Nieuwe Tonge ??? Trouwinschrijvingen 7 januari 1673 ??? 19 april 1698

Trouwinschrijvingen

Iac. De ? 1673

Naemen dergener die zedert de jaere Ci. 1673 in de Gemeijnte J. Ci. hem vergadert op de N. Tonge in ondertrouw opgenomen, ende daer na, ofte onder ons getrout, ofte naer voorgaende attestatie, elders in den?? Echten. Staet bevestight zijn.
Namen der ondertroude en getroude personen
Anno 1673
[07-01-1673]
Den 7 Januarij sijn in ondertrou opgenomen Johan Hendrickze van Enthen, j. m. van Sengelis, met Matje Willemz van Pietershouck, wonende beijde alhier, is aen haer attest. gegeven de 24 Januarij??
[13-01-1673]
Den 13 Januarij zijn ondertrout Gerrit Gerritz, j. m. van Zevenbergen, met attes., Lijsbeth Goverts, wed. van Teunis Arentsz Hogesteijn, beijde woonende alhier, is attest. gegeven den 31 dito??
[25-02-1673]
Den 25 Februarij sijn ondertrout Cornelisz Jansz Teuter, wed. van Jannetje Zaris, wonende alhier, met Matje Arentz, wed. van Leendert Janze Goere, wonende onder de jurisdictie van de O. Tonge??
[07-04-1673]
Den 7 April Gerrit Daniels Vouten, wed. van Wijntje Willemz, geboortich van Dirxlant, met Apollonia Janz, jonge dochter van de Stad, wonende beijde alhier
[20-04-1673]
Den 20 dito Hubrecht Willemz Onwijn, j. m. van Brouwershaven, wonende op Stad, met Claesie Jansze Cramers, j. d., wonende alhier, is haer attest. gegeven den 20 Meij
[12-12-1673]
Den 12 Decemb. hebben naer vertooninge en blijk van gedane ondertrouw, geschiet in Dirxlant, hare huwelijcxsche voorstellingen ged. Hendrik Gerritz a Legerberg van Outbeijerlant, weduwenaer van Anneke Andriesz, wonende in Dirxlant, met Pietertje Jans Noppe, van Sommelsdijk, weduwe van Arij Domese Doij, wonende int N. Tongse lant, is hier van attestatie gegeven op dato als boven??
Ao. 1674
[10-02-1674]
Den 10 Februarij sijn ondertrout, naer blijk der toestemminge van ouders en voogden, Johannes Sijmonsz Duijmdam, jongeman uijt het Sommel-dijksche Lant, wonende in Middelharnasch, met Lijsbeth Romboutsz, jonge dochter, geboren en wonende in het N. Tongsche Landt, en sijn daer na ged. inspraek op hare houwelijcksche voorstellinge gecomen sijnde, voor het aengesichte onser Gem. getrout
[10-02-1674]
Den selve dito sijn ondertrout Jan Abrahamsz, jongman van Geldermalsz, wonende in de N. Tonge, met Kuijniertie Gerritz, j. d. van Schravendeel, wonende in t Sommeldijcsche lant, sijn ook daer na bij ons in den echten staet bevesticht
[24-02-1674]
Den 24 Februarij sijn ondertrout na kercken order Arijen Emmertsche de Groot van Leerdam, weduwenaer van Annetien Cornelisz Sijdervelt, wonende int N. T. Lant, met Martijntien Teunisz Capiteijn,?? van Sommelsdijk, laetst weduwe van Leendert Willemsz Kippe, wonende int O. Tongsche Lant, sijn ook naderhant bij ons getrout
[31-03-1674]
Den 31 Maert sijn behoorl. ondertrout Jacob Danielsz Sluijsens, j. m. van Middelharnasch, wonende op de Stad, met Wissel Arentsz Raep, j. d., geboren int O. Tongsche Lant, wonende in de Nieuwe Tonge, dese voorsz. personen is daer na attestatie gegeven om van onse zijde op Stad te mogen trouwen
[07-04-1674]
Den 7 April sijn ondertrout Pieter Pietersz, j. m. van Holsteijn, wonende in de N. Tonge, met Clijntie Willemz, jonge dochter van de O. Tonge, wonende int N. Tongsche lant, sijn daer na bij ons getrout??
[07-04-1674]
Cornelis Arentsz van Truijen, wedewenaer van Jobje Stevense, met Jannetje Jansz van Gelder, weduwe van Aert Remmensz Wiltschutter, beijde wonende in de N. Tonge, sijn daer na bij ons in den echten staet bevesticht
[07-04-1674]
Den selven dito sijn ondertrout Krijn Jobsz Kievit, j. m. van Goeree, wonende in de N. Tonge, met Leentie Pietersz Francke, j. d., geboren int N. T. land, beijde wonende alhier, sijn daer na bij ons getrout
[24-06-1674]
Den 24 Junij sijn naer vertoninge van attestatie bij ons getrout Arent Jansz van Loo, j. m. van Dirxlant, met Jannetie Dirx Goemaet, j. d., ook van Dirxlant, hebbende aldaer sonder inspraek hare drie gewone houwelsche proclamatien gehad??
[28-07-1674]
Den 28 Julij sijn volgens ordre in ondertrouw opgenomen Hendrik Jansz Hoogwerff, j. m. uijt de O. Tonge, met Willemijntie Dirx van Sommelsdijk, weduwe van Cornelis Duijnkercke, en is haer den 18 August. attestatie gegeven om te mogen trouwen in Middelharnasch
[04-08-1674]
Den 4 Augustus is ons vertoont attestatie van behoorl. proclamatie van Lauweris Paulisze, jonghman, ende Wijfie Jaspers, j. d., en sijn daer op bij ons in den Echten staet bevesticht
[07-09-1674]
Stoffel Arentze, weduwenaer van Ariaentie Daniels, en Dingetie Gijsberts, j. d. van Dirxlant, in ondertrouw opgenomen den 7. Septemb. in Dirxlant, sijn hier haer behoorlijcke voorstellinge gegeven, en alsoo geen tegenspraek inquam, is haer ooc daer van attestatie vergunt den -
[16-09-1674]
Michiel Jansze Raep, weduwenaer van Trijntien Andriezen van Dickelen, en Arentjen Arentz Casteleijn, j. d. van Dirxlant, hebbende (naer behoorl. ondertrouw) soo hier als in Dirx-lant sonder inspraek hare drie houwelijcxsche voorstellingen gehadt, sijn daerop den 16 Septemb. voor het aengesichte deser Gem. in den echten staet ingezegent
[06-10-1674]
Cornelisz Crijnsze Cijrre, j. m. uijt het N. Tongsche land, met Tannetie Leenderts Ammerael, j. dochter van Sommels-dijck, beijde wonende alhier, sijn volgens kerken order ondertrout den 6. 8ber, en daerna ooc getrout
[17-09-1674]
Pleunis Jansze van der Poot, j. m. van Middelharnasch, met Grietien Jansz Hoogwerff sijn bij ons volgens ordre geproclameert, en is haer hier van attestatie vergunt den 17 September
[11-10-1674]
Cornelis Claesze Boomklimmer met Jannetien Pietersze Cardux, hebbende sonder inspraeck hare gewone houwelijcsche afroepinge?? gehadt in de O. Tonge, sijn bij ons in de echten staet bevesticht, na dat hier van kerken getuijgenis vertoont was, gedateert 11 8ber 1674
Ao. 1675
[02-1675]
Jacob Paulusz Kiboom, j. m., wonende int N. Tongsche landt, met Jobjen Arents, j. d., wonende int O. Tongsche landt, hebbende vertoont attestatie, dat se na order, en wettel. ondertrout waren, sijn bij ons haere drieweecksche voorstellingen gegeven in de maent Februari, ende die onverhindert gegaen sijnde, etc.??
Leendert Lauwersz Drogendijk met Lijsbeth Hendricks, hebbende sonder verhinderinge in de Oude Tonge hare gewone voorstellingen gehadt, sijn voor t aengesicht onser Gemeijnte ontrent de z. tijd in den echten staet bevesticht??
[26-01-1675]
Cornelis Abrahamsze van der Daff met Crijntie Mirobs, j. d., sijn bij ons wettelijck ondertrouwt den 26 Januarij, en na dat se onverhindert hare gewone voorstelingen hadden gehad, sijn se alhier in den Echten staet bevesticht den 13 Februarij
[10-02-1675]
Anthonij Philips de Later, j. m., met Lijdia Gerrits Blommendael, j. d., hebbende haere gewone houwelijcksche proclamatien sonder eenige verhinderinge gehadt in de O. Tonge, sijn bij ons naer vertoninge van kerken attestatie, gedateert den 10 Febr., in den echten staet bevesticht??
