Nieuwe Tonge 1599-1629 boek 2

Het handschrift in dit boek is???hier en daar??? slecht te lezen, vandaar dat er in

deze transcriptie nog veel foutenstaan. Wie het ???leuk??? vindt om het een en ander

na te lopen, en daarbij fouten ofonduidelijkheden ontdekt, kan deze aan mij

doorgeven: cm.koene@ziggo.nl

??

Nieuwe Tonge 1599-1629 boek 2

Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Tonge-Nieuwe

2

??

Anno 1620

??

Dit sijn de naemen derlitmaeten van de gereformeerde kercke in de Nieuwe Tonge

??

2 Jeremias Hennecart, predicant,met sijn huisvrou

4 Leendert Stevense, ouderlinck,met sijn huisvrou

6 Jacob Rombutse, ouderlijnck,met sijn huisvrou

8 Mechiel Jansen, ouderlinck,met sijn huisvrou

10 Cornelis Marinse, diaken,met sijn huisvrou

12 Frans Engelse, diaken, metsijn huisvrou

13 Cornelis Ottense, diaken

14 Gillis Lijevense

17 Cornelis de Pau met sijnwijf, met sijn meijt

19 Hendrick Janse Gulckenaermet sijn vrou

21 Pieter de Gulckenaer en Jande Gulckenaer

23 Pieter CorneliseSchoemaecker met sijn vrou

25 Hans Gabrielse met sijnhuisvrou

27 Jacob Willemse met sijn wijf

29 Cornelis de Lapper met sijnwijf

31 Claes Cornelisse met sijnwijf

33 Pieter van Laere met sijnwijf

35 Isaack Maertense met sijnwijf

38 Dirc Maes met sijn vrou enknecht op Aerijs Joppese

39 Steven Janse

41 Jan Stevense met sijn wijf

43 Abraham Gillisse met sijnwijf

45 Aert Faeije met sijn wijf

46 Jacop Willemse

47 Abraham Maertens

49 Aerijaen den Backer met sijnwijf

51 Stoffel Teunisse met sijnwijf

53 Cornelis Aertse Kip met sijnwijf

55 Claes Diricx met sijn wijf

56 Aerij Geritse Verdonck

57 de meijt tot Maerij in denBoogaert

59 Aerentge Quacx met Hilletge

60 Maeij Jans

62 Paulus de Naeijer met sijnwijf

63 Willemtge Andries

64 Cloet met sijn wijf

66 Pieter Teunisse, schepen

67 Paulus Pieterse

69 Bastiaen Paulusse met sijnwijf

71 Sara Rombouts en Paulina Rombouts

73 oude Metgen Thijs enGeertgen Bouwe

75 Goederede met sijn moeder

76 Jacop Mechielse

77 Neeltgen Lauwens

??

Den 12en october was gedoopthet kint van Ariaen Iacops, geseijt Schoonen

Den 7 Desember was gedoopt hetkint van Cleijnen Jacop, daer getugen van waeren Dierick Jansz ende AerrenJansz

Ten selven dagege was oocgedoopt het kint van Marinis Joosz, daer getuijghen van waeren Swartten Janende Lambrecht Eenmuttse

Den 21 Disember was gedoopt hetkint van Joos Tuenens, ende was genaemt Luentge

Den 26 Disember was gedoopt hetkint van Sander Cornelisz, genaemt Cornelis, getuijgen Job Cornelisz, Cornelis Andrieszende Crintken Cerijns

Januari 1598

Den 12 Januari was gedoopt hetkint van Jan Francke, genaemt Errenten, getuijghen Arien Jansz ende JannekenWouters

Den 22 Februuari was gedoopthet kint van Jan Jansz Timmerman, genaemt Adrijaen,?? getugen Jacop de Buijsere, Matte Poppe ende AechtePieters dr

Ten selven daghe was oocgedoopt tkint van Albrecht Jansz, ende was genaemt Willemke

Den 1en Maerte was gedoopttkint van Tanneke de Naeijster, ende was genaemt Corn., getuijgen Pieter Hotteende Dierick Jans

Den 8 was gedoopt tkint vanClaes Lucas

Den 19 April was gedoopt hetkint van Joos Tuenens, dwelck hem baerde Jobke Dijngemans, sijn getraude vrauwe

Den 26 April was gedoopt hetkint van Jacop Cornelis, ende was ghenaemt Cornelis

Den 3 Meije was gedoopt hetkint van Pauwels Piersens

Den 24 Meije was gedoopt hetkint van Rombaut de Buijsere, genaemt Paulijnne, getuijghen Franschoois deMunck ende Neelke Schoon Leuens

Ten selven dage ooc het kintvan Cornelis Adrijaens & genaemt Adrijaen, getuijghen Wouter de Wever, JanMich. ende IJda Lenaers

Den 30 Augusti was gedoopt hetkint van Jan Commers

Ten selven dage ooc het kintvan Jacop Willems, genaemt Aechte

Ende ooc het kint van Neelkende Naeijster

Den 15 October ??98 was gedoopt het kint van Cornelis Arens Kip,genaemt Maeijke, getuijgen Cornelis Welgemoet, Cornelis Stevens ende Janneke,Pieter Hotten vrouwe

Den 25 october was gedoopt hetkint van Jan Michielsen, geseijt de Naeijer, genaemt Stijnten, getuijgenSussanneken Rombouts dr ende?? DijngneHeijnne, ende Lijsbeth Sanders

Ten selven dage ooc Jacops Michielskint

Den 1en November 1598 wasgedoopt Wouters Gillis kint, genaemt Wouter, getuijgen Pieter Hotten endeMadaleene Wagemakers

Den 15 November was gedooptDoen Commers kint, genoemt Maeijken, getuijghen Jacop Hermans, Jansz Welle endeWillemke Schoudt met Maeijken Michiels

Den 6 Disember ??98 was gedoopt het kint van Hillebrant Danijs,ende was ghenaemt Crijnke

Den 16 Disember ??98 was gedoopt het kint van Lisbeth Rombouts nichtedie haeren man ontloopen was

Den 27 Disember anno 1598 wasgedoopt het kint van Geerraert Classen, genoemt Johannis, Sweer Creinsz endeWillemke Adrijaens dochter waeren getuijgen

Den 10 Januari 1599 was gedoopthet kint van Habraham den Schoemaker, ende was genaemt Sara, ghetuijgen Jacopde Gareelmaker ende de huijsvr van Hans de Schoemaker

Den 17 Januari was gedoopt hetkint van Jeroon Mertens, ende was genaemt Clijnte, getuijgen Jansz Temmerman,Engel Marinis, Clijnte Jans ende Aechte Piers ofte Meulenaers ??

Den 25 Januari 1599 was gedoopthet kint van Dierick Jansz, ende was genaemt Joannis, getuijgen Jan Jansz Temmermanende Aechte, Pieter Muelennaers dochter

Januari 1599 ten selven dageooc het kint van Jan Temmerman, getuijgen Adrijaen de Buisere ende HanskenSchoon Leuens, Janneken Rombauts maerte

Den 14 Februuari ??99 was gedoopt het kint van Jan Bauwens, endewas genaemt Hesster

Den 21 Februari was gedoopt hetkint van Antoon Vrient, ende was genaemt Adriaen, getuijgen Joos van der Weijde,Lenaert Mierop, Cornelis de Pau, Wouter Bijttebier, Adriaente Franschoisdochter ende Mierops maerte

Ten selven dage was ooc gedoopthet kint van Cornelis Welgemoet, ende was genaemt Cornelis, getuijgen CrijnteKips sonder meer

Den 14 Marte gedoopt het kintvan Willem van Leijen, ende was genaemt Cornelis, getuijgen Aert Adrijaense Kip,Jan Jansz Welle, Willem Cornelis de Braber, Antuenis Cornelisz ende MaeijkenWillems

Den 21en Maerte was gedoopt hetkint van Gillis Lievens, genaemt Joos

Den 4 April ??99 was gedoopt het kint van Niclaes Lucas,genaemt -

Item het kint van NiclaesCornelis, ende was genaemt Heindrick

Item het kint van Willem Beerrens,ende was genaemt Willem, getugen Sander Cornelisz, Dierick Jansz ende Janneke,Maeijkens Rombauts nichte ??????

Den 18 April 1599 was gedoopthet kint van Marinis Tuenens, genaemt Arenten, daer Willem de Braber getuijgevan was

Den 9 Meije anno 1599 wasgedoopt het kint van Adriaen Rijns, ende was genaemt Niclaes, daer DorrekeClaes meter van was sonder meer

Den 16 Meije was gedoopt hetkint van Cornelis Jansens, dat hem baerde Maeijken Heijrriexs

Ten selven dage het kint vanGabriel op Pieter Hottens ste, ende was genaemt Hotto

Den 6 Junius was gedoopt hetkint van Lieven Cornelisz Muelennaer, dat hem baerde Janneken, sijn getraudevrauwe, ende was genaemt Bleijsinne, getuijghen Marinis Piersens ende LijnneDriedijckx

Item het kint van Lenaert Jansz

Den 13 Juni was gedoopt hetkint van Niclaes Diericx, ende was genaemt Sua

Den 20 Junius anno 1599 wasgedoopt het kint van Pieter Pauwels, ende was genaemt Magrieten, daer getuijghenvan waeren Lenaert Piersz ende Jan Heijndrickxz

Ten selven dage was ooc gedooptPieter Andries Cornelisz, naer dat hij sijn gelove opentlick in de kerckebeleden hadde

Den 11 Julius ??99 was gedoopt het kint van CornelisDijngemansz, ende was genaemt Neelke, getuijgen Marinis Piersz, Cornelis ?enssoon ende Janneke, Jan de Brabers wijf

Den 18 Julius was gedoopt hetkint van Steven Jansz, ende was genaemt Geertruit, daer Jan Heindricxz petervan was, ende Anna Pieters ende Maeijken Heindricx dochter?? meters

Den 15 Augusti ??anno 1599 was gedoopt het kint van EngelMatthijsz, ende was genoomt Matthijs, daer meter van was Maeijken Gabreijls

Den 12 September 99 was gedoopthet kint van Jacop de Buijsere, ende was genaemt Maria, getuijgen Jacop Gilliszende Maeijken Rombauts

Den 19 September 99 was gedoopthet kint van Antuenis Jacopsz Temmerman, ende was genaemt Arenten, getuijgenMaeijken Pieters, Hennissenen Schaeps

Den 26 September 1599 wasgedoopt het kint van Cornelis Theussen, ende was genoemt Neelken getughen JacopRombauts ende Marinus Piersz, Janneken, Jan de Brabers wijf, ende Adriaentenvan Kempen

Den 3 October ??99 was gedoopt het kint van Ariaen Jansz,genaemt Arenten, present?? Aren, de vadervant kint, ende Mijne Stoofsmans

Den 17 October ??99 waeren gedoopt dese naer volgende kinderen,eerst het kint van Laureijs op Koddens ste, ende was genaemt Jacop, getuijgenAechte, Wilm Arens dr, met IJtgen, schipper Lenaers dr

Ende het kint van Adam deRuijsschere, ende was genaemt Janneke, getuijgen Aren ??Heijne met Crintgen Eewens

Ende het kint van Jan deVlamijnck, ende was genaemt Helsken, getuijge Teuntge Jans

Den 7 November was gedoopt hetkint van Marinus Joosen

Ten selven dag was ooc gedoopthet kint van Arenten Melsen, ende was genaemt Sijbrant

Den 28 November anno 1599 wasgedoopt het kint van Heijn Gau, genaemt Petrus, daer peter van was CornelisRoelsen

Januari 1600

Den eersten Januari anno 1600was gedoopt het kint van Cleijnnen Jacop, dat hem baerde Pierinna, sijngetraude vrauwe, ende was genaemt Joannis, getuijghen Ariaen Jansz ende AechtePiers

Ten selven daghe was oocgedoopt het kint van Willem Gillis, dat hem baerde Leenten, sijn getraudevrauwe, ende was genaemt Tuenten, getugen Trijnne, Piers Cornelis dr ende degeheele gemeente

Den 9 Januari anno 1600 wasgedoopt het kint van Cornelis Adrianusz, ende was genoemt Maeijken, getuijghenPier Paulusz ende Maeijken van Sorgen

Den 16 Januari anno 1600 hetkint van Wilent Engel Stoffelsz, ende was genaemt Engelinne

Ten selven daghe was oocgedoopt het kint van Jan Lenaers, dwelck hem baerde Durfke, sijn getraudehuijsvrauwe, ende was genaemt Clasijnne

Ten selven dage was ooc gedoopthet kint van Marten Laureijs, ende was genaemt Laureijs, de vrouwe van HubertJansz Hoocxhuek ende de Maerte van Hendrick Schoemaker waeren getuijgen

Den 6 Februari anno 1600 wasgedoopt het kint van Niclaes Cornelisz, ende was genaemt Lijnte, den JongenCloppere ende Geerte Antuenis dochter

Den 20 Februari anno 1600 wasgedoopt het kint van Jacop Jansz, dat hem baerde Achte, sijn getraude vrouw,genaemt Pieterke, getuijgen Ariaen Arens Kipsz ende Janneke Meulennaers

Ten selven dage was ooc gedoopttkint van Adriaen de Licht, ende was genoomt Mattheus, getuijgen Willem deBrabere ende Eerenj Teus

Ten selven dage was ooc gedooptGrietens bastart, daer den Jongen Lenaert Antekaes den vader van was, so menseijde, ende was genaemt Lambrecht, daer Lincke Lambrechts Sloecx meter van was

Den 27 Februaria anno 1600 wasgedoopt het kint van Franschois de Muijnck, dat hem baerde Tanneken, sijngetraude vrauwe, ende was genaemt Bertelinne, getuijgen Jacop Gillis, MaeijkenRombouts ende Jan Temmermans wijf

Ten selven dage was ooc gedoopthet kint van Jan Commers, ende was ghenoomt Joel, ende was meter Neelken,Willem Staes dochtere

Den 19 Marti anno 1600 wasgedoopt het kint van Jacop Gillis, ende was genoemt Hester, daer geheel degemeente getuge van was

Item het kint van HillebrantDanijs was doen ooc gedoopt, ende was genaemt Cornelis, getugen noom Joos endeNeelke, Jan Jansz marte

Den 26 Marte was gedoopt LeenkeWittens dochter, aut sijnde wel 20 jaeren, naer datse haere geloove beledenhade, daerse te vooren wel in onderwesen was, sij nam tot getuighen CornelisCornelis Welgemoet ende Durfke Claes dr

Den 26 Mart anno 1600 wasgedoopt het kint van Pieter Cornelisz, ende was ghenoemt Maria, daer Davit deTemmerman ende Hechte Piers met Leunten Vellemans getuijgen van waeren

Den 16 April anno 1600 wasgedoopt het kint van Engel Marinusz, ende was genaemt Catarina, getuijghen JanCommersz ende Neelken, Willems Staes dochter

Den 7 Meije was gedoopt hetkint van Aren Neven

Meije 1600

Den 14 Meije was gedoopt hetkint van Jan Melsz, ende was genaemt Geerraert, getuijgen Cornelis Herriersende Cornelis Cornelisz Wagemaker

Den 28 Meije anno 1600 wasgedoopt het kint van Wouter de Wever, ende was genaemt Elske, getuijgen WillemJoosz ende Bette, huijsvrauwe van Pier Clau

Den 23 Julius 1600 was gedoopthet kint van Lenaert Tuenisse, ende was genoemt ????- ,???? petersMelsen Jans, Marinis Tuenens ende Steven Jansz, meter Jobke Willems

Den 20 Julius was gedoopt hetkint van Abraham Bastiaens, ende was genaemt Crijnte, getuijgen -

Den 6 Augusti 1600 waerengedoopt beijde de kinderen van Antuenis Stelleman, deen out ontrent 2 jaeren, endedander ontrent 6 weken, deen genaemt Cornelis ende dander Tuente, getuijgenCornelis Diericx, Lijsbeth Arens

Den 20 Augusti 1600 was gedoopthet kint van Wijck Wijcx sone, ende was genaemt Maeijke, getuijgen GeerraertClaesz ende Maeijke Willems

Ten selven daghe was oocgedoopt het kint van Lenaert Tuenis, genaemt Maeijke, daer moeder van was PierBovens behoude dochtere

Den 3 September anno 1600 wasgedoopt het kint van Sander Cornelis, ende was genaemt Abraham, daer meter vanwas Heijlken Cornelis, sonder meer

Den 4 October 1600 was gedoopthet kint van Aert Andries

Den 15 October?? was gedoopt het kint van Pauwels Piersens,ende was genaemt Crijncken, getugen Cornelis de Pau ende Erren Bils

Den 18 October 1600 was gedoopthet kint van Pieter Arens Straf, ende was ghenaemt Ariaen, getuijgen LenaertAriaensen en Sweer Crijns

Den 10 Disember anno 1600waeren gedoopt dese naer volgende kinderen,

Eerst het kint van DierickJansz, genaemt Clijnte, daer Anneke Jans meter van was

Item het kint van Ariaen Schoonen

Item het kint van Steven Jansz

Item het kint van de man opnoom Jans stee

Januari 1601

Den 21 Januari anno 1601 wasgedoopt het kint van Engel op de Schuerinck, ende was genaemt Antoni, daermeter van was Jacaminten Lievens

Den 28 Januari anno 1601 wasgedoopt het kint van Geerraert Bertels, getuijghen Marinus Piersen, JacopHerman ende -

Februari 1601

Den 4 Februuarie anno 1601 wasgedoopt het kint van Adrijaen den Brandmeester, ende was genaemt Neelken,getuigen Pieter Jansz, Madaleene Wagenmaker ende Erren Thues

Den 11 Februuari was gedoopthet kint van Erren Tielman, ende was genaemt Gabreel, daer meter van was ClincteMondels

Ten selven dage was ooc gedoopthet kint van Pieter Martens, genaemt Janneken

Ten selven dage het kint vanJan Vranke, ende was genaemt Antuenis

Den 25 Februuari anno 1601 wasgedoopt het kint van Abrecht Jansz, ende was genaemt Susanneke, getuijgenGijsbrecht Floore ende Janneke Marinis dochter

Den 11 Marti anno 1601 wasgedoopt het kint van Luennis Nieulender, ende was genaemt Marinis

Ten selven dage ooc het kintvan Adrijaen, woonende op de Weijl

Den 15 April anno 1601 wasgedootp het kint van Niclaes Cornelisz, ende was genaemt -

Den 3 Meije anno 1601 wasgedoopt het kint van Engel Fierens, ende was genaemt Sussanna, daer getuijgenvan waeren Jacop Jacopsz Wagemaker, Lijsbeth Diericx ende Mijnke, PietersHottens dochter

Den 27 Meije 1601 waerengedoopt beijde dekinderen van Antuenis Antuenisz, die hem baerde Joosken, Jansdochter, beijde van eender dracht

Den 1en Julius 1601 was gedooptde marte van Joochem Jansz, naer datse inde gelove wel onderwesen is geweest

