Ooltgensplaat - Ondertrouwakten, attestaties van huwelijkstoestemmingen en -voltrekkingen etc. 9 januari 1740 - 28 november 1744

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Ooltgensplaat
11 : I
1740 - 1744

[09-01-1740]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? H. Gevers
Aan den E. agtb. geregte van Adolp(h)sland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehoude der politique ord. te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den huwelijken staat bevestigt te werden Matthijs Pouwelse Mans, j. m., geboren te Santvliet en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Adriana Verweij, j. d., geboren in de Oude Tonge en mede woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen zijn den 9e Januarij 1740
Joh. de Jongh, secr., Gabriel Hanenbergh, And. Mijs??
De aangeving is gedaan pro deo

[09-01-1740]
Pro deo
Wij ondergetekende Matthijs Pauwelus Mans en Adriana Verweij verklaren genegen te zijn om met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doen dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 9e Januarij 1740??
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Matthijs Pouselse Smans
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X gestelt bij Adriana Verweij
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, G. v. Houwel.

[14-01-1741]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
Aan den E. agtb. geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huwelijks proclamatien naar luijd en innehouden der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Gerardus Wittebol, j. m., gebooren te Roosendaal en wonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Maria Catharina Knaps, j. d., gebooren te Keulen en mede woonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw zijn opgenoomen, huijden den 14e Januarij 1741
Joh. de Jongh, secr., Andr. Mijs, Leendert Kievidt??
De aangeving is gedaan pro deo

[14-04-1741]
Pro deo
Is ter secretarie van Ooltgensplaet aangeving gedaan door Gerardus Wittebol en Maria Catharina Cnaps die verklaren geneegen te wesen haar selven te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands reght gehoorende onder de classis van pro deo.
Actum Plaet den 14e Aprill 1741??
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk + heeft Gerardus Wittebol gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk + heeft Maria Cnaps selffs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, G. v Houwelinge

[21-04-1741]
Aan den E. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.??
Versoeke in ondertrouw opgenomen te werden en naar luijt en innehouden der politique ordonnantie haar huwelijks proclamatien te mogen ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den huwelijken staat bevestigt te werden Pieter Verhart, j. m., gebooren te Stabroek in Brabant en wonende onder de Oude Tonge, bruijdegom ter eenre, en Geertruij Gerrits, wed. van Johann. van den Biggelaar, gebooren en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenoomen zijn den 21e April 1741
Joh. de Jongh, secr., Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs
De aangevingh is gedaan pro deo??

[09-05-1741]
Dat Pieter Verhaert, jongman, geboren van Stabroek, ende laest gewoont hebbende onder de Oude Tonge, ter eenre, ende Geertruij Gerrids, weduwe laest van Johs. van den Biggelaar, woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, hunne drie sondaegse huwelijks proclamatien onverhindert van den dorps raethuijse alhier hebben gehadt, en dus (voor soo verre hier betreft) in den huwelijken staet bevestigt kunnen werden, getuijgt den ondergeteekende secret. van de Oude Tonge, actum desen 9en Meij 1741
C. v. d. Leur

[21-04-1741]??
Pro deo
Ick ondergeteeckende Pieter Verhaert mij sullende begeven ten huwelijcken staet met Geertruij Gerrids, verclare dat ik aengaende des gemeene lands trouw reght ben gehoorende onder de classe van onvermogen, doende dien conform daervan aengevinge, actum Oude Tonge 21e April 1741
Pr. Verhaert
De voorsz aengevinge ter secretarije alhier gedaen, t??? oirc. get. bij mij secrets. van d??? Oude Tonge voorsz
C. v. d. Leur

[21-04-1741]
Pro deo
Ik ondergeteekende Geertruij Gerrits, wede. van Johannis van den Biggelaar, verklaare geneegen te zijn mijn zelve te begeeven ten huwelijken state met Pieter Verhart, wonende onder de Oude Tonge en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge.
Actum den 21e April 1741
In kennisse van mij als clercq,??
G.?? v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk + heeft Geertruij Gerrits selff gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, G. v. Houwel.

[27-05-1741]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijd en innehouden der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Gerardus Winkels, j. m., gebooren te Broekhuijsen Vorst en woonende onder deese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Willemijna Hendriksz Jongesoon, j. d., gebooren en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 27e Meij 1741
Joh. de Jongh, secr., Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs
De aangevingh is gedaan pro deo

[27-05-1741]
Pro deo
Wij ondergeteekende Gerardus Winkels en Willemijna Hendriksz Jongesoon verklaaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 27e Meij 1741
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Gerardus Winckels
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Wilmijnna Haindrickx Jongesoon??

[23-08-1741]
De houwelijkse voorstellen van de heer Cornelis van Nieuwenhoven, wedr. wijle juff. Johanna Cousijn, en juff. Cornelia Margaritha Bane, wedwe. weijle d??? heer Witte van Dam, zijn op den 20 dezer alhier onverhindert geijndigt, mogen deswegens, zoo veel ons aengaet, in den egten staet worden bevestigt, waer toe wij hen des Heeren zegen wenschen
Actum Dirkslant den 23 Augus. 1741
n. f. G. Roels, v. d. m. ibidem

[28-09-1741]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huw. proclamatien naar luijd en innehouden der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgang van dien in den egten staat bevestigt te werden Hermanus Toll, j. m., gebooren te Peumsum onder Paterborn en woonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Cornelia Brokken, j. d., geboren te Terheijde in Brabant en mede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 28e Zeptember 1741
Joh. de Jongh, secr., Leendert Kievidt, Huijbert Kettingh
De aangeving is gedaan pro deo

[25-09-1741]
Ick onder geteijkende Cornelijs Brocken versocke en staande toe dat mijn doghter Cornelija Brocken met Mannes Tol in wettigge onder trouw werden opgenoemen en ingeschreven
Actum ter Heijden desen 25en Septemb. 1741
Sij dit het handt merck X van Cornelijs Broecken en verclaart niet te connen schreijven, mijn present J. H. Langhuijsen

[26-09-1741]
Pro deo
Wij ondergeteekende Hermanus Tol en Cornelia Brokken verklaaren geneegen te wesen ons selven te begeeven ten huwelijken staten en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 26e Zeptember 1741
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Hermanes Tol
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X gestelt bij Cornelia Brokken??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??mij present, G. v. Houwel.????

[27-10-1741]
Aan den E. agtbre. gereghte van Adolpslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende naar luijt en innehouden der politike ordntie. haar drie sondaagsche huwelijks proclamatien?? soude ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Jan Francis Cap, j. m., gebooren te Rosendaal en wonende onder deese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Adriana Jansz Buijs, j. d., geboren te Terheijden in Brabant en meede woonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in wettigen ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 27e October 1741
Joh. de Jongh, secr., And. Mijs, Leendert Kievidt
De aangevingh is gedaan pro deo

[25-07-1741]
Extract uijt den doop register van de parochiale kercke van Roosendael, alwaer in ???t lateijn gescreven staet, in het deuijts getrauweleijck overgeset, ???t gene hier is volgende
Anno 1715 den 24 Junij is gedoopt het wettigh kint van Paulus Cap ende Elizabeth Gobbers, meter is geweest Francisca Puij, ende heeft oock de plaets bedient voor den peteren Franciscus Broeckmans ???. met name Jan Francis
Concordat cum sus originali
Quod attestor Bruno van Domsel, in Christo, pastoor In Roosendael 25 Julij??

Mijn edele achtbaer heere gelieft aen te teekene mijne dochter Adrijana Jansse Buijs met desen jonman
De wedevrou van Johannis Buijs?? ??

[27-10-1741]
Pro deo
Wij ondergeteekende Jan Francis Cap en Adriana Jansse Buijs verclaare geneegen te wesen ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands reght gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 27e October 1741
In kennisse van mij als clercq
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X hee(f)ft Jan Francois Cap gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X heefft Adriana Buijs selffs gestelt??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??mij present, G. v. Houwel.????

[19-11-1741]
L. S.
Jan Francis Cap, j. m., geboren te Rosendael en woonende onder Ooltgens Plaet, en Adriana Jansse Buijs, j. d., geboren in Terheijden en mede wonende onder Ooltgens Plaet, hebben hunne drie huwlijxs proclamatien sonder inspraak alhier gehad, sij mogen derhalven, wat ons belangt, in den heiligen echten staat wel bevestigd werden.
Actum Terheijden 19 Novemb. 1741.
Uijt naam en last des E. kerkenraads??
J. Montanus, v. d. m.??

[08-12-1741]
Aan den E. agtbre. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende naar luijt en innehouden der politike ordonn. haar drie zondaagze huwelijks proclamatien soude ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Jan de Bakker, j. m., gebooren te Grimbergen en woonende onder deeze jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Maria van Strijen, j. d., gebooren te Raamsdonk en mede woonende onder deze jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in wettig ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 8e December 1741
Joh. de Jongh, secr., And. Mijs, Leendert Kievidt
De aangevingh is gedaan pro deo

[31-12-1741]
Jan de Bakker, j. m., gebooren te Grimbergen en woont onder Ooltgensplaat, en Maria van Strien, j. d., gebooren te Raamsdonk en mede woonende onder Ooltgensplaat, hebben hunne drie sondaagse proclamatien onverhindert gehadt, mogen derhalven soo veel ons aangaat haar in den huwelijke staat laten bevestigen, actum Raamsdonk den 31e December 1741
? A. Starrenburg, schoolmr.

