Melissant ??? ondertrouw- en trouwboek 21 november 1795 ??? 15 juni 1811

Trouw Register van Melissant
November 1795 ??? Junij 1811

Algemeen Rijksarchief.
Collectie Doopboeken enz.
Melissant
Inv. No. 1

Algemeen Rijksarchief.
Collectie Doopboeken enz.
Melissant
1,2,3.

Formulier van Ondertrouw
?? ?? ?? ?? ??Alzoo den Huwelijken Staat van God den Heere is ingezet en bevolen is, dat Wij dezelve niet ligtvaardig aangaan, zoo zal den Bruidegom en Bruid andwoorden op ???t geen hen voor gehouden zal worden,-??
?? ?? ?? ?? ?? Eerstelijk of dit voorgenomen Huwelijk geschied met Voorweten, Wille en Consent van haare Ouders, of Voogden voor zoo ver als zij minderjaarig zijn.??
?? ?? ?? ?? ?? 2e of zij met iemand anders iets buiten staande hebben, ofte aan iemand belofte van trouwe gedaen hebben.-
?? ?? ?? ?? ?? 3e of zij malkanderen niet bestaan in bloede, Maagschap ofte Swagerschap, dat is nader als eige Neeven en Nigten ???
?? ?? ?? ?? ?? 4e Welken ouderdom zij bereikt hebben, speciaal of zij meerderjarig dan minderjarig zijn.-??
?? ?? ?? ?? ?? 5e of zij Weduwenaars of Weduwen, dan wel jonge lieden zijn.-
?? ?? ?? ?? ?? En alhier gekoomen te zijn uit uwen vrijen Wille, omme te betuigen uwe huwelijkse belofte met malkanderen, omme dienvolgende geproclameerd en verkondigt te worden ?????

?? ?? ?? ?? ?? Annotatie van Ondertrouw in ???t Register
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den ???
?? ?? ?? ?? ?? Zijn voor ons ondergeteekende Schout en Scheepenen van Melissant?? in wettigen ondertrouw opgenomen NN gebooren te ??? en wonende ??? met NN gebooren te ??? en wonende te ??? omme na het eindigen der drie Huwelijksproclamatien, hun in den Huwelijken staat te laten bevestigen
?? ?? ?? ?? ?? En ten oirconde geteekend datum ut supra
?? ?? ?? ?? ?? (get.) Schout en Scheepenen
?? ?? ?? ?? ?? Mij present
?? ?? ?? ?? ?? NN: Secrets.

?? ?? ?? ?? ?? Huwelijks Proclamatien
?? ?? ?? ?? ?? N.N. gebooren te ??? en N.N. gebooren te ??? en woonende te ??? zijn van meening naar het eindigen der Huwelijks proclamatien zig in den Huwelijken staat te laten bevestigen.
?? ?? ?? ?? ?? Imand iets ten laste van gemelde Persoonen hebbende waaromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, addresseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord. Op poene van een Eeuwig Stilswijgen ???
?? ?? ?? ?? ?? Het 1e gebod den ??? geaffigeerd den
?? ?? ?? ?? ?? Het 2e ??? den ??? geaffigeerd den??
?? ?? ?? ?? ?? Het 3e ??? den ??? geaffigeerd den??

Zoo de ondertrouw aldus geschied is, zoude de aantekening in de Registers konnen gedaan worden in deezer voegen.
Den ??? is aan ons ondergeschreeve geexhibeert een Certificaat van ??? behelzende dat aldaar in ondertrouw waren opgenomen ??? en ???
NN.??
Secrets.

Op de kant van ???t bovengem. Certificaat te stellen het volgende
?? ?? ?? ?? ?? 1e proclamatie den
?? ?? ?? ?? ?? 2e proclamatie den
?? ?? ?? ?? ?? 3e proclamatie den????
?? ?? ?? ?? ?? getrouwd -, of bewijs verleend dat de proclamatien waaren afgelopen als boven

?? ?? ?? ?? ?? NB zoo er interdictie geschied, tegens de voortgang der Proclamatien, moet dit meede in het Register ter zijde van de aantekening van den ondertrouw worden genoteerd, zoo meede?? ?? ?? ?? ??wanneer die interdictie wederom word opgeheeven ???

?? ?? ?? ?? ??Formulier van Trouw
?? ?? ?? ?? ??Bruidegom en Bruid

?? ?? ?? ?? ??Gijlieden verklaard en bekend, dat in den name Godes tussen Ulieden aangevangen en beslooten is zeeker Huwelijk, en belofte van trouwe, dat gijlieden, als nog van meeninge en voorneemens zijt, om voor de Tegenwoordige Schout en Scheepenen uit Ulieder vrije eigen en onbedwongen Wille, in den zelven staat tot Godes Eere Vereenigt te worden, Wat andwoord gijlieden
?? ?? ?? ?? ?? Ja.
?? ?? ?? ?? ?? Geeft malkanderen de Regterhand
?? ?? ?? ?? ?? Bruidegom
?? ?? ?? ?? ?? Bekend gij hier voor Schout en Scheepenen dat gij genomen hebt, en neemt tot uwe wettelijke Huisvrouw de Bruid hier tegenwoordig, haar beloovende dat gij se nimmermeer zult verlaaten, haar lief te hebben, en trouwelijk te onderhouden, als een getrouw Godvreezende Man zijn wettelijke Vrouwe schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar leven zult, haar trouwe en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van Gods heilig woord.-
?? ?? ?? ?? ?? Wat andwoord gij
?? ?? ?? ?? ?? Ja

