Herkingen - Huwelijksproclamaties etc. 18 april 1803 - 21 januari 1811

Algemeen Rijksarchief??
Collectie Doopboeken enz.
Herkingen
6 : II
1803 - 1811

Inschrijvingen van ondertrouw
1803 - 1811

Dit zegel behoort tot het inleggende certificaat van Leendert Both en Francijntje Johannesz Nijpjes, wegens het onverhindert gaen van hunne huwelijks proclamatien, als zijnde abusivelijk daer toe maer gebruikt een zegel van ses stuivers.
[18-04-1803]
Certificeere ondergetekende secretaris van Dirksland, dat Leendert Both, weduwenaar, en Francijntje Johannesz Nijpjes, weduwe, hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien, op den 3e, 10e en 17en April 1803 zonder verhindering hebben gehad, zulks de zelve perzoonen, dezen aangaande, in den huwelijken staat kunnen werden bevestigt. -
Actum Dirksland den 18en April 1803.
D. v. Weel
[18-04-1803]
Cerificeere ik ondergetekende secretaris van Dirksland, dat Jacob Hout, j. m., en Willemina van der Sluijs, j. d., hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien op den derden, tienden en zeventienden April 1803 zonder verhindering hebben gehad, zulks dezelve perzonen dezen aangaande, in den huwelijken staat kunnen werden bevestigt. -
Actum Dirksland den 18en April 1803.
D. v Weel

[26-05-1803]
Heden den 26sten Meij 1803 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Maghiel de Jong, geb. en woonende alhier, en Elijzabet Hartoge, j. d., geb. te Sommelsdijk en mede alhier woonagtig, om naar het eindigen der drie sondaagsche geboden in den huwelijken staat bevestigt te werden. -
In kennisse van mij als secretaris, P. Deugt
Het 1ste gebod gepubl. den 29 Meij 1803
-?? ?? ?? 2e?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??5 Junij
-?? ?? ?? 3e?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 12 -
Bij mij gerechtsbode, F. Krijger????

[-]
Dingenis Dingenisz van den Ouden, j. m., woonende in de jurisdictie van Bommenee, en Lena Cornelisdr van den Houten, j. d., woonende in deze jurisdictie, zijn van meeninge naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.-
Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende waarom hun voornemen niet behoorden te worden voltrokken, addresseere zich tijdig en zo 't behoord, op poene van een eeuwig silentium. -
P. Deugt, secrets.
Het 1e gebod gepubliceerd den 31e Julij 1803
-?? ?? ?? 2e?? -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 7 Augs. -
-?? ?? ?? 3e?? -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 14 -
Bij mij gerechtsbode van Herkingen, F. Krijger

[16-08-1803]
1803.
Acht stuijvers
den 14. Julij??
J. Quintus
Wij ondergeteekende als leeden van den kerkenraad verklaare dat Dingenis Dingenissen van den Ouden en Lena Cornelisd. van den Houten hunne drie zondagse proclamatien onverhindert hebben gehad
Bij absentie van den predicant, Jan van der Vliedt als houderlijng, Johannis Batenburg
Zonnemaire den 16 Augustus 1803 -

[16-09-1803]
Op huijden den 16 September 1803 voor de municipaliteijt van Adolphsland dat men noemt Ooltgensplaat, Den Bommel et., in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Lammert Kooijman, weduenaer van Anna Hoogesin, gebooren onder de Oude Tonge en woonende alhier, en Dingena Tamboer, j. d., gebooren tot Herkingen en woonende onder deese jurisdictie, zoo wert den secretaris van Herkingen versogt de gewoone huwelijks proclamatien weegens de bruijt aldaer te doen afkondigen, en naar het eijndigen van dien bij acte daer van verslag te doen. -
Actum Ooltgensplaat datum als booven
H. W. Ferleman, secretaris

[27-10-1803]
Heden den 27en October 1803 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Pietersz den Ouden, j. m., geboren op de Buitesluijs en wonende alhier, en Cornelia Timmer, weduwe van Willem Polder, mede alhier woonachtig, omme naer het eindigen der drie sondaegsche geboden in den huwelijken staat bevestigt te worden.
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gepub. den 30e Octobr. 1803
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? den?? ??6e Novbr.?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??13. do.
Bij mij bode, F Krijger

[21-11-1803]
Attesteere ik ondergeschreeven secretaris van Numansdorp, dat voor het regthuis deezer plaats onverhindert zijn gegaan de drie huwelijks proclamatien ofte geboden van Johannis Pietersz den Ouden, j. m., geb. te Numansdorp, en Cornelia Timmer, wede. van Willem Polder, geb. en beijde wonende te Herkingen, waaromme dezelve persoonen ons aangaande wel in huwelijkens staat mogen werden bevestigt. -
Actum ter secretarie van Numansdorp voorn. den 21e Novbr. 1803. -
C. van Andel Johsz.