[08-12-1741]
Pro deo
Wij ondergeteekende Jan de Bakker en Maria van Strijen, genegen zijnde om met den anderen te begeven ten huwelijken state, verklaren ten opsigte s??? lands regt aengeving te doen en te gehooren onder de classis van pro deo
Ooltgensplaet 8e December 1741
Mij als clercq kennelijk
Jan Bane
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dit merk X bij Jan de Bakker selfs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dit merk + bij Maria van Strijen selfs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Mij present, Jan Bane

[29-11-1741]
Joannes de Backer in parochia Grimbergensi(s) natus liber est quod horam ad ineundum matrinomium in fidem hujus subscripsi hac 29 Novemb. 1741
Fr. S. Cosijn, pastor Grimbergensis

Extractum ex registro baptismali parochialis ecclesiae de Grimbergen in quo habentur sequentia
Anno Domini 1706 die 30 Aprilis Joannes de Backer, fil. leg. Joannis et Annae de Kempenaer, susc: Joannes van den Brande et Maria Wets.
Concordantiam attestor????
Fr. S. Cosijn, pastor Grimbergensis

[04-05-1742]
Aan den Ed. agtbare gereghte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeke in ondertrouw opgenoomen te werden naar luijt en innehouden der politique ordonnantie omme haar drie sondaaghse huwelijks proclamatien te mogen ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den huwelijken staat bevestigt te werden Theodorus Leendertse Toorn, j. m., gebooren te Heijnsbergen en woonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Willemijntie Hendrikse van Swolgen, j. d., gebooren te Cranenberg en mede wonende onder Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout amptbewaarder en scheepenen in wettig ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 4 Meij 1742
Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs, Huijbert Kettingh
De aangeving is gedaan pro deo

[04-05-1742]
Pro deo
Wij ondergeteekende Theodorus Leendertse Toorn en Willemijntie Hendrikse van Swolgen verklaaren geneegen te wesen om met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte s??? lands regt gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge
Actum 4e Meij 1742
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Teodorus Leendt. Toorn
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dit is het merk V van Willemijna Hendrikse van Swolge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Mij present, G. v. Houwelinge

De wedeue van Hendrijck IJansen van Swollege is met har consent dat de docter Wellemijn met Dorijs Lenders Doore komt om te trouuen
Dijt is het hantmerc O van Marij Oijen

[04-05-1742]
Aan den Ed. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeke in ondertrouw opgenome te werden naar luijt en innehouden der politique ordonnantie omme haar drie sondaagse huwelijks proclamatien te mogen ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den huwelijken staat bevestigt te werden Mattijs Pauwelsz Imans, wed. van Adriana Verweij, geboore te Santvliet en woonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Berbel Jansz van Laar, j. d., geboore te Broeksittert en woonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in wettig ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 4e Meij 1742
Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs
De aangevingh is gedaan pro deo

[04-05-1742]
Pro deo
Ik ondergeteekende Matthijs Pauwelsz Imans, wedr. van Adriana Verweij, en Barbel Jansz van Laar verclaare geneege te wesen om met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte s??? lands regt gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge
Actum 4e Meij 1742
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Matthijs Pouwelse

[12-05-1742]
Aan den E. agtbare geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeke in ondertrouw opgenoomen te werden en dienvolgende naar luijt en innehouden der politique ordonnantie omme haar drie sondaagse huwelijks proclamatien moeten ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den huwelijken staat bevestigt te werden Johannes Winkels, wedr. van Magdalena Hendriks Heuvels, gebooren te Broekhuijzen Vorst en woonende onder deese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Janna Hendrikse van Swolgen, j. d., gebooren te Cranenberg en mede woonende onder deese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende in ondertrouw opgenoomen zijn, actum Plaet den 12e Meij 1742
Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs, Huijbert Kettingh
De aangeving is gedaan pro deo

[11-05-1742]
Pro deo
Ik ondergeteekende Johannes Winkels, wedr. van Magdalena Hendriksz Heuvels, en Janna Hendrikse van Swolgen verklaare geneegen te zijn om met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte s??? lands regt gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge
Actum Plaet den 11e Meij 1742
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Joannis Winckels

[07-07-1742]
Huijden den 6en Julij 1742 zijn voor schout en schepenen van de Oude Tonge in Grijsoordt in ondertrouw opgenomen Jan Kloek, weduwnaer laest van Jannetie Kerkers en woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Elsie Blom, weduwe van Hendrick Bakker, woonaghtig in de Oude Tonge, bruijt ter andere zijde, werdt d heer secretaris van Ooltgenspt. versogt de huwelijks gebooden aldaer aff te condigen, en bij acte daer van te doen veslag, geteeckent bij mij, secret. van de Oude Tonge desen 7en Julij 1742,
C. v. d. Leur

[28-07-1742]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehoude der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Pieter Ophoven, wedr. van Catharina Potmans, gebooren te Eerongle en wonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Maria Rinkels, j. d., gebooren te Waltfeegt en wonende onder Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Ooltgensplaet in wettig ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 28e Julij 1742
Joh. de Jongh, secr., Gabrieel Hanenbergh, Eeuwout de Grijse Kettingh
De aangeving is gedaan pro deo

[28-07-1742]
Pro deo
Wij ondergeteekende Pieter Ophoven, wedr. van Catharina Potmans, en Maria Rinkels verklaaren geneegen te zijn om met den andere(n) te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge
Actum Plaet den 28e Julij 1742
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Pieter Ophoven
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dit merk + heeft Maria Rinkels selffs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Mij present, G. v. Houwel.
Extractum ex registro mortuorum eccliae parochiae renradiensis
Anno domini 1741 29 Aprilis sepulta est Catharina aen de Poort coniu? Petri Ophoven
?a testor
Ab. Sonnemans, pr.

[07-09-1742]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijdt en innehouden der politike ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Dirk Nouwens, j. m., gebooren te Rosendaal en woonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Arjaantie Brokken, j. d., geboren te Wagenbergh en mede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Ooltgensplaet in wettig ondertrouw opgenomen zijn, huijden den 7e Zeptember 1742
Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs
De aangevingh is gedaan pro deo

[04-09-1742]
Roosendael den 4 Septemb. 1724 (moet zijn 1742)
Ick beken ende gedooge of dat mijnen soon Dierck Nouwens, gij soo goet belift te weesen om haer ondertrou te doen met Adriana Brocke
D. Nouwens 1742

Pro deo
Wij ondergeteekende Dirk Nouwens en Arjaantie Brokken verklaaren geneegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den -
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dirk Nouwens
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dit merk + heeft Arijaantj(e) gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Mij present, G. v. Houwel.

[03-09-1742]
Ick onder geteijkende Cornelijs Broecken ackkerdeer ende staande toe als dat mijn doghter Adriaantien Broecke in wettighge onder trou mach werden ingeschreven en op genoomen met Derck Nouwens alsoo int mijnsste daar niet tegen ben hebbende, actum Wagenbergh den 3e Septemb. 1742, sij dit het handt merck X van Cornelijs Broecken verclaart niet te cennen schreijven, mijn presendt
J. v. Lenghuijsen

[28-09-1742]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende huwelijks proclamatien naar luijt en innehoude der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Thomas Michiel Golloff, j. m., gebooren te Herpen in den lande van Ravesteijn en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Sibilla Stokmans, wed. van Hendrik van Harp, gebooren te Rijkelgoese en mede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende scheepenen van Ooltgensplaet in wettigh ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 28e Zeptember 1742
Gabrieel Hanenbergh, Eeuwout de Grijse, And. Mijs
De aangevingh is gedaan pro deo

Attestatie voor Thomas Michiel Gollofs, geboren tot Herpen

[20-09-1742]
Wij Laurens van Dueren ende Hendrik van Berkel, schepenen des dorps en geregts-bancke van Herpen, lande van Ravensteijn, attesteeren voor de geregte waarheijt ende verclaere cragtens deeses dat toonder deeses, Thomas Michiel Gollofs, alhier is gebooren van chrijstelijcke ouders, dat wijders den voornoemde jongman, Thomas Michiel Gollofs den tijt alhier gewoont hebbende sigh wel en eerlijk gecomporteert ende gedragen heeft, gelijk wij niet anders connen certificeeren of declareren, oversulx versoecken wij aen alle hooge en laege officieren en justicieren van wat rang en qualiteijt de selve soude mogen wesen, ende die dese onze letteren van certificatie soude mogen vertoont werden, dat ze den voornoemde jongman gelieven te erkennen en admitteeren voor een eerlijk persoon, ook in cas des noodt de behulpsame handt te bieden, al het welk in dergelijcke geval aen eerlijcke luijdens ons voorkomende sullen tragten te verschuldigen.
In oirconde der waarheijt soo hebben wij schepenen deese attestatie onderteekent,
Actum Herpen den 20 Septemb. 1742
Laurijns van Dueren, schepen
Hendrick van Berckel, schepen
NB. Dat in deeze heerlijkheijt Ravensteijn geen zegel gebruijckelijk en is????

Extractum ex registro baptizatorum parochie Herpensis sub tutela S. Sebastiani Martijris
1713 die sexto Junij baptizatus est Thomas filius Michaelis Thomasse et Cornelia uxoris suae, susceptores sunt Joannes Geraerdts et Maria van Hoeck in quorum fidem hae propria manu subscripti et sigitto meo muniei
Gisbertus Ronde
Pastor in Herpensis in domino ae Ravenstein?? ??

[20-09-1742]
Pro deo
Wij ondergeteekende Thomas Michiels Gollofs en Sibilla Stokmans, wede. van Hendrik van Harp, verklaaren geneegen te zijn ons met met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum Plaet den 20 Zept. 1742
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Thomas Mighiel Gollofs
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dit merk + heefft Sibilla Stokmans gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Mij present, G. v. Houwel.

[16-03-1743]
Aan den E. agtb. geregte van Adolpslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehoude der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Cristiaan de Croon, j. m., gebooren te Eekeren en wonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Catariena Cornel, wede. van Cornelis Franse de Wilt, geboren en wonende op de Made, bruijt ter andere sijde, welke persoonen bij ons ondergetekende schout amptbewaarder en scheepenen in ondertrouw opgenomen zijn den 16 Maert 1743
Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs, Huijbert Kettingh
De aangeving is gedaan pro deo

[11-03-1743]
Pro deo.
Ick ondergeschreven mij sullende begeven ten houwelijcken staat met Catriena Cornel, wede. wijlen Cornelis Franse de Wilt, ende ten opsigte van ???t middel op het trouwen geemaneert, volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven ende een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 11 Maert 1700 drie en veertig
Christiaen de Kroon
Den voorsz. acte bij mij secretaris der Stadt Geertruijdenberg uijtgegeven huijden als boven.
C. v. Opstal, secr. Stad??

[07-04-1743]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??C. v. Opstal
L. S.
Ao. 1743 den 24 Maert ende vervolgens hebben bij ende door ons sonder verhinderinge hunne drie huwelijkse voorstellingen gehad op toegesonde attestatie van gedaene ondertrouw te Ooltgensplaet den 16 Maert 1743 Christiaen de Kroon, j. m., geboren te Eekeren en wonende onder Ooltgensplaet, en Catharina Cornel, wed. van Cornelis Franse de Wilt, geboren en wonende te Made
Made den 7 April 1743.??
Uijt last en naeme des E. kkraeds
Joh. Sagius, eccl. ibid.??

[11-03-1743]
Pro deo.
Ick ondergeschreven mij sullende begeven ten houwelijcken staat met Corstiaan de Croon, ende ten opsigte van ???t middel op het trouwen geemaneert, volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven ende een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 11e Meert 1700 drie en veertig
Den voorsz. acte bij mij secretaris der Stadt Geertruijdenberg uijtgegeven huijden als boven.
C. v. Opstal, secr. Stad??

