Nieuwe Tonge - Register van ontvangst van impost op trouwen 24 februari 1764 - 14 november 1805

Register??van het aangeven op het middel van trouwen binnen de Nieuwe Tongebegonnen Jannuarij 1764??

Seb. Anemaet, secretaris

??

Algemeen Rijksarchief

Gaardersbescheiden

Tonge (Nieuwe)

1 : I

Trouwen 1764 Febr. 24 - 1805

??

[24-02-1764]

1764 24. Februarij Cornelis Verweij, wonendealhier binnen de Nieuwe Tonge, aengevinge gedaan te sullen trouwen met AdrianaRaijmakers, meede woonende alhier, in de classis van drie gulden, dus voorbruijdegom en bruijt samen ontfangen f 6 : 0 : 0

[30-03-1764]

30e Maart Teunis Dirkse Goemaat, jongm.,gebooren onder Herkingen en woonende alhier, zullende trouwen met Aplonia JobseDekker, wedwe. van Jan Admiraal, geboortig en woonende alhier, heefft wegenshet trou(w)regt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dus nihil

[06-04-1764]

6e April Willem Leenderse Kraen, jongm.,gebooren op Bruinisse en woonende alhier, zullende trouwen met Maatje WillemseBouwens, jonge dogter, geboortig en woonende alhier, heeft weegens hettrouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dus memorie

[25-05-1764]

25e Meij Marijnis Filipse van der Gouw,jongman, woonende onder deese jurisdictie, zullende trouwen met SaraCappeteijn, wedwe. Dirk van der Strate, meede woonende alhier, heefft wegenshet trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dus mem.

[15-06-1764]

1764 15. Junij Jan Janse Hanenberg, laastweduwenaer van Marijtje Voorvreijs, woonende alhier, zullende trouwen met AnnaCornelisse van Gelderen, laast wedwe. van Claas Pze. de Blom, meede woonendealhier, heefft wegens het trouwregt aengevinge gedaen, onder de classis vanonvermogen, dus mem.

[09-08-1764]

9. Augs. Anna Johannisse van der Vliet, jongedogter, gebooren en woonende in de Nieuwe Tonge, zullende trouwen met CornelisVerweij, wedwr. van Willemeijntje Boskoop, woonende in de Oude Tonge, heefftwegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, memorie

[30-08-1764]

30. do. Adrianis Quint, jong man, gebooren enwonende in de Nieuwe Tonge, zullende trouwen met Maria Janse van der Kamp,jonge dogter, gebooren en wonende meede alhier, heefft wegens het regt op hettrouwen aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, memorie

[14-12-1764]

Den 14e December 1764 Cornelis Admirael,weduwenaer van Jacoba Cornelisse van Winsen, woonende binnen de Nieuwe Tonge,zullende trouwen met Lena Cornelisse Nieuwenhooven, jonge dogter, meedewoonende alhier, heefft wegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classisvan drie guldens, dus voor bruijdegom en bruijt samen ontfangen f 6 : 0 : 0

[14-12-1764]

Do. Leentje Leenderse Lodder, weduwe Corn.Viskil, woonende alhier, zullende trouwen met Mattijs Kreefft, wedr. van BeliaHugense Stoker, woonende in de Oude Tonge, heefft wegens het trouwregtaengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, mem.

[22-12-1764]

Tot hiertoe verantwoortDen 22e do. den schoutSebastiaen Anemaet, wedr. van mijnjuffrouw Aletta Vonk, woonende alhier,zullende trouwen met mijnjuffruw Johanna Elisabet Kerwal, wedwe. wijlen denheer schout en secretaris Huijbregt van der Burgt, meede woonende alhier,hebben wegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de eerste classis vandertig gulden, dus voor bruijdegom en bruijt samen f 60 : 0: 0

??[11-01-1765]

1765 den 11e Jann. Pieter Gerritse Verweij,jongman, woonende binnen de Nieuwe Tonge, zullende trouwen met AdrianaCornelisse Spoor, wedwe. van Heijnd. Jobz Duijm, woonende onder de Oude Tonge,he(ef)t wegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de vierde classis, dusvoor den bruijdegom ontfangen f 3 : 0 : 0

[12-04-1765]

Den 12. April Maria van den Houten, jongedogter, woonende onder de Nieuwe Tonge, zullende trouwen met Jacob Hartman,jongman, wonende onder Herkingen, heefft weegens het trouwregt aengevingegedaen onder de derde classis, dus voor de bruijt ontfangen f 6 : 0 : 0

[26-04-1765]

Den 26. April Elisabet van den Broek, jongedogter, woonende in de NieuweTonge, zullende trouwen met Coenraed Heije,weduwenaer van Maria Elisabet Thomas, woonende op de Lage Swaluwe, heefftweegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van drie gulden, dusvoor de bruijt ontfangen f 3 : 0 : 0

[31-05-1765]

Den 31e Meij Elisabet Minke, jonge dogter,gebooren en woonende alhier, zullende trouwen met Gerrit Hol, jongman, geboorente Wees in Cleefs landt en woonende onder Sommelsdijk, heeffr wegens hettrouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dus memorie

[05-07-1765]

Den 5. Julij 1765 Frans Mulders, jongm.,gebooren te Xanten in Cleefs landt en Maria Horn, jonge dogter, gebooren inCleeff en tans beijde woonende alhier, te saemen zullende trouwen, hebbenweegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dusmemorie

[10-08-1765]

Den 10e Augustus 1765 Dirk Snijder, wedn. vanMaetje Jacobusse Tiggelman, woonende alhier, zullende trouwen met AnnetjeJacobse Braber, j. dogter, meede woonende alhier, hebben weegens het trouwregtaengevinge gedaen onder de derde classis van ses gulden, dus voor beijdeontfangen f 12 : 0 : 0

[13-09-1765]

Den 13e September 1765 Jacob Goemaet, wedr.van Jannetje Jans van Aller, woonende alhier, zullende trouwen met ArentjeArends van der Velden, j. d., woonende onder Dirksland, heefft weegens hettrouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dus nihil

[28-09-1765]

Den 28 September 1765 Leentje Droger, wedwe.van Pieter Janse Deugt, woonende alhier, zullende trouwen met Jan Hordijk,weduwenaer van Tannetje Daniels de Jonge, woonende in de Oude Tonge, heefftweegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dusnihil

[15-11-1765]

Den 15 November 1765 Pieter Leenderz de Jong,j. m., woonende alhier onder deeze jurisdictie, zullende trouwen met CorneliaJacobse van der Vliet, j. d., en mede woonende onder deeze jurisdictie, hebbenwegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dusmemorie

[22-11-1765]

Den 22e November 1765 Johanna Gaveel, wedwe.van Abr. Sevaise, woonende alhier, zullende trouwen met Laurens Borne, woonendeop Stad aen 't Haringvliet, heefft weegens het trouwregt aengevinge gedaenonder de 2e classis, dus voor de bruijt ontfangen f 15 : 0 : 0

[12-12-1765]

Den 12e December 1765 Olivier Corn. vanStrien, j. m., gebooren te Drunen, Meijerij van 's Hertogenbos, laast gewoondhebbende onder Almkerk, sullende trouwen met Jacomina van der Mate, j. d.,gebooren en woonagtig alhier, hebbende weegens het trouwregt aengevinge gedaenonder de classis van onvermogen, dus nihil

Tot hier toe verantwoort

[17-01-1766]

Den 17e Jann. 1765 Johanna Adriaenisse Quint,wedwe. van Marijnis Drooger, woonende alhier, zullende trouwen met CleijsKranenburg, wednr. van Johanna Jans van Zanten, woonende te Sommelsdijk, heefftwegens het trouwregt aengeving gedaen als gehoorende onder de classis vanonvermoogen, dus nihil

[28-02-1766]

Den 28. Feb. 1766 Aagje Janse van Wageningen,wedwe. van Corn. Kattestaert, woonende alhier, zullende trouwen met Corn.Berkhout, gebooren te Swartewael en laast gewoond hebbende zoo hier als onderde Oude Tonge, heefft wegens het trouwregt aengevinge gedaen als gehoorendeonder de classis van onvermoogen, dus nihil

[28-03-1766]

Den 28e Maert 1766 Roelof Faes, jongm.,gebooren te St. Annelant en woonende alhier, zullende trouwen met CorneliaLukart, j. dogter, geboren en woonende alhier, hebben weegens het trouwregtaengevinge gedaen als gehoorende onder de classis van drie gulden, dus voorbijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[31-03-1766]

Den 31. Maert 1766 Berbel Jooste Kortenbout,j. dogter, woonende alhier, zullende trouwen met Pleunis Pieterz Krijger,jongman, woonende te Middelharnis, heefft weegens het trouwregt aengevingegedaen als gehoorende onder de classis van onvermoogen, dus nihil

[11-04-1766]

Den 11e April 1766 Cornelis van der Vliet,jongman, zullende trouwen met Maria van der Lit, jonge dogter, beijde woonendealhier, hebben weegens het trouwregt aengevinge gedaen als gehoorende onder declassis van onvermoogen, dus nihil

[23-05-1766]

Den 23. Meij 1766 Bastiaen Pz Hoggem, j. m.,geboren en woonende alhier, zullende trouwen met Geertruij Janse vanWageningen, j. d., gebooren en woonende alhier, hebben weegens het trouwregtaengeving gedaen als gehoorende onder de classis van onvermoogen, dus nihil

[15-08-1766]

Den 15e Augs. 1766 Teunis van Dongen,weduwenaer van Geertruij Hartmans, gebooren van Rukven en woonende alhier,zullende trouwen met Anneke Schoudt, j. d., gebooren en woonende in de StadtGelderen, hebben weegens het trouwregt aengeving gedaen als gehoorende onder declassis van onvermoogen, dus nihil

[28-11-1766]

Den 28. November 1766 Dirk van der Mate, j.m., gebooren en woonende alhier, zullende trouwen met Anna Wanrooij, j. d.,gebooren en laast gewoond hebbende op den Ketsheuvel onder Loon op Zand,Meijerij van 's Bos, hebben weegens het trouwregt aengevinge gedaen alsgehoorende onder de classis van onvermogen, dus nihil

Tot hiertoe verantwoort

[06-03-1767]

Den 6e Maert 1767 Lena Breesne, woonendealhier, zullende trouwen met Gerrit van Die, j. m., woonende te Dirkslandt,heefft weegens het trouwregt aengevinge gedaen als gehoorende onder de classisvan drie gulden, dus voor de bruijt ontfangen f 3 : 0 : 0

[18-04-1767]

Den 18. April 1767 Pieter Bakker, j. m.,woonende alhier, zullende trouwen met Adriana Janse Vermeer, j. d., woonende teOosterhoud, heefft weegens het trouwregt aengevinge gedaen als gehoorende onderde classis van drie guldens, dus voor bruijdegom en bruijt te samen ontfangen f6 : 0 : 0

[29-07-1767]

Den 29e Julij 1767 meester Abram van der Meij,j. m., woonende alhier, zullende trouwen met Sara van der Beijl, j. d.,woonende te Koudekerk aen den Reijn, heefft weegens het trouwregt aengevingegedaen als gehoorende onder de classis van ses guldens, dus voor den bruijdegomontfangen f 6 : 0 : 0

[09-10-1767]

Den 9e Octob. 1767 Maerten Born, j. m., enDingena Hoeffnagel, j. d., beijde woonende alhier, zullende te saemen trouwen,hebben weegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen,dus memorie

[09-10-1767]

Do. Pieternella van der Lit, j. d., woonendealhier, zullende trouwen met Maggiel Sweris, j. m., woonende tot Sommelsdijk,heefft weegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis van onvermogen,dus memorie

[09-10-1767]

Do. Aagje Hanenberg, j. d., woonende alhier,zullende trouwen met Antonij van Lis, j. m., laast gewoond hebbende onderDirkslandt, heefft weegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classis vanonvermoogen, dus memorie

[13-11-1767]

Den 13e Novemb 1767 Coenraad Rijvenberg, j.m., en Willemina van Prooijen, wedwe. weijlen Abram Velge, beijde woonendealhier, te saemen zullende trouwen, hebben weegens het trouwregt aengevingegedaen als gehoorende onder de classis van drie guldens, dus voor bruijdegom enbruijt samen ontfangen f 6 : 0 : 0

[04-12-1767]

Den 4e December 1767 Jan Pietersse Stadshoek,j. m., en Hester van Kasteel, wedwe. wijlen Antonij in 't Veldt, beide woonendealhier, te zaemen zullende trouwen, hebben weegens het trouwregt aengevingegedaen als gehorende onder de classis van vijfftien guldens, dus voorbruijdegom en bruijt samen ontfangen f 30 : 0 : 0

Tot hier toe verantwoort

[18-03-1768]

Den 18e Maert 1768 Pieter Cornelisse Legers,j. m., en Cornelia Jacobse Valkenburg, j. d., beijde woonende alhier, zullendete saemen trouwen, hebben weegens het trouwregt aengevinge gedaen onder declassis van onvermoogen, dus memorie

[25-03-1768]

Den 25. Maert 1768 Barent van Sprang, j. m.,en Johanna Teunisse Noorlander, wedwe. van Cornelis Schuling, beijde woonendealhier, zullende te saemen trouwen, hebben weegens het trouwregt aengevingegedaen onder de classis van onvermoogen, dus memorie

[24-04-1768]

