Melissant - Gaarder 27 april 1722 - 27 september 1725

Algemeen Rijksarchief
Gaarder
Melissant
No. 2

Melissant
Memoriaall, off aanteeckening van den ontfang van den XXen XLen LXXXen penn.: boeten van ongefundeerde processen en het middel op t trouwen en begraven
Meliszant
?en Aprill 1722
30e September 1725

Ontfang der XLen penn. begonnen po. April 1722 en eijndigt laasten Maart daar aan volgende
[27-04-1722]
1722 27e April transporteert Leendt Leunisz Lodder als proctie. hebbend van juff. Cornelia van t Wedde 44 aan dhr. Gerart Heukelbos twee gem. lant gelegen in Altekleijn bij schout en schepenen tenselven dage getaxeert op 96 gl. ijder gemet waar van den XL. p. bedr.?? 4 : 16 : -, Xen verhooging?? - : 9 : 10??
[05-09-1722]
5e Septb. transportt. dhr. Willem Nijgh aan dhr. Mr. Jacob Oversijden van Varik 2 g. 86 r. land in Clintkerlanden en d??? Oude Plate voor 115 gll. waar van den XL. penn. is f 2 : 17 : 8, Xen verhoog: f - : 5 : 12
[05-09-1722]
Dito verlijd Sr. Corns. Spanjaart schult renteb. ten behoeve den boedel van Pieternella Cattestaart onder speciaal verband van eenig land groot 1000 gl. XLe p. f 25 : - : -, Xe verh. f 2 : 10 : -??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 35 : 18 : 14
XXen penn. begonnen po. April 1722 en eijndigt laasten Septb. daar aan volgende??
Boeten van ongefundeerde processen begonnen po. April en eijndigt ult. Septb. 1722
XLen penn. meubelen begonnen po. April en eijndigt ult. Septb. 1722
Trouwen begonnen po. Aprill en eijndigt ult. Septb. 5 1722
Begraven begonnen po. Aprill en eijndigt uo. Septb. 1722
[10-04-1722]
1722 10en Aprill billiet op 3 st. zegel gegeven aan Poulus Dubbeldt om sijn kind Maartje op Dirkslant te begraven en voor t regt ontfangen - f 3 ,, - ,, -????
[18-05-1722]
18en Meij bill. op 3 st. zegel aan Jan Canse geg. om sijn kind op Dirkslant te begraven en voor t regt ontf. - f 3 ,, - ,, -
[21-05-1722]
21en dito billiet op 6 st. zegel gegeven om Abram Jansz Lodder te begr. en voor t regt ontf. - f 6 ,, - ,, -
[23-07-1722]
25en Julij biliet op 3 st. zegel gegeven om Jacob Muijs te begraven en voor t regt ontf. - f 3 ,, - ,, -
[31-08-1722]
31e Aug. billiet op 3 st. zegel gegeven aan Mattijs Cooman om sijn vrou te begraven en voor t regt ontf. - f 3 ,, - ,, -??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??18 ,, - ,, -
XLe penn. en Xe verh.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 35 ,, 18 ,, 14
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??---------------------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??53 ,, 18 ,, 14
Lasten
Adm. loon?? ?? ?? ?? ??-?? 1 : 7 : -
?? Tauxat.?? ?? ?? ?? ?? ??- - : 16 : -
Schrijven staat - 1 : 8 : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??3 : 11 : -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------------------------------
Slot?? =?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 50 : 7 : 14

Ontfang der XLe penn. begonnen po. Octob. 1722 en expireert ulto. Maart 1723
[27-02-1723]
1723 27e Feb. tranpt. Mattijs Coman als armmr. van Melissant aan Marinus Visbeen een huijsje en schuurtje op Melissant om 170 gll., waarvan den XLe p. bed. 4 : 5 : -, Xe verhooging?? - : 8 : 8

