Herkingen - ondertrouw- en trouwakten voor het gerecht 10 maart 1644 ??? 4 juli 1811

Ondertrouw- en trouwakten voor het Gerecht van Herkingen 1644 ??? 1811
Uit: Rechterlijk Archief van Herkingen, inv. nrs.: 1 ??? 4
4A
[10-03-1644]
Op huijden den dertienden Maert an. 1644 compareerde voor ons Dirck Leenderts, stedehouder, Kornelis Sijmens, Abraham Corn. Lodder ende Marijnus Kors. van Tichelen, schepenen der heerlicheijt van Herckinge, Crijn Crijns met Maetgen Jacobs, de welcke naer voorgaende drie sondaechs wettelicken proclamatien in den houwelicken staet sijn bevesticht ten overstaen van stedehouder en schepenen voorsz., in kennis van mij secrets., A. Houckman 1644
Dit merk Y is van Dirck Leenderts Crepelman selff gestelt, Marijnes Corneles, Abraham Corneles Lodder
[18-03-1644]
Dach van recht op indaginge op den xviii Meert an. 1644, present Dirck Leenderts Crepelman, stedehouder, Corn. Dircks, Corn. Sijmens, Abraham Corn. Lodder, Leendert Corn. Noorman ende Marijnis Corn. van Tichelen, schepenen op Herckinge
Aert Jans de Haen eijscher contra Crijn Crijns Roon om te verantwoorden sijne ingedaegde landen ende vruchten daer op staende, gedaechde den eijscher eijescht den gedaegde afflossinge van de somme van vijff hondert gulden cappitael met den verloopen intrest vandien jegens de xen sestien int jaer t sedert den eersten Meij an. sestien hondert eenenveertig tot de effectuele voldoeninge, soe volgens den rentebrieff gepasseert
Geh. met recht moet worden gecondemneert in den eijsch ende concluijsie van den eijsscher conex peusis
Schepenen gehoort hebbende de goetwillige bekentenis van den geh. condemneren den geh. ? sulcks in den eijsch ende concluijsie van den eijsscher ende verclaren de landen daer voor verbonden exsecuijtabel met de costen
[09-09-1646]
Op huijden desen ix Sebtember an. 1646 compareerde voor ons Dirck Leenderts Crepelman, stedehouder, Corn. Dircks, Corn. Sijmens, Leendert Corn. Noorman ende Marijnis Corn. Tichelman, schepenen op Herckinge, Corn. Marijnis, jongman alhier, met Aertge Corn., jonge dochter van Goedereede, de welcke na hare drie wettelicke sonnedaechs proclamatien van geboden alhier op Herckinge ten huijse van den secrets. sijn bevesticht in den houwelicken staet, in presentie van mij secrets., A. Houckman 1646/9/9
Dit merck Y is van Dirck Leenderts Crepelman hier gestelt, Cornelis Dircxse, Leendert Cornelis Noreman??
[16-05-1658}
Copie
Wij ondergeschreven schout ende schepenen van Renisse ende den oosteren ban van den duijne anex eijlande van Schouwen in Seelant attesteren ende verclaren, soo wij doen bij desen ten versoucke van Kommer Jobsz, dat Kommer Jobsz is wedunaer van Huijchken Stoffels de Geest, ende Maeijken Corn., weduwe (de Jonge in de kantlijn), dat de selve sijn vrije personen ende dat sij met niemant iets uijtstaende hebben in houwelijck dan met malkanderen voor soo veel ons bekent is, eijndigen onse attestatie en het selve attesteren volgens ons gedaen eedt, aldus gedaen op den 16 Meij 1658, schout ende schepenen, namen die de minuute benevens mij als secrets. hebben geteijkent Willem Huijbrechsz Schoutje, Jan van Lis, Stoffel Jansz Nieuwlant, mij present secrets., ende was geteijckent, Atruiue??
Colata concordant bij mij secretaris, A. de Lange 6/2
[02-06-1658]??
Op huijden den 2 Junij 1658 compareren voor ons, Dirck Leendersz Crepelman, schout, Aren Corn. van Dam, Pieter Corn. Ruijchrock ende Lodewijck Damisz van Prooije, schepenen der heerlijckheijt van Herkinge, Kommer Jobsz van Renisse, weduwenaer van Huijchje Stoffels de Geest, met Matge Corn. van Louwe in ?, weduwe van Corn. de Jonge, de welcke na drij sondaechse geboden voor ons schout ende schepenen voorsz. in den houwelijcken sijn bevesticht, huijden dato voorsz., mij present secrets., A. de Lange
Dit merck Y heeft Dirck Leendersz Crepelman selver gestelt, dit merck X heeft Aren Corn. van Dam selver gestelt, dit merck & heeft Lodewijck Damisz van Prooije selver gestelt, Pieter Cornelise Ruigrock
[26-03-1661]
Op huijden den 26 Maert 1661 compareerde voor ons, Dirck Leendersz Krepelman, schout, Leendert Leendersz Krepelman ende Lodewijck Dame van Prooije, schepenen op Herkinge, Iman Wilmsz, jongman van Sommelsdijck, wonende in de jurisdictie van Dircxlant, met Sara Abrams Loders, jonge dochter van jurisdictie Herkinge, wonende alhier, de welcke op huijden sijn ondertrout, en torconden bij ons onderteijckent, mij present secrets., A. de Lange
Dit merck Y heeft de schout Krepelman selver gestelt, Leendert Leendertsz Crepelman, dit merck X heeft Lodewijck Dame selver gestelt??
[24-04-1661]
Op huijden den 24 April 1661 compareerde voor ons, Dirck Leendersz Krepelman, schout, Pieter Corn. Ruijchrock, Leendert Leendersz Krepelman ende Lodewijck Dame van Prooije, schepenen op Herkinge, Iman Wilmsz, jonckman van Sommelsdijck, wonende in de jurisdictie van Dircxlant, met Sara Abrams Lodders, jonge dochter van Herkinge en woonachtig alhier, die na drie sondaechse geboden op huijden data voorsz. in den huijwelijcken staet sijn bevesticht, ende toorconden bij ons schout ende schepenen voorsz. onderteijckent, bij mij secrets., A. de Lange
Dit merck Y heeft de schout Dirck Leendersz Krepelman selver gestelt, dit merck X heeft Lodewijck Dame van Prooije selver gestelt, Leendert Leendert Crepelman, Pieter Cornelise Ruijgrock??
[24-06-1669]
Op huijden den 24 Junij 1669 compareerde voor ons, Dirck Leendersz Krepelman, schout, Pieter Corn. Ruijchrock ende Matheus Pietersz, schepenen tot Herking, Gerrit Jaquesz, wedeunaer eerst van Kerstijntge Corn., wonende tot Drijschor, met Leentge Tobijas, jonge dochter van Herking, wonende alhier, de welcke op huijden dato voorsz. bij ons wettelijck sijn ondertrout na stijl en ordre als naer gewoonte, toorconden desen geteijckent huijden dato als boven
[23-03-1681]
Jan Gerritse Keijser, weduwenaer van Hester Jans, woonende in Dircxlant, bruijdegom, met Engeltge Hendricx van Projen, wedewe van Jacob den Bleijcker, sijn haer drie sondaegse proclamatien alhier alhier wettelijck onverhindert gepasseert ten eijnde den voorsz. bruijdegom en bruijt in den huwelijcken staat souden mogen bevestight werden, te weten haer eerste gebodt op den 23 Maert 1681, present Jan Lodder en Corn. Ruijchrock, schepenen, haer tweede gebodt op den 30 Maert, en present de voorsz. schepenen, en haer derde gebodt op den 6 April 1681, present Corn. Ruijgrock, vervangende Jan Lodder, schepenen voorsz., en op den 11 April 1681 daer van attestatie geschreven ten versoecken van den voorsz. bruijdegom, bij mij secretaris, A. van den Bos
[02-04-1683]
Op huijden den 2 April 1683 heeft Gielam Jansen de Hout, jongman van Mechelen, en Jannetge Arens Wolffs, jonge dochter van Meelisant, onze wettelijke ondertrou gedaen, present schout Proje en Jan Lodder, vervangende Corn. Ruijgrock, schepenen, die desen hebben ondert., datum als boven, Dirck Proije, Jan Lodder, mij present secretaris
[19-04-1683]
Op huijden den 19 April 1683 heeft Johannus Bakelaer sijn behoorlijcke eedt gedaen in handen van de hr. schout Dirck Proje, present, Corn. Ruijgrock, vervangende Jan Lodder, schepen, present, om hier als manne van beschick en schepen te dienen, toirconde get., datum als boven, Dirck Proije, Cornelis Ruijchrock, Jan Lodder, mij present secretaris, A. van den Bos 1683/33??