?? ?? ?? ?? ?? Bruid
?? ?? ?? ?? ?? Bekend gij hier voor Schout en Scheepenen dat gij genomen hebt, en neemt tot Uwen Wettelijken Man den Bruidegom hier tegenwoordig, welke gij belooft gehooraam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heiliglijk met hem te leeven, hem trouwe en geloove in alle dingen houdende, gelijk een Godvreezende en getrouwe huisvrouw haren Wettelijken Man schuldig is, na uitwijzen van Gods heilig woord.-
?? ?? ?? ?? ?? Wat andwoord gij
?? ?? ?? ?? ?? Ja

?? ?? ?? ?? ?? De vader der Barmhartigheid die u door zijne genade tot den Heiligen Staat des Huwelijks beroepen heeft verbinde u met regte liefde en trouwe en geeve U zijnen Zeegen

?? ?? ?? ?? ?? Annotatie in ???t Register
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den ??? zijn de bovengemelde perzoonen NN. ??? en ??? na dat hunne drie Huwelijksgeboden ongehindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd ???
?? ?? ?? ?? ?? En ten oirconde door Schout en twe Scheepenen, met den Secretaris te teekenen
?? ?? ?? ?? ?? Wanneer door de getrouwde een trouwbrief word verzogt, word aan hun gegeeven het volgende Declaratoir
?? ?? ?? ?? ?? Certificeere ik Ondergeteekende Secretaris te ??? dat NN & NN?? alhier na dat hunne drie Huwelijksproclamatien ongehindert gegaan zijn, in den Huwelijken Staat zijn bevestigd-
?? ?? ?? ?? ?? Actum den ?????
?? ?? ?? ?? ?? NN.
?? ?? ?? ?? ?? Secrets.

?? ?? ?? ?? ?? De Salarissen te berekenen als volgt. Alvoorens word geremarqueerd dat de Kosten op het in ondertrouw opneemen, afkondigen en affigeeren der gebooden, de afgifte van Bewijs dat de geboden gegaan zijn, en op het trouwen zelfs niet meer belopen dan f 4 voor ijder der ondertrouwden
?? ?? ?? ?? ?? Zo zij behooren tot de Classis van f 30.-.- voor ijder der ondertrouwden f 7.10.-
?? ?? ?? ?? ?? Zoo zij behooren tot de Classis van f 15.-.- voor ijder f 3.5.-
?? ?? ?? ?? ?? Zoo tot die van f 6.-.- voor ijder f 1.10.-??
?? ?? ?? ?? ?? Tot die van f 3.-.- voor ijder f -.15.-

?? ?? ?? ?? ?? Welke verdeeld worden als volgt
?? ?? ?? ?? ?? In de 1e Classe Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 3.-.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Scheepenen?? ?? ?? ??f 3,-.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ??f 6.-.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Boode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 3.-.-??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 15.-.-

?? ?? ?? ?? ?? In de 2e Classe Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 1.10.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Scheepenen?? ?? ?? ??f 1.10.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ??f 3.-.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Boode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 1.10.-??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 7.10.-

?? ?? ?? ?? ?? ??In de 3e Classe Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f -.-12.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Scheepenen?? ?? ?? ??f -.-12.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ??f 1.-4.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Boode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f -.-12.-??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 3.-.-

?? ?? ?? ?? ?? ??In de 4e Classe Schout?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f -.-6.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Scheepenen?? ?? ?? ??f -.-6.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Secretaris?? ?? ?? ?? ?? ??f -.12.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Boode?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f -.-6.--??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1.-10.-
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 21sten November 1795 zijn voor ons ondergeteekende Maire en Municipaliteit van Melissant, in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Leendertz. den Ouden j.m. gebooren te Hellevoet binnen, en wonende alhier, met Adriana Arendsdr. Sijrier j.d. gebooren en woonende meede alhier, omme na het eindigen der drie Huwelijksproclamatien hun in den Huwelijken Staat te laten bevestigen
?? ?? ?? ?? ?? En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P.C. Both, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26e December 1795 \ijn bovengemelde Persoonen Johannes Leendertz. Den Ouden j.m. en Adriana Arendsr. Sijrier, j.d. na dat hunne drie Huwelijksgeboden ongehindert gegaan waaren in den Huwelijken bevestigd??
?? ?? ?? ?? ?? En ten oirconde geteekend, datum ut supra C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P.C. Both, Cornelis Kardux, Leendert Kats