XXen penn. begonnen po. 8ber 1722 en expireert den laasten Maart 1723??
Nihil

Boeten van ongefundeerde processen begonnen den 1e Octob. 1722 en eijndigt den laasten Maart 1723
Niets

XLe penning meubelen begonnen po. Octob. 1722 en expireert ulo. Maart 1723
[27-01-1723]
27e Janij. publ. vercogt eenige meubelen van Johs. Doornheijn, samen 101 gl. 2 st. 8 p. daar van den 40e p. f 2 : 10 : 10
[11-03-1723]
11e Mt. publ. vercogt eenige paarden en beesten etc. door Jacob Muijs mede daar onder aan meubelen 91 : 9 : 4 waar van den 40e p. bedr. f 2 : 5 : 12

Trouwen begonnen po. Octob. 1722 en expireert ulto. Maart 1723
[23-10-1722]
23e Octob. billiet pro deo gegeven aan Gijsje Jans van Ackere om met Cornelis Antonij op Herking te trouwen - memorie
[19-11-1722]
19e Novb. bill. pro deo gegeven aan Wm. Prs. de Swarte om met Marija Arens Volwerk beijde onder Melissant te trouwen - memorie
[11-12-1722]
11e Xber bill. pro deo gegeven aan Aren Teunisz Cerslander onder Dirksland wegens sijn bruijt Marije Johs. Doornheijn onder Melissant - memorie

Begraven begonnen den 1e Octob. 1722
[03-10-1722]
1722 3e Octob. bill. op 3 st. segel aan Jan Casteleijn gegeven om sijn kind Arentje op Dirkxlt. te begreven?? (en) voor t regt ontf. - f 3 : - : -
[28-12-1722]
28e Xber billiet pro deo gegeven om Lijsbet Prs. Swanhil pro deo te begraven op Melissant - memorie
[19-01-1723]
1723 19e Janij. billiet pro deo gegeven om Corn. Johs. Doorn te begraven - memorie??
XLe penn. -?? ?? ?? ?? ?? 4 ,, 5 ,, -
Xe verh. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- ,, 8 ,, 8
XLe p. meub.?? ?? ?? ??4 ,, 16 ,, 6
Begraven -?? ?? ?? ?? ?? ??3 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??12 ,, 9 ,, 14
Lasten -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??1 ,, 8 ,, 4
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??11 ,, 1 ,, 10

Ontfang der XLe penn. begonnen po. April 1723 en eijndigt den laasten Septb. daar aan volgende
[25-05-1723]
1723 25e Meij verlijt Rijk de Jong schultrenteb. ten behoeve de minderkjarige erffn. van de hr. Adr. Cruijslander groot 400gl., onder speciaal verband van eenig lant en woninge, waar van den XLe penn. ontf. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??10 : - : -
Xe verhooging?? - 1 : - : -
[10-07-1723]
10e Julij transporteren de meerderj. en voogden over de minderj. kinderen van Abm. Lodder aan Leendt. de Visser ?? in een woning en 33 gem. land in Out Melissant waarvan den XLe penn. ontf. volgens tauxatie -?? ?? ?? ??56 ,, 8 ,, 2
Xe?? verh.?? ?? ?? ?? ??5 ,, 12 ,, 14
[20-08-1723]
20e Aug. transpt. de heer Fredrik Wm. Hodges als proctie. hebbende?? van Aren Jansz Vogelaar aen Cs. du Sart 4 gem. 122 r. lant in St. Elisabetspolder den Hoop om 290 gl. cont. geld waar (van) den 40e p. bedr.?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 7 ,, 5 ,, -
Xe verh. -?? ?? ?? ?? ?? ??- ,, 14 ,, 8
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f?? 81 ,, - ,, -????

XXe penning begonnen po. April 1723 en eijndigt den laasten Septb. daar aan volgende??
Nihill??

Boeten van ongefundeerde processen begonnen pmo. April 1723 en expiteert ulto. Septb. daar aan volgende
Niets??

