Herkingen - Huwelijksproclamaties 18 april 1733 - 27 december 1802

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Herkingen
6 : I
Inschrijvingen van ondertrouw
1733 - 1803

[18-04-1733]
Voor schout ende schepenen van de Oude Tonge zijn in wettige ondertrouw opgenomen Laurens van Zon, jongman, geboren van Rosendael en een geruijmen tijt gewoont hebbende, en nog woonende tot Herkinge, ende Maria van Gastel, j. d., geboren en woonagtigh alhier. Derhalven wert den secrs. van Herkinge voornt. versogt de gewoonlijke drie sondaegse proclamatien aff te condigen, ende naer uijttinge derselve ons daer van berigt te doen, ten eijnde deselve persoonen in den huwelijken staet souden konnen bevestigt werden. Toirc. ende dese get. als secrs. 18 April 1733, C. v. d. Leur
[07-05-1734]
Op huijden den 7en Meij 1734 zijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw op genomen Jan Eijkens, j. m., geboortig van Reteij onder 't bisdom van 's Hartogenbos & Marija Deckers, geboortig van Brul uijt de meijerij van den Boss, actum dato utsa. en ten orconde getekt., Corn. van der Valk, schout, B. van den Bos, Jan Hartman
Na voorgaende clocque geslagh hebben de voorn. personen hun eerste sondaegse procklamatie gehat den 9en Meij, hun tweede procklamatie den 16en dijto, hun derde procklamatie den 23en dijto, alle des jaars 1734, alles onverhindert en sonder inspraek, twelke getuijght als secrets., Corn. van der Valk
Op huijden den 7en Meij 1734 doet Jan Eijken(s) ....... Jan en Marija Deckers, dogter, aengevinge om met alkander te treden in den egten staat. Ingevolge de ordonnantie op het trouwen geemaneert welke verklaarde te sijn arm en onvermogende om slants trouw regt te voldoen en dus gehoorende onder het classis van nihil, twelk getuijght als secrets. van Herkinge, Corn. van der Valk??
[19-02-1734]
Alhier is voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Jan van Dijk, j. man, geboortig van Belkum onder 's Hartogenbos, en Chatarina Coster, j. dogter, geboortig van Hassenberg bij Antwerpen, dog dewijl den bruijdegom eenigen tijt onder Herking heefft gewoont, soo wert bij desen den secretaris van Herking versogt sijn ord. drije sondaagse huijwlijxs proclamatien aldaer te laten gaan en mij ondergeteekende, naar dat die sonder inspraak sullen sijn geijndigt, de getuijgenis desweegens te laten toekoomen, op dat de voorn. persoonen in den huijwlijken staat naar s lants gebruijk soude connen werden bevestigt, ten oironde geteekent den 19 Februarij 1734, ?alm?
[03-05-1736]
Op huijden den 3en Meij 1736 soldaat Johan Leendert(sz) Trouwreght, jongm. van -, met Christijna Paas, j. d. van Inttikhoven, beijd(e) woonende alhier, (doen) aengeving om met alkanderen te treden in den egten staat. Ingevolge de ordonantie op t trouwen geemaneert, welke verklaarde te zijn arm en onvermogen(d) om slants trouw reght te voldoen en dus gehoorende onder het classis nihil, twelk getuigt Corn. van der Valk, secrets. van Herkinge
[03-05-1737]
Op huijden den 3en Meij 1737 doet Mathijs Freck, j. m., gebooren tot Wijngaarden in Swabbenlant, met Anne Elijsabt., wedue van Franciskus Planteur, gebooren te Manter in Berghs Landt, beijde woonende alhier, aengeving om te treeden in den egten staat. Ingevolge de ord. op t trouwen geemaneert, welke verklaarde te zijn arm en onvermogen om slants trouw reght te voldoen en dus gehoorende onder het classis nihil, twelk getuight Corn. van dr. Valk, secrets. van Herkinge
[03-05-1736]
Op huijden den 3en Meij 1736 zijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Johan Leendertsz Opregt, j. m., geboortig van Neurenbergh, met Christijna Paas, j. d. van Inttikhoven, beijde woonende alhier, omme na het eindigen van drie sondaagse proclamatien in den H. huijwelijken staat bevestight te worden, des toirconde getekent datum uts., Corn. van der Valk, schout, B. van den Bos, Jan Hartman
En hebben de vooren staande personen na voorgaande clocque geslag gehat hun eerste procklamatie den 6en Meij 1736, hun tweede procklamatie den 13en Meij 1736, hun derde procklamatie den 20en Meij 1736.
[03-05-1737]
Op huijden den 3en Meij 1737 zijn in wettig ondertrouw opgenomen voor schout en scheepenen van Herkinge Mathijs Freck, jongman, geboren te Wijngaarden in Swabbenlant, met Anne Elijsabet, wede. van Franciskus Planteur, geboortig in Meatert in Bergs Lant, omme naa t eijndigen der geboden hun huwelijk te voltrecken, actum datum uts., Corn. van dr. Valk, schout, B. van den Bos, Jan Hartman
En hebben de voorn. persoonen hun 1en sondaaghse proclamatie gehadt den 5den Meij 1737, de tweede den 12en Meij 1737, de derde den 19en Meij 1737, alles onverhindert en sonder inspraak
[30-05-1737]
Op huijden den 30en Meij 1737 zijn door ons schout en scheepenen van Herkinge in den heijlijgen huijwelijken staat bevestight de boven genoemde personen. In forma en ten oirconde getekt. datum uts., Corn. van der Valk, schout & secrets., B. van den Bos, Jan Hartman
[30-05-1737]
Op huijden den 30en Meij 1737 zijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Dirk Kuipers, jongman, geboren in Lank in ???t Keuls Lant, met Angeniet Loa, wedue van Antonij Soerwijn, gebooren tot Ratingen in ???t Berghs Lant, omme na ???t eijndigen der geboden hun huijwelijk te voltrecken, & ten oirconde getekt. datum uts., Corn. van der Valk, schout, B. van den Bos, Jan Ha(r)tman
& hebben hun eerste sondaagse proclamatie gehat den 2en Junij 1737, zoo tweede den 9 Junij ao. voorsz., de derde den 16 Junij 1737, alles onverhindert en sonder inspraak
[20-07-1737]
Op huijden den 20en Julij 1737 sijn door ons schout en scheepenen van Herkinge in den huijwelijken staat bevestigt in forma den gem. Dirk Kuijpers, jongman, met Angeniete Loa, en ten oironde getekent datum uts., Corn. van der Valk, schout en secrets., B. van den Bos, Jan Hartman
[10-08-1737]
Op huijden den 10en Aug. 1737 sijn voor schout en scheepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Adam Sellem, weduenaar van Sebille Jansz, gebooren tot Krevel in Brandenburgs Lant, met Marija Slange, jonge dogter, gebooren tot Sassenberg int Munster Landt, beijde wonagtig in Herkinge, omme na het eijndigen der gebooden het huijwelijk te voltrecken, en ten oirconde getekent datum uts., Corns. van der Valk, schout en secrets., B. van den Bos, Jan Hartman
En hebben de voorn. personen hun eerste procklamatie den 11en Aug. 1737, de tweede procklamatie den 18en Aug. 1737, de derde procklamatie den 25en Aug. 1737, alles onverhindert en sonder inspraak
[03-08-1748]
Op den 3en Augustus 1748 sijn bij schout en schepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Hendrik Knoeren, j. m., geboortig van Cruchten in ???t Keijzers Gelder, en Anna Maria Vastbinders, j. d., geboortig van Ratingen, om na het eijndigen van de huwelijks proclamatien hun huwelijk te laten solemniseren en voltrekken. Actum en ten oirconde geteekent, Corns. van der Valk, B. van den Bos, Joh. Bosschieter, Adn. Rootsant
Het eerste gebodt gegeven den 4 dito, het tweede den 11 dito, het derde den 18 dito, alles onverhindert, A. Vonck????
