Oude Tonge - Ondertrouw- en trouwboek, 7 oktober 1690 - 9 juni 1720

Ondertrouw- en trouwboek van Oude Tonge 1b

Oktober 1690 ??? 9 Juni 1720

Gekopieerd naar het exemplaar beschikbaar gesteld door deHeer Zaaijer

Collectie Afschriften nr. 56: II

??

1690 Octob.

Den 7. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenClaas Thijsse van Aken, wr. van Teuntje Evers, met Dingena Cornelis, wd. vanDirk Krabbendijk, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare Sondaaghschegeboden onverhindert gegaan waren) in den huiwelijken staat bevestight den 22.dito.

Den 13. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenJan Jasperse Breesnee, wr. van Vrouwtje Arents, met Cornelia Jans, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier den 29. dito (als hare drie Sondaaghscheproclamatien onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight.

Novemb.

Den 17. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenDammus Arentse, j.m., geboortigh van de Zuijdzijde, met Barbara Willems, j.d.,geboortigh op d???Oude Tongssche grond, ende beijde wonende aldaar. Dese zijn(nae dat hare drie Sondaaghsse geboden onverhindert gegaan waaren) metAttestatie vertrocken naar Stat om aldaar haar selven in den huwelijken staatte laten bevestigen.

December

Den 2. dito 1690 zijn bij de predikant van de Nieuwe Tongh inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Pieterse Droogendijk, j.m., geboren inde Oude Tonge, met Aaltje Cornelis, weduwe van Cornelis Arentse Vermeilende,beijde wonende tegenwoordigh in de N. Tongh. Met attestatie vertrokken nade N.T. ten einde de selvig in den houwelijken staat (soo veel ons aan gaat) aldaarmoghe bevestight worden.

Den 29. dito zijn bij de predikant van Dirkxland in wettigenondertrouw opgenomen Jacob Hubreghtse Mijn Heere, weduwenaar van Marij Pieters,met Teuntje Abrahams, j.d. van Dirkxland, ten einde de drie houwelijkschevoorstellingen ook alhier in onse kerk gaan moghte. Dese zijn, alhier haregeboden onverhindert gegaan zijnde, met attestatie vertrokken na Dirkxland omaldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aangaat) te mogen ingezegent worden.

1691

Maart

Den 17. dito is bij de E. predikant van de N. Tongh inwettigen ondertrouw opgenomen Pieter Marijnisse Loij, j.m., gebooren in de N.Tongh, met Jannitje Cornelis, j.d., geboren op Claas Waal, beijde wonende op deN. Tonghsche jurisdictie, welken hare attestatie van ondertrouw hebbenovergelevert ten einde hare drie houwelijksche voorstellen ook alhier gaanmoghen. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindertgegaan waren) met attestatie vertrokken na de N. Tongh ten einde deselvigealdaar in den houwelijken staat moghten bevestight worden.

Den xxxi. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenLeendert Jacobse Stander, j.m., met Heijltje Cornelis Fransman, j.d., beijdegeboortigh van ende wonende in de Oude Tonge. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) inden houwelijken staatvoor de gemeijnte bevestight den 22. April des jaars 1691.

April

Den 14. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenHendrik Paulisse Oosterlingh, weduwenaar van Geertruijd Besmans, met WillemtjeWillems, j.d., beijde woonende alhier. Desen zijn alhier in den houwelijkenstaat (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren) voor de gemeijntebevestight op den 6. Meij 1691.

Den xxi. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenTheunis Jacobse Stander, j.m. geboren van d???O. Tonghe, met Ariaantje Jans,j.d., geboren van Goederee, beijde wonende alhier. Desen zijn inden houwelijkenstaat (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren) voor de gemeijntebevestight op den 6. Meij 1691.

Meij

Den 4. dito zijn bij de E. kerkenraad van Ooltgens plaat inondertrouw opgenomen Jan Willemse Braber, j.m., gebooren ende woonagtigh onderOoltjes plaat, met Leentje Jans, laatst weduwe van Cornelis Hugen Komtebeddevolgens de van daar gebraghte attestatie, ten einde ook de Sondaaghschevoorstellingen alhier in de kerk nevens die van de Plaat geschieden moghte.Dese zijn op den 27. dito, na dat hare drie houwelijksche proclamatien onverhindertsoo hier als op de Plaat volgens attestatie gegaan waren, door mij in denhouwelijken staat bevestight voor de gemeijnte op de Nieuwe Tongh.

Meij

Den 12. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenBartholomeus Oudeboter, j.m., schoolmeester ende voorleser alhier, geboren opSt. Anneland, met Agatha van der Wegh, j.d., geboortigh van d???Oude Tonghe,beijde wonende alhier. Desen zijn alhier (na dat ??hare geboden onverhindert gegaan waren) voorde gemeijnte getrouwt den 31. Meij 1691.

Augustus

Den 17.en dito is bij de E. predicant van den Bommel inwettigen ondertrouw opgenomen Geerit Tigchelman, wed.r van TannetjeHendrijksdr, woonende onder den Bommel, met Adriana Noorthouve, j.d., woonendeonder de Ouwetonge, ten eijnde dat de drij houwels voorstellingen ook alhier inonse kerke gaan mogen. Dese zijn, na dat haare drij Sondaaghse proclamatien soohier als op den Bommel gegaan waren, alhier in den echten staat bevestight opden 10.en Septemb. 1691.

Daer zijn alhier in den echten staadt bevestigt LeendertDavitse Kooman, j.m., geboren in Dirckslandt, met Maritje Arens van Ravestein,j.d., geboren onder Ooltjesplaat, en beijde woonachtigh aldaar onder dejurisdictie, na dat haare drie kerkgeboden aldaar onverhindert gegaan zijnvolgens de van daar gebrachte attestatie Actum desen 16.en September 1691.

Octob.

Den 12. dito zijn bij de E. kerkenraad van de N. Tonghvolgens van daar gebraghte attestatie ondertrouwt Tobias Janse, wed.r vanBlasijntje Pieters, wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, met LijntjeJillis, j.d., geboren ende woonaghtigh in de N. Tonghe, met attestatievertrokken na de N. T. om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden.

Novemb.

Den 3. dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomenHuijgh Leendertse Hollander, laast wed.r van Annitje Arentz Hollander, metJannitje Jans, laast wede. wijlen Pieter Biscop, beijde wonende alhier. Desesijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 21. November 1691.

1692

Februarius

Den 9. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Pieter Paulisse Oosterlingh, laatst wed.r van AnnitgenTeeuwitz, met Celighje Hendrikx Krabbendijck, wed. van Jacob Lenertse Spoel,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat haere geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 27. Feb. 1692.

Maart

Den 7. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Ephraim van der Weij, j.m., geboortigh van en wonende inDirkxland, met Jacomijntje Vierniet, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge enwonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden, soohier als ook op Dirkxland volgens medegebraghte attestatie onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight op den 30. Maart 1692.

Den 12. dito zijn alhier in denhouwelijken staat bevestight Cornelis Willemse Smit, j.m., geboren inde OudeTonge, met Lijsbeth Jans, j.d., beijde wonende op den Bommel, na dat volgens deattestatie van daar hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren,ende sij derhalve alsoo in die houwelijken staat mogten verbonden endebevestight worden.

1692

April 1692

Den xii. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Chiel Witte, j.m., met Geertruijt Jans Wiltschut,beijde geboortigh van de Oude Tonge ende wonende alhier. Dese zijn alhier (nadat hare geboden onverhindert gegaan waren) in de kerk met den band deshouwelijkx tesamen gebonden op den 4 Meij 1692.

Den 19. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Teeuwitze, j.m., geboortigh van d???OudeTongh, met Arentje Jobs van Beek, wede. van Pieter Pieterse Biskop, beijdewonende alhier. Dese zijn (na dat haar drie Sondaaghsche proclamatien alhieronverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den xi. Meij1692.

Den 2. Meij 1692 zijn bij denpredikant van de Nieuwe Tongh volgens de vandaar gebraghte attestatie inondertrouw opgenomen Theunisch Hubreghtse Noorloos, j.m., geboren ende wonendeonder de jurisdictie vande Nieuwe Tongh, met Jacomijntje Maartens Slis, j.d.,geboren en wonende onder de jurisdictie van de Oude Tongh. Dese zijn metattestatie van dus haere drie Sondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaanwaren, vertrokken na de Plaat om aldaar in den houwelijken staat bevestight teworden den 21. Meij 1692.

Den 3. Meij zijn bij de kerkenraadvan Breda volgens de van daar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomenJoost Davids van St. Anneland, wed.r van Susanna Oudeboter, met Breghje Gastelaar,j.d. van Breda. Dese zijn (na dat hare drie voorstellingen alhier onverhindertgegaan waren) met attestatie vertrokken na Breda om aldaar in den houwelijkenstaat bevestight te worden den 20. Meij 1692.

Den xxx. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Abraham Dingemans van St. Anneland, j.m., geboortigh vand???Oude Tongh ende wonende op de Stad, met Anna Struijk, j.d., geboortigh teEenderen ende wonende alhier. Dese zijn, na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen soo hier als op de Stad (volgens de van daar gebraghteattestatie) onverhindert gegaan waren, met den band des houwelijkx voor degemeijnte vereenight op den 20. Junij 1692.

Junij

Den 6. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Jan Cornelisse van der Sloot, j.m., geboren tot St. MaartensDijk, met Roeltje Jans Bout, j.d., geboortigh van de Oude Tongh, en beijdewonende alhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghse geboden onverhindertgegaan waren) voor de gemeijnte vande Nieuwe Tongh door mij aldaar getrouwt den29. Junij 1692.

Julij

Den 5. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Hugo van Gorcum, mr. chirurgijn in Ooltgensplaat endewed.r van Hubertje Prins, met Cornelia Dingemans van St. Anneland, weduwe vanJan van der Stelle, wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden soo hier als op Ooltgensplaat volgens van daar gebraghteattestatie onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den27. Julij 1692.

Den 6. Julij 1692 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Theunis Paulisse Oosterlingh, j.m., met LeentjeCornelis Bestenoom, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (nadat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatvoor de gemeijnte bevestight den 20. Julij 1692.

Den 18. dito zijn bij ons?? in wettigen ondertrouw opgenomen AnthonijJanse van der Hoek, j.m., geboortigh op de Stad aan ???t Haringhvliet, metMarijtje Gijsberts, j.d., geboortigh op Ooltgensplaat, beide wonende alhier.Dese zijn (nadat hare geboden hier onverhindert gegaan waren) met attestatievertrokken na Ooltgensplaat om aldaar (soo veel ons aangaat) inden houwelijkenstaat te mogen bevestight worden.

Den 9. Augusti 1692 zijn in wettigenondertrouw opgenomen Jacob Copheijn, j.m., geboortigh van de Nieuwe Tonge, met MarijtjeAndriesse Bout, j.d., geboortigh van de Oude Tongh, beijde wonende alhier. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren)voor de gemeijnte getrouwt den 24. Aug. 1692.

Den 15. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Arij van Westerom, wed.r van Tannitje Domis, met MarijntjeClaas Hooghwerff, j.d., geboortigh op de Stad, beijde wonende alhier. Dese zijnalhier (nadat hare drie Sondagsche geboden gegaan waren onverhindert soo hierals op Stadt volgens de van daar gebrachte attestatie) voor de gemeijntegetrout op den 7. September 1692.

Den 23. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Janse Hooghmoet, j.m., met AriaantjeMarinis, j.d., beijde geboortigh van de Oude Tongh ende wonende alhier. Desezijn (na dat hare drie Sondaaghse gebooden onverhindert gegaan zijn) metattestatie vertrokken na de Nieuwetonge om aldaar in den huwel. staat haar telaten bevestigen. Actum Oude Tonge den 14. September 1692.

Joos Fransen van Eetveldt, wed.ralhier, met Catarina Davits, j.d. van Dort, sijn in wettigen ondertrouwopgenomen bij de Ed. Heeren Commissarissen van de huwels saken tot Dordreght.Actum den 2. Septemb. 1692. Deze zijn met attestatie vertrocken, naa dat haaredrie Sondaaghse geboden onverhindert gegaan waren, na Dordreght om aldaar inden huwel staadt bevestight te worden. Actum deser 26. Septemb. 1692.

Den 20. Septemb. 1692 sijn doorabsentie van do. Adamus van Halen ende in presentie vande Jan PouwelsenVreeswijk ende Willem Cornelise Kattestaart, beijde ouderling alhier, inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Lauwerensche van Stelle, wed.r, met NeeltjeCoenraadt, j.d., geboortigh tot Nimwegen, ende beijde woonachtigh alhier. Desezijn alhier, na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan,in dese kerk getrouwt op den 12. October 1692.

Den 1. Novemb. 1692 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Joosten, j.m., geboortigh van Sevenbergenende wonende op de Plaatse grond, met Pietertje Vierniet, j.d., geboortighvande Oude Tonge en wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare geboden soohier als op de Plaat volgens de van daar gebraghte attestatie) den 26. ditovoor de gemeijnte getrouwt na de avondpredikatie.

Den 7. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Jacob Moeijde, wed.r van Dingena Liers, met HeijltjeImants, j.d., geboortigh van den Bommel, ende beijde wonende op de OudeTonghsche grond. Dese zijn alhier, na drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gehad te hebben, getrouwt na de avondpredikatie den 26. dito.

Decemb.

Den 5. dito zijn bij de predikantvan Dirkxland volgens van daar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomenJohannes Vierniet, laast wed.r van Martina van der Weij, wonende alhier, metDimmetje Dimmens, laast wed.e van Pieter Joostze Metselaar, van ende wonende inDirxland. Den 30. dito met attestatie vertrokken na Dirkxland om aldaar in denhouwelijken staat te mogen bevestight worden voor soo veel ons alhier aangaat.

Den 13. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Bastiaanse Cocq, wed.r van MaijtjePieters, met Jannitje Pieters Cardux, laast wed.e van Jan Leendertse de Vogel,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier getrouwt den 2. Jan. 1693.

1693 Januarius

Den 9. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Jan Marinisse Duinkerker, wed.r van Maria Gerritz, metSoetje Ariaans Burgemeesters, j.d., geboortigh van d???OudeTongh, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) des avonts getrouwt zijnde den 28. Januarij.

Den 10. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Simon Pieterse de Ruijter, j.m., met Pieternelle HendrikxCocq, j.d., beijde geboortigh van de Oude Tongh ende wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare geboden in de kerk drie Sondagen onverhindert gegaan waren)voor de gemeijnte des namiddaghs getrouwt den 1. Feb. 1693.

Februarius

Den 6. dito zijn bij den predikantvan Sommelsdijk ondertrouwt Stoffel Gabrielse de Loij, j.m., wonende op deSommelsdijksche grond, met Gijsbertje Gijsberts de Cocq, wed. van ArentCornelisse Wittekoeke, wonende op de jurisdictie van de Oude Tonge. Dese zijnalhier, na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren (soohier als op Sommelsdijk volgens de van daar gebraghte attesttie) in denhouwelijken staat bevestight den 25. Februarij 1693.??

Den 12. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Theunis Cornelisse Blok, j.m., geboortigh vanMiddelharnas, ende Neeltje Jans van St. Anneland, j.d., geboortigh van d???OudeTongh, beijde wonende onder jurisdictie van Middelharnas. Dese zijn, na dathare geboden onverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken naMiddelharnas om aldaar in den houwelijken staat bevestight te mogen worden.

Den 28. dito zijn bij ons in ondertrouwopgenomen Arij Claasse Smeerdijk, j.m., met Pieternelle Aalders, j.d., beijdegeboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier, na dat haredrie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren, in den houwelijkenstaat bevestight den 23. Maart 1693.

Maart

Den 20. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Govertse van Geldere, j.m., met JannitjeCornelis, j.d., geboortigh beijde van de Oude Tongh, ende wonende aldaar. Desezijn alhier (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren) voor de gemeijntealhier met den band des houwelijkx te samen vereent den 12. April 1695.

Den 28. Maart zijn bij de predikantvan Ooltgensplaat in wettelijken ondertrouw aangetekent Olivier MarinisseOsseweijer, wed.r van Maijtje Bastiaans, wonende alhier, met Neeltje Laurens,wede. van Geleijn Cornelisse de Bruijn, onder Ooltgensplaat. Dese hare gebodenzijn den 12. April, als wanneer de derde voorstel soude gaan) door demagistraat opgehouden, totdat die van Ooltgensplaat aan de magistraat alhiereen acte soude gegeven hebben, dat sij de vier kinderen van de bruijd, wanneersij moghe comen te sterven, ende die kinderen nogh onmondigh waren, wederom nahaar soude nemen, als sekerlijk tot coste van den armen sullende komen. Den 19.dito (die van de Plaat een acte verleent hebbende, als dat sij die 4 kinderenvan de voorsz. bruijd wederom na haar sullen trekken, indien de bruijd kwame testerven, haar kinderen nogh onmondigh zijnde, of ook indien de bruijdegom kwamete sterven, ende deses bruijd 4 kinderen tot lasten van den armen moghte komente vervallen) is door ordre van de magistraat het derde gebod den 20. ditoafgekondight geworden, ende daar op alhier voor de gemeijnte den selfden ditoin den houwelijken staat bevestight geworden.

April

Den 10. dito is bij de predikantvan de Stad aan t Haringhvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Philip Danielsvan der Sluijs, wed.r van Annitje Gerrits, met Pieternelle Hendrikx, wede. vanPleun Arentse van der Hoek. Dese hare geboden zijn den 18. dito (als wanneerden 19. dito het tweede gebod gaan souden) door de magistraat opgehouden, totdat die van de Stad opt Haringhvlied aan de magistraat alhier een acte soudegegeven hebben, dat sij het kint van de bruijd, wanneer sij moghe komen testerven, ende het selvige nogh onmondigh zijnde, wederom soude na haar nemen,alsoo den bruijdegom ende sijn kinderen alhier, ende de bruijd op de Stad methaar kind van den armen leeft. Dese zijn met attestatie vertrokken na de Stadom aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden.

Junij

Den 6. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Jan Brughman, wed.r van Engeltje Cornelis, met AriaantjeArentz Taan, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn, na dat hare drie gebodenonverhindert gegaan waren, in den houwelijken staat bevestight.

Julij

Den 6. dito zijn bij de E. predicantvan Goedereede in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jaspers, j.m. vand???Oude Tongh, met Jannitje Pieters, j.d. van Goedereede. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche geboden soo hier als tot Goedereede volgens de vandaar gebraghte attestatie onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 16. Aug. 1693.

Den 10. dito is bij den ouderlinghop Dirkxland in huijs in ondertrouw (tegens het echt reglement vande Hog. Mog.Heeren Staten) in absentie van den predikant opgenomen Francoijs Valare, j.m.,met Jacomijntje Goutsblom, j.d. Dese zijn (na dat hare geboden alhier ??????, alsblijkt uijt de notien van het het historij boek) vertrokken met attestatie naDirkxland om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden.

Den 9. September is bij de E.kerkenraad alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Crijn Willemse Ossevleijs,j.m., geboortigh van Sommelsdijk, met Trijntje Pieters Vreeswijk, j.d.,geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende beijde alhier. Dese zijn alhier (nadat hare geboden soo hier als in Sommelsdijk volgens mede gebraghte attestatievan daar onverhindert gegaan waren) in den eghten staat bevestight den 18.Octob. 1693.

Decemb.

Den 4. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Johannes Dingenisse de Bruijne, j.m., geboortigh van ???tPhilppeland, met Marij Arens, j.d., geboortigh van de Oude Tonghschereghtsgebied, beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschegeboden onverhindert gegaan waren) na de Nieuwe Tongh vertrokken om aldaar in denhouwelijken staat bevestight te worden. Den 24. December.

Den 5. dito zijn bij de E.kerkenraad van de N. Tongh in wettigen ondertrouw opgenomen Corstiaan Gabriels,j.m., met Grietje Pieters, j.d., beijde wonende inde N. Tongh. Den 27. Decemb. vertrokkenmet attestatie na de N. Tongh om aldaar (soo veel ons aangaat) in denhouwelijken staat te mogen bevestight worden. 1693.

1694

Januarius

Den 16. dito zijn bij de kerkenraadvan Ooltgensplaat in wettelijke ondertrouw opgenomen Cornelis Pieterse Wadde,j.m., met Neeltje Willems, wede. van Teunis Dammisse Grotenboer, wonende onderOoltgensplaat, ende de bruijdegom alhier. Dese zijn alhier (na dat hare gebodensoo hier als op de Plaat volgens de van daar gebraghte attestatie onverhindertgegaan waren) getrouwt in de kerk den 3 Febr. 1694.

Den 13. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Janse de Groot, j.m., geboortigh van deZuidzijde, ende Neeltje Theunisse Vos, j.d., geboortigh van de Oude Tonge, endebeijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestightden 28. Febr. 1694.

Maart

Den 3. dito zijn bij de predikantvan Ter Tholen in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Gabrielse Borstlap,j.m., geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar, met Anna Sijmons, j.d.,wonende tot Tholen. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na Ther Tholen om aldaarin den houwelijken staat bevestight te worden.

Den 13. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Barthel Janse van der Maas, wed.r van AriaantjeTheunis Vos, met Anna Margarita Jans Keijser, geboortigh van het Wegh, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in de kerke voor de gemeijnte getrouwt den 4. April1694.

Den 23. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Willem Adriaanse Bernaat, j.m., geboortigh vanBruinisse, ende wonende aldaar, met Maria Hubreghts van der Schilt, geboren opde Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn, attestatie mede gegeven, naBruinisse ten einde de huwelijksche proclamatien ook aldaar nevens onse moghtete afgekondight worden. Dese zijn alhier, na dat hare drie Sondaaghsche gebodensoo hier als tot Bruinisse volgens de van daar gebraghte attestatieonverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte getrouwt den 2. Meij 1694.

Den 25. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Paulisse Vreeswijk, wed. r van LijntjeCornelis Droogendijk, wonende alhier, met Pieternelle Hendrikx van Tesselhof,wede. van Cornelis Janse van Aarschauw, wonende in Ooltgensplaat. Dese zijn,attestatie mede gegeven, na Ooltgensplaat ten einde de huwelijkschevoorstellingen ook aldaar met de onse in de kerke gegeven moghte?? worden. Dese zijn alhier, na dat hare gebodenalhier (als ook op de Plaat volgens de van daar gebraghte attestatie)onverhindert gegaan waren, in den houwelijken bevestight den 12. April 1694.

April

Den 30. dito zijn in wettigenondertrouw alhier opgenomen Jacob Dingemans Dekker, j.m. geboortigh van dejurisdictie van de Nieuwe Tongh, ende wonende onder het rechtsgebied vanSommelsdijk, met Ariaantje Jans Breederland, j.d., geboortigh onder dejurisdictie van Sommelsdijk, ende wonende in de Oude Tonge. Dese zijn ook,attestatie mede gegeven, na Sommelsdijk ten einde de houwelijksche voorstellenaldaar nevens ons in die kerke moghten afgekondight worden. Dese zijn alhier,na dat hare geboden alhier (als ook tot Sommelsdijk volgens de van daargebraghte attestatie) onverhindert gegaan waren, getrouwt den 31. Mei 1694.

Meij

Den 28. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Isaak Pieterse Ruijter, j.m., met CatalijntjeRocus Hooghmoed, j.d., beijde geboortigh in de Oude Tonge, ende wonende alhier.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 20. Junij 1694.

Den 29. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Huige Chiels, j.m., geboortigh onder dejurisdictie vande Oude Tongh, met Heijltje Imants, wede. van Jacob CunjertseMoeijert, beijde wonende alhier. Met attestatie vertrokken na den Bommel den19. Junij 1694 om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden.

Junij

Den 4. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Theunis Jacobse Stadie, wed.r van Ariaantje Jans, metArentje Jans Wiltschut, j.d., geboortigh van de Oude Tonge, ende beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) voor de gemeijnte met den band des houwelijkx te samen gebondenden 20. Junij 1694.

Den 12. Junij 1694 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Wel. Ed. geboren Hr. Boudewinus van Berchem, metde Wel. Ed. geboren juff. Anna Maria de Blois, geseght Tueflon, beijde wonendealhier. Den 23. Augusti gehaalt de attestatie om elders buijten in denhouwelijken staat bevestight te mogen worden.

Den 18. dito zijn bij den predikantvan de N. Tongh in wettigen ondertrouw opgenomen Jillis Janse Dolder, wed.r vanPietertje Hendrikx, met Lijsbeth Commers, wede. van Jacob Leunisse Coert,beijde wonende in de N. T., edoch de bruijd onlanghs hier gewoont hebbende,moeten dese geboden ook alhier afgekondight worden, met attestatie vertrokkenna de Nieuwe Tonge om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden den4. Julij 1694.

