Nieuwe Tonge dopen 12 oktober 1597 t/m 30 maart 1608

Nieuwe Tonge dopen 12 oktober 1597 t/m 30 maart 1608

??

Den 12en October was gedoopt het kint van Ariaen Iacops,geseijt Schoonen

Den 7 Desember was gedoopt het kint van Cleijnen Jacop,daer getugen van waeren Dierick Jansz ende Aerren Jansz

Ten selven dagege was ooc gedoopt het kint van MarinisJoosz, daer getuijghen van waeren Swartten Jan ende Lambrecht Eenmuttse

Den 21 Disember was gedoopt het kint van Joos Tuenens,ende was genaemt Luentge

Den 26 Disember was gedoopt het kint van SanderCornelisz, genaemt Cornelis, getuijgen Job Cornelisz, Cornelis Andriesz endeCrintken Cerijns

Januari 1598

Den 12 Januari was gedoopt het kint van Jan Francke,genaemt Errenten, getuijghen Arien Jansz ende Janneken Wouters

Den 22 Februuari was gedoopt het kint van Jan JanszTimmerman, genaemt Adrijaen,?? getugenJacop de Buijsere, Matte Poppe ende Aechte Pieters dr

Ten selven daghe was ooc gedoopt tkint van AlbrechtJansz, ende was genaemt Willemke

Den 1en Maerte was gedoopt tkint van Tanneke deNaeijster, ende was genaemt Corn., getuijgen Pieter Hotte ende Dierick Jans

Den 8 was gedoopt tkint van Claes Lucas

Den 19 April was gedoopt het kint van Joos Tuenens,dwelck hem baerde Jobke Dijngemans, sijn getraude vrauwe

Den 26 April was gedoopt het kint van Jacop Cornelis, endewas ghenaemt Cornelis

Den 3 Meije was gedoopt het kint van Pauwels Piersens

Den 24 Meije was gedoopt het kint van Rombaut deBuijsere, genaemt Paulijnne, getuijghen Franschoois de Munck ende Neelke SchoonLeuens

Ten selven dage ooc het kint van Cornelis Adrijaens &genaemt Adrijaen, getuijghen Wouter de Wever, Jan Mich. ende IJda Lenaers

Den 30 Augusti was gedoopt het kint van Jan Commers

Ten selven dage ooc het kint van Jacop Willems, genaemtAechte

Ende ooc het kint van Neelken de Naeijster

Den 15 October?? 98was gedoopt het kint van Cornelis Arens Kip, genaemt Maeijke, getuijgenCornelis Welgemoet, Cornelis Stevens ende Janneke, Pieter Hotten vrouwe

Den 25 october was gedoopt het kint van Jan Michielsen,geseijt de Naeijer, genaemt Stijnten, getuijgen Sussanneken Rombouts drende?? Dijngne Heijnne, ende LijsbethSanders

Ten selven dage ooc Jacops Michiels kint

Den 1en November 1598 was gedoopt Wouters Gillis kint,genaemt Wouter, getuijgen Pieter Hotten ende Madaleene Wagemakers

Den 15 November was gedoopt Doen Commers kint, genoemtMaeijken, getuijghen Jacop Hermans, Jansz Welle ende Willemke Schoudt metMaeijken Michiels

Den 6 Disember?? 98was gedoopt het kint van Hillebrant Danijs, ende was ghenaemt Crijnke

Den 16 Disember?? 98was gedoopt het kint van Lisbeth Rombouts nichte die haeren man ontloopen was

Den 27 Disember anno 1598 was gedoopt het kint vanGeerraert Classen, genoemt Johannis, Sweer Creinsz ende Willemke Adrijaensdochter waeren getuijgen

Den 10 Januari 1599 was gedoopt het kint van Habraham denSchoemaker, ende was genaemt Sara, ghetuijgen Jacop de Gareelmaker ende dehuijsvr van Hans de Schoemaker

Den 17 Januari was gedoopt het kint van Jeroon Mertens,ende was genaemt Clijnte, getuijgen Jansz Temmerman, Engel Marinis, ClijnteJans ende Aechte Piers ofte Meulenaers??

Den 25 Januari 1599 was gedoopt het kint van DierickJansz, ende was genaemt Joannis, getuijgen Jan Jansz Temmerman ende Aechte,Pieter Muelennaers dochter

Januari 1599 ten selven dage ooc het kint van JanTemmerman, getuijgen Adrijaen de Buisere ende Hansken Schoon Leuens, JannekenRombauts maerte

Den 14 Februuari??99 was gedoopt het kint van Jan Bauwens, ende was genaemt Hesster

Den 21 Februari was gedoopt het kint van Antoon Vrient,ende was genaemt Adriaen, getuijgen Joos van der Weijde, Lenaert Mierop,Cornelis de Pau, Wouter Bijttebier, Adriaente Franschois dochter ende Mieropsmaerte

Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van CornelisWelgemoet, ende was genaemt Cornelis, getuijgen Crijnte Kips sonder meer

Den 14 Marte gedoopt het kint van Willem van Leijen, endewas genaemt Cornelis, getuijgen Aert Adrijaense Kip, Jan Jansz Welle, WillemCornelis de Braber, Antuenis Cornelisz ende Maeijken Willems

Den 21en Maerte was gedoopt het kint van Gillis Lievens,genaemt Joos

Den 4 April?? 99 wasgedoopt het kint van Niclaes Lucas, genaemt -

Item het kint van Niclaes Cornelis, ende was genaemtHeindrick

Item het kint van Willem Beerrens, ende was genaemtWillem, getugen Sander Cornelisz, Dierick Jansz ende Janneke, MaeijkensRombauts nichte??????