?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 2 April 1796 zijn voor ons ondergetekende Maire en Municipalen van Melissant, in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Sillevis j.m. gebore te Drimmelen en wonende te Dirksland en Leuntje Groenewege j.d. geb. te Dirksland en wonende onder Melissant, omme na het eindigen der drie Huwelijks Proclamatien, hun in den Huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten Oirconde geteekent datum uts.- C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 16e April 1796 zijn voor ons ondergeteekende Maire en Municipalen van Melissant, in wettigen ondertrouw opgenomen Leonard Keijser j.m. gebooren te Herkingen, en wonende te Dirksland, en Jannetje de Ruiter j.d. gebooren onder Dirksland, en wonende onder Melissant, omme na het eindigen?? der Drie Huwelijksproclamatien, hun in den Huwelijken Staat te laten bevestigen.- En ten Oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 30sten April 1796 zijn Hendrik Sillevis j.m. en Leuntje Groeneweege j.d. na dat hunne drie Huwelijksgeboden ongehindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten Oirconde geteekend, datum ut supra C. v.d. Valk, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 7en Maij 1796 zijn voor de ondergeteekende Maire en Municipaliteits Leeden van Melissant, nadat de drie Huwelijksproclamatien ongehindert waaren gegaan, in den Huwelijken staat bevestigt Leonard Keizer j.m. en Jannetje de Ruiter j.d. En ten Oirconde geteekent C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 17e September 1796 zijn voor ons ondergeteekende Maire en Municipalen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Brom weduwenaar van Neeltje Roest, gebooren en wonende te Sommelsdijk en Maria Missel j.d. geboore te Middelharnis en wonende onder Melissant, omme nae het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekent datum utsa. C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 8e October 1796 zijn Cornelis Brom weduwenaar van Neeltje Roest en Maria Missel j.d., nae dat hunne drie huwelijks proclamatien ongehindert waaren gegaan, in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekent datum utsa. C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 27den November 1796 zijn voor ons?? ?? ?? ondergeteekende Maire en Municipalen van Melissant in wettige ondertrouw opgenomen Adrianus Keijser j.m. geboren in de Nieuwe Tonge en wonende onder Dirksland en Elsje Visbeen j.d. geboren te Melissant en wonende onder Melissant, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen.- En ten Oirconde geteekent datum utsa. C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 17den December zijn Adrianus Keijser j.m. en Elsje Visbeen j.d. nae dat hunne drie huwelijksproclamatien ongehinderd waren gegaan in den huwelijken staat bevestigt. En ten Oirconde geteekent datum utsa.- C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 8en April 1797 zijn voor ons ondergeteekende Maire en Municipalen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Abram Looij j.m. geboren en wonende te Dirksland en Elijsabet van Herken j.d. geboren en wonende te Melissant omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten Oirconde geteekend, datum utsa. C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? De Perzonen hier neevens genoemd zijn na het uitgaan van de Geboden, voor de Municipaliteit van Dirksland getrouwt.
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 15e Julij 1797 zijn voor ons ondergeteekende Maire en Municipalen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Scholten, weduwenaar van Jannetje van der Linde geboren te Dirksland en wonende onder Melissant en Dirkje van Beek j.d. geboren onder de Oude Tonge en meede wonende onder Melissant omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.- En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, P. C. Both
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 5e Augustus 1797 zijn voor ons ondergeteekende Maire en Municipaliteit van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Arend Sager.se van der Groef, wedr. van Angenietje de Jong geboren te Dirksland en wonende onder deese Jurisdictie en Pietertje van der Waal, weduwe Leendert Hello geb. te Heekelingen en wonende te Dirksland, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen.- En ten oirconde geteekent datum utsa. C. v.d. Valk, P. C. Both, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 5en Augustus 1797 zijn Leendert Scholten wedr. van Jannetje van der Linde en Dirkje van Beek j.d. na dat hunne drie huwelijks Proclamatien ongehindert waren gegaan in den huwelijken staat bevestigt.- En ten oirconde geteekent datum utsa. C. v.d. Valk, P. C. Both, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26 Augustus 1797 zijn Arend Sachariasse van der Groeff weduwenaar van Angenietje de Jong en Pietertje van der Waal weduwe Leendert Hello na dat hunne drie huwelijks Proclamatien ongehindert waren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt. En ten Oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, P. C. Both, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 11 November 1797 zijn voor ons ondergeteekende Schout amptbr. en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Job Servaasse Verbiest j.m. geboore te Sommelsdijk en wonende in Roxenisse en Cornelia van der Spaan j.d. geb. te Melissant en wonende aldaer, omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. Leend. Soldaat, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 2en December 1797 zijn Job Servaasse Verbiest j.m. en Cornelia van der Spaan j.d. na dat hunne drie huwelijksproclamatien onverhinderd waren gegaan in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, P. C. Both, Cornelis Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 9e December 1797 zijn voor ons ondergeteekende Schout Amptbewaarder en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Ligteveld j.m. geboren en wonende te Melissant en Johanna Gootjes j.d. meede te Melissant geboren en aldaar woonachtig omme na het eindigen der drie huwelijksproclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra Leend. Soldaat, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 30en december 1797 zijn Jacob Ligteveld j.m. en Johanna Gootjes j.d. na dat hunne drie huwelijksproclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Teunis Slis en Maatje Soldaat zich ten huwelijk willen te begeeven, hebben te dien einde van het Provinciaal Bestuur van Holland versogt dispensatie van de Politique Ordonnantie van den Jaare 1580, en desweegens aan Schout en Scheepenen van Melissant vertoond en ter Secretarij overgebracht Octrooij van Consent luidende aldus.- Vrijheid! Gelijkheid! Broederschap! Die van het Provinciaal Bestuur van Holland daer te weeten: ???Alzoo ons te kennis gegeeven bij Teunis Slis, weduwenaar van Neeltje Soldaat, en Maatje Soldaat beide wonende onder Dirksland.??