Den 22 Julius was gedoopt tkintvan Jan Lenaers Steil, ende was genaemt Roelant

Item tkint van Pier Pauwels,ende was genaemt Crijnte

Den 28 Julio 1601 was gedoopthet kint van Abraham Bastiaens

Augusti 1601

Den 5 Augusti waeren gedooptbeide Jacop Jansz kinderen, deen genaemt Cornelis ende dandere Joannis,getuijgen Jeroon Martens, Jan Markus ende Cornelis Cornelis Wagenmaker

Den 20 Augusti was gedoopt hetkint van Claes Lucas

Den vijfthienden September 1601was gedoopt het kint van Arren Jansz, dat hem baerde Maeijken, sijn getraudevrauwe

Ten selven dage ooc het kintvan Jan Melsen, dat hem baerde Huike, sijn getraude vrauwe

Den 21 October was gedoopt hetkint van Marinis Tuenis

Ten selven dage ooc het kintvan Ariaenken Schooutens meijse wel er geweest

Den 18 November anno 160 ende 1was gedoopt het kint van Aert Andries, ende was genaemt Janneke, sondergetuijgen dan de gheele gemeente

Den 25 November was gedoopt hetkint van Lenaert Jansz, daer Jacop Willems getuijge van was

Den 2 Disember was gedoopt hetkint van Cornelis Theussen, commende tot Franckens Honenhuijs

Den 16 Disember was gedoopt hetkint van Ariaen de Licht, ende was genaemt Neelke, getuijgen Sweer Crijnsz,Lenaert Jansz Schipper ende Maeijken Stevens wijf

Den 23 Disember was gedoopt hetkint van Davit van Goederede, ende was genaemt Neelken, getuigen Dieric Jansz,Adriaen geseijt den Auden hane, ende Hanna Pieters

Ten selven dage ooc het kintvan Jan Theussen, daer Janneke Marinus meter van was

Den 30 Disember 1601 wasgedoopt t kint ban jacop Herman, genaemt Bertelline, daer peter van wasGeerraert Arens ende Jacop Claessen Smedt, ende Bette Jans meter

Januari is ten einde, comt nuFebruuari 1602

Den 3 Februuari was gedooptWillem, Jan Willems sone in Battenoort, daer getuijgen van waeren Aren Neve,Pieter Otten ende Grietken Corendickers

Ten selven dage ooc gedoopt hetkint gecommen van Areaen Joossen ste, genaemt Lucretie

Den 17 Februuari was gedoopthet kint van Gillis Lievens, genaemt Heindrick, getuijge Maeijke Claes, sondermeer dan de heele gemeente

Ten selven dage was ooc gedoopthet kint van Jan Tuenisz, genaemt Cornelis, getuijgen Adriaen Jacopsz, geseijt jongenSchoonen

Den 5 Marte anno 1602 wasgedoopt het kint van Jacop Cornelisz, dat hem baerde Sijncken, sijn getraudevrauwe, ende was genoomt Joos, getuijgen Jacop Piersen, Maeijken Andries endeMaeijken Willems

Den 17 Marte was gedoopt hetkint van Jan Jansz Temmerman, ende was genaemt Bertelline, getuijgen -

Den 24 Marte was gedoopt hetkint van Andries, daer peter van was Jacop Gillis

Den 14 April 1602 was gedoopthet kint van Lenaert Ariaensz Schipper, daer meter van was Clijnne Geerraerts

Den 21 April 1602 sijn gedooptWillem Gillis kint, ende was genaemt Gillis, getuijgen Jacop Piersen endeElisabeth Haelbrechts dochter

Ooc het kint van Jeroon Mertens,ende was genaemt Tuente, getugen Jan Marinis, Jacop Arrens ende MaeijkenWillems

Den 5 Meije 1602 was gedoopthet kint van Arren Jansz, ende was genaemt Soetken

Den 12 Meije 1602 was gedooptGabreels kint

Den 12 Meije was gedoopt hetkint van Abraham Schoemaker, ende was genaemt ?????, daer zijn suster ende Janneke, schoudtsmaerte, meters van waeren

Den 2 Juni 1602 was gedoopt hetkint van Niclaes, dat hem baerde Janneken Hermans, ende was genaemt Tuentghe,daer meter van was Lijsbeth Heinne

Den 16 Juni 1602 was gedoopthet kint van Claes Diericx aende Armerwicx, ende was genaemt Neelke

Den 14 Julius anno 1602 wasgedoopt het kint van Jacop Rombouts, ende was genoemt Crinten, getuijgenMarinis Piersens, Leene Gerraers, Lijsken Temmermans ende Bette Jans dr

Den 28 Julius anno 1602 wasgedoopt het kint van Doen Commers, ende was genaemt Habraham, getuijghenLaureijs den Hollander ende Mijnken Pieters dr

Den 4 Augusti anno 1602 wasgedoopt tkint van Matthijs Claessen, genaemt Andries, getuijgen Ariaen Janszende Jacop Hermans

Den 8 September 1602 wasgedoopt het kint van Jacop Tueninsz, genoomt Stoffelinne, getuijgen Job Oolens,Jacop Arens ende Cornelis Lenaerts, meters, Lijsken Temmermans ende LijsbethAlbrechts

Ten selven dage het kint vanJan Slijsch, dat hem baerde Nelleke Scheers, ende was genoomt ???, getuijgenClaes de Backere, Willem Joosen ende Willemken Jans

Den 22 September anno 1602 wasgedoopt het kint van Hubrecht Jansz Verhuel, ende was genoemt Michiel

Den 29 Septemb waeren gedoopt,1en het kint van Lenaert Mierop, ende was genaemt Heijman

Ten selven dage ooc het kintvan Wilent Engelbert de Decker, ende was genaemt Engelinne, getuijgen JacopArens, Lijsbeth Jans ende Lijsbeth, Jan Temmermans wijf

Ten selven dage het kint vanCornelis Dijngemans, ende was genaemt Hechte, daer meter van was Neelken WillemsStaes

Den 8 Desember anno 1602 wasgedoopt het kint van Antoennis Antoni sone, dat hem baerde?? Trijnne Buijters, sijn getroude vrouwe, endewas genaemt Heinderke, getuijgen Aren Jansz Ouerboer ende Seren Bittebiers

Den 15 Disemb 1602 was gedoopthet kint van Pieter van Laere, genaemt Cornelis, getuijgen Jan Pooms endeSusanne Timmermans, Arnouts dochter

Den 15 Disember anno 1602 wasgedoopt het kint van Lenaert Tuenensz, genaemt Willemke, getuijgen Hans Boodtsende Lijsbeth Heers, Jan Timmermans wijf

Den 22 Disember anno 1602 wasgedoopt het kint van Dieric Jansz, genoemt Jobke, daer meter van was dehuijsvrouwe van Cornelis Wadde

Den 29 Disember anno 1602 wasgedoopt het kint van Seger Danckaers, genaemt Heijlke, daer getuijgen vanwaeren Lenaert Willemsz ende de huijsvrouwe vande Ewerden Huibertschen

1603 den 12 Januari 1603 wasgedoopt het kint van Pieter Jacopsz, ende was genaemt Maeijken, getuijgen JacopMichielsz ende Marinis Jansz Pronselere

Den 17 Januari 1603 was gedoopthet kint van Lenaert Willems, ende was genaemt Willem, getuijgen Jan HeindricxPik ende Maeijke Willems dr

Den 26 Januari anno 1603 wasgedoopt tkint van Francschois de Munick, dat hem baerde Tanneke Jans, sijngetraude vrouwe, ende storf ter stont naer datse gebaert hadde, tkint wasgenaemt Joannis, getuijgen Aechtte Theus

Den 9 Februari 1603 was gedoopthet kint van Pieter Jacop Bangers, ende was genaemt Jacop, getugen PieterClijnne Pronselaersz ende Arren Ariaens Bittebiers wijf

Den 23 Februari 1603 wasgedoopt tkint van Ariaen Schoonen, ende was genaemt Ariaente, daer meter vanwas Nelleke Scheers sonder meer

Ten selven dage het kint vanWouter de Wever, ende was genaemt ??? , getuijgen Jacop Hermans ende JiteSchippers, Lenaerts wijf

Den 9 Maerte anno 1603 wasgedoopt het kint van Jan Commers, ende was genaemt Commer, daer getuijge vanwas Commer Jans

Den 23 Marte anno 1603 wasgedoopt het kint van Hillebrant Danijs, ende was genaemt Cornelis, getuijgenJoos Tuenens ende Mijnten Roels

Den 30 Marte anno 1603 wasgedoopt het kint van Mr. Joos van der Schelden, dat hem baerde Trijntten, sijngetraude vrauwe, ende was genaemt Jacominten

Ten selven daghe was oocgedoopt een meijsken van Diericxlant, mede brijngende seker schrijfselsbescheet van Joannis Dannay, predicant aldaer

Ten selven dage noch een kintcommende wt Pier Pauwels camerke sonder te weten wie den vader was, degetuijgen waeren Maeijken Willems dochter ende Maeijken Rombauts

Den 13 April anno 1603 wasgedoopt t kindt van Crijn Michielsz, ende was genaemt Michiel, getuijghen JanHeindricx, Cornelis Cornelisz Wagemaker ende sijn suster, commende vanGoederede

Den 20 April was gedoopt tkintvan Maeijke Mercelis, daer vader van was Aren Gheerssen, ende was genaemtGheerraert, getuijgen Jacop Schootter ende Matte Buijters

Den 27 April 1603 was gedoopthet kint van Aren Jansz, genaemt Magrietten

Ten selven dage ooc gedoopt hetkint van Willem Cornelis van Rijnsburgh, daer getuijghe van was Gillis Pieters

Den 11 Meije anno 1603 wasgedoopt het kint van Muelenaer

Den 18 Meije was gedoopt hetkint van Ariaen Brant, ende was genoomt Marten

Den 25 Meije anno 1603 wasgedoopt het kint van Willem van Leijen, Merten genaemt, daer Tanneke deNaeijster getuige van was

Ten selven dage ooc gedoopt hetkint van Claes op Rombouts dijc, genaemt Cornelis

Den 1en Junius 1603 was gedoopthet kint van Aren Jansen Braber

Ten selven dage ooc gedoopt hetkint van Marten Poppe in Battenoort

Den 8 Junius 1603 was gedoopthet kint van Pieter Mertens, ende was genaemt Augustijnus, getuighen PieterHotte ende Arenten Jans dochter

Ten selven daghe ooc een jonghedochter, gecomen met Neelken in tooghe huis, genoomt Susanna, die indenkerckenraet haere geloove beleden hadde

Den 8 Junius ooc gedoopt hetkint van Jacop Gillis, ende was genaemt Joannis, daer getuige van was HachteTheus

Den 22 Junius 1603 was gedoopthet kint van Steven de Lapper

Den 10 Augusti was gedoopt tkintvan Lenaert Stevens, ende was genaemt Aren, getuijge Jan Verwinde

Ten selven dage ooc gedoopt hetkint van Jan Tuenensz, ende was genaemt Cornelis

Den 17 Augusti 1603 was gedoopthet kint van Willem Gillis, ende was genaemt Isebrant

Den 31 Augusti 1603 was gedoopthet kint van Marinnis Joossen, ende was genaemt Willem, getuijgen Gabreil endeGrietken Corendijckers

Den 14 September 1603 wasgedoopt het kint van Arnout Timmerman, ende was genaemt Samuwel of Samuel,getuijgen Mr. Joos van der Schelden ende Luenken Jobs

Den 28 September 1603 wasgedoopt het kint van Pier Pauwels, genaemt Paulinne, getuijgen Job Oolens ende Lijsbet,Jans Temmermans wijf

Den 25 October 1603 was gedoopthet kint van Doen Commersz, ende was genaemt Habraham, getuijghen AriaenGeertssen van der?? Donck ende TrijnckenKips

Den 2 November 1603 was gedoopttkint van Aren Thielman, genaemt Abigael, daer meter van was Maeijken Willems

Ten selven dage ooc gedoopttkint van Gheerraert Bertels, ende was genaemt Jacop, daer meter van wasMaeijken Eeuwaerts

Den 9 November 1603 was gedoopttkint van Jacop Herman, ende was genaemt Barbel, getuijgen Lenaert Stevens endeNeelken Jans, de Naeijers wijf

Den 16 Novemb 1603 was gedoopthet kint van Jan Ariaensz, ende genaemt Joannis

AntuenisLenaerts kint was gedoopt den 30 November, ende was genaemt ???

Den 15Disember 1603 was gedoopt tkint van Pauwels Pr., ende was genaemt Jasper,getuijgen Hubrecht Jansz Verhuele, Jacob Herman

Ten selvendaghe was ooc ghedoopt t kint van Cornelis Heindricx, ende was genaemtAriaenken, getuigen Jan Willems ende Maeijken Willems dr

Den 29Disember 1603 was gedoopt tkint van Stoffel Antuenisz, dat hem baerde HeilkenJans, ende was genaemt ???

Den 11Januari 1604 was gedoopt tkint van Art Andries, ende was genaemt ???, daer petervan was Michiel Jans

Den 18Januari 1604 was gedoopt het kint van Halbrecht Jansz, ende was genaemt Neelken

Ten selvendaghe ooc gedoopt tkint van Jacop Arens, genoomt Jacop, getuijgen Willem Trom

Den 25Januari 1604 was gedoopt tkint van Matthijs Stoffelsz, ende was genaemt Gillis,daer peter van was Dierick Jansz, schout ende Fluera Arens, meter

Ten selvendage ooc tkint van Habraham Bastiaens, ende was Bastiaen

Den 1enFebruari 1604 was gedoopt tkint van Lenaert Willems, ende was genoemt Neelke,getuijgen Lenaert Mierop ende Cornelis Stoffels

Den 8 Februariwas gedoopt het kint van Herrent Heindricx

Ten selvendaghe was ooc gedoopt tkint van Willem Joossens, in Noordernieulant woonende

Den laetstenFebruari 1604 was gedoopt tkint van Lenaert Jansz

Den 7 Marte anno1604 was gedoopt tkint van Antoni Brouwer ??ende was genoemt Grieten

Ten selvendaghe ooc tkint van Brouer Jacops, ende was genaemt Dijnne

Ten selvendage gedoopt tkint van Jacop de Buijsere, ende was genaemt Mattheus

Ten selvendage ooc gedoopt tkint van schipper Lenaert

Den 11 April1604 was gedoopt tkindt van Jacop Cornelis van der Tolen, ende was genoomtCornelis, daer getuijghen van waeren Jacop Herman ende Sijncken Cornelis

Den 11 April1604 was gedoopt tkint van Jacop Willemsz, ende was genaemt Elisabeth, daermeter van was Maeijken Hillebrants sonder meer

Den 6 Junius1604 waeren gedoopt tkint van Jacop Antuenis, ende was genaemt Antuenis,ghetuijghen Abraham Willem Gillisz

Ten selvendage ooc gedoopt tkint van Pier Willems, ende was genaemt Trinten

Den selvendach ooc gedoopt een kint van Engels maij, commende wt het huijs van LenaertTuenins, daer sijn wijf ende Jan Boets getuijgen van waeren

Den 20 Junius1604 was gedoopt een jonske, dat ontrent 8 Jaeren out was, daer Adriaen JacopsSchoonen neve van was, Jan Boets wijf Neelke was meter daer van

Den 27 wasgedoopt tkint van Michiel Jansz Rap

Den 4 Julius1604 was gedoopt het kint van Jan Jansz Timmerman, genaemt Joannis, daergetuijgen van waeren Ariaen de Buijsere ende Janneken Andries

Den 11 wasgedoopt tkint van Pier Paulus, ende was genaemt Pauwels

Den 23 Juliuswas gedoopt het kint van Bastiaen Sewaerts, ende was genaemt Jacop, getuijgenJansz Temmerman ende Jida, schipper Lenaert wijf

Den 19September 1604 was gedoopt het kint van Jan Rumments, ende was genaemt Rement,getuijghen Lenaert Piersens ende Maeijke Jans dr, Cleen Copkens wijf

Den 31October 1604 was gedoopt tkint van Steven de Lapper, ende was genaemt ??? getuigeJan Heijme

Den 7 Novemberwaeren gedoopt beijde Jacop de Wever kinderen

Den 28 November1604 was gedoopt tkint van Heijndrick Jansz, genaemt Joannis

Ten selvendaghe ooc tkint van Pieter van Laren, ende was genaemt Maeijken, getuijgenPauwels Piersz, Sweer Crijnsz ende Torike Claes dochter

Den 12Disember was gedoopt tkint van schoudt Dierick Jansz

Ten selvendaghe was ooc gedoopt het kint van Ariaen Jansz Brabere

Den 9 Januari1605 waeren gedoopt Marinus Tuenis kinderen Janneke, Maeijken ende Pieterke,alle drij van eender dracht, daer getuijgen van waeren Jacop Claessen Smedt, WolffaertCornelis, Aechte Claes, de weduwe van Pier Maertens, ende de huijsvrouwe vanLenaert Stevens

Den 30Januari 1605 waeren gedoopt dese naer volgende kinderen, ten eersten het kintvan Arnout Timmerman, predicant, ende was genaemt Elisabet, getuijgen PieterHotten, Cornelis de Pau ende Soeten, Jan Brooloos dochter

Item het kintvan Jacop Piersens

Item het kintvan Francke Matthijsen

Item het kintvan Marinus Pieters Boone

Den 6Februari 1605 was gedoopt tkint van Jeroon Martens, ende was genaemt ???,getuijghen Joos Tuenens Marten Scheers ende Madaleene Wagemakers

Ten selvendaghe was ooc gedoopt het kint van Claeijs Martine, dat hem baerde Anneke Jans,ende was genaemt ??? , getuijgen Cornelis de Pau

Den 13Februari 1605 was gedoopt tkindt van Cornelis Ariaensz Kip, ende was genaemtDavidt, getuijghen Jacop Arensz ende Floora Arens dochter

Den 20Februari 1605 was gedoopt tkint van Willem Wouters, genaemt Neelken, getuijgenJan Melsen ende een Marten Jans, Neelken Marinus Willems, Troms wijf, endeWouter de Muelenaers wijf

Den 6 Maertewas gedoopt het kint van Claes

Den 20 Maerte1605 was gedoopt tkint van Marinis Joossen

Den 27 wasgedoopt het kint van Aren Tielmans, dat hem baerde Durfken, sijn getraude vrou

Den3 April was gedoopt tkint van Lenaert Cornelis Mierop, ende was genaemt Joannis,getuijgen Lenaert Stevens, Cornelis de Backere ende Jobke Ghijsbrechts dochter

Den10 April was gedoopt het kint van Steven Jansz, daer getuijgen van waeren SweerChrijnsz ende Cornelis Heindrick van Gelders maij

Den11 April was gedoopt het kint van Cornelis Ariaensz, daer getuijgen van waerenHillebrant Danisz ende Hille Cornelis dochter

Den24 April was gedoopt het kint van Jacop Cornelisz, ende was genaemt Elijsbet,getuigen ???

Den29 Meije 1605 (er staat 4) was gedoopt tkint van Jacop Rombaut, ende genaemtMaeijken, ghetuijghen Adriaen Rombautr ende ???

