Ooltgensplaat - Ondertrouwakten, attestaties en huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen etc. 10 januari 1728 - 23 oktober 1734

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
10 : III

1728 - 1734

[10-01-1728]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt en inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staat bevestigt te werden
Marinus van Kiest jonghman geboortigh van de Oude Tonge en woonende op Den Bommel onder dese jurisdictie bruijdigom ter eenre en Lijsbet de Lange laast wede. van Johannis Jongbloet geboortig van de Oude Tonge en mede woonende op Den Bommel onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons onderget. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert den 10e Janij. 1728.
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
Ad. de Jongh
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxt.

[10-01-1728]
Wij ondergesz. Marinus van Kiest en Lijsbet Corn. de Lange verclaren bij desen?? genegen te sijn ons selven te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het middel bij haar Ed. groot mog. d??? heeren staten van Hollant en Westvrieslandt op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis aen ijder van drij gll. Actum Ooltgensplaat den 10e Jarij. 1728.
Dit merk + bij Marinus Kiest gestelt
Lijsebet Cornelijs de Lange
Solvit t voortz. lants regt tot ses gll.
Als clerq van den secrets.
Hendrik van Dam 1728

[16-04-1728]
Op huijden den 16 April 1728 sijn de onder genoemde Hendrick Willemse van Herp, weduwenaar van Lijsbet Pieterse van Houve, met Anna Barbera Boesselaar, jonge dogter geboortig van Gulick en wonende alhier, voor schout en schepenen in ondertrouw op genomen ten oirconde get. (en was get.)?? J. Kasteel, Ab. van der Velde, L. v. Burgt
Aldus geextraheert uijt het register der huijwelijcksen saken en accorderende bevonden bij mij schepen in absentie van de secretaris van de Nieuwe Tonge, op dat. ut supra
L. v. Burght??

[21-08-1728]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt en inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staet bevestigt te werden
Willem Centse jongman geboortigh van de Made en woonende?? onder dese jurisdictie bruijdigom ter eenre en Aagje van Bree wede. van Jan Domenij geboortigh van de Oude Tonge en mede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere sijde
Welke personen bij ons onderget. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert den 21e Aug. 1728.
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
Ad. de Jongh
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxt.

[21-08-1728]
Wij ondergeschreve verclaren bij desen genegen te sijn ons selven te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het middel bij haer Ed. grootmog. d??? heeren staten van Hollant ende Westvrieslandt op het trouwen geemaneert te gehooren ijder onder de classis van drij gll. Actum Ooltgensplaat den 21e Aug. 1728.
Willem Sins
Eijge Jans van Bree
Solvit voorts. lants regt van ijder drij gll.
Als secrets. van Ooltgensplaat
Witte van Dam

[12-09-1728]
Willem Cents j. m. geboortig van de Made en Aagje Jans van Bree weduwe van Jan Domine, geboortig van de Oude Tonge en beijde woonende onder Ooltgensplaat hebben hare drie huwelijkse proclamatien alhier sonder eenige verhinderinge gehad, mogen derhalven wel, wat ons aangaat, aldaar in den huwelijken staat bevestigt worden, waarin we de selve des Heeren zegen toewenschen.
Gedaan op de Made den 12 Septr. 1728.
Noie sijnedrii
Jacobus Rhijnvisch
Predt. van de Made en Drimmelen??

[28-08-1728]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt ende inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen, omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staat bevestigt te werden
Cornelis Cornelis van St. Annelant wedr. van Cornelia de Bie geboortigh van en woonende?? onder de jurisdictie van de Oude Tonge bruijdigom ter eenre en Marija Adriaans Zantboer wede. van Huijbert van Nispen geboortigh van en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat bruijt ter andere sijde
Welke personen bij ons onderget. schout amptbewaerder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert den 28e Aug. 1728.
Dirck van Adrijghem
Aren van Putten
Adr. de Jongh
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxeert

[17-08-1728]
Ick ondergeschreve Corns. Corns. van St. Annelandt mij sullende begeven ten huijwelijcken state met Maria Santboer wede. Huijbt. van Nispen, woonende onder Ooltgensplaet, en ten opsigte van het middel op het trouwen geemaneert volgens den inhoude der ord.tie daer van sijnde gehoorende onder de classe van vijfthien gulden verclare mij dien conform aen te geven om vervolgens het voorsz. regt te voldoen, actum Oude Tonge 17en Augustij 1728
Cornelis van Sintannelant
Ontfangen bij mij secrets. van de Oude Tonge de boven gemelte vijftien guldens wegens het trouw regt van den bruijdegom (als sullende het regt van de bruijt tot Ooltgensplaet werden betaelt) huijden dato als boven
C. v. d. Leur 1728

[28-08-1728]
Ik ondergesz. verclare bij desen genegen te sijn mij selven te begeven ten huijwelijken state met Cornelis van Sint Annelandt woonende onder de juridictie van de Oude Tonge ingevolge het middel op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van vijftien gll. Actum Ooltgensplaat, 28e Aug. 1728.
Marija Adrijens Sanboer
Solvit voorsz. lantsregt van de bruijdt tot vijfftien gll. , dato uts.
Als secrets. van Ooltgensplaet
Witte van Dam

[12-09-1728]
Den ondergesz. secretaris van de Oude Tonge certificeerdt ende verclaerdt bij desen dat alhier sonder eenige verhinderinge van den raethuijse sijn affgecondight de drie huwelijks proclamatien van Cornelis Cornelisse van St. Annelandt weduwenaer van Cornelia de Bie bruijdegom ter eenre, ende Maria Adriaensz Zantboer weduwe van Huijbert van Nispen bruijdt ter andere zijde, op den 28en Augustij 1728 voor d heeren schout en schepenen van Adolpslandt in ondertrouw opgenomen, weshalven voorn. persoonen voor soo verre in den huwelijcken staet mogen bevestight werden, ten oirconde get. 12en Septembr. 1728??
C. v. Leur 1728

[15-10-1728]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt en inhoude der politijke ord.tie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staat bevestigt te werden
Jan Hultermans jonghman geboortigh van Baall en woonende?? binnen Ooltgensplaet bruijdigom ter eenre en Anna Maria Hend. van den Zande jonge dogter geboortigh van Den Bommel en woonende aldaer bruijdt ter andere sijde
Welke personen bij ons onderget. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haer geboden geconsenteert den 15e Octob. 1728.
Johannes Bouman
Gabreil Hanenbergh
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxt.

[15-10-1728]
Ik ondergesz. Annetje Henderikx weduw. van Hendrik van den Zande, consenteer, en geeve volle last, zoo verre noodig is, en vereijst werd, als moeder van Anna Marija van den Zande omme zig in huiwelijk te begeven, en na alle behoorlijke solemniteiten verrigt zijn te laten bevestigen, met Jan Adriaanse Hulsterman, en ten blijk dezer eij(g)enhandig onderteikent, huiden?? den 15de Octobr. 1728
Dit hantmerk + eijgenhandig gesteld bij de wed. van Hendrik van den Zanden in presentij van??
Ant. v. Weel??

