Oude Tonge - Huwelijken Gereformeerde kerk 1678-1684Het Trouw-boeck van de Oude Tonge, waarin gespecificeert zijn de namen van de bruidegoms en bruijts die sigh in den houwelijcken staet alhier hebben laten bevestigen of die van elders met attestatien zijn gekomen om hier te trouwen, of oock vertrocken zijn, om op naburige dorpen naer haer drieweecksche voorstellingen met den bandt des houwelijckx vereenight te worden, gedurende de bedieninge van mij D. Adamus van Halen v.d.m. ? MDCLXXXVIII

1678 den 10 dito zijn ondertrouwt Henderick Marijnisse Vleerboom, j.m., geboortigh van de O. Tonge, met Catalijn Teunisse van Steenbergen, geboortigh int lant van Steenbergen, beide wonende alhier, getuige van de zijde des bruidegoms Teunis de Stamper

Dese zijn alhier getrouwt na haer derde voorstellingh op den xxvi December.

1679 Februarius den 10 dito zijn bij de kerckenraet van Dirckxlant volgens attestatie in ondertrouw opgenomen Maerten Janse Slis, laest weduwenaer van Maitje Pieters Stander, wonende in de Oude Tongse-lant, met Sara Jans van Lake, j.d. van Dirckxlant

Dese zijn wederom met attestatie nae dat haer drie weecksche voorstellingen alhier onverhindert gegaen waren vertrocken naer Dirckxlant om aldaer inde huwelijcken staet op den 28 Februarij bevestight te worden

Maert den 10 dito zijn ondertrouwt Jacob Crijnse Coert, weduwenaer van Susanna Brabers, wonende op ???t Plaetse lant, en Pieternelletje Cornelisse, weduwe van Dingeman Leendertse van der Braeck, wonende alhier, de welcke oock met attestatie van ondertrouw alhier gedaen na den Bommel vertrocken zijn, om oock aldaer haer drie-weeksche voorstellingen te laten geschieden

Dese zijn alhier nadat drieweekscksche voorstellingen onverhindert alhier (gelijck oock volgens attestatie op den Bommel) gehadt hadden voor die gemeijnte met den bandt des houwelijckx te samen gebonden op den xxvi Maert 1679

Den xxv zijn alhier in ondertrouw opgenomen Paulus Cornelisse Kabosch, weduwenaer van Geertruijt Lambers, met Aeltje Dirckx, weduwe (volgens attestatie gebraght van Breda) van Gillis Viers van Atwerpen (soldaet onder de compagnie van de heer Capt. Stuart onder het regiment van sijn excellentie de Rhijngrave), beijde wonende alhier.

Dese zijn (na dat haer drieweeksche voorstellingen alhier onverhindert gegaen waren) met attestatie vertrocken na de Stadt om aldaer in den houwelijcksche staet op den ix April bevestight te worden.

April den xv dito zijn alhier in ondertrouw opgenomen Jan Teunisse, j.m., wonende alhier, met Jannitje Abrahams, j.d., wonende in d???Oude Tongse lant.

Dese zijn alhier (naer voorgaende drieweeksche proclamatie) met den bant des houwelijckx voor de gemeijnte te samen geknoght op den vii Meij.

Den selfden dito zijn ondertrouwt als voren Cornelis Pieterse, j.m., met Maitje Jans, weduwe van Rocus Rocusse Schipper, beijde wonende alhier, getuige van de zijde des bruijdegoms Laurens Janse van Stelle.

Dese zijn alhier (na dat haer drie geboden onverhindert gegaen waren) publijckelijck in den houwelijcken staet ingesegent op den vii Meij.

Junij den xvii dito zijn alhier in ondertrouw opgenomen Ariaen Cunjertse Moijert, j.m., met Leentje Hendrickx Tichgelman, j.d., beijde wonende op het Oude Tonghselant, getuige van de zijde des bruidegoms Hendrick Tichgelman.

Dese zijn (na dat haer drieweecksche proclamatien alhier onverhinderlijck gehadt hadden) door mij getrouwt op den Bommel op den ii Julij

Julij den xviii zijn alhier bij ons in ondertrouw opgenomen Bastiaen Pieterse Hollander, weduwenaer van Maetje Jacobs, met Tanneke Hendrickx, weduwe van Pieter Otte, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat haer drie voorstellingen onverhindert gegaen waren) des avonts bij de laetse in den houwelijcken staet bevestigt den xxiv September.

Augustus den xv dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Hendrick Leendertse van der Ploegh, weduwenaer van Tannitje van Wijtvliet, met Saertje Elias, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat sij hare drie geboden alhier gelijck oock volgens attestatie tot Wemeldingh onverhindert gehadt hadden) des avonts met den bandt des houwelijckx te samen gebonden op den xxiv September.

Den xxv dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Johan Gastus, j.m., met Willemijntje Dirckx, weduwe van Hendrick Janse Hooghwerff, beijde wonende op de Nieuwe Tonge.

Den xvii Septemb. soo zijn dese alhier in den houwelijcken staet des avonts bij de laetse getrouwt, na dat alhier de drie weecksche geboden omverhindert (gelijck oock volgens attestatie op de Nieuwe Tonge) gegaen waren.

September den ii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Jan Hendrickse Roos, weduwenaer van Aeltje Cornelis, met Neeltje Arents, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (naer dat haer drieweecksche voorstellingen onverhindert gegaen waren) voor de gemeijnte in den houwelijcken staet bevestight.

October den 1 dito zijn bij ons publikelijck voor de gemeijnte getrouwt de Hr. Adriaen van Bergen, j.m., en Juffr. Elisabeth van Pijbinga, j.d., naer overleveringe van der selven attestatien van Ds. Hermanus Witz, pastor Frane Erensis en Ds. Casparus Slapharsrius, Ecclesiastes Dordracen, als dat de drieweecksche voorstellingen aldaer onverhindert gegaen waren en sij derhalven wat haer aengingh, in den houwelijcken staet wel moghten bevestight worden.

