Nieuwe Tonge - Ondertrouw- en trouwboek 30 januari 1733 - 2 mei 1803

Algemeen Rijksarchief.
Collectie doopboeken enz.
Tonge Nieuwe
Inv. No. 9.

Formulier van het bevestigen in den huwelijken staet.
Alzoo gij bruijdegom en bruijt nu beijde al hier bereijt staet om zigh naer Godes ordre te begeven in den huwelijken staete, volgens de belofte van ondertrouw voor schout en scheepenen als wettige getuigen malcanderen gedaen, en dat nu tot bevestiging van den voorsz. staet, bij mij secretaris nae uitwijzen der ordonnantie bij de Ed. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesand op 't stuk van de politie gemaekt, gegeven zijn drie sondaegse geboden, ende datter geen wettelijke clagte gevallen is, waer door 't voorsz. huwelijk geenen voortgang zoude behooren te hebben, soo is 't dat gij bruijdegom en bruijt beijde affgevraegt word, off gij luiden ook den voorn. huwelijken staet, met malcanderen met u lieden eijgen vrijen wille zijt aengegaen, zonder bij ijemand daer toe gedwongen te zijn, daer van gij luijden hier van zult doen openbaere belijdinge en hier op u gemoet verclaren.
Antwt.??
Ende op dat gij luiden weeten mogte hoe sterk den band des huwelijks is, zoo zal ik ul. die voorleezen hoe die bij den H. apostel en evangelist Matth. in 't 19. cappittel beschreeven is.
En de Phariseen quamen tot Jesum hem versoekende, ende zij spraeken tot hem, is 't ook ijemand geoorloofft hem te scheiden van zijne huisvrouw om allerleij oorsaeken, ende Jesus antwoordende zeijde tot haar, hebt gij niet geleezen, dat den genen die van den beginne den menschen gemaekt heeft, dat die maekte een man ende wijff, ende zeijde daarom zal den man vaeder en moeder verlaeten ende zijn wijff aenhangen, en die twee zullen een vlees weezen, zoo en zijn se nu niet twee maer een vlees, daerom wat God te zaemen gevoegt heeft, dat en scheijde geene menschen, ende zij zeijde tot hem waarom heeft Moses dan gebooden eenen scheijbrieff te geeven en haer te verlaeten. Ende Jesus zeijde tot haar, Moses heeft het toegelaeten om de herdigheijt uwer herten te verlaeten uwe huisvrouwe, maer van den beginnen en is 't alzoo niet geweest, maer zegge uw zoo wie zijn huisvrouw verlaet (ten zij om overspel) en eene andere trouwt die doet overspel, en wie de verlaetene trouwt, die doet ook overspel.
Nu zoo gij bruidegom en bruijt de woorden des apostels u voorgeleezen wel hebt verstaen, en dat gij met Godes hulpe u daer naer zult reguleeren en gedraegen, zoo neemt malcanderen bij de regterhand, en belooft alhier voor schout en scheepenen als wettige overheeden deezer plaetse, in 't bijweezen van de ommestanders 't gene hier naer volgt.
Gij bruijdegom bekent gij mits dezen uwe bruijt te neemen voor uwe egte en getrouwde huisve. en belovende haar om lieff off leet, nogte geenerhande oorzaeken die in 't beleeven des huwelijcx mogen voorcoomen, niet off te gaen off verlaeten, maer haer in alles trouwe te houden vertroosten, beschutten en beschermen als een wettige man, en hooft over de vrouwen naer Godes ordre gestelt, schuldig is en behoort te doen, en belooft met haar te leeven in alle eendragt minne en lieffde, naer uijtwijsens van Godes heijlig woort.
Wat antwoort
Ende insgelijcx gij bruijt bekent gij mits deezen te neemen tot uwen egten en getrouwden man den bruijdegom hier tegenwoordig, ende belooft hem om lieff nogh om leet off geenerhande oorsaeken, die in 't beleeven des huwelijcks zouden mogen voortcomen, niet off te gaen off te verlaeten, maer hem bij deezen beloovende alle trouwe te doen, ende met hem te leeven in alle eendragt minne ende lieffde hem te eeren en te gehoorsamen, naer uijtwijsen van Godts Heijlig woort.
Wat antwoort
Ende alzoo den mensche alle krankheeden en aenvegtinge des vijants onderworpen zijn, ende dat wij ook daarom van ons zelven niet vermogen, zoo zult gij tot uwe hulpe aenroepen Godt almagtigh, in wiens naem, en tot zijner eere uw luider huwelijk moet geschieden, biddende dat het hem gelieve tot naercominge van ul. belofften in dezen huwelijken staet gedaen te verleenen zijnen zeegen, gaet daer over in den naeme des Heeren. Amen??

[30-01-1733]??
Op huiden den 30 Jan. 1733 compareerde voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge, Johannes Pieterse van Swame, j. m., geboortig onder het lant van den bisschop van Luijck, ende Johanna Faes, jonge dogter, beijde wonende alhier, dewelke verclaerde zig in wettige ondertrouw aan te geven, onder het classis van onvermogen, des ten oirconde geteekent actum uts.
J. Kasteel, Cornelis Droger, Jacob van der Lit, L. v. d. Burgt

[20-03-1733]
Op huiden den 20 Maert 1733 zijn de voorn. persoonen, nae dat hunne drie sondaegse gebooden onverhindert waeren gegaen, alhier door ons in den huwelijkens staet bevestigt, des ten oirconde geteekent, datum uts.
J. Kasteel, Marcus Vreeswijck, Cornelis Droger, L. v. d. Burgt, J. D. Blok

[05-06-1733]
Op huiden den 5 Junij 1733 compareerde voor de ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge Reijnier Diesbos, j. m., geb. onder het gebiet van zijn hoogh. den heere cheurvorst van Ceulen, ende Aeltie van den Brink, wede. van Gerrit Barents, wonende alhier, dewelke verclaerde sig in wettige ondertrouw aen te geven, onder het classis van pro deo, compareerde mede voor ons schout en scheepenen Maria Velthuisen en Catarina Velthuisen, dewelke verclaerde dat den bovenstaende bruidegom is een vrijen ongetrouwt persoon, des te oirconde get. do. uts.
J. Kasteel, Cornelis Droger, Jacob van der Lit, L. v. d. Burgt??

[24-06-1733]
Op huiden den 24. Junij 1733 zijn de voorn. persoonen, nae dat hunne drie sondaegse geboden alhier onverhindert waeren gegaen, door ons schout en scheepenen alhier in den huwelijken staet bevestigt, des ten oirconde get. do. uts.
J. Kasteel, Cornelis Droger, L. v. d. Burgt, J. D. Blok

[09-10-1733]
Op huijden den 9 October 1733 compareerde voor de onderget. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge Pieter Teunisse Hartog, wedr. laast van Catharina -, woonende alhier, ende Marij Jacobs van den Berg, j. dogter van Rosendaal, dewelke verklaarde hun in den wettigen ondertrouw te hebben aangegeven, onder de classis van pro deo, ten oirconde geteekent
J. Kasteel, Cornelis Droger, L. v. d. Burgt

[27-11-1733]
Op huijden den 27 November 1733 sijn de vorenstaande personen, na dat hunne drie sondaagse geboden soo hier als tot Rosendaal sijn gegaan, waar van ons meede d' acte is vertoont, alhier in den huwelijcken staat bevestigt, in oirconde get. op dato utsa. bij ons schout en schepenen van de Nieuwe Tonge
J. Kasteel, D. T. Breesne, Cornelis Droger, Jacob van der Lit, L. v. d. Burgt, Matteijs Steijl, Andrijes van Wou, Marcus Vreeswijck

[01-01-1734]
Op huijden den 1 Januarij 1734 is voor het volle coletie van schout en schepenen van de Nieuwe Tonge exemp Van Wouw in wettige ondertrouw opgenomen Hendrik Bergers, geregtsbod(e) alhier, weduewenaer laest van Lena Aris Vroomans, met Pieternela Klaas, jonge do(e)gter, geboortig tot Rosendael, de welke versogten hare drij sondagse prokelamatien soo hier als tot Rosendael, om na het eijndigen van de selve alhier voor de magestraat te sullen trouwen, verklaarde de bruijt ouijt te zijn sevenentwintigh jaar, en soo bruijdegom als bruijt ider behoorende onder de classis van drij gulden, welcke drij gul. met het zegel gle kotijn betaalt, waar van de secretaris quitantie sal believen te geven, dus in sijn absentie geteijckent op dato den 6 Januarij 1634??
J. Kasteel, Cornelis Droger, Jacob van der Lit, Matteijs Steijl, Marcus Vreeswijck

[01-01-1734]
Op huijden den 1 Januarij 1734 - voor het volle coletie exemp Van Wouw in wetti(n)ge ondertrouw opgenomen Jan van Dijck, jonkman, geboortigh van Balkom onder de Meij(e)rij van Sertogenbos, met Katrina de Kosters, jonge dochter, geboortigh van Hestenbergh onder het gebiet van Mechelen onder Brabant, beijden oudt boven de 25 jaren, de welcke verklaerde alhier onder de jurisdictie van de N. Tonge als Herckinge te hebben gewoont een jaar en ses weeken, versouckende in gevolgen van dien dat haer drij sondagse geboden alhier werden gepubliceert om die komform na het eindigen van deselve voor de magiestraet alhier te sullen trouwen. Ten oirconde geteekend den 6 Jan. 1734.
Pro deo aangegeven van trouwregt
J. Kasteel, Cornelis Droger, Jacob van der Lit, Matteijs Steijl, Marcus Vreeswijck, D. T. Breesne

[06-02-1734]
Op den 6. Februarij 1734 is voor d' ondergeschr. schout en schepenen van d(e) Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Weijtak, j. m., geassist. met sijn vader Adr. Weijtak, en Marij Veltijser, geboortig van Lijn onder 't gebiet van den cheurvorst van Keulen, out 25 jaaren, en onder de classis van onvermogen, actum en ten oirconde geteekent do. uts.
Pro deo
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Matteijs Steijl, Andrijes van Wou

[12-02-1734]
Op den 12. Februarij 1734 sijn Hend. Bergers, wed. laast van Lena Vromans, en Pieternelle Maas, j. d., naar dat hunne gebooden soo hier als tot Rosendaal behoort waaren gegaen en alhier vertoont, in den huijwelijken staat bevestigt, actum en ten oirconde get do. uts.
J. Kasteel, Cornelis Droger, Jacob van der Lit, L. v. d. Burgt, Matteijs Steijl, Andrijes van Wou, Marcus Vreeswijck, D. T. Breesne

[19-03-1734]
Op huijden den 19 Maart 1734 sijn Jan van Dijk, geboortig van Balkum onder de Meijerij van sHertogenbos, ende Marij Catrijn Kosters, onder het gebiet van Mechelen, naar dat hun ord. sondaagse proclamatien soo hier als tot Herkinge waaren gegaen, in den egten staat bevestigt. Ten oirconde geteekent do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Matteijs Steijl, Andrijes van Wou, Marcus Vreeswijck, D. T. Breesne

[23-07-1734]
Op huijden den 23. Julij 1734 sijn in wettigen ondertrouw opgenomen voor d'?? ondergetekende schout en schepenen Corn. Dirx van 't Oostende, wedr. van Jannetije Dankertsdr, met Geertruij Jans Smit, j. dogter, beijde woonagtig alhier, (in wettigen ondertrouw opgenomen), ten oirconde geteekent do. uts.
J. Kasteel, Cornelis Droger, D. T. Breesne

[03-09-1734]
Op huijden den 3e Septemb. 1734 sijn de boven gemelte persoonen naar dat hunne ord. drije sondagse gebooden waaren gegaan, in den egten staat bevestigt, ten oirconde geteekent do. uts.
J. Kasteel, Corn. Droger. Andrijes van Wou, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne

[01-12-1734]
Op huijden den 1. Decemb. 1734 sijn in wettigen ondertrouw ten overstaan van d' ondergeschr. schout en schepenen opgenoomen Sr. Martinus de Locker, j. man, woonende in d' Oude Tonge, met Geertruij Santboer, j. dogter, woonende onder dese jurisd., actum do. uts.
De bruijt aldaer is aldaer in wettigen (ondertrouw) aangegeven onder 't classis van drije gulden en acte van bruijdegom vertoondt
J. Kasteel, Cornelis Droger, L. v. d. Burgt

[23-12-1734]
Op huijden den 23 Dec. 1734 sijn de bovengemelte persoonen naar dat hun ord.e gebooden soo hier als in de Oude Tonge waaren gegaan sonder wettige verhindering in den huwelijken staat bevestigt, ten oirconde geteekent do. uts.