[27-02-1675]
Jan Mattheusz Wagemaecker, j. m., met Maria Jans Donckers, j. d., hebbende in de O. Tonge hare gewone houwelijcxsche voorstellinge gehad sonder verhinderinge, sijn bij ons in den H. echten staet ingezegent den 27 Februarij, op w. ooc de attestatie gedateert was
[24-03-1675]
Pieter Teunisz Maes, j. m., en Martijntien Andries Kattestaert, j. d., beijde wonende in Middelharnasch, hebbende aldaer hare drie houwelijcxsche voorstellinge gehad, als bleek uijt haer attestatie, gedateert den 24 Martij, sijn bij ons op den selven dito in den echten staet bevestigt
12-02-1675]
Hubrecht Jansz Kuijpers, j. m., met Marijtie Fredricx de Jonge, weduwe van wijlen Willem Thomasz Bazel, beijde wonende in d???Oude Tonge, sijn bij ons in de houwelijcke staet bevesticht, na dat zij vertoont hadde kerken attestatie, dat hare houw. proclamatien onverhindert gegaen waren, gedateert in d??? O.Tonge den 12 Februarij
[15-04-1675]
Bastiaen Leendertsz Houwer, j. m., wonende in Middel-harnasch, en Maetien Eeuwitz, hebbende hare houw. voorstellingen onverhindert gehadt, als bleek bij attestatie, gedateert den 15 April, sijn bij ons op den z. dito getrout
[05-05-1675]
Arent Leendertsz van Zorge, j. m., geboortich in de N. Tonge, wonende in Middelharnasch, met Aegie Carels, j. d. van Bomenede, sijn na voorgaende ondertrouw en behoorl. proclamatien in den echten staet ingezegent den 5 Meij
Ao. 1675
[10-05-1675]
Pieter Pietersz van Gent, j. m., ende Arentien Willemsz, j. d., beijde wonende in Middelharnasch, hare houw. voorstelingen gehadt hebbende, sijn bij ons getrout den 10 Meij??
Jan Leendertsz de Vogel, j. m., geboren en woonachtich in d??? O. Tonge, met Neeltien Krijns Cijrre, j. d., geboortich uijt het N. Tongse lant, ondertrout sijnde op de O. Tonge, hebbende haer houw. voorstellingen onverhindert gehad, sijn bij ons getrout den ???
[16-06-1675]
Arent Havickze Casteleijn, weduwenaer van Elizabeth Cats, ende Pieternelle Abrahams Doorn-heijn, j. d. van Dirxlant, hebbende na ordre aldaer sonder inspraek hare 3 houwelijcsche voorstellingen gehadt, sijn bij ons in den Echten staet des houwelijcx ingezegent, nadat zij attestatie vant voorsz. hadden ingelevert van dato den 16 Junij
[20-06-1675]
Den 20 Junij 1675 sijn alhier ondertrout Harman Maertensz Aren Neeff, j. m., gebooren in de N. T., met Grietien Jansz Stroosnijders, j. d., mede van hier, en sijn na behoorl. voorstellinge daer op getrout
[12-10-1675]
Den 12 October sijn door D. Petrus Buijtendijk in ondertrouw opgenomen Dirk Cornelisz Proijen, j. m. van Herkinge, met Maria Leenderts de Recht, j. d. van N. Beijerlant, de voorsz. personen is van onsent wegen attestatie gegeven den 27 Novembr.
[30-11-1675]
Den 30 Novemb. sijn alhier ondertrout Jan Jaspersen Bresnee, j. m., geboren int N. Tongse landt met Vrouwtien Arents, j. d., geboren in t N. Tongse lant, beijde wonende alhier, ende sijn na et onverhindert gaen van hare proclamatien ooc getrout
[07-12-1675]
Den 7 Decemb. sijn ondertrout Leenderts Jansz, j. m. van Brouwershaven, met Apollonia Jans, weduwe van Gerrit Danielsze Stouten, beijde wonende alhier, sij voorsz. alsoo de geboden onverhindert gingen, sijn ooc bij ons getrout
[14-12-1675]
Den 14 dito sijn alhier in ondertrou opgenomen Aert Cornelisze Dijckmans, j. m. van Steenbergen, met Sara Jansz, j. d. uijt de N. Tonge, ende na dat de geboden so hier, als in Sommelsdijk, daer de bruijdegom woonde, gegaen waren, sijn sij bij ons getrout den 19 xbr.??
[14-12-1675]
Den selven dito sijn ondertrout Lauris Kornelisz Gestel, wedr. van Huijgie Jacob Catz, wonende onder de jurisdictie van Dircxlant, met Jannetie Maertens Aren-neeff, j. d. uijt de N. Tonge, wonende op Herken, ende sijn daer na ooc hier getrout
[20-12-1675]
Den 20 dito sijn ondertrout Govert de Rijcke, wedr. van Jannetie Stevens Verhoek, met Cornelia Pietersz Lodders, j. d., geboren int N. T. Lant, ende alsoo de geboden so hier als in Sommelsdijk onverhindert gegaen sijn, sijn sij bij ons in den echten staet bevesticht in Januarij
Ao. 1676
[21-02-1676]
Den 21. Februarij sijn ondertrout Klaes Jacobsz Koert, j. m., geboren in Dirxlant, met Ariaentie Jacobs, mede geboren in Dirxlant, also nu den bruijdegom in de N. Tonge woonde, is aen de voorsz. persoonen attestatie van onsent wegen gegeven om te mogen trouwen de ??? Maert
[11-04-1676]
Cornelis Jacobsz Court, j. m., ende Ariaentie Claese, so hier als in Sommelsdijk hare houwelijcsche voorstellingen onverhindert gehadt hebbende, sijn bij ons in den echten staet ingezegent den 11 April??
[17-04-1676]
Jan Jansz Bijl, wedr. van Jobje Crijns, wonende in de N. Tonge, ende Marij Cornelis, wonende in Middelharnasch, den 17 April aldaer in ondertrouw opgenomen sijnde, ende so ginder als hier haer houwelijcse geboden gehadt hebbende, sijn sij bij ons getrout den ???
[26-04-1676]
Jan Hendriksz, j. m., met Martijntien Dirx, j. d., hebbende in den O. Tonge hare gewoonel. houwel. proclamatien sonder inspraek gehad, sijn bij ons op ???t getuijgenisse hier van, gedateert den 26 April, in den H. Echten staet ingezegent
[29-05-1676]
Cornelis Jansz, j. m. van Sommelsdijk, met Crijntien Cornelis, wed. van Cornelis Arensen Kitte, beijde wonende aldaer, sijn bij ons in den echten staet des houwelijcx bevesticht den 29 Maij
[01-08-1676]
Den 1en Augusti zijn ondertrout Meeuwis Bastiaensz Deugt, wedr. van Maetje Marinus, met Neeltje Theunis, laest wed. van Aren Heijndricksz Bangaerts, beijde woonende alhier, alsoo de geboden van dese personen onverhindert waren gegaen, sijn sij alhier den 16 dito in den echten staet bevestigt
[16-10-1676]
Den 16 October zijn (volgens attestatie) in Dircxlandt ondertrout Jan Arensz den Wildenboer, j. m. van de N. Tonge, met Maetje Jans, wed. van Crijn Davidtsz Kievit, woonende in Dircxlandt, den voorschrevenen personen is van onsent wegen attestatie gegeven van te mogen trowen den 1. Novemb.
Namen der gener, welke in de Gemeente van de N. Tonge na gewone ondertrow getrowt sijn, of attestatij ontfangen hebben van elders te mogen trowen; gedurende de predikdienst van Petrus Verstraten, zedert den 25 Octob. van het jaar M.D.C.LXXVI
[08-11-1676]
Den 8sten November 1676 volgens attestatij getrowt Kornelis Paulusz Vreeswijk met Trijntje Jakops, beide woonagtigh in d??? Oude Tonge
[29-11-1676]
Den 29sten dito sijn volgens attestatij getrowt Dingeman Kornelisz van den Hoek met Arentje Krijns, beide van Dirxland
[07-03-1677]
Den 7. Mart. 1677 sijn in ondertrow opgenomen Jakop Jansz Noppe x Martijntje Tomas Doij, beide van de N. Tonge, sijn den 28 dito getrowt

[07-03-1677]
Den selvden dito sijn na getoonde attestatij getrowt Jan Leunisz x Jakomijntje Willems, beide van Dirxland
[13-05-1677]
Den 13 Mai sijn in ondertrow opgenomen Leendert Stevensz Ongeraan x Maria Dirx van Biestraten, beide van de N. Tonge, den 7 Jun. Getrowt
[09-05-1677]
Den 9 Mai sijn na getoonde attestatij getrowt Jan Pauwelsz van de Velde x Maatje Jans, beide van Middelharnas
[16-05-1677]
Den 16 dito sijn na getoonde attest. getrowt Jan Woutersz de Jonge, van de O. Tonge, x Elizabeth Klaas, van Dirxlant??
[30-05-1677]
Den 30 dito sijn na getoonde attest. getrowt Leendert Tijsz Kooman, van Melissant, x Lijntje Jans, van Dirxlant??
