Dirksland - Gereformeerd doopboek , oktober 1606 t/m 3 februari 1647, de periode juni 1619-1629 ontbreekt

Dirksland1:I

AlgemeenRijksarchief

CollectieDoopboeken enz.

1606 Oct. ???1647 Jan.

??

Catalogus

der kinderendie gedoopt sijn binnen de kercke van Dirckslant, mitsgaders de namen derouderen ende de getuijghen, beghinnent vande maent Octobris ao. 1606

Aren EngelszMosselman, twee kinderen, genaempt Engelken ende Lintgen, getuijgen den grootenJeroen Cornelis de Bruijnen, Saentgen Claes, Griete

Dirick denSmit, een kint genaempt Elijsabeth, getuijgen Pieter Clappaert ende SaraWillemsdr

Opten 22en OctobrisHuijgh Wijnant, een kint genaempt Jaenken, getuijgen Janneken Cornelis Claesz

Jan JanszPoppesz, een kint genaempt Soetgen, getuijgen Jan Pietersz de Wint, NeelkenRutsaerts

BastiaenAertsz, een kint genaempt Aertgen, getuijgen Joos Domusz ende Maetgen Arens

Opten 29en Octobrisgedoopt Claes Lauwesz, een kint genaempt Jaentgen, getuijgen Cornelis Claeszende Lijntgen Lau Slijckebuers

ToentgenBoonschoofs, een kint genaempt Leentgen, getuijgen Mintge Wadde, Lijsbet CornelisSpreewessens ende Aren Heijndrix

Opten 5en NovembrisCornelis Geertsz, een kint genaemt Lintgen, getuijgen Jannetgen Bruijnen

Jan Cranck,en kint genaempt Claes, getuijgen Aert Lenertsz Creupel ende Maetgen Lenertsdr

LenaertHarrentsz, een kint genaempt Dirick, getuijgen Aren Jacobsz van Goeree

Marinus denDecker, een kint genaempt Hubrecht, getuijgen Josijna de Swagersz van GannePlui

Opten 12en NovembrisTheunis Geertsz, een kint genaemt Jacob, getuijgen Crijn Heijndricsz endeMaetgen Lenertsdr

GoossenAertsz, een kint genaemt Hester, getuijgen Bastiaen Michielsz wijf

Philips Cornelis,een kint genaempt Tijs, getuijgen Jacob Diricxsz Rooenbaert ende Courtgen Cornelis

DirickPiersz, een kint genaempt Maetgen, getuijgen Clijne, Jan Thuenisz

Opten 19en NovembrisCornelis Jacobsz Backer, een kint genaempt Geertgen, getuijgen Lenaert JanszWever, Franck Domusz ende Neeltgen IJmans

Decembris

Opten 3 DecembrisLenert Heijn Teeus, een kint genaemt Gijsbertgen, getuijgen Doen Dingemanszende Swarte Maije

CruijnArensz, 2 kinderen, een knechtje genaemt Jan ende een meijsken Crijnken,getuijgen Maetgen Jasparts ende Jan Aertsz

Opten 10en DecembrisPier Davidsz, een kint genaemt Crijntgen, getuijgen Marinus Stelleman endeClijntgen, Willem Thoenisdr

Joris ArensVeck, een kint genaemt Tobias, getuijgen Betgen, Jan Heijndricxdr

Opten 17en DecembrisDingeman Wittesz, een kint genaempt Pieternelle, getuijgen Neeltgen IJmans endeLenaert Aertsz

LenaertEngelsz Mosselman, een kint genaempt Barent, getuijgen Thoenis Crijnsz, JeroenGeertsz ende Nele Aertsdr

Januarius1607

Opten 14 JanuarijCornelis Jopsz, een kint genaempt Jobtgen,??getuijgen Aert Arensz, Cornelis Thuens, Neeltgen Lenaerts ende MaetgenThuens

Opten 21enJanuarij Cornelis Wittesz, een kint genaempt Maetgen, getuijgen NeeltgenRutsaerts

LenertArensz Backer, een kint genaempt Leentgen, getuijgen Clijntgen Willems endePerijntgen Piers

Opten 28 JanuarijAert Geertsz Cruepel, een kint genaempt Trijntgen, getuijgen Jan Cranck,Anthonis de Graef ende Aeltgen Gijsbrechts

CornelisWillemsz van Herckingen, een kint genaempt Beeletgen, getuijgen Baeltgen, dehuijsvrauwe van Engel Jansz, noch een gulijcx kint genaempt Maetgen, getuijgenSoetgen, Aren Doensdr

Februarius

Opten 18en FebruarijMarten Gaesper, een kint genaemt Jan, getuijgen Antoni Frans, Lichten Chiel,Tanna Govaerts

Martius

Opten 3en MartijJaensken Lau, een kint genaempt Clijntgen, getuijgen Jan Splinter endeHeijltgen Jobs

Cornelis denVuerlander, een kint genaempt Neeltgen, getuijgen de swagers vanden selven endeClijne, Jan Thuenisdr

Hubert JanszStelleman, een kint genaempt Cornelis, getuijgen Nele Aertsdr

Opten 18enMartij Pier Cornelis Houcke, een kint genaempt Cornelis, getuijgen Nele Aertsende Langen Teunsdochter

MeeusPiersz, een kint genaempt Pieter, getuijgen Dirick ende Heijltgen Jobs, enClijne Piers Croocx ende Gert ?

Opten 1enAprilis Pier de Bare, een kint genaemt Heijltgen, getuijgen Vrancke Domusz,Cornelis Diricksz, Maetge Bers ende Jannetgen Govaerts

Opten 8Aprilis Pier den Decker, een kint genaempt Aren, Getuijgen Thoenis Jan Musmansende Arentgen Woutersz

Cornelis ?,een kint genaempt Leijntgen, getuijgen Jacob Dirickx, Reijn Renelaer, GoorsenAertsz

Opten 16Aprilis Joris Aertsz, een kint genaempt Lenert, getuijgen Claes Lenertsz endeMarinus Geertsz, Maetgen Andries

Crijn denSpeelman, een kint genaempt Neeltgen, getuijgen??Jochum Jansz, Pieternelle Jans ende Leijn Joris

Opten 23Aprilis sijn gedoopt Job Sweer, een kint genaempt Catarina, getuijgen ClijntgenSapeleer

JanWautersz, een kint genaempt Isaack, getuijgen Jan Wautersz ende Isaacks sustersende broeders

WillemRenelaer, een kint genaempt Maetgen, getuijgen Laureijs van Rakainguien Arroyende Maetgen Trons

Opten 20Maij Corstiaen Hogewerf, een kint genaempt Cornelis, getuijgen de vader endeNeeltgen Claes Bogaertman, Jan Jansz Welle

CrijnArensz, een kint genaempt Aren, getuijgen Cornelis Damis, Jacob Diricxsz,Maetgen Arens

Aren Geene,een kint genaempt Maetgen, getuijgen Grooten ? Claes, Wesz Maetgen, LenertEngelsz

Opten 4enJunij Michiel Pietersz, een kint genaempt Aren, getuijgen den vader selven endeMintgen Arens, sijn swagersse

Opten 17Junij soo is verschenen voor den kerckenraet Maetgen Willemsz Sijrren, dewelcke belijdenisse haers gelooffs gedaen hebbende, willende haer tot denChristelicken doop te begheven, ende is opten 1en Julij gedoopt, is genaemptMaetgen, getuijgen Willem Thuenisz dochters

Julius 1607

Opten1en?? Julij Pieter Augustijnsz, een kintgenaempt Jacob, getuijgen Crijn Cornelis ende Janneken Brugman

Den ruijterCornelis Lauwereijnsz, een kint genaempt Lauwereijs, getuijgen Cornelis ArenszCock

Augustus

Opten 5enAugusti Coman Pieter, vier kinderen genaempt Maetgen, Mathijs, Cornelis,Maetgen, getuijgen Jan Cranck, Aert Geertsz, Loenis Jansz, Aeltgen Gijsbertsende Lene Willems ende Maetgen Crijns

Opten 12enAugusti Tobias Wittesz, een kint genaempt Witte, getuijgen Heijlken Jobs endeAechte Willems

Pieter denNaeijer, een kint genaempt Jan, getuijgen Daniel Pietersz ende Courtgen Courts

Opten 9enSeptemb. Aren Hofmans, een kint genaemt Jorijne, getuijgen Lenaert Aertsz, Jan Coeijlijns,Lijsken Verrijns, Maetgen van Huijsen

Opten 16enJacob Huijgensz, een kint genaempt Pieter, getuijgen Jan Adriaensz, Jan Pierszende Leenken Cornelis

WillemWittesz, een kint genaempt Jan, getuijgen Maetgen de Beer

Opten23en?? Septembris de weduwe van HarmanDircksz, een kint genaempt Ermtgen, getuijgen Luenis Jansz, Cornelis Adriaensz,Lijsbet Arens ende Sijntgen Bitebiers

Opten 7enOctobris Dingeman Heijndricksz, een kint genaempt Roelant, Pieter Augusteijnsz,Arendijne, Pieter Claesz

Luenisden?? Weert over dijck, een kint genaemptLeuntgen, getuijgen Jacobmijne, Jacob Jansz, Lautenken

Opten 21enOctobris Jan Arensz, schipper op de Stadt, een kint genaempt Theunis, getuijgenCrijne Andries, Arentgen, Lenert Gijsbrechtsz

November

Opten 11enNovembris Cornelis Arroij, een kint genaempt Maetgen, getuijgen EngelLambrechtsz, Huijgh Diricsz, Pietertgen Stoffels, Margreet Sijbrantsz

??

Anno 1607Novembris

Opten 17enNovembris David Jobsz, een kint genaempt Job, getuijgen Aren Lenert Rochuszende Annetgen Gijsbrechts

Opten 29enNovembris Tonis Arens Bom, een kint genaempt Ariaen, getuijgen Cornelis ArenszTimmermans sone op Melijssant ende Tannetgen Cornelis

Philips deCruijfer, een kint genaempt Elijsabeth, getuijgen Neeltje Dammis ende depraesident Pieter en Smoisa

December

Opten 2enDecembris Laureijs den Mooss, een kint genaempt Grietgen, getuijgen HeijndrickBrandewijck, Beletgen Lodders ende Cornelis Jobsz huijsvrouwe

Opten 6enDecembris 1607 soo is voor den kerckenraet verschenen voor den kerckenraetEverdinck Matheeusz, de welcke belijdenis sijns gelooffs in haerentegenwoordicheijt gedaen heeft, willende hem tot den Christelijcken doopbegheven, en hem op den 9en Decembris laten doopen, getuijgen Cornelis Jacobsz,Aren Engelsz Suen

Opten 9enDecembris sijn gedoopt dese naebeschreven kinderen, Heijndrick Melusz, een kintgenaempt Crijntgen, getuijgen Anthoni Fransz, Leentgen Jansdr, een kintgenaempt Sewout, getuijgen Tanneken Piers met haren dochter, Clijne Jans

DirckBartels, een kint genaempt Bartholomeus, getuijgen Gaerdinck Matheusz, HarrentGelder, Janneken Jans Koert

Opten 16enDecembris Cornelis Dircxsen, een kint genaemt Rogiertge, getuijgen LauHuijgensz, Pier Engelsz Beer, Jannetgen Pieters, Sara Jans

Opten 26enDecembris Thijs Reijnsz, een kint genaempt Jan, getuijgen Jan Arensz Timmerman,Lijstgen Aertsdr

Opten 30enDecembris Cornelis Poorters, een meijsken genaempt Aechtgen, getuijgen Waddeden Molenaer, Jacob Gijsen, Heijltgen Jobsdr

Anno 1608

Januarius

Jan Jansz enWeenijne, opten 3en een kint genaempt Willemtgen, getuijgen Lauwen Arens endeRachel Gijsbrechtsdr

Opten 6enJanuarij Jan Claesz Moot, een kint genaempt Claes, getuijgen Jan Dansmakerssoon, Cornelis Jobsz huijsvrau

ClaesThonisz Ki?, een kint genaempt Janneken, getuijgen Passchier Passchiersz,Neeltgen, Lenert Jansz dochter

Opten 27enJanuarij Willem Cornelisz Ollaer, een kint genaempt Maetgen, getuijgen ArenSilen, Marinus Domusz ende Pieter Lenertsdr

Februarius

Opten 3enFebruarij soo is bij den kerckenraet gecompareert Claes Claesz van Somelsdijck,de welcke belijdenisse zijns geloofs in haren tegenwoordicheijt gedaen heeft omhem dernaer tot Christelijcke doop te begheven, ende is opten 7en Februarijgedoopt, getuijgen Lenert Cornelisz Visser, Courtgen Courtsdr

Opten 10enFebruarij sijn gedoopt eerst naervolgende kinderen: Claes IJmantsz, een kintgenaempt IJman, getuijgen Cornelis Lenertsz Bot, Maetgen Diricx

CornelisHeijndricxsz Schoenmaecker, een kint genaempt Magdalena, getuijgen ArenCornelisz Ouweneef, Aren Aertsz ende Maetgen Cousemaecker

Pier deBeer, een kint genaempt Heijltgen, getuijgen Ariaentgen Brabers

Opten 24enFebruarij Ariaen Clapmutsz, een kint genaempt Sewout, getuijgen Job Jopsz,Gillis Thonisz, Aren Kase, Haertgen Thonis Reijns

Jan Jansz Kortjan,een kint genaempt Clijntgen, getuijgen Francke Thonisz, Tannetgen, EngelCommersz

Opten 27enende 28en Februarij soo sijn verschenen voor den predicant in presentie van mr.Claes Jacobsz, schoolmeester, Willem Jansz Koert, jongman, met Maetgen, IJmanJansz Nachtegale jonge dochter, de welcke beijde bekentenis van huiwel gelooveder tien geboden ? den Christelijcken doop naer hare beijden belijdenissegedoopt te mogen worden, ende sijn inde kercke alhier in presentie van degemeijnte opten 28en Februarij gedoopt

Martius

Opten 2enMaerten Lenert Rengertsz, een kint genaempt Grietgen, getuijgen Maetgen Rijs

Opten 23enMartij sijn gedoopt dese kinderen, Anthoni Frans, een kint genaempt Frans,getuijgen Geert Aelbregtsz met den brouwer tot Dort, met Engel ende NeeltgenDammans

ArenDiricxsz Claeminck, een kint genaempt Maijken, getuijgen Gillis Thonisz endePietertgen Hubregts Lenerts

Jan Aertszop Melijssant, een kint genaempt Ploentgen, getuijgen Thonis Heijndricksz endeClijne Jan Thonis

Opten 7enAprilis wesende ende 2en paeschdach sijn gedoopt dese kinderen

EvertHeijndricksz, een kint genaempt Heijndrick, getuijgen Aren Jansz Ruijter

DenMuelenaer op Herkinge, genaempt Jan Are, een kint met name Lijsbeth, getuijgenJan Jansz Stoeldraijer, Lenert Arensz, Janneken Diricxsz

Opten 13enAprilis Jan Pietersz Backer, twee kinderen met namen Heijndrick ende Claes,getuijgen Cornelis Wittesz Postelius, Claes Jansz, IJman Coelenaer, HeijltgenDoens, Arentgen Jansen Backers, moeder

Jacob JanszSlachdoot, een kint genaempt Jan, getuijgen Jan Aertsz van Melijssant endehuijswijfken Jacob Kourts dochter

Opten 27enAprilis Joris Arensz Veck, een kint genaempt Joannes, getuijgen SachariasJacobsz, Jacob Postelius, Heijndrick Piersz Manensen, Maetgen Pieters,huijsvrau geweest van Joost vander Heiden

Pieter Janszop Herckinge, een kint genaempt Elijsabeth, getuijge Huijch Thomisz

Opten 4enMaij sijn gedoopt dese navolgende kinderen

PhilipsCornelisz, een kint genaempt Joptgen, getuijgen Gillis Thomisz ende ThomasClaesz, Maetgen Stiefnaers

CornelisPier Sijmonsz, een kint genaempt Claes, getuijgen Jan Willemsz, Corenseijnck Marinusende Achie, ende Marinus den Brabers van Herckinge sijn dochter

Opten 11Maij Jan Arensz Timmerman, een kint genaempt Arentgen, getuijgen Janneken ClaesSamers, Maetgen Jacobsdr, Arentgen, Jacob Boels wijf ende Rombout de Buijsersdochter

Opten 18enMaij Aert Borstlap, een kint genaempt Lenert, getuijgen Grietgen, Jan Claesdrvan Middelharnisse

LenertArentsz Backer, een kint genaempt Aren, getuijgen Gijs den Wever ende DirickenSnertsdr

Opten 25enMeij Laureijs, woonende op Hoksaes, een kint genaempt Maetgen, getuijgen ClaesJacobsz Koert, Cornelis Engelsz Loock ende Huijche, Stellenaers dochter

Opten 1enJunij Pieter Claesz, een kint genaempt Elijsabeth, getuijgen Neeltgen Dammans,representerende wten naem van Mijen Vrancken, die presenteert Pieter de Sinoisahuijsvrau

DanckaertCornelis, twee kinderen met namen Commer ende Lijntgen, getuijgen Antoni deWael, Cornelis Willemsz Arroy, Dijmen Gerbrantsz, Clijne Jan Hagenaers,Courtgen Courtsdochter

Opten 29enJunij Cornelis Arensz op Meelijssant, een kint genaempt Jacob, getuijgen JanPietersz de Wintsaijens dochter Pieternelle ende Huge Veermansdochter

LoenisDiricxsz, een kint genaempt Leentgen, getuijgen Laureijs Leijensdochter

Opten 13e4nJulij IJman Loenis, een kint genaempt Neeltgen, getuijgen Barbeltgen Heijndricksz

Job PieterszDuijm, een kint genaempt Adriaen, getuijgen Marinus Piersz, schout opHerckingen

WillemLaureijs, een kint genaempt Laureijs, getuijgen Aren Lenertsz Jongman

Opten 20enJulij Valck Thomasz, een kint genaempt Thomas, getuijgen Cornelis PieterszCleermaker, Truijtgen Theunisdr

Opten 3enAugusti Diricksen Smit, een kint genaempt Heijndrick, getuijgen GeertHeijndrickxsz ende Maetgen Gijsberts

Sijme Andries,een kint genaempt -, getuijgen Willem Davids, Neeltgen Lenerts

Augustus1608

Den 3enAugusti Marten Alphertsz, 2 kinderen met namen Aelbrecht ende Baeltgen,getuijgen Jan Jacobsz Lantman ende Gijsbrecht Jacobsz Lantman, ende ??Neeltgen Diricxdr

Den 2enSeptembris Joos Piersz, twee kinderen genaempt Pieter en Tannetgen, getuijgenJan Serckse, Jan Jobsz, Jan Claesz Daen, Janneken Clijne, Jan Piersz, endePerintgen Pauwels met Maetgen Arens van Melijssant

Den 28enSeptembris Aren Jacobsz Wever, een kint genaempt Jan, getuijgen Pieter Claesz,Tannetgen Piers

Opten 12enOctobris Rogier Jansz van Sommelsdijck, een kint genaempt Neeltgen, getuijghenMaetgen Pieters Govaertsz

Opten 16enNovembris Pauwels Jansz, een kint genaempt Dirick, getuijgen Job Jobsz,Clijntgen, Jan Claesz Koert ende Aechten Suerts

Opten 19enNovembris Jeroen Geertsz, een kint genaempt Joreijken, getuijgen Aren Geene,Marten Willems ende Mintgen Claes

Den 22enNovembris Claes Jansz al Lachenst, een kint genaempt Jan, getuijgen JacobGijsz, Jan Claesz Weste ende Toontgen Suerts

Opten 27enNovembris Isaack Abrahamsz, een kint genaemt Jacobmijntgen, getuijgen IJmanThijs Philipsz

Ten selvendaghe Grietgen Abrahams, de welcken naer voorgaende onderwijsinghen endeondervraginghen in presentie des kerckenraets gedaen op haeren bekentenisgedoopt is, die welcke belooft heeft volgens den onderwijsinghe endebekentenisse haer te dragen ense metten leven wt te drucken

