Oude Tonge - Nederduits Gereformeerde Gemeente : Trouwen 1602-1625

Nederduits Gereformeerde Gemeente te Oude Tonge trouwen 1602-1625
Namen derghenen welc haer in den Huwelijcken staet begeven hebben tsedert den jare 1602
Februarij den 2 hebben sich inden huwelijcken staet bevestichthen laeten Pieter Andries, j.g. uten Somwijldijc, met Elisabeth Lenaerts, j.d. uten de Stadt, woonachtich op den gront van d???Oude Tonghe.??
Martius den 10 sijn inden huwelijcken staet bevestigt Aert Pietersen, wedew.aar van ? Cornelis, met Jacquemine, j.d. van Piershil.
Doch haer ondertrouw hebben sij te Poortvlijt gedaen.??
Den 30 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Isebrant Arensen, wedenaer van Maeijken Cornelis, met Lijnken Heijndricx, beijde woonende in Doude Tonghe.
Junius den 11 hebben sich inden huwelijcken staet begheven David Arnoldi Timmerman van Brussel, wonende in D???oude Tonghe, met Elisabeth Jans van Arendonc, wonende tot Dordrecht.
Augustus den 31 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Adriaen Dirx, ute dito ter van Gorcum, met Dinghenken Jans van Schipluijden, beijde wonende op den gront van Doude Tonghe.
Ghetuijghen waeren Jan Jastersen ende Anthonis Crijnsen.
September ??den 29 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Aert Pietersen, wedewaer van Jacquemine IJsurlem, met Maeijken Lenaerts vanden Ouden Bosch, weduwe van Gillis Teunissen, beijde wonende in Doude Tonghe.
Ghetuijghen waeren Marinis Meertensen met Anteijken Crijns, beijde wonende in Doude Tonghe.
October den 5 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Pieter Leendertsen van Wouwe in Brabant, met Maeijken Thijs van Halter in Brabant.
Ghetuijghen waren Jacob Sijmense met Ariaenken Jaspers, beijde wonende in Doude Tonghe.
November den 9 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Cornelis Witte, geboren in Diercslant, wonachtich aldaer, wedewaer van Leenken Leenderts, met Heijlken Jobs, jonge dochter, van geboorte tot Doude Tonghe, wonachtich aldaer.
Den 23 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Pieter Pietersz wt de Plate, j.g., met Maeijken Cornelis, j.d. van Steenberghen, beijde wonende in Doude Tonghe.
Getuijghen waeren Pieter Willemsz, ??de halve broeder des jongmans, en Pieter Jacobs, beijde wonende inde Plate, met Beliken Bastiaens in plaetse vande moeder, Maeijken Jans en Maeijken Willems.
Anno 1603
Januarius den 3 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Heijndric Jansen, j.g. van Dreen bij Grol, met Neelken Marinis, j.d. van Middelharnis, beijde wonende in Doude Tonghe.
Den 12 hebben sich in den huwelijcken staet begheven Jan Claessen Verstraeten van der Veer, woonachtich op ???s Meertensdijck, j.g., met Janneken Sijmons, weduwe van Pieter Jansz van ???s Meertens dijc, wonende in Doude Tonghe.
Ghetuijghen waeren Willem Sijmons, Bouwen Lowijs, Janneken Besmans.
Martius den 16 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Jacob Crispersen, weduwer van Nelleken Hubreghts, met Janneken Jans, weduwe van Matheeus Matthijs, beijde woonende in Doude Tonghe.
Den 20 hebben sich tot den huwelijcken staet begheven Jan Cornelis Metselaer met Lene Jans de Reuse, in presentie vanden kerckenraet, doch also Jan Cornelis een litmaet onser kercken, wil het gheweest hebbende, tot den wederdooperen was ghehoort, soo ist dat de selve kerckenraet op alle manieren ghesocht heeft het selve te verhinderen, eensdeels omdat Lene Jans de Reuse een litmaet onser gemeente was, andersins en vermits het huwelijc, omdat ??scheijden andere oorsaecken niet raetsaem en scheen, doch alsoo sij beijde betuijghden het malkanderen vastelijck belooft te sijn en van dat selvighe voornemen niet te brenghen en waeren, daerenboven, de voornoemde Jan seijde geen goet genoeghen inde leere der wederdooperen te hebben, voor n huwlijc int het doopen ende echtluijden etc , en sich wederom te willen begheven tot het ghehoor van godes woort, soo ist dat men haer het voorstellen der kerckgheboden heeft toeghelaeten.
Den 22 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Cornelis Andries, van geboorte wt de Plaete, weduwer van Dircxken Jobs, met Pieternelle Betsmans, jonge dochter, beijde wonende inde Oude Tonge.
Ghetuijghe Betsman Cornelis
Den 22 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Dirc Dircxsen van Dotecum, weduwer van Maijken Michiels, met Tanneken Dircx van Gorcum, weduwe van Willem Simons, beijde wonende in de O. Tong.
Aprilis den 13 hebben sich inden huwelijcke staet begheven Cornelis Nannincx van Stolc, wonende inde O. Tonghe, met Neelken Floris, jonge dochter van Aelblas, wonende inde Oude Tonghe.
Getuijghen des bruijdegoms waeren Aelken Cornelis, sijn moeder.
Den 26 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Stoffel Crispersen, weduwer, met Grietken Frans, j.d., geboren wt sticht van huuser, wonende in Nieu Beijerlant.??
Maius den 30 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Dirck Crijnsen, van geboorte tot Spijkenisse, wonende inde O.T, weduwer van Machel Arens, met Janneken Dirx, j.d. tot Doude Tonghe.
Getuijghen Anthonis Crijnsen en Lisbeth Dircx.
Augustus den 7 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Jan Pietersen Metselaer, ioncghesel van Moerkercke in Mijns Heeren lant, met Janneken Willems, weduwe van Jan Cornelis Braber, beijde wonende op de gront vande Oude Tonghe.
Ghetuijge Ariaen Pietersen, broeder des bruijdegoms.
September den 6 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Meerten Willems, weduwer van Janneken Willems van Yperen in Vlaenderen, met Leunken Jobs, van gheboorte tot de Oude Tonghe, beijde woonachtich aldaer. ??
Den 20 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jacob Pietersen van Willemskercke buijten den Neuse in Vlaenderen, j.g., met Arenken Jacobs, j.d., wonende O. Tonghe, beijde wonachtich aldaer.
Ghetuijghen waeren Barent Pietersen, Heijndrick Bastiaens, Cornelis Jacobs Jaspe
Den 23 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Simon Lenaerts, weduwer van Dinghenken Claes, met Leunken Fitters, weduwe van Jacob Ymans, van gheboorte van Steenberghen, wonende op den gront vande O. Tonge.
November den 21 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Wouter Anthonis vanden Ouden Bosch, weduwer van Janneken Simons, wonende onder den Bommel, met Leenken Jacobs, jonghe dochter van gheboorte tot de Plaete.
Ao 1604
Januarius den 17 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Berent Pietersen van Steijn, woonende inde Oude Tonghe, j.g., met Harentken Marinis, van geboorte wt Doude Tonghe, j.d.
De ??vader der bruijt Marinis Aliaeus, Hans Pietersen Visser, Willem Gerits, Neelken Jacobs.
Den 29 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Heijndric Bastiaensen van Rijnen wt sticht van Utert, wonende inde Oude Tonghe, Leunken Lenaerts, van geboorte wt Dreijser in Duijvelant.
Getuijghen Jan Heijndricx, Willem Gerits, Neelken Jacobs, Maijken Teune
Februarius den 7 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Jan Pieterse, j.g. van Heeftaeij in Vlaenderen, met Ariaenken Jaspers van Steenberghen, beijde wonende inde Oude Tonghe.
Aprilis den ii hebben sich inden huwelijcken staet begheven Mathijs Philips van Herkinghe, woonende inde Oude Tonghe, weduwer van Zaerken Jans, met Jannekken Betsmans tot de Oude Tonghe.
Den ii hebben sich inden huwelijcken staet begheven Jan Jansen vander Velde, weduwer van Neelken Cornelis, geboren en woonachtich inde Oude Tonghe, met Apoleunken Cornelis, jonghe dochter, van geboorte inde O. Tonghe, woonachtich ooc aldaer.
Hebben bij ons drij sondaegschse geboden ghehadt Theunis Pleunen, wonachtich in Doude Tonghe en Dircken Ariaens van Rijsoort.
Maius??
Den i Meij hebben sich inden huwelijcken staet begheven Lenaert Goossens, van geboorte tot de Oude Tonghe, met Wijnken Wijns, van geboorte tot de Nieuwe Tonghe, woonende aldaer.
Den 30 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Anthonis Crijnsen, wed. wt de Oude Tonghe, met Maijken Jacobse, jonghe dochter van Sevenberghen.
Getuijghen waeren Ariaenken Jacobs, de bruijts suster ende Leentken Marijnis.
Junius den 26 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Job Cornelis, wonende inde Oude Tonghe, met Grietken Goverts dochter, weduwe van wegens Joncker Hughes Metselaer, wonende in het Oostende.
September den 18 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Pieter Arensen Fourma, geboren van Aelst in Vlaenderen, nu woonachtich onder de Nieuwe Tonghe, met Neelken Anthonis van Schoonwoert in Hollant geleghen, wonende inde OudeTonghe.
Ghetuijghen waeren des bruijdegoms Jan Jacobs int gasthuijs, des bruijts, Marinis Engels, Anneken Hubrechts.??
October den 2 hebben sich inden huwelijcken staet begheven Cornelis Joosten, van geboorte tot Oude Tonghe, j.g., met Adriaenken Geeradts, jonghe dochter, geboren vande Oude Tonghe.
Getuijghen des bruijdegoms Bestman Cornelis, der bruijt Geerit Ariaensen.
