Nieuwe Tonge - Huwelijksproclamaties 17 juli 1771 - 28 februari 1811

Algemeen rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Tonge - Nieuwe
Inv. No. 11.

Acten van ondertrouw

het is volkome met genoege dat mijn soon ondertrouw doet met zijn beminde en Uijt order van mijn als vader Jan Broeke
Jan van broek

maarijnus klaase van der boom ik geeft mijn dogter vrijheijd om in het huwelijk tee treen met pieter Schulink

op per order geschreve
Ik ondergetekent tis met volle genoegen dat mijn soone Jan Janse gebuijs int Huwelijk sal trede met Willemtje van Wageninge
J C G B??


[17-07-1771]
Aen alle de geene die deese onse opene brieven sullen sien of hooren lesen saligheijdt in den heer
Wij scholtus en schepenen der justitie des Ampts Pelt, in den Lande van Luijck en graefschap Loon gelegen, doen conde en laeten weten bij dese aen die heer schout en schepenen van de Nieuwe Tonge, in den eijlande Overflaque, als ander die sulckx kan of mogte aengaen, dat volgens onse ampts pligte, ons teenemael is ongeoorloft van te condescenderen tot die versogde proclamatien, te meer, geattendeert, Godefridus van Baelen, wettigen vaeder ende mombaer van Anna van Baelen (uijt dien hoofde volgens onse landtswetten zijn consent en toestemminge vereijscht wordt) in het voorgenoomen houwelijck geensins heeft willen consenteren, en bij onsen genaedigen Bischop en Prince van Luijck, in sijne sijnode aldaer, voor beletsel heeft gestelt en voorgegeven, dat de ouders van Leonardus Driesen, om hunne begaene misdaeden publieckelijck sijn opgehangen geworden, het geene in vereijsde casien, voor de suijvere waerheijdt souden moeten verorderen
In oirconde deses hebben wij dese geauthentiseert en met onsen gewoonelijcken segel bekragtight
Actum Overpelt in judius extraordinaris hoc 17 Julij 1700 seventigh een
P. F. Mardaga, scholtus des Ampts Pelt
J. P. Mathijsen, scabinus
F. Brouwers, scabinus

Seer Edel heer
Alsoo Godefridum van Balen seer otmodelijck en met een seer grote eere van respct aen UE heer is versokende Anna Maria van Balen des supelians dochter hem gelive ter hant te stellen door UE heere sijne permissie oft authorotijt oft in den lasten vogen gelijck UE heer sal bliven op dat den supeliant door UE heere sijne arest sijne dochter mag bekomen midts nogtaens den supeliant offerert de gedaen costen aen UE heer inmodieert te betalen darom hope dat UE heer sal bliven dese Anna Maria van Balen te doen aresteren nog versoek den supeliant UE heer sal bliven met den brenger desen een clijn aentwoort te geven door UE heer eijgen handig getekent war mede den supeliant de eere heft
Van een onderdanigh respt te betonnen
Diet is het hantmerk Godefridum van Balen niet te konnen schrijven X

A. den Eedl
heere de heer aennemant Schaut en Rechter der nuwe tonge
No No nuwe tonge fra?o

Edelen heer
Alsoo in de jurititie van UE gearesert wesen eenen jongman met eene dochter den jong man genamt Leonarus Drisen de dochter met name Anna Maria van Balen om te tonnen hoe desen jongman van gedrach is sal UE heer uijtdrucken sijn vader en moeder is tusgen hemel en aerden aen eenen strop door den buel voor hunen verdinden loon schandelus ter geworg tot spigel en exsempel van de heel werelt en sijn gedrach seer klijn is ter conterarie eenen die men nompt eenen lans heer de rede hir van sal UE heer voor ogen stellen hoe dat hij dese dochter nu bij hem hebben gehandelt heft nogtans een van de eerste en beste famillien van lant hij heft dese dochter met alle schelm streeken van de werelt bedrogen heft har uijt het huijs van der vader en moeder met nog eenige gasten bij hem in het valen van den avont met gewalt wegh genomen en har sonder twijfel alles doen beloven wat hij van har begerde en nu is den vader en moeder gekomen en hebben desen dugenniet met nog eenige aendere quanten bedagvart volgens de wette voor den hogEedelen heer offical van Luijck om reden te geven in het recht bestande sij dese Anna van Balen wegh genomen hebben en nu sij dar eenige ongefonderde reden van gegeven hebben en sinden den quaden uijt die hun voor de hant stont door den rechter opgelijt gan sij door de ordonatie ten eenmael vluchbar maken om Loonghns dien komt dese schone familie te schadeleseren het welcke in alle landen en bij alle wetten verboden is ties een vaste wette alls wanner vader en moeder gehangen wesen en war van desen Leonardus Drisen eenen soon van is die ouders van de dochter gerechtig wesen den pant van den houwelijck te beletten volgens ordel van verschijde grote rechts gelerde het welcke UE heer sonder twijfel ock kenbar is ten terden is het klar en natoer dat men voor eenen rechter vant lant aen plijten is niet en magh gaen vluchten voor eer die centen? ten een mal uijtgedruckt is darom versoekt desen vader met een seer otmodig en grot respt hem te onderwerpen aen UE heere hune rechtverdihijdt te geliven verleenen dat door UE heere authorotijt mag gearestert ende in eene ceville arest genome woord en dese dochter Anna Maria van Balen die onder UE heer bevel teengen wordig is berustende om Loonghns dien komt het grot schandal voor te koomen van dese schonne en eerelijcke familie war op Godefridum van Balen als vader van Anna Maria van Balen is suppelerende