Den 14. April 1768 Teunis Janse van der Vliet,j. m., en Catalijna Pse. Lukart, j. d., beijde woonende alhier, zullende tesaemen trouwen, hebben weegens het trouwregt aengevinge gedaen onder de classisvan drie gulden, dus voor bruijdegom en bruijt saemen ontfangen f 6 : 0 : 0

[15-04-1768]

Den 15. April 1768 Adriaen Cornelisse Bakker,j. m., en Lena Jacobse van der Vliet, j. d., beijde woonende alhier, te saemenzullende trouwen, hebben wegens het regt van 't trouwen aengevinge gedaen tegehooren onder de classis van onvermoogen, dus memorie

[06-05-1768]

Den 6e Meij 1768 Pieter Jooste Heijne, j. m.,en Geertruij Pze. van der Par, j. d., beijde woonende alhier, te saemenzullende trouwen, hebben weegens het trouwregt aengevinge gedaen te gehoorenonder de classis van drie guldens, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[13-05-1768]

Den 13. Meij 1768 Jacob Cornelisse van 'tOostende, j. m., en Cornelia Abramse van den Hoek, j. d., beijde woonendealhier te saemen, zullende trouwen, hebben weegens het regt van 't trouwenaengevinge gedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen, dus memorie

[26-05-1768]

Den 26. Meij 1768 Corn. de Graaff, jongman, enHuijgje Luijendijk, jonge dogter, beijde woonende alhier, te saemen zullendetrouwen, hebben weegens het trouwregt aengevinge gedaen te gehooren onder declassis van drie gulden, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[01-07-1768]

Den 1e Julij 1768 Adraen de Groot, jongman, enElisabet Wagemaakers, j. d., beijde woonende alhier, te saamen zullendetrouwen, hebben weegens het regt op het trouwen aengevinge gedaen te gehoorenonder de classis van onvermoogen, dus memorie

[09-09-1768]

Den 9. Sept. 1768 Cornelia Claasz van Strien,j. d., woonende alhier, zullende trouwen met Franken Leendertse Osseweijer,weduwenaer van - van Poortvliet, en woonende in de Oude Tonge, heefft weegenshet regt op het trouwen aengevinge gedaen te gehooren onder de classis vanonvermoogen, dus memorie

[14-09-1768]

Den 14e September 1768 Johannis Franciscus vanOers, j. m., en Sibilla Siebens, wedwe. Hendrik Molenaers, beijde woonendealhier, te saemen zullende trouwen, hebben weegens het regt van 't trouwenaengevinge gedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen, dus memorie

[23-09-1768

Den 23e Sept. 1768 Corn. de Bruijn, j. m., geboorenen woonende alhier, zullende trouwen met Anna Arents Springvloet, j. d.,woonende onder Middelharnis, heefft weegens het regt van 't trouwen aengevingegedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen, dus memorie

[07-10-1768]

Den 7e Octob. 1768 Jan Majeris, j. m.,gebooren in den Fijnaert, en Josina Luijendijk, j. d., gebooren te OudBeijerlant en beijde woonende alhier, te zamen zullende trouwen, hebben wegenshet regt van trouwen aengevinge gedaen te gehooren onder de classis van drieguldens, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[24-11-1768]

Den 24e November Maria van der Velden, wedwe.Jacob de Munnik, zullende trouwen met Cornelis Kalle, wedwn. van JohannaMunters, heefft wegens het trouwregt aengevinge gedaen te gehooren onder declassis van onvermoogen, dus voor de bruijdt ontvangen -, memorie

Tot hier toe verantwoord

[13-01-1769

1769 den 13e Jann. Gijsbert den Braber, j. m.,gebooren onder Den Bommel, en Lena van Kasant, j. dogter, gebooren alhier enthans beijde alhier te saemen zullende trouwen, hebben weegens het regt vantrouwen aengevinge gedaen te gehooren onder de classis van drie gulden, dusvoor bijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[18-02-1769]

Den 18e Feb. 1769 Geertruij Hanenberg, j. d.,gebooren alhier, zullende trouwen met Adriaen den Engelsman, woonende op Stat,heefft aengevinge gedaen onder de classis van onvermoogen, dus ontfangen nihil

[03-03-1769]

1769 den 3e Maart Johannis van den Broek, j.m., gebooren alhier, en Leentje Joh. Nieuwenhoove, j. d., gebooren onderMiddelharnis en beijde woonende alhier, te saemen zullende trouwen, hebbenweegens het regt van trouwen aengevinge gedaen te gehooren onder de classis vandrie gulden, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[10-03-1769]

10e do. Bastiaen Kroon, weduwenaer van Lenavan der Weijde, gebooren onder de Plaat en woonende alhier, en MariaMeulenbroek, j. d., gebooren en meede woonende alhier, te saemen zullendetrouwen, hebben weegens het regt van trouwen aengevinge gedaen te gehoorenonder de classis van onvermogen, dus nihil

[16-03-1769]

Den 16e do. Jan Verhulst, j. m., geboorenonder Nieuw Gastel en woonende onder Princelant, en Maria Philipse, wedwe. vanBartholomeus van de Zwaluwe, woonende alhier, te saemen zullende trouwen,hebben weegens het regt van trouwen aengevinge gedaen te gehooren onder declassis van drie gulden, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[14-04-1769

Den 14. April Abram Abramsz Vernoijs, j. m.,geb. te Noordgouwe, en Elisabeth Pse. Lukart, j. d., gebooren in de NieuweTonge en beijde woonende alhier, te saemen zullende trouwen, hebben weegens hetregt van trouwen aengevinge gedaen te gehooren onder de classis van driegulden, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[15-09-1769]

1769 den 15e Septemb. Geertruij van Pelt, j.d., gebooren en woonende alhier, en Jacobus Breedam, j. m., gebooren teBruinisse en woonende onder Sommelsdijk, te saemen zullende trouwen, heefftaengevinge gedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen , dus voor debruijt niets ontfangen, memorie

Tot hier toe verantwoord

[16-02-1770]

1770 den 16 Feb. Gerrit Francs Meijers, j. m.,gebooren in de Oude Tonge en thans woonende alhier, zullende trouwen metWillemptie Jacobse Roodtzant, j. d., gebooren en woonende onder Melissant,heefft aengevinge gedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen, dus voorden bruijdegom niets ontfangen

[09-03-1770]

Den 9. Maert Barent Lager, j. m., gebooren teBurbergen in Hannover en woonende alhier, zullende trouwen met DirkjeLeendertse Borre, wedwe. van Johannis Kattestaert, woonende op Stadt aen hetHaringvliet, heefft aengevinge gedaen te gehooren onder de classis vanonvermoogen, dus voor de bruijdegom niets ontfangen, memorie

[09-03-1770]

Do. Anna Joh. Korthals, j. d., gebooren enwoonende alhier, zullende trouwen met Corn. Jacobs Springvloet, j. m., geboorenen woonende te Sommelsdijk, heefft aengevinge gedaen te gehooren onder declassis van onvermoogen, dus voor de bruijt niets ontfangen, memorie

[23-03-1770]

Den 23. Maert 1770 Teunis van den Donk,weduwenaer van Elisabet Pz Hoggem, en Leentje Breur, wedwe. Jan van den Bos,beijde woonagtig alhier, te saemen zullende trouwen, hebben aengevinge gedaente gehooren onder de classis van onvermoogen, dus voor beijde niets ontfangen,memorie

[22-06-1770]

Den 22. Junij 1770 Johannis Jacobse de Munnik,j. m., geb. alhier, en Maria Paes, j. d., geb. te Sommelsdijk, beijde woonendealhier, te saemen zullende trouwen, hebben aengevinge gedaen te gehooren onderde classis van onvermoogen, dus voor beijde niets ontfangen, memorie

[05-10-1770]

Den 5e Octob. 1770 Adriaen Berkels, j. m.,geb. te Overschie, en Kaatje Huijbregtse Tras, j. d., geb. in de Oude Tonge,beijde woonagtig alhier, te saemen sullende trouwen, hebben aengevinge gedaente gehooren onder de classis van onvermoogen, dus voor beijde niets ontfangen,memorie

[09-11-1770]

Den 9e Novemb. 1770 Jacomina Nobels, j. d.,geb. en woonende alhier, zullende trouwen met Hendrik Adriaense, j. m., geb.onder Ooltgensplaat en woonende onder de Oude Tonge, heefft aengeving gedaen tegehooren onder de classis van drie gulden, dus voor de bruijt ontfangen f 3 : 0: 0

[16-11-1770]

Den 16. Novemb. 1770 Johannis Watervliet, j.m., geb. te Poortvliet, en Cornelia Strops, j. d., geb. te Out Vosmaer enbeijde woonende alhier, te saemen zullende trouwen, hebben aengevinge gedaen tegehooren onder de classis van onvermoogen, dus voor beijde niets ontfangen,memorie

[22-12-1770]

Den 22. Decemb. 1770 Maria van der Kamp,wedwe. van Andries Quint, woonende alhier, zullende trouwen met Antonij Jansevan Gulk, weduwenaer Dingena Dirkse van Opstal, woonende tot Sommelsdijk,heefft aengevinge gedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen, dus voorde bruijt niets ontfangen, memorie

Tot hier toe verantwoord

[24-01-1771]

Den 24e Jann. 1771 Leendert Dupre, j. m.,gebooren te Schiedam, woonende alhier, zullende trouwen met Geertje JohanneszNieuwenhooven, gehoorende onder Middelharnis en meede woonagtig alhier, hebbenaengevinge gedaen te gehooren onder de classis van drie gulden, dus voor beijdeontfangen f 6 : 0 : 0

[01-02-1771]

Den 1 Februari 1771 Johannis Gideon, j. m.,gebooren te Sommelsdijk, woonende alhier, zullende trouwen met PieternellaJohannese Nieuwenhooven, gebooren onder Middelharnis en meede woonagtig alhier,hebben aengevinge gedaen te gehooren onder de classis van drie gulden, dus voorbeijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[05-04-1771]

Den 5. April 1771 Jan van Hooijdonk, wednr.van Trijntje van Casant, zullende trouwen met Pietronella Nieuwenhooven, j. d.,beijde woonende alhier, hebben aengevinge gedaen te gehooren onder de classisvan drie gulden, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[12-04-1771]

Den 12e April 1771 Poulus de Korte, j. m.,woonende alhier, zullende trouwen met Johanna Ridders, j. d., gebooren totWeesel, woonende te Sommelsdijk, heefft aengevinge gedaen te gehooren onder declassis van onvermoogen, dus voor den bruijdegom niets ontfangen, memorie

[26-04-1771]

Den 26e April 1771 Hendrik Reijsders, j. m.,gebooren in de Oude Tonge en woonende alhier, zullende trouwen met Leentje vander Es, j. d., gebooren tot Sommelsdijk en meede woonende alhier, hebbenaengevinge gedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen, dus voor beijdeniets ontfangen, memorie

[05-07-1771]

Den 5. Julij 1771 Leonardus Driesse, j. m.,geb. en laast gewoond hebbende tot Overpelt, en Anna van Baalen, j. d., geb. enlaast gewoond hebbende tot Coulille, beijde plaatsen geleegen in den Lande enjurisdictie des ampts Pelt, Lande van Kuijk, en thans beijde woonende binnendeesen dorpen, te saemen sullende trouwen, hebben aengevinge gedaen te gehoorenonder de classis van onvermoogen, dus voor bruijdegom en bruijt nietsontfangen, memorie

[06-09-1771]

Den 6. Sept. 1771 Jacob Quint, j. m., geb. enwoonende alhier, zullende trouwen met Magtelina Vermeule, j. d., geb. totOostendam, tans woonende onder de Oude Tonge, heefft aengevinge gedaen onder declassis van onvermoogen, dus memorie

[04-10-1771]

Den 4. Octob. 1771 Balten van Eesteren, j. m.,geb. tot Oude Tonge en woonende alhier, zullende trouwen met LenaNieuwenhooven, wedwe. Corn. Admiraal, geb. en woonende mede alhier, hebbenaengevinge gedaen te gehooren onder de classis van drie gulden, dus voor beijdeontfangen f 6 : 0 : 0

[08-11-1771]

Den 8. Novemb. 1771 Arentje van Wouw, j. d.,gebooren en woonende alhier, zullende trouwen met Jacobus Nelisse, j. m., geb. enwoonende Filip(s)lant, heefft aengevinge gedaen te gehooren onder de classisvan onvermoogen, dus voor de bruijt ontfangen niets, memorie

[06-12-1771]

Den 6e Decembr. 1771 Joost van der Kamp, j.m., geb. en woonende alhier, zullende trouwen met Maatje Klaasse Loens, j. d.,geb. en woonende onder de Oude Tonge, heefft aengevinge gedaen te gehoorenonder de classis van onvermogen, dus voor den bruijdegom niets ontfangen,memorie

Tot hiertoe verantwoord

[14-02-1772]

Den 14e Februarij 1772 Antonij van Kasteele,weduwenaar van Arentje Verweij, en Christijna Wafelbakkers, wed. Dirk Noordijk,beijde woonende alhier, zullende trouwen, hebben aengevinge gedaen alsgehoorende ijder onder de classis van vijftien gulden, dus voor beidenontfangen f 30: - : -

[08-05-1772]

Den 8e Meij 1772 Jan Noordijk, j. m., enMaatje van Kasteele, j. d., beijde woonende alhier, zullende trouwen, hebbenaengevinge gedaen als gehoorende ijder onder de classis van vijfftien guldens,dus voor beijde ontfangen f 30 : 0 : 0