[16-03-1743]
Pro deo
Ik ondergeteekende Cristiaan de Kroon, verklaare geneegen te sijn mijn selven te begeven ten huwelijken state met Catriena Cornel, wed. van Cornelis Franse de Wilt, wonende op de Made, en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van onvermogende, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaet aangevinge, actum den 16 Maart 1743
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Christiaen de Kroon

[25-03-1743]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politike ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Johannes Adriaansz, j. m., gebooren te Eekeren en wonende onder Ooltgensplaat, bruijdegom ter eenre, en Catharina Aarts, j. d., geboren te Herpen in den lande van Ravesteijn en mede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, welke persoonen bij ons ondergetekende schout amptbewaarder en scheepenen in ondertrouw opgenomen zijn, huijden den 25e Maart 1743
Gabrieel Hanenbergh, Leendert Kievit, Huijbert Kettingh
De aangeving is gedaan pro deo

[30-01-1743)
1743 Parij.
Wij Matthijs Hendrickx ende Jan de Moor, schepenen in den heerlijckheijdt van Eeckeren, hertoghdomme van Hooghstraeten, maecken condt ende kennelijck dat voor ons gecomen en gecompareert is Jan Dieltiens, dienende armmeester van Eeckeren voors., den welcken soo met onsen voorgaenden consente, als metten consente van den eerw. heer Mollemans, pastor alhier, verbonden ende te pande gestelt heeft alle ende degeleijcke d??? innecominen ende revenuen van den armen ofte H. Pectt. alhier, voor ende aen den armen van Oltienplaet, gelegen onder Holland, ende dat voor de hellicht van den last der kinderen die Joannes Adriaenssens, gebortigh van Eeckeren voors. sal comen te verwecken bij Catharina Aerts, woonende aldaer, waermede hij in houwelijck zal comen te treden, die den armen van Oltiensplaet voors. schier ofte morgen daer door soude comen te leijden (des Godt verhoeden wilt) ende dat alles ingevolge sijne majts. placcae(r)ten op het stuck van borghbrieven ge??maneert, alles onder ?nuntiatie ende voordere obligatie als naer rechte, sonder argelist, in kennisse van dese letteren besegelt met onsen dorps segele, gegeven int jaer ons Heere als men schreeff, levent hier hondert drijenveertigh dertigh daegen in de maent Januarij
Jan de Moor, loco srs. onij??

[28-02-1743]
Wij Laurens van Dueren en Hendrick van Berkel, schepenen des dorps en gerigts banke van Herpen, lande van Ravenstein, tuijgen en certificeeren voor de opregte waarheijt, als dat toonderse deeses, Catharina Aerts Rommen, is gebooren alhier binnen dese dorpe voors. van eerlijke ouders, en sij comparante den tijt alhier gewoont hebbende sigh eerlijk en vroom gedragen heeft, gelijk ons niet anders bewust of voorgecomen is, en dewijle de gemelte jongedogter Catharina Aerts Rommen tegenwoordig haer domicilie of woonplaets is houdende op Oeltjesplaet en zij verclaarde voornemens te zijn om in den huwelijke staet te begeven met den persoon van Jan Adriaense van Eekeren, soo versoeken wij aen alle hooge en laege stants persoonen, van wat rang en qualiteijt de selve soude wesen, en dese onse letteren van certificatie soude vertoont werden, de voorsz. comparante te erkennen voor een onbesproke en eerlijke persoon, ook in cas des noodig in alle goet regt te mainteneren en de behulpsame hant te bieden, al het welk wij in tegendeel aen alle eerlijke luijdens ons voorkomende sullen tragten te verschulden of recompenseren. Des in ware oirconde hebben wij schepenen voornoemt deser attestatie eijgenhandig onderteeckent.
Actum Herpen den 28e Februarij 1743?? ??
Laurijns van Dueren, schepen
Hendrick van Berckel, schepen
Nb. Dat in dese heerlijkheijt Ravenstein geen zegel gebruijkelijk en is.

[25-03-1743]
Pro deo
Wij ondergetekende Johannis Adriaanse en Catharina Aerts verklaaren genegen te zijn ons selven te begeven ten huwelijken staat en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van onvermoogende, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaat aangevinge, actum Plaat den 25e Maart 1743
Mij als clercq kennelijk
P. v. d. Waater
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Dese merken X bij Johannis Adriaanse en
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Catharina Aarts X zelfs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Mij present, P. v. d. Waater????

[03-03-1743]
Ick ondergeschreven Arien Aerts als momboir over Catharina Aerts Rommens consenteere als dat de voorsz. Catharina sal mogen in den houwelijcken staet ingesegent worden met Jan Adriaense van Eekeren, en vermits den anderen momboir overleden is, mitsgaders hare ouders, soo versoeke dat dit consent mag van den Ed. gerigte mag geaccepteert worden.
Actum Herpen den 3en Meert 1743, oircont mijn hant
Dit ist hantmerk X van Arien Aerts, verclarende niet anders te konnen schrijven??

[01-06-1743]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??C. v. Opstal
L. S.
Ao. 1743 den 1 Jun. sijn bij ende door ons wettig in ondertrouw opgenomen Dirk Bastiaense Steevens, j. m., geboren en wonende te Made, en Anna Cornelisse Davidse, j. d., geboren en wonende onder Ooltgensplaat.
Dewijle de bruid onder Ooltgensplaat is wonende, so wort bij desen versogt dar de selven persoonen ook aldaer hunne huwelijkse voorstellingen mogen gegeven worden ten einde de selven (die sonder inspraek gehad hebbende) in den huwelijke staet mogen bevestigt worden.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
Made den 1 Jun. 1743??
Uijt naem en last des E. kkraeds
Joh. Sagius, eccl. ibid.??

[09-06-1743]
Copie
Dirk Bastiaanse Stevens, j. m., geboren en wonende te Made, en Anna Cornelisse Davidse, j. d., geboren en wonende onder Ooltgensplaet, hebben ten versoeke van den E. kerkenraadt van de Made van den raathuijse alhier hunne drie sondaagse proclamatien op den 9e, 16e en 23e Junij 1743 onverhindert gehadt en kunnen derhalven ons aangaande in den huwelijken staat bevestigt werden, actum Ooltgensplaet den -??

[07-06-1743]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijd en innehouden der politike ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Adriaan Marinusz Coeijvoet, j. m., gebooren te Etten en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Cornelia Jansz van Gilst, j. d., gebooren te Oosterhout en mede wonende onder Ooltgensplaet, bruijt ter andere sijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenome(n) zijn den 7e Junij?? 1743
J. v. d. Water 1743, Jacob Kroock, Leendert Kievit
De aangeving is gedaan pro deo

[07-06-1743]
Pro deo
Wij ondergeteekende Adriaan Marinusz Coeijvoet en Cornelia Jansz van Gilst verklaaren geneegen te sijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van onvermogende, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant aangevinge, actum Plaet den 7e Junij 1743
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X heeft Adriaan Marinus Coeijvoet selffs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cornelia?? ??

[29-06-1743]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrou opgenomen te worden en dienvolgens haar huijwelijke proclamatien naar luijt en innehouden der politijcque ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te worden Anthonij de Roij, j. m., geboortig van Eeckeren, wonende onder Ooltgensplaat, bruijdegom ter eenre, en Catarijna Coenraats Kamscholt, j. d., geboortig in de stad Alpen in t Keulslant, mede wonende onder Ooltgensplaat, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteeckende schout en schepenen in ondertrou opgenomen sijn den 29e Junij?? 1743. -
J. v. d. Water 1743, And. Mijs, Jacob Kroock

het is seer met mijn konsent dat mijn dochter gaet onder boeen met antone de roe katrija kamsolt de dechter van eva kloete

[29-06-1743]
Pro deo
Wij ondergeteekende Antonij de Roij en Catharina Coenraads Camscholt verklaaren geneegen te zijn ons zelven te begeeven ten huwelijken staate en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant aangevinge, actum den 29e Junij 1743
In kennisse van mij als clercq
P. v. d. Waater
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Deze merken X zijn bij Antonij de Roij??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??en Catharina Campscholt zelfs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, P. v. d. Waater????

[12-07-1743]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijd en innehoude der politike ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Aalbert Janse van Appeltern, j. m., gebooren te Appeltern en woonende tot Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Maria Hendrikse van der Steege, j. d., gebooren tot Maastrigt en mede wonende tot Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw sijn opgenomen, huijden den 12e Julij?? 1743
J. v. d. Water 1743, Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs
De aangeving is gedaan pro deo

[12-07-1743]
Pro deo
Wij ondergeteekende Aalbert Janse van Appeltern en Maria Hendrik(se) van der Stege verklaren geneegen te sijn ons met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van onvermogende, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant aangevinge??
Actum Plaet den 12e Julij 1743
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Deze merken X zijn bij Aalbert Janse van Appeltern??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??en X Maria Hendrikse van der Steege zelffs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, P. v. d. Waater

[13-07-1743]
Aan den E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgens Plaet, Den Bommel etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politike ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Aren van Weell, j. m., geboren en woonende op Den Bommel onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Catharina Beens, j. d., geboren van de Hooge Swaluw en mede wonende op Den Bommel voornt., bruijt ter andere sijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 13e Julij?? 1743
J. v. d. Water 1743, Gabrieel Hanenbergh, Eeuwout de Grijse, Davijd Mijs, Leendert Kievit
De aangeving is gedaan pro deo

[13-07-1743]
Pro deo
Wij ondergeteekende Aren van Weell en Catharina Beens verklaaren genegen te sijn ons met den anderen te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt gehoorende onder de classis van onvermogende, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant aangevinge??
Actum Plaet den 13e Julij 1743
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Aren van Weell
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X is bij Catharina Beens selfs gestelt?? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, J. v. d. Water 1743

[16-08-1743]
Aan den E. agtbare geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijd en innehoude der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Pieter Gleijnsz Wapens, j. m., gebooren en wonende onder Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Geertruij Hendrik(se) Neuman, j. d., gebooren te Gulikerlant en mede wonende onder Ooltgensplaet, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteekende schout en scheepenen in wettig ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 16 Augustij 1743
J. v. d. Water 1743, Gabrieel Hanenbergh, And. Mijs, Huijbert Kettingh
De aangeving is gedaan pro deo

[16-08-1743]
Pro deo
Wij ondergeteekende Pieter Gleijns Waapens en Geertruij Henderiks Neuman verklaaren geneegen te weezen ons zelven te begeeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands (regt) gehoorende onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant aangevinge??
Actum den 16e Augustij 1743
Mij als clercq kennelijk
P. v. d. Waater
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X is bij Pr. Gleijnsz Wapens selfs gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X is bij Geertruij Hendriks Neuman selffs gestelt?? ????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, J. v. de Water??

[06-12-1743]
Aan den E. agtbare geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrou opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Cornelis van Keer, j. m., geboren van d??? enterbelle, lande van d??? Endermonde, wonende onder Ooltgensplaat, bruijdegom ter eenre, en Marij Lemmens, j. d., geboren tot Sittaart in t Gulijkse, mede wonende onder Ooltgensplaat, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeteeckende schout en schepenen in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, huijden den 6e Decb. 1743
J. v. d. Water 1743, Gabrieel Hanenbergh, Eeuwout de Grijse
De aangevingh is gedaan pro deo

[09-11-1743]
Delvael?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??1743?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cronceruijf
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Twee?? ?? ?? ?? S
Wij burgemr. ende schepenen der prochie ende heerlijckhede van Denderbelle, lande van Dendermonde, doen te weten ende certificeren soo wij doen mits desen dat Cornelis van Keer, fis. Mertinus, is onsen in borlinck, den welcken is van heerlijcke ende Christelijcke ouders ende goede famillie, hebbende goeden naem ende faem sonder dat aen ons iets in contrariteijt van dien is gebleken, den welcken van alhier jongeman sijnde over drij jaeren is vertrocken naer Hollandt, versoeckende daer omme bij dien dat ick hem daer vooren sal kennen ende lieberlijck laeten passeren ende repasseren tot het doen van sijne affairen ende in cas van noode te doen, soo danighe assistentie als hij die dienstigh sal hebben naer behooren ende sullen etc. In kennisse der waerheijt hebben wij hem dese wel willen verleenen ende doen teeckenen door onsen gheswooren griffier, desen xi 9ber 1743, hoorenden als griffier
Joossens??

