Ooltgensplaat - Ondertrouwakten, attestaties en huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen etc. 20 januari 1735 ??? 31 december 1740

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
10 : IV

1735 - 1740

[20-01-1735]
Hendrik van Herp weduwenaar van Berbel - woonagtigh onder Ooltgensplaat ende Sibilla Maria Stokkum weduwe van Steven Vriesen woonagtig onder Nieuwe Tonge sijn op den 20e Januarij 1735 voor schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen, soo wert bij deesen d heer Jan Bane secretaris tot Ooltgensplaat, versogt hun huijwlijkse gebooden aldaar ter behoorlijker tijt en plaatse te proclameeren, en mij (soo die sonder inspraak geijndigt sijn) certificatie deser ? te laten toe komen. Actum Nieuwe Tonge den 20e Januarij 1735
J. Paling sris.??

[28-01-1735]
Aen den Ed. agtb. geregte van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naer luijt ende innehoude der politique ord. te ontfangen omme naer het onverhindt. voortgaen vandien, in den egten staet bevestigt te werden,
Hendrik Jongesoon wedr. van Jannetie Willems van Bommel geboren te Zevenbergen en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Maria Cornelisse Vermeule j. d. gebooren te Oosterhout en mede woonende op Den Bommel voornt. bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeschreeve schout en scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen heeden den 28 Januarij 1735
De aengeving is gedaen onder de classis van pro deo
Witte van Dam 1735
And. Mijs
C. Tiggelman

[28-01-1735]
Pro deo
Wij ondergeschreeve Hendrik Jongesoon, en Maria Cornelisse Vermeule, verklaren genegen te wezen ons met den anderen te willen begeven ten huwelijken state, en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van onvermogen, offte pro deo, doende dien conform aengevinge, actum Ooltgensplaet den 28e Januarij 1735
Hendrieck IJonsoon
Maria Cornelis Vermuelen??
Mij present secretaris
Jan Bane

[29-01-1735]
Aen den Ed. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naer luijt ende innehoude der politike ord. te ontfangen, omme naer het onverhindert voortgaen vandien, in egten staet bevestigt te werden
Johannis Jansz van den Biggelaer j. m. geboren onder de Hoge Swaluw en wonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Geertruijd Gerrits wed. van Jan Jansz de Bruijne, gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen huijden den 29e Januarij 1735
De aengeving is gedaen onder de classis van pro deo
Witte van Dam 1735
Eeuwout de Grijse
C. Tiggelman

[05-01-1735]
Uijt den Helcant onder de Hooge Swaluw den 6 Janwarius 1735
Eedele heeren gelieft desen jonghman ondertrouw te doen met name Joannes Jansen van den Biggelaer door ordre van mij als vader
Jan Adriaanse van den Biggelaer

[29-01-1735]
Pro deo
Wij ondergesz. Johannis Jansz van den Biggelaer en Geertruijd Gerrits verklaren genegen te wesen ons met den anderen te willen begeeven ten huwelijken state en ten opsigte s??? lands regt te gehoren onder de classis van pro deo. Actum Ooltgensplaet den 29. Januarij 1735
Mij present secrets.??
Jan Bane????
Dit merk + bij Johannis Jans van den Biggelaer
Dir merk + bij Geertruijd Gerrits selffs gestelt
Mij present
Jan Bane

[14-05-1735]
Aen de Ed. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw op genomen te werden en dien volgende haer huijwelijxe proclamatien naer luijt ende inhoude der politijcque ordonnantie te ontfangen, ten eijnde naer het onverhindert voort gaen vandien in den huwelijken staet bevestigt te werden
Willem Jacobse Vroegrijk jongman geboortigh, en woonende onder dese jurisdictie bruijdigom ter eenre met Lijsbet Hendriks van den Heuvel jonge dogter mede geboortigh en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere sijde,
Welke persoonen bij ons onderget. schout en schepenen in ondertrouw zijn opgenomen huijden den 14e Meij 1735
Is gebleken dat de aengevinge wegens s lants regt pro deo is gedaen
Witte van Dam 1735
Gabrieel Hanenbergh
C. Tiggelman

[14-05-1735]
Wij ondergesz. vader en moeder van Lijsbet Hendriks van den Heuvel consentere int huijwelijk van onse dogter met Wm. Jacobse Vroegrijk, met versoek dat de geregten van de Plaet die ondertrouw versoeken op genomen te werden. Actum 14. Meij 1735.
Wij konsenteren vader en moeder + + en Jan Klock getuegen +

[27-05-1735]
Aen den Ed. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naer luijt ende innehoude der politike ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden
Willem Claesz j. m. geboren te Rijen onder de Baronnie van Breeda wonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Geertruijd Jans van Diesse wed. van Laurens Schoenmakers geboren te Donge en mede wonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen huijden den 27 Meij 1735
Witte van Dam 1735
Gabrieel Hanenbergh
C. Tiggelman

[13-06-1735]
Den ondergeteijkende bedienende de vosters plaatze ten Rijen onder Gilze, Baronnie van Breda, verclaart dese annexe acte van proclamatie van ondertrouw voor Willem Claassen jonghman bruijdegom, ende Geertruij Janssen van Diessen sijne bruijt, driemaal aghter den anderen ter behoorlijcke plaatze en puijen ten Rijen voorschreven te hebben gepubliceert, als namentlijck voor de eerstemael (vermits Pincxteren) op maandagh den 30e Meij.
Voor de tweedemaal op zondagh den 5e Junij 1735,
En voor de derdemaal op zondagh den 12e dito, sonder datter eenige verhinderinge is voorgecomen, actum den 13e Junij 1735
Goris Thielen

[27-05-1735]
Pro deo
Wij ondergeteekende Willem Claesse en Geertruijd Jans van Diesse verklaren genegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state, en ten opsigte slands regt ter secretarie van Ooltgensplaet aengevinge te doen onder de classis van pro deo, den 27. Meij 1735
Dit merk X bij Willem Claesse selfs gestelt
Geertruij Janssen van Diessen
Mij secrets. kennelijk,
Jan Bane