XLe penn. meubilen begonnen po. April 1723, en expireert uo. Sept. daar aan volgende
[15-06-1723]
15e Junij vercoopt Abm. Leenderdsz aan meubilen 31 ,, 3 ,, -, Xe p. f - ,, 15 ,, 10

Ontf. van trouwen begonnen als boven
[21-05-1723]
1723 21e Meij bill. op 6 st. zegel gegeven aan Leend. Prsz. Visser om met Celia Arens van Ackere wede. van Abm. Lodder te trouwen en voor t regt van den bruijdegom ontf. - 6 : - : -
[21-05-1723]
Dito bill. op 6 st. zegel voor de bruijt en ontf. - 6 : - : -

Begraven voors. vn. Termijn
[03-05-1723]
1723 3e Meij billiet op 3 st. zegel gegeven aan Abm. Leendts. Gestel om sijn vrous moeder Matje Lauwe wede. Jacob Muijs te begraven en ontf.?? f 3 ,, - ,, -
[09-1723]
?e 9ber bill. Op 3 st. zegel gegeven aan Jan Kanse om sijn kint op Dirkslant te begraven en voor t regt ontf. - f 3 ,, - ,, -
[23-09-1723]
23e dito bill. op 6 st. zegel gegeven aan Mattijs Cooman om met Pieternella Arens Ruijgrok tot Dirkxlant te trouwen en voor t regt van den bruijdegom ontf. - f 6 ,, - ,, -????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??12 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??12 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ---------------
Trouwen en begraven = 24 ,, - ,, -
XLe p. en X verh. -?? ?? ?? ?? ?? ??81 ,, - ,, -
XLe penn. meub.?? ?? ?? ?? ?? ?? - ,, 15 ,, 10
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 105 ,, 16 ,, 2
Lasten
Adm. loon = 2 ,, 12 ,, 14
2 tauxaties = 3 ,, 4 ,, -????
Schrijven staat 2 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 7 ,, 16 ,, 14
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 97 ,, 19 ,, 4

Ontf. der XLe penn. van onroerende goederen begonnen po. Octob. 1723, en eijndigt uo. Maart 1724??
[30-12-1723]
1723 30e Xber verlijt Teunis Piertsz Noorlander ten behoeve den diaconij van de N. Tonge schultrentebrieff groot 140 gl. daar van den XLe penn. bedraagt - f 3 ,, 10 ,, -, Xe verhooginge - f - ,, 7 ,, -
[28-01-1724]
28e Janij. transporteren de meerderj. en voogden over de minderj. erffn. van Aren Noorthoeve ?? van 5 g. 288 r. lant in Roxenisz om 100 gl. , XLe penn. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 2 ,, 10 ,, -??
Xe penn. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f - ,, 5 ,, -
XLe penn. erffpagt -?? ?? ??f?? 4 ,, 4 ,, -
Xe verh. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f - ,, 8 ,, 6??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??11 ,, 4 ,, 6

Boeten van ongefundeerde processen begonnen po. Octob. 1723 en eijndigt den laasten Maart 1724

XLe penning van meubilen begonnen den 1e October 1723 en eijndigt den laasten Maart 1724
[20-01-1724]
20e Janij. de goederen van Dingeman Visbeen boven de beesten 114 ,, 13 ,, -,?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??XLe p. 2 ,, 17 ,, 6
[03-03-1724]
3e Mt. aen goederen van Lodders erffn. -?? - ,, 2 ,, -??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? --------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??2 ,, 19 ,, 6
XLe penn. vaste goederen -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??11 ,, 4 ,, 6
Trouwen -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??3 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 17 ,, 3 ,, 12
Af collecte loon?? ?? f - ,, 8 ,, 10
Schrijven staat?? - f 1 ,, 4 ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ---------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? f 1 ,, 12 ,, 10
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 15 ,, 11 ,, 2
Bij de misrekende - 1 ,, - ,, -