Den 24 October hebben sich inden huwelijcken staet begheven Willem Geertsen, geboren tot Doude Tonghe, met Neelken Ghijsbrechts, weduwe van Aert Hughe, wonende in Doude Tonghe.
Getuijghen des bruijdegoms waeren Jan Heijndricx en Jan Jansen, des bruijts Beleken Bastiaens. Dese geboden sijn naer het eerste ghebot verhindert gheworden.
Den 30 October hebben sich inden huwelijcken staet begheven Abraham Wesselsen, geboren van Swarte Wael, wonende inde Oude Tonghe, weduwer van Weijnken Ghijsbrechts, met Janneken Jans, weduwe van Geerit Wouterse, wonachtich inde Oude Tonghe.
Ghetuijghen waren Cornelis Arensen met Mareken Jans, des bruijts suster.
November
Den 27 Novemb. sijn bij mij verschenen om hen ten houwelijck te begeven (geboden d???Oude Tonge) Willem Pietersz, wewenaer van Barbel Jans, jonghe dochter wt Flaenderen, met Maetgen Toenijs, jonge dochter wt Dircksland, beijde wonende inde Oude Tonge.
Getuige des bruidigoms was Pieter Toenijs, des bruijts broeder, des bruijts getuige was Aerentgen Henricksz, wonende inde Oude Tonge.
Op den selven dach sijn verschenen om hen ten houwelijck te begeven Willem Geertsz, geboren tot d???Oude Tonge, met Jannetgen Maerijnis, j.d. van Nassen in Brabant, heden wonende in d???Oude Tonge.
Getuigen des bruidigoms waeren Jan Henricksz ende Cornelijs Toenijs, des bruijts Lijsbet Geertsen ende Neeltgen Jacobsz.
December
Den 18 Decemb. is voor mij verschenen om hen ten houwelijck te begeven Cornelijs Arensz, gebooren wt Heenvliet, wewenaer van Loentgen Jansz., sijn getuige was Jan Jansen, met Jannetgen Toenijs, weduwe van Jan Claesz van Herkingen, wonende inde Oude Tonge, getuige was Dimme Toenijsz, haer suster, met Loentgen Cornelijsz.??
Annus 1605 incipit
In Januario
Den sesten Januarij sijn bij mij verschenen om hen ten houwelijk te begeven Jan Aerentsz van Heenvliet, wonachtich in Sommerdijck, met Jannetgen Dircksz, weduwe van Dirck Crijnssen, wonende inde Oude Tonge.
Getuigen des bruidigoms waren Cornelijs Aerentsz ende Aege Arensen, des bruijts getuige was Luenijs Jacobsz.
In Februario
Den vijftien sijn gecomen om hen ten houwelijk te begeven Jan Cornelijsz, iongman., wonende inde Oude Tonge, getuige was Claes Willemsz, wonende inde Oude Tonge, met Jannetgen Cornelijsz, weduwe van Cornelijsz Waddese, wonende inde Oude Tonge, getuige was Job Bastiaensz, Balliou van d???Oude Tonge.
Den vijftien sijn noch ooc gecomen Govert Cens vande Graeff, wewenaer van Lijsken Gerrijtse, wonende inde Ou??? Tonge, getuige was Cornelijs Claessen met Maeiken Cornelijs van Boesecom int lant van Buren, weduwe van Berent Luibensz, getuige was Dingen Toenis, wonende inde Ou??? Tonge.
Den 19 sijn ondertrout Aert Teunijsz van Workum, weduwaer van Jannetgen Aerentsz, met Ariaentgen Michielsz, j.d. wt Brabant, beide wonende inde Oude Tonge, getuige was Marinus Jansz.
In Novembris
Den 5 Toenisz Janssen de Vlaeming, weduwaer van Lijnken Ariaensz, geboren van Hulst in Flaenderen, wonende ind??? Ou??? Tonge, met Digna Toenisz, geboren ind???Ou???Tonge, weduwe van Willem Willemsz, wonende ind???Ou???Tonge, getuigen waeren Jan Janssen Trommelslaeger ende Cornelijsz Arensz, Jannetge Toenijs en Belijke Bastiaensz.
Den 5 Gabriel Gabriels van Oolkens Plaet, weduwaer van Lijntgen N., wonende ind???Ou???Tonge, met Jannetgen Willems, j.d. van Oolkens Plaet, wonende in d???Ou???Tonge, getuigen waeren Willem Willemsz, haer vaeder, ende Cline Iemants, haer moeder, ende Loenisz Pietersz Schipper.
Anno 1606
April
Den 6 April is sijn bij mij verschenen Claes Willemsz, jongman vande Plaete, wonende ind???Oude Tonge, met Loentge Witte, ionged. vand???Ou???Tonge, wonende alhijr, getuigen aen Claes sijde waeren Clijne Iemants, aen de sijde van de dochter waeren Witte Gillis, Marten Lenartsz, Aert Cornelijs, Madleenke Gabriels, Annetje Wittes.??
Junij
Den 16 Junij sijn bij mij verschenen ten ende haere geboden mochten geproclameert worden Gijsbrecht Willemsz vande Plaete, getuigen waeren Willem Jacobs, Lenart Arens, met Lijntgen Henricx van Middelharnisse, weduwe van Isbrant Arensz, getuigen waeren Arentije Jacobs, Tanneken Bauwijns, Jannetjen Cornelis.
Julius
Den 1 Julij sijn bij mij verschenen om hen ten houwelijk te begeven Jan Lowijs, geb. j.m. van Middelburg, getuigen waren Lowijs vaeder, Daniel Maring, Pieter Lauszen, Huig Toenis, met Jannetge Stevens wt Flaenderen, weduwe van Imant Toenis. Maetgen Bastiaens, bette Ariaensen waeren getuigen.
Den 8 Julij sijn gecompareert om hen ten houwelijcken staet te begeven Borcht Hubrechts, j.m. wt Oolkgens Plaet, wiens getuige was Maetgen Borcht, moeder, met Leenart Borchts, broeder, met Magdalena Gabriels, j.d. wt Ooltgens Plaet, getuigen waeren Gabriel Gabriels, broeder, met Maetgen Leunis.
Augustus den 19 quamen om hen ten houwelijck te begeven Lenart Arens met Leentjen Cornelis, getuigen des bruidigoms waeren Arien Leenarts, vaeder, Jacob Piers, Claes Arens, Huig Teunis, des bruijts Maetgen Witte, moeder, Lijntgen Cornelis, Annetge Pieters, Teuntge Pieters.
September
Den 2 Septembris sijn voor mij verschenen om hen ten houwelijken staete te begeven Philips Hadderse, jongman van Oostvoorn, met Leuntgen Goverts, jonge dochter vande Stat, beide wonende ind???Oude Tonge, doch Philips heeft attestatie gebrocht van schout ende schepenen van Oostvoorn dat hij met niemant diet aengaenden niet uitstaen hadden.??
Den 16 Septemb. was verschenen Cornelis Jacobs, jongman van Dirxlant, wonende inde Oude Tonge, Merten Pieters, Huig Toenis sijn getuigen, met Annetgen Huibreghts wt de Huven in Brabant, mede wonende ind???Oude Tonge, haer getuigen waeren Leuntgen Toenis, Aeltgen Henrix.
Den 23 verschenen om hen ten houwelijk te begeven Jan Cornelis Metselaer van Gorcum, weduwaer van Lene de Reuse, met Aechien Jacobs, weduwe van Maring Paschiers, beide wonende in d???Oude Tonge. Getuige was Maete Witte.
Den 30 sijn verschenen Willem Jacobs, j.g. wt de Lege gesten in Hollant, getuigen waeren Dominicq Jobs, Michiel Jans, Jan Aerens, met Aechien Cornelis, j.d. van Gaere, getuige was Leentge Loenijs.??
Item Joost Jans, wewenaer van Dine Piers, met Cline Iemants, weduwe van Willem Willems.
Ao 1607
Januarius
Den 6 sijn bij mij verschenen om hen totten houwelijken staet te begeven Willem Jacobs, van geboorte wt de Oude Tonge ende wonende aldaer, getuigen waeren Maeken Rocus, moeder, ende Daniel Maring, met Neeltgen Jacobs, j.d. wt Dirxlandt, getuigen waeren Jacoba Crijnijs vander Ham, Jan Pieters, Teuntge Pieters.
Den 27 Januarij sijn bij mij verschenen om hen ten houwelijken staet te begeven Jan Jelijs, j.m. wt d???Oude Tonge, wonende aldaer, met Neeltgen Gijsberts vand???Oude Tonge, weduwe van Aert Huige, getuigen aens bruidigoms sijde waeren Pieter Willems, Willem Jobs, Daniel Maring, aens bruits sijde Aerentge Jelijs, Cuijntge Jans, Beleken Bastiaense.
Februarius
Den 3 sijn gecomen om ondertrout te worden Jacob Pierijs, jongman, geboren int landt vander Goes van Baerdorp, getuigen waeren Crijn Jacobs, Lenart Pieterse, Jan Jansen vander Velden, met Lijsbet Jacobs, j.d.,gebooren ind???Oude Tonge, wonende beide alhijr, getuigen waeren Harntge Pieters, Teuntge Pieters.
Anno 1608
October
Den 12 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Arie Jansen, jonckman van de Plaete, met Toentge Pieters, jonge dochter inde Oude Tonge.
Den 12 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Pieter Ariensen, jonckman, met Dingene Jans, jonge dochter, beijde ind???Oude Tonge.
Den 26 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Job Hugen Danicke, jonckman van Dordrecht, met Geesken ?eggen, jonge dochter van Goch, beijde in Doude Tonge.
Den 26 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Cornelis Marinis van Bastijnge met Catelijne Abrahams van Casant, beijde woonachtich inde Oude Tonge.