Tenselven dage was ooc gedoopt het kint van Jacop Arensz, genaemt Neesken, dat hembaerde Pierinne, sijn getraude vrouwe

Den26 Junius was gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz, schippers kint

Den3 Julius was gedoopt het kint van Willem Jaspers, geheeten Pieter, getuijgenStaes Jansz ende Marinus Pieters

Den10 was gedoopt tkint van Cornelis Lenaertsz

Den17 Julius was gedoopt het kint van den bedrijch van Steils ste

Den21 Augusti was gedoopt het kint van Toone Jacopsz, ende was genaemt Jacop,getuijgen Jan Ariaensz, Pieternelle Pauwels

Den4 Septemb 1605 was gedoopt het kint van Cornelis den Decker, ende was genoemtLambrecht, getuijgen Jacop Arensz ende Michiel Jansz, geseijt Raep

Tenselven daghe was ooc gedoopt tkint van Wolffaert Cornelisz, genaemt Maeijken,getuijgen ???

Den11 September 1605 was gedoopt het kint van Weijer Jansz, ende was genaemtLuenten, getuijghen Jan Arens Bemelaere, Jans Boets, Janneke Cornelisdr

Den23 October 1605 was gedoopt het kint van Lenaert Stevens, ende was genaemtBastiaenken

Den28 October 1605 was gedoopt het kint van Sander Cornelisz, dat hem baerde Errenten,sijn getraude vrouwe, ende was genaemt Elijsabeth, getuijgen Jan Willemsz endeLeenten Willem Gillis

Tenselven dage ooc gedoopt het kint van Habraham Bastiaens, ende was genoemtIsaack

Den6 November was gedoopt het kint van Cornelis de Schoenlapper, ende was genaemt??? ,getuijghen Willem Gillisz ende Clijnne Gheerraerts, geseijt Muelenaers

Den1en Disember anno 1605 was gedoopt het kint van Hillebrant Danisz, ende wasgenaemt Cornelis, getuijgen schoudt Ariaen Jan, Jan Martensz ende JobkeGhijsbrechts

Den18 Disember 1605 was gedoopt het kint van Antuenis Cornelis, dat hem baerdeAechte Muelenaers, sijn getraude vrauwe, ende was genaemt Cornelis

Den28 Disember 1605 was gedoopt het kint van Heijndrick Banghers, ende was genaemtJacop, getuijgen Dierick Jansz ende Jan Heijnne

1606den 15 Januari was gedoopt het kint van Marten Scherff, ende was genaemtCornelis

Den29 Januari was gedoopt het kint van Jacop Cornelis, ende was genaemt Ariaen,getuijghen -

Tenselven daghe was ooc gedoopt het kint van een, genaemt Paeppauke

Den12 Sporkele was gedoopt het kint van Ariaen Schoonen, ende was genaemtGodelieve, getuijgen Jan Tuenisz ende Maeijken

Den19 Sporkel anno 1606 was gedoopt het kint van Arnout Timmerman, predicant, endewas genaemt Sara, getuijghen Jacop Cornelisz, onse neve, ende Haechte Piers

Den5 Marte 1606 waeren gedoopt beijde Pieter Jacops Bangers kinderen, die hembaerde Martijnten Cornelis, sijn getraude vrouwe, getuijgen Lijsbeth Baltensende Neelke Jans

Tenselven daghe was ooc gedoopt Isen Janck maij, genaemt Andries, wt begeerenende?? lasten van kerckenraet vanMiddelernis, die den selven Andries onderwesen ende onderrecht hebben in devoornaemste stucken der religie, die hij voorgoet ende waerachtich te sijnebeleden heeft gelics schrijnen, ende hij hier opentels betuijde

Den2 April 1605 was gedoopt het kint van Jacop Willems, ende was genaemt Willem,getuijgen Willem Gillisz, Marten Jans ende Janne, schoudts jonck wijf

Tenselven daghe was ooc gedoopt het kint van Marinis Joosen, ende was genaemt ???

Den30 April 1606 was gedoopt het kint van Jacop Hermans, ende was genaemt Leenken,daer meter van was Pieternelke Pauwels dochter

Den30 April was ooc gedoopt het kint van Willem de Braber int Hooch Huijs, endewas genaemt Neelken, getuijgen Jan Heijnn ende Pieterken Jans inden Boomgaert

Den11 Junius 1606 was gedoopt het kint van Cornelis de Muelennaer, ende wasgenaemt Cornelis, getuijgen Claes Cornelisz ende Maeijken Geerraerts dochter

Den16 Julius was gedoopt het kint van Cornelis Lenaertsz, ende was genaemt Joannis,getuijghen Pier Pauwels ende Erren Theus

Tenselven daghe was ooc gedoopt het kint van Jan Melsen, ende was genaemt Neelken,getuijgen Cornelis Hoenderbeck, Jan Heijnne ende Marinis Pick, ende NeelkenCornelis

Den27 Augusti 1606 was gedoopt het kint van Jan Tuenis, ende was genaemt Neelken,daer meter van was Achte Pieters sonder meer

Tenselven daghe was ooc gedoopt het kint van Jan Arens, geseijt cruepel Jan, endewas genaemt Aren, getuijghen Cornelis Cornelisz Wagemaker, ende de huijsvrouwevan Jan Ariaens

Den17 September 1606 was gedoopt het kint van Hubrecht Gijsbrechts, ende wasgenoomt Ariaenken, daer meter van was Madeliene Marinis Bijls dochter

Tenselven daghe was ooc gedoopt het kint van Geerraert Bartels, daer getuijgen vanwaeren Arriaen Tielmans, Pieterke Louwereijs dochter ende Susanneken Rombouts

Den15 October 1606 was gedoopt het kint van Albrecht Stroosnider, ende was genaemtWoutrinne, daer getuijghe van was Maeijken Pieters dochter sonder meer

Den26 November was gedoopt het kint van Claes Claeske, daer moeder van wasTanneken, het kint was genoemt Janneken, getuijgen Cornelis Pieters knecht endeHeindric den Dusscher

Den24 dach Disember anno 1606 was gedoopt het kint, daer Cornelis Schappickentsijn wijf mede bevrucht liet, ende was genoomt Cornelis, getuijghen AdriaenSchoonen ende Jacop Lievens, meters Wissel Jans maeijken van Goederede of Wollennaeijster,ende Leenten Heijmans

Tenselven daghe was ooc gedoopt het kint, daer Errente Jans van Sander medebevrucht bleef, ende was genaemt Sander, getuighen Arren Andries, GeerraertPieters, meters Maeijken Hillebrants

Den25 Disember 1606 was gedoopt het kint van Pier Willems, ende was genaemt Willem,getuijghen Gabreel Gabreelsz, Ardt de Schoemaker

Denlaetsten Disember anno 1606 was gedoopt het kint van Toover Jacops, ende wasgenoomt Maeijken

Den7 Januari 1607 was gedoopt het kint van Jacop Huibrechts, ende was genaemtHuijbrecht

Den21 Januari 1607 was gedoopt het kint van Machiel Jansz, ende was genaemtJohannis, getuijghen Job Jacops Bangersz, Ariaen Cornelis ende Erren Tuenen

Den18 Februari 1607 was gedoopt het kint van Pieter van Laren, ende was genaemtJanneken

Den4 Marte was gedoopt het kint van Staes Jansz, ende was genaemt Matthijs

Den18 Marte was gedoopt het kint, ende was Lenaert genoemt?? - (alles doorgestreept), getuijgen JanHeindricxz, den halven boer, ende Lenaer Cornelis Mierop, ende Susanna Romboutsde Buisers dochter

Den 25 Marteanno 1607 was gedoopt het kint van Heindrick Jansz, ende was genoemt Pieter,daer meter van was de huijsvrou van Gabreijl in Battenoort sonder meer

Ten selvendaghe was ooc gedoopt het kint van Jan Bauwen, ende was genaemt Pieterken, daerpeter van was Sweer Crijns, ende meter Susanne Rombouts

Den 30 April1607 was gedoopt tkint van Jan Commersz, ende was genoemt Jobke

Den 20 Meije1607 was gedoopt tkint van Areaen Thielmans, ende was genaemt Maeijken,getuijghen Cornelis Cornelis Wagenmaker, Tuenen Engels ende Tanneken Hubrechts

Den 27 Meijeanno 1607 was gedoopt tkint van Harrent Heijndricx, genaemt ???, daer NeelkenJacops meter van was

Den 26Augusti 1607 waren gedoopt drij kinderen, daer vader van was Cornelis Aerensz Smedt,douste hiet Neelken, het ander Jacominten, t jongste Tuenten, getuijghen ArenJansz, Jan Heijnne, Berrendijnne, maeijken Jan Mertens, Janneke Cornelis endeMaeijken Diericx dochter

Den 2 September1607 was gedoopt het kint van Marten Scheers Scheers, ende was genaemt Tanneke,daer peters van waeren Theeus den Drooger ende Wouter Bitebier, LeentenHeijmans

Den 9 September1607 was gedoopt het kint van Jan Theus, ende was genaemt Mattheus, sonderpeters of meters??

Ten selvendaghe was ooc gedoopt het kint van Lenaert Jans, genaemt Stoffel, getuijghenJacop Lievens

Den 16September 1607 was gedoopt het kint van Lenaert Tuenens, ende was genoomtAntuenis, getuijghen Herbert

Ten selvendaghe was ooc gedoopt het kint van Niclaes in Hans Metselaers huijs, ende wasgenaemt ???

Den laetstenSeptember 1607 was gedoopt het kint van Heijndrick Bangers, ende was genaemtJacop

Ten selvendaghe was ooc gedoopt het kint van Jacop Rombaut de Busere, ende was genaemtJoannis

Ten selvendaghe was ooc gedoopt het kint van Jan Adriaensz, Battenoort, genaemt Janneke

Den 4 November1607 was gedoopt het kint van Cornelis de Decker, ende was genaemt Jacop,getuijghen Pier Pauwels

Den 9 Disemberwas gedoopt Jeroons Martens kint Janneke

Den 30 Disember1607 was gedoopt het kint van Abraham Bastiaen, ende was genoemt Bastiaen

Den 30 Disemberwas gedoopt het kint van Marten de Lapper, ende was genaemt Maeijken

Den 16Disember was gedoopt het kint Lenaert Willemsz

Den 27Januari 1608 was gedoopt het kint van Jacops Huibrechts, ende was genaemtHuibrecht, Tanne Cornelis Wagemakers meter

Den 17Februari 1608 was gedoopt het kint van Michiel Jansz, genaemt Joannis, sonderpeters of meters

Den 24 Februuarianno 1608 was gedoopt het kint van Jan Rennent, genaemt Jacop, peters MarinusBil, Jan Heinne ende Willem Geerraers, meters Maeijken Geerraers dochter endeTuenten, Jan Pieters dochter

Den 9 Marte1608 was gedoopt het kint van Jan Franck, daer Jan Jansz peter van was

Den 16 Maerteanno 1608 was gedoopt het kint van Weijger Jansz, ende was ghenaemt ??? , daergetuijghen van waeren Ariaen Jacops Steenberge, den Hackelaer, ende GrijetenJooris

Ten selvendaghe was ooc gedoopt een kint van Doutonsche landt, daer peter van was HermanArens

Den 23 Marte1608 was gedoopt het kint van Aert Andries

Den 30 Maerte1608 was gedoopt het kint van Jacop Aerens, ende was genoemt Janneke

Den 30 Maertewas gedoopt het kint van Willem, geseijt den Hackelaer, ende was genaemt Jacop

Ao. 1609 den11 Januarij is gedoopt het kindt van Matthijs Stoffels, ende was genaemt Ariaen

Op den selvendito is gedoopt het kindt van Willem Woutersen, ende was genaemt Dingetjen

Op den 25Jan. hebbe ick gedoopt het kint van Lenaert Stevensen, ende was genaemt Arent

Opden selven is gedoopt het kijndt van Jacop Rombouts, ende is genaemt ???

Den1 Martij is gedoopt het kindt Arien Tijlemans, genaemt Neeltgen

Itemhet kindt van Claes Claesen, genaemt Herman

Den12 April is gedoopt het kindt van Hubertge Gijsbrechtsen, ende genaemtGijsbrecht

Denselfdaghe is gedoopt het kindt van Jan Heijndricks, ende is genaemt Leenaer

Den19 Sept het kindt van Willem Jansz, genaemt Jan, getuigen Dan Cornelissen,Pluen Cornelissen

1610

Isgedoopt het kindt van Marinus Pietersen ende Maijeken Cans, genaemt Cornelis,getuijgen Pietertge

Isgedoopt het kindt van Pieter Pierssen ende Ide Gerits, ende was genaemtJosijntken, getuijgen Cornelis Paets, Lisebeth Imans

DenDecemb is gedoopt het kindt van Jan Aarensen ende Josen Jobsen, getuigen sijnHendrick Woutersen, Rijck Maertens

1611den xten April is gedoopt het kint van Thomas Jacobsz Smit, ende was genaemtJacob

Den15 Meij is gedoopt het kindt van Lenaert Stevens, geheten Willem

Den10 Jul is gedoopt het kindt van Henrick Jansen, genaemt Tijs, getuijgenJanneken Pieters

Den28 is gedoopt het kint van Leenaert Pietersen, genaemt Jobjen, getuigenPieternelle

Den8 Sept. is gedoopt het kint van Stoffel, genaemt Lenaert

Nochis verschenen dochter met een Claesken Cornelis met attestatie wt Somerdijck,getuijghen mr Heijndrick wt Middelhernis

Den9 Oct. Is gedoopt het kindt van Pieter Leens, geseijt Gerit , getuijgen Aren Aeriens

Itemhet kint van Gerrit Leunis, getuigen Marinus Pauwels

InJanuari sijn gedoopt twee kinderen van Jacob Stevensen ende Arenten Jans eensoon ende dochter, genaemt Steven ende Klijntjen

Den16 Febr. is gedoopt het kint van Jan Ariaens, genaemt Ariaen

Nominaetam parentum?? quam baptisatum hu crinadefunt q ordine susceribi non qotusuunt??ob pastoris ordinarij quam loci defortinus?????? Xe.

Ao1613

Opden ix Nov is ghedoopt het kint van Cornelis Janssen, wonende in het OudeTonsche landt

Opden xvii dito is gedoopt het kindt van Ariaen Cornelisz, ende sijn naem was Jan

Opden 1 Decembris is gedoopt het kindt van Ariaen Digmans, genaempt Maijken, en ghetuijghenwaeren Jan Claese, Abigael Gillis

Ao1614

Opden v Jannuarij is ghedoopt het kindt van Gerrit Claesz, ende de name wasJanneken

Itemhet kindt van Abraham Bastiaensen, ende de naem was Susanna

Opden xii Januarij is ghedoopt het kindt van Jacob Jansz uijt het O Tonschlant, ??genaempt Jan, ende de ghetuijghen waeren JanWillems, Jacob Stevensen maij vroue

Itemis gedoopt een kindt, wiens vader ghestorven was

Opden xix Januari is gedoopt een kint van IJsbrechts, wiens vader onbekend is

Opden xvi Februari sijn ghedoopt twee kinderen ???t ene van Pieter Heijndricksz,ende het ander van Gillis Luenens van Battenoort, het ene genaemt Doorken ende???t ander Jameijnken

Opden 23en is gedoopt het kint van Leente Leeners, woonende alhier, naeijster

Itemhet kint van Cornelis Marinis ende Siete Marinus, getuijgen des selvers vrouwe

Opden iien Martij is gedoopt het kindt van Jan Romboutsz ende sijne maij vrouwAriaens, getuijgen de suster saem met Rombouts met Willem Abelen, sijn swaegher

Itemhet kint van Abraham den Timmerman, haer maij was Maijtjen, getuighen onbekent

Opden ix dito is ghedoopt het kindt van Pieter den Grijksenaer van een dochter,ghetuijghen onbekent

Opden drij Meij is ghedoopt het kindt van Jacob Stevensen, ende heit Jan

Itemhet kint van Arent Buer, Jerlanneken de Joese sijn getuijgen

Den drijJunij is gedoopt het kint van -, getuijgen

Opden iv Juni is gedoopt het kindt van Hendrijck Dirricksen, getuijghen CornelisDomisse ende Anneken Hubrechts, de name is Thomas Hendricks

Opden 29en is gedoopt het kint van Willem Stijls dochter, weduwe van den oudLijverschen Arien, getuijgen Willem Betsmans wijff

Opden 13 Julij is gedoopt het kint van krepelsen Leendert Stevensen met Anneke ??Waegemaecker, ghetuijgen de maij Wuij Crintgen

Itemtwee kinderen van Engelschen Peelvan, getuijgen schout Dancker Sweer, Doijksemet Wilhem, woonende hier Dinist t amt Dusselen

Opden 20 Juli is gedoopt het kint van Jan Arensen, getuijghen Hendrick deGuijlickenaer met Cent Visselaos, Anneken Jans met Martijnen Aerss

Opde 5 October sijn gedoopt twee kinderen vande??Leunis den Rieuben, boer geseijt, getuijghen Ant Engel ende sijn wijffssuster

Opden 23 ixber is gedoopt het kint van Jan Jansz, ghetuijghen Job Arensen, JacobCornelisen, Lijntijn Ariaens ende met?? ?Jan

Itemeen vaderloos kint van een Duijts, ghetuijgen Jan Willems ende Leendert sen ?,Tanne Waegemaeckers ende Stijne Leenderts

Opden 21 December is gedoopt het kint van Jan Dirrixsen, sijn van ? Dirrick,ghetuijghen Leentije Diricx, sijn suster, ende sijn swagher Willem Heijndrics

InHerkinge mr. Engel sijn maij was Adriaen, ghetuijgen Leendert Piersz Nieuwenboormet Jannetge Diricks en Maren, Jan Diricxs

Ao1615

Opden 4 Januari is gedoopt het kint van Cornelis Crijnsz Betmans, sijn maij was -getuijghenHubrecht de Waert ende ?eht maijs suster

Itemhet kint van Abraham Bastiaensz, sijn naem was Isaac, getuijghen de huijsv. vanJan Slis

Opden 25 Januarij is gedoopt het kint van Cornelis Leenderts, getuijgen FransClaessen ende Marinus de Schutter met Ariaen Bijtebiers, de naem was ???

Opden 15 Maert is gedoopt het kint van Pieter Pouwelsz, getuijghen Neeltgen deNaijster, Paulina wers de Meulen

Opden 17 is gedoopt het kint van Hubert Leendertsz, sijn naem was Leenderkje,getuijgen Janne Teunen met Commer Cornelisz

Opden 18 Junij is gedoopt het kint van Damis Martensz, sijn naem was Jacob,ghetuijghen Machtelken van Bommel met Neeltgen Laurens Smidt, Pieter Huijgenende Cornelis Waijpelier, Aren Ariaensz ende Jacob Woutersz

Opden 17 Julij is gedoopt het kindt van Arnout Timmerman, even dese te voorenis?? op den xen Julij gedoot het van JacobWillems, sijn swagher, peters getuijgen Abraham, swaegher, met Pieter Gillis enChiel Jan Saegh

Opden xen Julij is gedoopt het kint van Jacob Willems sijn naem was Petrusghetuijghen?? Abraham meter swagher metPertij Gillis en Giel ??den Saegh

Opden xven Augustus is gedoopt het kint van Cornelis de Lapper ende Stien Leugenaer

Opden 23en is gedoopt het kint van Cornelis de Pauw ende van Neel Scheers, broermet noch van ?