?? ?? ?? ?? ?? Dat, hoe zeer hij eerste Suppliant te vooren was getrouwt geweest met de zuster van de tweede Suppliante, echter zij Supplianten hadden ondervonden dat hunne middelen van bestaan ten eenemalen zoude worden gedestrueerd, ten waare zij zich met elkanderen in den Echt konden verbinden, als zijnde der Supplianten land bouwerij zoo zeer en deselvde affaire, dat dezelve niet wel anders, dan door der Supplianten huwelijks vereeniging kon worden staande gehouden.-
?? ?? ?? ?? ?? Dat de Supplianten penetrerende deese hunner beider belangens, ook onderling waaren over eengekomen, met elkanderen een huwelijk aan te gaan, dan dat zij geinformeert waren geworden, dat hun Suppl. daar omtrent obsteerde de politique Ordonnantie van de voormalige Staaten van Holland in dato 1e April 1580.-
?? ?? ?? ?? ?? Dat de Supplianten echter vermeenden dat dit verbod louter politieq was, als meede dat de reedenen, welke den wetgever hadden gepermoveerd om de huwelijken te verbieden tusschen persoonen die aan elkander binnen zeekere graaden van bloedverwantschap en affiniteit bestaan, grotendeels cesseerden omtrent, de betrekking waer in de Supplianten tot elkanderen stonden gelijk dan ook bij deese vergadering reeds verscheiden maalen dispensatie was verleend in soortgelijke gevallen, als waar in de Supplianten in deesen verkeerden.-
?? ?? ?? ?? ?? Dat mitsdien de Supplianten vertrouwden, dat wij geens zwarigheid zouden maken, van meede aan de Supplianten even als aan anderen in deese gunstige dispensatie te verleenen, te meer dewijl het bestaan en de welvaart van beiden de Supplianten daar van volstrekt afhangden.
?? ?? ?? ?? ?? Weshalven de Supplianten zich keerden tot ons, verzoekende dat wij de Supplianten van den inhoud van voorn. politque Ordonn. van 1 April 1580, en speciaal van het 10e Artiquel van dien, als meede van alle ordres en ponaeliteiten daar bij vervat en ter nedergesteld, mitsgaders van alle verdere off andere wetten welke de Supplianten ten aanzien van hun lieden voorn. huwelijk zoude mogen obsteeren, geliefden te dispenseeren en mits de Supplianten te permitteeren met elkanderen zich in den Echt te verbinden.
?? ?? ?? ?? ?? Zoo is het dat wij de zaak en het verzoek voorsch. overgemerkt hebbende en genegen wesende voor ???t te kennen geevenden de Suppl. uit onsen regten weetenschap als representeerende de hoogste macht en authoriteit van den volke van Holland, de Supplianten hebben gepermitteert, zoo als wij deselve permitteeren bij deese, om, met dispensatie der politique Ordonnantie en de verdere wetten tegen zodanige verbintenissen gestatueerd met elkanderen een wettig huwelijk aan te gaan en naar de ordre van den Lande te voltrekken.
?? ?? ?? ?? ?? En gelasten wij een ieder dien het aangaan zal zich naar deesen te reguleeren.
?? ?? ?? ?? ??Gedaan in den Haage onder onzen groten Zeegel hier aan doen hangen den 12e Januarij 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid, was geteekent, A. Loosjes, secrs., onder stond, Ter Ordonnantie van het Provintiaal Bestuur voorn., was geteekent, C. Scheffer, hebbende onder aan hangen het groot Zeegel van Holland, gedrukt in roode wasch.-
?? ?? ?? ?? ?? En zijn vermogens den voorn. Octroije optheeden den 20e Januarij 1798 voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis Slis weduwenaar van Francijntje Soldaat geboore te Middelharnis en wonende alhier, en Maatje Soldaat weduwe van Jacob Danielse Vreeswijk geboore en wonende onder deeze Jurisdictie, omme na het eindigen der drie huwelijks Proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent datum utsa. C. v.d. Valk, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 4e Februarij 1798 zijn Teunis Slis weduwenaar en Maatje Soldaat weduwe, na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut sa. C. v.d. Valk, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 16en Junij 1798 zijn voor Schout amptbewaarder en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Lijders j.m. geboren te Helvoet binnen en Pieternella Schuuring wed. van Gerardus Martinus geboren te Nimwegen en beide wonende te Melissant omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien sich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, P. C. Both, Cornelis Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 7en Julij 1798 zijn Jan Lijders j.m. en Pieternella Schuuring weduwe na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd.?? En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, P. C. Both, P. v.d. Velde, Cornelis Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 18e Augustus 1798 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Hermanis Zoon j.m. geboren en wonende onder Dirksland en Pieternella Volwerk j.d. geboren onder Dirksland en wonende te Melissant, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, P. C. Both, Cornelis Karduks, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 8en September 1798 zijn Hermanis Zoon j.m. en Pieternella Volwerk j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra P. C. Both, Cornelis Karduks, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 5en Januarij 1799 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Peterse j.m. geboren te Ootersum en wonende te Melissant en Lena Litveld j.d. geboren te Melissant en wonende in Craijenisse omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. v.d. Valk, L. Soldaat, P. v.d. Velde
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26 Januarij 1799 zijn Jan Peterse j.m. en Lena Litveld j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend C. v.d. Valk, Leendert Soldaat, P. v.d. Velde
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 13 April 1799 zijn voor Schout en Schepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Visbeen j.m. geboren en wonende te Melissant en Jacoba Nattekaas j.d. geboren te Dirksland en wonende onder Melissant omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend C. v.d. Valk, L. Soldaat, P. v.d. Velde