Den 18 April 1599 was gedoopt het kint van MarinisTuenens, genaemt Arenten, daer Willem de Braber getuijge van was

Den 9 Meije anno 1599 was gedoopt het kint van AdriaenRijns, ende was genaemt Niclaes, daer Dorreke Claes meter van was sonder meer

Den 16 Meije was gedoopt het kint van Cornelis Jansens,dat hem baerde Maeijken Heijrriexs

Ten selven dage het kint van Gabriel op Pieter Hottensste, ende was genaemt Hotto

Den 6 Junius was gedoopt het kint van Lieven CorneliszMuelennaer, dat hem baerde Janneken, sijn getraude vrauwe, ende was genaemtBleijsinne, getuijghen Marinis Piersens ende Lijnne Driedijckx

Item het kint van Lenaert Jansz

Den 13 Juni was gedoopt het kint van Niclaes Diericx,ende was genaemt Sua

Den 20 Junius anno 1599 was gedoopt het kint van PieterPauwels, ende was genaemt Magrieten, daer getuijghen van waeren Lenaert Pierszende Jan Heijndrickxz

Ten selven dage was ooc gedoopt Pieter Andries Cornelisz,naer dat hij sijn gelove opentlick in de kercke beleden hadde

Den 11 Julius?? 99was gedoopt het kint van Cornelis Dijngemansz, ende was genaemt Neelke,getuijgen Marinis Piersz, Cornelis ?ens soon ende Janneke, Jan de Brabers wijf

Den 18 Julius was gedoopt het kint van Steven Jansz, endewas genaemt Geertruit, daer Jan Heindricxz peter van was, ende Anna Pietersende Maeijken Heindricx dochter?? meters

Den 15 Augusti??anno 1599 was gedoopt het kint van Engel Matthijsz, ende was genoomtMatthijs, daer meter van was Maeijken Gabreijls

Den 12 September 99 was gedoopt het kint van Jacop deBuijsere, ende was genaemt Maria, getuijgen Jacop Gillisz ende MaeijkenRombauts

Den 19 September 99 was gedoopt het kint van AntuenisJacopsz Temmerman, ende was genaemt Arenten, getuijgen Maeijken Pieters,Hennissenen Schaeps

Den 26 September 1599 was gedoopt het kint van CornelisTheussen, ende was genoemt Neelken getughen Jacop Rombauts ende Marinus Piersz,Janneken, Jan de Brabers wijf, ende Adriaenten van Kempen

Den 3 October?? 99was gedoopt het kint van Ariaen Jansz, genaemt Arenten, present?? Aren, de vader vant kint, ende MijneStoofsmans

Den 17 October?? 99waeren gedoopt dese naer volgende kinderen, eerst het kint van Laureijs opKoddens ste, ende was genaemt Jacop, getuijgen Aechte, Wilm Arens dr, metIJtgen, schipper Lenaers dr

Ende het kint van Adam de Ruijsschere, ende was genaemtJanneke, getuijgen Aren?? Heijne metCrintgen Eewens

Ende het kint van Jan de Vlamijnck, ende was genaemtHelsken, getuijge Teuntge Jans

Den 7 November was gedoopt het kint van Marinus Joosen

Ten selven dag was ooc gedoopt het kint van ArentenMelsen, ende was genaemt Sijbrant

Den 28 November anno 1599 was gedoopt het kint van HeijnGau, genaemt Petrus, daer peter van was Cornelis Roelsen

Januari 1600

Den eersten Januari anno 1600 was gedoopt het kint vanCleijnnen Jacop, dat hem baerde Pierinna, sijn getraude vrauwe, ende wasgenaemt Joannis, getuijghen Ariaen Jansz ende Aechte Piers

Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van WillemGillis, dat hem baerde Leenten, sijn getraude vrauwe, ende was genaemt Tuenten,getugen Trijnne, Piers Cornelis dr ende de geheele gemeente

Den 9 Januari anno 1600 was gedoopt het kint van CornelisAdrianusz, ende was genoemt Maeijken, getuijghen Pier Paulusz ende Maeijken vanSorgen

Den 16 Januari anno 1600 het kint van Wilent EngelStoffelsz, ende was genaemt Engelinne

Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van JanLenaers, dwelck hem baerde Durfke, sijn getraude huijsvrauwe, ende was genaemtClasijnne

Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van MartenLaureijs, ende was genaemt Laureijs, de vrouwe van Hubert Jansz Hoocxhuek endede Maerte van Hendrick Schoemaker waeren getuijgen

Den 6 Februari anno 1600 was gedoopt het kint van NiclaesCornelisz, ende was genaemt Lijnte, den Jongen Cloppere ende Geerte Antuenisdochter

Den 20 Februari anno 1600 was gedoopt het kint van JacopJansz, dat hem baerde Achte, sijn getraude vrouw, genaemt Pieterke, getuijgenAriaen Arens Kipsz ende Janneke Meulennaers

Ten selven dage was ooc gedoopt tkint van Adriaen deLicht, ende was genoomt Mattheus, getuijgen Willem de Brabere ende Eerenj Teus

Ten selven dage was ooc gedoopt Grietens bastart, daerden Jongen Lenaert Antekaes den vader van was, so men seijde, ende was genaemtLambrecht, daer Lincke Lambrechts Sloecx meter van was

Den 27 Februaria anno 1600 was gedoopt het kint vanFranschois de Muijnck, dat hem baerde Tanneken, sijn getraude vrauwe, ende wasgenaemt Bertelinne, getuijgen Jacop Gillis, Maeijken Rombouts ende JanTemmermans wijf

Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Jan Commers,ende was ghenoomt Joel, ende was meter Neelken, Willem Staes dochtere

Den 19 Marti anno 1600 was gedoopt het kint van JacopGillis, ende was genoemt Hester, daer geheel de gemeente getuge van was

Item het kint van Hillebrant Danijs was doen ooc gedoopt,ende was genaemt Cornelis, getugen noom Joos ende Neelke, Jan Jansz marte

Den 26 Marte was gedoopt Leenke Wittens dochter, autsijnde wel 20 jaeren, naer datse haere geloove beleden hade, daerse te voorenwel in onderwesen was, sij nam tot getuighen Cornelis Cornelis Welgemoet endeDurfke Claes dr