Opden 30ts gedoopt het kint van Abraham Timmerman,?? de naem was Barendijne, ghetuijghen?? Sara Engels

Itemhet kint van Aren Braber ? getuijghe Pouwels Nibs

Opden 20 Septemb is gedoopt het kindt van Hendrijc Janssen ghetuijghen Jan Claesemet huijsvrouwe van Jacob Lievensen ende de koster self

Itemhet kint Aerent Bartelsz

Den9en October gedoopt het kint van Cornelis Aersz, sijn naem was Aert,ghetuijghe?? Lijntgen Leenaers met MarinusJoochems

Itemhet kint van Cornelis Marinus Scheers, en naem was Magdalena, ghetuijghen PalPouwelsz en Neel Jans de Moij met de wacht Janke Willems, sijn suster

Opden 18 dito sijn gedoopt twee kinderen van Aeren Faijen, haer namen waeren ???ghetuijghen Job Theunissen met Jacq Willemsz

Itemhet kint van Willem Leenderts Aerssman, de naem was Janneken, ghetuijghenHenrijk Jansz Deugt

Itemhet kint van Stoffel de Koongen, de naem was Leendert, ghetuijghen sijndienstmaeght

Opden 8en ixbris het kint van Leentijen Stoffers, ghetuijghen Donse Bils dochter,den naem ???

Opden 15 ixbris is gedoopt het kindt van Michiel Saech, de naem was Janghetuijghen sijn huijsvr suster

Itemhet kint van Jacob Doncken, getuijghen sijn Luen ende Aebert op Stadland

Itemhet kint van Willem Cornelis de Crintine, de name was Leuntje, ghetuijgheAerent Abrams

Opden 21en is gedoopt het kint van Abraham Luijcken, en naem was Gilles,getuijghen sijn broer naest Grietje Frij ende sijn maij, Huigh van Statt sijnmeren

Innovember sijn gedoopt het kindt vande Lappersoon, van Cornelis Jans Fittersz

AoMDCXVI

Opden 29en Januarij het kint van Daniel de Smit, den naem was Maijken, ghetuijgheSusanna Rombouts

Opden 31en het kindt vande Cornelis Meulenaer, de naem was Wouter, ghetuijghenNelle Scheers met Sijtgen Jacobs ende Cornelis Manken Backer

Opden 7en Februarij het kint van Jacob Mout Waeghe, de naem was ??? getuighe de oomvan Gommert met Lucas en diens swaegher

Opden 19 dito het kint van Jasper ende Wachel Betmans ende tweeling van Piestmede daer naer

Itemhet kint Jacob Willems dernaeme was Leentgen, ghetuijgen sijn suster Abigael

Opden 21en dito het kint van Leendert Stevens, ghetuijghen Anneken Aernouts oft Hubrechts,de naem Meijken

Opden vien Maert is gedoopt het kint van Pitter Ariaens, de naem was Arentijen,getuijghen Leentje Piers ende Gerrit Lenaerts

Opden 20en Maert is gedoopt het kindt van Jacob Rombouts, de name Mattheus, ghetuijghenArent, sijn swaegher ende Abigael, sijn suster

Opden 27 dito het kint van Cornelis Melsen, de naem was Jan, ghetuijghen sijnstijffmoeder, sijn eerste suster ende Jan Vredewegh huijsv. vant Dirixlant

Itemhet kint Willem Cornelis, de naem Cornelis ghetuijghen Marin Meuse Cip endeIsaac Maertens Tancken Palmans

Opden 3 April is gedoopt het kindt van Willem IJvel, den naem Maijken, getuijghenJacob Volkents, Jan Leenderts, Petronella Hubrechts ende Leentge, huijsvr vanCornelis Jencken

Opden 9en het kindt?? van Cornelis Domissen

Itemhet kind van Jan Juistlermenstel, den naem was ??? ghetuijgen Pauwels Theusz,Cornelis Mattheuse, Lisbeth Jans ende??Joerg Cornelisen

Opden vii Meij het kint van Niclaes Jacobsz de naem was Cornelis, ghetuijghenPieter Huijgs, Gijsbrecht Corssen, Arenten Jans

Opden 22en Meij is gedoopt het kint van Pieter Huijgens, den naem was Lauris,ghetuijghen Michiel Jacobsen, Jacob Woutersz huijsvr, de stijffmoeder, MeijskenJacobsen

Opden 5en Junij is gedoopt het kint van Pieter Sanders, de naem Ieman,ghetuijghen Leendert Jacobsz, Gerrit Jansz, Leendert Jacob Woutersen

Itemnoch een dochterken, ouderloos, de naem Tanneken ghetuijghe Pier Sanders

Itemxii Junij is gedoopt het kint van Henrick Jansz, de naem was Leendertghetuijghe Gabriels huijsv.

Opden 29sten Junij is gedoopt het kint van Jan Stevens, de naem was Ariaentgen,ghetuijghen Maij Denerts, Leendert Make ende Pieterken Hubregtsen

Opden 17 Julij is gedoopt het kint van Sijtge Jacobsen, de naem was Leendert,ghetuijghen Maeijken, de huijsv van Pier IJsbrants Koels ende Pieter Claessen

Opden 28 Augustus is gedoopt het kint van - , de naem ??Sijke, ghetuijghen Swere Crijnsz, Cornelis Jacobs,Crijne Jans

Opden vijfden 7bris het kint van Steven de Smit, de naem was Engeltgen,ghetuijghen de soon van Balten Theunis Ouneel??ende sijn suster

Opden xi 7bris is gedoopt het kint van Gerrit Leners, de naem Ariaen, ghetuijghenSwere Crijnsz, Leendert Piersz, Gillis Adriaens

Opden ii September is gedoopt het kint van Theunis Maertensz, de naem Martijntgen,getuijghen Mr. Gleijn, Jan Jansz, Janneken, Cornelis suster ?

Itemhet kint van Dierick de Engelsbeij, de naem Dorethe, getuijghen ???

Opden 16 viiiber het kint van Hendrijck Lenersz, de naem Cornelis, ghetuijghenHerman Woutersz, J. Lambrechts ende noch eenigh neven en ??nichten

Opden vi ixber het kint van Jan de Winghaste, de naem Maeijken, ghetuijghen?? Ariaen de Schou, Pieter Huijbrechts,Willemken Cornelis, Jan Jacobsz

Opden xii ixber is gedoopt het kint van Claes Willems, Cornelis was de naem, deSchotter Marinus ende dochter Sijbrants

Opden xx ixber sijn gedoopt de kinderen van Hendrijk Arentsen, met naemenLeentghe, Leentge ende?? Ariaentgen,ghetuijgehen Cornelis Leendersz Lodder, Joos Heijndricksz, Ariaen Joostsz endeanderen

Itemhet kint van Cornelis Leenders Piersz, de naem Jan, ghetuijghen Wouter Leentjeende sijn maij Bastiaen, ?, huijsv van Steven de Smit

Opden 27en ixber het kint van Aren Arents, ghetuijgehen Pier de IJ?, GillisLenaers, Centen, sijn suster ende de ?

Itemden 9 xber het kint van Theus de Lapper de name Leune

Opden iv 10ber het kint van Hubert Leendertsen, de naem Cornelis, ghetuijghenCornelis Wels ende de huijsv van Jacob Jansz

Opden 21en xbris het kint van Hubert van Bueren, de naem Willem, ghetuijghen JobTheus Pauwsz wijf Aster

Ao1617 op den 7en Januari het kint Cornelis de Lapper, Vrouken, ghetuijghe Gillisde Deugt

Itemhet kint van Arent Leenderts, den name Leendert

Itemkint van Arent Digmansz, den naem Gillis, ghetuijghen Theunis Vosz, Abigael desuster van Aerent

Opden 15 het kint Jan Jansz, den naem Janneken, ghetuijghen Lijsbeth Aelbrechts,Theunis Engelsz

Itemhet kint van Arent Nevese, den nachtweker

Opden 26en Februarij het kint Jan Nelssen, den naem Claes Jansz, ghetuijghen Huijbregtde Wart, Stijnkinne

Itemhet kint van mr. Engel Adriaens, ghetuijghen Mattheus Simens Gaedijn endeLeunten Danckers

Opden 25 Maert twee kinderen van Michiel de Suijere, de namen Maijken, Perijntgen,ghetuijghen Arij Bijtebier ende Jan vant Dirrixlant en Clunart Wijsse,Pieterken Huijbrechts, Neelken Gabriels, Esther Gabriels, Jacob Smout, Jacobden Wingh, Job Aerensz

Opden 27en ? het kint van Daniel de Smit, de naem Govert, ghetuijghen Jacob Lievensz

Opden 19en Meij het kint van J. Stevens, ghetuijghen huijsv van Cornelis metCornelis J. W. kneght

Opden 21 het kint van Claes van Sorge, de naem Jan, ghetuijghen Grijcht Cornelis,Jacob Jansz ende sijn swager

iiSeptember item het kint van Arien de Castele

Itemvan Gerrit Castelen en dan het kint, getuijghen Neelken Dirixs

Nochhet kint van Gabriel Janse, kint Grietgen, ghetuijgen Stoffel Cornelis, Jan Smout,Abigael Rombouts,Leuntgen Aerentsen

Hetkint van Hester Frener, de naem Maijke, ghetuijghe Pauwel Janssen

Den 17September het kint van Honeren, ghetuijghen sijn huijswijf, Roland, sijn broeder,Jal?? Wels ende sijn nicht

Oct 1 hetkint van Pauwel Cuers, 1 October, ghetuijgen den?? Ha?, Neeltgen de Herwelsten?? do?, getuijghe was?? Leentge Joosten

Noch een?? vroegh kint van broeder den Backers

11 het kintvan IJvar Cornelis, de naem Cornelis, getuijghe Jacob van Staeij met Stijntgenvan

1618 op den21 Februari het kint van Aeren Willemsz, de naem Willem, ghetuijghe sijn wijf, broederende suster

Op den 17enhet kint van Aeren IJmans, de naem Gerrit, ghetuijgen sijn Juling den Wever,Jasper Huijeken met sijn huijsvrouw

Op den2iisten Maert het kint van Maert Michiels, de naem ???, ghetuijghe GardijnDimmens Smit, stijfvader

Op den 18endito het kint van Steven de Smit, de naem Cornelis, ghetuijghen Henrieken de Smits?, Gabriels huijsv., de nieuwe waeren Cornelis wijf

Op den 8April het kint van Willem Cornelis, de naem Alberegt, ghetuijghe Tanneken

Den Augustihet kint van Daniel de Smit, de naem Maeijken, ghetuijghen Abraham de Tieven enSibregt Jacob

Item een kintvan Ariaen Haelen, de naem Cornelis, ghetuijghen de soon van Stijn Vlaminck,sijn nicht ende suster van Aerent Huederbert

Op den 24sten7ber een jongenken uijt Dirxlant, de naem Pieter, de ghetuijghen uijtMiddelhernisse

Op denlaetsten 7ber het kint van mr. Engel, ghetuijghe Teuntghe

Op den7den?? October het kint van ??Jan de Waghemaecker, den naem Cornelia,ghetuijghen Janneken Cornelis Baltens

Op den 23 Octobereen jongen van Suieldijck, de naem IJvander??Cornelisz, ghetuijghen Leenaert Cornelisz

Op den 11 ixbrisis gedoopt het kindt Aert van Aech, de naem was Job, ghetuijgehen de secretarhuijsv. ende Janneken Miach

Op den 25 hetkint van Michiel de Snijder, de naem Perijt, ghetuijghen ? van Hendrijck de Rijke,Cornelis Rijke suster

Den 16 xberhet kint van Willem Harmensz, de naem Harman, getuijgen Leun van Nieuweboer, devader, broeder, Maertge Jobsen, Willem ende de suster

Itemhet kindt van Kloedt, de naem Clijntge, ghetuijgen Damis ende ???

Op den25sten het kindt van Pieter Leunsz

Op den26sten het kindt van Pouwels de Snijder

Alsowij het kercke boeck niet en hebben in onse handen gehadt tot dat La Faillewech was, soo sijn veel?? saecken nietgeteijkent

Anno1618 op den 1 Janartij is gedoopt opt selven het kijnt van Leendert Stevense,en was tot getuijge Gillis Lijevensen en Grijetgen Joris

Tenselven daege gedoopt het kijnt van Abraham Gillisz, en was tot getuijgeMaeijcke, Jacob Romboutsens dochter

Tenselven daege wert gedoopt het kijnt van Pieter Janssen Guijlijckenaer, en wastot getuijge Fransijntgen Gillis

Anno1618 op den 6e Meije is gedoopt het kint van Hans Gabrieelsen, diehij gewonnen hadde van Abijgaeijl Romboutse de Buijsere, en was tot getuijgeMaeijcken Leenderts

Op den27. Meije is gedoopt het kint van Cornelis Ottensen, die hij gewonnen hadde bijsijn huijsvrou Abijgaeijl Willems, getuijge Neeltgen Mechijels en ToeuntgenWillems

Op den29 Jullij is gedoopt het kijnt van Cornelis Marijnissen, die hij gewonnen heeftbij sijn huijsvrou Janneken Cornelis dochter, en was tot getuijge Griete Faesse,en het kijnt was genaemt Krijntgen

Op denselven tijt is gedoopt het kijnt van Paulijna Rombouts

Op den9 September is gedoopt het kijnt van Jacob Mechijelsen, en was tot getuijgeLijsebet Cornelijse

Op den14 Octobris is gedoopt het kijnt van Jacop Willemsz, en waeren tot getuijgenJacop Rombouts, Janneken Cornelisse

Daersijn verscheijde kijnderen gedoopt daar van geen mentie van is gemaeckt,overmits wij het kercke boeck niet en hebben kunnen bekoomen, sullen derhalvevan nu voortaen goed acht daer op slaen, op dat al sulcke confusie die deremonstranten in gebracht hebben, mochten geweerdt worden

Anno1619 op den 29 Augustij is gedoopt het kint van Jan Dirixe

Op den26 Octobris gedoopt het kint van mr. Andries, en waeren tot getuijgen AdriaenJoosten in d??? Oude Tonge, Cornelis Cornelisse Decker in de Plaet, PauwelsPierse in de N. Tonge, Pietertgen Huijbrechs, Jannetgen Cornelis

Anno1619 op den eersten Decembris is gedoopt het kint van Engel Fierens, dat hijgewonnen hadde van Maeken Echevijens, sijn huisvrouw, genaemt Lijeventge, totgetuijgen Abraham Willemsse, Gabriel Janse van Lillo, Jacob Adriaense SmoutPietertgen Huijbrechts, Neelken Diricx, Janneken Teune

Op den8 Decembris gedoopt het kijnt van Willem den Hollander, en was genaemt Aeren

Nochop den selvigen dagh gedoopt het kint van eenen die in de Oude Tonge behoort

Hetkint van Dingeman Gillisse gedoopt op den dach als boven, van Engel Fierensgeseijt is

Anno1620 op den 5 Januarij gedoopt het kint van Stoffel Theunisse, genaemt Commertgen

Op den26 Januarij gedoopt het kint van Leendert Stevense genaemt, Willemtge, die hijvan sijn huisvrouw Erentgen Arens hadde gewonnen, en tot getuijgen Pieter Claesseuijt Middelhernisse en de huisvrouw van Jan Diricxe, sijn neve

Op den16 Februarij gedoopt het kijnt van Aerent Faese

Itemnoch op den selvigen dach het kint van Daniel de Smit

Op den1 Martij gedoopt het kint van Hendrick Janse Goederede, out 3 jaeren

Item 2kinderen van een man op Herkinghe

Anno1620 op den 8 Martij is gedoopt het kint van Pieter de Guillickenaer

Itemhet kint van Cornelis Gillisse, de schipper in de N. Tonge

Op den12e Maert op donderdach is gedoopt het kint van Pieter Cornelisse Schoemaecker,genaemt Paulus, en wiert ooc gedoopt van vaneeste dat het tevens sonder op een? tijt

Op den22 Meert gedoopt het kint van Pieter Paulusse, genaemt Heijltgen, tot getuijgeKrijntgen, Paulus dochter

Op den29 Meert gedoopt het kint van Pieter Proncelaer, genaemt Ingetie

Itemnoch het kint van Steven Kleijs, genaemt Leendert

Op den12 Aprillis gedoopt het kijnt van Stijer Lenertse, het kint genaemt Jacob,getuijge Pieter Claesz, Cornelis Thomas, Stijntgen Thomas en Aeltgen Jaecques

Op den25 Aprillis het kint van Gillis Gijsberts, genaemt Maeijcken, tot getuijgeCornelis Claesse Cool, Hendrijck Jansse?? Guijlckenaermet Teuntgen Jacobs

Op den3 Meije gedoopt het kint van Thomas Cornelis Waegenmaecker, die hij gewonnenhadde bij sijn huijsvr. Jannetge Jans, het kijnt genaemt Jan, voor getuijgeCornelis Marinise en Neel Eewouts

Op denselven gedoopt het kint van Frans Engelse, die hij gewonnen heeft bij sijnhuisvrou Janneken Denijs, het kint??genaemt Aerentgen, getuijgen Aerentgen Teunis grootmoeder van het kint

Anno1620 op den 17 Meije gedoopt het kint van Teunis de Clopper, wiens naem oockTeunis was, ende dat kint is gedoopt naer sijns vaders doot, getuijge SteijvenVrient en Jacop Smout

Op den24 Meije gedoopt het kint van Pieter Huijgens, de moeder genaemt NeeltgenCoenraets, getuigen Jan Leendertse Cleijs, Pieter Vriense, Maecken PietersAriaentgen Machiels

Nochop den selven dach gedoopt een kint Lijsebeth, de vader Leendert

Op den27 Meije gedoopt 2 kijnderen van eender dracht, een Steven genaemt, item eendochter, genaemt Annetgen, dit sijn de kijnderen van Jacop Mechilse de Wever,die hij gewonnen hadde bij sijn huisvrouwe Gardijne, de eerste kijnder sijngedoopt naer de 2 predicatie op den bedach op den 27 Meij A. 1620

Op den21 Junij gedoopthet kijnt van Hans Gabrielse, genaemt Rombout, de moedergenaemt Abijgaeijl Rombouts de Buijsere, de getuijgen Jacop Rombouts deBuijsere, Maeijken Gabrijelsdr

Itemhet kijnt van Huijbrecht Schoemaecker, genaemt Jan, de moeder Maeijcken Jans,tot getuijge Jan Dirixse, Teuntgen Willems, Maeijcken Gerets

Op den11 Julij gedoopt het kijnt van Pieter Theunisse, genaemt Gillis, de moederNeeltgen Aerens, tot getuijge Hendrick Janse en Aerentgen Jansdr

Op den2 Augustij gedoopt het kijnt van Paulus de Naeijer, het kijnt genaemtMaeijcken, de moeder genaemt Sara Engels

Op den9 Augustij gedoopt het kint van Abraham Gillisse

Op denselven gedoopt het kint van een wedewe op de Meullendijck

Op den2 September gedoopt het kijnt van Zacharias den Frans, naem -

Op den17 September gedoopt het kint van Willem Cornelis, genaemt Teeuwes

Op den27 September gedoopt het kint van Hendrik Krispens, genaemt Eren

Op den17 October gedoopt het kijnt van Mechijel Jansen, ouderlijnck, genaemt Jacop,tot getuijge Tannetgen Jacops