Den 19. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Aalbreght Zweers, j.m., geboortigh van denBommel, met Jannitje Hendrikx Cokhoven, j.d., geboortigh van St. Anneland,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 9. Julij 1694.

Den 25. dito zijn bij de predikantvan Dirkxland in wettigen ondertrouw opgenomen Aalbert Mattheeussche de Herder,j.m. van Sommelsdijk, met Maria Willems Cosijn, laast wede. van LeendertClaesse Gautzwaart, beijde wonende tegenwoordigh in Dirkxland, met attestatievertrokken na Sommelsdijk om aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijkenstaat te mogen bevestight worden. Den 15 Julij 1694.

Den 25. dito zijn bij den predikantvan Nieuwe Tong in wettigen ondertrouw opgenomen Arent Cornelis Tuijter, j.m.,met Cornelia Pieters Casteleijns, j.d., beijde tegenwoordigh wonende in deNieuwe Tongh, met attestatie vertrokken na de Nieuwe Tongh om aldaar in denhouwelijken staat bevestight te worden den 16. Julij 1694.

Augustus

Den 28. dito zijn bij de predikantvan de Nieuwe Tongh in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Jansz van derVliet, j.m., geboren alhier, met Leentje Cornelis, j.d. van de N. Tongh, endebeijde wonende aldaar. Dese zijn met de gegeven attestatie na de N. T. ommealdaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen bevestight worden.

Den 27. dito zijn bij de E.kerkenraad van den Bommel in ondertrouw opgenomen Steven Gijsbreghtse Slecht,j.m., geboren tot Keijserswaart, met Sara Cornelis van der Plas, j.d., geborenop den Bommel, ende beijde wonende aldaar, attestatie gegeven van drie haregeboden alhier onverhindert gegaan waren ende derhalve (soo veel ons aangaat)in den houwelijken staat moghte bevestight worden.

Septemb.

Den 25. dito zijn bij de predikantvan d???Ooltgensplaat in ondertrouw opgenomen Aart Janse Tin, j.m. van de Plaat,met Pietertje Gabriel, j.d. van de Oude Tonge, beijde wonende op Ooltgensplaat.Dese zijn (na dat hare geboden alhier onverhindert gegaan waren) met attestatievertrokken na de Plaat om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden.

Octob.

Den 15. dito zijn alhier inondertrouw opgenomen David Cornelisse Verbaan, j.m., geboortigh van denOudenbosch, ende wonende alhier, met Annetje Arentz, wede. van Arent Cornelissevan den Donk, wonende op de jurisdictie van Middelharnas. Met attestatie vertrokkenna Middelharnas ten einde de selvige aldaar in den houwelijken staat moghtenbevestight worden, soo veel ons aangaat.

Den 22. dito zijn bij de E.kerkenraad van Diricxland in ondertrouw opgenomen Daniel Janze de Jonge, j.m.van ende wonende in de Oude Tonge, met Cornelia Danielse Noorthoeve, j.d. vanende wonende in Dirkxland. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na Dirkxland om aldaar inden houwelijken staat te moghen bevestight worden, soo veel ons belanght.

Den 28. decemb. 1694 zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Hubreght van Westerom, wed.r van Lena Radesteijn,wonende alhier, met Richarda van de Lingen, j.d. van Thiel, tegenwoordighresiderende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) in huijs in presentie van de E. kerkenraad getrouwtden 17. Januarij 1695.

1695

Den 8. April zijn in wettigenondertrouw opgenomen Adrianis Vierniet, j.m., geboortigh van de Oude Tonge, metPierina Adriaanse Snoij, j.d. van Sevenbergen, beijde wonende alhier, metattestatie vertrokken na Herkingen om aldaar in den houwelijken staat te mogenbevestight worden den 29. April 1695.

Den selfden dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Jacob Crijnse Gebuijs, j.m., geboren op de jurisdictie vand???Oude Tongh, met Elisabeth Jacobs van der Linden, j.d., geboortigh vanZuijdland, beijde wonende alhier, derhalve moeten de geboden ook int Zuijdlandvan de bruijdt willen gegeven worden. Dese zijn alhier (na dat hare geboden soohier als opt Zuijdland volgens de van daar gebrachte attestatien onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 8. Meij 1695.

Den 16. April zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Marinus Janse Fransman, j.m., met LijntjeTeeuwitz, j.d., beijde geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Desezijn (na dat haar drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight op den 8. Meij 1695.

Den 23. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Job Janse van Stelle, wed.r van Theuntje vanSevenbergen, met Tannitje Cornelis, geboortigh van de Oude Tongh, ende beijdewonende aldaar. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellenonverhindert gegaan waren) getrouwt op den 23. Meij 1695.

Julij

Den 15. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Willemse Hubreghts, wed.r van NeeltjeWillems, wonende op den Bommel, met Soetje Ariaans Burgemeester, wede. van JanMarcusse Duijnkerker, wonende alhier. Dese zijn na dat haare 3 Sondaagsevoorstellingen onverhindert gegaan waren soo hier als op den Bommel volgens devan daar gebragte attestatie in den huwelijken staat bevestight den 7denAugustus 1695.

Den 29 Julij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Abramse Verdonk, j.m., geboortigh van deZuijdzijde, met Hendrikje Govers van Geldere, j.d., geboortigh van d???OudeTongh, ende beijde wonende aldaar. Dese zijn naa dat hare drie gebodenbehoorlic gegaan waren des naar middags alhier voor de gemeente in den huwel.staat bevestigt op den 14. Augustus 1695.

Den 30. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Pieter Janse Hoogmoed, j.m., geboortigh van de Oude Tongh,met Ite Paulus Oosterlingh. Dese zijn, naa dat hare 3 Sondaagse geboden gegaanzijn, des middags voor de gemeente in den huwelijken staat bevestight op den14. Augustus 1695.

Augustus

Den 5. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen David Gabrielse, j.m., met Lijntje JacobsStander, j.d., beijde geboortigh van de Oude Tongh, ende wonende alhier. Desezijn, naa dat hare drie geboden waren gegaan, in den huwel. staat bevestight opden 21. Augustus 1695.

Septemb.

Den 16. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Francq Jacobse Croocq, j.m., geboortigh vanDirxland, met Marijtje Gijsberts Rijkvermaart, wede. van Antonij van den Hoek,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier na die voorgaande geboden in denhuwelijken staat bevestight op den 9. Octob. 1690, welke soo hier als ook(volgens de van daar gebraghte attestatie) in Dirkxland onverhindert gegaanwaren.

Den 17. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Aalbrecht Meeuwitse Sweers, wed.r van JannitjeHeijndricx Cokhove, met Crijntje Gerritz, j.d. van d???Oude Tonge, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier, na dat hare drie Sondaghsche geboden onverhindertgegaan waren, in den houwelijken staat bevestight den 9. Octob. 1695.

Den 22. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Andries Willemse Verboom, j.m., geboortigh vanClaaswaal, met Maijtje Hendriks de Wind, j.d., geboortigh in d???Oude Tongh, endebeijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare geboden onverhindertgegaan waren) met attestatie vertrokken na Claaswaal om daar, voor soo veel onsaangaat, in den houwelijken staat te mogen bevestight worden, mitz de gebodenook daar onverhindert gegaan zijn.

Den 23. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Willem Cornelisse Kattestaart, j.m. van d???OudeTongh, met Dingena Arentze Dijkhuijse, j.d. van de Buijten Sluijs, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier, na dat hare drie Sondaaghsche geboden alhier,ende volgens d???attestatie op den Hitsert onverhindert gegaan waren, in denhouwelijken staat bevestight den 16. Octob. 1695.

Den selfden dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Theunis Willemse Kootsak, j.m. van den Bommel,met Gijsje Gijsbrechts, laast wede. van Stoffel Gabrielse Loij, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier, na dat hare geboden alhier onverhindert gegaan waren,met attestatie vertrokken na den Bommel om aldaar (mitz ook daar hare gebodenonverhindert gegaan zijn) in den houwelijken staat bevestight worden.

Den 4. November zijn bij de predicantvan Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen volgens de van daar gebraghteattestatie Michiel Janse van St. Anneland, j.m., wonende alhier, met HeijltjeJans Houwer, j.d., wonende in Middelharnas, ten eijnde de drie geboden ookalhier gelijk in Middelharnas moghen gepubliceert worden. Dese zijn, na dathare geboden alhier onverhindert gegaan waren, attestatie mede gegeven om teMiddelharnas in den houwelijken staat te mogen bevestight worden, soo veel onshier aangaat.

Den 11. November zijn bij den kerkenraadvan den Bommel in wettigen ondetrouw opgenomen Jasper Janse Peters, j.m.,van?? geboorte te Duren, met Maijtje Jans,weduwe van Gijsbreght van Leeuwen, beijde wonende op den Bommel, ende vermitsde bruijdegom nogh onlanghs alhier gewoond hadde, soo zijn de geboden alhierook gepubliceert. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) met attestatie vertrokken na den Bommel om aldaar in denhouwelijken staat (soo veel ons aangaat) bevestight te worden.

Den 3. Feb. zijn bij de E.kerkenraad van Ooltgensplaat in wettigen ondertrouw opgenomen LeendertZacchariasse Lodder, j.m., met Jannitje Mauritze van Kempen, j.d, beijdehorende onder het Plaatse rechtsgebied, ten eijnde de geboden ook alhier moghenafgekondight worden, vermits den bruijdegom nogh onlangs gewoond hadde opd???Oude Tongh. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhieronverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na Ooltgensplaat om aldaarin den houwelijken staat bevestight te mogen worden den 9 Maart 1696. Inmargine staet: Het regt van trouwen is bij de bruijdegom ende bruijd alhier aande ? secretaris voldaan. Pieter van Heel

Maart

Den 3. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Willem Cornelisse Bernaat, j.m., geboortigh van d???OudeTongh, met Marijtje Jaspers, j.d., geboortigh van Sommelsdijk, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier, na dat hare drie Sondaaghsche voorstellenonverhindert gegaan waren, in den houwelijken bevestight geworden voor degemeijnte den 25. Maart 1696. De attestatie voor den bruijdegom ende bruijd wasgeschreven van uijt naam des magistraats alhier pro deo, en was getekent OudeTongh, den 3. Maart 1696, Swaens.

April

Den 20. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Abramse Gaudswaart, j.m., geboortigh vanClaaswaal, met Annitje Jans Bestenoom, geboortigh onder de jurisdictie van deOude Tonge, ende beijde wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat de drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatvoor de gemeijnte bevestight den 6. Meij. Den bruijdegom ende bruijd haddenijder betaalt drie gulden, volgens attestatie van den secretaris op d???OudeTongh, actum den 20. April 1696, en getekent, Swaens.

Meij

Den 18. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Gijsbreght de Haas, j.m., geboortigh onder dejurisdictie van Ooltgensplaat, met Ragel Jacobs, j.d., geboortigh onderMiddelharnas, beide wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight op den 3. Junij 1696. Den bruijdegom ende bruijd hadden de Statenpenningen ter somme van ses gulden volgens attestatie van den secretaris indato den 18. Meij 1696 voldaan, ende getekent Swaens.

Junij

Den 16. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob van der Weel, laast wed.r van AriaantjeTeeuwitz, met Betje Theunis Vos, wede. van Maarten Janse?? Slis, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier(na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat voor de gemeijnte ???bevestight??? getrouwt den 1. Julij 1696. DeStaten penningen over het gemeene landsreght van trouwen waren voldaan met sesgulden van wegen den bruijdegom ende bruijd, volgens attestatie van densecretaris in dato den 16. Junij 1696, getekent Swaens 1696.

Julij

Den 13. dito zijn bij de E.predikant van Herkinge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Abramze, j.m., metLijsbeth Cornelis van der Noort, j.d., beijde wonende onder Herkingh, volgensde van daar gebraghte attestatie. Met attestatie vertrokken na Herkingh omaldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen bevestightworden. De Staten penningen van wegen het reght der trouwen waren voldaanvolgens attestatie in dato den 13. Julij 1696, ondertekent J. Sturk, pasi.Herkinge.

Den 20. Julij zijn alhier inondertrouw opgenomen Dammis Cornelisse, j.m., gebooren op de jurisdictie vanMiddelharnas, met Willemtje Bouwens, j.d., geboren op de Oude Tongh, endebeijde wonende onder des selfs Reghtsgebied. Dese zijn alhier ( na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) voor de gemeijntegetrouwr den 5. Augusti 1696. Dit is in de maandstaat van den secretaris den25. Novemb. 1696 getekent pro deo, ende heeft den bruijdegoms vader CornelisDammisse den 26 Novemb. de attestatie opgehaalt. De Staten penningen waren vanwegen den bruijdegom ende bruijd voldaan met ses gulden, volgens attestatie vanden secretaris in dato den 19 Julij 1696, getekent Swaens 1696.

Den 26. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Simon Franse van der Valk, j.m., geboren op den Bommel,met Maijtje Chiels, wede. van Pieter Teeuwitz Drooger, beijde wonende alhier opd???Oude Tonghsche grond. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschegeboden, soo hier als op den Bommel volgens de van daar gebraghte attestatieonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 19. Aug.1696. De Staten penningen waren van wegen den bruijdegom ende bruijd voldaanmet ses gulden, volgens attestatie van den secretaris in dato den 26. Julij1696, ende was getekent Swaens.

Augustus

Den 3. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Pieter Bastiaanse Hart, j.m., met GeertruijtBoelhouwers, j.d., beijde geboortigh van de Oude Tonge, ende wonende alhier.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghse geboden onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 26. Augusti 1696. De Statenpenningen van wegen den bruijdegom ende bruijd zijn voldaan voor ijder met driegulden, volgens attestatie van den secretaris Swaens in dato den 3. Augusti1696, ende was getekent Swaens.

Septemb.

Den 22. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Arij Claasse Meeldijk, wed.r van PieternelleAalderts, met Tannitje van Beecq, j.d., geboortigh op d???Oude Tonge, ende beijdewonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert verkondight waren) voor de gemeijnte met den band des houwelijkxsamen gebonden op?? den 7. Octob. 1696. DeStaten penningen van wegen het reght van trouwen waren van den bruijdegoms endeden bruijds zijde voldaan ijder met drie gulden, volgens attestatie van densecretaris in dato den 22. Sept., ende was getekent Swaens 1696.

Octob.

Den 26. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Teeuwitz Janse van der Schilt, j.m., met AaghjeDingemans van St. Annelandt, j.d., geboortigh op de Oude Tonge, ende beijdewonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drie drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 21. November1696. De Staten penningen van wegen het reght van trouwen waren van weder zijdevoldaan met ses gulden voor ijder, volgens attestatie van den als gelasten vanden secretaris in dato den 26. Octob. 1696, ende was getekent D. Locken 1696.

Decemb.

Den 22. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Joost van Bruijnisse, j.m., geboren opBruijnisse, ende wonende aldaar, met Jacomijntje Davids van St. Anneland, geboortighop d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn ook attestatie mede gegeven naBruijnisse ten eijnde de houwelijksche voorstellen ook aldaar nevens onsgegeven moghe worden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodensoo hier als op Bruijnisse volgens de van daar gebraghte attestatie gegaanwaren) getrouwt den 23. Jan. 1697. De Staten penningen van wegen het reght vantrouwen waren wederzijds voldaan, ijder met ses gulden, volgens attestatie vanden secretaris in dato den 22. Decemb. 1696, ende was getekent Swaens 1696.

1697

Februarius

Den 1. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Marinus Cornelisse, j.m., met Pietertje Jans Bouts, j.d.,beijde geboren op de Oude Tongh, ende wonende alhier. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 20. Febr. 1697. Dese hebben vertoont een attestatie om prodeo te mogen trouwen, ende was getekent op den 1. Febr. 1697 Swaens 1697.

Den 9. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Cornelis Pieterse Cromdijk, j.m., geboren opOoltgensplaat, met Cornelia Crijnse, j.d., gebooren in d???Eendraghtspolderressorterende onder den Coorendijk, beijde wonende op de Oude Tongscherechtsgebied. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 27. Feb.1697. Dese hebben vertoont een attestatie om pro deo te mogen trouwen in datoden 9. Feb. 1697, ende was getekent Swaens 1696.

Maart

Den 1. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Cornelisse Kattestaart, j.m., metGrietje Tiggelman, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) voor de kerkenraad in haarhuijs getrouwt den 21. Maart 1697. Attestatie: de Staten penningen zijn voldaanvan wegen den bruijdegom ende de bruijd, ijder met ses gulden, ofte te samentwaelf gulden, in dato 31 Maart 1697, ende was getekent Swaens 1697.

Den 9. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Willemse Cardux, wed.r van Grietje JansWiltschut, met Dina Cornelis Boomklimmer, j.d., beijde wonende alhier. Desezijn alhier in den houwelijken staat bevestight den 31. Maart 1697. De Statenpenningen over het gemeene landsreght van trouwen zijn volgens attestatie vanden secretaris in dato den 9. Maart van de zijde des bruijdegoms ende desbruijds voldaan, voor ijder met dus ses gulden, ende was getekent Swaens1697.????

Den 21. dito zijn bij de predikantvan Ooltgensplaat in wettigen ondertrouw opgenomen Ariaan Maeijere, wed.r vanLeentje Tiggelman, met Jacomijntje Dingemans Gorswaghter, j.d., wonende op hetreghtsgebied van Ooltgensplaat. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschegeboden, soo hier als op de Plaat, volgens de van daar gebraghte attestatieonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt voor dekerkenraad in de consistorie den 8. April 1697. De Staten penningen vanbruijdegoms zijde zijn alhier voldaan met ses gulden volgens attestatie van densecretaris, Swaens 1697. Van de bruijds zijde zijn voldaan op de Plaat met 6gulden volgens d???attestatie van den secretaris aldaar, is ons ?, Jacobus Walta.

April

Den 13. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan de Groot, wed.r van Neeltje Theunis de Vos,met Claasje Jacobs, wede. van Bastiaan Aartse, beijde wonende alhier. Dese zijn(na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestigt den 28. April 1797. Dese hebben een attestatie vanden secretaris gehad pro deo, ende was getekent huijden den 13. Apr. 1697,Swaens.

Den 26. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Daniel de Sterke, wed.r van Maria Lodewijkx, metGeertje Govers van der Linden, wede. van Jacob Bosman, beijde wonende alhier.Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren)getrouwt den 12. Meij 1697. Bruijdegom ende bruijd hadden een attestatie prodeo, ende was getekent huijden den 26. April 1697, Swaens.

Den selfden dito zijn alhier inondertrouw opgenomen Frank Olivierse Osseweijer, j.m., met Pietertje Jacobs deVlaminck, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) getrouwt den 27. Meij 1697.Bruijdegom ende bruijd hadden een attestatie pro deo, ende was getekent huijdenden 26. April 1697, Swaens.

Octob.

Den 4. Octob. zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Dirk Willemse de Huijl, j.m., geboortigh van Terheijde,wonende op d???Oude Tonghsche grondt, met Ariaantje Matthijsse Perdaans, j.d.,geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 3. November 1697. Bruijdegom ende bruijd hadden samen betaaltter voldoening der Staten penningen ses gulden volgens attestatie in dato den4. Octob. 1697, en was ondertekent, Swaens.

Den 27. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Leendertse Braber, j.m., geboortigh vanden Bommel, met Clijntje Willems de Vlamingh, geboortigh van Rotterdam, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden alhieronverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 21. November1697. De Staten penningen waren voldaan van wegen den bruijdegom ende bruijdmet ses gulden, volgens attestatie van den secretaris alhier, ende was getekenthuijden den 27. Oct., Swaens.

Den 9. Novemb. is ons toegekomeneen brief van den deurwaarder van het Hof van Holland, J. van der Hop, in welkehij ons aan d???eene zijde bekent maakte, dat de sake van Marij Hendrix Tiggelmanwegens haren man Theunis Laurense van Stratem voor den Hove van Hollandgesententieert, ende haar versoek geadjudiceert was te wesen, dat hij MarijTiggelman voornoemt geadmitteert wilde bij den Hove van Holland om een ander?? te mogen trouwen, ende dat hij Verstratenvoornoemt gecondemneert was in de costen van de processe, ende aan d???anderezijde versoght (vermits op maandagh de originele sententie eerst soude uijtgegeven worden) haar Marij Tiggelman niet de hudighe geboden te geven. Daar opist dat den predikant ende kerkenraad goed vonden haar te ondertrouwen provisioneel,maar geen geboden te laten gaan, voor dat de selvige het originele vertoontwas. Op donderdagh den daar aan volgende het authentique ons vertoont zijnde,soo zijn haar de voorstellingen gegeven, te weten Sondagh ende Woensdagh endeSondagh, alle reijse na de predikatien.

Den 11. Novemb. zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Wouter Cornelisse Neef, j.m. van Terheijde, metMarij Hendrix Tiggelman, beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat hare driegeboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 24.Novemb. 1697. De Staten penningen zijn van bruijdegoms ende bruijds zijdevoldaan met ses gulden volgens attestatie van den secretaris. Actum den 10.Novemb. 1697, Swaens 1697.

Decemb.

Den 6. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Johannes Pieterse Metzelaar, j.m., wonende inDirkxland met Marijtje Davids van St. Anneland, j.d., wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden, soo gegeven ook in Dirkxland volgensde van daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 29. Decemb. 1697. De Staten penningen zijn van debruijdegoms zijde in Dirkxland voldaan met drie gulden ende soo ook van debruijts zijde alhier volgens attestatie, den dato getekent, B. van der Kersende de andere Anna Anemaet.

1698

Den 4. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Michiel Cornelisse van der Weijde, j.m., wonendeop Middelharnas, met Willemtje Jans, j.d., wonende alhier. Dese zijn alhier, nadat hare geboden soo hier als in Middelharnas volgens de van daar gebraghteattestatie onverhindert gegaan waren, in den houwelijken staat bevestight den18. Meij 1698. De acten waren soo van Middelharnas als van d???Oude Tonghgetekent pro deo, en de eerste was getekent J. Groenendijk, ende de andereSwaens.

Den 25. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Gerbrandse Breur, wed.r van Celetje Jans,geboortigh van Middelharnas, ende wonende op de Stadt, met Pietertje PietersDrogendijk, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijnalhier, na dat hare geboden soo hier als op de Stad onverhindert gegaan warenvolgens de van daar gebraghte attestatie, in den houwelijken staat bevestightden 18. Meij 1698. De acte van bruijdegom ende bruijd was pro deo, en wasgetekent den 25. April, Swaens.

Meij

Den 31. Meij zijn bij de E.kerkenraad alhier in ondertrouw opgenomen Willem Bastiaanse de Vos, j.m.,geboortigh van Sommelsdijk, ende wonende in de Plaat, met Pietertje Gabriels,wede. van Aart Janse Tijn, geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende alhier.Dese zijn alhier (na dat hare geboden, soo hier als op de Plaat volgens de vandaar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) den 22. Junij 1698 voorde gemeijnte in den houwelijken staat bevestight. De actens waren pro deo.

Junij

Den 30. dito zijn in ondertrouwopgenomen Willem Andriesse Bout, j.m., ende Ariaantje Jans Vreeswijk, j.d.,beijde geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn (na dat haregeboden onverhindert gegaan waren) alhier in den houwelijken staat bevestightden 27. Julij 1698. De acte van bruijdegom ende bruijdt was pro deo, endegetekent den 30. Junij 1698, Swaens.

Julij

Den 5. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Jacobus Dingemans van St. Anneland, j.m., met Maria vander Schilt, j.d., beijde geboortigh op d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Desezijn (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren) alhier in den houwelijkenstaat bevestight den 27. Julij 1698. De Staten penningen waren voldaan vanbruijdegoms ende bruijds zijde, ijder met ses gulden, dus te samen twaelfgulden, volgens attestatie van den secretaris alhier, ende was getekent den 6.Julij 1698, Swaens 1698.

Augustus

Den 2. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Willemse Captein, j.m., geboortigh vanGouda, ende wonende aldaar, met Willemijntje Govers de Rijke, j.d., geboortighvan Sommelsdijk, ende wonende alhier. Den bruijdegom is ook attestatie medegegeven na Gouda, ten eijnde des selfs geboden ook aldaar moghten afgekondigtworden. Dese zijn alhier (na dat hare geboden, soo gebracht tot Gouda volgensde van daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 31. Augusti 1698. De Staten penningen waren voldaan vanbruijdegom en bruijds zijde, ijder met ses gulden, dus te samen twaelf gulden,volgens attestatie van den secretaris alhier, ende was getekent den 2. Aug.1698, Swaens 1698.