[15-10-1728]
Wij onderget. Jan Hultermans en Anna Maria Hend. van der Zande verclaren bij desen genegen te sijn ons selven te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte ???t gemeenelants regt te gehooren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaat den 15e Octob. 1728
Jan Hultermans
Dit merk X is bij Anna Maria Hend. van den Sande selfs gestelt
Mij present als clerk van den secrets.??
Hendrik van Dam 1728

[03-09-1728]
Op den 3 September 1728 sijn alhier binnen de Oude Tonge voor schepenen in wettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Jacobs Lejiers jongman geb. en woonaghtigh onder de jurisdictie van de Oude Tonge voornoemt met Ge(r)truij Adriaense Rommelse jonge dochter, geb. onder de jurisdictie van t Ooltgensplaat en dewijl de bruijt onder de jurisdictie van Ooltgensplaat heefft gewoont soo werdt de heer secretaris aldaer off den genen dien het competeerdt versocht de gewoonelijcke drie sondachse geboden nevens ons te doen affcondigen omme daer naer de voorschreve persoonen in den echten staet te konnen werden bevestight, toirconde geteeckent den 3 September 1728
Bij mij in apsinte van den secretaris van de Oude Tonge
T. Kasteel 1728

[25-09-1728]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt ende inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staat bevestigt te werden
Hendrik van de Korput jonghman geboortigh van Oosterhout en woonende?? onder de jurisdictie van Ooltgensplaat bruijdigom ter eenre en Cornelia Jacobs van der Hoeve jonge dogter geboortigh van Sevenberge en mede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere sijde
Welke personen bij ons onderget. schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert den 25e Septb. 1728.
Dirck van Adrijghem
Gabrieel Hanenbergh
Ad. de Jongh
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxt.

[25-09-1728]
Wij ondergeteekende Hendrik van de Korput en Cornelia Jacobs van der Hoeve verklaren bij desen genegen te sijn ons selven te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het middell op het trouwen ge??maneert te gehooren onder de classis van pro deo. Actum Ooltgensplaat den 25e Septb. 1728
Hendrick van de Corput
Dit merk + is bij Cornelia van der Hoeve selfs gestelt
Mij present als clercq van den sris.
Hendrik van Dam 1728

Dit zegel is dienende tot dese annexe proclamatie voor Hendrik van den Corput, en Cornelia Jacobs van den Houve????

[25-09-1728]
Den 25 Sep. 1728 sijn voor schout amptbewaerder en schepenen van Ooltgensplaet in wettigh ondertrouw opgenomen Hendrik van den Corput jpngman geboortigh van Oosterhout en woonende onder dese jurisdictie met Cornelia Jacobs van der Houve geboortigh van Sevenberge, en mede woonende onder dese jurisdictie, werdende vervolgens de heer Seenels van Oosterhout (off die sulcx compiteert) versogt wegens den voors. Hendrik van den Corput drij huijwelijx geboden te laeten gaen en daervan bij acte te doen verslagh. Ten oirconde get.t als boven secrets.
Witte van Dam 1728

[11-10-1728]
Met dese annexe acte van huwelijkse proclamatien heb ik ter gewoonelijke plaetse drie sondaghen gepubliceert tussen Hend. van den Corput jongman bruijdegom, met Cornelia Jacobs van den Houte?? ??geboortigh van Sevenbergen, waer van eerste, tweede en derde publicatie is gedaen op den 26 September, 3 October en 10 dato 1728, actum Oosterhout den 10 October 1728. Dese geepibeleseert door mijn onder geschreven als gereght?? booden tot Oosterhoudt sende dit mijn relaes ende wedervaren, actem Oosterhout den elfden October 1728
Adriaen de Bosson??

[17-10-1728]
Hendrik van de Korput j. m. geboortig van Oosterhout en Cornelia Jacobs van der Hoeve j. d. geboortig van Sevenbergen, en beijde woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, hebben als bruijdegom en bruijd hare houwelijkse proclamatien gehad, mogen derhalven, so veel ons aangaat, te Ooltgensplaat in den houwelijken staet bevestigt worden. Actum Sevenbergen den 17 Octobr. 1728
Uijt naam des E. kerkenraads??
J. v. Cleeff

[12-11-1728]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt ende inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staet bevestigt te werden
Jan Bartels Delvo jongman geboortigh onder dese jurisdictie en woonende?? tot Ooltgensplaat bruijdigom ter eenre en Arjaantje de Haan jonge dogter geboortigh van Capell en woonende aldaer bruijdt ter andere zijde
Welke personen bij ons onderget. schout?? en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert den 12e Novb. 1728.
C. Paling 1728
Johannes Bouman
Ad. de Jongh
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxt.

Eerwaarde heer,
De heer Theodorus Texelius, waardig herder en leeraar inde gemeijnte van Jesus Christus te Ooltjensplaat
vrij ,,

[29-10-1728]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???s Gr. Capel den 29 Oct. 1728
Eerwaarde heer,
Heden is Corstiaan de Haan, wonende in mijne combinatieve plaats Vrijhoeven, bij mij geweest, mij versoekende, dat ik Ueerw. door dese geliefde kennisse te geven, dat hij als vader toestaat het huwelijk, ???t welk sijn dogter Ariaantje van voornemen is aan te gaan met Jan Bartels, van Ooltjesplaat, waaromme ook dese aan Ueerw. hebbe geschreven niet twijfelende, of Ueerw. sult daar door aannemen dat dat huwelijk met ???s vaders volle toestemming sal worden aangegaan, ik blijve, na groetenisse eerwaarde heer
Ueerw.den onderdanige dr. en medebroeder??
J. Zeijlmans, v. d. m.

[12-11-1728]
Wij onderget. Jan Bartelse Delvo en Arjaantje de Haan verclaren bij desen genegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het gemeene lants regt op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo. Actum Ooltgensplaet den 12 Novb. 1728
Jan Bort Delvoo
Dit merk + is bij Arjaantje de Haan selfs gestelt
Mij present als clerk van den secrets.
Hendrik van Dam 1728

[09-01-1729]
Mijnheer en neeff
Is voor schoud en schepen van de Nieuwe Tonge den 7e Jannuarij 1729 naar voorgaande aangevinge ter secretarije van de Nieuwe Tonge voornt. in wettigen ondertrouw opgenoomen Pr. Teunis Hertoogh weduwenaar van Willemijntje Bartels Rousenburg, ende Chatrijna Jans Meus j. dogter geboortig van Rosendaal, dog jegenwoordigh beijde woonagtigh alhier en dewijl de bruijt laast gewoondt heeft onder de jurisdictie van Ooltgensplaat soo werd bij desen d??? hr. Witte van Dam sris. van Ooltgensplaat versogt om de ord.s 3 gebooden aff te publiceeren, en mij ondergeschr. als sris. van de Nieuwe Tonge toe te senden acte dat de voorn. gebooden behoorlijk sijn uijtgegaan, ten eijnde de voorn. persoonen alhier in den huijwelijken staet soude connen werden bevestigt, waar meede Ued. mij sult verpligten in alle gevalle te sijn
Mijnheer en neeff Ued. dr. en neeff
L. C. Paling sris. van de N. Tong
N. Tongh den 9e Jann. 1729

[06-01-1729]
Marcus Jansen de Giesen, wedr. van Maria Jacobsen van der Hoeven, woonende in Ooltjensplaat met Adriaantje Adams van Oosterhoud j. d. geboren en woonende onder Sevenbergen, zijn bij ons in wettige ondertrou als bruijdegom en bruijd opgenomen na dat hier ter secretarije ten opsigte van de bruijd alvorens (so veel het middel op het trouwen ge??maneert aangaat) beho(o)rlijke aangevinge was gedaen, en vermits de bruijdegom in Ooltjesplaat woond, diend dese om te besorgen dat derselver houwelijks geboden in de kerk aldaar ook mogen gedaen worden, mits de aangevinge wegens het middel op het trouwen ter secretarije aldaar ten opsigte van den bruijdegom alvorens gedaen werden, ten eijnde etc. Actum Sevenbergen den 6 Januari 1729
Uijt naam des E. kkenraads
J. v. Cleeff
Pred. Aldaar

[01-04-1729]
Alzoo op huijden den 1e April 1729 Pieter Clasen van Cornelisse wedr. van Maria Denis woonende onder Den Bommel, ende Pieternella Hend.ks van Meel jonge dogter geboren van de Hooge Swalue, en al een geruijmen tijdt hier gewoont hebbende, bij schout ende schepenen alhier in ondertrouw opgenomen zijnde, weshalven d??? heer secretaris van Adopslandt dat men noemt Den Bommel etc., versogt werdt ter plaetse aldaer gebruijckelijck ten opsigte den bruijdegom drie huwelijcx geboden aff te kundigen ende naer uijttinge vandien daervan te geven acte in forma. Toirconde geteeckent bij mij secretaris van de Oude Tonge,
C. v. d. Leur 1729

