Herkingen - Huwelijksproclamaties etc. 7 juni 1760 - 14 september 1809

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Herkingen??
Inv. no. 9.

Roksenisse
Inschrijvingen van ondertrouw
1760 - 1809

Huwelijksproclamatien en acte van consent

[07-06-1760]
Op heden den 7en Junij 1760 zijn voor schout en schepenen van Roxenisse in wettige ondertrouw opgenomen Christianus van Balen, j. m., geboortig van Pelt in den Graafschap van Loon, Land van Luijk, en Willemina Ridder, j. dr., geboortig van Krimpen, thans woonagtig in den polder van Roxenisse, omme na ???t eindigen van de drie zondaagsche proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt, waarvan de eerste proclamatie is gedaan den 8sten Junij 1760 bij mij geregtsbode van Roxenisse,??
Hendk. Schoemaker??
De tweede proclamatie is gedaen den 15 Junij 1760 bij mij geregtsboode van Roxenisse,
Hendk. Schoemaker
De derde proclamatie is gedaen den 22 Junij 1760 bij mij geregtsboode van Roxenisse,
Hendk. Schoemaker

[15-04-1760]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? C. Dierkens
Verklaare ik ondergesz. Willem Ridder als vader en voogd over mijne minderjaerige dogter, Willemina Ridder, te consenteeren in het huwelijk met Christiaan van Baalen, versoekende derhalven, dezelve de huwelijksproclamatien te doen erlangen, actum s Gravenhage, den 15 April 1760
Willem Ridder
Mij present,
D. A. IJsvogel,
Nots. publ. 1760

[07-06-1760]
Pro deo
Christianus van Balen, j. m., doet aengev. te trouwen met Willemina Ridder, j. dr., beide woonagtig in den polder van Roxenisse, en verklaarden beide te gehooren onder de classe van onvermogen, actum den 7en Junij 1760
W. de Vrij, secrs.??

[08-11--1759]
Extractum e(x) registro baptismali ecclesiae parochialis de Overpelt patriae ae diocesis eodiensis??
Secunda octobris 1736 baptisatus est Christianus, filius Lamberti van Balen et Anna Mariae Otten, conjugum queni suscepenine Sijmon van Balen nomine Michaelis Hobben et Anna Maria Claes
Ita patet ut supra
Quod assesspr F SS Billen, praesati loci pastor
Datam hac 8-9bris. 1759
Lambertus van Ballen, Aennemie Otten, alle beijde ghekonsentert het versoek van haren sone

[07-1765]??
1765 Buijtesluis Julij Johannes Corn. Hameteman en Kaatje van der Sluijs hebbe hun 3 huwelijks voorstellingen gehad
De heer nae ecclesiae J. Zoutmaat, v. d. m. ibid.

[16-06-1765]
Deese persoonen hebben hun eerste huwelijks voorstelling, tweede huwelijkse voorstellinge, derde huwelijks voorstellinge: Johannes Cornelisze Hameteman, wedr. van Maartie Abramsze Roon, geboore te Goedere en woonende in de polder Roxenisse, met Kaatie van der Sluijs, jonge dogter, geboore en wonende te Numansdorp
De eerste proclamatie affgekondigt den 16 Junij 1765
De tweede proclamatie affgekondigt den 23 Junij 1765
De derde huwelijks proclamatie affgekondigt den 30 Junij 1765
Door mij geregtsboode van Roxenisse,
Hendk. Schoemaker
Den 25e Novb. 1811 kopij van deeze gegeven aan Jacob Hameeteman, wonende te Sommelsdijk, op zegel van 4 sts.
J. Meijer, provis. Maire

[01-07-1765]
Op den eersten Julij 1765 is door schout en scheepenen van Rocxenisse de persoonen van de andere seijde gemeldt in den huwelijken staat bevestigt