[21-05-1772]

Den 21. do. mr. Cornelis Veth, j. m., enElisabet Margareta Kerwal, j. d., beijde woonende alhier, zullende trouwen,hebben aengevinge gedaen als gehoorende ijder onder de classis van drie gulden,dus vooor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[29-05-1772]

Den 29 do. Cornelis Dupre, j. m., en JannetjeVet, wed. van Antonij de Blok, beijden woonende alhier, zullende trouwen,hebben aangevinge gedaan als gehoorende onder de classis van drie gulden, dusvoor beijden ontfangen f 6 : 0 : 0

[10-10-1772]

Den 10e Octob. 1772 Marijnis van ter Gouw,wednr. van Sara Cappiteijn, woonende alhier, zullende trouwen met Elisabet vanGulk, wedwe. van Corn. Trommel, woonende tot Middelharnis, heefft aengevingegedaen in de classis van drie gulden, dus voor den bruijdegom ontfangen f 3 : 0: 0

[19-11-1772]

Den 19. November 1772 Sijmon Cattestaart, j.m., zullende trouwen met Ariaantje Raaijmakers, wed. Cornelis Verweij, beidewoonend alhier, hebben aangevinge gedaan ijder in de classis van 6 gulden, dusvoor beiden ontfangen f 12 : 0 : 0

Tot hier toe verantwoord

[04-02-1773]

Den 4. Februarij 1773 Jacob Jacobz de Munnik,j. m., gebooren en woonende onder deesen jurisdictie, zullende trouwen metHuijbertje Arens van Gelderen, j. d., gebooren en woonende te Middelharnis,heeft aengevinge gedaen te gehooren onder de classis van onvermoogen, dus voorden bruijdegom ontfangen -, memorie

[16-04-1773]

Den 16e April 1773 Jan Johannisz Oosterling,j. m., zullende trouwen met Cornelia van den Houte, j. d., beide woonendealhier, hebben aengeevinge gedaan als gehoorende ijder onder de classis vanvijfftien guldens, dus voor beide ontfangen f 30 : 0 : 0

[24-07-1773]

Den 24. Julij 1773 Crijn van Bree, j. m.,woonende alhier, zullende trouwen met Adriana Priem, j. d., geb. en laastgewoond hebbende te Zzee. en tans woonende in de Oude Tonge, heefft aengevinggedaen in de 3e classis, dus voor den bruijdegom ontfangen f 6 : 0 : 0

[01-09-1773]

den 1. Sept. 1773 Corn. Noordijk, j. m.,woonende alhier, zullende trouwen met Geertruij van Pelt, wedwe. JacobusBredam, woonende te Sommelsdijk, heeft aangeving gedaen onder de classis vanonvermoogen, dus voor den bruijdegom niets ontfangen -, memorie

[15-10-1773]

Den 15e October 1773?? Cornelis van Ree, j. m., woonende onder deesenjurisdictie, zullende trouwen met Diana de Ruiter, wed. Anthonie van Roon,woonende in de Oude Tonge, heeft aengeevinge gedaan onder de classis vanonvermoogen, dus voor den bruijdegom niets ontvangen, memorie

[19-11-1773]

Den 19e Novemb. 1773 Hendrik Peters,weduwenaar van Anna Margareta Windels, geb. tot Golkerat in 't ampt Wassenburgen woonende alhier, zullende trouwen met Johanna Ligtvoet, j. d., geb. te Loonop Zant en meede woonende alhier, hebben aengevinge gedaen onder de classis vanonvermoogen, dus voor beijde niets ontfangen, memorie

Tot hier toe verantwoord

[03-03-1774]

Den 3e Maart Joost Koekkoek, woonende alhier,zullende trouwen met Maria Bruijkers, woonende tot Middelharnis, heeftaangeevinge gedaen onder de classis van onvermogen, dus voor den bruijdegomniets ontfangen, memorie

[29-04-1774]

Den 29. April Cornelis Korsten, weduwenaar vanElisabet Bruijnse, wonende alhier, zullende trouwen met Pietertje Staal, wed.Hendrik van der Mast, woonende onder Herkingen, heeft aangeevinge (gedaen)onder de classis van 15 guldens, dus voor den bruijdegom f 15 : 0 : 0

[24-06-1774]

Den 24. Junij 1774 Hendrik Smits, weduwenaervan Angenata Schuffels, geb. te Dremme in Gulkerlandt, zullende trouwen metHendrina de Mol, wedwe. van Stoffel van Dongen, gebooren te Doesburg en beijdewoonende alhier, hebben aengevinge gedaen onder de classis vandrie guldens, dusvoor beijde ontfangen f 6 : 0 : 0

[12-08-1774]

Den 12. Aug. Adriaan Visbeen, wonende alhier,sullende trouwen met Antonia Troost, meede wonende alhier en gebooren totMiddelharnis, heeft aengeevinge gedaan onder de classis van onvermogen, dusvoor den bruijdegom niets ontfangen, memorie

[09-09-1774]

Den 9. Septemb. 1774 Cornelis Corns. Visbeen,zullende trouwen met Maria Corns. van Es, j. d., geb. onder Herkingen en beijdealhier woonagtig, hebben aengevinge gedaen onder de classis van onvermoogen,dus niets ontfangen, memorie

[10-09-1774]

10. do. Arentje van der Kroon, j. d., woonendealhier, zullende trouwen met Antonij van Lis, weduwenaer van Aagje Hanenberg,woonende in Dirkslant, heefft aengevinge gedaen onder de classis vanonvermoogen, dus voor de bruijt niets ontfangen, memorie

[01-12-1774]

Den 1e December 1774 Frans Visbeen, j. m.,geb. te Melissant, woonende alhier, en Tannetje Claase de Blom, j. d., geb. enwoonende alhier, te saemen zullende trouwen, hebben aengevinge gedaen onder declassis van drie gulden, dus voor beijde f 6 : - : -

Tot hier toe verantwoord

[05-01-1775]

Den 5. Januarij 1775 Adriaan Severaen,woonende alhier, zullende trouwen met Maria Matthijssen, laast wed. van AntonieNuijts, woonende in de Oude Tonge, hebben aengeevinge gedaen in de classis vanzes gulden, dus voor den bruijdegom ontfangen f 6 : - : -

[03-02-1775]

Den 3. Februarij 1775 Jan Johannes van derVliet, j. m., gebooren alhier, en Elisabet Cornelisse Zoon, j. d., gebooren teMiddelharnis en beijde woonende alhier, te samen zullende trouwen, hebbenaengevinge gedaen onder de classis van onvermoogen, dus niets ontfangen,memorie

[03-02-1775]

Den 3e Februarij 1775 Jan Buijs, laast wedr.van Maria Eskes, woonende in de Oude Tonge, sullende trouwen met Johanna vanBree, j. d., woonende alhier, hebben aengeevinge gedaen in de classis van zesgulden, dus voor de bruijd ontfangen f 6 : - : -

[09-02-1775]

Den 9e Febr. 1775 Andries WouterszHartensveld, woonende te Sommelsdijk, en Geertruij van Pelt, laast wed. vanCornelis Noordijk, woonende alhier, tesamen sullende trouwen, hebbenaengeevinge gedaan onder de classis van onvermoogen, dus niets ontfangen,memorie

[06-04-1775]

Den 6e April 1775 Cornelis van Es, woonendealhier, en Maatje Leunis Hoekman, j. d., woonende onder Dirksland, sullendetrouwen, hebben aengeevinge gedaen onder de classis van onvermoogen, dus nietsontfangen, memorie

[14-04-1775]

Den 14. April 1775 Leendert Janse van derVliet, woonende alhier, en Jacomijntje Danielse Meulenaer, j. d., woonende inde Oude Tonge, zullende trouwen, heefft aengevinge gedaen onder de classis vanonvermoogen, dus weegens den bruijdegom niets ontfangen, mem.

[14-04-1775]

14. April 1775 Hendrik Hartman, j. m.,woonende in de Oude Tonge, en Johanna Lijte, j. d., woonende alhier, zullendetrouwen, heeft aengeevinge gedaen onder de classis van drie gulden, dus voor debruijd ontfangen f 3 : - : -

[27-04-1775]

Den 27e do. Leendert Broekman, weduwenaer vanTeuntje Lodders, en Corn. Janse Droger, j. d., beijde woonende alhier, te samenzullende trouwen, doen aengevinge in de classis van drie guldens, dus voorbeijde ontfangen f 6 : - : -

[07-06-1775]

Den 7e Junij 1775 Hendrik Bosman, weduwenaarvan Berbel Maas, gebooren te Mechelen en woonende alhier, en PieternellaKuijpers, wedwe. van Jacobus Lichtenfelt, geb. te Blitterswijk en meedewoonende alhier, te samen zullende trouwen, doen aengeevinge onder onvermoogen,dus niets ontfangen, mem.

[15-09-1775]

Den 15e Septemb. 1775 Willem CornelisseReedijk en Arentje Willemse Missel, beijde woonende alhier, te samen zullendetrouwen, doen aengevinge onder onvermoogen, dus niets ontfangen, memorie

[22-09-1775]

Den 22. do. Jan Verhulst, weduwenaer van MariaPhilipse, woonende alhier, zullende trouwen met Maria van Dooremaal, wedwe.Maggiel van der Vorst, woonende in de Oude Tonge, doet aengeving in de classisvan ses gulden, dus voor den bruijdegom ontfangen f 6 : - : -

[03-11-1775]

Den 3e November 1775 Cornelia in 't Velt, j.d., woonende alhier, zullende trouwen met Adrianis Ouwerkerk, weduwenaer vanGrietje Kattestaart, woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, doetaengevinge in de classis van ses guldens, dus voor de bruijt ontfangen f 6 : -: -

[30-11-1775]

Den 30e Novemb. 1775 Barend Hendriks Doppers,zullende trouwen met Maatje Poulusse Dubbelt, beijde woonende alhier, doenaengeevinge in de classis van drie guldens, dus voor beijde ontfangen f 6 : - :-

[22-12-1775]

Den 22. Dec. Marijnis Hoggem, weduwenaar vanPieternelle Duijmdam, zullende trouwen met Johanna van der Vliet, j. d., beijdewoonende alhier, doen aengeevinge onder onvermogen, dus niets ontfangen,memorie

Tot hier toe verantwoord

[02-02-1776]

Den 2e Februarij 1776 Jannetje Knaape, j. d.,woonende onder deeze jurisdictie, zullende trouwen met Johannis Roodzant, j.m., woonende in den polder van Klinkerland onder de jurisdictie van Meelissant,doet aengevinge onder de classis van ses gulden, dus voor de bruijt ontfangen f6 : - : -

[02-02-1776]

Dato uts. Pieter Goudswaert, j. m., woonendeonder deeze jurisdictie, zullende trouwen met Arentje Besman, j. d., woonendete Herkingen, doet aengevinge onder de classis van onvermoogen, dus nietsontfangen, memorie

[08-02-1776]

Den 8e Feb. 1776 Jan van Wouw, j. m., enMaatje Janse Gebuijs, j. d., beijde woonende onder deeze jurisdictie, te saamenzullende trouwen, hebben aengevinge gedaen onder de classis van onvermoogen,dus niets ontfangen, memorie

[11-05-1776]

Den 11e Meij 1776 Cornelis Cloens, j. m., mr.chirurgijn, woonende alhier, zullende trouwen met Johanna de ?injer, j. d.,woonende te 's Gravendeel, doet aengeevinge onder de classis van drie gulden,dus voor de bruijdegom ontvangen f 3 : - : -

[09-08-1776]

Den 9. Aug. 1776 Hendrik van Wageningen, j.m., woonende alhier, zullende trouwen met Aplonia Korthals, wedwe. PieterKievit, woonende in de Oude Tonge, heefft aengevinge gedaen onder de classisvan onvermoogen, dus voor den bruijdegom niets ontfangen, mem.

[15-08-1776]

Den 15e Aug. 1776 Willem Goemaet, j. m.,gebooren te Herkingen, woonende alhier, zullende trouwen met Adriana Veth,gebooren te Sliedregt en wonend meede alhier, hebben aengeevinge gedaen onderde classis van onvermoogen, dus niets ontfangen, memorie

[07-09-1776]

Op den 7. September 1776 Hendrik AdriaenAnemaet, j. m., gebooren op de Gate onder de Hooge Swaluwe en woonende alhier,zullende trouwen met Johanna Catharina Quist, gebooren te Nieu(w)vosmaer enwoonende te Steenbergen, doen aengeevinge in de classis van dertig guldens envermits de bruijd de bruijdegom is volgende ? alhier, voor beijden verantwoorddus f 60 : - : -

[04-10-1776]

4. Octob. 1776 Pieter Willemstijn, j. m., geb.tot Nieuwwaal in den Bommelerwaal, woonende alhier, zullende trouwen metJannetje Teunisse Lauwe, j. d., gebooren en woonende alhier, doen aengevingeonder de classis van onvermoogen, dus niets ontfangen, memorie

[04-10-1776]

Do. Cornelis van Aardt, j. m., geb. totRosendaal, en Pieternella Kuijpers, laast wedwe. van Hendrik Bosman, geb. teBlitterswijk, beijde woonende alhier, te saamen zullende trouwen, doenaengevinge onder de classis van onvermoogen, dus niets ontfangen, memorie

[11-10-1776]

11. do. Jan Gerritse Bakker, j. m., geb. opDen Bommel en woonende alhier, en Susanna Jans van den Bos, j. d., geborenalhier en woonende te Middelharnis, te zaemen zullende trouwen, heeftaengevinge gedaen onder de classis van onvermoogen, dus voor den bruijdegomniets ontfangen, memorie

[11-10-1776]

Do. Aalbert Stander, j. m., geb. in de OudeTonge en woonende alhier, zullende trouwen met Aartje Kroos, j. d., geb. onderReijerkerk, woonende in de Oude Tonge, heefft aengevinge gedaen onder declassis van onvermoogen, dus voor den bruijdegom niets ontfangen, memorie

Tot hier toe veranrwoord

[31-01-1777]

Den 31e Jann. 1777 Teuntje Jacobse Vreeswijk,j. d., woonende alhier, zullende trouwen met Jan van der Velde, j. m., bouwman,woonende onder Middelharnis, doet aengevinge onder de classis van vijfftienguldens, dus voor de bruijt ontfangen de somme van f 15 : - : -

[05-04-1777]

Den 5. April 1777 Adriana Oosterling, j. d.,geb. in de Oude Tonge, zullende trouwen met Corn. Slinger, j. m., geb. teOoltgensplaat en beijde woonende alhier, heefft aengevinge gedaen in de classisvan onvermoogen, dus niets ontfangen, memorie??