[15-04-1729]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkse proclamatien naar luijt ende inhoude der politijcque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staat bevestigt te werden
Leijier Huijbregtse wedr.van Marij Cornelis Orgelist geboortigh van Ouwerkerk in Zeelant en woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge bruijdigom ter eenre met Arjaantje Cornelis Rampaart jonge dogter geboortigh van Steenberge en woonende onder dese jurisdictie bruijdt ter andere zijde
Welke personen bij ons onderget. schout?? amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haar geboden geconsenteert den 15e April 1729.
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
Ad. de Jongh
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet getaxeert

[02-05-1729]
Ick onderteeckende secretaris van de Oude Tonge in Grijsoordt verclare dat Lejier Huijbregts wedr. van Maria Cornelisse Orgelist woonagtigh onder dese jurisdictie ende Adriaentie Cornelisse Rampaert j. d. woonagtigh onder Ooltgensplaet drie sondaegse huwelijcx proclamatien onverhindert hebben gehat, en vervolgens ons belangende in den huwelijcken staet sullen mogen werden bevestigt. Actum Oude Tonge 2e Meij 1729
C . v. d. Leur 1729

[15-04-1729
Mijn heers Van Dam het is ons kennelijck dat Lijer Huibartelse weeduwenaer is van Matij Corneelis Orgelist gestorve onder onse jurisdictie, en geeft hem aen als onvermoge. In apsinte van den secretaris van de Oude Tonge,
Bij mij Ue. dienaer ende vrindt, Oude Tonge den 15 April
T. Kasteel 1729

[15-04-1729]
Wij ondergesr. Leijier Huijbregtsz en Arjaantje Cornelise Rampaart verclaren bij desen genegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte het middel bij haar Ed. gr. mog. d??? heeren staten van Hollant en Westvrieslandt op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaet den 15e April 1720.
Leijeir Huijb.se
Adriana Rampaert

[28-05-1729]
Aen den Ed. agtbaren geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijxe proclamatien naar luijt en inhoude der politicque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien, in den H. egten staet bevestigt te werden
Gerrit Janse Cempenaer jonghman geboortigh van de Oude Tonge en woonende?? Jivesant onder de Nieuwe Tonge, bruijdegom ter eenre, met Catharina Adriaense van Leent jonge dogter geboortigh van Etten, en woonende onder Ooltgensplaat, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons ondergesr. schout?? en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen, en haer geboden geconsenteert, den 28 Meij. 1729.
C. Paling 1729
Gabrieel Hanenbergh
Ad. de Jongh
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penn. niet getauxeert

[19-06-1729]
Ick ondergeteeckende secretaris van de Oude Tonge in Grijsoordt verclare dat Gerrit Jansz Kempenaer jongman geboren van d??? Oude Tonge en Catharijna Adriaense van Leent jonge dogter geb. tot Etten en woonende onder Ooltgensplaet, alhier in de OudeTonge drie sondaegs huwelijcx proclamatien onverhindert hebben gehadt, konnende vervolgens ons belangende de voorn. persoonen?? in de egten staet des huwelijcks bevestight werden, actum Oude Tonge 19en Junij 1729
C. v. d. Leur 1729
Op heden 15 Junij 1729 den trouw volbragt, present Dirk van Adrighem, Johannis Bouwman, Aren van Putten, en Adrianis de Jongh, schepenen??

Wij vader en moeder wonnende tot Sprundel onder Ette die geven vrij permesie om te trouwen Geeret Jansen Kempenneer met haere dochter Caterina Adriaensen van Leen
Adriaen van Leen
Dit is het Y van Catilijna van Nispen alle bij de vader en moeder

[29-07-1729]
Aen den Ed. agtbaren geregte van Adolpsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijxe proclamatien naar luijt en inhoude der politicque ordonnantie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den H. egten staet bevestigt te werden
Hendrik Barents Kock wedr. van Corn. Arents de Leeuw geboortig uijt Munsterland en woonagtig onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Dingena Hendriks van Meel jonge dogter van de Hooge Swaluwe en mede woonagtig onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons ondergeschr. schout?? en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen en haer geboden geconsenteert, actum den 29 Julij 1729.
C. Paling 1729
Ad. de Jongh
J. van Halteren
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penn. niet getauxeert

[29-07-1729]
Hendrik Barents Cocq wedunaar van Corn. Arens de Leeuw woonend in de Langstraat en Digna Hendriks mede woonende aldaar hebben sig ter secretarie aengegeven om in den huwelijken staat te treeden, en ten opsigt(e) het middel op het trouwen geemaneert te behooren onder de classis van pro deo, actum ter secretarie van Ooltgensplaat den 29 Julij 1729
Dit merk + is bij H. Barentsen Kok selfs gestelt
Dit merk + is bij Digna Hendriks selfs gestelt
In kennisse van mij als clerq ter secretarie
P. Spanjaart

[29-07-1729]
Op den 29 Julij 1729 sijn voor den geregte van Ooltgensplaet in ondertrouw op genomen Hendrik Barense Kok weduwnaar van Cornelia Arens de Leeuw, woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, met Dingena Hendriks van Meel jonge dogter geboortigh van de Hooge Zwaluw, bruijt ter andere sijde, werdende hier mede de heer secret. van de Zwaluw, off die sulx competeert, versogt te(n) opsigte de bruijdt de drij sondaegse huwelijx geboden te laeten gaen en daarvan bij acte verslagh te doen ten eijnde de personen in den huijwelijken staet alhier soude konnen werden bevestigt. Ten oirconde als secret. desen get.t
Witte van Dam 1729
Het 1 gebodt gedaen op sondag den 7 Augustus
Het 2 gebodt gedaen op sondag 14 dito??
Het 3. gebodt gedaen op sondag den 21 dito
Dese boovenstaende drie sondagse geboden sonder verhinderen op de puije van den dorps den meesten volken voorgeleesen op dato als boven bij mij als boden van de Hooge en Lage Swaluwe
Huijg van Gent 1729

[16-09-1729]
Den 16en September 1729 zijn voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Willemsz Tholenaer werduw.naer van Dirckje Cornelisse van Beecq en woonende op Den Bommel en Jannetie Adriaens de Wael jonge dogter van Rosendael en een geruijme tijt alhier gewoont hebbende, soo werdt d??? heer secretaris van Ooltgensplaet versogt ten opsigte den bruijdegom de drie gewoonelijcke huwelijcx proclamatien te doen affcundigen, omme daer naer de voorsz. persoonen in den egten huwelijcken staet te konnen werden bevestight, actum Oude Tonge dato uts.
Bij mij secrs.
C. v. d. Leur 1729

[10-03-1730]
Aen den Ed. agtbaren geregte van Adolpsland dat men noemt OPlaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijkse proclamatie naar luijd en inhoudt der politicque ord.ie te ontfangen omme naer het onverhindert voor(t)gaen van dien, in den H. egten staet bevestigd te werden
Cornelis Hendrikse?? jongman geboortigh tot Eekeren en woonagtigh onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Neeltje Jacobs Vroegrijk wed. van Harman Zantboer woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons ondergesz. schout?? en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen, actum den 10 Maert 1730.
Wegens bruijdegom en bruijt slants regt ider drij gll. betaelt
C. Paling 1730
Johannes Bouwman
Gabrieel Hanenbergh
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penn. niet getaxt.