Den 26 sijn gecompareert om hen inden huwelijcken staet te begeeven Joris Jorissen, j.g. van de Nieuwe Tonge, met Lijsbeth Claes, weduwe van Jan Remmisse van Noortgouwe.
November
Den 2 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jan Jacobsen van Ammertjers Zoulichem, met Berbel Pieters, weduwe van Cornelijs Stevens, beijde in Doude Tonge.
Den 9 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Willem Janssen, jongesel, van geboorte wt Plaetse lant, met Perina Adriaens, weduwe van Luenis Adriaens.
December
Den 7 sijn gecomen om ondertrout te worden Leendert Pietersen, j.g. vande Nieuwe Tonge, met Maijken Dimmes, j. dochter van Goeree, getuijge van den bruijdegom Job Dimmes ende van de bruijt Neeltgen Cornelisse ??
Martius 1609
Den 2 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jan Lauwerisen, weduwnaer van Janneken Jaspers, woonende inde O. Tonge, met Pietertgen Pieters Radesteijn, j.d., woonende oock inde O. Tonge.
Den 8 sijn gecomen om getrout te worden Cornelis Tonissen, jongesel van Sommerdijck, met Claertgen Barents, weduwe van Dordrecht.
Den 31 Meij hebben sich inden huwelijcken staet begeven Gerrit Heijndricksen, weduwnaer van Maijken Claes, met Loentgen Cornelis, jonge dochter vander Toolen.
April
Den 4 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Cornelis Jansen, weduwnaer van Ariaentgen Jans wt het lant van der Goes, met Elisbeth IJemants, j.d. wt Doude Tonge, getuijgen waeren des bruijdegoms Jan Lauwerissen, des bruijts Maijken Jans
Junius
Den 13 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jacob Aertsen, jonckman wt Dirxlant, met Ariaentgen Heijndrickx, jonge dochter van Swijndrech, getuijge Gillis Pietersen Coolman.
Julius
Den 19 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Marinnis Aertsen, weduwenaer van Jobken Cornelis, woonende onder de Oude Tonge, met Lintgen Lievens, weduwe van Marten Jansen, woonende mede onder Oude Tonge, getuijgen waeren des bruijdegoms Cornelis Aertsen, des bruijts Jacob Lievensen.
Augustus
Den 8 Augustus anno 1609 sijn gecomen om ondertrout te worden Steven Aertsen van Oosterhout met ??Toontgen Jans, j. dochter van O. Tonge, getuijge vanden bruijdegom Jan Heijndricksen, van bruijt Toontgen Francken.
October
Den 3 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Bastiaen Dirxksen van de Stadt, jonckgesel, met Martgen Jans wt het Oude Tongsche lant, getuijge Metgen Bastiaens van de bruijdegom, ende van de bruijt Jan Tonisen.
November
Den 15 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Gerrit Gerritsen van Lochum, met Crijntgen Iemants, jonge dochter wt het lant vander Toolen, getuijgen Cornelis Andriesen van de bruijdegom, van de bruijt Lijsbeth Jansen.
December
Den 20 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Corstiaen Jacobsen, jonckgesel wt het Oude Tongsche lant, met Seelitgen Gisbrechs, jonge dochter, mede wt het lant vande Oude Tonge, getuijgen zijn geweest de moeders van wedersijden.??
Anno 1610 14 Februarij ??
Den 14 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Leendert Sijmonsen, jonckgesel van Wou, met Grietgen Jacobs, jonge dochter van de Oude Tonge, getuijgen was des bruijdigoms Sijmon Leendertsen, zijn vader, des bruijts Lintgen Pietersen.??
Aprilis
Den 18 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Cornelis Cornelissen, jongesel wt het Oudetongsche lant, met Arentgen Adriaens, jonge dochter wt den Corendijck, getuijgen des bruijdegoms was zijn vader Cornelis Thonissen, Pieter Marinnissen, van de bruijt Jobken Arents ende Janneken Marinis.
Meije
Den 30 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jan Heijndricksen, jonckgesel van Dircxlant, met Lijsbeth Leendert,jonge dochter van de Oude Tonge, getuijgen des bruijdigoms Arij Leendertsen ende Cornelis Jans, des bruijts Janneken IJemants met - ??
Ditto hebben sich inden huwelijcken staet begeven Ariaen Marinnissen Steenlant, jonckgesel van Poortvliet, met Lintgen Gillis van Middelburg, jonge dochter, getuijgen des bruijdigoms Willem Pietersen, Marinnis Theusen, des bruijts Susanna Gillis, Clincktgen Pieters.??
Junnius
Den 20 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jacob Cornelissen, weduwenaer wt het Oudetongsche lant, met Neltgen Jans, weduwe, mede wt het Oudetongschelant, getuijgen des bruijdegoms Marinnis Aertsen, des bruijts Lintgen Lievens met Janneken Jans.
Julius
Den 11 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Marijnis Marcussen, weduwenaer van Steenbergen, met Crijntgen Marijnis, jonge dochter van de Oude Tonge, getuijgenBarent Pieters, des bruijts Dimmetgen Cornelis, Lijsbeth Faes ende Harentgen Marijnis.
Den 2 kersdach wesende 26 December hebben sich inden huwelijcken staet begeven Elias Fasen met Maijken Rocus, weduwe van Jan Cornelisen.
Anno 1611
Den 16 Januarij hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jacob Willemsen van Aken, jonckgesel, met Arentgen Heijndricx, jongedochter, beide woonende inde Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Job Willemsen ende Jacob Claesen, des bruijts Martgen Willems met Martgen Marinis.
Jan Jacobsen, geboren van Amsterdam, schoolmeester inde Oude Tonge, weduwenaer van Madaleentgien Andries, met Jaquemintgien Jans, jonge dochter uijt de Plaet, getuijgen des bruijdegoms Job Huijgensz, des bruijts Adriaen Jansz, haer broeder, met zijn huisvrouw Thoentgien Pieters.
April
Den 10 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jan Francken, jonckman, met Grietgie Cornelis, jonge dochter, beijde uijt Doude Tonge, getuijgen des brudegoms Thonis Crijnsen, des bruijts Theunken Francken ende haer swager Jan Cornelis.
Anno 1611
Den 16 April hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jasper Claes, jonckgesel, met Achie Marijnis, jonge dochter, beijde uijt Doude Tonge, getuijgen des bruijdigoms Job Willems ende Cornelis Claesen, des bruijts Dingene Cornelis met Barbartgien Claes.
Den 23 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Maerten Leendertsen met Maijken Jans, beijde uijt Doude Tonge, getuijgen des brudegoms Franck Marijnisz met Cornelis Leendertsen, des bruijts ??Crijntgien, haer suster, ende Commertgie Betsmans.
Ditto sijn verschenen om inden huwelijcken staet bevesticht te worden Adam Cornelisen, jonckgesel van Meggelen, met Aefgie Thonis, jonge dochter vande O. Tonge, getuijgen des brudegoms Commer Huijgen met Jan Jansen, des bruijts Willem Pietersen, Lintgen Pieters ende Madeleentgen Gillis.
Den 1 Meij hebben sich inden huwelijcken staet begeven Kommer Huijgen, jonckman uijt Doude Tonge, met Clincktgie Pieters, jonge dochter uijt Dircxlant, getuijgen des bruijdegoms Adam Cornelis ende Jacob Jansen, des bruijts Leentgen Marijnis ende Aefgie Thoonis.??
Den 15 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Willem Jacobs, weduwenaer van Neeltgen Jacobs, met Janneken Stevens, weduwe van Pieter Leendertsz, beijde uijt Doude Tonge, getuijgen Paul Heijndricxsen met Janneken Bestmans.
Dito hebben sich inden huwelijcken staet begeven Michiel Marijnissen, weduwenaer van Maijken Pieters uijt tlant vander Goes, met Maijken Adriaens uijt Hulster Ambagt, weduwe van Bastiaen van der Schooren, getuijgen Anthonis Crijnsen ende Jan Jacobsen, schoolmeester.
Den 22 hebben sich in den huwelijcken staet laten bevestigen Marcus Marijnissen, jonckman van der Tholen, woonachtich inde Oude Tonge, met Neeltgen Jacobs, jonge dochter van Nieuwer Kercke.
Maijus 29
Sijmon Marijnissen, jonckman van Poortvliet, met Maijken Jillis, weduwe van Adriaen Willemsz uijt Doude Tonge, getuijgen Pieter Jansen, Jan Jansen, Marijnis Marijnissen ende Anneken Hubregs.
Junius
Den 5 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Daniel Marijnissen, jonckman uijt Doude Tonge, met Maijke Adriaens, jonge dochter van der Goes, getuijgen des bruijdegoms Tanneken Andries, zijn moeder, Hans Adriaensz, des bruijts Anneken Willems ende Willemken Willems.
Julius
Den 17 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Jan Claesen, jonckman uijt Sommeldick, met Commertgie Betsmans, jonge dochter uijt Doude Tonge, getuijgen des brudegoms Willem Betsmans ende Pouwels Claesen, des bruijts Neltgen Cornelis met Maijken Claes.
Den 17 hebben sich noch inden huwelijcken staet laten bevestigen Franck Marijnissen, jonckgesel van Vosmaer, met Janneken Adriaens van Melesant, getuijgen des brudegoms Gillis Coolman, Tonis Adriaensz, des bruijts Theuntgen Marcus ende Lintgen Marijnis.
Den 17 hebben haer noch inden huwelijcken staet begeven Maerten Heijndricsz, jonckman van Rockanje, met Lintgie Michiels, jonge dochter van Vlissinge, getuijgen des brudegoms Claes Jansz Smit ende Cornelis Fransen, des bruijts Leuntgen Leenderts met Madaleentgie Gillis.