Den 26 Mart anno 1600 was gedoopt het kint van PieterCornelisz, ende was ghenoemt Maria, daer Davit de Temmerman ende Hechte Piersmet Leunten Vellemans getuijgen van waeren

Den 16 April anno 1600 was gedoopt het kint van EngelMarinusz, ende was genaemt Catarina, getuijghen Jan Commersz ende Neelken,Willems Staes dochter

Den 7 Meije was gedoopt het kint van Aren Neven

Meije 1600

Den 14 Meije was gedoopt het kint van Jan Melsz, ende wasgenaemt Geerraert, getuijgen Cornelis Herriers ende Cornelis CorneliszWagemaker

Den 28 Meije anno 1600 was gedoopt het kint van Wouter deWever, ende was genaemt Elske, getuijgen Willem Joosz ende Bette, huijsvrauwevan Pier Clau

Den 23 Julius 1600 was gedoopt het kint van LenaertTuenisse, ende was genoemt???? - ,???? peters Melsen Jans, Marinis Tuenens endeSteven Jansz, meter Jobke Willems

Den 20 Julius was gedoopt het kint van Abraham Bastiaens,ende was genaemt Crijnte, getuijgen -

Den 6 Augusti 1600 waeren gedoopt beijde de kinderen vanAntuenis Stelleman, deen out ontrent 2 jaeren, ende dander ontrent 6 weken,deen genaemt Cornelis ende dander Tuente, getuijgen Cornelis Diericx, LijsbethArens

Den 20 Augusti 1600 was gedoopt het kint van Wijck Wijcxsone, ende was genaemt Maeijke, getuijgen Geerraert Claesz ende Maeijke Willems

Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van LenaertTuenis, genaemt Maeijke, daer moeder van was Pier Bovens behoude dochtere

Den 3 September anno 1600 was gedoopt het kint van SanderCornelis, ende was genaemt Abraham, daer meter van was Heijlken Cornelis,sonder meer

Den 4 October 1600 was gedoopt het kint van Aert Andries

Den 15 October?? wasgedoopt het kint van Pauwels Piersens, ende was genaemt Crijncken, getugenCornelis de Pau ende Erren Bils

Den 18 October 1600 was gedoopt het kint van Pieter ArensStraf, ende was ghenaemt Ariaen, getuijgen Lenaert Ariaensen en Sweer Crijns

Den 10 Disember anno 1600 waeren gedoopt dese naervolgende kinderen,

Eerst het kint van Dierick Jansz, genaemt Clijnte, daerAnneke Jans meter van was

Item het kint van Ariaen Schoonen

Item het kint van Steven Jansz

Item het kint van de man op noom Jans stee

Januari 1601

Den 21 Januari anno 1601 was gedoopt het kint van Engelop de Schuerinck, ende was genaemt Antoni, daer meter van was JacamintenLievens

Den 28 Januari anno 1601 was gedoopt het kint vanGeerraert Bertels, getuijghen Marinus Piersen, Jacop Herman ende -

Februari 1601

Den 4 Februuarie anno 1601 was gedoopt het kint vanAdrijaen den Brandmeester, ende was genaemt Neelken, getuigen Pieter Jansz,Madaleene Wagenmaker ende Erren Thues

Den 11 Februuari was gedoopt het kint van Erren Tielman,ende was genaemt Gabreel, daer meter van was Clincte Mondels

Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van PieterMartens, genaemt Janneken

Ten selven dage het kint van Jan Vranke, ende was genaemtAntuenis

Den 25 Februuari anno 1601 was gedoopt het kint vanAbrecht Jansz, ende was genaemt Susanneke, getuijgen Gijsbrecht Floore endeJanneke Marinis dochter

Den 11 Marti anno 1601 was gedoopt het kint van LuennisNieulender, ende was genaemt Marinis

Ten selven dage ooc het kint van Adrijaen, woonende op deWeijl

Den 15 April anno 1601 was gedootp het kint van NiclaesCornelisz, ende was genaemt -

Den 3 Meije anno 1601 was gedoopt het kint van EngelFierens, ende was genaemt Sussanna, daer getuijgen van waeren Jacop JacopszWagemaker, Lijsbeth Diericx ende Mijnke, Pieters Hottens dochter

Den 27 Meije 1601 waeren gedoopt beijde dekinderen vanAntuenis Antuenisz, die hem baerde Joosken, Jans dochter, beijde van eenderdracht

Den 1en Julius 1601 was gedoopt de marte van JoochemJansz, naer datse inde gelove wel onderwesen is geweest

Den 22 Julius was gedoopt tkint van Jan Lenaers Steil,ende was genaemt Roelant

Item tkint van Pier Pauwels, ende was genaemt Crijnte

Den 28 Julio 1601 was gedoopt het kint van AbrahamBastiaens

Augusti 1601

Den 5 Augusti waeren gedoopt beide Jacop Jansz kinderen,deen genaemt Cornelis ende dandere Joannis, getuijgen Jeroon Martens, JanMarkus ende Cornelis Cornelis Wagenmaker

Den 20 Augusti was gedoopt het kint van Claes Lucas

Den vijfthienden September 1601 was gedoopt het kint vanArren Jansz, dat hem baerde Maeijken, sijn getraude vrauwe

Ten selven dage ooc het kint van Jan Melsen, dat hembaerde Huike, sijn getraude vrauwe

Den 21 October was gedoopt het kint van Marinis Tuenis

Ten selven dage ooc het kint van Ariaenken Schooutensmeijse wel er geweest

Den 18 November anno 160 ende 1 was gedoopt het kint vanAert Andries, ende was genaemt Janneke, sonder getuijgen dan de gheele gemeente

Den 25 November was gedoopt het kint van Lenaert Jansz,daer Jacop Willems getuijge van was

Den 2 Disember was gedoopt het kint van CornelisTheussen, commende tot Franckens Honenhuijs

Den 16 Disember was gedoopt het kint van Ariaen de Licht,ende was genaemt Neelke, getuijgen Sweer Crijnsz, Lenaert Jansz Schipper endeMaeijken Stevens wijf

