Melissant - Huwelijkstoestemmingen, attestaties van huwelijksafkondigingen, bewijzen van onvermogen 12 januari 1798 - 1 december 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Melissant
2

[12-01-1798]
Vrijheid! Gelijkheid! Broederschap!
Die van het Provintiaal Bestuur van Holland doen te weeten: Alsoo ons te kennen is gegeeven bij Teunis Slis, weduwnaar van Neeltje Soldaat, en Maatje Soldaat, beiden woonende onder Dirksland.??
Dat, hoe zeer hij eerste suppliant te vooren was getrouwd geweest met de zuster van de tweede suppliante, echter zij supplianten hadden ondervonden dat hunne middelen van bestaan ten eenemaalen zouden worden gedestrueerd, ten waare zij zig met elkanderen in den echt konden verbinden, als zijnde de supplianten landbouwers, zoo zeer eene en deselfde affaire, dat de zelve niet wel anders dan door der supplianten huwelijks vereeniging kon worden staende gehouden.
Dat de supplianten penetrerende deese hunne beider belangens, ook onderling waaren overeen gekoomen met elkanderen een huwelijk aan te gaan, dan dat zij geinformeerd waaren geworden, dat hun supplianten daar omtrend obsteerde de politique ordonnantie van de voormalige Staaten van Holland in dato 1 April 1580.
Dat de supplianten echter vermeenden dat dit verbod louter politiq was, als meede dat de reedenen, welke den Wetgeever hadden gepermaneerd om de huwelijken te verbieden tusschen personen die aan elkander binnen zekere graaden van bloedverwantschap en affiniteit bestaan, grotendeels cesseerden omtrend de betrekkingen waar in de supplianten tot elkander stonden, gelijk dan ook bij deese Vergadering reeds verscheiden maalen dispensatie was verleend in soortgelijke gevallen, als waar in de supplianten in desen verkeerden.
Dat mitsdien de supplianten vertrouwden dat wij geene swarigheid zouden maaken, van meede aan den supplianten eeven als aan anderen in desen gunstige dispensatie te verleenen, te meer dewijl het bestaan en de welvaart van beiden de supplianten daar van volstrekt afhangden.
Weshalven de supplianten zig keerden tot ons, versoekende dat wij de supplianten van derv ? voors. politique ordonnantie van 1 April 1580 en speciaal van het 10. Artikel van dien, als meede van alle ordres en poenaliteiten daar bij vervat en ter nedergesteld, mitsgaders van alle verdere of andere wetten welke de supplianten ten aansien van hunlieder voorn. huwelijk zoude mogen obsteere, gelievden te dispenseeren en mitsdien de supplianten te permitteren met elkander zig in den echt te verbinden.
Zoo is ???t dat wij de zaaken en het versoek voors. overgemerkt hebbende en geneegen weesende voor ???t te kennen geeven van de supplianten, uit onse regte, wetenschap en als representeerende de hoogste macht en authoriteit van den volke van Holland, de supplianten hebben gepermitteerd zoo als wij deselven permitteeren bij deese om met dispensatie der politique ordonnantie en de verdere wetten tegen zodanige verbintenissen gestatueerd met elkanderen een wettig huwelijk aan te gaan en naar de ordre van den Lande te voltrekken.
En gelasten wij een ieder dien het aan gaen zal zich naar deesen te reguleeren.
Gedaan in den Hage onder onsen Groote Zegele hier aan doen hangen den 12 Januarij 1798, het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid??
A. Loosjes
Ter ordonnantie van het Provintiaal Bestuur voornt.
C. Scheffer

Ik bekenne ten vollen gekonsenteert te zijn dat zijne dogtel celia ondertrouwe zoude doen met bastiaan anderrisen schouwenaar
Ik ondergeteekent marijnus adereijnis den Enggels man

Coornelis Nooreman
Ik bekennen volkome te vrede te zijn
Maria Nooreman ten houwelijk woordt aan getekend
Marijnus van Proijen
Arian Otte??

door orders van maartje van t ostende
Volkomen met haar genoegen dat haar zoone trouwt basstieaan schouwenaar X

ik Wimla de rieder bekenne te volle gekonteer te wesen om mij dogter agata gotens in den uwelijk staat te treden met pieter sprit

[21-07-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
ik Bekenne Volkoome Chondt Sendt te Geven Aan Meijn Zoon Pieter Van Es Om tot den huwelijken Staadt in te gaan Met de jonge dogter jakoobaa groennendeijk
Stellendam den 21 julij 1809
Pieter van Es

[25-02-1811]
Dat hunne gewone huwelijks proclamatien alhier onverhindert hebben gehad.
Arend Arendse, j. m., geb. te Deventer, laatst gewoond hebbende onder de jurisdictie van Adolphsland, met Agatha Gootjes, weduwe van Pieter Spriet, wonende tot Melissant.
Getuigd hier mede den ondergetekenden secretaris van Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel etc.
Ooltgensplaat den 25 v. Sprokkelmaand 1811. -
H. W. Ferleman

[02-03-1811]
Extract uijt het doopregister der rooms cath. gemeente van de Oude Tong a Flacque, alwaar dat staat als volght:
In het jaar zeventien hondert drie en tagentig, dertig Maart, is geboren in den Adriana polder op Flacque en den zelven dag in de rooms cath. kerke in de Oude Tong gedoopt Joannes, wettige zoon van Dirik Janze Heijnjes en Sijke?? Heijnjes, ten overstaan van Dirik Matheijse Heijnjes ende Maria Aansen.
Aldus conform bevonden met het doopregister der voorsch. kerke,
Quod attestor, C. B. J. Ziebrechts, R. C.,
Oude Tonge, 2de Martii 1811

[15-06-1811]
Dat Leendert Scholte, weduwenaar van Dirkje Janze van Beek, en Neeltje de Jongh, weduwe van Jan Weeda, onverhinder(d) de huwelijkse geboden hebben?? gehad, getuigt de ondergeteekende secretaris van Dirksland den 15 Junij 1811.??
D. v Weel

[01-12-1811]
Heeden den eersten December van het jaar acht(t)ien hondert en elff des voormiddags ten elff uuren is door ons Cornelis van der Valk, maire van de gemeente Melissant, arrondissement Flakke(e), canton Goedereede, departement der Monden van de Maas, de bediening van openbaar ambtenaar van den burgerlijken staat waarnemende, met luijder stemme voor de buijtendeur van het gemeentehuijs afgekondigt, dat trouwbelofte bestaat tusschen Stoffel Dankersz Broodshoofd, jongman, oud 26 jaaren, bouwknegt, woonende onder de jurisdictie van Melissant, zoon van wijlen Danker Broodshoofd, in leeven bouwman, gewoond hebbende onder Melissant, en meede wijlen Adriaantje de Blok, met Cathelijntje Simonsdogter Zeedijk, jonge dogter, oud neegentien jaaren, woonende onder de jurisdictie van Sommelsdijk, dogter van Simon Cornelisz Zeedijk, bouwman, woonende meede onder Sommelsdijk, en wijlen Lena Johannisdr Buth, hebbende ik de tegenwoordige afkondiging aan de buijtendeur van het huijs der gemeente doen plakken ten jaare en dage als boven. -
Corn. v. d. Valk, maire