Den 31 hebben haer inden huwelijcken staet begeven Cornelis Crijns Pau, weduwenaer van Dooritgie Claes, woonende int lant van Middelharnis, met Neeltgien Cornelis, weduwe van Rocus Bastiaens, woonende int Oudetongschelant, getuijgen des brudegoms Gillis Lievensz, des bruijts Trutgen Gabriels.
Octobr
Den 2 hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigen Thonis Crijnsen, weduwenaer van Maijken Jacobs, met Janneken Goosens, weduwe van Jacob Crispensz, getuijgen Lendert Goosensz ende Joosintgen Waterloos.
Den 23 hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Thonisz, jonckman van de Oude Tonge, met Neltgen Gerrits, jonge dochter van Brouwers haven, getuijgen des brudegoms Jan Gerritsz met Adriaen Fasen, des bruijts Lijsbeth Faes met Dingnie Jacobs.
Den 29 Julij Ao 1612 hebben zich inden huwelijcken staet laten bevestigen Jan Matthijsz, jonckman, van geboorte van Outbeijerlant, met Pietertgien Arens, jonge dochter, van geboorte van Westmaes, getuijge des bruijdegoms ende des bruijts Jan Gerritsen.??
Augustus
Den 5 hebben haer inden huwelijcken staet begeven Cornelis Woutersz, weduwenaer van Grietgien Jans, van geboorte van Sommeldijc, met Arentgen Willems, jonge dochter uijt het Plaetselant, getuijgen des brudegoms Joos Jansen, haer oom, ende Gabriel Gabrielsz, des bruijts Anneken Willems ende Willemtgen Willems.
Ditto hebben haer inden echten staet laten bevestigen Pieter Jacobsz, jongesel, van geboorte van den Corendijc, met Jaepien Pleunen, jonge dochter, van geboorte van Moerskercke in Mijns heeren lant, getuijgen des brudegoms ende des bruijts de vaders aen wedersijde.??
September
Den 16 hebben sich inden huijwelijcken staet laeten bevestigen Claes Marijnissen met Clijntgien Pieters, weduwe van Thonis Heijndricxsen, getuijgen des bruijdegoms Frans Engelsz ende Pieter Cornelisz, des bruijts Lintgen Heijndricx met Grietgen Fransen.
November
Den vierden November Anno 1612 hebben sich inden huijwelijcken staet begeven Jacob Willemsz van Aken met Maetje Cornelis, getuijgen Maijken Willems, sijn suster, met Anneken Willems.
Den 18 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Pieter Pietersz, jonckman van Saeftinge, met Arentge Willems, jonge dochter uijt Dirxlant, Wouter Huijbrechts met Pieter Arentsz getuijgen van wegen den bruijdegom, Lijsbeth Gerrits ende Catalijne Cornelis van wegen de bruijt.
Den 25 hebben sich inden huijwelijcken staet begeven Wouter Jansen, jonckman van Berchhau, met Janneken Betsmans, weduwe van Thijs Philpsen van de Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Pauwels Jansz ende Willem Jansen, sijner broeders, des bruijts Thomis Sijbertsen.
December
Den 30 hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jillis Pietersen met Maijken Theunis, getuijgen Saentgen, sijn suster, en Theunis Sijbertsen, haer vader.
Ditto hebben haer inden echten staet begeven Gerrit Claesen, w. van Thrintgen Jans, woonende inde Nieuwe Tonge, met Aechie Claes, weduwe van Jan Heijndricks Coninck, woonende inde O.Tonge, getuijgen Arent Tielman, Durfken Claes en Lintgen Lievens.
Den 3 Februarij Ao 1613 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Cornelis Jansz, jonckman uijt Doude Tonge, met Maijken Witte, weduwe van Dirck Jansen, woonende inde Nieuwe Tonge.
Den 17 hebben sich inden huijwelijcken staet laeten vestigen Jan Arents, jonckgesel van Middelburg, met Maijken Gabriels, weduwe van Lauw Thijsen, getuijgen Lucas Pieters ende Theuntgen Pieters.
Den 8 April hebben sich inden huijwelijcken staet begeven Jan Dircksen van Lillo, weduwenaer van Jaepken Heijndricks, met Lintgen Gillis, weduwe van Ariaen Marijnissen, getuijgen des bruijdegoms Michiel Marijnissen, des bruijts Grietgen Jacobs.
Den 28 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Dirck Cornelissen, jonckman uijt het Nieuwetongschelant, met Mettgie Pieters, jonge dochter van de Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Willem Cornelissen, Lucas Pieters ende Jan Jansz, des bruijts Saentgen Pieters ende Barentdintgien Jacobs.
Maijus
Den 26 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Willem Jacobsz, weduwenaer van Janneken Stevens, met Neeltgen Michiels, weduwe van Willem Woutersz, getuijgen Maijken Rocus, sijn moeder, ende Marten Jansz, haer swager.
Den 25 Augusti 1613 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Gerrit Arentsz van Ouwerkerck, weduwenaer van Hilleken Mels, met Maijken Jans, weduwe van Cornelis Schouwenaer.
Ditto hebben haer inden echten staet laten bevestigen Sijmon Leendertsz, weduwenaer van Lintgen Sitters, met Janneken Passchiers, weduwe van Harent Heijndricks.
September
Den 15 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Dirck Dircksen, jonckman uijt Engelant, met Janneken Willems, weduwe van Leendert Anthonisz Schooter, woonende inde Nieuwe Tonge, getuijgen des bruijdegoms Dirck Hermansz, Willem Jans en Heijndrick Jans, des bruijts Achie Cornelis, Neeltgen Cornelis.
October
Den 27 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Cornelis Cornelissen, jonckman, met Hilleken Cornelis, j.dr, beijde van de Nieuwe Tonge.
November
Den 3 hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Joosten, jonckman van Gijsnieukercke, met Ariaentgen Gerrits, weduwe van Cornelijs Joosten, woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Gerrit Arentsz, haer vader, ende Janneken Willems.
Den 8 December 1613 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Cornelis Jansen, jonckman, met Grie Fransen, weduwe van Stoffel Crispinsz, woonende alle beijde inde O. Tonge, getuijgen Cornelis Cornelis, sijnen broeder, ende Phillipijne.
Den 5 hebben haer inden staet des huijwelijcks laten bevestigen Claes Marinisz, weduwenaer van Clijne Conincks, met Janneken Jans, weduwe van Abraham Wisselsz, getuijgen Jacob Pietersz met Marten Heijndricksz, Grietgen Jacobs ende Lintgen Michiels.
Den 20 Februarij hebben haer inden staet des huijwelijcks laten bevestigen Dijngman Pieters, jonckman van Middelhernis, met Bettgen Jans, jonge dochter van de Oude Tonge, getuijgen Jan van Lillo, Maijken Willems ende Maijken Marijnis.
Maijus
Den 11 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Jan Gerritsz, jonckman van Brouwers haven, met Maijken Jacobs, weduwe van Arij Pieters, van Dirckslants geboren.
Ditto hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jacob Jansz van Hoorn, jonckman, met Thrintgen Dircks, jonge dochter van Poortugael, getuijgen J. Jans en Maijken Cornelis.
Ditto hebben sich inden echten staet laeten bevestigen Govert Heijndricksz, jonckgesel, met Grietgen Jacobs, jonge dochter, alle beijde uijt het Oudetongsche lant, getuijgen Cornelis Tomassen, Pieter Thonisz, Sijtgen Heijndricks, Maijken Jans.
Junius
Den 7 hebben sich inden huijwelijcken staet laeten bevestigen Jan Dircksz, van Mechelen geboren, weduwenaer van Lijntgen Gillis, woonachtich in Doude Tonge, met Phillipijne Thonis, weduwe van Jacob Jans, van geboorte van Gent.
Den 15 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Heijndrick Jansz, van Lillo geboren, weduwenaer van Pallijne Leenderts, met Lijntgen Adriaens, weduwe van Bastiaen Jansen, geboren van Kieltrecht, getuijgen Michiel Marijnis en Maijken Bastiaens.
Den 27 hebben haer inden staet des huijwelijcks laten bevestigen Pieter Arentsz, weduwenaer van Dingene Jans, geboren van Sintannelant, met Dingene Cornelis, jonge dochter vande Oude Tonge, getuijgen Claes Dommisz, Achie Heijndricks ende Barbel Claes.
Augustus
Den 3 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Jan Heijndricks, weduwenaer van Lijsbeth Leenderts, woonende int Sommerdickselant, met Janneken Marijnis, jonge dochter, woonende int Oude Tongselant, getuijgen Willem Iemansz, Janneken Iemants, Jan Jansz ende Neeltgen Marijnis, haer suster.
Den 29 September Ao 1614 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Jan Jacobsz Meermans, j., met Anneken Willems, jonge dochter, alle beijde vande Oude Tonge geboren, getuijgen Jan Betsmansz, Willems Willemsz, Neltgien Jans ende Maijken Willems.
November
Den 16 hebben haer inden staet des huijwelijck laten bevestigen Sijmon Dircksz, weduwenaer van Tanneken Cornelis, met Lijnken Jans, jonge dochter, alle beijde woonachtich in Oudetongschelant.
Den 27 November hebben sich inden echten staet laten bevestigen Bouwen Thonissen met Pietertgen Gerrits, den bruijdegom was van Middelhernis, de bruijt uijt Oudetongschelant, getuijgen Bouwen Cornelisz, Thonis Imansz, Anneken Wouters, Janneken Imans.
Den 1 Martij 1615 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Daniel Pietersen, jonckgesel, geboren uijt Dircxlant, met Neeltgen Marijnis, jonge dochter van N. Tonge.
Den 19 April 1615 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Jacob Crijnsz, jonckman van de Oude Tonge, ende Leentgen Dircks, jonge dochter van de Nieuwe Tonge, getuijgen des bruijdegoms Leendert Claesen, Jacob Clemmensz ende Thonis Gillisz, des bruijts Maijken Aerts, Metten Dircks ende Maijken Cruijnnen.??