Den 23 Disember was gedoopt het kint van Davit vanGoederede, ende was genaemt Neelken, getuigen Dieric Jansz, Adriaen geseijt denAuden hane, ende Hanna Pieters

Ten selven dage ooc het kint van Jan Theussen, daerJanneke Marinus meter van was

Den 30 Disember 1601 was gedoopt t kint ban jacop Herman,genaemt Bertelline, daer peter van was Geerraert Arens ende Jacop ClaessenSmedt, ende Bette Jans meter

Januari is ten einde, comt nu Februuari 1602

Den 3 Februuari was gedoopt Willem, Jan Willems sone inBattenoort, daer getuijgen van waeren Aren Neve, Pieter Otten ende GrietkenCorendickers

Ten selven dage ooc gedoopt het kint gecommen van AreaenJoossen ste, genaemt Lucretie

Den 17 Februuari was gedoopt het kint van Gillis Lievens,genaemt Heindrick, getuijge Maeijke Claes, sonder meer dan de heele gemeente

Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Jan Tuenisz,genaemt Cornelis, getuijgen Adriaen Jacopsz, geseijt jongen Schoonen

Den 5 Marte anno 1602 was gedoopt het kint van JacopCornelisz, dat hem baerde Sijncken, sijn getraude vrauwe, ende was genoomtJoos, getuijgen Jacop Piersen, Maeijken Andries ende Maeijken Willems

Den 17 Marte was gedoopt het kint van Jan JanszTemmerman, ende was genaemt Bertelline, getuijgen -

Den 24 Marte was gedoopt het kint van Andries, daer petervan was Jacop Gillis

Den 14 April 1602 was gedoopt het kint van LenaertAriaensz Schipper, daer meter van was Clijnne Geerraerts

Den 21 April 1602 sijn gedoopt Willem Gillis kint, endewas genaemt Gillis, getuijgen Jacop Piersen ende Elisabeth Haelbrechts dochter

Ooc het kint van Jeroon Mertens, ende was genaemt Tuente,getugen Jan Marinis, Jacop Arrens ende Maeijken Willems

Den 5 Meije 1602 was gedoopt het kint van Arren Jansz,ende was genaemt Soetken

Den 12 Meije 1602 was gedoopt Gabreels kint

Den 12 Meije was gedoopt het kint van Abraham Schoemaker,ende was genaemt?? ???, daer zijn susterende Janneke, schoudts maerte, meters van waeren

Den 2 Juni 1602 was gedoopt het kint van Niclaes, dat hembaerde Janneken Hermans, ende was genaemt Tuentghe, daer meter van was LijsbethHeinne

Den 16 Juni 1602 was gedoopt het kint van Claes Diericxaende Armerwicx, ende was genaemt Neelke

Den 14 Julius anno 1602 was gedoopt het kint van JacopRombouts, ende was genoemt Crinten, getuijgen Marinis Piersens, Leene Gerraers,Lijsken Temmermans ende Bette Jans dr

Den 28 Julius anno 1602 was gedoopt het kint van DoenCommers, ende was genaemt Habraham, getuijghen Laureijs den Hollander endeMijnken Pieters dr

Den 4 Augusti anno 1602 was gedoopt tkint van MatthijsClaessen, genaemt Andries, getuijgen Ariaen Jansz ende Jacop Hermans

Den 8 September 1602 was gedoopt het kint van JacopTueninsz, genoomt Stoffelinne, getuijgen Job Oolens, Jacop Arens ende CornelisLenaerts, meters, Lijsken Temmermans ende Lijsbeth Albrechts

Ten selven dage het kint van Jan Slijsch, dat hem baerdeNelleke Scheers, ende was genoomt ???, getuijgen Claes de Backere, Willem Joosenende Willemken Jans

Den 22 September anno 1602 was gedoopt het kint vanHubrecht Jansz Verhuel, ende was genoemt Michiel

Den 29 Septemb waeren gedoopt, 1en het kint van LenaertMierop, ende was genaemt Heijman

Ten selven dage ooc het kint van Wilent Engelbert deDecker, ende was genaemt Engelinne, getuijgen Jacop Arens, Lijsbeth Jans endeLijsbeth, Jan Temmermans wijf

Ten selven dage het kint van Cornelis Dijngemans, endewas genaemt Hechte, daer meter van was Neelken Willems Staes

Den 8 Desember anno 1602 was gedoopt het kint vanAntoennis Antoni sone, dat hem baerde??Trijnne Buijters, sijn getroude vrouwe, ende was genaemt Heinderke,getuijgen Aren Jansz Ouerboer ende Seren Bittebiers

Den 15 Disemb 1602 was gedoopt het kint van Pieter vanLaere, genaemt Cornelis, getuijgen Jan Pooms ende Susanne Timmermans, Arnoutsdochter

Den 15 Disember anno 1602 was gedoopt het kint vanLenaert Tuenensz, genaemt Willemke, getuijgen Hans Boodts ende Lijsbeth Heers,Jan Timmermans wijf

Den 22 Disember anno 1602 was gedoopt het kint van DiericJansz, genoemt Jobke, daer meter van was de huijsvrouwe van Cornelis Wadde

Den 29 Disember anno 1602 was gedoopt het kint van SegerDanckaers, genaemt Heijlke, daer getuijgen van waeren Lenaert Willemsz ende dehuijsvrouwe vande Ewerden Huibertschen

1603 den 12 Januari 1603 was gedoopt het kint van PieterJacopsz, ende was genaemt Maeijken, getuijgen Jacop Michielsz ende MarinisJansz Pronselere

Den 17 Januari 1603 was gedoopt het kint van LenaertWillems, ende was genaemt Willem, getuijgen Jan Heindricx Pik ende MaeijkeWillems dr

Den 26 Januari anno 1603 was gedoopt tkint vanFrancschois de Munick, dat hem baerde Tanneke Jans, sijn getraude vrouwe, endestorf ter stont naer datse gebaert hadde, tkint was genaemt Joannis, getuijgenAechtte Theus