[10-03-1730]
Den ondergeschreuen pastoor, nae kennis gecregen te?? hebben van de heeren wethouderen van OPlaet bij acte van den 10 Maert 1730, dat in ondertrouw aengenoomen waeren Cornelis Hendrickx jongman geboren tot Eeckeren en Cornelia Jacobs Vroegrijck woonende onder hunne iurisdictie, heeft als daer toe gereghtight gedaen de drije houwelijckse geboden ten opsighte van den voornoemden bruijdegom, en daer is gheen beletsel bekent geworden op eenige manier, soo dat deshaluen de voornoemde heeren, off wie sulckx competeert, konnen den geseijden jonghman met sijne bruijt in houwelijck aennemen. Actum in Eeckeren den 3 April 1730.
Joannes van Reck pastoor in Eeckeren

[13-04-1730]
Aan den Ed. agtbaren geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijxe proclamatie naar luijd en inhout der politique ord.ie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den H. egten staet bevestigt te werden
Willem den Beer wedr. van Jacomijntje Pels woonende binnen Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, met Jannetje Jans de Blaeuw jonge dogter mede woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons ondergesz. schout?? en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen, actum den 13 April 1730.
C. Paling 1730
Gabrieel Hanenbergh
Ad. de Jongh
Bruijdegom en bruijt staen in den 200en penn. niet getaxeert

[26-05-1730]
Aan den Ed. agtbaren geregte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Verzoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende, haer huwelijxe proclamatie naer luijd en inhout der politique ord.ie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den H. egten staet bevestigdt te werden
Hendrik Cornelisse?? jongman geboortigh onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Bastiaentje Heijndriks jonge dogter geboortigh op Wagenbergh en jegenwoordigh woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons ondergesz. schout?? en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen, actum den 26 Meij 1730.
C. Paling 1730
Dirck van Adrijghem
Johannes Bouman
Bruijdegom en bruijt staen in den 200en penn. niet getaxeert

[03-06-1730]
Jan van den Bergh, weduwenaar van Adriaantje Hermanze van Venroij, geboortig van de Hoeve en woonagtig onder Ooltjensplaat met Pieternella Govertze Sweep j.d. gebooren en woonende op de Made
Zijn bij ons ondergesz. volgens placaat van den lande in wettige ondertrouw opgenomen, en dewijl de bruijdegom onder Ooltjensplaat woonagtig is, so versoeken wij de E. E. broed. en ops.den der gemeente Jesu Christi tot Ooltjensplaat, om aldaar, gelijk hier de ordinaire huwelijkse gebooden te laten gaan, ten eijnde de voorsz. etc.
Gedaan op de Made den 3 Junij 1730
Noie sijnedrii
Jac. Rhijnvisch, predt. Aldaar

[16-06-1730]
Aen den Ed. agtbaren geregte van Adolpsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijxe proclamatien naer luijd en inhout der politique ord.ie te ontfangen omme nae het onverhindert voort gaen van dien, in den H. egten staet bevestigt te werden,
Jan Jansz de Bruijn jonghman geboortigh tot Oosterhout en woonende onder dese jurisdictie, ter eenre, met Geertruij Gerrits geboren en wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons ondergesz. schepenen in ondertrouw sijn opgenomen, actum den 16 Junij 1730.
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman
Adr. de Jongh
1 geb. den 18 Junij 1730

[29-06-1730]
Aen den Ed. agtb. geregte van Adolpslandt dat men noemt OPlaet, Den Bommel etc.
Verzoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijxe proclamatie naer luijd en inhout der politique ord.ie te ontfangen, omme naer het onverhindert voort gaen van dien, in den H. egten staet bevestigd te werden,
Adam Jansz van Putten jonghman geboortigh onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Berbel Teeuwitse Koster wed. van Geerret Jans van Bergen geboortigh tot Wels en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke perzonen bij ons ondergesz. schepenen in ondertrouw sijn opgenomen huijden den 29 Junij 1730
Johannes Bouman
Gabrieel Hanenbergh
Adr. de Jongh

[18-08-1730]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolpsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Verzoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijxe proclamatie naer luijd en inhout der politicque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voort gaen van dien in den H. egten staet bevestigt te werden,
Hendrik Jansz wr. van Marij Wils woonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, met Catharijn Heijndrijks wed. van Jan Arense van Hoogerheijde woonende mede onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke personen bij ons ondergesz. schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen. Actum den 18en Aug. 1730
C. Paling 1730
Dirck van Adrijchem
Gabrieel Hanenbergh
Aengevinge gedaen wegens ???s lants regt onder de classis pro deo
Ondertrouw betaelt en illico verdeelt
Den bruijt en bruijdegom staen in t quohier van de 200e penn. niet bekent

[24-07-1730]
Huijden 24 Julij 1730 compareerde voor mij secretaris van Zonnemaar den eersamen Henderik Lammeregse welken Henderik voorsz. versoekt atestatie van t geregte van Zonnemaar van het overlijden van zijn vrouw Marija Wils en zijn dogter Catie Henderiks?? Lammeregse welke vrouw is overleeden den 6 Novemb. 1728 en zijn dogter den 14 Jannenarij 1729 welke wij ondergeschreve verpligt zijn atestatie te geven gelijk wij doen bij desen. Aldus gedaan en geteikent als in t hooft
Jan Verduijn
Pieter Rotij als schoud
Mij als schepen en secretaris van Zonnemaar
W. Viergever??
(Dit is een overlijdens-attestatie)
1730 15 Julij
Sekretaris J. D. Jong

[25-08-1730]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naer luijd en inhout der politique ordonnantie te ontfangen, omme naer het onverhindert voort gaen van dien in den H. egten staet bevestigt te werden
Jan Hermansz Weijers jongman geboortig van Cappelle onder Gelder en woonende binnen Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, met Magdalena Reijnierse Jagers jonge dogter geboren en mede woonende tot Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeschreeve schout en scheepenen in ondertrouw sijn opgenomen, actum Ooltgensplaet den 25en Augustij 1730.
C. Paling 1730
Johannes Bouman
Aren van Putten
Aengevinge gedaen wegens s??? lants regt onder de classis pro deo
Ondertrouw betaelt en illico verdeelt
De bruijdegom off bruijt staen in t quohier van den 200e penn. niet bekent

[24-08-1730]
Oltiensplaet den 24 Augustus 1730
Ick ondergeschreven Reijnier Jagers vader van Magdalena Reijnier Jagers geve volle consent om in de huwelijkse geboden te treden met IJan Hermanisse Wijers
Dit H is het hantmerck van Reijnier IJagers??

[30-08-1730]
Aan de E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijx proclamatien naer luijd en innehoudt der politijcque ord.tie te ontfangen, omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den H. egten staet bevestigt te werden
Cornelis Marinusse Nijsse jongman geboortigh van Wouw woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Pieternella Hermanse van Vennerooij jonge dogter geboortigh van Oosterhout, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. schout amptbewaerder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen, actum Plaet den 30e Aug. 1730
Dirck van Adrijchem
Johannes Bouman
Aren van Putten
Aengevinge gedaen wegens s lants regt??
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penn. niet bekent

[30-08-1730]
Wij ondergesz. verclare bij desen genegen te sijn ons selve te begeven ten huijwelijken staten, en ten opsigte het ???s lants regt te gehooren onder de classis van pro deo, actum Plaet den 30en Aug. 1730.
Dit merk + is bij Corn. Marijnisse Nijsse selfs gestelt
Pieternel Hermens van Venroij

[04-09-1730]
Mariea Huijbregh de Laat ver sokt aan u edel acbaer heeren uijt Olijens plaet om de geboode te late gaan van mijne soon Cornilus Marijnuse Nijsse met Pitternea van Venrooij den 4 September 1730
Mariea Huijbregh de Laat

[01-09-1730]
Alsoo mijn Hermen van Venroo is voor gekoomen van u edel acbaer heeren uijt Olijens plaet den wettingen brief van Corn. Mareijnnisse Nijsse en mijn doghter Pitternela van Venroo om haer wettigh gebooden daer te laten gaen soo staen ick toe en consenteeren alst u edele achtbaer heere blieft die te laate gaen aldus gedaen ende geschreeven op den 1 September 1730 ende u edele achtbaer heere gegroet altemael ende verblijven uheren ootmoedigen dienaer,
Hermen van Venroij 1730