[28-05-1735]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haer huwelijks proclamatien naer luijt ende innehoude der politike ord. te ontfangen, omme naar het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden
Judocus van Moll, j. m. geboren te Erenbodegem onder Aelst, en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre en Anna van Leent j. d. geboren te Wagenberg, en mede woonende alhier bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen huijden den 28e Meij 1735
Witte van Dam 1735
Eeuwout de Grijse
C. Tiggelman

[31-05-1735]
Infra scriptus fidem facio Judocum van Mol oriundum ex Erenbodegem districtus Alostensis honestis parentibus atque jam in Ooltgensplaet affidatum Annae van Leent, liberum esse, negse ullo vinculo matrimoniali aliove impedimento canonico irretitum, deinde eundem esse boni nonituts et samae quod autem spectat ad proclamationes ante nuptiales, cum predictus judocus a quatsor annis et ultra hint discesseris non est moris in hisce partibus, attentisq premissis necessarium, eos dem proclamari quare tuto ad solemnizationem matrimonii inter eos contrahendi procedi potest in horum fidem subscripti 31. Maij 1735
A. Mercier
Pastor in Erenbodegem??

[05-02-1735]????
Extractum ex registro baptismali ecclesiae parochialis B. M. V. loco de Erenbodegem districtus Alostensis archidiaecesis Mechliniensis in quo habentur sequentia 1709. 14. Februarii baptizatus est Judocus?? filius Adriani van Mol et Mariae Annae Tourneur conjugum susceptores Rogerius Temmerman et Judoca Moock
Quod attestor hac quinta Maij 1735
Ae. Mercier
Pastor in Erenbodegem

[28-05-1735]
Pro deo
Wij ondergeteekende Judocus van Mol en Anna van Leent verklaren genegen te wesen, ons met den anderen te begeven ten huwelijken state, en ten opsigte s??? lands regt de aangeving te doen onder de classis van pro deo. Actum Ooltgensplaet den 28. Meij 1735
Dit merk X bij Judocus van Mol selffs gestelt
Dit merk X bij Anna van Leent selffs gestelt
Mij present secrets.
Jan Bane

[30-07-1735]
Aan den E. agtbaren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naar luijt ende innehoude der politique ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden
Johannis Winkels j. m. gebooren in Gelderlant en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Magdalena Hendrikse Heuvels j. d. gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen heeden den 30. Julij 1735
De aengeving pro deo
Witte van Dam??
Gabrieel Hanenbergh
Eeuwout de Grijse

Wie konsenteren uader en moeder Hendrick Hueuels met sin urouw ende Jan Klock oock met sin urouw uader ende moeder uan Joannes Winckels ende uader ende moeder van Madeleen Hendrick Hueuels + +

[30-07-1735]
Pro deo
Wij ondergeteekende Johannis Winkels en Magdalena Hendrickse Heuvels verklaren genegen te sijn, ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten aensiens slands regt te gehoren onder de classis van pro deo. Actum den 30. Julij 1735.
Dit merk + bij Joh. Winkels gestelt
Dit merk + bij Magdalena Heuvels gestelt
Mij secrets. present
Jan Bane

[27-08-1735]
Aan den Ed. agtbaren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgens haar huwelijks proclamatien naer luijt en innehoude der politike ord.tie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden,
Pieter Hendrikse Heuvels j. m. gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Maria Janse van Gils j. d. gebooren te Oosterhout en mede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen zijn den 27. Aug. 1735
De aengeving gedaen pro deo
Witte van Dam 1735
And. Mijs
C. Tiggelman

[18-09-1735]
Dese annexe proclamatie voor Pieter Hendriks Heuvels j. m. geboorene en wonnende onder Ooltgesplaet bruijdegom ter eendre (e)en Marija Jansen van Giels j. d. gebooren onder Oosterhout (e)en mede wonnende onder Ooltgesplaet bruijt der ander sijde hebbe ik ondertekende gereghsvoster deses vrijheijt Oosterhout behoorlick ter puije affgepubliseert drij sondagen aghter den ander de eerste op sondagh den vierden September, de twede op sondagh den 11 dito en de derde off laeste op sondagh den 18 dito 1735 sonder eenige verhinderinge off beletsel daer tuessen gecoomen sijn der halven koonnen heeren scheepenen commesarise de gemelde persoonen in den huijwelike staedt bevestigen, actum Oosterhout den 18 September 1735????
B. van Meij

[12-08-1735]
Extract uijt het register van certificatien attestatien etc. binnen de vrijheijt Oosterhout
Compareerde voor Willem van Rinixt, loco pratoris ende nevens S. v. Broekhuijssen schepenen binnen de vrijheijt Oosterhout Baronnie van Breda Catarina Willem Adriaan Geerden weduwe van Jan Janssen van Gils woonende binnen deese vrijheijt de welke verclaerde te accordeeren ende te consenteeren, dat haere dogter genaamt Maria Janssen van Gils, sig in den houwelijken staat sal mogen begeven met Pieter Hendrik Heuvels tot Ooltjens Plaet, weshalven versoeken wij schepenen voornoemt, off elders daar het haar gelieven sal, in ondertrouw mogen werden opgenomen, en na gedaene geboden sonder wettige verhinderinge in den egten staat mogen werden bevestigt, ter plaatse daar het behoort, aldus gedaan, ende gepasseert in collegio op den vrijheijts huijsse den 12e Augustus 1735. (en waren onders. W. v. Rinixt, S. v. Broekhuijssen et J. S. van Gils sris. collata concordat
J. Zeijlmans, geswore clerk
Det is het hantmaerck van Hendrick Huvels verklaer niet te kannen schrijven????