Den 9 Februari 1603 was gedoopt het kint van Pieter JacopBangers, ende was genaemt Jacop, getugen Pieter Clijnne Pronselaersz ende ArrenAriaens Bittebiers wijf

Den 23 Februari 1603 was gedoopt tkint van AriaenSchoonen, ende was genaemt Ariaente, daer meter van was Nelleke Scheers sondermeer

Ten selven dage het kint van Wouter de Wever, ende wasgenaemt ??? , getuijgen Jacop Hermans ende Jite Schippers, Lenaerts wijf

Den 9 Maerte anno 1603 was gedoopt het kint van JanCommers, ende was genaemt Commer, daer getuijge van was Commer Jans

Den 23 Marte anno 1603 was gedoopt het kint vanHillebrant Danijs, ende was genaemt Cornelis, getuijgen Joos Tuenens endeMijnten Roels

Den 30 Marte anno 1603 was gedoopt het kint van Mr. Joos vander Schelden, dat hem baerde Trijntten, sijn getraude vrauwe, ende was genaemtJacominten

Ten selven daghe was ooc gedoopt een meijsken vanDiericxlant, mede brijngende seker schrijfsels bescheet van Joannis Dannay,predicant aldaer

Ten selven dage noch een kint commende wt Pier Pauwelscamerke sonder te weten wie den vader was, de getuijgen waeren Maeijken Willemsdochter ende Maeijken Rombauts

Den 13 April anno 1603 was gedoopt t kindt van CrijnMichielsz, ende was genaemt Michiel, getuijghen Jan Heindricx, CornelisCornelisz Wagemaker ende sijn suster, commende van Goederede

Den 20 April was gedoopt tkint van Maeijke Mercelis, daervader van was Aren Gheerssen, ende was genaemt Gheerraert, getuijgen JacopSchootter ende Matte Buijters

Den 27 April 1603 was gedoopt het kint van Aren Jansz,genaemt Magrietten

Ten selven dage ooc gedoopt het kint van Willem Cornelisvan Rijnsburgh, daer getuijghe van was Gillis Pieters

Den 11 Meije anno 1603 was gedoopt het kint van Muelenaer

Den 18 Meije was gedoopt het kint van Ariaen Brant, endewas genoomt Marten

Den 25 Meije anno 1603 was gedoopt het kint van Willemvan Leijen, Merten genaemt, daer Tanneke de Naeijster getuige van was

Ten selven dage ooc gedoopt het kint van Claes opRombouts dijc, genaemt Cornelis

Den 1en Junius 1603 was gedoopt het kint van Aren JansenBraber

Ten selven dage ooc gedoopt het kint van Marten Poppe inBattenoort

Den 8 Junius 1603 was gedoopt het kint van PieterMertens, ende was genaemt Augustijnus, getuighen Pieter Hotte ende Arenten Jansdochter

Ten selven daghe ooc een jonghe dochter, gecomen metNeelken in tooghe huis, genoomt Susanna, die inden kerckenraet haere geloovebeleden hadde

Den 8 Junius ooc gedoopt het kint van Jacop Gillis, endewas genaemt Joannis, daer getuige van was Hachte Theus

Den 22 Junius 1603 was gedoopt het kint van Steven deLapper

Den 10 Augusti was gedoopt tkint van Lenaert Stevens,ende was genaemt Aren, getuijge Jan Verwinde

Ten selven dage ooc gedoopt het kint van Jan Tuenensz,ende was genaemt Cornelis

Den 17 Augusti 1603 was gedoopt het kint van WillemGillis, ende was genaemt Isebrant

Den 31 Augusti 1603 was gedoopt het kint van MarinnisJoossen, ende was genaemt Willem, getuijgen Gabreil ende Grietken Corendijckers

Den 14 September 1603 was gedoopt het kint van ArnoutTimmerman, ende was genaemt Samuwel of Samuel, getuijgen Mr. Joos van derSchelden ende Luenken Jobs

Den 28 September 1603 was gedoopt het kint van PierPauwels, genaemt Paulinne, getuijgen Job Oolens ende Lijsbet, Jans Temmermanswijf

Den 25 October 1603 was gedoopt het kint van DoenCommersz, ende was genaemt Habraham, getuijghen Ariaen Geertssen van der?? Donck ende Trijncken Kips

Den 2 November 1603 was gedoopt tkint van Aren Thielman,genaemt Abigael, daer meter van was Maeijken Willems

Ten selven dage ooc gedoopt tkint van Gheerraert Bertels,ende was genaemt Jacop, daer meter van was Maeijken Eeuwaerts

Den 9 November 1603 was gedoopt tkint van Jacop Herman,ende was genaemt Barbel, getuijgen Lenaert Stevens ende Neelken Jans, deNaeijers wijf

Den 16 Novemb 1603 was gedoopt het kint van Jan Ariaensz,ende genaemt Joannis

Antuenis Lenaerts kint was gedoopt den30 November, ende was genaemt ???

Den 15 Disember 1603 was gedoopt tkintvan Pauwels Pr., ende was genaemt Jasper, getuijgen Hubrecht Jansz Verhuele,Jacob Herman

Ten selven daghe was ooc ghedoopt tkint van Cornelis Heindricx, ende was genaemt Ariaenken, getuigen Jan Willemsende Maeijken Willems dr

Den 29 Disember 1603 was gedoopt tkintvan Stoffel Antuenisz, dat hem baerde Heilken Jans, ende was genaemt ???