[07-11-1803]
De ondergetekende apothecar van de gasthuizen tot Amsterdam, als daar toe gequalificeerd door de regenten van dezelve huisen, verklaart, dat gestorven is Willem Polder, van 't eijland Flakke, in het Buiten-gasthuis, den 4 April 1803
Amsterdam den 7 November anno 1803
J. Hugenholtz

[08-10-1803]
Mijn heer,
Ingevolge uw verzoek gaat hier nevens de doodcedul van Willem Kolder, in 't Buitengasthuis alhier overleeden den 4 April 1803.??
Daar wij tot het afgeeven van diergelijke doodcedullen niet verplicht zijn, geschiedt zulks doorgaans niet als tegens eenige vergoeding van de kosten der alimentatie van den overleedenen, welke in dit geval niet gering zijn, daar voorn. Willem Kolder sedert 29 Septemb. 1802 bij ons is gealimenteerd geweest, weshalven er ten allerminsten 3 guldens voor deeze doodcedul moeten betaald worden, welke (ik) ingevolge uwe aanneeming bij de eerste geleg(en)heid zal verwachten.
Indien echter de staat van de weduwe zodanig is, dat dezelve wel meerder kan geeven, vertrouw ik, dat ued. het belang van ons gasthuis wel zult gelieven te behartigen.
Hebbe de eer te zijn mijn heer ued. dienstw. dienaar,
F. Hovius, als regent van de beide gasthuizen op de Cingel over de Warmoesgracht.??
Amsterdam 8 Octob. 1803.

Aan het gemeente bestuur van Herkingen in den eilande van Over Flacquee

[24-11-1803]
Heden den 24e November 1803 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Human Klaasz Beeke, j. m., geboren onder Goedereede en wonende onder deze jurisdictie, en Adriaantje Admiraal, j. d., geboren onder Dirksland en wonende mede onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt. -
Imand iets ten lasten van gemelde perzonen hebbende, waarom dit hun voorgenome huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, gelieve zich te adresseeren daer en so het behoort.
Actum Herkingen datum uts.
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1e gebod gepubliceerd den 27 Novb. 1803
-?? ?? ?? 2e -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 4e Decb.?? -
-?? ?? ?? 3e -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??11e -
Bij mij gerechtsbode, F. Krijger

[24-02-1804]
Heden den 24 Februarij 1804 zijn bij schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Laure(n)s Buth, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende onder deeze jurisdictie, en Maria Hartman, j. d., geb. en wonende onder de jurisdictie van Herkingen. -
Zo werd den secretaris van Herkingen verzogt de gewoone huwelijks proclamatien aldaar wegens de bruid te doen afkondigen, en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen. -
Actum Nieuwe Tonge datum utsa.
Pr. Anemaet

[29-02-1804]
Wij, wethouders der stad Rotterdam, certificeeren bij deze, dat op heden door ons in ondertrouw zijn aengenomen Johannes Henricus Dijkhoff & Maria Catharina van der Pandt, en dat zonder wettige verhindering de eerste huwlijks afkondiging van de gemelde personen zal geschieden op zondag den 4. van Maert 1804, waer om wij het gemeente bestuur te Herkingen of hunne gecommitteerden bij deze verzoeken, mede de drie huwlijks afkondigingen van meer gemelde personen te laten geschieden, ten einde na ingekomen bewijs hier van dezelven door ons in den huwlijken staet alhier zouden kunnen werden bevestigd.??
Rotterdam den 29e van Februarij 1804 -
Ter ordonnantie vandezelve, ? van ?
Het 1e gebod gepub. den 4 Maert 1804
-?? ?? ?? 2.?? -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 11e do.
-?? ?? ?? 3.?? -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 18e do.
Bij mij gerechtsbode, F. Krijger??

[03-05-1804]
Heden den 3e Meij 1804 zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Kalle, j. m., geboren en wonende alhier, en Maria Arijsdr Bakker, j. d., geb. in de Nieuwe Tonge en meede alhier woonachtig, zijn van voornemens om na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
Iemand iets ten lasten van gemelde perzonen hebbende, addresseeren zig tijdig daar en zo 't behoord op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
het 1e gebod den 6e Meij 1804
Het 2e gebod den 13e do.?? -
Het 3e gebod den 20e do.?? -????
Bij mij bode, F. Krijger

[31-05-1804]
Heden den 31. Meij 1804 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Filip Admiraal, j. m., gebooren onder Dirksland en woonende alhier, en Jacomijntje Hameete, j. d., gebooren en woonende alhier, omme na het eindigen der drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden. -
Imand iets ten lasten van bovengenoemde perzonen hebbende, waeromme dit hun voorgenome huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, gelieven zich tijdig te adresseeren daer en zo het behoort op poene van stilzwijgen. -
Actum Herkingen datum utsupra.
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 3. Junij 1804
Het 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??10 -?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??17 -?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij gerechtsbode, F. Krijger????

[13-10-1804]
Op heden den 13. October 18C en vier (zijn) voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Claas van Es, weduwenaar van Johanna Winterswijk, woonende te Herkingen, en Pieternela Bestmansz, weduwe van Pieter Goudswaard, alhier woonagtig.
Zoo werd de secretaris van Herkingen verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voornd. bruijdegom aldaar te doen afkondigen, en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
Actum Oude Tonge datum uts.
Bij mij als secretaris, J. Sterrenburg
Het 1e gebod gegeven den 14 Octb. 1804.
-?? ?? ?? 2e -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??21. do.?? ??1804.
-?? ?? ?? 3e -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??28. do.?? ??1804.