[06-12-1743]
Pro deo
Wij ondergeteekende Cornelis van Keer en Marij Lemmens verklaren genegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huijwelijken staate en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder pro deo, doende dien conform ter secretarije van Adolphslant aangevinge??
Actum den 6en December 1743
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cornelis van Keer
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit is t merk X van Marij Lemmens

[11-08-1743]
Omnibus et singulis??
Salutem in Domino
Ego, pastor parochialis de Millen, diocaesis Leodiens, natum Mariam Lemmens filiam naturalis Petri Lemmens et Sophia Sleskens, bap. 1721 26 Ma. catholico, susceptoribus Theodoro Sleskens et Catharina Kapers, 11 Augti. 1743
A. Kerlandt, pastor in Millen?? ??

[03-08-1743]
Aan den E. agtbare geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenoomen te werden en dien volgende haar huwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politike ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Govert van der Made, j. m., gebooren te Terheijde en wonende binnen Ooltgensplaet, bruijdegom ter eenre, en Maria Scheffers, wede. van Joseph Garing, gebooren te Lingerik op de Wallage en mede wonende binnen Ooltgensplaet, bruijt ter andere sijde, welke persoonen bij ons ondergetekende schout amptbewaarder en scheepenen in wettig ondertrouw opgenoomen zijn, huijden den 3e Augustij 1743
Gabrieel Hanenbergh, Jacob Kroock, Leendert Kievit
De aangevingh is gedaan pro deo

[03-08-1743]
Pro deo
Wij ondergetekende Govert van der Made, j. m., en Maria Scheffers, wede. van Joseph Garing, verklaaren geneegen te sijn ons met den anderen te begeven ten huijwelijken state en ten opsigte ???s lands reght gehoorende onder de classis van onvermogende, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant aangevinge??
Actum Plaet?? den 3e Augustij 1743
Mij als clercq kennelijk
G. v. Houwelinge
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk 0 heeft Govert van der Made gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk X heefft Maria Scheffers gestelt
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Mij present, G. v. Houwelinge

[13-03-1744]
Den 13 maart 1744
6 st.
J. de Graaff
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Omme d??? hr. secretaris Dusart
Johannis Winkels, weduwenaar van Anna Hendriks van Zwolgen, wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, en Pieternella Gillis van der Bol, jonge dogter, geboortig en wonende onder dese jurisdictie, hebben op heden voor schepenen deser plaetse wettelijken ondertrouw gedaan, zulcx hen gegunt is, op zondag toekomende, den 15en deser, de eerste huwlijcx proclamatie alhier te geschieden, en den bruijdegom als vooren onder Ued. jurisdictie woonagtig zijnde, zulcx binnen Ooltgensplaat voornt. mede de huwelijcxe proclamatien moeten gaan, zoo wert Ued. versogt de behoorlijke proclamatien aldaar te geven, en deselve onverhindert gegaan zijnde daervan behoorlijk getuijgschrifft over te zenden, actum Sommelsdijck den 13en Maart 1744. -
L. Cruijslander, secretaris 1744

Johannis Winkels en Pieta. van der Bol ter secretarie van Adolphslant
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Debet
1744
Maart publicatie van sondagsprocl. ingeschreven?? ?? f - 12 -
3 maal geproclameert?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f - 18 -
Klok trecken?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f -?? ?? 9 -
Acte ges. dat de geboden onverhindt. sijn gegaan?? f -?? 12 -
Zegel?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f -?? ?? 9 -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -----------
Betaalt?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 3?? -?? ??-?? ?? ????

[03-04-1744]
Aan den E. agtbare geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijd en innehoude der politique ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Gijsbert Willemsz van Eijs, wede. van Aplonia van Bree, wonende onder deze jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Cornelia van Gils, wede. van Adreaan Coeijvoet, mede wonende onder deze jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons ondergeschreeve schout en?? ?? ?? ?? ?? ?? ??scheepenen in wettigen ondertrouw opgenomen sijn, huijden den 3en Aprill 1744. -
J. v. d. Water 1744, And. Mijs, Jacob Kroock??
De aangevingh is gedaan pro deo

[03-04-1744]
Pro deo
Wij ondergeteekende Gijsbert Willemsz van Eijs en Cornelia van Gils verklaaren geneegen te sijn met den anderen te begeven ten huwelijken state en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Ooltgensplaat aangevinge??
Actum?? den 3en April 1744. -
In kennisse van mij als clerq
W. v. Halteren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Dit merk V is gestelt door Gijsbert Willemsz van Eijs
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cornelia van Gils

Copie authq. uijt gemaakt voor Anthonij van Weel
Item voor Aren van Weel
[12-06-1744]
Aan de E. agtb. Heeren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijt en innehouden der politijcque ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Aren van Weel, j. m., geboore en wonende op Den Bommel onder Adolphslant, bruijdegom ter eenre, en Catharina Beens, j. d., geboortig van de Hooge Swaluwe en mede woonende op Den Bommel voornt., bruijt ter andere zijde, twelk doende etc.
Aren van Weel
Dit is + het merk van Catharina Beens selffs gestelt
Schepenen, gexamineert hebbende de redenen van weijgeringe van Anthonij van Weel, vader van den supplt. Aren van Weel, met de bewijsen daartoe overgelegt, mitsgaders gehoort de mondelinge defensie van de supplten. tegens de ingebragte redenen, accorderen de supplten. hun versoek in desen requeste gemelt
Actum op den raathuijse binnen Ooltgensplaat desen 12e Junij 1744, present Johannis van de Water, schout, en t volle collegie van schepenen dempto Davit Mijs, en ten oirconde get.
J. v. de Water 1744, And. Mijs, Jacob Kroock, Leendert Kievit, Huijbert Kettingh, Joh. Bouman, Cornelis de Neef

[24-04-1744]
Alsoo niet en is blijkende van t consent van Anthonij van Weel, vader van den supplt. Aren van Weel, sij desen gestelt in handen van den sekven Anthonij van Weel omme ingevolge het 3e art. van de politijcque ordonnantie omme binnen 14 dagen te compareren voor schout en schepenen van Adolphslant omme sijn consent tot het in desen versogte huijwelijk te geven, offte redenen van sijn weijgeringe in te brengen, gedaan bij Johs. van de Water en t volle collegie van schepenen op den raathuijse binnen Ooltgensplaat desen 24e April 1744, ter orde. van deselve
Dusart, secrets.

[20-05-1744]
Schepenen, gesien het declaratoir en versoek door Anthonij van Weel aan haar E. ab. gedaan, mitsgaders de acte daar bij overgelevert, ordonneren den voorn. Anthonij van Weel alsnog binnen den tijt van veertien dagen voor haar E. ab. te allegeren alle zoodanige verdere redenen van oppositie als hij tegen de voortgang van het huijwelijk bij de nevenstaande requeste gemelt soude mogen vermeijnen te hebben omme alsdan nopens het versoek bij de voorsz. requeste gedaan soodanig finalijk te werden gedisponeert als bevonden sal werden te behooren
Actum op den raathuijse binnen Ooltgensplaat desen 20e Meij 1744, present t volle collegie (dempto) Davit Mijs, Huijbert Cetting en Cornelis de Neeff, schepenen
Ter ordtie. van deselve vermits de absentie van den secretaris, als schout
J. v. de Water 1744

[24-04-1744]
Ingevolge de geannexeerde acte van insinuatie, soo hebbe ick ondergeschreve gereghts bode van Sint Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc. mijn vervoegt aan den persoon van Antonij van Weel en hebbe de insinuatie versoeck en aanseggingh ingevolge de boven gemelde acte aan hem gedaan als mede copije van de zelve geschreve op behoorlijck zegel ijlijco aan hem over gelevert waar op hij mij tot antwoort gaff: ick hoor, ick zie dit tot mijn relaas bekomen den 24 April 1744
A. Boon 1744??

[21-05-1744]
Relaas
Ingevolge en uijt kragte het appointement op het geannexeerde request hebbe ick, ondergesz. geregtsboden van St. Adolphslandt dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommell etc., mij vervoegt aan den persoon offte well tot woonsteede van Antonij van Weell, woonende op Den Bommell, en hebbe de insinuatie en aanseggingh ingevolge het gestelde appointement gedaan, als meede copie van het selve geschreeve, ilico overgeleevert, waar op mij sijn dogter tot antwoort gaff, vader die is uijtgevaaren, maar zoo dra het thuijs komt, sal ik het aan hem geeven, dit alzoo tot mijn weedervaaren bekoomen, huijden den 21e Meij 1744,
S. S. Verhouff??

[12-06-1744]
Aren van Weel, j. m., gebooren en woonende op Den Bommel onder Adolphslant, bruijdegom ter eenre, en Catharina Been, j. d., geboortig van de Swalue en mede wonende op Den Bommel voornt., bruijt ter andere zijde, zijn bij ons ondergesz. schout en schepenen, na alvorens de vader van den bruijdegom is gehoort, in wettigen ondertrouw opgenomen,
Huijden den 12en Junij 1744
J. v. de Water 1744, And. Mijs

Copie authq. voor Anthonij van Weel uijtgemaekt
Copie authq. voor Aren van Weel uijtgemaekt