[13-06-1765]
Numansdorp of Buijtesluijs Jun. 13 1765
Na blijk van bijde s lands recht voldaan te hebben zijn ondertrouwt Johannes Cornelisz Hameteman, wedr. van Maartje Abramsd Rhoon, gebore te Goeree en wonende te Rossenisse, met Kaatje van der Sluijs, j. d., hier gebore en wonende, dieshalve werden de E. E. broederen opzieneren te Rossenisse verzogt om nevens ons de huwelijkse voorstellingen te doen en van de uijtslag des verzogt zijnde kennis te geven, zo verzoekt en getuijgt uijt naam der kerkeraad
Jacobus Zoutmaat, pred. Alhier

Huwelijks proclamatien van Jan Hoekman en Susanna Frederikse Moor

[23-09-1784]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Van der Schilt
Den 23e September 1784 zijn bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Hoekman, gebooren onder Dirksland en wonende in Roxenisse, met Susanna Frederikse Moor, j. d., gebooren en wonende onder Dirksland, om na het eindigen der drie gebooden in den echten staet bevestigt te worden, actum datum uts.
J. Deugt, secr., Adrieanis Munters, Leendert Mamperts
De eerste proclamaie gedaen den 26e September 1784.
De tweede den 3e October en de derde den 10e dito daeraenvolgende bij mij gerechtsbode van Roxenisse
G. Diepenhorst??

[23-09-1784]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Van der Schilt
Heeden den 23e September 1784 doed Jan Hoekman, gebooren onder Dirksland en wonende in Roxenisse aengeving om te trouwen met Susanna Frederikse Moor, gebooren en wonende onder Dirksland, en verklaerde voor zich te gehooren in de 4e classis; welk recht ter somme van drie gulden bij mij ondergeteekende secretaris van Roxenisse is ontvangen
J. Deugt, secr.

[21-09-1784]
Voor den armen
Susanna Moor, j. d., woonende onder Dirksland, zullende trouwen met Jan Hoekman, woonende onder Roxenisse, heeft ingevolge van de ordonnantie van het middel op het trouwen ge??maneert, ter secretarie van Dirksland verklaart, dat weegens onvermoogen van haer onder geen van de classen in de voorsz. ordonnantie nader ge??xpresseert, is behoorende; tot bewijs ???t welke gegeeven is deeze acte. Actum Dirksland den 21 September 1784
C. v. d. Valk

[11-10-1784]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Van der Schilt
Jan Hoekman, geboren onder Dirksland en woonende in Roxenisse, en Susanna Frederikz Moor, j. d., geboren en wonende onder deeze jurisdictie, hebben alhier de drie gewoone zondags huwelijks proclamatien onverhindert gehad en kunnen voor zoo veel ons aengaet in den huwelijken staet werden bevestigt.
Actum Dirksland den 11e October 1784
Ter ordonnantie van schout en schepenen van Dirksland
C. v. d. Valk
Solvit voor deeze (en)proclamatien f 2 : 14 - datum uts.
C. v. d. Valk

[06-05-1797]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Van der Schilt
Ik ondergesz. secretaris van Stellendam verklaare bij deezen, dat heeden alhier wettig in ondertrouw zijn opgenomen Arij Kievit, weduwnaar van Elisabeth van Es, gebooren te Goedereede, met Maria den Hollander, j. d., gebooren onder Melissant en beide woonende alhier, en vermits de bruid laatst gewoond heeft in Roxenisse, zoo werd den secretaris aldaar verzogt de drie ordinaire huwelijks proclamatien te laaten gaan en des gerequireerd mij van den afloop der zelve kennis te geeven.
Actum Stellendam den 6 Meij 1797
C. Goekoop
Het eerste voorstel gedaen den 7e Meij 1797.
Het tweede den 14e dito, en het derde den 21e dito
Bij mij gerechtsbode van Roxenisse
J. G. Erman

[03-11-1796]
L. S.
Pieter Pille, j. m., gebooren te Nieuw Hellevoet en woonende in Roxenisse, en Pieternella Hartensveld, j. d., gebooren en woonende te Sommelsdijk, zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen; van wegens den bruijdegom behooren de drie huwelijkze voorstellingen ook te Herkingen geschieden, waar van, des verzogt, ons zal behooren kennis gegeeven te worden
Sommelsdijk 3 November 1796
Q. T.
M. H. Callenfels, v. d. m.