[10-04-1805]
Heden den 10en April 1805 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob den Braber, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge en woonende alhier, en Maatje Tijsse Bestman, j. d., geboren en woonende alhier, omme na het eindigen der drie gewone zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 14. April 1805.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 21?? -?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 28?? -?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger

[29-08-1805]
Heden den 29en Augustus 1805 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Job Simonse van Bodegem, j. m., geboren te Dreijschor en woonende alhier, en Pietertje van Rijkhuizen, weduwe van Pieter van der Mast, mede alhier woonachtig, om na het eindigen van de drie aeneenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gegeven den 1. Sept. 1805
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 8.?? -?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??15. -?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger?? ?? ?? ??

[24-10-1805]
Heden den 24en October 1805 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Verheij, j. m., gebooren en woonende te Werkendam, en Geertruij Mampers, j. d., gebooren en woonende alhier, om na het eindigen der drie gewoone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. -
Actum Herkingen datum uts.
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gegeven den 27. Oct. 1805.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 3.?? Nov. -?? ?? ?? ?? ??
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 10.?? -?? ?? ?? ?? -
Bij mij bode, F. Krijger

[04-11-1805]
Dat de drie huwelijks proclamatien van Pieter Verheij, jongman, gebooren en woonende te Werkendam, met Geertruij Mampers, jonge dogter, gebooren en woonende te Herkingen, voor het rechthuis alhier van agt tot agt dagen afgekondigt mitsgaders zonder eenige verhindering off inspraak afgeloopen zijn, getuige ik ondergesz. secretaris van Werkendam voornoemd op heeden den 4. November 1805
W. J. Goudriaan

[26-05-1806]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van Dirksland, dat Jan Admiraal & Maatje Pietersdr Doornhein derzelver drie huwelijkse proclamatien onverhindert gegaan zijn. -
Den 26e Meij 1806
D. v. Weel
De acte van indemnit. voor Admiraal zal tijdig gegeeven worden.??

[05-02-1807]
Heden den 5e Februarij 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Arij van Haften, weduwenaer van Geertruij de Visser, laetst gewoond hebbende in de Willemstad en thans onder de jurisdictie van Dirksland, en Teuntje Nieuwkerk, weduwe van Krijn Langstraten, woonende alhier, omme na het eindigen der drie geboden in den huwelijken staet te werden bevestigd. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gegeven den 8. Febr. 1807.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??15.?? -?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??22. -?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger

[25-02-1807]
Certificeere ik ondergetekende secretaris van Dirksland, dat Arij van Haften, weduenaar van Geertruij de Visser, gewoond hebbende in de Wilmstad en tans wonende onder deze jurisdictie, en Teuntje Nieuwkerk, wedue van Krijn Langstrate, wonende te Herkingen, hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien op den 8sten, 15den en 22sten dezer maand zonder verhindering hebben gehad.
Dirksland den 25sten Februarij 1807.
D. v. Weel??

[26-03-1807]
Heden den 26en Maart 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Abraham Tigchelman, j. m., gebooren en woonende onder deze jurisdictie, en Anna Leendertsdr van Putten, j. d., mede gebooren en wonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie gewoone zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staet te worden bevestigd. -
Actum datum utsupra. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gegeven den 19. Maert 1807.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 5.?? April?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??12. -?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger?? ?? ?? ??

[09-04-1807]
Heden den 9en April 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jacob Tigchelman, j. m., geboren en woonende onder deze jurisdictie, en Heiltje Ruijtenberg, j. d., geboren te Middelharnis en thans mede wonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie gewoone zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Actum datum als boven.
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 12. April 1807.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 19. -?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 26. -?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??
Bij mij bode, F. Krijger?? ?? ?? ??

[16-04-1807]
Heden den 16den April 1807 zijn bij schout amptbewaarder en schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Leendertsz Olree, jongman, geboren te Bruinisse en wonende te Herkingen, en Adriana Gestel, jonge dogter, geboren en wonende alhier, omme naar het eindigen der drie sondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen.??
Zoo word den secretaris van Herkingen (versogt) de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien daarvan bij acte verslag te doen.
Actum Dirksland datum utsupra
Bij absentie van den secretaris als schepen, A. v. d. Ent??
Het 1. gebod den 19 April 1807.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 26?? -?? ?? ?? ?? -?? ?? ??
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ??3 Meij?? -?? ?? ??
Bij mij bode, F. Krijger??

[29-04-1807]
Certificeere ik ondergetekende als secretaris van Dirksland dat Jacob Tigchelman, j. m., geb. en wonende te Herkingen, en Heiltje Ruijtenberg, j. d., geb. te Middelharnas en thans mede wonende onder Herkingen voornt. hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, zulks dezelve perzoonen deezen aangaande in den huwelijken staat kunnen werden bevestigt.
Actum Dirksland den 29sten April 1807.
D. v. Weel??