{01-07-1771]
HoogEedel heer??
Godefridem van Balen hem is vertonnend voor de handen van de eedele heere schouten en schepenen der justitie van het Lant van Ho?ien om met UE heere bevel dese dochter Anna Maria van Balen te arresteren in name van den suppeliant want men het niet en magh uijtdrucken hoe schandelus dese dochter gehandelt woort en onder het bevel van de Eedele magh bewart blijven tot als wanner den vader van dese arestant magh ter plaatse komen
Cauwelle den 1 julij 1771
War over den suppeliant diet is versokende met een seer grot en otmodig respcte
Godefridum van Balen inwonder van Cauwelle in het Lant van Luijck

A den Eedelen
Seer Eedelen heer de heer schout van de nuwe tonge in het Lant van flakee??
nuwe tonge??
Eijnde

[07-07-1771]
Leonardus Driesse, jongman, geboore en laast gewoond hebbende tot Overpelt, en Anna van Baalen, jonge dogter, geboore en laast gewoonde hebbende tot Coulille, beijde plaatsen in den Lande en jurisdictie des amps Pelt, Lande van Luijk, beijde thans alhier woonagtig, zijn van meeninge naar het eijndigen van hunne huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen.
Imande iets ten lasten deselve persoonen hebbende waar omme haar voorneemen niet behoorde te worde voltrokken addresseeren zig tijdig daar en zoo het behoort op peene van een eeuwig stilswijgen
Het 1e gebodt den 7e Julij 1771
2e do. den 14e do.
3e do. den 21e do.??

[01-09-1701]
Eedele Achtbaere Heeren
Op d??? aenkomste van Ued altoos aengenaeme en geeerde letteren van den 21 deses, hebben wij seffens doen betonden d??? eersaemen Godefridus van Baelen en Elisabeth Heeren, sijne huijsvrouwe, welcke heden den 27 Augsti. 1771 personelijck verschenen en gecompareert sijnde, nochmaels aen ons verklaert hebben dat sij noijt toe en stemmen, noch en consenteren dat hunne dochter Anna van Baelen haer ten houwelijck bestede met den gemelden Leonardus Driesen, soo en gelijck sij verklaeren bij dese daer in tegens op de alder kraghtigste forme doenelijck te protesteren gevende voor orden van hun dissentement dat sij noijt en sullen gedoogen dat hunne dochter sigh alienere met een persoon van de hoogste ijnomini of schandaleuse vlecke als is die van een jonckman wiens ouders door beuls handen in het publieck gepasseert sijn, niets doende dat haer dochter van dito Lenard Drisen soude bevrucht sijn, waert ontrent sij verklaeren dese te baeren vruchte te sullen accepteren, met verbintenisse van die in eer en deugt te sullen op voeden, soo dat wij promissis attentis die eere hebben UE achtbare te kennen te geven dat noijt bij ons gerichte noch bij onse Rooms pastoor in de kercke mogelijck is om die gevraegde proclamatie te doen, soo lange d??? ouders om dese swaere geallegeerde reden niet en desisteren aen hun gedaene inhibitie.
Naer reciproque toewensinge van alle bedenckelijcken segen aen UE achtbaere uijter hert geoffereert te hebben, hebben wij de eer ons met alle achtinge te noemen in oirconde deses hebbe dese eijgenhandigh ondertekent en met onsen ampts segel bekraghtigt
Actum in judius dato praescripto anno 1700 Septuagesima primo
P. F. Mardaga, praetor
J. P. Mathijsen, scabinus
Frederick Brouwers, scabinus

J. M. Clercx, secrets.??
De Md to. D. D. in?

[06-03-1771]
Extract uit ???t doopboek der Herformde Gemeente op de Joure
Johannes, zoon van Roelof Johannes en Jeltje Minies, egtel. op de Joure, is op de Joure gebooren den 16 Febr. en aldaar gedoopt den 6 Meert 1777.
Coll. Ca?e
Q. T.
J. B. van Loenen
Secr. op de Joure??