Anno1620 op den 22. Novembris heb ick Jeremias Hennecart, predicant in de N. Tonge,mijn soon gedoopt, die ick gewonnen hebbe bij mijn huisvrou Clementia vanLeeuwen, de naem des kijnts Johannes, de getuijgen sijn Leendert Stevense,Jacob Romboutse, Digne Metselaers, Jannetgen Cornelis

Anno1621 op den 4 Januarij gedoopt het kint van Stoffel Teunisse

Op den18 dito gedoopt het kint van Marijnis de Coninck, genaemt Meijtgen, die hijhadde gewonnen bij sijn huisvrou Paulina Rombouts, de getuijgen Jacob AbrahamseKrijntge Jacobse

Op den24 gedoopt het kint van Jacob Rombouts, die hij gewonnen had bij sijn wijfAechte Aerens, de naem des kijnts Rombout, tot getuijgen Hans Gabrielse, Clementiavan Leeuwen

Op den6 Februarius gedoopt het kint van Cornelis Janse, schout

Itemgedoopt het kint van Rombout Romboutse

Itemnoch gedoopt het kint van Cornelis Marinse

Op den14 Martij gedoopt het kint van Bastiaen Paulusse

Nochop dito gedoopt het kint van Isaack Maertense

Op den21 dito het kint van Samuel, genaemt Joost

Op denlesten Meij den den 2 pinxterdagh gedoopt het kint van Adam Janse, genaemtThomassie, tot getuijge Jacop Willemse van Aecken en Aegte Teeus

Item 2kinderen van Mechiel de Naeijer

Nocheen kint aen den bomenwech

Den 27Junij anno 1621 gedoopt 2 kinderen van ender dracht, het ene genaemt Rombout,het andere genaemt Marie, de vader genaemt Jacop Abrahamse, de moeder genaemtSara Romboutse, de getuijgen Hans Gabrielsr, Abraham Ottense, Marinus deConinck, Aechte Teeus, Aerijaentgen Adriaens

Op den11 Julij gedoopt het kint van Gisbert Janse de Vrachtenaer

Op den18 Julij gedoopt het kint van Claes Andries, genaemt Erentge, de moeder genaemtAnnetgen Aeriens

Op den14 November gedoopt het kint van Paulus Jansz de Naeijer, dat hij gewonnenheeft bij Sara Engels, sijn huisvrou, het kint genaemt Cornelia, de getuijgenLeendert Stevense, Maeijten Aeriens

Op den28 November gedoopt het kint van Willem Cloet, genaemt Mijntge, getuijge JobJobsz den Backer

Op den5 Decembris gedoopt het kint van Claes Cornelis, alias Waggelaer, het welckegebooren is naer des vaders doot, het kint genaemt Claes, de moeder LijntgenHeindricx, de getuijgen Cornelis Marinisz, Pietertge Geerits

Op den12 Decembris gedoopt het kint van Thomas Cornelis, genaemt Magdelena, degetuijgen Stoffel Teunisse, Maertge, de huisvrouwe van Cornelis de Waegemaecker,en Maeijtgen Leenderts, huisvrou van Jacop van Aecken

Anno1622 op den 6. Februarius gedoopt mijn eijgen kint, naemelijck ick JeremiasHennecart, predicant van de N. Tonge, die mij gebaert heeft mijn huisvrou,Clementia van Leeuwen, het kint genaemt Davidt, de getuijgen Philipus Mersman,secretaris, Pieter Thonissen, ouderlinck en schepen van de N. Tonge, en StoffelTeunisse, kerckmeester, item de huisvrouwe van den schoudt van de N. Tonge,genaemt Maeijtgen Witte, item Nelletge Cornelis, huisvrou van Claes Diricxse,item Neeltgen Jans, de huisvrouwe van Cornelis Aartse

Item gedooptten selven daege een kint van Marijnus Janse de Cooninck, genaemt Jan, die hemgebooren was van Paulina Rombouts, getuige Rombout Rombouts en Hester, woonendetot Jacop Lijevense

Anno1622 op den 6 Martij gedoopt het kint van Frans Engelse, schoolm. en diaken, demoeder des kints genaemt Digenen, het kint genaemt Annetge, den broeder vanFrans Engelse getuige, de moeder van Frans oock getuige

Op den28 Maerte gedoopt het kint van Rombout Romboutse, genaemt Maeijtge, de moederAerentgen Ewets, getuige Cornelis Aertse Kip, Cornelis Jans, Hester, woonendetot Jacop Lijevense

Op deneersten Meije gedoopt het kint van Stoffel Theunisse, genaemt Commertgen, demoeder Pietertge Geerits

Itemop den 4 gedoopt het kint van Ariaenen Faesse genaemt Aeriaen

Op den22 Meij gedoopt het kint van Cornelis Fobbe Smit

Op den29 Meije gedoopt het kint van Leendert Stevense, ouderlinck, het kint genaemtGrietgen, de moeder genaemt Aerentgen Aerents, getuige Willem Aerenneve,Clementia van Leeuwen, huisvrou van den predicant Jeremias Hennecart

Op den3e Julij gedoopt het kint van Aerengen Quacx, getuige MaeijkeCappers

Op den10 gedoopt het kint van Jacop Jansz Vrachtenaer, getuige Stoffel Theunisse mitsijn dochter Dignen

Op den14 Julij gedoopt het kint van Hans Gabrielse, genaemt Gabriel, de moederAbigael

Tenselven daegen het kint van Job Bangers

Itemhet kint van Huibrecht Pyters

Anno1622 op den 4. September gedoopt het kint van Geerit Teunisse, genaemt Leuntie,de moeder Heijlgentie Krins, getuige Maeijtge Witte, schoutinne

Itemop den 11 dito gedoopt het kint van Pieter de Schoenmaecker, genaemt Abigaeil,de moeder Pietertge Pauwels, getuige haer moeder

Op den18 dito gedoopt het kint van Samuel Engels, genaemt Joos

Op denselven gedoopt het kint van Dingeman Gillisse, genaemt Gillis

Op deneerste christdag gedoopt het kint van Ariaen Braem

Op denselven dagh gedoopt het kint van ???

Op den2. christdach gedoopt het kint van Cornelis Janse, schout, getuigen densecretaris en Maetgen Aeriens

Itemgedoopt het kint van Cornelis Gillisz, genaemt Mettie

Op den1 Januari anno 1623 gedoopt het kint van Pieter Pauwelsz

Anno1623 op den 5. Februari gedoopt de kinderen van Pieter Pietersz de Jonge, eensoontgen van 2 jaeren, genaemt Cornelis en een nieu gebooren kint, genaemtPietertgen, welcke kinderen hij gewonnen hadde bij sijn huisvrou JannetgenKouters, getuigen Stoffel Theunisz, Huibrecht Gisbrechtsz, PietertgenHuibrechts, slias Steils, Maeijtgen Jans

Op den27 Julij gedoopt het kint van Maerten Janssen Waegemaecker, die hem gebaertheeft sijn huisvrou Maeijtgen Leenders, tot peters Jeremias Hennecart,predicant van de N. Tonge, Aerien Aeriens, Heijlgten Jobs, wedewe van denbaeillu van Diricxlant, mit noch een neef en nicht uijt Diricxlant

Op den26. November gedoopt het kint van Abraham Maertensz Decker, genaemt Lijntgen

Itemnoch gedoopt het kint van Bastiaen Paulusse

Anno1623 op den 10 Decembris gedoopt het kint van Jan Gabrielsz, genaemt Maeijtge,getuijge Jeremias Hennecart, predicant, ende Cornelis Pauwelsz,item MijntgeGabriels

Itemop den 17 dito gedoopt het kint van Heijndrick Jacopsz de Wever, genaemt Jacop,getuijge Gerardinne Emmers en Neeltge Stoffels

Anno1624 op den 21 Januarij gedoopt 2 soonen van Jan Stevensz, den eenen genaemtGovert, den anderen Cornelis

Itemnoch ten selven daege het kint van Pieter Teunisz, woonende int OudeTongschelant, genaemt Ariaen, getuige Maeijtge Aeriens

Nochgedoopt het kint van Jan de Naeijer, genaemt Jacop

Itemgedoopt op den 28. het kint van Heijndrick Jansz Goedereder

Nochten selven daege gedoopt het kint van Willem Aerenneve

Itemgedoopt 2 kinderen van Gillis Lijevensz op den 18 Februarij 1624

Op den3. Martij gedoopt het kint van Pauwels de Naeijer

Item 2kijnderen van den aaneriael

Op den13 Martij gedoopt het kint van Frans Engelsz, genaemt Anna, de moeder van Fransgetuijge mit sijns huisvrous moeder

Op den6. Aprillis der tweede paeschavondt gedoopt een jongman van 24 jaeren, genaemtJan Jansz van Goedereede

Op den28 Aprilis gedoopt het kint van Jan Thomassen

Op den5 Meije gedoopt het kint van Mechiel Jansz Raep

Anno1624 op den 17 Junij gedoopt het kint van Samuel Engels, genaemt Maeijtgen

Op den4. Augustij gedoopt het kint van Hendrick Jacopsz Smit

Op den11 Augustij gedoopt het kint van Jasper van Troijen

Itemhet kint van Jan Pietersz, alias Loopwech

Op den18 gedoopt het kint van Abraham Gillisz Meijn

Anno1625 op den 15. Januarij gedoopt het kint van Jan Ariaensz Gulckenaer, het kintgenaemt Aeriaen, de moeder Maeijtgen Adriaens, getuijge Jeremias Hennecart,predicant, Jan Cornelisz Smit en Grietgen Pieters

Itemgedoopt op den 19. Januarij het kint van Hubert Hubertsz int Oude Tongschelant,genaemt Leentgen

Itemop den 22 dito gedoopt het kint van Claes Endriesz, genaemt Geertge

Itemop den 9. Februarij gedoopt het kint van Cornelis Jansen, schout, de naeme?? van t kint Sara, de moeder Maeijtgen Witte,de getuige Jeremias Hennecart, predicant, en Jans Jansz van Sint Annelant miteen nichte

InMartio gedoopt het kint?? van LeendertStevensz, genaemt Elijsabeth

InAprilis gedoopt het kint van Pieter Cornelisz

InAprilis gedoopt het kint van Cornelis Waegemaecker

Anno1625 op den 2en December gedoopt het kint van Jan Gabrielsz, genaemt Margrietgien,de moeder Abigail Rombouts, getuijge Otto Gabriels en Maeijtgen Jacopsdr

Itemhet kint van Aliaen Jansz, genaemt Krijntgen, de moeder Outgen, getuijgen eenuijt nemmen Dijgne Stoffels

Anno1626 op den 1 Januarij gedoopt het kint van Abraham Maertensz, genaemt Dingeman

Itemnoch gedoopt ten selven daege het kint van Isack Martensz

Anno1626 op den eersten Februarij gedoopt het kint van Cornelis Paulusz, genaemtDigne, de moeder Maeijten Gabriels, getuijge Pieternelle Paulusdr

Anno1627 gedoopt op den 28 Februarij mijn kint, genaemt Janneken, sijn de vaderJeremias Hennecart, predikant, de moeder des kints Tanneken Griffens, mijnhuisvrou, ende de getuijgen Cornelis Jan Victorsz, schout vande Nieuwetonge,ende Maeijtgen Cornelis, w. van Cornelis de Paeu saliger, mijns huijsvrous oom,ende Agnietgen van den Bosch, huisvrou van Philipus Mersman, secretaris van deNieuwetonge

Itemop den 5 April gedoopt het kint van Jan Gabrielsz, genaemt Gabriel

Itemgedoopt het kint van Heijndrick Gillisz, genaemt Gillis

Anno1627 op den 18 Aprilis gedoopt het kint van Cornelis Jansz, schout, genaemtJohannis, getuijge mijn huisvrou Tanneken Griffens ende Agnietgen van den Bosch,huisvrou van onsen secretaris Merstman

Itemgedoopt het kint van Pieter Cornelisz Goedereede, genaemt Petronelle, getuijgeMaertgen Leenders, w. van Cornelis Marinusz

Itemop den 20 Junij gedoopt het kint van Leendert Stevensz, genaemt Sara, getuijgeHuijbert Pijck ende Agnijetgen van den Bos

Itemop den 18 Jullij gedoopt het kint Heijndrick de Wever, genaemt IJde, getuijgeElijsabeth Jacops

Itemten selven daghe het kint van Adriaen Pauwelsz Schipper, genaemt Pauwels,getuijge sijn swaeger ende sijn huisvrouen suster

Itemop den 2 Octobris 1627 gedoopt het kint van Jan Willemsz, genaemt Catherine,getuijge sijn swaeger van Oudt Beijerlant, ende Maeijtge Cornelis, w. vanCornelis de Paeu saliger

Itemgedoopt op den 17 dito het kint van Frans Jacopsz Schoenmaecker, genaemtAdrintgen

Itemop den 31 gedoopt het kint van Cornelis Leendertsz Mijrop, genaemt Jannetge, demoeder Krijntge Jacops, getuijge Gillis Lijevensz en Maeijtgen Jacops

Itemhet kint van Pieter Huijge en de moeder genaemt Neeltgen Laurense

Itemgedoopt het kint van een vreemt man, woonende op Jan Thonisz stee

Anno1627 op den 14 November gedoopt het kint van Jeremias Hennecart, predicant inde Nieuwe Tonge, die hem gebaert heeft sijn huisvrou Tanneke Griffens, de naemedes kints Joannis, getuijge Jan Simonz van den Berge, predicant in Diricxlandt,ende Anna Pieters, huisvrou van domine Jacobo Verlee, predicant inMiddelhernisse, en Maeijtigen Aerens Janse, jonge dochter van Diricxlandt

Itemhet kint van Balten Pauwels, genaemt Grietgen, getuijge Bastiaen Pau

Anno1628 op den 6 Augustij gedoopt het kint van Pieter Pieterz, genaemt Pieter,getuijge sijn stijfvader en sijn eigen moeder, en oock de huisvrouwe vanCornelis Baltensz

Anno1629 op den 11 Martij is in de kerke vande Nieuwe Tonge gedoopt van denpredicant van Middelharnisse Jacobus Ridderus, die oock neve peter was, mijnsoon Johannes Hennecart, de vader Jeremias Hennecart, predicant alhier, ende demoeder genaemt Anneken Griffens, de meter was Maeijtgen Toennis

Itemten selven daege gedoopt het kint van Jan Ariensz Gulckenaer, genaemt Adriaen,de moeder genaemt Maeijetgen Aerens, getuijge Neeltgen Aerens

Itemgedoopt het kint van Jasper Pauwelsz, de moeder Mijntge Gabriels, het kint Digman

Op den10 Junij gedoopt het kint van Cornelis Leendertz Mijrop, genaemt Neeltgen, demoeder genaemt Krijntge Jacops, getuijge Jan Jansz Leijts ende Jannetge Jacops

Itemop den 17 gedoopt het kint van ???

Anno1630 op den 12 November gedoopt het kint van Jan van Lodensteijn, secretaris inde N. Tonge, genaemt Naemij, de moeder genaemt Annetge Jans, getuijge AnnetgeGriffens, mijn huisvrou

Anno1631 op den 26 Februarij gedoopt het kint van den predicant Jeremias Hennecart,genaemt Marcus, de moeder Anneken Griffens, getuijge Johannes de?? Panitegem, predicant in Dircxlant, en AnnaJans, huisvrou van de secretaris Jan van Loodensteijn

Anna1633 op den 4 September gedoopt mijn kint, genaemt Jeremias Hennecart, demoeder Anneken Marcus Griffens, de getuijge Davidt Marcus Griffens, broeder vanmijn huisvrou, ende Jaques Gesse, mijn swaeger, woonde tot Leijden, en mijnsuster, sijn huisvrou, genaemt Maria Hennecart

??

Trouwen

Tenselven daghe ooc Chrijn Michielsz van Go? met Aechte Corvincx, dochter wt?? Brielschelant ten bij sijne van Neelken, haersuster

Den 27Januari 1601 sijn ondertrout Segher Dankaertsz vanden Bommel in Plaetschelantmet Maeijken Willemsdochter van Dordrecht ten bij sijne van Cornelis Diericx, Gheertenende Grieten Heijndricxdochter, den 11 Februari 1601 getraut

Tenselven dage Pieter Jacopsz met Martijnten Cornelisdochter, beijde vande NieuweTonghe, g. Heindrick, sijn broeder, ende Michiel Jansz, Jijda, sijn suster,ende Clijne Cornelis, haer moeder, den 11 Februari 1601 getrout

Den 14April 1601 sijn ondertrout Jan Antuenisse van Haelen met Janneken Cornelisdochtervan Oudenbosch, getuigen Chrijn Jacopsz, Cornelis, haer broeder, ende Madaleen,haer moeder, dito ? voor den predicant sijn se 6 Meije in de N. Tonge getrout

Den 6Meije 1601 sijn hier de derde geboden gehouden van Hugo Lenaerts van de Nieutongheende Roeginne, geseijt Westkappelsche van Somerdijck, wt begeerte van de kerckevan Somerdijck blickende bij haer staet noch voor hande sijnden, dese nietgetraut

Den 17Junius 1601 sijn ondertrout Matthijs Claesse van Melisant met Crijnten Stevensdochtervan de Nieuwetonge?? ???.. van des brudtsLenaert, haer broeder, ende Grietken Heindricx dochter

Naer datJacop Claesse Smit van Valensijn, weduwer, met Jobke Gijsbrechtsdochter vanDiericxlant haer behoorlicke kercgeboden gehadt heeft, sijnse den 18 Julius1601 in Diericxlant getraut, den 18 Julius 1601 getrout

Den 14Julius 1601 sijn ondertrout Willem de Braber van Cruijslant, weduwer vanNeelken Dooms, met Maeijken Cornelisdochter, weduwe van Lambracht Eenmutse,getuijgen Pieter Hottesen, Posselin Andries, 29 Julius 1601 getrout

Naerdat Cornelis Lenaertsz van Siericzee, weduwer, met Tanneken Christiaensdochtervan Diericxlant haere kercgeboden gehadt hebben, sijnse den 7 October 1601 inDiericxlant getrout, den 7 October 1601 getrout

Den 20October 1601 sijn ondertraut Antuenis Antuenisz van Hasersou, weduwer van JooskenJansdochter, met Crijnne Cornelisdochter van de Nieuwe Tonghe, getuigen JacopArens ende Janneken, schoudts jonckwijf, op 4 November 1601 getrout

Tenselven dage Stoffel Antuenisz van Halter, weduwer van Janneken Jansdr, metGheerten Arens van Mijnsheerenlant, getuigen Francke Antuenis, sijn broeder,ende Lijsbette Gillis Meersdochter, 1601 getrout

Den 17November sijn ondertrout Geerraert Arrens, weduwer van Maeijken Geerraertsdr,met Lijsbeth Lenaertsdochter, beijde van Herckingen, getuijgen Ariaen Willemsz,Trinten Cornelisdochter ende Stoffelinne Antuenisdochter, den 2 Disember 1601getrout