Den 11 Januari 1604 was gedoopt tkintvan Art Andries, ende was genaemt ???, daer peter van was Michiel Jans

Den 18 Januari 1604 was gedoopt hetkint van Halbrecht Jansz, ende was genaemt Neelken

Ten selven daghe ooc gedoopt tkint vanJacop Arens, genoomt Jacop, getuijgen Willem Trom

Den 25 Januari 1604 was gedoopt tkintvan Matthijs Stoffelsz, ende was genaemt Gillis, daer peter van was DierickJansz, schout ende Fluera Arens, meter

Ten selven dage ooc tkint van HabrahamBastiaens, ende was Bastiaen

Den 1en Februari 1604 was gedoopttkint van Lenaert Willems, ende was genoemt Neelke, getuijgen Lenaert Mieropende Cornelis Stoffels

Den 8 Februari was gedoopt het kintvan Herrent Heindricx

Ten selven daghe was ooc gedoopt tkintvan Willem Joossens, in Noordernieulant woonende

Den laetsten Februari 1604 was gedoopttkint van Lenaert Jansz

Den 7 Marte anno 1604 was gedoopttkint van Antoni Brouwer?? ende wasgenoemt Grieten

Ten selven daghe ooc tkint van BrouerJacops, ende was genaemt Dijnne

Ten selven dage gedoopt tkint vanJacop de Buijsere, ende was genaemt Mattheus

Ten selven dage ooc gedoopt tkint vanschipper Lenaert

Den 11 April 1604 was gedoopt tkindtvan Jacop Cornelis van der Tolen, ende was genoomt Cornelis, daer getuijghenvan waeren Jacop Herman ende Sijncken Cornelis

Den 11 April 1604 was gedoopt tkintvan Jacop Willemsz, ende was genaemt Elisabeth, daer meter van was MaeijkenHillebrants sonder meer

Den 6 Junius 1604 waeren gedoopt tkintvan Jacop Antuenis, ende was genaemt Antuenis, ghetuijghen Abraham WillemGillisz

Ten selven dage ooc gedoopt tkint vanPier Willems, ende was genaemt Trinten

Den selven dach ooc gedoopt een kintvan Engels maij, commende wt het huijs van Lenaert Tuenins, daer sijn wijf endeJan Boets getuijgen van waeren

Den 20 Junius 1604 was gedoopt eenjonske, dat ontrent 8 Jaeren out was, daer Adriaen Jacops Schoonen neve vanwas, Jan Boets wijf Neelke was meter daer van

Den 27 was gedoopt tkint van MichielJansz Rap

Den 4 Julius 1604 was gedoopt het kintvan Jan Jansz Timmerman, genaemt Joannis, daer getuijgen van waeren Ariaen deBuijsere ende Janneken Andries

Den 11 was gedoopt tkint van PierPaulus, ende was genaemt Pauwels

Den 23 Julius was gedoopt het kint vanBastiaen Sewaerts, ende was genaemt Jacop, getuijgen Jansz Temmerman ende Jida,schipper Lenaert wijf

Den 19 September 1604 was gedoopt hetkint van Jan Rumments, ende was genaemt Rement, getuijghen Lenaert Piersensende Maeijke Jans dr, Cleen Copkens wijf

Den 31 October 1604 was gedoopt tkintvan Steven de Lapper, ende was genaemt ??? getuige Jan Heijme

Den 7 November waeren gedoopt beijdeJacop de Wever kinderen

Den 28 November 1604 was gedoopt tkintvan Heijndrick Jansz, genaemt Joannis

Ten selven daghe ooc tkint van Pietervan Laren, ende was genaemt Maeijken, getuijgen Pauwels Piersz, Sweer Crijnszende Torike Claes dochter

Den 12 Disember was gedoopt tkint vanschoudt Dierick Jansz

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Ariaen Jansz Brabere

Den 9 Januari 1605 waeren gedooptMarinus Tuenis kinderen Janneke, Maeijken ende Pieterke, alle drij van eenderdracht, daer getuijgen van waeren Jacop Claessen Smedt, Wolffaert Cornelis,Aechte Claes, de weduwe van Pier Maertens, ende de huijsvrouwe van LenaertStevens

Den 30 Januari 1605 waeren gedooptdese naer volgende kinderen, ten eersten het kint van Arnout Timmerman,predicant, ende was genaemt Elisabet, getuijgen Pieter Hotten, Cornelis de Pauende Soeten, Jan Brooloos dochter

Item het kint van Jacop Piersens

Item het kint van Francke Matthijsen

Item het kint van Marinus PietersBoone

Den 6 Februari 1605 was gedoopt tkintvan Jeroon Martens, ende was genaemt ???, getuijghen Joos Tuenens Marten Scheersende Madaleene Wagemakers

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Claeijs Martine, dat hem baerde Anneke Jans, ende was genaemt ??? ,getuijgen Cornelis de Pau

Den 13 Februari 1605 was gedoopttkindt van Cornelis Ariaensz Kip, ende was genaemt Davidt, getuijghen JacopArensz ende Floora Arens dochter

Den 20 Februari 1605 was gedoopt tkintvan Willem Wouters, genaemt Neelken, getuijgen Jan Melsen ende een Marten Jans,Neelken Marinus Willems, Troms wijf, ende Wouter de Muelenaers wijf

Den 6 Maerte was gedoopt het kint vanClaes

Den 20 Maerte 1605 was gedoopt tkintvan Marinis Joossen

Den 27 was gedoopt het kint van ArenTielmans, dat hem baerde Durfken, sijn getraude vrou

Den 3 April was gedoopt tkint vanLenaert Cornelis Mierop, ende was genaemt Joannis, getuijgen Lenaert Stevens,Cornelis de Backere ende Jobke Ghijsbrechts dochter

Den 10 April was gedoopt het kint vanSteven Jansz, daer getuijgen van waeren Sweer Chrijnsz ende Cornelis Heindrickvan Gelders maij

Den 11 April was gedoopt het kint vanCornelis Ariaensz, daer getuijgen van waeren Hillebrant Danisz ende HilleCornelis dochter

Den 24 April was gedoopt het kint vanJacop Cornelisz, ende was genaemt Elijsbet, getuigen ???

Den 29 Meije 1605 (er staat 4) wasgedoopt tkint van Jacop Rombaut, ende genaemt Maeijken, ghetuijghen AdriaenRombautr ende ???