[14-01-1735]
Op huijden den 14. Jannuarij 1735 sijn in wettigen ondertrouw ten overstaan van de ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge opgenoomen Jacobus Harmans, j. man, geboortig van Lin onder Keulen soo se zegt 26 jaaren, ende Marij Veltijser, j. dogter, geboortig aldaar, out 25 jaaren, actum do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen en is geadsisteert met Willem Hellebroek die segt hun beijde te kennen en vrije persoonen te sijn
En m md. ontf. 7 : 10

[13-05-1735]
Op huijden den 13. Meij 1735 sijn de boovenstaande persoonen naar dat hun ord.e gebooden waaren affgegaan sonder wettig verhindering in den houwelijken staat bevestigt, ten oirconde geteek. do. uts.
J. van Kasteel, Cornelis Droger, Matteijs Steijl, Andrijes van Wou, D. T. Breesne

[21-01-1735]
Op huijden den 21 Jann. 1735 sijn in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik van Herp, wedr. van Berbel -, en Sibilla Marija Stokkum, wed. van Steven Vriessen, woonagtig onder de Nieuwe Tonge, (in wettigen ondertrouw opgenoomen), actum dato uts.
J. Kasteel, Cornelis Droger

[12-02-1735]
Op huijden den 12. Febr. 1735 sijn de bovengem. persoonen Hen. van Herp, wedr. van Berbel, woonende onder Ooltgensplaat, en Sibilla Maria Stokkum, wede. van Steven Vriessen, woonagtig onder de Nieuwe Tonge, naar dat hun ord. gebooden soo hier als tot Ooltgensplaat behoorlijk waeren gegaan, in den huijwelijken staat bevestigt.
J. Kasteel Cornelis Droger, Matteijs Steijl, Andrijes van Wou, D. T. Breesne??

[13-01-1736]
Op huijden den 13 Jann. 1736 sijn in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit Janse Kempenaar, weduwenaar van Catrijna van Leent, wonende alhier, ende Jannetije Johannis Kersten, j. dogter, geboortig van de Hoeve en out ontr. 24 jaar (na laast gewoont hebbende ontrent 1 1/2 jaar bij Wm. Janse Kempenaar), actum do. uts.
Ons is bij attest gebleeken een fout van de vader en moeder
Aangegeven onder pro deo
J. Kasteel, Jacob van der Lit, Andrijes van Wou, Marcus Vreeswijck, D. T. Breesne??

[02-05-1736]
Op huijden den 2 Meij 1736 sijn in wettigen ondertrouw opgenoomen ten overstaan van d' ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge d' heer en en mr. Pieter Loens, laast weduwenaar van Matie juffr. Matijs Witte Boomclimmer, ende juffr. Pieternella Maas, wede. van Hendrik Bergers, beijde woonende alhier, actum do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, mij present K. Paling, secr.

[21-05-1736]
Op huijden den 21. Meij 1736 sijn d' hr. en mr. Pieter Loens, wedr. van juffr. Matijs Witte Boomclimmer, en juffr. Pieternella Maas, wede. van Hendrik Bergers, naar dat hun ord. sondaagse gebooden soo alhier als in d' Oude Tonge en Stadt aan 't Haringvliet onverhindert waaren gegaan, in den huijwelijken staet bevestigt, ten oirconde door d' ondergetekende schout en schepenen behoorl. geteekent do. uts.
J. Kasteel, Jacob van der Lit, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne

[12-10-1736]
Op huijden den 12. Octob. 1736 sijn voor ons ondergeschr. schout en schepenen in wettigen ondertrouw opgenoomen Maggiel de Clerq, jongman, geboortig van Rosendaal, met Catharina Dijkmans, wede. van Johannis van Varsevelt, woonende alhier, actum do. uts.
Aengegeven onder pro deo
J. Kasteel, A. Krol, L. v. d. Burgt, mij present K. Paling, secr.

[02-11-1736]
Op huijden den 2. Novemb. 1736 sijn voor ons ondergeschr. schout en schepenen, naar dat hunne ord. sondagse drije proclamatien soo alhier als in d' Oude (Tonge) sonder inspraak waaren geexpireert, in den huijwelijken staat bevestigt Maggiel de Clerq, j. m., geboortig van Rosendaal, en Cathrijne Dijkmans, wede. van Johannis Varsevelt, ten oirconde get. do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Marcus Vreeswijck, D. T. Breesne, Abraham Krol

[17-01-1737]
Op huijden den 17. Januarij 1737 sijn voor d' hr. Jacob van Kasteel, Leendt. vr. Burg, Daniel Breesne en Ab. Krol, schepenen van de Nieuwe Tonge, in wettigen ondertrouw opgenoomen Harmanus Minke, j. man, geboortig van Havert onder de vorst van Nieuwburg en jegenwoordig woonagtig alhier, en Johanna Faas, wed. van Johannis Swaan, woonende alhier onder het classis van onvermogen, actum do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol

[08-02-1737]
Op huijden den 8. Feb. 1737 sijn voor d' hr. Jacob van Kasteel, schout, Jacob van dr. Lit, Leendt. van dr. Burg, Daniel Breesne en Abram Crol, schepenen van de Nieuwe Tonge, naar dat hun drije sondaagse gebooden sonder inspraak waaren gegaan, in den egten staat bevestigt, ten oirconde geteekent do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol

[08-02-1737]
Op huijden den 8. Feb. 1737 sijn voor d' hr. Jacob van Kasteel, schout, Jacob van dr. Lit, Daniel Breesne en Ab. Krol, schepenen van de Nieuwe Tonge, in wettigen ondertrouw opgenoomen Corn. Geerse Jore, jongman, geboortig van Princelant, en Marij Santboer, wede. van Govert van der Bol, woonende alhier, naar dat sij haar hadden aan(ge)geven onder het classis van onvermoogen, actum uts.
J. Kasteel, D. T. Breesne, Abraham Krol

[01-03-1737]
Op huijden den 1en Maart 1737 is voor de ondergeteijckende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge, na dat haar drie sondagse geboden soo hier als onder Oude Tonge onverhindert waren gegaan, in den egten staat bevestigt de bovenstaande personen, ten oirconde get. op dato utsa.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol

[14-06-1737]
Op huijden den 14. Junij 1737 sijn voor d' hr. Jacob van Kasteel, schout, Jacob van dr. Lit, Marcus Vreeswijk, Daniel Breesne en Abram Crol, schepenen van de Nieuwe Tonge, in wettigen ondertrouw opgenoomen Herman Farus, jongman, geboortig van Averden in Gelderlant, en Johanna Hartman, geboortig van Saefelen, gehoorende onder de cheurvorst van Nieuwburg en beijde woonagtig alhier, naar dat sij haer hadden aangegeven onder het classis van onvermoogen, actum do. uts.
J. Kasteel, Jacob van der Lit, Marcus Vreeswijck, D. T. Breesne, Abraham Krol

[03-07-1737]
Op huijden den 3. Julij sijn voor d' heer Jacob van Kasteel, schout, Jacob van der Lit, Leendt van der Burg, Andries van Wouw, Daniel Breesne en Abram Crol, schepenen van de Nieuwe Tonge, naar dat hunne ord. drije sondaagse gebooden alhier onverhindert waaren gegaan de bovengemelte persoonen in den egten staat bevestigt, ten oirconde get. do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Jacob van der Lit, Andrijes van Wou, Abraham Krol

[14-02-1737]
Op huijden den 14 Februarij 1737 sijn voor d' hr. Jacob van Kasteel, schout, (en) schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendricus de Groot, jongman, geboortig uijt de stadt Lent in 't?? Ceulse lant, en Jannetje Weijtak, wede. van Hendrik van den Hoek, woonende alhier, naar dat sij haar hadden aangegeven onder het classis van onvermoogen, aktum uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol

[24-03-1737]
Op huijden den 24. Maart 1737 sijn bovengem. persoonen, naar dat hun ordr. drije sondaagse gebooden alhier onverhindert waaren geeijndigt, in den egten staat bevestigt, ten oirconde geteekent do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, mij present K. Paling, secr.

[13-06-1738]
Op huijden den 13. Junij 1738 sijn voor d' ondergeschr. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Marinus Boogert, j. man, en Josina Jacobus Emselrooij, j. dogter, woonende alhier, naar dat sij haar hadden aangegeven onder 't classis van onvermoogen, actum do. uts.
J. Kasteel, Andrijes van Wou, L. v. Burght, D. T. Breesne, Abraham Krol

[05-07-1738]
Op huijden den 5. Julij 1738 sijn de bovenstaande persoonen, naar dat hun drije sondaagse gebooden behoorlijk waren gegaan, in den huijwelijken staat bevestigt, ten oirconde get. do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart

[13-06-1738]
Op huijden den 13. Junij 1738 sijn in wettigen ondertrouw opgenoomen Dirk Leunis Faas, wedr. laast van Susanna Harmans, woonende alhier, ende Eva Rijvers, woonende en geboortig tot Coningsdorp onder Ceulen, waar haar gebooden sijn gegaen, actum do. uts.
Aengegeven onder 't class. van pro deo
J. Kasteel, Andrijes van Wou, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol

[05-07-1738]
Op huijden den 5 Julij 1738 sijn de bovenstaande persoonen, naar dat hun drije sondaagse gebooden behoorlijk waren gegaan, in den huijwlijken staat bevestigt, ten oirconde geteekent do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart

[25-09-1739]
Op huijden den 25 Septemb. 1739 sijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Bastiaanse van Bree, jongman, met Adriana Santboer, wedue van Nijs Jansen Braber, bijde woonachtig onder de Nieuwe Tonge, actum dato utsa.
Onder 't klasses van drij gul.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, A. Krol

[15-10-1739]
Op huijden den 15 Octob. 1739 sijn de boven staande persoonen in den huijwelijken staat bevestigt, actum dato uts., ten oirconde geteekent
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[17-10-1739]
Op huijden den 17. Octob. sijn voor de ondergetijkende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen om haer na het eijndigen der drij sondagse gebooden in den huwelijcken staat te laten bevestigen Huijbregt van der Linde, j. m. geboortig in Rijms onder Antwerpen, wonende in Middelh., en Marija Sijevers, j. dogter, geboortig van Teveren onder de cheurvorst van Dusseldorp, woonagtig alhier, ten oirconde get. do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen ten opsigte 't mijddel op trouwen
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Abraham Krol

[13-11-1739]
Op huijden den 13. Nov. 1739 sijn de voorn. persoonen, naar dat hun huijwlijks proclamatien soo hier als in Middelharnis waren gegaan, in den egten staat bevestigt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger

[22-10-1739]
Op huijden den 22. Octob. 1739 sijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van der Linde, wedr. van Marij Flipse, wonende in Dirxlant, ende Lijsbeth Verrarij, j. dogter, geboortig Gog van Ceulen, woonende alhier, ten oirconde geteekent dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermoogen
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, A. Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[13-11-1739]
Op huijden den 13. Nov. 1739 sijn de bovenstaande persoonen, naar dat hun gebooden soo hier als in Dirxlant onverhindert waren gegaan, in den huijwlijken staat bevestigt, ten oirconde get. dato uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger

[23-07-1740]
Op huijden den 23en Julij 1740 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Philip Reemen, geboortig van Keespel Gellisdorp onder de keurvorst van Nieuwburg, wedr. van Margriet Winschir, ende Grietje Dirks van Hulst, jonge dogter, geboortig van Caliker onder de keurvorst van Brandenburg, beijde woonagtig alhier, dewelke verzogten naar het uijtgaan der drie zondaagse proclamatien alhier te trouwen, ten oirconde geteekend dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. Kasteel, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[23-08-1740]
Op huijden den 23en Augs. 1740 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun drie sondaagse geboden zonder inspraak alhier waren geeijndigd, in den huwelijken staat bevestigd, ten oirconde geteekend dato uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, A. Krol, Pieter Luckart, M. Drooger, Dirk Snijder

[27-07-1740]
Op huijden den 27en Julij 1740 zijn voor Leendert van der Burgt, president schepen in dezen bewarende 't schouts ampt, Daniel Breesne en Marijnus Drooger, schepenen van de Nieuwe Tonge, in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Paulusse Maas, jongman, geboortig van Barendregt, altans woonagtig alhier, en Chatharina van Donge, jonge dogter, jong 26 jaar, woonagtig ende geboortig in Schraefmoer, present binnen dezen dorpe, omme naar het het uijtgaan der drie sondaagse proclamatien alhier in den huwelijken staat te laten bevestigen, en ten oirconde geteekend dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, M. Drooger

[27-08-1740]
Op huijden den 27en Augs. 1740 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun drie zondaagse geboden, zoo hier als in Sommelsdijk en te Schraafmoer, zonder inspraak waren geeijndigd, in den huwelijken staat bevestigd, ten oirconde geteekend dato uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Pieter Luckart, M. Drooger

[30-07-1740]
Op huijden den 30en Julij 1740 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Teunisse Hartog, laatst wedr. van Maria van den Berg, woonagtig alhier, en Teuntje Ligtvoet, jonge dogter, geboortig van Loon, altans mede alhier woonagtig, omme naar het eijndigen van hun drie zondaagse proclamatien, hun te begeven in den huwelijken state, ten oirconde geteekend dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. Kasteel, Andrijes van Wou, M. Drooger, Dirk Snijder

[19-08-1740]
Op huijden den 19en Augs. 1740 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun geboden alhier waren geijndigd, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekend dato uts.
L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger, Dirk Snijder

[24-03-1741]
Op huijden den 24en Maart 1741 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adriaan Weijtak, wedr. van Jozijna Sanderse van den Meulenbroek, woonagtig alhier, ende Cornelia Adamse van Oosteren, laatst wede. van Arjaan de Waal, woonagtig in de Oude Tonge, om naar het eijndigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, A. Krol, M. Drooger

[23-06-1741]
Op huijden den 23. Junij 1741 zijn de bovenstaande personen, naar dat hunne geboden zoo hier als in de Oude Tonge zonder inspraak waren geeijndigdt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[28-10-1741]
Op huijden den 28e Octobr. 1741 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adriaan van Ginneken, jongm., geb. te Assen, jegenw. alhier woonagtig, ende Cornelia van Oosterbos, j. d., geb. onder de Hoeve, jegenw. mede alhier woonagtig, om naar het eijndigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, tem oirconde geteekendt do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[01-12-1741]
Op huijden den 1en December 1741 zijn de bovenstaande personen, naar dat hunne geboden zoo hier als in den Oudenbos zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger

[17-11-1741]
Op huijden den 17e Novemb. 1741 zijn voor de ondergesz. schout & schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Stoffel Willemsz van Dongen, j. m., geboortig te Rokvent, & Hendrica de Mol, j. d., geboortig te Dusseldorp & thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der drie zondaagse geboden hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger??

[16-02-1742]
Op huijden den 16e Februarij 1742 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun geboden zoo hier als te Rokvent zonder inspraak waren geeijndigd, met een kindt bij de bruijd sedert den ondertrouw ter wereldt gebragt, sij haar hebbende, 't welk hij voor zijn egt kindt verklaarde, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt dato uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[29-12-1742]
Op huijden den 29en December 1742 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Bree, wr. van Adriana Zandboer, en Adriana van dr. Logt, j.d., geboortig van Oosteroudt, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt do. uts.
Aangegeven onder 't classis van drie gulden
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, A. Krol, Pieter Luckart

[17-01-1743]
Op heden den 17en Janu. 1743 zijn de boven staande personen, na dat hun geboden zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger????

[22-03-1743]
Op heden den 22en Maart 1743 zijn voor ons ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Simon Meulenbroek, wedr. van Marij Teunisse Hertog, wonende alhier, en Jannetje Pieterse Rombout, j. d., geb. van de Hoeve en woonagtig onder de jurisdictie van de Oude Tonge, omme naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekend do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, M. Drooger

[12-04-1743]
Op heeden den 12 April 1743 zijn de boovenstaende persoonen, naar dat hunne gebooden soo hier als in d' Oude Tonge sonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestight, ten oirconde geteekend dato utsa.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger, Dirk Snijder, mij present G. de Rouw, secrets.

[29-03-1743]
Op heden den 29en Maart 1743 zijn voor ons ondergesz. schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk Teunisse, laatst wedr. van Eva Rijvers, en Christina van Hulst, wede. van Jan Harmanse, beijde woonagtig alhier, omme naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger, Dirk Snijder

[16-04-1743]
Op heeden den 16 April 1743 zijn de booven genoemde persoonen, naar dat hunne gebooden sonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestight, ten oirconde geteekent dato utsupra.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger, mij present G. de Rouw, secrets.

[07-06-1743]
Op heden den 7e Junij 1743 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Rut Brouwers, j. m., geboortig van Beek in Gelderlandt, en Catharina Scholte, j. d. van Boedberg, laatst gewoond hebbende te Dordregt, thans beijde alhier woonagtig, omme naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt do. uts.
Bruijdeg. 26 j, bruijt 31 j
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger

[06-07-1743]
Op heden den 6en Julij 1743 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun geboden zoo hier als binnen de stad Dordregt zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger

[17-11-1743]
Op heden den 17 November 1743 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Laurens Beeks, geboortig van Meeswijk bij Maastrigt, j. m., en Marij Flip Reenen, j. d., geb. in 't Gulikkerlandt, thans beijde alhier woonagtig, omme naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde get. dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[30-11-1743]
Op huijden den 30e Novemb. 1743 zijn de bovenstaande persoonen, naar dat hunne gebooden zonder inspraak waaren geeijndigt, met een kind bij de bruijd zedert den ondertrouw ter wereld gebragt bij haar hebbende, en 't?? welk zij voor haar egt kind verklaarde, in den huwelijken staat bevestigt, ten oirconde geteekendt dato utsupra.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger, Dirk Snijder, mij present G. de Rouw, secrets.

[03-01-1744]
Op heden den 3en Januarij 1744 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Batist Melissen, j. m., geb. te Loon op 't Sant, en Maria Helena van der Walt, geb. te Maastrigt en wede. van Pieter Hendriks, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekend do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger

[23-01-1744]
Op heden den 23en Januarij 1744 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun huwelijks proclamatien zonder inspraak waren geeijndigd, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt dato uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, Abraham Krol, M. Drooger, Dirk Snijder

[15-05-1744]
Op heden den 15en Meij 1744 zijn voor de ondergesz. schoud en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adriaan Weijtak, laatst wedr. van Cornelia van Oosteren, en Anna van der Ponde, j. d., geb. in 't landt van Altena, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde get. do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol

[05-06-1744]
Op heden den 5en Junij 1744 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun huwelijks proclamatien zonder inspraak waren geeijndigd, in den huwelijken staat bevestigd, ten oirconde geteekendt dato uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger, Dirk Snijder

[01-05-1745]
Op heden den 1en Meij 1745 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Boerkamp, j. m., geb. te Munster in Westphalen, en Judith Hartmans, j. d., geb. te Saaffelen in 't hertogdom Gulijk, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[04-06-1745]
Op heden den 4en Junij 1745 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun huwelijks proclamatien zoo hier als in de Oude Tonge zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt dato uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou, D. T. Breesne, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger, Dirk Snijder

[01-05-1745]
Op heden den 1en Meij 1745 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis van Dongen, j. m., geb. te Rokvent, en Geertruij Hartmans, j. d., geb. te Saaffelen in 't hertogdom Gulijk, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, actum Nieuwe Tonge en deze geteekendt dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[24-05-1745]
Op heden den 24e Meij 1745 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun huwelijks proclamatien zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Abraham Krol, M. Drooger

[18-03-1746]
Op heden den 18en Maart 1746 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Tiereniers, j. m., geb. te Wetten onder het bisdom van Ruremonde, woonagtig te Sommelsdijk, ende Johanna Pietersz van Zon, j. d., geb. te Rokvent, thans alhier woonagtig, om naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekend do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Abraham Krol, M. Drooger

[08-04-1746]
Op heden den 8en April 1746 zijn de bovenstaande personen, naar dat (hun) huwelijks proclamatien zoo hier als te Sommelsdijk zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, D. T. Breesne, M. Drooger, Dirk Snijder

[09-02-1748]
Op heden den 9e Februarij 1748 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van der Vloet, j. m., geb. en woonagtig te Steenbergen, ende Adriana Hoendervanger, j. dogter, geb. en woonagtig alhier, om naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekend do. uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. Kasteel, Andrijes van Wou, Abraham Krol, Pieter Luckart, M. Drooger

[22-03-1748]
Op heden den 22en Maart 1748 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun huwelijks proclamatien zoo hier als te Steenbergen zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekend do. uts.
J. Kasteel, L. v. d. Burgt, Andrijes van Wou

[01-08-1750]
Op heden den 1e Augustij 1750 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adriaan Maas, j. m., geb. en woonagtig onder de Oude Tonge, en Catje Botberg, wede. van Rut Brouwers, woonagtig alhier, om naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onverm.
J. Kasteel, Daniel van den Broeck, J. Kattestaart, Abraham Jans Zoon

[21-08-1750]
Op heden den 21en Augustij 1750 zijn voor ons ondergeteekende de bovenstaande personen, naar dat hun geboden zoo hier als in de Oude Tonge zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kasteel, Daniel van den Broeck, J. Kattestaart, Heijnderijck Viftigschilt, Abraham Jans Zoon

[13-11-1750]
Op heden den 13e November 1750 zijn voor de ondergesz. schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Nobels, j. m., geb. te Humbeek in Brabant meijerije van Capelle, ende Catrijn Everkamp, j. dogter, geb. te Rijtooge in de meijerije van den Bosch, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen van hun huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekend dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
Als president schepen in dezen bewarende 't schoutsampt Ab. van den Houten, J. Kattestaart, Heijnderijck Viftigschilt, Abraham Jans Zoon

[01-12-1750]
Op heden den 1en December 1750 zijn voor ons ondergeteekende de bovenstaande personen, naar dat hun geboden zonder inspraak waren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigd, ten oirconde geteekendt do. uts.
J. Kattestaart, Henderijck Viftigschilt, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, mij present J. C. v. Burgt, secrets.