[18-09-1730]
Cornelis Marinisse (Nijsse - konde ik niet leesen) jonghman geboortigh van Wouw en wonende onder het ressort van Ooltiesplaat ende Pieternelle Hermans van Venroij, jonge doghter geboortigh van Oosterhout en present ook op de Plaat, hebben alhier haere drie houwelijks proclamatien sonder verhinderinge gehadt, moogen daerom, onses belangens wel te Ooltiensplaat of elders in den eghten staat bevestight werden. Actum Oosterhout den 18 Sept. 1730
g. t. Noie sijnedrii
C. Ecoma

[09-12-1730]????
Den 9e Decemb. 1730 zijn alhier in de Oude Tonge voor schout ende schepenen in ondertrouw opgenomen Aren Pieterse weduwnaer van Adriaentie Marcelisse Wapens woonagtigh binnen desen dorpe, ende Maria Sebregts Ficken j. d. geboren tot Oosterhout en eenige tijt gewoont hebbende onder Ooltgensplaet soo wert de heer secrets. aldaer versogt de gewoonlijcke drie sondaegse geboden te doen affcondigen, omme naer uijttinge van dien de voorsz. persoonen in den huwelijcken staet te konnen werden bevestight. Actum Oude Tonge 9e Decemb. 1730,
Als secrs. geteeckent
C. v. d. Leur 1730

[06-07-1731]
Aen den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt en innehoude der politijcque ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen van dien in den heijligen egten staet bevestigt te werden
Jan Wmsz Toolenaer laest wedr. van Jannetie Adriaens de Wael geboortigh van Bergh op Zoom en woonende op Den Bommel bruidegom ter eenre, met Ariaentie Ariaens Looijmans wed. van Jan Stevens geboortigh van Gilst en laest gewoont op Wagenbergh bruijt ter andere sijde
Welke personen bij ons ondergesz. schout ende schepenen in ondertrouw sijn opgenomen den 6 Julij 1731.
C. Paling 1731
J. v. Halteren 1731
Eeuwout de Grijse??
Aengevinge gedaen onder pro deo??
Bruijdegom en bruijt staen in den 200e penn. niet bekent

[22-07-1731]
Verclaere ick ondergesz. secretaris deeser heerlijckheijd Terheijden Baronnije van Breda waer onder Wagenbergh resorteert, als dat Jan Willemse Toolenaer laest wednaer. van Jannetie Adriaensen de Wael woonende onder Ooltgensplaet bruijdegom met Adriaentie Aerents Kooijmans wede. van Jan Steevens geboortigh van Gils, haere drije sondaegse proclamatien a(l)hier van de peuije behoorlijck ende publiquelijck sijn afgekondight, en datter geene verhinderinge voorgevallen is, waer omme de voorn. bruijdegom en bruijd verder in den H. echten houlijcxsen staet daer sulcx behoord en deese vertoont wordende konnen werden ingeseegent, actum Terheijden 22 Julij 1731
J. ?rijlincksen
Solvit voor officier penreght segel attestatie publicatie en publiceren tesamen - 4 -12 - 0

[06-07-1731]
Jan Willemse Toolenaer laest wedr. van Jannetie Adriaens de Wael, woonende onder Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre, met Ariaentie Arens Looijmans wede. van Jan Stevens, geboortigh van Gilst en laest gewoont op Wagenbergh bruit ter andere sijde, sijn alhier voor den geregte van Ooltgensplaet huijden den 6 Julij 1731 in ondertrouw op genomen versoekende dat de geboden wegens de bruijt op Wagenbergh mogen affgecundigt en daer van bij acte verslagh gedaen werden
In kennisse van mij sris.
Witte van Dam 1731

[24-12-1731]?? ??
Dese navolgende personen sijn alhier op de Made den 24 Dec. 1731 wettig in ondertrouw opgenomen Willem den Beer weduwen. van Johanna de Blaeu, geboortig van Tilburg en wonende te Ooltensplaat en Elisabeth Roos j. d. geboortig van de Swaluwe en woonagtig op de Made, en dewijl de bruidegom te Ooltensplaat is wonende so versoeken we, dat de voorschr. personen aldaar hare drie huwelickse voostellingen mogen hebben, ten einde deselven (sonder verhinderinge de selve gehad hebbende) wettig in den huwelijcke staat mogen bevestigt worden.
Actum Made den 24 Dec. 1731
Uijt naam en last d??? kkraads,
Joh. Sagius
Eccl. ibid.

[28-03-1732]
Extract uijt het trouwboekje van de Nieuwe Tonge
Op huijden den 28e Maart 1732 compareerden voor ons onderget. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge, Nijs Jansz Braber jonghman woonende onder Ooltjens Plaat ende Adriana Sandboer jonge dogter woonende alhier dewelke verklaarden voornemens te zijn zigh met den anderen in den huiw. state te laten bevestigen, ende ten selven eijnde zigh alhier in wettigen ondertrouw aen te geven, actum en dese get. datum uts. en was get. J. v. Casteel, Cornelis Drooger, Jacob van Lith, L. v. Burgt, Mattijs Stijl, en Andries van Wou
Naar collatie is dese voor (soo verre het ge??xtraheerde betreft) met het voorn. trouwboekje accordeerende bevonden bij mijn ondergesz. secretaris van de Nieuwe Tonge heden den 29e Maart 1732?? ??
Paling sris.

[17-04-1732]
Den 17e April 1732, sijn voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Poulusse van der Weel weduwnaer van Maria Aertse Boodt woonagtig onder Ooltgensplaet, met Margo Lambers weduwe van Frans Gerrits woonagtig?? binnen desen dorpe,?? ende dewijl den bruijdegom?? onder Ooltgensplaet woonagtig is, soo wert d??? heer secrets. aldaar versogt de gewoonlijke proclamatien?? te doen affcondigen omme daer naer de voorsz. persoonen in den egten staet te konnen werden bevestight. Toirconde get. dato utsa.
Als secrs. aldaer
C. v. d. Leur

[09-05-1731]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huijwelijks proclamatien naer luijd en inhoude der politicque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den H. egten staat bevestigt te werden
Laurens Spape wedr. van Elsje Jans Weijmans geboortigh van Tilburgh en wonende binnen dese plaatse, bruidigom ter eenre, en Catharijna Ritse wed. van Willem Lat geboortigh van Zittert en wonende mede alhier bruijd ter andere zijde
Welke personen bij ons onderget. schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen den 9 Maij 1732.
C. Paling 1732
Gabrieel Hanenbergh
J. v. Halteren 1732
Aengevinge gedaen onder de classis van pro deo??
Bruijdigom en bruijt staan in den 200e penn. niet bekendt

[09-05-1732]
Wij ondergesz. Laurens Spape en Catharijna Ritse verclaren bij deesen geneegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte het middel op het trouwen geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaat den 9e Maij 1732.
Lauwerenssen Pape
Dit merk + is bij Catharijna Ritse selfs gestelt
Mij present als clerq van den secrets.
H. v. Dam

[20-06-1732]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijks proclamatien naar luijd en inhoude der politicque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaen van dien in den H. egten staat bevestigt te werden
Pieter Jansz de Been jongman geboortigh van de Hoge Swaluw en wonende onder dese jurisdictie bruijdigom ter eenre, en Maria Cornelis Floris Pels jonge dogter geboortigh en woonende onder dese jurisdictie bruijdt ter andere sijde
Welke personen bij ons schout amptbewaarder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen den 20e Junij 1732.
Gabrieel Hanenbergh
Eeuwout de Grijse
And. Mijs??
Aangevinge gedaen onder de classis van pro deo??
Bruijdigom en bruijd staen in den 200e penn. niet bekent