[27-04-1735]
Pro deo
Wij ondergeteekende Pieter Henderikk Heuvels en Maria Jansz van Gilst verclaaren genegen te zijn ons met den anderen te willen begeven ten huwelijken state en ten opsigte slandts regd op het trouwen gemaneert te gehooren onder de classis van pro deo doende conform ter secretarie van Ooltgensplaat aangeving den 27 Aprill 1735
Dit merk X bij Pieter Hendr. Heuvels selffs gestelt
Dit merk X bij Maria Jansz van Gils selffs gestelt
In kennisse van mij secrets.
Jan Bane

[10-09-1735]
Aen den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haar huwelijks proclamatien te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien, naer luijt der politike ord.tie in den huijwelijken staet bevestigt te werden,
Adriaan van den Broek j. m. gebooren te Heerendaell in Brabant en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Dingena Pieters van Sonbergen j. d. gebooren ter Terheije in Brabant en mede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen huijden den 10e September 1735
De aengeving is gedaen onder de classis van pro deo
Witte van Dam 1735
Eeuwout de Grijse
And. Mijs

[10-09-1735]
Dewijll heeden den 10e September 1735 voor schout en scheepenen van Ooltgensplaet in wettig ondertrouw opgenomen zijn Adriaan Jansen Broek jongman gebooren te Heerendaell in Brabant en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Dingena Pieters van Sonbergen j. d. geboren tot Terheije in Brabant en mede wonende onder dese jurisdictie bruijt ter ander zijde, soo wert d??? heer secrets. van Heerendaell offte die zulxs competeert, ten resp. den bruijdegom, de drie gewoone sondaegse proclamatien aldaer aff te kundigen, en t zelve gedaen zijnde bij acte daer van verslag te doen, ten eijnde naer het onvermindert voortgaen der gebooden de voorsz. persoonen in den H. staet te kunnen bevestigen, ten oirconde bij mij secrets. binnen Ooltgensplaet voorsz. geteekent den 10. September 1735
Jan Bane 1735

[02-10-1735]
Tractis tribus proclamationibus pro futuro matrimonio inter Adrianum Jansen Broeck Herendalensem et Dijmphnam Peters van Sonbergen ex ter Heije modo subditos in Ooltgensplaet non innoturt nobis aliqoud impedimentu quo minus ad matrimonium admitti possint sabam Herendatij 2 Octobris 1735
G. Collart civitatis Herendalensis et ejus dem attinentiarum pastor

[10-09-1735]
Pro deo
Wij ondergeteekende Adriaan van den broek en Dingena Pieters van Sonbergen verklaren genegen te zijn, ons met den anderen te willen begeven ten huwelijken state en ten opsigte s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aengeving, actum den 10e September 1735
Mij secrets. kennelijk
Jan Bane
Dit merk X bij Adriaen van den Broek selffs gestelt
Dese letter D bij Dingena Pieters van Sonbergen selffs gestelt
Mij present
Jan Bane

[25-11-1735]
Aen den Ed. aghtbaare gereghte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc.
Versoekende in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgens haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politike orde. te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den eghten staat bevestigt te werden,
Hendrik Cornelisse Moerenhout wedr. van Bastiaantje Hendrs. Domine gebooren en wonende onder dese jurisdictie ter eenre en Anna Sibrants Fikke j. d. gebooren te Oosterhout en meede wonende onder deese jurisdictie bruijt ter andere sijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw opgenoomen zijn den 25e November 1735
De aangeving gedaan pro deo
Witte van Dam 1735
Gabrieel Hanenbergh
Eeuwout de Grijse

[25-11-1735]
Op huijden 25. November 1735 zijn voor schout en scheepenen van Ooltgensplaet in wettig ondertrouw opgenomen Hendrik Cornelisse Moerenhout wedr. van Ariaantje Bastiaanse gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Anna Sibrants Fikke j. d. gebooren te Oosterhout en mede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
En dewijll de bruijt laest gewoont heefft tot Oosterhout, wert dheer secrets. offte dien het aldaer compiteert versogt, hunne drie huijwelijks geboden, aldaer afftekundigen ten eijnde naer onverhinderde voortgang vandien in den H. staet te kannen werden bevestigt, en bij acte daervan verslag te doen, ten oirconde geteekent bij mij secrets. datum ut supra????
Jan Bane
Fiat publicatie ter ordinaere puije binnen Oosterhout den 31 December 1735 en voorgaende
S. d. Vries 1735 officier

[11-12-1735]
Verklare ik ondergeteijkende Adriaan de Bosson geregtsbode op Den Hout onder Oosterhout dat ik onderget.de op den 27 November den 4en en elffden December van desen jare 1735 ter puije aff alwaar men gewoon is proclamatie te doen, heb gedaan de drie sondaagse huwelijkx proclamatien van Hendrik Cornelisse Moerenhout weduwenaar van Adriaantie Bastiaansen gebooren en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet ter eenre ende Anna Sebrants Fikke j. d. gebooren tot Oosterhout en mede woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat voors. bruijt ter andere sijde, alles volgens de annexe proclamatie, en welke drie sondaagse geboden onverhindert zijn gedaan geworden, derhalven dheeren regenten van Ooltgensplaat voornt. de gemelte persoonen in den egten staat gelieven te bevestigen, actum Oosterhout den elffden December 1735.
Adriaan de Bosson??

[25-11-1735]
Wij ondergeteekende Hendrik Cornelissen Moerenhout wedr. van Arjaantje Bastiaanse en Anna Sijbrants Fikke verclaaren geneegen te sijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken staate en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaat aangevinge, actum den 25e Novemb. 1735.
Dit merk + bij Hendrik Moerenhout gestelt
Dit merk ^ bij Anna Sijbrants Fikke gestelt
In kennisse van mij clercq
G. v. Houwelinge

[30-12-1735]
Ao. 1735 den 30 Dec. sijn bij en door ons wettig in ondertrouw opgenomen Pieter Cornelisze Moerenhout j. m. geboren en wonende onder Ooltgensplaet, en Elisabeth Janse Wijnen j. d. geboren en wonende te Maden
Dewijl de bruidegom onder Ooltgensplaet is wonende, so wort bij desen versoght, dat gemelde personen ook aldaer hunne huwelickse voorstellingen?? mogen hebben ten eijnde de selven (die sonder verhinderinge gehad hebbende) vervolgens in den huwelicke staet mogen bevestigt worden.
Actum Made den 30 Dec. 1735.
Joh. Sagius
Eccl. ibid.

[06-04-1736]
Op den 6en April 1736 sijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrou opgenomen Cornelis van Tilborgh jongman gebooren alhier, en woonende tot Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre met Willemijntie van Tonglaer, j. d. gebooren van de stadt Graeve ende een geruijmen tijt alhier gewoont hebbende bruijt ter andere zijde, werdende derhalven d heer secretaris van Ooltgensplaet versogt ten opsigte den bruijdegom de drie sondaegse huwelijckse proclamatien te laten gaen, en daarvan bij acte verslagh te doen, ten eijnde de voorn. persoonen in den huwelijcken staet alhier soude konnen werden bevestigt, in oirconde dese geteeckent bij mij secretaris van de Oude Tonge voorschreeve 6e April 1736,
C. v. d. Leur??