[23-06-1752]
Op heden den 13en Junij 1752 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adriaan Danielse, j. m., geb. te Ekeren in Brabant, en Johanna Langendonk, j. d., geb. alhier, beijde thans alhier woonagtig, om naar het eijndigen van hun huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen, actum Nieuwe Tonge do. 23en Junij 1752 voornt.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. Kasteel, Ab. van den Houten, Jacob Kattestaart, Henderick Viftigschilt, Abraham Jans Zoon

[20-07-1752]
Op heden den 20en Julij 1752 zijn de bovenstaande personen, naar dat hunne geboden waren geeijndigd, voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in den huwelijken staat bevestigd, en ten oirconde geteekend do. uts.
J. Kasteel, Ab. van den Houten, Jacob Kattestaart, Abraham Jans Zoon, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[02-12-1752]
Op heden den 2en December 1752 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Krijn Cornelis Krijn, j. m., geb. te Oosterhoud, en Geertruij Allegonda Essers, j. d., geb. te Erkelens in 't Nieuwburgse, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen van hun huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen, actum Nieuwe Tonge den 2. Decemb. 1752 voornt.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. Kasteel, Henderik Vijftigschilt, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[21-12-1752]
Op heden den 21en December 1752 zijn de bovenstaande personen, naar dat hunne geboden waren geeijndigdt, voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in den huwelijken staat bevestigd, en ten oirconde geteekendt dato uts.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[18-05-1753]
Op heden den 18en Meij 1753 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Krijne, j. m., geb. te Oosterhoudt, wonende alhier, en Cornelia Jeliersz van Nederpelt, j. dogter, geb. en woonagtig alhier, om naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen, actum Nieuwe Tonge den 18en Meij 1753 voornt.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. Kasteel, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[04-06-1753]
Op heden den 4en Junij 1753 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun huwelijks proclamatien zonder inspraak waren geeijndigdt, voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in den huwelijken staat bevestigd, actum Nieuwe Tonge den 4en Junij 1753 voornt.
J. Kasteel, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[13-09-1754]
Op heden den 13en September 1754 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Michiel de Clercq, wedr. van Catje Dijkmans, en Anna Geertruij Schoenmaker, wede. van Jan Hendrik Degenaar, geb. te Ogtrok onder Munster, thans beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen, actum Nieuwe Tonge den 13e Septemb. 1754 voornt.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Abraham Jans Zoon, Henderik Vijftigschilt, M. Drooger

[04-10-1754]
Op heden den 4en October 1754 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge de bovenstaande personen, naar dat hun huwelijks proclamatien zonder inspraak waren geeijndigdt, in den huwelijken staat bevestigd, actum Nieuwe Tonge den 4en October 1754 voornt.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Krol, M. Drooger

[22-10-1756]
Op heden den 22en October 1756 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Tijsz Roelofs, j. m., geb. te Ooije in Gelderlandt, en Jannetje Boogert, j. d., geb. onder deze jurisdictie, beijde alhier woonagtig, om naar het eijndigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger

[17-11-1756]
Op heden den 17en November 1756 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun geboden zoo hier als in de Oude Tonge?? zonder inspraak waren geeijndigdt, in den huwelijken staat bevestigdt, actum Nieuwe Tonge den 17en Novemb. 1756 voornt.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Krol, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[04-11-1757]
Op heden den 4en November 1757 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Krijn Cornelisz Krijne, wedr. van Geertruij Allegonda Essers, en Ida Willemsz Jans, j. d., beijde alhier woonagtig, omme naar het eijndigen van hun huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt dato uts.
Aangegeven onder 't classis van onvermogen
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger

[24-11-1757]
Op heden den 24en November 1757 zijn de bovenstaande personen, naar dat hun geboden zonder inspraak waren geeijndigdt, in den huwelijken staat bevestigdt, actum Nieuwe Tonge den 24en Novemb. 1757 voornt.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout

[24-02-1758]
Op heden den 24en Februarij 1758 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen dhr. Hendrik van Dam, wedr. van Susanna Roels, en Sijtje Trommel, j. d., beijde woonende onder deze jurisdictie, omme naar het eijndigen van hun huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt dato uts.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Krol

[14-03-1757]
Op heden den 14en Maart 1758 zijn de bovenstaande personen, naar dat hunne huwelijks proclamatien zonder inspraak waren geeijndigdt, in den huwelijken staat bevestigdt, ten oirconde geteekendt dato uts.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Ab. van den Houten, Henderik Vijftigschilt, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger, Dirk Snijder

[14-09-1759]
Op heden den 14en September 1759 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jillis Bree, wedr. van Teuntje Wigers, en Maria Harmans, j. d., geb. te Sitterd, thans beijde alhier woonagtig, omme naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen, ten oirconde geteekendt dato uts.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Jans Zoon, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[05-10-1759]
Op heden den 5en October 1759 zijn de bovenstaande personen, na dat hun huwelijks proclamatien zonder inspraak waren geeijndigdt, in den huwelijken staat bevestigt, ten oirconde geteekent dato uts.
J. C. v. d. Burgt, subst. schout, Henderik Vijftigschilt, Abraham Jans Zoon, Abraham Krol, M. Drooger, Jakobus van der Vliet

[31-05-1765]
Op heeden den 31. Meij 1765 zijn voor ons ondergetekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Gerrit Hol, j. m., geboore te Was in Cleeffslandt, altans woonende te Sommelsdijk, en Elisabet Minke, j. dogter, gebooren in de Nieuwe Tonge en woonende alhier, omme nae het eijndigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laate verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1765, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[20-06-1765]
Op heeden den 20. Junij 1765 zijn de bove(n)staande persoonen, na dat hun gebooden zoo hier als te Sommelsdijk zonder inspraek waeren geeijndigt, in den huwelijken staet bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1765, Wouter Boeser, Abraham Krol, Antonij de Blok, Abram Velge

[05-07-1765]
Op heeden den 5. Julij 1765 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Frans Mulders, jongman, gebooren te Santen in Cleefslandt, en Maria Horn, j. dogter, gebooren in Cleeff, en beijde woonende in de Nieuwe Tonge, omme naer het eijndigen der drie zondaagse proclamatien hun in den egten staat te laete verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1765, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[24-07-1765]
Op heeden den 24. Julij 1765 zijn de bovestaande persoonen, na dat hunne gebooden zonder inspraek waeren geeijndigt, in den huwelijken staet bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1765, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[12-12-1765]
Op huijden den 12. December 1765 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Olivier Cornelisse van Hulst, jongman, gebooren te Drunen, meijerij van Sertogenbos, laast gewoond hebbende onder Almkerk en tans woonende alhier, en Jacomina van der Mate, j. dogter, gebooren en woonagtig alhier in de Nieuwe Tonge, omme na het eijndigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laeten verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1765, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[18-02-1766]
Op heeden den 18e Februarij 1766 zijn de boven staende persoonen, na dat hunne gebooden zoo hier als tot Almkerk zonder inspraek waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[15-08-1766]
Op huijden den 15. Augustus 1766 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Teunis van Dongen, weduwenaer van Geertruij Hartmans, gebooren van Rutven en woonende alhier, met Anna Scholte, jonge dogter, gebooren in de stadt Gelderen en laast aldaer gewoont hebbende, omme naer het eijndigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laeten verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1766, Wouter Boeser, Abram Velge

[17-10-1766]
Op heeden den 17e October 1766 zijn de booven staende persoonen, na dat hunne geboden zoo hier als in de stadt Gelderen zonder inspraek waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oirconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1766, Wouter Boeser, Abram Velge

[28-11-1766]
Op huijden den 28. November 1766 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk van der Maete, jongman, gebooren en woonende alhier, met Anna van Wanrooij, jonge dogter, gebooren op den Ketsheuvel onder Loon op Zant onder de meijerij van Sertogenbos en meede alhier tans woonagtig, omme naer het eijndigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laeten verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1766, Wouter Boeser, A. Velge

[26-12-1766]
Op huijden den 26. December 1766 zijn de bove staende persoonen, na dat hunne geboden zoo hier als tot Loon op Zant zonder inspraek waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oirconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1766, Wouter Boeser, A. Velge

[06-05-1768]
Op huijde(n) den 6e Meij 1768 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Joost Heijnen, jongman, gebooren onder de Oude Tonge en woonende alhier, met Geertruij Pze. van der Par, jonge dogter, gebooren en woonende alhier, omme naer het eijndigen der drie zondaagse gebooden hun in den egten staat te laaten verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Classis a 3 gls.
Seb. Anemaet 1768, A. Krol

[26-05-1768]
Op huijden den 26e Meij 1768 zijn de bove staende persoonen, na dat hunne gebooden alhier zonder inspraek waaren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1768, Abraham Krol, Antonij de Blok

[01-07-1768]
Op huijden den 1e Julij 1768 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Adriaen de Groot, jongman, gebooren en woonende alhier, met Elisabet Wagemakers, jonge dogter, gebooren te Wasbeek en meede alhier tans woonagtig, omme naar het eijndigen der drie sondaagse gebooden hun in den egten staat te laaten verbinden, ten oirconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1768, Wouter Boeser, Abrah. van dr. Meij

[02-08-1768]
Op huijden den 2e Augustus 1768 zijn de bovestaende persoonen, na dat hunne gebooden zoo hier als tot Groot Waspik zonder inspraek waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1768, Wouter Boeser, Abrah. van dr. Meij

[14-09-1768]
Op huijden den 14e September 1768 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettige(n) ondertrouw opgenoomen Johannis Franciscus van Oers, jongman, gebooren te Hoogstraaten en tans woonende alhier, met Sibilla Siebens, wedwe. (van) Hendrik Molenaers, geb. in Erkelens, laast gewoond hebbende onder Sommelsdijk en tans meede alhier woonagtig, omme na het eijndigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laaten verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1768, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[05-10-1768]
Op huijden den 5e October 1768 zijn de bovestaende persoonen, na dat hunne gebooden zoo hier als tot Sommelsdijk zonder inspraak waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1768, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[10-03-1769]
Op huijden den 10e Maert 1769 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaen Kroon, gebooren onder Ooltgensplaat, woonende alhier, met Maria Meulenbroek, gebooren en woonende meede alhier, omme naer het eijndige(n) der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laate(n) verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1769, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[28-03-1769]
Op huijden den 28e Maart 1769 zijn de bovestaende persoonen, na dat hunne gebooden zonder inspraak waaren geeijndigt, in den huwelijk(en) staat bevestigd, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1769, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[16-03-1769]
Op huijden den 16e Maart 1769 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Verhulst, j. m., geb. onder Nieuw Gastel en woonende onder Princelant, met Maria Philipse, wedw. (van) Bartholomeus van de Swaluwe, woonende alhier, omme naer het eijndigen der drie sondaagse proclamatien zoo hier als te Princelant voornt. zig in den egten staat te laaten verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Classis van 3 gls.
Seb. Anemaet 1769, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[05-04-1769]
Op huijden den 5en April 1769 zijn de bovestaende persoonen, na dat hunne gebooden zoo hier als tot Princelant zonder inspraak waaren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1769, Wouter Boeser, Antonij de Blok

[09-11-1770]
Op huijden den 9. November 1770 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettige(n) ondertrouw opgenoomen Hendrik Adriaense, j. m., gebooren onder Ooltgensplaat en woonende onder de Oude Tonge, met Jacomina Nobels, j. d., gebooren en woonende alhier, omme na het eijndigen der drie sondaagse proclamatien zoo hier als in de Oude Tonge zig in den egten staat te laaten verbinden, ten oorconde getijkent dato uts.
Classis 3 gls.
Seb. Anemaet 1770, Wouter Boeser, Adrijaanus Drooger

[26-11-1770]
Op huijden den 26en November 1770 zijn de boovestaande persoonen, na dat hunne gebooden zoo hier als in de Oude Tonge zonder inspraak waaren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1770, Wouter Boeser, Adrijaanus Drooger

[06-07-1771]
Op huijde(n) den 5e Julij 1771 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettige(n) ondertrouw opgenoomen Leonardus Driesse, jongm., geb. tot Overpelt, en Anna van Baalen, j.d., gebooren tot Coulille, zijnde beijde plaats gehoorende onder des ampts Pelt, lande van Luijk, en beijde thans woonende alhier, omme naer het eijndigen der drie sondaagse proclamatien zoo hier als Pelt onder Luijk zig in den egten staat te laaten bevestigen, en ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet, Wouter Boeser, Adrijaanus Drooger
Het voorenstaande huwelijk is alhier om verscheijdne redenen niet voltrokken geworden.