[16-07-1781]
Certificeere ik ondergeteekende gesworen clerq van de Oude Tonge dat Hendrik Esser en Adriana Vermeer hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den Raadhuijse alhier, op den 1e, 8e en 15e deeser zonder verhindering hebben gehadt, zulks deselve persoonen deesen aangaande in den huwelijken staat kunnen werden bevestigd. Actum Oude Tonge den 16e Julij 17 C. een en tagtig
J. Sterrenburg

[17-04-1801]
Ter secretarij van Stad aan ???t Haringvlied is aangeeving gedaan door Pieter Bouman, weduwnr. van Pieternella Donkersloot, geboren te Ooltgensplaat en woonende alhier, om te trouwen met Adriaantje Kattestaart, j. d., geboren en woonende in de N. Tonge, en verklaarde voor zig van weegens het vermogen den bruid te gehooren in de classis van zes gulden, welk regt ter secretarij van Stad aan ???t Haringvlied is voldaan
Actum Stad den 17 April 1801
G. Diepenhorst??

[13-04-1797]
ik Arij Sluijmer, geve order aan Andries Sluijmer om sig in Ondertrouw te Laaten aanteekenen met dingena hoggen woonende onder de Nieuwe Tonge
actum Oude Tonge den 13 April 1797
get. Arij Sluijmer

[11-09-1807]
Heden den 11e September 1807 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Bastiaan Buis, j. m., geb. en wonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, en Jacoba Legierse, j. d., geb. en wonende alhier. -
Zoo werd de secretaris van de Nieuwe Tonge verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien bij acte daarvan verslag te doen.
Actum Oude Tonge dato utsupra
Cs. Anemaet, gezw. Klerk

[26-05-1808]
Wij ondergeteekende Aren de Clerq, j. m., geboren te Heenvliet en woonende in de Nieuwe Tonge, en Maria Kattestaart, j. dr., gebooren en woonende in de Nieuwe Tonge, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeeving om in ondertrouw te worden opgenoomen
Nieuwe Tonge den 26e Meij 1800 en agt

[16-06-1808]
Jacob Noordijk, j. m., geboren te Suijdland en woonende te Oud Beijerland, en Baaltje Woutersdr Boeser, j. d., geboren en wonende in de Nieuwe Tonge, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeeving om in ondertrouw te worden opgenoomen
Nieuwe Tonge 16 Junij 1808
Jacob Noordijk
Baaltje Boeser

[17-06-1808]
Op huijden den 17 Junij 1808 zijn ter secretarie van Abbenbroek in wettigen ondertrouw opgenoomen de perzoonen van Johannis Overweel, j. m., geboore te Heenvliet en binnen ???t jaar gewoond hebbende te Zuijdland, en thans woonende in de Nieuwe Tonge, en Elisabeth Lieve, j. d., geboore en woonende te Abbenbroek
En vermits den bruijdegom te Nieuwe Tonge woonagtig is, soo werden commissarissen van huwelijkszaaken te Nieuwe Tonge verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruijdegom aldaar te doen affkondigen en naar het eijndigen van dien alhier ter secretarie van Abbenbroek bij acte verslag te doen
Actum dato als boven
Als secretaris
L. de Raadt

[07-07-1808]
Wij ondergeteekende Jelier van der Made, j. m., gebooren in de Oude Tonge, en Willemijna Oudzegel, j. dr., gebooren in Ooltgensplaat en bijde woonende in de Nieuwe Tonge, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in ondertrouw te worden opgenoomen. -
Nieuwe Tonge 7e Julij 1808. -
Jelier van der Maaden
Willemijna Oudzeegel

[13-08-1808]
Wij, wethouders der stad Rotterdam, certificeren, bij deze, dat, op heden, door ons in ondertrouw, zijn aengenomen Cornelis van Onselen, j. m., en Christina Bouwman, j. d., en dat zonder wettige verhindering de eerste huwlijks afkondiging van de gemelde personen zal geschieden op zondag den 14 van Augus. 1808, waer om wij het gemeente bestuur te Nieuwe Tong, of hunne gecommitteerden bij deze verzoeken, mede de drie huwlijks afkondigingen van meergemelde personen te laten geschieden, ten einde na ingekomen bewijs hier van dezelven door ons in den huwlijken staet alhier zouden kunnen werden bevestigd.
Rotterdam den 13 Augustus 1808
Ter ordonnantie van dezelven,
?, secr.??