Januari1602

Den 16Februari 1601 sijn ondertraut Pieter Jansz van Heenvliet met StoffelinneAntuenisdochter van Herckinge, getuigen Jan Jansz, Jan Gillis, Trinten Cornelisende Janneken Theusdochter

Den 2Maerte 1602 hebben hen totten huwel begeven Jacop Cornelis van Sente Mertensdijckmet Anneken Antuenisdochter van de Nieuwetonge, weduwe van Engel Matthijs, tenbij sijne van Ariaen Gors, haer oom, Jan Jansz Temmerman ende Jacob Herman, den17 Marte 1602 getraut

Naerdat Arnout Timmerman van Bever bij Audenaerde, weduwer van Elisabeth Sreesen,met Tanneken Hubrechts ??van Seckeloo drijkercheboden gehadt heeft, sijn se 26 Marte 1602 tot Leijden getraut, den 28Marte ooc getraut

Den 16Maerte 1602 hebben hen tot den huiwelicke begeven Marten Jansz van Welle metFlora Arens van Gurcken, weduwe van Gillis Meers, getuigen Jacop Arens ende MaeijkenDiericxdochter

Naerdat Issebrant Arensz van Doudetonge, weduwer van Maeijken Cornelis, met LijnkenHeindricxdochter van Middelernis hier ende in Doudetonge haer behoorlickekercgeboden gehadt hebben, sijn hier bij ons den 14 April 1602 getraut, duerdien den predicant van Doutonge int thuijs en was, den 14 April ooc getraut

Den 6April hebben hen tot den huwelicke begeven Cornelis Pietersz van Maerlant metHeinderken Antuenisdochter van Tsertogenbosch, weduwe van Jan Cornelis,getuijgen Matthijs Pieters, sijn broeder, Steven Jansz ende Flora Arrens, den 5Meije ooc getrout

Den 6April 1602 hebben hen tot den huwelicke begeven Jan Classen van Middelernis,weduwer van Neelken Arens, met Willemken Jansdochter van de Nieuwetonghe tenbij sijne ende overstaen van Jan Ariaens, haer vader, ende Janneke, sijn jonckwijf ofte maerte, den 9 Julius 1602 getraut

Den 19April hebben hen tot den huwelicke begeven Luenis Lenaertsz van de Nieutonghemet Neelken Loureijsdochter van Melisant, getuijgen Ariaen de Buijsere,Tanneken ende Susanneke, alle drie Rombouts kinderen, den 5 Meije 1602 getrout

Den 22Junius 1602 hebben hen tot den huwel begeven Cornelis Cornelisz Welgemoet,weduwer van Pierken Arens, met Gheerten Lambrachtsdochter van Gurkem, ten bijsijn van Jacop Tuenens ende Jobken, haer neve en nichte, den 7 Julius 1602getraut

Den 14Julius 1602 is bij ons getrout eenen Willem Cornelisz met Jannetge Cornelisdochter,beijde van Rijnsburgh bij Leijden, alwaer haere kercgeboden ? gedaen sijn,blickende bij seker attestatie van Caerlle Agrieckela, dienaer des goddelickenwoorts aldaer, den 14 Julius 1602 getraut

Naerdat Harrent Heindricxz van de Nieutonge, weduwer van Ariaenten Marselis, metMaeijken Roelantsdochter van Middelernis haer derde kercgeboden gehadt hebben,sijnse den vierden Augusti 1602 getraut, den 4 Augusti 1602 getraut

Den 14Septemb. 1602 sijn ondertrout Walrave Camerlinck van Andwerpen, weduwer vanMartinten Geerraers, met Tanneken Jacopsdochter van Gent, weduwe van CornelisCornelisz, getuijgen Jacop Cornelisz ende Selia Ariaens, den 29 September 1602getraut

Naerdat Lenaert Stevensz van de Nieuwe Tonghe met Bastiaenten Lenaertsdochter vande Stadt sijn derde kercgeboden gehadt heeft, sijnse met attestatie van ons den29 September op de Stadt getrout, den 29 Septemb 1602 getraut

Den 7Disember 1602 sijn ondertraut Stoffel Antuenisz van Halter, weduwer van GeertenAriens, met Heilten Jansdochter van de Nieuwetonge, weduwe van?? Engel Stoffels, in presentie van Lijnne Chiels,haer moeder, Francke Antuenis, sijn broeder ende Wauter Jacops, geseijtBijtebier, den 22 Disember 1602 getraut

Januari1603

Den 11Januari 1603 sijn ondertrout Cornelis Heindericx van Brussel, weduwer vanAriaenten Frans, met Maeijken Marinisdochter van de Nieuwetonge, int bijwesenvan Cornelis Cornelisz, geseijt Schappicx kint, haeren naesten vrient

Denselven dach Antuenis Lenaerts van Gijsendam met Jacomine Pieters van Gallemaerde,weduwe van Cornelis Arens ten bij sijne van Steven Jacops, Willem, sijn broeder,Janneken Hermans ende Lijsken Oolen, ende also den bruijdigoom in de Plate bestbekent, moeten daer ooc de geboden gedaen sijn, den 2 Februari 1603 getraut

Naerdat Willem Lenaerts van Gijsendam met Pieterke Claes van Saerlus sijn derde kercgebodengehadt heeft, sijnse den 13 Maerte 1603 in Somerdick getraut

Den 22Maerte anno 1603 sijn ondertraut Matthijs Stoffels van Willems stadt met BettenGillisdochter van de Nieuwetonge, ten bij sijne van Dieric Jansz, schoudt,Tuenten Jans ende Janneken Jans, den 6 April 1603 getrout

Den 29Maert anno 1603 sijn ondertraut Jacop Arensz met Grieten Jacopsdochter, beijdevan de Nieuwetonghe, ten bij sijne van Cornelis Jacops, haer broeder, endeWolffaert?? Cornelis Tin, den 13 April1603 getraut

Den 5April 1603 sijn ondertraut Jacop Adrijaensz van Steenberghe met LijsbethHaelbrechtsdochter van Sommelsdijck, ten bij sijne van Willem Roelsz, DouemusBastiaensz ende Mijnte Pieters, den 4 Meije 1603 getraut

Den 12April anno 1603 sijn ondertraut Heindric Jacopsz Bangers van de Nieuwetonge metMaeijken Crijnsdochter van den Corendijck, ten bij sijne van Job, sijn broeder,Job Antuenisz ende Tanneke Jacopsdochter, den 4 Meije 1603 getraut

Den 18April 1603 sijn ondertraut Antuenis Antuenisz van Hasersou, weduwer van TrijnneCornelisdr, met Janneke Jacopsdochter van Hulst, ten bij sijne van MaeijkenGovaers ende Neelken Willems als dese antan den 4 Meije 3. gebot hade, is hijden 8 Meije ongetraut begraven

Den 24April 1603 sijn ondertraut Cornelis Jacopsz met Lijnten Lambrechtsdochter, tenbij sijne van Jacop Piersen, Abraham Willems ende Nelleke Lenaertsdochter, den8 Juni 1603 getraut

Den 14Junius sijn ondertraut Cornelis Ariaensz vande Ouden bosch met Dijnne Pietersdochtervan Mijns heeren lant, ten bij sijne van Adriaen, sijn vader, ende haerbroeders met noch ander meer, den 29 Junius 1603 in Diericxlant getraut

Den 12Julius anno 1603 heeft hem Jacop Willems, weduwer van Trinken Arens, tot denhuwelicke begeven met Grietken Faeijsdochter van Middelernis, ten bij sijnnevan Doen Commers ende Maeijken, des bruidts moeder, den 27 Julius 1603 getraut

Den 3Augusti 1603 is hier getraut eenen Jan Huberechts van Kieldrecht met een BetteDaemens van Hontenisse, die haer kercgeboden eenen tijt hier vooren ter Veerenin Walcher gehadt haden, gelic haer bescheedt te kennen gaf, 3 Augusti 1603getraut

Den 9Augusti 1603 sijn ondertraut Lenaert Mattijsen, weduwer van Neelken Stoffels,met Maeijken Pietersdochter van Heenvliet, ten bij sijne van Adam de Ruijsscher,den 7 Feb 1603 getrout

Den 16Augusti anno 1603 sijn ondertraut Jan Raemmens van Bueren malsen met DijnneAntuenisdochter van de Nieutonghe, ten bijsijn van Cornelis Raements, sijnbroeder, Jacop Tuenis, haer broeder, Ariaen Schoonen ende meer andere, den 7September 1603 getraut

Den 27September hebben hen tot den huwel begeven Jeroon Mertens, weduwer van JelijneArens, met Janneke Jacopsdr van Hulst, ten bij sijne van Aert Andries, JanJansz Temmerman, Neelken Frans ende J, door siecte verhindert is den 2 Novembergetrout

Tenselven dage sijn ooc ondertraut Roovel Jacops van Rosendale met Anneke Wicx vanWillem stadt, weduwe van Cornelis Geertsen, ten bij sijne van CornelisAdrijaens ende Trintken Cornelis, sijn moeder, den 12 October 1603 getrout

Den 4October 1603 sijn ondertraut Bastiaen Seuwaerts van Diericxlant, weduwer vanNeelken Arens, met Lijsbet Jansdocher van Ossenesse, weduwe van Pieter ArensStraff,?? ten bij sijne van LenaertDiericx, sijn neve, ende Jieken, schipper Lenaerts wijf, den 19 October 1603getraut

Tenselven dage Jan Bauwen van Verrebroeck, weduwer van Tanneken Cornelisdochter,met Maeijken Seuwaertsdochter van Suilant, ten bij sijne van Jacop Hermans,Tanneken Cornelis ende Susanneken Rombouts, den 26 October 1603 getrout

Den 10Ocrtober 1603 hebben hem tot den huwelicken begeven Geerraert Bastiaensz vanMijns heeren lant, met Janneke Marinisdochter Sent Tannelant, weduwe van PieterJansz ten bijsijne van Jan Pieters, haer sone, Jan Pieterse Mueselaer ende ArenPieterse Muselaer, beijde sijn neven, den 9 November 1603 getraut

Den 18October 1603 hebben hen totten huwelicke begeven Jan Arens, weduwer vanLijsbeth Albrechts, met Grieten Joris Joorisdochter, beijde van de Nieuwetonghe,ten bij sijne van Lenaert Jansz Schipper, Cornelis Jansz, haer broeder, endeLuenken Jooris, haer suster, den 2 November 1603 getraut

Den 17November 1603 sijn ondertrout Heindrick Jansz van Calhuijsen int lant vanCleven, mit Tanneken Jacopsdochter van den Heuwelrug, ten bij sijne van JobOollens,Claes Marinus ende Neelken Willems, den 16 Novemb. 1603 getraut

Den 21Novemb. 1603 sijn ondertraut Willem Werrens, gheseijt Trom, woonende inDiericxlant, weduwer van Tuenten Cornelis, met Neelken Marinisdr, woonende indie Nieuwetonghe, weduwe van Jacop Cornelis, ten bij sijne van Heindrick Janszende Tanneke Jacops, sijn wijf, den 7 Disemb 1603 getraut

Den 10Januari anno 1604 sijn ondertraut Willem Wouters van Hatten met NeelkenMichielsdochter van Goederede, ten bij sijne van Cornelis Cornelisz Wagemaker,Niclaes Martens,?? Achte Cornelis endeJanneke Cornelisdr,s den 8 Februari 1604 getraut

Denlaetsten Januari 1604 sijn ondertraut Jacop Pietersz vande Stadt met LijsbethAriaendochter van de Nieuwetonge, ten bij sijne van Willem Joosen, haer stijfvader, ende Grieten, haer moeder, ende Antuenis Cornelis, den 15 Februari 1604getraut

AlsoFrancke Matteussen in Doutonge ende Middelhernis sijn kercken gebodenonverhindert met Dinecken Willems gehadt heeft, sijnse den 8 Februari 1604 metgetuijgen bij ons getraut, den 8 Februari 1604 getraut

Denlaetsten Januari anno 1604 sijn ondertraut Jacop Piersens van der Stadt metLijsbeth Ariaensdochter van de Nieuwetonge, ten bij sijne van Grietken, haermoeder, ende Willem Joosen haer stijf vader, den 15 Februari 1604 getraut(aantekening is doorgestreept)

Naerdat Joos Joosz van der Schelden van Audenaerde, weduwer van Trijntken Antuenis,met Ester Willems vande Boosch sijn behoorlicke kercgeboden gehadt heeft,sijnse met attestatie den 10 Maerte anno 1604??in de Stadt vander Gauda getrout

Naerdat Claes Martini van Hamburgh met Anneken Jansdr wt Vlaender sijn derdekerckgeboden gehadt heeft, sijnse den 21 Marte in Somerdijck getraut

Den 20Maerte 1604 hebben hen tot den huiwelicke begeven Marinis Pietersz van Portvlietmet Maeijken Jansdr van Sarlus, ten bij sijne van Geerraert Bastiaens, sijnstijf vader, Janneke Marinis, sijn moeder, ende Jan Pieters, sijn broeder, endeLijnten Pieters

Den 27Maerte sijn ondertrout Ariaen Thielmans vande Heijde, weduwer van MaeijkenGabrielsdr, met Durffken Clas, weduwe van Jan Lenaerts, ten bij sijne van PierWillems ende Hachte, haer suster, den 11 April 1604 getraut

Den 13April anno 1640 sijn ondertraut Hubrecht Maessen Gijsbrechtsz van Breda metNeelken Willemsdochter van de Nieuwe Tonge, ten bijsijne van Willem, haer vader,ende Luenken, haer moeder, den 2 Meije 1604 getraut

Den 17Meije anno 1604 sijn ondertraut Marten Cornelisz van Cruijslant met MaeijkenPietersdochter vande Nieuwetonge, ten bij sijne van Lijne, haer moeder, den 16Meije 1604 getraut

22Meije

Naerdat Pauwels Melsens, woonende in Middelernis, met Mijnten, Pieter Ottensdochter,haer derde kercken geboden gehadt heeft, sijnse den 6 Junius getrout, den 6Junius 1604 getraut

Den 12Junius sijn ondertraut Cornelis Cornelisz, Schappicx kint, weduwer, metNelleken Lenaertsdochter, beijde van de Nieuwetonge, den 26 Junius 1604 getrout

So JanBauwen van Verrebroeck, weduwer van Maeijken Lenaerts van Sulant, met GeertenLambrechts, weduwe van Cornelis Welgemoet, sijn derde kercken geboden gehadtheeft sijnse den xien Julius daer an getrout, den 11 Julius 1604 getrout

Tenselven daghe sijn ooc getraut Jan Roomst van Belsen in d lant van ??? wer. vanLinne Heindricx, met Lijsbeth Niclaesdochter van Noortgauwe int lant vanSchauwen, den 11 Julius 1604 getraut

Den 17Julius sijn ondertraut Heindrick Bangers, weduwer van Maeijkens Crijns, metLijsbeth, Balten Camerlincxdochter, met consent van Wallrave, haer beste vaer,ende Janneken, sijn moeder, den 8 Augusti 1604 getraut

Den 10September 1604 sijn in Diericxlant ondertrout Jan Adrijaensz Timmerman, weduwervan Bethen C., met Maeijken Gillisdochter

Den 11Septemb. 1604 sijn ondertraut Job Antuenissone van de Nieuwetonghe met LijsbethJobsdochter van Somerdijc, ten bij sijne Wolfaert Cornelisz, Cornelis Lenaertszende Maeijken Lenaertsdr, den 3 Octob. 1604 getrout

Naerdat Pieter Adriaensz van Haelst met Neelken Antuenisdochter van Schoonwoerdt inHollant sijn derde kercken geboden heeft gehadt, sijnse met attestatie den 3. Octoberin Doudetonge getraut, den 3 Octob. 1604 getraut

Den 11Octob. 1604 sijn ondertraut Jan Cornelisz, geseijt Heere van Cruijslant, metPieterken Hubrechtsdochter van Vossemeer,??ten bijsijn van Jan Bauwen, Jacop Herman, Tanne Rombouts ende Susanne Rombouts

P 58

Den 9October 1604 sijn ondertrout Wolffaert Cornelisz van Brouwers haven metMaeijken Gillisdochter van Hallemkercke bij Dordt, ten bij sijne van CornelisLenaertsz ende Janne Cornelisdochter, geseijt Buiters, den 24 October 1604getraut

Den 30October 1604 sijn ondertraut Weijgere Jansz van Diericxlant met Luenten Joorisdochtervan de Nieuwetonghe, ten bij sijne van Abraham Habrahamsz Smedt, Herman Joorisz,Janneke Cornelisdochter ende Susanne?? Temmermans,den 14 Novemb. 1604 getraut

Januari1605

Naerdat Sander Cornelisz, weduwer van Lijsbeth Diericx, met Arrenten Jansdochter,?? beijde van de Nieuwetonghe, sijn derdekercken geboden gehadt heeft, sijnse tsamen den 2 Januari 1605 getraut, den 2Januari 1605 getraut

Den 15Januari 1605 hebben hen tot den huwel begeven Joos Tuenus, weduwer, met LijneMartens, weduwe van Engel Marinus, getuijgen Jeroon Mertens, Jacop Arens,Lijsken Arens, den 30 Januari 1605 getraut

Den 12Februari 1605 sijn ondertraut Antoen Cornelisz van Cruijslant met Aechten Pietersdr,weduwe van Jacop Jansz, den 27 Februari 1605 getraut

Den 5Februari 1605 sijn ondertrout Aren Cornelisz van Breda met Lijnte PieterMartens, weduwe, ten bij sijne van Pieter Cornelis Dabbaerts, die hem stelde inplaets van des brudigoms moeder, gelic Pieter Willems, Marten Pieters, AechteClaesdochter ende Crijnten Gillis, Pieters vrou al tsamen als getuijgen gehoorthebben, den 27 Februari 1605 getrout

Den 12Marte 1605 sijn ondertraut Marten Willems van Ipere, weduwer van Luenten Jobs,met Janneken Jansdr van Siericsee, getuijgen Hubrecht Gijsbrechtsz Malsen,Lenaert Goossens, Tuenten Jansdochter ende Ariaenten Jansdochter, den 27 Marte1605 getraut

Den 6April 1605 sijn ondertraut Ariaen Commers van Noort gauwen, weduwer van AechteCox, met Pierine Arensdochter van??Vlissighen, weduwe van Balten Camerlinck, ten bij sijne van WalraveCamerlinck ende Tanneke, sijn huijsvrau, den 24 April 1605 getrout

Den 15April 1605 sijn ondertraut Jacop Herman, weduwer van Lijnten Geerraers, metLijsbet Arens, weduwe van Jansz Timmerman, getuijgen Martijnne Jansz, SerenHeijnne, Haechte Pieters ende Hechte Theus, den 1en Meije 1605 getraut

Den 16April 1605 sijn ondertraut Pieter Gillisz van de Nieuwetonghe met TrintenPietersdochter van Heenvliet, ten bij sijne van Abraham Willemsz, Jan Mariniszende Erren Tuenen, den 1 Meije 1605 getraut