[19-11-1773]
Op huijden den 19. November 1773 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Peters, weduwenaar van Anna Margareta Windels, geb. tot Gollekerat in 't ampt Wassenberg en woonende alhier, en Johanna Ligtvoet, j. d., geb. te Loon op Zant en tans woonende alhier, omme naer het eijndigen der drie sondaagse proclamatien zoo hier als Loon op Zant zig in den egten staat te laten bevestigen, en ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet 1773, Abrah. van dr. Meij, Corns. Betten

[21-12-1773]
Op huijden den 21. Dec. 1773 zijn de boovestaende persoonen, na dat hunne gebooden zoo hier als Loon op Zant zonder inspraak waaren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet, Abrah. van dr. Meij, Cornelis Betten

[24-06-1774]
Op huijden den 24e Junij 1774 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Smits, weduwenaar van Angenita Schuffels, geb. te Dremme in Gul(i)kerlandt en woonende alhier, met Hendrina de Mol, wedue. van Stoffel van Donge, geb. te Doesburg, meede woonende alhier, omme naer het eijndigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laaten verbinden. En ten oorconde getijkent dato uts.
Classis van 3 guldens
Seb. Anemaet 1774, Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten

[13-07-1774]
Op huijden den 13e Julij 1774 zijn de bovestaende persoonen, na dat hunne geboden alhier onverhindert zonder inspraak waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet 1774, Abrah. van dr. Mij, Cornelis Betten

[03-02-1775]
Op huijden den 3. Feb. 1775 sijn voor ons ondergetijkende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Buijs, laast weduwenaar van Maria Eskes, woonende in de Oude Tonge, met Johanna van Bree, j. d., woonagtig en gebooren onder deese jurisdictie, omme naar het eijndigen der drie sondaagse proclamatien soo hier als in de Oude Tonge, hun als dan in den egten staat te doen bevestigen, en ten oirconde getijkent dato uts.
Classis van 6 gl.
Seb. Anemaet, Wouter Boeser, Corns. Betten

[20-02-1775]
Op huijden den 20e Februarij 1775 zijn de boovestaende persoonen, na dat hunne gebooden zoo hier als in de Oude Tonge zonder inspraak waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oorconde getijkent dato uts.
Seb. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cornelis Betten

[07-06-1775]
Op huijden den 7e Junij 1775 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Bosman, weduwenaar van Berbel Maas, geboore te Mechelen, woonende alhier, met Pietenella Kuijpers, weduwe van Jacobus Lichtenveldt, geb. te Blitterswijk, laast gewoond onder Melissant en nu meede woonende alhier, omme naar het eijndigen der drie sondaagse proclamatien zoo hier als te Melissant, hun in den egten staat te laaten verbinden. En ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten

[06-07-1775]
Op huijden den 6. Julij 1775 zijn de boovestaenden persoonen, nadat hunne gebooden alhier als in Melissand waaren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oirconde geteijkent dato utsupra.
Seb. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cornelis Betten

[27-06-1776]
Op huijden den 27. Junij 1776 zijn voor ons ondergetijkende schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Arnoldus van Loon, j. m., geb. tot Wouw, woonende alhier, met Janna Teunisse van Donge, j. d.,?? geb. tot Rukven, meede woonende alhier, omme naar het eijndigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laaten verbinden. En ten oorconde getijkent dato uts.
Pro deo
Seb. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten

[17-07-1776]
Op huijden den 17e Julij 1776 zijn de bovestaende persoonen, na dat drie sondaagse gebooden alhier waeren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oorconde getijkent dato utsupra.
Seb. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cornelis Betten

[04-10-1776]
Op huijden den 4e October 1776 sijn voor ons ondergetijkende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Aert, j. m., gebooren te Roosendael, laast gewoond hebbende te Dirksland en thans alhier, met Pieternella Kuijpers, wedue van Hendrik Bosman, geb. te Steenwijk, meede woonende alhier, omme naar het eijndigen der drie sondaagse proclamatien zoo hier als te Dirksland, hun in den egten staat te laaten verbinden, en ten oirconde geteijkent dato uts.
Pro deo
H. A. Anemaet, adj. secr., Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten

[29-10-1776]
Op huijden den 29. October 1776 sijn de boovenstaende persoonen, na dat hunne drie sondaagse gebooden zoo hier als te Dirksland waare(n) geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt, en ten oirconde geteijkent dato uts.
H. A. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cornelis Betten

[12-09-1777]
Op huiden den 12. September 1777 sijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Peterse, laatst wedr. van Johanna Ligtvoet, geb. tot Golkerat in 't ambagt van Wassenburg en wonende alhier, met Hendrina de Mol, laatst wede. van Hendrik Smits, geb. te Doesburg en meede alhier woonagtig, omme na het eindigen der drie sondaagse (proclamatien) hen in den egten staat te laten verbinden. En ten oirconde geteijkend den 12. 7ber 1777 voors.
Vierde classe beide 6 gl.
Pieter Anemaet, st. schout, Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten

[30-09-1777]
Op huiden den 30e September 1777 sijn de bovengenoemde persoonen, na dat hunne drie sondaagse gebooden alhier waren geeindigt, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteijkend dato uts.
Pieter Anemaet, st. schout, Abrah. van dr. Mij, Cornelis Betten

[22-06-1781]
Op heeden den 22e Junij 1781 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de personen van Hendrik Esser, j. m.,?? geb. te Kleijn Glebbe in Gulikerland en wonende onder de Oude Tonge, met Ariana Vermeer, wede. van Pieter Bakker, geb. te Oosterhoud onder de Baronie van Breda en wonende alhier, om na het eijndigen der drie sondaagse geboode(n) hen in den egten staat te laten verbinden. En ten oirconde geteekend dato uts.
Pro deo
P. Anemaet, Johs. van den Broeke, Johs. Meijerus

[16-07-1781]
Op huiden den 16 Julij 1781 zijn de boven genoemde persoonen, nadat hunne drie sondaagse gebooden zoo hier als te Oude Tonge waren geeindigt, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
Pr. Anemaet, Johans. van den Broek, Johans. Meijerus

[28-09-1782]
Op heeden den 28 September 1782 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen van Johannes Folradt, j. m.,?? geb. in de stad Rijnse aan den Eemst in 't Munsterland en wonende alhier, met Anna Catharina Dome, j. d., geb. te Diemme in 't Gulikerland en meede alhier woonagtigh, om naar het eijndigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.
Pro deo
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. van den Broeke

[24-10-1782]
Op huijden den 24 October 1782 zijn de boven genoemde persoonen, na dat hunne drie sondaagse gebooden waren geeindigt, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. van den Broeke

[25-04-1783]
Op heeden den 25 April 1783 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen van Paulus Tijsse, j. m. te Herschoft Tusschenbroek in 't Gulikerland en woonende in de Nieuwe Tonge, (en) Elijzabet Matthewisse, j. d., geb. onder Ooltgensplaat en woonende op de Made onder Geertruijdenberg, om naar 't eijndigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge den 25 April 1783.
Pro deo
Pr. Anemaet, Johans. van den Broeke, Simon Kattestaart

[30-05-1783]
Op heeden den 30 Meij 1783 zijn de bovengenoemde persoonen, na dat hunne drie sondaagse gebooden waaren geeijndigt, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Meijerus

[21-01-1785]
Op heeden den 21 Januarij 1785 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen Nikolaas Leurt, wedr. van Maria Dorothea Kuijpers, geb. in Pikardie en wonende alhier, en Catharina Josephus Gerards, laatst wede. van Laurens Esser, (geb.) in het ampt Wassenberg onder de keurvorst van de Paltz, meede alhier woonagtig, om naar 't eijndigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge 21 Jan. 1785.
Pro deo
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Aren Zoon

[09-02-1785]
Op heeden den 9. Februarij 1785 zijn de booven genoemde persoonen, na dat hunne drie sondaagse gebooden waaren geeindigt, in den huwelijken staat bevestigdt. En ten oirconde geteekend dato uts.
Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten, Johs. Meijerus

[08-09-1786]
Op heeden den 8 September 1786 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Matthijs Roeloff, j. m., en Appolonia van Bree, j. d., beide geb. en alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato uts.
4e cl. voor beijde 6 gl.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Meijerus

[25-09-1786]
Op heeden den 25 September 1786 zijn de boven genoemde persoonen, na dat hunne drie sondaagse gebooden waren gee(i)ndigt, in den huwelijken staet bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Aren Zoon, Corns. Betten, Johs. Meijerus

[11-11-1786]
Op heeden den 11 November 1786 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen van Willem Bilo, j. m., geb. te Winnekendonk, en Belia Minke, j. d., geb. en beide alhier woonagtig, om naer het eindigen der drie sondaagse geboden zig in den huwelijken staet te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pro deo
Pr. Anemaet, Corns. Betten, Johs. Meijerus

[26-11-1786]
Op heeden den 26 November 1786 zijn de boven genoemde persoonen, nadat hunne drie sondags geboden waren geeindigt, in den huwelijken staet bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten

[22-06-1787]
Op heeden den 22 Junij 1787 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Johs. Mattijs Klinkers, j. m., geb. te Ganschdt onder den cheurvorst van de Paltz, en Maria Cornelia Spurger, j. d., geb. onder Heungen onder den cheurvorst van de Paltz en beide alhier woonagtig, om naer het eindigen der drie zondaegse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pro deo
Pr. Anemaet, Johs. van den Broeke, Johs. Meijerus

[09-07-1787]
Op heeden den 9 Julij 1787 zijn de bovengenoemde personen, na dat hunne drie sondaegse geboden waren geeindigt, in den huwelijken staet bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Betten

[31-10-1787]
Op heeden den 31. Oktober 1787 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Mattijs van den Ede, j. m., geb. onder Gastel en thans alhier woonagtig, en Adriana van der Made, j. d., geb. onder de Hoge Swaluwe en meede alhier woonagtig, om naer 't eindigen der drie sondaegse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pro deo
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij

[20-11-1787]
Op heeden den 20. November 1787 zijn de bovengenoemde persoonen, nadat hunne drie sondaegse gebooden waren geendigt, in den huwelijken staet bevestigt. En ten oirconde geteekend dato utsa.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Meijerus

[30-10-1790]
Op heeden den 30. Oktober 1790 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Willem Bilo, wedr. van Belia Minke, wonende alhier, geb. te Winnekendonk, (en) Elena Koppens, j. d., geb. onder de jurisdictie van Steenbergen en beide wonende alhier, om naar het eindigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato uts.
Pro deo
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Roelof Faas

[15-11-1790]
Op heeden den 15 November 1790 zijn de bovengenoemde persoonen, nadat hunne drie sondaegse geboden geeindigt waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirkonde geteekend dato uts.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[09-12-1791]
Op heeden den 9. December 1791 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Essers, wedr. van Geertruij Pluijster, met Maria Horn, wed. van Frans Mulders, beide alhier woonagtig, omme naar het eindigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laten verbinden. En ten oirkonde geteekend dato utsa.
Vierde slasse a 3 gl. voor den bruidegom, de bruid pro deo
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Aren Zoon

[06-01-1792]
Op heeden den 6 Januarij 1792 zijn de boven genoemde personen, nadat hunne drie sondaagse geboden geeindigt waren, in den huwelijken staet bevestigt. En ten oirkonde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. van den Broek, Roelof Faas

[06-01-1792]
Op heeden den 6 Januarij 1792 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Trier, wedr. van Lena Adriaansen, en Lena Leijssenaer, wed. van Machiel Schuurmans, beijde alhier woonagtig, omme naar het eindigen der drie sondaagse proclamatien hun in den egten staat te laten bevestigen. En ten oirkonde geteekend dato uts.
Pro deo
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. van den Broek

[02-02-1792]
Op heeden den 2e Februarij 1792 zijn de bovengenoemde persoonen, nadat hunne drie zondaagse geboden geeindigt waeren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirkonde geteekend dato utsa.
P. Anemaet, Johs. van den Broek, Roelof Faas

[16-05-1793]
Op heeden den 16. Meij 1793 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Barend Holscher, j. m., geb. te Beesten in de graafschap Lingen en wonende in de Oude Tonge, en Johanna van der Vorst, j. d., geb. in de Oude Tonge en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den egten staat te laten bevestigen. En ten oirkonde geteekend dato uts.
4e classe 3 guldens
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Aren Zoon