[30-07-1677]
Den 30 van Jul. sijn in ondertrow opgenomen Kornelis Stevensz Nieuwenhoeve, uit het Somerdijkse Lant, x Pieternelle Kornelis Taan, van de N. Tongge, waar op sij den 29 van Aug. sijn getrowt
[19-08-1677]
Den 19. van Aug. sijn ondertrowt Wouter Jansz, laast wedunr. van Maatje Stoffels, wonende in Dirkslant, x Annetje Klaas, wed. van Kornelis Pietersz van La, in de N. Tongge, waarop sij den 12 van Sept. getrowt sijn
[17-09-1677]
Den 17. van Sept. sijn ondertrowt Jan Jakopsz Kourt, uit het Dirxlantse lant, x Martijntje Everts, van de N. Tonge, en getrowt in de N. Tonge den 7. van Nov. 1677
M.D.C.LXXVIII
[13-02-1678]
Den 13, 20, 27 Febr. hebben in de N. Tonge hunne huwelijxe voorstellingen gehat Kornelis Dinggemansz Groenewegh, i. m. van de N.T, en Marijtie Kommers Zeedijk, i. d. van den Bommel, waarop zij attestatie ontfangen hebbende elders getrowt zijn
[13-02-1678]
Den 13, 20, 27 Febr. hebben in de N. T. hunne huwelijxe voorstellingen gehat Michiel Jansz Raap, wed. van Arentje Arents Kasteleins, wonende in de N. Tonge, en Blazijntje Kornelis Kattestaart, j. d. van de O.T., waarop zij attestatij ontfanggen hebbende elders getrowt zijn
[08-04-1678]
Den 8 van April zijn in ondertrow opgenomen Henderik Arentsz Banggaas, wed. van Annetje Reins, wonende in ???t N. Tongse lant, en Ariaantje Reiniers, wed. van Teunis Jansz Matte, woonaghtigh in Meliszant, waar op zij den 1. van Mai alhier getrowt zijn
[16-04-1678]
Den 16. van April zijn binnen de N. Tonge ondertrowt Pieter Adriaansz Raap, i. m. uit het Reghtsgebiet van d??? Owde Tonge, tegenwoordigh wonende in de Nieuwe, en Jakomijntje Jops, van de stat Goedereede, ook woonaghtigh in de Nieuwe Tonge, en sijn zij den 8. van Maij alhier getrowt
[16-04-1678]
Den 16. van April zijn ondertrowt Adriaan Henderixz Punt, i. m. van de Koorendijk, wonende in de Niewe Tonge, en Grietje Chiels, i. d. uit het reghtsgebiet van d??? Owde Tonge, waar op zij?? den 5 Maij alhier getrowt zijn
[27-05-1678]
Den 27 van Maij zijn ten ondertrowe gekomen Dirk Kornelisz Visscher (wed. van Maatje Willems), wonende tot Somerdijk, en Fransje Kornelis Taan, i. d., woonaghtigh in de N. Tonge, waarna zij den 19 van Junius hier ter plaatse getrowt zijn
[[05-06-1678]
Den 5, 12, 19 van Junius hebben in de N. Tonge hunne huwelijxe voorstellingen gehat Wowter Kornelisz Kromdijk (laatst wed. van Helena Gowtsbloem), wonende in het Reghtsgebiet van de N. T., en Neeltje Korstiaans Bosschieter, j. d. uit de jurisdikti van Middelharnas, waar op zij den 26 getrowt zijn hier ter plaatse
[07-08-1678]
Na getoonde Attestatie zijn alhier den 7 Aug. getrowt Jan Gillisz de Grow, weduwenaar van Jannetje Klaas, en Suzanna Gerrits van Rhede, i. d., beide woonaghtigh in Middelharnas
[05-08-1678]
Den 5 van Augustus in ondertrow opgenomen zijnde Jakobus Abrahamsz van der Schagen (laatst wed. van Arentje Ewouts) met Maatje Jans de Jonge (wed. van Arent Jansz van Gelder), beide woonaghtigh in de N. Tonge, zoo zijn de zelve den 21 van de zelve maant hier ter plaatse getrowt
[18-09-1678]
Na getoonde huwelijx-attestati zijn hier den 18 van September getrowt Jakop Kornelisz van de Weel, jongman, en Trijntje Maartens de Jonge, jongge doghter, beide geboren en woonaghtigh in de Oude Tonge
[08-10-1678]
Den 8 van Oktober zijn ondertrowt Pieter Jakopsz Noorlander, i. m. uit het N. Tongse Lant, en Leentje Stevens Arenneef, i. d. uit het N. Tongse Lant, tegenwoordighlijk wonende in het Reghtsgebiet van Middelharnas, waarop zij den 30 van de gezeide maant getrowt zijn
[21-10-1678]
Den 21. van Oktober zijn ter trowe opgetekent Klaas Krijnsz, i. m. uit het Melissantse lant, nu wonende in het Reghtsgebiet van de N. Tonge, en Neeltje Andries, i. d. uit het N. Tongse lant, waarna zij op den 13 van November getrowt zijn
[04-11-1678]
Den 4 van November qamen ter ondertrowe Arent Kornelisz Wittekoek, i. m. uit het Somerdijxe lant, en Adriana Filips Gastus, i. d. van de O. Tonge, nu wonende in de Nieuwe, en zijn zij den 23 des zelfden maants getrowt??
[12-11-1678]
Den 12 van Nov. is ondertrow verleent aan Reinier Marinusz Verdonk, i. m., en Suzannetje Bastiaans, i. d., beide woonaghtigh in de N. Tonge, waarna zij den 30 der zelfden maants getrowt zijn??
M.D.L.XXIX
[11-02-1679]
Den 11 van Febr. is ondertrow verleent aan Bastiaan Meuwisz Deught, wed. van Maatje Kornelis, en Pietertje Hendrix, i. d. van Simons-haven, beide woonaghtigh in de N. T., en sijn zij den 1. van Maart alhier getrowt??
[25-03-1679]
Den 24 van Maart zijn ter ondertrowe gekomen Jakop Hermansz van de Graaf (wed. van Marijtje Hendrix), woonaghtigh in Zomerdijk, en Sara Kornelis van Breederode, i. d. van Swaleve slagh, nu wonende in de N. Tonge, waarop den zelven Attestatie gegeven is, van in Zomerdijk te mogen trowen
[22-05-1679]
Na het vertoonen van wettigh Ghetuigenis, zijn Abraham Pietersz Katshoek, i. m., en Wenteltje Gerrits van Puroijen, i. d., beide van Stat aan Haringvliet, alhier getrowt den 22sten Maij
[17-06-1679]
Den 17 van Jun. zijn ter ondertrowe aangetekent Hendrik Arentsz Banggaas, laatst wed. van Ariaantje Reiniers, uit het Niewe Tongse lant, en Maria Wowters, i. d. van Dreischor in Zeelant, die met den anderen den 9den van Jul. alhier getrowt zijn????
[13-08-1679]
Den 13 Augustus zijn ondertrouwt Jacob Jansz Noppe, wedr. van Mertijntje Tomas, woonende in t Nieuwe Tongse Landt, met Maetje Tijsse, wede. van Gerrit Abrahamsz Trommel, woonende in Sommelsdijck, en den 17 Sept. 1679 alhier getrout
[25-08-1679]
Den 25en dito zijn hier door D. van Halen ondertrout Johan. Gastus, j. m., met Willemijntje Dirckx, wede. van Heijndrick Jansz Hoogwerff, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, den 17en Sept. 1679 attest gegeven dat hare geboden onverhindert waren gegaen??
[21-10-1679]
Den 21en Octob. sijn ondertrout Pieter Arijaensz van Brugge, j. m. van de N. Tonge, met Neeltje Reijniers, j. d. van Nerijne, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, en zijn den 26en Nov. 1679 hier getrout
[18-11-1679]
Den 18 van Novemb. zijn ondertrout Balten Jansz Groeningen, j. m. van Wouw, met Jobje Willems Hoogwerffs, j. d. van de Nieuwe Tonge, beijde woonende alhier, en sijn den 10en Decemb. ans. voorsz. hier getrout??
Dese zijn in ondertrouw opgenomen of getrouwt bij Johannes van der Vorm
[10-02-1680]
Den 10 Februarij 1680 zijn ondertrouwt Maarten Arentzen de Wilde, wedr. van Lijsbet Leenders, met Jannetien Arens, j. d., beide woonachtigh in de Nieuwe Tonge, getrout den 6 Maart 1680, attestatie gegeven van haer trouwen
[17-02-1680]
Den 17 Februarij 1680 sijn ondertrouwt Cornelis Janse van Velden, wedr. van Aariaantien Cornelis Vissers, woonende tot Somelsdijck, met Geertruijdt Jaobse Mirob, j. d., woonachtigh alhier, getrout den 6 Maart 1680??