Octob.

Den 3. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Samuelse van Stralen, j.m., geboortigh vanBruinisse, met Jannitje Cornelis, wede. Van Jan Goverse van Geldre, beijdewonende alhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat voor de gemeijntebevestight den 26. Octob. 1698. De acte van den bruijdegom ende bruid was prodeo, ende was getekent, Swaens.

Den 5. dito zijn bij de E.kerkenraad in wettigen ondertrouw opgenomen Arent Janse, j.m., geboortigh vanCasant, met Catarijne Arens, j.d., geboortigh van Rangera, wonende denbruijdegom op de grond van Middelharnas ende de bruijd alhier. Dese zijn (nadat hare drie Sondaaghsche geboden alle hier onverhindert gegaan waren) metattestatie vertrokken na Middelharnas om aldaar in den houwelijken staatbevestight te worden. De acte van den bruijdegom ende bruijd was pro deo, endewas getekent in absentie van den secretaris Groenendijk, bij mij, schepen,Bilderbeecq.

Den 11. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Willem Aart de Haas, j.m., geboortigh vanOoltgensplaat, ende wonende onder het reghtsgebied aldaar, met JannitjeCornelis Vreeswijk, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende onder dejurisdictie alhier. Dese zijn ook attestatie mede gegeven ten eijnde haregeboden ook aldaar op Ooltgensplaat moghten afgekondight worden. Dese zijn (nadat hare drie Sondaaghsche geboden, soo hier als op Ooltgensplaat volgens devan daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) alhier voor degemeijnte op den 2. Novemb. in den houwelijken staat bevestight, 1698. DeStaten penningen van bruijdegoms zijde zijn voldaan met ses gulden volgens deacte in dato den 11. Octob. 1698, en was getekent bij mij, secretairis ?, P.Brouwen. En van de bruijds zijde ook ses gulden volgens de acte in dato 11.Octob. 1698, ende was getekent, Swaens, 1698.

Den 17. Octob. 1698 zijn totBrunisse in wettigen ondertrouw opgenomen Rocus Rocusse Hooghmoet, j.m. vand???Oude Tonge, met Barber Martens, wed.e van Cornelis van Riel volgens de vandaar gebraghte attestatie. Dese zijn (na dat hare geboden onverhindert gegaanwaren) met attestatie vertrokken na Bruinisse, ten eijnde de selvige aldaar(soo veel ons aan gaat) in den houwelijken staat moghten bevestight worden. Den10. Novemb. 1698. De acte was van ses gulden, ende was getekent. Actum den 20.Octob. 1698. Swaens 1698.

Den 24. Octob. zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Cornelisse Goeree, j.m., geboortigh op denBommel, ende Abigail Jans Raap, j.d., beijde wonende onder de jurisdictie vand???Oude Tongh.?? Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaagsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 19. November 1698. De acte van den bruijdegom ende bruijdwas getekent sol vit ses gulden. Actum Oude Tonge den 24. October 1698. Swaens1698.

Novemb.

Den 1. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Tiggelman, j.m., ende HesterNoordenhoeve, j.d., beijde geboortigh op d???Oude Tongh, wonende den bruijdegomonder de jurisdictie van den Bommel, ende de bruijd onder die van d???Oude Tonge.Dese zijn alhier (na dat hare geboden, soo hier als op den Bommel volgens devan daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat in de consistorie bevestight den 27 Novemb. 1698. De acte van den bruijdegomende bruijd was getekent, hebben betaalt twalif guldens. Actum Oude Tonge, den1 Novemb. 1698. Swaens 1698.

1699

Januarij

Den 9. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Claas Janse Nijpjes, laast weduwenaar vanCatharina Cornelis Naijerboer, wonende op de Stad op ???t Haringhvliedt, metArentje Hendrikx de Wind, j.d. van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijnook attestatie medegegeven na de Stad ten eijnde hare drie Sondaaghsche gebodenook aldaar onverhindert moghten gepubliceert worden. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche geboden, soo hier als op de Stad volgens de van daargebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat voorde gemeijnte bevestight den 28. Januarij 1699. Onder de attestatie stond inabsentie van onse predikant Adrianus van der Kemp bij ons als ouderlingenondertekent Hendrijk Rijke Nattekaas, als ouderlingh, Willem Pieterse alhier,als ouderlingh. De Staten penningen van bruijdegom ende bruijds zijde zijnvoldaan, ijder met ses gulden, volgens de acte van daar zijnde, ende wasgetekent. Actum Oude Tonge, den 9. Januarij 1699. Swaens 1699, ende vanbruijdegoms zijde gedaan op Stad, gelegen op ???t Haringhvliet den 9. Januarij,ende was getekent, Johan Kerssen.

Feb.

Den 21. dito zijn in de N. Tonghvolgens de van daar gebraghte attestatie in wettigen ondertrouw opgenomenPieter Hendrikse Tiggelman, j.m., wonende alhier, met Arentje Jans Duijmdams,j.d. onder de N. Tongh. De Staten penningen van bruijts zijde zijn betaaltvolgens attestatie van d. van de Burgh. op de Nieuwe Tonge. Dese zijn (na dathare geboden alhier onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na deNieuwe Tonge ten eijnde de selvige aldaar in den houwelijken staat moghtenbevestight worden. De Staten penningen van bruijdegoms zijde zijn voldaan metses gulden volgens attestatie van den secretaris alhier, ende was getekent den21 feb. 1699. Swaens 1699.

April

Den xi dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Arriaan Pieterse Hopmans, j.m., geboortigh van deGoeree, ende wonende alhier, met Maijtje Jacobs Stander, j.d., geboortigh van d???OudeTonge, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschegeboden onverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte bevestight den 3. Meij1699. De acte van de zijde van den bruijdegom ende den bruijd was pro deo, endegetekent den xi April 1699. Swaens 1699.

Den xvii dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Claas van der Sloot, j.m., geboortigh tot St.Maartens Dijk, ende Anna Jans de Waart, j.d., geboortigh van Piershil, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte getrouwt den 10. Meij 1699. Deacte van de zijde van den bruijdegom ende den bruijd was pro deo, ende getekentden xvii April 1699. Swaens 1699.

Junij

Den 20. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Chielse van der Ham, j.m., geboortigh alhier,met Margarita Hendrix Palant, j.d., geboortigh van Drunen, beijde wonendealhier. Edoch alsoo de bruijd onlangs gewoont hadde in Sommelsdijk, soo zijnhaar medegegevn een attestatie dat hare geboden aldaar ook moghten gepubliceertworden. Dese zijn met attestatie vertrokken na Sommelsdijk om aldaar in denhouwelijken staat bevestight te worden. De acte van weder zijde was pro deo,ende getekent den 20. Junij. Swaens 1699.

Septemb.

Den 19. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Simon Willemse Bout, wed.r van Soetje Leenders, metTheuntje Machiels, wede. van Bastiaan de Vos, beijde wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren)in den houwelijken staat bevestight den ii October 1699. Dese zijn getrouwt opeen acte van drie gulden voor de bruijdegom ende drie voor de bruijd, te samenses gulden volgens de overgeleverde attestatie, welk getekent was. Actum OudeTonge, den 19. Sept. 1699. Swaens 1699.

Den 16. dito zijn bij deCommissarissen der houwelijksche saken der stede Dordreght in ondertrouwopgenomen Stoffel van Brunisse, wed. r van d???Oude Tonge, ende aldaar wonende,ende Elisabeth Marcel, j.d. van Dordreght. Dese zijn met attestatie vertrokkenna Dordreght om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden. Actum,den 3. Novemb. 1699. De Staten penningen van bruijdegoms zijde waren voldaan metdrie gulden volgens attestatie van de secretaris der Stad Dordreght, en wasgetekent, sijnde den 16. Octob.

Novemb.

Den 18. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Lauris Pieterse Spoel, j.m., met Chieltje Andries de Buijs(voor de tweede maal buijten eghte beswangert), beijde geboortigh van d???OudeTong, ende wonende aldaar. Dese zijn, na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren, in den houwelijken staat bevestightden 9. Decemb. 1699. De acte was van wederzijts pro deo, ende was getekent den18. Novemb. 1699. Swaens 1699.

Decemb.

Den 17. dito zijn bij deCommissarissen van houwelijksche saken in ondertrouw opgenomen Jacobus deRooij, j.m. van Domburgh in Zeelant, wonende in de O. T., met Maijtje Willems,j.d. van Rotterdam, wonende aldaar. Den 3. Januarij 1700 zijn dese metattestatie vertrokken na Rotterdam om aldaar in den houwelijken staatbevestight te worden. De Staten penningen van bruidegoms zijde zijn voldaan metdrie gulden volgens attestatie vanden secretaris, in dato den 19. Decemb. 1699.Swaens. Het reght vande bruijts zijde waren tot Rotterdam betaalt.

1700

Januarij

Den 9. Januarij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Paulus Jasperse Vreeswijk, j.m., met Maijtje JansWiltschut, j.d., beijde geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende alhier. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren)in den houwelijken staat bevestight den 27. Jan. 1700. De acte was van wederzijden pro deo, ende was getekent den 9. Januarij 1700. Swaens.

Den 9. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Jan Janse van der Graft, j.m., geboortigh van den NieuwenHoorn, ende wonende op de Stad, met Jacobmijntje Vierniet, wede. wijlen Ephraimvan der Weij, wonende alhier. De geboden moeten ook op de Stad gepubliceertworden tot welken aende den bruijdegom attestatie is medegegeven. Dese zijn (nadat hare drie Sondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren) metattestatie vertrokken na de Stad om aldaar in den houwelijken staat bevestightte mogen worden, den 28. Jan. 1700. De Staten penningen van bruijdegoms zijdezijn voldaan op de Stad volgens attestatie van den secretaris met drie gulden,ende is getekent, Johan Korssen 1700. En van bruijts zijde mede met drie guldenvolgens attestatie van den secretaris alhier, ende getekent, Swaens 1700.

Den 22. Jan. zijn in wettigenondertrouw opgenomen tot Bruijnisse in Zeeland Hendrik Cornelis Verhoek, j.m.van Sommelsdijk, met Ariaantje Leenders Hooghwerff, weduwe van Adriaan Jansevan Straten, ende derbije den bruijdegom nogh onlanghs alhier gewoont heeft,soo mosten ook hier de geboden gaan. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschegeboden onverhindert gegaan waren) met attestatie medegegeven, dat soo veel onsaan gaat, in den houwelijken staat mogen bevestight worden. Dus zijn dan vanbruijdegoms zijde alhier de Staten penningen voldaan met drie gulden volgensattestatie van den secretaris, ende was getekent den 28. Jan. 1700, Swaens1700.

Februarij

Den 27. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Crijn Janse de Vogel, j.m., geboortigh van d???OudeTongh, met Grietje Carels de Wit, j.d., geboortigh van den Bommel wonendealhier. Dese zijn alhier getrouwt (na dat hare drie Sondaaghsche geboden alhieronverhindert gegaan waren) op den 13. Maart 1700 na de middagh. De Statenpenningen zijn voldaan met ses gulden, dat is drie van de bruijdegoms en drievan de bruijds zijde volgens attestatie van den secretaris alhier, ende wasgetekent den 27. Feb. 1700, Swaens 1700.

Den 12. Maart zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Hendrik Jacobse Heijnsdijk, j.m., met Maijtje Hen, j.d.,beijde geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 27. Maart 1700 na de middagh. De acte vanbruijdegoms en bruijds zijde was pro deo, ende was getekent Oude Tongh den 4.Maart 1700, Swaens 1700.

April

Den 8. dito zijn in ondertrouwopgenomen Jan Hermanse Wiltschut laast wed.r van Maijtje Marinus, met AriaantjePieters, laast wede. van Cornelis van Gelder. Dese zijn alhier in denhouwelijken staat (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 25. April 1700. De acte vanweder zijde was pro deo, Swaens 1700.

Den 15. dito zijn in ondertrouwopgenomen Bastiaan Jacobse Vink, j.m., met Maijtje Arentz Plukhoij, j.d., beidegeboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 9. Meij 1700. De acte was van weder zijde pro deo, Swaens 1700.

Den 15. dito zijn in ondertrouwopgenomen Joost de Graaff, wed.r van Ariaantje Samuels, wonende totSommelsdijk, met Theuntje Abrahams, wede. van Jacob Menheer, wonende op dejurisdictie van de Oude Tongh, met attestatie vertrokken na Sommelsdijk omaldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aan gaat) bevestight te mogenworden. De acte van bruijdegoms ende bruijds zijde was voldaan met ses gulden,den 11. Maart 1700, Swaens.

Den 15. dito 1700 zijn bij depredikant van Steenbergen in wettigen ondertrouw opgenomen de Here DingemanAnemaat, stadhouder aldaar, ende juffr. Ida Damen, wonende aldaar. Dese zijn(na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) metattestatie vertrokken na Steenbergen om aldaar in den houwelijken staatbevestight te worden den 2 Meij 1700. In margine stond solvit ???s landsgereghtigend bij mij, secretaris van de Oude Tongh, huijden den 16. April 1700,Swaens 1700.

Den 23. April 1700 zijn op de HogeSwaluwe in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Adriaanse Heijblom, j.m.,geboortigh van Breda, met Helena Gerritz van Rijkevorssel, j.d., beijde wonendeop de Hoge Swaluwe. Dese zijn attestatie gegeven van dat hare gebodenonverhindert gegaan waren, ende dat sij derhalven (soo veel ons aan gaat) inden houwelijken staat moghten bevestight worden. Den 9. Meij 1700. In marginestont dat reght van ???t land is op de Hooge Swaluwe betaalt, soo wel vanbruijdegom als bruijd, daar ik, secretaris van d???Oude Tonge kennis vanhebbende, Swaens 1700.

Den 28. Meij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hubreght Jacobse Menhere, j.m., met GertruijdtPieters Raap, j.d., beijde wonende op de jurisdictie van de Oude Tonge. De geboden(vermitz de bruijd onlanghs in de N. Tonge nogh gewoont heeft) sullen ookaldaar moeten afgekondight worden. Met attestatie vertrokken na de N. T. teneijnde de selvigen aldaar?? in denhouwelijken staat moghen bevestight worden. De Staten penningen van bruijdegomsende bruijds zijde zijn voldaan, ijder met drie gulden, volgens attestatie vanden secretaris, in dato den 28. Meij 1700, Swaens 1700.

Den 19. Junij 1700 zijn bij depredikant van Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis JanseSlis, j.m., met Maria Wouters Kromdijk, wed. laast van Arij van der Veer,beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas, dogh hebbende denbruijdegom laast gewoont alhier. Dese zijn attestatie medegegeven om aldaar inden houwelijken staat bevestight te worden. De Staten penningen zijn voldaantot Middelharnas te samen met ses gulden volgens attestatie, getekent J.Groenendijk.??

Junij

Den 24. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Hendrikse Cocq, j.m., met WillemtjeCornelis Boomklimmer, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) met den band deshouwelijkx samen gebonden den 15. Aug. 1700.??

Den 16. Julij zijn bij denpredikant van Herkingh in wettigen ondertrouw opgenomen Evert Pieterse Houtman,j.m., met Dina Hubreghts de Vries, wed. van Cornelis van Muijden, wonende onderHerkingh. Dese zijn den 1 Aug. 1700 attestatie gegeven om in den houwelijkenstaat (soo veel ons aan gaat) bevestight te mogen worden. In margine stond hetreght van trouwen geemaneert is door dese beide weder zijds voldaan.

Augusti

Den 13. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Cornelis Govertse Kluijt, j.m., geboortigh in de Finjart,ende wonende alhier, met Arentje Willems, wede. van Laurents Hendrikse, wonendetot Harderwijk, alwaar ook de geboden nevens ons moeten gepubliceert worden,als ook in Dirkxland ende Goedereede. Dese zijn met attestatie vertrocken,alsoo die hier onverhindert gegaan sijn, als ook te Harderwijk, ende te Goeree,datum den 18. Octob. 1700. De acte van ondertrouw was pro deo en ondertekent,Swaens 1700.

Den 23. Octob. zijn bij depredikant van de Plaat in ondertrouw opgenomen Pieternelle Cornelis Cool, wede.Pieter Classe de Waal, met Lambreght Marinisse Dekker, j.m., beijde wonende opde Plaat. Dese zijn, na dat hare drie Sondaaghsche geboden gegaan waren, metattestatie vertrokken na de Plaat om aldaar in den houwelijken staat (soo veelons aangaat) bevestight te mogen worden. De Staten penningen zijn van bruijdegomsende bruijds zijde betaalt, ijder met drie gulden, volgens attestatie van desecretaris van de Plaat, den 23 Octob. 1700, ende was geteekent, Graaff.

Novemb.

Den 13. dito zijn in ondertrouwopgenomen Leendert Huijgense Hollander, j.m., met Aaghje Jillis, j.d., beijdegeboortigh van de Oude Tonge, ende wonende alhier. Dese zijn in den houwelijkenstaat bevestight (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaanwaren) den 7. Decemb. 1700. De acte was pro deo getekent den 13. Novemb. 1700, Swaens.

Decemb.

Den 29. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jillis van Beecq, j.m., met Leentje HendrikxKuijper, j.d., beijde geboortigh van de Oude Tonge, ende wonende alhier. Desezijn alhier, na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren,op den 16. Jan. 1701 in den houwelijken staat bevestight. De acte was pro deoen getekent den 29. Decemb. 1700, Swaens.

1701

Januarij

Den 8. dito zijn bij den predikantvan Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen Theunis Cornelisse Blok,wed.r van Neeltje Jans van St. Annelandt, met Maijtje Jacobs van der Graaf,j.d., beijde wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas. Dese zijn (na dathare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren in de OudeTonghsche jurisdictie waar de bruijdt onlanghs gewoont hadde) met attestatievertrokken na Middelharnas om aldaar in den houwelijken staat bevestight teworden. De Staten penningen zijn tot Middelharnas aan den secretaris aldaarvoldaan volgens attestatie van den predikant, getekent den 8. Jan. 1701, endeonderstont Nic. Magens.

Maart

Den 12. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Steven Cornelisse Nieuwenhoove, j.m., geboortigh onderSommelsdijk, ende wonende op des selfs reghtsgebied, met Lena Claas Hooghwerff,j.d., geboortigh van de Stadt, ende wonende alhier. Dese zijn ook attestatiemede gegeven ten eijnde de geboden op Sommelsdijk nevens ons moghtengepubliceert worden. Dese zijn alhier (na dat hare geboden soo hier als opSommelsdijk volgens de van daar gebraghte attestatie onverhindert?? gegaan waren) in de kerk voor de gemeijntegetrouwt op den 28. dito. De Staten penningen zijn voldaan aan den secretarisSwaans, volgens attestatie, getekent Swaens.

April

Den 2. dito 1701 zijn in wettigenondertrouw opgenomen Theunis Sprand, j.m., geboortigh in d???Oude Tongh, endewonende onder het reghtsgebied van Dirkxlandt, met Geertruijdt RemmersWiltschut, wede. van Chiel Wittense, wonende alhier. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) getrouwt op den 24.dito voor de gemeijnte. De Staten penningen van bruijds zijde zijn alhiervoldaan met drie gulden volgens attestatie van den secretaris alhier.

Den 15. dito zijn in ondertrouwopgenomen Arent van der Croon, wed.r van Francijntje Dirkx, wonende op d???OudeTongh, met Trijntje Caspers, j.d., geboortigh van ende woonende in Dirkxland.Dese zijn met attestatie om aldaar inden houwelijken staat te moghen worden. Deacte van den bruijdegom was pro deo, Swaens, ende bruijdt hadde voldaan op Dirxland,getekent J. van der Kemp Eccl. Ibid.

Junij

Den 4. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Ghiel Jillisse van St. Annelandt, j.m., metJannitje Anthonijs Vos, j.d., beijde geboortigh van d???Oude Tonge ende wonendealhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 17. Junij 1701. De acte was prodeo, Swaens.

Den 24. dito zijn in ondertrouwopgenomen Ariaan Teeuwitse, wed.r van Maijtje Bisschop, met Neelgje Vlasblom,beijde wonende alhier. Dese zijn getrouwt na de middagh, hebbende ? de bruijdthet kind van haar in ? haar arm voor de publique gemeijnte den 24. Junij 1701.De acte was pro deo ende in absentie van den secretaris Swaens, ende getekentvan den Schepen, Traneels 1701.

Den selfden dito zijn in ondertrouwopgenomen Lodewijk Classen Jongeneel, j.m., met Bastiana Hendricx Cuijper,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare die Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in de kerk getrouwt den 10 Julij1701. De acte was pro deo, ende in absentie van den secretaris Swaans getekentvan den Schepen, Tasreelen 1701.

Augustus??

Den 6. dito zijn in ondertrouwopgenomen in Ooltgensplaat Abraham Pieterse de Ruijter, j.m., wonende alhier,met Lena Hendrikx Kievit, j.d. van de Plaat. Dese zijn (na dat hare drievoorstellen onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na de Plaat omaldaar in den houwelijken staat bevestight te worden. De acte van denbruijdegom was pro deo, ondertekent, Swaens, ende soo ook die van de bruijdt,ondertekent, Graaf.

Decemb.

Den 6. dito zijn in ondertrouwopgenomen Pieter Adriaansche Burgemeester, wed.r van Cornelia Marinus, metApolleuntje Crijns, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier getrouwt den26. Decemb. 1701. De acte van beijde pro deo, in absentie van den secretariswas die getekent den 6. Novemb. 1701, L. J. Hooghwerff.

Den 23. December 1701 zijn bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen Simon Johannesz Duijmdam, j.m., geboortigh opde N. Tonghsche grond, en wonende aldaar, met Jacomijntje Tichelman, j.d. vand???Oude Tongh, haar tegenwoordigh onthoudende op de Bommelsche grond. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen, soo als op de NieuweTongh ende den Bommel volgens de van daar gebraghte attestatie onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 15 Jan. 1702. ??De Staten penningen van bruijdegoms zijdewaren voldaan met drie gulden volgens de acte daar van zijnde, getekent, JTaen.

Den 17. Feb. 1702 zijn in ondertrouwopgenomen Abraham Classe van Groenendijk, j.m., geboortigh van Sommelsdijk,ende Lijsbeth Jacobs Heijnsdijk, j.d., geboortigh van d???Oude Tonghen, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 5 Maart1702. De acte van beijde zijde was pro deo, getekent, Swaen, 1702.

Den ii Maart zijn bij ons inondertrouw opgenomen Cornelis Leendertse Braber, wed.r van Clijntje WillemsVlamingh, met Neeltje Roelands van den Bos, j.d., beijde wonende alhier. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 2 April 1702. De Statenpenningen van bruijdegoms zijde waren voldaan met drie gulden, ende soo ook vande zijde des bruijds volgens de acte daar van zijnde, getekent, Swaen. 1702.

Den 19. Meij zijn bij de E.predikant van Middelharnas in ondertrouw opgenomen Joost DingemanseGorswaghter, j.m., wonende onder het reghtsgebied van d???Oude Tonge, met Johannavan der Daff, j.d., wonende in Middelharnas. Dese zijn attestatie medegegeven,dat hare geboden alhier onverhindert gegaan waren, derhalven ( soo veel onsaangaat) in den houwelijken mogen bevestight worden. De actes heeft D. Magerusonder sich, ende schrijft in sijn attestatie, dat sij hem vertoont zijn vanbeijde, de secretaris.

Den 2. Junij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Johannes Passchierse van Eck, j.m. tot Swartewaal,ende Pietertje Pieters Hollanders, j.d., wonende alhier. Dese zijn attestatiemede gegeven na Swartewaal om aldaar de voorstellingen nevens ons te doenafkondigen. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen?? soo hier als op Swartewaal volgens de vandaar gebraghte attestatie onverhindert gegaan waren) alhier in den houwelijkenstaat bevestight den 24. Junij 1702. De acte van bruijdegoms zijde was gelijkook die van de bruijds pro deo. De eerste getekent Swartewaal den 1 Junij 1702,ende ondertekent, Corn. Preugt, de laaste ondertekent den 2. Junij 1702, Johanvan der Eijden, 1702.

Octob.

Den 6. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Willem de Waeijer, wed.r van Neeltje CornelisMatte, met Philippine Antonisse de Latere, beijde wonende alhier onder hetreghtsgebied. Dese zijn alhier in den houwelijken staat (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert in de kerke gegaan waren) bevestight den 2November 1702 in de avondpredikatie. De actes, soo van bruijdegoms als bruijdszijde, waren ijder van 3 gulden, dus dan 6 gulden, ende getekent den 6. Octob.,Joh. Anemaets.