[19-04-1683]
Op huijden den 19 April 1683 heeft de hr. schout Dirck Proje, Jan Lodder en Corn Ruijgrock, schepenen, ter riquisitie van de hr. Balthasar Casteleijn, secretaris in Dircxlant, getaxeert negen gemeten tweehondert dertigh roen lants, gelegen in de polder van Clinckerlant onder de jurisdictie van Herkinge, in eijgendom toegekomen hebbende Jan Gerrits Schipper, en door des selffs doot vervallen op de collatarale erffgenamen en hebben ijder gen. gextimeert waerdich te wesen de somme van eenhonderd
[19-04-1683]
Op huijden den 19 April 1683 sijn Gielam Janse de Hout, j. m. van Meggelen, en Jannetge Arens de Wolff, jonge dochter van Meelissant, in den echten staat bevestigt, present de hr. schout Dirck Proje, Jan Lodder en Corn. Ruijgrock, schepenen, die desen hebben ondert., datum als boven, Dirck Proje, Jan Lodder, Cornelis Ruijchrock, mij present secretaris, A. van den Bos 1683/33
[29-04-1689]
Op huijden den 29en April soo heeft Philip de Koninck als geregtsbode en schutter te Herkinge sijnen behoorlijcke eedt gedaen in handen van den heer Wilhelmus van Nieuwenhove, schout, present Cornelis Ruijgrock, Johannis Bakelaer, Jan de Wael, Davidt Jansen Knocker en Jan Goeree, schepenen van Herkinge
[14-05-1689]
Op huijden den 14en Meij 1689 soo sijn voor ons ondergesz. schepenen van Herkinge wettelijk ondertrout Lambert Tijsse van Vreijt, laest weduwenaer van Trijntge Pieters, met Catharijna Harmanus, weduwe van Jan Hendrixse, toirconde geteijkent dato uts., David Jansz Knocker 1689, Jan Goeree
[30-05-1689]
Op huijden den 30en Meij 1689 sijn voor ons schout en schepenen van Herkinge na het passeren van 3 sondaegse geboden in den houwelijcke staet bevestigt Lambert Tijsse van Vreijt, laast weduwenaer van Trijntge Pieters, met Catharijna Harmans, wed. van Jan Heijndrixse, toirconde geteijkent dato uts., Wilhelm van Nieuwenhoven??
Dit merck Y is bij Johannis Bakelaer selver gestelt, dit merck + is bij Jan de Wael selver gestelt, Jan Goeree, David Jansz Knocker 1689, mij present secretaris, A. van den Bos, 1689/39, hier van extract gelevert den 8en Junij 1689, op ? zegel van 6 stuij.
[10-09-1723]
Ter secretarij tot Herckinge becomen van Francois Vallare, secretaris van Dircxlant, daer uijt consteert dat Aelbregt Stoffelse Seberlingh, jongman uijt het Munsterse lant, woonende onder Herckinge, met Lijsbet Gerrits Steenhuijs, jonge dochter uijt het Brandenburgse landt, woonende onder Dircxlant, bij de E. geregte van Dircxlant in wettige ondertrouw sijn opgenomen in dato den 10e September 1723, ten eijnde om na drij sonnedaegse proclamatien in den huwelijck staat te werden bevestigt.
En hebben de voorgaende persoonen na voorgaende klocke geklep ten overstaen van de geregte tot Herckinge onverhindert sonder inspraeck gehadt den 12e September het eerste gebodt, den 19e dito het tweede gebodt, den 26 dito het derde gebodt
[13-11-1727]
Op huijden den 13 November 1727 so sijn bij ons ondergesz. Arij van den Bos als bewarende het schouts ampt, Bastiaen van den Bos en Cornelis van der Valck, schepenen van Herkinge, in wettige ondertrou opgenomen de personen van Andries Barense van Leeburg met Geertruij Frans van Sevenbergen, omme na het eijndigen van drij sonnedaegse geboden, als die sonder inspraeck gepasseert sijn, in den huijwelijcken staet bevestigt te worden, en ten oirconde get. dato uts., A. van den Bos 1727/77, B. van den Bos, Corn. van der Valk
Het eerste gebod den 16 November, het tweede gebod den 23 November, het derde gebod den 30 November 1727, alles onverhindert sonder inspraeck gepasseert
[18-04-1733]
Bekomen van de hr. Corn. van de Leur, secrts. van de Oude Tonge, daer uijt consteert dat Lourens van Son, jongman, gebooren te Rosendael en een geruijmen tijt gewoont hebbende en nog woonende alhier, met Marija van Gastel, j. d., geboren en woonagtig in de Oude Tonge, voor de geregten aldaer in wettig ondertrouw zijn opgenomen in dato den 18en April 1733
[04-05-1733]
En hebbende de voorn. personen na voorgaende clocke geklep ten overstaen van de geregten tot Herkinge gehadt het eerste gebot den 19 April, het tweede gebot den 26 dijto, het 3en gebodt den 3en Meij, alles onverhindert en sonder inspraak, toirconde desen getek. als secrets. den 4 Meij 1733, Corn. van der Valk
[04-09-1733]
Op huijden den 4. September 1733 compareerde ter secretarije van Herkinge Bastijaen van den Bos en Krijn Ocker, voogden over de minderjarijge naargelaaten kinderen van Cornela van der Molen, ter eenre, en Jan Hartman, weduewenaar van voorn. Cornela van der Molen, ter andere zijde, welke verklaarde in der minne
[13-02-1734]
Bekomen van de hr. Corving Paling, scrts. van de Nieuwe Tonge, daer uijt consteert dat Jan van Dijk, j. m., geboortig van Balcum onder ???s Hertogenbos en gewoont hebbende onder Herkinge, met Catharina Coster, j. dogter, geboortig van Hassenberg bij Antwerpen, voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigh ondertrouw sijn opgenomen, en in dato den 13 Feb. 1734, gemelde acte bij den secretaris ondertekent
[04-03-1734]
En hebben de voorn. persoonen alhier te Herkinge na voorgaende clocque geklep gehat hun eerste gebodt den 14 Feb., het tweede gebodt den 21en dijto, het derde gebodt den 28en dijto 1734, alles onverhindert en sonder inspraak, toirconde getekt. als secrets. den 4en Maart 1734, Corn. van der Valk
[03-04-1734]
Vergaderingh gehouden bij schout en geregte van Herkinge den 3en Maart 1734. Schout en scheepenen van Herkinge gesien hebbende dat verscheijde menschen, ingeseten alhier, sig niet ontsien hun varkens te laten lopen over desen dorpe en elders tot nadeel en ongemak onser in en opgesetenen, niet jegenstaende alhier bij publijcatie daer inne alvoorens is voorsien geweest
[02-04-1734]
Op dato onder geschreven bij schout en scheepenen van Herkinge eenen ommeslagh geraemt en omme geslagen ter sake ordinare verpondinge over Herkinge voor den jaere 1733 tot een gulde vijer stuvers pr. gem. als mede eenen ord.ren ommeslagh tot ses stuvers pr. gemet, mitsgaders den 200en penn. bij haar Ed. gr. mog. geconsenteert den 6 Feb. 1734 tot vijfftien stuvers pr. gem., en tot verval van de onkosten twee stuv. pr. gem, actum den 2en April 1734, Corn. van der Valk, schout, B. van den Bos, IJohanes Paeijs, Joh. Bosschieter, Jan Hartman
[07-05-1734]
Op huijden 7en Meij 1734 sijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Jan Eijkens, j. m., geboortigh van Roteij onder t bisdom van s Hertogenbos, en Marija Deckers, j. dogter, geboortigh van Buijl in de Meijerij van den Bos, toirconde getekent dato uts., en was getekent, Corn. van der Valk, schout, Bastijaen van den Bos, Jan Hartman, scheepenen, twelck getuijght als secrets., Corn. van der Valk, en hebben de voorn. personen na voorgaende clocqegeslagh hun eerste sondagse proclamatie gehat den 9en Meij 1734, hun tweede proclamatie den 16en dijto, hun derde proclamatie den 23en dijto, alles onverhindert en sonder inspraak, twelk getuijgt als secrets., Corn. van der Valk????