Ten selven dage was ooc gedoopt hetkint van Jacop Arensz, genaemt Neesken, dat hem baerde Pierinne, sijn getraudevrouwe

Den 26 Junius was gedoopt het kint vanCornelis Cornelisz, schippers kint

Den 3 Julius was gedoopt het kint vanWillem Jaspers, geheeten Pieter, getuijgen Staes Jansz ende Marinus Pieters

Den 10 was gedoopt tkint van CornelisLenaertsz

Den 17 Julius was gedoopt het kint vanden bedrijch van Steils ste

Den 21 Augusti was gedoopt het kintvan Toone Jacopsz, ende was genaemt Jacop, getuijgen Jan Ariaensz, PieternellePauwels

Den 4 Septemb 1605 was gedoopt hetkint van Cornelis den Decker, ende was genoemt Lambrecht, getuijgen JacopArensz ende Michiel Jansz, geseijt Raep

Ten selven daghe was ooc gedoopt tkintvan Wolffaert Cornelisz, genaemt Maeijken, getuijgen ???

Den 11 September 1605 was gedoopt hetkint van Weijer Jansz, ende was genaemt Luenten, getuijghen Jan ArensBemelaere, Jans Boets, Janneke Cornelisdr

Den 23 October 1605 was gedoopt hetkint van Lenaert Stevens, ende was genaemt Bastiaenken

Den 28 October 1605 was gedoopt het kintvan Sander Cornelisz, dat hem baerde Errenten, sijn getraude vrouwe, ende wasgenaemt Elijsabeth, getuijgen Jan Willemsz ende Leenten Willem Gillis

Ten selven dage ooc gedoopt het kintvan Habraham Bastiaens, ende was genoemt Isaack

Den 6 November was gedoopt het kintvan Cornelis de Schoenlapper, ende was genaemt ??? ,getuijghen Willem Gilliszende Clijnne Gheerraerts, geseijt Muelenaers

Den 1en Disember anno 1605 was gedoopthet kint van Hillebrant Danisz, ende was genaemt Cornelis, getuijgen schoudtAriaen Jan, Jan Martensz ende Jobke Ghijsbrechts

Den 18 Disember 1605 was gedoopt hetkint van Antuenis Cornelis, dat hem baerde Aechte Muelenaers, sijn getraudevrauwe, ende was genaemt Cornelis

Den 28 Disember 1605 was gedoopt hetkint van Heijndrick Banghers, ende was genaemt Jacop, getuijgen Dierick Janszende Jan Heijnne

1606 den 15 Januari was gedoopt hetkint van Marten Scherff, ende was genaemt Cornelis

Den 29 Januari was gedoopt het kintvan Jacop Cornelis, ende was genaemt Ariaen, getuijghen -

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van een, genaemt Paeppauke

Den 12 Sporkele was gedoopt het kintvan Ariaen Schoonen, ende was genaemt Godelieve, getuijgen Jan Tuenisz endeMaeijken

Den 19 Sporkel anno 1606 was gedoopthet kint van Arnout Timmerman, predicant, ende was genaemt Sara, getuijghenJacop Cornelisz, onse neve, ende Haechte Piers

Den 5 Marte 1606 waeren gedoopt beijdePieter Jacops Bangers kinderen, die hem baerde Martijnten Cornelis, sijngetraude vrouwe, getuijgen Lijsbeth Baltens ende Neelke Jans

Ten selven daghe was ooc gedoopt IsenJanck maij, genaemt Andries, wt begeeren ende??lasten van kerckenraet van Middelernis, die den selven Andriesonderwesen ende onderrecht hebben in de voornaemste stucken der religie, diehij voorgoet ende waerachtich te sijne beleden heeft gelics schrijnen, ende hijhier opentels betuijde

Den 2 April 1605 was gedoopt het kintvan Jacop Willems, ende was genaemt Willem, getuijgen Willem Gillisz, MartenJans ende Janne, schoudts jonck wijf

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Marinis Joosen, ende was genaemt ???

Den 30 April 1606 was gedoopt het kintvan Jacop Hermans, ende was genaemt Leenken, daer meter van was PieternelkePauwels dochter

Den 30 April was ooc gedoopt het kintvan Willem de Braber int Hooch Huijs, ende was genaemt Neelken, getuijgen JanHeijnn ende Pieterken Jans inden Boomgaert

Den 11 Junius 1606 was gedoopt hetkint van Cornelis de Muelennaer, ende was genaemt Cornelis, getuijgen ClaesCornelisz ende Maeijken Geerraerts dochter

Den 16 Julius was gedoopt het kint vanCornelis Lenaertsz, ende was genaemt Joannis, getuijghen Pier Pauwels endeErren Theus

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Jan Melsen, ende was genaemt Neelken, getuijgen Cornelis Hoenderbeck,Jan Heijnne ende Marinis Pick, ende Neelken Cornelis

Den 27 Augusti 1606 was gedoopt hetkint van Jan Tuenis, ende was genaemt Neelken, daer meter van was Achte Pieterssonder meer

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Jan Arens, geseijt cruepel Jan, ende was genaemt Aren, getuijghenCornelis Cornelisz Wagemaker, ende de huijsvrouwe van Jan Ariaens

Den 17 September 1606 was gedoopt hetkint van Hubrecht Gijsbrechts, ende was genoomt Ariaenken, daer meter van wasMadeliene Marinis Bijls dochter

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Geerraert Bartels, daer getuijgen van waeren Arriaen Tielmans,Pieterke Louwereijs dochter ende Susanneken Rombouts

Den 15 October 1606 was gedoopt hetkint van Albrecht Stroosnider, ende was genaemt Woutrinne, daer getuijghe vanwas Maeijken Pieters dochter sonder meer

Den 26 November was gedoopt het kintvan Claes Claeske, daer moeder van was Tanneken, het kint was genoemt Janneken,getuijgen Cornelis Pieters knecht ende Heindric den Dusscher