[03-06-1793]
Heeden den 3. Junij 1793 zijn de bovengenoemde personen, na dat hunne drie sondaagse geboden geeindigt waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato utsa.
P. Anemaet, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[01-05-1794]
Heeden den 1 Meij 1794 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan David Rumph, j. m., geb. in de Oude Tonge, met Wouterina Bal, wed. van Pieter Biesheuvel, geb. te Dirksland en beide alhier woonagtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.
2. classe 15 gls.
P. Anemaet

[22-05-1794]
Heeden den 22e Meij 1794 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Govert van den Noord, wed. van Cornelia van As, geb. te Standdaarbuiten en wonende onder Sommelsdijk, met Alegonda van der Vorst, j. d., geb. in de Oude Tonge en wonende onder deeze jurisdictie, omme naer het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.
2. classe 3 gl.
P. Anemaet, Johs. van den Broek, Roelof Faas

[23-05-1794]
Heeden den 23 Meij 1794 zijn de bovengen. personen J. D. Rumph & W. Bal, nadat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. vd Mij, Johans. Vreeswijk

[09-06-1794]
Heeden den 9 Junij 1794 zijn de boven staande personen G. v. den Noord en Alegonda van der Vorst, nadat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Sommelsdijk onverhindert gegaan zijn, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Roelof Faas

[29-05-1795]
Heeden den 29 Meij 1794 zijn voor ons ondergetekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de personen van Adriaan Gudes, j. m., geb. te Halteren, en Lena Verhulst, j. d., geb. en beide wonende alhier, omme naar het eindigen der drie sondaagse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.
classe 3 gl.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[14-06-1795]
Heeden den 14 Junij 1795 zijn de bovengen. personen Adriaan Gudes & Lena Verhulst, nadat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Poulus de Blok

[03-10-1795]
Heeden den 3. October 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de personen van Mattheus Kooman, wedr. van Maatje van der Vliet, geb. en wonende alhier, en Jannetje Korthals, j. d., geb. in de Oude Tonge en meede alhier woonagtig, omme naar het eindigen der drie sondaegse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. vd Mij, P. de Blok

[10-10-1795]
Heeden den 10. October 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen de personen van Jacob Willemsz van der Kroon, j. m., geb. in de Oude Tonge en wonende onder Ooltgensplaat, en Neeltje Kamerling, j. d., geb. te Dirksland, wonende alhier, omme naar het eindigen der drie sondaagse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend dato uts.
Pro deo
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[19-10-1795]
Heeden den 19. October 1795 zijn de vooren gemelde persoonen Mattheus Kooman en Jannetje Korthals, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abraham vd Mij, Isak Lukaart

[01-11-1795]
Heeden den 1. November 1795 zijn de bovengen. J. W. van der Kroon en N. Kamerling, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigdt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. vd Mij, Poulus de Blok

[28-11-1795]
Heeden den 28 November 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen de personen van Corns. den Braber, weduwenaer van Maartje Koote, geb. te Melissant & woonende alhier, & Lena Doorenhein, j. d., geb. te Sommelsdijk en meede alhier woonagtig, omme naer het eindigen der drie sondaegse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.
Pro deo
P. Anemaet, Poulus de Blok, Isak Lukaart

[12-12-1795]
Heeden den 12 December 1795 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen van Sander Koppenaal, j. m., geb. onder Middelharnis en woonende alhier, en Johanna Dupree, j. d., geb. en woonende alhier, omme naar het eindigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.
4 cl. 6 gl.
P. Anemaet, Poulus de Blok, Isak Lukaart

[18-12-1795]
Heeden den 18 December 1795 zijn de vooren gemelde personen Cornelis den Braber en Lena Doornhein, nadat hunne drie zondaagse gebooden ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigdt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johans. Vreeswijk

[28-12-1795]
Heeden (den) 28e December 1795 zijn de vooren gemelde personen Sander Koppenaal en Johanna Dupree, na dat hunne drie zondaegse geboden onverhindert gegaen waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johans. Vreeswijk

[16-03-1796]
Heeden den 16 Maart 1796 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen van Jan Houtaar, wedr. van Gieltje Winterswijk, geb. te St. Anneland & wonende alhier, en Pieternella Koudijzer, j. d., geb. te Middelharnis en meede alhier woonagtig, omme naar het eindigen der drie sondaegse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato uts.
4 classe
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij

[04-04-1796]
Heeden den 4e April 1796 zijn de vooren gemelde personen Jan Houtaar en Pieternella Koudijzer, na dat hunne drie zondaagse gebooden onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[14-04-1796]
Heeden den 14e April 1796 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Gerardus ter Hoeve, wedr. van Johanna Kuijpers, geb. te Kevelaar en wonende alhier, met Catharina Speet, wed. van Dirk Staal, geb. te Doorenburg en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie sondaegse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum N. Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Pieter Troost

[05-05-1796]
Heeden den 5. Meij 1796 zijn de vooren staande personen G. ter Hoeve en C. Speet, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. Actum N. Tonge dato utsa.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Pieter Troost

[29-05-1796]
Heeden den 29. Meij 1796 zijn voor schout en scheepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Adr. Rommelse junior, geb. en wonende in de Oude Tonge, met Martina van der Vorst, wed. van Willem Willege(r)s, geb. in de Oude Tonge en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie sondaegse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum N. Tonge dato utsa.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[13-06-1796]
Heeden den 13 Junij 1796 zijn de vooren staande personen Adriaan Rommelse en Martina van der Vorst, nadat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als in de Oude Tonge ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum N. Tonge dato utsa.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[10-06-1796]
Heeden den 10e Junij 1796 zijn voor schout en scheepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willm. Donkersloot, wedr. van Jaebje Buth, geb. en woonende te Stad aen 't Haeringvliet, met Anna Drooger, j. d., geb. en woonende alhier, omme naer het eindigen der drie sondaegse gebooden zig in den huwelijken staet te laeten bevestigen. Actum N. Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, J. D. Rumph

[29-06-1796]
Heeden 29 Junij 1796 sijn de vooren staende persoonen Wm. Donkersloot en Anna Drooger, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Stad aan 't Haringvliet ongehindert gegaen waren, in den huwelijken staet bevestig(d). Actum N. Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, J. D. Rumph

[26-08-1796]
Heeden den 26e Augs. 1796 zijn voor schout en scheepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Corns. Hoijdonk, j. m., geb. & woonende alhier, met Jannetje Heimberg, j. d., geb. te Dirksland & meede alhier woonagtig, om na het eindigen der drie sondaegse geboden zig in den huwelijken staet te laeten bevestigen. Actum N. Tonge dato uts.
P. Anemaet, Isak Lukaart, J. D. Rumph

[13-09-1796]
Heeden den 13e Sept. 1796 zijn de vooren staande persoonen Corns. Hoijdonk en Jannetje Heimberg, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum N. Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, J. D. Rumph

[15-09-1796]
Heeden den 15e September 1796 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Dingeman Denisse de Ruijter, j. m., geb. en wonende te Middelharnis, met Engeltje Adse. Groffert, j. d., geb. en wonende alhier, om na het eindigen der drie sondaagse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Isak Lukaart, J. D. Rumph

[22-09-1796]
Heeden den 22e September 1796 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Rosveld, weduwenaar van Johanna Bakkers, geb. te Dirksland en wonende in de Oude Tonge, met Elizabeth de Beene, j. d., geb. onder Adolphsland en wonende alhier, omme na het eindigen der drie sondaagse geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. vd Mij, Isak Lukaart

[04-10-1796]
Heeden den 4e October 1796 zijn Dingeman Denisse de Ruijter en Engeltje Adse. Groffert, na dat hunne drie huwelijks proclamatien (zoo hier als te Middelharnis) ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum N. Tonge dato utsupra.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, J. D. Rumph

[10-10-1796]
Heeden den 10e October 1796 zijn Johannis Rosveld en Elizabeth de Beene, na dat hunne drie huwelijks proclamatien (zoo hier als in de Oude Tonge & Sommelsdijk) ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[15-02-1797]
Heeden den 15e Februarij 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Vogelaar, j. m., gebooren en wonende te Middelharnis, met Geertje Knaape, j. d., geb. en wonende alhier, omme na het eindigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum N. Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, J. D. Rumph

[11-03-1797]
Heeden den 11e Maart 1797 zijn de voorenstaande persoonen Cornelis Vogelaar en Geertje Knaape, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum N. Tonge dato utsa.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart, J. D. Rumph

[15-04-1797]
Heeden den 15e April 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Andries Sluijmer, j. m., gebooren en wonende in de Oude Tonge, met Dingena Hochum, j. d., geb. en wonende in de N. Tonge, omme na het eindigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[15-04-1797]
Heeden den 15e April 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Marijnus van Alphen, j. m., geb. te Nieuwerkerk in Duiveland en wonende onder de Nieuwe Tonge, met Jannetje van der Vliet, j. d., geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, omme na het eindigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[15-04-1797
Heeden den 15e April 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Servaase Verbiest, j. m., geb. te Middelharnis en woonende alhier, met Maria Gideon, j. d., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, omme na 't eindigen der drie sondaagsche gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart, J. D. Rumph

[01-05-1797]
Heeden den 1e Meij 1797 zijn de vooren gemelde Andries Sluimer en Dingena Hochum, nadat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als in de Oude Tonge ongehindert gegaan waren in bijweesen van der selver buijten huwelijk verwekt kind genaamt Arij, voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[20-05-1797]
Heeden den 20 Meij 1797 zijn voor schout & scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Wouter van Hoijdonk, wedr. van Adriaantje Vijverberg, geb. & wonende alhier, met Lena Admiraal, wed. van Leendert Viskil, geb. te Stad aan 't Haringvliet en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie zondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Actum N. Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, J. D. Rumph

[15-06-1797]
Heeden den 15. Junij 1797 zijn de bovengem. Wouter van Hoijdonk en Lena Admiraal, na dat hunne drie huwelijkse proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum N. Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[11-08-1797]
Heeden den 11e Augustus 1797 zijn voor schout amptbew. en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Hendrikse Schuling, j. m., geb. & wonende alhier, met Neeltje Marijnisse van der Boom, j. d., geb. te Sommelsdijk en meede alhier woonagtigh, omme na het eindigen der drie sondaagse gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart, P. Troost, J. D. Rumph

[31-08-1797]
Heeden den 31e Augustus 1797 zijn de hier voorengem. persoonen Pieter Hendrikse Schuling en Neeltje Marijnusse van der Boom, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[15-03-1797]
Heeden den 15 September 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis in 't Veld, wedr. van Cornelia Droogsteen, geb. in de Klundert en wonende alhier, met Geertje Hardendood, j. d., geb. te Stad aan 't Haringvliet en wonende onder Den Bommel, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[05-10-1797]
Heeden den 5en October 1797 zijn de hier voorengemelde personen Cornelis in 't Veld en Geertje Hardendood, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Ooltgensplaat ongehinderd gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigdt. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Pieter Troost

[06-10-1797]
Heeden den 6e October 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Klaas Bruijnshoff, j. m., geb. en wonende onder de Oude Tonge, en Bastiaantje van Alphen, j. d., geb. te Dirksland en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[26-10-1797]
Heeden den 26 October 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Hugosz Komtebedde, j. m., geb. alhier en wonende onder Sommelsdijk, met Johanna Ouwenalder, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[27-10-1797]
Heeden den 27 October 1797 zijn de hiervoren gemelde personen Klaas Bruijnshof en Bastiaantje van Alphen, na dat hunne drie huwelijks gebooden zoo hier als in de Oude Tonge ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[13-11-1797]
Heeden den 13e November 1797 zijn de voorn. personen Jan Hugosz Komtebedde en Johanna Ouwenalder, na dat hunne drie huwelijks gebooden zoo hier als in de Sommelsdijk ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato utsa.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[22-12-1797]
Heeden den 22 December 1797 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Koekkoek, j. m., geb. en wonende alhier, en Stientje Arense, j. d., geb. te Sommelsdijk en meede alhier woonagtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.
Pr. Anemaet, Isak Lukaart, J. D. Rumph