[28-03-1680]
Op den 28 Maart 1680 Dirck Rijcke Bijnckers-hoeck, j. m. van de Meije, met Maartien Bane, wed. van Pieter Engelse Cas, woonachtigh op de Nieuwe Tonge, getrouwt den 16 Jul., attestatie gegeven
[12-04-1680]
Den 12 April Jacob Cornelisse Castelein, wed. van Susannetien Borgermans, woonende onder Somelsdijck, met Matien Jans de Jonge, wed. van Jacobus van Schagen, woonende op de Nieuwe Tonge, getrout den 29 April
[13-04-1680]
Den 13 April Leendert Leenderse de Heer, wed. van Maria Jans van Beveren, woonende op de grondt van de Nieuwe Tonge, met Ariaantien Huijbrechts, j. d. van Somelsdijck, getrout den 5 Meij
[13-04-1680]
Den selven dito Cornelis Meeuse Bijl, j. m., geboortigh in het Plaatse Landt, tegenwoordigh woonende op de grondt van de O. Tonge, met Martijntien Arens, j. d. van de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 5 Meij, attestatie van haar trouwen gegeven??
[06-07-1680]
Den 6 Julij 1680 Thomas Arense, weduw. van Leentien Jobs, woonachtigh in de N. Tonge, met Ariaantien Corvins, j. d. van Dirxlandt, tegenwoordigh woonachtigh op de N. Tonge, getrouwt op Dirxlandt den 29 Julij??
[19-07-1680]
Den 19 Julij 1680 Frans van La, wedr. van Jacomijntien Jans, met Lijsbeth Govers, wede. van Gerrit Gerritse van Zevenberge, beide woonende alhier, getrouwt op den 4 Augustij daar aan volgende
[27-07-1680]
Den 27 Julij 1680 Aariaan Gabrielse Tielman met Matien Geerits, j. d., beide woonachtigh in de Nieuwe Tonge, getrouwt den 18 Augustij 1680
[20-08-1680]
Den 20 Augustij 1680 Claas Jacobse Bevelander, j. m. van Ouwerkercke in Duijvelandt, met Grietien Jans, weduwe van Harman Maartense, woonachtigh op de Nieuwe Tonge, getrouwt na het afkondigen van hare geboden, attestatie van haar trouw gegeven
[04-04-1681]
Den 4 April 1681 Barent Janse van der Schilt, j. m., geboortigh van Tricht, met Annetien Jans, j. d., beide woonachtigh in de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 27 April 1681, attestatie van haar trouw gegeven
[11-04-1681]
Den 11 April 1681 Anthonij Moris, j. m., geboortigh van Somelsdijck, woonende op de Oude Tonge, met Theuntien Aarens, j. d., geboortigh van de Oude Tonge en woonachtigh op de Nieuwe Tonge, getrouwt op de O. Tonge den 4 Meij
[12-04-1681]
Den 12 April 1681 Reijnier Marijnisse Verdonck, wedr. van Susannetien Bastiaans, met Jannetien Heijndriks, j. d., geboren in de N. Tonge, beide woonachtigh alhier, getrouwt op den 11 Meij??
[19-04-1681]
Den 19 April 1681 Theunis Stevense Ongeraan, j. m., geboren en woonachtigh in het Nieuwe Tongse landt, met Neeltien Theunis Wellemans, j. d., geboren in ???t Middelharnasse landt, woonende in het Oude Tongse landt, getrouwt op den 11 Meij 1681??
[25-04-1681]
Den 25 April 1681 Johannes Cornelisse Taan, j. m., met Sara Hendericks, wed. van Rombout de Buijser, beide woonachtigh in de Nieuwe Tonge, getrouwt den 18 Meij 1681
[27-07-1681]
Den 27 Julij 1681 Gerrit Adriaanse de Haan, j. m. van Sevenbergen, met Lijsbeth Barens, j. d. van Somelsdijck, getrouwt op d??? Oude Tonge
[03-8-1681]
Den 3 Augusti 1681 getrouwt Aren Ongeraa, weduwenaar van Neeltien Cornelis Slis, met Leentien Jobs, wed. van Abram Verweije, waren bij ons in ondertrouw opgenomen op den 18 Julij
[10-08-1681]
Den 10 Augusti getrouwt Barent van Veen, weduw., woonende in Dirxlandt, met Josijntien Walles, wed. van Middelharnas
[15-08-1681]
Den 15 Augustij 1681 Witte Janse, j. m., geboortigh van Goederede, woonende onder de Nieuwe Tonge, met Adriana Willems, j. d., woonachtigh op Somelsdijck, zijn buijten getrouwt
[21-09-1681]
Den 21 September 1681 zijn na vertoonen van wettigh getuijgenis getrouwt Otto Janse van der Lucht met Stijntien Marijnis, wed. van Willem van der Par
[20-09-1681]
Den 20 September 1681 Pieter Ariaanse, wed. van Neeltien Reiniers, met Cornelia Pieters, wed. van Abram Abrams, getrouwt op den 5 October 1681
[01-11-1681]
Den 1 November 1681 Jan Jacobse Hooghwerf, wed. van Matien Giels, woonende alhier, met Matien Abrams, j. d. van Dirxlandt, getrouwt op den 26 November 1681
[06-12-1681]
Den 6 December 1681 Aaren Arenze, j. m. van Saarloo, met Theuntien Jans, j. d. van het landt van Gulick
[30-12-1681]
Den 30 December 1681 Frans Cornelisse van La, weduw. van Lijsbeth Govers, met Leentien Jans, j. d. van Goedereede, getrouwt op den 11 Februarij 1682??
[19-02-1682]
Den 19 Februarij 1682 Johannes Henderickse van den Houte, j. m., geboortigh van Dirxlandt, met Ariaantie Pieters, weduw. van Gijsbrecht Jacobse Braber, getrouwt den 15 Meert 1682??
[20-03-1682]
Den 20 Maart 1682 Abram Corstiaanse, weduw. van Trijntie Willems, van Dirxlandt, met Geertien Theeuwis , j. d. van de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 12 April 1682??
[03-05-1682]
Den 3 Meij getrouwt Hendrick Gerritse Legeweij, weduw. van Pietertien Jans Noppe, met Matien Cornelis Verduijn, j. d. van Dirxlandt, die op Dirxlandt ondertrouwt waren??
[17-04-1682]
Den 17 April 1682 Jacob Pieterzen van Tricht, j. m. van de Nieuwe Tonge, met Pietertien Leenders, j. d. van de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 10 Mei 1682
[08-05-1682]
Den 8 Meij 1682 Aaren Gabrielze Tieleman, weduw. van Matien Gerrits, met Jannetien Pieters, j. d. van Dirxlandt, getrouwt op den 31 Meij 1682
[08-05-1682]
Den zelven dito getrouwt Jacob Bastiaanze de Vos en Maria van Coevoorden, op attestatie van de kercke van Somelsdijck
[29-05-1682]
Den 29 Meij 1682 Jan Abramze van de Velde, j. m., geboortigh van Middelharnas, met Jannetien Jans Matte, j. d., geboortigh uijt het O. Tonghze landt, beide op de Nieuwe Tonge woonachtigh, getrouwt op den ?????
[30-05-1682]
Den 30 Meij 1682 Fredrick Lodewijckze Rademaker, j. m. van de Oude Tonge, met Matien Theunis, j. d. van de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 19 Junij 1682
[21-06-1682]
Den 21 Junij 1682 getrouwt Jan Janze van Doorn, weduw. van Annetien Pieters, met Neeltien Jans, komende om te trouwen met een attestatie van Somelsdijck
[30-06-1682]
Den 30 Junij Stoffel Stoffelze, j. m. van Bruijnisse, woonachtigh op de O. Tonge, met Aarentien Leenders, j. d., woonachtigh op de Nieuwe Tonge, getrouwt den 5 Julij 1682
[09-1682]
Den September 1682 zijn bij ons getrouwt op attestatie van Dirxland Jan Cornelisse Nieuwenhoeve, j. m., met Claartien Jans Keijser
[25-09-1682]
Den 25 September 1682 Willem Janze Fransman, weduw. van Claartien Pieters, met Emmetien Janz, weduw. van Johannes Pick, getrouwt op den 18 October 1682
[02-10-1682]
Den 2 October 1682 Jan Jacobze Court, weduw. van Martijntien Evers, met Aariaantien Jans Hooghwerf, j. d., getrouwt op den 1 November 1682
[17-10-1682]
Den 17 October 1682 Cornelis Geeritze Koninck, weduw. van Lijntien Pieters, met IJtien Pieters, j. d. van Meeswijck, getrouwt op den 1 November 1682
[19-12-1682]
Den 19 December 1682 Commer Janze Hollander, j. m. van de Nieuwe Tonge, met Brechtigen Cornelis, j. d. van Somelsdijck, getrouwt den 12. Januarij 1683
[21-01-1683]
Den 21 Januarij 1683 Cornelis Jacobze Braber, weduw. van Jannetien Pieters, met Neeltien Pieters, weduw. van Claas Theunisse, getrouwt op den 10 Februarij??
[22-01-1683]
Den 22 Januarij 1683 Sander Dijttus, j. m. van Brouwershaven, met Maddeleentien Janz, j. d. van de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 17 Februarij
[21-02-1683]
Den 21 Februarij 1683 sijn bij ons op attestatie van Dirxlandt en Oude Tonge getrouwt Jacob Nijpius, j. m., met Pieternelle Koole, weduw. van de Hr. Cornelis Gousblom??