Opten 30enNovembris Cornelis Lenertsz wt de Nieuwe Tonge, een kint genaempt Crijntgen,getuijgen Jillis Theunisz, Jan Raemisz ende Mijntgen Aren IJmans

Deember

Opten 4en Decembris Sacharias Jacobsz, een kint gedooptgenaempt Loentgen, getuijgen de vader ende Neeltgen Dammans

Opten 7en Decembris Joos van Stelle, een kint gedooptgenaempt Leentgen, getuijgen Danckaert Cornelis, Clijnne Engelsdr

Opten 11en Decembris Aren Jansz Ruijters, een kint gedooptgenaempt Teuntgen, getuijgen Marinus Geertsz, Heijltgen Jobs ende GeertgenLenertsdr

Opten 18en decembris Aren Geertsz, een kint gedoopt genaemptLeentgen, getuijgen Marinus Geertsz met Lijsgen Aertsdr

Opten 28en Decembris Hubrecht Lenertsz, een kint gedooptgenaempt Machtelt, getuijgen Geert Heijndricksz, Tanna Thoen met PleuntgenPauws

Januarius 1609

Opten 1en Januarij Cornelis Wittesz, een kint gedoopt Job,getuijgen Jan Splinter, Neeltgen Damman

Ariaentgen Arens van Brabant, weduwe van Lenert Nachtegale,een kint gedoopt genaempt Soetgen, getuijgen Pier de Beer, Stijntgen Brabersende Clijntgen Jans Thuenis Husenaers

Cornelis Jansz Thooff, twee kinderen gedoopt genaempt Jacobende Willem, getuijgen Marten Aertsz, Heijnrick Heijndricksz, Nele Aerts,Janneken Stellemans, Pieter Lenert Gijsbrechts, Grietgen Jans Claesz

Opten 11 Januarij Jan Thomas, een kint gedoopt genaemtJanneken, getuijgen Augusteijn Cornelis, Cornelis Hendricksz Schoemaker, ClijneJans Thuenis, Clijne Engels

Cornelis Willemsz, een kint gedoopt genaempt Elijsabeth,getuijgen Tanna Jobs Clapmuts ende Maetgen Cuppen Diricx

Opten 25en Januarij Willem Cornelisz, een kint gedooptgenaempt Cornelis, getuijgen Huijch Thuenisz, Jan Philipsz ende HeijltgenHagenaers

Februarius

Opten 1en februarij Doen Dingemansz, een kint gedooptgenaempt Gijsbrechtgen, getuijgen Aren Geertsz Breeman, Claes Lenertsz endeLijsbet Cornelisdr

Opten 5en Februarij soo is gedoopt Daniel Woutersz denweecken naer voorgaende onderwijsingen ende ondervragingen in presentie van dekerckenraet ghedaen op sijn bekentenisse, gedoopt ende belooft heeft volgens deondervragingen ende bekentenisse hem te dragen ende metten leven wt te drucken,getuijgen Abraham Isaakx, Janneken Isaacx

Aren Sijme, twee kinderen met namen David Jansz ende SamuelJansz, getuijgen Augusteijn Cornelis, Bouwen Arensz, Janneken Bruijne, ClijneEngels

Opten 22en Februarij 1609 Claes Arensz Veerman, een kintgedoopt genaempt Aren, getuijgen Aren Cornelisz Ouweneeff, Jan EngelszMosselman, Lijsbet Pieters

Aren Jansz Snijder, twee kinderen gedoopt genaempt Leentgenende Jan, getuijgen Lenaert Pietersz Jans en Lene Danckaerts

Aert Geertsz, 2 kinderen genaempt Jan ende Geert, getuijgenPieter Mathijsz, Aert Geertsz ende Nelletgen, Danckaert Cornelisz wijff

Opten 29en Martij Dingman Jansz, een kint gedoopt genaemptJan, getuijgen Daniel Gijsbrechtsz, Lijsbet Cornelis Wittes

Geert Arensz Vaersien, een kint gedoopt genaempt Leentgen,getuijgen Jan Claes Wor..ens, Maetgen Meeus

Den 5en Aprilis Dirick Piersz, een kint gedoopt genaemptEsther, getuijgen Aren Cornelisz Vollewerck ende Lijntgen de Bruijne

Den 12en Aprilis Francke Thoenisz, een kint gedoopt genaemptWillem, getuijgen Jan Jansz van Aertsen, Clijntgen Cornelis, Willem Hollaers

Den 19en Aprilis Jan Wautersz, een kint gedoopt Wautere,getuijgen Abraham Isaackx, Ariaentgen Jans

Geert Stroosnijer, een kint genaempt Pieternelle, getuijgenJan Wannentsz, Clijne Wauters

Aprilis 1609

Stoffel Bastiaensz op Melijssant, een kint gedoopt genaemtAnneken, getuijgen Annetgen Jans ende Janneken Geerits

Den 26en Aprilis Cornelis Geertsz, een kint gedoopt genaemptPieter, getuijgen Corelis de Bruijne, Grieten Weijnsdr

Pieter Jansz op Herckingen, een kint gedoopt genaempt Jan,getuijgen Geert Jansz Zoon ende muelenaers wijf Jannetgen Thuene

Den 24en Maij Cornelis Pieter Govaertsz, 2 kinderen gedooptmet namen Maetgen ende IJsaack, getuijgen Aeren Aertsz, Jacob Cornelis Neuse,Thijs Reijnsz, IJman Thijsz, Trijntgen IJmansdr, Lijsbeth Aertdsr, ClijneWauters

Opten lesten Meij Jan Lichtvoet, een kint genaempt Lenaert,getuijgen Aren Aertsz, Anthoni de Wael, Lintgen Jan Slickebiers ende ThuenisJacobsz op Melijssants dochter

Cornelis Arensz Gouverneur, den kinderen met namen Aren,Aren, getuijgen Jobtgen Jans Courts, Heijltgen Jobs, Marten Gaergoet

Opten 7en Junij soo is gedoopt Neeltgen Ockers, ende welckennaer voorgaende onderwijsinghen ende ondervragingen in presentie vandenkerckenraet gedaen op haer bekentenis gedoopt is, ende belooft heeft volgens deonderwijsingen ende bekentenisse haer te dragen ende met haer leven wt tedrucken, getuijgen Lenaert Aertsz, Lenaert Jansz Wever, Catharina Jansdr

Opten 24en Junij Jacob Lenert Wautersz, een kint gedooptgenaempt Tannetgen, getuijgen Jan Jansz Welle, Hubert Marinusz, CornelisBruijne, Aechtgen Willem Arentsz

Cornelis Arensz Timmermans Swager, een kint gedoopt met namenJacobmijntgen, getuijgen Maetgen Kuijnaerts de Jonghe

Julius 1609

Pier Lenertsz Verweije, een kint gedoopt genaempt den 5enJulij?? Leentgen, getuijgen BastiaenAertsz, Cornelis Joosz, Lenaert Lenaertsz ende Grietgen Jobs Duijm

Den 12en Julij Aren Geertsz Breeman, een kint gedooptgenaempt Geert, getuijghen Jacob Geertsz Breeman, Maetgen Andries

Mintgen Jobs, een speelkint genaempt Aren, getuijgen JobJobsz Backer, Maetgen Jacob Diricxsz

Den 19en Julij Johannes Damman, een kint laten doopengenaempt Johannes, getuijgen Tobias Damman Barlaeus ende Heijltgen Jobs

Thoenis Arensz Born, een kint gedoopt genaempt Aertgen,getuijgen Aert Thoenisz, Jacob Willemsz, Grietgen Cornelis ??Jansdr

Den 26en Aren Claesz, een kint gedoopt genaempt Cornelis,getuijgen Cornelis Stamper, Hans Paijsmakere, Arentgen Willem Thoenis

Dirick Bartelsz, een kint gedoopt genaempt Stijntgen,getuijgen IJman Loenisz, Leentgen Cornelis Bastiaensz

Opten 16en Augusti Cornelis Willemsz Arroij, een kint gedooptgenaempt Claertgen, getuijgen Huijgh Thonisz, Lijstgen Tijs Trots ende LijntgenJans

Toenis Geertsz, een kint gedoopt genaemt Cornelis, getuijgenArentgen Diricxs ende Maetgen Willem Trommels

Opten 29en Augusti Aren Willemsz Stroodecker, een kint latendoopen genaempt Willem, getuijgen Thoenis Crijnsz, Jan Piersz, ToentgenDiricxdr

Opten 30en Augusti Cornelis Heijndricxsz, een kint latendoopen genaempt Grietgen, getuijgen Rijck Maertensz, Jannetgen Marten, LijsbetAerts

Luenis Jansz, een kint laten doopen genaempt Ariaentgen,getuijgen Jan Jansz Paijs, Maetgen Arens ende Maetgen Lenerts

September 1609

Opten 6en Septembris soo is gedoopt Heijndrick Lenaertsz, dewelcken naer voorgaende onderwijsingen ende ondervragingen in presentie van denkerckenraet gedaen op sijn bekentenisse gedoopt is, ende belooft heeft hemvolgens de onderwijsingen ende bekentenisse te dragen ende mette leven wt tedrucken

Geert Heijndricxsz, weduwen., een kint gedoopt genaemptNeeltgen, getuijgen Willem Thonisz, Cornelis Thuenisz, Clijne Wauters

Jacob Neuse, een kint gedoopt genaempt Neeltgen, getuijgenNelletgen Piers

Rogier Jansz, een kint gedoopt genaempt Johannes, getuijgenJan Crijns ende Lene Danckerts

Cornelis Tijsz Twese, een kint genaempt Mathijs, getuijgenJaspertgen, Lenaert Aertsz

Tijs Claesz, een kint genaempt Mathijs

Michiel Eewoutsz, een kint genaempt Aechtgen, getuijgenDingman Wittesz, Heijltgen Jobs

Opten 13en Septembris Laureijs Hollander, drie kinderengedoopt genaempt, Aren, Danckaert, Joos, getuijgen Jan Commersz, Sweer Crijnszen schout Marinus Piersz, Grietgen Jan Claes

Stijne Wauters, een kint genaempt Willem Willemsz, getuijgenLenaert Visser, David Wauters, Arentgen Vissers

Job Verweije, een kint genaempt Lenaert, getuijgen AnthoniFrans, Cornelis Wittesz, Crijntgen IJmans

Opten 20en Cornelis de Backer, een kint laten doopen genaemptJacob, getuijgen Laureijs Huijgensz, Geert Stroosteker, Jacobmijna Aerts endeGriete Arens

Den 27en Septembris Dingman Lenertsz Roothaer, een kint latendoopen genaempt Govaert, getuijgen Cornelis Lenertsz Lantman, Marinus Geertsz,Heijltgen Jobs, Luene Jans

October

Opten 4en Octobris Anthonis Wautersz Smit, een kint latendoopen genaempt Jannetgen, getuijgen Crijn Iemans, Aert Arens

Lenert Engelsz Zeeu, een kint laten doopen genaempt Tuentgen,getuijgen Janneken Jans

Cornelis Jobsz, een kint laten doopen genaempt Joptgen,getuijgen Barten Jans

Tonis Jansz Poep, een kint genaempt Lijsbeth, getuijgen TonisBeecx dochter

Opten 11en Octobris Marcus Jansz op Herking, een kint latendoopen genaempt Jan, getuijgen Cornelis Willemsz Sijrre, Job Duijms dochter

Opten 18en Octobris Cornelis Arents Kock, een kint laten doopengenaempt Bastiaen, getuijgen Claes Claesz, Lena Stelle

November

Opten 1en Novembris David Jobsz, een kint laten doopen,genaempt Willemtgen, getuijgen Willem Thoenisz, Lenert Jongen Baes

IJman IJmantsz, een kint laten doopen genaempt Neeltgen,getuijgen Loene Jans, Clijne Wautersz

Cornelis Bastiaensz Schipper, een kint laten doopen genaemptMaetgen, getuijgen Cornelis Piersz wt de Plaete, Neeltgen Dirickxdr

Opten 7en Novembris Crijn Claesz, een kint laten doopengenaempt Claes, getuijgen Lijntgen Claes

Pier Cornelisz, twee kinderen laten doopen genaempt Arentgenende Leentgen, getuijgen mr. Suert, David Wautersz, Neeltgen Piers ende MaetgenTeeus IJmantsz

Novembris 1609

Anthoni Arens, opten 22en Novemb. een kint laten doopengenaempt Paulus, getuijgen Joannes Dammans ende Diricktgen Everts

Cornelis Lenertsz Bot, twee kinderen laten doopen genaemptLenaert ende Leentgen, getuijgen IJman Loenis, Aren Thuenis, Maetgen Teeus endeJacobmijntgen Sorge

Decembris

Opten 6en Decembris Jacob Mathijsz, een kint laten doopengenaempt Cornelis, getuijgen Bellem Cornelisz, Neeltgen Gouverneurs endeMaetgen Heijndricx dochter

Opten 27en Decembris Willem Wittesz, een kint laten doopengenaempt Aren, getuijgen Lau Bastiaensz, Boudewijn Arensz ende NeeltgenDiricxdr

Januarus 1610

Opten eersten Januarij 1610 David Wautersz, een kint latendoopen genaempt Lintgen, getuijgen Lenert Visser, Jannetgen Isaackx

Heijndrick Heijndricksz, een kint laten doopen genaemptWillemtgen, getuijgen Grietgen Jan Claes

Willem Samuelsz, een kint laten doopen genaempt Willem,getuijgen Aren Bastiaensz, Marten Aerts, Jobtgen Cruijne

Opten 7en Januarij Jeremias Arnoutsz, een kint laten doopengenaempt Arnout, getuijgen Aren Thonisz, Hubregt Jansz ende Aren Lenertsz wtSomersdijck, ende Dingneken Krooloos

Februarius 1610

Cornelis Arensz van Melijssant, een kint laten doopengenaempt Crijn, getuijgen Cornelis Arensz ende Grietgen Arensz, beijdenkinderen van Ariaen Timmermans op Melijssant

Februarius 1610

Opten 21en Februarij Joost Stelleman, een kint laten doopengenaempt Jan, getuijgen Augusteijn Cornelisz, Cornelis Kip van Suijtlant,Arentgen Ruijten, Janneken Stellewijfs, Tannetgen Francksz

Opten 24en Februarij Aren Lenert Rochusz, twee kinderen latendoopen genaempt Neeltgen ende Lenaert, getuijgen Cornelis Bastiaensz, IJmanLoenisz, Cornelis Bot, Neeltgen Diricx, Neeltgen Lenert Rochusz, Maetgen Jansdr

Opten 28en Februarij soo is voor den kerckenraet verschenenJannetgen Jacob Mathijs dochter, ende heeft haer naer belijdenis haers geloofsin presentie van gemeijnte gedaen, ende op haere bekentenis, twelcke sij met levenbelooft wt te drucken, begeerende haer te laten doopen, t welck aen haerbewesen ende bevestigt is

Ten selven dage ? Diricxsz, een kint laten doopen genaemptJan, getuijgen Willem Arroij, Aert Arensz

Lenert Stadt, een kint laten doopen genaempt Jan, getuijgenAnthonij Frans, Clijne Wauters

Martius

Den 11en Martij soo sijn gedoopt Loentgen ende Trijntgen,Lenert Dingmansz dochters, de welcken naer voorgaende onderwijsinghe ende ondervraginghein presentie vande kerckenraet gedaen op hare bekentenisse gedoopt sijn,belovende na de voorsz. onderwijsinghe ende bekentenisse te draghen, ende methemels leven wt te drucken, getuijgen Job Jobsz Backer, Thoenis Luenisz, ArenCornelis Wittesz, Heijltgen Jobs, Lijsbet Cornelis Wittesz, Tanna Aerts

Mr. Adriaen Raes, een kint laten doopen genaempt Adriaen,getuijgen Isaack vander Welle, Janneken Isaacx, Maetgen Duers

Opten 14en Martij Marten Aertsz Gaergoer, een kint latendoopen genaempt Jan, getuijgen Anthoni Fransz, Claes Willemsz, Lintgen Jans,Tannetgen Arens

Opten 21en Martij Pier Hoeck, een kint laeten doopen genaemptTannetgen, getuijgen Thijs Veijnsz, Aert Anthonisz, Job Jobsz Backer, DingnekenMarinus

Jan den Engelsman int gasthuijs, een kint laten doopengenaempt Maetgen, getuijgen Anthoni Fransz, Doen Dingmansz Mes int gasthuijs

Maius 1610

Den tweeden Meij Arnaut Jillisz, een kint laten doopengenaempt Jillis, getuijgen Maetgen Cornelis ende Thoenis Jansz Poep

Job Verweije, een kint laten doopen genaempt Jacob, getuijgenLuentgen Cornelis Piersz

Cornelis den Muelenaer op Melijssant, een kint laten doopengenaempt Thoenis, getuijgen Aren Bastiaensz ende Clijne Fabius, ende CruijnsArens dochter

Pieter Arens op Melijssant, een kint laten doopen genaemptMaetgen, getuijgen Tannetgen Adriaens

Opten 9en Maije Claes Lauwesz, twee kinderen laten doopengenaempt Lijntgen ende Harrent, getuijgen Marcus Arens, Lau Slickeboers soon,Lijstgen Cornelis Commersz ende Neeltgen Arens

Opten 16en Maio Ariaen Clapmuts, een kint laten doopengenaempt Sijtgen, getuijgen Willem Wittesz, Lenert Soldaet, Lenert HeijnsTheus, Suert Jacobsz , Jannetgen Willems, Janneken Claes, Neeltgen Peerbooms,Neeltgen Thoenis Cornelis

Opten 23en Maij Dingman Roothaer, een kint laten doopengenaempt Jacobmijntgen, getuijgen Aert Arensz, Lijsbet Cornelis Wittesz,Leentgen Lenerts

Opten 31en Maij Commer Engelsz, een kint laten doopengenaempt Leentgen, getuijgen Augusteijn Cornelis, Heijndrick Kempe, Clijne JanThoenis, Clijne Engels

Luenis Poels, een kint te doopen gebrocht genaemptHuijchtgen, getuijgen Maetgen Jacobs Boetheus

Martius 1610

Ten selven dag Claes Thoenis, een kint laten doopen genaemptToontgen, getuijgen Claes Jansz Court ende Arentgen Lauwe

Opten 28en Martij mr. Suert Arentsz, chirurgijn, een kintlaten doopen genaempt Linenken, getuijgen Jan Splinter, Janneken Martens,Aeltgen Arens ende Griete Cuijpers

Aprilis

Opten 4en Aprilis Jacob de Moef, woonende in Wauter Thoenis ovenkeet,een kint laten doopen genaempt Maetgen, getuijgen Willem Wittesz, Jannetgen CopHuijjgens ende Neeltgen Lenert Rochusz

Opten 11en Aprilis de weduwe van Goossens Aertsz, een kintlaten doopen genaempt Josijntgen, getuijgen Cornelis Thoenis, Maetgen JacobJans

Philip Cornelisz van Goeree, een kint laten doopen genaemptNeeltgen, getuijgen David Wautersz ende Claertgen Lodders

Opten 25en Aprilis soo heeft haer totten heijlighe doopgepresenteert Lijntgen IJman Crijnsz, de welcke naer voorgaende bekentenis inpresentie van Johannes Damman ende mr.Claes, ouderling, opten 24en der selvengedaen, toegelaten totten H. Doop, dien welcke sij belooft met haer leven tebeleven, ende wt te drucken als een vroom Cristen toe staet, ende is also dendoop aen haer bevesticht ende gedaen

Ten selven dag Aren Aertsz, een kint laten doopen genaemptPieter, getuijgen Dingman Lenerts Roothaer, Trijntgen IJmants

IJman Mathijsz, een kint laten doopen genaempt Mathijs,getuijgen Philips Matijsz, Gerbrant Dijmmens, Lijntgen IJman Crijnsz

Junius 1610

Opten 6en Junij Jan Piersz Stedehouders, een kint ten doopegebrocht genaempt Durftgen, getuijgen Jan Crijns, Thoenis Reijnsz, NellekenPiers