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 4e Meij 1799 zijn Hendrik Visbeen j.m. en Jacoba Nattekaas j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend C. v.d. Valk, Leendert Soldaat, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 15 Maart 1800 zijn voor Schout en Schepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Hoogmoed weduwenaar van Hesje Nattekaas en Willemtje Langstraaten j.d. beide wonende te Melissant omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend C. v.d. Valk, L. Soldaat, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 9 April 1800 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem de Jonge j.m. wonende op den Bommel en Anna Koole j.d. wonende onder Melissant, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend C. v.d. Valk, Leend. Soldaat
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 12 April 1800 zijn Abraham Hoogmoed, weduwenaar en Willemtje Langstraten j.d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, Leendert Kats????
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 3en Meij 1800 zijn Willem de Jonge j.m. en Anna Koole j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend, datum ut sa. C. v.d. Valk, Leend. Soldaat, Leendert Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden 10 April 1802 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Joostz. Koole j.m. geboren en wonende te Melissant en Lena Pietersdr. in ???t Veld j.d. geboren onder Sommelsdijk en wonende onder Dirksland, omme na het eindigen der drie Zondags proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend C. Ripping Gz., P. v.d. Velde, L. C. Kats??
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 10 April 1802 zijn voor Schout en Schepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Visbeen, weduwenaar van Jacoba Nattekaas, en Cornelia van Ceeders j.d. beijde geboren en wonende te Melissant omme na het eindigen der drie Zondags proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend C. Ripping Gz., P. v.d. Velde, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 1e Meij 1802 zijn Willem Joostz. Koole j.m. en Lena Pietersdr. in ???t Veld j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend C. Ripping Gz., P. v.d. Velde, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 1e Meij 1802 zijn Hendrik Visbeen weduwenaar, en Cornelia van Ceeders j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend C. Ripping Gz., P. v.d. Velde, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 24e Julij 1802 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in ondertrouw opgenomen Jan Rollaf j.m. geb. in de Klundert en Janna de Bie j.d. geboren in de Fijnaart en beijde wonende onder deeze Jurisdictie omme na het eindigen der drie Zondags proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 14e Augustus 1802 zijn Jan Rollaf j.m. en Janna de Bie j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oriconde geteekend dat. utsa. C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 11 December 1802 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Adam van Herken weduwenaar van Dina van der Spaan gebooren en wonende te Melissant en Agnietje van Oostvoorn j.d. gebooren te Middelharnis omme na het eindigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 11 December 1802 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Kaasberg j.m. gebooren onder Middelharnis en wonende te Melissant en Jannetje Beetroms wed. van Johannis Gras gebooren en wonende te Melissant omme na het eindigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent datum utsp. Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 1e Januarij 1803 zijn Adam van Herken weduwenaar en Agnietje van Oostvoorn j.d. na dat hunne drie Huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekent Leend. Soldaat, C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 1e Januarij 1803 zijn Johannis Kaasberg j.m. en Jannetje Beetroms weduwe na dat hunne drie Huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekent Leend. Soldaat, C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 12 Februarij 1803 zijn voor Schout Ambtbewaarder en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Robijn j.m. gebooren te Herkingen en wonende te Melissant, en Elisabeth van Oostende weduwe van Pieter Hokke geboore in de Nieuwe Tonge en wonende te Melissant omme na het eindigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekent Leend. Soldaat, C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 5 Maart 1803 zijn Johannis Robijn j.m. en Elisabeth van Oostende weduwe na dat hunne drie Huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekent C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 9e April zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in ondertrouw opgenoomen Thomas van der Spaan j.m. geboore en wonende te Melissant en Maatje van Prooijen j.d. geboore te Melissant en woonende te Craeijnisse omme na het eindigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 9de April zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Vreeswijk j.m. geboore en wonende onder de Jurisdictie van de Nieuwe Tonge en Aaltje den Hollander j.d. geboore en wonende onder Melissant omme na het eindigen der drie Zondags Proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 9e April 1803 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Dirk Ocker weduwenaar van Helena Koense geboren en wonende te Melissant en Pieternella van Beek laast weduwe van Aren Jacobse van der Groef wonende te Dirksland om na het eindigen der drie Zondags Proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 30 April 1803 zijn Jacob Vreeswijk j.m. en Aaltje den Hollander j.d. na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert waaren gegaan in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekend C. Ripping Gz., Leend. Soldaat