[07-05-1807]
Heden den 7. Meij 1800 zeven zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit van der Herp, weduwenaer van Cornelia Groenendijk, woonende onder Stellendam, en Maria Nieuwwonder, weduwe van Hendrik Rijser, woonende alhier, omme na het eindigen der drie aeneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staet te werden bevestigd. -
Actum Herkingen datum als boven
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gegeven 10. Meij 1807
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 17. -?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ??
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 24. -?? ?? ?? ?? -
Bij mij als bode, F. Krijger

[03-09-1807]
Heden den derden September 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jan Visbeen, weduwenaar van Lijntje van der Weijde, woonende te Stellendam, en Elijzabeth Luisrik, weduwe van Zeger van der Velde, woonende alhier, omme na het eindigen der drie zondaagsche geboden zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
Actum Herkingen datum als vooren
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1e gebod gegeven den 6. Sept. 1807
-?? ?? ?? 2e -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??13. do.?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3e -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??20. do.?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger?? ?? ?? ??
????
[22-09-1807]
Dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Jan Visbeen, wedr. van Lijntje van der Weiden, woonende alhier, en Elizabeth Luisrik, wede. van Zeeger van der Velde, woonende te Herkingen, op den 6, 13 en 20 September 1807 alhier ongehindert zijn gegaan, verklaard den ondergeteekenden secretaris van Stellendam.
Heeden den 22 September 1807.
D. Goekoop

[15-10-1807]
Heden den 15en October 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Abraham Kalle, j. m., geboren en woonende ahier, en Maatje Leendersdr van der Vliet, j. d., geboren onder de Oude Tonge en wonende onder Melissant, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde personen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen werden voltrokken, gelieven zich te addresseeren daar en zoo 't behoord.-
Actum Herkingen datum als boven.
J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gegeven den 18 Oct. 1807.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 25 -?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 1. Novb. -
Bij mij bode, F. Krijger

[02-11-1807]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van Herkingen dat de drie gewoone huwelijks proclamatien van Abraham Kalle, j. m., en Maatje Leendersdr vander Vliet, j. dr., op den 18e, 25e October en 1e November onverhindert zijn gepubliceert en dus dezelve persoonen ons aangaande in den huwelijken staat kunnen bevestigd worden. -
Actum Melissant den 2e November 1800 zeeven
C. Ripping Gz.?? ?? ????

[05-11-1807]
Heden den 5en November 1807 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Pieter van der Schilt, j. m., geboren te Dirksland en woonende onder deze jurisdictie, en Lijdia Holsappel, j. d., geboren en woonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt -
Actum Herkingen datum als boven.
Mij present, J. Meijer , secrets.
Het 1. gebod gegeven den 8. Novbr. 1807
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 15. -?? ?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 22. -?? ?? ?? ?? ?? -
Bij mij gerechtsbode, F. Krijger

[18-02-1808]
Heeden den 18e Februarij 1808 zijn bij schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in ondertrouw opgenoomen Willem Zuijdijk, j. m., gebooren en woonende onder Herkingen, en Maria Breesnee, j. dr., gebooren en woonende onder de Nieuwe Tonge
Zoo werd den secretaris van Herkingen verzogt de gewoone huwelijks proclamatien weegens den bruijdegom aldaar te doen afkondigen en na den afloop van dien daar van bij acte verslag te doen. -
Actum Nieuwe Tonge datum als boven. -??
C. Ripping Gz., secrets.
Het 1. gebod gegeven den 21. Febr. 1808.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??28.?? -?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 6.?? Maart 1808.
Bij mij bode van Herkingen, F. Krijger

[25-02-1808]
Heden den 25en Februarij 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Pieter Pieterse Tamboer, j. m., geboren en wonende alhier, en Johanna van Lente, j. d., geboren te Sommelsdijk en wonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde persoonen hebbende, waaromme hun voorgenome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, addresseere zich daar en zo het behoord.
Actum datum als boven -
Mij kennelijk, J.Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 28. Febr. 1808
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? 6 Maart -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 13 -?? ?? ?? ?? ?? -
Bij mij bode gepubliceerd en geaffeseerd, F. Krijger

[10-03-1808]
Heden den 10en Maart 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Johannis Okker, j. m., geboren onder Melissant en woonende te Dirksland, en Cornelia Gabrielsdr van der Velde, j. d., geboren onder Stad aan 't Haringbliet en wonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende sondaagsche huwelijks proclamtien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzonen hebbende, waaromme hun voorgenome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zoo het behoort. -
Herkingen datum als boven -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 13 Maart 1808
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 20 -?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 27 -?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger??

[24-03-1808]
Heden den 24en Maart 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Joost Dorenheijn, j. m., geboren en woonende alhier, en Bastiaantje van Zevenbergen, j. d., mede alhier gebooren en woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te laten bevestigen. -
Imand iets ten lasten van gemelde perzonen hebbende, waaromme hun voorgenome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort. -
Herkingen datum als boven. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 27. Maart 1808
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? 3. April?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ??10 -?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger

[29-03-1808
Dat de drie huwelijks geboden van Johannis Ocker en Cornelia Gabrielsz van der Velde op den 13e, 20e & 27 Maart 1808?? onverhindert gegaan zijn, getuigt de ondergeteekende secretaris van Dirksland den 29 Maart 1808.
D. v. Weel
Kosten f 6 : 2 : - H. fo. 91 ? 10

[31-03-1808]
Heden den 31e Maart 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Aren Jakusse de Ridder, j. m., gebooren te Sommelsdijk en woonende alhier, en Teuntje Kreeft, j. d., gebooren en woonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet konde worden voltrokken, addresseeren zich daar en zo het behoort. -
Herkingen datum als boven.
In kennisse van mij, J. Meijer, sec.
Het 1. gebod den 3. April 1808
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 10. -?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 17. -?? ?? ?? ?? -
Bij mij bode, F. Krijger??