[20-01-1809]
Heeden den 20e Januarij 1809 bij schout en scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Leendert Kievit, weduwenaar van Grietje Overdorp, geb. in de Oude, en wonende in de Nieuwe Tonge, met Jannetje Ewoutsdr Versluis, geb. en wonende onder deze jurisdictie.
Zoo word den secretaris van de Nieuwe Tonge verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den voorn. bruidegom aldaar te doen afkondigen, en na het einde van dien bij acte daar van verslag te doen. -
Actum Oude Tonge dato utsupra
Cs. Anemaet, gezw. klerk??

[23-02-1809]
Johannis Leendertse van Goudswaard, j. m., geboren en wonende onder de Oude Tonge, en Dina Arendze van Prooijen, wede. Joost van Bruijnisse, geboren te Ooltgensplaat en woonende in de Nieuwe Tonge, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeeving om in ondertrouw te worden opgenoomen. -
Nieuwe Tonge 23 Februarij 1809
Johannis Leendertz Goutswaart
Dit merk X door Dina van Prooijen zelve gesteld
Ons present
Cs. Noordijk
? van den Broek

[14-03-1809]
Dat de drie gewone huwelijks proclamatien van Johannis Gouswaard, j. m., geb. en wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Dina van Proijen, laatst wede. van Joost van Bruinisse, wonende in de Nieuwe Tonge, alhier onverhindert zijn afgelopen, certificeerd hiermeede de ondergeteekende gezwore klerk van de Oude Tonge. Heden den 14e van Lentemaand 1809. -
C. Anemaet, gezw. Klerk

[06-04-1809]
Heden den 6en van Grasmaand 1809 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Bart van der Velde, weduwenaar van Adriaantje Cornelisse de Vogel, woonende alhier, en Anthonia Kievit, j. d., gebooren in de Oude Tonge en woonende meede alhier. -
En naardien de bruid laast onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge woonachtig is geweest, zo werd den secretaris aldaar verzogt de gewoone huwelijks proclamtien wegens de voormelde bruid aldaar te doen afkondigen, en naar afloop van dien daar van bij acte verslag te doen. -
Herkingen datum als boven. -
J. Meijer, secs.

[07-04-1809]
Op heeden den 7e van Grasmaand 1809 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Crijn Buijs, j. m., geb. en wonende onder de Nieuwe Tonge, en Hendrina Buckens, wede. van Willem Waar, geb. te Oud Gastel en wonende binnen dezen dorpe.
Zoo word den secretaris van de Nieuwe Tonge verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom te laten gaan en bij het eindigen van dien daar van bij acte verslag te doen. -
Oude Tonge dato utsa.
C. Anemaet, gezw. klerk??

[10-04-1809]
Dat hunne gewone huwelijks proclamatien alhier onverhinderd hebben gehad Willem Huisman, j. m., gebn. en wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, met Elisabet Buijs, j. d., geb. en wonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, getuigd hier mede den ondergetekenden secretaris van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, den Bommel etca.
Actum Ooltgensplaat den 10 van Grasmaand 1809
H. W. Ferleman

[23-03-1809]
Wij ondergetekende bekenne met onze ondertekeninge voor schepenen van de N. Tonge op den 23 van Lentemaand in wettigen ondertrou zijn opgenomen de personen Willem Huijsman, geboren onder Den Bommel en wonende onder Den Bommel, en Leijzabeth Buijs, geboren en wonende onder de N. Tonge??
Daar van aangeving gedaan N. Tonge den 23 van Lentemaand 1809
Willem Huijsmans
Elizabeth Buijs

[12-04-1809]
Johannis Groenendijk heeft achtervolgens zekere beschreeve conditien uit de hand verkogt in dato den 12e van Grasmaand 1809 aan ten behoeve van Hendrik van Koolberge den wettigen eijgendom van twee gemeeten 224 roeden land leggende in de polder Duijvenwaard jurisdictie Nieuwe Tonge. -
Iemand eenig recht van naasting off eenig ander recht op het verkogte willende sustineeren zal gehouden zijn desselvs actie off pretensie staande de geboden ter secretarij alhier aan te geeven op peene van een eeuwig zwijgen
???t 1e gebod gepubl. den 16e van Grasmaand 1809
2e gebod gepubl. den 23 van Grasmaand 1809
3 gebod gepubl. den 30 van Grasmaand 1809
Zeg het voort.