[07-04-1736]
Dingeman Daneelssen Verhagen j. m. geboren onder Steenbergen en onder Cooltiensplaet woonachtig, met Maria Mattijsen j. d. geboren van Aachen en meede woonachtig onder de Plaat, sijn alhier op den 7en April 1736 in ondertrouw opgenomen en vermits dese persoonen sijn woonachtig onder Cooltiensplaate soo worden de E. E. broeders en opsienders der gemijnte J. C. aldaar versocht de geboden nevens ons af te kondigen en van het uijt eijnde kennisse te geven, actum Steenbergen den 7 April 1736
Agidius Burs Fruijtier Eccl.

[07-07-1736]
Aan den Ed. aaghtbaare gereghte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoekende in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgens haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politike orde. te ontfangen omme naar het o(n)verhindert voortgaan van dien in den eghten staat bevestigt te werden
Hermanus Bakker wedr. van Dina Jansz Boogert gebooren en wonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Pieternella Jansz Vermeulen wed. van Pieter van Diessem gebooren te Oosterhout en wonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke perzoonen bij ons ondergeteekende schepenen in ondertrouw opgenoomen zijn den 7e Julij 1736
De aangeving gedaan pro deo
Eeuwout de Grijse
Teunis van Dalen

[07-07-1736]
Pro deo
Wij ondergeteekende Hermanus Bakker wedr. van Dina Jans Bogert en Pieternella Jansz Vermeulen wede. van Pieter van Diessem verclaeren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo. Actum Ooltgensplaet den 7e Julij 1736 doende alhier aangevinge
Dit merk + gesteld bij Hermanus Bakker
Dit merk X gesteld bij Pieternella Jansz Vermeulen
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge

[14-07-1736]
Aan den Ed. agtbaare gereghte van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoekende in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgens haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politieke orde. te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den eghten staat bevestight te werden,
Willem Huijbreghtse j. m. gebooren te Stabroek in Brabant en woonende onder deese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Maria Adriaanse - gebooren te Oosterhout en mede wonende onder deeze jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw opgenoomen zijn den 14e Julij 1736.
De aangeving gedaan pro deo
Witte van Dam 1736
And. Mijs
Jacob Kroock

[14-07-1736]
Op huijden den 14. Julij 1736 zijn voor schout en scheepenen van Ooltgens Plaet in ondertrouw opgenomen Willem Huijbregtse j. m. geboren te Stabroek in Brabant, en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Maria Adriaansze, j. d. gebooren te Oosterhout, en mede woonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde, dienvolgende wert d??? heer secrets. van Stabroek versogt, offte dien het aldaer anders soude mogen competeren, ten aensien de bruijdegom, de huijwelijks proclamatien aldaer aff te kundigen en naer ???t expireren desselver bij acte verslagh te doen, ten oirconde get.t. datum uts. bij mij secretaris
Jan Bane

[16-08-1736]
Den ondergeschreven verclaert dat naer drij door hem ondergeschreven (aen wie dit competeert onder de roomsche) gedaene in de kerke gewoonelijcke houwelijcksche proclamatien ten opsigte van de bovende ondertrouw opgenomen geen beletsel is bekent geworden waerom etc., dabam hac 16 Augusti 1736
J. Verdonck pastor van Staebroeck onder het bisdom van Antwerpen

[05-08-1736]
L. S. I
Willem Huibreghts j. m. van Stabroek wonende te Ooltjes Plaet ende Maria Adriaense j. d. van Oosterhout hebben alhier bij ons haere drie wettige huwelijks geboden sonder eenige verhinderinge gehad, mogen daerom, onses belangend, wel te Ooltjes Plaet of elders, in den eghten staet bevestight werden. Acte Oosterhout den 5 van Aug. 1736 ge.t. Noie sijn.
E. Ecoma, v. d. m. ibidem

[14-07-1736]
Pro deo
Wij ondergeteekende Willem Huijbregtse, en Maria Adriaanse, verklaren genegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state, en ten opsigte s??? lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgens Plaet aengevinge, actum den 14e Julij 1736.
Willem Hijbreghts
Dit merk S gestelt bij Maria Adriaanse
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge

[13-10-1736]
Aan den Ed. agtbaare geregte van Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoekende in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgens haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politike orde. te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden
Pieter Jansz de Been weduwenaar van Maria Cornelisse Floore Pels gebooren van de Swaluw en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Pieternella Baltense van Turenhout gebooren van de Swaluw en mede wonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere sijde,
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en schepenen, in ondertrouw opgenoomen sijn den 13e October 1736.
De aangeving gedaan pro deo
Witte van Dam 1736
Eeuwout de Grijse
And. Mijs

[13-10-1736]
Den 13e October 1736 zijn voor schout en scheepenen van Ooltgens Plaet in wettig ondertrouw opgenomen, Pieter Jansz de Been wedr. van Maria Cornelisse Flore Pels, geboren van de Swaluw en woonende onder deze jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Pieternella Baltensz van Turnhout j. d. geboren van de Swaluw, en jegenwoordig mede alhier woonagtig bruijt ter andere zijde, d??? heer secretaris van de Hooge Swaluw off die zulxs aldaer comp. wert versogt, de huwlijks proclamatien ten resp. de bruijt, aldaer aff te kundigen, en naer ???t eijndigen derselver bij acte verslag te doen, ten oirconde geteekent bij mij secrets., datum uts.
Jan Bane 1736
Daar zullen vergaderen in den huwelijken staet Pieter Janse de Been (wedr. van Maria Cornelisse Flore Pels) geboortig alhier van de Zwaluwe, en woonende tot Ooltgensplaat, met Pieternella Baltens van Tuurnhout j. d. mede geboortig alhier van de Zwaluwe, en woonende tot Ooltgensplaat. Die iets wettighs tegens het zelve voorgenoomen huwelijk heeft spreeke tijdelijk, en ter plaatse daar zulxs behoort.
1e proclamatie 21. Octob. 2e 28 do. en 3e 4. Novemb. 1736
Deeze op de voorsz. daage van de puije van de Hooge Zwaluwe voor den volke aldaar vergadert zonder inspraak gepubliceert bij mij
Johan Makserland 1736 geregtsbode??
Solv heer bailluw 0 = 19 = 0
?regt voor pub., schrijve & tekene 0 = 19 = 0