Den 24 dach Disember anno 1606 wasgedoopt het kint, daer Cornelis Schappickent sijn wijf mede bevrucht liet, endewas genoomt Cornelis, getuijghen Adriaen Schoonen ende Jacop Lievens, metersWissel Jans maeijken van Goederede of Wollennaeijster, ende Leenten Heijmans

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint, daer Errente Jans van Sander mede bevrucht bleef, ende was genaemtSander, getuighen Arren Andries, Geerraert Pieters, meters Maeijken Hillebrants

Den 25 Disember 1606 was gedoopt hetkint van Pier Willems, ende was genaemt Willem, getuijghen Gabreel Gabreelsz,Ardt de Schoemaker

Den laetsten Disember anno 1606 wasgedoopt het kint van Toover Jacops, ende was genoomt Maeijken

Den 7 Januari 1607 was gedoopt hetkint van Jacop Huibrechts, ende was genaemt Huijbrecht

Den 21 Januari 1607 was gedoopt hetkint van Machiel Jansz, ende was genaemt Johannis, getuijghen Job JacopsBangersz, Ariaen Cornelis ende Erren Tuenen

Den 18 Februari 1607 was gedoopt hetkint van Pieter van Laren, ende was genaemt Janneken

Den 4 Marte was gedoopt het kint vanStaes Jansz, ende was genaemt Matthijs

Den 18 Marte was gedoopt het kint,ende was Lenaert genoemt?? - (allesdoorgestreept), getuijgen Jan Heindricxz, den halven boer, ende Lenaer CornelisMierop, ende Susanna Rombouts de Buisers dochter

Den 25 Marte anno 1607 was gedoopt hetkint van Heindrick Jansz, ende was genoemt Pieter, daer meter van was dehuijsvrou van Gabreijl in Battenoort sonder meer

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Jan Bauwen, ende was genaemt Pieterken, daer peter van was SweerCrijns, ende meter Susanne Rombouts

Den 30 April 1607 was gedoopt tkintvan Jan Commersz, ende was genoemt Jobke

Den 20 Meije 1607 was gedoopt tkintvan Areaen Thielmans, ende was genaemt Maeijken, getuijghen Cornelis CornelisWagenmaker, Tuenen Engels ende Tanneken Hubrechts

Den 27 Meije anno 1607 was gedoopttkint van Harrent Heijndricx, genaemt ???, daer Neelken Jacops meter van was

Den 26 Augusti 1607 waren gedoopt drijkinderen, daer vader van was Cornelis Aerensz Smedt, douste hiet Neelken, hetander Jacominten, t jongste Tuenten, getuijghen Aren Jansz, Jan Heijnne,Berrendijnne, maeijken Jan Mertens, Janneke Cornelis ende Maeijken Diericxdochter

Den 2 September 1607 was gedoopt hetkint van Marten Scheers Scheers, ende was genaemt Tanneke, daer peters vanwaeren Theeus den Drooger ende Wouter Bitebier, Leenten Heijmans

Den 9 September 1607 was gedoopt hetkint van Jan Theus, ende was genaemt Mattheus, sonder peters of meters??

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Lenaert Jans, genaemt Stoffel, getuijghen Jacop Lievens

Den 16 September 1607 was gedoopt hetkint van Lenaert Tuenens, ende was genoomt Antuenis, getuijghen Herbert

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Niclaes in Hans Metselaers huijs, ende was genaemt ???

Den laetsten September 1607 was gedoopthet kint van Heijndrick Bangers, ende was genaemt Jacop

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Jacop Rombaut de Busere, ende was genaemt Joannis

Ten selven daghe was ooc gedoopt hetkint van Jan Adriaensz, Battenoort, genaemt Janneke

Den 4 November 1607 was gedoopt hetkint van Cornelis de Decker, ende was genaemt Jacop, getuijghen Pier Pauwels

Den 9 Disember was gedoopt JeroonsMartens kint Janneke

Den 30 Disember 1607 was gedoopt hetkint van Abraham Bastiaen, ende was genoemt Bastiaen

Den 30 Disember was gedoopt het kintvan Marten de Lapper, ende was genaemt Maeijken

Den 16 Disember was gedoopt het kintLenaert Willemsz

Den 27 Januari 1608 was gedoopt hetkint van Jacops Huibrechts, ende was genaemt Huibrecht, Tanne CornelisWagemakers meter

Den 17 Februari 1608 was gedoopt hetkint van Michiel Jansz, genaemt Joannis, sonder peters of meters

Den 24 Februuari anno 1608 was gedoopthet kint van Jan Rennent, genaemt Jacop, peters Marinus Bil, Jan Heinne endeWillem Geerraers, meters Maeijken Geerraers dochter ende Tuenten, Jan Pietersdochter

Den 9 Marte 1608 was gedoopt het kintvan Jan Franck, daer Jan Jansz peter van was

Den 16 Maerte anno 1608 was gedoopthet kint van Weijger Jansz, ende was ghenaemt ??? , daer getuijghen van waerenAriaen Jacops Steenberge, den Hackelaer, ende Grijeten Jooris

Ten selven daghe was ooc gedoopt eenkint van Doutonsche landt, daer peter van was Herman Arens

Den 23 Marte 1608 was gedoopt het kintvan Aert Andries

Den 30 Maerte 1608 was gedoopt hetkint van Jacop Aerens, ende was genoemt Janneke

Den 30 Maerte was gedoopt het kint vanWillem, geseijt den Hackelaer, ende was genaemt Jacop

Predikant Arnoldus G. Timmerman, dietot zover de dopen had bijgehouden, moet kort na 30 maart 1608 zijn overleden.In de maanden erna worden er geen kinderen bijgeschreven in het doopboek. Pasop 11 januari 1609 pakt predikant Caspar van Baele de draad weer op. Het iskerkelijk gezien een rumoerige tijd. Remonstrants en contra-remonstrantsgezindedominees wisselen elkaar af. Ook in Nieuwe Tonge wordt er door de partijenflink getwist???.