[07-07-1732]
Verklaere ende certificeeren bij ende mits desen, ick ondergeteekende Aernout Charles Pels secretaris der heerlijckheden ende dorpen van de Hooghe ende Laege Swaluwen, als dat ick volgens aenschrijvinge van d??? heer Witte van Dam secretaris van Ooltgensplaet, van de puije alhier van de Hooghe Swaluwe, heb doen afkondigen, drie agtereen volgende sondaeghse geboden, waer van de laetste is geschiedt op den 6e deser loopende maendt Julij 1732, als dat in wettigh ondertrouw is opgenomen en ingeschreven, voor d??? heeren van de geregten van Ooltgensplaet, Pieter Janssen de Been, jonghman geboortigh van de Hooghe Swaluwe en woonende onder Ooltgensplaet bruijdegom, ter eenre, met Maria Cornelis Floris Pels jonge dr. en mede woonende onder Ooltgensplaet, bruijdt ter andere seijde, ende alsoo geen wettelicke verhinderinge is voorgecomen, waeromme de voorn. persoonen niet soude connen werden bevestight, soo mogen soo veel ons aen gaet geerne leijden, dat de voorn. persoonen,?? voor d??? heeren van de geregten aldaer, in den huwelicken staet te samen werden bevestight, en wensche haer beijde daer in des Heeren rijken zegen, en hebbe in oirconden der waerheid met mijne signature becraghtigt op de Hooghe Swaluwe desen sevende Julij seventien hondert en twee en dertigh
A. C. Pels 1732

[20-06-1732]
Wij ondergeteekende Pieter Jansz de Been en Maria Cornelis Flore Pels verclaren bij desen geneegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten op(sigte) het regt op dit middel?? geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaat den 20e Junij 1732.
Dit merk X is gestelt bij Pieter de Been
Dit merk + is bij Maria Cornelis Flore Pels selfs gestelt
Mij present als clercq van den secret.
H. van Dam

Den 19 Meij 1732
IJan Adrijijanse de Been geeft volle konsent aen Pieter IJanse de Been als son wesende van IJan Adrijijanse de Been om te trouwen
X Dit is het hantmerck van IJan Adrijijanse de Been geeft konsent

[18-07-1732]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naer luijd en inhoude der politicque ord.tie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaan van dien in den H. egten staat bevestigt te werden
Adriaan Verberk jongman geboortigh van Ekeren en wonende onder dese jurisdictie, bruijdigom ter eenre, met Maria Verheijk jonge dogter geboortigh van ???t Cruijsland en mede wonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde
Welke personen bij ons schout amptbewaerder en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen den 18e Julij 1732.
Gabrieel Hanenbergh
Corn. Boon 1732
And. Mijs
Bruijdigom en bruijd staan in den 200e penn. niet getaxt.

[18-07-1732]
Op den 18. Julij 1732 sijn voor den geregte van Ooltgensplaat in wettigh ondertrouw opgenomen Adriaan Verberk jonghman geboortigh van Ekeren, en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat bruijdegom ter eenre, met Maria Verheijk, jonge dogter geboortigh van Cruijsland en mede woonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere sijde, werdende hier mede d??? heer secretaris van Eekeren, off die sulks competeert versogt ten opsigte den bruijdigom de drie sondaegse huwelijks geboden te laten gaan, en daarvan bij acte verslagh te doen, ten eijnde de personen in den huwelijken staat al hier, soude connen werden bevestigt, ten oirconde desen geteekent als schepen vermits d??? absentie van den secrets.??
Corn. Boon 1732??
Ontfanghen 1 - 17 st
H. Welst??

[10-08-1732]
Den ondergeschreuenen getuijght dat hij als wettelijck daer toe gemaghtight, tot Eeckeren gedaen heeft nae t??? voorgaende versoeck de drij sondaegsche houwelijckx geboden van Adriaen Verberck en Marie Verheijck, en dat gheen beletsel des aengaende gecomen is tot sijne kennis. Actum in Eeckeren den 10 Augusti 1732.
Joan. van Reck pastoor in Eeckeren??

[18-07-1732]
Wij onderget. Adriaan Verberk en Maria Verheijk verclaren bij deesen genegen te sijn ons selven met den anderen te begeven ten huwelijken state, en ten opsigte het regt op dit middel geemaneert te gehooren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaat den 18. Julij 1732.
V V B merk is gestelt (bij) Adriaen Verberk
Dit merk SSS is door Maria Verheijk selfs gestelt
Mij present als clercq van den secrets.
H. v. Dam

[15-08-1732]
Adriaan Verbeek jongman geboortig van Eekeren, en woonende onder de jurisdictie van Ooltinsplaat met Maria Vereijk jonge dogter geboortig van Cruijslant, ende woonende onder Ooltiensplaat hebben alhier hare drie sondaagse voorstellinge onverhindert gehat mogen derhalven sooveel ons aan gaat in den staat des huwelijks in de Ooltiensplaat werden bevestigt. Actum Cruijslant den desen 15e Augustus 1732
Quod testatur
Noie sijnedrii
Nicolaus Crooswijck
Eccls. in Cruislandt
Getuige ik mede dat het hier bijgevoegte zegel van 3 stuivers tot dit beschreve zegel of tot dese attestatie behoort; ???t geen uit gebrek van 6 st zegels gedaan is, Nicolaus Crooswijck

[15-08-1732]
Dit segel dient tot de geannexeerde attestatie van gegane huwelijks proclamatien van Adriaan Verbeek j.m. geb. te Ekeren en won. te Ooltgensplaat, met Maria Vereijk j. d. geb. alhier te Cruislandt, en won. onder Ooltgensplaat, in dato den 15 Aug. 1732.
???t Welk getuigt Nicolaes Crooswijck
Predicant in Cruislandt

[25-07-1732]
Cornelis Nikolaese Veegers j. m. geboortig van Zeevenbergen woonende op Ooltjesplaet met Maria Bongaert j. d. geboortig van Den Hitzert en aldaer woonende zijn bij ons, naer blijck van ???s lands voldaene regt, in wettige ondertrouw aangeteekent, dog terwijl de bruijdigom op Ooltjesplaet woonagtig is, worden de E. E. broederen en opsienders der huwelicks-saeken versogt, gemelde persoonen, oock in hunne kerk, de drie huwelickse voorstellingen te verleenen, en van den uijtschlag van dien (des versogt sijnde) ons kennisse te geeven. Gedaen in Den Hitzert desen 25 Julij 1732.
Quod testor
Noe. commit.
Francois Adriaen Luijcken
V. D. M. ibidem

[18-09-1732]
Op huijden den 18e Septemb. 1732 sijn alhier binnen d??? Oude Tonge voor schout ende schepenen in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Theunisse de Wit, jongman geboren alhier ende woonagtigh onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, met Aeltie Corns. Verschuur jonge dogter geboren en woonagtig alhier, ende dewijle den bruijdegom is woonagtig onder Ooltgensplaet, soo wert dhr. secrets. aldaer versogt?? de gewoonlijcke drie sondaegse geboden beneffens ons te doen affcondigen, omme naer uijtting van de selve gem. persoonen in den egten staet te konnen werden bevestigt. Toirconde geteeckent datum utsa.
C. v. d. Leur??

[06-12-1732]
Alzoo alhier in wettige ondertrouw is opgenomen Pieter Deijkers meerderjarig jongman, geboortig van Stand daer buijten, Marquisaet van Bergen op den Zoom, ende Cornelia Marijnisse van Helmont jonge dogter ende dewijle?? den bruijdegom laast gewoont heeft onder Ooltgensplaet soo wert den heer secretaris der zelver jurisdictie versogt de ords. huwelijkse proclamatien aldaer aff te laeten gaen, en mij dezelve naer ???t expireeren van dien toe te laeten komen, ten eijnde dezelve in den huwelijken staet mogte werden bevestigt, actum Nieuwe?? Tonge, den 6 Decemb. 1732
Paling sris.