[11-04-1777]

Den 11. April Adriana Tras, j. d., geb. in deOude Tonge en woonende alhier, zullende trouwen met Arij van der Mast, j. m.,gebooren en woonende onder Herkingen, doet aengevinge onder de classis vanvijfftien guldens, dus voor de bruijt ontfangen f 15 : - : -

[10-05-1777]

Den 10e Meij 1777 Gerrit Leunisse Knape, j.m., woonende alhier, zullende trouwen met Jannetje van der Klok, j. d., meedewoonende alhier, doet aengevinge onder de classis van ses gulden, dus voorbeijde ontfangen f 12 : - : -

[12-09-1777]

Den 12. September 1777 Hendrik Piterse, laatstweduwenaar van Johanna Ligtvoet, geb. tot Golkerat in 't ambagt Wassenburg enwoonende alhier, zullende trouwen met Hendrina de Mol, laatst wede. van HendrikSmits, meede alhier woonagtig, doet aangeevinge in de vierde classe, dus voorbeijde ontfangen f 6 : 0 : -

[29-09-1777]

Den 29e Septemb. 1777 Simon Kattestaart, wedr.van Adriana Radema(k)ers, geb. in de Nieuwe Tonge, met Adriaantje vanOostvoorn, j. d., geb. te Sommelsdijk en beijde alhier woonagtig, doetaangeeving in de vierde classe, dus voor beijde ontfangen f 6 : 0 : -

Tot hier toe verantwoord

[02-01-1778]

Den 2e Jann. 1778 Huijbregt Jans Goedmants,weduwenaer van Gerrebina Haaseboom, geb. te Drijschor en woonende alhier,zullende trouwen met Lena Jacobse Braber, j. d., gebooren en woonende onder deOude Tonge, doet aengevinge in de vierde classis, dus voor den bruijdegomontfangen f 3 : - : -

[15-02-1778]

Pro deo

Ik onderteekende Johannes Koole, wonende onderde jurisdictie van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc, mijsullende begeven ten huwelijken state met Leentje van Hees, wonende onder deNieuwe Tonge, verklare deswegens ter secretarie van Adolphsland voorn.aangevinge te doen en ten opsigte 's lands regt op het trouwen geemaneert,gehoorende onder de classis van onvermogen.

Actum O.plaat, den 15 Februarij 1778

Mij secretaris kennelijk, J. Duart

Dit merk IK is bij Johannis Koole selffsgestelt, mij present, J. W. Ferleman

[12-09-1777]

Werd aangeevinge gedaan ter secretarije van deNieuwe Tonge door Hendrik Peterse, laatst wedr. van Johanna Ligtvoet, geboorentot Golkerat in 't ambagt van Wassenburg en wonende alhier, om te trouwen metHendrina de Mol, wede. van Hendrik Smits, geb. te Doesburg, meede alhierwoonagtig, en verklaaren te gehoren onder de vierde classe, dus voor beijdeontfangen zes gulden.

Actum Nieuwe Tonge, den 12. September 1777

Pieter Anemaet, secretaris eemaet

[19-02-1778]

Den 19. Februarij 1778 Johannis Koole, j. m.,geb. te Dirksland en wonende alhier, zullende trouwen met Leentje van Hees, j.d., geb. en meede alhier woonende, doet aangeevinge in de classe van onverm.,memorie

[24-04-1778]

Den 24 April 1778 Hendrik Koolbergen, j. m.,en Magtelina Vermeulen, wede. Jacob Quint, beijde alhier wonende, doenaangeving om te trouwen in onverm., memorie

[01-05-1778]

Den 1. Meij Hend. van Dam, j. m., wonende teSommelsdijk, doet aangeeving om te trouwen met Jannetje Verweij, j. d., alhierwonende, in de 4. classe voor de bruid f 3 : 0 : -

[28-07-1778]

Den 28. Julij Seb. Anemaet, laatst wedr. vanvrouwe Johanna Elisabeth Kerwal, geb. op de Gaate onder de Hooge Zwaluwe enwonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Sara Maria Boers, wede. vanPetrus de Bonte, geb. te Rijnsburg en wonende te Voorburgh, in de eerste classevoor den bruijdegom f 30 : 0 : -??

[28-07-1778]

Den 28. Julij Joh. de Milde, j. m., geb. teDelft en wonende te Piershil, doet aangeeving om te trouwen met Maria Anemaet,j. d., geb. op de Gaate onder de Hoge Zwaluwe en wonende binnen de NieuweTonge, in de 1. classe voor de bruid f 30 : 0 : -

[04-09-1778]

Den 4. Sept. Willem Reedijk, weduwenaar vanArentje Missel, geb. alhier, doet aangeving om te trouwen met Hendrikje Roskam,j. d., geb. te Dirksland en beijde wonende alhier, in onvermogen

[07-09-1778]

Den 7. Sept. Pieter Anemaet, j. m., geb. op deGaate onder de Hooge Zwaluwe en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwenmet Arentje van der Valk, j. d., geb. en wonende te Dirkslandt, in de eersteclasse voor den bruidegom f 30 : 0 : -

[07-10-1778]

Den 7. October Joh. van den Broek, wedr. vanLeentje Nieuwenhoven, geb. en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen metAdriaantje Roodzant, j. d., geb. en wonende onder Melissant, in de 4. classevoor den bruidegom f 3 : 0 : -

Dus voor 1778 ontfangen f 99 : 0 : -

Tot hier toe verantwoord

[22-01-1779]

1779 den 22. Januarij doet Jan van der Vliet,wedr. van Elizabeth Kom, woonende binnen deezen dorpe aangeving om te trouwenmet Commertje Kooman, wede. van Mattheus den Braber, in o(n)vermog.??

[29-01-1779]

Den 29 Januarij doet Leendt. Goudswaard, j.m., woonende alhier, aangeeving om te trouwen met Ariaantje van der Velde, j.d., meede alhier woonagtig, in de 3. classe, dus voor beijde ontfangen f 12 : 0: -

[12-03-1779]

Den 12. Maart doet Pieter Willemsteijn, wedr.van Jannetje Teunis Lauwe, aangeeving om te trouwen met Neeltje Tamboer, wed.Abz. Gebuis, in onverm., memorie

[23-03-1779]

Den 23 dito doet Teunis van Pelt, j. m., geb.en woonende alhier, aangeeving om te trouwen met Lena Zwerus, j. d., geb. enwoonende te Sommelsdijk, in onvermogen, memorie

[26-03-1779]

Den 26. Maart doet Huijbregt Kattestaard, j.m., geb. alhier, aangeevinge om te trouwen met Maria van Lit, j. d., geb. op deLage Zwaluwe en beijde alhier woonagtig, in de 4. cl. voor beide f 6 : 0 : -

[01-04-1779]

Den 1 April Gerrit Swerus, j. m., geb. enwoonend te Sommelsdijk, doet aangeevinge om te trouwen met Rookje van derBurgt, j. d., geb. op de Lage Zwaluwe en wonende alhier, voor de bruid inonvermogen, memorie

[21-05-1779]

Den 21 Meij Gijsbert den Braber, laatst wedr.van Lena van Casant, geb. op Den Bommel, doet aangeeving om te trouwen metMaria de Bruin, j. d., geb. en beijde alhier wooonagtig, in onverm., memorie

Dus voor 1779 f 18 : 0 : -

[08-10-1779]

Den 8. October Adriaan de Groot, weduwenaarvan Elijzabeth Wagemakers, woonende binnen deezen dorpe, doet aangeeving om tetrouwen met Pieternella Konings, geb. te Wasbeek en beijde alhier woonagtig, inonvermogen, memorie

[05-11-1779]

Den 5 November Jan Aleman, j. m., gebooren opStad, zullende trouwen met Adriaantje Holleman, j. d., geb. te Sommelsdijk enbeijde alhier woonagtig, in onverm., memorie

Voor 1779??f 18 : - : -

Tot hier toe verantwoord

[19-01-1780]

1780 den 19 Januarij Aren Smit, j. m., geb. enwonende in de Nieuwe Tonge, zullende trouwen met Cornelia Woutersdr Overstrate,j. d., geb. en wonende in de Oude Tonge, in onverm., voor den bruijdegommemorie

??[08-02-1780]

Den 8. Februarij Marijnus Peekstok, j. m.,geb. in de Nieuwe Tonge, zullende trouwen met Lijsabet Boogerd, j. d., geb. enbeijde wonende te Sommelsdijk, in onverm., memorie

[03-05-1780]

Den 3. Maij Hendrik Bosman, j. m., geb. in deN. Tonge, zullende trouwen met Jacomijna Nobels, wede. van Hendrik Adriaanse,geb. en woonende in de N. Ton. voornt., memorie

[18-05-1780]

Den 18. Maij Reijnier Kraan, wedr. vanJacomijntje Timmers, geb. alhier, zullende trouwen met Jacomijntje vanProoijen, wede. van Corn. Reedijk, geb. in de Oude Tonge en beijde alhierwoonagtig, in onverm., memorie

[08-06-1780]

1780 den 8 Junij Hendrik van Holten, j. m.,geb. te Tricht en wonende onder de Oude Tonge, zullende trouwen met Johanna deWilde, wede. van Pieter Klapmuts, geb. en wonende alhier, in onverm., memorie

[29-06-1780]

Den 29 Junij Jacob van Hooff, j. m., geb.onder Ooltgensplaat en wonende in de Oude Tonge, zullende trouwen met Elisabetvan Eekeren, j. d., geb. onder de Plaat en wonende onder de Nieuwe Tonge, inonverm., memorie

[09-02-1781]

1781 Februarij 9 Jacob Breur, j. m., geb.alhier, zullende trouwen met Teuntje Kom, j. d., geb. in de Oude Tonge enbeijde alhier woonagtig, in onverm., memorie

[09-03-1781]

Maart 9 Teunis Breesnee, j. m., zullendetrouwen met Cornelia van den Houten, wede. Jan Oosterling, beijde alhiergeboren en woonagtig, in de tweede classe voor beijde 30 : - : -

[31-03-1781]

31. Jacob Groenia, wedr. van Francina vanErckhuijse, geb. te Dockum in Vrieskand en wonende alhier, zullende trouwen metMaria Luikart, j. d., geb. alhier en wonende te Zzee., en verklaard denbruijdegom te gehoren in de classe van onvermogen

[10-04-1781]

April 10 Jacob Stander, j. m., geb. in de OudeTonge, zullende trouwen met Elijsabeth van Proijen, j. d., geb. op Den Bommelen beijde elders woonagtig, en verklaarde weegens den bruidegom te gehoren inde vierde classe 3 : - : -

[12-04-1781]

12. Stoffel Keijser, wedr. van Prina Vierniet,geb. onder Melissant en wonende alhier, zullende trouwen met Teuntje CornelisdrKoole, geb. in Ooltgensplaat en woonende alhier, in de classe van onvermogen,memorie

[08-06-1781]

Junij 8 Mattheus Goudswaard, wedr. vanJannetje Leend. van Putten, wonende onder Middelharnis, zullende trouwen metSijtje in 't Veld, j. d., wonende alhier, in de vierde classe voor de bruid 3 :0 : -

[06-07-1781]

1781 6. Julij Wouter van den Houten, jongman,geb. en wonende alhier, zullende trouwen met Lijdia Vreeswijk, j. d., meedealhier geb. en woonende, in de 1. classe f 60 : - : -

[22-07-1781]

22 Julij (Junij?) Hendrik Esser, j. m., geb.te Kleijn Glebbe in Gulikerland en wonende onder de Oude Tonge, zullendetrouwen met Adriana Vermeer, wede. van Pieter Bakker, geb. te Oosterhout onderde Baron(n)ie van Breda en wonende alhier, in onverm., memorie

[07-09-1781]

Sept. 7 Pieter Biesheuvel, wedr. van Jannetjevan Zevenhuijsen, geb. te Werkendam en wonende alhier, met Johanna van denHouten, j. d., geb. en wonende onder Sommelsdijk (in Zeeland), in de 1e classe,dus voor beijde f 30 -

[20-10-1781]

Oct. 20 Bastiaan Verhagen, j. m., geb. teAalburg in 't land van Heusden en wonende onder Middelharnis, zullende trouwenmet Johanna Buurveld, j. d., geb. in Middelharnis en wonende alhier, inonverm., mem.