[05-07-1744]
Antonij van Weel, geadmiteert lantmeter etc., wonende op Den Bommel onder Ooltgensplaat, als consent bekomen hebbende omme als op heden den 5 Junij 1744 voor Ued. agtbare te dienen van zoodanigen bewijs oft bewijsen als tot stremmingh ende verhinderingh van den voortgang der huijwelijks proclamatien, versogt door zijn zoon Aren van Weel en Caatie Beens, zijn vereijsschende
Voojerman als procur. van voornd. Antonij van Weel omme verder te dienen van voorsz. bewijs die onder andre zeggen dat den voornd. Antonij van Weel niet en consenteert ofte niet en zal gedoogen den voortgangh van de voorsz. huijwelijks proclamatien om reden van het slegt comportement van levens gedragh dat de voorsz. Caatie Beens gedeurende haar verblijff op Den Bommel heeft vertoont, als haar zelven met allerleij ongebondentheden op houdende volgens de hier nevens gaande en aan Ued. agtbare te gexibeerde attestatie, ten anderen om dat voorsz. Caatie Beens is eene hoere voor de gantsche werelt bekent, terwijl zij nu tot twee verschijde reijsen kinderen in onegt heeft gewonnen, het welk overtolligh zoude zijn Ued. agtbare nader te bewijsen
En verder omme de bereijts aan Ued. agtbare geexibeerde acte op dato den eersten Meij 1744 bij welke voorsz. acte den meergemelten Aren van Weel tot twee bijsondere reijsen met eijgen hantteekeningh vrijwilligh onwederroepelijks en voor altoos heeft belooft van ooijt met voorsz. Caatje Beens ofte imant anders te sullen trouwen dan met volcomen consent en genoegen van zijn vader en moeder of langts levende van de beijde????
En wijders om de vaderlijke magt en authoriteijt die aan hem Van Weel en alle andere ouders door de Godlijke, weereltlijke regten is verleent niet te verzwakken
Als onder andere Exodus 22 vers 16:17 alwaar alzoo gelesen wert: Wanneer imant een maagt bekent die nogh niet vertrout en is en beslaapt se, die zal haar geven haar bruijtschat en haar ten wijve hebben, maar weijgert daar en tegen den vader hem te geven, zoo zal hij daar gelt te eenen wegen zoo veel een maagt ter bruijtschat behoort
Siet hier coomt bij Godt in consideratie de eenige wille des vaders; dat zoo hij wil dat tusschen den schender en de vrouw die geschent is t huijwelijk voort gae; maar zoo hij niet en wil dat den schender de geschende vrouwe niet en can trouwen, hoewel zij beijde in huijwelijk ackordeeren
Als mede bij interpretatie van den hoogen raat op dato den 13 Maart 1652 volgens getuijgenis van meesr. S. v. Seeuw R. en Hols. regt 4 boek 25 deel folio 422, daar wes op het aller scherpste de gehoorsaamheijt en schuldige eerbiedigheijt van de ouders en hare weijgeringh en weerwes wert gehanthaaft??
Waar meede overeen stemt de ordinantie van politie art. 3 alwaar gezegt wort: maar indien de ouders compareren en eenige redenen allegeeren dat als dan de jonge luijden niet en mogen werden getrout ofte samen gevoegt zonde(r) onderscheijt te maken wat voor reden, daar immers dan alleen de weijgeringh tot consent daer can werden verstaan, hier coomt nogh bij de belofte door den voornd. van wes gedaan aan zijn huijsvrou om nooijt te consenteren zoo langh hij leeft
Mits welke voorsz. redenen den voornd. procur. in den naam als boven, bij zijn alvorens geallegeerde weijgeringe tot consent blijft persisteren, met vertrouwen dat Ued. agtbare de meergemelte Aren van Weel en Caatie Beens den voortgangh van de voorsz. hare versogte huijwelijks proclamatien zult ontseg(g)en etc; en is geteekent
Voojerman, procur. 1744

Copie authq. voor Anth. Van Weel uijtgemaakt
Copie authq. voor Aren van Weel uijtgemaakt

[01-05-1744]
Antonij van Weel, geadmiteert landmeeter, woonende op Den Bommel onder Ooltgensplaat, zoo hij procedeert als hem houdende voor gedagvaart bij insinuatie van dato den 24 Aprijl 1744, omme te consenteeren ofte dienen van zoodanigen bewijs ofte bewijsen als tot stremmingh ende verhinderingh van den voortgang der huwelijks proclamatien van zijn zoon Aren van Weel en Caatje Beens zijn vereijsschende, ter eenre, contra desselfs zoon Aren van Weel en Catrijna Beens, requestanten of insinuanten??
Voojerman als procur. van den meergemelten Antonij van Weel, bij den heer schout ten eijnde als voorsz. comparitie versogt ende geoptineert hebbende jegens heden den eersten Meij 1744
Dede onder andre zeggen dat voornde. Antonij van Weel niet van voornemen is te consenteren ofte sullen gedogen den voortgangh van de meergemelte en door zijn zoon Aren van Weel en Caatje Beens versogte huijwelijks proclamatien
En is derhalven dienende van zoodanigen bewijs ofte bewijsen als den voornd. Antonij van Weel meende(n) nodigh en Ued. agtbare ten overvloede genoegh te zijn tot stremmingh en verhinderingh der voortgangh van voorsz. versogte huijwelijks proclamatien
Sustineerende met de bereijts geecibeerde bewijsen te cunnen?? volstaan, en dat sulks bij haar Ed. agtbare alsoo zal werden verstaan
Vermits het zelve in de ordinantie van de politie art. 3 folio 6 zirka in sijne, mede zeer duijdelijk alsoo wert verstaan
Met dese woorden dat indien de voorsz. ouders compareren en eenige redenen allegeren waarom zij luijden in de voorsz. versogte huijwelijk niet en willen consenteeren, en daar toe bij de magistraat ofte cerken dienaren niet geinduceert connen werden, zoo en zullen de voorsz. magistraat off cerkendienaren de voorsz. jonge luijden niet mogen trouwen ofte samen voegen
En ingevalle het mogt comen te gebeuren tegens vermoeden dat de overgeleeverde en bereijts geecibeerde bewijsen bij Ued. agtbare wierden aangemerkt ofte bevonden niet te zijn van die vigeur omme de voorsz. versogte huijwelijks proclamatien ofte voortgang van dien te beletten, zoo als vertrout wert van ja, zoo versoekt den voornd. procur. nomine quo supra bij Ued. agtbare dagh van veertien dagen omme als dan jegens meergemelte zoon van voornde. Van Weel voorts te procedeeren, en nader te produceeren als te raden worden zal, etc.
En is geteekent
Voojerman, procur. 1744

[18-06-1744
Den pra(e)sident ende raden over Holland, Zeeland en Vriesland, den eersten exploictier hier op versogt (Zaluijt)
Alsoo ons vertoond is bij Anthonij van Weel, woonende op Den Bommel in den eijlande van Over Flacque;
Dat niet jegenstaende de persoon van Caat Beens, geboortig van de Swaluw, was van een seer slegt en geabandonneert leeven en gedrag en comportement;
En dat sulks aen des supplts. zoon met naeme Aren van Weel volkoomen was bekent,
En dat daerom des supplts. voorn. zoon soo bij sijn minderjarigheijd als bij sijne meerderjarigheijd zeer solemnelijk hadde beloofdt tegens het goedvinden van sijne ouders met gemelde Caat Beens niet te sullen trouwen,
Egter was gebeurt, dat des supplts. voorn. soon op den 24e April 1744 van den geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltjes plaet, den Bommel etca. hadde versogt met de voorn. Caat Beens in ondertrouw opgenoomen te werden
En dien volgende sijn huwelijks proclamatien na luijt en inhouden der politique ordonnantie te ontfangen,??
Ten eijnde en om nae het onverhindert voortgaen van dien in den egten staet bevestigt te worden,
Dat het voorsz. versoek ten selven dage was gesteld in handen van den supplt. om involge het derde articul van de politique ordonnantie binnen veertien dagen te compareeren voor schout en scheepenen van St. Adolphslandt omme sijn consent tot het voorsz. versogte huijwelijk te geeven off reedenen van sijne weijgering in te brengen
Dat den supplt. daer op aen schout en scheepenen voornt. hadden doen overleeveren seeker declaratoir en versoek, mitsgaders seekere acte
12. bij des supplts. voorn. soon in der tijd geteekent,
13. dat gem. scheepenen als doen hadden kunnen goedvinden den supplt. te ordonneeren als nog binnen den tijd van veertien dagen te allegueeren alle sodanige verdere reedenen van oppositie,
14. als hij tegen de voortgank van het voorsz. huijwelijk zoude mogen vermeenen te hebben;??
15. om als dan nopens het versoek bij de supplt(s). zoon gedaen sodanig finaelik te werden gedisponeert, als bevonden zoude werden te behooren,
16. dat den supplt. aen het voorsz. appoint hebbende voldaen,
17. schout en scheepenen voornt. de saeke hadden gehouden in advis tot den 12e Junij deses jaers 1744
18. wanneer den supplt. weder sijnde gecompareert aen hem supplt. door den secretaris in presentie van den voorsz. geregte was aangesegt,
19. dat schout en scheepenen voornt. hadden geoordeeld de reedenen en bewijzen van weijgering van den supplt. niet suffisant en waeren
20. en aen den voorn. Aren van Weel zijn gedaen versoek toegestaen hadden,
21. dat den supplt. daer op hadde getragt van de voorn. dispositie door den secrets. van den voorsz. geregte sijn appel te doen aenteekenen
22. dog dat hem supplt. sulks was geweijgert op pretext, dat de voorsz. gedaene aensegging geen vonnis maer alleen een dispositie soude sijn,
23. hoezeer het selve schoon een dispositie off appointement zijnde, notoirlijk was appellabel;
Reedenen waerom den supplt. sig keerde tot deezen Hove (alsoo hij segt) oodmoediglijk versoekende daeromme onze provisie;
Soo is ???t dat wij uw committeeren, mits deezen dat (mits de boete van ???t fol appel geconsigneert sijnde in handen van den rentmr. van de exploicten van deezen Hove) gij van wegen de Hoge Ovrigheijd dagvaert de voorn. Aren van Weel te compareeren, offte gemagtigde te senden ???t een en seekeren bequaemen dage voor deezen Hove, omme de voorsz. dispositie bij ons te zien annulleeren ende te niet te doen, ???r selve te sustineeren, offte daer van te renuncieeren, soo zijnen goeden raed gedragen sal; inthimeerende schout en scheepenen van St. Adolphsland voornt. ten voorsz. dage meede te komen offte gemagtigde te senden, indien ???t hen luijden belieft, ende deeze saeke hen eenigsints aengaet, beveelende voorts van weegen als vooren, op seeseere groote poene daer jeegens te verbeuren den voorn. gede. ende geinthimeerdens in projuditie van de voorsz. appellatie niet te attenteeren, nog te innoveeren, maer ter contrarie indien er iets geattenteert offte geinnoveert waere ???t selve terstondt ende sonder vertrek te repareeren in de stellen in sijnen eersten ende behoorlijken staete, beveelende meede den secretaris van St. Adolphsland voornt. den supplt. ten sijnen redelijken costen te leeveren copie authenticq van de voorsz. dispositie, en van de notulen en dingtalen daer bevoorens in de voorsz saeke gehouden, ende te betalen de costen daer omme gedaen, ende in cas van oppositie, nopende ???t voorsz. compulsoir, dagvaert den opposanten voorsz. dage meede te compareeren offte gemagtigde te senden, voor deezen Hove, omme te seggen de reedenen van dien, te antwoorden op al sulken eijsch ende conclusie als den supplt. ten fine voorsz. zal willen doen en neemen; ende voorts te procedeeren als nae regten;??
Latende copie volgens de instructie, en ons relateerende uw wedervaeren. Gegeven in den Hage onder ???t zegel van justitie, den 16 Junij 1744 (onderstond) Bij mijnen heeren den praesident ende raden over Holland, Zeeland ende Vrieslandt (was geteekent) R. V. Bleiswijk 1744. Hebbende ???t voorsz. zegel van justitie aen een dubbelde francijne staert gedrukt in rood en wassche onderuijthangen
Uijtgegeven voor copie en d??? origineele deezes heb ik ondergesz. ords. deurwdr. van den Ed. Hove van Holland uijt den naem ende van weegen de Hoge Ovrigheijd naer sijne forme en innehoude geinthimeert aen schout en scheepenen van Ooltgensplaet (en te werk gelegt op een poene van vijfftig Carolij guldens jegens gemelde Hoge Ovrigheijd te verbeuren) waer van in cas van oppositie den dag van regten voor wel gem. Hove dienen sal op maendag den sesde Julij 1744 omme en ten fine als breeder in den mandamente staet geexpresseert.
Actum den 18 Junij 1744.
Bij mij
Dk. Engert