[27-04-1809]
Wij ondergetekende bekenne dat wij voor schepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrou zijn opgenomen den 27 van Grasmaand 1809 Leendert van Engele, j. m., geboren te Poor(t)vliet en wonende onder Oudorp, en Johanna Barense, j. d, geboren te Zier(i)kzee en wonende onder N. Tonge
Daar van aangeving gedaan N. Tonge den 27 van Grasmaand
Leendert van Engele
Johanna Barense
1e gebod den -
2e gebod den -
3 gebod den -

[20-04-1809]
Wij ondergetekende bekenne den 20 van Grasmaand voor schepenen van de N. Tonge in wettigen ondertrou zijn opgenomen deze perzonen Adrieanus den Engelsman, weduwenaar Johanna Houtaar,, geboren te Melisand en wonende onder N. Tonge, met Matje Leeflang, j. d., geboren te Middelh. en wonende onder N. Tonge
Daar van aangeving gedaan den 20 van Grasmaand 1809
Deze hantmerken + + door beijde gesteld

[28-04-1809]
Heeden den 28e van Grasmaand 1809 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Henderik van Doorn, j. m., geb. in de Willemstad en wonende in de Nieuwe Tonge, met Tanna Kroon, j. d., geb. en wonende alhier.
Zoo wordt de secretaris van Nieuwe Tonge versogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na het eindigen daar van bij acte verslag te doen.
Oude Tonge dato utsa. -
C. Anemaet, gezw. Klerk

[04-05-1809]
Herbert Willemse Grootenboer, j. m., en Arentje Noordijk, weduwe van Bastiaan Vreeswijk, doen ter secretarij van de Nieuw Tonge aangeeving om in ondertrouw te worden opgenoomen
Nieuwe Tonge den 4 van Bloeijmaand 1809
Herbert W. Grootenboer
Arentje Noordijk

[17-05-1809]
Deeze gesuppleerd met een zegel van twee stuivers hier annex
Dat Leendert van Engelen, jongman, gebooren te Poortvliet en woonende onder Ouddorp, en Johanna Barense, jonge dogter, geboren te Zierickzee en wonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge hunne drie gewone huwelijks proclamatien op den dertigsten van Grasmaand en den zevenden en veertienden van Bloeimaand jongstleden ongehinderd hebben gehad, getuigd den ondergeteekenden secretaris van Ouddorp cum annexis in den lande van Westvoorne, heeden den zeventienden van Bloeimaand agttien honderd en negen
J. J. Grinwis Cz.

[31-08-1809]
Thomas Jz. Winkels, wedr. van Hendrina Schepers, geboren en wonende onder Sommelsdijk, en Maria Buijs, j. d., geboren en wonende onder de Nieuwe Tonge
Den 31 Aug. ondertrouw

[07-07-1809]
Wij ondergetekende bekenne voor schepenen van Nieuwe Tonge in wettigen ondertrou zijn opgenomen op den 7e van Hooijmaand 1809.
Daar van aangeving den 7 van Hooijmaand de perzonen Joh. Bilo, j. m., geboren te N. Tonge en wonende onder Sommelsdijk, met Marija Cornelia Stadse, j. d., geboren te Heugen en wonende onder Sommelsdijk??
JLBIJLO
Dit + handmerk gesteld door Marija Cornel(i)a Stadse

[02-09-1809]
Tomas Johannisz Winkels, wedr. van Hendrina Schepers, geb. en wonende onder Sommelsdijk, en Maria Buis, j. d., geb. en wonende onder deze jurisdictie -
Zijn v. -
Iemand i.
Als gerechtsbode
J. Houtaar
??
1e gebod den 2 van Herfstmaand 1809
2e gebod den 9 van Herfstmaand 1809
3e gebod den 16 van Herfstmaand 1809

[15-09-1809]
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand, No. 1. dienende tot inleggend en geannexeerd verzoek tot het laten gaan der huwelijks proclamatien van Adrianus Guddens, te Nieuwe Tonge, in dato den 15 vn. Herfstmaand 1809 -??
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Ooltgensplaat den 15n vn. Herfstmaand 1809
H. W. Ferleman
Secretaris