Den viii dito zijn bij ons publicquelijck voor de gemeijnte getrouwt Bastiaen Claesse, j.m., met Eva Cornelisse Wittekoecke, naer overleveringe van des selfs attestatien van Ds. Wilhelmus van Schardenbergh, Eccles. in Dirckxlant en Ds. Johannes van den Kerchoven, pastor in Sommelsdijck, als dat sij aldaer hare drieweecksche proclamatien onverhindert gehadt hadden en daerom van harent wegen in den houwelijcken staet wel moghten ingesegent worden.

Den xxi dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Simon Arentse van der Vre, j.m., wonende op het Plaetsen lant, met Jobje Arents Rams, weduwe van Jacob Paulisse, wonende op het Oude Tonghs-lant, dewelcke ook met attestatie van ondertrouw alhier gedaen na de Stat vertrocken zijn omme aldaer haer drieweecksche voorstellingen te laten geschieden.

Dese zijn alhier (nadat sij alhier en oock volgens attestatie van D. Gev. Boshuijsen, pastor van de Stat, hare drieweeksche voorstellen onverhindert gehadt hadden) publijckelijck met den bandt des houwelijckx te samen gebonden op den 26 November 1679

Den selfden dito zijn bij ons ondertrouwt Jacob Laurense Spoel, weduwenaer van Lijdia Danckers, met Selighje Hendrickx Krabbendijck, weduwe van Arij Ariaense Pluckhoij, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat hare drieweecksche geboden onverhindert gehadt hadden) voor de gemeijnte met den bandt des houwelijckx te samen gebonden op den 19 November.

Den xxviii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Reinier Joosten van Roon, j.m., met Constantia van der Swalem, j.d.., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat hare drieweecksche voorstellen onverhindert gegaen waren) in den houwelijcken staet publijckelijck ingezegent op den 26 November 1679.

Den xxix dito zijn bij ons publicquelijck voor de gemeijnte getrouwt Abraham Pieterse Schem, j.m. van St. Annelandt, met Elisabeth Lodewijckx van der Wijle, weduwe van Jacob Arentse Groote Vloo, naer overleveringe van des selfs attestatie van Ds. Johannes van den Kerckhoven, pastor in Sommelsdijck, als dat hare drieweecksche voorstellen onverhindert gehadt hebben en daerom in den houwelijcken staet wel moghten bevestight worden

Decemb. den xvx dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Govert de Rijcke, weduwenaer van Cornelia Lodder, met Ariaentje Kool, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat hare drieweecksche geboden onverhindert gepubliceert waren) voor de gemeijnte des donderdaghs avont met den bant des houwelijck te samen geheght op den 18 Januarij 1680.

1680 Januarius den xxvii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Stoffel Janse, j.m., wonende tot Sluijs in Vlaenderen, met Trijntje Jans Doncker, j.d., wonende alhier. Maer is als doen den bruijdegom met attestatie vertrocken naer Sluijs in Vlaenderen ten einde de houwelijcksche proclamatien mede aldaer moghten geschieden.

Dese zijn alhier naer overleveringe van de attestatie van Sluijs in Vlaenderen, en na dat alhier oock hare geboden driemael onverhindert gegaen waren des avonts bij de laetse getrouwt op den 25 Februarij.

Februarius den viii dito zijn alhier des avonts bij de laetse publijckelijck voor de gemeijnte getrouwt Pieter Spangiaart, weduwenaer van Josina van der Heijden, wonende in Sommelsdijck, en Pieternella Cattestaart, weduwe van Arent Michielse de Man, wonende tot Middelharnas, na overleveringe van des selfs attestatien van D. Johannes van de Kerckhoven, Eccl. in Sommelsdijck en D. Nicolaus Magerus v.d.m. tot Middelharnas, als dat hare drieweecksche geboden onverhindert aldaer gegaen waren en sij des halven in den houwelijcken staet wel moghten bevestight worden.

Maert den derden dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Willem Antonisse de Breet, j.m., met Maijtje Cornelis Braber, j.d., beijde wonende alhier, getuigen des selfs vaders.

Dese zijn alhier (na dat hare drieweecksche voorstellingen onverhindert gehadt hadden) den xxxi dito publijckelijck voor de gemeijnte met den bant des houwelijckx te samen gebonden 1680.

Den x dito zijn bij ons ondertrouwt Claes Cornelisse Bazert, weduwenaer van Apollonia Stoffels, met Maria Antonisse de Breet, j.d., beijde woonaghtigh alhier.

Dese sijn alhier (na dat hare drieweecksche geboden sonder hinderinge waren geschiet) publijckelijck voor de gemeijnte in den houwelijcken staet ingesegent op den xxxi dito 1680.

Den selfden dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Hendrick Paulisse Oosterlingh, j.m., met Geertruidt Bessemans de Waijeren, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier naer voorgaende drieweecksche voorstellingen publijckekelijck voor de gemeijnte in den houwelijcken staet bevestight op den xxxi dito 1680.

Den xxii dito zijn bij ons in ondertrouw Jan Gastus, secretairis van de N. Tonge en weduwenaer van Willemijntje Dirckx, wonende op de N. Tongh, met Neeltje Teeuwis, j.d., wonende alhier.

Dese is oock een attestatie gegeven na de N. Tonge ten einde de houwelijcksche drie gewoonlijcke proclamaties mede aldaer moghten geschieden.

Dese zijn alhier (nadat hare drieweecksche geboden alhier getijen om onverhindert in de N. Tonge volgens attestatie van Johannes van der Vorm v.d.m. biden gegeven waren) des avonts bij de laeste in den houwelijcken staet bevestight op den vii April 1680.

April den xii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Barent Gerritse van der Stat, j.m., met Commertje Antonis de Breet, weduwe van Frans Cornelisse van Dale, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier naar voorgaande drie weecksche voorstellingen onverhindert gehadt te hebben op den 5 Meij met den bandt des houwelijckx publijckelijck voor de gemeijnt te samen gebonden.