[22-11-1748]
Op heden den 22en November 1748 zijn voor schout amptbewaarder en schepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Jan Koppers, j. m., geboortig van Keppele in Kleefslandt, en Geertruijda Rothuijsen, weduwe van Hendrik Molenaar, beijde wonende alhier, om na ???t eijndigen der huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt. Actum en ten oirconde geteekent datum uts., B. van den Bos, Johan(n)es Paeijs, Joh. Bosschieter, Ad. Rootsant
Het eerste gebodt gegeven den 24 November, het tweede den 1 Dec., het derde den 8 dito, alles onverhindert, A. Vonck 1748
Op heden den 22en Meij 1748 doet Jan Koppers, j. m., aangevinge om in den egten staat te treden met Geertruijda Rothuijsen, weduwe van Hendrik Molenaar, beijde wonende alhier, en verklaarde te behooren onder de classis van drie gulden, dus wegens ???t regt van den bruijdegom en bruijdt ontfangen zes gulden. Actum datum uts., ???twelk getuijgt als gelaste van den secrets., C. v. d. Valk jun. 1748.?? ?? ??
[01-09-1752]
Op den eersten September 1752 zijn voor schout en schepenen van Herkinge in wettig ondertrouw opgenomen Berent Janz Bredenbach, jongman, geboortig van Erpel, met Anna Marija Schrieders, laest weduwe van Leendert Kuijpers, beijde wonende alhier, ten eijnde en omme na het onverhindert voortgaen der drie gewoone sondagse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt, ten oirconde geteekent dato als boven, Corns. van Nieuwenhoven, Johan(n)es Paeijs, Adrianis Rootsant, Wouter Stehouwer, Cornelis van Es
Het eerste gebod gegeven den 3 September 1752, het tweede den 10 dito, het derde den 17 dito, alles onverhindert, actum Herkinge, A. Vonk, ger. bode
Nadat de geboden zoo alhier als in Middelharnas onverhindert zijn gegeven, zijn de voren staende personen wettelijk getrouwt heden den 23 September 1752, en ten oorkonde desen bij ons schepenen geteekent, Wouter Stehouwer, Cornelis van Es, mij present secrets., H. v. Dam
[02-03-1758]
Roelof van Herpe, j. m., geboortig van Hurne, doet aangevinge van in den huwelijken staat te treden met Anna Cornelisdr van Esch, j. dr., geboortig en beide woonende alhier, en verklaarde te gehooren onder de classe van drie gl., welk regt bij mij ondergete. secrets. van Herkinge voor bruidegom en bruid is ontfangen, actum Herkinge den 2en Maart 1758, Wm de Vrij
Ik ondergeteekende Gerrit van Herpe geve hier mede volkomen toestemminge dat mijn soon Roeloff van Herpe in ondertrouw werde opgenomen en in den huwelijken staet bevestigt met Annetje Kornelis van Esch op Herkinge, en wensche haerlieden daertoe des Heeren zegen, gedaan te Hurne den 2 Maart 1758, Gerrit van Herpen
[16-02-1760]
Jan Harmans Scholtenbach, geboortig van Rheijnen in Munsterland, wonende tot Melissant, en Jacomina Soldaat, geboortig en wonende tot Herkinge, bij schout en schepenen van Melissant op heden in wettigen ondertrouw sijn opgenomen, werd den secretaris van Herkinge bij dezen versogt de huwelijksgeboden van zes weeken tot zes weeken, alsoo den bruijdegom is van de Roomsche en de bruijd van de Gereformeerde religie, op Herkinge mede te laten gaan, en ons van den uijtslag kennis te geven. Actum Melissant den 16en Februarij 1760, tero?do? van schout en schepenen voornt., C. v. d. Valk, secrets.??
[21-12-1765]
Wert aangevinge gedaan door Steeven de Visser, wedr. van Pieternella van Es, om in den egten staat te treeden met Neeltie van Rie, jonge dogter, gebore(n) in de Korendijk, meede wonende alhier, en verklaaren te gehooren in de derde classis, dus voor beijde f 12.?? ??Actum Herkinge den 21 Desember 1765, Johannes Krom, secretaris van Herkinge
[18-07-1767]
Op heden den 18 Julij 1767 doet den weledelen heer Willem van Nieuwenhoven, bruijdegom, en juffrouw Cornelia Hogerwerff, bruijdt, wonende beijde in Dirkslant en aldaar in ondertrouw opgenomen, aangevinge om alhier hun huwelijk te voltrekken, en hebben dieshalven het regt ingevolge het 9. artikel der ordonnantie op het trouwen geemaneert ter sec(r)etarij van Herkinge voor de eerste classis voldaan, sijnde dus voor beijde sestig gulden. Datum als boven, Johannes Krom, secretaris
[09-01-1767]
Op heeden den 9e Januarij 1767 sijn voor ons ondergeteekende schou(w)t amptbewaarder en scheepenen van Herkinge in wettigen ondertrouw opgenoomen de persoonen van Antonij Snarts, jonkm., geboore in Sas van Gent, met Maria Meulenaar, jonge dog., geboore alhier, omme na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien in den egten staat bevestigt te worden. Ten oirkonde geteekent datum uts., Ad. Kaslander, Jacob van den Hoek, Lowijs van der Velde, Pieter van den Houten, Steven Visser
Waar van op heeden den 11 Jannij 1767 werd gegeeven het 1e gebodt bij mij geregtsboode, J. Deugt, het 2e gebodt gegeven den 18 Jannij. 1767, J. Deugt, het 3e gebodt werd gegeeven den 25 Januarij 1767, J. Deugt
Anthonij Snarts, j. m., geb. te Sas van Gent en woonagtig alhier, met Maria Meulenaer, j. d., geb. te Herkinge, hebben hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien op den 11en, 18en en 25en Januarij deezes jaars van den raadthuijze alhier zonder verhinderinge gehadt, zich deselve personen deezen aangaanden in den huwelijken staat konnen werden bevestigt, actum Oude Tonge 26en Januarij 1767.
