Goedereede - Verzoeken om ondertrouw 20 oktober 1690 - 10 februari 1691

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Goedereede
Inv. No. 11.

[20-10-1690]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Slingerland
Huijden den 20 Octob. 1690 sijn voor mij secretaris der stede Goedereede gecompareert Joannis Elias van Wijtvliet, jongman van Sommelsdijk en aldaer woonende, bruijdegom ter eenre, met Arjaentje Arens van Looe, jonge dochter van Goedereede en alhier woonende, bruijt ter andere zijde, dewelcke verklaerden met den anderen overeengekomen te sijn om te treden in den huwelijken staet, begeerende dat haere proclamatien soude werden gegeven ende solemniteiten om met de bevestinge voort te gaen, te geschieden actum uts.
Johannis Eliasz van Wijtvliet, Arijaentie Arens van Loo

[09-11-1690]
Vier stuij. D. v. Aflaken 1690 -
Wij bailluw en schepenen van den dorpe en heerlijckheijt Sommelsdijck (gelegen onder Zeelt.), certificeren, attesteren en verklaren bij desen, voor de oprechte waarht., dat (op het aanschrijvens en versouck in dato 20en Octb. laastleden van den secrts. der stede Goeree etc.) Joh. Eliasz van Wijtvliet, jongman, geboortig en wonende alhier, met Arijaantie Arens van Loo, jonge dr., geboortig en wonende aldaar, naar wettel. gedane ondertrouw (binnen verm. stede, volgens dito aanschrijvens gedaan) hebben gehat ofte is gedaan drie sondagse huijwelijcks geboden, publijckel. alhier van den dorps raathuijse geproclameert, en dat ook de selve, sonder eenige de minste turbatie, letsellen ofte hinder, hebben gehat haren behoorlijcken voortgang, en alsoo men schuldig is, de waarheijt getuijgenisse te geven, (te meer) daar toe versogt sijnde, hebben wij desen niet cunnen ofte willen weijgeren, maar gaarne geaccordeert, om te dienen, daar, en soo behoort, en in waarhts. oirconden, hebben wij desen, door onsen secrts. laten teijckenen, binnen Sommelsd. verm., op den 9en Novb. 1690. -??
Ter ordtie. van de selve
Ar. Kruijslander 1690. -??

[10-02-1691]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Slingerland?? ????
Is gecompareert voor mij, David de Zutter, secretaris der stede Goedereede, Aren Flipse van Wage, meerderjarig jongman, als bruijdegom ter eenre, met Neeltje Lodders, jonge dogter (geassisteert met haer vader Teunis Lodder) als bruijd ter andere zijde, beijde geboren en woonagtig binnen dezer stede, dewelcke verklaerde genegen te zijn met den anderen te treden in den H. houwelijken staet, versogten derhalve aen mij secretaris dat hare drie sondaegse proclamatien souden werden gegeven, ten eijnde sij verm., na dat?? de selve proclamatien onverhindert gegaen waren, souden met behoorelijke solemniteijten bevestigt werden in den selven houwelijken staet, actum desen 10 Feb. 1691.
Aren Philipse van Wage, Neeltje Loodders, Teunis Lodder