1703

Januarius

Den 12. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Dirkse Snijder, j.m., geboortigh, endewonende op het reghtsgebied van d???Oude Tonge, ende Maria Cornelis Bernaat,j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende alhier. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat des woensdaghs in de avondpredikatie bevestight den 31. Jan.1703. De acte van den bruijdegom ende de bruijd was pro deo, ende ondertekentden 12. Jan. 1703, Joh. Anemaet.

Den 23. Januarij zijn tot Rosendaalin ondertrouw opgenomen Jacob Cornelisse Vreeswijk, j.m. van d???Oude Tonge, metPetronelle Cas, j.d. van Rosendaal, beijde tegenwoordigh wonende tot Rosendaal.Met attestatie vertrokken na Rosendaal om aldaar in den houwelijken staat (sooveel ons aangaat) te mogen bevestigt worden. De Staten penningen vanbruijdegoms ende bruijds zijde waren voldaan volgens de attestatie van densecretaris, getekent, Oude Tonge 1703, Joh. Anemaet.

Maart

Den 2. dito zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Cornelis Pieterse Tamboer, j.m., wonende onder desejurisdictie, met Neeltje Leenderts de Blom, j.d., wonende alhier. Van de zijdevan den bruijdegom moeten de voorstellingen ook gaan op Sommelsdijk, ende vanbruijds zijde op den Bommel, tot welken eijnde haar atestatien zijnmedegegeven. Dese zijn alhier (na dat hare Sondaaghsche voorstellingen, soohier als ook volgens mede gebraghte attestatien onverhindert gegaan waren) inden houwelijken staat bevestight geworden den 25. Maart 1703.

Den 3. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Jacobse van Stichelen, j.m., geboortighvan Tertholen, wonende alhier, met Cornelia Adriaanse Duijve, j.d., geboortighende wonende alhier. Doch van de zijde van den bruijdegom mosten de geboden ookTertholen neven ons gepubliceert worden. Dese zijn alhier (na dat hare gebodensoo hier als Tertholen onverhindert gegaan waren) inden houwelijken staatbevestight den 15. April 1703. De acte was pro deo, getekent den 3. Maart 1703,Joh. Anemaet.

Den 9. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Pieter Machielse, j.m., met Jacomijntje Simons, wede. vanPieter van Eck, beijde wonende op de jurisdictie van d???Oude Tonge. Dese zijn alhier(na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 25. Maart 1703. De acte van weder zijde wasdat bruijdegom ende bruijd ijder drie gulden, ende getekent Joh. Anemaet.

April

Den 14. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Cornelis van der Weel, j.m., met Cornelia Bouwens, j.d.,beijde geboortigh van de d???Oude Tong, ende wonende alhier. Dese zijn (na dathare drie houwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight geworden. De acte van weder zijde was pro deo,ende ondertekent in absentie van den secretaris.

Den selfden dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Bastiaan Hooghmoet, wed.r van Teuntje Cornelis, metMaijtje Ghiels, laast wede. van Simon van der Valk. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 29. April 1703. De acte van weder zijde was pro deo, endeondertekent in absentie van den secretaris.

Meij

Den 3. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Daniel van den Broek, j.m., geboortigh van Brouwershave,met Elisabeth de Jonge, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, beijde wonendealhier. Edoch alsoo den bruijdegom noch laast gewoont heeft op Dirxland, soomoeten de houwelijksche voorstellingen ook aldaar afgekondight worden. Desezijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden soo hier als op Dirxland volgens devan daar gebraghte attestatie onverhindert gegaan waren) alhier in denhouwelijken staat bevestight den 28. Meij 1703. De acte van admis was vanwederzijde of ijder van drie gulden, ende was getekent den 3. Meij 1703, endeonder stont Joh. Anemaet.

Den 12. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Abraham Cornelisse van Driel, j.m., geboortigh vanClaaswaal, met Maijtje Jans van St. Anneland, wede. wijlen Willem Theunisse deBreet, beijde wonende alhier. Dese zijn, nadat hare geboden onverhindert gegaanwaren, in den houwelijken staat bevestight den 28. Meij 1703. De Statenpenningen zijn van bruijdegoms ende brujds zijde voldaan, ijder met driegulden, volgens de acte van den secretaris, den 12 Meij 1703, getekent, Joh.Anemaet.

Den 30. Junij zijn bij de E.kerkenraad op de Nieuwe Tonge in ondertrouw opgenomen Arij van der Croon, laastwed.r van Trijntje Caspers, wonende alhier, met Neeltje Willems Langbroek,j.d., wonende in de Nieuwe Tonge. Met attestatie vertrokken na de N. T. omaldaar in den houwelijken staat bevestight te worden. De Staten penningen zijnvoldaan op de Nieuwe Tonge.

Julij

Den 14. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Wouter Cornelisse Neeff, wed.r van MarijtjeTiggelman, met Ariaantje Lodders, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn (nadat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 29. Julij 1703. De Staten penningen zijn vanbruijdegom ende bruijds zijde voldaan, ijder met drie gulden, volgens de actevan den secretaris, den 14. Julij 1703, getekent, Joh. Anemaet.

Octob.

Den 20. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob van ???t Kasteel, j.m., geboortigh van d???OudeTonge, met Josina van de Burgh, j.d., geboortigh van Rosendael, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier in den houwelijken staat bevestight geworden den ii.November. De acte was pro deo, en ondertekent den 20. Octob., Joh. Anemaat.

Novemb.

Den 9. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Pieter Jacobse Coert, j.m., geboortigh van deNieuwe Tonge, met Adriana Andriesse Bout, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge,ende beijde wonende aldaar. Edoch vermits den bruijdegom binnen 8 jaars noghgewoont heeft op Herkinge ende Dirxland, soo sullen de geboden ook aldaarmoeten gepubliceert worden, tot welken eijnde de selvige ook derwaartsattestatien zijn medegegeven. Met attestatie vertrokken na Herkingh om aldaarin den houwelijken staat bevestight te worden. De acte was van weder zijde prodeo, getekent in absentie van den secretaris.

Decemb.

Den 28. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen David Bosters, wed.r van Leentje Jacobs, met JannitjeHendrikx Cuijper, j.d., beijde wonende alhier. Dese sijn (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatvoor de gemeijnte bevestight den 13 Jan. 1704. De acte was van wederzijde prodeo, getekent in absentie van den secretaris, Bouboter.

Den 29. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van der Schilt, j.m., wonende inSommelsdijk, met Maijtje Jacobs??Spoelderen, j.d., wonende op de jurisdictie van d???Oude Tonge. Dese zijnook attestatie van ondertrouw gegeven na Sommelsdijk ten eijnde de drieSondaaghsche voorstellingen ook aldaar nevens ons moghen afgekondight worden.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden soo hier als opSommelsdijk volgens de van daar overgebraghte attestatie onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 16. Jan. 1704. De acte was vanweder zijde pro deo, en ondertekent, J. Anemaet.

1704

Januarij

Den 26. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Willem Overdijk, wed.r van Stoffelijntje Theunis de Breed,met Neeltje Claas Meeldijk, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 13. Feb. 1704. De acte was van weder zijde prodeo, ende getekent Oude Tonge den 26. Jan. 1704, ende onder stondt Joh.Anemaet.

Den 1. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Arij Claasse Meeldijk, laast wed.r van TannitjeJobs van Beecq, met Aaghje Cornelis van der Meijde, j.d., beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 21. Maart1704. De acte was van weder zijde pro deo, ende getekent den 1 Maart, lagerstont Joh. Anemaet.

April

Den ii dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Leendert Lodder, geboortigh onder het OudeTonghsche reghtsgebied, met Neeltje Dingemans, j.d., geboortigh op d???OudeTonge, ende beijde wonende onder des selfs reghtgebied, ende dat van denBommel, alwaar ook de selve Sondaaghsche geboden nevens ons moeten gepubliceertworden. Dese zijn alhier in den houwelijken staat bevestight (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen soo hier als op den Bommel onverhindert gegaan waren)den 4. Meij 1704. De acte was van weder zijde voldaan met drie gulden. Dus tesamen ses gulden, ende ondertekent den ii April 1704, ende lager stont Joh.Anemaet.

Den selfden dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Pieter Crijnse Kievit, j.m. van de Nieuwe Tonge,ende wonende aldaar, met Lijntje Lodder, j.d., wonende op het Oude Tonghschereghtgebied. Dese geboden moeten ook in de N. T. ten opsighte van de bruijdegomafgekondight worden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen,soo hier als op de N. Tongh onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight geworden den 4. Meij 1704. De acte van weder zijde was voldaan met 3gulden, dus 6 gulden, ende ondertekent den ii April 1704, ende lager stont Joh.Anemaet.

Den selfden dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacobus de Roij, wed.r van Martijntje Verweij,met Soetje Morrits, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 4. Meij 1704. De acte van weder zijde was voldaan met 3gulden, dus 6 gulden, ende ondertekent den ii April 1704, ende lager stont Joh.Anemaet.

Den 18. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Pieter Claasse Cramer, j.m., geboortigh op deClundert, met Roeltje Jans Bout, wede. van Jan van der Sloot, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den ii Meij1704. De acte van admis was weder zijde pro deo, ende ondertekent, Oude Tonge,den 18. April 1704, ende lager stont Joh. Anemaet.

Den 18. dito zijn bij die vanDirkxland in ondertrouw opgenomen Claas Blaacq, j.m. van d???O.T., met AnnitjePieters, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Dirkxland. Dese zijn alhier(na dat hare drie Sondaaghsche geboden, soo hier als op Dirkxland onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den ii Meij 1704. De acte wasvan bruijdegoms zijde pro deo, ende was ondertekent, Joh. Anemaet.

Den 19. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Hendrik Willemse Hartman, j.m., geboortigh van Milli?, metMaria Willems Oosterlingh, j.d., geboortigh van d???O.T., beijde wonende alhier.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 11. Meij 1704. De acte van wederzijde was pro deo, ondertekent den 18. April, ende onder stont Joh. Anemaet.

Den 25. dito zijn in ondertrouwopgenomen Gijsbert Andriesse Bout, j.m., met Jannitje Lams Hardenbergh, j.d.,geboortigh van Rhoon, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 1 Junij 1704. De acte van weder zijde was pro deo, endeondertekent den 25 April 1704, Joh. Anemaet.

Junij

Den 13. dito zijn bij de predikantvan Herkinge in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Andriesse Bout, wed.r vanAriaantje Jans Vreeswijk, wonende alhier, met Cornalia Jans de Waal, j.d.,wonende op Herkingh. Dese zijn, na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken na Herkinge om aldaar(voor soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen bevestightworden, den 4?? Julij 1704. Dese acteszijn vertoont aan den predikant van Herkinge volgens sijn attestatie.

Den 20. Junij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Leendert Janse Broeder, j.m., met PietertjeHuijge Hollanders, j.d., beijde geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar.Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 13. Julij 1704. De acte was vanweder zijde pro deo, ende ondertekent, Joh. Anemaet.

Julij

Den 4. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Job Pieterse Bisschop, j.m., met Neeltje JansBout, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 20. Julij 1704. De acte was van weder zijde pro deo, endeondertekent in absentie van den secretaris, B. Ouboters, 1704.

Den 25. Julij 1704 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Arentsche van Oosten, j.m., geboortigh vanSevenbergen, met Adriaantje Stoffels, wed.r van Jan Adriaansche de Jong. Desezijn met attestatie vertrokken na Sevenbergen om aldaar in den houwelijkenstaat (soo veel ons aangaat) te mogen bevestight worden. De acte van wederzijde was pro deo, ondertekent den 25. Julij 1704, J. Anemaet, 1704.

Den 26. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Bekker, j.m., geboortigh van Dortmond,wonende op Middelharnas, met Margarita Janz van Bechoven, j.d., geboortigh totBeckhoven in Ampt Unna, wonende op d???Oude Tonghsche jurisdictie. De gebodenmosten van bruijgoms zijde ook gegeven worden in de kerk van Middelharnas, endevan bruijds zijde Terheijde ende te Beckhoven. Dese zijn tot dato deses niettevoorschijn gekomen, ende geen attestatie om te mogen trouwen (voor soo veelons alhier aangaat) versoght, ende sullen ook bij gevolgelijk niet komen omgetrouwt te worden. Weshalve dit dan dient voor memorije. Den 6. December 1704.De acte van wederzijde was pro deo en ondertekent den 26. Julij 1704, J.Anemaet 1704.

Den 12. Septemb. zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Marinus Jasperse van der Gouwe, j.m. vanBruijnisse, met Catalijntje Voordijk, j.d. van Bergen op Zoom, beijde wonendealhier. ??De geboden moeten op tenopsighte van den bruijdegom tot Bruijnisse gegeven worden. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche geboden soo hier als tot Bruijnisse volgens de vandaar gebraghte attestatie onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 12. Sept. 1704. De acte van wederzijde was pro deo, endeondertekent, als schepen, B. Ouboter, 1704.

Den 19. Sept. 1704 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Eeuwit Tamboer, j.m., ende Hilletge Pieters,j.d., beijde geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier(na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 12. Sept. 1704. De acte van wederzijde was prodeo, ende ondertekent, als schepen, B. Ouboter, 1704.

Den 1. November zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomne Jan Teunisse Broeder, wed.r van Claasje Andries,met Maria Arentz Oosterlingh, wede. van Hendrik??de Wint, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 3. Decemb. 1704. De acte van weder zijde was pro deo, endeondertekent den 31. Octob 1704, Joh. Anemaet, 1704.

1705

Den 10. Januarij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Bastiaansche Kok, laast wed.r vanJannitje Pieters Cardux, met Tannitje Cornelis de Jonghe, laast wede. vanLeendert Jacobsche Hooghwerff, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in deconsistorijkamer ter presentie van twee leden des E. kerkenraats den 26.Januarij 1705 getrouwt. De acte van wederzijde was pro deo, ende ondertekentden 10. Jan. 1705, Joh. Anemaet, 1705.

Den 30. Januarij 1705 zijn bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Huijgensche Catz, j.m., geboortighvan Dirkxland, ende wonende onder den Bommel, met Susanna Jacobs Noordhoeve,j.d., geboortigh van d???Oude Tonghe, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier inden houwelijken staat bevestight den 25. Feb. (na dat hare drie Sondaghschegeboden soo hier als op den Bommel volgens de van daar gebraghte attestatieonverhindert gegaan waren) des avonts na de predikatie voor de gemeijnte. Deacte van de bruijd was van ses gulden, ondertekent den 30. Jan. 1705, B.Ouboter, 1705.

Feb.

Den 20. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob Theunisse Kievit, wed.r van PaulijntjeCornelis van Westkappel, wonende onder de Nieuwe Tonge, met Maria Gerritz vanBarendrecht, wonende alhier. Dese sijn (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenhier als op de N. Tongh volgens van daar gebraghte attestatie onverhindertgegaan waren) voor de gemeijnte getrouwt den 8 Maart 1705. De acte van wederzijde was pro deo, ende ondertekent, B. Ouboter, en den anderen, Taen 1705.

Den 20. dito zijn in de N. T. inondertrouw opgenomen Pieter Pieterse Deugt, j. m. van de Nieuwe Tonge, metTannetje Leenders, j.d. onder de Oude Tonge. Dese sijn (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) attestatie mede gegevenna de Nieuwe Tonge om aldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aangaat) temogen bevestight worden. Dese beijde hebben slands reght voldaan volgens deattestatie van D. van der Burgh, v.d.m., getekent den 20 Maart 1705 uijt naamende last des kerkenraats, P. van der Burgh, v.d.m.

Den 5. dito zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Jan Aaldertse Schipper, j.m., geboortigh alhier, met AnnaMattheussche de Herder, j.d., geboortigh van Sommelsdijk, beijde wonendealhier. Dese sijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 24 Meij 1705.De acte van beijden was pro deo, ende ondertekent, Oude Tonge, den 3 April1705, Joh. Anemaet, 1705.

Den 17. dito zijn op den Hitzaardin wettigen ondertrouw opgenomen Antonij Valkenburgh, j.m., geboortigh van ???tPrincelant, ende gewoont hebbende laast in d???Oude Tonge, met Maijke JacobsBoom, j.d., geboortigh van Willemstat, ende wonende onder den Hitzart. Desezijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren)attestatie medegegeven om op den Hitzart in den houwelijken staat bevestight temogen worden. Dese hebben betaalt volgens attestatie van den predikant PetTemming op den Hitzert, ijder drie gulden.

Meij

Den 7. dito zijn op den Bommel inondertrouw opgenomen Antonij Moris, j.m. geboortigh van d???Oude Tonge, endewonende aldaar, met Emmetje Tromper, j.d., geboortigh van Saarloos, endewonende op den Bommel. Met attestatie vertrokken na den Bommel den 30. Meij1705 ten eijnde de selvige aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijkenstaat moghten bevestight worden. De Staten penningen gegeven den bruijdegomszijde zijn betaalt met drie gulden, actum den 1. Meij 1705, ende ondertekent,Joh. Anemaet, van de bruijdszijde zijn voldaan op Ooltgensplaat.

Den xxii dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Steven Meeuwissche van den Bergh, wedr. van?? Maijtje Theunis, met Neeltje Leenders vanSorge, wede. van Jacob van Tright, beijde wonende op het Oude Tonghschereghtsgebied. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gehad hadden) in den houwelijken staat bevestight den 14 Junij1705. ??De acte van weder zijde was prodeo en getekent in absentie van den secretaris, B. Ouboter, 1705.

Augustus

Den 21. dito zijn bij de predikantvan de N. T. in ondertrouw opgenomen Leendert Jobse van der Veer, wed.r. vanLijsbeth Jans, wonende in de N. T., met Gertruijt Pieters Kip, j.d., wonendeonder de jurisdictie van d???Oude Tongh. Dese zijn met attestatie vertrokken nade N. T. den 7. Sept. om aldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aangaat)te mogen bevestight worden. Op de attestatie stont: P.S. De bruijdegom heeftsich met sijn bruijt bij onsen secretaris aangegeven, ende alsoo het Statentrouw reght voldaan, P. van de Burgh, v.d.m.

Den 29. Augusti zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Arie Janse Overstrate, j.m., met Arentje Laurens,laast wed. van Jan Bestenoom, beijde wonende ondeer het Oude Tonghschereghtsgebied. Van Middelharnas ende de Plaat moet ook vertoogh ingbraght worden.Dese zijn alhier (na dat hare houwelijksche geboden soo hier als opMiddelharnas ende de Plaat volgens de van daar gebraghte attestatienonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 20 Sept.1705. De Staten penningen zijn van bruijdegom en bruits wegen betaalt, ijderdrie gulden, actum Oude Tonge, den 29. Aug. 1705, ende ondertekent, Joh.Anemaet.

Sept.

Den 19. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Theunis Gillisse Gemoet, j.m., geboortigh alhier,met Catalijna Theunis Verbeecq, wede. van Gerrit Dirckse Schotter, beijdewonende alhier. Dese zijn in den houwelijken staat bevestight (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) op den ii Octob. 1705. Desehare acte was pro deo, ende ondertekent Oude Tonge, den 19 Sept. 1705, endelager stont Joh. Anemaet.

Octob.

Den 9. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Dirk Gerritse Snijder, wed.r van Cornelia Cornelis, metLeuntje Antonis de Later, j.d., beijde wonende onder het Oude Tonghschereghtsgebiedt. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 1 Novemd.1705. Dese hare acte was pro deo, ende ondertekent den 9. Octob. 1705, endelager stont Joh. Anemaet.

Den 24. dito zijn op den Bommelvolgens de van daar mede gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen MeeuwisJanse van ???t Oostende, j.m., geboren onder Sommelsdijk, ende wonende onder denBommel, met Jacomijntje Jacobs Noordhoeve, j.d., geboren onder de Oude Tonge,ende wonende op d???Oude Tonghsche reghtsgebiedt. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche geboden soo hier als op den Bommel volgens de van daargebraghte attestatie) in den houwelijken staat bevestight den 15. Novemb 1705.In margine stont: is ons gebleken, dat het reght op ???t trouwen soo in de Plaatals Oude Tonge s voldaan.

Den selfden dito zijn in de NieuweTonge volgens de van daar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen JacobGerritse Noorlander, j.m. onder het reghtsgebied van d???Oude Tonge, ende LijntjeJans van Tright, j.d., wonende in de N. Tongh. Met attestatie vertrokken na deN. Tong om aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogenbevestight worden den ii (doorgestreept) November 1705. In parenthesi van deattestatie stont (na dat bij attestatie van onse substituijt secretarisgebleken is, dat beijde het Staten reght voldaan hadden) en was de attestatieondertekent uijt naam des kerkenraats van de Nieuwe Tonge, P. van de Burgh.

Den 20. Novemb. 1705 zijn bij onsondertrouwt David Cornelisse Verboon, wed.r van Annitje Ariens, met TannitjeJans Matte, wed. van Jan Michielse, beijde wonende alhier. De geboden moetenook op den Bommel afgekondight worden, omdat den bruijdegom over 14 dagen opdes selfs grond noch gewoont heeft. Dese zijn alhier (na dat soo hier als opden Bommel) de geboden onverhindert gegaan waren, in den houwelijken staatbevestight den 16. Decemb. 1705. De acte was pro deo, ende ondertekent OudeTonge, den 20. Novemb. 1705, J. Anemaet.

Decemb.

Den 4. dito zijn alhier in denhouwelijken staat in ondertrouw opgenomen Johannes Schaap, j.m., geboortigh vanHertz van Nurood, met Jana Smits, wede. van Hendrik Schut, beijde wonendealhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestigt den 6. Januarij 1706. De acte was prodeo, ende ondertekent den 4. Decemb. 1705, Joh. Anemaet.

Den 26. Decemb. 1705 zijn bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen Jan Pieterse Osseweijer, j.m. van d???OudeTongh, met Willemijntje Theunisse Vink, j.d., geboortigh van de Plaat, beijdewonende alhier. De geboden moeten ook op den Bommel gegeven worden. Dese zijn(na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen soo hier als op den Bommelvolgens de van daar gebraghte attestatie gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 20. Januarij 1706. De acte van ondertrouw was pro deo, getekentOude Tonge, den 26. Decemb 1705, en onder stont Joh. Anemaet.

1706

Februarius

Den 12. dito zijn bij de predikantvan Dirkxlandt in wettigen ondertrouw opgenomen Arent Botjes, j.m., metJannitje Tempelaar, j.d. van Poortugaal, beijde woonaghtigh in Dirkxland. Desezijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren)den 2. Maart 1706 met attestatie vertrokken na Dirkslandt om aldaar in denhouwelijken staat bevestight te worden. In margine stont: het trouw reght isgebleken hier voldaan te zijn.

Den 13. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Pieter Ariaanse Burgemeester, laast wede. vanApolleuntje Crijns Vreeswijk, met Leentje Laurijssche Gestel, laast wede. vanOlivier Marinisse Osseweijer. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert in de kerke gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 28. Febr. 1706. De acte van ondertrouw was pro deo, getekentOude Tonge den 13. Feb. 1706, en onder stont Joh. Anemaet.

Den 20. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Engelbreght Meerman, j.m., geboortigh vanMiddelharnas, ende wonende aldaar, met Geertruijd Grond, j.d., geboortigh vanLeerdam, ende wonende alhier. Dese zijn de acte van ondertrouw medegegeven teneijnde de drie Sondaaghsche geboden ook in de kerke van Middelharnas moghenafgekondight worden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen soo hier als op Middelharnas volgens de van daar gebraghteattestatie onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den14 Maart 1706. De acte van de bruijd was van drie gulden, ende ondertekent den19. Feb. 1706, onder stont Joh. Anemaet. De acte van den bruijdegom was medevan drie gulden, ende ondertekent den 20. Feb. 1706, onder stont J.Groenendijk.

Den 27. Feb. 1706 zijn bij ons inondertrouw opgenomen Claas Jacobse Blaacq, wed.r van Annitje Pieters, metHuijghje Geleijns de Bruijne, j.d., geboortigh op de jurisdictie vanOoltgensplaat, ende wonende aldaar, ende zijn attestatie mede gegeven teneijnde de geboden aldaar in de kerk ook moghe afgekondight worden. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondagsche geboden, soo hier als op Ooltgensplaatvolgens de van daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in dehouwelijken staat bevestight geworden den 21. Maart 1706. De acte vanbruijdegoms zijde was pro deo, en ondertekent den 26. Febr. 1706, ende onderstont Joh. Anemaet. Die van de bruijd was ook pro deo, en ondertekentOoltgensplaat, den 27. Feb., ende onder stont G. van der Stel.