Trouwen begonnen po. 8ber 1723 en eijndigt ulo. Maart 1724
[03-10-1723]
3e Xber billiet op 3 st. zegel gegeven aan Tomas Harweijer om met Maartje Arens Cas wonende in Out Craijerspolder te trouwen en bij absentie van den secrets. aldaar voor t regt van de bruijt ontf. f 3 ,, - ,, -, gerestitueert den 17 Xb 1723 Gs. Gijbland
[17-02-1724]
17e Feb. bill. op 3 st. zegel gegeven aan Wm. Wms. van der Velde om te trouwen met Claasje Jans Coning, en voor t regt van de bruijt ontf. - f 3 ,, - ,, -??
[24-02-1724]
24e dito billiet op 6 st. zegel gegeven aan Jan Jacobsz van Oostende om met Geertje Abm. Blommendaal in Out Kraijerspolder te trouwen en voor t regt van de bruijt ontf. bij absentie van den secrets. Gijblant - f 6 ,, - ,, -

Begraven begonnen po. 8ber 1723 en eijndigt ul. Maart 1724
[18-10-1723]
18e Octob. bij absentie van den secrets. van Out Craijerspolder billiet op 6 st. zegel gegeven aan Aart Verhulp om sijn vrou Neeltje Coole te begraven en voor t regt ontfangen - f 6 ,, - ,, -
[11-11-1723]
11e 9b. bill. op pro deo aan Jan Dirkx gegeven om sijn kind Willem op Dirkslt. te begraven - memorie
[10-12-1723]
10 Xber bill. Pro deo aan Martijn Francen gegeven om sijn vrou Christina op Melissant te begraven - memorie
[03-01-1724]
3e Januarij bill. pro deo aan Corns. Doorn gegeven om sijn kint pro deo te begraven op Melissant - memorie
[04-02-1724]
1724 4e Feb. bill. op 3 st. zegel gegeven aan Cs. Duijm wonende in Craijerspolder bij absentie van den secrets. Gijblant om sijn kint Leendt. te begraven en voor t regt ontfangen - f 3 ,, - ,, -??
10-12-1725]
1725 10e Decb. bill. pro deo gegeven aan Claas van der Eijde om sijn kint te begraven - memorie, overgeset??

Trouwen begonnen Octob. 1724
[22-11-1724]
22e Novb. bij absentie van den secrets. van Craaijerspolder billiet op 6 st. zegel gegeven aan Aart Verhulp om met Marija Mijs tot Ooltgensplaat te trouwen en voor t regt van de bruijdegom ontf. f 6 ,, - ,, -
[08-02-1725]
1725 8en Feb. bill. op 3 st. zegel gegeven aan Teunis Cornelisse Kanse om met Jannetje Jans Brooshooft onder Herkinge te trouwen en voor t regt ontf. - 3 ,, - ,, -
[05-03-1725]
5en Maart bill. pro deo gegeven om Martinis Mandelman alhier te begraven - memorie
Geexpireert ulto. Maart 1725
XLe penn. 10?? ,,?? - ,, 12?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Xe verhoog 1 ,, - ,, 2
- ,, 12 ,, 8?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - ,, 1 ,, 4
- 2 ,, 8 ,, 8?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- ,, 4 ,, 14
- 7 ,, 10 ,, -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- ,, 15 ,, -
?? ?? ??3 ,, 16 ,, 8?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - ,, 7 ,, 15
- 59 ,, - ,, 4?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??5 ,, 18 ,, -
- 12 ,, 13 ,, 6?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 1 ,, 5 ,, 6
- 4 .. 10 ,, -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??- ,, 9 ,, -
- ----------------?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ----------------
- 100 ,, 11,, 14?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??10 ,, 1?? ,, 4
- 10 ,, 1 ,, 4
XL. Penn. Meubilen - ,, 5?? ,, 4
Trouwen?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??3 ,, - ,, -
Begraven?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 9 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??---------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??122 ,, 18 ,, 4
Lasten??
XLe penn. f 3 ,, 2 ,, -
Staat?? ?? ?? ?? ??f 1 ,, 8 ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??--------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 4 ,, 10 ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??----------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??118 ,, 8 ,, 4