[11-01-1798]
Heeden den 11e Januarij 1798 zijn de voorn. persoonen Arij Koekkoek en Stientje Arense, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
Pr. Anemaet, Isak Lukaart, J. D. Rumph

[13-04-1798]
Heeden den 13e April 1798 zijn voor de municipaliteit van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Ariesz de Jong, j. m., geb. te Dirksland en wonende te Stad aan 't Haringviet, met Maria Adriaansz Ouwenalder, j. d., geb. te Sommelsdijk en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[27-04-1798]
Heeden den 27sten April 1798 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Komtebedde, j. m., geb. en wonende alhier, met Cornelia Hartman, j. d., geb. en wonende onder Herkingen, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[30-04-1798]
Heeden den 30. April 1798 zijn de booven gem. Jan Ariesz de Jong en Maria Ouwenalder, nadat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Stad behoorlijk waren afgekondigt en onverhindert gegaan zijn, in den huwelijken staat bevestigt. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pr. Anemaet, Johs. Vreeswijk, Isak Lukaart

[14-05-1798]
Heeden den 14e Meij 1798 zijn de hier voorengemelde persoonen Cornelis Komtebedde en Cornelia Hartman, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart, J. D. Rumph

[19-07-1798]
Heeden den 19e Julij 1798 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Hendrikse van der Vliet, j. m., geb. te Stad aan 't Haringvliet en wonende te Ooltgensplaat, met Engeltje Pieterse Legers, j. d., gebooren en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[07-08-1798]
Heeden den 7de Augustus 1798 zijn de hier voorengemelde persoonen Arij Hendrikse van der Vliet en Engeltje Pieterse Legers, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[30-08-1798]
Heeden den 30e Augustus 1798 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Joh. van der Vliet, laets weduwenaar van Neeltje Oosterling, gebooren en wonende in de Nieuwe Tonge, en Elisabeth Cornelisdr. Gouman, j. d., geb. te Middelharnis & meede alhier woonagtig, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsa.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[08-09-1798]
Heeden den 8e September 1798 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Tamboer, laest weduwenaer van Jannetje de Jonge, geb. en wonende te Herkingen, met Appolonia Korthals, laest wed. van Hendk. van Wageningen, geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[08-09-1798]
Heeden den 8e September 1798 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Matthijs Roeloff, weduwenaer van Appolonia van Bree, geb. en wonende?? alhier, met Maria van der Maden, j. d., meede alhier geb. en woonagtigh, omme naer het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[18-09-1798]
Heeden den 18. September 1798 zijn de hier voren gemelde personen Jan Joh. van der Vliet en Elijzabet Gouwman, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. Actum Nieuwe Tonge dato uts.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[21-09-1798]
Heeden den 21e September 1798 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij Bongers, j. m., geb. te Schoonhoven en wonende te Stad aan 't Haringvliet, met Adriaantje Admiraal, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en laets gewoond hebbende te Ooltgensplaat, omme naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. Actum Nieuwe Tonge dato utsupra.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[24-09-1798]
Heeden den 24. Sept. 1798 zijn de hier voorengemelde personen Matthijs Roelof en Maria van der Made, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[25-09-1798]
Heeden den 25. Sept. 1798 zijn de hier vooren gemelde personen Pieter Tamboer en Appolonia Korthals, na dat hunne drie huwelijkse proclamatien zoo hier als te Herkingen ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, J. D. Rumph

[22-11-1798]
Heeden den 22e November 1798 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Corns. Adse. Droger, j. m., geb. en woonende alhier, met Adriana Meijerus, j. d., geb. en meede woonende alhier, omme naar 't eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.
P. Anemaet, Pieter Troost, J. D. Rumph

[13-12-1798]
Heeden den 13. December 1798 zijn de hier voren gemelde personen Corns. Droger & Adriana Meijerus, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekendt.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[01-02-1798]
Heeden den 1e Februarij 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacobus Janse Nieuwkerk, wedr. van Johanna Hend.kse de Wilde, geb. te Noordgouwe en woonende onder Dirksland, met Jannetje Hend.kse de Wit, wede. van Pieter Franse Noteboom, geb. te Stad en woonende alhier, omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[23-02-1788]
Heeden den 23. Februarij 1799 zijn de hier bovengem. personen Jacobus Janse Nieuwkerk en Jannetje Hend.kse de Wit, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekent.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[09-03-1799]
Heeden den 9e Maart 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Hend.kse Hartman, geb. en woonende in de Oude Tonge, met Annetje Cornsz. de Bruin, j. d., geb. en woonende alhier, omme naar het eindigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[25-03-1799]
Heeden den 25. Maart 1799 zijn de bovengem. personen Jan Hartman en Annetje de Bruin, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekendt.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart, P. Troost

[06-04-1799]
Heeden den 6e April 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik van Lent, j. m., geb. te Almkerk en woonende te Middelharnis, met Grietje Dupper, j. d., geb. te Fluin in 't graafschap Meurs en meede woonende te Middelharnis, omme naar 't eindigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent.??
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[11-04-1799]
Heeden den 11e April 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert Gebuis, j. m., geb. en woonende alhier, met Johanna Sanderse de Klerk, geb. te Bruinisse in Oost Duiveland en woonende onder Melissant, omme naar 't eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[12-04-1799]
Heeden den 12e April 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Aren Marijnusz Buurt, geb. en woonende in de Oude Tonge, met Maria Hend.kze Schuling, geb. in de Nieuwe Tonge, meede woonende onder de Oude Tonge, omme naar 't eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[26-04-1799]
Heeden den 26e April 1799 zijn de hier voorengem. persoonen Hendrik van Lent en Grietje Dupper, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Middelharnis ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekendt.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[27-04-1799]
Heeden den 27e April 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van Wageningen, j. m., geb. en woonende alhier, met Trijntje Visbeen, j. d., geb. en woonende meede alhier, omme naar 't eindigen der drie sondaagse gebooden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij

[30-04-1799]
Heeden den 30e April 1799 zijn de hier voorengem. persoonen Aren Marijnusz Buurt en Maria Hend.kse Schuling, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als in de Oude Tonge ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[04-05-1799]
Heeden den 4e Meij 1799 zijn de hier voorengem. perzoonen Leendert Gebuis en Johanna Sanderse de Clerq, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Dirksland ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[13-09-1799]
Heeden den 13e September 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Marijnus van 't Hof, j. m., geb. te St. Anneland en woonende alhier, met Neeltje van Pelt, j. d., geb. te Sommelsdijk, meede alhier woonachtig, omme naar 't eindigen der drie zondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij

[04-10-1799]
Heeden den 4e October 1799 zijn de bovengem. perzoonen Marijnus van 't Hof en Neeltje van Pelt, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde get. dato utsa.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[01-11-1799]
Heeden den 1e November 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van Dooren, wedr. van Adriana Elijzabeth van Kempen, geb. te Driebergen en woonende alhier, met Jannetje Verwij, wede. van H. van Dam, geb. en meede alhier woonachtig, omme naar 't eindigen der drie sondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[19-11-1799]
Heeden den 19e Nov. 1799 zijn de bovengem. perzoonen Jan van Dooren en Jannetje Verwij, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde get.??
Pr. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[19-12-1799]
Heeden den 19e December 1799 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Beije Both, wedr. van Jannetje Jacobse Volwerk, geb. te Dirksland (en) woonende onder Dirksland voornt., met Crijna Pieterse Troost, j. d., geb. & woonende onder deeze jurisdictie, omme naar 't eindigen der drie zondaagse gebooden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[07-01-1800]
Heeden den 7 Januarij 1800 zijn de bovengemelde perzoonen Beije Both & Krijna Troost, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Dirksland ongehindert gegaan waaren, in den huwelijke(n) staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[14-04-1800]
Heeden den 14e April 1800 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Biesheuvel, wedr. van Leentje Koppenaal, geb. te Dussen in 't land van Altena en woonende alhier, met Jannetje van Biert, j. d., geb. te Sommelsdijk en woonende onder Middelharnis, omme naar 't eindigen der drie zondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde get.
(geen ondertekening CMK)

[03-05-1800]
Heeden den 3e Meij 1800 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaan Vreeswijk, j. m., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, met Arentje Noordijk, j. d., geb. en woonende binnen deezen dorpe, omme naar 't eindigen der 3 zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent.
Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[06-05-1800]
Heeden den 6e Meij 1800 zijn de hier voorengem. perzoonen Jacob Bieheuvel & Jannetje van Biert, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Middelh. ongehindert gegaan waaren, in den huwelijke(n) staat bevestigd. En ten oirconde geteekendt.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[23-05-1800}
Heeden den 23e Meij 1800 zijn de bovengemelde perzoonen Bastiaan Vreeswijk & Arentje Noordijk, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekent.??
P. Anemaet

[20-09-1800]
Heeden den 20en September 1800 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Daniel Ammeraal, j. m., geb. te Dirksland en thans woonende te Herkingen, met Jannetje Leendertsdr van der Vliet, j. d., geb. onder de Oude Tonge en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie huwelijks geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[08-10-1800]
Heeden den 8e October 1800 zijn de voorengem. perzoonen Daniel Ammeraal & Jannetje Leendertsz van der Vliet, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Herkingen ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekent.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[24-01-1801]
Heeden den (24? CMK) Januarij 1801 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Antoni Graaf, j. m., geb. te Maastricht en?? woonende te Sommelsdijk, met Jannetje Maatjens, j. d., geb. onder de jurisdictie van Ooltgensplaat en woonende in de Oude Tonge, omme naar het eindigen der drie huwelijks geboden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Isak Lukaart

[09-02-1801]
Heden den 9e Februarij 1801 zijn de hier voorengemelde perzoonen Antonij Graaf en Johanna Maatjens, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Sommelsdijk en binnen de Oude Tonge ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekent.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Vreeswijk

[05-03-1801]
Heeden den 5e Maart 1801 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Teunis Willemsz Overdijke, j. m., geb. in de Oude Tonge en woonende alhier, en Jacomina Hugosz Komtebedde, j. d., geb. en meede alhier woonachtig, om naar het eindigen der drie huwelijks gebooden zig in den huw(e)lijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Vreeswijk

[20-03-1801]
Heeden den 20en Maart 1801 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob van der Lit, j. m., geb. en woonende alhier, met Leentje Jansz Drooger, weduwe van Gerrit Verwij, geb. en meede alhier woonachtig, omme naar 't eindigen der drie zondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Vreeswijk

[20-03-1801]
Heeden den 20en Maart 1801 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Broeder, j. m., geb. in de Oude Tonge en?? woonende alhier, met Geertruij de Groot, j. d., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, omme naar 't eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Vreeswijk

[24-03-1801]
Heden den 24en Maart 1801 zijn de hier voorengemelde persoonen Teunis Willemsz Overdijke en Jacomina Hugosz Komtebedde, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Johs. Vreeswijk

[08-04-1801]
Heeden den 8e April 1801 zijn de hier voorengemelde persoonen Jacob van der Lit en Leentje Jansz Droger, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[08-04-1801]
Heeden den 8 April 1801 zijn de hier voorengemelde persoonen Pieter Broeder en Geertruij de Groot, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Pieter Troost

[17-04-1801]
Heeden den 17e April 1801 zijn voor municipaliteits leeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pr. van Proijen, j. m., geb. en?? woonende in de Oude Tonge, met Adriana Buis, j. d., geb. en woonende alhier, om naar het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[18-04-1801]
Heeden den 18en April 1801 zijn voor municipaliteitsleeden van de N. Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Bouwman, weduwenr. van Pieternella Donkersloot, geb. te Ooltgensplaat en woonende te Stad aan 't Haringvliet, met Adriaantje Kattestaart, j. d., geb. en woonende alhier, om naer het eindigen der drie sondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Pieter Troost