Twelk getuigt als adjt. secrets., A. v. d. Leur
[30-04-1769]
Bij schout amptbewaarder en scheepenen van Herkingen zijn in wettigen ondertrouw opgenoomen om na het eindigen der drie proclamatien in den echten staat bevestigt te worden Johannis van Berkum, weduwenaar van Annetje van Broekhoven, met Aaltje Heinders Groewel, j. d., gebooren te Bellingwolde en beide woonende alhier. ???
Zijnde de eerste proclamatie daarvan na voorgaande klokgeslag afgekondigt heeden den 30 April 1769. Bij mij gerechtstsbode, J. Deugt.
[11-06-1769]
Bij schout amptbewaarder en scheepenen van Herkingen zijn in wettigen ondertrouw opgenoome(n) om na het eindigen der drie proclamatien in den echten staat bevestigt te worden Johannes van?? Berkum, weduwenaar van Annetje van Broekhoven, met Aaltje Heinders Groewel, j. d., gebooren te Bellingwolde en beide woonende alhier. ???
Zijnde de tweede proclamatie daar van na voorgaande klokgeslag afgekondigt heeden den 11e Junij 1769. Bij mij gerechtsbode, J. Deugt. ???
[23-07-1769]
Bij schout amptbewaarder en scheepenen van Herkingen zijn in wettigen ondertrouw opgenoomen om na het eindigen der drie proclamatien in den echten staat bevestigt te worden Johannes van Berkum, weduwenaar van Annetje van Broekhoven, met Aaltje Heinders Groewel, j. d., gebooren te Bellingwolde en beide woonende alhier. ???
Zijnde de derde proclamatie daar van na voorgaande klokgeslag afgekondigt heeden den 23e Julij 1769. Bij mij geregtsbode, J. Deugt. ?????
[08-05-1771]
Ik ondergetekende verklaare als dat de drie sondaagse gebooden van de persoonen van Hermanus Nieuwonde en Josijna Noorlander alhier onverhindert zijn gegaan. Dirksland den 8e Maij 1771, Jacob Schravelaar, gezwore klerk ter secretarij van Dirkslant
[22-02-1773]
Dat Anthonius van Dijk, j. m., geboortig van Ballegoij, en Cornelia Boschmans, weduwe laatst van Govert Gisters, en beide woonende te Herkinge, alhier hunne drie zondags huwelijks gebooden onverhindert hebben gehad, getuige ik secretaris. Actum Meliszant den 22e Februarij 1773, C. v. d. Valk
[20-03-1780]
Leendert Mampers, jongman, geboortig van Schiedam, met Anna Oudzeegel, jonge dogter, geboortig van Ooltgensplaet, en beide woonende alhier, zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen (na vertooning van aen ???s lands recht voldaen te hebben) om na het eindigen der drie zondaegsche gebooden in den echten staet bevestigt te worden. Actum Herkingen den 20e Maert 1780. Twelk getuigt J. Deugt, secrets.
Het eerste voorstel gegeven den 26. Maart 1780, bij mij gerechtsbode, D. Kool??
Het tweede voorstel gegeven den 2 April 1780, bij mij gerechtsbode, D. Kool??
Het derde voorstel gegeven den 9 April 1780, bij mij gerechtsbode, D. Kool
[24-03-1780]?? ??
Extract uijt het doop-register der Hervormde kerk te Schiedam, al waar het volgende gevonden word.??
1754 den 20sten Januarij Leendert, het kind van Jan Leonard Mamperts, de moeder Jenneke van Melchen, getuijgen Pieter Scheffers, Arjaantje van Rijswijk, Judith Hopsomer.??
Accordeerd met het boven genoemd doop-register voor zo verre het geextraheerde aangaat, quod testor, J. C. Schoorn, predikant te Schiedam.
Gegeeven den 24sten Maart 1780.
[09-04-1780]
De Heeren Commissarissen op het stuk van de huwelijkse zaaken binnen de stad Schiedam doen kond bij deezen, dat de drie huweljkse kerkelijke proclamatien of geboden van Leendert Mampers, j. m., geboortig van Schiedam, ende Anna Oudzegel, j. d., geboortig van Ooltgens-plaat, beide woonende te Herkingen, alhier in de kerke deezer stad, zonder eenige verhinderinge zijn gegaan; mogen over zulks, voor zoo veel ons aangaat, wel in den H. echtenstaat bevestigt worden. Actum ter secretarie der voorsz. stad Schiedam, den 9en April XVII C tagtig. ???
Ter ordonnantie van dezelve, IJsbrand de Kock, Q. T.
[20-04-1780]
Steeven Visser, laest weduenaer van Neeltje van Rij, met Cornelia van Broekhoven, jonge dochter, geboortig alhier en beide wonende onder deeze jurisdictie, zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen (na vertooning van aen ???s lands recht voldaen te hebben) om na het eindigen der drie zondaegsche gebooden in den echten staet bevestigt te worden. Actum Herkingen den 20en April 1780, twelk getuigt J. Deugt. ???
Het eerste voorstel gegeven den 23. April 1780, bij mij gerechtsbode, het tweede voorstel gegeven den 30. April 1780, bij gerechtsbode, het derde voorstel gegeven den 7 do., bij mij gerechtsbode, D. Kool??
[2004-1780]
Ik ondergeteekende Jan van Broekhoven consenteere, dat mijn dochter Cornelia van Broekhooven in ondertrouw opgenomen, en vervolgens getrouwt werde met Steeven Visser, bouwman, wonende onder Herkingen. - Actum Herkingn den 20en April 1780, Jan van Broeckhooven
[01-05-1784]
Op heeden den 1e Meij 1784 zijn bij ons ondergetekende schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Johannis Tieleman, weduenaer van Anna Dubbelt, en Catolijna van den Hoek, j. d., gebooren alhier, en beide alhier woonagtig, om na het eindigen der drie gebooden in den echten staet bevestigt te worden, en ten oirkonde geteekent datum ut supra, J. Deugt, L. v. d. Velde, Jac. van Straaten
De drie huwelijksche voorstellen van bovengemelde persoonen zijn door mij onderget. als gerechtsboode van Herkingen onverhindert afgekondigt, G. Diepenhorst
[05-01-1786]
Heeden den 5e Januarij 1786 zijn bij ons schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij van Dijk, weduenaer van Cornelia Boschmans, met Cornelia de Vet, j. d., geboren te Oud Gastel en beide wonende alhier, om na het eindigen der drie geboden in den echten staat bevestigt te worden. ??? Ter ordonnantie van opgemelde schout en schepenen, als secretaris J. Deugt
???t Eerste gebod gegeven den 3e Janua. 1786, ???t tweede 15e dito, ???t derde 22e dito, bij mij ondergetekende gerechtsbode van Herkingen, G. Diepenhorst. ?????