[31-01-1733]
Aan den Ed. agtbaren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naer luijd en innehoude der politike ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den H. egten staet bevestigt te werden
Adriaan Verbate jongman geboortig van Halteren woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Elisabet Harmans van Vendrooij wed. van Marinus Croon geboortig van Oosterhout en mede wonende onder dese jurisdictie??
Welke persoonen bij ons schout en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen heeden den 31e Jannarij 1733.
C. Paling 1733
J. v. Halteren 1733
Corn. Boon 1733
Bruijdegom en bruijd staen in den 200e penn. niet getaxeert

[31-01-1733]
Wij ondergesz. Adriaan Verbate en Elisabet Harmans van Vendrooij verklaren genegen te wesen ons met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte s??? lands regt ons aen te geven onder classis van pro deo, actum den 31. Janrij 1733
Adrieaan Verbaaten
Dit merk X bij Elisabet Harmans selfs gestelt
Mij present
Jan Banen

[05-06-1733]
Aen den Ed. agtbaren geregte van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haar huijwelijks proclamatien naer luijt en inhoude der politicque ordonnantie te ontfangen, omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den H. egten staat bevestigt te werden
Matthijs van Bergh jonghman geboortigh van Tits gelegen in Guijlkerlandt en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, met Margarita Knaps wede. van Bernardus Knaps geboortigh van Keulen en woonende mede onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. schepenen in ondertrouw sijn opgenomen heden den 5en Junij 1733.
Gabrieel Hanenbergh
Corn. Boon 1733
And. Mijs
Aengevinge gedaan onder de classis pro deo
Voor den ondertrouw bet. f 3 : 8 : 0

[05-06-1733]
Wij ondergesz. Mattijs van den Berg en Margreta Kamps wede. van Bernardus Knaps verklaren genegen te wesen, ons met den anderen te begeven ten huwelijke state en ten opsigte slans regt te gehooren onder de classis van pro deo doen dien conform aangevinge, actum den 5 Junij 1733
Dit merk + is gestelt bij Mattijs van den Berg
Merrijviak??
In kennisse van mij als klerk van den secrets.
J. v. d. Water

[21-11-1733]
Aan den Ed. agtbaren geregte van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haar huwelijks proclamatie naer luijt en inhoude der politicque ordonnantie te ontfangen, omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den H. egten staat bevestigt te werden
Cornelis van Campenhout?? jonghman geboortig van de Oude Tonge en woonende aldaer, bruijdegom ter eenre, met Sibelle Jans van Putten j. d. geboortigh van Wels in Gelderlant en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde,
Welke persoonen bij ons ondergesz. geauthoriseerde tot de waarneming van het schout ampt en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen heden den 21e Novemb. 1733.
Witte van Dam 1733
Gabrieel Hanenbergh
And. Mijs
Aengevinge gedaen onder de classis van pro deo

[09-12-1733]
Cornelis van Campenhout j. m. geboren en woonagtigh alhier, ende Sijbilla Jans van Putten j. d. geboren te Wels in Gelderland, en laest gewoont hebbende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, hebben hare drie sondaegse huwelijcx proclamatien onverhindert van den raethuijse alhier gehadt, konnende de selve persoonen ten dien reguarde in den huwelijcken staet werden bevestight. Actum Oude Tonge 9en Decemb. 1733
Als secrs. get.
C. v. d. Leur

[20-11-1773]
Mijn heer secreretaris Bane en schout en heere van de maistraat al soo mijn soon is ghenghe te trouwe met Sebilletien Jans van der Velde, soo gheef ick consent om met haer te trouwen alst godt de heer belieft
Actum den 20 November 1733
Ues dienaar
Joannes Baptista van Campenhout

[21-11-1733]
Ik ondergesz. Sibelle Jansz van Putten verklare genegen te wesen mij te begeven ten huwelijken state met Cornelis van Kampenhout, woonende in de Oude Tonge, en verklare aangevinge te doen ten opsigte slands regt onder de classis van pro deo, actum OPlaat den 21e November 1733
Dit merk X bij Sibille Jans van Putten selffs gestelt
Mij present
Jan Bane

[21-11-1733]
Pro deo
Ik ondergeschreve mij sullende begeven ten huwelijcken staet met Cebilla van Putten woonende onder De Plaet en ten opsigte het middel op het trouwen geamaneerdt te gehooren onder de classis van onvermogen. Actum Oude Tong den 21e Novemb. 1733,
Dese C V G letters sijn bij Cornelis van Campenhoudt selffs gestelt
Mij present J. v. d. Leur

[02-01-1734]
Willem Jansen Hoevenaer j. m. geboren onder Zevenbergen en wonende onder Ooltjensplaet met Dijna Cornelisse van Hulsdonk j. d. geboren te Rosendael en te Rukphen wonende zij(n) bij mij in wettige ondertrouw opgenomen en naerdien den bruidigom onder Ooltjensplaet is wonende zo worden de E. E. broeders en opsienders der gemeente aldaer verzogt om nevens ons de huwelijks afkondiging te doen en van den uitslag daer van, verzogt sijnde, ons kennisse te geven. Gegeven in den Oudenbos den 2 Jann. 1734
J. W. Diederich
Predikant in den Oudenbos en Rukphen

[30-12-1733]
Pro deo
Wij ondergeschreeve Willem Jansz Hoevenaer, en Dingena Cornelisse van Hulsdonk, verklaren genegen te wesen ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte s??? lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform aengevinge.?? Actum Ooltgensplaet den 30e December 1733
Dit merk X bij Willem Jansz Hoevenaer selffs gestelt
Dit merk U bij Dingena Cornelisse van Hulsdonk selffs gestelt
Mij secrets. kennelijk
Jan Bane

[05-02-1734]
Aan den E. agtbaren geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haar huwelijks proclamatien naer luijt en innehoude der politique ordonnantie te ontfangen, omme naer het onverhindert voortgaen vandien, in den H. egten staet bevestigt te worden
Dirk Danielsz Krael, j. m. geboortig van Pumsem int lant van Paderborn en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre, met Dingena Hendriks van Meell wede. van Hendrik Barents Kok geboortig van de Hooge Swaluwe en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. geauthoriseerde tot de waerneming van het schout ampt en scheepenen, in ondertrouw sijn opgenomen heeden den 5e Feb. 1734.
Witte van Dam 1734
Gabrieel Hanenbergh
C. Tiggelman
De aengevinge gedaen ten opsigte s??? lands regt pro deo

[05-02-1734]
Pro deo
Wij ondergeteekende Dirk Danielse Krael, en Dingena Hendriks van Meel genegen zijnde, ons te begeven ten huwelijken state, verklaren ten opsigte s??? lands regt, te gehoren, en aengeving te doen onder de classis van pro deo, O.Plaet den 5e Feb. 1734
Dirck Daniellsz Krelle??
Dit merk X bij Dingena Hendriks van Meel selffs gestelt
Mij secrets. kennelijk
Jan Bane

[12-02-1734]
Aan den E. agtbaren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haar huwelijks proclamatien naer luijt en innehouden der politique ordonnantie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan vandien in den H. egten staat bevestigt te worden
Jan Gover(t)de Sesvinger wedr. van Willemijntie Matijsse Cooll geboortig en wonende te Made bruijdegom ter eenre met Adriaantie Bastiaan Wijne wede. (van) Cornelis Davidse Cooman mede geboortig te Made en woonende alhier bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. geauthoriseerde tot de waarneming vant schout ampt en scheepenen, in ondertrouw sijn opgenomen heeden den 12e Febr. 1734
De aangevinge gedaan ten opsigte slands regt pro deo
Witte van Dam 1734
Gabrieel Hanenbergh
Eeuwout de Grijse

[01-03-1734]
Dese navolgende personen, Jan Goverde Sesvinger, wedr. van Willemijntje Mathijsze Coolen geboren en wonende te Made, en Adriaantje Bastiaansze Wijnen, wed. van Cornelis Davidse Cooman, geboortig van de Made en wonende te Ooltgensplaat, hebben sonder eenige inspraak ofte verhinderinge, bij ons hunne drie huwelickse?? voorstellingen gehad, so dat de selven (wat ons aangaat) in den huwelicken staet mogen bevestigt worden.
Actum Made den 1 Maart 1734.
Quod attestor
Joh. Sagius
Eccl. ibid.

