9e, 16e en 23e deeser zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deesen aangaande in den huwelijken staat konnen werden bevestigd. Actum Oude Tonge 24 Junij 1782.
J. Sterrenburg
Den ondergeteekenden secretaris van Sommelsdijk (geleegen onder Zeeland) certificeere dat Willem Huisman, weduwenaer van Adriana Witthage, en Johanna Cijnts, jonge dochter, gebooren en wonende beijden onder de jurisdictie van Sint Adolphsland, op zondag den 9de, 16de en 23ste Junij 1782 van het raedhuijse alhier hebben gehad hunne drie huwelijks proclamatien dus dezelve voor zoo veel deezen aengaet in den huwelijken staete kunnen worden bevestigd. Ten oirconde geteekend binnen Sommelsdijk den 24ste Junij 1782 voorsz.
Johs. van Bosheijden, secrets.
[26-10-1782]
Pro deo
Wij ondertekende Cornelis de Been, Johanna Corn. Lanbregse, beijde woonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van St. Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehoren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaet den 26 October 1782
Cornelis de Been
Dit merk + is bij Johanna Lambregs zelv gestelt, mij present, H. W. Ferleman
Aan d??? edele achtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme na luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staet bevestigt te werden Cornelis de Been, weduwnaar van Johanna Tol, en Johanna Cornelisz Lambregse, wedue van Anthonij Bakker, beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoed te zijn, huijden den 26 October 1782
W. A. van Gennep, A. de Blok. D. de l??? Espine
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen?? ??
[28-09-1782]
Pro deo
Wij ondertekende Nicolaes Bos en Pieternella Ruele, beijden wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state verklaren deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehoren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaet den 28 Septb. 1782 ???
Nicolaes Bos
Dit merk X is bij Pieternella Ruele zelf gestelt, mij present, H. W. Ferleman?? ?? ??
Aan de edele achtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie zondaegse proclamatien omme na luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Nicolaes Bos, j. m., gebooren te Langeraer, en Pieternella Ruele, wedue van Pieter Leisenaer, gebooren van der Munk, en beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 28 September 1782
A. de Blok, D. de l??? Espine, H. W. Ferleman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[06-06-1783]
Pro deo
Wij ondergeteekende Anthonij Huijsman en Janna van der Poel, beijde woonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state verklaare desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangeving te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 6 Junij 1783
Deese merken + X zijn bij Anthonij Huijsmans en Johanna van der Poel gestelt, mij present, H. W. Ferleman
Aan de edele achtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en diens volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme na luijt en innehoude der politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Anthonij Huijsmans, weduenaar van Dorothea Vlooijmans, en Johanna van der Poel, wedue van Davit Meurs
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens zijn gegoet, huijden den 6 Junij 1783
D. de l??? Espine, J. de Prins, Jan Koopman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
Pro deo
Ik ondergetekende Pieternela van der Poel, woonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeeven ten huwelijken state met Jean Charles, verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands recht op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat den 6 Junij 1783
Dit merk + is bij Pieternella van der Poel zelf gestelt, mij present, H. W. Ferleman
[05-06-1783]
Voor den armen.
Jean Charles, wede., woonende te Meliszant, zullende trouwen met Pieternella van der Poel, wede., woonende in de Zuijdzij, heeft ingevolge van de ordonnantie van het middel op het trouwen ge??maneert, ter secretarie van Meliszant verklaart, dat weegens onvermoogen van den bruijdeg. onder geen van de classen, in de voorsz. ordonnantie nader ge??xpresseert, is behoorende; tot bewijs van ???t welke gegeeven is deeze acte. Actum Meliszant den 5 Junij 1783.
C. v. d. Valk??
[06-06-1783]
Aan d??? edele achtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken (staat) bevestigt te werden Jean Charles, weduenaer van Secelia Gerling, woonende tot Meelissant, en Pieternella van der Poel, wedue van Jan Lemmers, woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens zijn gegoet, huijden den 6 Junij 1783
D. de l??? Espine, J. de Prins, Jan Koopman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[25-06-1783]
Schout en scheepenen van Meliszant certificeeren en verklaeren dat Jean Charles, wedr. van Secelia Geerling, woonende te Melissant, en Pieternella van der Poel, wede. van Jan Lemmers, woonende onder Ooltgensplaet, alhier hunne drie zondags huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad, kunnende dezelve voor zoo veel ons aengaet in den huwelijken staet werden bevestigt.