[01-11-1785]
Ik Magiel de Vet geeft consent aan mijn dogter Corneli de Vet om ondertrou te doen met Antonij van Dijk. Actum Gastel den 21 November 1785
[07-07-1788]
Op heden den 7en Julij 1788 zijn ter secretarie alhier in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob van Kassel, j. m., geboren te Herkingen en wonende alhier, met Jaquemina van Kassel, j. d., geboren en woonende te Herkingen, en vermits de bruid woonachtig is te Herkingen, zoo werd den heer secretaris aldaar verzogt de gewoone proclamatien te doen afkondigen, en des verzogt daar van behoorlijk attestatie te geven. Actum Dirksland dato uts. ??? In kennise van mij secrets., C. v. d. Valk
De drie huwelijkze voorstellen van bovengemelde persoonen zijn door mij ondergeschreven gerechtsbode van Herkingen onverhindert afgekondigt, G. Diepenhorst
[23-07-1790]
Andries Arts, j. m., geboren te Velden, en Catharina Peters, j. d., geboren te Montelban, beide in het land van Kleeff, zijn bij ons schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen om na het eindigen der drie gewone proclamatien, zo te Kleeff als hier in den echten staet bevestigt te worden. Actum Herkingen den 23e Julij 1790, en ten oirkonde geteekent, J. Deugt, C. v. d. Leur, L. v. d. Hoek
Het eerste gebod gegeeven 25 Julij, het tweede 1 Augustus, en het derde 8 dito 1790, bij mij gerechtsbode van Herkingen, G. Diepenhorst
[10-07-1790]
Ik ondergetekende Dirk Peters, wonende te Montelban bij Kleeff, verklare met deze mijne ondertekening te accordeeren en consenteeren, dat mijne dochter Catharina Peters, thans wonende te Herkingen in den eilande van Over Flacque, in wettigen ondertrouw opgenomen worde met Andries Arts, meerderjarig jongman, geboren te Velden en thans meede wonende te Herkingen voornoemt; als meede dat dezelve na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien, zo te Montelban als te Herkingen in den echten staet bevestigt worden. ??? Cleve, actum den 10 Juli 1790, +++ +++
Dat deeze kruissies van Dirk Peters en Mechtild Jacobs, echte ouders van voormelde Catharina, bijde in schrijven onervaren zijnde, in onzer beide tegenwoordigheit gemaakt zijn, attesteere wij hier meede, Cleve den 10 Julij 1790, J. A. Breedenbeek, pastor, J. A. Brinckman, capellaan
[23-07-1790]
De heer Pieter Deugt, j. m., geboren te Herkingen, schout en secretaris, van en wonende te Stadt aen ???t Haringvliet, en juffrouw Cornelia de Man, j. d., geboren in de Oude Tonge en meede wonende te Stadt, zijn bij ons schout ambtbewaarder en scheepenen te Stadt voornt., na vertoning van aen ???s lands recht voldaen te hebben, in wettigen ondertrouw opgenomen, om na het eindigen der gewone zondagse geboden, te doen zo hier als te Herkingen, in den echten staet bevestigt te worden. Actum Stadt aen ???t Haringvliet den 23 Julij 1790, Willem Koster, Pieter Adr. Rootsant, Jan Admiraal
Het eerste gebod gegeve(n) den 25 Julij, het tweede 1 Aug., en het derde 8 dito 1790, bij mij gerechtsbode van Herkingen, G. Diepenhorst
[17-06-1794]
Heden den 17en Junij 1794 zijn bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen (na vertoning van aen ???s lands recht voldaen te hebben) Jacob van Es, bouwman, wonende in Nieuw Kraijer polder, laetst weduwenaer van Grietje van den Doel, met Maertje van den Doel, j. d., geboren en wonende alhier, om na het eindigen der drie zondaegsche geboden in den echten staet bevestigt te worden. ??? En ten oirconde geteekent datum ut supra. ??? Ter ordonnantie van opgemelde schout & scheepenen, als secretaris, J. Deugt. ???
De voorschreve drie zondagsche geboden zijn bij mij ondergetekende als ordinair en zonder verhindering gepubliceert. ??? Den 22e en 29e Junij en den 6e Julij 1794, als gerechtsbode, G. Diepenhorst
[19-08-1794]
Op huijden den 19en Augustus 17 C vier en negentig voor schout ende schepenen van de Oude Tonge in wettigen ondertrouw zijnde opgenomen Joseph Houthuijsen, j. m., gebooren te Herkingen, laatst aldaar gewoond hebbende en thans woonende in de Oude Tonge, ende Catharina Jongenboer, j. d., geb. en woonende mede in de Oude Tonge, zoo werd de heer secretaris van Herkingen verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruijdegom aldaar te doen afkondigen en na het eijndigen van dien bij acte daar van verslag te doen. - In oirconde geteekend bij mij als gesworen clercq van de Oude Tonge datum uts., J. Sterrenburg
De voorschreve huwelijks proclamatien na voorgaende klokke geslag voor den volke gepubliceert deese den 31e Aug. en den 7e en 14e Septemb. 1794, bij mij gerechtsbode van Herkingen, G. Diepenhorst
[20-03-1795]
Wij burgemeesteren (wethouder) en raaden der stad Rotterdam, hebben geauthoriseert, gelijk wij authoriseren bij desen onsen gesworen kamerbewaerder, om ter peuije van ???t raed-huijs alhier af te kondigen de drie sondaegsche houwelijksche proclamatien ende geboden, volgens de politique ordonnantie, tusschen Gerrardus Johannes Smit, j. man, woon. te Herkingen, met Sophia Christina Mandemaker, j. d., woon. alhier. Waer toe het eerste gebodt sal werden gedaen den 22 Maart 1795. Ende oversulks versoecken wij burgermeesteren voornoemt aen de heeren magistraten, ofte andere gecommitteerde personen tot Herkingen, mede drie houwelijksche geboden tusschen de voorschreven personen (ter plaetse daer sulks costumelijk is) te laten doen, ende afkondigen, op dat deselve daer naer in den echten-staet mogen werden bevestigt. Actum den 20sten Maart 1795 ??? Present alle de wethouders, demptis P. Hartog. Ter ordonnantie van dezelve, als secretaris, L. van Oijen Azn
De drie zondagsche geboden van voorn. personen zijn hier te Herkingen onverhindert geproclameert bij mij gerechtsbode, G. Diepenhorst??
[01-10-1796]
Arij van der Ent, j. m., gebooren te Poortugael en wonende te Middelharnis, met Neeltje Nattekaas, wedue van Abraham van Dien, wonende alhier, zijn bij de municipaliteit van Herkingen in wettigen ondertrouw genomen om na het eindigen der drie gewone proclamatien in den echten staet bevestigt te worden. Actum Herkingen den 1e October 1796. Ter ordonnantie van opgem. municipaliteit, J. Deugt, secrets.