Pieter Pietersz Govaerts, een kint genaempt Jannetgen,getuijgen Loenis Claesz, Janneken Cornelis, Claes wijf

Opten 13en Junij Pieter Mathijs, een kint ten doope gebrochtgenaempt Mathijs, getuijgen Harrent Tonis, Hansken Poppes, Maetgen Donckers

Opten 20en Junij Cornelis Willemsz op Hercking, een kint tendoope gebracht genaempt Cornelis, getuijgen Cornelis Joosten ende Tannetgen MichielsPijper

Julius

Opten 11en Julij Jan Rogiersz van Sommelsdijckschen lant, eenkint te doopen gebracht genaempt Pieter, getuijgen Manck Gillisz, MaetgenCornelis Jacobsz

Opten 18en Julij Claes Jacobsz, schoolmeester, een kint tendoope gepresenteert genaempt Jacob, getuijgen Jan Wautersz tot Middelburch endeJannetgen Martens

Augustus

Opten 28en Augusti de kinderen van Andries Jansz bij MatieJans geprocreert gedoopt genaempt Ariaentgen ende Lijdewijf, getuijgen WillemWittens, Sara Cornelis Reijloff, Maetgen Cornelis Lappers

September

Opten 12en 7tembris Jan de Bruijne de Jonghen, een kint tendoope gepresenteert genaempt Annetgen, getuijgen Jan de Coelenaer, GrieteCuijpers

Jan Lauwesz Stroodecker, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Geeraerdt, getuijgen Huijch Lauwesz, Neelken Thomasdr

Aren Geene, een kint ten doope gepresenteert genaemptCornelis, getuijgen Aren Aertsz, Dingman Roothaer, Neeltgen Heijndricxdr,Lijsbeth Aertsz dochter

Opten 20en Septembris Cornelis Wittes, een kint laten doopengenaempt Diricktgen, getuijgen Joris Thoenis en huijsvrauwe van CornelisAndries

Jan Bastiaensz Kodde, twee kinderen laten doopen genaemptMachtelt ende Maetgen, getuijgen Huijch Lauwesz, Reijnsburch Cornelis,Pietertgen, de huijsvrau van Hubert, ende Frans Frans

October 1610

Opten 3en Octobris Lenaert Harrentsz, kinderen laten doopengenaempt Cornelis ende Arientgen, getuijgen Cornelis Lodders soon, ArentgenHarrentsen dochter

Cornelis Jansz Thooff, een kint laten doopen genaempt Pieter,getuijgen Arentgen Lauwes

Opten 10en Octobris Pier Sijmme op Herckinge, een kint tendoope gepresenteert genaempt Nelletgen, getuijgen Cornelis Willems op Herckingeende Grietgen Imants

Opten 17en octobris Anthonis Wauters Smit, een kint ten doopegepresenteert genaempt Achie, getuijgen Claes Jacobsz ende Troen Arens

Cornelis Dirickxsz Appel, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Dirick, getuijgen Harrent Gelder, Tannetgen Aerts

Opten 24en Octobris Willem Revelaer, een kint te doopengepresenteert genaempt Reijnaert, getuijgen Maetgen Dirickx ende AechtgenSuerts

Cornelis Jansz Bruijne, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Cornelis, getuijgen Dingne Marcus

Opten lesten Octobris Jan Claesz Must, twee kinderen tendoope gepresenteert genaempt Claes ende Cornelis, getuijgen Crijn Claes, LenertLoock, Pier Sijrre ende Willem Lodder, Clijnne Andries ende Huijchjen Jacobs

November

Opten 7en Novembris Aren Jansz Vermeijn, een kint ten doopegepresenteert genaempt Maetgen, getuijgen Augusteijn Cornelis, Lijsbet CornelisWittesz, Grietgen Jan Claes, Lijsbeth Aerts

Opten 11en Novembris 1610 soo sijn voor den kerkenraetverschenen Geert Thoenisz ende Arien IJmantsz, jonghe luijden, die welcke hennenhebben willen begheven tot het gebruijck des heijlige doops, ende hebben hennen?? bekentenisse des gheloofs in haeren presentiegedaen, waerop sij begeren gedoopt te worden, welcke haer opten 14en der selvenop haeren bekentenisse sijn gedoopt geworden, beloven hennen doop soo met levenende herten wt te drucken soo dat behoort, hier toe waren getuijgen GillisThoenisz, Suert Jacobsz, Franck Thoenisz, Tijs Cornelis, Tanna Thoenis, GrieteArens, Nele Arens

November 1610

Opten 17en Novembris soo is voor den kerckenraet in presentievan Joannes Damman ende mr. Claes, als ouderlingh, verschenen Koche LenaertsKempe, de welcke in hennen presentie gedaen heeft bekentenis des geloofs ommehaer totten Christelijken doop te begeven, ende is opten 18en der selver inpresentie ende tegenwoordicheijt vande Christelijcke gemeijnte gedoopt geworden,de welcke belooft heeft haer met leven ende daet haren doop te beleven als eenChristen menschen toestaet, hier toe zijn getuijgen Lenaert Jansz Wever, JanJansen van Aerden, Maetgen Arens Stelle ende Neeltgen Lenerts

Opten 21en Novembris Pieter Jansz op Herckinge, een kint tendoope gepresenteert genaempt Marten, getuijgen Bastiaen Aertsz, Frans Jans,Maetgen Thoene, Maetgen Bastiaens

Opten 28en Novembris Lenaert Engelsz Mosselman, een kint tendoope gepresenteert genaempt Hilleken, getuijgen Gillis Thoenisz, Jacob LenertWauters, Claes Willems Sijrre, Jacob Maertens Doncker, Mintgen Arens Veermans

December

Opten 2en decembris 1610 soo is gedoopt Gertgen Willemsdr, dewelcke naer voorgaende onderwijsinge ende ondervraghinge in presentie van mr.Claes ende Geert Aelbrechtsz als kerckenraet gedaen, op haer bekentenis gedooptis ende belooft heeft volgens de onderwijsinge vanden predikant Johannes Dammanende haere bekentenis haer te draghen ende met leven wt te drucken als eenChristen toestaet, hier toe waren getuijghen Willem Thoenisz Brugman, Jan Janszvan Aerden, Annetgen Willems Thoenisdr, Grietgen Govaertsdr

Opten 9en Decembris Franck Thoenisz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Cornelis, getuijgen Tijs Cornelisz, PasschierPaesschiers, Neeltgen Lenaert Jans ende Grietgen Govaertsdr

Opten 19en Decembris Geert den Stroosteker, een kint latendoopen genaempt Joptgen, getuijgen Claes Sijrre ende Geertruijt Bartholomeus

Januarius 1611

Dingman Jansz opten 9en Januarij, een kint ten doopegepresenteert genaempt Luentgen, getuijgen Augusteijn Cornelis, Heijltgen Jobs,Grieten Cuijpers, Neeltgen Lenert Dingmans

Opten 20en Loenis Jansz, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Maetgen, getuijgen Jan Pietersz de Wint, Catharina Jans ende MaeteThoene

Februarius

Opten 3en Februarij soo heeft hem ten doope gepresenteertAert Jan Wauter Thoenisz, ende welcke naer voorgaende onderwijsinge endeondervraginghe vanden kerckenraet op den 2en Februarij gedaen, op sijnbekentenisse gedoopt is, belovende na de voorsz. onderwijsinge endebekentenisse hem te dragen, ende den selven doop te beleven ende met herten wtte drucken sulcx dat behoort na sijn vermogen, hier toe waren getuijgen LenaertDanckaertsz, David Wautersz, Lijsbeth Thomasdr

Opten 6en februarij, een speelkint gedoopt genaempt Geertgen,getuijgen Jan Gertsz Muelenaer, Lau Lauwesz Slickebiers sone ende MintgenThoenis Jacobsz op Melijssants stiefdochter

Opten 20en Februarij Geert Tou op Herckinge, een kint tendoope gepresenteert genaempt Diricktgen, getuijgen Neeltgen de Waster

Opten 27en Februarij Thoenis Jansz Poep, een kint ten doopegepresenteert genaempt Barbeltgen, getuijgen Pier Cornelis Vollewerck, GeleijnGillisz, Arentgen Lauwe, Cathalijne Thoenisdr ende Maetgen Lammersen Beecx

Martius

Opten 6en Martij Aren Geene, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Aert, getuijgen Aren Aertsz, Tannetgen Aerts ende Arentgen Aerts drs

Opten 20en Jan Joostens Rumpt te kermis, een kint ten doopegepresenteert genaempt Pietertgen, getuijgen Commer Claes

Aren Lenerts Rochusz, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Diricktgen, getuijgen Doen Dingmans, Lijsbet Jongen Eckers

Pieter Mathijsz, een kint ten doope gepresenteert genaemptMaetgen, getuijgen Aert Aerts, Maetgen Thomas

Martius

Opten 27en Martij Jan Jobsz, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Job, getuijgen Lenert Lenerts Soldaet, Jan Arensz Timmerman, LijsbetJansz Coenseijncx

Aprilis

Opten 3en Aprilis Cornelis Arens op Melijssant, een kint tendoope gepresenteert genaempt Marinus, getuijgen Jobtgen Cruijnen

Marinus den Decker op Melijssant, een kint ten doopegepresenteert genaempt Andries, getuijgen Tijs Claes, Lijsbet Arens(doorgestreept)

Opten 4en Aprilis Aren Jansz, een kint laeten doopen genaemptLenaert, getuijgen Aren Aertsz, Thoenis Heijndricxsen, Trijntgen Imants, TannaAerts, Engelken Jan Duijms

Opten 11en Aprilis Marcus Jansz op Herckinge, een kint tendoope gepresenteert genaempt Arentgen, getuijgen David Wautersz, Leentgen JansNachtegael

Ten selven daghe voor de achtermiddaechsche predicatie soo isvoor den kerckenraet verschenen ende gecompareert eenen Pieter Sahus, jonghmanwt Vrieslant, de welcke in haerluijder presentie bekentenis sijns geloofsgedaen heeft omme hem alsoo tot den Christelijken doop te begeven, den welckenoock belooft heeft sijnen doop te beleven en metter herten wt te drucken sulcxdat behoort na sijn vermogen, en is in presentie van de gemeente gedooptgeworden

Opten 24en Aprilis Dingman Wittesz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Witte, getuijgen Aren Aerts, David Jobsz, Pietertgen

Aren Engelsz Mosselman, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Mintgen, getuijgen Cornelis Bruijne

Cornelis Arens Cock, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Abigael, getuijgen Jannetgen Brugman

Jan Heijndricxsz, een kint ten doope gepresenteert genaemptNelletgen, getuijgen Jannetgen Jacob Wauters

Maius

Opten 15en Maij Jan Jansz Ottgens Jan, een kint ten doopegepresenteert genaempt Jacob, getuijgen Claes Willemsz, Thomas Claesz endeGrietgen Govaerts

Opten 22en Loenis Diricxsz, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Aren, getuijgen Aren Heijndricxsz, Maetgen Joris

Job Verweije, een kint ten doope gepresenteert genaempt Aren,getuijgen Pieternelle Fabius, Jaspertgen Dimmens

Junius

Opten 12en Junij soo heeft haer ten doope gepresenteertEngeltgen Jan Claes Kourt, de welcke naer voorgaende onderwijsinge van denkerckenraet ten selven daghe gedaen, op haere bekentenisse gedoopt is,belovende na de voorgaende onderwijsinge haer also te dragen ende haren doop tebeleven na haer vermoghen wt te drucken met hert, hier toe waren getuijgenBastiaen Cornelis, Lenert Jongen Baes, Aeltgen Gijsberts, Neeltgen Cornelis,Bastiaen Veen, Arentgen Vissers

Opten 25en Junij Marten Aertsz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Truijtgen, getuijgen Aren Cornelis Ouweneef, JacobCornelis Verheulen, Stoffel Cornelis, Lau Lauwesz, Nelleken Piers, LintgenLauwesz

September

Opten 11en 7tembris Joris Veeck, een kint ten doopegepresenteert genaempt Maetgen, getuijgen Maetgen Jasparts

Frans Frans, een kint ten doope gepresenteert genaemptNeeltgen, getuijgen Aert Aerts, Lijsbet Dingmans

Commer Engelsz, een kint ten doope gepresenteert genaemptClijntgen, getuijgen Jan Thomasz, Lenert Visser, Arent de Gruther

Opten 18en 7tembris Pier de Beer wt Lant vander Neusen, eenkint laten doopen genaempt Engel, getuijgen Jan Cornelis Bruijne, JacobLenertsz, Maetgen Lenerts, Lintgen Beers

Aert Geertsz, een kint ten doope gepresenteert genaemptLijdewijf, getuijgen Amant van Beeck, Aechtgen Everts

Pieter Pietersz, een kint ten doope gepresenteert genaemptGovaert, getuijgen Jacob Verheulen, Grietgen Jan Claes

October

Opten 2en Octobris Job Piersz Duijm, een kint ten doopegepresenteert genaempt Cornelia, getuijgen Cornelis Willemsz Sijrre endeGrietgen Jan Claesz

Cornelis Thuenis, een kitn ten doope gepresenteert genaemptJan, getuijgen Jan Jansz van Aerden, Trijntgen Ariaensdr, Neeltgen Harmans wtSomersdijck

Opten 11en Octobris Dirick Diricxsz Smit, en kint ten doopegepresenteert genaempt Aert, getuijghen Trijntgen Iemans

Octobris

Opten 17en Octobris Cornelis Wittesz, een kint gepresenteertgenaempt Cornelis, getuijgen Aren Aertsz, Lenert Lantman, Lijsbet Aerts

Sacharias Jacobsz, een kint ten doope gepresenteert genaemptWillem, getuijgen Joris Veeck, Jacob Postelius, Petronelle Jan

Cornelis Dingmans, een kint ten doope gepresenteert genaemptPasschier, getuijgen dochter van Langhen Leijs

Jan Piersz, een kint ten doope gepresenteert genaemptMaetgen, getuijgen Arroy, Aeltgen Gijsbrechts

Opten 23en Octobris Cornelis Willemsz Damme, een kint tendoope gepresenteert genaempt Stoffel, getuijgen Job Jobsz Backer, Maetgen ArensTimmermans

November

Den 7tembris Johannes Damman, een kint ten doopegepresenteert genaempt Susanna, getuijgen Cornelis Wittes, Jacobus Postelius,Maetgen Piers, Maetgen Jasparts

Passchier Passchiers, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Tannetgen, getuijgen Aren Cornelis Joos, Clijntgen Vissers

Huijch Diricxs, een kint genaempt Dirick, getuijgen JannekenKourts, Lijstgen Hermans

Den 13en Novembris Thomas Claesz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Claes, getuijgen Marinus Arensz, Lenert Jansz endePietertgen Stoffels

December 1611

Den 4en Decembris Iman Thijsz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Dijmmen, getuijgen Cornelis Lenerts Bot, Aeltgen Arens

Cornelis Jacobsz Backer, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Arentgen, getuijgen Michiel Pietersz, Sijntgen Brune

Den 15en Decembris Aert Aertsz Schoemaker, een kint ten doopegepresenteert genaempt Geertgen, getuijgen Jan Pietersz de Wint, ThoenisLuenisz, Leene Coman Pieters ende Maetgen Jan Donckers

Jan Thomasz, een kint ten doope gepresenteert genaempt Jannetgen,getuijgen Jan Wauters, Trijntgen Imants, Lijsbeth Thomas, Tannetgen Piers,Leentgen Cornelis Kuijte

Den 17en Decembris Claes Jacobsz Boutgens, twee kinderen tendoope gepresenteert genaempt Betgen ende Maetgen, getuijgen Cornelis Wittes,Jacob Cornelis, Heijndrick Lenerts Lantman, Jan Arens Timmerman, GrietgenGerrits, Gertgen Willem Gulijckenaers

Den 25en Decembris Meeus Piers, een kint ten doopegepresenteert genaempt Huijchtke, getuijgen Jan Poppes, Jan Claes Westen,Maetgen Willems, Luentgen Lenert Dingmans ende Maetgen Rochus IJmantsz

Den 26en Decembris Claes Jacobs, een kint ten doopegepresenteert genaempt Annetgen, getuijgen Loenis Jans Cleermaker ende MaetgenArensdr

Bellen Cornelis, een kint ten doope gepresenteert genaemptJacobmijntgen, getuijgen Aren Gerts Balman, Clijntgen Aerts, Lijsbet CornelisWittes

Januarius 1612

Opten 1en Januarij soo is Maetgen Pieters wt Sommelsdijck meteen brieftgen vanden kerckenraet gecomen om haer alhier in Dircxlant te latendoopen, getuijgen Lijsbeth Jan Raths

Cornelis Claesz, een kint ten doope gepresenteert genaemptAriaentgen, getuijgen Crijn Davids, Lenaert Baes, Abraham Jansz, Tanna Aerts,Trijn Lange Leijnsdr

Den 5en Januarij Claes Jansz, al lachend een kint ten doopegepresenteert genaempt Cornelis, getuijgen Faes Cornelis, Maetgen Jillis endemeesterse

Den 7en Januarij Doen Dingmans, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Aert, getuijgen Aren Cornelis Wittes ende Lijsbet Cornelis Wittes

David Jobsz, een kint ten doope gebracht genaempt Michiel,getuijgen Bastiaen Michiels ende weduwe van Joosten Aerts

Den 12en Januarij Heijndrick Matheeusz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Aeltgen, getuijgen Aren Dirickx Vlaeminck, SuetgenGerrits, Janneken Cop Huijgensz

Opten 19en Januarij soo heeft haer ten doope gepresenteertAnnetgen Wauters, de welcke naer voorgaende onderwijsinghe bij den dienaer des Woortsende ouderling Claes Jacobsz gedaen, op haer bekentenisse gedoopt is, belovendeden selven doop te beleven ende metten leven wt te drucken

Ten selven daghe Jan Wauter Thoenisz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Wauter, getuijgen Luenis Jansz, Marten Cornelis endeJacob Jansz, Martijntgen Lenaerts, Lijstgen Thomas

Noch ten selven dage Cornelis Jansz van Middelharnisse, eenkint laten doopen genaempt Stijntgen, getuijgen Neeltgen Diricx, Maetgen Jans

Opten 29en Januarij Cornelis Corstiaensz, een kint ten doopengepresenteert genaempt Neeltgen, getuijgen Pier Davidsz, Maetgen Hubrechtsz

Manck Gillis, een kint ten doopen gepresenteert genaemptLijdewijf, getuijgen Aren Willems Ecke, Tannetgen Beecx ende Josijna Brugman

Opten 2en Februarij Claes Muijsevangher, 2 kinderen kint tendoopen gepresenteert genaempt Claes ende Jacob, getuijgen Lijnne Bruijne,Willemtgen Jan Arens

Jan Jansz de Bruijne, een speelkint genaempt Willem,getuijgen mr. Aren Raes, Dingman Wittesz ende Lijsbet mr. Suerts

Opten 5en Februarij Gillis Beeck, een kint ten doopengepresenteert genaempt Claes, getuijgen den vader met de moeder van tkint

Pier Davidsz, twee kinderen ten doopen gepresenteert genaemptPerijne ende Dingena, getuijgen Cornelis Corstiaensz, Aert Aertsz, MaetgenHubrechtsz, Pieter Bastiaensdr

Gert Versuen, een kint ten doopen gepresenteert genaemptNeeltgen, getuijgen Aechtgen Duerts ende Aren Jacobs

Dirick Bartels, een kint ten doopen gepresenteert genaemptNeeltgen, getuijgen Tannetgen Corstiaensz ende Dijltgen Cornelis Voorhaut

Den 9. Meije 1612 Arien Cornelisz, een kint ten doopengepresenteert genaempt Leentgen, getuijgen Heijltgen Jobs, Digman Lenaerts, Jan(doorgestreept)

Jan Aertsz van Melisant, een kint ten doopen gepresenteertgenaempt Perijntgen, getuijgen Jan Arentsz, Tun Merman, Art Thuenisz endeNeeltgen Heijndricx