[13-10-1736]
Pro deo
Wij ondergeteekende Pieter Jansz de Been wedr. van Maria Cornelisse Floore Pels en Pieternella Baltensz van Turenhout verclaaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte s??? lands regt te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgens Plaet aangevinge, actum den 13e October 1736
Dit merk X gestelt bij Pieter Jansse de Been
Dit merk - gestelt bij Pieternella Baltensz van Turenhout
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge

[17-11-1736]
Aan den Ed. agtbare gereghte van Adolpslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoekende in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgens haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehoude der politike orde. te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden
Cornelis Bot j. m. gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Pieternella Cornelisz Schraall, j. d. gebooren onder Roosendaell en mede wonende alhier bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en schepenen in ondertrouw opgenoomen zijn den 17e November 1736
Witte van Dam 1736
And. Mijs
Jacob Kroock

[17-11-1736]
Wij ondergeteekende Cornelis Bot, en Pieternella Cornelisse Schraall, verklaren, genegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state, en ten opsigte s??? lands regt te gehooren onder de classis van drie gulden ijder doende dien conform, ter secretarie van Ooltgens Plaat aangevinge, den 17e November 1736.
Corneles Arensse Bodt
Dit merk W bij Pieternella Cornelisse Schraall selffs gestelt
Mij present
Jan Bane
Zolv. voorsz. regt te zamen ter so. van ses gulden dat. uts.
Jan Bane 1736

[12-01-1737]
Voor officier schepenen, en gesw. clercq van ???s Princelant zijn in wettige ondertrouw opgenomen Marijnis Coopmans jongman bruijdegom en woonende in de Plaet ter eenre, ende Anna Catharina Martelmans jonge dogter woonende alhier bruijt ter andere zeijde, ende zoo imande eenige letsel oft hindernisse het zij van bloede swagerschappen ofte voorgaande beloften, waar door het huwelijk geen voortgank zoude behooren te hebben, wel voorts wenden en zal het selve in tijts hebben bekent te maken daar sulcx behoort. Actum ???s Princelant desen 12 Januarij 1737.
13 dito???s eerste sondaagse gebod.
20 dito???s tweede sondaagse gebod.
27 Januarij 1737 voorsz. het derde oft laatste gebod.
Accordt. met het trouwboek van ???s Princelant, voor zoo veel het ge??xtraheerde aangaet, het welke getuijgt den ondergesz. gesw. clercq op dato als boven
J. Vriendt, gesw. Clercq

[05-04-1737]
Aan den Ed. agtbaare gereghte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoekende in ondertrouw opgenoomen te werden, en dien volgens haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden de(r) politike orde. te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden
Cornelis Bot, wedr. van Pieternella Cornelisse Schraall gebooren en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre, en Caatje Jansz Domine j. d. gebooren en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenoomen zijn, den 5e Aprill 1737.
De aangeving is gedaan onder de classis van drie gulden ijder
Witte van Dam 1737
Gabrieel Hanenbergh
Sijmon de Prins

[05-04-1737]
Wij ondergeteekende Cornelisse Bot, wedr. van Pieternella Cornelisse Schraall en Caatje Jansz Domine verclaaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van drie gulden ijder, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, den 5e Aprill 1737.
Corneles Arensse Bodt
Dit merk + bij Caatie Domine selffs gestelt
Mij present??
Jan Bane
???t Voorn. regt te zamen ter zomme van ses gulden, aan mij ondergetekende als clercq voldaan, datum uts.
G. v. Houwelinge

Alsoo wij als vader ende moeder ijn dese saeck staen eedt ten vollen toe
Willem Sins
Agth Jans van Bre??

[04-10-1737]
Aan den E. agtbare geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politique orde. te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den H. egten staat bevestigt te werden
Cornelis Hendriksz van Ekeren wedr. van Neeltje Jacobsz Vroegrijk gebooren en woonende van Ekeren en wonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre met Pieternella Huijgens j. d. gebooren te Terheije in Brabant en mede wonende onder deze jurisdictie, bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeschreeve schout en scheepenen in ondertrouw sijn opgenoomen huijde den 4e October 1737
De aangevingh gedaan pro deo
Witte van Dam 1737
And. Mijs
Jacob Kroock

[28-10-1737]
Cornelis Hendericx van Eekeren weduwenaer van Neeltjen Jacobse Vroegrijcke gebortigh van Eekeren woonende tot Ooltjens Plaet med Pieternella Huijgens jonge dogter geboortigh en woonende alhier Terheijden, hebben hunne drije wettige proclamatien aen de puije alhier Terheijden gehad ende mogen derhalven zo veel ons aengaet tot Ooltjens Plaet, daer sij mede moesten affgecondigt worden ofte elders volgens de vastgestelde ordeninge in den huwelijcken staet werden bevestigd, actum Terheijden den 28e October 1737
Quod attestor
A. v. Galen
subst. Sris

[04-10-1737]
Pro deo
Wij ondergetekende Cornelis Hendrikse van Ekeren en Pieternella Huijgens verklaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands reght te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aengeving, actum den 4e October 1737
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
Cornelis Henderickx
Dit merk X gestelt bij Pieternella Hugens
Mij present
G. v. Houwelinge

[04-10-1737]
Aen de Ed. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dien volgende haer huijwelijks proclamatien ingevolge de politijcque ordonnantie te ontfangen, ten eijnde nae het onverhindert voortgaen van dien in den huijwelijken staet bevestigt te werden
Teunis Leonardts geboortigh van Effelt, uit Guijlkerlant jongman bruijdegom ter eenre met Maria Jans van Straeten laest wed. van Hend. Cornet en daer voorens, van?? Maas Huijs Quik, geboortigh van Halteren en wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere sijde
Welke persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen in ondertrouw sijn opgenomen huijden den 4. Octob. 1737.
De aangevinge pro deo gedaen??
Witte van Dam 1737
And. Mijs
Jacob Kroock