Den 9. April zijn bij ons inondertrouw opgenomen Jacob Hendriksche Noorlander, j.m., geboortigh vanMiddelharnas, ende wonende onder Melissant, met Jacomijna Bestenoom, j.d.,geboortigh op de jurisdictie van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Denbruijdegom zijn attestatien mede gegeven om sijn geboden ook te latenafkondigen in de kerken van Dirkxland ende Middelharnas. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche geboden, soo hier als op Dirkxland ende Middelharnas,onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight geworden den 2Meij 1706. De Staten penningen van bruijdegoms en bruijds zijde zijn hier tersecretarie voldaan, ijder met drie gulden, dus te samen ses gulden, volgens deacte van den secretaris, getekent Oude Tonge, den 9. April 1706, Joh. Anemaet.

Den 17. April zijn in ondertrouwopgenomen Paulus Willemse Oosterlingh, j.m., geboortigh van d???Oude Tongh, endewonende aldaar, met Neeltje Jillis van St. Anneland, j.d., geboortigh op d???OudeTongh, ende wonende op het reghtsgebied van de Nieuwe Tongh. Dese zijn alhier(na dat hare drie Sondaaghsche geboden, so hier als op de N. T., onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 9. Meij 1706. De acte vanbruijdegom ende bruijds zijde was pro deo, en getekent, actum Oude Tonge, den17. April 1706, onder stont Joh. Anemaet.

Den 1. Meij zijn in wettigenondertrouw opgenomen Cornelis??Duijvelaar, j.m., geboortigh van ???t Princeland, ende wonende aldaar, metCatharina Cool, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende alhier. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden, soo hier als op Princelandvolgens de van daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 30. Meij 1706. De acte van weder zijde wasdrie gulden, ende getekent actum Oude Tonge, den 1. Meij 1706, onderstont Joh.Anemaet.

Den 21. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Hendrikse van Sprundel, j.m., geboortighvan Bruijnisse, met Engeltje Egberts Poelman, j.d., geboortigh van de NieuweTonge, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert in de kerk afgekondight waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 13. Julij 1706. De acte van wederzijde was drie gulden.Actum op d???Oude Tong, den 21. Meij 1706, ende was ondertekent in absentie vanden secretaris Joh. Anemaat, Anna Anemaet.

Julij

Den 2. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Coenraad Meeuwse Sweres, j.m., met Hendrikje Machielvan der Ham, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 25. Julij 1706. De acte was van weder zijde pro deo, endeondertekent, actum O. Tonge, den 2 Julij 1706, onderstont Joh. Anemaet.

Augustus

Den 21. dito zijn in ondertrouwopgenomen Theeuwits Hendrikse Kocq, j.m., met Jacomijntje Hendrikse Oosterlingh,j.d., beijde geboortigh in de Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier(na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) den 12. Sept.1706 in den houwelijken staat bevestight. De acte was van weder zijde pro deo,ende ondertekent, actum O. Tonge, den 21. Aug. 1706, Joh. Anemaet.

Octob.

Den 15. Octob. zijn bij ons in ondertrouwopgenomen Jacob Sturk, j.m., geboren in den Briel, ende wonende aldaar, metAlida Ouwater, j.d., gebooren in ???s Gravenhage, ende wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen, soo hier als in den Brielvolgens de van daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 10. Novemb. 1706. De acte van den bruijdegomende ook die van de bruid was ijder van drie gulden. Actum Oude Tonghe, 15Octob. 1706, Joh. Anemaet.

Novemb. Den 19. dito zijn bij onsin wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Rocusse Hooghmoet, j.m., metPhilippina Antonisse de Later, wed. wijlen Willem de Waijer, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 8. December 1706. De actevan bruijdegom ende bruijds zijde was ijder drie gulden, actum Oude Tonge, den19. Novemb. 1706, onderstont Joh. Anemaet.

1707

Januarius

Den 14. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Cornelis Janse Taselaar, wed.r van Cornelia Pieters vanDijke, wonende in Dirkxland, met Maria Jillis Gemoedt, j.d., wonende alhier.Dese zijn attestatie mede gegeven ten eijnde de geboden in Dirkxland soudenworden afgekondight. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodensoo hier als in Dirkxland volgens de van daar gebraghte attestatie onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 2. Feb. 1707. De acte vanden bruijdegom was pro deo, ende ondertekent Dirkxland den 13. Jan. 1707, endeonderstont Van Dam, clercq, in absentie van den secretaris, T. Valand. Ende deacte van den bruijd was mede pro deo, ende ondertekent den 14. Jan. 1707, Joh.Anemaet.

Februarius

Zijn bij de kerkenraad vanMiddelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Michielse, wed.r van MariaWillems, wonende onder het reghtsgebied van d???Oude Tonge, met Jannitje Philipsvan der Wal, j.d., wonende onder het reghtsgebied van Middelharnas. Den datumvan den ondertrouw is hier niet uijt gedrukt, omdat het inde afgegevenattestatie niet was bij geschreven. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen, soo hier als op Middelharnas volgens de van daargebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 6. Maart 1707. De acte van de bruijdegom was pro deo, endegetekent, Groenendijk. De acte van de bruijd was pro deo, ende getekent, J.Anemaet.

Maart

Den 11. dito zijn alhier inondertrouw opgenomen Gerrit Jacobse Wever, j.m., geboortigh van de Nieuwe Tongh,ende wonende aldaar, met Ariaantje Jans Fransman, j.d., geboortigh van d???OudeTonge, ende wonende alhier. Dese zijn attestatie mede gegeven na de NieuweTongh ten eijnde de drie Sondaaghsche voorstellingen ook aldaar in die kerkemoghten afgekondight worden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen, soo hier als op de Nieuwe Tonge volgens de van daar gebraghteattestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den10. April 1707. De acte van de bruijdegom en bruijd was pro deo, ende wasgetekent, actum Oude Tonge, den 11 Maart 1707, en onderstont Joh. Anemaet.

Den 19. dito zijn in ondertrouwopgenomen Willem Gerrit Huberts, j.m., geboortigh van den Bommel, endeHendrikje Jacobs Spoel, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende alhier.Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen in de kerk onverhindertwaren afgekondight) in den houwelijken staat bevestight geworden den 10. April1707. De acte van beijde was pro deo, actum Oude Tonge, den 18. Maart 1707,onder stont Joh. Anemaet.

April

Den 1. dito zijn in Dirkxland inondertrouw opgenomen Theunis Jansz de Waijer, j.m., met Eva Willems, j.d.,beijde wonende onder de jurisdictie van Dirxland. Omdat den bruidegom nochonlanghs hier gewoont hadde, zijn de voorstellingen alhier ook gecondightgeworden. Met attestatie vertrokken na Dirkxland om aldaar in den houwelijkenstaat (voor soo veel ons aan gaat) te mogen bevestigt worden. In marginestondt: ???s Lands reght op ???t trouwen is in Dirkxland ter secretarie voldaan.

Den 8. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Slis, j.m., geboortigh van d???Oude Tongh, metAriaantje Schutters, j.d., geboortigh van Claaswaal, beijde wonende alhier.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight geworden den 1. Meij 1707. Deacte van bruijdegom en bruijds zijde was pro deo, getekent den 8. Apr. 1707,onderstont Joh. Anemaet.

Den selfden dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Jacob Adriaansche Koningh, j.m., met Aagje CornelisBernaat, j.d., beijde geboortigh van d???Oude Tongh, wonende aldaar. Dese zijn(na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight geworden den 1. Meij 1707. De acte van bruijdegomen bruijds zijde was pro deo, getekent den 8. Apr. 1707, onderstont Joh.Anemaet.

Den selfden dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Jacob Gerrits Lodder, wed.r van Ariaantje JaspersVreeswijk, met Grietje Hendrikx Pallant, wed. van Jan Ghielse van der Ham,beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 1. Meij1707. De acte van bruijdegom en bruijds zijde was pro deo, getekent den 8. Apr.1707, onderstont Joh. Anemaet.

Zijn tot Swartewaal in ondertrouwopgenomen Pieter Cornelisse Kievidt, wed.r van Maijke Ariens Dikhuijse, wonendeop de Oude Tonghsche jurisdictie, met?? LenaLeenderts Gauswaart, j.d., wonende op Claaswaal. Dese attestatie van denschoolmeester aldaar door order van de kerkenraad geschreven zijnde (vermitsdie plaats vacerende was) was sonder datum, ende daarom is den datum hier ookniet uijtgedrukt. Met attestatie vertrokken na Claaswaal om aldaar (soo veelons aangaat) in den houwelijken staat mogen bevestight worden den 24. Apr.1707. De acte van de bruijdegoms zijde was pro deo, ende getekent den 8. Apr.1707, onderstont Joh. Anemaet.

Den 15. April 1707 zijn bij ons inondertrouw opgenomen Leunis Ghielse van der Ham, j.m., geboortigh van de OudeTonge, ende wonende aldaar, met Cornelia Jans Bout, j.d., geboortigh van deNieuwe Tongh. Dese zijn ook attestatie mede gegeven ten eijnde hare drieSondaaghsche voorstellingen in de Nieuwe Tonge mede afgekondight moghtenworden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen, soohier als op de Nieuwe Tongh volgens de van daar gebraghte attestatie,onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 8. Meij1707. De acte van bruijdegoms ende bruijds zijde was pro deo, getekent den 15.Apr. 1707, en onderstont Joh. Anemaet.

Junij

Den 17. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Cunjaart Adriaansz Moijert, j.m., met Jacomijntje Goversde Rijke, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan zijn) den 10. Julij in den houwelijkenstaat bevestight geworden. De acte van bruijdegoms ende bruijds zijde was vandrie gulden, dus te samen ses gulden, getekent den 17. Junij 1707, ende onderstont Joh. Anemaet.

Den 10. Septemb. zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Claas Borreman, wed.r van Maijtje Crijns, metMaggeltje Jans Ruijter, wed. van Adriaan Geertse van Meer, beide wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) den 21. dito in den houwelijken staat bevestightgeworden. De acte van bruijdegom ende bruijd was pro deo, getekent den 10.Sept. 1707, onderstont Joh. Anemaet.

1708

Den 20. Januarij zijn op den Bommelin ondertrouw opgenomen Willem Kotvis, wed.r van Maijtje Jans Thoen, wonendealhier, met Saartje Cornelis van der Plas, wed. van Steven Gijsbertsche Sleght,wonende op den Bommel. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenalhier onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na den Bommel omaldaar in den houwelijken staat bevestight te worden, 7 feb. 1708. De acte wasvan bruijdegoms zijde pro deo.

Februarij

Den 3. dito zijn op de Nieuwe Tonghin wettigen ondertrouw opgenomen Hugo Cornelisse Komptebedde, j.m., wonende opde jurisdictie van de Oude Tonge, met Marij Bastiaansch Kreeft, j.d. in deNieuwe Tonge. Met attestatie vertrokken na de Nieuwe Tonge (om aldaar in denhouwelijken staat bevestight te worden), den 27 feb. 1708. Het slandsgereghtigheijdt was van beide voldaan, getekent, P. van der Burgh.

Den 16. Feb. 1708 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Zegerse van der Velde, wed.r van Lijdia JansGestel, wonende op Herkingh, met Maria Jans Meijers, j.d., geboortigh vand???Oude Tonge, ende wonende op des selfs reghtsgebiedt. Dese zijn (na dat haredrie Sondaaghsche geboden, soo hier als op Herkingh volgens de van daargebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) den 11. Maart 1708 in denhouwelijken staat bevestight. De acte van bruijdegom ende bruijd was pro deo,getekent den 16. Feb. 1708, onderstont Joh. Anemaet.

Augustus

Den 17. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Pieter Jacobse Blankert, laast wed.r van Neeltjede Hondt, met Maijtje Hendrikx Vlasblom, laast wed. van Everardt Pieterse,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 9. Sept. 1708. De actevan bruijdegom en bruijd was pro deo, getekent den 17. August. 1708, onderstontJoh. Anemaet.

Octob.

Den 26. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Jacobus Laurensch Stellenaar, wed. van Lena GerritsComans, geboren ende gewoont hebbende op den Bommel, ende nu met deOostindische retourschepen thuijs gekomen, met Lena Hubreghts van Westerom,geboren op d??? Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 14. Novemb. 1708. De acte van wederzijde was pro deo, getekentden 26. Octob. 1708, onderstont Joh. Anemaet.

1709

Januarius

Den 18. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Putten, j.m., geboren in Dirkxlandt,met Anna Wittekoek, j.d., geboren op de jurisdictie van d??? Oude Tonge, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare geboden, soo hier als inSommelsdijk (daar den bruijdegom laast gewoont hadde) volgens de van daargebraghte attestatie onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 13. Feb. 1709. De acte van ondertrouw van bruijdegom endebruijds zijde was pro deo, en was getekent, actum Oude Tonge, den 18 Jan. 1709,ende was getekent Joh. Anemaet.

April

Den 5. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jillisse van St. Annelandt, j.m.,geboortigh op d??? Oude Tonge, met Maijtje Leenders de Jonge, j.d., geboortighvan Ooltgensplaat, beide wonende alhier. De geboden ten opsighte van de bruijdtzijn mede afgekondight op den Bommel, alsoo daar nogh binnen den gestelde tijdtgewoont hadde. Den 5. Meije zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen, soo hier als op den Bommel volgens de van daar gebraghteattestatie, onverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte in den houwelijken staadtbevestight geworden. De acte van ondertrouw van bruijdegom ende bruijds zijdewas pro deo, en was getekent Oude Tonge, den 5. April 1709, ende was getekentJoh. Anemaet.

Den 12. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Jobse van Stelle, j.m., geboortigh van d???OudeTonge, ende wonende aldaar, met Annitje Jacobs van der Weel, j.d., geboortighvan d??? Oude Tonge, ende wonende tot Sommelsdijk, soo dat de geboden tenopsighte van de bruijdt ook moeten afgekondight worden in de kerke van Sommelsdijk.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen, soo hier als opSommelsdijk volgens de van daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight voor de gemeijnte den 5. Meij 1709.De acte van ondertrouw van bruijdegom ende bruijdt was pro deo, getekent actumden 12. April 1709, en lager stont Joh. Anemaet.

In Maart zijn bij Johannes Vossius,v. d. m., in Claaswaal in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Thomas vanDijke, j.m. van d???Oude Tonge, met Hendrikje Jans Schutter, j.d. van Claaswaal,na dat een acte pro deo aan sijn Eerw. van bruijdegom ende bruijdts zijdevertoont was. Dese, hebbende alhier gehadt haar drie Sondaaghschevoorstellingen, zijn vertrokken met attestatie na Claaswaal om aldaar in denhouwelijken staat bevestight te worden den 13. April 1709. De acte vanbruijdegom ende bruijd was pro deo.

Den 30. April zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Arent Hendriksche Oosterlingh, j.m., met LijsbethAndries Wittekoek, j.d., beijde geboortigh van de Oude Tonge, ende wonendealdaar. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 19. Meij 1709. De actevan bruijdegom ende bruijd was pro deo, getekent, actum op d???Oude Tonge, den 30April 1709, ende lager stont Joh. Anemaet.

Septemb.

Den 6. dito zijn in ondertrouw bijde kerkenraad opgenomen Mr. Rocus Hooghmoet, wed.r van Barbara Maartens, metEmmetje Trompert, wed. van Antonij Morus, beijde wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden in de kerk onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat den 27. Sept. 1709 in de consistoriekamer na deproefpredikatie bevestight. De acte van admissie was voor bruijdegom ende debruijdt ijder drie gulden. Actum Oude Tonge, den 6. Sept. 1709, ende wasondertekent, Johan Anemaet.

Den 21. Septemb. zijn in ondertrouwopgenomen Leendert Willems Overdijke met Heijltje Crijns Vreeswijk, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight, den 6. Octob.1709. De acte van weder zijde was pro deo, ende getekent den 7. Aug. 1709, endewas getekent, Leendert Willems Overdijke, sonder de naam van de hr. secretarisJohan Anemaet.

Octob.

Den 10. dito zijn in ondertrouwopgenomen Johannes Meeusche Sweers, j.m., met Pleuntje Claas Jongeboer, j.d.,beijde geboortigh ende wonende alhier. Edoch alsoo de bruijt onlanghs gewoontheeft op de Stadt, sullen de houwelijksche voorstellingen ook aldaar nevens onsafgekondight moeten worden, waartoe haar attestatie van ondertrouw is medegegeven. Dese zijn alhier (na dathare geboden, soo hier als op den Bommel volgens de van daar gebraghteattestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den10. Novemb. 1709. De acte van wederzijde was pro deo, ende getekent I. M. S.,ende onderstont Oude Tonge, den 10. Octob., Joh. Anemaet.

Den 2. November 1709 zijn bij dekerkenraad van den Bommel in ondertrouw opgenomen Gillis JacobseBuijtenmichiel, j.m., geboren in de N. Tongh, met Jannitje Ariens Flodijp,j.d., geboren onder den Bommel, ende beijde wonende aldaar. Dese zijn (na dathare drie Sondaaghsche voorstellingen in onse kerke onverhindert gegaan waren,attestatie mede gegeven ten eijnde de selvige (soo veel ons aangaat) in denhouwelijken staat moghten bevestight worden. De acte van admis was pro deo engetekent Ooltgensplaat, den 2 Novemb. 1709, ende ondertekent, J. de Jongh.

1710

Maart

Den 14. dito zijn tot Middelharnasin ondertrouw opgenomen Jan Janse van der Vlier, wed.r van Ariaantje Paulus,wonende onder het reghtsgebiedt van Middelharnas, met Heijltje Jans van Roije,j.d. van de N. Tongh, wonende onder het reghtsgebiedt van d???Oude Tonge. Desehebben hier haar drie Sondaaghsche voorstellingen in onse kerke onverhindertgehadt, soo dat de selvige (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staatmogen bevestight worden, tot welken eijnde haar attestatie na Middelharnas ismede gegeven, te weten den 6. April 1710, ende is gehaalt den 8. dito. Inmargine stont: Hebbende haar aangegeven als om ???t reght van ???t gemeene landtvan trouwen te betalen, ende was getekent in absentie van den predikant vanMiddelharnas bij mij als ouderlingh, J. Bilderbeecq.

Den 12. dito zijn totHoedekenskerke in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Johannisse de Ruijter,j.m. van d???Oude Tonge, met Neeltje Marinisse Verschure, j.d. vanHoedekenskerke. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhieronverhindert gegaan waren) attestatie mede gegeven na Hoedekenskerke ten eijndede selvige aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat moghtenbevestight worden. Den 6. April 1710. De acte van bruijdegom ende bruijdt waspro deo, getekent Oude Tonge, den 22 . maart 1710, ende onderstont Joh.Anemaet.

Den 28. Dito zijn op Dirkxlandt inwettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Janse Meijer, j.m., met Maijtje Franke,j.d., beijde wonende op ???t reghtsgebiedt van Dirxland, dog vermits denbruidegom onlanghs noch op d???Oude Tonge gewoont heeft, moeten ook hier degeboden afgekondight worden. Dese zijn den 13. April tussen beijde depredikatien attestatie mede gegeven ten eijnde de selvige in den houwelijkenstaat op Dirkxlandt (soo veel ons aangaat) moghten bevestight worden. Inmargine stont: N.B. het trouwreght is voldaan, J. Kemp.

April

Den 4. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Paren, wed.r van Goedlief WillemsSloothoek, met Pietertje Jillis van St. Annelandt, j.d., geboortigh op d???OudeTongh, beide wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestightden 21. April 1710. De acte van bruijdegom ende bruijdt was pro deo, getekentOude Tongh, den 4. April 1710, onderstont Joh. Anemaet.

Den 4. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Theeuwitz Pieterse Droger, j.m., geboortigh vand???Oude Tongh, met Anna Reijniers Trompert, j.d., geboortigh van Saarloos, endedeselfde bruijdt nogh onlanghs tot Saarloos gewoont heeft, soo moeten ook dehouwelijksche voorstellingen aldaar geschieden, tot welken eijnde haarattestatie van ondertrouw is mede gegeven. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen, soo hier als tot Charlois, onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestight den 4. Meij 1710. De acte vanbruijdegom ende bruijdt was pro deo, getekent Oude Tongh, den 4. April 1710,onderstont Joh. Anemaet.

Den 5. dito zijn op Herkinge bij deE. kerkenraad in ondertrouw opgenomen Abraham Clase Groenendjk, wed.r vanLisjbeth Jacobs Heijnsdijk, wonende alhier, met Ariaantje Bastiaans Creeft,j.d., geboortigh van Dirkxlandt, wonende tot Herkinge. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche voorstellingen, soo hier als op Herkinge, onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 4. Meij 1710. De acte vanden bruijdegom was pro deo, getekent Oude Tongh, den 5. April 1710, onderstontJoh. Anemaet. In margine stont: Het biljet van aangevinge bij de bruijt gedaan,is tot Herkinge berustende, A. van den Bos.

Den 11. dito zijn op Herkinge inondertrouw op genomen Theuwits Ariaansche Droger, j.m., geboortigh endewoonaghtigh in d???Oude Tonge, met Annitje Bouwens, j.d., geboortigh in d???OudeTonge, ende woonaghtigh tot Herkinge. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen, soo hier als op Herkinge, onverhindert gehadthadden, in den houwelijken staat bevestight den 4. Meij 1710.?? De acte van den bruijdegom was pro deo, endeonderstont in absentie van den secretaris, T. Kasteel, ende in margine stont:het biljet van aangevinge om te trouwen bij de bruijdt onder classis van nihilgedaan, is tot Herkinge berustende, A. van den Bosch.

Den 11. dito zijn in wettigeondertrouw opgenomen Adrianus Moritz, j.m., geboortigh van d???Oude Tongh, metLijntje Cents Stadthoek, j.d., geboortigh van de Stadt, beijde wonende alhier.De voorstellingen moeten ook op den Bommel van wege de bruijdt op den Bommelgepubliceert worden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen, soo hier als op den Bommel, onverhindert gegaan waren) in deconsistorie ten overstaan van de kerkenraadt alhier in den houwelijken staatbevestight. De acte van admis van bruijdegom ende bruijdts zijde was ijder driegulden, dus te samen ses gulden, en was getekent den 11. April 1710, onderstontJoh. Anemaet.

Den 11. dito zijn alhier in wettigeondertrouw opgenomen Antonij Jansche Lijburgh, j.m., geboortigh van d???OudeTonge, met Pieternelle Cornelis Voorbeijtel, j.d., geboortigh van Sommelsdijk,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestightden 4. Meij 1710. De acte van bruijdegom ende bruijt was pro deo, en onderstontJoh. Anemaet.

Den 11. dito zijn op den Bommel inwettige ondertrouw opgenomen Jacob Pietersche de Koningh, j.m., geboren in deOude Tonge, met Theuntje Leunis van der Magh, j.d., geboren op den Bommel,wonende den bruijdegom alhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) om in den houwelijken staat bevestight te mogenworden, attestatie, van de hare geboden onverhindert waren gegaan, mede gegevenden 2. Meij 1710. De acte van de bruijdegoms zijde was pro deo, onderstont Joh.Anemaet. De acte van de bruijt was insgelijks pro deo, onderstont in absentievan den secretaris, bij mij schout, Johan Mijs, 1710.

Den 17. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Paulus Hendriksche Oosterlingh, j.m., met Tannitje Samuelsde Roos, j.d., beijde geboortigh op d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Desezijn?? (na dat hare drie Sondaaghschegeboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 11.Meij 1710. De acte van admis van bruijdegom ende bruijdts zijde was pro deo,onderstont den 15 April 1710, Joh. Anemaet.

Den 17. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Cornelis Jacobsche Croon, j.m., geboortigh op Heenvliedt,ende wonende op den Bommel, met Neeltje Jillis Verbeecq, j.d., geboortigh vand???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden, soo hier als op den Bommel volgens van daar gebraghteattestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den25. Meij 1710. De acte van admis was pro deo, in dato den 16. April 1710, enonderstont Joh. Anemaet. En die van de bruijdt was ook pro deo, in dato den 16.April 1710, ende ondertekent in absentie van den secretaris, Johan Mijs.

Den 19. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Samuelsche van Strate, wed.r van JannitjeCornelis Fransman, met Grietje Hendrikx Vleerboom, j.d., geboren op d???OudeTonge, ende beijde wonende aldaar. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat, denbruijdegom siek zijnde, voor het bedt, met kennisse van de schout, ende terpresentie van de kerkenraet, bevestight worden. De acte van bruijdegom endebruijdts zijde was pro deo, onderstont den 19. April 1710, Joh. Anemaet.