[15-07-1808]
Heden den 15en Julij 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Pieter Guldemeister, weduwenaar van Elijzabeth Tieleman, wonende alhier, en Johanna de Vos, weduwe van Willem den Ouden, wonende mede alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd, -
Imand iets tot lasten van gemelde perzonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort. -
Actum Herkingen datum uts.
In kenniise van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 17 Julij 1808.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 24 do.?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 31 do.?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger

[01-09-1808]
Den eersten September 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Hendrik Klaasze Kreeft, j. m., geboren en wonende alhier, en Grieta van Sint Anneland, j. d., mede alhier gebooren en woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van bovengemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieven zich te adresseeren daar en zo het behoort.
Herkingen datum als boven. -
Mij kennelijk, J. Meijer, sec.
Het 1. gebod den 4 Sept. 1808
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 11 -?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 18 -?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger

[01-09-1808]
Den eersten September 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Johannis Holsappel, weduwenaar van Jannetje Mulder, woonende alhier, en Pieternella de Ruijter, laast weduwe van Willem de Berg, mede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd.
Imand iets tot lasten van bovengemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude konnen worden voltrokken, gelieve zich te adresseeren daar en zo het behoort. -
Herkingen datum als boven
Mij kennelijk, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod den 4. Sept. 1808
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??11?? -?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??18?? -?? ?? ?? ?? -
Bij mij bode, F. Krijger????

[19-09-1808]
Dat hier hunne drie zondagse proclamatien onverhinderd hebben gehad, Johannis Holsappel, weduwenaar van Jannetje Mulder, woonende alhier, en Pieternella de Ruijter, laatst wedue van Willem de Berg, thans meede alhier woonachtig, verklaart de ondergeteekende secretaris van Stad aan het Haringvliet, heeden den 19e September 1808
L. Kolff van Oosterwijk

[24-11-1808]
Heden den 24en November 1808 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Jan Jasperse Quak, j. m., gebooren en wonende op het eiland Blankenburg, en Anna Mampers, j. d., gebooren en woonende alhier, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd.
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenome huwelijk niet behoorde te werden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord.
Actum Herkingen datum als boven.
In kennisse van mij, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod den 27. Novb. 1808
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 4e. Decbr. -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 11.?? -?? ?? ?? ?? ?? -
Bij mij bode, F. Krijger

[11-12-1808]
Attesteere ik ondergeschreeve secretaris van 't eijland Rozenburg, ook genaamt Blankenburg, dat de drie huwelijks proclamatien van Jan Jasperse Quak, j. m., geboren en wonende alhier, met Anna Mampers, j. d., geb. en woonende te Herkingen. te dezer plaatse onverhinderd hebben voortgang gehad, en dat dezelve persoonen dien volgende, voor zoo veel Rozenburg aangaat, in den huwelijken staat kunnen bevestigd worden -
Rozenburg den 11 Decemb. 1808
B. Kooij????

[19-01-1809]
Heden den 19en Januarij 1809 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Cornelis Aderson, j. m., geboren te Bruinisse (ook genaamt Oost-Duiveland), en woonende alhier, en Lena Mosterdijk, j. d., geboren in de Oude Tonge en meede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd -
Imand iets ten lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenoome huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord -
Herkingen datum als boven. -
In kennisse van mij,
J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod den 22e Januarij 1809
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 29?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ??5e?? Februarij -
Bij mij bode, F. Krijger??

[06-02-1809]
Dat de drie huwelijks proclamatien van Cornelis Adderson, j. m., geb. te Bruinisse (ook genaamt Oost Duiveland) en woonende te Herkingen, en Leena Mosterdijk, j. d., geb. in de Oude Tonge en woonende te Herkingen, onverhindert gegaan zijn, certificeert den ondergeteekende secretaris van Dirksland
Dirksland den 6e Februarij 1809
D. v. Weel??

[08-03-1810]
Den 8e van Lentemaand 1810 zijn bij schout ambtbewaarder en schepenen van Stad aan 't Haringvliet in ondertrouw opgenoomen Johannis Holsappel, laest weduwenaar van Pieternella de Ruijter, gebooren en wonende alhier, en Ariaantje Hartoch, weduwe van Cornelis Reijne, gebooren en woonende te Stad aan 't Haringvliet, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huweijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd -
Het 1. gebod gegeven den 11. van Lentemaand 1810.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 18. -?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 25. -?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
Bij mij bode van Herkingen, F. Krijger

[08-03-1810]
Heden den 8e van Lentemaand 1810 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van Stad aan 't Haringvliet in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Holsappel, laast weduwenaar van Pieternella de Ruijter, geboren en wonende te Herkingen, en Ariaantje Hartoch, weduwe van Cornelis Reijne, geboren en wonende alhier, om na het onverhindert eindigen der drie sondaagsche proclamatien, zo alhier als wegens den bruidegom te Herkingen, zich in den echten staat te laten bevestigen, en word het gemeente bestuur van Herkinge verzogt de drie sondaagsche proclamatien hier van te laten gaan, en na den afloop derzelve ons daar van bericht in te senden. -
Als schout amptbewaarder, Pieter Diepenhorst, Wm. Ls. Braber, As. de Groot??

[31-03-1809]
Heden den 31e van Lentemaand 1809 voor de ondergeteekende schout en?? scheepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Johannis van den Tol, weduenaar van Neeltje Polder, wonende te Herkingen, en Geertje Ansems, wedue van Hendrik Lage, wonende onder deeze jurisdictie. -
Zoo werd den secretaris van Herkingen verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na den afloop daar van bij acte verslag te doen. -
Oude Tonge dato uts. -?? ?? ??
C. Anemaet, gezw. klerk
Het 1. gebod gegeven den 2. van Grasmaand 1809
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??9?? -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 16 -?? ?? ?? -?? ??
Bij mij bode, F. Krijger?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-??