Den 20en Meije Luenis Jansz, een kint ten doopengepresenteert genaempt Jan, getuijgen Arent Aertsz Schoemacker ende MaertgenThomas

Pouwels Jansz, een kint ten doopen gepresenteert genaemptCrijntgen, getuijgen Henrick Lenarts ende Baeltgen Heijndrix

Den 27en Meije Henrick Heijnricxsz, een kint ten doopengepresenteert genaempt Cornelis, getuijgen Lijntgen Jans ende Neeltgen Corijns

Arien Jansz, een kint ten doopen gepresenteert genaemptWillem, getuijgen Jacob Willemsz ende Recksijne Jans met Emmeken Jans

Den 3 Junij Jacob Lenerts, een kint ten doopen gepresenteertgenaempt Mane, getuijgen Digman Wittensz, Lenert Jacobsz, Leentgen Aerts endeMaetge Lenaerts

Den 10en Junij een kint bij Marinus Huijgens ten doopengepresenteert genaempt Maeijken, getuijgen Lieven Lievensz

Cornelis Arensz, een kint ten doopen gepresenteert genaemptMaeijken, getuijgen met Eimersche getuijgen als Baertgen Jans ende andre wtBrabant

Den 11en Junij Arien Geenen, een kint ten doopengepresenteert genaemt Leentgen, getuijgen Arien Cornelis ende Lijsbet Arens

Den 17. Junij Aert Gerrits, een kint ten doopen gepresenteertgenaempt?? Pouwels, getuijgen ArenWillemsz ende Anneken Gijsbrechts

Joost Claesz, een kint genaemt Maeijken, getuijgenJacobmijntgen Jacobsz

Pier Willemsz, een kint genaemt Tanneken, getuijgen LoentgenJillis ende Lijsken Cornelis

Den 8. Julij Cornelis Willems, een kint ten doopengepresenteert genaemt Crijn, getuijgen Annetgen Willems ende Maetgen Gerrits

Den 22. Julij is naer voorig ? Claes Willemsz des gelooffsgedoopt

Den 26. Augusti Claes Cornelis, een kint ten doopengepresenteert genaempt Lijntgen, getuijgen Pier Jobsz ende Dielge Lenerts

Den 2. Septemb. Marcus Jans, een kint ten doopengepresenteert genaempt Pieter, getuijgen Otto Jansz ende Maertge Lenaerts

Jan Thonisz, een kint genaempt Thonis, getuijgen Aert Thonisende Maertge Willems

Den 9. Septemb bij Jacob Verheul een kint ten doopengepresenteert genaempt Maertgen, getuijgen Pieter Digmans, Danckaert Pietersende Lijntgen Nedden

Den 23. Septemb. Davit Wouters, een kint ten doopegepresenteert genaempt Wouter, getuijgen Neeltge Diricx

Noch twee kinderen van Phals ?, Phals ende I., Arien Aerts,de secretaris, getuijgen

Noch een kint gedoopt Arien Gerits Breman, Jacobmijntgengenaempt, getuijgen Lijsbet Cornelis ende meer van Breman

Mr. Adriaen, chirurgijn, genaemt Adriaen

Noch zijn ten selven dage gedoopt met voorgaende belijdenissede persoonen van Cornelis Willems ende Tuentgen Dirixdr

Den 30. Septemb. Crijn Willemsz Crijnsz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Anneken, getuijgen Sijmon Krijnsz

Cornelis Jansz, zijn kint genaemt Cornelis, getuijgenGrietgen Jans ende Luben Marinus

Noch een jonge dochter nae voorgaende belijdenisse genaemtLijsbeth Joosten

Den 7. Octob. Rogier Jansz, een kindt ten doope gepresenteertgenaemt Thonis, getuijgen Aert Geertsz ende Aeltgen Ghijsbers

Een kint genaempt Maeme, getuijgen Lenart Jacobs endeHeijltgen Jobsz

Den 14. October Jan Lenaertsz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Sijtgen, getuijgen Lenart Henricxsz ende Jan Claesz,Ariaen Jobs

Den 11en Novemb. Gijsbert Claesz, een dochter te doopegepresenteert genaemt Ariaentgen, getuijgen Arien Jansz

Noch een kint ten doope gepresenteert bij Cornelis Jansz,genaempt Nelleken, getuijgen Jan Willemsz ende Hadewij Hendricx

Noch een kint van Arien Jansz Stedehouder, genaemptAriaentgen, getuijge den vader

Den 25. Novemb. Ariaen Jobsz, een kindt ten doopegepresenteert, Eeuwoutge, getuijgen Gillis Tonisz ende Aechtgen Wouters endePier Lenertsz

Den 29. Novemb. gedoopt drie kinderen van Roel GerritszTimmerman, genaemt Gerit, Cornelis, Dirck, getuijgen Willem Cornelis, LijsbethAertsdr ende Tannitgen Govarts

Den 2en Decemb. 1612 Henrik Kuisz Metselaer, een kint tendoope gepresenteert genaemt Susanneken, getuijgen Sijtgen Tonis ende MijntgeWedden

Noch een kint van Dirck Martens, genaemt Elisabet, getuijgenSara Bruijens met noch andere

Den 9en Decemb. Lenert Piersz heeft een kint ten doopegepresenteert genaemt Pieter, Jan Cornelis Verrijn ende Digman Jansz

Noch een kint van Jan Claesz de Vries, genaemt Lenert,getuijgen Cornelis Tonisz ende Cleijne Hersz

Op den xxvien Decemb. 1612 soo is Neelgen Willems gedoopt opde belijdenisse haers gelooffs, Neeltgen Willems

Den 3. Januarij 1613 Claes Jansz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Grietgen, getuijgen Jasper Jacobs ende Cornelis Engelszmet Engelken Jan Duijms

Den 6. Januarij Jan den Ingelsman, een kint ten doopegepresenteert genaemt Aren, getuijgen Jan Jansz ende Lijsbet Cornelis met TrijnIJemansz

Den 10en Januarij 1613 bij Willem Jansz een kint ten doopegepresenteert genaemt Pieter, getuijgen Arien Aerts ende Heijltgen Jobsdr

Den 24en Januarij 1613 bij Arien Thonisz twee kinderen tendoop gepresenteert genaemt Sijbrant ende Loentgen, getuijgen Passchier GillisdrArens

Noch een kint van Willem wt Middelhernisse Machiels Broeder,genaempt Tonis, getuijgen Aren Tonisz met Toentgen Sijbrants

Den 27. Januarij 1613 bij Marten Aertsz een kint ten doopegepresenteert genaempt Janneken, getuijgen Henrick Piers ende Joupsen Pels,Aeltgen Willems

Den 3. Febuarij 1613 bij Commaer Adriaensz een kint ten doopegepresenteert genaempt Arentgen, getuijgen Davidt Jansz de Smit van Goeree endeWillem Jansz met Trijntgen Pieters

Den 10en Februarij bij Aren Lenerts een kindt ten doopegepresenteert genaemt Lijsbet, getuijgen Aren Claesz ende Neeltgen Joris metNeeltgen Cornelisdr

Den 28en Februarij Jan Pietersz Backer twee kinderen tendoope gepresenteert genaempt Pieter ende Claes, getuijgen M. Gerrits inSomersdijck met zijne huijsvrouwe ende Jacob Dircxsz

Den 7. Maert bij Vranck Thonisz een kint ten doopegepresenteert genaempt Lenert, getuijgen Aren Engelsz Zeeu ende Engel Lamb.smet Crijntgen Jans ende Pietertgen Dircx

Den 10en Maert bij Cornelis Digmansz een kint ten doopegepresenteert genaempt Dinghen, getuijgen Tanne Aertsdr

Den 17en Maert bij Digman Wittesz Schipper een kindt ten doopegepresenteert genaempt Neeltgen, getuijgen Jan Splinter, secretaris, MartenAertsz Harevoet ende Augustijn Cornelisz, Jouffrouwe Anna, Jo. Pels huijsvrouwe

Den 24. Maert Pieter Cornelisz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Trijntgen Pieters ende Antge Fransz

Den 14. April een jongman, woonend op de Stadt naebelijdenisse des geloofs ?, genaemt Tonis Gerritsz

Noch bij Jan Lauris een kindt ten doope gepresenteertgenaempt Arien, getuijgen Hans de Lijndraeijer van Somersdijck ende een vrouwpersoonvan Dordrecht

Noch naden middage naer belijdenisse haers geloofs hun tendoope gepresenteert twee persoonen, jonge dochters zijnde, genaemt Clijnkenende Janneken

Den 28. April 1613 Cornelis Pieters Schoonmaker, een kint tendoope gepresenteert genaempt Crijn, Aren Cornelis, uwen neeff, LijntgenBruijnen

Den 5. Meije Stoffel Isack Nollen, een kint ten doopegepresenteert genaempt Cornelis, getuijgen Grietgen Jans

Den 12. Meije Adriaen Moses van de Goeree, een kint ten doopegepresenteert genaempt, Suetgen, getuijgen ???

Noch br. Dirck Dirxsz Smit, een kint genaemt Janneken,getuijgen Lambertje Henrijx

Noch Pieter Jansz, een kint genaempt Maeijtgen, getuijgenToentgen Marinus ende Jan Gerritsz

Den 26. Meije Luenis Dircxsz, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Bastiaen, getuijgen Arentgen Arens ende Iman Willems

Cornelis Thuenis, een kint genaemt Lenert, getuijgen DingeLuijken wt Oogst Duvelant

Den 2en Junij 1613 Huijgh Diericxsen, een kint ten doopegepresenteert genaemt Duert, Lijsbet mr. Duerts machie getuijgen

Den 9. Junij Jacob Postelius, een kint ten doopegepresenteert genaempt Henricus, getuijgen Jo. Pels, voordien balliu Wielantende Jan Splinter in plaetse van Doctor Bontius ende Janneke Postelius

Den selven dach een kint van Aren Harens, genaemt Trijntgen,getuijgen eentje vande Goereede ende Sara Nielants

Den 16. Junij 1613 Tobias Wittesz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Arien Aerts, Pieter GovaertsGarevoet, Tanneken Cornelis ende anderen

Den 23. Junij Wouter Wittesz, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Jacobmijntgen, getuijgen Aren Aertsz, Jasper van Beijnenopt bos, Heijltgen Robers ende Aeltgen Willemsz

Noch een jonge dochter van Somersdijck, haer belijdenisse desgeloofs aldaer gedaen hebbend, ende alhier haren doop ontfangen, genaemtArentgen Jansdr

Den 7. Julij Aren Aertsz, een kindt ten doope gepresenteertgenaempt Aerdt, getuijgen IJsack IJemans, Heijltgen Jops ende Cleijs Aertsdr

Pieter Willemsz heeft nae belijdenisse sijns geloofs alhiergedaen, sijnen doop ontfangen, getuijgen Jan de Jonge, sijn huijsvr., ende sijnswager

Cornelis Bastiaensz, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Lonis, getuijgen Bastiaen Arensz ende een maij wt de Plaet metGrietgen Jans

Lenert Vijsscher, een kint genaemt Maertgen, getuijgenTanneken Piers ende Augustijn Cornelis

Den 14. Julij Cornelis Musz, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Engel, getuijgen Manck Gillis ende Willem Cornelisz, Claertgen Wouters

Jacob Willemsz, een kint genaempt Willem, getuijgen TonisJacobsz met Dinghenken Jacobs

Den 28. Julij Jacob Engelsz, een kint ten doopengepresenteert genaemt Engel, getuijgen Lijsbeth Cornelis ende Baertgen Jansdr

Den 18en Augusti 1613 Thonis Francken, een kint ten doopegepresenteert genaemt Grietgen , getuijgen Pieternella Faijen in plaetse vanhaer moeder, ende Lauris

Den 25en Augusti Jan Cornelisz, twee kinderen tendoopgepresenteert genaempt Cornelis ende Ariaentgen, getuijgen Wornelis Witteszende Cornelia Davit met Henrick Lenertsz ende Lijsbet Cornelis

Den 1en Septemb. 1613 IJman Willemsz Brugman, twee kinderenten doope gepresenteert ende zijn genaempt geweest Willem ende Hechen,getuijgen Aren Aertsz, Henrick Lenerts Lantman, Jan Cornelis, Jan Geertsz opStadt, Jan Pietersz Backer opt Stadt ende Jan Vogels, schoolmeester, AriaentgenJob Duijms, Anneken Damman, Neeltgen IJemans, Aeltgen Eeuwouts ende NellekenPiers

Ten selven dage Commaer Engelsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Engel, getuijgen ???

Den 15en Septemb. Luenis Jansz, twee kinderen ten doopegepresenteert genaemt Maeijtgen ende Ariaentgen, getuijgen Johannes Damman, JobDingman, Jan Vogels, schoolmeester, de brouwers huijsvr. in de drie Pingen,Jonckvr. Pels

Abraham Eeuwoutsz, een kint ten doope gepresenteert genaemptNeeltgen, getuijgen Soetgen Eeuwouts ende Arien Thonisz

Den 29en Septemb. 1613 Pieter Jacobs van Melesant, een kintten doope gepresenteert Jacob genaemt, getuijgen ???

Thomas Claes, een kindt ten doope gepresenteert genaemptDiricgen, getuijgen Maertgen Marinis ende Aert

Den 20en Octob 1613 Ieman Thijsz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen Belman Cornelis ende Trijn Iemans

Noch Cornelis Korstiaens, een kint genaemt Maeijken,getuijgen Maeijken Pieters

Noch Otte Jansz, een kindt genaemt Paulijnken, getuijgenMaeijtgen Lenerts, Luene Jansz ende Jan Engelsz

Den 10en Novemb. 1613 Aerdt Aertsz Schoemaker, een kint tendoope gepresenteert genaemt Mariken

Getuijgen Gillis Artsz, sijn broeder, Lonis Jansz, MaertgeThonis, Lonis huijsvr. Maeijken Lenerts ende de huijsvr. van Cornelis JanszSmidt met name Grietgen

Den 17 Novemb. Luenen Luenensz, een kint te doopegepresenteert genaempt Lijsbeth, getuijgen Claes wt Vlaenderen ende JannekenCrijnsz

Den 20en Novemb. 1613 wesende biddach, een kint ten doopegepresenteert genaemt Dircxgen, Thomas Claesz vader, getuijgen Maertgen endeGerridt

Den 24. Novemb. Pieter Pietersz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Anneken, ghetuijgen Amandt Jillis ende Heijlgie Joos

Bastiaen Dircxsz, een kint genaempt Dirick, getuijgen NeelgenDircx ende ???

Cornelis Willemsz, sijn kint genaemt Michiel, getuijgenHerman Lenerts ende Aren Adriaensz

Den 28. Novemb. Joos Claessen, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Maeijtgen, getuijgen Davidt Joosz ende Clijntgen Cornelisdr

Den 8. Decemb. 1613 Lenert Cornelis Vis, een kint ten doopegepresenteert genaemt Engel, getuijgen Jan Thomasz ende Arentge Piers

Cornelis Arensz, een kint genaemt Maertgen, getuijgenCornelis Willems ende Dingene van de Goeree

Den 15. Decemb. Tunis Gillisz van Beecke, een kint ten doopegepresenteert genaemt Pieter, getuijgen Lenert Jansz ende Neve Aerts

Arnoudt Jillis, een kint ten doope gepresenteert genaemptLenert, getuijgen Pieter Pieters, Iman Cornelis ende Maeijtgen Giels

Den 29. Decemb. Willem Crijnssen, een kint ten doopegepresenteert genaemt Maritgen, getuijgen Davit Wouters ende Neelgen Tobias

Davidt Wouters, een kint genaemt Hubertgen, getuijgenGrietgen Jans ende Anthonij Fransz met Trijn IJemans

Aert Geertsz, een kint genaemt Pieter, getuijgen Neele Piers,Jan Arensen

Den 5. Januarij 1614 Steven Roelsz, een kint ten doopegepresenteert, genaemt Elisabeth, getuijgen Jacob Lenerts ende Hubert Arensz,Tanne Jobs ende Crijntgen Imans

Den 12en Januarij Jan Thomasse, een kindt ten doope gepresenteertgenaemt Willemtgen, getuijgen Hubrecht Marinusz, Henrick Meeusz ende CornelisWillems, Grietgen Jans

Den 16en Januarij is na voorgaende belijdenisse haers geloofsgedoopt Neeltgen, jonge dochter

Noch als doen bij Diercx Piers, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Abigael, getuijgen Stoffel Cornelis ende Neel Tobias

Den 19en Januarij Aren Engelsz, een kindt ten doopegepresenteert, genaemt Eeuwout, getuijgen Aerdt Thonisz ende Lijnken Jans

Marcus Arensz, sijn kint ten doope gepresenteert Eeuwout,getuijgen Gillis Thonisz ende Geertken Willems

Den 26en Januarij 1614 Pier Clapmust, een kint ten doopegepresenteert genaempt Henrick, getuijgen Lenert Soldaat, Jan Jansz ende GillisTonis, Neel Wouters

Den 30en Januarij zijn nae voorgaende belijdenisse desgeloofs ende vermaninge van christelijk leven gedoopt de kinderen van Jan JanszPels genaempt Pieter en Leentgen

Den 6. Februarij Maerten de Metselaer, een kint ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen Kerstiaen Jansz, Sijntge Bruijnen

Ende nae voorgaende belijdenisse zijns geloofs soo isBastiaen Cornelis Jonckind mede gedoopt

Den 9. Febr. Cornelis Arensz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Poulijnken, getuijge Jan Pietersz de Wint ende JannekenCornelisdr

Naden middag Aren Lenerts Rochusz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Lenert, getuijgen Luentge Cornelis

Den 13. Febr. Davidt Jobsz, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Willem, getuijgen ???

Pier Eeuwouts, een kint genaemt Magdaleenken, getuijgen ???