[15-09-1809]
Heden den 15n. van Herfstmaand 1809 voor schepenen van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etca. in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Adriaan Guddens, weduwenaar van Lena Verhulst, geb. te Halteren en wonende onder de Nieuwe Tonge, en Catharina Bastiaanse, j. d., geb. te Steenbergen en wonende onder deze jurisdictie.
Zoo word den secretaris van de Nieuwe Tonge verzogt de gewone huwelijks geboden, weegens den bruidegom, aldaar te doen afkondigen, en naar den afloop daar van bij acte verslag te doen. -
Ooltgensplaat den 15n. vn. Herfstmaand 1809.
H. W. Ferleman
secretaris??

[08-02-1810]
Joost van den Tol, j. m., geb. en wonende onder de Oude Tonge, en Jannetje Advocaat, j. d., geb. te Herkingen en wonende in de Nieuwe Tonge, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in ondertrouw te worden aangenomen
Nieuwe Tonge den 8e van Sprokkelmaand 1810.
Deze hand + merken zijn gesteld door Joost van den + Tol en Jannetje Advocaat
Mij present
J. Houtaar

[28-02-1810]
Dat hier hunne gewone huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad Joost van den Tol, j. m., geb. en wonende onder de Oude Tonge, en Jannetje Advocaat, j. d., geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, verklaart bij dezen de ondergetekende gezworen klerk van de Oude Tonge den 28 van Sprokkelmaand 1810. -
C. Anemaet

[01-02-1810]
Jerimeas van der Kreke, weduwenaar van Kornelia Fransman, geboren te Zierikzee en wonende onder deze jurisdictie, en Klaasje van Strien, jonge dochter, geboren te Sommelsdijk en mede onder deze jurisdictie woonachtig, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in wettigen ondertrouw te worden opgenomen.
Nieuwe Tonge den 1en van Sprokkelmaand 1810
Deze m(h)andmerken + + zijn gesteld door Jerimeas van der Kreke en Klaasje van Strien.
Ons present
J. Houtaar

[19-02-1810]
Dat de drie huwelijks proclamatien van Jeremias van de Kreeke en Klaasje van Strien alhier onverhindert zijn afgelopen, certificeerd de ondergeteekende gezwore klerk van de Oude Tonge.
Oude Tonge den 19e v. Sprokkelmaand 1810.-
C. Anemaet

[19-02-1810]
Dezen geschreven op een zegel van vijftien stuivers, de x verhoging daar ingerekend. -
Dat hunne gewone huwelijks proclamatien alhier onverhindert hebben gehad Jeremias van der Kreke, weduwenaar van Cornelia Fransman, geb. te Zierikzee, en Klaasje van Strien, j. d., geb. te Sommelsdijk en beide wonende onder de Nieuwe Tonge, getuigd hier mede den ondergetekenden secretaris van Adolphsland, dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca.
Actum Ooltgensplaat den 19 van Sprokkelmaand 1810
H. W. Ferleman

[06-02-1810]
Willem Nieuwland, j. m., geb. en wonende te Middelharnis, en Adriaantje Vreeswijk, j. d., geb. en wonende te Nieuwe Tonge, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in ondertrouw te worden aangenomen
Nieuwe Tonge den 6e van Sprokkelmd. 1810
Willem Nieuwland
Adrieaantje Vreeswijk

[01-03-1810]
Dat alhier hunne drie gewone huwelijks afkondigingen onverhinderd gehad hebben Willem Nieuwland, j. m., geboren en wonende te Middelharnis, en Adriaantje Vreeswijk, j. d., geboren en wonende in de Nieuwe Tonge, getuigd hiermeede den adjunct secretaris van Middelharnis heden den 1e van Lentemaand 1800 tien
L. Kolff van Oosterwijk

[12-07-1810]
Cornelis van der Kreeke, j. m., geb. te Zzee, laast gewoond hebbende onder de jurisdictie van de Nieuwe?? Tonge, en thans onder St. Adolphsland dat men noemt Ooltgenslaat, den Bommel etca. woonachtig, en Nijsje Oosterling, j. d., geb. te Stad aan ???t Haringvliet en wonende onder St. Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etca. voornt., doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in wettigen ondertrouw te worden opgenomen. -
Nieuwe Tonge den 12 van Hooimaand 1810. -
Dit handmerk + is gesteld door Cornelis van der Kreeke, en dit handmerk + is gesteld door Nijsje Oosterling.
Ons present
J. Lokker, J. Houtaar