Actum Melissant den 25 Junij 1783, ter ordone. van dezelve als secretaris, C. v. Valk
[25-07-1783]
Aan d??? edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude de(r) politijcque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Cornelis Hessels, j. m., gebooren tot Oosterhout, en Caetje Honakkers, j. d., gebooren tot Kleef, beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet te zijn, huijden den 25 Julij 1783
A. de Blok, J. de Prins, Jan Koopman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen??
[08-09-1783]
L. S.
Antonie Sep, j. m., gebooren in den Oudenbos en woonende te Ooltgensplaat, en Adriana Langenberg, j. d., gebooren en woonende op de Made, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen, na blijk dat ???t recht aan den lande voor beide voldaan was. En dewijl de bruidegom te Ooltgensplaat woonachtig is, worden commissarissen van huwelijks zaken aldaar verzogt voorgemelde perzoonen hunne drie huwelijkse proclamatien te verlenen en ons van den uitslag dezes behoorlijk bericht te doen, ten fine enz.
Actum Made den 8 Septembr. 1783??
Q. T. N. S.??
K. W. v. Hardeveld, v. d. m. ibidem
[25-07-1783]
Pro deo
Wij onderteekende Cornelis Hessels en Caatje Hoonakkers, beijde woonende onder dese jurisdictie, ons met den anderen sullende begeeven ten huwelijken staete, verklaeren desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., aangevinge te doen en ten opsigte ???s lands recht op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen. Actum Ooltgenplaet den 25e Julij 1783
Deese merken + X zijn bij Corn. Hessels en Caatje Hoonakkers zelfs gestelt, mij present, A. v. d. Sanden
[08-04-1784]
Op huijden den 8en April 17C vierentachtig voor schout en schepenen van de OudeTonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Claas de Laat, j. m., geb. onder deese jurisdictie en alhier woonagtig, ende Geertruij Schijvenaar, j. d., geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, laatst aldaar gewoond hebbende en thans mede alhier woonagtig
Zoo werd de heer secretaris van Ooltgensplaat verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens de voorn. bruijd aldaar te doen afkondigen en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen. Actum Oude Tonge datum uts. bij mij als secretaris, A. v. d. Leur
[25-06-1784]
Pro deo
Wij ondergeteekende Jan Janse Babtiste Vloomans en Adriana van den Broek, beijde woonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaaren desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehoren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 25 Junij 1784.
Deese merken + X zijn bij de boovengenoemde persoonen zelf gestelt, mij present, H. W. Ferleman
Pro deo
Wij ondergetekende Nicolaes Binet en Johanna van Ons?, beijden woonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaare desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen.
Actum Ooltgensplaat den 25 Junij 1784
Deese merken + X zijn door de bovengenoemde persoonen zelfs gestelt, mij present, H. W. Ferleman??
Aan d??? edele achtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphslandt
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Nicolaes Menet, gebooren te Barle?, weduenaer van Machel Custas, en Johanna van den Onof, j. d., gebooren te Gassel in Guijlikerland, beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 25 Junij 1784
W. A. van Gennep, A. de Blok, Jan Koopman
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen??
Aan d??? edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jan Janse Babtiste Vlooijman, j. m., gebooren onder deese jurisdictie, en Adriana van den Broek, j. d., gebooren te Hellegerbeek in de Meijerije van ???s Hertogenbos, beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 25 Junij 1784
W. A. van Gennep, A. de Blok, Jan Koopman
De aangevinge is gedaen in de classe van onvermoogen??
Aan d??? edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Cornelis Willemsz van der Maede, weduwenaer van Anna Hubersz Dame, gebooren onder deese jurisdictie, en Barbera van der Par, j. d., gebooren tot Steenberge, beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaering dat beneeden de twee duijsent guldens zijn gegoedt, huijden den 25 Junij 1784
W. A. van Gennep, A. de Blok, Jan Koopman??
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[03-09-1784]
Pro deo
Wij ondergeteekende Jacobus Broeke en Adriana Vervloet, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 3 Sept. 1784
Deese merken + X zijn bij Jacobus Broeke en Adriana Vervloet zelf gestelt, mij present, H. W. Ferleman
[25-06-1784]
Pro deo
Wij ondergeteekende Cornelis Willemsz van der Maede en Barbera van der Par, beijde woonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Ooltgensplaat den 25 Junij 1784
Deese merken X X zijn door de booven genoemde persoonen zelfs gestelt, mij present, H. W. Ferleman
[02-09-1784]
Ik onderteekende Elisabet van Meggelen, wedue van Jelier Vervloet, consenteere dat mijn dogter Adriana Vervloet zig begeeft ten huwelijken staete met Jacobus B(r)oeke, actum den 2 September 1784
Dit merk + is bij Elisabet van Meggelen, wedue van Jelier Vervloet, zelf gestelt, ons present
Jan Warvers, Gerrit Jacobs Kempen, wij als getuge dat zij darmede te vrede ijs
[03-09-1784]
Aan d??? edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jacobus Broeke, weduenaer van Johanna van Vessem, gebooren Ter Heijen, en Adriana Vervloet, j. d., gebooren onder deese jurisdictie, en beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaerder en scheepen(en) van Adolphsland in wettigen ondertrouw werden opgenoomen naer voorgaende verklaeringe dat sij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 3 September 1784
W. A. van Gennep, A. de Blok, D. de l??? Espine
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[24-09-1784]
Pro deo
Wij ondergeteekende Aart Rubbens en Sijtje Suffrijn, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaare desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor soo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen
Actum Ooltgensplaat den 24 Sept. 1784
Deese merken X + zijn bij Aart Rubbens en Sijtje Sufrijn zelf gestelt, mij present, H. W. Ferleman
Aan de edele agtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Aart Rubbens, weduenaer van Geertruij Hogers, gebooren op de Hooge Swalue, en Sijtje Suffrijn, j. d., gebooren tot -, beijde woonende onder deese jurisdictie
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphslandt in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 24 Sept. 1784