[12-05-1744]
Edele agtbare heeren!
Hiernevens het advijs door den heer secretaris Du Sart van den heer Advt. Van Zanen en mij gerequireert, met de papieren door zijn Ed. aan ons gezonden, waar toe mij informe; edoch wij hebben met verwondering gezien, dat Anthonij van Weel bij desselfs aangeleverde declaratoir en versoek het doet overkomen als of Ued. agtb. in plaetse van rechters partijen waert, en het gem. versoek en declaratoir heeft doen overleveren niet tegens zijn zoon en Catharina Beens, maar tegens Ued. agtb. zelf: het geen ons voorkomt zeer indecent en onbetamelijk te zijn: en derhalven zijn wij van advijs dat alvorens Ued. agtb. volgens het bij ons geadviseerde naam op de Ro? deponeren, eerst aan den procr. die het gem. declaratoir en verzoek overgelevert en getekent heeft, mondeling behooren aan te zeggen en te ordonneren, omme de onderhaalde regelen te royeren en in plaetse van die te stellen Co. desselfs zoon Aren van Weel en Catharina Beens requiranten of insinuanten
Het salaris en voorschot den hr. Advt. Van Zanen en mij in dezen competerende bedraegt f 25 : 8 : -, het welk wij met dat van het voorige advijs met den eersten zijn verwagtende, terwijle haar dient offer te blijve??
Hage den 12e Maij 1744
Edele agtb. Heeren
Ued. Ed. agtb. dienstw. dienaar??
Abm. van Ruster

[16-05-1744]
Casus-positie?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
Aren van Weel, meerderjarig jongman, en Catharina Beens, beijde woonende op Den Bommel, jurisdictie van Adolphslandt, adresseeren hun aen schout en schepenen van Adolphslandt, versoekende voor haar agtbare in wettigen ondertrouw te mogen werden opgenomen, en dien volgende hare huwelijx proclamatien te ontfangen, en naar ???t onverhindert voortgaen van deselve, in den egten staat bevestigt te worden, schout en scheepenen, niets blijkende van ???t consent van Anthonij van Weel, vader van gem. Aren van Weel, stellen bij hun appointement het selve versoek in handen van opgem. Anthonij van Weel omme ingevolge het 3e art. van de politijcque ordonnantie binnen veertien dagen te compareeren voor schout en scheepenen van Adolphslandt omme sijn consent tot het versogte huijwelijk te geven offte reedenen van sijn weijgeringe in te brengen, alles blijkende bij ???t neevengaende request appoinctement en relaas, agt dagen na ???t exploiteeren van ???t gem. appointement, compareert Anthonij van Weel voor schout en schepenen voornt. en leevert over seekere acte door sijn procureur geteekent, bij welke hij Anthonij van Weel sig declareert niet van voornemens te sijn te consenteeren in, nog te sullen gedogen den voortgang van voorn. versogte huijwelijx proclamatien van sijn soon, dienende van copie authenticq van seekere acte, door Aren van Weel eerst staande sijn minderjarighijt onder de hand geteekent, en naderhandt meerderjarigh geworden sijnde geapprobeert, waer bij hij sigh verbint, tegens het goetvinden van sijn ouders niet te sullen trouwen met Kaat Beens, off ijemandt anders, met beloffte immermeer daer tegens ijtwes anders te sullen off willen doen onder die paenaliteijt, van selfs en sijn descendenten absoluut vervallen te zijn, van zijne natuurlijke off testamentaire regten van erffenis, legitime off andere portien in de nalatenschap van sijn ouders mitsgaders het usufruct van dien (welke copie authenticq hier ook nevens gaet) vermeenende dat bewijs ten overvloede genoeg te sijn tot stremmingh en verhinderingh der voortgang van voors. versogte huwelijx proclamatien, sustineerende met dat bewijs te kunnen volstaen, en dat sulx ook alsoo bij schout en scheepenen voornt. sal werden verstaen allegeerende daar toe de politicque ordonnantie art. 3, dog die actens bij haar agtbare niet bevonden werdende sufficant om gemelte huwelijx proclamatien te beletten, versogte hij Anthonij van Weel door sijn procureur dagh van veertien dagen omme als dan jeegens meergem. zijn zoon voort te procedeeren, en nader productie te doen, als te rade, breeder blijkende bij de meede hier nevens gaende onderteeckende acte van den selven procureur; na dat van die acte en bewijsen was gedient, is Anthonij van Weel(l) nog eens alleen in de vergaderinge ontboden om te tenteren, off hij tot geen accomodement te brengen was, dogh te vergeefs
Quaeritur??
1. Off de acte, waer bij Aren van Weel sigh verbint tegens het goetvinden van sijn ouders niet te sullen trouwen met Caat Beens, na regten kan bestaen, en sufficant is voor de vader, om dat huijwelijk, en dus ook het verleenen van de huijwelijx proclamatien, te beletten, te meer, nu Aren van Weel dat huijwelijk gaerne soude voltrekken en voorgeeft die acte onderteekent te hebben, sonder dat hij weet, wat hij geteekent heeft behalven, dat bij dezelve maer eene paenaliteijt is gestelt soo hij dat doet ontrent welke paenaliteijt dat nog geene questie is.??
2. Soo die acte na regten niet bestaen kan off aen de vader sijn versoek van dagh van 14 dagen omme als dan jegens zijn zoon voort te procedeeren, en nader te produceeren als te rade, behoort te werden geaccordeert off niet, dan off schout en scheepenen eenen vasten bepaelden tijdt behoorden te fixeeren binnen welke, hij Anthonij van Weel sijne nadere productie sal hebben te doen, en dus de tijdt bij de politijcque ordonnantie bepaeld prolongeeren.
Gesien bij ons ondergeschreven de voorenstaende casus positie, mitsgaders de requeste door Aren van Weel en Catharina Beens aen de geregte van Adolphsland dat men noemt Ooltgens plaet, Den Bommel etca., gepresenteert met het appointement daer op in margine verleent, als mede het schriftelijk declaratoir en versoek door of van weegens Anthonij van Weel aen gem. geregte overgegeven, met de daer bij overgeleverde copie authenticq acte door gem. Aren van Weel op den 19 Novemb. 1738 onder zijne handteekeningh gepasseert mitsgaders nadere confirmatoire acte van dato 13 Junij 1740, ende gelet op de vraegen daer bij geproponeert
Dunkt onder correctie, nopens de eerste vraege, dat de voors. acte door de voorn. Aren van Weel gepasseert naer regte niet kan bestaen nog voor de voorn. Anthonij van Weel een voldoende reden uijtlevert om het huwelijk van sijn soon, de voorn. Aren van Weel, met de voorn. Catharina Beens te beletten, in consideratie dat soodanige overgifte als daer bij door den voornd. Aren van Weel werd gedaen (buijten en behalve dat dezelve moet werden toegeschreven aen een reverentiale vreese en ontsag voor sijn vader) aen loopt tegen de natuurlijke vrijhijt, die aen een iegelijk tot het aengaen van een huwelijk competeert, en welke natuurlijke vrijhijt niemand zig nog door zig zelfs nog door een ander door middel van gestipuleerde paenaliteijten benemen kan, als werdende in leg: 5. in fine C: desponsalib gesegd quod in contrahendis nuptius libera potestas esse debeat en in leg: 134 Pr. ff de verb. oblig. quod inhonestum visum est, vinculo poenae matrimonia obstringis sive sutura sive iam contracta; men voege hier in de tweede plaetse bij, dat in allen gevalle diergelijke overgiften en verbintenissen niet kunnen strekken tot nadeel van een derde, buijten wien deselve aen gegaen zijn, en dat mitsdien daer door aen de voorn. Catharina Beens niet soude kunnen benomen worden de actie, die deselve uijt hoofde van het engagement door den voorn. Aren van Weel met haer gemaeckt ten sijnen laste is hebbende, waer bij nog komt in de laeste plaetse, dat bij de voors. acte in cas van contraventie alleenlijk is gestipuleert een paenaliteijt, van dat de voornd. Aren van Weel soude sijn vervallen van sijn erfportie in de nalatenschap van zijn ouders, en mitsdien uijt kragte van de voors. acte (in gevalle deselve valide en bestaenbaer was des nogtans geensints) ten hoogste niet anders zoude kunnen werden gesustineert, dan dat de voorn. Aren van Weel het voors. huwelijk tegen sijn vaders genoegen willende voltrekken, van sijne voors. erfportie verstoken soude sijn, aengesien het naer regte klaar is dat uijt hoofde van verbintenissen onder een sekere paenaliteijt aengegaen geen andere actie is spruijtende dan om in cas van contraventie of nalatighijt te eijsschen de daer bij gestipuleerde paenaliteijt uijt wijsend de A. 7 J. de verb. oblig.??
Ende nopens de tweede vraege dunkt den ondergeschreve dat schepenen voorn. op de requeste door Aren van Weel en Catharina Beens aen haer Ed. agtbare gepresenteert nader behooren te appostilleeren als volgt:
Scheepenen gesien het declaratoir en versoek door Anthonij van Weel aen haer Ed. agtb. gedaen mitsgaders de acte daer bij overgelevert ordonneeren den voorn. Anthonij van Weel als nog binnen den tijdt van veertien dagen voor haer Ed. agtbare te allegeeren alle soodanige verdere redenen van oppositie als hij tegen de voortgang van het huwelijk bij de nevenstaende requeste gemeldt, zoude mogen vermeijnen te hebben, omme als dan nopens het versoek bij de voors. requeste gedaen zodanig finalijk te werden gedisponeert als bevonden sal werden te behooren
Aldus geadviseert salvo meliori judicio in s Hage den 16e Meij 1744.??
A. v. Zanen 1744,?? Abm. van Ruster

[27-06-1744]
Aan de E. agtb. geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huwelijkx proclamatien naar luit en innehoude der politijcque ordonnantie te ontfangen ten eijnde omme naar het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Jacobus Lausen, j. m., gebooren in Stigt Paterborn en wonende onder Ooltgensplaat, en Catharina Crillaarts, j. d., geboren tot Oosterhout en jegenwoordig mede in Ooltgensplaat woonagtigh, welke persoonen bij ons onderteeckende schout en schepenen in wettigen ondertrouw opgenomen sijn, huijden den 27e Junij 1744.
J. v. de Water 1744, And. Mijs, Jacob Kroock
De aangevinge is gedaan pro deo