[20-07-1810]
Gesuppleerd met een zegel a 2 stuivers. -
Marinus van der Jagt, weduwenaar van Johanna van der Veer, geboren te s??? Heerjansland en wonende op Den Bommel, en Sijbilla van der Waal, jonge dochter, geboren te Middelharnis en wonende in de Nieuwe Tonge, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in ondertrouw te worden op genomen. -
Nieuwe Tonge den 20 van Hooimaand 18 C en tien
Deze handmerken X X zijn gesteld door Marinus van der?? Jagt en Sijbilla van der Waal, ons present.
C. Noordijk, H. v. d. Broek

[30-07-1810]
Dat hunne gewone huwelijks proclamatien alhier onverhindert hebben gehad Kornelis van der Kreeke, j. m., gebn. te Zierikzee, met Nijsje Oosterling, j. d., gebn. te Stad aan ???t Haringvliet, en beide wonende onder de jurisdictie van Adolphsland, getuigd hier mede den ondergetekenden secretaris van Adolphsland dat men noemd Ooltgensplaat, Den Bommel etca. -
Actum Ooltgensplaat, 30 vn. Hooijmaand 1810
H. W. Ferleman??

[04-08-1810]
Heeden den 4e van Oogstmaand 1810 zijn voor schout en schepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Bastiaan Andries Schouwenaar, weduwenaar van Maatje Pietersze Baas, geboren te Oude Tonge en wonende in Craijenisse, en Celia Marinisse den Engelsman, j. d., geboren en laast gewoond hebbende te Nieuwe Tonge
Zoo werd den secretaris van de Nieuwe Tonge verzogt de drie gewone huwelijks geboden aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien daar van bij acte verslag te doen
Melissant datum als boven
Als secret. amptbewaarder
B. Kardux

[06-08-1810]
De tiende verh. is in ???t zegel berekend.
Dat hunne gewone huwelijks proclamatien alhier onverhindert hebben gehad Marinus van der Jagt, weduwenaar van Johanna van der Veer, gebn. tot ???s Heerjansland en wonende op Den Bommel, met Sebilla van der Waal, j. d., gebn. te Middelharnis en wonende in de Nieuwe Tonge, getuigt hier mede den ondergetekenden secretaris van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, den Bommel etca.
Actum Ooltgensplaat, den 6 van Oogstmaand
H.W. Ferleman

[06-08-1810]
Omslag-zegel, afgegeven den 17 van Oogstmaand 1807 door mij collecteur van het middel op klein-zegel te ?
Dit zegel dient tot geannexeerde certificaat tot het afkondigen de(r)?? huwelijks proclamatien van Jacob Vreeswijk en Pietertje Gouswaard in de N. Tonge, omgeslagen bij mij ondergeteekende te Oude Tonge den 6 v. Oogstmaand 1810
C. Anemaet??

[06-08-1810]
Heeden den 6e van Oogstmaand voor schepenen van Oude Tonge in ondertrouw opgenomen zijnde Jacob Vreeswijk, j. m., geboren en wonende in de Nieuwe Tonge, en Pietertje Gouswaard, j.d., geb. en wonende onder deeze jurisdictie. -
Zoo wordt den secretaris van de Nieuwe Tonge verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en naar den afloop daarvan bij acte verslag te doen.
Oude Tonge dato utsa.
C. Anemaet, gezw. klerk??

[01-09-1810]
Omslag-zegel, afgegeven den eerste van Herfstmd. 1810 door mij collecteur van het middel op het klein-zegel te ?
Dit zegel dient tot het annexse extract uit het trouw register te Sommelsdijk, bevattende den ondertrouw van Christoffel Akkermans met Margaretha Scheffers, omgeslagen bij mij ondergeteekende te Sommelsdijk den eersten van Herfstmaand 1810
P. Alderkerk. -