[05-11-1796]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Van der Schilt
Dit zeegel behoord tot de annexe acte van ondertrouwe van Pieter Pille en Pieternella Hartingsveld, omgeslagen 5e November 1796.
Bij mij secretaris van Herkingen
J. Deugt
Het eerste gebod gepubliceert en geaffigeert den 6e Novemb. 1796
Het 2e gebod den 13e dito
En het 3e den 20 dito
Bij mij gerechtsbode
J. G. Erman??

[11-11-1797]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Van der Schilt
Heeden den 11e November 1797 zijn voor ons maire amptbr. en municipaliteitsleeden van Melissant in wettigen ondertrouw opgenomen Job Servaasse Verbiest, j. m., wonende in Roxenisse, en Cornelia van der Spaan, j. d., wonende onder de jurisdictie van Melissant, werdende den secretaris van Roxenisse versogt omme aldaar de drie gewoone proclamatien te doen afkondigen, en na het eindigen der selve des gerequireerd den ondergeteekende secretaris amptbr. van Melissant voorn. de vereischte certificaten te doen geworden.
Melissant den 11e Novb. 1797.
Leend. Soldaat
Het 1e gebod gepubl. den 12e Novb. 1797
---------------------------------- 19e?? -----------------
---------------------------------- 26e?? ------------------
Bij mij gerechtsbode??
J. G. Erman

[26-07-1798]
Heeden den 26 Julij 1798 zijn voor schout amptbewaarder en scheepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Arij Hartingsveld, j. m., geboren te Sommelsdijk en wonende in Roxenisse, en Paulijntje van Broeckhoven, j. d., geboren te Herkingen en wonende onder Dirksland, en werd mitsdien den secretaris van Roxenisse versogt de gewone huwelijks proclamatien wegens den bruijdegom te doen afkondigen en na het eindigen van dien daar van verslag te doen
C. v. d. Valk
Het 1e gebod gepubliceert den 29 Julij 1798
-----2e -------------------------------- 5 Augustus 1798
-----3e ------------------------------- 12 -----
Bij mij bode van Roxenisse
J. G. Erman??

[20-02-1800]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Van der Schilt
Heden den 20en Februarij 1800 zijn voor ons schout en schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenoomen Norbartus van der Velde, j. m., geboren te Dirksland en woonende onder dezelve jurisdictie, en Adriaentje Cornelisse Vogel, j. d., gebooren te Sommelsdijk en woonende alhier, om na het eindigen der gewoone proclamatien in den huwelijken staet bevestigd te worden. -
Ter ordonnantie van opgemelde schout en schepenen. -
Als secretaris. -
P. Deugt
Het 1e gebod gepubliceert den 23 Febr. 1800
-----2e -------------------------------- 2 Maert -------
-----3e -------------------------------?? 9 ----------------
Bij mij gerechtsbode??
T. Krijger

[11-03-1800]
Dat Norbartus van der Velde, j. m., en Arijaantje Cornelisse de Vogel, j. d., hunne drie huwelijksproclamatien alhier onverhinderd gehad hebben getuige ik ondergeteekende als secretaris van Dirksland
Actum den 11e Maart 1800
C. v. d. Valk

[28-10-1800]????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Van der Schilt
Heden den 28e October 1800 zijn bij schout en schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik van Biert, j. m., geboren te Sommelsdijk en wonende in Roxenisse, en Susanna Moor, weduwe van Jan Hoekman, woonende mede aldaer, omme naer het eindigen der drie sondaegsche geboden in den huwelijken staet bevestigt te worden. -
In kennisse van mij
J. Meijer, secrets.
Het 1e gebod gepub. den 30e Octbr. 1800
-----2e --------------------------6e Novb. ---------??
-----3e --------------------------13e ----------------
Bij mij bode??
T. Krijger