[07-04-1809]
Op heeden den 7e van Grasmaand 1809 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Jacob Bouens, j. m., geb. te Zirikzee en wonende te Herkingen, en Tannetje de Jong, j. d., geb. te Herkingen en wonende onder de Oude Tonge
Zoo werd den secretaris van Herkingen verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruidegom aldaar te laten gaan en bij het eindigen van dien daar van bij acte verslag te doen. -
Oude Tonge den 7e van Grasmaand 1809
C. Anemaet, gezw. klerk
Het 1. gebod den 9. van Grasmd. 1809
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 16. -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ??
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 23. -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-??
Bij mij bode van Herkingen, F. Krijger????

[06-04-1809]
Heden den 6en van Grasmaand 1809 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Bart van der Velde, weduwenaar van Adriaantje Cornelisse de Vogel, wonende alhier, en Anthonia Kievit, j. d., geboren in de Oude Tonge en meede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd -
Herkingen datum als boven. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod den 9. van Grasmd. 1809 -
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??16 -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ????
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??23 -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger

[14-04-1809]
Heeden den 14e van Grasmaand 1809 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Aart van Broekhoven, weduenaar van Sara Robijn, wonende te Herkingen, met Maatje Kattestaart, wedue van Dirk Goemaat, wonende alhier. -
Zoo wordt de secretaris van Herkingen verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na den afloop daar van bij acte verslag te doen. -
Oude Tonge dato utsa. -
C. Anemaet, gezw. klerk
Het 1. gebod gegeven 16 Grasmd. 1809.
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 23?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 30?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
Bij mij bode, F. Krijger??

[02-05-1809]
Certificeere ik ondergetekende secretaris ambtbewaarder van de Nieuwe Tonge dat Bart van der Velde, wedr., en Anthonia Kievit, j. d., alhier op den 9, 16 en 23e van Grasmaand 1809 hunne huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad. -
Nieuwe Tonge den 2 van Bloeimaand 1809
Als secretaris ambtbewaarder, C. Noordijk????

[13-10-1809]
Heden den 13. van Wijnmaand 1809 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Frans van Helden, j. m., geboren in de Heiningen (bij Willemstad) en wonende onder deze jurisdictie, en Kaatje Johannisdr Kootsak, j. d., gebooren onder Dirksland en mede onder deze jurisdictie woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd.
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord. -
Herkingen datum als vooren.
Mij kennelijk, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod den 15 Wijnmd. 1809
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 22 -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 29 -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij bode, F. Krijger

[05-04-1810]
Heden den 5e van Grasmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Jacob Kwaadland, j. m., gebooren in den Oostdijk, in den eilande van Goedereede, en woonende ahier, en Elijzabeth Kreket, weduwe van Willem Langstraten, mede alhier woonachtig, omme na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigd. -
Iemand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zoo het behoord -
Herkingen datum als vooren. -
Mij present, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod den 8. van Grasmaand 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??15 -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??22 -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[06-04-1810]
Op den 6e van Grasmaand 1810 zijn bij commissarissen van huwelijkszaken der stad Nijmegen in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaan van Alphen, j. m., laest alhier woonachtig geweest, en Elijzabeth Matthieu, j. d., woonende te Nijmegen, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd.-
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waarom hun huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord. -
Het 1. gebod gegeven den 15. April 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??22 -?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??29 -?? ?? ?? ?? -
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[06-04-1810]
Op heden zijn ten overstaan van commissarissen van huwelijkszaken in wettigen ondertrouw opgenomen, na dat alvorens van de vereischten was gebleken: Bastiaan van Alphen, j. m., 't laatst woonachtig geweest zijnde te Herken in het eijland Flakke, met Elisabeth Matthieu, j. d. alhier, met belasting de geboden te doen gaan te Herken in het eijland van Flakke en daar van wettig bewijs alhier in te leveren.
Nijmegen den 6e van Grasmaand 1810
A. der Hijer, secrets.??
om te verzenden

[15-06-1810]
Heden den 15 van Zomermaand 1810 zijn bij den Hervormden kerkenraad van Bruinisse in wettigen ondertrouw opgenoomen Willem Kornelisse van den Berge, j. m., geboren te Bruinisse en woonende te Herkingen, en Pieternella Wouterse van den Berge, j. d., geboren en woonende te Bruinisse, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenoom(e) huwelijk niet zoude kunnen werden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daer en zo het behoort -
Accordeert met het merk van den predikant van Bruinisse
Herkingen den 16. van Zomermaand 1810
J. Meijer, secs.
Het 1. gebod gegeven den 17. v. Zomermd. 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? 24. do. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 1. v. Hooimaand 1810??
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman????

[15-06-1810]
L. S.
Alhier zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Kornelisse van den Berge, j. m., hier geboren en woonachtig te Herkinge, met Pieternella Wouterse van den Berge, j. d., geboren en wonende alhier, verzoeke uit dien hoofde dat de drie zondaagsche huwelijks proclamatien op Herkinge mogen werden afgekondigd, en men ons desaangaande naderhand informere.
Bruinisse den 15. Junij 1810
Q. T., N. S., J. Wanrooij, v. d. m. ibid.
NB onze gaarders hebben hunne zegels moeten overbrengen; dus dit vrij van zegel.