Meij den xviii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Hendrick Arentse Oosterlingh, j.m., met Ite Pauls Oosterlingh, j.d., beijde wonende alhier.

Getuigen van de zijde des bruidegoms was des selfs swager Hendrick de Wint.

Dese zijn alhier op den ix Junij (na dat hare drieweecksche geboden alhier onverhindert gegaan waren) publijckelijck voor de gemeijnte met den bant des houwelijckx te samen gebonden.

Den selfden dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Ariaan Jacobse Keuninck, j.m. van Sommelsdijck, met Cornelia Betsmans de Waaijers, j.d., wonende alhier.

Dese zijn met attestatie van ondertrouw vertrocken na Sommelsdijck ten einde de houwelijcksche proclamatien oock aldaar gedaan moghten worden.

Dese zijn alhier (na dat hare drieweecksche proclamatie alhier en volgens attestatie oock tot Sommeldijck gegaan waren sonder hinderingh) op den ix Junij publijckelijck voor de gemeijnte in den houwelijcken staat ingesegent geworden

Junius den 1 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Johannes Morritz, j.m., met Neeltje Davids van St. Annelandt, j.d., beijde wonende alhier.

Getuigen van de zijde des bruidegoms en des bruits waren des selve moeders Ariaantje Arents en Marijtje Joosten.

Dese zijn alhier ( na dat haar drieweecksche voorstellingen onverhindert gegaan waren, des avonts met den bant des houwelijckx te samen gebonden op den 28 Junij.

Den vii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Joost Stoffelse van Duine, j.m., wonende in de Nieuwe Tonge, met Saartje Dingemans van St. Annelandt, j.d., wonende alhier.

Dese zijn met attestatie van ondertrouw vertrocken na de Nieuwe Tonge ten einde de houwelijcksche proclamatien oock aldaar moghten geschieden.

Getuigen van de zijde des bruidegoms waren Stoffel Jooste des selfs vader en van de zijde des bruidt Dingeman Abrahamse van St. Annelant des selfs vader.

Dese zijn (na dat haar drieweecksche voorstellingen alhier en oock op de N. Tongh onverhindert gegaan waren, des avonts met den bant des houwelijckx te samen gebonden op den 28 Junij 1680.

X (de doorschijn van de verso-zijde!)

Den xi dito zijn bij ons alhier getrouwt Dirck Michielsche, j.m., met Pieternelle Pieters, j.d., beijde wonende tot Middelharnas, nadat sij hadden mede gebraght attestatie van Nicolaus Magerus, Eccles., ? van sal, dat haar drieweecksche houwelijcksche voorstellingen aldaar onverhindert gegaan waren.

Den xvi dito is mij ter hant gestelt een attestatie van dat op den xv dito in ondertrouw opgenomen was Joost Cornelisse van Eeckeren, j.m. van Gastel, wonende alhier, met Christijntje Jans, j.d. van Oosterhout, wonende in de Heen onder Steenbergen ten einde de geboden oock alhier moghten afgekondigt worden, en dat de selvige ondertekent Stephanus Vaij, Ecclesiastes ibidem.

Dese zijn (na dat haar ordinaire voorstellingen onverhindert gehadt hadden) wederom met attestatie vertrocken ten einde sij aldaar in den houwelijcken staat moghten bevestight worden.

Den xxi dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Arent Arentze Taan, weduwenaar van Lijntje Willems, met Maijtje Hendrickx, j.d., wonende op het Plaats lant.

Dese zijn oock met attestatie vertrocken na de Plaat, ten einde de houwelijcksche geboden aldaar mede moghten gepubliekt worden.

Dese zijn (na dat alhier hare drieweecksche geboden sonder hinderinge geproclameert waren) na den Plaat vertrocken met een attestatie, ten einde sij aldaar in den houwelijcken staat moghten bevestight worden.

Den xxix dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Ariaan Teunisse, j.m., met Saartje Pieters, j.d., beijde wonende alhier. Getuige van de zijde des bruijdegoms des selfs vader Teunis Ariaanse en van de zijde des bruijts des selfs moeder Aaghje Teunis.

Dese zijn alhier (na dat hare ordinaire voorstellingen onverhindert gegaan waren) met den bant des houwelijckx te samen gebonden op den xiv Julij.

Septemb. den vi dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Andries Janse Reeder, j.m., met Marijtje Jacobs Abeele, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat hare geboden soo hier als op Ooltgensplaat onverhindert gegaan waren, waar sij oock met attestatie van ondertrouw na toe getrocken waren geweest) den vrijdagh avonts met den bant der houwelijck te samen gebonden, zijnde den 28 Septemb.

Novemb. Den x dito zijn alhier bij ons publijckelijck voor de gemeijnte getrout Jacob Teunisse Spangiaart, j.m. van Sommelsdijck, met Magdalena Jans (weduwe van Teunis Willemse van Dijcke) van Out Beijerleijt, na overleveringe van hare attestatie van Claas Marijnisse Wacker, ouderlingh tot Sommelsdijck (concionatore ev cyiors), als dat dese selfs drieweecksche geboden onverhindert gegaan waren en derhalven in den houwelijcken staat moghten ingesegent worden.

Den xxix dito is ons overgelevert een attestatie van ondertrouw van Teunis Jacobse van Casteel met Cornelia Jacobs, weduwe van Carel Hendrickse de Wit, ten einde alhier mede hare houwelijcke geboden gaan mogen.

Desen zijn alhier (na dat alhier gelijck oock volgens attestatie van D. Damasus Zas, Eccles., op den Bommel onverhindert hare voorstellingen gegaan waren) publijckelijck met den bant des houwelijckx te samen gebonden op den xv Decemb.

1681 Maart den xv dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Huijge Dingemans Decker, j.m., en Willemtje Wessels, j.d., beijde wonende op het Oude Tonghsche landt.