[04-08-1734]
Op huijden den 4en Aug. 1734 zijn na het eijndigen der geboden de perzonen aen dandere zijde vermelt door ons schout en schepenen van Herkinge in den H. huijwelijken staet bevestight in forma, en ten oirconde getekent dato uts., Corn. van der Valk, schout en secrets., B. van den Bos, Jan Hartman
[03-05-1736]
Op huijden den 3e Meij 1736 zijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Johan Leendert Roepreght, j. m., geboortigh van - , met Christijna Paas, j. d. van Luttikhoven, beijde woonende alhier, omme na het eindigen van drie sondagse proklamatien in den H. huiwelijken staat bevestigt te werden, en des toirconde getek. datum uts., Cornelis van der Valk, schout , en na voorgaande klocqe geslagen hun eerste proklamatie den 6en Meij 1736, de tweede den 13e dito, de derde den 20en dito 1736, alles onverhindert en sonder inspraak
[11-05-1736]
Extract uijt testam., gepasseert bij Jan Abrams van den Hoek, geexhijbeert ter secretarie alhier bij Pieter Stoffelse Lukaart, huijden den 11 Meij 1736.??
Op huijden den negen en twintigsten november zeventien hondert vijff en dertig compareerde voor mij Herbert van der Meij, openbaar notaris te Rotterdam en Kralingen, en voor de naar genoemde getuijgen Jan Abrahamz van den Hoek, woonende in Herkinge, de na genoemde getuijgen bekent zijnde bequaem om van zijne goederen te cunnen bevelen, de welke verklaarde te revoceren en vernietigen alle voorgaande testamenten codicillen en alle andere actens van uijterste wille.??
[22-05-1736]
Op huijden den 22en Meij 1736 zijn na het eijndigen der geboden door ons schout en schepenen van Herkinge in den H. huijwelijken staat bevestigt in forma, Johan Leendert Roepregt, j. m., gebooren van Neurenburgh, met Christina Paas, j. d., geboortigh van Luttikhoven, ten oirconde geteeckent datum uts., Corn. van der Valk, schout en secrets.??
[12-04-1737]
Op dato ondergeschreeven bij schout en scheepenen van Herkinge eene ommeslag geraamt en omme geslagen ter sake de ordn. verponding over Herkinge over den jare 1736, tot dertig stuv. per gemet en ter ommeslag voor onkosten 7 stuv. p/gem., mitsgaders wegens den 100en en twee hondersten penn. geconsenteert den 13 Feb. 1737, tot 15 stuv. per gem. en nog (en bij provijsij tot dat ingelanden sullen sijn vergaart) en ommeslag voor onkosten tot 3 stuv. per gem., actum den 12en April 1737, Corn. van der Valk, schout, B. van den Bos, Joh. Bosschieter, Jan Hartman
[03-05-1737]
Op huijden den 3en Meij 1737 zijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Mathijs Freck, j. m., gebooren te Wijngaarden in Swabbenlant, met Anne Elijsabeth Kamphoff, wede. van Franciskus Planteur, gebooren te Menter int Berghs Landt, omme na het eijndigen der geboden hun huwelijk te voltrecken, en ten oirconde getek. datum uts., (en was getekent) Corn. van der Valk, schout, Bastijaen van den Bos, Jan Hartman, mij present Corn. van der Valk, secrets.
En hebben de voorn. personen aen de andere zijde gemelt hun eerste sondaeghsche proclamatie gehadt den 5den Meij 1737, de tweede den 12 dito, de derde den 19 dito 1737, alles onverhindert en sonder inspraak.
[30-05-1737]
Op huden den 30en Meij 1737 zijn door ons schout en scheepenen van Herkinge de meer gemelte personen in den H. huijwelijken staat bevestigt. In forma en ten oirconde getekt. datum uts. (en was getekent) Corn. van der Valk, schout en secrets., B. van den Bos, Jan Hartman, twelk getuigt Corn. van der Valk, secrets.
[30-05-1737]
Op huijden den 30en Meij 1737 zijn voor schout en schepen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Dirk Kuijpers, j. m., geboren in Lauk int Keulse Landt, met Angenieta Loa, wede. van Antonij Soerwijn, geboren tot Ratingen int Berghs Landt, omme na het eindigen der geboden hun huijwelijk te voltrecken, en ten oirconde getekent datum uts. (en was getekent) Corn. van der Valk, schout, Bastijaen van den Bos en Jan Hartman, mij present Corn. van der Valk, secrets.????
En hebben de personen hier nevens gemt. hun eerste sondaeghsche proklamatie gehadt den 2en Junij 1737, de tweede den 9en Junij 1737, de derden 16en Junij 1737, alles onverhindert en sonder inspraak.
[20-07-1737]
Op huijden den 20en Julij 1737 zijn door ons schout en scheepenen van Herkinge in den H. huijwelijken staat bevestigt de gemelte Dirk Kuijpers, j. m., en Angenijeta Loa. In forma en ten oirconde getek. datum uts. (en was getekent) Corn. van der Valk, schout, Bastijaen van den Bos en Jan Hartman, twelk getuigt Corn. van der Valk, secrets.
[20-07-1737]
Op huijden den 20en Julij 1737 soo is aen den geregte van Herkinge vertoont acte van commissie van het bodens ampt van Herkinge, vergunt bij den Wel Ed. gestr. heer Daniel Berrenart Williams, Amb.hr. van Herkinge, aen den persoon Aart Vonk, schoolmr. alhier, en heeft den voorn.?? Aart Vonk op den inhout van voorsr. commissie ommedien conform sijn ampt wel en getrouwelijk waar te nemen, den behoorlijken eet gedaan in handen van Corn. van der Valk, schout, present, Bastijaen van den Bos, Joh. Bosschieter en Jan Hartman, en ten oirconde getekt. datum uts., Corn. van der Valk, Joh. Bosschieter, Jan Hartman, B. van den Bos
[10-08-1737]
Op huijden den 10en Aug. 1737 zijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Adam Sellem, weduenaar van Sebille Jaansz, geboren tot Krevel in Brandenburghs Landt, met Marija Slange, jonge dochter, geboren tot Sassenberg in ???t Munsterlant, beijde wonende alhier, omme naar het eijndigen der gebooden hun huijwelijk te voltrecken, en ten oirconde getekent datum uts. (en was getek.) Corn. van der Valk, schout, Bastijaen van den Bos en Jan Hartman. Twelk getuijght, Corn. van der Valk, secrets.
En hebben de voorsr. personen hun eerste sondaeghsche proclamatie gehadt den 11 Aug. 1737. De 2 de proklamatie den 18en dito, de derde proclamatie den 25en Aug. 1737, alles onverhindert en sonder inspraak
[03-08-1748]
Op heden den 3en Augustii 1748 zijn voor schout en schepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Hendrik Knorre, j. m., geboortig van Cruchten uit Keijzers Gelders, en Anna Maria Vastbinders, j. d., geboortig van Ratingen, om na het eijndigen van de huwelijks proclamatien hun huwelijk te laten solemniseren en voltrekken. Actum en oirconde geteekent, Corn. van der Valk, B. van den Bos, Joh. Bosschieter, Adr. Rootsant
Den bruijdegom en bruijdt verklaren ingevolge de ordon. op het trouwen geemaneert te behooren onder de classis van onvermogen.