[10-11-1781]

Nov. 10 Franciskus Adriaanse van Eekeren, j.m., geb. onder O. Plaat en wonende alhier, om te trouwen met ElijzabethWoutersdr Weevers, j. d., geb. onder Zevenbergen en meede alhier woonagtig, inonverm., mem.

[26-11-1781]

26. Bastiaan Meeuwis, j. m., geb. te Tertoolenen wonende in Dirksland, om te trouwen met Ariaantje Roos, j. d., geb. onderMelissant en wonende in Dirksland, in onverm., memorie (aantekeningdoorgestreept)

[19-12-1781]

Dec. 19 Johannis van den Doel, wedr. vanHendrikje van den Berg, wonende alhier, zullende trouwen met Annetje vanSchouwen, j. d., geb. en wonende onder Ooltgensplaat, in de 4e cl. voor debruidegom f 3 : - : -

[04-01-1782]

1782 Jan. 4 Pieter Dijkers, wedr. Maria Rompa,geb. onder de Fijnaard en wonende alhier, met Dingena de Laat, wede. Jan Focq,geb. onder de Oude Tonge en wonende onder Den Bommel, in onverm., memorie

[15-02-1782]

Feb. 15 Leendert Wm. van Casant, j. m., geb.en wonende alhier, om te trouwen met Neeltje Oosterling, j. d., geb. onder deOude Tonge en wonende onder de Plaat, in de 4e cl. voor den bruidegom f 3 : - :-

[15-02-1782]

Do. Teunis Kaslander, wedr. van JaquemijntjeWadde, geb. en wonende op Herkingen, om te trouwen met Maria van Lit, wede. C.v. dr Vliet, geb. en wonende alhier, in onverm.

[03-04-1782]

April 3 Teunis Pieterse Schonejonge, j. m., geb. te Middelharnis, doetaangeeving om te trouwen met Johanna Tijsse van der Elst, j. d., geb. teSommelsdijk en wonende onder de Nieuwe Tonge, in onverm., memorie

[12-04-1782]

12. Wouter Boeser, j. m., geb. en wonende alhier, doet aangeeving om tetrouwen met Neeltje Emous, j. d., geb. en wonende onder de Oude Tonge, 1e cl. f30 - : -

[12-04-1782]

12. Pieter Dombre, j. m., geb. onder Oud Vosmaar, doet aangeeving om tetrouwen met Soetje Timmers, j. d., geb. te M.harnis en beijde alhier woonagtig,in onverm., mem.

[16-04-1782]

16. Leendt. Tuijnder, j. m., geb. en wonendete Dirksland, doet aangeevinge om te trouwen met Johanna Verweij, j. d., geb.alhier en wonende te Sommelsdijk, in de 4e cl. f 3 : - : -

[26-07-1782]

7ber 26 Pieter Houtaer, j. m., geb. te St.Annaland en wonende alhier, doet aangeevinge om te trouwen met Geertruij v. deLeur, j. d., geb. te Ooltgensplaat en wonende te 's Princenland, in de 4eclasse, voor den bruidegom 3 : - : -

[28-09-1782]

28. Joh.s Fo?odt, j. m., geb. in de stadRijnse aan den Eemst in 't Munsterland en wonende alhier, doet aangeving om tetrouwen met Anna Catharina Dome, j. d., geb. te Diemme in 't Gulikerlandt enmeede alhier woonagtig, in onverm., memorie

Tot hier toe verantwoord

[07-02-1783]

1783 Feb. 7 Jan Visbeen, j. m., geb. enwonende alhier, zullende trouwen met Lintje vd. Weijde, j. d., geb. te Somm. enwonende alhier, in onverm., mem.

[1784]

Marinus Ad. den Engelsman, j. m., geb. enwonende alhier, zullende trouwen met Maria Karle, j. d., geb. te Sommelsdijk enwonende onder Stellendam, in onverm., memorie

[13-02-1784]

1784 Feb. 13 Marinus van Kasteele, j. m., enCommertje Nieuwenhoeve, j. d., beijde gebooren en alhier woonagtigh, in de 3.cl. voor beijde f 12 : 0 : -

[26-03-1784]

M. 26 Antonij Bosveld, j. m., geb. in de OudeTonge en woonende alhier, zullende trouwen met Neeltje Ouwerkerk, j. d., geb.en woonende onder de Oude Tonge, in de 4e cl. voor den bruijdegom 3 - : -

[09-04-1784]

April 9 Jan Houtaar, j. m., geb. te St.Annaland en wonende alhier, zullende trouwen met Gieltje Winterswijk, j. d.,geb. en woonende te Herkingen, in onverm., memorie

[09-04-1784]

Do. Leendert Kraan, j. m., geb. en wonendealhier, zullende trouwen met Adriana Oosterling, wede. van Corn. Slinger, geb.onder de Oude Tonge en wonende aldaar, voor den bruijdegom in onverm., memorie

[15-04-1784]

15e Cornelus Noordijk, j. m.,?? gebooren en woonende alhier, zullende trouwenmet Anna Drooger, j. d., meede gebooren en woonende alhier, 4de classe, dusvoor bijde ontfangen f 6 : 0 : -

[11-06-1784]

Junij 11 Willem Cornelisz Baars, j. m., geb.alhier en wonende onder Melissant, doet aangeeving om te trouwen met Ariaantjevan Tillenburg, j. d., geb. onder Den Bommel en wonende onder deezejurisdictie, in onvermogen, memorie

[25-06-1784]

25. Pieter vdr. Mast, wedr. van AdrianaSeveron, doet aangeeving om te trouwen met Jaquemina Polder, j. d., beijdealhier woonagtig, in de 4e cl. voor de bruijdegom, weegens onverm. der bruijd,dus f 3 : 0 : -

[06-08-1784]

Aug. 6 Rochus Leempoel, j. m., geb. teBruijnisse, doet aangeeving om te trouwen met Adriaantje Vollaard, j. d., geb.te Herkingen en beijde alhier woonagtigh, in onverm., memorie

[01-10-1784]

Oct. 1 Danker Broodshoofd, j. m., wonendeonder Melissant, doet aangeeving om te trouwen met Ariaantje Anthonijsz Blok,j. d., wonende alhier, in de 4e cl. voor de bruijd f 3 : - : -

[19-11-1784]

Nov. 19 Jan Appel, j. m., woonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Cornelia Weeling, j. d., meede alhierwoonagtig, voor de bruijd in de 4e cl. f 3 : 0 : -

Tot hier toe verantwoort

[25-02-1785]

1785 Februarij 25 Pieter Baars, j. m., geb. enwonende alhier, zullende trouwen met Pieternella Adrichem, geb. te O. Plaat enmeede alhier woonagtig, weegens de bruijd in de 4e classe 3 : 0 : -

[16-09-1785]

September 16 Corn.s Hartman, wedr. van AnnaVerwij, wonende te Sommelsdijk, doet aangeeving om te trouwen met Adriana vander Vliet, j. d., geb. en wonende alhier, in onverm., memorie

Tot hier toe verantwoort

[21-01-1786]

1786 Jan. 21 Willem Schreur, j. m., geb. onderden Fijnaart, en Lena van den Nieuwe(n)dijk, j. d., geb. te Middelharnis enbeide alhier woonagtig, in onverm., memorie

[09-03-1786]

Maert 9 Abram Vreeswijk, j. m., zullende trouwenmet Ariaantje van Oostvoorn, wede. van Simon Kattestaart, beijde alhierwoonagtig, in de 2e classe voor beijde f 30 : 0 : -

[17-03-1786]

17. Jan Kraan, j. m., zullende trouwen met -van der Vliet, j. d., beijde alhier woonagtig, in de 4. classe voor denbruidegom f 3 : 0 : -

[17-03-1786]

Do. Johannis van der Vliet, j. m., zullendetrouwen met Wouterina Lokker, j. d., beijde alhier woonagtig, in onverm.,memorie

[30-06-1786]

Junij 30 Leendert Viskil, j. m., alhierwoonagtig, zullende trouwen met Lena Jansd. Admiraal, j. d., geb. en wonende teStad aan 't Haringvliet, in de 4e classe f 3 : 0 : -

[27-10-1786]

Octob. 27 Johannes Evertsen, j. m., wonendealhier, en Corn.a vdn. Berg, j. d., wonende in de Oude Tonge, weegens denbruideg. in onverm., memorie

[27-10-1786]

- Joh. de Groen, j. m., wonende alhier, enNeeltje van den Tol, j. d., wonende in de Oude Tonge, in onverm., memorie

[11-11-1786]

November 11 Willem Bilo, j. m., geb. te -, enBelia Minke, j. d., geb. in de Oude Tonge en beijde alhier woonagtigh, inonverm., memorie

Dus verre verandwd.

[09-02-1787]

1787 Feb. 9 Poulus Blok, j. m., wonendealhier, doet aangeeving om te trouwen met Janna Korsten, j. d., wonende onderMiddelharnis, in de classe 3 : - : -

[10-02-1787]

10. Hendrik de Bruin, j.m., en GeertruijRaaijmakers, j. d., beide in onverm., memorie

[24-05-1787]

Meij 24 Ab. Vreeswijk, wedr. van Adriaantjevan Oostvoorn, wonende alhier, en Maetje Hartman, j. d., wonende onderHerkingen, in de 2e cl. voor de bruijdegom 15 : - : -

[01-06-1787]

Junij 1 David Arensz Mijs, wedr. van MaatjeTiggelman, wonende onder Den Bommel, met Cornelia Joh. Vreeswijk, j. d., geb.en wonende alhier, in de 1e cl. voor den bruid 30 : - : -

[25-08-1787]

Augs. 25 Mattijs Breur, j. m., en Jannetje vanHalteren, j. d., beide in onverm., mem.

[07-09-1787]

Sept. 7 Mar. Advokaat, wedr., en MariaReedijk, j. d., beide in onverm., mem.

[31-10-1787]

Oct. 31 Mattijs van den Ede, j. m., geb. enwonende onder Gastel, met Adriana van der Maden, j. d., geb. onder de HogeZwaluwe en wonende alhier, beide in onverm., mem.

[23-11-1787]

Nov. 23 Leendt. Timmer, j. m., wonende teHerkinge, doet aangeevingh om te trouwen met Anna van der Vliet, j. d., wonendealhier, in onverm. beide, mem.

[07-12-1787]

Dec. 7 Teunis Hameeteman, j. m., wonende onderMiddelharnis, doet aangeevingh om te trouwen met Johanna Gebuis, j. d., wonendeonder deeze jurisdictie, voor de bruid in de 4. cl. f 3 : 0 : -

Tot hier verantwoort

[06-02-1788]

1788 Feb. 6 Corstiaan Holleman, j. m., geb. teOud Beijerland, doet aangeevinge om te trouwen met Jacoba Houtaer, j. d., geb.en beijde alhier woonagtig, voor de bruidegom in de 4e cl. f 3 : 0 : -

[11-04-1788]

April 11 Willem Polder, j. m., geb. alhier,doet aangeeving om te trouwen met Cornelia Timmer, j. d., geb. te Herkingen enbeijde alhier woonagtig, in onverm., pro deo

[15-05-1788]

Maij 15 Gerrit Verwij, j. m., doet aangevingom te trouwen met Leentje Drooger, j. d., beide geb. en wonende alhier, in de4e classe 6 : 0 : -

[28-11-1788]

Nov. 28 David Joh. Mijs, wedr. van -, wonendeonder Den Bommel, doet aangeevingh om te trouwen met Teuntje Joh.s Vreeswijk,j. d., geb. en wonende alhier, in de 1e cl. voor de bruid, solvit 30 : 0 : -

Tot hier toe verantwoord

[23-01-1789]

1789 Jan. 23 Marijnus Ads. Droger, j. m.,wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Hendrina Tamboer, j. d., geb.te Herkingen en beide alhier woonagtig, in onvermogen, pro deo

[06-02-1789]

Feb. 6 Jan Fredrik Stegelmeijer, j. m., geb.in 't Hanoverse en wonende onder Herkingen, doet aangeeving om te trouwen metLena Zoon, j. d., geb. en wonende alhier, in de 4e cl. voor de bruid 3 : 0 : -

[03-04-1789]

April 3 Klaas Knape, j. m., doet aangeeving omte trouwen met Trijntje Faas, j. d., beijde geb. en wonende alhier, in de 4ecl. 6 : 0 : -

[02-07-1789]

Julij 2 Cornelis van Santen, j. m., geb. enwonende onder Adolphsland, doet aangeevinge om te trouwen met Antonia in 'tVeld, j. d., geb. en wonende alhier, in onverm., memorie

[04-09-1789]

Sept. 4 Abram Molenaar, j. m., geb. te Stad enwonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Maatje in 't Veld, j. d.,geb. en wonende alhier, in de 3e classe 6 : 0 : -

[04-12-1789]

Dec. 4 Jan Siebrands, j. m., geb. teNoordwelle en wonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Maria van derKamp, j. d., geb. en wonende alhier, in onverm., pro deo

Tot hier toe verantwoord

[03-02-1790]

1790 Feb. 3 Marijnus Johannisz Vreeswijk, j.m., geb. en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Sara Claasz vanSchouwen, j. d., geb. en wonende onder St. Adolphsland dat men noemdOoltgensplaat, Den Bommel enz., in de 1e classe f 30 : - : -

[27-05-1790]