Cornelis Arentsche Wittekoek, j.m.,geboortigh in d???Oude Tonge, met Commertje Tobias, j.d, geboortigh onder de N.T., ende wonende onder Ooltgensplaat, zijn in ondertrouw opgenomen opOoltgensplaat bij de E. kerkenraad den 15. Junij 1710. Dese zijn (na dat haredrie Sondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren) met attestatievertrokken na Ooltgensplaat om aldaar in den houwelijken staat (soo veel onsaangaat) bevestight te mogen worden. De actens souden geweest zijn van beijden,soo van de Plaat als van hier, pro deo, na het getuijgen van den bruijdegomsstiefvader Theunis Willemse Kootsak, want Hieronimus Leendertse ende BastiaanSpecht, ouderlingen op de Plaat, hadden in haar attestatie van de attestatienvan de Staten penningen geen gewagh gemaakt.

Jacob Jobse van der Veer, j.m. inNiemandsdorp, is met Pieternelle Leenderts Hertog,, j.d. van ???s Gravendeel, inNiemandsdorp in wettigen ondertrouw opgenomen, en moeten dese drievoorstellingen ten opsighte van den bruijdegom alhier ook afgekondight worden.Dese zijn met attestatie vertrokken (na dat hare drie Sondaghschevoorstellingen alhier onverhindert gegaan waren) na Niemandsdorp om aldaar (sooveel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen bevestight worden den 25.Octob. 1710. De acte van den bruijdegom was pro deo, en getekent O.T., den 27Sept. 1710, onder stont Joh. Anemaet. En die van de bruijd was ook pro deo,getekent, 24 Sept. 1710, onder stont W. Bijdemont.

Novemb.

Den 21. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Cornelis Dirksche Snijders, wed.r van Marij CornelisBernaat, met Adriaantje Jans van Stelle, beijde wonende op dese jurisdictie.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 10. Decemb. 1710. De actevan admis van weder zijde was pro deo en getekent, actum Oude Tonge, den 21.Novemb. 1710, onderstont Joh. Anemaet.

Den 28. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Leendertse Braber, laast wed.r vanNeeltje Roelands van den Bosch, met Neeltje Ariens van Westerom, j.d., beijdewonende alhier, edogh alsoo de bruijd nogh binnen ???sjaars gewoont heeft opDirkxland, sal ook van daar attestatie van dat de geboden onverhindert gegaanzijn, moeten afgelevert worden. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschegeboden, soo hier als op Dirkxland volgens de van daar gebragte attestatie,onverhindert gegaan waren) in den houwelijkens staet bevestigt den 17 Decemb.1710.?? De acte van admis van wederzijdewas pro deo, en getekent, actum Oude Tonge, den 28 Novemb. 1710, onderstontJoh. Anemaet.

1711

Januarij

Den 2. Januarij zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Arij Claasse Meeldijk, laast wed.r. van AagjeCornelis van der Meijden, met Betje Theunis Vos, laast wed. van Jacob van derWeel, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigtden 21. Jan. 1711. De acte van bruijdegom ende bruijt was pro deo, en wasgetekent den 2. Jan. 1711, onderstont Joh. Anemaet.

Den 6. Februarij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Teeuwisse Droger, wed.r van Arentje Jobsvan Beecq, ende Geertruijd Wiltschut, laast wed. van Theunis Sprand, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx voor de gemeijnte tesamen gebonden den 25. Feb. 1711. De acte van bruijdegom ende bruijt was prodeo, actum Oude Tonge, den 6. Feb. 1711, onder stont letters B T, heeft gesetBastiaan Teeuwisse Droger.

Den 20. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hubregt van der Croon, wed.r van PieternelleBouwers, wonende in Middelharnas, met Neeltje Davids van St. Annelant, wed. vanJohannes Moris, wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen, soo alhier als op Middelharnas volgens de van daar gebragteattestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 11.Maart 1711. De acte van bruijdegom ende bruijd was ijder van drie gulden, enwas getekent, actum op d???Oude Tonge, den 20. Feb. 1711, onderstont Joh.Anemaet.

Den 27. Feb. is ons overgegeven deattestatie van Adriaan Pietersche Smit, j.m. van Ossendregt, met CorneliaWillems, j.d. van Stabroek, dat de selvige den 24. Januarij in den houwelijkenondertrouw aldaar waaren opgenomen, ten eijnde de drie Sondaaghschevoorstellingen (alsoo den bruijdegom nog onlanghs op d???Oude Tonge gewoontheeft) ook alhier in de kerke mogte gegeven worden. Dese zijn den 16 Maart 1711attestatie toegesonden dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhieronverhindert gegaan waren, ende dat (soo veel ons aangaat) de selvige totOssendregt in den houwelijken staat mogten bevestigt worden.

Den 28. Feb. 1711 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Paulus Cornelisse Vreeswijk, j.m., met MariaGijsberts Casteleijn, j.d., beijde geboortig van d???Oude Tonge, ende wonendealdaar. Dese zijn, na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindertgegaan waren, in den houwelijken staat bevestigt den 22. Maart 1711. De actevan bruijdegom ende bruijd was ijder van drie gulden, ende was getekent, actumop d???Oude Tonge, den 28. Feb. 1711, onderstont Joh. Anemaet.

Den 1. Mei 1711 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Willem Aardsche de Haas, wed.r van JannitjeCornelis Vreeswijk, met Arentje Adriaans Broeder, j.d., geboortig van d???OudeTonge, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigtden 24. Mei 1711. De acte van bruijdegom ende bruijdts zijde was voor ijderdrie gulden, dus te samen ses gulden, ende was getekent, actum Oude Tonge, den1. Mei 1711, ende onder stont Joh. Anemaet.

Den 8. Meij 1711 zijn bij de E.kerkenraad van d???Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Hendrik Willemse Hartman,wed.r van Marijtje Willems Oosterlingh, met Neeltje Pieters Gebuijs, j.d.,beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat alhier hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigtden 25. Meij 1711. De acte van bruijdegom ende bruijds zijde was pro deo, endegetekent, actum Oude Tonge, den 8. Meij, onderstont Joh. Anemaet.

Den selfden dito zijn bij dekerkenraad van d???Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Jacob Willemse Kootsak,j.m., geboortig onder den Bommel, met Maijtje Jans van St. Anneland, laast wed.van Abraham van der IJl, beijde wonende alhier. Dese zijn (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestigt den 25. Meij 1711. De acte van bruijdegom ende bruijds zijde wasijder van drie gulden, dus voor beijden ses gulden, en was getekent, actum OudeTonge, den 8. Meij 1711, onderstont Joh. Anemaet.

Augustus

Den 25. Julij zijn tot Cortgeen inhouwelijkschen ondertrouw opgenomen Jacob Pietersche Bisschop, geboortig opd???Oude Tonge, met Josina Kursinghs, j.d. van Cortgeen, ende vermits denbruijdegom nog binnen ???s jaars alhier gewoont heeft, soo moeten devoorstellingen ook alhier afgekondigt worden. Dese zijn attestatie medegegevenden 23. Augusti, dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhier onverhindertgegaan waren, ende dat sij derhalven (soo veel ons aangaat) in den houwelijkenstaat mogten bevestigt worden. De acte van bruijdegom ende bruijds zijde waspro deo, en was getekent Oude Tonge, den 8. Augusti 1711, onderstont Joh.Anemaet.

Den 28. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Commer Janse van St. Annelandt, wed.r vanCornelia Pieters Braber, wonende op den Bommel, met Jacomijntje de Rijk, wed.van Cunjert Adriaansche Moijert, ende zijn ook attestatie mede gegeven om dedrie houwelijken voorstellingen op den Bommel nevens ons te laten afkondigen.Dese zijn alhier (na dat hare geboden soo hier als op den Bommel volgens vandaar gebraghte attestatie onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 18. Octob. 1711. De acte van admis tot den ondertrouw vanbruijdegoms zijde was drie gulden, ende was getekent Ooltgensplaat, den 28.Aug. 1711, onderstont De Jongh, ende die van de bruijd was ook van drie gulden,ende was getekent op d???Oude Tonge, den 28. Aug. 1711, onderstont Joh. Anemaet.

Septemb.

Den 11. dito is in ondertrouwopgenomen Cornelis van Gelder, j.m., geboren alhier, met Jannitje DavidsBakker, j.d., geboren onder de Stadt aan ???t Haringvliet, beijde wonende alhier.Dese zijn attestatie medegegeven na de Stadt, opdat de houwelijksche voorstellingenook aldaar in de kerke ten opsighte van de bruijdt moghten afgekondight worden.Dese zijn alhier (na dat hare Sondaaghsche voorstellingen, soo hier als op deStadt volgens attestatie van daar, onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 11. Octob. 1711. De acte van den bruijdegomwas pro deo, en ondertekent, Joh. Anemaet, ende die van de bruijt was ook prodeo, en ondertekent, actum Stadt, den 6. Sept. 1711, Vandenhouve.

1712

Januarij

Den 15. dito zijn in ondertrouwopgenomen Bastiaan Dirksche Wiltschut, j.m., geboortigh op d???Oude Tonge, metRebecca Hutte, j.d., geboren in Middelharnas, beijde wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren)in den houwelijken staat bevestight den 3. Februarij 1712. De acte vanbruijdegom ende bruijdt was pro deo, ende getekent Oude Tonge, den 15. Januarij1712.

Den 22. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Classe de Hondt, j.m., met MariaHooghmoet, beide geboortigh van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren)in den houwelijken staat bevestight den 10. Februarij 1712. De acte vanbruijdegom ende bruijdt was ijder drie gulden, ende was getekent Oude Tonge,den 22. Jan., ende onderstont Joh. Anemaet.

Februarius

Den 19. dito zijn in wettigenondertrouw bij ons opgenomen Gillis Voordijk, wed.r van Geertruijdt Jacobs, metLena Gerrits Verdonk, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, beijde wonende alhier.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 6. Maart 1712. De actevan den bruijdegom ende bruijdt was pro deo, ende getekent Oude Tonge, den 19.Feb. 1712.

Den 19. dito zijn in de NieuweTongh in ondertrouw opgenomen Jan Janse van Kelsenbergh, wed.r. van AnnekePieters, met Maria Bastiaansche Deugt, wonende beijde in de N. T. Metattestatie vertrokken na de N. T. om aldaar in den houwelijken staat te mogenbevestight worden. De attestatie die daartoe vereijst werdt, is vertoont aan D.Theodor van den Houten volgens sijn certificatie in dato den 19. Feb. 1712.

April

Den 9. dito zijn bij de predikantvan Dirkxlandt in ondertrouw opgenomen Willem Gillisse, j.m., wonende in d???OudeTonge, met Marij van Campen, wonende onder het reghtsgebiedt van Dirkxlandt.Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert alhier gegaanwaren) met attestatie vertrokken na Dirkxlandt om aldaar (soo veel ons aangaat)in den houwelijken staat bevestight mogen worden den 30. April 1712. Deattestatie hier toe vereijst, was van de bruijdegoms zijde pro deo, ende in deattestatie van den predikant stont in margine van wegen de bruijt: Hettrouwreght is hier voldaan.

Augustus

Den 12. dito is Jacob Janse Cocq,j.m., woonaghtigh onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, ende Mensje Cornelisvan Paren, j.d., geboortigh ende woonaghtigh alhier, bij de E. kerkenraadt inondertrouw opgenomen. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden,soo hier als op den Bommel volgens van daar gebraghte attestatie, onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 28. Augustus 1712. Deacte van wederzijde is geweest pro deo.

October

Den 7. dito zijn tot Sommelsdijk inondertrouw opgenomen Leendert Pietersche van den Bergh, j.m., met CorneliaFrans Oldenbergh, wed. van Gabriel Paltz, wonende onder de jurisdictie vanSommelsdijk, edogh derhalve den bruijdegom nogh binnen ???t jaar gewoont hadde opde jurisdictie van d???Oude Tonge, soo moeten de drie Sondaaghsche geboden ookalhier afgekondight worden. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen alhier onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken naSommelsdijk om aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogenbevestight worden, datum den 23. Octob. De acte van bruijdegom ende bruid waspro deo, ende getekent actum Oude Tonge, den 8. Octob. 1712.

November

Den 25. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Noorthoeve, j.m. van Middelharnas, metMaria Rocus Hooghmoet, wed. van Cornelis de Hondt, beijde wonende alhier. Edoghdewijle den bruijdegom nogh binnen ???t jaar gewoont heeft tot Middelharnas, soomoeten ook aldaar de geboden nevens ons afgekondight worden, tot welken eijndehaar attestatie van ondertrouw is medegegeven. Dese zijn (na dat hare drieSondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren) met attestatie gegaan naMiddelharnas om aldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aangaat) te mogenbevestight worden. De acte van bruijdegom ende bruijds zijde was ijder van driegulden, dus te samen ses gulden, ende was getekent den 25. Novemb. 1712, endeonderstont Joh. Anemaet.

Decemb.

Den 31. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Jan Jansche van der Vliedt, laast wed.r van Hilletje Jansvan Roijen, met Barbara Willems de Jongh, laast wed. van Jacob Theunisse vanCruijslandt, beijde wonende op de jurisdictie van d???Oude Tonge. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 18. Jan. 1713. De acte van bruijdegom endebruijdt zijde was pro deo, ende getekent Oude Tonge, den 31. Decemb. 1712, endeonderstont: dit is het x merk bij Jan Janse van der Vliedt, gestelt inpresentie van mij, secret., Joh. Anemaet.

1713

April

Den 7. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Dirksche Wiltschut, wed.r van RebeccaJans Heute, met Maria Joost van St. Anneland, j.d., geboortigh van Breda,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 30. April1713. De acte van wederzijde was pro deo, en was getekent den 7. April 1713,onderstont Joh. Anemaet.

Den selfden dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob Romboutz, j.m., geboortigh van de NieuweTonge en wonende aldaar, met Jannitje Thomas van Dijke, j.d., geboortigh opd???Oude Tonghe, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen, soo hier als op de N. Tongh volgens attestatie,onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 30. April1713. De acte van wederzijde was pro deo, en was getekent den 7. April 1713,onderstont Joh. Anemaet.

Den 7. April 1713 zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Aart Cornelisse van der Ham, j.m., geboortigh vand???Oude Tonge, ende wonende aldaar, ende Lijntje Cornelis Verweij, j.d.,geboortigh in de Nieuwe Tonge, ende wonende alhier. Dese zijn alhier (na dathare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestight den 7. Meij 1713. De acte van wederzijde was pro deo, en wasgetekent den 7. April 1713, onderstont Joh. Anemaet.

Den 14. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Willem Hendriksche van der Stam, j.m., geboortighvan d???Oude Tonge, met Leentje Cornelis Bakker, j.d., geboortigh van de Stad,ende beijde wonende alhier. Dese zijn alhier in den houwelijken staatbevestigt, na dat hare drie Sondaghsche voorstellingen onverhindert gegaanzijn. De acte van wederzijde was pro deo, ende was getekent den 13. April 1713,onderstont Joh. Anemaet.

Den 15. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Stoffel Blanke, j.m., geboortigh van Willemstadt,met Johanna van Toren, j.d., geboortigh van de Lage Swaluwe, beijde wonendealhier. Dese zijn attestatie mede gegeven, dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert alhier gegaan waren, ende derhalven op de Swaluwe in denhouwelijken staat wel moghten bevestight worden, voor soo veel ons aangaat,datum den 3. Meij 1713. De acte van wederzijde was pro deo, ende was getekentden 15. April 1713, onderstont Joh. Anemaet.

Den 21. April 1713 zijn op denBommel in wettigen ondertrouw opgenomen Rombout Johannisse Duijndam, j.m.,geboren onder de Nieuwe Tonge, met Annitje Jacobs Coert, j.d., geboortigh onderden Bommel, en beijde wonende aldaar, edogh dewijl den bruijdegom nog onlanghsgewoont heeft alhier, soo werd versoght dat de geboden alhier mede mogenafgekondight worden. Dese zijn attestatie gegeven na den Bommel om aldaar (sooveel ons aangaat) in den houwelijken staat bevestight te worden. De acte vanadmis tot den ondertrouw was aan den predikant van den Bommel vertoont volgenssijn attestatie, getekent datum op den Bommel den 21. April 1713, endeonderstont Corn. Vreeswater, v.d.m.

Junij

Den 2. dito zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Eeuwout Pieterse Tamboer, wed. van Hilletje Pieters Groenewegh(die door Jan Tobak alhier geexecuteert ende met twee van hare kinderenvermoort was) met Susannetje Hendrikx Wijnwaat, wed. van Johannes Pieterse deRuijter, beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestightden 23. Junij 1713. De acte van admis tot den ondertrouw was pro deo, ende wasgetekent den 2. Junij 1713, onderstont Joh. Anemaet.

Julij

Den 8. dito is bij de kerkenraadvan de N. Tongh in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Bouwense Sloothaak,j.m., geboortigh in de Oude Tonge, met Cornelia Cornelis Vlamingh, j.d.,geboortigh onder de O. Tonge, en beijde wonende in de N. Tongh. Dese zijn (nadat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhier onverhindert gegaan waren) metattestatie vertrokken na de Nieuwe Tonge om aldaar in den houwelijken staat den30. Julij 1713 bevestight te mogen worden. De acte van admis tot den ondertrouwwas pro deo, ende was getekent Nieuwe Tong, den 9. Julij 1713, onderstont D.Paling, 1713.

Augustus

Den 11. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Laanslooth, wed.r van Roeltje AndriesBout, met Lijsbeth Claasse, j.d., geboortigh van Claaswaal, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestight den 17. Sept. 1713. De actevan admis was pro deo van beijde zijde, ende was ondertekent, actum Oude Tonge,den 11. Augusti 1713, onderstont C. Laansloot.

Septemb.

Den 22. dito zijn op de Sommelsdijkin ondertrouw opgenomen Esraz Bouwe, j.m., met Hester Mojers, wed. van EsrazLabbe, wonende tot Sommelsdijk. Dese zijn (na dat hare drie Sondaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na Sommelsdijk om aldaarin den houwelijken staat bevestight te mogen worden.

Den 30. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Daniel de Jongh, wed.r van Cornelia DanielsNoorthoeve, met Maria van der Stel, j.d., geboortigh van de Plaat, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestight geworden den 23Octob. 1713. De acte van admis was voor ijder drie gulden, ende ondertekent,actum Oude Tonge, den 30 Sept. 1713, onderstont Daniel de Jongh, Maria van derStel.

Octob. 1713

Den 7. dito zijn in wettigenondertrouw opgnomen Govert Govertse van Gelder, j.m., geboortigh van d???OudeTonge, met Lijsbeth Jorisse Striep, geboortigh van Niemandsdorp, beijde wonendealhier. Dese zijn (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight geworden den 29. Octob. 1713. De acte van admistot den ondertrouw was van ijder drie gulden, actum op d???Oude Tonge, den 7.Octob. 1713. Lager stont: dit is gestelt bij Govert van Gelder, mij present,Joh. Anemaet.

Den 28. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hubreght Rocusse Hooghmoet, j.m., geboortigh vand???Oude Tonge, ende wonende op den Bommel, met Lijsbeth Hubreghts van Westerom,j.d., geboortigh van d???Oude Tongh, ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche geboden, soo hier als op den Bommel volgens medegebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 15. Novemb. 1713. De acte van den ondertrouw was voor beijde prodeo, actum op d???Oude Tonge, den 27. Octob. 1713. Lager stont: dit + merk isgestelt bij Hubreght Rocusse Hooghmoet, mij present, Joh. Anemaet.

1714

Den 19. Januarij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Marinus Cornelisse Fransman, wed.r van PietertjeJans Bout, met Adriaantje Jillis van St. Anneland, j.d., geboortigh van de OudeTonge, ende beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestight den 7. Febr. 1714. De acte van den ondertrouw van beijden was prodeo, actum op d???Oude Tonge, den 19. Jan. 1714, ende ondertekent MarinusCornelisse.

Den 26. Januarij zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Gillis Jansche Verbeecq, wed.r van SaartjeHendrikx Rons, met Maghtel Dirksche van E, wed. wijlen Engel Hoekweg, beijdewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 11. Feb.1714. De acte van ondertrouw van beijden was pro deo, actum op d???Oude Tong, den25. Jan. 1714, onderstont Gillis Verbeecq, mij present als clerk, Ouboter.

Den 26. dito zijn bij de E.kerkenraad van Ooltgensplaat in ondertrouw opgenomen Arij Janse vanSevenbergen, j.m. van d???Oude Tonge, met Elisabeth Keijserswaart, j.d., geborenop de Westmaas, ende wonende tot Ooltgensplaat. De bruijd, wonende in de Plaat,soo sal van daar ook vertoog moeten worden ingebragt of derwaarts gegevenmoeten worden om te mogen in den houwelijken staat op sijn tijd bevestightworden. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindertgegaan waren) met attestatie vertrokken na de Plaat den 14. Feb. om aldaar inden houwelijken staat (soo veel ons aangaat) te mogen bevestight worden. Deacte van admis tot den ondertrouw van bruijdegoms zijde was van drie gulden, debruijd hadde op de Plaat voldaan. Dese was ondertekent Oude Tonge, den 27 Jan.1714, Arij Janse van Sevenbergen, ende onderstont: dese drie gulden ontfangen,Joh. Anemaet.

Feb.

Den 23. dito zijn bij de predikantvan Ooltgensplaat in wettigen ondertrouw opgenomen Rogier Matheussche Verhoeve,j.m. van Rosendaal, met Pietertje Andries Dekker, j.d., geboren op den Hitsert,beijde wonende tot Ooltgensplaat, dog vermits de bruijd nog onlangs gewoont heeftop d???Oude Tonge, soo mosten dese geboden ook alhier afgelesen ende verkondightworden. Den 5. Meij 1714 zijn dese attestatie mede gegeven, dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan zijn, ende dat sij (soo veel onsaangaat) in den houwelijken staat mogten bevestigt worden. In margine stont: Deacte van admis van bruijdegom ende bruijd zijn ons vertoont, onderstont Theod.Texelius, Eccles.

Den 6. April zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Teeuwitz Bastiaansche Drooger, j.m., met MariaArentz van Westerom, j.d., beijde geboortig van d???Oude Tonge, ende wonendealhier. Dese zijn alhier in den houwelijken staat voor de gemeijnte bevestigtden 29. April 1714. De acte van admis was pro deo, en getekent in kennisse vanmij als clerk, C. Ouboter.

Den 7. dito zijn tot Goes inondertrouw opgenomen Leendert Hendriksche van der Ploeg, j.m. van d???Oude Tonge,met Caatje de Vos, j.d. van Cloetingen. Dese zijn (na dat hare drieSondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren) attestatie medegegeven,dat sij (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat mogten bevestigtworden. De acte van admis van den bruijdegom was pro deo, ende getekent, actumut supra, Joh. Anemaet.

Den 13. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Laurens Gleijsche de Bruijne, j.m., geboortighvan Ooltgensplaat, ende Jacomijntje Jacobs Blaacq, j.d., geboortig onder dejurisdictie van d???Oude Tonge, ende beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) voor degemeijnte getrouwt den 6. Meij 1714. De acte van admis was pro deo en getekentactum den 13. April 1714, onderstont Joh. Anemaet.

Den selfden dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Adriaan Jacobse, j.m., geboortig van Oud Alblas, met MariaAbrahams van St. Anneland, j.d., geboortig van d???Oude Tonge, beijde wonendealhier, ende is ook attestatie van ondertrouw medegegeven ten eijnde de gebodenook op de Klundert (daar de bruijdegom nog binnent jaar gewoont hadde) ook indekerke mogte gepubliceert worden. Dese zijn alhier (na dat hare drievoorstellingen alhier onverhindert gegaan waren, als ook op de Clundert volgensde van daar gebragte attestatie) voor dese gemeijnte getrouwt den 14. Meij1714. De acte van admis was pro deo, ende getekent actum den 13. April 1714,onderstont Joh. Anemaet.

Den 14. April zijn op de NieuweTonge in ondertrouw opgenomen Adriaan Laurense Brul, j.m. van ???t Princeland,geboortig tot Nieuw Vosmaar, met Willemijntje Cornelis van der Velde, j.d.,geboortig ende wonende in de N. Tong. De geboden alhier onverhindert gegaanzijnde, zijn de selvige attestatie mede gegeven om aldaar in den houwelijkenstaat (soo veel ons aangaat) te mogen bevestigt worden.

Meij

Den 5. dito zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Aart Bastiaansche Droger, j.m., met Lena Bartels van derMaas, j.d., beijde geboortig van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijnalhier (na dat voor de middag haar drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) des namiddags voor de gemeijnte alhier getrouwt opden 20. Meij 1714. De acte van admis was pro deo, ende getekent actum den 5.Meij 1714, ende onderstont C. Ouboter.