Dese zijn alhier (na vorige houwelijcksche geboden sonder inspraack gehadt te hebben) op den vii April met den bant des houwelijckx vereenight.

*concionatore=(verm. slecht) latijn. De rest is Grieks. De betekenis van het geheel is: waarnemende in het heilige (ambt) of ??? eenvoudiger ??? de heilige dienst waarnemende. (Zulks omdat een ouderling eigenlijk niet gerechtigd was een attestatie af te geven.)

Den iv April zijn alhier publijckelijck voor de gemeijnte (na overleveringe van attestatie van D. Gev. Boshuijsen, pastor op den Bommel) getrouwt Hendrik Engelsche Zeeuw, weduwenaar , met Jopje Kors, j.d.

Den x dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Pieter Pietersche Bisschop, j.m., met Arentje Jobs Beeck, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier te samen vereenight (na dat de houwelijcksche geboden onverhindert gegaan waren) op den ??? 1681

Den selfden dito is ons overgelevert een attestatie van ondertrouw van Antonij Morritz, j.m., geboortigh van Sommelsdijck, wonende alhier, en van Teuntje Arentz, j.d., geboortigh op d???Oude Tonge en wonende op de Nieuwe Tonge, welcke getekent was van D. Johannes van der Worm v.d.m. op de N. Tonge.

Dese zijn alhier (na dat haare geboden alhier en op de N. Tonge volgens attestatie van D. Johannes van der Worm v.d.m. ibidem onverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx vereenight op den 18 Meij 1681.

Den xix April is bij de E. kerkenraad in ondertrouw opgenomen Teunis Stevens Ongeraan, j.m., geboortigh en woonaghtigh in het N. Tonghsland, met Neeltje Teunis Wellemans, j.d., geboren in ???t Middelharnasse-land en woonende op d???O. Tonghsland.

Dese zijn op de N. Tonge getrouwt (na dat haar drie weecksche geboden onverhindert gegaan waren).

Meij den xvii dito is bij de E. kerkenraad in ondertrouw opgenomen Adriaan Jacobse de Duijve, weduwenaar van Anna Maartense, met Jillisje Jans Verbeek, j.d., beijde geboren en woonaghtigh alhier.

Dese zijn alhier (na dat hare voorstellingen onverhindert gegaan waren) publijcq voor de gemeijnte getrouwt op den 1 Junij 1681.

Den selfden dito is ook bij de E. kerkenraad in ondertrouw opgenomen Teunis Adriaanse Broeder, laast weduwenaar van Jannitje Dirkx, met Neeltje Jobs, weduwe van Teunis Sprant, beijde geboren en woonende alhier.

Dese zijn met attestatie van d???ouderlingen (alsoo ik van huijs was doe sij ondertrouwt was en haar geboden gehad hadden) vertrokken na de Stad, en zijn (want ik wilde geen attestatie geven nogh trouwen, omdat de bruijd haar man maar ses a seven weken hadde dood geweest) aldaar na ik verstaan hebben getrouwt, sij was de verder jaren nogh suls.

Den iv dito is ons overgelevert een attestatie van Huibreght van Westerom, j.m., wonende op d???Oude Tonge, met Lena Leendertse Radesteijn, j.d., wonende in Numans-dorp, ten einde hare geboden hier als daar afgekondight moghte worden en sij de selvige soo hier als daar onverhindert gegaan zijnde in den houwelijke staat moghte ingezegent worden.

Dese zijn dan, na dat niemand onder het geven der geboden verschenen is om eenige verhinderinge in te brengen, met den band des houwelijkx te samen gebonden op den 25 Meij 1681.

Junij den xxix zijn alhier (volgens attestatien van Sommelsdijk en de Stadt, als dat de geboden onverhindert gegaan waren) publijquelijk met den band des houwelijkx vereent Jan Janse Bakker, j.m., met Sijtje Joost, weduwe van Jacob Janse Minjaar.

Julius den vi dito zijn alhier voor de gemeijnte getrouwt (na overleveringe van de selve attestatie, als dat hare drieweeksche geboden onverhindert tot Middelharnas gegaan waren) Pieter Jasperse de Bruin, j.m., met Ariaantje Pieters van den Tol, j.d., beijde wonende tot Middelharnas.

Den xxiii dito zijn alhier bij de E. kerkenraad in ondertrouw opgenomen Hendrik Geritse Vlasblom, j.m., met Elisabeth Hendrikx Brands, weduwe van Leendert Laurense Drogendijk, beijde wonend alhier.

Dese zijn alhier na dat haar houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, publijkelijk voor de gemeijnte met den bant des houwelijkx te samen gebonden op den 31 Augusti 1681.

Augustus den xv dito zijn bij de E. kerkenraad van Sommelsdijk in ondertrouw opgenomen volgens de van daar gebraghte attestatie Pieter Laurense van den Bommel, j.m., met Neeltje Abrahams, j.d. van Sommelsdijk, ten einde de geboden mede alhier verkondight moghte worden.

Dese zijn met attestatie van dat haar geboden alhier onverhindert gegaan waren na Sommelsdijk vertrokken om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden den 7 Septemb.

8 Septemb. den 19 dito zijn bij de E. kerkenraad van Sommelsdijk in ondertrouw opgenomen volgens de van daar gebraghte attestatie Claas Cornelisse Basart, weduwenaar van Marijtje Teunisse de Breet, wonende alhier, met Marijtje Willems van Dirkxland, wonaghtigh tot Sommelsdijk.

Dese zijn alhier (nadat hare houwelijksche proclamatien hier en ook volgens attestatie op Sommelsdijk onverhindert gegaan waren) publijquelijk in den houwelijken staat bevestight op den 12 Octob.

Octob. den xvii dito zijn ons overgelevert de attestatien van Hendrik Simonse Schipper, j.m. van Hulsterambaght, met Clijntje Willems, weduwe van Pieter Pieterse Hollesteijn, van d???O. Tonge, ten einde haar houwelijksche proclamatien alhier mede moghte worden afgekondight.