[17-08-1748]
Copie advertentie
Schout en schepenen van Herkinge doen bij desen adverteren alle en een iegelijk dat in de regtkamer van Herkinge voornoemt, aanstaande vrijdag den 23en Augustii 1748 des morgens van negen tot twaalff uuren en des namiddags van twee tot zes uuren zal worden gevaceert tot den ontfangst van de penn., dewelke een ieder ingevolge de vermaningen en bevelen, vervath in de publicatie, bij Haar Edele groot moogende, de Heeren Staaten van Hollandt en Westfrieslandt in dato den 26 Julij laatstleden met overleg van Sijne Hoogheidt den Heere Prince van Oranje en Nassau, Erfstadthouder van deze provincie, gearresteert, zal komen te furneren op reekeninge van den ?, waar op een ieder, in plaatse van de afgeschafte pagten, conform gedachte publicatie zal worden gesteldt. Aldus bij schout en schepenen van Herkinge voornt. gedaan den 17. Augustii 1748 (onderstond). In kennisse van mij secretaris (en was geteekent) Corn. van der Valk
[19-08-1748]
Op heden den 19en Augustus 1748 sijn bij schout amptbewaarder en schepenen van Herkinge na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien in den houwelijken staat bevestigt Hendrik Knoeren, j. m., geboortig van Chruchten in ???t Keijzers gelders, en Anna Vastbinder, j. d., geboortig van Ratingen. En ten oirconde bij schout amptbewaarder en schepenen voornt. geteekent,?? B. van den Bos, Johanes Paeijs, Joh. Bosschieter
[22-11-1748]
Op heden den 22en November 1748 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Jan Koppers, j. m., geboortig van Keppele in Kleefsland, en Geertruijda Rothuijsen, weduwe van Hendrik Molenaar, beijde wonende alhier, om na het eijndigen der huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt. Actum en ten oirconde geteekent, datum uts., B. van den Bos, Johannes Paeijs, Joh. Bosschieter, A. Rootsant?? ????
[11-12-1748]
Op heden den 11en December 1748 sijn bij schout en schepenen van Herkinge na het eijndigen der drie sondags huwelijks proclamatien in den houwelijken staat bevestigt Jan Koppers, j. m., geboortig van Keppele in Kleefs landt, en Geertruijda Rothuijsen, weduwe van Hendrik Molenaar, beijde wonende alhier. En ten oirconde bij schout en schepenen voornt. geteekent, Corn. van der Valk, Johanes Paeijs, Joh. Bosschieter
[22-11-1748]
Acte van uijtkoop gedaan bij Geertruijda Rothuijsen wegens hare kinderen Maria Molenaar en Matthijs Molenaar, verwekt bij Hendrik Molenaar. Zoo zijn in alle min en vriendschap geaccordeert en overeen gekomen bij forma van uijtkoop schout en schepenen als weesmeesteren van Herkinge ter eenre en Geertruijda Rothuijsen, weduwe van Hendrik Molenaar ter andere zijde, op conditien als volgt: dat de voorsz. Geertruijda Rothuijsen aan hare twee kinderen, Maria Molenaar, oudt omtrent vijff jaren, en Matthijs Molenaar, oudt omtrent vier jaren, bij den voorn. Hendrik Molenaar
[30-04-1761]
Wij schout en schepenen van Herkinge admitteeren bij dezen tot zout en seepkramer binnen onzen dorpe de persoon van Louis van der Velde, onzen borger, in plaetse van de wede. Willem Ruijtenburgh, mits dezelve sig ten dien opzigte gedrage na de placaten en ordonnantien op het zout en seep ge??maneert en nog te emaneeren, waarop dezelve den gerequireerden eed in handen van den schout ten overstaan van de ondergetekende schepenen heeft afgelegt. Actum Herkinge gedaen 30en April 1781 (geteekent) W. de Vrij??
[11-09-1761]
Certificeeren wij onderget. schepenen van Herkinge ter requisitie van Jan Deugt, geregtsbode, mitsgaders koster en schoolmeester alhier, dat de requis. is getrouwt met Aegtje Steehouwer, dogter van Maria Ouboter, wede. van Wouter Steehouwer, dat dezelve Maria Ouboter is een nigt van Govert van der Wegt, overleden te Dordrecht. Actum Herkinge den 11en September 1761 (was geteekent) Cornelis van Es, Ad. Kaslander, Adrianus Rootsant
[08-10-1770]
Bij schouwt amptbewaarder en scheepenen van Herkingen zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Hermanus Nieuwoonder, gebooren te Utrecht, en Josina Noorlander, gebooren onder de Oude Tonge. Actum Herkingen den 8e October 1770. En ten oirkonde geteekent, Ad. Kaslander, Jacob van den Hoek, S. Visser, Joh. Mooij
[08-05-1771]
Bij schouwt amptbewaarder en scheepenen van Herkingen zijn in den huwelijken staat bevestigt, nadat aan ons was vertoond dat ook de gebooden, zo hier als in Dirksland, onverhindert waaren gegaan, Hermanus Nieuwoonder, gebooren te Utrecht, en Josina Noorlander, gebooren onder de Oude Tonge. Actum en ten oirkonde geteekent den 8e Mei 1771, A. Kaslander, Jacob van den Hoek, S. Visser, Joh. Mooij
[20-03-1780]
Heeden den 20. Maert 1780 zijn bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen (na vertoning van aen ???slands recht voldaen te hebben) Leendert Mampers, j. m., geboortig van Schiedam, met Anna Oudzeegel, j. d., geboortig van Ooltgensplaet, en beide wonende alhier, om na het eindigen der drie zondaegsche gebooden in den echten staet bevestigt te worden, J. Deugt, A. Kaslander, J. v. d. Hoek, L. v. d. Velde, S. Visser, J. Mooij
[12-04-1780]
Den 12en April 1780 zijn de bovengemelde personen voor ons ondergeteekende in den huwelijken staet bevestigt. 'T oirkonde geteekent, J. Deugt, A. Kaslander, J. v. d. Hoek, L. v. d. Velde
[23-07-1790]
Heden den 23e Julij 1790 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Andries Arts, j. m., gebore te Velder, en Catharina Peters, j. d., gebore te Montelbon, beide in Kleefsland, en wonende alhier, om na het eindigen der drie gewone proclamatien, zo te Cleeve als hier, in den echten staet bevestigt te worden. En ten oirkonde bij ons schout en scheepenen geteekent datum uts., J. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v.d. Hoek
[14-08-1790]
Den 14e Augustus 1790 zijn de voornoemde personen in den echten staet bevestigt ten overstaen van ons schout en schepenen. En ten oirkonde getekent, J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver, L. van Russel, L. v. d. Hoek
[17-06-1794]
Heden den 17e Junij 1794 zijn bij ons ondergetekende schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen (na vertoning van aen slands recht voldaen te hebben) Jacob van Es, bouwman, wonende in Nieuw Kraijer polder, laest weduenaer van Grietje van den Doel, met Maertje van den Doel, j. d., geb. en wonende alhier, om na het eindigen der drie zondagsche geboden in den echten staet bevestigt te worden. En ten oirkonde getekent datum uts., J. Deugt, L. v. d. Hoek, J. P. Hers
[13-07-1796]
Heden den 13. Julij 1796 is Aren Kamerling en Aertje Winterswijk in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Jan Deugt, schout, Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde getekent, J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[01-10-1796]
Den 1e October 1796 zijn ondertrouwt Arij van der Ent, j. m., geb. te Poortugaal en wonende te Middelharnis, en Neeltje Nattekaes, wedue van Abraham van Dien, wonende alhier, door ons Jan Deugt, schout, Steven Visser en L. van den Hoek, scheepenen. En ten oirkonde getekent, J. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek
[22-10-1796]
Den 22. dito zijn de bovengenoemde personen in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Jan Deugt, schout, Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde geteekent, J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver??
[28-10-1796]
Heeden den 28. October 1796 zijn ondertrouwt Pieter van Rijkhuisen, j. m., geb. en wonende alhier, en Maetje Goemaet, j. d., geb. onder Dirkslant en wonende alhier, door ons Jan Deugt, schout, Steven Visser en L. van den Hoek, scheepenen. En ten oirkonde getekent, J. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek??
[17-11-1796]
Den 17. November daer aenvolgende zijn de bovengenoemde personen in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Jan Deugt, schout, Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde geteekent, J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[15-12-1796]
Heden den 15e December 1796 zijn ondertrouwt Jan Leendertse Stolk, j. m., geboren te Dinteloort, en Susanna Munter, j. d., geboren en beide wonende alhier, om na het eindigen der drie huwelijks proclamatien, en mits een behoorlijk consent van des bruidegoms vader en eene acte van indemniteit ingevalle hij tot armoede mogt?? komen van die van Dinteloort voornt., aen ons staende de huwelijks proclamatien bezorgt worden, in den huwelijken staet bevestigt te worden. En ten oirkonde bij ons schout en schepenen ondertekent, J. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[05-01-1797]
Den 5. Januarij 1797 zijn de bovengenoemde personen in den huwelijken staet bevestigt, ten overstaan van ons Jan Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde geteekent, J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[31-03-1797]
Den 31. Maert 1797 zijn ondertrouwt Philip van Rijkhuisen, laest weduenaer van Hendrika Deugt, wonende alhier, en Anna Gijse Mos, wedue van Hendrik Karre, wonende onder deze jurisdictie, om na het eindigen der drie geboden in den huwelijken staet bevestigt te worden. En ten oirkonde bij ons schout en scheepenen ondertekent, J. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek
Aldus geresolveert en gearresteert en ten oirkonde geteekent, J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[28-04-1797]
Den 28. April 1797 zijn ondertrouwt Bonefacius Wiegel, j. m., geboren te Edam en wonende in de Nieuwe Tonge, met Jannetje de Jong, j. d., geboren en wonende alhier, door ons Jan Deugt, schout, Steven Visser en Leendert van den Hoek, scheepenen. En ten oirkonde geteekent, J. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek
[16-05-1797]
Den 16. Meij daer aenvolgende zijn de bovenstaende personen in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Jan Deugt, schout, item Steven Visser en Leendert van den Hoek, scheepenen. En ten oirkonde geteekent datum uts., J. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek??