Maij 27 Jan Koert, j. m., geb. te Middelharnisen wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Pieternella Stadhoek, j.d., geb. en meede alhier woonagtig, in de eerste classe voor beiden 60 : 0 : -

[30-10-1790]

Oct. 30 Willem Bilo, wedr. van Belia Minke,geb. te Willekendonk en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met LenaKloppert, j. d., geb. onder Steenbergen en meede alhier woonagtig, in onverm.,pro deo

[17-12-1790]

Dec. 17 Cornelis Boogerdman, wedr. laatst vanArentje de Grijse, wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, doetaangeeving om te trouwen met Johanna van Wageningen, j. d., wonende onder deesejurisdictie, voor de bruijd in de 3e classe ontv. 6 : 0 : -

Tot hijr toe verantwoort

[02-02-1791]

1791 Feb. 2 Klaas van der Boom, j. m., geb. teSommelsdijk, doet aangeeving om te trouwen met Jannetje Turnhout, j. d., geb.te Middelharnis en beijde alhier woonagtig, in onverm., pro deo

[08-04-1791]

April 8 Jacob Corns. Droger, j. m., wonendealhier, doet aangeeving om te trouwen met Maria Hoekman, j. d., wonende teDirksland, in onvermogen, memorie

[15-04-1791]

April 15 Teunis Breesnee, wedr. van Corneliavan den Houten, wonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Adriana vander Slik, j. d., wonende te Middelharnis, in de 2e classe voor den bruidegom f15 : 0 : -

[01-07-1791]

Julij 1 Jan Elenbaas, j. m., gebooren teOosterland, doet aangeevinge om te trouwen met Cornelia Pikstok, we. vanJohannis Advokaat, gebooren en woonende binnen de N. Tonge voorn., inonvermogen, pro deo

[07-07-1791]

7. Abram van Lente, j. m., geb. te Emmikhoven,doet aangeevinge om te trouwen met Krina Kooman, j. d., geb. en beijde alhierwonende, in onvermogen, pro deo

[24-08-1791]

Augs. 24 Maerten van Kassel, j. m., geb. teHerkingen, doet aangeeving om te trouwen met Neeltje van Sint Annaland, wede.van Mattheus Goudswaard, geb. te Stad aan 't Haringvliet en beide wonendealhier, in de 4e classe 6 : 0 :

[09-12-1791]

Dec. 9 Johs. Essers, wedr. van GeertruijPluijster, doet aangeevinge om te trouwen met Maria Horn, wede. van FransMulders, beiden alhier woonagtig, voor den bruidegom in de 4e classe (de bruidpro deo) 3 : 0 : -

Tot hier toe verantwoort

[09-03-1792]

1792 Mt. 9 Jan Jurrie Fieling, j. m., geb. teBloemberg in 't Graefschap Lippe en wonende alhier, doet aangeeving om tetrouwen met Elijzabeth Kraan, j. d., geb. en meede alhier woonagtig, inonvermogen, pro deo

[30-03-1792]

Mt. 30 P. Biesheuvel, laatst wedr. van Johannavan den Houten, doet aangeevinge om te trouwen met Wouterina Bal, j. d., beidealhier woonagtig, in de 2e classe voor beide f 30 : - : -

[30-03-1792]

- 30. Izak Lukart, j. m., doet aangeeving omte trouwen met Dina van Proijen, j. d., beijde alhier woonagtig, in de 2e cl.voor beide 30 : - : -

[06-04-1792]

April 6 Job Zoon, j. m., geb. en wonendealhier, doet aangeeving om te trouwen met Willemtje van Halteren, j. d., geb.te O. Plaat en wonende in den Nieuwenhoorn, voor den bruijdegom in de 4e classe3 : 0 : -

[11-04-1792]

April 11 Antonij van Werkendam, woonende in deOude Tonge, doet aangeeving om te trouwen met Maria van den Tol, woonendealhier, voor de bruijd pro deo

[26-04-1792]

26. Corns. Nieuwenhoven, wonende alhier, doetaangeeving om te trouwen met Maria Spenis, wonende onder de Oude Tong, enverklaarde te gehoren in de 4e classe f 3 : 0 : -

[29-06-1792]

Junij 29 Wm. Kraan, j. m., en Leentje Gebuijs,j. d., beide alhier woonagtig, doen aangeeving om te trouwen, in onvermogen,pro deo

[13-10-1792]

Oct. 13 Leendt Wmz. Kraan, j. m., wonendealhier, en Adriaantje Kranenburg, j. d., wonende onder de O. Tonge, om tetrouwen, in onvermogen, pro deo

[19-10-1792]

Oct. 19 Johs. de Jong, wonende te Bruijnissein den eiland van Zzee., doet aangeeving om te trouwen met Geertruij Missel,wonende alhier, gehorende in de 4. classe, en vermits de bruid den bruijdegomvolgt voor beide dubbeld regt ontv., dus f 6 : 0 : -

[21-12-1792]

Dec. 21 Hendk. Gebuijs, wonende alhier, doetaangeeving om te trouwen met Cornelia Sluijmer, wonende in de Oude Tonge, inonverm., memorie

Tot hier toe verantwoort????????

[15-01-1793]

1793 Jan. 15 Gillis vdr. Bol, j. m., wonendealhier, doet aangeeving om te trouwen met Janna Cent, wede. van WillemHuijsmans, wonende onder Adolphsland, en verklaarde den bruijdegom te gehorenin de classe der onvermogenden, memorie

[18-01-1793]

18. Pieter Hasselmans, geboren te Kevelaar, enMaria Geertruij Speijkers, geboren te Havert en beiden alhier woonende, inonverm., memorie

[22-03-1793]

Maart 22 Dirk Tillo, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Hendrikje Leeflang, j. d., meede alhierwoonagtig, in onverm., memorie

[12-04-1793]

12. Gerrit Berkhout, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Dina Kamerling, j. d., meede alhierwoonagtig, in onverm., memorie

[12-04-1793]

12. Johannis Verwij, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Jannetje van Wageningen, j. d., meede alhierwoonagtig, in onverm., memorie

[05-04-1793]

April 5 Teunis Breur, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Pieternella de Bruin, j. d., meede alhierwoonagtig, in onverm., memorie

[26-04-1793]

26. Krijn Klapmuts, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Willemtje Komtebedde, j. d., meede alhierwo(o)nagtig, in onverm., memorie??

[16-05-1793]

Maij 16 Jan Barend Hulscher, j. m., wonende inde Oude Tonge, doet aangeeving om te trouwen met Johanna van der Vorst, j. d.,wonende alhier in de 3e cl., voor den bruidegom ontvangen f 3 : 0 : -

[04-10-1793]

October 4 Willem van Kouteren, j. m., woonendeonder deese jurisdictie, doet aangeeving om te trouwen met Jannetje Rijke, j.d., woonende onder de voorsz. jurisdictie, in onvermogen, memorie

Tot hier toe verantwoort

[07-02-1794]

Feb. 7 Jan de Bruin, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Jannetje van der Valk, j. d., wonende onderAdolphsland, in onverm., memorie

[20-03-1794]

1794 Maart 20 Jan Stadhoek, wedr. van Hestervan Kasteele, wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Arentje Simonszvan der Valk, meede alhier woonagtig, in de 1e cl. voor beide f 60 : - : -

[21-03-1794]

21. Jacobus Hoo?, j. m., wonende te Stad aan't Haringvliet, doet aangeving om te trouwen met Elijzabeth Lukart, weduwe vanAbraham Vernaijs, wonende alhier, in de 3e classe, voor de bruid ontv. 6 : 0 :-

[28-03-1794]

28. Willem Goemaet, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Cornelia Hollander, j. d., woonende onderMelissant, en verklaren zij beide te gehooren onder de classe der onvermogende,memorie

[01-05-1794]

Maij 1 Jan David Rump, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Woutrina Bal, wede. van Pr. Biesheuvel, meedealhier woonagtig, in de 2. classe voor beide 30 : 0 : -

[22-05-1794]

22 do. Govert van den Noord, laatst wedr. vanCornelia van As, wonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk in Ze(e)land,doet aangeeving om te trouwen met Alegonda van der Vorst, j. d., wonende onderdeeze jurisdictie, in de 4e cl. voor beide 6 : 0 : -

[28-08-1794]

Augs. 28 Jacobus Esser, j. m., wonende alhier,doet aangeeving om te trouwen met Maatje van Proijen, j. d., wonende onderMiddelharnis, in onvermogen, memorie

[17-10-1794]

Oct. 17 Roelof Traas, wedr. van CorneliaLukart, wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Tannetje Cornelisdrvan Biert, j. d., meede alhier woonagtig, in de 4e cl. voor beide 6 : 0 : -

[24-10-1794]

24. Leendt. Dingemansz Timmer, j. m., wonendete Herkingen, doet aangeeving om te trouwen met Trijntje Berkhout, j. d.,wonende alhier, in onverm., memorie

[28-11-1794]

Nov. 28 Arend Kooman, wedr. van KommerinaMerison, wonende te Dirksland, doet aangeeving om te trouwen met AdrianaTroost, j. d., geb. en wonende alhier, in de 3e classe voor de bruid f 6 : 0 :-

[13-02-1795]

1795 Feb. 13 Marcus Vreeswijk, j. m., wonendealhier, doet aangeving om te trouwen met Maria Karduks, j. d., wonende teHerkingen, in de 1e classe voor den bruidegom f 30 : - : -

[13-02-1795]

- Maarten Breesnee, j. m., woonende alhier,doet aangeving om te trouwen met Geertruij Overdijke, meede alhier woonagtig,in de 3e classe voor beide 12 : 0 : -

[26-03-1795]

Mt. 26 Jan vdr. Vliet, wedr. van CommertjeKooman, met Neeltje Kooman, beide alhier woonagtig, in onverm., memorie

[03-04-1795]

Apl. 3 Abram Verwij, j. m., en Johanna deVries, wede. van Arij van Rijswijk, beide alhier woonagtig, in onverm., memorie

[10-04-1795]

10. Hk. Esser, wedr. van Adriaantje Vermeer,wonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Maria Wapens, j. d., wonendeonder Stad aan 't Haringvliet, memorie

[13-05-1795]

Maij 13 Antonij Vermund, j. m., geb. onder deHoeven, met Eva Mulders, geb. en beide alhier woonagtig, in onverm.,memorie??

[29-05-1795]

- 29. Adriaan Gudes, j. m., geb. te Halteren,en Lena Verhulst, j. d., geb. en beiden wonende alhier, in de 4e cl. voor beide6 : - : -

[03-10-1795]

Oct. 3 Mattheus Kooman, wedr. van Maatje vander Vliet, geb. en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met JannetjeKorthals, j. d., geb. in de Oude Tonge en meede alhier woonagtig, in onverm.,memorie

[10-10-1795]

1795 Oct. 10 Jacob Willemsz van der Kroon, j.m., geb. in de Oude Tonge en wonende onder Ooltgensplaat, doet aangeeving om tetrouwen met Neeltje Kamerling, j. d., geb. te Dirksland en wonende alhier, inonverm., memorie

[10-10-1795]

Cornelis den Braber, weduwenaer van MaertjeKoote, geb. onder Melissant en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwenmet Lena Doorenhein, geb. te Sommelsdijk en meede alhier woonagtig, inonvermogen, memorie

[12-12-1795]

Decb. 12 Sander Koppenaal, j. m., geb. onderMiddelharnis en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met JohannaDupree, j. d., geb. en woonende alhier, in de 4. cl. voor beide 6 : - : -

[16-02-1796]

1796 Feb. 16 Leunis Hend. Kreeft, j. m., geb.en wonende te Ooltgensplaat, doet aangeeving om te trouwen met ElijsabethKraan, wede. van Jan Jurrie Fieling, geb. en wonende alhier, in onverm., prodeo

Tot hier toe verantwoord

[16-03-1796]

Mt. 16 Jan Houtaar, wedr. van GieltjeWinterswijk, geb. te St. Annaland en wonende alhier, doet aangeeving om tetrouwen met Pieternella Koudijzer, j. d., geb. te Middelharnis en meede alhierwoonagtig, in de 4. classe voor beiden 6 : 0 : -

[14-04-1796]

Apl. 14 Gerardus ter Hoeve, wedr. van JohannaHuijsers, doet aangeeving om te trouwen met Catharina Speet, wed. van DirkStaal, beide alhier woonagtig, in onverm., memorie

[29-05-1796]

Maij 29 Adrianus Rommelse junior, geb. enwonende in de Oude Tonge, doet aangeeving om te trouwen met Martina van derVorst, geb. in de Oude Tonge en wonende alhier, in de 4. classe, voor de bruidf 3 : - : -

[10-06-1796]

Junij 10 Willem Donkersloot, wedr. van JaabjeButh, wonende te Stad aan 't Haringvliet, doet aangeeving om te trouwen metAnna Droger, wonende in de Nieuwe Tonge, in onverm., memorie

[26-08-1796]

Augs. 26 Cornelis Hoijdonk, j. m., geb. enwonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Jannetje Heimberg, j. d.,geb. te Dirksland en meede alhier woonagtig, in onverm., memorie

[15-09-1796]

Septemb. 15 Dingeman Denisse de Ruijter, j.m., geb. en wonende te Middelharnis, doet aangeeving om te trouwen met EngeltjeAd.se Grobbert, geb. en woonende alhier, in de 4e classe voor de bruid f 3 : -: -

[22-09-1796]