Den 27. Febr. 1614 Frans Fransz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Rochijngen, getuijgen Maeijtgen Thonis ende Aert Thonisz

Den ixen Maert Cornelis -, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Cornelis, getuijgen Jan Jansz ende Jan Arensz Timmerman

Marcus Jansz, een kint genaemt Grietgen, Pieter Jansz ende Pijpersdochter van Herkinge

Den xven Maert heeft Elias Dircxsz nae belijdenisse desgelooffs een doop ontfangen

Jan Pietersz Backer heeft een kint ten doope gepresenteertgenaempt Maertge, getuijgen Franck Thonis ende Willem Lenertsz

Den xviiien Maert Jan Piersz, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Arentgen, getuijgen Jan Jansz, Pauwels Cornelis endeAnnitghen Ghijsbrechts

Den 23en Maert Dingman Jansz Faeijse, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Tanneken, getuijgen Davidt Wouters ende Heijlgen Jopsz

Henrick Thonisz, een kindt genaempt Luentgen, getuijgenVranck Thonis ende Jouffr. Anna Pels (doorgestreept) de Gruijter

Den 30 Maert Jan Thonisz, een kindt ten doope gepresenteertgenaemt Thonis, getuijgen Thonis Arentsz ende Arentgen Thijse ende Neelken Jans

Den 6en Aprilis nae voorgaende belijdenisse des geloofs endevermaninge van een christelijk leven is gedoopt Herman Matheusz, getuijgenLauris Huijgen Decker, Jan Lauris ende Sijntge Jansdr

Den 13. April Jan Cornelisz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Arentgen, getuijgen Willem Thonisz Brugman, Iman WillemszBrugman ende Nelleken Piers

Den 4en Maij 1614 Cornelis Jansz Doncker, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen Hubert Marinisz ende Aert AertszSchoenmaker, Maeijtgen Jans

Den 11en Maij Jacob Lenertsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Maertgen, getuijgen Jorus Veeck, Herman Matheusz, VranckThonisz, Heijltgen Jobs ende Grietgen Jans

Den 18. Maij Aren Bastiaensz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Arent, getuijgen Cleijnne Aertsz

Arien Geenen, een kint ten doope gepresenteert genaemtLuenentgen, getuijgen Claes Jacobs ende Aeltgen Arens

Den 25. Meije 1614 Henrick Heijndrixsz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Maeijtge, getuijgen Janneken Gerritsz

Den 15. Junij Jan Heijndrixsz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Heijndrick, getuijgen Arien Stoffels, Claes Jansz endeDingene Everts

Jooris Arensz Veeck, een kint genaemt Maertge, getuijgenJoncfr.e Anna Jo. Pels huijsvr.e ende Pieter Braber als cousijn

Den 13en Julij Henrick Henricxsz alias noom Henrick, een kintten doope gepresenteert genaemt Neelgen, getuijgen Jacob Lenerts ende NeelgenThonis

Den 20en Julij Vranck Thonissen, een kint ten doopegepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Jan de Backer Pietersz ende DieleLenerts

Valck Thomas, een kint ten doope gepresenteert genaemptGrietgen, getuijgen Aert Pietersz Tijcktman van Rotterdam van Valckesteijn,Hubert Marinisz ende Anneken IJsacx

Den 27. Julij Cornelis Lauris Vlaminck, een kint ten doopegepresenteert genaemt Maertge, getuijgen Maerten Cornelis ende Jan Arensz endeDircxgen Eeuwouts

Den 3en Augusti Neeltgen Pietersdr heeft haer nae voorgaendebelijdenisse des gelooffs ende vermaninge van een christelijk leven ten doopegepresenteert ende is den volgende gedoopt

Den 3en Augusti 1614 Jan Wouters, een kint ten doopengepresenteert genaemt Cornelia, getuijgen Stoffel Cornelis ende LijsbetCornelis ende Jacoba Postelius

Jacob Engelsz, een kint ten doopen gepresenteert Neeltgen,getuijgen Aechtgen Engels mette Sijke ende Henrick Henricxsz

Den 17en Augusti Henrick Lenertsz Lantman, een kint tendoopen gepresenteert genaemt Leentken, getuijgen IJman Willemsz Brugman endeNelleken Piers

Den 31en Augusti Cornelis Pieters, een kint ten doopegepresenteert genaemt Cornelijs, getuijgen Aeltgen Crijns ende Sijtgen Pieters

Den 7en Septemb. Stoffel Cornelisz, een kint ten doopgepresenteert genaempt Pieter, ghetuigen Gabriel Gabriels ende HenrickjeWillems met Aren Aerts, Aechtge Willems

Cornelis Thonisz, een kindt ten doope gepresenteert genaemtLuenis, getuijgen Jan Arensz Timmerman ende Grietge Govaerts

Den 21en Septemb. Arien Jobsz Backer, een kint ten doopegepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Jan Claesz ende Beertgen Engels

Cornelis Willems van Herkinge, een kint genaemt Arent,getuijgen Grietgen Iemansz, Soetgen Lenert ende Heijndrick Hermans

Den 28en Septemb. Dirck Bartelsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Neeltgen, getuijgen Dingman Wittesz ende CrijntgenPietersdr

Den 5en October 1614 Joost Jansz Steeman, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen Gedian Pieters ende Maeijtgen Crijns

Den 12en October Pieter Davits op Herking, een kindt tendoope gepresenteert genaemt Sara, getuijgen Aeltgen Gijsbreghts ende AnnekenGijsbreghts, huijsvrouwe van Lenert Piersz

Den 19. Octob. Jan Aertsz, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Engelken, getuijgen Soetgen Gerrits, Hans Adriaens

Frans Jansz, een kint ten doope gepresenteert genaempt Katherijne,getuijgen Cornelis

Den 26en Octob. Cornelis Joosten, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Joost, getuijgen Jan Laurisz ende Janneken

Den 2en Novemb. 1614 Henr. Meeus, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Meeus, getuijgen Jan Woutersz, Arijn Vermeijens

Den 23en Novemb. Jan Jopsen, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Jan, getuijgen Willem Wittesz ende Neeltge Eeuwouts

Enghel Jansz, een kindt ten doope gepresenteert genaempt Jan,getuijgen Henr. Lenderts ende Leene Jansdr

Den 30en Novemb. Claes Cornelisz, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Nelleken, getuijgen Neelgen Harents ende Anneken Willems

Den 4en Decemb. Willem Lenertsz Parte, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Commertge, getuijgen Lijsken Jans

Den 7en Decemb. Lonis Dircxsz, een kindt ten doopengepresenteert genaemt Pieter ende Cornelis, getuijgen Aert Aertsz, endeTrintge, huijsvrouwe van Lonis Jansz

Cornelis Jansz, een kint genaemt Lenert, getuijgen AechtgeEverts ende ???

Passchier Passchiers, een kint genaemt Maeijtge, getuijgenJannitge Jacobs

Den 11en December is Anneken Pieters, jonghe dochter, naevoorgaende belijdenisse haers geloofs gedoopt

Noch opten 11. December 1614 Dirck Martens, een kint tendoope gepresenteert genaemt Baertgen, getuijgen Willem Crijnsz Timmerman endeEngel Jansdr

Cornelis Jansz, een kindt genaemt Neelken, getuijgen VranckTonis, Tina Aerts ende Lijntge Faes

Den 14en Decemb. Bij Crijn Claesz een kint ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen Jan Coopmans ende Janneken Lenerts

Den 18. Decemb. bij Jacob Lenertsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Maertge, getuijgen Huijbrecht Marinisz ende LijsbethLenertsz

Den 1en Januarij 1615 Joris Thonisz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Doen, getuijgen Cornelis Wittesz ende Aren Aertsz metTanneken Aertsdr

Den 22en Jan. 1615 Janneken Jans van Dueren heeft haer, naevoorgaende belijdenisse des geloofs ende vermaninge van een christelijk leven,ten doope gepresenteert, ende is dien volgens gedoopt mette attestatie vande kerkenraadtin Sommel Dijck

Den 25 Jan. 1615 Henr. Hermans, een kint ten doopegepresenteert genaemt Baeltge, getuijgen Neel Aertsdr, Truijtge Hermansdr

Den 26. Febr. Aren Lenerts, een kindt ten doope gepresenteertgenaempt -, getuijgen Sijtge de vroevrouwe

Den 1en Maert 1615 Jan Jansz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Lijsbeth, getuijgen Wouter Claes, Tonis Francken endeLoentgen Thonis

Den 5en Maert Aren Cornelis Volwerck, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Aeltgen, Pier Volwerck huijsvr.e

Den 15. Maert Jan Laurisz, een kindt ten doope gepresenteertgenaempt Aren, getuijgen Thomas Jansz, Henrick Lenertsz ende Aeltgen, huijsvr.evan Pieter Volwerck

Den 22en Maert Otto Jansz, een kindt ten doope gepresenteertgenaemt Jan, getuijgen Maertgen Piersdr

Den 29. Maert Jacob Cornelisz, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Cornelis, getuijgen Nelleken Piers, Jan Pietersz endeJohannes Damman

Hubrecht den Engelsman op Melissant, een kint ten doopegepresenteert genaemt Magdalena, getuijgen Magdaleenken wt Brabant endeTrijntge Tonis op Melissant ende Jan Pietersz Baen

Den 12en Aprilis Jacob Jacobsz, twee kinderen ten doopegepresenteert genaemt Lijsbet ende Marten, getuijgen Jan Arensz Timmerman, JanJobs ende Passchier Jillisz, Soetgen Gerritsdr ende Neelgen Jans

Den xixen Aprilis westende Passchier Crijn, den dienaer, eenkindt ten doope gepresenteert genaempt Maeijke, getuijgen Heijltge Jobs endePetronella Fabius met Grietge Jans

Aren Herrents, een kindt genaempt Jacob, getuijgen CornelisJans, Lenert Cornelis Lodder ende een vrouwe Goeree genaemt

Den 20en April 1615 Arien Jansz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen Heijndrijck Heijndricxsz, Jan Claesz endeGrietge Ariensdr

Den 3en Maij 1615 Blaes Jacobssen, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Jacobmijntge, getuijgen Gielis Thonisz ende Pieter Janszende Dirkgje Everts

Tomas den Engelsman, een kindt ten doope gepresenteertgenaempt Janneken, getuijgen Anthonis Fransz ende Heijltge Jobs ende Nees intgasthuijs

Den 10 en Meije Gerrit Jansz Stroodecker, een kint ten doopegepresenteert genaemt Bartolomeeus, getuijgen Gillis Jansz, Willem Stoofman,Neel Aerts

Den 17en Meije Jacobus Postelius, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Adriana, getuijgen Jouffrouwe de Gruijter in de plaetsevan Jo. Leonora Fabius tot Leijden

Den 31en Meije Davidt Jopsz, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Jacob, getuijgen een vrouw wt Somelsdijck

Lieven Lievensz, een kint genaemt Jan, getuijgen JannekenLievens ende Stoffel Cornelisz

Den 8 Junij Abraham Eeuwouts, een kint ten doopegepresenteert genaemt Grietge, getuijgen Joris Veeck, Maertge Piers endeMaertgen Arensdr

Den 14en Junij Pieter Davidts op Herking, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Davidt, getuijgen Leen Jansz ende Metgen Arensdr

Den 19. Junij Dingman Wittensz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Aren, getuijgen Cornelis Cornelis, Trijntgen Marinusdrende Saerken Jacobsdr

Den 21en Junij Aren Cornelisz, een kindt ten doope gepresenteertgenaemt Aert, getuijgen Aren Gerritsz ende Claes Lenerts, Maertgen Cornelisdr

Den 28en Junij Commaer Ariaensz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Jorijnken, getuijgen Geertge Cornelis ende ThonisHeijndrixsz

Den 5 Julij Arien Aertsz, een kindt ten doope gepresenteertgenaemt Aert, getuijgen Johannis Damman, Cornelis Arensz Swanen, CornelisWittesz, Lijsbet Aerts ende Tanneken Cornelisdr

Den 19. Julij Jooris Veeck, een kindt ten doope gepresenteertgenaempt Catelijne, Anthonij de Vlaminck ende Petronella Faij getuijgen

Den 2en Augusti Marinus Sijmonsz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Dierck, getuijgen Passchier Passchiers ende Claes Willemsende Sara Everts

Jooris Jorisz, een kint genaempt Ariaentgen, getuijgenGeeradt de Stroensnijder

Den 9. Augusti Lenert Piersz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Neeltge, getuijgen Aert Geertsz ende Sara Willems

Den 16. Augusti Henrick Lenertsz, twee kinderen ten doopegepresenteert genaemt Lijsbet, Pochje, getuijgen Cornelis Willems, ThonisCrijns, Cornelis de Stamper, Arentge Cornelis ende Echtge Wouters

Den 23 Augusti Cornelis Arensz Timmerman, een kint ten doopegepresenteert genaempt Lenert, getuijgen Cleijne Jansdr ende Henrick Arensz

Den 30en Augusti Beijen Gerritsz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Gerrit, getuijgen Marten ?gertsz ende Janneke Pietersdr

Den 6. Septemb. Cornelis Dingmansz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Thuentgen, getuijgen Janneken Lenerts ende AechtgeCornelis

Henrick Meeus, een kint genaemt Cornelis, getuijgen JanClaesz, , Neeltge Thomas

Den 13. Septemb. 1615 Willem Cornelisz Nieuwenhove, een kindtten doope gepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Marinus Marinisz endeHubert Marinus, IJeman Cornelis

Jan IJemansz, een kint genaemt Cornelis, getuijgen GerritJansz Soen ende Marinus Domisz ende Neelken Lenerts

Job Jobsz Backer, een kindt genaemt Stoffel, getuijgenCornelis Willems Damme ende Maeijken Stoffels

Den 20en Septemb. Sacharias Jacobsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Lijntgen, getuijgen Gerrit Aelbrechts, Jan van Goereeende Soetgen Marinisz

Den 27. Septemb. IJman Thijsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Arentgen, getuijgen Maertgen Arens ende Maertgen Krijns,Marten Thijsz ende Aren Dimmens

Ten selven 27. Septemb. Aert Geritsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Lijdewijf, getuijgen Job Jobsz ende Sara Everts

Ten selven dage Huijgh Dircxsz, een kint genaemt Cornelis,getuijgen Maeijken Einers

Den 4en Octob. 1615 Cornelis Willemsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Aliaen, getuijgen Maerthge Hubrechts

Ten selven dage Marcus Arensz, een kint genaempt Betge,getuijgen Mijntgen Arens, Cornelis Jacobsz

Den 18en Octob. Luenis Jansz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Maertgen, getuijgen Anthonis Fransz, Jan Jansz ende JanLenertsz ende Lijntge Faesdr

Ten selven dage is ook gedoopt nae voorgaende belijdenissedes geloofs Maertgen Arens

Den eersten Novemb. Cornelis Thonisz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen Abraham Jansz, Pietertgen Lenerts endeNeeltge Lenerts

Den 8. Novemb. Cornelis Willemsz op Herking, een kint tendoope gepresenteert genaemt Cornelia, getuijgen Maeijken Thonis endeJacomijntgen Engelsz

Den 15. Novemb. 1615 Digman Lenerts Voshart, schout inMelissant, een kint ten doope gepresenteert genaemt Leenken, getuijgen TannekenAertsdr

Noch alsdoen een kint ten doope gepresenteert bij - genaemptCrijnken, getuijgen Aeltgen Arens ende Jan Claesz Oosterling

Den 22en Novemb. Manck Gillis van Beeck, zijn kindt ten doopegepresenteert genaemt Maritgen, getuijgen Luentgen Lenertsdr

Den 29. Novemb. Aren Karstiaensz op Herking, een kint tendoope gepresenteert genaemt Kerstiaen, getuijgen Job Jobsz Backer ende Durffgen

Anthonij de Vlaminck, een kint ten doope gepresenteertgenaempt Tobias, getuijgen Pieter den Cousijn, Jacobus Postelius, NeelgenTobijas ende Janneken Postelius

Den 13en Decemb. Cornelis Jansz Smidt, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Hilleken, getuijgen Tanne Aerts, Janneken IJsacx ende eenjongman wt de Plaet

Den 20en Decemb. Jan Bastiaensz, twee kinderen ten doopegepresenteert genaemt Leentgen ende Maertgen, getuijgen Aeltgen Arens ende JobJobsz Backer

Den 25. Decemb. 1615 Jacob Cornelisz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Henrick Henricxsz, Commer Cornelis,Tanne Aerts ende Engeltje Jans

Den 26en Decemb. Giel Cornelisz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Cornelis, getuijgen Peijsborst Cornelis

Den 17en Januarij 1616 Job Jobsz Backer, twee kinderen tendoope gepresenteert genaempt Dirxgen ende Job, getuijgen Aert Geritsz endeGillis Thonis, Jannitgen Arents met Aren Thonisdr ende Aert Thonisz

Cornelis Henricx, een kindt genaemt Leentgen, getuijgenDingman Wittesz, Neel Aerts

Den 7en Februarij Jasper Claes Stamper inde oude stove, eenkint ten doope gepresenteert genaemt Jacob, getuijgen Heijltge Jobs, CourtgeCourts

Op den 18 Febrij. soo is nae voorgaende belijdenisse desgeloofs gedoopt Stijntge Bastiaens

Den 28 Febr. Jacob Engelsz, een kindt ten doope gepresenteertgenaemt Korstiaen, getuijgen Lenert Arens ende Neeltge Lenerts

Den 3. Maert Corstiaen Jacobsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Apolonia, getuijgen Meeus Piers, Jacob Jobsz

Den 6en Maert Willem Crijnsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Jacob, getuijgen Dingman Wittesz, Dirck Dircksz, Jannekenvan Stege, huijsvr. van Joannes Damman ende Courtge Courts

Noch 6en Pieter Mathijsz, een kint ten doope gepresenteertgenaemt Jam, getuijgen Leenken Arens ende Maeijtge Lenerts met Jan Cornelisz

Den 13en Maert Bastiaen de Wolf, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Emmitgen, getuijgen Gerbrant Dimmesz ende Lijntge Claesdr

Den 4en April Nicolaes Butgens, twee kinderen ten doopegepresenteert genaempt Martijngen ende Gillis, getuijgen Lijntgen MaertensDirix, Jan Aertsz IJmans ende Leentgen Cornelis

Jan Lauris Stroodecker, een kint genaemt Hester, getuijgentwee vrouwen wt Middelhernis

Den 10en April Aren Lenerts Roch, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Lijsbet, getuijgen Neeltje Lenerts ende Neeltgen Dircx

Den 17en April 1616 Aren Arensz Backer, een kint ten doopegepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Tonis Geertsz ende Maeijken Lambreghs

Lenert Cornelisz, een kindt ghenaemt Janneken, getuijgenLauris Bastiaensz, Bastiaen Cornelisz ende Willemge Jansdr

Pieter Jansz van Herkinge, een kint genaemt Pieternellegen,getuijgen Maertge Crijns ende Grietgen Jans

Den 24en April de coeckebackers wede., een kint ten doopegepresenteert genaemt Maertge, getuijgen Sacharias Jacobs, Adriaen denTimmermans dochter ende Grietge Stoffels

Den 8. Meije Cornelis Noorman, een kint ten doopegepresenteert genaemt Jan, getuijgen den schout van Melissant, Giel Pieters,ende een gareelmakersdochter in Sommelsdijck

Den 15. Meije Cornelis Thijsz van Goeree, een kint ten doopegepresenteert genaemt Janneken, getuijgen ???

Pieter Cornelis, een kindt genaemt Dingman, getuijgen ???

Den 22. Meije Pinxteren dach Cornelis de Botha, twee kinderenten doope gepresenteert genaemt Maritgen ende Corneeltgen, getuijgen CornelisNieuwenhoven, Marten Tijsz ende Maertgen Jans

Den 12 en Junij 1616 mr. Aren Arensz, chirurgijn, een kintten doope gepresenteert, genaemt Adriaen, getuijgen Joncker Arent Pels, ArienPieters, Digna Wittes, Maertge Arens ende anderen

Den 3en Julij Henrick Thonisz Metselaer, een kint ten doopegepresenteert genaemt Jacob, getuijgen Jacop Cornelisz, Dingman Wittesz, ArenJansz, Janneken Damman ende Maertge Cornelisdr ??

Den 10en Julij Cornelis Joosten, een kindt ten doopegepresenteert genaempt Wouter, getuijgen de dijckgrave van Oosterlandt, LenaertRoothaer ende Neeltgen Piers

Den 17en Julij Gillis Pietersz, een kint ten doopegepresenteert genaempt Pieter, getuijgen Aren Jansz ende Gillis Broer endeTanneken Cornelis

Den 21en Augusti Bastiaen Dirixsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Stijnten, getuijgen Leentge Cornelis Bastiaensz

Aren Geenen, een kint genaempt Ariaentgen, getuijgen AnnitgeWillems

Aerdt Aertsz, een kint genaempt Annitgen, getuijgen TrijntgenArens ende Gabriel Jansz??

Davidt Jobsz, een kindt genaemt jan, getuijgen Pieter Joostszende Annitgen Willems

Den 4en Septemb. Claes Claessens, een kint ten doopegepresenteert genaemt Wouter, getuijgen Gerbrant Dimmisz, Aerdt Thonissen endeGrietgen Dircxdr

Aren Geertsz Breeman, een kint genaemt Neeltgen, getuijghenHenric Cornelisz, Engelge Jans ende andere personen

Den iien Octob. Aren Joosten Boertge, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Crijntgen, getuijgen Janneken Jansdr ??

Den ixen October Maerten Thijsz, een kindt ten doopegepresenteert genaemt Bastiaentgen, getuijgen Aert Thonis, Marten Cornelis metTrijntge Lenerts

Den 16en october Pauwels Laurisz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Mijntgen, getuijgen Manck Gillisz, Heijltgen Jops,Maeijtgen Jacops

Dingman de Keijser, een kint genaempt Giesbert, getuijgenSacharias Jacops, Grietge Dirx

Een kint genaempt Thuentgen, getuijgen Annitgen Thijs

Den 30en Octobris Aren Cornelis, een kint ten doopegepresenteert genaempt Marinis, getuijgen Aren Aertsz, Jacob Geertsz, MaertgenArens

Jan Cornelisz, een kint genaempt Jacob, getuijgen LeentgeCornelis ende Anneken Pieters ??