[11-02-1734]
Pro deo
Ick ondergeschreven mij sullende begeven ten houwelijcken staat, met Jan Goverde weduwenaer van Willemijn Mattijssen Cool woonende op de Made, en ten opsigte van ???t middel op het trouwen geemaneert, volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven ende een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 11 Februarij 1734
De voorsz. acte bij mij secretaris der stadt Geertruijdenberg uitgegeven huijden als boven.
W. Francken

[12-02-1734]
Ik ondergesz. Adriaantie Bastiaans Wijne wede. van Cornelis Davidse Cooman geboortig te Made en woonende alhier, mij met den anderen te begeven in den huwelijk state met Jan Goverde Sesvinger wedr. van Willemijntie Mattijsse Coole geboortig en woonende te Made en ten opsigte slands regt te gehooren onder classies pro deo, actum den 12. Febrij. 1734
Dit merk + bij Adriaantie Bastiaans Wijne wede. van Cornelis Davidse Cooman selffs gestelt
Mij klerk van sris. kennelijk??
J. v. d. Water

[02-02-1734]
Wij regenten van de Made attesteren, als dat Jan Goverde zijn selven alhier wel en behoorlijk heeft gedragen ende met sijne vrouw eerlijck geleeft heeft, die alhier overleden is, soo dat hij haer ook op een eerlijk wijs heeft laten begraven.
Actum Made den 2 Febriwarij 1734
Bastiaen Beversluijs
Regent van de Made

[02-04-1734]
Aan den Ed. agtbaren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naer luijt en innehouden der politique ordonnantie te ontfangen omme naar het onverhindert voort gaan van dien in den H. egten staat bevestigt te worden
Gijsbert Willemsz van Eijs j. m. geboren te Princelant en woonende alhier bruijdegom ter eenre met Appolina Bastiaans Bree, geboren in de Oude Tonge en mede woonende alhier bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. scheepenen in ondertrouw sijn opgenomen heeden den 2e April 1734
De aangevinge gedaan ten opsigte slands regt pro deo
Gabrieel Hanenbergh
And. Mijs
Teunis van Dalen

[02-04-1734]
Op den 2e Aprill 1734 sijn voor den geregte van Ooltgensplaat in wettigh ondertrouw opgenome Gijsbert Willems van Eijs jonkman geboortig te Princelant en woonende onder dese jurisdictie van Ooltgensplaat bruijdegom ter eenre, met Appolonia Bastiaansz Bree jonge dogter geboortig in de Oude Tonge en mede woonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere zijde, werdende hiermede d??? heer secrets. van Princelant off die sulks competeert versogt ten opsigte den bruijdegom de drie sondaagse huwelijks geboden te laten gaan, en daar van bij acte verslag te doen, ten eijnde de persoonen in den huwelijken staat alhier soude connen werden bevestigt. Ten orirconde desen geteekent bij mij schepen vermits d??? absentie van secrets.
Teunis van Dalen
1 gebod 11e Maart 1734
2 gebod 18 dito
3 en laatste 25 April 1734. voorsz.

[02-04-1734]
Wij ondergesz. Gijsbert Willemsz van Eijs, en Appolonia Bastiaansz Bree verklare ons met den anderen te begeven in den huwelijken state en ten opsigte slands regt te gehooren onder classies pro deo. Actum den 2e April 1734
Dit merk ^ is gestelt bij Gijsbert Willemsz van Eijs
Dit merk 2 is gestelt bij Appolina Bastiaansz Bree
In kennisse van mij als klerk van den secrets.??
J. van de Water????

Ijck IJils Jansen van Bree ijck stan toe dat min nigten in den houleleick staet trout maeg en vortgaen aen de geregten van Ooltplaet

[26-04-1734]
Certificere ik ondergesz. ges. clercq ter secretarije van ???s Princeland, de annexe huwelijcx proclamatien van Gijsbert Willemse van Eijs jongman, bruijdegom, en Appolonia Bastiaanse Bree, jonge dogter bruijt, en beijde tans woonende onder Ooltgensplaat, drie aan eenvolgende sondagen alhier ter puije, te hebben gepubliceert, zonder dat mij, tot nog toe, eenige verhindering is voorgecomen, actum ???s Princeland desen 26 April 1734.
J. Vriendt??
Ges. clercq????

[16-10-1734]
Aan de Ed. agtbaren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenome te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naer luijt en innehouden der politique ordonnantie te ontfangen omme naar het onverhindert voort gaan van dien in den H. egten staat bevestigt te worden
Dokus Jooste Valijs wedr. van Willemijntje Lucasz van Steenhoven geboren van Moen in Vlaenderen, en woonende alhier bruijdegom, ter eenre met Cristina Pieterse Past, j. d. geboren te Willemstad, en mede wonende onder dese jurisdictie, bruijd ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen heeden den 16e Octob. 1734
De aangevinge gedaan ten opsigte slands regt pro deo
Witte van Dam 1734
Eeuwout de Grijse
And. Mijs

[01-11-1734]
Den ondergesz. secrets. van de Oude Tonge, certificeert dat Docus Joosse ? als wedr. van Willemijntie Lucasse van Steenhoven, en Christina Pr. Pest j. d. van de Willemstad bruijdegom en bruijt ter eenre, en andere zeijde, alhier van den raethuijse hebben gehadt hunne onverhinderde drie huwelijcks proclamatien, oversulx de selve persoonen ons belangende in den huwelijcken staet konnen bevestigt werden, toirconde get. desen 1e Novemb. 1734
C. v. d.Leur

[16-10-1734]
Wij Dokus Jooste Valis en Christina Pieters Past verklare genegen te wesen ons te begeven in den H. huwelijke staat en ten opsigte slands regt te gehooren onder classies pro deo den 16e Octobr. 1734
Dit merk D I V is gestelt bij Dokus Jooste Valis
Dit merk + is gestelt bij Christina Pieters Past
In kennisse van mij klerk van de secrets.
J. v. de Water

[23-10-1734]
Aan de Ed. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatie, naer luijt en innehouden der politique ordonnantie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den H. egten staat bevestigt te worden
Hendrik Jakobsz Sulker j. m. geboortig van Almkerk en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Cornelia Jacobs Verhoeve wede. van Hendrik Corput geboren van Sevenbergen en mede woonende alhier bruijd ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. schout en scheepenen in ondertrouw sijn opgenomen heeden den 23. Octob. 1734
De aangevinge gedaan ten opsigte slands regt pro deo
Witte van Dam 1734
Eeuwout de Grijse
Gabrieel Hanenbergh

[15-11-1734]
Attestere ik ondergesz. als tot de publicatie deses geauthoreiseert zijnde als dat Hendrik Jacopse Sulker jongman van Almkerk als bruijdegom met Cornelia Jacobse Verhoeven wede. van Hendrik Corput geboren tot Zevenberge als bruijt, bijde woonende op Ooltgensplaat, heb(b)en onverhindert benevens Almkerk ter behoorlijker tijt en plaatse gehad hare drie huwelijkse proclamatie, actum Almkerk den 15 Novemb. 1734
A. Jungerius
Subsz. secretaris

[23-10-1734]
Wij ondergesz. Hendrik Jacobs Sulker j. m. en Cornelia Jacobs Verhoeve verklare genegen te wesen ons te begeven in den H. huwelijke state en ten opsigte slands regt te gehooren onder de classies pro deo, actum den 23 Octobr. 1734
Dit merk X is gestelt bij Hendrik Jacobs Sulker
Dit merk + is gestelt bij Cornelia Jacobs Verhoeve
In kennisse van mij klerk ter secretarije
J. van der Water