[19-04-1810]
Heden den 19e van Grasmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Quartel, j. m., geboren en wonende alhier, en Willemina Faase, j. d., gebooren te Oud Vosmeer en meede onder deze jurisdictie woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde peronen hebbende, waaromme hun voorgenome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort. -
Herkingen den 19e v. Grasmaand 1810.
In kennisse van mij, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod gegeven den 22 v. Grasmd. 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??29 -?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? 6 v. Bloeimd. 1810
Bij mij als provisioneele bode, H. Bruggeman??

[19-07-1810]
Den 19e van Hooimaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Dirksland in ondertrouw opgenomen Jan Heijnberg, j. m., gebooren en woonende te Dirksland, en Catelijntje van der Groeff, j. d., gebooren te Dirksland en woonende te Herkingen, omme na het eindigen der drie zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord op poene van stilzwijgen.
Het 1. gebod den 22 van Hooimaand 1810 -
-?? ?? ?? 2. gebod?? -?? ?? ??29?? -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ??5 van Oogstmaand -
Bij mij provisioneele bode van Herkingen, H. Bruggeman

[19-07-1810]
Vogelsang
Heden den 19e van Hooimaand 1810 zijn voor ons schout en scheepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan Heinberg, j. m., geb. en woonende alhier, en Catelijntje van der Groeff, j. d., geb. alhier en woonende onder Herkingen
Met belofte om zich etc. -
Accordeert voor extract, D. v. Weel, secrets.

[21-07-1810]
Heden den 21e van Hooimaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Huijbregt van Dam, j. m., geboren en woonende te Sommelsdijk, en Jakomina van Sint Anneland, j. d., geboren en wonende te Herkingen, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd -
Imand iets tot lasten van bovengemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar het behoort op poene van stilzwijgen -
Herkingen datum als vooren -
In kennisse van mij, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod den 22. v. Hooimd. 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 29. v. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? 5. v. Oogstmd. -
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[06-08-1810]
Dat hier hunne gewone huwelijks proclamatien onverhinderd gehad hebben Huibrecht van Dam , j. m., geb. en woonende te Sommelsdijk, en Jacomina van Sint Anneland, j. d., geb. en woonende te Herkingen, verklaard hier meede de ondergeteekende secretaris van Sommelsdijk den 6en van Oogstmaand 1810. -
P. Alderkerk. -

[26-07-1810]
Heden den 26e van Hooimaand 1810 zijn bij schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Willem Matthewisse Kardux, j. m., geboren onder Middelharnis en woonende onder deze jurisdictie, en Geertje Leunisse Knaape, j. d., gebooren en woonende onder deeze jurisdictie, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort op poene van stilzwijgen -
Herkingen datum als boven. -
Mij kennelijk, J. Meijer secs. -
Het 1. gebod gegeven den 26. v. Hooimd. 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 2. van Oogstmd. 1810
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? 9. -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[27-07-1810]
Heden den 27e van Hooimaand 1810 zijn bij schout en schepenen van de Oude Tonge in ondertrouw opgenoomen Maarten Abrahams, j. m., geboren te Stad aan 't Haringvliet en woonende onder Herkingen, en Lena Wielaard, j. d., geboren te Middelharnis en woonende in de Oude Tonge, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd.
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenomene huwelijk niet zoude kunnen werden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort op poene van stilzwijgen -
Het 1. gebod gegeven den 29. van Hooimaand 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ??5. van Oogstmaand -?? ????
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??12. -?? ?? ?? -
Bij mij provisioneele bode van Herkingen, H. Bruggeman??

[27-07-1810]
Heeden den 27e van Hooimaand 1810 voor schout en schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Maarten Abrahams, j. m., geb. te Stad aan 't Haringvliet en wonende onder Herkingen, en Lena Wielaard, j. d., geb. te Middelharnis en wonende alhier. -
Zoo wordt den secretaris van Herkingen verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en naar afloop daarvan bij acte verslag te doen. -
Oude Tonge dato utsa. -
C. Anemaet, gezw. klerk

[26-07-1810]
Heden den 26. van Hooimaand 1810 zijn bij schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Simon Voorbeijtel, j. m., gebooren te Bruijnisse en woonende alhier, en Hester Gabrielsdr van der Velde, j. d., gebooren te Stad aan 't Haringvliet en meede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen werden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort op poene van stilzwijgen. -
Herkingen datum als voren.
Mij kennelijk, J. Meijer secs.
Het 1. gebod gegeven den 29 v. Hooimd. 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? 5 v. Oogstmd. -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? 12 -?? ??-
Bij mij provisioneele boode, H. Bruggeman

[12-08-1810]
V. Oorschot
Empire Francais 1810
L. S.
Ik ondergeteekende predikant van Bruinisse certificeere uit naam van den kerkenraad dat Simon Simonsz Voorbeitel, j. m., geboren alhier en wonende te Herkingen, en Hester van de Velde, j. d., geboren te Stad aan 't Haringvliet en te Herk. won., hunne 3 huwelijks proclamatien onverhinderd hebben gehad, zulks gemelde personen, wat Bruinisse aangaat, te Herkingen of ergens elders, in den huwelijken staat kunnen worden bevestigd.
Bruinisse den 12 Augustus 1810.
J. Wanrooij