[05-04-1804]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Van der Schilt
Heden den 5e April 1804 zijn bij schout en schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Meulenaer, j. m., geboren en woonende te Stad aan ???t Haringvliet, en Maria van Baalen, j. d., geboren onder Dirksland en woonende alhier, omme na het eindigen der drie gewone huwelijks proclamatien in den huwelijken staet bevestigt te worden. -
Imand iets ten lasten van bovengemelde perzonen hebbende waaromme dat hun voorgenomen huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, gelieven zich tijdig te adresseeren, daer, en so het behoort.-
Actum datum utsupra
J. Meijer, secrets.?? ?? ????

[05-04-1804]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Van der Schilt
Heden den 19en April 1804 zijn bij schout en schepenen van Roxenisse in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Leendertse Berreman, j. m., geboren te Nieuwerkerk in Duiveland en wonende onder Stellendam, en Neeltje Hollander, j. d., geboren te Sommelsdijk en woonende in Roxenisse, omme na het eindigen van dien in den huwelijken staet bevestigt te worden. -
Imand iets ten lasten van bovengemelde perzoonen hebbende, waaromme dit hun voorgenoome huwelijk niet behoorde te worden voltrokken, gelieven zich tijdig te adresseeren, daer en so het behoort, op poene van een eeuwig stilzwijgen. -
Actum datum utsupra. -
In kennisse van mij
J. Meijer, secrets.

[07-03-1805]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Van der Schilt
Heden den 7e Maart 1805 zijn bij schout en schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen Antonij Verbeek, weduwnaar van Maria Trommels, geb. te Boukel onder de jurisdictie van ???s Hertogenbosch en wonende onder deze jurisdictie, en Dirkje van Buurt, j. d., geb. op de Buitensluis en tans mede onder deze jurisdictie woonagtig, dog binnen ???t jaar gewoond hebbende binnen de jurisdictien van Roxenisse en Stellendam.
Zo werd den secretaris van Roxenisse verzogt de gewone huwelijks proclamatien wegens de bruid aldaar te doen afkondigen, en na het eindigen van dien bij acte daar van verslag te doen.
Actum Dirksland datum utsupra
Bij absentie van den secretaris als schepen. -
J. v. Rossum
Het 1e gebod den 10 Maert 1805
----- 2e -------------- 17 ----------------
----- 3e -------------- 24 ----------------

[31-01-1806]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Van der Schilt
Ik ondergetekende Gerrit Danser, j. m., geboren te Middelharnis en woonende in Roxenisse, en ik mede ondergetekende Lena Kunders Veweij, j. d., geboren te Dirksland en mede wonende aldaer, verklaaren voornemens te zijn om ons voor het gemeentebestuur van Roxenisse voornoemt in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der drie gewoone huwelijks proclamatien ons huwelijk te voltrekken, waer van door deze aengeving doe. -
Actum den 31e Januarij 1806.
Dit merk X is bij Gerrit Danser zelfs gestelt.
Dit merk X is door Lena Kunders Verweij zelfs gestelt
Mij present
J. Meijer, secrets.

[13-12-1806]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vogelsang
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Spaen
Heeden den 13e December 1806 zijn voor schout en scheepenen van Melissant in wettigen ondertrouw opgenoomen Adriaan Otto, j. m., gebooren te Halteren en laast gewoond hebbende te Roxenisse en thans woonachtig te Melissant, en Jannetje Corstanje, laast wede. van Jan Koppelman, woonende te Melissant.
Zo werd den secretaris van Roxenisse verzogt de gewoone huwelijks proclamatien voor dezelve te doen afkondigen en na afloop daar van bij acte verslag te doen. -
Actum Melissant den 13e December 1806. -
C. Ripping Gz, secretaris
Het 1e gebod gegeven den 14 Dec. 1806
----- 2e -------------------------- 21Dec. 1806
----- 3e -------------------------- 24 Dec. 1806
Bij mij bode van Roxenisse
T. Krijger