[24-06-1744]
Uijt raet hijs het register van cerificatien ? binnen de vrijheijt Oosterhout
Compareerde voor Willem van Rempt, loco praes. ons ende nevens Johan van der Nooth, scheepenen binnen de vrijheijt Oosterhoudt Franscois Crillaars, inwoonder binnen deese vrijheijt, den welke aan ons scheepenen te kenne is gevende, dat sijne dogter Catarinae Crillaars, jegenwoordig woonagtig tot Ooltjensplaat, van voornemens is, onder verwagting van Godes zeegens in den huwelijken staat te begeeven met Jacobus Lausen, meede woonagtig tot Ooltjensplaat, ende verklaarde hij comparant in dat huwelijk te consenteeren en accordeeren, soo hij consenteert en accordeert bij deesen, versoekende derhalven dat de voorn. sijne dogter Catarina Crillaars met gemelde Jacobus Lausen in ondertrouw mag werden opgenoomen, ende henne die sondaagse proclamatien te laten doen daar en des behoort, en deselve onverhindert gedaan sijnde als dan in huwelijke staat te bevestigen
Ende verklaaren wij scheepenen voornt. dat in soo verre het geviel de voorgemelde Catarina Crillaars, sijnde onse inboorling, niet tot armoede oft decadentie mogte koomen te vervallen (het geene God verhoeden wil) dat wij deselve als dan te allen tijde in het geheel ende haare in egt te verwekkene kindt off kinderen voor de helft sullen alimenteeren, ende den armen van Ooltjensplaat ofte alle andere waar deselve henne woonplaatse sal koomen te houden, daar van te ontheffen kost en schaadeloos houden, verbindende wij scheepenen ten dien eijnde alle onse armens effecten en inkomsten vandien, die stellende ten be?angende, executie als na regten, in testimonium veritales hebben wij scheepenen deese beneffens den comparant ten registre geteijkendt, en door onsen secretaris onder sijn gewoonlijk signatuer hier van acte laten extradeeren, op huijden 25 Junij 17 C vierenveertig, ware getekent, Francis Krillaers, W. v. Rempt, Joh. vand. Nooth, J. J. van Gils 1744, secretaris
Accordeert met het voors. register naar gedane collatie, quod attestor
J. J. van Gils 1744, secrets.

[27-06-1744]
Pro deo??
Wij onderteekende Jacobus Lausen en Catharina Krillaars verklaren genegen te zijn ons met den anderen te begeeven ten huijwelijken state en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommell etc., aangevinge, actum den 27en Junij 1744.
Dit merk X is bij Jacob Lausen selffs gestelt
Catharina Krillaers

[19-07-1744]
Jacobus Lausen, jongman, gebooren in ???t Stigt Paterborn en woonende onder Ooltgensplaeth, en Catharina Crillaers, j. d., gebooren tot Oosterhoudt en tegenwoordig mede woonagtig in Ooltgensplaet, hebben alhier haer drie houwelijkse gebooden o(n)verhindert gehadt, mogen derhalven wel (wat ons aengaet) in den huwelijken staet tot Ooltgensplaet bevestigt werden
Acth. Oosterhoudt, den 19 Julie 1744
Quod testor
G. van Andel, v. d. m.

[03-07-1744]
Aan de E. agtb. heeren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrou opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijt en innehouden der politijcque ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te worden Aart van Staaje, geboortig van Etten, wonende onder Ooltgensplaat, bruijdegom ter eenre, en Lijsbet Wilme, weduwe van Gleijn Wapen(s), mede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere sijde, welke voorn. persoonen bij schout en schepenen, desen onderteeckent, in wettigen ondertrou opgenomen sijn, huijden desen 3e Julij 1744
J. v. de Water 1744, And. Mijs, Joh. Bouman
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen

[03-07-1744]
Pro deo??
Wij Aart van Staaje en Lijsbet Wilme, wede. Gleijn Wapens, beijde wonende onder dese jurisdictie, ons sullende begeven ten huijwelijken staate, verklaren deswegen ter secretarie van Adolphslant aangevinge te doen als voor soo veel t middel op het trouwen geemananeert, beijde gehoorende onder de classis van onvermogen, actum den 3 Julij 1744
Dit is t merk + van Aart van Staaje
Dit is t merk X van Lijsbet Wilme

[10-07-1744]
Aan de E. agt. heeren geregte van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrou opgenomen te werden en dien volgende haar huiwelijks proclamatien naar luijt en innehouden der politijcque?? ??ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Johannis Huibregts van Nispen, j. m., geboortig onder Ooltgensplaat en wonende onder de Oude Tonge, bruijdegom ter eenre, en Lena Arijs Kleijdijk, j. d., geboortig op Den Bommel en wonende aldaar, bruijt ter andere zijde, welke voorn. persoonen bij ons onderteeckende schout en schepenen van Adolphslant in wettigen ondertrou opgenomen sijn, huijden den 10e Julij 1744
J. v. de Water 1744, Johannes Bouman, Cornelis de Neef
De aangeving is gedaan in de classis van ses gulden

[27-07-1744]
Johannis Huijbts. van Nispen, j. m., geboren onder Ooltgensplaet, en woonagtigh onder dese jurisdictie van de Oude Tonge, bruijdegom ten eenre, ende Lena Arijs Kleijdijk, j. d., geboren en woonagtigh op den Bommel, bruijd?? ter andere zeijde, hebben van den raethuijse alhier hunne drie huwelijx proclamatien sonder eenige inspraeke gehadt, konnende oversulx ons belangende in den huwelijcken staet bevestigt werden, actum Oude Tonge, en ten oirconde geteekent den 27e Julij 1744.
Als secrets.
C. v. d. Leur

[10-07-1744]
Ik ondertde. Lena Arijs Kleijdijk, mij sullende begeven ten huijwelijken state met Johannis van Nispen, verklare deswegen bij desen ter secretarie van Adolphslant aangevinge te doen, als voor soo veel t middel op t trouwen geemaneert aangaat, gehoorende onder de classis van ses gulden, actum Ooltgensplaat den 10en Julij 1744
Lena Arijs Kleijdijk
Solvit de bovenstaande ses gll. wegens de bruijt, datum uts., bij mij secrets.??
J. du Sart

[09-07-1744]
Ick ondergeteeckende Johs. van Nispen, mij sullende begeven ten huiwelijcken state met Lena Arijs Kleijdijk, en verclare ik aengaende des gemeene lands troureght te gehooren onder de classe van ses guldens, doende dien conform aangevinge, actum Oude Tonge 9e Julij 1744
Johannis van Nispen
Sovt. het voorsz. reght van ses gl. wegens den bruijdegom, actum utsa., als secrets.
C. v. d. Leur

[09-07-1744]
Ick ondergeteeckende Maria Santboer, wed. van Corn. van St. Annelant en bevorens van Huijb. van Nispen, verclare met dese mijn onderteeckeninge te accorderen en consenteren in het huwelijk t welck mijn soon Johannis van Nispen voornemens is te doen met Lena Arijs Kleijdijk, in oirconde en blijke vandien dese geteeckent binnen d??? Oude Tonge desen 9e Julij 1744
Marija Adrijaanse Santboers

[31-07-1744]
Frans Boot, j. m., geboren onder de Lage Zwaluwe en wonende in Ooltjensplaat in ???t land van Flacque, en Johanna Maria van Dalen, j. d., geboren van Brussel en wonende onder Sevenbergen, hebben op heden bij mij hunnen ondertrouw wettigh aangegeven, na dat getoont hadden de wetten daarop ge??maneert voldaan te hebben. En nadien de bruidegom wonagtig is van Ooltjes-plaat, werd versogt dat de houwelijks geboden van bovengemelde psonen in geseide plaatse geproclameert moge werden, actum Sevenbergen den 31 Julij 1744????
?otter??

[04-09-1744]
Aan de E. agt. heeren geregten van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrou opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijt en innehouden der politijcque?? ??ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Nol Willemsz Brenders, weduenaar van Cornelia Mattijsse Sents, wonende onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Pieternella Backers, weduwe van Abraham Speelmans, mede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke voorn. persoonen bij ons onderteekende schout en schepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenomen sijn, huijden den 4en September 1744
J. v. de Water 1744, And. Mijs, Johannes Bouman
De aangeving is gedaan in de classis van onvermogen

[04-09-1744]
Pro deo??
Wij ondergeteekende Nol Willemsz Brenders en Pieternella Bakkers verklaaren genegen te zijn ons met den anderen te begeven ten huijwelijken staat en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant, aangevinge te doen, actum den 4en September 1744. -
Pieternel Baeckers

[27-09-1744]
L. S. !
Nol Willemse Brenders (weduwenaer wijlen Cornelia Sents) van en te Ooltgensplaat, ende Pieternelle Backers (weduwe wijlen Abraham Speelmans) van Oosterhout en wonende te Ooltgensplaat, hebben hunne 3 wettige huijwelijks proclamatien alhier sonder insprake gehadt en mogen diensvolgens, onses belangens, wel te Ooltgensplaat of elders in den eghten staat bevestight werden
Actum Oosterhout den 27 van Sep. 1744.
g. t. noie sijn.
E. Ecoma, v. d. m. ibidem??

[12-09-1744]
Aan de E. agt. heeren geregten van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijt en innehouden der politijcque?? ??ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Arnoldus van den Houwe, j. m., geboren te Out Lillo en wonende onder deze jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Maria Neveler, j. d., geboortigh Farnrooij en wonende onder deze jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbewaarder en scheepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, huijden den 12en September 1744.
And. Mijs, Jacob Kroock, Johannes Bouman
De aangeving is gedaan in de classis van pro deo

[15-07-1744]
Anno 1719 den 16 Febr. is alhier gebooren uijt Christelijcke ouderen Maria Neveler, de egte dogter van Egbert Neveler en Gesina Hovink, hiervan getuigenisse te geven, daartoe ben versogt van Maria Neveler, zoo hebbe haar zulx niet hebben konnen weigeren om dit bovengemelde naar waarheidt te getuigen.
Pro vera copia protocolli dedit
Plantlanneroij 15 Jul. 1744
J. D. Meijering, pastor ecclesiae reformatae Plantlanneroij

lovet got boven alles
maria nevelers
u hers liber mutter let ulive weten en u suster en beste moder laten u li weten dat wij got lof nog vris en gesont ben en hebben u livven brif wel ont veagen en u gu dege sont heijt er met genogen dar idt verstan het welke mij van herten lof oman te horen en hebben verstan ut uvven brif alls dat gij van sijns bebben om te trouwen het welke mij van herten lif is en mag wel geschehen o wat mije an gat en wenssche u welle ge luk in uwen houwe lik stat en dese agstaije hebben wije van pas toe gehalt ik kan se uwel sturen wul gije het verlangen bennen
dat en kont gij haare seijen laten

den 15 augusti
erken de met desse 2 naeber mans als ge tugen als dat se maria nevelers met nijemant anders toe doen heft en van guetter afft kumten ijs
lukas hovink mijn hant en gert schijtman sin + merk
en u herte live moder gesina nevelers har d merk
desen bennen als ge tugen als dat het vrie wijllig mag scheijen en uherte live moeder wenschet u velle ge luk in uwe coomende werk
en lukas hovink ik wensche u vele ge luks en en lange durige sont heijt
lukas hovink??
van dijt nijg gut is dan schrevet het ons wul het wesen moet??

desen te bestellen an maria nevelers
acte sixto

[12-09-1744]
Pro deo
Wij onderteekende Arnoldus van den Houwe en Maria Neveler, ons met den anderen sullende begeven ten huijwelijken staate, doen deswegens ter secretarie van Adolphslant aangevinge, voor soo veel het middel op het trouwen ge??maneert aangaan, te gehoren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaat den 12en September 1744.
Dit merk + is bij Arnoldus van den Houwe selffs gestelt
En dit merk X bij Maria Neveler
Mij present, J. du Sart??