Henrick Hendrix Borst, een kint genaempt Ariaentge, getuijgenIJman Thijsz ende Mijntge Cornelis

Naden middach Jooris Tonis, een kint genaemt Lijsbet,getuijgen Dirck Jansz ende Janneken Tonis ??????????

Den 13en Novemb. Pieter Jobsz, een kint ten doopegepresenteert genaemt Jacob, getuijgen Pauwels Lauris, Hubert Engels, CornelisGeertsz, Crijn Cornelis ende Jacobmijntge Jacobs

De naevolgende kinderen sijn gedoopt onder de BedieningheGosuini Buijtendijck

Dirck Dircs, een kint ten doope gepresenteert genaemptJanneken, getuijgen Antonij Fransz, Aren Kertsz ende Pietergen

IJman IJmansz, een kint genaemt Tobias, getuijgen AeltgenTeus Geertsz ende Aert Fransz

Een kindt genaempt Aert, getuijgen ???

Donderdach den 22en December 1616 Meeus Pieters, vader, endeSoetgen, sijne huijsvrouwe, een kint ten doope gepresenteert genaemt Rogier,getuijgen Gillis Thonis, Trijntge Pieters, Hadwij Iemans, Anneken Heijndricxende Joris Anthonisz

Den 26en December 1616 Otto Jansz, vader, een kint ten doopegepresenteert genaemt Ariaentgen, getuijgen Cornelis ende Dingna Cornelis

Vranck Thonis, een kint genaemt -, getuijge Joost Lauris

Den 13en Januarij 1617 Claes Claesz, vader, ende LeenkenClaes, een kint ten doope gepresenteert genaempt Leenken, getuijgen HeijndrickMeeus, Lenert Cornelisz, Geertge Lenerts ende Neel Aerts

Pieter Pietersz, vader, ende Luentge Lenerts, moeder, eenkint ten doope gepresenteert genaemt Leenken, getuijgen Willem Wittens endeStoffel Jansz, Sara Willemsdr

Den viiien Januarij Jan Jobsz, vader, ende Anneken Willems,moeder, een kint ten doope gepresenteert genaemt Willem, getuijgen BouwenArensz, Maeijke Lenerts ende Lijsbeth Jacobs

Cornelis Arens, vader, ende Maeijken Arens, moeder, een kintten doope gepresenteert genaemt Ariaentge, getuijgen Lenert Cornelis endeLeenken Arens

Den 15. Januarij 1617 Pieter Jansz, vader, ende Tanneken Korstiaens,moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaemt Maeijken, getuijgen GillisPieters ende Crijntge Arens

Paeijs Gillis Beke, vader, ende Maeijke Jans, moeder, eenkint ten doope gepresenteert genaemt Gillis, getuijgen Tanneken Jans,Ariaentgen Arens, Aren Thonis

Willem Wijnsz, vader, ende Neelke Claes, moeder, een kint tendoope gepresenteert genaemt Niclaes, getuijgen Joos Jansz Vlaminck, Cornelis Sirre,Henrick Hermans ende Claesge Willems

Den 22en Januarij Jooris Veeck, vader, en Cornelia Tobijas,moeder, een kint ten doope gepresenteert genaempt Maeijken, getuijgen JohanSplinter, secretaris, ende Sijntge, de huijsvr. van Anthonij de Vlaminck

Den 29en januarij Jan Piersz, vader, ende Dirxge Everts,moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaempt Pieter, getuijgen LenertCornelis, Gillis Thonis, Aert Thonis, Diele Lenerts ende Trijn IJmans

Den 5en Februarij Pieter Lauris, vader, ende Leijntgen Piers,moeder, twee kinderen ten doope gepresenteert genaempt Maeijken ende Leentge,getuijgen Jan Slisser, Maeijtgen Peijers, Soetge Marinis, Bellem Cornelis endeThonis Reijns

Den 26. Febr. 1617 Jan Thonisz Moselman, vader, ende MijntgenArensdr, moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaemt Cornelis, getuijgenAnthonij Frans, Maeijtgen Coppens ende Aechtge Everts

Gosuinus Buijtendijck, predicant deser gemeijnte, vader, endeAnna van Buijtendijck, moeder, een kint ten doope gepresenteert genaemtHenrick, getuijgen Henrick Goorsz ende Pieter van Waren, Jouff.e Anna deGruijtter ende Lijntgen Hendricx

Samuel Ghijsbrechts, vader, ende Arentge Thonisdr, moeder,een kindt genaemt Thonis, getuijgen Jan Cornelis Verin ende Dingman JanssenKeijser, Iman Cornelis van de Hemel, Pieter Joostsz, Maijtge Cornelis endeVroutge Hendrixdr

Den 5. Maert Huijgh Pieters, vader, ende moeder, een kindtten doope gepresenteert genaemt Cornelis, getuijgen Michiel Pieters endeAnnitge Hendrix

Den 19en Maert Jacob Willemsz, vader, ende Commertge Willems,moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaemt Pietertge, getuijgen AertAnthonis, Trijntge Tonis ende Luentge Lauwe

Den 27. Martij 1617 Jacob Engelsz, vader, ende CleijntgeCorstiaens, moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaemt Neeltge,getuijgen Cornelis Jacobs, Lenert Frankesz, Pieter Joosz, Abraham Jansz endeNeeltge Cornelis ende Aeltge Cornelisdr met Abramge Josens

Den 2en April 1617 Hendrick Meeus, vader, ende LijsbethThomas, moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaempt Janneken, getuijgenClaes Claesz ende Maeijke Vijers

Nae den middach een kindt ten doope gepresenteert bij JacobArensz, vader, ende Madaleenken Cornelisdr, moeder, genaempt selve kindt Jacob,getuijgen Cornelis Cornelisz, Willem Jansz Drooger ende Pieterken Louwesdr

Den 9 April Stoffel Cornelisz, vader, ende Janneken Lenerts,moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaempt Wouter, getuijgen DavidtJobsz Nelleken Piers ende Tanneken Cornelis

Lenert Lenertsz, vader, ende Leentgen Arents, moeder, eenkindt genaemt Heijlgen, getuijgen Gabriel Jansz, Leenke Vijch ende ArentgenJobs

Den 23. April IJman Willemsz Brugman, vader, ende TannekenIngels, moeder, een kindt ten doope gepresenteert genaempt Johannes, getuijgenTobijas Renttens, Jacob Tonis Bol, Lijntge Faes ende Neeltge Cornelisdr ??

Maius

Den 7. Maij Peter Jansz, vader, ende Tanneken Corstiaensdr,moeder, een kint ten doope gepresenteert genaemt Jannighen, getuijgen MartenAartsz, Cornelis Aertsz, Begshutgen Pieters, Tanneken Tuenens ??

Den 15. Maij Adriaen Jansz, vader, ende Huijghken Jacobs opRockxenisse, moeder, een kint ten dope gepresenteert genaemt Jacob, getuijgenMarten Aartsz, Willem Arensz

Junius Den 4. Junij Joost Jansz, vader, ende Maegken Rijcken,moeder, een kint ten dope gepresenteert genaemdt Arendt, getuijgen AdriaenCornelisz Oude Neef, Joris Arensz, Weecken Steehouder, Michiel Pietersz,Blasijntgen Geraerts, Aechtgen Geraerts

Noch Peter Adriaensz, doch overleden, vader, ende LijntgenArens, een kint gepresenteert ten dope genaemt Jannighen, getuijgen MarinusLenaertsz, Jacob Jansz, Jan Willemsz, Arentgen Jans, Neeltgen Dirckx, JannighenCornelis

Item noch Claes Jacobsz, vader, ende Arentgen Arens, moeder,op Rockxenisse, een kint ten dope gepresenteert genaemt Arentghen, getuijgenJan Lenaertsz, Tanneken Cornelis

Den 18. Junij Adriaen Jansz, vader, ende Huijghen Jacobs,moeder, op Rockxenisse, een kint ten dope gepresenteert ende gedoopt met namen???

Noch ten selven tijt Jacobus Postelius ende Petronella Jabiasals ouders een kint ten dope gebracht met namen ???

Item noch Abraham IJmansz Molenaer van Dirxlandt, endeNeeltghen Theunis als ouders een kint ten dope gebracht met namen ???

Den 25. Junij Cornelis Joosten ende Anneken Wouters alsouders haer kint ten doope gebracht met naemen Wouter, de getuijgen sijn PeterJoosten, Tobias Centsz

Iulius

Den 9. Julij Lenaert Petersz ende Anneken Gijsbrechtsz alsouders haer kint ten dope gebracht, ende is gedoopt met namen Leuntghen, degetuijgen sijn Willem Jansz, Grietghen Dircksz, Arentghen Jans

Den 9. Julij Luenis Jansz ende Trijntghen Arents als ouderssijn twee kinderen ter eener dracht gedoopt met namen Maritghen, Ariaentghen,getuijgen Gosuinus Buijtendijck, Gerrit Aelbrechtsz, David Woutersz, ArentghenAerts, Neeltghen Aerts

Augustus

Den 20 Augusti is Cornelis Dingmansz ende Leentghen Goris alsouders een kint gedoopt genaemt Goris, getuijgen Dirck Martisz, Crijn Claesz,Arentghen Leenaerts, Clijntghen Andriesz

Den 27. Augusti Gerringen Matheusz ende Willemken Ariaens alsouders sijn twee kinderen gedoopt genaemt Maritghen, Matheus, getuijgenCrijntghen Jans, Neeltghen Piers

Noch is Jan Pietersz ende Grietghen Dircx als ouders een kintgedoopt met namen Maritghen, getuijghen Joris Janssen Vlaming, Pieter Lenaerts

Noch Jan Dircksz ende Magdalena Hermans haer kit gedoopt metnamen Leentghen, getuijghen Jannighen Crijnen, Maetghen Thuenis, BastiaenStoffelen

Noch Hendrick Leenaertsz ende Lijntghen Cornelis is een kintgedoopt met namen Leenaert, getuijghen Job Jobsz Backer ende Lijsbet Daniels

September

Den 24. Septemb. Hubrecht Marinisz ende Lijsbet Lowijs alsouders is een kint gedoopt met namen Elisabet, getuijghen Cornelis HendrickszNieuwenhoven

Noch Robbrecht Engelsman op Melisant, ende Magdaleentghen,sijn huijsvrouw, een kint gedoopt met namen Maritghen, getuijghen Jan Marinisz,Leentghen Lauwen

October

Den 22. October Cornelis Wittensz ende Heijltghen Jobs, sijnhuijsvrouw, een kint gedoopt met naemen Dirckghen, getuijghen Pieter Pietersz,Jannitghen Lenaerts, Maetghen Cornelis

Noch op de selve tijt Manck Jelisz ende Trijntghen Lenaertsz,sijn huijsvrouw, een kint gedoopt genaemt??Jelis, getuijghe Tanneken Beeck

Den 29. October Adriaen Bastiaensz ende Lijsebeth Dingmans eenkint gedoopt met naemen Stijnghen

November

Den 4. Novemb. Anthonis Woutersz Smit ende Neeltghen Ockers,ouders, een kint gedoopt met namen Susanna, getuijghen Willem Crijnen, AdriaenJansz uijt Sommelsdijck, Neeltghen Lenaerts

Noch Peter Sandersz ende Lijntgen IJmants, ouders, een kintgedoopt met name Sander

Den 12. Novemb. Adriaen Jacobsz, overleden, vader, endePetronella Jans, een kint gedoopt Sibrandt, getuijghen Jannighen Jans

Noch Jacob Cornelisz Kramer ende Crijntghen Jans, ouders, eenkint gedoopt genaemt Petronella, getuighen Adriaen Cornelis, Heijltghen Jobs,Tanneken Aerts

Den 19. Novemb. Claes Cornelisz ende Lijntghen Jans, een kintgedoopt genaemt Cornelia, getuijghen Danckaert Cornelisz, Leenaert Leendertszjonghe Baes

Den 26. Novemb. Job Stevensz Voerman op Herkinghen, endeArentghen Marinus, een kint gedoopt met name Baldijnghen, getuijghen HendrickHermansz, Cornelis Willemsz Sirren, Maetghen Marinus

Noch Passchier Passchiersen ende Tuentghen Dirckx, ouders,een kint gedoopt genaemt Passchier, getuijghen Anthonis Fransz

December

Den 3. December Luenis Dircksz ende Arentghen Arens, ouders,een kint gedoopt genooemtemt Nicolaes, getuijghen Lenaert Cornelisz, CornelisIJmansz

Noch Cornelis Fransz ende Soetghen Marinus, ouders, een kintgedoopt met namen Francoijs

Noch Michiel Euwitsen ende Mijntghen Wadden, ouders, een kintgedoopt genoemt Jacomijntghen, getuijgen Jan Egbertsz Splinter, JacobusPostelius, Willem Cornelisz Nieuwenhoven

Noch Cornelis Petersz ende Maritghen Crijns, ouders, haerkint gedoopt genoemt Arentghen, getuijghen Cornelis Crijnsen, Neeltgen Crijns

Den 17. December Cornelis Jacobsz ende Lijntghen Laurens,ouders, een kint gedoopt genoemt -,??getuijghen Anthonis Fransen, Jannighen Jans

Den 20. Decemb. Adriaen Engels ende Leentghen Jans, een kintgedoopt genoemt Engel, getuijghen Heijltghen Cornelis, Harmen Matheusen

Den 30. Decemb. Leenaert Dingmansz ende Metghen Arens,ouders, een kint gedoopt genoemt Crijntghen, getuijghen Adriaen Bastiaensz,Maritghen Arens

Noch IJman Thijsz ende Jaspartghen Dimmens, ouders, een kintgedoopt, genoemt Cornelis, getuijghen David Woutersz, Jannighen Isaacx

Ianuarius anno 1618

Den 18. Jan. Michiel Cornelisz ende Neeltghen Theunen,ouders, een kint gedoopt genoemt Peter, getuijghen Willem Wittensz, HeijltghenJobs, Betghen Lappers

Den 7. Jan. Rogier Jansz ende Neeltghen Abrahams, ouders, eenkint gedoopt genoemt Leenaert, getuijghe Jacob Leenaertsz

Noch Cleijntghen Willems, moeder, een bastaert kint ???

Den 14. Jan. Peter Petersz Kleermaker ende LeuntghenLeenaerts, ouders, is een kint gedoopt ende genoemt Pieter, getuijghen DavidWoutersz, Commer Cornelisz

Den 21. Jan. Dingenmansz ende Neeltghen Arens, ouders, eenkint gedoopt met naemen Dingenman, getuijghen Jan Claesz van Westen, LijntgenGoris

Den 25 Jan. Cornelis Jans, Grietghen Dirckx als ouders, eenkint gedoopt genoemt Geertghen, getuijghen Maetghen Jans, Soetghen Euwits,Franck Pietersz

Februarius

Den 4. Feb. Steven Roelsz ende Maeijken Jans als ouders, eenkint gedoopt met naemen Otghen, getuijghen Jaspar Jacobsz, Jan Jansz, MaegkenPieters ende Arentghen Roels

Den 22. Feb. Lowijs Olevier ende Anneken Willems, een kintgedoopt met naemen Olevier

Item noch Franck Theunisz ende Pietertghen Leenaerts, eenkint gedoopt met naemen Truijghken, getuijghe Theunis Govertsen

Den 25. Februarij Baijen Gerritsz ende Jacomijntghen Jacobs,ouders, een kint gedoopt genoemt Jacob, getuijghen Dingheman Wittensz, LijntgenMartens, Lijsbet Cornelis

Noch ten selven daghe Marcus Adriaensen ende Maetghen Jacobs,ouders, een kint gedoopt genoemt Dingna, getuijghen Theunis Arentsz endeMichiel Pietersz

Martius

Den eersten Martij is nae voorgaende belijdenisse haersghelooffs voor den kerckenraet, volghen de acte uit kerckenboeck hier vansijnde, voor de Christelijcke Gemeente in den naeme Jesu Christi ghedoopt jongedochter met naemen Neeltghen Cornelis

Den 4. Martij Otto Jansz ende Maetghen Theunen als ouders, iseen kint gedoopt genoemt Ariaentghen, getuijghen Maetghen Hubrechts, MaetgenCrijns

Item noch Bastiaen Arentsen ende Grietgen Jans als ouders,een kint gedoopt genoemt met naemen Jan, getuijghen Dierick Diericksz Smit, JanEgbertsz Splinter ende Jacob Cornelisz

Den 18. Martij Arent Pietersz ende Arentghen Jans als ouders,is een kindt gedoopt met namen Maeijken, getuijghe Willemtghen Jans

Aprilis

Den 1 April Job Jobsz de Soon ende Leentghen Willems alsouders, is een kint gedoopt genoemt Dominicus, getuijghen Theunis Arensz,Trijntghen IJmans

Den 8. April Jan Jansz ende Clijntghen Cornelis als ouders,is een kint gedoopt met namen Cornelis, getuijghe Jacob Lenaertsen

Den 16. April Willem Crijnen ende Agnietghen Tielmans alsouders, een kint gedoopt genoemt getuijghen Joris Veecken, Anthoni Fransz endeMaeijken Adriaens

Den 22. Aprilis Marten Tijssen ende Maeijken Lambrechts alsouders, een kint gedoopt genoemt Lambrecht, getuijghen Manck Gillisz, CornelisCornelisz, Leunis Lambrechts. Maeijken Michiels, Leuntghe Gillis

Jan Aertsz Molenaer van Melissant ende nn, een kint gedooptmet namen -, getuijghen Boelhouwer, Bouwen Arens, Willem Arensz, LeenkenLeenaerts, Nelleken Viers, Willemken Cornelis

Junius

Den 3. Junij Adriaen Jansz ende Betghen Jobs, sijn tweekinderkens gedoopt ende genaemt Nicolaes ende Ariaentghen, de getuijghenAdriaen Thijssen, Nicolaes Woutersz, Peterghen Moses, Neeltghen Jonghen Reijns,Crijntghen Doens

Den 10 Junij Jan IJmansz ende Anneken Hendricx, is een kindtgedoopt met namen Maeijken, getuijghen Arentghen Tijsen, Neeltghen Tobias, JanThijssen

Julius

Den 29. Julij Jan Cornelisz ende Anneken Willemsdr, is eenkint gedoopt welck is genoemt Tanneken, getuijghen Jacob Verhove ende MaetghenJans

Item noch Bastiaen Dircksz ende Maetghen Jans, is een kintgedoopt welck is ghenoemt Neeltghen, de getuijghen Digna Dirckx ende JannighenJans

Augustus

Den 19. Augusti Cornelis Hendricksz ende Willemken Jans, iseen kint gedoopt welck is genoemt Hendrick, de getuijghen Jan Claessen vanWesten ende Adriaen Petersen

Den 26. Augusti Adriaen Ariaensz ende Vrouken Jans, een kindtgedoopt met namen Adriaen, de getuijghen Lijsbet Cornelis ende Grietghen Jans

Item Hendrick Meeusz ende Lijsbet Thomas, een kindt gedooptwelck is ghenoemt Jan, de getuijghen Willem Wittensz, Cornelis HendrickszDuijm, Neeltghen Jans

Item Leenaert Pietersz ende Anneken Gijsbrechts, een kintgedoopt met namen Leentghen, de getuijghen Jacobus Postelius ende NeeltghenLeenaerts

Item Adriaen Cornelis Wittensz ende Lijsbet Aerts, een kintgedoopt welck genoemt is -, de getuijghen ???