Dese zijn met attestatie vertrokken, als dat hare geboden onverhindert alhier gegaan waren, en der halven in den houwelijken staat moghten bevestight worden.

Den xxiii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Gerrit Abrahamse, j.m., wonende op het Plaatse land, met Arentje Leenders, j.d., wonende alhier.

Dese zijn ook met attestatie vertrokken na den Bommel ten einde de houwelijksche geboden aldaar mede moghten worden afgekondight. Dese zijn met attestatie van dat haar geboden alhier onverhindert gegaan waren vertrokken na de N. Tonge om aldaar in den houwelijken staat ingesegent te worden.

Den xxvi dito zijn bij de E. kerkenraad van den Bommel in ondertrouw opgenomen Pieter Pieterse van der Elst, j.m., wonende in de Zuijdzij, met Leentje Cornelis, j.d., wonende alhier, ten einde hare geboden soo hier als daar moghten gegeven worden.

Dese zijn met attestatie van dat hare drie houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, vertrokken na den Bommel ten einde deselvige aldaar in den houwelijken staat moghte ingehult worden.

Novemb. den vii dito zijn alhier in ondertrouw opgenomen Arent Leendertse Kolf, j.m. van Sommelsdijk, met Neeltje Ariaans, j.d. van d???Oude Tonge, beijde wonende alhier.

Dese zijn met attestatie als dat hare drieweeksche geboden onverhindert gegaan waren, vertrokken om op Sommelsdijk in den houwelijken staat bevestight te worden.

1682 Januarius den 29 Decemb. 1682 zijn bij de predikant van ???t Princeland (volgens attestatie) in ondertrouw opgenomen Cornelis Commerse Trommel, j.m. van Sommelsdijk, met Ariaantje Govers, j.d. van ???t Princeland, ten einde hare geboden mede alhier mogen gepubliceert worden.

Dese bruijd is (volgens relaas van anderen) onder de geboden siek geworden ende ook eindelijk na een siekte van twee a drie weken deser weereld overleden.

Den 8 Januarij zijn bij de predikant van Sommelsdijk in ondertrouw opgenomen volgens attestatie Wouter Adriaanze Zorge, j.m. van Dreijschoor, met Josijntje Cornelis, weduwe van Cornelis Stevens Verkerck, beijde wonende tot Sommelsdijk, ten einde haare geboden mede alhier mogen afgekondight worden. Dese zijn met attestatie van dat hare houwellijksche voorstellingen alhier onverhindert gegaan waren, vertrokken na Sommelsdijk ten einde zij aldaar (voor soo veel ons aangaat) inde houwelijken staat moghten bevestight worden.

Februarius den 19 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Willem Davidse Verolmen, j.m, wonende tot Sommelsdijk, met Jannitje Leendertz Hooghwerff, j.d., wonende alhier.

Dese zijn met attestatie vertrokken na Sommelsdijk ten einde hare geboden aldaar nevens ons moghte gepubliceert worden.

Dese zijn alhier (na dat hare houwelijksche geboden soo hier als ook volgens attestatie tot Sommelsdijk onverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx te samen gebonden op den viii Maart MDCLXXXII in de consistoriekamer.

Martius den v dito is bij ons in ondertrouw opgenomen Abraham Davids van St. Anneland, j.m., wonende alhier, met Jacomijntje Arentz van Wage, j.d. van Dirxland.

Dese zijn ook met attestatie van ondertrouw vertrokken na Dirxland ten einde hare drie houwelijksche geboden aldaar nevens ons moghte afgekondight worden. Dese zijn alhier (na dat hare houwelijksche proclamatien, soo hier als ook volgens attestatie tot Sommelsdijk onverhindert gegaan waren in den houwelijken staat ingezegent op den 31 Maart in de consistorie-kamer 1682.

Den xxviii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Jacob Gerritze, j.m., met Tannitje Jans, j.d., beijde wonende op de O. Tonghsche grond.

Dese zijn alhier na dat hare houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren publijquelijk voor de gemeijnte met den band des houwelijkx te samen gebonden op den 12 Maart 1682. ? (moet wel April zijn!!)

Maart den xxi dito is ons overgelevert een attestatie van ondertrouw geschiet op de Nieuwe Tonge van Abraham Corstiaansche, weduwenaar van Trijntje Willems, met Geertje Theunis, j.d., beijde wonende onder Dirxland, ten einde hare geboden soo hier als daar moghten gepubliceert worden.

Dese zijn met attestatie van dat hare houwelijkze geboden onverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken na de N. Tonge ten einde deselvige aldaar in den houwelijken staat moghten bevestight worden den xi April MDCLXXXII.

Den xxx Maart zijn in wettige ondertrouw tot Bruinisse volgens de van daar gebraghte attestatie (ten einde de houwelijksche geboden soo hier als daar verkondight moghten worden) opgenomen Abraham Cornelisse Koole, j.m. van Bruinisse, wonende alhier, met Neeltje Jans Bal, j.d., woonende tot Bruinisse.

Dese zijn den xvi Meij met attestatie vertrokken na Bruinisse ten einde de selvige aldaar, voor soo veel ons aan gaat, in den houwelijken staat moghten ingezegent worden.

April den v dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Dirk Simonse Gaveel, j.m., wonende tot Sommelsdijk, met Teuntje Cornelis Kattestaart, j.d., wonende alhier.

Dese zijn ook met attestatie van ondertrouw vertrokken na Sommelsdijk ten einde de houwelijksche geboden aldaar nevens ons moghten gepubliceert worden. Dese zijn alhier (na dat hare drie wekelijkse geboden soo hier , als ook volgens attestatie tot Sommelsdijk onverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx vereent voor de gemeijnte op den x Meij MDCLXXXII

April den xii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Tobias Janse, j.m., wonende op de Plaatse grond, met Blesijntje Pieters, j.d., wonende mede op de Plaatse grond.