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 30 April 1803 zijn Thomas van der Spaan j.m. en Maatje van Prooijen j.d. na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekent C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 30 April 1803 zijn Dirk Ocker weduwenaar en Pieternella van Beek weduwe na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekent C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 10e September 1803 zijn voor Schout en Scheepenen?? van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Kameraad j.m. gebooren en wonende onder Dirksland en Johanna Leendertz. Kameraad j.d. gebooren te Middelharnis en wonende te Melissant, om na het eijndigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. M. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 27e Septemb. 1803 zijn Cornelis Kameraad j.m. en Johanna Leendertz Admiraal (!CMK) j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 28e November 1803 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Crijn Tamboer weduwenaar van Cornelia Roon, gebooren en woonende onder Melissant en Fietje Leendertdr. van der Vliet j.d. geboren in de Nieuwe Tonge en meede woonende onder Melissant om na het eindigen der drie Zondags proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. M. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 22e December 1803 zijn Crijn Tamboer weduwenaar en Fietje Leendertdr. van der Vliet j.d. na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. ut sa. C. Ripping Gz., C. M. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 31 Maart 1804 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Verhagen jongman gebooren te Coolkerken en wonende te Melissant, en Lena van Duuren jonge dochter geboren onder Stad en wonende te Melissant om na het eijndigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C.?? Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 21e April 1804 zijn Jacobus Verhagen j.m. en Lena van Duuren j.d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan waren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. utsa. C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 14 Julij 1804 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Job Verbiest weduwenaar van Cornelia van der Spaan wonende te Melissant en Dirkje van Buuren j.d. gebooren te Buijtesluijs en wonende onder Dirksland, om na het eijndigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten Oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 29 Julij 1804 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Lodewijk Gootjes weduwenaar van Catharina van der Made geb. en wonende te Melissant en Eva Mulders weduwe van Anthonij Vermunt geb. in de Nieuwe Tonge en wonende te Melissant om na het eijndigen der drie Zondags proclamatien zig in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 29 Julij 1804 zijn voor Schout en Schepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert Lokker j.m. gebore en wonende te Melissant en Eva Henberg j.d. gebooren te Dirksland en wonende Nieuw-Kraijer Polder om na het eijndigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsupr. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 18 Augustus 1804 zijn Leendert Lokker j.m. en Eva Henberg j.d. na dat hunne drie Huwlijks Proclamatien onverhindert gegaan waren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 18 Augustus zijn Lodewijk Gootjes weduwenaar en Eva Mulders weduwe na dat hunne drie Huwlijks Proclamatien onverhindert gegaan waren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten Oirconden geteekend datum usp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 3 November 1804 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Corstiaan Vrijbergen j.m. gebooren te Dirksland en wonende te Melissant en Neeltje Lokker j.d. gebooren en wonende te Melissant om na het eijndigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten Oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 24 November 1804 zijn Corstiaan Vrijberge j.m. en Neeltje Lokker j.d. na dat hunne drie Huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconden geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 30 Maart 1805 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis van Oostende j.m. gebooren te Dirksland en wonende in N. Kraijer Polder en Jopje Sierveld j.d. geboren te Bruijnisse en wonende onder Melissant om na het eijndigen der drie Zondaags Proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 13 April 1805 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Visbeen j.m. gebooren en wonende te Melissant en Neeltje de Voogel j.d. gebooren te Oudorp en wonende onder Melissant om na het eijndigen der drie Zondags proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten Oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 20 April 1805 zijn Cornelis van Oostende j.m. en Jobje Sierveld j.d. na dat hunne drie huwelijks Proclamatien onverhinderd gegaan waren in de huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend dat. ut sa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 4e Meij 1805 zijn Pieter Visbeen j.m. en Neeltje de Voogel j.d. na dat hunne drie Huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconden geteekend datum utsp. Als schout en secr. ampt bewaarder Leend. Soldaat, C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 18e Augustus 1805 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Mulder j.m. geboren te Oldenburg en wonende te Melissant en Maria Hartman geboren te Lipstad en wonende onder Melissant om na het eijndigen der drie Huwlijks proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten Oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 8 Junij 1805 zijn Jan Mulder j.m. en Maria Hartman j.d. na dat hunne drie Huwlijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwlijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 8 Junij 1805 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Klaas Gootjes j.m. geboren te Stellendam en wonende te Melissant en Maria Officier j.d. geboren in Craijenisse en wonende te Melissant om na het eijndigen der drie Huwlijks proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 29 Junij 1805 zijn Klaas Gootjes j.m. en Maria Officier na dat hunne drie Huwlijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., Leend. Soldaat, C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 13 Julij 1805 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Noorman j.m. gebooren en wonende te Melissant en Cornelia van den Doel j.d. geb. te Herkingen en wonende in Craijenisse om na het eijndigen der drie Huwlijks proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 3 Augustus 1805 zijn Johannis Noorman j.m. en Cornelia van den Doel j.d. na dat hunne drie Huwlijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 5e April 1806 zijn voor