September

Den 2. Septemb. Jan Pietersz ende Maeijken Cornelis, tweekinderen gedoopt genaemt Pieter ende Maeijken, de getuijghen SamuelGijsbrechts, Crijntghen Jans ende Willemtghen Arens

Den 16. Septemb. Cornelis IJmansz ende Trijntghen IJmans, eenkint gedoopt ende genoemt Mijntghen, de getuijghen Joris Anthonissen, PieterBastiaensz, Maetghen Jans, Neeltghen Leenaerts

Item noch Marten Willemsz ende Maetghen Lievens, een kintgedoopt ende ghenoemt Petronelleken

Item noch Harman Lenaertsz ende Leuntghen Stoffels, is eenkint gedoopt ende ghenoemt Leenaert, getuijghen Jacob Cornelis Kramer,Martijnghen Stoffels

Den 23. Septemb. Jan Pietersz ende Dirckghen Evertsdr, eenkint gedoopt ende ghenoemt Evert, getuijghe Willem Wittensen

Den 30. Septemb. IJman IJmansz ende Cuijntghen Ariaens, eenkint ghedoopt ende ghenaemt Pieter, de getuijghen Laurens Laurensz, AriaenJansen, Aechtghen Leenaerts ende Teuntghen Ariaens

Item noch Gerrings Matheusz ende Willemken Arens, een kintgedoopt ende genoemt Magdaleenghen

October

Den 7. Octob. Gerrit Aertsz ende -, een kint gedoopt endegenoemt Adriaen, de getuijgen Stoffelken Crijns ende Neeltghen Crijns

Item noch Bastiaen Cornelisz ende Sara Willems, een kintgedoopt met namen Jannighen

November

Den 11. November Marten Aertsz ende Roxcina Jans, een kintgedoopt met naeme Ariaentghen, getuijgen Jacobus Postelius, Joris Weeck

Item noch David Jobsz, wed.r van Jannighen Willems, indecraem overleden, een kint gedoopt, nae haer moeder ghenoemt Jannighen,getuijgen Joris Jansz Schipper van Willemstadt, ende Maetghen Michiels

December

Den 2. Decemb. Joris Anthonisz ende Arentgen Aerts, een kintghedoopt ghenoemt Magdalena, getuijgen Adriaen Cornelis Wittensz endeClijntghen Aerts

Den 16. Decemb. Peter Jansz ende Francijntghen, onderSommelsdijck woonachtich, een kint gedoopt Engelken, getuijgen PauwelsLievensz, Hendrickghen Hendricx, Dingna Jans

Item noch Neeltghen Thuenis, weduwe nae haers mansoverlijden, een kint gedoopt genaemt Neeltghen, getuijgen Jan Martensz,Lijntgen Peters

Den 20. Decemb. Adriaen Gerritsz ende Tanneken Aerts, eenkint ghedoopt ende ghenoemt Neeltghen, getuijgen Adriaen Aertsz, Jacob Gerritszende Clijntghen Aerts

Den 30. Decemb. Bastiaen Stoffelsz ende Anneken Thijsz, eenkint ghedoopt ghenoemt Stoffel, getuijgen Harman Leenertsz ende Peterghen Jans

Begint het Jaer onses Heeren 1619

Januarius

Den 6. Jan. Leenaert Cornelisz ende Grietghen Ariaens, eenkint gedoopt ende ghenoemt Aert, getuijghen Cornelis Ariaensz, AechtghenCornelis, Aechtghen Leenaerts

Den 13. Jan. Gerrit Leenaertsz ende Boetghen Jans, een kintghedoopt ende ghenoemt Maeijken, getuijghen Heijltghen Cornelis, Arentghen Jobs,Marinus Domensz

Den 17. Jan. Thijs Cornelisz ende Maetghen Engels, een kintghedoopt ghenoemt Clijntghen, getuijghen Aert Anthonisz ende Neeltghen Thonis

Den 20. Jan. Jan Carel Carelsz ende Josijntghen Jans, eenkint ghedoopt ende ghenoemt Maijken, getuijghen Jan Thijmansz ende Maeijken

Item noch ten selven daghe met belijdenisse haer ghelooffsnae hare jaren ende verstant zijn gedoopt dese naevolgende persoonen

Eerstelijck een jonghe dochter out ontrent 16 ofte 17 jarenmet haer broederen joncxken van 8 ofte neghen jaren, beijde ghenaemt JannighenThuenen ende Willem Thuenisz, getuijghen Samuel Gijsbrechts, Maetghen Leenaerts

Item noch een jonghe dochter van gelijcke ouderdom ofte daerontrent ghenoemt Arentghen Geraerts, getuijghen Aert Gerritsz ende AnnekenGijsbrechts

Item noch een jonghe dochter van de selve jaren ghenoemtzijnde Clijntghen Willems, getuijghen Manck Gillisz, Stijntghen Bastiaens,Arentghen Crijns

Item noch een joncxken van 13 ofte 14 jaren, ghenoemt zijndeDaniel Lambrechtsz, getuijghen Luenis Jansz, Cijtghen Pieters, Digna Jans

Den 27. Jan. Jan Joosz ende Aeffken Claes, twee kinderenghedoopt ghenoemt zijnde Claes ende Grietghen, getuijghen Jan Jansz endeCornelis Thuenisz

Februarius

Den 3. Feb. Jan Cornelisz ende Neeltghen Gillis, een kintghedoopt ghenoemt zijnde Cornelis

Den 17. Febr. Cornelis Jacobsz ende Leentghen Lauwen, eenkint gedoopt ghenoemt zijnde Daniel, getuijghen Jacob Cornelisz Verhuel,Neeltghen Cornelis ende Grietghen Claes

Den 21. Feb. Ariaen Leendertsz ende Leentghen Willems, eenkint ghedoopt ghenoemt zijnde Ariaentghen, getuijghen Baij Gerritsz, CornelisCornelisz Stamper

Den 24. Feb. Gedeon Petersz ende Maetghen Jans als ouders,maer in onecht ende ongehoude personen, een kint bij een ghewonnen, ende gedoopt,genoemt zijnde Beniamin, getuijghen Arentghen Crijns, Cornelis IJmansz

Den 30. April extraordinair van weghen de sieckte heeft zijnkint ten doope gebracht Hubrecht Marinisz Bremans ende Elizabeth Lowijs, hetkint is ghenoemt Jannetge, getuijghen Marinus Marinisz ende Lowijs Lowijsz

Den 26. Maij Mr. Hugo Laurense ende Anneken Jacobs Postelius,???t kint is genoemt Jacobus, getuijghen Joris Veeck

Item noch Corvinck Corstiaensz ende Maetghen Geraerts, hetkint is ghenoemt Corstiaen, getuijghen Cornelis IJmansz, Elias Thuenisz,Geraert Leenaertsz, Dingna Cornelis, Lijsbet Leenaertsdr

Hier eijndicht de Bedieninghe Gosuini HF a Buijtendijck 26.Maij anno 1619.

??

1630

Januarius

Den 20. Januarij Laurens Claessen ende Grietgen, tweekinderen gedoopt, ende sijn genaemt Adam en Eva, getuigen Thijs Cornelissoon,Maria Cornelis, Jan Claessen Oosterling, Pietertge Theunis, Mees Arentsen,Dijngethen Hubrechts

Den selfden dito Marcus Arentssoon ende Arentge Cornelis, eenkint gedoopt, ende is genaemt Maeijken, getuigen Jacop Coppesz, Gijs Corssen,Roockie Keuipen, Maertge Leenderts

Den selfden dito Maerten Laueris ende Tannetge Leenderts, eenkint gedoopt, ende is genaemt Laueris, getuige Neeltge Joris

Den selfden dito Aren Seeuw ende Teuntge Jeroenghen, een kintgedoopt, en is genaemt -, getuigen Cornelis de Molenaer, Hendrick Jobssen,Heiltge Jobs, Soetge Marijnus

Ten doope gehouden ??? vader Oth Jansz, t??? kint Cornelis,getuijghen Cornelis Krijnsz, Jasper Cornelisz, Crijntien Cramers, GrietienMercus, Aeltien Henricxs

Vader Cornelis Arensen, t kindt Grietien, getuijghen CornelisWillemsz, Grietien Iemants

Vader Lauw Lauwisz, t kint Aren, getuijghen Jan Piersz Zeeuw,Hadewijff Henricxs

Vader Jacob Thomasz, t kint Thomas, getuijgen HenrickThomasz, Lijsbet Cornelis

Den selfden dito Aeren Aerenssoon en Vroutje Wildens, eenkint gedoopt, is genaemt Bastiaen, getuigen Ariaen Jopssen, Soetge Marinus

Den selfden dito Cornelis Sirre ende Truitge Marinus, eenkint gedoopt ende is genaemt Cornelia, getuigen Gerrebrand Dimmenssen, TrijntgenArents, Abraham Janssen

Den selfden dito Jacop Wiets ende Clara Rosa, een kintgedoopt en is genaemt Louijs, getuigen Louijs, Arentge Jansdr

Den 26 dito Leun Janssen ende Neeltge Willems, een kintgedoopt en is genaemt Jan, getuigen Leendert Dingemanssen, Grietgen Jans

Den 3. Februarij 1630 is gedoopt het kint van Job Jansz,genaemt Jan, getuijgen Maerten Gaergoet, Zacharias Jacobsz, Truijtge Theuis,Jannitge Jans, Arijtge Cornelis

Den selfden dito gedoopt het kint van Harrent Leendertsz metAechtge Everts, genaemt Dirckge, getuijgen Jan Piersz Zeeuw. Maertge Evertsen,Maertge Jans

Den 10. Februarij sijn gedoopt dese navolgende kinderen

Vader Rochus Imansz, moeder Maijtien Rengers, t???kintMijntien, getuijgen Jan Arensz van 7 Huijsen, Cornelis Jobsz, Trijn Iemansz,Willemtien Arents, Aechien Cornelis

Vader Dingeman Keijser, moeder Cleijne Courts, t???kintJohannes, getuijgen Maetien Bruijne, Maijtge Augustijns, Joost van der Steen

Vader Louweris van Aerden, moeder Agnietie Dingemans, t???kintGeertien, getuijgen Cornelis Michielsz, Cornelia Jobs

Vader overleden, moeder Hadewijf Iemants, t kint Thijs,getuijgen Ariaen Jacobs

Dese volgende den 7. April gedoopt Willem Arentsz, moederMaetien Houwels, t??? kint Ariaentien, getuijgen Heijltien Jobs, Jacob Davids

Vader Jan Jansz van Es, moeder Willemtien Pons, t??? kint Jannetien,getuijgen Bartelina Frans, April

Vader Leendert Cornelisz, moeder Leentien Leenderts, t??? kintLeendert, getuijgen Druijfien Gerrix, Truijtien Anthonis, Jan Jansz

Vader Aert Jansz, moeder Godelief Jans, t????? kint Leentien, getuijgen Pietertien Laurens,Danckert Laurens

Den 14. April

Vader Pieter Machiels, moeder Leentien Phlips, t??? kintMachiel, getuijgen Arien Machielsz, Cornelis Pietersz Coman, Thuentien Dirx,Leentien Ariens

Den 20. Meij

Vader Jan Raes, moeder Petronella Aerts, t??? kint Marij,getuijgen Jan Govaertsz Vester, Trijntien Iemanse, Lijsbet Cornelis Wittensdr

Den 28. Julij gedoopt

Vader Harman Pieterse, moeder Matien Iemants, t??? kintSaentien, getuijgen Jan Rooubaert, Anneken Moij Jans, Julijus

De volgende kinderen sijn gedoopt onder de bedieninge J. vanPanteghem 1630

Den 5. Augusti is gedoopt, vader Jacob Piersz Goeare moederHuijghien Jans, t kint Cornelis, getuijgen Maeijtien Bolijns, Antoni Fransen,Augustus

Vader Jan Ariaensen, moeder Annetie Claes, t??? kint Ariaen,getuijgen Mees Arentsen, Pieter Iemans, Grietie Ariaens, Jannetien Isaax

Vader Gijsbert Korsen, moeder Mijntien Arents, t??? kintWillem, getuijgen Gijsbert Willemsz, Jan Corsen, Arentien Cornelis, NeeltienLeendertsz

Vader Cornelis Arentsen, moeder Trijntien Harmans, t??? kintMarinus, getuijgen Jan Teeuwisz, Lijsbeth Aerts, Lijntien Arents

Den 8. September

Vader Leendert Pietersen, moeder Jakomijntien Lauris, t??? kintPieter, getuijgen Abraham Jans, Dirrickien Gerrits, Grietien Arents, September

Den 15. Septemb.

De vader Jan Jansen, moeder Dingetien Huberts, t kint Claes,getuijgen Marinus Marinissen Breman, Maeijke Dugers

Den 12. October

Vader Gerrit de Cocq, moeder Madelena Cox, t kint Seger,getuijgen Madeleenthen d Vosters ? in absentie van den vader

Den 27. Octob.

Vader Jan Heijndricksen, moeder Baeltien Timmers, t??? kintAnnetien, getuijgen Leendert Cornelisen, Lijntien Jacobs, Lijsbeth Heijndrijcx,October

Vader Jan Arentsz, moeder Neeltien Krijns, t??? kint Krijn, getuijgenJannetien Pieters

De vader Lauris Laurise, de moeder Katharina Gillis, het kintJan, getuijen Herman Pietersen, Jannetien Jans

Den 10. November

De vader Bastiaen Cornelisen, de moeder Stijntien Bastiaens,t??? kint Bastiaen, getuijgen Pieter Iemans, Annetien Lambreghts, JannetienCornelis, Jannetien Maertens, November

De vader Leunis Leenders, de moeder Stoffelijntie Jacobs, t???kint Maetien, getuijgen, Frans Tuenissen, Aechie Bastiaens, Leuntie Cornelis

Den 24. Novemb.

De vader Cornelis Jobse, de moeder Jannetien Cornelis, t????? kint Job, getuijgen Jan Cornelissen, LaurisCornelissen, Maetien Jans, Willemtien Arents, Logiertie Cornelis, Novemb.

De vader Witte Leendertsen, de moeder Kunera Daniels, t??? kint, getuijgen Dingeman Wittense, Witte Cornelisse, Jakomijn Sijmons, MaetienLeenderts, Maetien Bruijne

Den 1. Decemb.

De vader Frans Tonisse, de moeder Leentien Jans, t??? kintTuentien, getuijgen Cornelis Jansen, Loontien Tonis, Pietertie Gerrits, Decemb.

Den 26. Decemb.

De vader Jan Govertsen, de moeder Madeleentie Barents, t???kint Govert, getuijgen Willem Cornelissen Nieuwenhoven, Leendert CornelissenCasteleijn, Neeltien Abrahams

Den 30. Decemb.

De vader Aert Aertse, moeder Heijltie Pieters, t??? kintPieternelle, getuijgen Leendert Piersen, Thijs Piersen, Crijntie Arens,Crijntie Jans

Begint het jaer onses heeren 1631

Den 1. Januarij gedoopt

Vader Havick Cornelissen, moeder Maetien Crijns, t??? kint,getuijgen Cornelis Willemse, Crijntie Jans

Vader Jan Vrancken, moeder Madelene Leenderts, t??? kint Pieter,getuijgen Herman Teeuwissen, Tuenitie Gerrits

Den 19. Januarij

Vader Leendert Dingemanse, moeder Matien Arents, t??? kintMaetien, getuijgen Isaac Claessen, Govert Dingemanse, Cornelia Jobs, AnnetieWouters

Den 2. Februarij

Vader Arij Jansen, moeder Trijntie Tuenis, t??? kint Aertie,getuijgen Willem Zacharias, Annetie Stoffels

Vader Jan Mattewisse, moeder Willemtie Arents, t??? kintMattheus, getuijgen Ottho de Roij, Maerten Mattijssen, Katalijntie Schone,Susanneken Stampers

Den 23. Februarij

Vader Maerten Thijs Phlipsen, moeder Annetie Gerrits, t??? kintMaetien, getuijgen Cornelis Sijmons, Arij Beije, Dirkie Gerrits, Metie Arents,Clijne Dingemans

Den 2. Maert gedoopt

Vader Leendert Lodder, moeder Grietien Arents, t??? kintAbraham, getuijgen Leendert Claessen, Truijtien Maertens, Crijntien Jans

Den 9. Maert gedoopt

Vader Joris Jansen, moeder Abeltie Jans, t??? kint Abraham,getuijgen Trijntie Arents

Den 16. Maert gedoopt

Vader Jan Arentse, moeder Tanneken Iemans, t??? kint Abraham,getuijgen Goris Tijssen, Pieter Meeuwisse, Maetien Rengels, Jannetien Pieters

Den 23. Maert gedoopt

Vader Pieter Leenderts, moeder Neeltien Logiers, t??? kintLeuntien, getuijgen Gerrit Aelbrechtsen, Maerten Laurens, Jan Cornelissen,Maetien Cornelis, Abigel Jacobs

Den 30. Maert gedoopt

Vader Jan Gerritsen, moeder Klijntie Willems, t??? kintLeentien, getuijgen Cornelis Crijnse, Jacob Cornelissen, Jacomijntie Laurens,Abram Janssen

Vader Harman Jacobse, moeder Barteline Frans, t??? kintGeertruijt, getuijgen Cornelis Pietersen, Jan Raes, Rijck de Wagemaecker,Lijntie Sents, Soetien Marinis

Vader Lauris Janssen, moeder Angenietie Dingemans, t??? kintDingeman, getuijgen Govert Dingemanse, Lijsbeth Cornelis Wittens

Vader Arij Janssen, moeder Luentie Zacharias, t??? kint Maring,getuijgen Willem Zacharias, Jannetien Maring

Den 6. April gedoopt

Vader Dirck Cornelissen, moeder Soetie Jans, t??? kintSusannetien, getuijge Neeltien Jans

Den 13. April

Vader Willem Arentsen, moeder Aechie Leenderts, t??? kintPassijntie, getuijgen Mr. Hugo de Lat, Maring Cornelissen, Maetie Pieters,Truijtie Maring

Den 13. April nae gedane belijdenisse des geloofs sijn voorde gemeijnte gedoopt dese volgende beiaarde persoonen

Neeltie

Soetie

En mede dese kinderen behoorende tot het selve huijs gesin

Vader Willem Janssen Court, moeder Crijntie Crijns, kinderenJan, Maetien, Tannetien, Cornelis, getuijgen Dingeman Janssen Keijser, SoetieMaring, Lijdewijf Andries

Den 13. April

Vader Blaes Jacobsen, moeder Jannetien Jans, t??? kintMadeleentie, getuijgen Cornelis Iemantsen, Maetien Arents, Maetien Jans

Den 21. April gedoopt

Vader Jan Janssen, moeder Arentie Jans, t??? kint Jan,getuijgen Leendert Pierssen, Gillis Jacobsen, Arent Joosen, Neeltie Jans,Annetie Willems

Vader Pieter Cornelis, moeder Claesie Claes, t??? kint Pietertie,getuijgen Gillis Pietersen, Maertie Geerts

Den 27. April gedoopt

Vader Leendert Claessen, moeder Arijaentie Cornelis, t??? kintClaes, getuijge Arij Janssen

Vader Arent Bastiaense, moeder Lijsbeth Dingemans, t??? kintDingeman, getuijgen Joos Laeuwisse, Neeltie Dirx, Neeltie Wouters

Den 4. Meij gedoopt

Vader Cornelis Pietersen, moeder Lijsbeth Leenderts, t kint,getuijgen Arij Leendertsen, Crijn Tijssen, Neeltie Noormans, Mae Laeuwe, Meij

Vader Jacob Tomisse, moeder Maetien Hubrechts, t??? kint Ewetie,getuijgen Hubert Meewisse, Trijntie Huberts, Geertien Aerts

Den 4. Meij gedoopt tweelingen

Vader Andries Arentse, moeder Pietertie Pieters, de kinderenJacob, Pieter, getuijgen Maerten Pieters, Cornelis Claessen

Vader Pieter Ewitsen, moeder Geertie Cornelis, t??? kintCornelia, getuijgen Gerrit Janssen, Trijntie Pieters, Neeltie Tobijas

Den 18. Meij gedoopt

Vader Laeuwe Laeuwisse, moeder Neeltie Cornelis, t??? kintSoetie, getuijgen Willem Zacharias, Leentie Arents

Vader Pieter Matteeuwisse, moeder Annetie Jans, t??? kintJohannes, getuijgen Cornelis Franssen, Micchiel Dirxen Smits, Maria Cornelis