Den 3 Meij 1615 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Sijmon Heijndricksz, weduwenaer van Maijken Cornelis, ende Wijve Pieters, getuijgen Gillis Pietersz ende Grietge Gillis.
Ditto hebben sich inden staet des huijwelijcks laten bevestigen Willem Cornelisz, jonckman vande Nieuwe Tonge, ende Anneken ?aets, jonge dochter, geboren van Gijssendam, getuijgen Jan Jansen ende Aefie Heijndricks.
Den 10 Meije 1615 hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Jacobsz, schoolmr. vande Oude Tonge, w. van Jacquemintge Jans, ende Maijken Heijndricks, jonge dochter van ???s Hertogenbosch, getuijgen Govert Eggen ende Dingene Cornelis
Maijus
Den 17 hebben sich inden staet des huijwelijcks laten bevestigen Jan Betsmansz, jonckman, geboren van de Oude Tonge, ende Bastiaentgen Leenderts, jonge dochter, geboren uijt het Plaetschelant, getuijgen Leendert Cornelisz, Leendert Arentsz, Neeltgen Jans en Neeltgen Dircks. ????
Augustus
Den 2 hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Bouwen Cornelisz, w. van Neeltgen Arents, uijt het lant van Middelhernis, ende Janneken IJemants, jonge dochter van Vossemaer, woonende int Oude Tongschelant, getuijgen des bruijdegoms Bouwen Thonisz, des bruijts Willem IJemantsz ende Lijsbeth Cornelis.??
Den 9 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Jacob Jansen, jonckman van Ziericzee, ende Aeltgen Stoffels, jonge dochter uijt Emderlant, getuijgen des bruijdegons Legier Jansen ende Jacob Aertsen, des bruijts Lijntgen Goverts.
October
Den 12 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan van Reckom, jonckman, geboren van Dicxmuijde, ende Jacomijntgen Jacobs, j.d., geboren van de Nieuwe Tonge, getuijgen Jan Gerritsz, Jacob Stevens, Angeniete Arents ende Maijken Jans.
Den 18 hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Lauwerens Pietersz, weduwenaer van Maijken Sheen, ende Aefie Jacobs, weduwe van Jan Cornelisz Metselaer, getuijgen Jacob Pietersz, Hubrecht Cornelisz, Jasperinne Marijnis ende Lijnken Leenderts.
Den 25 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Gillis Pietersz, weduwenaer van Maijken Thonis, ende Willemken Aerts, jonge dochter, alle beijde geboren van de Oude Tonge, getuijgen Aert Cornelisz, haer vader, Soetge Aerts ende Theuntgen Marinis.
Ditto hebben haer inden echten staet laten bevestigen Seger Jacobsz, jonckman van de Stadt, ende Lijnken Marijnis, j.d. van de O. Tonge, getuijgen Dennis Marijnisz, Arentgien Jacobs, Janneken Marijnis, haer suster, Neeltgen Arents, ende Lijsbet Faes.
November
Den eersten hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jacob Marijnisz, jonckman, van Oude Tonge geboren, ende Maijken Adriaens, weduwe van Daniel Marijnisz, getuijgen Leunis Marijnisz, Marijnis Marijnisz ende Leentgen Leenderts.
Ditto hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Garrit Leunisz met Hilleken Arents.
Den 15 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Marijnis Marcussen, weduwenaer van Crijnken Marijnis, woonende op de Oude Tonge, en Neeltgen Adriaens, j.d., geboren uijt Melijsant, getuijgen des bruijdegoms Marcus Marijnisz, des bruijts Anneken Adriaens ende Janneken Marijnis.
December
Den 6 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Jan Aelbrechtsz, jonckman van Losser, ende Leuntgen Theeus, jonge dochter, uijt Dircxlant geboren, getuijgen Jan Jacobsz, schoolmeester, ende Abraham Jansz Smit.
Den 26 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Legier Cornelisz, jonckman uijt het Plaetschelant, ende Lijsbeth Gerits, jonge dochter vande O. Tonge, getuijgen Jan Jansen, Cornelis Thomassen, Janneken Anthonis en Grietgen Jans.??
1616 Martius
Den 20 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Adriaen Jacobsz, jonckman van de Oude Tonge, ende Wijnken Wijns, weduwe van Lenaert Gossensz, getuijgen des bruijdegoms Adriaen Pietersz ende Anthonis Gillisz, des bruijts Maijken Rocus.
Den 21 April hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Huijbrecht Stevensz, jongesel, ende Maijken Marijnis, weduwe van Jan Jansen, alle beijde geboren van de Oude Tonge, getuijgen Joris Stevens, sijn broeder.
Junius
Den 5 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Cornelis Thomasz, jonckman, geboren uijt het Plaetschelant, ende Sijken Heijndricks, jonge dochter uijt het Oudetongschelant.
Julius
Den 2 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Balten Maertensz, weduwenaer, ende Neeltgen Jans, w. van Arent Nout, getuijgen Jan Gillis, Maerten Leendertsz, Janneken Betsmans ende Neeltgen Gijssen.
Den 10 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jacob Sijmonsz, w. van Martijnken Maertens, ende Tanneken Sijmons, w. van Jan Claessen, timmerman, getuijgen Jan Stevensz, Jan Pietersen Visscher, Grietgien Sijmons ende Philippijne Heijndricks.
Ditto hebben haer inden echten staet laten bevestigen Jan Jansen van Kempen, j., ende Tanneken Marijnis, j.d. van O. Tonge, getuijgen Jacob Stevensz, Thonis Gillisz, Maijken Crijns ende Ariaentgien Daniels.
Augustus
Den 21 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Leendert Arentsz, w. van Leentgien Cornelis, ende Mettgien Dircks, j.d. vande Nieuwe Tonge, getuijgen Claes Arentsz, Jacob Crijnsen, Janneken Pauwels ende Maijken Willems.
September
Den 25 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Burrit Claessen, jonckman, geboren uijt het lant van Middelhernis, ende Crijnken Jans, jonge dochter, geboren uijt de Oude Tonge.
October
Den 30 hebben sich inden echten staet laten bevestigen Jan Jansen de Jonge ende Susanna Wouters, geboren uijt het Plaetschelant.
December
Den 20 hebben haer inden echten staet laten bevestigen Leendert Sijmonsen, joncgesel van Sinte Martensdijck, ende Helena Saralis van Lijssenshoeck in Vlaenderen, getuijgen Janneken Sijmons, sijn suster.
Den 19 Februarij 1617 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Theus Bartholomeus, weduwenaer van Lauwerentsken Gijsbrechts, ende Grietgen Lucas, jonge dochter van Leeuwarden in Vrieslant, getuijgen Jan Cornelisz, Marijnis Jansen, Cataleijne Marijnis.
Den 11 Marij hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Pieter Adriaens, jongesel, vande Oude Tonge geboren, ende Jacquemijntgen Jacobs, weduwe van Jan van Reckom, getuijgen waren Thonis Gillisz, Michiel Jansen, Maijken Gabriels ende Neeltgen Dircks.??
Den 16. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Robbertsen Ingelsman, weduwenaer, en Lucres Heijndricks, jonge dochter uit het sticht van Breemen.
Maijus
Den 8. hebben haer inden huijwelicken staet laten bevestigen Iemant Joosen, j.m. uijt het Plaetschelant, ende Neeltgie Marijnis, j.d. van Poortvliet int lant vander Tolen, getuijgen Anthonis Iemantsen, Cornelis Imantsen, Meijnse Gerrits ende Maijken Arents. ??
Den 15. hebben haer inden echten staet laten bevestigen Claes Adriaensz, w. van Darken Heijndricks, ende Maijken Arents, j.d. van Middelhernis, getuijgen Leendert Adriaensz ende Pieter Adriaensz, sijne broeders, Achien Heijndricks ende Leentgie. ??
Ditto hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Claes Cornelis, jonckgesel vande Oude Tonge, ende Ariaentgie Cornelis, j.d. van Willemstadt.??
Julius
Den 16. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Jansen Cramer, weduwenaer van Theuntken Pieters, ende Leentgie Pieters, j.d. uijt de Nieuwe Tonge, getuijgen des bruijdegoms Wouter Jansen en Marcus Marijnisz, des bruijts Achie Heijndricks ende Neeltgien Thijs. ?? ?? ????
Den 23. hebben sich inden echten staet laten bevestigen Michiel Jansen, jonckgesel, woonachtich op de Oude Tonge, ende Jobije Jobs, jonge dochter, woonachtich op de gront van Middelharnis. ??
Den 30 hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Hubrecht Stevensz, weduwenaer van Maijken Marijnis, ende Arentgie Arents, jonge dochter, woonachtich op de gront van Middelhernis, getuijgen Joris Stevens, sijn broeder, ende Neeltgie Leenderts. ?? ?? ??
September
Den 10. hebben haer inden echten staet laten bevestigen Jacob Stevensz, j.m. van Oude kerck in het lant van Gelder, ende Barber Claes, j.d., geboren van de Oude Tonge, getuijgen Cornelis Claesz, haer broeder, ende Jan Jimmersz, Jacquemijntgen Jans ende Maijken Willems van Aken.
October
Den 8. hebben sich inden huijwelicken staet laten bevestigen Job Leenderts, weduwenaer van Lijsbeth Cornelis, ende Anneken Gielen, weduwe van Crijn Cornelis, woonende alle beijde op Herkinge, getuijge Pieter Arents.
Den 15. hebben haer inden staet des huijwelijcx laten bevestigen Legier Cornelisz, w. van Lijsbeth Gerrits, ende Grietgen Gerrits, jonge dochter, getuijgen Jan Arentsz Vierniet, Pieter Leendertsz, Janneken Pauwels ende Maritgen Willems.