[16-06-1797]
Den 16. Junij 1797 zijn ondertrouwt Adrianus de Groot, j. m., geboren en wonende te Stadt aen ???t Haringvliet, met Adriana van der Sluis, j. d., geboren en wonende alhier, door ons Jan Deugt, schouwt, Cornelis van de Zilver en Leendert Snijder, scheepenen. En ten oirkonde getekent datum uts., J. Deugt, C. v. d. Zilver, L. Snijder
[06-07-1797]
Den 6. Julij daer aenvolgende zijn de bovenstaende personen in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Jan Deugt, schouwt, item Steeven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde getekent datum uts., J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[11-08-1797]
Den 11e Augustus 1797 zijn in ondertrouw opgenomen Simon de Geus, j. m., gebooren in Ooltgensplaet en wonende onder de Oude Tonge, met Neeltje Nattekaes, j. d., geboren te Dirksland en wonende onder deze jurisdictie, door ons schouwt, Jan Deugt, Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde geteekent datum uts., J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver??
[31-08-1797]
Den 31e Augustus 1797 zijn de voornoemde personen Simon de Geus en Neeltje Nattekaes in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Jan Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde geteekent datum uts., J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[29-09-1797]
Den 29e September 1797 zijn in ondertrouw opgenomen Jacob Hilleman, weduenaer van Maetje Blees, wonende onder Dirkslant, met Maetje Gabrielse van der Velde, j. d., geboren onder Melissant en wonende alhier, door ons Jan Deugt, schout, item Steeven Visser en Leendert van den Hoek, scheepenen. En ten oirkonde getekent datum uts., J. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek??
[18-10-1797]
Den 18. October daer aenvolgende zijn de bovenstaende persoonen van Jacob Hilleman en Maetje Gabrielsche van der Velde in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Jan Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirkonde geteekent datum uts., J. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[30-10-1797]
Den 30e October 1797 zijn in ondertrouw opgenomen Johannis Hendrik Dijkhoff, j. m., geboren te Vlissingen en wonende alhier, met Johanna van Versendael, j. d., geboren te Strijen Sas, en laetst gewoond hebbende te Rotterdam, door ons Cornelis van de Zilver, Leendert van den Hoek en Leendert Snijder, scheepenen. En ten oirconde geteekend datum ut supra, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[02-12-1797]
Den 2. December 1797 zijn de bovenstaende personen van Johannis Hendrik Dijkhoff en Johanna van Versendael in den huwelijken staet bevestigt ten overstaen van ons Leendert van den Hoek en Leendert Snijder, schepenen. En ten oirkonde getekend datum ut supra, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[01-06-1798]
Den 1e Junij 1798 zijn in ondertrouw opgenomen Pieter van der Mast, weduwenaar van Jaquomijntje Polder, wonende onder deze jurisdictie, met Pietertje van Rijkhuizen, j. d., geboren alhier en mede wonende onder deze jurisdictie, door ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend datum ut supra, P. Deugt, schout, S. Visser, L. v. d. Hoek??
[19-06-1798]
Den 19. dito 1798 zijn de bovenstaende perzoonen van Pieter van der Mast en Pietertje van Rijkhuizen in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons Steven Visser, president, item Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, scheepenen. En ten oirconde getekend datum uts., S. Visser, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[10-04-1799]
Heden den 10en April 1799 zijn ondertrouwt Cornelis van Broekhoven, j. m., geboren en wonende alhier, met Cornelia Kolf, j. d., geboren te Dirksland, en mede wonende alhier, ten overstaen van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[02-05-1799
Den 2en Meij daer aenvolgende zijn de bovenstaende perzoonen in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaen van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Leendert Snijder, scheepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, S. Visser, L. Snijder??
[12-12-1799]
Wij, schout en municipaliteit van Herkingen, verklaren ter requisitie van Abraham Munters, onzen borger en inwoonder, om te dienen daer het behoort, dat denzelven Abraham Munters is een zoon van Adrianus Adrianusze Munters, in huwelijk verwekt bij Susanna van Alphen, zijnde denzelven Adrianus Ad.ze Munters die een volle broeder was van Jan Munters die getrouwt is geweest met Cornelia Domburgh, beide gewoond hebbende en overleden te Gouda, en alzo mede erfgenaem te zijn ex testamente van den gemeenen boedel en nalatenschap van evengemelde Jan Munters en Cornelia Domburgh. In blijke der waerheid deze binnen onze raadkamer ondertekent, en met des dorpszegel bekragtigt den 12. December 1799. (was getekend) P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[04-12-1800]
Heden den 4en December 1800 zijn ondertrouwt Bastiaan de Vries, j. m., geboren te Capelle op d??? IJssel en woonende alhier, en Jacoba Kaptein, weduwe van Stoffel Kaslander, mede alhier woonachtig, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, schepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[24-12-1800]
Den 24en December 1800 zijn de bovengenoemde Perzoonen in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oironde getekend, P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[19-02-1801]
Heden den 19en Februarij 1800 Een zijn ondertrouwt Abraham Kamerling, j. m., gebooren en woonende alhier, en Neeltje Vijverberg, j. d., gebooren te Bruinisse en meede woonende alhier, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Leendert van den Hoek, scheepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek??
[12-03-1801]
Heden den 12en Maart 1800 Een zijn de perzoonen van Abraham Kamerling en Neeltje Vijverberg in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons Cornelis van de Zilver, Leendert van den Hoek en Leendert Snijder, scheepenen. En ten oirconde getekend, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[02-04-1801]
Heden den 2en April 1800 Een zijn ondertrouwt Eeuwout de Haas, j. m.. geboren en woonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Maria Hendrikse Tigchelman, j. d., gebooren en woonende onder deze jurisdictie, ten overstaan van ons?? Steven Visser, Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, S. Visser, C. v. d. Zilver , L. v. d. Hoek
[23-04-1801]
Heden den 23en April 1801 zijn de bovenstaande perzoonen van Eeuwout de Haas en Maria Hendrikse Tigchelman in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend P. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek
[27-08-1801]
Heden den 27en Augustus 1800 Een zijn ondertrouwt Cornelis Dirkse Bakker, j. m., gebooren onder de Nieuwe Tonge en woonende onder deze jurisdictie, en Elizabeth Kalle, j. d., geboren en woonende alhier, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver??