De 1e proclamatie gepubliceert den 2e Octob. 1796 en geaffigeert den 3 do., de 2e gepubliceert den 9e en geaffigeert den 10 dito, de 3e gepubliceert den 16e en geaffigeert den 17e do., bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[20-10-1796]
Ik ondergeteekende secretaris van Middelharnis verklaare bij deesen, dat de drie gewoone huwelijksch proclamatien van Arij van der Ent, jongman, gebooren te Poortugael en woonende te Middelharnis, en Neeltje Nattekaas, wede. Abraham van Dien, woonende te Herkingen, alhier onverhinderd zijn gegaan en afgekondigd. Actum Middelharnis den 20e October 1796, D. Boom
[28-10-1796]
Heden den 28en October 1796 zijn voor schout & scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van Rijkhuizen, j. m., geboren en wonende alhier, met Maetje Goemaet, j. d., geboren onder Dirksland en meede alhier woonachtig, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden. ??? Ter ordonnantie van dezelve, J. Deugt, secrets.??
Dit is het eerste gebod, gegeven den 30 October 1796. Dit is het tweede gebod, gegeven den 6 November. Dit is het 3. gebod, gegeven den 13e November 1796. - J. G. Erman
[18-12-1796]
Jan Leendertse Stolk, j. m., gebooren te Dinteloort, en Susanna Munter, j. d., geboren en beide wonende alhier, zijn voornemens, na het eindigen der huwelijks proclamatien, zich in den huwelijken staat te laten bevestigen. Iemand iets ten lasten van gemelde persoonen hebbende, waerom hun huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, adresseere zich tijdig daer en zo het behoort, op poene van een eeuwig stilzwijgen. ??? J. Deugt, secrets.??
Het 1. gebod den 18. Decemb. en geaffigeert den 18 do. 1796. Het 2. gebod den 25. dito en geaffigeert den 26 do. Het 3. gebod den 1. Jan. 1797 en geaffigeert den 2. do., bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[31-12-1796]
Ik ondergetekende Leendert Stolk, wonende te Middelburg, verklare met deze mijne ondertekening, volkomen te approbeeren het in ondertrouw opnemen van mijn zoon Jan Leendertse Stolk met Susanna Munter, beide wonende te Herkingen, en voorts te consenteeren dat dezelve in den huwelijken staet bevestigt worden. Actum Middelburg den 31 December 1796. Dit merk X is door Leendert Stolk zelve gestelt in presentie van ons. ??? Nicol. Bruistens, H. L. Hoffmann??
[30-04-1797]
Bonefacius Wiegel, j. m., geboren te Edam, woonende in de Nieuwe Tonge, en Jannetje de Jong, j. d., gebooren en woonende te Herkingen, zijn van meenige naer het eindigen der huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staet te laten bevestigen. ??? Iemand iets ten lasten van gemelde perzoonen hebbende, waeromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, adresseere zig tijdig daer en zo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen. ??? J. Deugt, secrets.
Het 1. gebod den 30 April 1797 en geaffigeerd den 1. Meij 1797. Het 2. gebod den 7 Meij 1797 en geaffigeerd den 8. Meij 1797. Het 3. gebod den 14 Meij 1797 en geaffigeerd den 15. Meij 1797, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[16-05-1797]
Dat hier hunne drie gewoone huwelijks geboden onverhindert hebben gehad Bonefatius Wiegel, j. m., geb. te Edam en wonende alhier, en Jannetje de Jong, j. d., geb. en wonende te Herkingen, verklaart hier meede de ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge den 16e Meij 1797, Pr. Anemaet
[16-06-1797]
Heeden den 16. Junij 1797 zijn voor schouwt en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen de personen van Adrianus de Groot, j. m., geboren en wonende te Stadt aen ???t Haringvliet, en Adriana van der Sluis, j. d., geboren en wonende alhier, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden. ??? J. Deugt, secrets.
Het eerste gebod gegeeven den 18 Junij 1797, het tweede gebod den 25 dito, het derde gebod den 2e Julij daer aenvolgende, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[11-08-1797]
Zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Simon de Geus, j. m., gebooren te Ooltgensplaet en wonende onder de Oude Tonge, met Neeltje Nattekaas, j. d., gebooren te Dirksland en wonende onder deze jurisdictie, omme na het eindigen der drie gebooden in den huwelijken staet bevestigt te worden. Actum Herkingen den 11e Augustus 1797. Ter ordonnantie van schouwt en scheepenen van Herkingen, J. Deugt, secrets.
Het 1e gebod gepubliceert den 13e Augustus 1797, het 2e gebod gepubliceert den 20e Augustus 1797, het 3e gebod gepubliceert den 27e Augustus 1797, bij mij gerechtsbode. ??? J. G. Erman
[27-08-1797]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Oude Tonge, dat Simon de Geus en Neeltje Nattekaas hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den raadhujze alhier op den 13, 20 & 27 Augustus 1797 zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deezen aangaanden in den huwelijken staat konnen werden bevestigd. Actum Oude Tonge 27e Augustus 1797, J. Sterrenburg
[29-09-1797]
Heden den 29e September 1797 zijn bij ons schouwt en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Hilleman, weduenaar van Maetje Blees, wonende onder Dirksland, en Maetje Gabrielse van der Velde, j. d., geboren onder Melissant en wonende alhier, om na het eindigen der gewone proclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden. Ter ordonnantie van opgemelde schouwt en scheepenen, J. Deugt, secrets. ???
Dit is het 1e gebod gepubliceert den 1e October 1797. Dit is het 2e gebod gepubliceert den 8e October 1797. Dit is het 3e gebod gepubliceert den 15e October 1797, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman??
[05-11-1797]
Johannis Hendrik Dijkhoff, j. m., geboren te Vlissingen en wonende alhier, en Johanna van Versendael, j. d., geboren te Strijensas en laetst gewoond hebbende te Rotterdam, omme na het eindigen der drie huwelijks proclamatien hun in den huwelijken staet te laten bevestigen. ??? Imand iets ten lasten van gemelde perzonen hebbende, waeromme hun voornemen niet behoorde te worden voltrokken, adresseeren zig tijdig daer en zo ???t behoort op poene van een eeuwig stilzwijgen. ??? Bij absentie van den secrets., L. Snijder, scheepen
Het eerste gebod den 5e November 1797, den 6e dito geaffigeert. Het tweede gebod den 12 dito, geaffigeert den 13e dito. Het derde gebod den 19 dito, geaffigeert den 20e dito, bij mein, gerechtsbode, J. G. Erman
[19-11-1797]
Wij burgemeesteren (wethouderen) en regeerders der stad Rotterdam certificeeren door deze, dat wij tusschen Johanes Hendrik Dijkhoff, j. m. en Johanna van Versendaal, j. d., door onzen gesworen kamerbewaarder ter peuije van het raadhuijs dezer stad hebben doen afkondigen drie houwelijkse geboden agter den anderen volgende, waar van het laatste gebodt is geproclameert den 19 November 1797. En naardien de voorsz. geboden zijn gegaan zonder eenige verhindering of beletsel, kunnen de bovengemelde persoonen te Herkingen in den echten staat worden bevestigt. Ten oirconde deezes hebben wij burgemeesteren en regeerders voornoemt deze door een onzer secretarissen doen tekenen op den 19 November 1797. ??? L. van Oijen Azn?? ?? ????