[28-10-1737]
Nachdem Teunis Leonarts willig te trouwen een getuichnis van sijnen ehrlicken staend een geburth van vaeder en moeder begeert, bekenne ick onterschrijvener pastoor der parochie van Steenkeercken een Effelt onder de jurisdictie van chur Paltz Hartoghhumb van Julich, dat Teunis Leonarts in het jahr 1699 den 2 Novembris van ehrlicken, getrouden en catholiken vaeder en moeder gebohren en opgetrocken woorden, wie ick deeses ut dat gemeene dopsel boek der keercken geschrijven hebbe en met mijn ordinaire segel confirmirt. Gegeven Steenkeercken den 28 8bris 1737.
J. S. Cremers, pastoor

[04-10-1737]
Pro deo
Wij ondergetekende Teunis Leenarts j. m. geboren van Effelt en Maria Jansz van Strate laest wede. van Hendrik Kornet geboren van Halteren verclaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangeving. Actum den 4e October 1737
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
Teunis Leonarts
Dit merk X gestelt bij Maria Jansz van Strate
Mij present G. v. Houwelinge

[05-10-1737]
Alhier in de Oude Tonge zijn voor schout en schepenen in wettig ondertrouw opgenomen Gerrit Croon jongman geboren van Wouw, en jegenwoordigh woonagtig onder Ooltgensplaet, ende Maria Ficken weduwe van Aren Boermans woonende alhier, weshalven d heer secrets. tot Ooltgensplaet voornt. versogt werdt, ten opsigte den bruijdegom de gewoonlijke proclamatien te doen affcondigen, ende naer expiratie vandien te verleenen acte off certificaet, ten eijnde deselve persoonen in den egten huiwelijken staet te konnen bevestight werden. In oirconde dese geteekent 5e Octob. 1737 als secrs.
C. v. d. Leur

[08-11-1737]
Aan de Ed. agtbare geregte van Adolpsland dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naar luijd en innehoude de(r) politike ord. te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden
Pieter Cornelisse Faas, wedr. van Geertruijd Frans van Zevenbergen geboren in den Oudenbos en wonende alhier bruijdegom ter eenre (en) Maria Matthijsse Stolwerk wed. van Dingeman Danielse Verhagen geboren in Gulicker lant en woonende mede onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergereekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen zijn den 8. November 1737.
De aengevinge is gedaen onder de classis van pro deo??
Witte van Dam 1737
And. Mijs
Jacob Kroock

[08-11-1737]
Pro deo
Wij ondergeteekende Pieter Cornelisse Faes wedr. van Geertruij Fransz van Zevenbergen en Maria Mattijsse wede. van Dingeman Danielse Verhage verclare genegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands reght te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 8 November 1737
Dit merk + gestelt bij Pieter Cornelisse Faes
Dit merk + gestelt bij Maria Mattijse
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge

[24-01-1738]
Aan den E. agtbare geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijdt en innehouden der politicque ord.tie te ontfangen omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden
Willem Valkenburgh jongman gebooren te Wouw en woonende onder deze jurisdictie bruijdegom ter eenre en Grietje Lucasz Bogert j. d. gebooren in de Nieuwe Tonge en wonende mede onder deze jurisdictie bruijt ter andere zijde
Ten oirconde bij ons schout en scheepenen geteekent den 24e Januarij 1738
De aengeving gedaen onder de classis van pro deo??
Witte van Dam
Gabrieel Hanenbergh??
And. Mijs

[28-01-1738]
1712-18 Octob.
Extract uijt het register boeck der catholijke roomsche kerck van Wouw onder het Marquisaat van Bergen op ten Zoom onder het bisdom van Antwerpen en int jaer seventhien hondert en twaelf den achthienden Octob. is tot Wouw gedoopt in de Biesen geboren sijnde Wilhem wettelijken sone van Wilhem Valckenborgh en van Ida van Hove, waer van peter was Cornelis Geerden en meter Joanna van Hove.
Quod attestor hac 28 Jan. 1738 Wouw
Sr. Henr. Loots, rooms pastoor van Wouw en landdeken van t district etc.

[17-02-1738]
Dat Willem Valkenburg j. man geboortig te Wouw en woonagtig tot Ooltgensplaat en Grietje Lucas Boogert j. d. gebooren in de Nieuwe Tonge, en mede woonagtig in Ooltgensplaat, hunne drije sondaagse proclamatien om hun in den huijwelijken staate te laten bevestigen op den 2e, 9e en 16. Febr. deses jaars 1738 alhier binnen de Nieuwe Tonge sonder inspraak sijn geeijndigt, getuijge ik ondergeschreeve secretaris van de Nieuwe Tonge voornt., ten oirconde geteekent den 17e Februarij 1737
Paling

[20-01-1738]
Mijnheer
De heer Jan Bane woonen. tot Ooltgensplaat
Gesien hebbende t versoek door Ued. gedaen omme de proclamatien van Willem Valkenburgh als in ondertrouw opgenomen zijnde met Geeritje Lucasz Bogaert alhier tot Wouw te doen afcondigen, tgene onnoodigh is dewijl gemelte Willem Valkenburgh zijn residentie of woonplaets, alhier in geen 2 ja langer jaeren heeft gehouden, der halve dient dese tot communicatie en sende t????? overgesondene te rugh en blijve met veel respect, Wouw den 20 Janu. 1738
Mijnheer Ued. D. W. dienaer
C. Segers

[24-01-1738]
Wij ondergeteekende Willem Valkenburgh en Griet Lucasz Bogert verklaeren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands reght te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 24 Januarij 1738
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
Dit merk + bij Willem Valkenburg selffs gestelt
Dit merk + bij Grietje Lucasz Bogert selffs gestelt??