[04-05-1801]
Heden den 4e Meij 1801 zijn de hier voorengem. perzoonen Pr. van Proijen & Adriana Buis, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als binnen de Oude Tonge ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[04-05-1801]
Heden den 4e Meij 1801 zijn de hier voorengem. perzoonen Pieter Bouwman en Adriaantje Kattestaart, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Stad ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekent.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[08-05-1801]
Heeden den 8en Meij 1801 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter van Wijk, weduwenr. van Maria van Schijndel, geb. te Heusden en woonende alhier, met Catarina van Oers, j. d., geb. in de Oude Tonge en meede alhier woonachtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij

[23-05-1801]
Heeden den 23 Meij 1801 zijn voor municipaliteitsleeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem de Vries, j. m., geb. op Capel aan den IJssel, en Neeltje Bakker, j. d., geb. en beide woonende onder deze jurisdictie, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[27-05-1801]
Heeden den 27en Meij 1801 zijn de hier voorengemelde persoonen Pr. van Wijk en Catarina van Oers, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[12-06-1801
Heeden den 12 Junij 1801 zijn de hier voorengemelde persoonen Willem de Vries en Neeltje Bakker, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Pieter Troost

[09-10-1801]
Heeden den 9en October 1801 zijn voor municipaliteits leeden van Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van Sundert, j. m., geb. onder de jurisdictie van Nieuw Vosmaar en woonende onder deeze jurisdictie, en Johanna Catarina van Dooren, j. d., geb. onder de jurisdictie van Willemstad en woonende alhier, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[15-10-1801]
Heeden den 15en October 1801 zijn voor municipaliteits leeden van Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Andries Volwerk, j. m., geb. onder de jurisdictie van Dirksland en woonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, en Adriaantje Schuling, j. d., geb. en woonende alhier, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[10-1801]
Heeden den October 1801 zijn de hier voorengem. persoonen Jan van Sundert en Johanna Catarina van Doorne, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok

[27-11-1801]
Heeden den 27e November 1801 zijn voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Abraham Zoon, j. m., geb. en woonende alhier, en Tannetje Hartman, j. d., geb. en woonende onder de jurisdicte van Herkingen, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebo. zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[04-12-1801]
Heeden den 4en December 1801 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Abraham Imansz Slis, j. m., geb. onder de jurisdictie van Middelharnis en woonende onder deeze jurisdictie, en Adriana Duim, j. d., geb. onder de jurisdictie van Sommelsdijk en woonende onder deeze jurisdictie, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[16-12-1801]
Heeden den 16 December 1801 zijn de hier voorengem. persoonen Abraham Zoon en Tannetje Hartman, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert zoo hier als te Herkingen gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[25-12-1801]
Heeden den 25 Dec. 1801 zijn de hier voorengem. persoonen Abraham Imansz Slis en Adriana Duim, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
Abrah. van dr. Mij, Johs. Vreeswijk, Corns. Noordijk

[05-01-1802]
Heeden den 5en Januarij 1802 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem van Prooijen, j. m., geb. te Sommelsdijk en woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Cornelia Weling, wede. van Johannis Appel, geb. en woonende onder deeze jurisdictie, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[25-01-1802]
Heeden den 25 Januarij 1802 zijn de hier voorgem. persoonen Willem van Proijen en Cornelia Weeling, nadat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
Abrah. van dr. Mij, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[25-02-1802]
Heeden den 25en Februarij 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert Breeman, j. m., geb. onder de jurisdictie van Stad aan 't Haringvliet en woonende alhier, en Elijzabeth Bruinse, j. d., geb. onder de jurisdictie van Dirksland en meede alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[14-03-1802]
Heeden den 14en Maart 1802 zijn de hier voorengenoemde persoonen Leendert Breeman en Elijzabeth Bruinse, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehinderd gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekent dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[01-04-1802]
Heeden den 1e April 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob van Hooijdonk, j. m., geb. en woonende alhier, en Bastiaant(j)e Hoghem, j. d., geb. en meede alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[16-04-1802]
Heeden den 16en April 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis van den Broek, j. m., geb. en woonende alhier, en Lena Vreeswijk, j. d., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, A. vd. Mij, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[16-04-1802]
Heeden den 16e April 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Abraham Cornsz van den Houten, j. m., geb. onder de jurisdictie van Herkinge(n) en woonende alhier, en laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, en Jannetje Bakker, j. d., geb. en woonende alhier, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. vd. Mij, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[16-04-1802]
Heeden den 16en April 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Tomasse Vollaart, j. m., geb. te Herkinge(n) en woonende onder deze jurisdictie, en Pietertje van den Houten, j. d., geb. en woonende onder de jurisdictie van Herkingen, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. vd. Mij, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[21-04-1802]
Heeden den 21e April 1802 zijn de hier voorengemelde perzoonen Jacob van Hooijdonk en Bastiaantje Hoghem, na dat hunne drie huwelijkse proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
Abrah. van dr. Mij, Pr. Troost, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[04-05-1802]
Heeden den 4en Meij 1802 zijn de hier voorengemelde perzoonen Abraham Cornelisz van den Houten en Jannetje Bakker, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Sommelsdijk ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigdt. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Pr. Troost

[04-05-1802]
Heeden den 4en Meij 1802 zijn de hier vooren gemelde perzoonen Jan Tomasse Vollaart en Pietertje van den Houten, na dat hunne drie huwelijkse proclamatien zoo hier als te Herkinge ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato utsupra.??
P. Anemaet, Abrah. vd. Mij, Pieter Troost

[07-05-1802]
Heeden den 7 Meij 1802 zijn de hier voorengemelde persoonen Johannis van den Broek en Lena Vreeswijk, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Ps. de Blok

[07-05-1802]
Heeden den 7 Meij 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Groffert, j. m., geb. en woonende onder deeze jurisdictie, en Maria Venis, j. d., geb. te Sommelsdijk en meede onder deeze jurisdictie woonachtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. vd. Mij, Ps. de Blok??

[27-05-1802]
Heeden den 27 Meij 1802 zijn de hier voorengemelde persoonen Jacob Groffert en Maria Venis, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsupra.??
P. Anemaet, P. Troost, Mij, Ps. de Blok

[16-07-1802
Heden den 16en 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij van den Biegelaar, j. m., geb. op de Laage Zwaaluwe en woonende alhier, en Adriana Polak, j. d., geb. te Drimmelen en meede alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
Corns. Noordijk

[17-07-1802]
Heeden den 17 Julij 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Karel van Engelen, j. m., geb. te Zierikzee en woonende alhier, en Elijzabeth Kraan, laatst wede. van Leunis Kreeft, geb. en woonende alhier, om naar het eindigen der drie sondagsche gebooden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
Abrah. vd. Mij, Poulus de Blok??

[01-08-1802]
Heeden den 1e Augustus 1802 zijn de hier voorengemelde persoonen Antonij van den Biegelaar en Adriana Polak, na dat hunne drie huwelijksche proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.??
(geen ondertekening CMK)

[08-1802]
Heeden den Augustus 1802 zijn de hier voorengemelde persoonen Karel van Engelen en Elijzabeth Kraan, na dat hunne drie huwelijksche proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.????
P. Anemaet, Corns. Noordijk

[09-09-1802]
Heeden den 9 September 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Joost van Bruinisse, j. m., geb. (en) woonende in de Oude Tonge, en Dina van Prooijen, wede. van Izak Lukaart, geb. in Ooltgensplaat en woonende alhier, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend.??
P. Anemaet, P. Troost, Cs. Noordijk??

[24-09-1802]
Heeden den 24en September 1802 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Adrianusz Polak, j. m., geb. te Drimmelen, en Cozina van Tilburg, j. d., geb. in den Ouden Bosch en beiden alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[30-09-1802]
Heeden den 30 September 1802 zijn de hier voorengemelde persoonen Joost van Bruinisse en Dina van Prooijen, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zoo hier als te Oude Tonge ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.????
(geen ondertekening CMK)

[12-10-1802]
Heden den 12 October 1802 zijn de hier voorgemelde persoonen Cornelis Adrianusz Polak en Cosina van Tilburg, nadat hunne drie huwelijkse proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato utsa.????
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[17-12-1802]
Heeden den 17 December 1802 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Appel, j. m., geb. en woonende binnen deze jurisdictie, en Lena Langbroek, j. d., geb. te Prinsland en woonende binnen de jurisdictie van de Oude Tonge, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[17-12-1802]
Heeden den 17 December 1802 zijn voor schout en schepenen (van de Nieuwe Tonge) in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Janse, geb. te Mook en woonende binnen deze jurisdictie, en Lena Labrie, geb. te Vianen onder Utrecht en mede alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[03-01-1803]
Heden den 3 Januarij 1803 zijn de hier voorgemelde persoonen Willem Janse en Lena Labrie, na dat hunne drie huwelijkse proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato utsa.????
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[04-01-1803]
Heden den 4 Januarij 1803 zijn de hier voorgemelde persoonen Cornelis Appel en Lena Langbroek, na dat hunne drie huwelijkse proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekend dato utsa.????
Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[28-01-1803]
Heden den 28 Januarij 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jozef Scheffers, wedr. van Barendina Hermse, geb. te Paterborn, en Alida Klijn Zandvoort, j. d., geb. te Deventer en beide woonende onder deze jurisdictie, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsupra.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[04-02-1803]
Heden den 4 Februarij 1803 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Geert Knape, wedr. van Jannetje van der Klok, geb. te Sommelsdijk en woonende alhier, en Maria Dubbeld, j. d., geb. te Sommelsdijk en mede alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsupra.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[12-02-1803]
Heden den 12en Februarij 1803 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Kattestaart, j. m., geb. binnen de jurisdictie van Ooltgensplaat en woonende binnen de jurisdictie van de Oude Tonge, en Pieternella Kamerling, j. d., geb. te Dirksland en woonende alhier, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dato utsa.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[14-02-1803]
Heden den 14en Februarij 1803 zijn voor schout & schepenen van de N. Tonge de hier voorengemelde persoonen Jozef Scheffer en Alida Klijn Zandvoort, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend.????
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Corns. Noordijk

[28-02-1803]
Heden den 28 Februarij 1803 zijn voor schout & schepenen van de Nieuwe Tonge de hier voorengemelde persoonen Geert Knape en Maria Dubbeld, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.????
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cs. Noordijk

[28-02-1803]
Heden den 28 Februarij 1803 zijn voor schout & schepenen van de Nieuwe Tonge de hier voorengemelde persoonen Pieter Kattestaart en Pieternella Kamerling, na dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsupra.????
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cs. Noordijk

[08-04-1803]
Heden den 8 April 1803 zijn voor schout & schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan van Hello, geb. te Zuidland en woonende onder deze jurisdictie, en Leentje Visbeen, j. d., geb. en woonende alhier, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde getekend.??
P. Anemaet, Poulus de Blok, Corns. Noordijk

[15-04-1803]
Heden den 15 April 1803 zijn voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Nijsse, j. m., geb. binnen en woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Maria Naulaars, j. d., geb. en woonende onder deze jurisdictie, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde getekend.??
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, P. Troost

[26-04-1803]
Heden den 26 April 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Bastiaan van Hello en Leentje Visbeen, naar dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend.????
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cs. Noordijk

[02-05-1803]
Heden den 2 Meij 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Cornelis Nijsse en Maria Nauwlaars, naar dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dato utsa.????
P. Anemaet, Abrah. van dr. Mij, Cs. Noordijk

[08-1803]
Heden den Augustus 1803 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannes Slinger, j. m., geb. in O. Plaat en woonende onder de Oude Tonge, en Klaasje Stander, j. d., geboore(n) en mede woonagtig, om naar het eindigen der drie zondaagsche (ge)bode(n) zich in den huwelijken staad te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend.??
P. Anemaet
(aantekening is doorgestreept CMK)