[02-01-1807]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Meijers
Extract uit het trouw-register van Sommelsdijk.-
Op heeden den 2e Januarij 1807 zijn voor ons ondergeteekende bailliuw-amptbewaarder en scheepenen van Sommelsdijk in wettigen ondertrouw opgenomen Herman van Treuren, j. m., geboren te Noorden in Friesland en woonende alhier, met Aaltje Pietersdr. van der Vliet, j. d., geb. te Roxenisse, laatst gewoond hebbende te Roxenisse en thans meede alhier woonachtigh, omme na het eijndigen der drie huwelijks proclamatien, zoo alhier als weegens de bruijd te Roxenisse, hun in den huwelijken staat te laaten bevestigen.??
En ten oirconde geteekent, datum ut supra / was geteekent: / S. Belet, Simon Kattestaart, A. J. Papet / onderstond: / Mij present secrets / : was geteekent: / P. Alderkerk.-
Accordeert met voorn. trouw-register voor zoo veel het ge??xtraheerde aangaat. -????
P. Alderkerk, secrets.
Het 1e gebod gegeven den 4 Jan. 1807
----- 2e -------------------------- 11 do. 1807
----- 3e -------------------------- 18 do. 1807
Bij mij bode van Roxenisse
T. Krijger

[19-05-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Veerman
Ik ondergetekende Gabriel Bosschieter, j. m., geboren en woonende te Dirksland, en ik meede ondergetekende Neeltje de Bonte, weduwe van Leendert Koman, woonende in Roxenisse, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Roxenisse voornoemt in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar van mits deeze ter secretarije van Roxenisse aangeving doen. -
Den 19e van Bloeimaand 1809.
G. Bosschieter
N. de Bonte

[05-06-1809]
De Xe verhoging in dit zegel begreepen.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vogelsang
Dat van Gabriel Bosschieter, j. m., geboren en wonende te Dirksland, en Neeltje de Bonte, weduwe van Leendt. Koman, wonende in Roxenisse, de drie gewone huwelijks proclamatien onverhindert gegaan zijn, certificeere ik ondergeteekende secretaris van Dirksland. -
Den 5en van Zomermaand 1809.-
D. v. Weel

[22-06-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Veerman
Ik ondergetekende Hendrik Mulder, meerderjaarig j. m., gebooren te Nieuwe Tonge en woonende in Oud Kraijer, en ik meede ondergetekende Lijntje van der Mast, minderjarige jonge dogter, na bekoome consent van mijn voogden, geboren onder Herkingen en wonende in Roxenisse, zijn voorneemens ons voor schout en schepenen van Roxenisse in ondertrouw te doen opneemen, en na het eindigen der drie zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar meede mits deeze aangeving doen -
Deeze getekend den 22e van Zomermaand 1809. -
Dit merk + is bij Hendrik Mulder zelve gestelt.-
Lientje van der Mast
Mij present
J. Meijer, secr.

[22-06-1809]
Heden den 22e van Zomermaand 1809 zijn bij schout en schepenen van Roxenisse in ondertrouw opgenomen Hendrik Mulder, j. m., geboren te Nieuwe Tonge en woonende in Oud Kraijer Polder, en Lijntje van der Mast, j. d., gebooren onder Herkingen en woonende in Roxenisse, omme na het eindigen der drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd
Imand iets tot lasten van gemelde perzoonen hebbende, waaromme hun huwelijk niet zoude kunnen worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoord.
Roxenisse datum als boven -
J. Meijer, secrets.
Het 1e gebod den 25e van Zomermd. 1809
----- 2e ----------------2e ----- Hooijmaand-----??
----- 3e ----------------9e ---------------------------
Bij mij bode??
T. Krijger??