Den 19. October hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Corstiaen Arentsz, jonckman van Biler, ende Janneken Thonis, weduwe van Cornelis Arentsz, getuijgen Elias Fasen ende Cornelis Jacobsz, ende Dingine Thonis, haer suster.
Den 14. hebben haer inden echten staet des huijwelijcks laten bevestigen Claes Jansz, jonckman van Amsterdam, ende Leentgie Pieters, weduwe van Jacob Jansen, getuijgen Willem Jacobsz Smit ende Maijken Rocus.
Den April 1618 hebben haer inden echtstaet laren bevestigen Maerten Jansen, jonckman uijt het Plaetsche lant, ende Dingene Gerrits, j.d. van de Oude Tong, getuijgen Adriaen Thonisz, Jan Maertensz, Dingine Pieters ende Achie Maertens.
April
Den 16. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Pieter Goversz, jonckman, ende Janneken Marijnis, alle beijde vande Oude Tongen, getuijgen Leen Goverts, sijn broeder, Cornelis Cornelisz, Maijken Marijnis ende Lijnken Arents??
Den 30. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Huijbrecht Crijnsen, weduwenaer van Leentgie Leenderts, ende Engeltgie Fredericks, getuijgen Jacob Pietersz, Jacob Crijns, Pierijnnen Marijnis ende Dingine Crijns.
September
Den 2. Septemb. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Leendert Burrichsz, weduwenaer van Ariaentgie Bette, ende Theuntgien Marcusdochter, j.d. vande Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Burrich Huijbrechts, sijn broeder, ende Burrich Claesz, sijn cosijn, des bruijts Machtelien Marcus, haer suster, ende Saer Aerts.
Den 2. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Gerrit Pietersz, w. uijt de Nieuwe Tonge, woonende inde Plate, ende Lijsbeth Lenaers Seilsdochter, weduwe uijt de Nieuwe Tonge, woonende in Sommelsdijck.
Den 23. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Willem IJmantsz, van Steenbergen geboren, tegenwoordich woonachtich int Oudetongschelant, weduwenaer van Dingine Leenderts, ende Willemken Gerrits, j.d. van Sinte Maertensdijck, woonachtich tot Scherpenisse. ??
November
Den vierden hebben haer inden huijwelijcken staet begeven Anthonis Pietersz, jonckman van Cempen, ende Maeijke Cornelis, jonge dochter van Nieuwe veen, getuijgen Sondach Cornelisz ende Ariaentgie Cornelis.
Den 18. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Joris Stevensz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Pietertgie Marijnis, wed. van Pieter Cornelisz Coolman, getuijge Grietgie Govers.
Den 2 December hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Sondach Cornelisz, jonckman van Luchtenburch, ende Lijsbeth Pieters, jonge dochter van Cempen, getuijgen Jacob Bastiaense, Aerent Heijndricksz, Theuntgie Pieters ende Maeijke Pieters. Truijke Meeus heeft mij gesegt datse bij de ouders vande voorn. Sondach Cornelisz geweest is ende heeft hooren seggen datse tegen het huijwelijck niet en hebben, welcke hij met Lijsbeth Pieters van Cempen aengaet.
Anno 1619
Den 13. Januarij 1619 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Anthonis Jacobsz, weduwenaer van Maeijke Adriaens, ende Maeijke Aerts, j.d., alle beijde vande Oude Tonge, getuijgen Aert Pietersz, haer vader, Theeus Cornelisz, Janneke Theunijs ende Ariaentge Davidts.
Den 27. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Jan Pietersz Boogaert, jonckgesel uijt Vlaenderen, ende Leuntgie Cornelis uijt Sommelsdijck, getuijgen Imant Jobsen ende Neeltgie Marijnis, sijn huijsvrouw.
Februarius
Den 2 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Cornelis Anthonisz, jonckman van Hellevoet sluijs, ende Sijtje Pouwels, j.d. van Binijste in Oosterlant, woonende inde Oude Tonge, getuijgen Cornelis Pieters, Jan Arents, Dingine Pieters, Crijnje Pieters.??
Martius
Den 3e hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Adam Cornelisz, weduwenaer van Achie Anthonis, ende Joorijne Jans, weduwe van Dirck Sijbrechts Stelle, getuijgen des bruijdegoms Meeus Thonis, des bruijts Jobje Jillis.
Den 28 Aprilis 1619 hebbenhaer inden echtenstaet laten bevestigen Aelbert Heijndricksz van Buijtendijk, jonckgesel van Utrecht, ende joffrouwe Anna de Gruijter, weduwe van Sa. Jonker Arus Pels.
Maijus
Den 26. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Maertens, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende Maijke Arents, jonge dochter van Middelhernis.??
Ditto hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Pieter Govertsz, weduwenaer van Janneke Marijnis, ende Achie Maertens, alle beijde vande Oude Tonge geboren, getuijgen Maerten Jansz, haer vader, Willem de Smit, Claerje Cornelis ende Ariaentgie Maertens, haer suster.
Junius
Den 8. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Adriaensz, jonckgesel van de Oude Tonge, ende Pietertgie Gleijns, j.d. vande Plat, getuijgen des bruijdegoms Gijsbrecht Cortsen ende Adriaen Aertsen Schoenmaker, des bruijts Achie Heijdricks ende Neeltgie Thijs.??
Den 16. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Rogier Jansen, jonckman, ende Janneke Sijmons, j.d., alle beijde geboren ende woonachtich inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Jan Willem, sijn vader, Claes Jansen Wacker, Jan Doensen ende Mattheus Cornelisz, des bruijts Soetgie Harens ende Lijsbeth Arents.
Den 30. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Barent Pietersz, weduwenaer van Harentgie Marijnis, ende Grietgien Fransen, weduwe van Cornelis Jansen, getuijgen Maeijken Crijns, Joris Goverts ende Janneken Jans.
Ditto hebben sich in den huijwelijcken staet laten bevestigen Gerrit Bastiaensz, weduwenaer van Janneken Marijnis, ende Truijken Cornelis, weduwe van Adriaen Cornelisz, beijde woonende inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, Jan Jacobsz, schoolmr., Hessel Evertsz ende Maritgien Heijndricks.??
September
Den 22. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Anthonis, jonckgesel, geboren uijt Dircxlant, ende Neeltgie Cornelis, weduwe van Cornelis Roelen, getuijgen Lieven Maertensz ende Neeltgie Dircks.
October
Den 6. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Pieter Adriaensz, weduwenaer van Jacquemintgie Jacobs, ende Betje Pietersdochter, jonge dochter, geboren van Middelburch, getuijgen Leendert Adriaensz ende Claes Adriaensz, sijne broeders, Leentgie Cornelis ende Maeijke Pieters, haer suster.??
Den 20 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Cornelisz, jonckman uijt het lant vander Tolen, van Poortvliet, ende Soetgie Aertsdochter, jonge dochter vande Oude Tonge, getuijgen Claes Pietersz, Gillis Coolmans, Neeltgie Jacobs ende Neeltgie Pieters.
November
Den 24. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Pieter Arentsz, jonckgesel, geboren uijt Sommelsdijck, ende Heijltgie Martens, jonge dochter, van geboorte vande Nieuwe Tonge, getuijgen Job Maertensz ende Soetgie ?
Januarius
Den 6 hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jacob Cornelisz Crijnen, weduwenaer van Neeltgie Jans, ende Sarken Adriaens, weduwe van Jasper Jansen, alle beijde woonachtich inde heerlijcheijt vande Oude Tonge.
Martius
Den 20. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Crijn Jansen, weduwenaer van Truijtgie Gabriels, woonende inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, ende Janneken Leenderts, jonge dochter, geboren van den Corendijck.
Den 2. paeschdach hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Marijnis Stoffelsz Vosberch, weduwenaer van Dingine Jans, ende Selijtgie Jans Ramakers, weduwe van meester Heijdrick van Aken.
April
Den 27. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bvestigen Meeus Anthonisz, weduwenaer van Liektgie Marijnis, ende Susanna Jacobs, jonge dochter van Breda, getuijgen Abraham Fransen ende Maeijke Anthonis.??
Maijus
Den derden hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Meeus Anthonis, weduwenaer van Pietertgie Jans, ende Janneken Marijnis, weduwe van Jan Jansen, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Pietersz, Willem Pietersz, Lijsbeth Jacobs, Engeltgie Federicks.
Den 10. hebben sich inden huwelijcken staet laten bevestigen Gerrit Corstiaensz, geboren uijt het Plaetschelant, ende Hijllitgie Heijndricks, j.d., geboren uijt Middelhernis, getuijgen Bastiaen Jobsen Hart, Wouter Woutersz, Soetgie Heijndricks, Lijntgie Heijndricks, beijde haere susters.
Den 31. Maij hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Arent Cornelisz Joris, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Anneken Dinnemans uijt het Plaetschelant, getuijgen des bruijdegoms Jan Cornelisz ende Joris Cornelisz, beijde sijne broeders, getuijgen des bruijts Leentgie Cornelis ende Dingine Pieters.
Junius
Den 8. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Maertensz, jonckman, geboren uijt de heerlijcheijt van Middelhernis, ende Maeijke Frans, j.d., geboren van Middelburch in Seelant, getuijgen Frans Sijmonsz, vader vande bruijt, Cornelis Arentsz ende Arent Jacobsz.
Den 14. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Cornelis Claessen, jonckman, ende Leentgie Marijnis, jonge dochter, alle beijde geboren vande Oude Tonge, getuijgen Jan Nemmersz, Cornelis Theeusz, Lijntge Marijnis ende Maeijke Marijnis.
Den 21. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Bastiaen Jobsen Hart, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Maeijke Cornelis, mede geboren van de Oude Tonge, getuijgen Cornelis Andrissen, haer vader, Leentgie Cornelis ende Janneke Cornelis, haer nichte.