[17-09-1801]
Heden den 17en September 1800 Een zijn de bovenstaande Perzonen van Cornelis Dirkse Bakker en Elizabeth Kalle in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons Steven Visser, Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, S. Visser, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[19-11-1801]
Heden den 19en November 1801 zijn ondertrouwt Cornelis Cornelisse Kaslander, j. m., geboren en wonende alhier, en Neeltje van der Mast, weduwe van Boelhouwer Hertog, geboren te Dirksland en woonende mede alhier, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser en Cornelis van de Zilver, schepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver
[20-11-1801]
Heden den 20en November 1800 Een zijn ondertrouwt Paulus Gabrielse van der Velde, j. m., geboren te Dirksland en wonende alhier, en Maria Stevense Visser, j. d., geboren en wonende mede alhier, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, C. v. d. Zilver , L. v. d. Hoek
[10-12-1801]
Heden den 10en December 1801 zijn de perzoonen van Paulus Gabrielse van der Velde en Maria Stevense Visser, j. d., in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[10-12-1801]
Heden den 10en December 1801 zijn de perzoonen van Cornelis Cornelisse Kaslander en Neeltje van der Mast, weduwe van Boelhouwer Hertog, in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaen van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend. P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[31-12-1801]
Heden den 31en December 1801 zijn ondertrouwt Klaes Jacobse Koert, j. m., geboren op den Bommel en woonende alhier, en Tona Bouwens, j. d., geboren en woonende mede alhier, ten overstaan van ons Steven Visser, Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, S. Visser, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[21-01-1802]
Heden den 21en Januarij 1800 Twee zijn de bovengenoemde perzoonen van Klaas Jacobse Koert en Tona Bouwens in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[19-02-1802]
Heden den 19en Februarij 1802 zijn bij schout en schepenen in ondertrouw opgenoomen Dingeman Arensze van Es, j. m., geboren en wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Cornelia Magchielse Zuijdijk, j. d., geboren en wonende onder deze jurisdictie, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[11-03-1802]
Heden den 11e Maart 1802 zijn de bovenstaende perzoonen van Dingeman Arensze van Es en Cornelia Magchielze Zuidijk in den huwelijken staat bevestigt ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver en Leendert van den Hoek, schepenen. En ten oirconde getekend, P. Deugt, Corn. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek??
[21-06-1802]
Heden den 21 Junij 1802 zijn bij schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen L. van der Sluis, j. m., geboren en woonende te Herkingen, en Dingena Sinon, wede. van L. Leunisze Knape, geboren en wonende onder deze jurisdictie, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver, L. van den Hoek en L. Snijder, schepenen. En ten oirconde geteekend, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[15-07-1802]
Heden den 15 Julij 1802 zijn de bovenstaande Perzoonen van L. v. der Sluis, j. m., en Dingena Sinon in den huwelijken staat bevestigt ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser, Cornelis van de Zilver, scheepenen. En ten oirconde geteekent, P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder??
[14-10-1802]
Heden den 14 October 1802 zijn bij schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen Johannis Leendertsze Zeeuw, j. m., geboren en wonende te Dirksland, en Adriaantje Jacobsze Groenendijk, j. d., geboren te Sommelsdijk en wonende thans alhier, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Cornelis van de Zilver, Leendert van den Hoek en Leendert Snijder, schepenen. En ten oirconde geteekend, P. Deugt, S. Visser, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[04-11-1802]
Heden den 4 November 1802 zijn de bovenstaande perzonen van Johannis Leendertsze Zeeuw, j. m., en Adriaantje Jacobsze Groenendijk in den huwelijken staat bevestigt ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser, Cornelis van de Zilver, Leendert van den Hoek en Leendert Snijder, scheepenen. En ten oirconde geteekend, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[28-10-1802]
Heden den 28 October 1802 zijn bij schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen Merkus Karron, j. m. gebooren te Dirksland en wonende alhier, en Leena Timmer, wedue van J. de Vos, geboren en woonende meede alhier, ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser, Cornelis van de Zilver, Leendert van den Hoek en Leendert Snijder, scheepenen. En ten oirconde geteekend, P. Deugt, S. Visser, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[18-11-1802]
Heden den 18e November 1802 zijn de bovenstaande perzoonen van Merkus Karron, j. m., en Leena Timmer, wedue van J. de Vos, in den huwelijken staat bevestigt ten overstaan van ons Pieter Deugt, schout, item Steven Visser, Cornelis van de Zilver, Leendert van den Hoek en Leendert Snijder, scheepenen. En ten oirconde geteekent, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[16-12-1802]
Heden den 16e December 1802 zijn bij schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen Leendert Stevensze Soldaet, j. m., geboren alhier en wonende in Stellendam, en Tannetje van der Have, weduevan Schille? van de Vate, geboren te Bruinisse en wonende in Roxenisse. En ten oirconde geteekent datum uts., P. Deugt, C. v. d. Zilver
[31-03-1803]
Heeden den 31 Maart 1803 zijn bij schout en scheepenen in ondertrouw opgenomen Jacob Hout, j. m., geboren en wonende te Dirksland, en Willemina van der Sluis, j. d. geboren en wonende alhier. En ten oirconde geteekent datum ut supra, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek??
[20-04-1803]
Heeden den 20 April 1803 zijn bij schout en scheepenen de bovengenoemde perzonen in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde geteekent datum ut supra, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[26-05-1803]
Heden den 26sten Meij 1803 zijn bij schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Maghiel de Jonge, j. m., geb. en woonende alhier, en Elijzabeth Hartoge, j. d., geb. te Sommelsdijk en mede alhier woonagtig. En ten oirconde getekend, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder, P. Korsten
[16-06-1803]
Heden den 16den Junij 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Maghiel de Jonge en Elijzabeth Hartoge, na dat hunne drie huwelijkse proclamatien alhier ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, P. Deugt, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder, P. Korsten??
[28-07-1803]
Heden den 28sten Julij 1803 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Dingenis Dingenisz van den Ouden, j. m., woonende onder Bommenee, en Lena Cornelisdr van den Houten, j. d., woonende onder deze jurisdictie. En ten oirconde getekend, P. Deugt, L. v. d. Hoek, P. Korsten
[18-08-1803]
Heden den 18den Augustus 1803 zijn de hier voorengemelde persoonen Dingenis Dingenisz van den Ouden en Lena Cornelisdr van den Houten, na dat hunne drie huwelijksche proclamatien zo hier als te Zonnemaire ongehindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek, L. Snijder
[27-10-1803]
Heden den 27en October 1803 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Pietersz den Ouden, j. m., geboren op de Buijtesluis en woonende alhier, en Cornelia Timmer, weduwe van Willem Polder, meede alhier?? woonachtig. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[24-11-1803]
Heden den 24e November 1803 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Human Klaesz Beeke, j. m., geboren onder Goederee, en Adriaantje Admiraal, j. d., geboren onder Dirksland en wonende mede onder deze jurisdictie. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[01-12-1803]
Heden den 1e December 1803 zijn de perzonen van Johannis Pietersz den Ouden, j. m., en Cornelia Timmer, weduwe van Willem Polder, na dat hunne drie huwelijks proclamatien zo te Numansdorp als alhier onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[14-12-1803]
Heden den 14en December 1803 zijn de perzoonen van Human Klaasz Beeke, j. m., en Adriaantje Admiraal, j. d., na dat hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[03-05-1804]
Heden den 3e Meij 1804 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Kalle, j. m., geboren en wonende alhier, en Maria Bakker, Arijsdogter, j. d., geboren in de Nieuwe Tonge en mede wonende alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[24-05-1804]
Heden den 24e Meij 1804 zijn bij ons schout en schepenen van Herkingen, na dat de drie gewoone huwelijks proclamatien onverhindert gegaen waren, in den huwelijken staet bevestigt Cornelis Kalle, j. m., en Maria Bakker, j. d. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. Snijder
[31-05-1804]
Heden den 31. Meij 1804 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Flip Admitaal, j. m., gebooren te Dirksland en woonende alhier, en Jacomijntje Hameete, j. d., gebooren en woonende mede alhier, omme na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staet te werden bevestigt. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[21-06-1804]
Heden den 21en Junij 1804 zijn de bovenstaande perzoonen van Flip Admiraal, j. m. ,en Jacomijntje Hameete, j. d., na dat hunne drie gewoone huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waeren, in den huwelijken staet bevestigt. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. v. d. Hoek
[10-04-1805]
Heden den 10. April 1805 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob den Braber, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge en woonende alhier, en Maetje Tijsse Bestman, j. d., gebooren en wonende alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver, P. Korsten, J. Mosterdijk, M. Zuijdijk
[02-05-1805]
Heden den 2. Meij 1805 zijn de bovengemelde perzonen van Jacob den Braber, j. m., en Maatje Tijsse Bestman, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver
[29-08-1805]
Heden den 29en Augustus 1805 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Job Simonse van Bodegem, j. m., gebooren te Dreijschor, en Pietertje van Rijkhuizen, weduwe van Pieter van der Mast, woonende beide alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver
[19-09-1805]
Heden den 19e September 1805 zijn de bovengemelde perzoonen van Job Simonse van Bodegem en Pietertje van Rijkhuizen in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons schout en schepenen. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver, J. Mosterdijk??