[10-07-1809]
Het annexe suppletoir zeegel van 2 sts. omgeslagen bij mij den 10 van Hooijmaand 1809
C. Ripping Gz, secrets.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vogelsang
Dat Hendrik Mulder, j. m., en Lijntje van der Mast, j. d., hunne drie huwelijks proclamatien onverhinderd gehad hebben, attesteere ik ondergetekende secretaris van Onwaard, Oud Kraijer, Nieuw Kraijer en Craeijenisse
Heeden den 10e van Hooijmaand 1809
C. Ripping Gz

[10-07-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vogelsang
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Spaan
Suppletoir zeegel ingevolge decreet van Zijne Majesteijt den Koning in dato den 17 van Grasmaand 1809 no. 1 dienende tot inleggende attestatie van het onverhinderd gaan der gebooden van Hendrik Mulder en Lijntje van der Mast -
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Melissant den 10 van Hooijmaand 1809
C. Ripping Gz

[02-10-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vogelsang
Omslag-zegel, afgegeven den 2 van Wijnmaand 1809 door mij collecteur van het middel op het klein-zegel te Dirksland
Dit zegel dient tot de annexe attestatie van ???t onverhindert gaan der gebooden van Jan Peerstal en Sijtje van Dijke
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Dirksland
Den 2 van Wijnmaand 1809
D. v. Weel, secrets.

[02-10-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Vogelsang
Dat de drie huwelijks proclamatien van Jan Perestal, j. m., en Sijtje van Dijke, j. d., onverhindert gegaan zijn, certificeert den ondergeteekende secretaris van Dirksland
Dirksland den 2e van Wijnmaand 1809
D. v. Weel, secrets.????

[14-09-1809]
Het an(n)exe suppletoir zegel van eene huwel. omgeslagen bij mij den 14e van Herfstmaand 1809. -
J. Meijer, secr.
Ik ondergetekende Jan Peerestal, meerderjarig jonkman, gebooren te Stavenisse in den lande van Tholen en woonende onder Dirksland, en ik meede ondergeteekende Sijntje van Dijke, meerderjarige jonge dogter, gebooren te Almkerk en woonende in Roxenisse, zijn voorneemens ons voor schout en scheepenen van Roxenisse in ondertrouw te doen opneemen, en naar het onverhindert gaan van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien ons in den huwelijken staat te doen bevestigen, waar van mits dezen aangeving doen -
Getekend te Roxenisse den 14e van Herfstmaand 1809 -
Dit merk X is bij Jan Peerestal gesteld.
Dit merk + is bij Sijntje van Dijke gesteld.
Mij present
J. Meijer, secr.

[14-09-1809]
Suppletoir-zegel, ingevolge decreet van Zijne Majesteit den Koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, no. 1, dienende tot de inleggende huwelijks aangifte van Jan Peerestal, meerderjaarig j. m., en?? Sijntje van Dijke, meerderjaarige jonge dogter. -
Omgeslagen bij mij ondergeteekende te Roxenisse. -
Den 14e van Herfstmd. 1809
J. Meijer, secr.

[14-09-1809]
Heden den 14e van Herfstmaand 1809 zijn bij schout en schepenen van Roxenisse in ondertrouw opgenoomen Jan Peerestal, j. m., gebooren te Stavenisse in den lande van Tholen en woonende onder Dirksland, en Sijtje van Dijke, j. d., gebooren te Almkerk en woonende in Roxenisse voornoemt. -
Omme na het eindigen van de drie aaneenvolgende zondaagsche huwelijks proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigd. Imand iets tot lasten van voorgemelde perzoonen hebbende, zodanig dat hun voorgenoome huwelijk niet konde worden voltrokken, gelieve zich te addresseeren daar en zo het behoort. -
Roxenisse datum als boven. -
J. Meijer
Het 1e gebod den 17e v. Herfstmd. 9
----- 2e ----------------24e ------------------??
----- 3e ----------------1e v. Wijnmd. 9
Bij mij bode. -??
T. Krijger