Begraven begonnen 1e April 1724
[15-05-1724]
15e Meij bill. pro deo gegeven aan den armmr. Cooman om Neeltje Jans te begraven - memorie
[26-09-1724]
26e Sept. bill. op 3 st. zegel gegeven aan Jan Canse om sijn kint op Dirkslt. te begraven en voor t regt ontf. - 3 ,, - ,, -??
[18-11-1724]
18e Novb. bill. pro deo gegeven aan P. Visbeen om sijn kint Maarten alhier te begraven - memorie
[01-01-1725]
1e Janij. bill. op 3 st. zegel gegeven aan Poulus van der Velde om sijn vrou Hester Goemare op Dlant te begraven f 3 ,, - ,, -
[12-01-1725]
12e dito bill. op 3 st. zegel om Jan Canse op Dirkslant te begraven en voor t regt ontf. - f 3 ,, - ,, -??
[05-02-1725]
5en Febr. bill. op 3 st. zegell gegeven aan Willem Willemsz van der Velde om sijn kint te begraven en voor t regt ontfangen - f 3 ,, - ,, -
[13-03-1725]
13e Maart bill. pro deo gegeven aan Frans Bot om sijn kind Lijsbet alhier te begraven - memorie
[12-04-1725]
1725 12e April billiet op 3 st. zegel aan Cs. Duijm gegeven om sijn vrou Matje Hoogste te begraven en voor t regt ontf. in absentie van den secrets. van Craijerspolder?? 3 ,, - ,, -??
23-04-1725]
23en dito bill. op 3 st. zegel aan de wede. van Steven Hoekman gegeven om voorn. Hoekman op Dirkslant te begraven en voor t regt ontf. in absentie van den secrets. van Roxenisse - 3 ,, - ,, -
[24-04-1725]
24e dito bill. op 3 st. zegel gegeven aan Jan Janse van Dijke om sijn moeder Jacomijntje Jacobse op Melisst. te begraven en voor t regt ontfangen - 3 ,, - ,, -
[03-05-1725]
3e Meij billiet op 3 st. zegel gegeven aan Abm. Machielsz Driedijk om sijn kindt Machiell op Dirkslant te begraven en voor t regt ontfangen - f 3 ,, - ,, -
[07-05-1725]
7e dito bill. op 6 st. zeg. gegeven aan Leend. de Visser om Cornelia Abms. Lodder op Melissant te begraven en collaterale goederen nalatende ontf. - f 6 ,, - ,, -??
[21-05-1725]
21e dito bill. op 3 st. segel gegeven aan Jan van Dijke om sijn vader Jan van Dijke te begraven op Melissant en voor t regt ontf. - f 3 ,, - ,, -
[20-06-1725]
20en Junij op t aangeven van de coster van Dirksl. bill. pro deo gegeven om een arme vrou gestorven op een steetje gewoont werdende bij Claas van der Eijden te begraven - memorie
[27-09-125]
1725 27e 7ber bill. pro deo gegeven aan Pieter Hendrikx wonende onder Melissant om met Jannetje Jans van Prooijen wonende onder Dirksland te trouwen - memorie
XLe penn. nihil?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
XXe penn. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f 14 ,, 18 ,, -????
Xe verh.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??f?? ??1 ,, 9 ,, 12????
Trouwen nihil?? ????
Begraven -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??15 ,, - ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-----------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? = 31 ,, - ,, 12
Salaris?? ?? f?? - ,, 15 ,, 12
Staat?? ?? ?? f?? - ,, 14 ,, -
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??------------------?? ?? ?? ??1?? ,, 9?? ,, 12
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -------------------
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Slot?? ?? ?? ?? 29 ,,?? 18 ,, -