[14-03-1738]
Aan den E. agtb. geregte schout en scheepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haer huwelijks proclamatien naer luijd en innehoude der politike ord.tie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den egten staat bevestigt te werden
Govert Hendrikse Domen j. m. geboren onder ter Heijde, en wonende onder deze jurisdictie bruijdegom ter eenre met Maria Adriaanse Raassenberg j. d. gebooren onder Oosterhout en mede woonende onder deze jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen, in ondertrouw opgenomen zijn den 14 Maert 1738
Witte van Dam 1738
And. Mijs
Teunis van Dalen
De aengeving gedaen onder de classis van -
Costen 3 : 8 : 0 ondertrouw
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??1 : 0 : 0 acte
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------
?? ?? ?? ?? ?? ??f 4 : 8 : 0
solvit?? ??12 -
solvit - 12??
?? ?? ?? ?? ?? ??------ 1 : 4 -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? --------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 3 : 4

[07-04-1738]
Goverd Hendrikse Domen j. m. geboren onder ter Heijden en wonende te Ooltgensplaet ende Maria Adriaanse Rasenbergh j. d. geboortig van Oosterhout en wonende te Ooltgensplaet, hebben, alhier bij ons, haere drie wettige huwelijks proclamatien gehad, mogen daerom, onses belangend, wel te Ooltgensplaet in de eghten staet bevestigt werden. Acte Oosterhout den 7 April 1738
q. t. Noie sijn.
E. Ecoma, v. d. m. ibidem?? ??

[23-05-1738]
Aan den Ed. agtb. geregte schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haer huwelijks proclamatien naer luijd en innehoude der politike ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden
Claas van Duren wedr. van Lena Michielsze van der Made geboren en woonende onder deze jurisdictie bruijdegom ter eenre en, Cornelia Adriaanse Rutte j. d. geboren van Oosterhout en woonende onder deze jurisdictie bruijt ter andere zijde
Welke persoonen wij ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen hebben binnen O. plaet 23. Meij 1738
Aengeving gedaen pro deo??
Witte van Dam 1738
Gabrieel Hanenbergh??
And. Mijs

[08-06-1738]
L. S. I
Claes van Duren (weduwenaer, wijlen Helena Michielse van der Made) geboortigh van en wonende te Ooltgens Plaat, ende Cornelia Adriaense Rutte, j. d. geboortigh van Oosterhout en wonende te Ooltgens Plaet, hebben alhier haere drie wettige houwelijks proclamatien, sonder eenige verhinderinge, gehadt, mogen bijgevolgh, onses belangend, wel te Ooltgens Plaat ofte elders, in den houweliken staet bevestight werden. Acte Oosterhout den 8 van Juni 1738
q. t. Noie sijn.??
E. Ecoma v. d. m. ibidem

[23-05-1738]
Pro deo
Wij ondergeteekende Claes van Duuren en Cornelia Adriaanse Rutte verklaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state, en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aengeving. Actum Plaet den 23. Meij 1738.
Dir merk + heeft Claes van Duere selff gestelt
Cornelia Adriaensen ?tten
A. Mijs

[30-05-1738]
Aen den Ed. agtb. geregte schout amptbewaerder en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haer huwelijks proclamatien naer luijd en innehoude der politique ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden
Harmanus Bakker wedr. van Pieternella Vermeulen gebooren en woonende alhier bruijdegom ter eenre en Maria Bergmans gebooren en woonende alhier bruijt ter andere zijde
Welke personen wij ondergeteekende schout amptbewaerder en scheepenen in ondertrouw opgenomen hebben binnen O. Plaet den 30. Meij 1738
Aengeving gedaen pro deo??
Gabrieel Hanenbergh??
And. Mijs
Sijmon de Prins

[30-05-1738]
Pro deo
Wij ondergeteekende Harmanus Bakker en Maria Vermeulen verklare geneegen te sijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state, en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgens Plaet aengeving. Actum Plaet den 30. Meij 1738.
In kennisse van mij als clercq
J. Ruijghrok
Dir merk + bij Harmanus Bakker selfs gestelt
Dit merk + bij Maria Bergmans selfs gestelt
Mij present
J. Ruijghrok

[22-08-1738]
Aen de E. agtb. heeren schout en scheepenen van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dienvolgende haer huwelijks proclamatien, naer luijd en innehoude der politike ordonnantie te ontfangen omme naer het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te werden
Frans van Toll j. m. gebooren te Peumesen onder Paderborn en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet bruijdegom ter eenre en Johanna van Gilst j. d. geboren onder Oosterhout, mede woonende alhier bruijt ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen binnen Ooltgensplaet voors. den 22e Augustij 1738
De aengeving is gedaen onder de classis van pro deo??
Witte van Dam 1738
Teunis van Dalen
Jacob Kroock

[14-09-1738]
L. S. I
Frans van Tol j. m. geboren te Peumersen onder Paderborn, wonende te Ooltgens Plaet ende Johanna van Gils j. d. van Oosterhout, mede ook wonende te Ooltgensplaat, hebben alhier haere drie wettelike proclamatien als bruidegom en bruid, sonder verhinderinge gehadt en mogen daerom, onses belangend, wel te Ooltgensplaat ofte elders getrouwt werden. Actum Oosterhout den 14 van Septemb. 1738.
q. t. nomine sijn.
E. Ecoma v. d. m. ibidem??

[20-08-1738]
Frans Tol, jongman van Paterborn heeft onder de Plaet seven jaer gewoont hem wel en eerlijk voor soo veel ons bekent is gedraegen. Actum den 20 Augustij 1738
Jan Klock bekenne als dat Frans Tol sijgh heft eerlick heft gedraegen
Jaqus Teeuwisse Braber
Jacobus Jansen Schijvenaers
Huiwus br setr

[22-08-1738]
Pro deo
Wij ondergeteekende Frans Toll en Johanna van Gils verclaaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigt(e) ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aengeeving. Actum Plaat den 22 Augustus 1738.
In kennisse van mij als clercq
J. Ruijghrok
Dit merk + bij Frans Toll selve gestelt
Mij present J. Ruijghrok
Dit merk + bij Johanna van Gils selfs gestelt
Mij present
J. Ruijghrok

[02-11-1738]
L. S. I
Jan Adriaense van der Haverik j. m. van Oosterhout en wonende te Ooltgensplaat ende Maria Pieterse van der Made (weduwe van Cornelis Pieterse Kroon) geboren te Oosterhout, wonende op Ooltgensplaat, hebben haere 3 wettige houwelijks geboden alhier gehad, sonder insprake, mogen diens volgens, onses belangend, wel te Ooltgensplaat of elders, in den eghten staat bevestight werden. Actum den 2 van Nov. 1738 te Oosterhout.
q. t. Noie sijn.
E. Ecoma v. d. m. ibidem
Nb. Dit bescheid eerst nae den 12 Oct. ontvangen.