Dese zijn met attestatie vertrokken na den Bommel ten einde hare houwelijksche geboden aldaar nevens ons moghte gepubliceert worden. Dese sijn alhier, na dat hare houwelijksche geboden soo hier op den Bommel onverhindert gegaan waren, met den band des houwelijkx te samen gebonden op den 3 Meij MDCLXXXII.

Den xvii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Thijs Hendrikse Nijcsmans, j.m.. geboortigh tot Alderkerk, en Belighje Dirkx Smeets, j.d., geboortigh van Crevel, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier, na dat hare houwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan waren, publijquelijcq voor de gemeijnte met den band des houwelijkx te samen gebonden op pinxter maandagh den 18 Meij MDCLXXII.

Den xviii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Marinus Aalbreghtze, j.m. uijt ???t land van de Goes, met Lijsbeth Hendrikx, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn, na dat hare drie houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, in den eghten staat door mij publijkelijk bevestight voor de gemeijnte Jesu Christi op Ooltgens plaat den 3 Meij 1682.

April den xviii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Arent Cornelisse Wittekoeke, weduwenaar van Ariaantje Gastus, met Gijsje Gijsberts, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn (na dat hare wekelijke ordinaire proclamatien sonder inspraak gegaan waren (door mij te samen gebonden in den eghten staat op Ooltjens plaat op den 3 Meij 1682.

Meij den 1 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Leendert Jacobse Hooghwerff, weduwenaar van Catalijntje Perdaans, met Tannitje Cornelisse, weduwe van Jan Imandse Smit, beijde wonende alhier.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden onverhindert gegaan waren, vertrokken na de Stad om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden op den 18 Meij 1682. P.S. Dese zijn (zijnde naderhand verandert van resolutie) op den 18 Meij alhier voor dese gemeijnte met den band des houwelijkx te samen geknogt.

Den xx dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Jan Michielse van St. Anneland, weduwenaar van Tannitje van der Schilt, met Tannitje Jans Matte, j.d., beijde woonende alhier.

Dese zijn alhier na dat hare geboden onverhindert gegaan waren publijquelijk voor de gemeijnte vereenight op den xv Junij MDCLXXXII.

Junij den xiii dito zijn bij de E. predikant van de N. Tonge volgens attestatie in ondertrouw opgenomen ten einde de houwelijksche proclamatien ook hier moghten geschieden Stoffel Stoffeltse, j.m. van Bruinisse, woonende alhier, met Aarentje Leenders Pijk, j.d., wonende op de Nieuwe Tonge.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden onverhindert gegaan waren, vertrokken na de N. T. om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden.

Den xxx Meij zijn bij de E. predikant van de Nieuwe Tonge volgens de van daar medegebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen Frederik Louwijse Rademaker, j.m., wonende alhier, met Maijtje Theunis, j.d. van de Nieuwe Tongh, ten einde haar houwelijkxsche proclamatien ook hier moghten afgekondight worden.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden onverhindert gegaan waren, vertrokken na de Nieuwe Tonge, ten einde selvig aldaar (voor soo veel ons aan gaat) in den houwelijken staat moghte bevestight worden op den xix Junij 1682.

Den xxv Junij zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Adriaan Janse van Stralen, j.m. van Bruinisse, met Ariaantje Leenderts Hooghwerff, j.d., wonende alhier.

Dese zijn met attestatie van ondertrouw vertrokken na Bruinisse, ten einde de houwelijksche geboden aldaar nevens onse geschieden moghten. Dese zijn alhier, nadat hare geboden, soo hier als tot Bruinisse, volgens attestatie van daar onverhindert gegaan waren, voor de gemeinte getrouwt op den xix Julij 1682.

Julij den xviii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Thomas Cornelisse van Dijk, weduwenaar van Elsje Jacobs, wonende op de Korendijk, met Willemtje Willems, wonende alhier.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden onverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken na de Nieuwe Tonge om aldaar (voor soo veel ons aan gaat) in den houwelijken staat bevestight te worden op den 16 Augusti 1682.

Septemb. den xxvi dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Maarte Janse Slis, laast weduwenaar van Saartje Jans van Lake, met Betje Teunis Vos, j.d., beijde wonende alhier op d???O. Tongh en O. Tonghland.

Dese zijn na dat hare geboden onverhindert gegaan waren alhier getrouwt op den 18 Octob.

Octob. den 16 dito zijn bij de E. kerkenraad van den Bommel volgens attestatie in ondertrouw opgenomen Cornelis Arentze Braber, weduwenaar van Teuntje Cents, wonende op d???Oude Tonghsche grond, met Claasje Pauls, weduwe van Pieter Pieterse van der Elst, wonende op ???t land van de Plaat.

Dese zijn alhier (na afleveringe van haar attesttie, dat haar drie houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, gelijk sij ook alhier soo geeindight waren) den donderdaghs avonts den 5 November voor de gemeijnte alhier in den houwelijken staat bevestight.

Den xxiv dito zijn alhier getrouwt na afleveringe van attestatie, dat de geboden op de Stad onverhindert gegaan waren, Herman Janse, j.m. van ???t Zuijdland, met Martijntje Karels, weduwe van Jasper Willemse.

Novemb. den vii dito zin bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Gijsbert Cornelisse, weduwenaar van Pleuntje Ariens van der Weijde, van Pieterhoek, met Jannitje Teune, weduwe van Jacob Ariaanze Stander, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (nadat haar houwelijksche geboden soo hier als op de Nieuwe Tonge volgens attestatie onverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx te samen gebonden den donderdaghs avonts den 26 November 1682.

1683 Januarij den 23 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Hendrik Arentze Dorsman van s??? Heere Jansdam, weduwenaar van Geertruijd Jans, met Cornelia Dirkx, weduwe van Pieter Leon, wonende alhier.

Dese zijn alhier (nadat hare houwelijksche geboden, soo hier als op ???s Heere Jans dam volgens van daar gebraghte attestatie, onverhindert gegaan waren) in den houwelijken staat ingezegent op donderdagh avond den 18 Februarij 1683.