[31-08-1810]
Extract uit het trouw register te Sommelsdijk.
Op heeden den 31e van Oogstmaand 1810 zijn voor bailliuw en scheepenen van Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenomen Christoffel Arkemans, j. m., geb. te Gastel, laatst gewoond hebben onder de Nieuwe Tonge en thans woonachtig te Sommelsdijk, met Margaretha Scheffers, geb. van Baggen, in het departement de la Saarre, weduwe laatst van Matthijs Scheffers en daar bevorens van Johannis Hambroek, woonende meede te Sommelsdijk, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien, zoo al hier, als weegens den bruidegom, om in de Nieuwe Tonge hun in den huwelijken staat te laten bevestigen.
En ten oirconde geteekend, datum utsupra (was geteekend:) C. van Adrichem, Simon Kattestaart, S. A. de Moraaz (onderstond:) mij present secrets. (was getekend:) P. Alderkerk. -
Accordeert (voor extract:) met het voorsz. trouw register, bij mij secretaris van Sommelsdijk, heden den 1e van Herfsmaand 1810.
P. Alderkerk
Deeze omslagen met het annexse zeegel groot twee stuivers: in Sommelsdijk den 1e van Herfstmaand 1810
P. Alderkerk

[14-09-1810]
Johannis van den Broek, weduwenaar van Lena Vreeswijk, geboren en woonende in de Nieuwe Tonge, en Elisabeth de Blok, j. d., geboren in de Nieuwe Tonge en woonende onder deeze jurisdictie, doen ter secretarie van de Nieuwe (Tonge) aangeving om in ondertrouw te worden opgenomen
Nieuwe Tonge, den 14e van Herfstmd. 1810
Johannes van den Broek
Eliezabeth de Blok

[11-10-1810]
Klaas Visbeen, j. m., geb. en wonende alhier, en Kornelia Both, j. d., geb. te Dirksland en wonende onder deze jurisdictie, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in ondertrouw te worden opgenomen.
Nieuwe Tonge den 11 van Wijnmaand 1810. -??
Klaas Vijsbeen
Dit is het handmerk X van Cornelia Both
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ons present
C. Noordijk
Job Duijm
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??J. Houtaar

[15-11-1810]
Pieter Dekker, j. m., geb. onder Melissant en wonende onder Middelharnis, en Adriaantje van der Vliet, j. d., geb. en wonende onder deze jurisdictie, doen ter secretarij van de Nieuw Tonge aangeving om in ondertrouw te worden opgenomen
Nieuwe Tonge den 15e van Slagtmaand 1810. -
Pieter Dekker
Aderiaantie van der Vliet

[15-12-1810]
Hendrik Tromp, weduwenaar van Johanna Catharina van Doorn, geboren te Haamstede en wonende alhier, en Adriana Meijerus, weduwe van Cornelis Adrianusz Droger, geboren en wonende alhier, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in ondertrouw te worden opgenomen
Nieuwe Tonge den vijftienden van Wintermaand 1810. -
Hendrik Tromp
Adriana Meijerus

[25-12-1810]
Jan Martinus Wilbert, j. m., geb. te Leve in Oostvriesland en wonende alhier, en Maria Schrager, j. d., geb. Brouwershaven en mede alhier woonachtig, doen ter secretarij van de Nieuw Tonge aangeving om in ondertrouw te worden opgenomen.
Nieuwe Tonge 25en van Wintermaand 1810
J. M. Welbert
Dit handmerk + gesteld door M. Schragers

[31-01-1811]
Heden den 31e van Louwmaand 1811 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Johannis Bechthol, geboren in Sleitheim in het canton Schafhausen in Zwitzerland, laast weduwenaar van Geertruij Sweltens, woonende in de Nieuwe Tonge, en Jannetje Rijke, geboren in de (oude) Oude Tonge, weduwe van Willem van Kouteren, woonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaaghse huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd -
En naardien den bruidegom in de Nieuwe Tonge voornt. woonachtig is, zo werd den heer secretaris aldaar verzogt de gewone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen, en naar den afloop daarvan bij acte verslag te doen -
Herkingen datum als boven. -
In kennisse van mij
J. Meijer, secrets.

[07-02-1811]
Heeden den 7 Februarij 1811 zijn voor schout en scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van der Sluijs, j. m., geboren te Dirksland en woonende onder de Nieuwe Tonge, en Anna Cornelisdr Zaaijer, j. d. te Dirksland en woonende onder Melissant
Zoo word den secretaris van de Nieuwe Tonge verzogt de gewoone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen en na den afloop daar van verslag te doen.
Melisst. dat. utsa.
C. Ripping Gz., secrets.

[28-02-1811]
Willem de Gast, wedr. van Jannetje Kaslander, geb. te Oude Tonge, en Grietje Legers, wede. van Olivier Jacobs, geb. te Nieuwe Tonge en beide alhier woonachtig, doen ter secretarij van de Nieuwe Tonge aangeving om in ondertrouw te worden opgenomen. -
Nieuwe Tonge den 28 Februarij 1811
Willem de Gaast
Grietje Leegers