[24-10-1805]
Heden den 24e October 1805 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Verheij, j. m., gebooren en woonende te Werkendam, en Geertruij Mampers, j. d., gebooren en woonende alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver
[21-11-1805]
Heden den 21en November 1805 zijn de bovenstaende perzoonen van Pieter Verheij en Geertruij Mampers, na dat de huwelijks proclamatien, zo te Werkendam als alhier onverhindert gegaen waren, in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaen van ons schout en schepenen, J. Meijer, schout, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver??
[03-04-1806]
Heden den 3en April 1806 zijn bij schout en leden van het gemeentebestuur van Herkingen in ondertrouw opgenomen Leendert van der Velde, geboren en wonende alhier, en Cornelia Mosterdijk, j. d., mede gebooren en woonende alhier, actum Herkingen datum uts., J. Meijer, schout, C. v. d. Hoek, P. Korsten
[23-04-1806]
Heden den 23en April 1806 zijn bij ons schout en schepenen van Herkingen, na dat de drie gewoone zondaagsche huwelijks proclamatien onverhinderd gegaen waaren, de bovenstaende perzoonen in den huwelijken staet bevestigt, actum datum uts., J. Meijer, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver??
??[08-05-1806]
Heden den 8e Meij 1806 zijn bij schout en leden van het gemeentebestuur van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jan Ammerael, j. m., geb. en wonende onder Dirksland, en Maatje Pietersz Doornhein, j. d., gebooren en wonende alhier, actum datum uts., J. Meijer, P. Korsten, C. v. d. Zilver??
[28-05-1806]
Heden den 28en Meij 1806 zijn de bovengemelde perzoonen van Jan Ammerael en Maatje Pietersz Doornhein, na dat hunne drie?? aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien onverhindert gegaen waren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver??
[05-02-1807]
Heden den 5en Februarij 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Arij van Halsten, weduwenaer van Geertruij de Visser, woonende onder Dirksland, en Teuntje Nieuwkerk, wed. van Krijn Langstraten, wonende alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Hoek, C. v. d. Zilver
[26-02-1807]
Heden den 26e Februarij 1807 zijn bovengemelde perzoonen, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien, zo hier als in Dirksland onverhinderd gegaan waaren, in den huwelijken staet bevestigd. En ten oirconde getekend J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[26-03-1807]
Heden den 26en Maart 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Abraham Tigchelman, j. m., geboren en wonende alhier, en Anna Leendertsdr van Putten, j. d., mede gebooren en woonende alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, P. Korsten, C. v. d. Zilver
[09-04-1807]
Heden den negenden April 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jacob Tigchelman, j. m., geboren en wonende onder deze jurisdictie, en Heiltje Ruijtenberg, j. d., geboren te Middelharnis en thans mede wonende onder deze jurisdictie. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en secretaris, J. Mosterdijk, M. Zuijdijk????
[16-04-1807]
Heden den 16e April 1807 zijn Abraham Tigchelman, j. m., en Anna Leendertsdr van Putten, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en secretaris, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[30-04-1807]
Heden den 30e April 1807 zijn de perzoonen van Jacob Tigchelman en Heiltje Ruijtenberg, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten??
[07-05-1807]
Heden den 7en Meij 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Gerrit van der Herp, weduwenaar van Cornelia Groenendijk, wonende te Stellendam, en Maria Nieuwwonder, weduwe van Hendrik Rijser, wonende alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[04-06-1807]
Heden den 4en Junij 1807 zijn de bovenstaande perzoonen van Gerrit van der Herp en Maria Nieuwwonder, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhinderd gegaan zijn, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, P. Kosten, M. Zuijdijk, J. Mosterdijk
[03-09-1807]
Heden den 3e September 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jan Visbeen, weduwenaar van Lijntje van der Weijde, wonende te Stellendam, en Elijzabeth Luisrik, weduwe van Zeger van der Velde, wonende alhier. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, P Korsten, C. v. d. Zilver
[24-09-1807]
Heden den 24en September 1807 zijn de bovenstaande perzonen van Jan Visbeen, weduwenaar, en Elijzabeth Luisrik, weduwe, na dat hunne drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, zo hier als te Stellendam onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van ons schout en schepenen van Herkingen. En ten oirconde getekend J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, J. Mosterdijk??
[15-10-1807]
Heden den 15e October 1800 zeven zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Abraham Kalle, j. m., geboren en wonende alhier, en Maatje Leendertsdr van der Vliet, j. d., geboren onder de Oude Tonge en woonende onder Melissant, omme na het eindigen der huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[05-11-1807]
Heden den 5en November 1807 zijn de bovenstaande perzoonen, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien, zo hier als te Melissant onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigt. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, J. Mosterdijk????
[05-11-1807]
Heden den 5en November 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Pieter van der Schilt, j. m., geboren te Dirksland en woonende onder deze jurisdictie, en Lijdia Holsappel, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, J. Mosterdijk
[26-11-1807]
Heden den 26e November zijn de bovenstaande perzoonen, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, P. Korsten, J. Mosterdijk??
[25-02-1808]
Heden den 25en Februarij 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Pieter Pieterse Tamboer, j. m., geboren en wonende alhier, en Johanna van Lente, j. d., geboren te Sommelsdijk, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, J. Mosterdijk
[10-03-1808]
Heden den 10en Maart 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Johannis Ocker, j. m., geboren onder Melissant en wonende te Dirksland, en Cornelia Gabrielsdr van der Velde, j. d.,?? geboren onder Stad aan ???t Haringvliet en wonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, P. Korsten??
[17-03-1808]
Heden den 17en Maart 1808 zijn de perzoonen van Pieter Pietersz Tamboer, j. m., en Johanna van Lente, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijksche proaclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en secretaris, C. v. d. Zilver, J. Mosterdijk
[24-03-1808]
Heden den 24e Maart 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Joost Doorenheijn, j. m., gebooren en woonende alhier, en Bastiaantje van Zevenbergen, j. d., mede gebooren en woonende alhier, om na het eindigen der drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[31-03-1808]
Heden den 31e Maart 1808 zijn de perzoonen van Johannis Okker, j. m., en Cornelia Gabrielsdr van der Velde, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien, zo hier als te Dirksland, onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en secretaris, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[31-03-1808]
Heden den 31e Maart 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Aren Jakusse de Ridder, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende alhier, en Teuntje Kreeft, alhier geboren, en mede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en sec., C. v. d. Zilver, P. Korsten??
[14-04-1808]
Heden den 14e April 1808 zijn de perzoonen van Joost Doorenhein, j. m., en Bastiaantje van Zevenbergen, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[21-04-1808]
Heden den 21e April 1808 zijn de perzoonen van Aren Jakusse de Ridder, j. m., en Teuntje Kreeft, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en secretaris, P. Korsten, L. Snijder??
[15-07-1808]
Heden den 15e Julij 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Pieter Guldemeister, weduwenaar van Elijzabeth Tieleman, en Johanna de Vos, weduwe van Willem den Ouden, beide alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[04-08-1808]
Heden den 4e Augustus 1808 zijn de bovenstaande perzoonen van Pieter Guldemeister, weduwenaar, en Johanna de Vos, weduwe, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staet bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en secretaris, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[01-09-1808]
Heden den 1en September 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Johannis Holsappel, weduwenaar van Jannetje Mulder, en Pieternella de Ruijter, laast weduwe van Willem de Berg, beide woonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en sec., C. v. d. Zilver, Johs. van den Doel
[01-09-1808]
Heden den 1e September 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Hendrik Klaasse Kreeft, j. m., en Grieta van Sint Anneland, j. d., beide geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en sec., C. v. d. Zilver, Johs. van den Doel??
[22-09-1808]
Heden den 22e September 1808 zijn de perzoonen van Hendrik Klaasse Kreeft, j. m., en Grieta van Sint Anneland, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staet bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten??