[10-03-1683]
Den 10 Maart 1683 sijn bij ons op attestatie van de Oude Tonge in den houwelijcken staat verenight Abraham Dingemanze Decker, j. m., met Cornelia Snijders, j. d.
[05-03-1683]
Den 5 Maart 1683 Jacob Paulizze Oosterlinck, j. m. van de Oude Tonge, met Aarentien Janz Hooghwerf, j. d. van de Nieuwe Tonge, getrouwt den 3 April op de Oude Tonge
[13-03-1683]
Den 13 Maart 1683 Pieter Pieterzen Dubbelt, j. m., geboortigh van Hooghvliedt, met Matien Pauliz Loeij, j. d., geboortigh van de Nieuwe Tonge, getrouwt den 4 April 1683, attestatie van haar trouwen gegeven
[16-05-1683]
Den 16 Meij 1683 sijn bij ons getrouwt op attestatie van Dirxlandt David Janze Knoker, j. m. van Herkinge, met Sijtien Janz Blommendaal, j. d. van Somelsdijck
[16-05-1683]
Jan Willemze Schouwt, wedw. van Barbara Dirx, woonachtigh in Dirxlandt, met Grietien Theus, j. d. van Herkinge
[16-05-1683]
Op attestatie van Steenbergen zijn getrouwt Geerit Geertzen Moren, j. m. van Oijen, met Adriaentien Pieters van Stel, j. d. van Nieuw-Vosmaar, welcke op Steenbergen ondertrouwt waren den 17 April 1683
[26-09-1683]
Zijn bij ons ondertrouwt Jacob Leunisse Court, weduw. van Matien Pieters Noorlander, met Jacomijntien Pieters van Somelsdijck, beide woonachtigh in de Nieuwe Tonge, getrouwt den 26 September 1683
[01-10-1683]
Sijn bij ons ondertrouwt den 1 October 1683 Cornelis Cornelizze Munter, j. m. van Goedereede en daar woonachtigh, met Arijaantien Wouters, j. d. van Goedereede, woonende in de Nieuwe Tonge, getrouwt op Goedereede
[31-10-1683]
Sijn bij ons op attestatie getrouwt van Dirxlandt op den 31 October 1683 Ieman Klaasse Zeuw, j. m. van Dirxlandt, met Machtel Dirx, j. d. van Delf, woonachtigh op Herkinge
[22-10-1683]
Sijn bij ons ondertrouwt den 22 October 1683 Pieter Arenze Raap, weduwr. van Jacomijntien Jobs, met Jannetien Janz, wede. van Jan Paulizze, beide woonende op de Nieuwe Tonge, getrouwt den 25 November 1683
[26-11-1683]
Sijn bij ons in ondertrouw opgenomen op den 26 November 1683 Balten Janze, weduw. van Jobtien Willems, met Annetien Leenders, j. d. van de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 15 december 1683
[24-12-1683]
Sijn bij ons in ondertrouw opgenomen op den 24. December 1683 Jan Janze Bijl, weduw. van Maritie Cornelis, op de Nieuwe Tonge, met Annetien Janz, j. d. van Osnabrugge, getrouwt op den 12 Januarij 1684
[27-12-1683]
Sijn ondertrouwt den 27 December 1683 Dirck Jillisse van Tricht, geboortigh van Gulick, met Lena Jillis van Saarloo, getrout den 26en Januarij 1684
[05-01-1684]
Den 5en Januarij 1684 zijn ondertrouwt Leendert Heijndrickse Kievit, j. m., geboortig in het Plaatse Landt, woonende onder het gebiet van Middelharnas, met Lijsbet Jans, j. d., geboortig van de Oude Tonge, woonagtig onder Midderlharnas, getrouwt den 26en Januarij 1684??
[06-01-1684]
Den 6en Januarij 1684 sijn ondertrouwt Pieter Pieterze Melis, wedr. van Commertjen Willems, woonende op Dirxlandt, met Maatjen Leenderts van Beecke, wede. van Lieven Marinusse Iserman, woonende op de Nieuwe Tonge, getrout den 26en Januarij 1684
[07-01-1684]
Den 7en Januarij 1684 sijn ondertrout Jan Arensz Roos, j. m. van de Nieuwe Tonge, met Brechtjen Cornelis, wed. van Commer Jansz, woonende op de Nieuwe Tonge, getrout den 26en Januarij 1684
[08-01-1684
1689 den 8en Januarij zijn ondertrout Cornelis Bastiaansz van der Plicht, j. m., geboortig van Bommenee, met Tannetjen Leenderts, wed. van Cornelis Krijnsse Sirre, woonende beijde op de Nieuwe Tonge, getrouwt den 26en Januarij 1684
[29-02-1684]
Den 29en Februarij sijn ondertrouwt Jacob Heijndricksz Bangaart, j. m. van de Nieuwe Tonge, met Trijntje Pieters Rijckaarts, j. d. van Liefjeshoeck, beijde woonende alhier, den 19 Maart 1684 getrout??
[03-03-1684]
Den 3en Maart sijn in ondertrouw opgenomen Huijbert Jansz van den Dijck, wedr. van Maria Arijaans, woonende in de Nieuwe Tonge, met Maatjen Arens, wede. van Cornelis Jansse Tuijter, woonende onder ???t regtsgebiet van d??? Oude Tonge, den 19en Maart 1684 attest. gegeven dat haar geboden onverhindert waren gegaan om op d??? O. Tonge te trouwen
[04-03-1684]
1684 den 4en Maart zijn in ondertrouw opgenomen Jan Abrahamsz van der Velde, wedr. van Jannetje Jans Matte, met Kornelia Bastiaans, wed. van Corn. Cornelisz Liefbroer, beijde woonende alhier, den 26en Maart 1684 getrout
[01-04-1684]
Den 1en April zijn ondertrout Frederick Lowijsse Rademaker, wedr. van Maatje Theunis Wellemans, met Maatje Leenderts, j. d. van Sommelsdijck, beijde woonende alhier, den 30en dito alhier getrout
[07-04-1684]
Den 7 dito zijn ondertrout Samuel Heijndricksz, j. m. van d??? Oude Tonge, en woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, met Apoloontje Klaas, j. d. van de Nieuwe Tonge, tegenwoordig woonende onder ???t Reghtsgebiet van Sommelsdijck, dese personen zijn den 7en Meij 1684 hier getrout
[15-04-1684]
1684 den 15 April zijn in ondertrouw opgenomen Aren Heijndricksz Kievit, j. m. uijt het Plaatse Landt, met Jobje Jans, j. d. van Sommelsdijck, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en zijn den 14 Meij 1684 alhier getrouwt?? ????
[11-06-1684]
Na ???t vertoonen van behoorlijcke attestatien zijn hier getrout op den 11en Junij 1684 Isaack van Aken, j. m. van Dirxlant, met Meijnsje Bolijn, j. d. van Sommelsdijck
[29-07-1684]
Den 29en Julij zijn ondertrouwt Dirck Leendertz Krepelman, j. m., geboren onder de jurisdictie van Melisant, met Kornelia van Mierob, j. d. van de Nieuwe Tonghe, beijde woonende alhier, den 19en Aug. 1684 attestatie gegeven om elders te trouwen
[05-08-1684]
1684 den 5en Augustus zijn ondertrout Pieter Meeuwisse Deugt, wedr. van Grietje Willems Hoogwerf, met Ariaantje Jans Gestel, wed. van Willem Govertsz, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, den 3en Sept. 1684 attestatie gegeven om elders te trouwen
[19-08-1684]
Den 19en dito zijn ondertrout Heijndrick Rijcksz Nattekaas, wedr. van Cornelia Cornelis, woonende op de Stadt, met Pietertje Jacobs Korendijckers, wed. van Govert Gijsbertsz Kock, wonende in de Nieuwe Tonge, den 3en September 1684 hier getrout, den 5en Sept. 1684 is attestatie van haar trouwen gegeven??
[02-09-1684]
Den 2en Sept. 1684 zijn ondertrout Jan Huijbertsen de Jonge, j. m. van de Nieuwe Tonge, met Katharina Dircks Verstraten, j. d. van de Doele, beijde woonagtig alhier, den 29en dito hier getrout
[08-09-1684]
1684 den 8en Septemb. zijn ondertrout Rombout Gerritsz Zoon, j. m. van de Nieuwe Tonge, met Jannetje Jacobs, j. d., geboren tot Dirxlant, beijde woonagtig alhier, den 24en dito hier getrout??
[29-09-1684]
Den 29en dito zijn volgens attestatie in d??? Oude Tonge in ondertrouw opgenomen Frans Huijberts van den Dijck, j. m., woonende op de Nieuwe Tonge, met Maatje Leenderts, j. d., woonende op d??? Oude Tongse gront, den 22en Octob. 1684 hier getrouwt??