Julius
Den 12. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Pieter Pietersz, j.m. van Honslaerdijck, ende Lijntgie Adriaens, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Pauwels Pauwelsz, Frans Pauwelsz, Cornelis Theeusz, Foritgie Jcos ende Neeltgien Arens.
September
Den 27. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Willem Iemantsz, weduwenaer van Willemken Gerrits, woonende inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, ende Commertgie Betsmans, weduwe van Jan Claessen, getuijgen Willem Betsmansz, haer broeder, Jan Jacobsz Meermans ende Petronella Betsmans, haer suster.
October
??Den 11. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Arent Leenderts Schooter, weduwenaer van Maeijke Claes, ende Neeltgie Arents, weduwe van Marijnis Marcusz Decker, getuijgen Leendert Arentsz, Claes Arentsz, Pieter Arentsz, Marcus Marijnisz, Jan Lauwerisz, Mettgie Dircks, Janneke Arents, Maeijke Arents ende Neeltgie Jacobs.
November
Den 22. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Huijbrecht Huijbrechtsz, j.m., geboren uijt Vossemaer, ende Janneken Pieters, j.d., geboren uijt Middelharnis, getuijgen des bruijdegoms Marijnis Arensz, Dirck Arentsz, des bruijts Lijsbeth Pieters ende Leentgie Arents.
Den 29. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Anthonisz, jonckman, gebooren van Groningen, ende Kreijntgie Corstiaensdochter, jonge dochter, geboren uijt het Bercsschelant van Zetten, getuijgen Jan Jacobsz ende Tanneken Willems.??
Ditto hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Heijndrick Heijndricksz, jonckgesel, geboren van Gelder, ende Jobje Gillis, weduwe van Pieter Jansen, geboren van de Oude Tonge, ende oock also beijde woonachtich aldaer, getuijgen Cornelis Jansen, Heijndrick Jobsen ende Maeijke Gillis.
Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Aeldert Eelbertsz, jonckman, geboren vander Heijde bij Breemen, ende Heijltgie ??Jans, wed. van Jan Jansen, geboren van Oost Vrieslant uijt een dorp Claensburch genaemt, getuijgen Claes Jansen Wacker ende Anneke Witte.
December
Den 20. hebben sich inden H. staet des huijwelijcks laten bevestigen Cent Leijnsen, jonckgesel, geboren van Vlissingen, gelegen in Seelant, ende Dinigen Cornelis, weduwe van Pieter Dingenussen, getuijgen Wouter Woutersz, Pieter Leunisz, Barbaer Claes ende Maeijke Jans.??
1621
Den derden Januarij hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Daniel Marijnisz, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende Neeltgie Pieters, jonge dochter, mede geboren van de Oude Tonge, ghetuijgen Bartholomeeus Willemsz, Cent Leijnsen, Leentgie Cornelis ende Giltgie Jacobs.
Februarius
Den sevensten hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Ismael Eliasz, jonckgesel, geboren van Wemelinge uit het lant vander Goes, ende Maeijke Marijnis, jonge dochter, geboren vande Oude Tonge, getuijgen Reijn Florissen, Jan Eliasz, Luijken Marijnis ende Achie Coennen.??
Den 14. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Cornelisz, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende Neeltgie Arents, jonge dochter, geboren en woonende inde Nieuwe Tonge.
Aprilis
Den 18. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Doensz, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende Soetgie Adriaensdochter, jonge dochter, geboren vande Stadt, tegenwoordich woonachtich inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgen Abraham Doensz, Floris Adriaensz, Maeijke Jans ende Ariaentgie Bastiaens.
Den 25. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Job Bastiaensz, weduwenaer van Geertgie Dircks, ende Claertgie Barents, wed. van Thonis Cornelisz, getuijgen Wouter Jansen ende Leentgie Jans de Coninc.
Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Gerrit Jansz, jonckgesel, geboren van Rooswinckel, ende Heijltgie Adriaens dochter, jonge dochter vander Tholen, getuijgen Heijndrick Adriaensz, Lodewijck Cornelisz, Neeltgie Adriaens ende Soetgie Pouwels.
Maijus
Den 9. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Eliasz, jonckman, geboren van Wemelingen, gelegen int lant vander Goes, ende Achie Koennen, jonge dochter, geboren vande Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Frans de Grave, des bruijts Maeijke Willems, Jacquemijntgie Jans ende Maeijke Claes.
Den 24. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Sijmon Pieters Coolman, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende Maeijke Arentsdochter, jonge dochter, geboren uijt het Oudetongschelant, getuijgen Gillis Pietersz, sijn broeder, ende Maeijke Marijnis. ??
Junius
Den 13. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevesticgen Jan Jansen, jonckgesel, geboren vanden Coorendijck, ende Neeltgie Anthonis, weduwe van Pieter Arentsz Wever, getuijgen Joris Govertsz ende Janneken Jans.
Den 20. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Marcus Jansen Vos, weduwenaer van Neeltgie Meeus, woonende inde Oude Tonge, ende Susanna Claes, weduwe, woonachtig tot Rotterdam.
Den 27. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Floris Adriaensz, jonckman, geboren vande Stadt, ende Janneke Willems, j.d., geboren vande Plate, woonende tegenwoordich alle beijde int Oudetongschelant, getuijgen Jan jansen, Cornelis Iemantsz, Maeijken Jans ende Martijnke Willems.??
October
Den 10. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Stevensz, stadthouder inde Oude Tonge, weduwenaer van Philppijne Heijndricks, ende Ariaentge Aerts, j.d., geboren uijt Sommelsdijck, getuijgen Aert Dircks, haer vader, Jacob Stevensz, sijn broeder, Jacquemijntgie Jans ende Cornelia Aerts.
November
Den 14. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Pieter Jansz, jonckman, ende Trijntgien Pieters, j.d., alle beijde geboren van Breeste in Oosterland, getuijgen Willem Heijndricksz, Marijnis Marijnisz, Anneken Bouwens, Lijsbeth Jans ende Jan Jacobsz, schoolmeester.
Den 28. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Doen Govertsz, jonckgesel, ende Appeleuken Willems, alle beijde van de Oude Tonge geboren, getuijgen Cornelis Theeusz, Adriaen Cornelisz, Lijnken Marijnis ende Grietgie Goverts.
Januarius 1622
Den 29. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Adriaens, j.m., geboren uijt het Plaetschelant, ende Engeltgie Marijnis, jonge dochter, geboren vande Oude Tonge, getuijgen Jan Immersz, Marijnis Marijnisz, Maeijke Joost ende Janneke Thijs.
Den 30. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Jansz, j.m., geboren vande Stadt, ende Ariaentgen Bastiaens, j. dochter, geboren van de Oude Tonge, getuijgen Abraham Doensz, Dirck Jansen, Catalijne Bastiaens ende Maeijke Jans, Neeltgie Thijs.
Martius
Den 6. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Marijnis Huijbrechtsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Ariaentgie Jacobs, j.d., geboren van Suijtlant, getuijgen des bruijdegoms Cornelis Pietersz ende Adriaen Claessen, des bruijts Theuntgie Pieters ende Catalijne Jans.
Den 13. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Sijmon Sentsz, jonckgesel, geboren van Outbeijerlant, ende Arentgie Jacobs, weduwe van Jacob Pietersz, getuijgen des bruijdegoms Frans de Graf, Cornelis Theeusz, des bruijts Clijntgie Jans ende Maeijke Crijns.
Aprilis
Den 3. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Cornelis Mathijsz, j.g., geboren uijt het Platschelant, ende Maeijke Leenderts, j.d., geboren vande Nieuwe Tonge, getuijgen Cornelis Leendertsz ende Cornelis Leendertsz, Neeltgie Willems ende Janneke Arents.
Den 10. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Leendertsz, weduwenaer van Neeltgie Jans, ende Maeijke Willems, j.d. van Aken, geboren van de Oude Tonge, getuijgen Jacob Willemsz, Sijmon Pietersz, Machteltgie Marcus ende Catalijne Jans.
Ditto hebben haer inden echten staet laten bevestigen Pieter Jacobsz, weduwenaer van Jaeptgie Pleunen, woonende int Oudetongschelant, en Lijnken Adriaens, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Adriaen Leendertsz, Jan Crijnsz ende Thontgie Arents.
Maijus
Den eersten hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Emmersz, j.m. van Pijnacker, ende Catalijne Jans, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Gerrit Emmersz, Maeijken Jacobs ende Maeijken Gabriels.
Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Huijbrechtsz, j.m., geboren van Doesburch, ende Thuenken Davits, j.d., geboren ontrent Drahe.
Op den 14. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Simon Cornelisz, j.m. geboren uijt Dircxlant ende woonachtich tot Middelburch in Seelant, ende Leentgien Cornelis, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Adriaen Cornelisz, sijn broeder, ende Isaac Imansz, sijn swager, des bruijts Willem Betsmansz, haer oom, Petronelle Betsmans ende Maeijke Claes, haer moeijen.
Augustus
Op den 21. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Cornelis Teeusz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Maeijke Joosten, j.d., geboren van Cruijningen int lant vander Goes, getuijgen Teeus Cornelisz, sijn vader, ende Maeijke Gillis, haer moeije.
Den 28. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Gerrit Immersz, jonckgesel, geboren van Pijncker, ende Pautgie Jacobs, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Marijnis Marijnisz, Jacob Jorisz, Catalijne Marijnis ende Jobje Marijnis.
October
Den 16. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Jan Cornelisz, timmerman, weduwenaer van Saetgien Aerts, ende Maeijke Pieters, j.d., geboren vande Oude Tonge, en alle beijde aldaer woonachtich, getuijgen Joris Stevensz, haer schoonvader, ende Thuentgie Pieters, de dochter van Pieter Lucasz.??