[01-12-1797]
Heeden den 1e December 1797 zijn voor schout en scheepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen de heer David van Weel, j. m., geb. op Den Bommel onder St. Adolphsland en wonende te Herkingen, en mejuffrouw Paulina Maria van der Valk, j. d., geb. en wonende alhier, en vermits den bruidegom te Herkingen voorn. woonagtig is, zo werd den secretaris aldaar bij deeze verzogt daarvan?? de gewone proclamatie en affixie te doen, alsmeede daarvan bij acte verslag te doen. Actum Dirksland datum uts. In kennisse van mij secretaris, C. v. d. Valk
Het 1e gebod gepubliceert den 3e Decemb. 1797. Het 2e gebod gepubliceert den 10e Decemb. 1797. Het 3e gebod gepubliceert den 17e Decemb. 1797, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[06-04-1798]
Op huijden den 6 April 1798 voor de municipaliteit van Adolphslant dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc. in wettigen ondertrouw zijnde opgenoomen Adrianus Breur, weduenaer van Jannetje Troeleman, gebooren tot Ooltgensplaet en woonende tot Herkingen, en Maria Waltman, wedue van Aren Vink, gebooren in ???s Hertogenbos en woonende binnen Ooltgensplaet, zoo wert den secretaris van Herkingen versogt de gewoone huwelijks proclamatien weegens den bruijdegom aldaer te doen afkondigen, en naer het eijndigen daervan bij acte daervan verslag te doen. Actum Ooltgensplaet datum uts. Als provisioneele secretaris, H. W. Ferleman
Het 1e gebod gepubliceert den 8 April 1798. Het 2e gebod gepubliceert den 15 April 1798. Het 3e gebod gepubliceert den 23 April 1798, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[27-04-1798]
Heeden den 27sten April 1798 voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde de personen van Cornelis Komtebedde, j. m., gebooren en wonende alhier, en Cornelia Hartman, j. d., gebooren en woonende onder Herkingen, zoo werd den secretaris van Herkingen verzogt de gewoone huwelijks proclamatien weegens de voornoemde bruid aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen. ??? Actum Nieuwe Tonge den 27e April 1798, voorsz. Pr. Anemaet
Het 1e gebod gepubliceert den 29 April 1798. Het 2e gebod gepubliceert den 6 Meij 1798. Het 3e gebod gepubliceert den 13 Meij 1798, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[01-06-1798]
Heden den 1en Junij 1798 zijn bij ons schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter van der Mast, weduwenaer van Jaquomijntje Polder, woonende onder deze jurisdictie, en Pietertje van Rijkhuijzen, j. d. geboren alhier en meede woonende onder deze jurisdictie, om na het eindigen der drie gewone proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. Ter ordonnantie van opgemelde schout en scheepenen, P. Deugt, secrets.
Het 1e gebod gepubliceert den 3 Junij 1798. Het 2e gebod gepubliceert den 10e Junij 1798. Het 3e gebod gepubliceert den 17e Junij 1798, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[07-09-1798]
Heeden den 7e September 1798 voor municipaliteits leeden van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Pieter Tamboer, laest weduwenaer van Jannetje de Jonge, geb. en wonende te Herkingen, en Appolonia Korthals, laest weduwe van Hendrik van Wageningen, geb. en wonende in de Nieuwe Tonge, zoo werd den secretaris van Herkingen versogt de gewoone huwelijks proclamatien wegens den voorn. bruidegom aldaar te doen afkondigen, en van het eindigen van dien aan ons verslag te doen. Als secretaris amptbewaarder, Abraham van der Mij
Het 1e gebod gepubliceert den 9e Septb. 1798.
Het 2e gebod gepubliceert den 16e Septb. 1798.
Het 3e gebod gepubliceert den 23e Septb. 1798, bij mij bode, J. G. Erman??
[10-04-1799]
Heeden den 10 April 1799 zijn voor schout en scheepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob van den Hoek, j. m., en Neeltje Platteeuw, j. d., beide wonende alhier, dan vermits de bruid laast heeft gewoond te Herkingen, zoo worden die van Herkingen versogt de gewone huwelijks proclamatien aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen van dien daar van aan ons verslag te doen. Dirksland 11 April 1799, C. v. dr. Valk, secrets.
Het 1e gebod gepubliceert den 14e April 1799. Het 2e gebod gepubliceert den 21e April 1799. Het 3e gebod gepubliceert den 28e April 1799, bij mij gerechtsbode van Herkinge, J. G. Erman
[10-04-1799]
Heden den 10en April 1799 zijn voor schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis van Broekhoven, j. m., geboren en wonende alhier, en Cornelia Kolff, j. d., geboren te Dirksland en wonende meede alhier, om na het eindigen der gewoone proclamatien in den huwelijken staat bevestigd te worden. ??? Ter ordonnantie van schout en scheepenen voornoemt, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 14 April 1799. Het 2e gebod gepubliceert den 21 April 1799. Het 3e gebod gepubliceert den 28 April 1799, bij mij gerechtsbode, J. G. Erman
[20-06-1800]
Op heden den 20 Junij 1800 zijn alhier in ondertrouw opgenomen deeze volgende, Josias de Krijger, jongman, geboortig van Axel en wonagtig tot Erkinge, met Catrina Steijns, jonge dochter, geboortig van Bruinisse en wonagtig aldaar, en vermits de bruidegom te Erkinge wonagtig is, zoo werden de opsienders der Gereformeerde gemijnte te Erkinge versogt de drie huweliks voorstellingen in haar kerke nevens ons te laten afgaan en het vereischt wordende ons van den uitslag der zake kennis te geven. Gegeve den 20 Junij 1800, quod testor N. ?, G. Sevenhuijsen, v. d . m.