[14-10-1684]
Den 14en Octob. zijn tot Dirxlant ondertrout Pieter Jacobsz Rootsant, j. m. van Goeree en woonende op de gront van de Nieuwe Tonge, met Lena Pieters, j. d., woonende in Dirxlandt, den 5en Novemb. 1684 attestatie gegeven om op Dirxlandt te trouwen
[03-11-1684]
1684 den 3en Novemb. zijn ondertrout Abraham Jansz, wedr. van Arijaantjen Arijaans Doijs, met Jannetje Pieters Goeree, wed. van Gerrit Gijsbertsz Hartoogh, beijde woonende alhier, den 22en Nov. 1684 hier getrouwt
[11-05-1685]
Den 11 Maij 1685 zijn ondertrouwt Cornelis Huijgen, jongman van Goeree, woonende in de Nieuwe Tonge, met Leijntjen Janz, weduwe van Albrecht Jacobzen Coorndijcker, woonende op de Oude Tonge, getrouwt den 3 Junij 1685
[17-05-1685]
Den 17. Maij zijn ondertrouwt Jan Pieterz van Tricht, jongman, met Leentjen Gerrits, jonge dochter, beijde woonende alhier, en oock daarna getrouwt na het 3de gebod
[09-06-1685]
Den 9. Junij zijn ondertrouwt Willem Leenderssen met Lena Groen, beijde woonende (tot Burge? in Brabant: doorgestreept) alhier, doch door gebreck van attestatie niet getrouwt
[22-11-1685]
Den 22. November zijn in huwlijcken staet bevestigt de Heer Thomas Dijtgens, Baljuw ? van Grijsoort, met Juffr. Cornelia Pouwers, weduwe van wijlen de Heer Capiteijn Dirck Jobse Kielen?? ??
[01-1686]
Januarij Anno 1680
Den ? dito sijn ondertrouwt Arijaen Ceuvelaar, weduwnaar van Jantjen Crelis, met Maria Pieterssen, weduwe van Pieter Bernsen, beijde woonende alhier, zijn daarna getrouwt
[13-04-1686]
Den 13 Aprill zijn ondertrout Hendrick Willemsen, jongman van Heumen in Gelderlant, met Neeltjen Cornelis, jonge dochter van Dirxlant, beijde woonende alhier, getrouwt op den 12 Meij
[04-05-1686]
Majus??
Den 4. dito zijn ondertrout Dimmen Phlipsens de Block, jongman van Goeree, met Grietje Joos Vercamer, jonge dochter van Dirxlant, woonende alhier
[17-05-1686]
Den 17 dito zijn ondertrouwt Marten Janszen van Es, jongman van Tonger, woonende in de N. Tonge, met Jacomijntjen Crelis, jonge dochter van Goedereede, woonende in Middelharnas, en na de 3 geboden getrouwt
[18-05-1686]
Den 18 dito zijn ondertrouwt Pieter Meuwissen Deugt, weduwnaar van Ariaantjen Jans, met Neeltjen Hendricks, jonge dochter van Nieuwstadt, beijde woonende op Battenoort, na 3 geboden getrouwt
[10-07-1686]
Den 10en Julij 1686 zijn ondertrout Jan Jansz Bijl, wedr. van Annetje Jans, met Laurijntjen Arens, gebooren int Zuijtlandt, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge
[07-09-1686]
Den 7en Sept. 1686 zijn ondertrout Cornelis Gerritz Verweije, j. m. van Melisant, met Arentje Klaas, j. d. van de Nieuwe Tonge, beijde woonende alhier, den 6en October 1686 hier getrouwt, attestatie van haar trouwen gegeven
[13-10-1686]
Na ???t vertoonen van Attestatie, dat de drie houwelijksse geboden tot Dirxlant onverhindert waren gegaan, zijn hier getrout den 13en October 1686 Dirck Pietersz met Arentje Gerrits????
[26-10-1686]
Den 26en Octob zijn ondertrout Jan Heijndricksz Kroonenburgh, wedr. van Maria Willems, woonende onder de jurisdictie van de N. Tonge, met Heijndrickje Gerrits van Bocklen, j. d. van Oudtbeijerlandt, en woonende tot Sommelsdijck, den 17en Novemb. 1686 attestatie gegeven dat haars geboden onverhindert waren gegaan, alsoo voornemens waren elders te gaan trouwen
[02-01-1687]
Den 2en Januarij 1687 sijn ondertrout Abraham Jansz van der Velde, wedr. van Arentje Cornelis, woonende in de Nieuwe Tonge, met Maria Cornelis Verkerck, wede. van Pieter Joosten Bernardt, woonende onder de jurisdictie van Sommelsdijck, den 21en Januari 1687 attestatie gegeven dat hare geboden onverhindert gegaan waren, alsoo voornemens waren elders te trouwen
[11-04-1687]
Den 11en April zijn ondertrout Lieven Gerritz Zoon, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge, met Pieternelletje Gerrits, j. d, geboren in d??? Oude Tonge, beijde woonende alhier, den 9en Meij 1687 hier getrouwt
[09-05-1687]
Den 9en Meij zijn ondertrouwt Govert de Rijck, laast wedr. van Maria Strijckersberg, woonende in d??? Oude Tonge, met Leuntje Kerdux, lest wede. van Egbert Poelman, woonende in de Nieuwe Tonge, den 1en Junij 1687 hier getrouwt
[05-07-1687]
Den 5en Julij 1687 zijn ondertrout Gillis Ariaansse van Brussel, wedr. van Klaasje Joris, met Neeltje Cornelis, wed. van Rombout Theunisse de Jonge, beijde woonende alhier, den 20 Julij 1687 hier getrout
[13-09-1687]
Den 13 Sept. zijn ondertrouwt Cornelis Pietersen van den Bergh, weduwenaar van Stijntjen Jacobs, woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, met Geertjen Cornelis, weduwe van Davidt Jacobs, woonende onder de jurisdictie van Melisant, hier getrouwt op den 4en Octob. 1687
[27-09-1687]
Den 27. dito Leendert Pietersen Jonckheer, jongman, woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, met Martijntjen Jansz, jonge dochter, woonende in Somelsdijck, hier attestatie gegeven om tot Somelsdijck te trouwen den 16 Octob. 1687
[18-10-1687]
Den 18 Octob. zijn ondertrouwt Cornelis Pieterszen van Laa, jonghman, met Martijntjen Bartels, jonge dochter, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, een attestatie gegeven om op d??? Oude Tong te trouwen
[18-10-1687]
Op den selfden dito Laurus Jacobsen van Nes, jongman van Schalckwijck, met Willempjen Crelis Zeedijck, weduwe van Arent Slick, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, een attestatie gegeven om op d??? Oude Tong te trouwen
Anno 1688
[07-02-1688]
Den 7. Februarij zijn ondertrouwt Rombout van Proijen, weduwnaar van Bastiaantjen Wouters, met Lena Jans, weduwe van Frans van Laa, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tong, na 3e gebodt getrouwt??
[03-04-1688]
Den 3 April Marinus Teuwissen Cophein, j. m. woonende op de jurisdictie van d??? Oude Tonge, met Neeltjen Teuwisz Cranckhooft, weduwe van de Heer Jan Gastus, getrouwt den 19 Aprill??
[02-04-1688]
Den 2 April 1688 zijn ondertrouwt Ewouth Cornelissen Roon, j. m., gebooren tot Goeree en woonende in de Nieuwe Tonge, met Maria Pieters Bernardts, j. d., gebooren op de Stadt, tegenwoordig woonende onder ???t Rechtsgebiedt van Sommelsdijck
[17-04-1688]
Den 17 April Crelis Bastiaanszen van der Plicht, weduwnaar van Tannetje Leenders Admiraal, met Gieltjen Roelandts, j. d. van de Oude Tonge, beijde woonende alhier, den Maij 7 zijn de bovenstaande hier ter plaatse getrouwt
[07-1688]
Julius zijn ondertrouwt Leunis Arentsen van der Baan, j. m., geboortig van Goeree, met Maatjen Abrams, weduwe van Jan Jacobsen Hogerwerf, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, na derde gebodt getrout??
Anno 1689?? ????
[28-01-1689]
Den 28. Jan. zijn ondertrouwt Maerten Jacobsen, jongman, geboortig van Outbeijerlant, met Neeltjen Pieters van Tricht, j. d. van de Nieuwe Tonge, beijde woonende alhier????