Den 16April sijn ondertraut Jacop Huibrechts van Erdenburgh, weduwer van ErentenWouters, met Jopke Claesdochter van Goederede, ten bij sijne van MichielJanssens ende Lijsbet Heindrickxdochter, den 8 Meije 1605 getraut

Tenselven daghe sijn ooc ondertraut Staes Jansz van de Nieuwetonghe met LijsabetMatthijsdochter van Wercken sweerdt in Brabant, getuijgen Huibert Huibertsz,Jacop Jansen, Marten Pietersz, Neelken Ockers ende Grieten Willemsdochter, den8 Meije 1605 getraut

Den 7Meije 1605 sijn ondertraut Sweer Crijnsz, weduwer van Heindricke Jans, metBerrendijnne Claesdochter, weduwe van Wouter Diericx, den 29 Meije 1605 getraut

Den 21Meije sijn ondertraut Cornelis Lenaerts met Lijsbet Wobensdochter, beijde vande Nieuwetonge, getuijgen Lenaert, sijn vader, Cornelis Cornelisz Wagemakerende Adriane Jansdochter ende Pieternellen Pauwelsdochter, den 5 Junius 1605getraut

Naerdat Herbert Gersen van Middelernisse, weduwer van Heijlken Geerraersdr, metCrinten Crinsdochter, weduwe van Melsen Jansz, sijn derde geboden gehadt heeft,sijnse den 3 Julius 1605 getraut

JanBauwen van Verrebroeck, wedewere, heeft met Pieterken Laureijsdochter. geborenvan Maeslantssluis, hebben ooc haere 3 kercgeboden gehadt, ende sijn ooc den 3Julius getraut, den 3 Julius 1605 getrout

Den 9Julius 1605 sijn ondertraut Martijn vande Berchove Willemsz van Kassel inVlaender, weduwere, met Wouterken Staesdochter van Huesden, weduwe, ten bijsijne van Jan Boets, geseijt Naeijer, Ariaen Jansz ende Staes Jansz, NeelkenJans?? ende Grieten Jacops, Willems wijf,den 24 Juli 1605 getrout

Naerdat Arnout Gorisz van Mol in Brabant, weduwere, met Ariaenten Jansdochter vandeNieuwetonghe sijn derde kercgeboden gehadt heeft, sijnse den 24 Julius 1605getraut, den 24 Julius 1605 getrout

LenaertPiersz, weduwere van Crijnten Sewaerts, met Nele Jan Diericx sijn derde gebodengehadt heeft, sijnse den 21 Augusti 1605 getraut, den 21 Augusti 1605 getraut

Naerdat Cornelis Arens Kip van de Nieuwetonghe met Neelken Jans van Herckinghe sijnderde kercken geboden gehadt heeft, sijnse den 23 October 1605 in Diericxlantgetraut den 23 October 1605 getraut, den 23 Octob. 1605 getraut

Naerdat Jan Adriaensen, weduwere van Janneken Marselis, met Neelken Cornelisdr vanSiericksee drij kercken geboden gehadt heeft, sijnse den 12 Sporkelke 1606 inde kercke getraut, den 12 Sporkel 1606 getraut

Den 5Marte sijn ondertraut Heindrick Jansz, weduwere van Tanneken Jacops, metGrietken Marselis, weduwe van Tuenis Vrient, getuijghen Willem Jans, geseijtPrinse, ende Jan Bevelaer, den 19 Marte 1606 getraut

1605

Den 11Marte sijn ondertraut Jan Classen van die Nieuwetonghe met Commerken Dinnemansdochter,weduwe van Pieter Jans, getuijghen Matthijs Claessen, sijn broeder, endeCornelis Dijnnemans, haer broeder, den 25 Marte 1606 getraut

Den 15April anno 1606 sijn ondertraut Pier Pauwels, weduwere van Neelkens Lenaerts,geseijt Cruevels, met Pieternelleke Pauwelsdochter, getuijgen Lenaert Piets,haer oom, Hans Boets ende Janne Theusdochter, den 30 April 1606 getraut

Naerdat Ariaen Fijns met Maeijken Cornelis, sowel hier als in Diericxlant haerebehoorlicken kercken geboden gehadt hebben, sijnse den 21 Meije 1606 getraut,den 21 Meije 1606 getraut

Den 4Novemb. anno 1606 sijn ondertraut Geerraert Pietersz met Neelken Jacopsdrbeijde van de Nieuwetonghe, den 19 Novemb. 1606 getraut

Den 11Disemb. 1606 sijn ondertraut ArenCornelisz, weduwer van Maeijken Engels, metTruijken Cornelis van Breda, ten bij sijn van Aren, haer broeder, PieterStappaert, Janneken Matheus ende Leenten Pietersdr, den 24 Disemb 1606 getraut

Den 16Disemb. anno 1606 sijn ondertraut Cornelis Jansz van Geervliet met MaeijkenHeindericx van de Ouden Dijck int lant van Schouwen, met bewilligen van Jan,sijn vader, Jacop, sijn swaegher ende voor de getuijghen Abraham Willems,Heindrick den Duijscher, Janneke Mattheus, Janneken Corsdr ende meer ander

Naerdat Dierick Hermans van Oosteinde met Neelken Cornelis van Middelernisse haerderde kercken geboden gehadt hebben, sijnse den 4 Februari 1607 in onse kerckegetraut, den 4 Februari 1607 getrout ??

Den 3Februari 1607 hebben hen tot den huwelicke begeven Jacop Pietersz, weduwer vanLijsbeth Arrens, ende Arrenten Jans, weduwe van Sander Cornelis, ende naer gedaengeboden, sijnse den 18 Februari 1607 getraut, den 18 Februari 1607 getraut

Naerdat Cornelis Jobsen van Erkinge met Arrente Cougertsendochter van die Nieuwetonghesijn derde kercgeboden gehadt heeft, sijnse den 25 Februari getraut, den 25Februari 1607 getraut

Naerdat Jan Jansz Welle, weduwer van Anna Jans, met Neelken Jacopsdochter, weduwevan Jan de Kuijper, sijn derde kercken geboden gehadt heeft, sijn den 4 Marte1607 in Dierijcxlant getraut, den 4 Marte 1607 getraut

Naerdat Michiel Joosz van Ooseburgh, weduwer van Maeijken Cornelis, met Wissel Jansdochtervan Rotterdam sijn derde kercken geboden gehadt heeft, sijnse den 29 April 1607in die kercke getraut, den 29 April 1607 getraut

Den 14April anno 1607 sijn ondertraut Hubrechts Lenaerts van Brauwershaven metJanneken Cornelisdochter van de Nieuwetonghe, ten bij sijne van Claes TuenusSmedt ende haer susters, den 13 Meije 1607 getraut

Den 10Meije anno 1607 sijn ondertrout Lenaert Stevensz, weduwer, met Arenten Ariaendochter,beijde van de Nieuwetonghe, ten bij sijne van Grietten, haer moeder, Jan JanszWelle ende meer ander, den 20 Meije 1607 getraut

Den 30Junius 1607 sijn ondertraut Job Antuenisz, weduwere van Lijsbet Jobs, metTuenten Jansdochter, beijde van die Nieuwetonghe, ten bij sijnne van GheerraertClaessen, Lijsbeth IJemansdochter ende Bastiaenten Lenaertsdochter, den 22Julius 1607 getraut

Den 25Augusti hebben hen tot den huwelicke begeven Herman Crijns van Westvalen metMaeijken Louwe, weduwe van Doen Commersz, getuijgen Commer Jans, Haelbrechts?? Strosnijder, Maeijke Frij, den 9 Septemb 1607getraut

Naerdat Jan Pietersz van Flinsburgh, wer., met Janne Danis van Duisburgh, weduwe,haere kercken geboden gehadt hebben, sijnse den 9 Disemb. anno 1607 in de kerckegetraut, den 9 Disemb 1607 getraut

Anno1608

Op 19Decemb. sijn bij mij ondertrout Cornelis Malijns, jonckman van de Nieuwe Tonghe,woonende op Herkingh, met Janneken Mattheus, j.dochter van Herkingh, woonendealdaer, ende naerdien sij twee onverhinderlijcke proclamatien hebben gehadt bijons, soo hebben sij haer derde gehadt in Dirixlant ende sijn aldaer getrout

Op 20Decemb. sijn bij ons getrout Lenaert Pietersen, jonckman vande Nieuwe Tonge,met Maeijken Duims, j.d. van Goeree, naer dat sij twee onverhinderlickeproclamatien hebben gehadt in den O. Tonghe ende bij ons oock daer

Anno 1609

Op 29Januari sijn bij ons ondertrout Cornelis Claesz, jonckman, woonende in de N.Tonge, met Dingh Heijne, weduwe van Lenaert Cornelissen Mieroop, woonende inden N. Tonghe

Op 30Jan. sijn bij ons ondertrout Willem Heijndricks, weduwenaer van Maeijken Arens,woonende in den O. Tonge, met Tanneke Dircks, jongedochter, woonende in den N.Tonghe ????

Op 19Febr. sijn bij mij ondertrout Pieter Jansen, jonckman, woonende inde N. Tonghe,met Tanneken Arens, jongedochter, woonende inde N. Tonghe

Op 21sijn bij mij ondertrout Boudewijn Engelsen de Bonte, jonckman van der Goes, met? Abramsen, j.dochter van Belsele in Vlaenderen, beijde naer Nieuwe Tonghe

Op selvigstensijn bij mij ondertrout Pieter Pietersen Leij, jonckman, met Ide Gerrits, j.dochter,beijde woonende in de Nieuwe Tonghe

Op 4 Aprilissijn bij mij ondertrout Willem Staesen, secretaris, weduwenaer, met AriaentgenAriaens, weduwe, beijde woonende in de N. Tonghe

Opselvigsten sijn bij mij ondertrout Ariaen Leenaertsen, jonckman, met ArentgenJobs, j.dochter, beijde woonende in de N. Tonghe ??????

Op 11Aprilis sijn bij mij ondertrout Jan Dircksen, jonckman, met Lisebeth Gillis, j.dochter,beijde woonende in de N. T.

Op 9Meij is bij mij ondertrout Jan Pietersen, jonckman. met Catarijna Jans, j.dochter,beijde woonende inde N. Tonghe

Op 9Meij sijn bij mij ondertrout Jan Commersen, weduwenaer, met Aeghte Pieters,weduwe, beijde woonende inde Nieuwe Tonghe

Op 16Meij sijn bij mij ondertrout Abraham Martensen, jonckman, woonende onder OudeTonghe, met Wijvertgen Wouters, j.dochter, woonende in de N. Tonghe

Op 15deser sijn bij mij ondertrout Jan Willemsen, weduwenaer van Maeijken Willems,met Maertgen Lauwe, weduwe van Herman Heijnsen, woonende in de N. Tonghe

Op 28Jun. sijn bij mij ondertrout Jan Aerensen, jonckman, woonende onder de N.Tonghe, met Teuntgen Jans, j.dochter, woonende onder de N. Tonghe

Op 6Febr. sijn bij mij ondertrout Aren Andriesen, weduwenaer van Maertgen?? Jans, met Gillijne Maertens, weduwe van JoostTeunissen, beijde woonende inde N. Tonghe, getuijgen Jacob Michielsen endeStoffel Teunissen

Den ???sijn bij mij ondertrout Jacob Cornelissen, weduwenaer?? van Josijnte Joos, met Maijtgen Aers, weduwevan Jan Willemsz, beijde woonende inde N. T.

Anno1610

Den 27Martij sijn bij mij ondertrout Walraven Camerlinc, weduwenaer van TannekenJacobs, met Claertgen Jacobs van den Nieuwetonghe, beijde woonende alhier

Denselfden sijn bij mij ondertrout Aren Faije, jonckman, met Lisebet Machiels, j.dochter,beijde woonende in de N. Tonghe

Den 9Aprilis sijn bij mij ondertrout Cornelis Marinus, weduwenaer van Janneken Teus,met Maria Dircks, j.d., beijde woonende in de Nieuwe Tonghe

Den 11April sijn ondertrout Claes Marinus, jonckman, met Soetgen Cornelis, j.dochter,beijde woonende inde Nieuwe T.

Den 15Apr. sijn bij mij ondertrout Christiaen Dircksen, weduwenaer van Neeltgen Jans,woonende tot Rijntenswoude, met Arjaen Ariaens, dese weduwer was al den 5 jaerwoonende inde N. Tongh

Den 26April 1610 sijn bij mij ondertrout Seger Arensen, weduwenaer van MaijtgenWillems, met Maijken Jans, w. van Jacob Teunis, beijde inde N. Tonghe

1611

Den 8Jan. sijn bij mij ondertrout Jan Heijndricksen, wed. van Nelletgen Lenaerts,met Aeghie Claes, wed. van Pieter W., desen inde N. T.

Den 8Jan. sijn bij mij ondertrout Mels Engelsen den Bonte, jonckman van der Goes, metJackemijntjen Dircks, j. dochter van Nieuwe T., beijde N. T.

Den 5Matij sijn bij mij ondertrout Gillis Arensen, jonckman van Somerdijck, woonendeinde Nieuwe T., met Willemtgen Andries, j.dochter, woonende inde Middelburg

Den 19sijn bij mij ondertrout Jacob Stevensen, w. van Neeltjen Job Melsens, woonendein Dirckslant, met Aerentjen Jans, w. van Jacob Piersen, w. inde N. Tonghe

Den 2April sijn bij mij ondertrout Hendrik Woutersen, jonckman, woonende in de N.Tonghe, met Tanneke Jacobs, j.dochter, woonende inde Nieuwe Tongh

Den ???Teunis Maertsen, jonckman, woonende in de N. Tonghe, met Maeijke Jacobs, j.d.,woonende inde N. Tonghe

Den ???Meij Jan Cornelissen, jonckman, w. inde N. T., met Stijntjen Cornelis, wed. vanJan Aertsen, woonende inde N. T.

Den 7Juni sijn bij mij ondertrout Cornelis Roele, jonckman, woonende inde N. T., metNeeltjen Cornelis, j.d., woonende inde N. T.

Den 10Jul. 1611 sijn ondertrout Cornelis Jacobsen, wed. van Lijntje Lambrechts, metNeeltjen Teunis, we. van Arien Meersen, beijde w. inde N. T.

Den ???Sept. sijn bij mij ondertrout Cornelis Marinus, wed. van Maetjen Dircks, metJanneken Cornelis, jonge dochter, woonende inde N. T.

Den 11November sijn bij mij ondertrout Cornelis Pietersen, jonckman, woonende in Somerdijck,met Aecht Korvinck, weduwe van Jacob Rogiers, woonende inde N.T.

Den 11Febr 1612 sijn bij mij ondertrout Maerten Piersen, jonckman woonende inde N. T.,met Neeltjen Cornelis, j.dochter, woonende inde N. Tonghe

Den 18Feb. sijn bij mij ondertrout Cornelis Janssen, wed. van Maeijken Heijndricks,met Janneken Jans, weduwe van Andries Monninck, beijde woonende inde N. Tonge

Den 1sijn bij mij ondertrout Govert Lievensen, jonckm. van Brauwershaven, metLijntjen Jacobs, j. dochter inde N. Tonghe

Den 6April sijn bij mij ondertrout Abraham Willemsen, j. vande Nieuwe Tongh, metNeeltjen Gabriels, j.d. van de Oude Tonghe, beijde woonende alhier

Den 2eJun. sijn bij mij ondertrout Steven Lenaertsen, jonckman van de Plaete, metAeltje Jans, j.d. van Middelharnis, beijde woonende inde N. Tonghe

Den 9Jun. sijn bij mij ondertrout Jan Arentsen, wed. van Arentjen Arens, metJacomijntjen Theunis, wed. van Steven Jacobs, woonende int Oudetonghsche Lant

Den 30Jun. sijn bij mij ondertrout Claes Lucassen, wed. van Jannetjen Jonckers,woonende inde N. T., met Maritgen Pietersdr, weduwe van Lenard Matthijssen,gebooren van Heenvliet, woonende alhier

A.o1613

In hetbegin van Novembris sijn ondertrout voor den kerckenraedt van N. TongheNicolaes Wolfartsz, wr. van Reijnserwoude, met Teuntgen Korssen, j.d., woonendeinde N. Tonghe, ende nae haer drie proclamatien is haer vaer van den ghetuijghebrieff verleent datse sonder verhinderingh hijr ghetrout op den 29en ixbris,sijn ghetrout alhier November

Denxiven ixbris hebben haer ondertrouw voor mij gedaen Michiel Jansz vanLutzenborgh, j.m., met Neeltgen Jacobs van Toude Tonghschelandt, beijdewoonende inde N. Tonghe, getrouwt den 1 Decembris

Den ixenixbris hebben haer ondertrouw ghedaen Krijspijn Steven Crijnsz, wr. vanBarendijna Claes, met Maijken Cornelis, we. van Aerent Chrijnsz, beijdewoonende in N. Tongh, sijn getrouwt den 29 ixbris ??

Denxxiiien ixbris sijn ondertrouwt bij mij Herman Jossen van Pietershouck, wr. vanAriaentjen Willemsdr, met Ariaentgen Michiels, we. van Ariaen Teunisz, beidewoonende in N. Tonghe getrout den 22en xbris ?