Septemb. 22 Johannis Rosveld, wonende in deOude Tonge, doet aangeeving om te trouwen met Elisabet de Been, wonende alhier,voor de bruid in onverm., memorie

[15-02-1797]

1797 Februarij 15 Cornelis Vogelaar, j. m.,wonende te Middelharnis, doet aangeeving om te trouwen met Geertje Knaape, j.d., wonende alhier, voor de bruid in onverm., memorie

[15-04-1797]

April 15 Andries Sluimer, j. m., geb. enwonende in de Oude Tonge, doet aangeeving om te trouwen met Dingena Hochum, j.d., geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, voor de bruid in onverm., memorie

[15-04-1797]

Dato utsa. Marijnus van Alphen, j. m., geb. teNieuwerkerk in Duiveland en wonende onder de Nieuwe Tonge, doet aangeeving omte trouwen met Jannetje van der Vliet, j. d., geb. en wonende in de NieuweTonge, in onverm., memorie

[15-04-1797]

1797 April 15 Jacob Servaase Verbiest, j. m.geb. te Middelharnis en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen metMaria Gideon, j, d., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, in onverm.,memorie

[28-04-1797]

28. Bonefatius Wiegel, j. m., geb. te Edam enwonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Jannetje de Jong, geb. enwonende te Herkingen, in de 4e classe voor den bruidegom f 3 : - : -

[20-05-1797]

Meij 20 Wouter van Hoijdonk, wedr. vanAdriaantje Vijverberg, geb. en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwenmet Lena Admiraal, wed. van Leendt. Viskil, geb. te Stad aan 't Haringvliet enwonende alhier, in onverm., memorie

[11-08-1797]

Augs. 11 Pieter Hendrikse Schuling, j. m.,geb. en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Neeltje Marijnussevan der Boom, j. d., geb. te Sommelsdijk en meede alhier woonagtigh, inonverm., memorie

[15-09-1797]

Sept. 15 Cornelis in 't Veld, wedr. vanCornelia Droogsteen, geb. in de Klundert en wonende alhier, doet aangeving omte trouwen met Geertje Hardendood, j. d., geb. te Stad aan 't Haringvliet enwonende op Den Bommel, in onverm., memorie

[06-10-1797]

Oct. 6 Klaas Bruijnshoff, j. m., geb. enwonende onder de Oude Tonge, doet aangeeving om te trouwen met Bastiaantje vanAlphen, j. d., geb. te Dirksland en wonende alhier, in onverm., memorie

[26-10-1797]

Oct. 26 Jan Hugosz Komtebedde, j. m., geb.alhier en wonende onder Sommelsdijk, doet aangeevinge om te trouwen met JohannaOuwenalder, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, in onverm., memorie

[22-12-1797]

Dec. 22 Arij Koekkoek, j. m., geb. en wonendealhier, doet aangeevinge om te trouwen met Stientje Arense, j. d., geb. teSommelsdijk en wonende alhier, in onverm., memorie

Tot hier toe verantwoord

[09-04-1798]

1798 April 9 Pr. Marijnisse Hoghem, j. m.,geb. alhier, doet aangeving om te trouwen met Barbera van Oostende, j. d., geb.alhier en beide wonende onder Melissant, in onverm., memorie

[13-04-1798]

13. Jan Ariesz de Jong, j. m., geb. teDinteloord en wonende te Stad aan 't Haringvliet, doet aangeeving om te trouwenmet Maria Adrianusz Ouwenalder, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende alhier,in onverm., memorie

[27-04-1798]

27. Cornelis Komtebedde, j. m., geb. enwonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Cornelia Hartman, j. d., geb.en wonende onder Herkingen, in onverm., memorie

[19-07-1798]

Julij 19 Arij Hendrikse van der Vliet, j. m.,geb. te Stad aan 't Haringvliet en woonende te Ooltgensplaat, doet aangeevingom te trouwen met Engeltje Pieterse Legers, j. d., geb. en wonende alhier, inonverm., memorie

[30-08-1798]

Aug. 30 Jan Joh. vdr. Vliet, laats(t)weduenaer van Neeltje Oosterling, geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, doetaangeving om te trouwen met Elijsabeth Cornelisdr Gouman, j. d., geb. teMiddelharnis en meede alhier woonagtig, in onverm., memorie

[08-09-1798]

Septb. 8 Pieter Tamboer, laest weduwenaar vanJannetje de Jonge, geb. en wonende te Herkingen, doet aangeving om te trouwenmet Appolonia Korthals, laast wed. van Hendrik van Wageningen, geb. en wonendein de Nieuwe Tonge, in onverm., memorie

[08-09-1798]

Septb. Matthijs Roeloff, weduwenaer vanAppolonia van Bree, geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, doet aangeeving om tetrouwen met Maria van der Made, j. d., meede geb. in de Nieuwe Tonge en aldaarwoonagtigh, in onverm., memorie

[21-09-1798]

Septb. 21 Antonij Bongers, j. m., geb. teSchoonhoven en wonende te Stad aan 't Haringvliet, doet aangeeving om tetrouwen met Adriaantje Admiraal, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en laastgewoond hebbende te O. Plaat, in onverm., memorie

[22-11-1798]

1798 Novembr. 22 Corns. Adse. Droger, j. m.,geb. en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Adriana Meijerus, j.d., geb. en meede alhier woonachtig, in onverm., memorie

Dus verre verantwoord

[01-02-1799]

1799 Februarij 1e. Jacobus Janse Nieuwkerk,wedr. van Johanna Hendkse. de Wilde, geb. te Noordgouwe en woonende onderDirksland, doet aangeeving om te trouwen met Jannetje Hendkse. de Wit, wede.van Pieter Franse Noteboom, geb. te Stad aan 't Haringvliet en woonende alhier,in onverm., memorie

[17-10-1799]

1799 October 17 Daniel van den Broek, j. m.,geb. en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met ElizabethGeldersblom, j. d., geb. en woonende te Sommelsdijk, in de 4e classe voor denbruidegom f 3 : - : -

[19-12-1799]

Dec. 19 Beije Both, wedr. van Jannetje Jacobz.Volwerk, geb. te Dirksland en woonende onder Dirksland voorn., doet aangeevingom te trouwen met Crijna Troost, j. d., geb. en woonende onder deezejurisdictie, in de 3e classe, voor de bruid f 6 : - : -

Tot hier toe verantwoord

[03-05-1800]

1800 Meij 3 Bastiaan Vreeswijk, j. m.,woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Arentje Noordijk, j. d.,meede alhier woonagtig, in de 1e classe voor beide f 60 : - : -

[20-09-1800]

Sept. 20 Daniel Ammeraal, j. m., geb. teDirksland en wonende te Herking(en), doet aangeeving om te trouwen met JannetjeLeendertsdr vdr. Vliet, j. d., geb. onder de Oude Tonge en wonende alhier, inonverm., memorie

Tot hier toe verantwoord

[24-01-1801]

1801 Jan. 24 Antonij Graaf, j. m., geb. teMaastricht en woonende te Sommelsdijk, doet aangeeving om te trouwen metJohanna Maatjens, j. d., geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat enwoonende in de Oude Tonge, waarvan s' lands regt binnen de Oude Tonge enSommelsdijk is ontvangen, dus hier memorie

[05-03-1801]

Maart 5 Teunis(z) Willemsz Overdijke, j. m.,geb. in de Oude Tonge en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen metJacomina Hugosz Komtebedde, j. d., geb. en mede alhier woonachtigh, inonvermogen, memorie

[20-03-1801]

Maart 20 Jacob van der Lit, j. m., geb. enwoonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Leentje Jansz Droger, wede.van Gerrit Verwij, geb. en meede alhier woonachtig, in onvermogen, memorie

[20-03-1801]

Maart 20 Pieter Broeder, j. m., geb. in deOude Tonge en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Geertruij deGroot, j. d., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, in onvermogen, memorie

[17-04-1801]

April 17 Pieter van Prooijen, j. m., geb. enwoonende in de Oude Tonge, doet aangeeving om te trouwen met Adriana Buis, j.d., geb. en woonende onder de Nieuwe Tonge, onvermogend, memorie

[18-04-1801]

April 18. Pieter Bouwman, wedr. vanPieternella Donkersloot, geb. te Ooltgensplaat en woonende te Stad aan 'tHaringvliet, doet aangeving om te trouwen met Adriaantje Kattestaart, j. d.,geb en woonende alhier, in de derde classe voor de bruid f 6 : - : -

[27-11-1801]

Heden den 27e November 1801 doet TannetjeHartman, j. d., wonende onder deze jurisdictie, aengeving om te trouwen metAbraham Soon, j. m., woonende in de Nieuwe Tonge, en verklaarde voor haarzelven te gehooren in de vierde classis, welk recht ter somme van drie guldenaen mij ondergetekende gezwore clercq ter secretarie van Herkingen is voldaenen betaelt.

Actum Herkingen, datum uts.

J. Meijer, gezwore clercq

's lands recht f 3 : - : -

zegel???????????????????????????????? - : 5 : 8

?????????????????????????????????????????????? -----------

???????????????????????????????????????????? f 3 : 5 : 8

[16-04-1801]

Pro deo

Ik ondergeteekende Pieter van Prooijen,woonende in de Oude Tonge, mij zullende begeeven ten huwelijken staat met AdrianaBuijs, woonende onder de Nieuwe Tonge, verklaare dat ik aangaande des gemeenelands trouwregt gehoore onder de classis der onvermogende

Actum Oude Tonge, den 16 April 1801

Pieter van Prooijen

Aldus aangeeving gedaan aan mij secretaris,heden datum uts.

J. Sterrenburg

[07-05-1801]

1801 Meij 7 Izak Houtaar, j. m., geb. enwoonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Durvje de Ruiter, j. d., geb.te Dirksland en meede alhier woonachtig, in onvermogen, memorie

[08-05-1801]

Meij 8 Pr. van Wijk, weduwenr. van Marija vanSchijndel, geb. te Heusden en woonende alhier, met Catarina van Oers, j. d.,geb. in de Oude Tonge en meede alhier woonachtig, in onvermogen, memorie

[10-07-1801]

Julij 10 Dirk Snijder, j. m., geb. en woonendealhier, en Huibrina Goemans, j. d., geb. onder de jurisdictie van de OudeTongeen woonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, in de derde classe voor denbruidegom f 6 : - : -

[09-10-1801]

October 9 Jan van Sundert, j. m., geb. onderde jurisdictie van Nieuw Vosmaar en woonende onder deeze jurisdictie, enJohanna Catarina van Doorne, j. d., geb. onder de jurisdictie van Willemstad enwoonende alhier, in onvermogen, memorie

[27-11-1801]

November 27 Abraham Zoon, j. m., geb. en woonendealhier, doet aangeeving om te trouwen met Tannetje Hartman, j. d., geb. enwoonende onder de jurisdictie van Herkingen, in de vierde klasse voor denbruidegom f 3 : - : -??

[04-12-1801]

December 4 Abraham Imansz Slis, j. m., geb.onder de jurisdictie van Middelharnis en woonende onder deeze jurisdictie, doetaangeeving om te trouwen met Adriana Duim, j. d., geb. onder de jurisdictie vanSommelsdijk en meede woonachtig onder deeze jurisdictie, in de vierde classevoor beide f 6 : - : -

Tot hier toe verantwoord

[05-01-1802]

Jan 5 Willem van Prooijen, j. m., geb. teSommelsdijk en woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, doet aangeevingom te trouwen met Cornelia Weeling, wede. van Johannes Appel, geb. en woonendeonder deeze jurisdictie, in onvermogen, memorie

[25-02-1802]

Febr. 25 Leendert Breeman, j. m., geb. onderde jurisdictie van Stad aan 't Haringvliet en woonende alhier, doet aangeevingom te trouwen met Elijzabeth Bruinse, j. d., geb. onder de jurisdictie vanDirksland en meede alhier woonagtig, in onvermogen, memorie

[01-04-1802]

April 1 Jacob van Hooijdonk, j. m., geb. enwoonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Bastiaantje Hoghem, j. d.,geb. en meede alhier woonachtig, in onvermogen, memorie

[16-04-1802]

April 16 Joh.s van den Broek, j. m., geb. enwoonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met Lena Vreeswijk, j. d., geb.en woonende onder deeze jurisdictie, in de eerste classe voor beide f 60 : - :-

[16-04-1802]

- 16 Abr. Cornsz. van den Houten, j. m., geb.onder de jurisdictie van Herkingen en woonende alhier, doet aangeeving om tetrouwen met Jannetje Bakker, j. d., geb. en woonende alhier, in onvermogen,memorie

[16-04-1802]

- 16 Jan Tomasse Vollaart, j. m., geb. teHerkingen en woonende onder deeze jurisdictie, doet aangeeving om te trouwenmet Pietertje van den Houten, j. d., geb. en woonende onder de jurisdictie vanHerkingen, in onvermogen, memorie

[16-04-1802]

Voor den armen

Pietertje van den Houten, j. d., woonendeonder deze jurisdictie, zullende trouwen met Jan Tomasse Vollaart, j. m.,woonende onder de Nieuwe Tonge, heeft ingevolge van de ordonnantie van hetmiddel op het trouwen geemaneert, ter secretarie van Herkingen verklaart, datweegens onvermoogen van de bruid onder geen van de classen, in de voorsz.ordonnantie nader geexpresseert, is behoorende; tot bewijs van 't welkegegeeven is deeze acte.