[22-08-1810]
Dat hier hunne gewone huwelijks proclamatien onverhindert hebben gehad Johannis Willemse Spruit, j. m., geb. te Hoogvliet en woonende te Dirksland, met Neeltje Pietersdr Mast, j. d., geboren onder Herkingen en woonende te Sommelsdijk, verklaart hiermeede de ondergetekende secretaris van Sommelsdijk den 22e van Oogstmaand 18C tien -
P. Alderkerk

[23-08-1810]
Dat de drie huwelijks geboden van Johannis Willemsz Spruit, j. m., geboren te Hoogvliet en wonende te Dirksland, en Neeltje Pietersdr van der Mast, geboren onder Herkingen en woonende te Sommelsdijk, onverhindert zijn afgelopen, verklaard de ondergeteekende scheepen als vervangende den secretaris van Dirksland, den 23. v. Oogstmaand 1810.
A. v. d. Ent

[03-08-1810]
Heden den 3. van Oogstmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Johannis Willemse Spruijt, j. m., geboren te Hoogvliet en woonende te Dirksland, en Neeltje Pieterse van der Mast, j. d., gebooren onder deeze jurisdictie en woonende te Sommelsdijk, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenomen huweijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort op poene van stilzwijgen -
Herkingen datum als vooren
In kennisse van mij, J. Meijer, secs. -
Het 1. gebod den 5. v. Oogstmaand 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 12. -?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 19. -?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[04-08-1810]
Heeden den 4e van Oogstmaand 1810 zijn voor schout en scheepenen van Nieuw Kraijerpolder in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jacobze Breur, geboren te N. Tonge en wonende te Herkingen, en Adriaantje Cornelisze Grotenboer, j. d., geboren te Sommelsdijk en wonende in Nieuw Kraijerpolder
Zoo werd den secretaris van Herkingen verzogt de drie gewone huwelijks geboden wegens den bruijdegom aldaar te doen afkondigen en na afloop van dien daar van bij acte verslag te doen
Nieuw Kraijer datum als boven
Als secret. amptbewaarder, L. Knape
Het 1. gebod gegeven den 5. v. Oogstmd. 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??12 -?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??19 -?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij provisioneele bode van Herkingen, H. Bruggeman

[02-08-1804]
Heden den 2e van Oogstmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Pieter Tamboer, weduwenaar van Johanna van Lente, woonende alhier, en Aaltje Kosak, j. d., gebooren onder Dirksland en meede woonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenoome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar het behoort -
Herkingen datum als vooren
In kennisse van mij, J. Meijer, secs.
Het 1. gebod den 5. v. Oogstmd. 1810. -
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??12 -?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ??19 -?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[04-10-1810]
Heden den 4e van Wijnmaand 1810 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in ondertrouw opgenoomen Dingeman Matthewisse Kardux, meerderjarig j. m, geboren onder Middelharnis en woonende onder Herkingen, en Krijntje Lodewijkse van Prooijen, j. d., geboren onder de Oude Tonge en woonende meede onder Herkingen, omme na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun voorgenomen huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort. -
Herkingen datum als vooren -
Mij kennelijk, J. Meijer secs.
Het 1. gebod gegeven den 7. van Wijnmd. 1810
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 14?? -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? 21?? -?? ?? ?? -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??-
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[18-01-1811]
Noordwelle 18 Januari
De maire van Noordw. aan mijn heer de secretaris van Herkingen. -
Mijn heer!
Ter resemptie van Uw Ed. geeerde van 11 dezer diend, dat in de maand Juli d' anno 1803 binnen deze commune is overleden zekeren Willem van Kouteren.
Mijn heer!
Uw Eds. dienstw. dienaar, B. Locker

Aan Mijn heer! de secretaris van Herkingen

[31-01-1811]
Heden den 31 Januarij 1811 zijn bij schout en schepenen van Herkingen (in) ondertrouw opgenomen Johannis Bechthol, geboren te Sleitheim in het canton Schafhauzen in Zwitserland, laast weduwenaar van Geertruij Swelters, wonende in de Nieuwe Tonge, en Jannetje Rijke, weduwe van Willem van Kouteren, geboren in de Oude Tonge en woonende onder deeze jurisdictie, omme na het eindigen van de drie aaneenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. -
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waarom hun voorgenome huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daer en zo het behoord. -
Herkingen datum als boven. -
In kennisse van mij, J. Meijer, secrets.
Het 1. gebod gegeven den 3. Februarij 1811
-?? ?? ?? 2. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??10 -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
-?? ?? ?? 3. -?? ?? ?? ?? ?? ??-?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -?? ?? ??17 -?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -
Bij mij provisioneele bode, H. Bruggeman

[21-01-1811]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge dat Johannes Bichtolt, weduwenaar van Geertruij Swelters, geboren te Sleitheim in het cant. Schafhauzen in Zwitserland en wonende alhier, en Jannetje Reijke, weduwe van Willem van Kouteren, geboren te Oude Tonge en wonende onder de jurisdictie van Herkingen, hunne drie gewone huwelijks proclamatien alhier onverhinderd hebben gehadt
Nieuwe Tonge den 21 van Sprokkelmaand 1811.
C. Ripping Gz??