[28-01-1689]
Den 28 dito ondertrout Marinus van der Daf, j. m., met Neeltjen van der Lidt, weduwe van J. Hogerwerf, getrouwt den 2. Maert
[03-04-1689]
Den 3. April zijn ondertrouwt Jacob Abramsen Duijm, j. m., met Trintjen Hubrechtsen Noorloos, j. d., beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, na ???t derde gebodt getrout
[14-05-1689]
Maij den 14 zijn ondertrouwt Hendrick Gastus, j. m., geboortig van d??? Oude Tonge, met Neeltjen Teunis, weduwe van Teunis Stevenszen, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, na ???t derde gebodt getrouwt
[28-08-1689]
Den 28 Aug. zijn ondertrouwt Gerrit Hendrixen Nobis, jongman, geboortig van de Kluijndert, met Maatje Jacobs, j. dochter, geboren op de Nieuwe Tonge, beijde woonende alhier, na ???t derde gebodt getrouwt
[23-12-1689]
December den 23 dito Jan Crelissen Soon, j. m., gebooren tot Middelharnas, met Cornelia Cornelis Hooghmoet, j. d., geboren in d??? Oude Tonge, beijde woonende onder onse jurisdictie van de Nieuwe Tonge, getrout op woensdag den 10 Januarij
[05-05-1690]
Den 5. Meij zijn ondertrouwt Willem de Vlamingh, wed. van Aeltje Janse, woonende onder de jurisdictie van d??? Oude Tonge, met Neeltjen Jacobs, j. d., tegenwoordig woonende onder het Rechtsgebiedt van de N. Tonge, getrout den 28. Meij
[27-05-1690]
Den 27. dito zijn ondertrouwt Pieter van den Houte, j. m., geboren en woonachtig onder het Rechtsgebiedt van Middelharnas, met Ariana van Mierop, j. d., gebooren en woonachtig onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, getrouwt den 21 Junij
[27-05-1690]
Op den selfden dito Pieter Corn. van Goutswaert, j. m., geboren en woonachtig onder de jurisdictie van Middelharnas, met Cornelia van Mierop, j. d., gebooren en woonachtig onder het Rechtsgebiedt van de Nieuwe Tonge, getrouwt den 21 Junij
[16-06-1690]
Junij den 16. zijn ondertrouwt Balten Janszen, weduwnaar van Annetje van Sorgen, met Commertjen Abrams Ketting, j. d., geboren op Hekelingen, beijde woonende alhier, getrout met het 3de gebodt??
[13-10-1690]
Den 13 October zijn ondertrouwt Johannes Janszen Kleinswager, j. m., geboren tot Oudt Vosmar en opgevoedt tot Stavenisse, met Cornelia Paulus, j. d., geboren in de Nieuwe Tonge, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, getrout met het 3de gebodt
[27-10-1690]
Den 27. dito Arent Teunissen Groenewegh, j. m., met Grietje Abrams Hasemoer, j. d., beijde gebooren en woonende op de Nieuwe Tonge, getrout met het 3de gebodt
[11-11-1690]
Den 11 Novemb. zijn ondertrouwt Jan Cornelissen van den Bergh, j. m., geboortig van Zierickzee, met Maatje Jans de Jongh, weduwe van Jacob Crelissen Casteleijn, beijde woonende onder de jurisdictie van Somelsdijck (aantekening is doorgetreept), d??? ondertrou wierd van wegen de jurisdictie tot Somelsdijck gedaen
[02-12-1690]
December den 2 dito Cornelis Pietersen Droogendijck, j. m., geboren in d??? Oude Tonge, met Aeltje Cornelis, wed. van Cornelis Arentsen Vermeulen, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 25 December
1691
[10-01-1691]
Den 10 Januarij Arij Dirxen van Rees, j. m., geboren tot Oosterhout, met Catalijntjen Pieters van Tricht, j. d., geboren op de Nieuwe Tonge, beijde woonende alhier, getrouwt den woensdag na ???t derde gebodt
[23-02-1691]
Den 23 Februarij Arent Crelisse Lou, j. m., geboren en woonende op de Nieuwe Tonge, met Marie Crijnssen, j. d., geboren op de Stadt en woonende onder het Rechtsgebiedt van Middelharnas, getrouwt den 16. Maert????
[17-03-1691]
Den 17 Maert
Pieter Marinussen Loij, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge, met Jannetjen Crelis, j. d., geboren op Claaswaal, beijde woonende alhier in de Nieuwe Tonge
[15-06-1691]
Den 15 Junij Steven Corn. Verhoeck, j. m., geboren tot Somelsdijck, met Adriaentjen de Vos, j. d., geboren in de N. Tonge, beijde woonende onder de jurisdictie van de N. Tonge, hier getrouwt op den 8 Julij
[23-07-1691]
Den 23. Julij zijn getrouwt Otto Hendricus Rosendael, wed. van Anne Dingemans, met Annetjen Janssen van Lambroeck, met attestatie uijt Dirxlant?? ?? ??
[17-08-1691]
Den 17 Augustus zijn ondertrouwt Jan Korstiaanszen Boschieter, j. m., geboren en woonachtig onder t Rechtsgebiedt van Middelharnis, met Maria Kromdijck, j. d., geboren en woonende onder de Nieuwe Tonge, getrout op den 7. Sept. 1691
[24-08-1691]
Den 24 dito Jillis Janssen Dolder, wed. van Wesseltjen Jans, met Pietertjen Heindrix, j. d., beijde woonende in de Nieuwe Tonge, getrouwt den 23 Sept.
[24-08-1691]
Op den selfden dito Willem Joosten, j. m., geboren op Princelant, met Jannetjen Heindrix, wed. van Reinier Marinussen Verdonck, beijde woonende in de N. Tonge, getrouwt den 23 Sept. 1691
[12-10-1691]
Den 12 Octob zijn ondertrouwt Tobias Janszen, wed. van Blasijntjen Pieters, woonende onder de jurisdictie van Middelharnis, met Leentjen Jillis, j. d., geboren en woonachtig in de NieuweTonge, getrout met het 3de gebodt
1692
[02-05-1692]
Den 2 Meij Teunis Huijbertsen Noorloos, j. m., geboren en woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, met Jacomijntjen Maertens Slis, j. d., geboren en woonende onder de jurisdictie van d??? Oude Tonge, sondags na de derde proclamatie getrout op de Plaet??
[11-07-1692]
Den 11 Julij Pieter Paulussen van der Velde, weduwnaer van Teuntjen Arens, met Geertruijd Thomas, weduwe van Cornelis Teunissen Hollander, getrout met het derde gebodt
[18-07-1692]
Den 18 dito Adriaen Ceuvelaer, weduwnaar van Marie Pieters, met Peternelle Gerrits, weduwe van Lieve Gerritsen, beijde woonende in de N. Tonge, getrouwt met het 3de gebodt
[18-07-1692]
Den selfden dito Job Thomassen Bangaers, j. m., gebooren en woonachtig in de N. Tonge, met Marie Bartels, j. d., geboren in Somelsdijck en woonende in de N. Tonge, getrouwt met het derde gebodt
Ao. 1693
[13-03-1693]
Den 13 Maart Abraham Dingemanssen Groenewegh, weduwnaar van Lena Danckerts Zoowijck, met Neeltjen Jacobs Noorlanders, weduwe van Willem Cornelissen de Vlamingh, beijde woonende in de N. T., dese zijn getrouwt op den 26 April 1693????
[21-03-1693]
Den 21. dito Crelis Pieterssen Vroegenoest, j. m., met Jannetjen Marinus, weduwe van Leunis Arentsen Voordijck, beijde woonende in de N. Tonge, dese zijn getrouwt op den 5. April 1693
[03-04-1693]
Den 3. April Pieter Claaszen de Blom, jonghman, met Jakomijntjen Jans Hogerwerfs, jonge dochter, beijde woonende onder de jurisdictie van de N. Tonge, getrouwt op den 26 April 1693
[08-04-1693]
Op den 8 April Pieter Crelissen Mannack, jongman van Dirxlant, met Dina Pieterssen van Tricht, jonge dochter, beijde woonende onder de jurisdictie van de N. Tonge, getrouwt op den 3. Meij 1693
[17-04-1693]
Den 17 dito Joost Pieterssen, weduwnaar van Jannetjen Jans, woonende onder de jurisdictie van de N. Tonge, met Peternelle Paulus Oosterlingh, jonge dochter, woonende onder het Rechtsgebiedt van Sommelsdijck, getrouwt op den 3 Meij 1693????
[03-05-1693]
Op den 3. Meij 1693 zijn op attestatie van onverhinderde geboden en ondertrouw van Somelsdijck in Middelharnis getrouwt Leunis Jacobsen Kourt, j. m., onder de jurisdictie van Somelsdijck, met Willemtjen Willems, weduwe van Hugo Dingemanssen Decker, onder het Rechtsgebiedt van Middelharnas
[15-05-1693]
Den 15 dito Abram Pieterssen Vliet, j. m., woonende onder de N. Tonge en laatst gewoont hebbende op de Buijtensluijs, met Trijntje Dolder, j. d., woonende onder de Nieuwe Tonge
[03-09-1693]
Den 3 Sept. Huijbrecht Leenderssen Pieck, j. m., woonende in de Nieuwe Tonge, met Arentjen Jansz, j. d., mede woonende in de Nieuwe Tonge en laetst gewoont hebbende in Middelharnis
[03-09-1693]
Den selfden dito Neeltjen
Oud. Arij Dirxsen van Rees, Catalijntjen van Tricht
Get. Leentjen Gerrits
[05-12-1693]
Den 5 Decemb. Corstiaen Gabrielse, j. m., met Grietjen Pieters, j. d., beijde woonende in de N. Tonge en onlangs gewoont hebbende in de O. T.??