Den vxbris sijn ondertroudt bij mij Teunis Frans van Caprijcke in Vlaenderen, wr.van Jacomijnen Coppers van Gent, met Janneken Aertz, we. van Jan Pietersz,beijde woonende inde N. Tonghe, getrout den 22en xbris

Denviii xbris hebben haer ondertrouw ghedaen voor mij Leendert Ariaenz van Sorghe,j.m., woonende inde N. Tongh, met Neeltgen Claes, we. van Leendert Leendertz,woonende in Herkinghe, sijn ghetrout den 29en xbris

Denxxi xbris hebben haer ondertrouw voor mij gedaen mr. Engel Clasens van Hasperenin Vlaender, schoolmr vande N. Tonghe, wr. van Maijken Jans, met PieternellekenDimmens,j.dr. vande Troudedorp uijt t??? Landt van Goeree, beijde woonende indeN. Tonghe, getrout den 1en Januarij

Denxxxien hebben haer ondertrouw voor mij ghedaen, ten huijse van Claes de Lapper,Leendert Leendersz Verweijen van Herkinghe, j.m., met Durfgen Claes, wed., vrijinden ouden huis, woonende inde N. Tonghe

Ao1614

Op den4en Januarij hebben haer ondertrouw ghedaen voor mij Leendert Jacobsz van denPlaet, jonghman, met Sijtgen Jacobs van de Nieuwe Tonghe, woonende intMiddelhernis landt, den 19 ghetrout

Op denxien dito hebben haer ondertrouw ghedaen voor mij Dirrick Rijcx, j.m. vanSommerdijck, met Trijntgen Andries uijt Middelhernis landt, beijde woonendeinde Nieuwe Tonghe, den 9 Febr. getrout inde O. Tonghe

Op denixen Februarij sijn in onse kercke gegeven de gheboden van Jan Dirrixsz, wedr. uijtde Nieuwe Tonghe, met Teuntgen Wouters, j.d. van Sommelsdijck, den 2en getroutin Sommelsdijck

Op den 19April heeft voor mij Senten van Hesingen haere ondertrouw ghedaen DirrickHermans, wednr. van ?, met Hester Jurriens, j.d., beijde woonende inde NieuweTonghe, sijn getrouwt op den xi Meij

Op den 10enMeij hebben haer ondertrouw voor mij ghedaen Job Teunisz uijt de Nieuwe Tonghe,wed.r van Sloostgen Arens, met Ariaentgen Ariaens van ???t Bommenee, woonendeinde Nieuwe Tonge, wed. van Cors Crinesz, sijn getrout op den 25en Meij

AeriaenLeendersz, wed.r van Pietergen Jans, met Arentgen Arensz, wed. van CornelisHubregtsz, beijde woonende inde N. Tongh, op den 11 Junij is getrout

Op den 2Julij Maerten Willemsz, wed.r van Janneken Jans, woonende in N. T., metBastiaentgen Jans, wed. van Wouter Jansz Thijs Tienen tot Doudetonghe, sijn metattestatie van Doudetonghe getrout

Op den 19dito Cornelis Hendricksz van Putten, wedr. van Maijken Marinis, met JaepkenCornelis, jonge d., beijde woonende in de N.T., getrout 3 Augusti

Ondertrout inDirixlant op den 2 Augusti, houwel inde N. Tongh 19en Augusti, Mert Joppen,wed.r van Lauwereijnten Willems, woonende in het Nieuwe Tonghs landt, met AnnekeWillems, wed. van Bastiaen Aertsen, woonende op Melissant

Sijn medegetrout Wapper Jansen met Geertgen Marinis

Op den 23enAugusti hebben hen ondertrouw voor mij gedaen Gabriel Jansz van Hille, wed.rvan Margarita Stoffels, met Maijken Leenders van Dirixlant, wed. van Jan Fransen,beijde woonende inde N. Tonghe, getrout 14 7bris

Op den 4Septembris sijn ondertrout Abraham Jansz, jonckman van ??? met Janneken Jans van Juijlick,wed. van Arent Leendertsz, woonende in het Nieuwe Tonghsche landt, getrout den26 Septembris

Op den 188bris sijn?? ondertrout Hendrijck Jansz,jongman, woonachtig inde Oude Tonghe, met Leentgen Hillebrants, jonghe dr.,woonende inde N. Tonghe, getrout den 9 9bris

Anno 1615

Op den 17Januarij sijn bij mij ondertrouwt Abraham Gillisz Meijen, j.m. van het lant vanderDast, met Janneken Jacobs, wed. van Hendrijck Woutersz, beijde woonachtig indeN. Tonghe, getrout 1 Febr.

Op den 24endito hebben haer ondertrouw voor mij gedaen Adriaen Faije, wed.r van ElisabethPatche, met Betgen Gillis, wed. van Tijs Stoffelsen, beijde woonende indeNieuwe Tonghe, getrout 8 Febr.

Op den 15Maert hebben haer ondertrouw voor mij gedaen Cornelis Melssen, j.m.?? van S. Maertens dijck in het landt vanderToolen, met Lijntge Jans, j.d. van Goeree, beijde woonende inde N. Tonghe,getrout 12 Aprilis

Op den 21endito hebben haer ondertrouw gedaen voor mij Bastiaen Cornelisz, jongman, metLijsbet Claes, j.d., beijde woonende inde Nieuwe Tonghe getrout 5 Aprilis

Sijn getrout31 Maij alhier Jacob Willems van Halen met Tanneken Cornelis

Item den 6enJulij Jasper Janssen met dochter Cornelis

Item MichielJacobs met Elisbeth Cornelis ??

Wij hebbenmet getuijgh brieff haer geboden onverhindert gehadt met de voornoemde persoonJacob Crijns, j.m. vande O. Tongh, ende Leentjen Dimmis, j.d. vande N. Tongh

Item StevenCornelisz met Lisbeth Stoffels, en sijn getrout in Middelhernis

Op den 19viibris jan Dirixz, j.m., waeghemaeker van Pouroijen in Gelderlandt, woonendeinde N. Tongh, met Pieterken Jans, j.d. van Sommelsdijck, woonende in het OudeTongsch landt, getrout 9 viiibris

Ondertrout xienOctober Gerrit Leunisz van Hulsterambacht, wed.r van Lijntge Marinus, metHilleken Aerens, j.d. van Sommelsdijck, woonende in de N. Tonghe, getrout indeOude Tongh 1 ixbris

Anno 1620 opden 18 Januarij is bij mij ondertrout Cornelis Jacobse Spaengnaert met AerentgeLeenders, jonge dochter, beijde woonende in de Nieuwetonge, ende daer naergetrout op den 2 februarij

Februarij

Op den 2Februarij sijn bij ons ondertrout Rombout Rombouts, jonck gesel, met Aerentgenvan Wouts, jonge dr, beijde woonende alhier, op den 23 getrout inde Nieuwetonghe,en daer naer bij ons bevesticht in den echtenstaet

Anno 1620 opden 28 Meert sijn bij ons ondertrout Abraham Maertense, wedewenaer van WijvenWouters, met Krijntgen Paulus dochter, beijde woonende in de N. Tonge, en opden 19 Aprillis op paeschdag getrout in de N. Tonge

Op den 11Aprillis sijn bij ons ondertrout Hendrick Aeriense, j.g., met Maertgen Jans, j.d,woonende op de hoeuve van Cornelis Jacobse van Nieuwenhooven, en sijn in Sommelsdijckbevesticht in den echtenstaet, en sijn op den 2 Meije in Sommelsdijck getrout

Op den 20Meij sijn bij ons ondertrout Teunis Josse, j.g. uijt de N. Tongh, met TeuntgenWouters, wedewe van Jan Lievensz, beijde woonende in de N. Tonghe, op den 13 Junijin de N. Tonge getrout

Op den 19Junij sijn in de Nieuwetonge ondertrout Adriaen Gerritse Verdonck, wedewenaervan Maeijcken Andries, met Neeltgen Jacobs, jonge dochter, beijde woonende inhet N. To. Lant, en daer naer op den 5 Julij getrout in de N. Tonge

Op den 4Jullij bij ons ondertrout Job Jacobse, wedewenaer van Jacomijntge, met LijsbethWoube, wedewe van Cornelis Leendertse, beijde woonende in de N. Tong, op den 26dito bij ons getrout

Op den 11Jullij bij ons ondertrout Jacop Abrahamse, jong gesel uijt de Oudetonge, metSara Rombouts de Buijssere, j.d., woonende in de N. Tonge, op den 26 dito bijons getrout

Op den 1Augustij bij ons ondertrout Cornelis Kop Jong, gebooren in Beijerlant, metEngelten Engels, j.d. uijt de Nijeuwetonge, beijde woonende alhier, bij onsbevesticht in den echtenstaet

Op den 28Augustij 1620 is bij ons ondertrout Willem Wittese, woonende in den ??? , wedewenaervan Sijtgen Jan Floris, met Aerentge Jans, wede. van Jacop Stevense, woonendeinde N. Tong, ende bij ons getrout den 13 September

Anno 1620 opden 20 September bij ons ondertrout Claes Andriesse, j.g., met Annetgen Aerents,j.d.

Op den 26September sijn ondertrout in Sommelsdijck Hendrick Janse, w., met LeentgenPieters, j. dr., welcke bij ons sijn coomen woonen en trouwen

Op deneersten Octobris bij ons ondertrout in de N. Tonghe Jan Aerijense, wedewenaervan Lijntgen Aerijens, met Maeijtgen Hendricxz

Op den 7September bij ons ondertrout Aelijaen Janse, j.g., met Outgen Aerts, j.dr.

Anno 1620 opden 14 November is bij ons ondertrout Willem den Hollander met?? Annetgen Willems

Op den 21November ondertrout Hendrick Jacopse, j.g., gebooren in de N. Tonge, met JannetgenDimmens, j. dr. van Goedereede, beijde woonende in de N. Tonge

Op den 28November bij ons ondertrout Gijsbert Janse, j.g., gebooren in de N. Tonge, metMaeijtgen Marijnus, j. dr. van Hercken

Op den 18December bij ons ondertrout Hendrick Jacobse, j.g., met Jannetge Dimmens, j. dr.

Op den 25Decembris bij ons ondertrout Ghijsbrecht Janse, j.g., met Maeijtgen Marinus, j.dr.

Daer naeralle bevesticht in den echtenstaet

Anno 1621 opden 18 Januarij bij ons ondertrout in de Nieuwe T. Cornelis Dingemanse, j.g., metHeijltgen Cornelis, j. dr.

Op den 23Januarij bij ons ondertrout Aert Hendrickse, j.g., met Maeijtgen Teunis, j. dr.

Op den 28Januarij is bij ons ondertrout Jan Cornelisse, j.g., met Neeltgen Aeriaens, j.dr.

Op den 13Februarius bij ons ondertrout Daem Cornelisse met Maeijtgen Jans

Op den 13Martij ondertrout Cornelis Abrahamse, j.g., gebooren in de N. Tonge endewoonende in de Oudetonge, met Aeriaentgen Aeriens, j. dr. uijt de N. Tong

Op den 13Martij 1621 ondertrout Pieter Gillisse, j.g., gebooren in Sommelsdijck,woonende alhier, met Grietgen Aerts, j.d., woonende in de N. Tonge

Op den 2 Meijbij ons ondertrout Adam Janse, wedewenaer van Elijsbeth Aelbrechtse, woonendeint Plaetse lant, met Grietgen Jans, wedewe van Adriaen Jacopse Vinck, woonendeint Nieuwetongschelant

Jacop Willemse,wedewenaer van Tannetge Cornelis, mit Maeijtgen Leenders, wedewe van GabrielJanse, sijn bij ons ondertrout den 28 Julij anno 1621

Bij onssijn?? ondertrout op den 11 DecembrisCornelis Pieterse, j.g., gebooren van Vuren buijten Gorckum, mit Aeltge Jans, j.dr., gebooren en beijde woonachtig in de N. Tonge

Daer naerbevesticht in den echten staet

Anno 1622 opden 15 Januarij sijn bij ons ondertrout Jan IJemantse, wenaer van CommertgenJans, mit Neeltijen Claes, wedewe van Leendert van Strijen

Op den 1Meije in den echten staet bevesticht Lijeven Lijevense, j.g., mijt HeiltgenHeijndricx, j.dr.

Anno 1623 opden 28 Januarij sijn bij ons ondertrout Jacop Janse, jong gesel, gebooren indeNieuwetonge, mit Jannetgen Pieters, jongdochter, gebooren en woonachtich in deN. Tonge, ende daer naer bevesticht in den echten staet op den 19 Februarij

Anno 1623 opden 5 Februari sijn bij ons ondertrout Lieven Maertense, j.g., gebooren intOudetongschelant, en Mijntge Cornelis, j. dr., gebooren op Herkingen, beijdewoonachtich in de N. Tonge, daer naer bevesticht in den echten staet op den 19Februario

Item op den22 Februario sijn bij ons bevesticht in den echten staet Thonis Gerritse, j.g.van Dottichium, mit Adriaentgen Pieters, j. dr., gebooren van Vuren bijGorinchum, ende woonende tegenwoordich alhier, verschenen mit behoorlickattestatie, daer se ondertout waeren en daer haer behoorlicke proclamatiegegaen waeren

Item op den29 Maert ondertrout en op den 2 paeschdag bevesticht in den echten staet Krijn Stevensz,wedewenaer van Sara Rijcke, gebooren van Nispen, mit Annetgen Lauris, j. dr., geboorenin de Nieuwetonge, ende beijde woonende int Nieuwetongschelant

Anno 1623 opden 6 Meije sijn bij ons ondertrout Cornelis Pauwelse, j.g., gebooren indeNieuwetonge, mit Maeijtgen Gabrielsdr, j.dr., gebooren in de Nieuwetonge

Item JanPieterse, wedewenaer van Maeijtgen Aeriens, gebooren van Olms Poort, mit TontgenHuibrechtsdr, j. dr. van Goedereede, beijde woonachtich inde Nieuwetong

Alhier altesemenvan ons bevesticht in den echten staet

Anno 1623 opden ??? sijn bij ons ondertrout en daer naer bevesticht in den echten staetHeijndrick Jacobse van Bergen uijt Oostlandt, wedewenaer van Grietgen Jooris,mit Maeijtgen Aeriens, j. dr., gebooren te Roosendael, beijde woonende in de N.Tong

Op den 7Octobris sijn bij ons ondertrout en daer naer bevesticht in den echten staetLodewijck Huijbrechtse, j.g., gebooren van Poortvlijet, mit Leuntgen Joost, j.dr., gebooren in de Nieuwetong

CornelisMarinse, wedenaer van Jannetge ??Cornelis,mit Maeijtgen Leenderts, wedewe van Jacop Willemse, woonende beijde in deNieuwetonge, sijn bij ons ondertrout op den 19 Octobris en daer naer bevesticht

CornelisJanse, j.g., gebooren in de N. Tonge, mit Leentgen Jobbe, j. dr., beijdewoonachtich in de N. Tong, sijn bij ons ondertrout op den 21 Octobris, en daernaer bevesticht

18 Novemberbij ons ondertrout en daer naer bevesticht Pieter Cornelisse, j.g., gebooren inde Oudetonge, mit Trijntgen Jans, j.dr. van Vijchnijsten, beijde woonachtich inde N. Tonge

Anno 1624 opden 13 Februarij sijn bij ondertrout Jan Aeriense, wedewenaer van MaeijtgenHeijndricx, mit Maeijtgen Aeriens, j. dr., gebooren in de N. Tonge, bevestichtin den echten staet op den 3 Martij

Op den 4meije bij ons ondertrout Jasper Paulisz, j.m., mit Mintgen Gabriels, j.d.,beijde gebooren en woonachtich in de N. Tonge

Op den 18dito bij ons ondertrout Jan Janse, j.m., gebooren op Goedereede, mit HesterJacops, j. dr., gebooren in de N. Tonge, ende beijde nu woonende alhier, endedaer naer bevesticht in den echten staet, alle de voornoemde persoonen in dekercke van de N. Tonge

JeremiasHemmecart, gebooren tot Leijden, wedewenaer van Clementia van Leeuwen, dienaerdes goddelijcken woorts in de N. Tonge, en Clijntgen Diricx, jonge dochter,gebooren in de N. Tonge, sijn in de Oude Tonge ondertrout bij den predicantaldaer op den 28 Aprillis anno 1624, ende naer behoorlijcke kerckelijckenproclamatien in Doude ende N. Tonge op den 2 Junij van den predicant van DoudeTonge bevesticht in den echten staet

P 73

Anno 1624 opden 28 Aprillis sijn in Doude Tonge bij den predicant Anthonis Adrijaense NautiTsaemen wettelicken ondertrout Jeremias Hennecart, gebooren tot Leijden,wedewenaer van Clementia van Leeuwen, dienaer des goddelicken woorts in deNieuwe Tonge, mit Clijntgen Diricx, jonge dochter, gebooren in de Nieuwe Tonge,ende op den 2 Junij in de kercke van de Nieuwe Tonge bevesticht in den heilgenechten staet van den predicant van Doude Tonge

Op den 17Jullius in de Nieuwetonge ondertrout Cornelis Cornelisse, wedewenaer van HilletgenCornelis, mit Leentgen Willems, wedewe van Job Jobse Backer, beijde woonachtichin de N. Tonge

Anno 1626 opden 11 Januarij sijn bevesticht in den echten staet van Jacobus de Ridder,predicant in Middelhernisse, Jeremias Hennecart, gebooren tot Leijden inHollandt, wedewenaer van Clijntgen Diricx, predicant van de Nieuwetonge, mitTanneken Griffens, jonge dochter, gebooren te Vlissingen in Zeelandt, dochbeijde woonachtich in de N. Tonge

Item bij onsin de N. Tonge ondertrout Pieter Aerense, boode van de Oudetonge, wedewenaervan Pietertgen Diricx, mit Maeijten Gerrits, wedewe van Teunis Cornelisse,woonende inde N. Tonge

Item JacopJacopse, w. van Martingten Cornelis, mit Krijntgen Marinus, bij ons ondertrouten daer naer bevesticht

Op den 7februarij sijn bij ons ondertrout Jan Remmersz, w. van Pietertgen Jans, mit LijsbethJans, j.d., gebooren te Maettne in Gelderlandt, beijde woonachtich in de N.Tonge (doorgestreept?)

Anno 1626 opden 19 April sijn bij ons bevesticht in den echten staet Job Tuenisse, j.m.,gebooren opt Outdorp, mit Barbeltgen Baltens, j. dr., gebooren op Goedereede

Item LeendertVertoeijle, alias den Halve, mit Susanna Aelbrechts, jonge dochter

Item op den26 dito Jan Janse van Middelburgh mit Pietertgen Aerts, j. dr., gebooren totGoorlen

Item op den20 September getrout in de N. Tonge Jacop Janse, schoolmeester in de N. Tonge,mit Arentgen Jans, wedewe van Jacop Martensse

Item op den22 September sijn in de Nieuwetonge op een dinsendach getrout Philippus Mersman,j.m., secretaris van de Nieuwetonge, mit Agnietge van den Bosch j. dr.

P 75

Anno 1626 opden 14 October getrout in de Nieuwetonge Arien Pauwelse, j.m., ende DingetieCornelis

Item JanWillemse, dijckgrave van Klinckerlant, w. van Maeijtgen Herberts, ende PietertgenPaulus, w. van Pieter Cornelisse, getrout op den 25 October

Item getroutop den 15 November Cornelis Leendertse, j.m., ende Krijntgen Jacops, j. dr.,beijde woonachtich in de N. Tonge

Anno 1627 opden 14 Maert getrout Abraham Gillisse, w, van Tanneken Jacobs, mit HuijgenHarriens

Item oppalmen paesche getrout Jooris Jorisse ende Neeltgen Aelbrechts, j. dr.

Item opbeloocke paesschen den 11 Aprilis getrout in de Nieuwetonge anno 1627 CornelisBaltense, j.m. van Goeree, woonachtich in de N. Tonge, ende Lijntgen Joost, w.van Jan Jacopse, woonachtich in Sommelsdijck

Anno 1627 opden 11 Aprilis getrout in de Nieuwetonge Jan Dirickse, w, van Anneken Joost, enSara Willems, w. van Willem Thisse, woonachtich in Sommelsdijck

Item OttoGabrielse, j.m., woonachtich in de Oude Tonge, ende Janneken Tonisse vanLantman, woonachtich in Middelharnis

Den 8Augustij getrout in de kercke van de Nieuwetonge Pieter Pietersz, j.m. van Diricxlandt,ende Grietgen Baltense, j. dochter van Goedereede, ende nu woonachtich in de N.Tonge

Den 23September in de N Tonge getrout Gillis de Bruijne, w, van Beeltgen Cornelis, enMaeijtgen Jans van Scherpenisse

Item op den18 getrout Jacop Jansse, w. van Jannetge Pieters, en woonachtich op de Oudetonge,getrout mit Tuentgen Gabriels, jonge dochter uijt de N. Tonge

Anno 1629getrout in Februario Cornelis Hendrickse en Maeijtgen Cornelis, beijde jong manende jong dochter

Item inMartio getrout den 28 Aren Dingemans, wedewenaer van Sara Gillis, en NeeltgenStoffels, jonge dochter, beijde woonachtich in de N. Tonge