Junij

Den 9. dito zijn alhier inondertrouw opgenomen Crijn Hendriksche van der Stam, j.m., met Lijsbeth JansOosterling, j.d., beijde gebooren op d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren)des namiddags alhier voor de gemeijnte getrouwt op den 24. Junij 1714. De actevan admis was pro deo, ende getekent den 9. Junij 1714, ende onderstont Joh.Anemaet.

Den 29. dito zijn bij de predikantvan de Nieuwe Tong in ondertrouw opgenomen Jasper Stellenaar, wed.r van MarijHendrikx van Bohemen, wonende onder de Nieuwe Tong, met Marij Cornelis Roon,j.d. van de Oude Tonge. Dese zijn den 28. Julij vertrokken na de Nieuwe Tongeom aldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aangaat) bevestigt te mogenworden.

Den 6. Julij zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Jan Cornelisse Koning, j.m., geboortig van deOude Tong, met Cornelia Koop, j.d., geboortig op de Hoge Swaluwe, beijdewonende alhier. Den 26. dito vertrokken met attestatie na de Hoge Swaluwe omaldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen bevestigtworden. De acte van admis was pro deo en getekent den 6. Julij 1714, endeonderstont Joh. Anemaet.

Septemb.

Den 21. dito zijn op den Bommel inwettigen ondertrouw opgenomen Michiel Janse van St. Anneland, wed.r vanHeijltje Jans Houwers, met Dina Cornelis van Dalen, j.d., geboren ende wonende opden Bommel. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhieronverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na den Bommel om aldaar inden houwelijken staat bevestigt te worden den 7. Oct. 1714. In margine van deattestatie stont dat het reght op het trouwen van de Plaat als van de OudeTonge was voldaan, ad testor, Dom. Vreeswater, Ecclesiast.

Den 22. dito zijn op de Stad inwettigen ondertrouw opgenomen Theunis Bastiaansche van Oostende, j.m., geborenonder Middelharnas, ende Maijtje Abrahams, j.d. van de Stad. Dese zijn (na dathare drie Sondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren) met attestatieden 8. Octob. 1714 vertrokken na de Stad om aldaar in den houwelijken staat temogen bevestigt worden. In de attestatie stont: Ons is vertoont dat ???s landsgeregtigheijd voldaan was, Sigebertus Haverkamp, Eccl.

Octob.

Den 26. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob Cornelisse Coning, j.m., met Lena vanEkeren, j.d., beijde geboortig van de Oude Tong, ende wonende aldaar. Dese zijn(na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat voor de gemeijnte bevestigt geworden den 4. Novemb. 1714. Deattestatie van het reght op ???t trouwen geemaneert was pro deo, ende getekentJacob Koning, en onderstont in kennisse van mij secretaris, Joh. Anemaet.

Den 1. Novemb. 1714 zijn alhier inwettigen trouw opgenomen Willem de Graaff, j.m., wonende in den Briel, metHendrica van Halen, j.d., wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen, soo hier als in den Briel volgens van daar opgesondeneattestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat voor degemeijnte bevestigt den 18. Novemb. 1714. De acte van de bruijds zijde was (isde geregtigheijd op het trouwen geemaneert voldaan met vijfthich gulden, wantde bruijdegom heeft in den Briel voldaan), en onderstont, Joh. Anemaet.

Den 17. Novemb. zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Leendert Mahuij, j.m., geboortig van Poortvliedt,met Neeltje Arentz van Westerom, wed. van Cornelis Braber, beijde van onderalhier. Dese zijn alhier, na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren, des namiddaghs in den houwelijken staat bevestigt den 2. Decemb. Deacte van admis tot den ondertrouw was van beijde zijde pro deo, en onderstontLeendert Mahuij, in kennisse van mij secret., Joh. Anemaet.

Decemb.

Den 1. dito zijn op Sint Annelandin ondertrouw opgenomen Cornelis Eggebeen, j.m. van d???Oude Tonge, met LenaSteendijkx, j.d. van Stavenisse, beijde wonende tot S. Anneland. Dese zijn (nadat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) met attestatievertrokken na S. Anneland om aldaar in den houwelijken staat (soo veel onsaangaat) bevestigt te worden, gegeven den 24. Decemb. 1714.

1715

Februarij

Den 22. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Jacobus van Aarnhem, j.m. van Leijden, wonendeter Goes, met Jannitje van der Ploeg, wed. wijlen Cornelis LeendertscheStrijker, wonende alhier. Dese zijn attestatie mede gegeven op dat hare gebodenook ter Goes mogten afgekondigt worden. De acte van admis aan wederzijde waspro deo, actum den 22. Feb. 1715, ende ondertekent Jacobus van Aarnhem endeJannitje van der Ploeg.

Den 9. Maart zijn in Middelharnasin wettigen ondertrouw opgenomen Passchier Arentze de Korte, j.m., met CuneraMattheuwissche Vinck, j.d., beijde wonende op Middelharnas, dog dewijl debruijdgom onlanghs op d???Oude Tonge gewoont heeft, moeten de houwelijkevoorstellingen alhier ook gegeven worden. Dese hadden sig aangegeven in declassis der onvermogenden, ende was ondertekent, Nic. Magerius, Eccl. InMiddelharnas.

April

Den 5. dito zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Jacob Adriaansche Stander, j.m., met ApolleuntjeBastiaansch, j.d., beijde geboortig van d???Oude Tong, ende wonende alhier. Desezijn in den houwelijken staat (na dat hare geboden onverhindert gegaan waren)bevestigt den 22. April 1715. De acte van admis was pro deo, datum den 5. April1715, ende ondertekent Jacob Adriaansche Stander.

Den 20. dito zijn in ondertrouwopgenomen Adriaan Jacobsche Stander, wed.r. van Maggeltje Wouters, met LeentjeHendrix Cuijper, wed. van Jillis Jobsche van Beecq, beijde wonende alhier. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaghsche geboden onverhindert gegaan waren) inden houwelijken staat bevestigt den 5. Meij 1715. De acte van admis was prodeo, ende gemerkt +, ende onderstont: Dit merk heeft Adriaan Jacobsche Stander,en onderstont Joh. Anemaet.

Den selfden dito zijn in ondertrouwopgenomen Hendrik Jansche Kuijper, wed.r van Neeltje Marinus Tamboer, metCornelia Ariaansche Duijve, wed. van Jacob van Stiggelen, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 5. Meij 1715. De acte vanadmis was pro deo, ende gemerkt A, ende onderstont: Dit merk is gestelt bijHendrik Jansche Kuijper, ende onderstont Joh. Anemaet.

Den 26. dito zijn in ondertrouwopgenomen tot Anneland Gerrit Bastiaansche Visscher, j.m. van Heijnenoort, endeCornelia van der Daff, j.d. van Anneland, beijde wonende aldaar, edog debruijdegom nog onlanghs alhier gewoont, soo moeten de voorstellingen ook alhiergeschieden. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) om in den houwelijken staat bevestigt te komenworden, attestatie mede gegeven den 19. Meij 1715.

Den 3. dito is in ondertrouwopgenomen Abraham Willemse Verkuijl, wed.r van Pieternelle Jans vanSevenberghe, met Maria Verboom, j.d., geboortig van Out Claaswaal, beijdewonende alhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) attestatie mede gegeven na Out Claaswaal om aldaar(soo veel ons aangaat) te mogen in den houwelijken staat bevestigt worden. Desezijn wederom gekomen (omdat sij daar de twede maal het regt van trouwen soudenhebben moeten betalen volgens placcaat van de Heere Staten, vermits de gebodenaldaar niet gegaan waren, nog van bruijdegom, nog van bruijdt) alhier in denhouwelijken staat bevestigt den 26. Meij 1715. De acte was van drie gulden, enwas getekent, Joh. Anemaet.

Julij

Den 15. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Hendriksche Visch, j.m. van de Clundert,wonende op den Bommel, met Christina Jacobs Cophein, j.d., geboortig van d???OudeTonge, ende wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschegeboden, soo hier als op den Bommel volgens hare van daar gebragte attestatie,onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat voor de gemeijnte bevestigtden 14. Julij 1715. De actens van de Plaat, ende van d???Oude Tonge waren prodeo, en van bruijdegom ende bruijdt nevens den secretarissen ondertekent.

Den 21. dito zijn op den Bommel inwettigen ondertrouw opgenomen Engel Mattheusche van Putten, wed.r van AriaantjeLeenderts van Proijen, met Jannitje Leenderts Brederlandt, j.d., geboortigonder de Oude Tonge, ende beijde wonende onder den Bommel. Dese zijn metattestatie vertrokken na den Bommel om aldaar in den houwelijken staatbevestigt te mogen worden den 14. Julij 1715. De actens van admis tot denondertrouw zijn den predikant van den Bommel vertoont, volgens sijn attestatiein dato den 21. Junij 1715, en ondertekent??in fidem Corn. Vreeswater, v.d.m.

Augustus

Den 25. dito zijn op Ooltgensplaatin wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Cornelisse Fransman, laast wed.r vanAriaantje Jillis, met Barbara Jacobs van der Veer, wonende tot Ooltgensplaat.Dese zijn (na dat hare drie geboden alhier onverhindert gegaan waren) metattestatie vertrokken na Ooltgensplaat om aldaar in den houwelijken staat (sooveel ons aangaat) te mogen bevestigt worden den 8. Sept. 1715. De acte was prodeo.

October

Den 11. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Dingeman Jacobsche van Gelder, j.m., met MaijtjeHendrikx Vlasblom, wed. van Pieter Blankert, beijde wonende alhier. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren)in den houwelijken staat voor de gemeijnte bevestigt den 27. Octob. 1715. Deacte van admis was van wederzijde pro deo, en ondertekent Joh. Anemaet.

Den selfden dito sijn in ondertrouwopgenomen Jacob Leendertsche Stander, j.m., met Geertje Davids Bakker, j.d.,wonende?? op de Stadt, ende de selvigemede gegeven een attestatie van ondertrouw ten eijnde hare drie Sondaaghschevoorstellingen op de Stadt in de kerke mede verkondigt mogten worden. Dese zijnalhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen, soo hier als op de Stadtvolgens de van daar gebragte attestatie, onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat bevestight den 3. Novemb. 1715. De acte van admis was vanwederzijde pro deo, en ondertekent Joh. Anemaet.

Novemb.

Den 15. dito zijn op de Stadt inwettigen ondertrouw opgenomen Crijn Jansz Blok, j.m. van Strijen, endeMagdaleentje Oosterling, j.d. van Stadt, ende opdat de geboden (vermits denbruijdegom woont alhier) in onse kerke mede souden gegeven worden, is ons deattestatie daar van overgegeven. Verum enim vero sponsa Rotterdam duos trefvedies ante proclamationem in fantem peperit ita ut titulus adolescentis etadolescentia deleri debeat. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na de Stadtom in den houwelijken staat bevestigt te worden den 19. 10d. 1715. In marginestont: ???s Lands geregtigheijdt is ons vertoont voldaan te zijn, SigibertusHaverkamp, v.d.m., Stad, den 23. 9b.

Den 30. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Johannes Lijte, j.m., geboortig van Rotterdam,met Tannitje Janse de Jong, j.d., geboortig van d???Oude Tonge, ende beijdewonende alhier. Dese zijn alhier in den houwelijken staat (na dat hare drieSondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) bevestigt des avonts na depredikatie den 18. Decemb. 1715. De acte van admis was ijder drie gulden, enwas getekent den 30. Novemb. 1715, ende onderstont Joh. Anemaet.

Decemb.

Den 6. dito zijn bij de predikanttot Herkinge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Janse van der Meulen, j.m.,geboren ende woonagtig tot Herkinge, met Pieternelle Abrahams van St.Annelandt, j.d., geboren in de Oude Yonge, ten eijnde hare geboden alhier tenopsigte van de bruijdt mogten afgekonfigt worden. Dese zijn attestatie medegegeven, dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert alhier gegaan waren,ende in den houwelijken staat bevestigt te mogen worden den 24. Decemb. 1715.Dese hebben haar aangegeven in de classis der onvermogenden.

1716

Februarij

Den 1. dito is bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Arij Overstraat, wed.r van Arentje Laurens, met LenaDammissche, j.d., geboortig van d???Oude Tonge, ende beijde wonende onder desselfs reghtsgebiedt. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigtden 19. Feb. 1716. De acte van admis was ijder drie gulden, datum op d???OudeTonge, den 1 Feb. 1716, onder stont Joh. Anemaet.

Den 28. Januarij 1716 zijn totHekeling in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Abramsche Noth, j.m., geboortigvan de Stadt, ende Willemtje Hermanse, j.d., geboortig van Hr. Simons Haven,wonende de bruijdegom onder de O. Tonge. Dese zijn (na dat hare drieSondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren) attestatie mede gegevenom op de Stadt in den houwelijken staat, mitz van Hekelinge ook vertoog wordeingebragt, te mogen bevestigt worden. Zij zijn naderhand den 1. Maart alhiergetrout. Het regt van de bruijdt is betaalt Hekeling volgens attestatie van denpredikant aldaar, Godefridus a Broekhuijse, ende dat van de bruijdegom alhiermet drie gulden, datum op d???O. Tonge, den 6. Feb. 1716, en onderstont Joh.Anemaet.

April

Den 10. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Gabriel Pieterse de Vogel, wed.r. van SusannaMelis, ende Jannitje Adriaans Stander, j.d., beijde wonende alhier. Dese zijnalhier in den houwelijken staat bevestigt (na dat hare geboden onverhindertgegaan waren) den 3. Meij 1716. De acte van admis was pro deo.

Den selfden dito zijn bij ons inwettigen ondertouw opgenomen Crijn Janse van Brussel, j.m., geboortig van deNieuwe Tonge, ende wonende aldaar, met Aagje Thomas van Dijke, j.d., geboortigvan d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Dese zijn attestatie na de Nieuwe Tongemede gegeven ten eijnde hare drie Sondaaghsche voorstellingen aldaar medemogten afgekondigt worden. Dese zijn (na dat hare voorstellingen drie Sondagenonverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na de N. Tonge om aldaar(soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen bevestigt worden. Deacte van de bruijdegoms zijde op de Nieuwe Tonge was drie gulden, ende van debruijdt zijde alhier pro deo.

Den xi. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Lijn Antonisse van de Vrede, wed.r van LijsbethCentz, met Maijtje Simons de Ruijter, j.d., geboortig van d???Oude Tonge, endewonende aldaar. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhieronverhindert gegaan waren) attestatie mede gegeven om in de plaatse van denbruijdegom (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat bevestigt te mogenworden den 12. Meij 1716. De acte was tot den ondertrouw pro deo.

Den 24. dito zijn bij ons inwettgen ondertrouw opgenomen Crijn Janse Bout, j.m., geboren op d???Oude Tonge,met Lijntje Cents Stadhoek, wed. wijlen Adrianus Moris, beijde wonende alhier. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestigt den 17. Meij 1716. De acte van admistot den ondertrouw was van bruijgoms ende bruijds zijde ijder drie gulden, endewas getekent actum den 24. April 1716, onder stont Joh. Anemaet.

Den 4. dito zijn bij den predikantvan de N. Tong in ondertrouw opgenomen Gerardt Cornelisse Verweij, j.m.,geboortig van de N. Tong, met Pietertje Bastiaansche Cocqs, j.d., geboortig vanden Bommel, ende wonende in de N. Tong: edog dewijl de bruijdt nog onlangsgewoont hadde op d???Oude Tonge, soo zijn ons overgelevert de attestatie, dathare geboden (niet tegenstaande de selvige op de N. Tong gegaan waren) ookalhier mosten afgekondigt worden. Dese zijn (na dat hare drie voorstellingenalhier onverhindert gegaan waren) met attestatie vertrokken na de N. Tong omaldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aangaat) te mogen bevestigtworden. In margine stont: de aangevinge ter secretarie is geschiet ende onsvertoont.

Meij

Den 15. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Theunis Willemsche Overdijke, j.m., geboortighvan d???Oude Tong, met Cornelia Leenders Stander, j.d., geboortig van d???OudeTong, ende beijde wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatbevestigt den 1. Junij 1716. De acte van admis tot den ondertrouw was pro deo,ende getekent den 14. Meij 1716, ende onderstont Joh. Anemaet.

Den 16. Meij 1716 zij bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Aart Bastiaansche Droger, wed.r van Lena Bartels vander Maas, met Geertruijdt Aartse Noorman, j.d., geboortig van de Stadt, beijdewonende alhier. Dewijl de bruijdt onlangs gewoont heeft op de Plaat, soo is deselvige attestatie mede gegeven ten eijnde de geboden aldaar mede mogtenafgekondigt worden. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghschevoorstellingen, soo hier als op de Plaat volgens mede gebragte attestatie,onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 7. Junij1716. De acte van admis was pro deo, ende getekent den 15. Meij 1716, endeonder stont Joh. Anemaet.

Den 15. dito zijn op Ooltgensplaatin ondertrouw opgenomen Hendrik Dirksche van der Straat, j.m., geboren op deStadt, ende wonende in de Oude Tonge, met Susanna Machiel, j.d. van de Stadt,ende wonende tot Ooltgensplaat. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen gegaan waren) met attestatie vertrokken na Ooltgensplaat omaldaar in den houwelijken staat (soo veel ons aangaat) te mogen bevestigtworden den 31. Meij 1716. De acte was op de Plaat vertoont, Theod. ?, Eccl.

Den 22. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Adrianus du Waij, j.m., geboortig van d???OudeTonge, met Tannitje Samuels Roosch, wed. van Paulus Hendriksche Oosterling,beijde wonende alhier. Dese zijn in den houwelijken staat bevestigt (na dathare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) den 14. Junij 1716.De acte van admis was pro deo, ende getekent den 22. Meij 1716, ende onderstontAdrianus du Waij, ende leger Joh. Anemaet.

Julij

Den 3. dito zijn bij de predikantvan Middelharnas in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Govertse Vervloet, j.m.,wonende onder het reghtsgebiedt van Middelharnas, met Pietertje CorstiaanschBorstlap, j.d., wonende op Middelharnas, ende onlangs gewoont hebbende alhier.Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaanwaren) attestatie gegeven om (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staatbevestigt te worden. In margine stont: is mij gebleken dat sij sig hebbenaangegeven onder de classis van onvermogende,??Nic. Magerus, Eccl.

1717

Den 22. Januarij zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Hubregt Arentze van der Croon, j.m., geboortigvan de Buijtensluijs, met Heijltje Fransman, weduwe van Leendert JacobschStander, beijde wonende alhier. Dese zijn in den houwelijken staat (na dat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) bevestigt den 10. Feb.1717. De acte van admis was pro deo, ende getekent den 22 Jan., onderstont AE.Dese letters zijn gestelt bij Arent van der Croon, in mijn presentie, Joh.Anemaet.

Maart

Den 4. Maart zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Matthijs Arentsch Breur, j.m., geboortig vanMiddelharnas, ende wonende onder het reghtsgebiedt van den Bommel, met MariaWillems Vreeswijk, j.d., geboortig van d???Oude Tonge, ende wonende aldaar. Desezijn attestatie gegeven na den Bommel ten eijnde daar de Sondaaghschevoorstellingen in de kerke aldaar nevens ons mogten afgekondigt worden. Desezijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden, soo hier als op den Bommelvolgens de van daar gebragte attestatie, onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat voor de gemeijnte bevestigt den 21. Maart. 1717. De acte vanadmis was pro deo, ende onderstont: dit is het merk van Matthijs Arentse Breur,ende dit is het merk van Maria Willems Vreeswijk, in mijn presentie, Joh.Anemaet.

Den 6. dito zijn bij die van deNieuwe Tong in ondertrouw opgenomen Leunis Gerritse van Proejen, j.m., metLeentje Claas Hogerwerf, wed. van Steven Cornelisse Nieuwenhoove, beijdewonende onder de Nieuwe Tong. Edog den bruijdegom onlangs gewoont hebbendeonder de Oude Tonge, soo zijn des selfen geboden ook hier verkondigt geworden.Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaanwaren) attestatie mede gegeven om in de N. Tong in den houwelijken staat (sooveel ons aangaat) bevestigt te worden. Alsoo D. Willem Lonis niet geschreven heeftvan den acte van admis, soedanig die aan sijn E. mogen verstoort zijn geweest,soo wordt die hier dan ook niet uijtgedrukt.

Den 26. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Barthel Cornelisse van Oort, j.m., geboortig vanSommelsdijk, met Lijntje Hendrikx Oosterling, j.d., geboortig van den Bommel,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghschevoorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigtgeworden den 18. April 1717. De acte van admis tot den ondertrouw was pro deo,onderstont Barthel van Oort, in kennisse van mij als secretaris, Joh. Anemaet.

April

Den 9. dito zijn bij ons in wettigenondertrouw opgenomen Job Johannisse van Beecq, j.m., geboortig van d???OudeTonge, met Johanna Goversche van Tholen, j.d., geboortig van de Leege Swaluwe,beijde wonende alhier. Dese zijjn attestatie van den ondertrouw mede gegeven naSommelsdijk ten eijnde de drie Sondaaghsche geboden (vermits de bruijdt daaronlanghs gewoont hadde) aldaar nevens ons mogten gepubliceert worden. Metattestatie vertrokken van dat de geboden alhier onverhindert gegaan waren, enderhalven (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staat mogen bevestigtworden. De acte van admis tot den ondertrouw was pro deo, onderstont JobJohannissche van Beecq, in kennisse van mij als secretaris, Joh. Anemaet.

Den 16. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Thomasse van Dijke, j.m., geboortig vand???Oude Tonge, met Claartje Cornelisse Roon, j.d., geboortig van ???treghtsgebiedt van Dirkslandt, ende beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (nadat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren) in den houwelijkenstaat bevestigt den 6. Meij 1717. De acte tot den ondertrouw was pro deo, endeonderstont: dese L T merken heeft Cornelis Thomasse van Dijke gestelt inpresentie van mij, secret., Joh. Anemaet.

Den 26. Aug. zijn in ondertrouwopgenomen Willem Mattheusche Zuijkerbuijk, wed.r van Catalina Akkermans, metNeeltje Gerritz Vlasblom, wed. van Adriaan Teeuwitz Droger, beijde wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie geboden, soo hier als ook op deNieuwe Tong volgens de van daar gebragte attestatie, onverhindert gegaan waren)in den houwelijken staat bevestigt voor de gemeijnte den 12. Septemb. 1717. Opeen acte pro deo, getekent Willem Mattheusch Zuijkerbuijk, onderstont Joh.Anemaet.

Septemb.

Den 11. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Gerrit Jacobse Lodder, j.m., geboortig van d???Oude Tong,met Adriana Jacobsche Rheedijk, j.d., geboortig van ???s Gravedeel, beijdewonende op de jurisdictie van d???Oude Tonge. Dese zijn (na dat hare drieSondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren) met attestatievertrokken na de N. Tong om aldaar in den houwelijken staat (soo veel onsaangaat) te mogen bevestigt worden, den 19. Oct. 1717. Op een acte pro deo,ondertekent Gerrit Jacobse Lodder, onderstont Joh. Anemaet.

Octob.

Den 22. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Gelder, j.m., met PieternelleBastiaansche Droger, j.d., beijde geboortig van d???Oude Tong, ende wonendealdaar. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 10. November 1717. De actetot den ondertrouw was pro deo, en onderstont: dit X is gestelt bij Cornelisvan Gelder in mijn presentie, Joh. Anemaet, secretaris.

Novemb.

Den 12. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Jacob Bastiaansche Droger, j.m., geboortigalhier, met Neeltje Machiels van Kakum, j.d., geboortig van Middelharnas,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat voor de gemeijnte bevestigtgeworden den 1 Decemb. 1717. De acte tot den ondertrouw was pro deo, enonderstont: dit V merk heeft Jacob Bastiaansche Droger gestelt in mijn presentiebij absentie van den secretaris Anemate, getekent, Pieter de Bruijne.

1718

Den 5. Feb. zijn bij de predikantvan de Nieuwe Tong in ondertrouw opgenomen Theeuwis Bastiaansche Droger, wed.rvan Marijtje Arentz van Westerom, wonende alhier, met Neeltje BastiaanschHoogmoedt, j.d., wonende in de Nieuwe Tonge. Dese zijn alhier (na dat hare drieSondaaghsche geboden alhier, als ook in de Nieuwe Tonge volgens de van daargebragte attestatie, onverhindert gegaan waren) voor de gemeijnte in denhouwelijken staat bevestigt geworden den 23. Maart 1718. In margine stont: onsis gebleken dat de aangevinge ter secretarie, soo in de Oude als Nieuwe Tongegeschiet is, Willem Lonis, v.d.m.