Den 29 dito zijn bij de E. kerkenraad van de Plaat in wettige ondertrouw opgenomen Govert de Rijk, laast weduwenaar van Ariaantje Kool, met Maria Strijkers, wonende in de Plaat, volgens van daar gebraghte attestatie.

Dese zijn na dat haar houwelijksche proclamatien alhier onverhindert gegaan waren met attestatie vertrokken na de Plaat omme aldaar in den houwelijken staat (voor soo veel ons aangaat) te mogen ingesegent worden.

Februarius den 6 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Nijpius, j.m., wonende in Dirksland, met Pieternelle Koge, weduwe van de heer secretairis en stadhouder Cornelis Gausblom.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden onverhindert gegaan waren, vertrokken na de N. Tongh om aldaar in den houwelijken staat te worden ingezegent op den 21 Februarij.

Den 20 dito zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Dingemanse Dekker, j.m., met Cornelia Dirkx Snijder, j.d., beijde wonende op d???Oude Tonghsche grond.

Dese zijn met attestatie van dat hare houwelijksche geboden alhier onverhindert gegaan waren, vertrokken na de Nieuwe Tonge omme aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden.

Maart den 5 dito zijn bij de E. predikant van de Nieuwe Tongh volgens de van daar gebraghte attestatie in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Paulisse Oosterlingh, j.m., wonende alhier, met Arentje Janz Hooghwerf, j.d., wonende op de Nieuwe Tongh.

Dese zijn alhier nadat haar geboden soo hier als op de N. Tongh volgens attestatie van daar onverhindert gegaan waren, in den houwelijken staat bevestight op den 4 April 1683 voor de gemeijnte.

Maart

Den 6 Maart zijn bij de E. predikant van Dirkxland volgens de van daar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen Barent Gerritze van der Stat, weduwenaar van Commertje Teunis de Breet, met Jannitje Jaspers, j.d., wonende in Dirkxland.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden alhier onverhindert gegaan waren, vertrokken na Dirkxland ten einde deselvige aldaar in den houwelijken staat moghten bevestight en ingesegent worden.

Den 10 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Gerrit Dirkse, j.m, met Catlijntje Jans Verbeek, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn na dat haar houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken om elders daar ? in den houwelijken staat bevestight te worden.

Den 13 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Cornelisse van Gelre, j.m., met Joosje Arentz, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier na dat haar geboden onverhindert gegaan waren in den houwelijken staat bevestight voor de gemeijnte op den 4 April.

Den 17 dito zijn bij de E. predikant van Middelharnas volgens de van daar gebraghte attestatie in ondertrouw opgenomen Hendrik Hendriksche Smit, j.m., wonende alhier, met Cornelia Roelofs, j.d., wonende tot Middelharnas.

Dese zijn met attestatie vertrokken om op den Bommel getrouwt te worden, alsoo hare geboden alhier onverhindert gegaan waren.

April den 3 dito zijn bij ins in wettige ondertrouw opgenomen Teunis Laurenze van Stratum, j.m., met Marijtje Tiggelman, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier in de consistorie kamer met den band des houwelijkx te samen gebonden den 19 dito 1683.

Meij den 14 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Jacobse Koningh, j.m., wonende op d???Oude Tonge, met Teuntje Besmans de Waijer, j.d., geboortigh op d???Oude Tonge, en wonende op Dirkxland.

Dese zijn met attestatie van ondertrouw vertrokken na Dirkxland ten einde de geboden aldaar nevens de onse gegeven moghten worden. Dese zijn na dat hare geboden soo hier als op Dirkxland onverhindert gegaan waren, in den houwelijken staat bevestight op den 6 Junij.

Junius den 6 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Pieter Teeuwitze Drooger, j.m., met Maijtje Chiels, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier met den band des houwelijkx te samen gebonden voor de gemeijnte op den 25 Junij 1683.

Den 19 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Willem Leendertse, j.m., wonende op Melissant, met Stoffelijntje Teunis de Breet, j.d., wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat hare geboden soo hier als op Dirkxland volgens attestatie gegaan waren) te samen in den houwelijken staat bevestight voor de gemeijnte op den 4 Julij.

Julij den 15 dito zijn bij de E. predikant van ???t Oude dorp in wettige ondertrouw opgenomen Johannes de Vos, weduwenaar van Heijndrijna Stuijvers, chirurgijn tot Middelharnas, met Anna Maria van Ulft, j.d. van Dordreght, wonende op ???t Oude dorp.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden onverhindert gegaan waren, vertrokken naa ???t Ouddorp om al daar in den houwelijksen staat bevestight te worden.

Augustus den 12 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Pieter Willemse Bisschop, weduwenaar van Betje Pieters, wonende alhier, met Jannetje Jans, weduwe van Johannes Cornelisse Groenhout, wonende tot Sommelsdijk.

Dese sijn ook vertrokken met attestatie van ondertrouw na Sommelsdijk ten einde de geboden ook aldaar moghten gepubliceert worden. Dese zijn na dat hare huwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken na Sommelsdijk ten einde deselvige (soo ver ons aangaat) in den houwelijken staat te mogen ingezegent worden.

Septemb. den 4 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Cornelisse van der Weel, weduwenaar van Trijntje Maartens, met Ariaantje Teeuwis, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier nadat hare drie houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, met den band des houwelijkx te samen gebonden op den 26 dito.

Den 25 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Hendrik Willemse van der ?ra, j.m. van Berge op Zoom, met Maijtje Crijns, j.d. van d???Oude Tonge, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier (na dat hare houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren) den donderdaghs avonts bij de laars getrouwt op den 14 October 1683.

Den 4 dito zijn bij de E. kerkenraad van de Stad op t Haringhvlied in wettige ondertrouw opgenomen Johannes Nicolaasse de Waal, j.m. van Dreijschoor, wonende op d???Oude Tongh, met Jobje Maartense de Light, j.d. van Poortugaal, wonende op de Stad.