Agt stuiv. den 19 Junij 1800, A. de Graaff
[21-06-1800]
Dit zegel behoort tot de annexe huwelijks proclamatie van Joost de Krijger, j. m., geboren te Axel en woonende alhier, en Catrina Steijns, j. d., geboore te Bruinisse en woonende aldaer. Omgeslagen te Herkingen den 21 Junij 1800. ??? Bij mij secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 22e Junij 1800. Het 2e gebod gepubliceert den 29e Junij 1800. Het 3e gebod gepubliceert den 6e Julij 1800, bij mij gerechtsbode van Herkingen, T. Krijger
{07-08-1800]
Heeden den 7e Augustus 1800 voor schout en scheepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen zijnde Claas Touw, j. m., geboren te Stad aan ???t Haringvliet en wonende onder Dirksland, en Elisabeth Broeke, j. d., geboren te Sommelsdijk en wonende onder Herkingen, zoo werd den secretaris van Herkingen versogt de gewone huwelijks proclamatien weegens de bruijd aldaar te doen afkondigen en na het eindigen daar van aan ons verslag te doen. Actum Dirksland datum ut supra, als secretaris ad interim, D. van Weel
Het 1e gebod gepubliceert den 10en Augustus 1800. Het 2e gebod gepubliceert den 17en Augustus 1800. Het 3e gebod gepubliceert den 24en Augustus 1800, bij mij gerechtsbode van Herkingen, Teunis Krijger
[20-09-1800]
Den 20en September 1800 voor schout en schepenen van de Nieuwe Tonge in ondertrouw opgenomen zijnde de persoonen van Daniel Ammeraal, j. m., geb. te Dirksland en thans wonende te Herkingen, en Jannetje Leendertsdr van der Vliet, j. d., geb. onder de Oude Tonge en wonende alhier, zoo werd den secretaris van Herkingen verzogt de gewone huwelijks proclamatien weegens den bruidegom aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen. Actum N. Tonge dato uts., als secrets. Pr. Anemaet
Het 1e gebod gepubliceert den 21e Septbr. 1800. Het 2e gebod gepubliceert den 28e dito. Het 3e gebod gepubliceert den 5e October, bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[04-12-1800]
Heden den 4en December 1800 zijn voor schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Bastiaan de Vries, j. m., gebooren te Capelle op d??? Ijssel en woonende alhier, en Jacoba Kaptein, weduwe van Stoffel Kaslander, mede wonende alhier, om na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. - In kennisse van mij secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 7e Decb. 1800. Het 2e gebod gepubliceert den 14 Decb. 1800. Het 3e gebod gepubliceert den 21 Decb. 1800, bij mij gerechtsbode, Teunis Krijger
[19-02-1801]
Heden den 19en Februarij 1800 een zijn voor schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Abraham Kamerling, j, m., gebooren en woonende alhier, en Neeltje Vijverberg, j. d., geboren te Bruinisse en woonende meede alhier, om na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. In kennisse van mij secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepub. den 22e Febr. 1801. Het 2e gebod gepub. den 1 Maart 1801. Het 3e gebod gepub. den 8 Maart, bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[12-03-1801]
Deeze volgende perzonen, Abraham Camerling, jongman, geboortig van Erkinge en wonende aldaar, en Neeltje Vijverberg, jonge dochter, geboortig van Bruinisse en wonagtig te Erkinge, hebben op ordere van den heer Simon de Graaf, baljuw deezer plaats, haar drie huweliks voorstellinge in onse kerk onverhindert gehad en mogen zoo veel ons aan gaat in de huwelikke staat bevestigt worden, waar toe wij haar ???s Heere zeegen wenschen. Gegeve den 12 Maart 1801, quod testor N. S., G. Sevenhuijsen, v. d. m.
Agt stuiv. den 12 Maart 1801, A. de Graaff
[02-04-1801]
Heden den 2en April 1800 een zijn voor de municipaliteits leden van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Eeuwout de Haas, j. m., gebooren en wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Maria Hendrikse Tigchelman, j. d., gebooren en wonende onder dese jurisdictie, om na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. ??? In kennisse van mij als secretaris ambtbewaarder, L. v. d. Hoek
Het 1e gebod gepubl. den 5e April 1801. Het 2e gebod gepubl. den 12 April 1801. Het 3e gebod gepubl. den 19 April 1801, bij mij bode, T. Krijger
[27-08-1801]
Heden den 27en Augustus 1801 zijn voor schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Dirkse Bakker, j. m., gebooren onder de Nieuwe Tonge en woonende onder deze jurisdictie, en Elizabeth Kalle, j. d., gebooren en woonende alhier, om na het eindigen der gewoone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. In kennisse van mij als gezwoore clercq, J. Meijer
Het 1e gebod gepub. den 30en Augs. 1801. Het 2e gebod gepub. den 6 Sept. 1801. Het 3e gebod gepub. den 13 Sept. 1801, bij mij gerechtsbode, Ts. Krijger
[16-09-1801]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Nieuwe Tonge dat Cornelis Dirksz Bakker en Elizabeth Kalle hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien op den 30en Augustus, 6en en 13en September 1800 (moet zijn 1801) zonder verhindering hebben gehad, zulks de zelve persoonen deezen aangaande in den huwelijken staat kunnen werden bevestigd. ??? Actum Nieuwe Tonge den 16en Septemb. 1801, Pr. Anemaet
[19-11-1801]
Heden den 19en November 1800 een zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Cornelis Cornelisse Kaslander, j. m., geboren en woonende alhier, en Neeltje van der Mast, weduwe van Boelhouwer Hertog, geboren te Dirksland en mede alhier woonachtig, om na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. ??? In kennisse van mij als secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 22e Novb. 1801. Het 2e gebod gepubliceert den 29 dito. Het 3e gebod gepubliceert den 6 Decbr. 1801, bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[20-11-1801]
Heden den 20en November 1801 zijn voor schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Paulus Gabrielse van der Velde, j. m., geboren te Dirksland en wonende alhier, en Maria Stevense Visser, j. d., geboren en wonende alhier, om na het eindigen der gewone drie huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. ??? In kennisse van mij als secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 22 Novb. 1801. Het 2e gebod gepubliceert den 29 Novb. 1801. Het 3e gebod gepubliceert den 6 Decbr. 1801, bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[27-11-1801]
Heeden den 27en November zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenoomen Abraham Arenz Zoon, j. m., geb. en woonende alhier, en Tannetje Jacobz Hartman, j. d., geb. en woonende onder de jurisdictie van Herkingen, zoo werd den secretaris van Herkinge verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens de voorn. bruid aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen. Actum Nieuwe Tonge dato ut supra, Pr. Anemaet, secrets.