Den 13. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Leendert Jansz, j.m., geboren uijt het Platschelant, ende Luentgie Willems, j.d., geboren uijt Middelhernis, getuijgen Jan Jansen, sijn broeder, ende Neeltgien Anthonis, sijn broeders huijsvrouw.
Den 20. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Willem Doensz, j.m. van Londerseel, woonende binnen der stede vanden Briele, ende Petronella Heijnricksdochter, weduwe van Jan de Ros, woonende inde Oude Tonge.
Januarius - 1623??
Den ien hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Heijndrick Jobsz ende Metgien Lauwerens.
Den 22. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Jacobsz, schoolmeester, wed. van Maeijke Heijndricks, ende Ariaentgie Davidts, j.d., geboren vande Plate, getuijgen Willem Doensz van Londerseel, Anthonis Jacobsz, Lijsbeth Jans ende Jaeptgen Arents.
Februarius
Den 5. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Mathijs, j.m., geboren uijt het Oudetongschelant, ende Angenietgie Jans, geboren van Cassel, getuijgen Heijndrick Barentsz, Marijnis Imansz, Jacquemintgien Jans ende Grietgen Pieters.
Martius
Den 19. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Wouter Dricksz Schootsman, weduwenaer van Anneken Erberts, ende Eve Cornelis, j.d., geboren van Herp, getuijgen Claes Jansz Wacker, Davidt Andriesz, Anneken Davidts ende Maeijke Claes.
Aprilis
Den 23. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Frans Jansz, j.m., geboren van Roubroeck, in Vlaenderen gelegen, ende Janneken Arens, wed. van Franck Marijnisz, geboren van Meliesant, getuijgen Jan Arentsz, Willem Pietersz, Neeltgien Arents ende Anneken Willems.
Ditto Jan Gerrits, j.m, geboren vande Nieuwe Tonge, ende Lijnken Marijnis, j.d., geboren vande Oude Tonge, hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen op den 23 April, getuijgen Bartel Gerrits, Loudewijck Cornelisz, Claertgien Cornelis, Barendinken Bartels.??
Junius
Den 18. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Balten Dingemansz, jonckgesel, geboren van Roosendael, ende Grietgen Pieters, j.d., geboren van Gorcum, getuijgen Arent Cornelisz Verhuelen, Gerrit Bastiaensz, Theuntgen Pieters ende Ariaentgen Sijmons.
Den 25. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Willem Jacobsz, weduwenaer van Neeltgien Michiels, geboren vande Oude Tonge, ende Maeijken Anthonis, j.d., geboren vander Tholen, woonende tegenwoordich alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Theeus Cornelisz, Sijmon Marijnis, Neeltgen Anthonis ende Grietgen Anthonis, haer suster.
Ditto hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Ache Jongen, jonckgesel, ende Anneken Boeije, j.d., alle beijde geboren van Ditmars.
Augustus
Den 13. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Aren Cornelisz Verhulle, j.m., geboren van Schiedam, ende Theunken Pieters, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Corrnelis Cornelisz Verheulle, sijn broeder, Leendert Gerritsz van Schagen, sijn swager, Baerje Cornelis ende Bijaterus Cornelis, sijn susters.
Den 10. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Josias Gerritsz, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, ende Claertgie Cornelis, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Bartel Gerritsz, Lodewijck Cornelisz, Janneken Cornelis ende Maeijke Leunis.
Den 17. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Jan Jansen, weduwenaer van Jorintgen Marijnis, woonende in Sint Annalant, ende Geertgien Jans, weduwe van Wouter Woutersz, woonende inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgen Jan Fijttersz, haer vader, Cornelis Jan Fijtersz, haer broeder, Maeijke Witten, haers broeders huijsvrouwe ende Maeijke Thijs.
October
Den 1e hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Crijn Arentsz, dijckgrave vanden Bommel, weduwenaer van Lijsbeth Jacobs, ende Achie Heijndrijcks, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Willem Betsmans ende Arent Cornelisz, ouwe neve.??
Ditto hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Anthonis Meeusz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Theunken Jans dochter, geboren van Vossemaer, getuijgen Cornelis Imantsz, Heijndrick Adriaensz, Neeltgien Adriaens ende Maeijken Meeus.
November
Op den 5. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Ewout Cornelisz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Neeltgien Heijndricks, j.d., geboren van Brouwershaven, getuijgen Cornelis Pietersz, Arent Barentsz, Gijltgien Jacobs ende Achie Jacobs.
December
Op den 3. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Lieven Aertsz, metselaer, j.m., geboren van de Plaette, ende Maeijken Doens, j.d. van Londerseel, geboren vanden Briel, getuijgen Willem Doensz, haer broeder, ende Petronelle, haer broeders huijsvrouwe. ??
1624
Den 14. Januarij hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Willem Jansen, wagemaker, weduwenaer van Willemien Joos, ende Heijltien Arents, weduwe van Cornelis Jansen, smit, woonende inde Oude Tonge, getuijgen mr. Jan ende Sorch Cornelisz, ende Jacquemijntgien Arents, haer suster.
Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Adriaen Pietersz, weduwenaer van Leenken Cornelis, geboren vande Oude Tonge, ende Pieterken Cornelis, j.d. van Suijtlant.
Den 28. April hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jacob Jacobsz, metselaer, j.m., geboren van Abbenbroucke, ende Leenken Arents, j.d., geboren van Nieuw Beijerlant, getuijge Balten Maertensz, haer schoonvader.
Maijus
Den 5. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Floris Adriaensz, wed. van Janneken Willems, ende Maeijken Huijbrechts, j.d., woonende inde heerlijcheijt van Middelharnis, getuijgen Jacob Cornelisz ende Leunken Jobs.??
Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Heijndrick Barentsz, j.m., geboren van Bergen op den Soom, ende Janneken Jobs, j.d., geboren van de Platte, getuijgen Lodewijck Cornelisz, Willem Jobsz, Lijsbeth Jans, haer moeder, ende Jacquemijntgien Cornelis.
Den selven ditto hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Sijmon Sentsz, wed. van Arentgien Jacobs, ende Catalijne Jans, geboren van Antwerpen, getuijgen Pauwel Pauwelsz, cleermaker, Sijmon Marijnis, Theunken Machiels ende Maeijken Marijnis.
Den 12. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Frans Heijndricksz, j.m., geboren uijt Engelant, ende Lijsbeth Jans, j.d., geboren van Schoonhoven, getuijgen des bruijdegoms David Andrissen Schootman ende Willem Jansz Schootman, verklarende datse bereijt waren met eden te bevestigen dat Frans voorn. een vrij persoon was, des bruijts Anneken Davidts ende Basijnken Willems.??
October
Den 13. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Jansen, j.m., geboren van Amsterdam, ende Maeijken Pieters, j.d., geboren van Leijden, getuijgen Willem Imantsz, Drick Jansz, Commertgien Heijmans ende Grietgen Jans.
Den 15. December hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Marijnis Imansz, jonckgesel, geboren uijt het Platschelant, ende Janneken Andries, j.d., geboren uijt het Oudetongschelant, getuijgen Cornelis Imansz, Michiel Jansen, Crijnken Jacobs ende Arentgien Imans.
1625 ??? Maijus
Den 11. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Corstiaen Jacobsz Lichtendach, weduwenaer van Belijtgien Gijsbrechts, ende Anneken Adams, j.d., geboren vande Stadt.
Den 18. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Johan van Hofkercke, weduwenaer van Margrita Schelkens, schoolmr. van Steenbergen, ende Janneken Frans, j.d., geboren van Dordrecht, getuijgen Govert Eggen, Jan Frans ende Angenieta Jans.
Junius
Den 29. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Heijndrick Corstiaens, j.m., geboren van Cempen, ende Janneken Thomas, j.d., geboren uijt het Platschelant, getuijgen Heijndr. Pietersz, Jacob Willems, Janneken Cornelis ende Neeltgen Jans.
Julius
Den 27. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Arentsz, j.m., geboren van Breda, ende Ariaentge Gerrits, weduwe van Adriaen Joosten, getuijgen Jan Betsmans ende Neeltgen Leenderts.
Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Cornelis Jacobsz, weduwenaer van Anneken Hubrechts, ende ??Maeijtgen Jans, weduwe van Maerten Cornelisz, getuijgen Jacob Jacobsz, haer broeder, ende Maeijtgen Pietersdr.
Augustus
Den 3. hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigen Floris Adriaensz, weduwenaer van Maijtgen Huijbrechts, woonende int Oude Tongschelant, ende Dingetgen Marijnis, woonende op de gront van Middelhernis, wed. van Gerrit Arentsz.
Ditto hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Cornelis Aertsz, jonckman, ende Jaqumijntgen Cornelis, j.d., alle beijde geboren en woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Willem Jobsz, Pieter Theeusz, Leentgen Cornelis ende Ariaentgen Tuens.
Den 17. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Abraham Alexandersz, j.m., geboren in Clinckerlant, ende Leentgen Pieters, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Dirck Alexandersz, sijn broeder, Dirck Crijnsz, Machtelken Marcus ende Lijnken Arents.
Den 31. hebben sich inden echten staet laten bevestigen Jacob Lievensz, weduwenaer van Lijsbeth Jonge Jans, woonende int Oudetongschelant, met Claertgen Barents, weduwe van Job Bastiaensz, woonende inde Oude Tonge.
September
Den 21. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Leendert Burrichsz, weduwenaer van Theunken Marcus, woonende int Platschelant, ende Maritgen Willems, weduwe van Adriaen Leendertsz, woonende int Oudetongschelant.
October
Den 19. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen Anthonis Pietersz, weduwenaer van Maritgen Cornelis, woonende int Platscheland, ende Neesgen Govert, j.d., woonende int Oude Tongschelant, getuijgen Jacob Stevensz, Claes Cornelisz, Thrijnken Pieters ende Cornelia Aerts.