Februarij

Den 11. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Gerrit Bosschieter, j.m., geboortig van Middelharnas,wonende aldaar, met Ghieltje Wouters Neeff, j.d., geboortig van d???Oude Tonge,ende wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden,soo hier als op Middelharnas volgens de van daar gebragte attestatie, onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt geworden den 6. Maart 1718. Deacte van admis van bruijdegom ende bruijdszijde zijn voor ijder voldaan metdrie gulden, ende onderstont Gerrit Arentse Bosschieter en Ghieltje Wouters,lagerstont bij mij ontfangen als secretaris, Joh. Anemaet.

Den 18. dito zijn in wettigenondertrouw opgenomen Arent Cornelisse van Noort, j.m. met Cornelia Pieters Konink,geboortig van d???Oude Tonge, en wonende aldaar. Dese zijn alhier (na dat haredrie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staatvoor de gemeijnte bevestigt geworden den 13. Maart 1718. De acte van admis waspro deo van wederzijde, en was getekent Arent Cornelisse van Noort, enonderstont in kennisse van mij, secretaris, Joh. Anemaet.

Den 25. dito zijn bij ons inondertrouw opgenomen Marinus Hendriksche Kuijper, j.m., geboortig van d???OudeTonge, met Neeltje Gillis Verbeecq, wed. van Cornelis Jacobsche Croon, beijdewonende alhier. Dese zijn (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat des namidaags voor de gemeijntebevestigt den 13. Maart 1718. De acte van admis was betaalt, ijder met met driegulden, en was geteijkent Marinus Hendriksche Kuijper, en onderstont: aldus tersecretarie aangegeven, en ondertekent, Joh. Anemaet.

Den 26. dito zijn op de Stadt inwettigen ondertrouw opgenomen Dirk Engelsche Hoekweg, j.m., wonende opHerkinge, met Grietje Jacobs van Geene, j.d., wonende op de Stadt, op dat degeboden ook hier mogten afgekondigt worden ten opsigte van den bruijdegom. Desezijn (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen alhier onverhindert gegaanwaren) vertrokken na de Stadt om aldaar in den houwelijken staat bevestigt temogen worden. In margine stont: ons is het vertoog van voldoening aan ???s landsgeregtigheijd vertoont, ende onderstondt Stadt, den 26. Maart 1718, SibertusHaverkamp, v.d.m.

April

Den 8. dito zijn alhier in wettigenondertrouw opgenomen Dingeman Jansche de Bruijne, j.m., geboortig van d???OudeTonge, met Cornelia van der Sloot, j.d., geboortig van de Stadt, ende wonendeonder het reghtsgebiedt van d???Oude Tong, en gemerkt de bruijdt laast gewoontheeft op Ooltgensplaat, soo moeten de geboden ook aldaar nevens ons afgekondigtworden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen, soohier als op de Plaat volgens de van daar gebragte attestatie, onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 1. Meij 1718. De acte vanadmis tot den ondertrouw was pro deo, en onderstont: dit O merk is gestelt bijDingeman Jansche de Bruijne, mij present, Joh. Anemaet.

Den selfden dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Passchier Willemsche Overdijk, j.m., geboortigvan d???Oude Tonge, ende wonende alhier, met Ariaantje Laurens, j.d., geboortigvan Cortgeen en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, ???t geen behoorttot den Bommel, soo dat de geboden op den Bommel mede afgekondigt moetenworden. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen, soohier als op den Bommel volgens de van daar gebragte attestatie, onverhindertgegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 1. Meij 1718. De acte vanadmis tot den ondertrouw was pro deo, en was getekent Passchier WillemscheOverdijk, en onderstont in kennisse van mij, Joh. Anemaet.

Den 9. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Isaak Johannesche de Ruijter, j.m., metJacomijntje Jansch Oosterling, beijde geboortig van d???Oude Tonge, ende wonendealhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 1. Meij 1718.De acte van admis tot den ondertrouw was pro deo, en was getekent: dit + heeftIsaak Johannesche de Ruijter gestelt, en onderstont aldus ter secretarieaangegeven den 9. April 1718, P. Carts.

Den 15. dito zijn in de N. Tong inondertrouw opgenomen Cornelis Maartensche van Esch, j.m., wonende in de N.Tonge, met Lena Pietersche Deugdt, j.d., wonende onder de O. Tonge. Dese zijn(na dat hare drie Sondaaghsche geboden alhier onverhindert gegaan waren)attestatie mede gegeven om op de N. Tong in den houwelijken staat (soo veel onsaangaat) te mogen bevestigt worden den 1. Meij 1718. In margine stont: deaangevinge ter secretarie, soo in de O. als N. Tong, is ons vertoont, onderstontWillem Lonis.

Den 20. dito zijn tot Steenbergenin wettelijken ondertrouw opgenomen Crijn van der Linden, j.m., geboren totSteenbergen, met Tanneke Verhaase, geboren in O. Vosmaar, maar edog denbruijdegom alhier in d???Oude Tonge wonende, soo mosten de geboden alhier in onsekerke ook afgekondigt worden. Dese zijn (na dat de geboden des Sondaagsdriemaal afgekondigt waren) met attestatie vertrokken na Steenbergen om aldaarin den houwelijken staat te mogen bevestigt worden, gegeven den 9. Meij 1718.De acte van admis tot den ondertrouw werdt in de attestatie niet gementioneert,ende was ondertekent, P. G. A. van Elsen, v.d.m., bid.????????

Den 29. April zijn op Dirkxlandt inwettigen ondertrouw opgenomen Arent Jansche van der Velde, j.m. onder de Oude Tonge,met Abigail Pietersch Zeeuw, j.d., wonende in Dirkxlandt, ten eijnde dehouwelijksche voorstellingen alhier ook mogten afgekondigt worden. Dese zijn(na dat hare drie Sondaaghsche voorstellingen onverhindert gegaan waren)attestatie mede gegeven om op Dirkxlandt in den houwelijken staat (soo veel onsaangaat) bevestigt te mogen worden den 20. Meij 1718. De acte van admis tot denondertrouw was van wederzijde ijder drie gulden, de bruijt betaalt hebbende opDirkxlandt, ende den bruijdegom alhier, en onder stont Joh. Anemaet.

Junij

Den 3. dito zijn op den Bommel inwettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Gerritsche Tiggelman, j.m., geborenonder den Bommel, ende wonende onder de Oude Tong, met Crijntje Arentz Braber,j.d., geboren onder den Bommel, ende wonende alhier. Dese zijn attestatie medegegeven om, soo veel in ons is, in den houwelijken staat te mogen bevestigtworden den 19. Junij 1718. De Staten penningen, soo van bruijdegom als bruijdtszijde, zijn voldaan op de Plaat, ijder met drie gulden, volgens beijde deadmissen, beijde ondertekent, P. Cares, 1718.

Septemb.

Den 3. dito zijn bij ons inwettigen ondertrouw opgenomen Theeuwitz Arentze Buurt, j.m., met TheuntjeMarinus Fransman, j.d., beijde geboortig van d???Oude Tonge en wonende aldaar.Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaanwaren) in den houwelijken staat bevestigt den 30. Sept. 1718. De acte van admistot den ondertrouw was pro deo,was getekent WV, en onderstont: dit merk isgestelt bij Theuwitz Arentsche Buurt, in mijn presentie, Joh. Anemaet.

Septemb.

Den 10. dito zijn alhier inwettigen ondertrouw opgenomen Aarnout Corthals, j.m., geboortig van Dansig enwonende alhier, met Maria Schefrob, j.d., geboortig van d???Oude Tong, endewonende alhier. Dese zijn alhier (na dat hare drie Sondaaghsche gebodenonverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat bevestigt den 25. Sept.1718. De acte van admis tot den ondertrouw was pro deo, getekent ArnoltKorthals, en lager stont in kennisse van mij, den 10. Sept. 1718, Joh. Anemaet.

Octob.

Den 22. dito is bij de E.kerkenraadt van de ? in wettigen ondertrouw opgenomen Aren van der Croon, laastwed.r van Neeltje Willems, met Pietertje Jacobs, wed. van Jan Frank Olivier,beijde wonende alhier. Dese zijn alhier (na dat de drie voorstellingenonverhindert gegaan waren) den 21. Novemb. in den houwelijken staat bevestigtgeworden. De acte van admis was pro deo, en onderstont AK, dit merk heeftgestelt Aren van der Croon in kennisse van mij, Joh. Anemaet, den 22. Octob.1718.

Den 28. dito is bij de E.kerkenraadt in ondertrouw opgenomen Adrianus Vierniet, j.m., geboortig vand???Oude Tonge, met Reijnira Trompert, geboortig van Zaarloois, beide wonendealhier. Dese geboden zijn geregtelijk gestuit, ende predikant ende kerkenraadtgeinfirmieert dese niet te laten voortgaan, als na nader orders des ?magistraat, volgens acte, den 10. November 1718. Daar op is mij den 26. Decemb.1718 overgelevert extract van het pleijdoij dat hij, Adrianus Vierniet salgehouden zijn het kindt dat hij bij de opposante Jannitje Willems heeft geprocureert,van nu af al sal moeten alimenteren, ende voor haar ? kosten sal moeten beurende somme van dertig gulden, en aen haar den verderen eijsch ontseijt, endederhalven aan datten predikant ende kerkenraad met de houwelijksche proclamatievan den gedaagde sal mogen voortgaan, waarop den 22. Novemb. de laatse daartoegedaan is. De acte van admis tot den ondertrouw was pro deo, ende ondertekentAdrianus Vierniet, onderstont in absentie van den secretaris, Joh. Anemaet, enwas getekent, Pieter de Bruijne.

Decemb.

Den 4. dito zijn bij de E.kerkenraad door onpasselijkheijt van onsen predikant in ondertrouw opgenomenJan Arentsche Buurt, j.m., geboortig van d???Oude Tong, met Neeltje Jans, j.d.,geboortig van d??? Oude Tonge, beijde wonende alhier. Dese zijn den 27. dito (nadat hare drie Sondaaghsche geboden onverhindert gegaan waren) in denhouwelijken staat voor de gemeijnte bevestigt. De acte van admis was pro deo.

1719

Februarij

Den 3. dito is bij de E. kerkenraetin wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaen Adriaense Drooger, j.m. met CorneliaDamus, j.d., beijde geboortig van de O. Tonge, en woonagtig aldaer. Dese sijnden 22. dito (na dat de drie Sondaagse geboden onverhindert gegaen waren) inden houwelijken staet door Do. Lonus bevestigt. De acte van admis was prodeo,?? en was getekent Damus van Prooijen,en met merk + door de bruijdegom, lager stont met kennis van de secretaris,Joh. Anemaet.

Maert

Den 31. sijn in de N. Tonge inondertrouw opgenomen Stoffel van Soom, wed.r van Neeltje Huijbreghts, met MariaGijsbreghts Casteleijns, wed. van Paulus Vreeswijk, woondt in de Oude Tonge.Dese sijn (na dat hare geboden onverhindert, soo hier als in de N. Tonge,gegaen waren) in den houwelijken staet bevestigt den 23. April 1719. In marginestont: aengevinge ter secretarie, soo in O. Tong als N. Tong, is ons vertoont,onderstont Willem Lonus.

Den 8. April zijn op Stad inwettigen ondertrouw opgenomen Machiel Sijmonse van der Valk, j. man van de OudeTonge, met Kommertje Cornelus de Jager, j. dogter van Stad. Dese sijn (na dathare drie Sondagse geboden alhier gegaen waren) met attestatie vertrocken naStadt om aldaar (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staet bevestigt teworden. Ons is gebleken dat de aengevinge van de bruijdegom in de O. Tonge isgeschiet en van de bruijt op de Stadt.

Den 7. April zijn in wettigenondertrouw opgenomen Leendert Oosterlingh, j.m. van de O. Tonge, met JaepjeJacobs van Vees, j.d. van Ooltgensplaet. Dese zijn (na dat hare driehouwelijkse geboden onverhindert gegaen zijn) in den houwelijken staetbevestigt den 30. April 1719. Ons is gebleken dat de aengevinghe ter secretarievan beijde is geschiet, actum O. Tonge, en was getek. Joh. Aenemaet.

Den 7. dito zijn in ondertrouwopgenomen Johannis van der Schilt, j. man van Nieu Vosmaar, met Cornelia vanGeldre, j. dogter van de O. Tonge, en de wijle de bruijd laatst gewoond heeftin Sommelsdijk, sijn met attestatie gesonden na Sommelsdijk om hare gebodenaldaer mede afgekondigt te worden. Dese sijn (na dat hare geboden, soo hier alsin Sommelsdijk, gegaen waren) in den houwelijken staet bevestigt den 30. dito1719. Beijde de acten van admis waren pro deo, actum Oude Tonge, en was get.Joh. Anemaet.

De 15. April zijn in ondertrouwopgenomen Gabriel Stoffelz Looij, j.m., met Geertruit Janse van Stelle, j.d.,beijde van de Oude Tonge. Deze zijn, na dat hare geboden, soo hier, Sommelsdijken den Bommel, onverhindert gegaen waren, in den houwelijken staet bevestigtden 7. Meije 1719.?? Ons is gebleken dataengevinge ter secretarie is geschiet, en waren beijde pro deo, Oude Tonge,onderstont, get.

Pieter Claesz Goudswaert, j.m., metGeertruit Claesz Schipper, j.d., zijn in Sommelsdijk in ondertrouw opgenomen,en na dat hare geboden onverhindert gegaen zijn, met attestatie na Sommelsdijkvertrocken om daer (soo veel ons aangaat) in den houwelijken staet bevestigt teworden, den 8. Meij 1719.

Den April zijn in wettelijkenondertrouw opgenomen Jan Abramse Verkuil, j.m. van Sommelsdijk, met SaertjeCroonenburg, j.d. van Ooltgensplaet. Dese zijn, na dat hare geboden, soo hierals in de N. Tonge gegaen zijn, in den houwelijkens staet bevestigt den 11 Meij1719, dog in de Plaet. Ons is gebleken dat de aengevinge ter secretarie van beijdein de Oude Tonge is geschiet.

Den 6. Meije zijn in wettigenondertrouw opgenomen Pieter Sijmonse Ruijter, j.m. van de Oude Tonge, metPieternelle Jacobz van Toorn, j.d. van de Lage Zwaluwe. Dese sijn (na dat haregeboden, soo hier als in den N. Hoorn, gegaen sijn) in den houwelijken staetbevestigt den 4 Junij 1719. De aangevinge ter secretarie is voor beijdegeschiet in de Oude Tonge, onder stont Joh. Anemaet.

Den 29. April zijn in ondertrouwopgenomen Dirk Arense van der Croon, j.m., met Elijsabeth, wed. van CornelisLaensloot, woondt beijde in de Oude Tonge. Dese zijn, na dat hare drie gebodenonverhindert gegaen sijn, in den houwelijken staet bevestigt den 11. Meij 1719.Ons is gebleken dat de aengevinge ter secretarie van beijde in de Oude Tonge isgeschiet. ??

Den 3. Junij zijn bij ons inondertrouw opgenomen Jan Marinuse Tijbout, j.m. van de Stad, met Maria vanNoord, j.d. van de Oude Tong. Dese zijn, na dat hare geboden onverhindertgegaen waren, in den houwelijken staet bevestigt den 23.en Junij 1719. Ons isgebleken dat de aengeving ter secretarie van de bruijdegom op de Stat, en vande bruijt in de Oude Tong is geschiet.

Den 4. Junij 1719 zijn inMiddelharnas in ondertrouw opgenomen Jan Bogert, wed.r laetst van MariaWatermole, met Maria Strijkers, wed. van Andries Vervoorn, beijde woonagtig inMiddelharnas. Dese zijn, na dat hare geboden onverhindert gegaen zijn, gegevenattestatie na Middelharnas om (soo veel ons aen gaet) in den houwelijken staetbevestigt te worden den 19. Junij?? 1719.

Den 8. Julij sijn op Stad inondertrouw opgenomen Gerrit van Gelder, weduw.r van Judith Abrams vanBeverwijk, met Janneken Tonus Vos, wed. van Machiel Jillisse van St. Annelandt.Dese zijn (na dat hare geboden onverhindert alhier in de kerke gegaen waren)vertrocken met attestatie om (soo veel ons aen gaet) in den houwelijken staetbevestigt te worden. De aengevinge aen des ???s lands geregtigheijd was geblekenhier geschiet te zijn van beijde.

Den 24. Junij sijn in ondertrouwopgenomen Adriaen Melgert, j. man van de Stadt, met Cornelia Janz, j. dogtervan Ooltgensplaet, beijde woonende in de Oude Tonge. Dese zijn, na dat haregeboden alhier in de gemeinte gegaen zijn, in den houwelijken staed bevestigtden 16. Julij 1719. Ons is gebleken dat de aengevingen ter secretarie van deOude Tong van beijde is geschiet, onderstond Joh. Anemaet.

Den 14. Octob 1719 zijn in deNieuwe Tonge in ondertrouw opgenomen Teunus Gerritz Busschop, j.m., metMarijtje Arentz Lou, j.d., beijde woonende aldaer. Dese zijn (na dat haregeboden in de kerke gegaen waren) gegeven attestatie om in den houwelijkenstaet bevestigt te worden.

Den 7. Decemb. 1719

Sijn in wettelijke ondertrouwopgenomen Jacob Cornelis van Noort, j. man, met Susanna Oliviers Osseweijers,j. dogter, beijde geboren in de Oude Tong, ende aldaer woonagtig. Dese sijn (nadat hare geboden onverhindert gegaen sijn) in den houwelijken staet bevestigtden 31. Decemb. 1719. Beide acten van admis sijn pro deo, dus geteekent alssecr., Joh. Anemaet.

1720

Den 13.en Januarij

Zijn bij de predikant endekerkenraet van de N. Tong in wettelijke ondertrouw aangeteekent Jan Gastus, j.m., woonende in de N. Tong, met Wouterijntje Emous, woonende in de Oude Tonge.Dese zijn, na dat hare drie houwelijke geboden alhier in de kerke onverhindertgegaen waren, gegeven attestatie om (voor soo veel ons aen gaet) in denhouwelijken staet bevestigt te worden den 28. Januarij 1720. In margine stond:Ons is gebleken dat de aengevinge ter secretarie van de Nieuwe Tonge, ende ookvan de Oude Tonge is geschiet.

Den 5. Januarij sijn bij depredicant van Sprundel in wettige ondertrouw aengeteekent Jan Eremets, j.m.,woonende in de Oude Tong, met Adriaentje Huijb Creemers, j. dogter, woonendetot Sprundel. Deze zijn (na dat hare geboden gegaen waren) gegeven attestatieom, voor soo veel ons aen gaet, in den houwelijken staet bevestigt te wordenden 4. Feb. 1720. De acte van admis van de bruijdegom was pro deo, was get.Joh. Aenemaet, secr.

Februarij

Den 2. dito sijn alhier inwettelijke ondertrouw opgenomen Pieter Caleci, wed.r van Maetje Cornelis, woontin Oud Vosmaer, met Cornelia van Stelle, j.d., woonende in de Oude Tong. Dezezijn, na dat hare geboden, soo hier als in Oud Vosmaer, onverhindert gegaen waren,in den houwelijken staet bevestigt den 28. Febr. 1720. Beijde de acten vanadmis waren pro deo, ende was get. J. Anemaet, secretaris.

Den 2. Maert sijn alhier inwettelijke ondertrouw opgenomen Adrianus Vierniet, wedunaer van PrijntjeSnoeij, met Pietronelle Hartman, wed. van Corstiaen van Aken, beijde woonendein de Oude Tong. Dese zijn (na dat hare geboden, soo hier als in de Plaet,onverhindert zijn gegaen) in den houwelijken staet bevestigt den 24. Maert1720. Ons is gebleken dat aengeving van beijde ter secretarie van de Oude Tongeis geschiet, en was get. Joh. Anemaet.

Den 16. Maert sijn in ondertrouwopgenomen Klaes Blaek, wedunaer van Huijgje Geleijns, met Cornelia Adriaense Duijve,wed. van Hendrik Janse Kuijper, beijde woonende in de Oude Tong. Dese zijn (nadat hare geboden onverhindert gegaen sijn) in den houwelijken staet bevestigtden 31. Maert 1720. Ons is gebleken dat de aengevinge ter secretarie van deOude Tong voor beijde is geschied, zijn get. Joh. Anemaet.

Den 16. Maert 1720

Sijn bij de predikant van Rosendaelin ondertrouw opgenomen Cornelis Cornelisse Nieuwelant, j. m., woonagtig totRosendael, met Hendrikje Teunis, j.d., woonende in de Oude Tong. Dese zijn (nadat hare drie geboden onverhindert gegaen waren) gegeven attestatie om, sooveel ons aen gaet, in den houwelijken staet bevestigt te worden den 7. April1720.

Den 16. Maert 1720 sijn bij ons inondetrouw opgenomen Aren Janse van Nae, wedunaer van Grietje Volleris, metAdriaentje Janse, weduwe van Jan Slis, woonende beijde in de Oude Tong. Desezijn (na dat hare geboden onverhindert gegaen zijn) in den houwelijken staetbevestigt den 7.en April 1720. Ons is gebleken dat de aengevinge ter secretarievan de Oude Tong van beijde is gedaen, ende waren pro deo, ende is geteekent, Joh.Anemaet.

Cornelis Arentz van der Mast, wed.rvan Jannetje Marceelis, met Hester Tamboer, wed. van Aert Willemse Braber, zijnalhier (na dat hare geboden in de kerk van Ooltgensplaet onverhindert gegaenwaren, als blijkt bij de van daer gebragte attestatie) in den houwelijken staetbevestigt den 31. Maert 1720.

Den 12. April zijn bij ons inondertrouw opgenomen Klaes Meeldijk, j.m., met Pietertje Cornelis Jager, j.d.,beijde woonende in de Oude Tong. Dese zijn, na dat hare drie gebodenonverhindert gegaen waren, in de kerk in den houwelijken staet bevestigt den5.en Meije 1720. De acten van admis waren van beijde pro deo, en was ondert. J.Anemaet.

Den 12. April sijn in de N. Tong inondertrouw opgenomen Cornelis Dimmisz Roon, j. man, met Dingna Marinisz denEngelsman, j. d., beijde woonende N. Tong. Dese zijn, na dat hare gebodenonverhindert gegaen waren) vertrocken met attestatie om, soo veel ons aen gaet,in den houwelijken stight bevestigt te worden den 28. April 1720. Ons isgebleken dat de aengevinge ter secretarie van de N. Tong van beijde is gedaen.

Den 19. dito zijn in Oude Tong inondertrouw opgenomen Laurents de Bruijne, wedunaer van Jakomina Blaecq, metPieternelle Pieterz Drooger, j. d. van de O. Tonge, woonende aldaer. Dese zijn(na dat hare geboden onverhindert gegaen waren) in den houwelijken staetbevestigt den 12. Meije 1720. Ons is gebleken dat de aengevinge ter secretarievan beijde is gedaen.

Den 20. dito sijn in ondertrouwopgenomen Cornelis Gillisse van St. Annelandt, wed.r van Marie Leenderts deJonge, met Jannitje Tonis Stander, j. d., woonende beijde in de O. Tong. Desezijn, na dat hare drie geboden onverhindert gegaen waren, in den houwelijkenstaet bevestigt den 1.en Meij 1720. Ons is gebleken dat de aengevinge tersecretarie van beijde is geschied.

Den 3.en Meij 1720 zijn op denBommel in wettelijke ondertrouw opgenomen Marinus van ???t Kasteel, j.m., geborenin de Oude Tonge, met Maetje Jacobus Tichelman, j.d., geboren onder den Bommel,en woonende beijde aldaer. Dese sijn, na dat hare drie geboden in de kerkgegaen zijn, met attestatie vertrocken om (soo veel ons aen gaet) in denhouwelijken staet bevestigt te worden den 19. Meij 1720.?? Het slands geregtigheijt van beijde isvoldaen, ende was get. Corn. Vreeswijk.

Den 24. Meij sijn bij de predikandvan de Nieuwe Tong in ondertrouw opgenomen Jan Reijnaerds, j.m. van Hunshaven,met Maetje Pieters Deugd, j.d., ende beijde woonende in de Nieuwe Tong. Desezijn, na dat hare geboden in de kerke gegaen zijn, gegeven attestatie om (soo veelons aen gaet) in den houwelijken staet bevestigt te worden den 9. Junij 1720.