[23-01-1739]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaat, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden, en dienvolgende haer huw. proclamatien, naer luijd en innehoude der politike ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaen vandien in den egten staet bevestigt te worden
Pieter Smits wedr. van Sibilla Flipsz Wishoff, gebooren te Cappellen en woonende onder dese jurisdictie bruijdegom ter eenre en Geertruij Pieterse Coert j. d. gebooren te Goolsum in Gulickerland, en mede woonende onder dese jurisdictie bruijd ter andere zijde
Welke persoonen bij ons ondergeteekende scheepenen in ondertrouw zijn opgenomen huijden 23. Januarij 1739.
De aengeving is gedaen, pro deo,??
Gabrieel Hanenbergh??
Sijmon de Prins

[23-01-1739]
Pro deo
Wij ondergeteekende Pieter Jansz Smith en Geertruij Pietersz Coert verclaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijke state, en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aengevinge. Actum den 23e Januarij 1739.
In kennisse van mij als clercq
J. Ruijghrok 1739
Pieter Smidts
Dit merk + bij Geertruij Pietersz Coert selfs gestelt
Mij present J. Ruijghrok 1739

[03-09-1739]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden, en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijd en innehouden der politique orde. te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden
Matheus Jansz van Bergen j. m. geboren onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Anna Hendrik Besems, geboren te Oosterhout, en mede wonende onder dese jurisdictie bruijt ter andere zijde,
Welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen zijn huijden den 3e September 1739.
De aangevingh is gedaan pro deo.
Joh. de Jongh 1739??
Gabrieel Hanenbergh??
Huijbert Kettingh

[01-09-1739]
Compareerde voor mij Michael van Tilborgh openbaar notaris bij den Ed. Mog. Rade van Brabant in ???s Hage geadmitteert, binnen de vrijheijt Oosterhout residerende, ende de getuijgen ondergenomineert Hendrik Beesems, woonende binnen dese voorschreve vrijheijt (mij notaris seer wel bekent) ende verklaarde hij compt., onweder(r)oepelijk te constitueren, magtigh te maeken, ende volkomen last, ende procuratie te geven, zoo, ende gelijk hij is doende bij dezen, in de chraghtighste forma, aan sijne dogter, Anna Hendrik Beesems, specialijk, omme uijt sijn comparants name, te compareren voor de Heeren van de Magistraat, ofte die van den Eerwaarde kerkenraade van Oiltiens Plaat, ende aldaar ondertrouw te doen, met Mattheus Gerritze van Bergen, jonkman woonende tot Oiltiens Plaat voornt., ende vervolgens, naar gegane geboden, volgens de wetten dezer landen, met hem te trouwen ende voorts generalijk alles te doen, het geene tot voltrekkingh van het voorschreve houwelijk eenighsints sal komen ter vereijsschen, ende hij compt. present zijnde, soude konnen ofte mogen doen, gelovende hij compt. voor goet, ende van waarden te houden, en doen houden, alle het geene bij de geconstitueerdesse, ter saake voorsz., onder verbant, ende bedwank als naar regten, aldus gedaan, ende gepasseert tot Oosterhout desen eersten September 1739, ter presentie van Jan Beesems, en Bartel Kievits, beijde inwoonders als getuijgen hier toe versogt. De minute deses is behoorelijk getijkent,
Quod attestor
M. v. Tilborgh 1739, nots.

[03-09-1739]
Pro deo
Wij ondergeteekende Mattheus Gerritse van Bergen en Anna Hendrik Besems verklaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands reght te gehooren onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge. Actum den 3e Septemb. 1739
I(k)(n) kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
Dit merk + gestelt bij Matth. Gerritse van Berge
Dit merk X gestelt bij Anna Hendrik Besems
Mij present
G. v. Houwel.

[27-09-1739]
L. S. I
Matheus Gerritze van Bergen j. m. geboren en wonende te Ooltgens Plaat ende Anna Hendriks Besems j. d. geboren en wonende te Oosterhout, hebben alhier hunne drie wettelike houwelijks proclamatien sonder verhinderinge gehadt, en mogen diensvolgens, onses belangens, wel te Ooltgens Plaet ofte elders in den houwelicken staat bevestight werden. Actum Oosterhout den 27 van Septemb. 1749.
q. t. Noie sijn.
E. Ecoma v. d. m. ibidem

[26-01-1740]
Matthijs Paulusz Mans jongman geboren van Santvliet, ende Adriana Verweij jonge dogter geboren in de Oude Tonge, hebben sonder eenige verhinderinge hunne drie sondaegse huwelijks proclamatien voor den raethuijse van de Oude Tonge gehadt. Actum den 26e Januarij 1740.
Welck als secrets. van de Oude Tonge voorsz. getuijgt
C. v. d. Leur

[30-09-1740]
Ao. 1740 den XXX Septb. sijn bij ende door ons, wettig in ondertrouw opgenomen Cornelis Pieterse Withaegen j. m. geboren en wonende onder Ooltgensplaet, en Dingena Jobs Aerden j. d. geboren en wonende te Made.
Dewijle de bruidegom onder Ooltgensplaet is wonende, so wort bij desen versogt, dat de selven persoonen ook aldaer hunne huwelijkse voorstellingen mogen hebben, ten einde de selven (die aldaer, gelijck ook hier) sonder inspraek gehad hebbende, in den huwelijkse staet mogen bevestigt worden.
Made den XXX Septb. 1740
Uijt naem en last des E. kkraeds
Joh. Sagius, eccl. Ibid

[31-12-1740]
Pro deo
Wij ondergeteekende Reijnier Jegers wedr. van Pieternella van Woensel en Dorethea Bolks verklaaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van pro deo doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 31e Dec. 1740
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
Dit merk ^ heeft Reijnier Jegers gestelt
Dit merk X heeft Dorethea Bolks selffs gestelt
Mij present
G. v. Houwelinge