W. A. van Gennep, A. de Blok, D. de l??? Espine, J. de Prins, Steven Outzeegel????
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[30-09-1784]
Pro deo
Wij ondergeteekende Jelles Krijne en Johanna Langevelt, beijde wonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huijwelijken state, verklaare deswegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc., aangevinge te doen en voor zoo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermogen
Actum Ooltgensplaat den 30 Sept. 1784
Deese merken || 0 zijn bij Jillis Krijne en Johanna Langevelt zelf gestelt, mij present, H. W. Ferleman
Aan de edele achtbaere heeren schout en scheepenen van Adolphslant
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaegse proclamatien omme naer luijt en inhoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staete bevestigt te werden Jilles Krijne, j. m., gebooren onder de Nieuwe Tonge, en Johanna Langevelt, wedue van Pieter van Dusseldorp, gebooren Ter Eijden
Welke persoonen bij ons onderteekende schout en scheepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naer voorgaende verklaeringe dat zij beneeden de twee duijsent guldens gegoet zijn, huijden den 30 September 1784
W. A. van Gennep, A. de Blok, J. de Prins
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[17-10-1784]
Jillis Crijne, j. m., geb. en woonende onder de Nieuwe Tonge, en Johanna Langevelt, wed. van Pieter van Dusseldorp, geb. en gewoond hebbende onder Terheijde, doch tans onder Ooltge(n)splaat, hebben alhier in de kerk Ter Heijde hunne drie huuwlijks geboden onverhinderd gehad, en mogen derhalven (voor zo veel ons aangaat) in den egten staat des huuwlijks bevestigt worden.
Gegeven Ter Heijde den 17 October 1784
Uit naam des E. kerkenraads, W. van Walch(e)ren, v. d. m. ibid.
[12-11-1784]
Frans IJpelaars, j. m., gebooren te Sprang en laast gewoond hebbende te Ooltgens Plaat, en Cornelia B. van Bragt, j. d., gebooren en woonende alhier, zijn hier den 12e November 1784 in wettigen ondertrouw opgenomen, onder voorwaarde dat ook (vermits den bruijdegom laast heeft gewoond te Ooltgens Plaat) de drie gewoone zondags huwlijks proclamatien aldaar moeten gaan, en ons daar van ter zijner teijd bewijs gebragt worden, ???t welk versogt word.
Actum Made den 12e November 1784
Uijt naam en bij absentie van den predikant K. W. van Harderveldt
H. van Vuren
[26-11-1784]
Aan de edele achtbaare heren schout en scheepenen van Adolphsland
Versoeken in wettigen ondertrouw te werden opgenoomen en dien volgens hunne drie sondaagse proclamatien omme naar luijt en innehoude der politicque ordonnantie in den huwelijken staate bevestigt te werden Maghiel Schuurmans, weduwenaar van Maria Catharina Leenderse, en Lena Lijsenaar, j. d., gebooren te Heusden, en beijde woonende onder dese jurisdictie
Welke persoonen bij ons ondertekende schout en schepenen van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn naar voorgaande verklaaringe dat zij beneden de twee duisent guldens gegoet zijn, huijden den 26e November 1784??
W. A. van Gennep, Jan Koopman, Jan Groenendijk
De aangevinge is gedaen in de classis van onvermoogen
[14-01-1785]
Pro deo
Wij onderteekende Martijn Moermans en Adriana Smits, beide woonende onder dese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeven ten huuwelijken staate verklaare desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., aangevinge te doen en voor soo veel ???s lands regt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen.
Actum Ooltgensplaat den 14 Jannuarij 1785
Dese merken X X zijn bij de bovenstaende personen zelfs gestelt, mij present, A. v. d. Linde
[26-11-1784]
Pro deo
Wij onderteekende Maghiel Schuurmans, Lena Lijsenaer, beijde woonende onder deese jurisdictie, ons met den anderen zullende begeeven te hijuwelijken staate verklaare desweegens ter secretarie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca., aangevinge te doen en voor soo veel ???s lands recht op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van onvermoogen
Actum Ooltgensplaat den 26 Novb. 1784
Mij secretaris kennelijk, H. W. Ferleman
Dese merken X X sijn bij de bovenstaende persoonen zelfs gestelt, mij present, A. v. d. Linde??