Schout en Scheepenen in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Hoogmoed j.m. geboren in de Polder Craijenisse en wonende in de Polder van Dirksland, en Catelijntje Zeedijk j.d. gebooren in Oud Kraijer Polder, en wonende onder Dirksland om na het eindigen der drie Huwlijks proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten Oirconden geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 5e April 1806 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Daniel Jacobse van der Sluijs j.m. gebooren en wonende te Dirksland en Maria van den Bos j.d. geboren te Herkingen en woonende te Melissant om na het eindigen der drie Huwelijks Proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26e April 1806 zijn Hendrik Hoogmoed j.m. en Catelijntje Zeedijk j.d. na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten Oirconde geteekend datum ut sa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26e April 1806 zijn Daniel Jacobse van der Sluijs j.m. en Maria van den Bosch j.d. na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26e April 1806 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Spriet weduwenaar van Constantia van Hurt en Agatha Gootjes j.d. om na het eindigen der drie Huwelijks Proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laaten bevstigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 17e Meij 1806 zijn Pieter Spriet weduwenaar van Constantia van Hurt en Agatha Gootjes j.d. na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 25e October 1806 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Doorn j.m. en Engeltje Struijk j.d. omme naar het eindigen der drie Huwelijks Proclamatien zich in den Huwelijken Staat te laaten bevstigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 14e November 1806 zijn Hendrik Doorn j.m. en Engeltje Struijk j.d. na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 13e December 1806 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Adriaan Otto j.m. gebooren te Halteren en laast gewoond hebbende te Roxenisse en thans woonagtig te Melissant en Jannetje Corstanje laast weduwe van Jan Koppelman woonende te Melissant omme naar het eindigen der drie Huwelijks Proclamatien zich in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 3e Januarij 1807 zijn Adriaan Otto j.m. en Jannetje Corstanje weduwe van Jan Koppelman na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 8e Augustus 1807 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Jacob Lichteveld j.m. gebooren en woonende te Melissant en Geertruij Molenaar j.m. gebooren in de Oude Tonge en woonende te Melissant omme naar het eindigen der drie huwelijks Proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten Oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 12e September 1807 zijn Jacob Lichteveld j.m en Geertruij Molenaar j.d. na dat hunne drie Huwelijks Proclamatien onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26 Maart 1808 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Reijnier Rosbach j.m. geb. in de Oude Tonge en wonende te Melissant en Maria Martinusse j.d. geb. en wonende te Melissant om na het eijndigen der drie Huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 9e April 1808 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus van Prooijen j.m. en Maria Noorman j.d. beijde geboren en wonende te Melissant, om na het eijndigen der drie Huwlijks geboden zich in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 16 April 1808 zijn Reijnier Rosbach j.m. en Maria Martinusse j.d. na dat hunne drie Huwlijks geboden onverhindert gegaan waren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 7e Meij 1808 zijn Marinus van Prooijen j.m. en Maria Noorman j.dr. na dat hunne drie Huwlijks geboden onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 25e Februarij 1809 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Steevense Visser j.m. en Fietje van der Vliet wede. Crijn Tamboer om na het eijndigen der drie Huwelijks geboden zich in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 11e van Lentemaand 1809 zijn voor Schout en Scheepenen van Melisant in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannis Koole laast weduwenaar van Sebilla Latooij woonende onder deeze Jurisdictie en Catalina Jonk weduwe van Beije Kooman wonende te Dirksland om na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien zich in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 18e van Lentemaand 1809 zijn Pieter Steevense Visser j.m. en Fietje van der Vliet wede. Crijn Tamboer na dat hunne drie Huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 1e van Grasmaand 1809 zijn Johannis Koole laast weduwenaar van Sebilla Latooij woonende onder deeze Jurisdictie en Catalina Jonk weduwe van Beije Kooman na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde geteekend datum utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 22 van Hooijmaand 1809 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van Es j.m. geboren te Oudorp en wonende te Melissant en Jacoba Groenendijk j.d. geboren en wonende te Melissant om na het eijndigen der drie Huwelijks geboden zich in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 12 van Oogstmaand van 1809 zijn Pieter van Es j.m. en Jacoba Groenendijk j.d. na dat hunne drie Huwelijks geboden onverhindert gegaan waren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 24e van Slagtmaand 1809 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Visbeen weduwenaar van Cornelia van Ceters en Maatje van Prooijen weduwe van Tomas van der?? Spaan, om na het eijndigen der drie Huwelijks proclamatien zig in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 25e van Slagtmaand 1809 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Visbeen weduwenaar van van Cornelia van Ceters en Maatje van Prooijen weduwe van Tomas van der?? Spaan, om na het eijndigen der drie huwelijks geboden, zich in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 16e van wintermaand 1809 zijn Hendrik Visbeen weduwenaar van Cornelia van Ceters en Maatje van Prooijen weduwe van Tomas van der Spaan na dat hunne drie huwelijks geboden onverhindert gegaan waren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datm. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. C. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 4e van Oogstmaand 1810 zijn voor Schout en Schepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaan Andries Schouwenaar weduwenaar van Maatje Pietersz. Baas geboren te Oude Tonge en wonende in Craijenisse en Celia Marinisse den Engelsman j.d. geb. te Nieuwe Tonge en wonende te Melissant om na het eijndigen der drie huwelijks gebooden in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utspa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 11 van Oogstmaand 1810 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik van Gilst weduwenaar van Trijntje Hokke gebooren van Raamsdonk en wonende te Melissant en Maria Both j.d geboren te Sommelsdijk en wonende te Dirksland om na het eijndigen der drie Huwelijks Geboden in den Huwelijken Staat te worden bevestigt. En ten oirconde geteekend datum ut supra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 25e van Oogstmaand 1810 zijn Bastiaan Andries Schouwenaar weduwenaar, en Celia Marinisse den Engelsman j.d. na dat hunne drie gewone huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsupra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 1e van Herfstmaand 1810 zijn Hendrik van Gilst weduwenaar, en Maria Both j.d. na dat hunne drie gewone huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utsupra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats, hiervan afgegeeven Extract den 14 Aug. 1811 door C. v.d. Valk
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 22e van Wintermaand 1810 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Bosman weduwenaar van Jacomina van Hoof geboren onder Ooltgensplaat & woonende onder Melissant en Geertruij Robregts weduwe van Pieter Molenaar geboren onder de Oude Tonge & woonende onder Melissant om zich na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsa. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 12e van Louwmaand 1811 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant Hendrik Bosman weduwenaar en Geertruij Robregts na dat hunne drie gewonelijke huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datm. utsupra C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 7 Februarij 1811 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van der Sluijs j.m. geboren te Dirksland en wonende onder de Nieuwe Tonge en Anna Gerritsdr Zaaijer j.d. geboren te Dirksland en wonende onder Melissant om zich na het eijndigen der drie huwelijks geboden in den huwelijken staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 9e Februarij 1811 zijn voor Schout en Scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Arend Arendse j.m. geboren te Deventer en wonende op Goedereede en Agatha Gootjes weduwe van Pieter Spriet wonende te Melissant om zich na het eijndigen der drie gewone huwelijks geboden in den huwelijken staat te laaten bevestige. En ten oirconden geteekend dat utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 26 Februarij 1811 zijn Arend Arendze j.m. en Agatha Gootjes weduwe van Pieter Spriet na dat hunne drie gewone huwelijks geboden onverhindert gegaan waren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 28e Februarij 1811 zijn voor Schout Amptbewaarder en Scheepenen van Melissant Cornelis van der Sluijs j.m. en Anna Gerritsdr Zaaijer j.d. na dat hunne drie gewone huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Ripping Gz., C. Kardux, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 27 April 1811 zijn voor het Gemeente Bestuur van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Balen j.m. gebooren te Dirksland en woonende te Agthuijzen en Jannetje Heijntjes j.d. gebooren en woonende te Melissant om zich na het eijndigen der drie Huwelijks Geboden in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum utsupra C. Kardux, L. Kats, C. Both
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 27 April 1811 zijn voor het Gemeente Bestuur van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Johannes Dirkze Heijntjes j.m. gebooren te Melissant en laast gewoont te Stellendam en Kaatje Gietmans j.d. meede geboore en wonende te Melissant om zich na het eijndigen der drie Huwelijks Geboden in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend dat. utsp. C. Kardux, L. Kats, C. Both
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 4 Meij 1811 zijn voor het Gemeente Bestuur van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Broodshoofd j.m. gebooren en wonende te Melissant en Jacomijntje Stathoek j.d. gebooren te Nieuwe Tonge en laast gewoond te Middelharnis om zich na het eijndigen der drie Huwelijks Geboden in den Huwelijken Staat te laten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum utsupra L. Kats, C. Both, G. Zaaijer
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 19 Meij 1811 zijn voor het Gemeente Bestuur van Melissant Jan van Balen j.m. en Jannetje Heijntjes j.d. na dat hunne drie gewoone Huwelijks Geboden onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconden geteekend datum utspr. C. Kardux, G. Zaaijer, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 19 Meij 1811 zijn voor Gemeente Bestuur van Melissant Johannes Dirksz. Heijntjes j.m. en Kaatje Gietmans j.d. na dat hunne drie gewoone Huwelijks Geboden onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconden geteekend datum utsupra C. Kardux, G. Zaaijer, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 20 Meij 1811 zijn voor het Gemeente Bestuur van Melissant Jacob Broodshoofd j.m. en Jacomijntje Stadhoek j.d. na dat hunne drie gewoone huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigd. En ten oirconden geteekend datum utspr. C. Ripping Gz., C. Both, G. Zaaijer
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 25 Meij 1811 zijn voor het Gemeente Bestuur van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert Scholte weduwenaar van Dirkje Janse van Beek gebooren en wonende te Melissant en Neeltje de Jongh weduwe van Jan Weeda gebooren te Strieensas laast gewoond hebbende te Dirksland om zich na het eijndigen der drie Huwelijks geboden in den Huwelijken Staat te laaten bevestigen. En ten oirconden geteekend datum utsupra C. Kardux, G. Zaaijer, L. Kats
?? ?? ?? ?? ?? Heeden den 15 Junij 1811 zijn voor het Gemeente Bestuur van Melissant Leendert Scholte weduwenaar van Dirkje Janse van Beek en Neeltje de Jongh weduwe van Jan Weeda na dat hunne drie gewoone huwelijks geboden onverhindert gegaan waaren in den Huwelijken Staat bevestigt. En ten oirconde geteekend datum utsupra C. Ripping Gz.