[10-11-1743]
Extractum ex registro baptismali ecclesia parochialis de Lillo sub dioecesi Antverpiensi in quo habetur ut sequitus anno domini millesimo septingentesimo duodecimo, die vigesimo octavo Aprilis, baptisatus est Arnoldus, filius Cornelii van den Houwe en Elisabetha de Bommel, conjugum susceperunt Arnoldus de Koninck et Catharinae Braem, concordantiam cum suo originali attestor Nic. Jos. Vanschaluijnen praefata ecclesia pastor
Arnoldus van den Houwe is geboren den 28 April 1712
Dabam 10 9bris 1743

[12-09-1744]
Aan de E. agb. heeren geregten van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dien volgende haar huijwelijkx proclamatie naar luijt en innehoude der politijcque?? ??ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan van dien in den egten staat bevestigt te werden Johannis Jacobsz van Hoove, j. m., gebooren in de Oude Tonge en wonende onder deze jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Geertruij Jans van Roome, j. d., geboren in de Oude Tonge voornt. en mede wonende onder deze jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons onderteekende schout amptbew. en scheepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, huijden den 12en September 1744. -
And. Mijs, Huijbert Kettingh, Johannes Bouman
De aangevinge is gedaan in de classis van onvermogen

[29-09-1744]
Dat de drie zondaegse huiwelijcks proclamatien van Johannis Jacobs van Hoove ende Geertruij Jansz van Roomen van den dorps raethuijse alhier van de Oude Tonge sonder eenige inspraeck sijn afgecondigt, certificeere als secrets. desen 29en Septemb. 1744
B. v. d. Leur

[11-09-1744]
Aen gesien Catharina Buckhuvens, moeder van den toender deeses met naame Johannes van Hoove onmoogelijck geen occasi heeft om haar selve bij Ued. te vervoege om mondeling consent tot het huwelijck van haaren soen te geve, soo is dat de selve mij versoght heeft uijt haare naam deese weenige tot Ued. te sende met volle consent aen Ued. om desselfs soen ondertrouw te doen, niet twijfelende om sal bij Ued. valid sijn, waar op sij betrouwende blijft??
Ued. dw. dinaresse, Catharina Buchuvens

Blijve naa opoffering van mijnen dinst mijn heer Ued. dw. dienaar en vrind
Joannes Franciscus Huijsmans, Rooms priester en pastoor over den geheelen eijland van Flacquee der steede en dorpe Godereede etc.??
Oude Tong, den 11 7bris 1744

Aengesien ick bemerk als dat Ued. swaarigheijt maekt om den brenger deeses onder de geboede aen te neeme met de persoen Gertrudis van Roome aengesien sij geen consent heeft getoent van haer moeder soo is dat de eer hebbe Ued. te certificeere als dat het ten volle met de aenstaende bruijd haer moeders sin en consent is, ben verwondert dat Ued. daer swarigheijt in maekt aengesien Ued. uijt mijne hantschrift wel konde naa gaan dat soo de eene als de andre ouders moeste geconsenteert hebbe, want sonder dien soude de moijte niet genoome hebbe op gistere dit briefje te schrijve dat Ued. van daegh ter hand gestelt is waer om nu denke dat alle swaarigheijt uijt den wegh geruijmt sijnde Ued. de suppliaente sult expedieere, blijve immersels, die ben met veel aghting mijn heer haest Ued. dw. dienaer, J. F. Huijsmans, pastor etc. in??

[11-09-1744]
Pro deo
Ik onderteekende Jan Jacobz. van Hoovden, wonende onder de jurisdictie van Adolphslant, verklaare genegen te zijn mij te begeven ten huijwelijken staate met Geertruij Jans van Roome, wonende onder de Oude Tonge, en ten opsigte ???s lands regt te gehooren onder de classis van pro deo, doende dien conform ter secretarie van Adolphslant voornt. aangevinge, actum den 11en September 1744. -??
Dit merk 0 heefft Jan Jacobsz van Hoovden zelffs gestelt
Mij present, J. du Sart

[12-09-1744]
Pro deo
Ik onderteekende Geertruij Jans van Roomen, mij sullende begeven ten huijwelijken staate met Jan Jacobsz van Hoove, doende deswegens ter secretarie van Adolphslant aangevinge (alzoo onder voors. jurisdictie ben wonende) voor sooveel het middel op het trouwen geemaneert aangaat, te gehooren onder de classis van pro deo, actum Ooltgensplaat den 12en September 1744. -??
Dit merk V is bij Geertruij Janse van Roomen selfs gestelt

[26-09-1744]
Aan de Ed. agtb. heeren geregten van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque?? ??ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan vandien in den egten staat bevestigt te werden Gerardus Hendrikx Heuvel, j. m., geboren onder dese jurisdictie, bruijdegom ter eenre, en Johanna Pietersz Stiphout, j. d., geboortig van Wagenberg onder Ter Heijde en mede wonende onder dese jurisdictie, bruijt ter andere zijde, welke persoonen bij ons onderteeckende schout en schepenen van Adolphslant in wettigen ondertrouw opgenomen zijn, huijden den 26en September 1744
J. v. de Water 1744, And. Mijs, Jacob Kroock
De aangevinge gedaan in de classis van onvermogen

[18-10-1744]
L. S.
Gerardus Hendrikze Heuvel, j. m., geboren onder Ooltgensplaat en mede wonende aldaar, en Anna Pieterze Stiphout, j. d., geboren onder Terheijde en mede wonende onder Ooltgensplaat, hebben hunne drie huwlijkxs-geboden zonder enigen inspraak alhier gehad, sij mogen dierhalve, wat ons belangt, in den H. echten staat wel bevestigd worden, waar toe wij hun des Heren dierbare zegen toewenschen.
Uijt naam en last des E. kerkenraads
J. Montanus, predt.??
Terheijden den 18 Octob. 1744.

[26-09-1744]
Pro deo
Wij onderteeckende Gerardus Hendrikx Heuvel, j. m., en Johanna Pietersz Stiphout, j. d., beijde wonende onder dese jurisdictie, ons sullende begeven ten huijwelijken staate, verklaren deswegen ter secretarie van Adolphslant aangevinge te doen als voor soo veel t middel op het trouwen geemaneert aangaat gehoorende onder de classis van onvermogen, actum Ooltgensplaat desen 26e Septb. 1744. -
+
??Anna Stiphout

[20-09-1744]
Ick ondergeteckende Pieter Stiphout, timmermans boer op Wagenberg, wort versocht van Gerart Heuvels uijt Ielant onder Oltgens plaet om met mijn dochter Anna Stiphout haer selven in den houwelijcken staet te begeven, t welck ick consenteer
Desen 20 September 1744
Dit is handtmarck X van Jan Pieter Stiphout die anders en niet kan schrijven??

[26-09-1744]
Den 26 September 1744??
De wedeue van Hendrieck Huevels, moeder van Gerardus Huevels, ick bekene welkomelijc mijnen sijn te wesen om mijn kint Gerardus Hendrick Huevels sijn sch?ven tot den houwelijc staet te begheven, doer mij ghedaen, Maria Peterse Muijsers, ende dit is mijn hant merk +??

[26-09-1744]
Aan de Ed. agtb. heeren geregten van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Versoeken in ondertrouw opgenomen te werden en dienvolgende haar huijwelijkx proclamatien naar luijt en innehoude der politijcque?? ??ordonnantie te ontfangen ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaan vandien in den egten staat bevestigt te werden Willem Cornelisz Velthoven, wedenaar van Jannetje Barents, ter eenre, en Dingena Pieters Jongeneles, wede. van Adreaen van den Broek, ter andere zijde, beijde wonende onder dese jurisdictie, welke persoonen bij ons onderteeckende schout en schepenen van Adolphslant in wettigen ondertrou opgenomen sijn den 14e Novb. 1744
J. v. de Water 1744, Leendert Kievit, Johannes Bouman
De aangeving gedaan in de classis van onvermogen

[14-11-1744]
Wij Willem Cornsz van Velthoven, wede. van Jannetje Barens, en Dingenaas Prs Jongeneles, wede. van Adreaen van den Broek, ons sullende begeven ten huijwelijken staate, verklaren deswegens ter secretarie van Adolphslant aangevinge te doen als voor soo veel t middel op t trouwen geemaneert aangaat gehoorende onder de classis van onvermogen
Actum 14 Novb. 1744
Dit merk + is bij Wm. Cs van Velthoven selfs gestelt
Dit merk X is bij Dingena Prs Jongeneles sel(f)s gestelt

[28-11-1744]
Aan den Ed. agtbaare geregten van Adolphslant????
Versoeke in ondertrouw te werden opgenomen en dienvolgende hunne drie sondaagse huijwelijkxe proclamatien omme naar luijdt en inhoude der poletieqe ordonnantie in den huwelijken staat bevestigt te werden Jan Verelst, jonkman, geboortig van Kruijbeek in ???t lant van Waas, bruijdegom ter eenre, en Alagonde van der Steege, jonge dogter, geboortig van Hoessel in ???t lant van Luijk, beijde wonende onder dese jurisdictie, welke persoonen bij ons ondergesz. schout en schepenen in ondertrouw werden opgenomen, huijden den 28en Novemb. 1744. -.??
J. v. de Water 1744, And. Mijs, Johannes Bouman

[28-11-1744]
Pro deo??
Wij ondergeteekende Jan Verelst en Alagonde van der Steege, ons samen sullende begeven ten huwelijken staate, verklaaren deswegen ter secretarie van Adolphslant aangevinge te doen, als (voor sooveel) ???t middel op het trouwen ge??maneert aangaat gehoorende onder de classis van onvermogen, actum O. plaat den 28en Novemb. 1744. -
Jan v Hest
Dit merk X bij Alagonda van der Steege selfs gestelt