Ao. 1694
[12-02-1694]
Den 12 Februarij zijn ondertrout Dirck Cornelissen Zeedijck, j. m., geboren in Middelharnis, met Sijtjen Dirx, weduwe van Huijbert Noorloos, beijde woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, attestatie gegeven om op een andere plaets te mogen trouwen
[13-04-1694]
Den 13 April zijn ondertrouwt Willem Hobus, j. m., gebooren en woonachtig in Somelsdijck, met Dingena Jans, j. d., geboren en woonactig onder de jurisdictie van de N. Tonge
[18-06-1694]
Den 18. Junij Jillis Janssen Dolder, wedr. van Pietertjen Hendricks, met Lijsbeth Commers, wede. van Jacob Leunissen Coert, beijde woonende alhier
[25-06-1694]
Den 25 dito Arent Crelissen Tuijter, j. m., met Cornelia Pieters Casteleijn, j. d., beijde woonende alhier
[14-08-1694]
Op den 14. Augusti Gerrit Heijndricksen Nobis, wedr. van Maatjen Jacobs, met Maatjen Leenders, wede. van Frederick Louijssen Rademaker, beijde woonende onder de jurisdictie van de N. Tonge, getrouwt met het 3. gebodt
[28-08-1694]
Den 28 Aug. Johannes Janszen van der Vliet, geboren in Oude Tonge, met Leentjen Cornelis, j. d. van de N. Tonge, beijde woonende alhier, getrouwt met het derde gebodt
[08-09-1694]
Den 8 Septemb. Crijn Cornelissen van Geel, wedr. van Ada Franszen van der Helder, woonende tot Lis, met Adriana Kardux, j. d. in de N. Tonge, getrouwt op den 1. Octob. 1694????
[08-09-1694]
Op den selven dito Johannes Fredricksen, j. m. van Zierickzee, met Martijntjen Jans, wede. van Leendert Jonckheer, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 1 Octob. 1694
[29-09-1694]
Den 29 dito Pieter Crelissen Luijendijck, j. m., geboren in d??? Oude Tonge, met Aeltjen Stoffels, j. d., geboren tot Somelsdijck, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, dese zijn getrouwt op den 1 Dec. 1694
[26-09-1694]
Op den 26. Sept. zijn in onse kerck in den Huwelijcken Staet met behoorlijcke attestatie van d??? Oude Tonge bevestgt de Heer Boudewijnus van Berckom met Juffrou Anna Maria du Blois, gesegt Treslon
[04-10-1694]
Op den 4 Octob. 1694 zijn op behoorlijcke attestatie van Bruijnisse in den huwelijcken staet bevestigt Jan de Graeff, j. m., met Janna Kraij, j. d. van Bruijnisse
[14-12-1694]
Den 14 Decemb. Johannes Kleijnswager, wedr. van Cornelia Paulus, met Crijntjen Jobs, j. d., beijde woonende in de N. Tonge, dese zijn in den huwelijcken staet bevestigt
Ao. 1695
[08-04-1695]
Den 8 April Pieter de Blom, wedr. van Jakomijntje Jans, met Neeltje Pieters, j. d., gebooren onder de jurisdictie van Ootjesplaet, beijde woonende alhier??
[11-11-1695]
Den 11 Novemb. Pieter Louijssen van der Natt, j. m. uijt de jurisdictie van Somelsdijck, met Arentje Rombouts, j. d. van de N. Tonge, beijde woonende alhier, getrouwt op woensdagavont na het derde gebodt??
[11-11-1695]
Op den selfden dito Johannes Fredericksen, wed. van Martijntjen Jans, met Martijntje Crelis van de Velden, j. d. van de N. Tonge, getrouwt op woensdagavont na het derde gebodt
Ao. 1696
[21-01-1696]
Den 21. Januarij Johannes Kleijnswager, weduwnaer van Crijntjen Jobs, met Dingena Hendricks, j. d., woonende in de Nieuwe Tonge, getrouwt op den 9 Februarij
[10-02-1696]
Den 10 Februarij Jan Raap, j. m. van de N. Tonge, met Lijdia Cornelis van de Velde, j. d., gebooren in Somelsdijck, beijde woonende in de N. T., getrout op sondag na het derde gebodt
[25-02-1696]
Den 25 dito Cornelis Eduwardsen, j. m. van Colijnsplaat, met Jannetje Gerrits, j. d. van Melisant, beijde woonende in de N. Tonge, getrout op sondag na het derde gebodt??
[06-04-1696]
Den 6. April Jillis Jacobsen Noorlander, j. m. van de N. Tonge, met Claasje Cornelis Roon, j. d. van Dirxlant, beijde woonende in de N. Tonge
[13-04-1696]
Den 13 dito Johannes Pieterssen van La, j. m. van de N. Tonge, met Stijntjen Stoffels (Kok), j. d., woonende in Dirxlant??
[13-04-1696]
Den selven dito Ewout Roon, weduwnaar van Marie Pieters, met Pietertje Teunis, beide woonende in de N. Tonge
[13-04-1696]
Den selven dito afgesloten de geboden van Arent Teunissen Groenewegh, wedr. van Grietjen Hasemoer op de N. T., met Maria Henderix, wede. van Jacob Imantsen Snijder op den Bommel, op den 30 attestatie gegeven na den Bommel??
[26-05-1696]
Den 26. Meij zijn ondertrouwt Jan Arentsen Bot, j. m. van Somelsdijck, met Geertje Jans Rijswijck, j. d. mede van Somelsdijck, beijde woonende in de N. Tonge
[08-07-1696]
Den 8 Julij 1696 Claes Hendrixen Vriens, j. m., geboortig van Princenlandt, met Pieternelle Geerits, weduwe van Adriaen Ceuvelaer, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, getrout op den 22. Julij 1696
[14-09-1696]
Den 14 September Joost Pieterssen Hochem, wedr. van Pieternelle Oosterling, woonende onder de jurisdictie van de N. Tonge, met Cornelia Bastiaens Verbeeck, j. d. van IJsselsteijn, woonende op de jurisdictie van Somelsdijck
[15-09-1696]
Op den 15 Sept. 1696 Johannes Frederixen van de Pol, wedr. van Martijntje Crelis van de Velde, met Ariaentje Joost, j. d. van de Buijtensluijs, beijde woonende in de Nieuwe Tonge, zijn wel eenige gerichten geweest doch geen dadelijcke inspraeck, en alsoo getrouwt op den 14 Octob. 1696??
[29-09-1696]
Op den 29 Sept. Leendert Abramssen Ketting, j. m. van Hekelingen, met Jannetje Jacobs, weduwe van Rombout Gerritsen Zoon, beijde woonende in de N. Tonge, getrouwt op den 11 Nov. 1696
[06-10-1696]
Op den 6. Octob. d??? ontrouwtroubrief ontfangen van de Heer Dirck Leenderssen Paling, Schout en Secretaris van de N. Tonge, met Juff. Tanna de Grijse, j. d. van Stadt
[28-10-1696]
Op den 28 Octob. attestatie gegeven na de Stadt en aldaer door onsen predikant op den selven dito getrout
[20-10-1696]
Op den 20 Octob. 1696 Jacob Paulussen Oosterling, wr. van Arentje Jans Hogerwerf, met Cornelia Jans van der Vliet, j. d. van Middelharnas, beijde woonende onder de N. Tonge, getrouwt den 11 Nov. 1696
[10-11-1696]
Den 10 Novemb. Mr. Dimmen de Block, wedr. van Grietje Joos Verkamer, met Hester Arens Groenewegh, j. d., beijde woonende in de N. Tonge, dese zijn getrouwt op den 2. Decemb. 1696
[10-11-1696]
Op den selven dito Dimmen Cornelissen Roon, j. m. van Goeree, met Lena Jans Hogerwerfs, j. d. van de N. Tonge, getrouwt op den 2. Dec. 1696
[19-12-1696]
Den 19 December Wouter Cornelisse Kromdijck, wedr. van Neeltje Corstiaens Boschieters, met Jannetje Marinus, weduwe van Crelis Vroegenoest, beijde woonende in de N. Tonge, getrouwt op den 10. Januarij 1697??
[15-03-1697]
Den 15. Maert Aren Maertens de Wilde, j. m., gebooren op de N. Tonge, met Martje Cornelis Loe, j. d., gebooren in de Oude Tonge, en beijde woonende alhier, getrouwt met het 3. Gebodt
[13-07-1697]
Den 13. Julij 1697 Marinus Willemszen, j. m. van St. Annelandt, met Lijsbeth Arents, j. d. van de N. Tonge, beijde woonende alhier, getrouwt op den 11 Augusti
[17-08-1697]
Den 17 Augusti zijn getrouwt met attestatie van Somelsdijck Gerrit Bleijck met Elisabeth van de Velde, na dat (zij) den Heer Schout Paling het recht op het trouwen voldaan hadden??
[1698]
Pieter Cornelissen van Goutswaert, wedr. van Cornelia Mierops, met Catalijntje Duijndams, j. d., getrouwt op den 23 April
[19-04-1698]
Den 19 April Ewout Cornelissen Roon, wedr. van Pietertje Teunis Groeneweghs, met Pieternelle Joost, j. d., beijde woonende in de N. Tonge, getrouwt ???s sondaegs na het derde gebodt??