Dese zijn met attestatie van dat hare geboden onverhindert alhier gegaan waren, vertrokken na de Stat om aldaar in den houwelijken staat bevestigt te worden.

Octob. den 2 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Johannes Cornelisse Eggebeen, j.m. van Philippis land, met Ariaantje Arentz Vierniet, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn na dat hare drie houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, in den houwelijken staat alhier bevestight geworden.

Den 8 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Jan Jacobse, weduwenaar van Willemtje Leenderts, wonende tot Sommelsdijk, met Martijntje Teunis, weduwe van Arij Eimertse de Groot, wonende op d???Oude Tonghsche grond.

Het eerste gebod gegaan zijnde, soo zijn dese geboden opgehouden tot dat de bruijd soude attestatie brengen, dat haar man, die van haar gegaan is, waarlijk overleeft is. Dit geschiet zijnde, soo is het tweede gebod worden voort gegaan op den 21 Novemb. Dese zijn na dat hare geboden eindelijk onverhindert ???T??? onverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken na Sommelsdijk omme aldaar in den houwelijken staat ingesegent te worden den 30 November 1683.

T Door het getuigenis is de oorzaak van het beletsel weggenomen.

Novemb. den 19 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Jan de Vogel, weduw. van Neeltje Crijns, met Jannitje Pieters, wed. van Cornelis Boomklimmer, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier nadat hare drie houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, den avonds bij de laars in den houwelijken staat bevestight op den 9 Decemb. 1683.

1684 Maart den 4 dito is ons overgelevert een attestatie van ondertrouw van Huijbert Janse van den Dijk, weduwenaar van Maria Ariaans, wonende in de Nieuwe Tonge, met Maijtje Arens, weduwe van Cornelis Janse Tuijter, wonende op d???Oude Tonghsche grond.

Ten einde haar houwelijksche voorstellingen alhier net als die van de Nieuwe Tonge gegeven moghten worden. Dese zijn alhier (nadat hare geboden alhier en ook volgens attestatie op de Nieuwe Tongh onverhindert gegaan waren) met den band des houwelijkx te samen gebonden op den 19 maart 1684.

Den xxiv dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Willem Leendertse, j.m., met Maria Jans, j.d. van ???t land van Gulik, wonende beijde op d???Oude Tonghsche grond.

Dese zijn alhier met den band des houwelijkx te samen gebonden voor de gemeijnte op den xxiii April 1684.

Den xxvi dito zijn alhier (nadat hare geboden op Dirkxland onverhindert gegaan waren) volgens den van daar gebraghte attestatie) in den houwelijken staat bevestight Jan Hendrikse Meijer j.m. van Brouwershaven, met Abeelje Abrahams, j.d., beijde wonende op Dirkxland.

April den i dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Bastiaan Cornelisse Hooghmoet, j.m., met Teuntje Cornelis, j.d., beijde wonende alhier.

Dese zijn van mij nadat hare geboden onverhindert gegaanwaren, met den band des houwelijkx op de Nieuwe Tonge te samen gebonden op den 30 April.

Den selfden dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen David Maartense Bal, j.m., geboortigh van Haamstede, wonende op Ooltgens-plaat, met Pieternelle Davids van St. Anneland, geboortigh en wonende alhier.

Dese zijn ook vertrokken na Ooltgensplaat ten einde de houwelijksche geboden aldaar nevens hier gepubliceert worden. Dese zijn alhier (na dat hare geboden ook op de Plaat onverhindert volgens attestatie van daar gegaan waren) voor de gemeente met den band des houwelijkx te samen gebonden op den xxiii April 1684.

Den xii dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Arij Franze Buurt, j.m., geboortigh van Sommelsdijk, met Neeltje Jans Hooghmoet, j.d., geboortigh van d???Oude Tonge, beijde wonende alhier. Dese zijn getrouwt na dat hare geboden onverhindert gegaan waren.

Meij den 16 dito zijn tot Poortugaal in wettige ondertrouw bij den predikant opgenomen Mr. Salomon Paal, schoolmeester, weduwenaar van Hermina Huijsmans, wonende alhier, met Agneesje Abrahams Diepenbroek, j.d., geboortigh van Rotterdam en wonende tot Poortugaal.

Dese zijn nadat alhier hare geboden onverhindert gegaan waren, met attestatie vertrokken na Poortugaal om aldaar in den houwelijken staat bevestight te worden: op zondagh den ii Junius 1684.

Junij den 16 dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Cornelis Janse Ardame, j.m., met Cornelia Cornelis, weduwe van Adriaan Fare, beijde wonende alhier.

Dese zijn alhier na dat hare houwelijksche geboden onverhindert gegaan waren, publijkelijk voor de gemeijnte getrouwt op den 2 Julij 1684.

Septemb. den 3 dito is alhier na overleveringe van hare attestatie, dat hare geboden onverhindert gegaan waren, voor de gemeijnte alhier getrout Pieter Meeuwitze Deught, weduwenaar van Grietje Willems, met Ariaantje Jans Gestel, weduwe van Willem Govertse, beijde wonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tongh.

Den 29 dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Franz Hubreghtze van den Dijk, wonende op de Nieuwe Tonge, met Maijtje Leendertz, j.d., wonende op d???Oude Tonghsche grond.

Dese zijn ook vertrokken na de Nieuwe Tonge ten einde haar geboden ook aldaar moghten gegeven worden. Dese zijn (na dat haar geboden soo hier als op de N. Tongh onverhindert gegaan waren) door mij op de N.T. den 22 October voor de gemeijnte aldaar getrout.

November den xi dito is bij de E. kerkenraad in ondertrouw opgenomen Pieter Crijns Gebuijs, j.m., met Lammerijntje Jans van Dijke, j.d., beijde geboren en wonende alhier.

Dese zijn alhier den 8 Decemb. in den avondpredikatie met den band des houwelijkx te samen gebonden.