Actum Herkingen, den 16 April 1802

J. Meijer, gezw. clercq

[07-05-1802]

1802 Meij 7 Jacob Groffert, j. m., geb. enwoonende onder deeze jurisdictie, doet aangeeving om te trouwen met MariaVenus, j. d., geb. te Sommelsdijk en meede onder deeze jurisdictie woonachtig,in de vierde classe voor beide f 6 : - : -

[16-07-1802]

Julij 16 Antonij van den Biegelaar, j. m.,geb. op de Laage Zwaluw en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen metAdriana Polak, j. d., geb. te Drimmelen en meede alhier woonagtig, inonvermogen, memorie

[07-07 of 07-08-1802]

- 7 Karel van Engelen, j. m., geb. teZierikzee en woonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met ElizabethKraan, laatst wede. van Leunis Kreeft, geb. en meede alhier woonagtig, inonvermogen, pro deo

[09-09-1802]

Sept. 9 Joost van Bruinisse, geb. en woonendein de Oude Tonge, doet aangeving om te trouwen met Dina van Prooijen, wede. vanIzak Lukaart, geb. te Ooltgensplaat en woonende alhier, in de eerste classevoor de bruid f 30 : - : -

[09-09-1802]

Sept. 9 Huibt. van den Broek, j. m., geb. enwoonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Pieternella van Schouwen, j.d., geb. en wonende onder de jurisdictie van Ooltgensplaat, in de 4e classevoor den bruidegom f 3 : - : -

[17-12-1802]

Dec. 17 Cornelis Appel, j. m., geb. enwoonende binnen deze jurisdictie, doet aangeving om te trouwen met LenaLangbroek, j. d., geb. te Prinsland en woonende binnen de jurisdictie van deOude Tonge, in onvermogen, memorie

[17-12-1802]

1802 December 17 Willem Janse, geb. te Mook enwoonende binnen deze jurisdictie, doet aangeving om te trouwen met Lena Sabree,geb. te Vianen onder Utrecht en mede binnen deze jurisdictie woonagtig, inonvermogen, memorie

??Tothier toe verantwoord

[28-01-1803]

1803 Januarij 28 Jozef Scheffers, wedr. vanBarendina Hermse, geb. te Paderborn en woonende binnen deze jurisdictie, doetaangeving om te trouwen met Alida Klijn Zandvoort, j. d., geb. te Deventer enmed onder deze jurisdictie woonagtig, in onvermogen, memorie

[04-02-1803]

Februarij 4 Geert Knape, wedr. van Jannetjevan der Klok, geb. te Sommelsdijk en woonende alhier, doet aangeving om tetrouwen met Maria Dubbeld, j. d., geb. te Sommelsdijk en mede alhier woonagtig,in onvermogen, memorie

[12-02-1803]

12. Pieter Kattestaart, j. m., geb. onder dejurisdictie van Ooltgensplaat en woonende onder de jurisdictie van de OudeTonge, doet aangeving om te trouwen met Pieternella Kamerling, j. d., geb. teDirksland en woonende alhier, in de 4. classe voor de bruid f 3 : - : -

[06-04-1803]

April 6 Jacob Vreeswijk (junior?), j. m., geb.en woonende binnen de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, doet aangeving om tetrouwen met Aaltje den Hollander, j. d., geb. en woonende binnen de jurisdictievan Meliszand, in de 1e classe voor den bruidegom f 30 : - : -

[15-09-1803]

Pro deo

Theodorus van Kampen, woonende alhier, doetaangeeving te zullen trouwen met Johanna Meulenaar, woonende onder de NieuweTonge, en declereed te gehooren onder de classis der onvermogende

Oude Tonge 15e September 1803

Als secretaris

J. Sterrenburg

[15-04-1803]

1803 April 15 Cornelis Nisse, j. m., geb.binnen en woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, doet aangeeving omte trouwen met Maria Naulaars, j. d., geb. en woonende onder deze jurisdictie,in onvermogen, memorie

[21-07-1803]

Julij 21 Jacobus Esser, weduwenaar van Maatjevan Proijen, geb. te Klijn Glebbe in 't Gulikkerland en wonende alhier, doetaangeving om te trouwen met Dingena Hoghem, wede. van Arij Sluimer, geb. enwoonende alhier, in onvermogen, memorie

[10-08-1803]

1803 Augustus 10 Johannis Slinger, j. m., geb.in O. Plaat en wonende onder de Oude Tonge, doet aangeving om te trouwen metKlaasje Stander, j. d., geb. en woonende alhier, in onvermogen, memorie

[27-08-1803]

- 27. Jacob Antonij Salla, j. m., geb. teRover(r)edo in Grauwbunderland en wonende in Sommelsdijk, doet aangeving om tetrouwen met Maria Catharijna Drisen, j. d., geb. te Strinen in Gulikkerland enwonende alhier, in onvermogen, memorie

[16-09-1803]

16. Theodoris van Kampen, j. m., geb. in deOude Tonge en wonende aldaar, doet aangeving om te trouwen met JohannaMeulenaar, j. d., geb. onder de Oude Tonge en wonende alhier, in onvermogen,memorie

[29-09-1803]

1803 September 29 Johannis Roelofse, j. m.,geb. te Joure in Vriesland en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen metAriana Berkhout, geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, in onvermogen, memorie

[29-09-1803]

- 29. Cornelis van Lenten, j. m., geb. teSommelsdijk en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met FrancijnaSchuling, j. d., geb. en wonende alhier, in onvermogen, memorie

[06-11-1803]

November 6 Jacobus Peeters, j. m., geb. teGelt onder het departement der Dijle en wonende onder Stellendam, doetaangeving om te trouwen met Christina van der Weijden, j. d., geb. te Thiel enwonende onder de Oude Tonge, in onvermogen, memorie

[10-12-1803]

December 10 Johannis Gielisse, j. m., geb. te?lorip onder de Fransche republiek en wonende alhier, doet aangeving om tetrouwen met Maria Elijzabeth Knocken, wede. van Gerrardus Honnef, geb. teSchinfeld en mede alhier woonachtig, in onvermogen, memorie

Tot hier toe verantwoord

[20-01-1804]

1804 Januarij 20 Leonardus Janse, j. m., geb.te Buur in de meijerij van Den Bosch en wonende onder deeze jurisdictie, doetaangeeving om te trouwen met Cornelia de Vet, wede. van Antonij van Dijke, medeonder deeze jurisdictie woonachtig, in onvermogen, memorie

[27-01-1804]

Januarij 27 Willem van Balen, j. m., geb.onder Dirksland en wonende alhier, doet aangeeving om te trouwen met BarbaraBosman, j, d., geb. en mede alhier woonachtig, in onvermogen, memorie

[24-02-1804]

Februarij 24 Pieter Jansz van der Velde, j.m., geb. en wonende onder de jurisdictie van Middelharnis, doet aangeeving omte trouwen met Cornelia Breesnee, j. d., geb. en wonende onder dezejurisdictie, in de tweede classe voor de bruid f 15 : - : -

[24-02--1804]

- 24. Laures Buth, geb. te Sommelsdijk en wonendeonder deeze jurisdictie, doet aangeeving om te trouwen met Maria Hartman, j.d., geb. en wonende onder de jurisdictie van Herkingen, in de vierde classevoor den bruidegom f 3 : - : -

[06-04-1804]

April 6 Leendert Smit, j. m., geb. en wonendealhier, doet aangeving om te trouwen met Gesina Duizend, j. d., geb. tePrinsland en thans wonende onder Middelharnis, in onvermogen, memorie

[06-04-1804]

1804 April 6 Hendk. Duim, j. m., geb. teSommelsdijk en wonende alhier, doet aangeving om te trouwen met MaatjeTerhorst, j. d., geb. te Strijen en mede alhier woonachtig, in de 4e classevoor den bruidegom f 3 : - : -, en voor de bruid in onvermogen, memorie

[06-04-1804]

- Hendricus Schoemaker, j. m., geb. teNeerpelt en wonende onder deeze jurisdictie, doet aangeving om te trouwen metAnna Geertruij Willems, j. d., geb. IJssebroek, mede onder deeze jurisdictiewoonachtig, in onvermogen, memorie

[06-04-1804]

- Jan Leendertz de Vogel, j. m., geb. teSommelsdijk en wonende onder Dirksland, doet aangeving om te trouwen metLeuntje Jacobse de Ridder, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deezejurisdictie, in onvermogen, memorie

[06-04-1804]

- Mattheus Groenendijk, j. m., geb. teSommelsdijk en wonende onder Stellendam, doet aangeving om te trouwen metLeentje Gidion, j. d., geb. en wonende onder deze jurisdictie, voor de bruid inonvermogen, memorie

[13-04-1804]

13. Stoffel Lagers, j. m., geb. onder de OudeTonge en wonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Adriana Bakker, j.d., geb. en mede alhier woonagtig, voor beide in onvermogen, memorie

[21-04-1804]

21. Melchert van Broeke, j. m., geb. teSommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, doet aangeving om tetrouwen?? met Trijntje den Braber, j. d.,geb. en wonende alhier, voor beiden in onvermogen, memorie

[01-05-1804]

Mei 1 Cornelis Bakker, j. m.,, geb. teHerkingen en wonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Maria Hameete, j.d., geb. te Herkingen voorn. en meede alhier woonachtig, voor beide inonvermogen, memorie

[16-05-1804]

- 16. Arij Oudzegel, j. m., geb. teOoltgensplaat en woonende alhier, doet aangeving om te trouwen met TannetjeOosterling, j. d., geb. en mede alhier woonachtig, voor beiden in onvermogen,memorie

[24-09-1804]

September 24 Joseph Scheffer, wedr. van AlidaKlein Zandvoort, geb. te Kleinenburg onder Paterborn en wonende binnen dezendorpe, doet aangeeving om te trouwen met Maria Schoutens, wede. van PieterWagemakers, geb. te Rotterdam en mede alhier woonachtig, voor beide inonvermogen, memorie

[23-11-1804]

November 23 Arend van Noord, j. m., geb. in deOude Tonge en wonende onder deze jurisdictie, doet aangeeving om te trouwen metRicharda de Jong, j. d., geb. en woonende in de Oude Tonge voorsz., voor denbruidegom in de 4e classe f 3 : - : -

Tot hier toe verantwoord

[21-02-1805]

1805 Feb. 21 Willem Kastelein, j. m., geb. enwonende te Stad aan 't Haringvliet, doet aangeving om te trouwen met Tannetjevan Biert, wede. van Roelof Faas, geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, voorde bruid in de 4e classe f 3 : - : -

[15-03-1805]

Maart 15 Commer Troost, j. m., geb. en wonendealhier, doet aangeeving om te trouwen met Aartje van der Valk, wede. van JanStadhoek, geb. te Sommelsdijk en mede alhier woonagtig, in de 2e classe voorbeide f 30 : - : -

[09-04-1805]

1805 April 9 Christiaan Nijs, j. m., geb. teSchiedam en wonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Maria Drooger, j.d., geb. en mede alhier woonachtig, voor beide in onvermogen, memorie

[09-04-1805]

- Hugo Meuselaar, j. m., geb. te Abbenbroek enwonende alhier, doet aangeving om te trouwen met Margaretha Blom, wede. vanHendrik Hemmink, mede alhier woonachtig, voor beide in onvermogen, memorie

[26-04-1805]

- 26. Anthonij Dijkmans, j. m., geb. teKruisland en wonende onder Den Bommel, doet aangeving om te trouwen met Adrianavan Koolbergen, j. d., geb. en wonende alhier, in de 4e classe voor de bruid f3 : - : -

[26-04-1805]

Poulus Jacobse Oosterling, wedr. van DientjeFransman, wonende binnen de Oude Tonge, doet aangeving om te trouwen metNeeltje Boom, wede. van Pieter Schuling, wonende alhier, voor beide inonvermogen, dus memorie

[19-09-1805]

Sept. 19 Marijnus den Engelsman, wedr. vanMaria Janse Sarel, zullende trouwen met Lena Zweeris, wede. van Teunis vanPelt, beijde wonende alhier, voor beijde in onvermogen, memorie

[29-09-1805]

Sept. 29 Jacobus Toetman, wedr. van CatharinaLigteveld, geboren van Stigt van Essen, zullende trouwen met Lijsebet Pieterse,weduwe van Paulus Thijssen, geb. ter Heijde en beijde wonende alhier, voorbeijde in onvermogen, memorie

[24-10-1805]

Oct. 24 Joh.s Buijs, j. m., wonende onder deNieuwe Tonge, zullende trouwen met Johanna Sens, weduwe Gillis van der Bol,wonende onder Oolgensplaat, voor den bruijdegom in de 4e classis f 3 : - : -

[14-11-1805]

Nov. 14 Abram Breeman, j. m., geboren te Stadaan 't Haringvliet, zullende trouwen met Jannetje Janse Kraan, j. d., geborenalhier en beijde alhier woonagtig, voor beijde in onvermogen, memorie

[26-04-1805]

Pro deo

Ter secretarie van Adolphsland, dat men noemtOoltgensplaat, Den Bommel, etc., is aangeevinge gedaan door Anthonij Dijkmans,woonende onder deese jurisdictie, omme te trouwen met Adriana van Koolbergen,woonende in de Nieuwe Tonge, en ten opzigte 's lands regt op het trouwengeemaneert, te gehooren onder de classis van onvermogen.

Actum Ooltgensplaat den 26 April 1805

H. W. Ferleman, secretaris????