Het 1e gebod gepub. den 29 November 1801. Het 2e gebod gepub. den 6 December 1801. Het 3e gebod gepub. den 13 December 1801, bij mij bode, T. Krijger
[31-12-1801]
Heden den 31en December 1800 een zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Klaas Jacobse Koert, j. m., geboren op Den Bommel en wonende alhier, en Tona Bouwens, j. d., geboren en wonende mede alhier, om na het eindigen der gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. Actum Herkingen datum ut supra. In kennisse van mij als gezwore clercq, J. Meijer
Het 1e gebod gepubliceert den 3 Januarij 1802. Het 2e gebod gepubliceert den 10e Januarij 1802. Het 3e gebod gepubliceert den 17e Januarij 1802, bij mij bode, T. Krijger
[18-01-1802]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van Adolphslant, dat men noemt Ooltgensplaet, Den Bommel etc., dat Klaas Jacobse Koert, en Tona Bouwens, hunne drie huwelijks proclamatien, van den raethuijse alhier, op zondagh den 3, 10 en 17 Januarij 1802, onverhinderlijk hebben gehadt, en dat de zelve persoonen deesen aangaande, in den huwelijken staete kunnen werden bevestigt. Actum Ooltgensplaet den 18 Januarij 1802, H. W. Ferleman
[19-02-1802]
Heden den 19en Februarij 1802 zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in ondertrouw opgenomen Dingeman Arenze van Es, j. m. geboren en wonende onder de jurisdictie van de Oude Tonge, en Cornelia Magchielse Zuijdijk, j. d., geboren en wonende onder deze jurisdictie, om na het eindigen der drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden. ??? Actum Herkingen datum ut supra. In kennisse van mij secrets., P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 21e Febr. 1802. Het 2e gebod gepubliceert den 28e Febr. 1802. Het 3e gebod gepubliceert den 7e Maert, bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[08-03-1802]
Certificeere ik ondergeteekende secretaris van de Oude Tonge, dat Dingeman Arensz van Es en Cornelia Zuijdijk hunne drie agter een volgende huwelijks proclamatien van den raadhuijse alhier op den 21 en 28 Februarij, mitsgaders den 7e Maart 1802 zonder verhinderinge hebben gehad, zulks dezelve persoonen deesen aangaanden in den huwelijken staat konnen werden bevestigd. Actum Oude Tonge 8 Maart 1802, J. Sterrenburg
[16-04-1802]
Heeden den 16en April 1802 zijn voor schout en scheepenen van de Nieuwe Tonge in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Tomasz Vollaart, j. m., geb. te Herkinge en woonende onder deeze jurisdictie, en Pietertje van den Houten, j. d., geb. en woonende onder de jurisdictie van Herkinge, zoo werd den secretaris van Herkingen verzogt de gewoonlijke huwelijks proclamatien wegens voorn. bruid aldaar te doen afkondigen en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen. Actum Nieuwe Tonge dato uts., Pr. Anemaet
De boven staande perzoonen hebben hun 1e gebod gehad (d)en 18e April 1802, 2e dito den 25e dito, 3e dito den 2e Meij, twelk getuige T. Krijger, gerechtsboode??
[12-06-1802]
Den 12 Junij 1802 zijn bij schout en scheepenen van Dirksland in ondertrouw opgenomen Johannes Cornelisz Geelhoed, j. m., geboren te Wissenkerke en wonende alhier, en Neeltje van ???t Hoff, weduwe van Adriaan van Meer, geboren en wonende meede alhier, en nadien den bruidegom binnen ???t jaar te Herkingen woonachtig is geweest, zo werd den secretaris aldaar verzogt de drie gewone huwelijks proclamatien te doen afkondigen en na het eindigen van dien daarvan bij acte verslag te geven. Actum Dirksland datum ut supra. In kennisse van mij, D. v. Weel, secrets.
Het 1e en 2e gebod gepubliceert den 20e Junij 1802, het 3e gebod den 27e dito, bij mij gerecht(s)bode, Ts. Krijger
[24-06-1802]
Heden den 24 Junij 1802 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Leendert van der Sluis, j. m., geboren en wonende alhier, en Dingena Sinon, weduwe van Leendert Leunze Knape, geboren en wonende onder deze jurisdictie, om na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. ??? In kennisse van mij als secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 27 Junij 1802. Het 2e gebod gepubliceert den 4 Julij 1802. Het 3e gebod gepubliceert den 11 Julij 1802, bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[14-10-1802]
Heden den 14 October 1802 zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Johannes Leendertsze Zeeuw, j. m., gebooren en woonende te Dirksland, en Adriaantje Jacobsze Groenendijk, j. d., gebooren te Sommelsdijk en woonende thans alhier, zijn van meeninge naar het eindigen der huwelijks proclamatien zig in den huwelijken staat te laten bevestigen. ??? Iemand iets ten lasten van gemelde perzoonen hebbende, waeromme hun voorneemen niet behoorde te worden voltrokken, ad(d)resseeren zig tijdig daar en zoo ???t behoord, op poene van een eeuwig stilzwijgen. - P. Deugt, secrets.
Het 1e gebod gepubliceerd den 17 Oct. 1802. Het 2e gebod gepubliceerd den 24 Oct. 1802. Het 3e gebod gepubliceerd den 31 Oct. 1802, bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[02-11-1802]
Certificeere ik ondergeteekende secreraris van Dirksland, dat Johannis Leendertsz Zeeuw en Adriaantje Jacobsz Groenendijk alhier hebben gehad agtereenvolgende en onverhindert hunne drie gewone huwelijks geboden, overzulks voornoemde perzonen dezen aangaande in den huwelijken staat kunnen worden bevestigt. ??? Dirksland den 2e November 1802, D. v. Weel??
[28-10-1802]
Heden den 28 October 1802 zijn bij schout en scheepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenoomen Merkus Karron, j. m., geboren te Dirksland en wonende alhier, en Leena Timmer, weduwe van J. de Vos, geboren en wonende alhier, om na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. ??? In kennisse van mij als secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceerd den 31 Oct. 1802. Het 2e gebod gepubliceerd den 7 Novbr. 1802. Het 3e gebod gepubliceerd den 14 Novbr., bij mij gerechtsbode, T. Krijger
[16-11-1802]
Certificeere ik ondergetekende secretaris van Dirksland, dat Markus Karon, j. m., en Lena Timmer, weduwe van Jan Vos, hunne drie agtereenvolgende huwelijks proclamatien van den raadhuize alhier, op den 31en October, mitsgaders den 7en en 14en November 1802, zonder verhindering hebben gehad, zulks dezelve perzoonen dezen aangaande in den huwelijken staat kunnen werden bevestigd. ??? Actum Dirksland den 16e November 1802, D. v. Weel
[09-12-1802]
Heden den 9 December 1802 zijn bij schout en schepenen van Herkingen in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Stevensze Soldaet, j. m., geboren te Herkingen en wonende in Stellendam, en Tannetje van der Have, wedue van Schilman van de Vate, geboren te Oost-Duiveland en wonende in Roxenisse, omme na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staat bevestigt te worden. In kennisse van mij als secretaris, P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 12 Dec. 1802. Het 2e gebod gepubliceert den 19 Dec. 1802. Het 3e gebod gepubliceert den 26 Dec. 1802, bij gerechtsbode, T. Krijger
[27-12-1802]
Dat de drie huwelijks proclamatien van Leendert Stevensz Soldaet, j. m., wonende alhier, met Tannetje van der Have, wede. van Schilleman van de Vate, geb. te Oost Duiveland en wonende in de jurisdictie van Roxenisse, ongehindert gegaan zijn, getuige ik ondergeteekende secretaris van Stellendam den 27 December 1802, D. Goekoop??