[22-09-1808]
Heden den 22en September 1808 zijn de perzoonen van Johannis Holsappel, weduwenaar, en Pieternella de Ruijter, weduwe, na dat hunne huwelijks proclamatien zo hier als te Stad aan ???t Haringvliet onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Kosten
[24-11-1808]
Heden den 24en November 1808 zijn bij schout en schepenen in ondertrouw opgenoomen Jan Jasperse Quak, j. m., geboren en wonende op den eilande Blankenburg, en Anna Mampers, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, schout en secretaris, Johs. van den Doel, J. Mosterdijk
[15-12-1808]
Heden den 15en December 1808 zijn de bovenstaande perzonen van Jan Jasperse Quak en Anna Mampers, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien, zo op den eilande Blankenburg als hier onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten oirconde getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, J. Mosterdijk
[19-01-1809]
Heden den 19en Januarij 1809 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Cornelis Aderson, j. m., gebooren te Bruinisse en wonende alhier, en Lena Mosterdijk, j. d., gebooren in de Oude Tonge en woonende mede alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en secretaris, P. Korsten, L. Snijder
[07-02-1809]
Heden den 7en Februarij 1809 zijn de bovenstaande perzoonen van Cornelis Adersons en Lena Mosterdijk, na dat hunne huwelijks proclamatien zo alhier als in Dirksland onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en secretaris, Johs. van den Doel, L. Snijder??
[06-04-1809]
Heden den 6e van Grasmaand 1809 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Bart van der Velde, weduwenaar van Ariaantje Cornelisse de Vogel, woonende alhier, en Anthonia Kievit, j. d., gebooren in de Oude Tonge en wonende mede alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijksche proclamatien, in den huwelijken staet te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en secs., C. v. d. Zilver, P. Korsten
[04-05-1809]
Heden den 4en van Bloeimaand 1809 zijn de bovengemelde perzoonen van Bart van der Velde en Anthonia Kievit, nadat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien zo hier als in de Nieuwe Tonge onverhindert gegaan waren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten??
[13-10-1809]
Heden den 13en van Wijnmaand 1809 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Frans van Helden, j. m., gebooren onder de Heiningen (bij de Willemstad), en Kaatje Johannisdr Kootsak, j. d., geboren onder Dirksland, en beide onder deze jurisdictie woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en secretaris, P. Korsten, C. v. d. Zilver
[08-11-1809]
Heden den 8e van Slagtmaand 1809 zijn de bovenstaande perzoonen van Frans van Helden, j. m., en Kaatje Kootsak, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten??
[05-04-1810]
Heden den 5e van Grasmaand 1810 zijn bij ons schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jacob Kwaadland, j. m., gebooren in den Oostdijk, eilande Goedereede, en Elijzabeth Kerket, weduwe van Willem Langstraaten, gebooren te Sommelsdijk, en beide woonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en secretaris, C. v. d. Zilver, P. Korsten
[27-04-1810]
Heden den 27. van Grasmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen de bovengemelde perzoonen van Jacob Kwaadland en Elijzabeth Kerket, nadat hunne huwelijks proclamatien onverhindert gegaen waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, P. Korsten, Johs. van den Doel????
[19-04-1810]
Heden den 19e van Grasmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Abraham Quartel, meerderjarig j. m., geboren en woonende alhier, en Willemina Fase, meerderjarige j. d., gebooren te Oud Vosmeer en meede wonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende huwelijksche proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en sec., C. v. d. Zilver, P. Korsten
[17-05-1810]
Heden den 17e van Bloeimaand 1810 zijn de bovengemelde perzoonen van Abraham Kwartel, j. m., en Willemina Fase, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd, ten overstaan van ons schout en schepenen. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en sec., P. Korsten, L. Snijder
[21-07-1810]
Heden den 21e van Hooimaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Huijbrecht van Dam, j. m., gebooren en woonende te Sommelsdijk, en Jakomina van Sint Anneland, j. d., gebooren en woonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, schout en sec., L. Snijder, Johs. van den Doel??
[26-07-1810]
Heden den 26e van Hooimaand 1810 zijn bij schout en schepenen in ondertrouw opgenoomen Simon Voorbeijtel, j. m., gebooren te Bruijnisse en woonende alhier, en Hester Gabrielsdr van der Velde, j. d., geboren te Stad aan ???t Haringvliet en woonende meede alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, C. v. d. Zilver, P. Korsten, L. Snijder, Johs. van den Doel??
[26-07-1810]
Heden den 26e van Hooimaand 1810 zijn bij schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Willem Matthewisse Kardux, j. m., gebooren onder Middelharnis, en woonende onder deze jurisdictie, en Geertje Leunisse Knaape, j. d., geboren en woonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, C. v. d. Zilver, P. Korsten, L. Snijder
[02-08-1810]
Heden den 2e van Oogstmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Pieter Tamboer, weduwenaar van Johanna van Lente , woonende alhier, en Aaltje Kosak, j. d., geboren onder Dirksland, en meede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten, Johs. van den Doel??
[03-08-1810]
Heden den 3e van Oogstmaand 1810 zijn bij schout en schepen van Herkingenen in ondertrouw opgenoomen Johannis Willemze Spruijt, j.m., gebooren te Hoogvliet en woonende te Dirksland, en Neeltje Pieterse van der Mast, j. d., geboren onder deze jurisdictie en wonende te Sommelsdijk, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, P. Korsten, Johs. van den Doel
[07-08-1810]
Heden den 7e van Oogstmaand 1810 zijn de perzoonen van Huijbert van Dam, j. m., en Jacomijna van Sint Anneland, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien zo hier als in Sommelsdijk onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korsten, Johs. van den Doel
[09-08-1810]
Heden den 9e van Oogstmaand 1810 zijn de perzoonen van Willem Matthewisse Kardux, j. m., en Geertje Leunisse Knape, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd, ten overstaan van ons schout en schepenen. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, Johs. Van den Doel, L. Snijder
[16-08-1810]
Heden den 16e van Oogstmaand 1810 zijn de perzoonen van Simon Voorbeijtel, j. m., en Hester Gabrielse van der Velde, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien zo hier als in Bruinisse onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd, ten overstaan van ons schout en schepenen. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, P. Korstten, Johs. van den Doel
[23-08-1810]
Heden den 23e van Oogstmaand 1810 zijn de perzoonen van Pieter Tamboer, weduwenaar van Johanna van Lente, en Aaltje Kosak, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd, ten overstaan van ons schout en schepenen. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. Snijder
[23-08-1810]
Heden den 23e van Oogstmaand 1810 zijn de perzoonen van Johannis Spruijt, j. m., en Neeltje van der Mast, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien zo hier als in Sommelsdijk en Dirksland onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd, ten overstaan van ons schout en schepenen. En ten blijke getekend J. Meijer, C. v. d. Zilver, L. Snijder
[04-10-1810]
Heden den 4e van Wijnmaand 1810 zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Dingeman Matthewisse Kardux, j. m., geboren onder Middelharnis en woonende onder deze jurisdictie, en Krijntje Lodewijkse van Prooijen, j. d., geboren onder de Oude Tonge, en meede onder deeze jurisdictie woonachtig, omme na het eindigen van de drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend J. Meijer, schout, L. Snijder, Johs. van den Doel
[25-10-1810]
Heden 25e van Wijnmaand 1810 zijn de perzoonen van Dingeman Matthewisse Kardux, j. m., en Krijntje Lodewijkse van Prooijen, j. d., na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien onverhindert gegaan waaren in den huwelijken staat bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v.d. Zilver, L. Snijder, Johs. van den Doel????
[31-01-1811]
Heden den 31e van Louwmaand 1811 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Johannis Pegtolt, geboren te Heilheim in het Canton Schafhauzen in Zwitzerland, laast weduwenaar van Geertruij Sweltens, wonende in de Nieuwe Tonge, en Jannetje Rijke, geboren in de Oude Tonge, wede. Willem van Kouteren, wonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen van de drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, Johs. van den Doel, L. Snijder
[22-02-1811]
Heden den 22e van Sprokkelmaand 1811 zijn de bovengemelde perzoonen van Johannis Pegtolt, weduwenaar, en Jannetje Rijke, wede., nadat hunne huwelijks proclamatien, so alhier, als in de Nieuwe Tonge onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, P. Korsten, Johs. van den Doel
[15-06-1811]
Heden den 15e Junij 1811 zijn bij het Gemeente Bestuur van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Klaas Koert, weduwenaar van Tona Bouwens, en Johanna van Dijke, laast weduwe van Arij van der Mast, beide woonende alhier, om na het eindigen der huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend J. Meijer, P. Korsten, Johs. van den Doel
[04-07-1811]
Heden den 4 Julij 1811 zijn de bovenstaande perzoonen, na dat hunne drie aaneenvolgende huwelijkse proclamatien onverhindert gegaan waaren, in den huwelijken staat te werden bevestigd. En ten blijke getekend, J. Meijer, C. v. d. Zilver