Vader Jacob Willemse, gareelmaecker, moeder Jobie Jans, t???kint Annetien, Micchiel Dirxen Smits, Jan Engels, Evert Janssen, JannetienCornelis, Arijaentie Cornelis

Den 9. Junij

Vader Bellem Dingemanse, moeder Cornelia Jobs, t??? kintDingeman, getuijgen Piers Paeijs, Agniete Dingemans, Leentie Leenderts

Den 15. Junij gedoopt

Vader Johannes van Panthegem, moeder Sara Beijerts, t??? kintJohannes, getuijgen Christoffel van Panteghem, Susanna Braems

Vader Job Willemse, moeder Maetien Arents, t??? kint Willem,getuijgen Arij Geertse Breman, Blaes Jacobse, Leentien Arents, Truijtien Harman

Den 22. Junij gedoopt

Vader Cornelis Jobse, moeder Sijntie Jobs, t??? kint Dingetie,getuijgen Lieven Lievense, Willem Piersse, Arijaentie Molenaers, Annetie Claes

Vader Gerrebrant Dimmesse, moeder Maria Cornelis, t??? kintCornelis, getuijgen Dingeman Wittese, Hillegen Pieterse,

Den 13. Julij

Vader Cornelis Pietersen, moeder Arijaentie Everts, tkint Evert,getuijgen Aert Aertse, Pieter Gielse, Maetie Aerts, Pietertie Dingemans

Vader Leendert Leenderts, moeder Leentie Arents, tkintArjaentie, getuijgen Jan Aertse, Neeltie Jobs, Lijsbeth Dingemans

Den 17. Augusti gedoopt

Vader Jan Raes, moeder Petronella Aerts, t??? kint Jan,getuijgen Philips de Gruijter, Johannes van Pantegem, Maetie Arents, ArijaentieMolenaers

Den 14. Septemb. gedoopt

Vader Abraham Willemse, moeder Jannetie Jans, t??? kint Isaack,getuijgen Cornelis Pieterse, Maetie Arents

Vader Jan Francken, moeder Madaleentie Leenderts, getuijgenHarman Teeuwissen, Tuenisse Geerts

Den 5. October gedoopt

Vader Maerten Cornelissen, moeder Lijsbeth Jacobs, t??? kintLeentie, getuijgen Geert Aertsen, Arijaen Everts

Vader Tuenis Arentse, moeder Neeltie Leenderts, t??? kintDingene, getuijgen Gijs Cortsen, Lijntie Jobs

Den 12. October gedoopt

Vader Commer Jans, moeder Clijntie Reijers, t??? kint Neeltie,getuijgen Jacob Davitse, Annetie Willems, Heijltie Jobs

Den 26. October gedoopt

Vader Cornelis Franssen, moeder Soetie Maring, t??? kintCornelis, getuijgen Danckert Cornelisen, Maetie Pieters

Den 2. Novemb. gedoopt

Vader Leendert Leenderts, moeder Maetie Pieters, t??? kintMaetie, getuijgen Micchiel Dirxen Smits, Claertie Aerts

Vader Jan Claessen Strijckguarts, moeder?? Maetie Leenderts, t??? kint Neeltie, getuijgenJacob Cornelisse Kuelen, Maetie Bogers

Den 16. Novemb. gedoopt

Vader Heijnderick Joose, moeder Tannetie Bastiaens, t kintTannetie, getuijgen Anthoni Francken, Maetie Claes, Maetie Tuenis

Vader Jacob Janssen, moeder Annetie Pieters, t??? kint Jan,getuijgen Abram Janssen, Lijsbeth Jans

Den 25. November gedoopt

Vader Cornelis Arentse, moeder Neeltie Laeuwe, t??? kintWillem, getuijgen Joost van der Steen, Jacob Davits, Jannetie Goverts

Vader Leendert Pieterse, Thoontie Dirx, t??? kint Pieter,getuijgen Aert Schoenmaecker, Annetie Arents

Den 30. Novemb. gedoopt

Vader Arent Engels ?, moeder Trientie Roens, t??? kint Leentie,getuijgen Laeuwe Bastiaense Holander, Danckert Leenderts, Tannetie Passchiers,Luentie Stoffels

Den 7. Decemb. Gedoopt

Vader Hans Alijaense, moeder Annetie Claes, t??? kintBarbertie, getuijgen Frans Anthonisse, Heijltie Alijaens, Neeltie Tobijas

Vader Hubrecht Engelsen, moeder Maetie Leenderts, t??? kintTanneken, getuijgen Arent Dimmessen, Arent Beijen, Maetie Claes

Vader Tobijas Teuse, moeder Neeltie Pieters, t??? kint Maria,getuijgen Witte Leenderts, Clijne Willems, Lijsbeth Cornelis

Vader Pieter Pieterse, moeder Zijtie Dirx, t??? kint Clijntie,getuijgen Trijntie Arents

Den 14. Decemb.

Vader Ieman Arentse, moeder Lijntie Joos, t??? kint Tannetien,getuijgen Leendert Aertse, Jan Cornelise, Aechie Everts, Sara Pieters

De 21. Decemb.

Vader Luenis Leendertse, moeder Stoffelijntie Jacobs, t??? kintJacob, getuijgen Cornelis Court, Jannetie Duem

Vader Pieter Iemansz, moeder Cuijne Bastiaens, t??? kintLijsbeth, Maetie, getuijgen Jan Cornelisse, Jacob Tuenisse, HeijnderickHarmansse, Truijtie Antuenis, Tuenis Boc, Crijn Tijsse, Arentie Heijndrix,Arijaentie Jacobs

Den 26. Decemb.

Vader Jan Willemsse, moeder Trijntie Willems, t??? kintLeendert, Lijntie, getuijgen Job Willemsse, Jannetie Jans, Cornelis Cornelisse,Poulis Poulisse, Grietie Tuenis, Tannetie Engels

Vader Jan Cornelisse, moeder Neeltie Jacobs, t??? kint Arentie,getuijgen Pieter Mewisse, Annetie Arents

Vader Aert Jansse, moeder Godewijf Jans, t??? kint Johannes,getuijgen Willem Zachariasse, Leendert de jonge Baes, Maetie Vermeij, LuentieZacharias

Den 28. Decemb.

Vader Jan Arentse, moeder Madeleentie Cornelis, t??? kintCornelis, getuijgen Tomis Jansse, Wouter Jansse, Cornelis Cramer, Jan Ariaens

Begint het iaer onses Heeren 1632

Den 4. Januarij gedoopt

Vader Rochus Comansse, moeder Maetie Reijns, t??? kint Ieman,getuijgen Pieter Mewisse, Heijndrica Hermansse, Alijaentie Cornelis, JannetieCornelis

Vader Frans Arense, moeder Maetie Jans, t??? kint Judich,getuijgen Jan Cornelisse, Arijaentie He?

Den 11. Januarij

Vader Jan Matewisse, moeder Willemtie Arents, t??? kintCornelis, getuijgen Arij Jacobsse, Barbel Jacobs

Den 18. Januarij

Vader Willem Leendertse, moeder Pieternelle van der Putte, t???kint-, getuijgen Jan Tielemans, Jannetie Leenderts, Maetie Leenderts

Den 1. Februarij

Vader Cornelis Pietersse, moeder Martha Leenderts, t??? kintNeeltie, getuijgen Willem Zachariasse, Arentie Cornelis, Tannetie Heijndrix

Vader Pieter Leendertse, moeder Leentie Joris, t??? kintLijntie, getuijgen Jan Piersse Zeeu, Crijntie Jans

Den 15. Februarij Vader Cornelis Crijnsse, moeder WillemtieWillems, t??? kint Cornelis, getuijgen Joos van der Steen, Dirck Leendertse,Maetie Jans

Vader Gerrit Jansse, moeder Susannetie Ewits, t??? kintCornelis, getuijgen Jacob Gijsse, Marcus Jansse, Ewit Ewitsse, Maetie Bolijns,Geertie Cornelis

Den 22. Febru.

Vader Marten Laurensse, moeder Tannetie Leenderts, t??? kintMaria, getuijgen Neeltie Rogiers

Den 29. Febru.

Vader Micchiel Dirxen, moeder Maetie Jans, t??? kint Dirck,getuijgen Heijltie Pieters

Den 6. Maert gedoopt

Vader Job Jansse, moeder Neesien Arents, t??? kint Arentie,getuijgen Marten Thijs, Leendert Claesse, Lijntie Zacharias, Neeltie Aerts,Prijne Jans

Vader Cornelis Stoffels, moeder Nelletie Jans, t??? kintStoffel, getuijgen Cornelis Crijnsse van Herkinge, Maetie Jans, Pieter JacobseRootsant, Luenis Stoffelse

Den 28. Maert gedoopt

Vader Geleijn Jansse, moeder Neeltie Willems, t??? kint Willem,getuijgen Willem Cornelis Nieuwenhove, Willem Cornelis Lodder, Maria Cornelis,Tuentie Dirx

Den 12. April gedoopt

Vader Cornelis Tuenisse, moeder Luentie Laeuwe, t????? kint Laeuwe, getuijgen Willem Arentse,Cornelis Evertse, Jannetie Maertens, Geertie Tomis

Vader Jan Piersse Zeeu, moeder Grietie Claes, t??? kint Claes,getuijgen Cornelis Pieterse, Cornelis Iemansse, Tannetie Passchiers

Vader Arij Meerse, moeder Soetie Ewits, t??? kint Abraham,getuijgen Thijs Pieterse, Neeltie Abrahams, Madalene Pieters

Den 2. Meij gedoopt

Vader Dingeman Jansse Keijser, moeder Clijntie Jans, t??? kintDingetie, getuijgen Ieman Cornelisse, Leendert Cornelisse, Maria Cornelis,Neeltie Iemans

Den 16. Meij gedoopt

Vader Ieman Mattewisse, moeder Pietertie Jans, t??? kintBaertie, getuijgen Arij Jansse, Hieletie Arents

Den 31. Meij gedoopt

Vader Jacob Pieterse, moeder Huijgie Jans, t??? kint Jan,getuijgen Arij Cornelisse, Coinea Daniels

Vader Heijnderick Janssen, moeder Maetie Arents, t??? kintGrietie, getuijgen Claes Claesse, Claes Jansse, Grietie Valx, PieternelleDingemans, Leentie Arents

Den 20. Junij gedoopt

Vader Jacob Wils, moeder Clara Rosa, t??? kint Jacomijntie,getuijgen Gerrit Bontius, Heijltie Joost

Den 25. Julij gedoopt

Vader Arij Jansse Cosijn, moeder Trijntie Tuenis, t??? kintAertie, getuijgen Leendert de Jonge baes, Lijntie Zacharias

Den 12. Septemb.

Vader Marten Tijsse, moeder Maetie Lamberts, t??? kintGijsbertie, getuijgen Job Willemsse, Pieter Iemansse, Arentie Tijs

Vader ???, moeder -, t??? kint Maetie, getuijgen Cornelis Timmerman,Trijntie Arents

Vader Pieter Willemsse Cirre, moeder Maetie Jans, t??? kintJan, getuijgen Ieman Leendertse, Trijntie Iemans, Abram Jansdr

Vader Huijch Dirxen, moeder Claertie Hubrechts, t??? kint Hugo,getuijgen Leendert Arentse, Pieternelle Saeij

Den 19. Septemb.

Vader Arij Jacobse Court, moeder, Jannetie Tuene, t??? kintSamuel, getuijgen Luenis Leendertse, Leendert Arentse, Stoffelijntie Jans,Claertie Claes

Vader Arij Jansse, moeder Truijtie Maertens, t??? kint Maerten,getuijgen Aert Maertense, Stoffeltie Maertens

Den 26. September gedoopt

Vader Pieter Janssen, moeder Grietie Valx, t??? kint Maria,getuijgen D. David van der Hoeve, Grietie Dirx, Maetie Arents

Vader Dirck Cornelisse, moeder Soetie Arents, t??? kintSusanna, getuijgen Heijnderick Tuenisse, Jonas Jasperse, Martijntie Maertens??

??Vader mr. Huijb vander Lat, moeder Maetie Bolijns, t??? kint Annetie, getuijgen, Cornelis Bot,Jannetie Postelius, Janetie Isax

Vader Arent Cruijne, moeder Annetie Stoffels, t??? kint Crijn,getuijgen Arij Cornelisse, Jannetie Cornelis

Den 2. October is nae gedane belijdenisse des geloofs voorden kerkenraet gedoopt een bejaert persoon

Vader Jan Arentse, moeder Jobie Bastiaans, Saentie, getuijgenJob Willemse, Jan Piersse Zeeu, Leentie Arents

Den 17. October

Vader Johannes van Pantegem, moeder Sara Jans, t??? kintJohannes, getuijgen D. Johannes Bogardus, Phlips Matteuise, Susanna Jans

Vader Witte Leendertse, moeder Cunere Daniels, t??? kintClijntie, getuijgen D. Johannes Marlijn, Jan Lodesteijn, Heijltie Joos,Lijsbeth Aerts

Den 24. October

Vader Leendert Cornelisse, moeder Leentie Leenderts, t??? kintDingeman, getuijgen Cornelis Pieterse, Grietie Iemans, Soetie Jobs

Den 31. October

Vader Jan Janssen, moeder Hilletie Arents, t??? kint Arent,getuijgen Harman Mattewisse, Willem Geertsse, Truijtie Maertens

Den 7. Novemb.

Vader Job Willemse, moeder Maetie Arents, t??? kint Arent,getuijgen Willem Lodder, Lijsbeth Cornelis, Jacomijntie Arents

Vader Joost Pieterse, moeder Arentie Dirx, t??? kint Pietertie,getuijgen Jan Cornelisse, Jacob Geurtse, Maetie Heijnderix, Hester Dirxe

Den 14. Novemb.

Vader Witte Willemsse, moeder Leentie Arents, t??? kintTannetie, getuijgen Arij Geertse Breeman, Frans Tuenisse, Maetie Arents,Jacomijntie Arents

Vader Willem Arentse, moeder Maetie Poulis, t??? kint Arij,getuijgen Abraham Poulisse, Cornelia Abrahams, Grietie Heijnderix

Den 21. Novemb.

Vader Willem Robbertse, moeder Arentie Claes, t??? kintMadeleentie, getuijgen Aren Arentse, Maetie Cornelis, Arijaentie Cornelis

Den 5. Decemb.

Vader Leendert Cornelisz, moeder Maetie Pieters, t??? kintMarij, getuijgen Cornelis Crijnsz, Cornelis Willemsz, Truijtie Weijenans

Den 12. Decemb.

Vader Pieter Jansz, moeder Geertie Cornelis, t??? kint Lowijs,getuijgen Steven Cornelis, Arentie Cornelis, Neeltie Tobijas, Jannetie Rijx

Vader Hans Alijaensz, moeder Annetie Claes, t??? kintArijaentie, getuijgen Pieter Tuenisz, Maertie Claes, Neeltie Alijaens

Den 26. Decemb.

Vader Cornelis Jacobsz, moeder Arijaentie Cornelis, t??? kintJacob, getuijgen Jonckh. Phillips de Gruijter, Leendert Jacobs, CrijntieCramers, Jannetie Jans

Vader Stoffel Frederixsz, moeder Claesie Claes, t??? kintStoffel, getuijgen Jan Tuenisse, Geertie Arents, Annetie Arents

Hier begint het iaer 1633

Den 9. Januarij

Vader Isaac Oosterling, moeder Grietie Iemans, t??? kint Ieman,getuijgen Aert Iemansz, Neeltie Jacobs

Den 16. Januarij

Vader Arij Cornelisz, moeder Lijdewijf Andries, t??? kintCrijn, getuijgen Arij Cornelisz Timmerman, Pieter Micchielsz, Neeltie Tobijas,Huijchie Jans

Den 13. Februarij

Vader Oth Janssen, moeder Maetie Tuenis, t??? kint Arentie,getuijgen Leendert Arentsz, Jacob Jacobsz, Jan Heijnderixsz, Leentie Leenderts,Aechie Cas

Vader Cornelis Pietersz, moeder Maetie Everts, t??? kintPieter, getuijgen Abraham Cornelisz, Grietie Claes

Vader Aert Jansz, moeder Godelief Jans, t??? kint -, getuijgenArij Janssen Cosijn, David Dingemansz, Truijtie Tuenis

Vader Cornelis Corstiaensz, moeder Neeltie Arents, t??? kintCommertie, getuijgen Micchiel Pietersz, Witte Willemsz, Arentie Cornelis,Neeltie Tobijas

Vader Paulus Tuenisz, moeder Jannetie Aliaens, t??? kintMaetie, getuijgen Anthoni Fransse, Aert Maertensz, Maetie Claes, NeeltieAlijaens

Vader Pieter Gielen, moeder Leentie Piers, t??? kint Aeltie,getuijgen Arij Geertse, Lijntie Giels, Maetie Piers

Den 20. Febru.

Vader Engel Pieters, moeder Tannetie Passchiers, t??? kintNeeltie, getuijgen Leendert Piersz, Cornelis Cornelisz, Grietie Claes

Vader Cornelis Cornelisz, moeder Roockie Heijndrix, t??? kintMaetie, getuijgen Danckert Lauerisz, Maetie Leenderts, Maria Cornelis

Den 27. Februa.

Vader Arent Engelsz Zeeu, moeder Tuentie Iemans, t??? kintLeentie, getuijgen Cornelis Claesz, Clijnne Jans, Maetie Jans

Vader Bastiaen Marinisse, moeder Clijntie Jans, t??? kint Jan,getuijgen Cornelis Arentsz, Maetie Jans

Den 6. Maert

Vader Frans Tuenisz, moeder Leentie Jans, t??? kint Soetie,getuijgen Jan Cornelisz, Arentie Cornelis

Vader Arent Beije, moeder Jannetie Aerts, t??? kint Neeltie,getuijgen Dingeman Wittens, Jan Hagenaers, Metie Arents, Trijntie Aerts

Den 13. Maert

Vader Maerten Tijs, moeder Aerentie Geerts, t??? kint Ieman,getuijgen Pieter Gielen, Jaspertie Dimmens, Neeltie Tobijas

Den 28. Maert

Vader Havic Cornelisz, moeder Maetie Crijns, t??? kint Pieter,getuijgen Pieter Jacobsz, Maetie Pieters

Vader Willem Arentsz, moeder Pietertie Laeuwe, t??? kintWillem, getuijgen Leendert Cornelisz, Leendert Leendertsz, Grietie Arents

Vader Jan Cruqiusz, moeder Jannetie Cornelis, t??? kintCornelia, getuijgen Jacob Willems, Annetie Stoffels, Soetie Willems

Vader Pieter Ewitsz, moeder Geertie Cornelis, t??? kintCornelis, getuijgen Leendert Aerts, Trijntie Arents, Maetie Piers

Den 4. April

Vader Cornelis Bruijne, moeder Maetie Gielis, t??? kintCornelis, getuijgen Ieman Leendertsz, Commer Cornelis, Grietie Baltens

Den 24. April

Vader Hubrecht Engels, moeder Maetie Leenderts, t??? kintTannetie, getuijgen Cornelis Bot, Cornelis Corn. Schipper, Aechie Everts

Den selv. dito ????

Vader Pieter Joosten, moeder Neeltie Roelans, t kint Joost,getuijgen Claes Colijn, Pieternelle Pieters

Den 8. Meij

Vader Tuenis Tuenisse Boc, moeder Logiertie Cornelis, t kintArentie, getuijgen Heijndrick Tuenisse, Thijs Claesse, Tannetie Heijndrix,Arijaentie Jans

Den 16. Meij

Vader Jan Govertse, moeder Madeleentie Barens, t kint Sara,getuijgen Cornelis Timmerman, Heijltie Jobs

Vader Willem Jansse, moeder Clijntie Dingemans, t kint Arent,getuijgen Coman Leendertse, Witte Dingemans, Heijltie Jobs

Den 22. Meij

Vader Leendert Piersse, moeder Tuentie Dirx, t kint Pieter,getuijgen Cornelis Bot, Pieter Jacobs

Den 29. Meij

Vader Pieter Sanderts, moeder Leentie Jans, t kint Lijntie,getuijgen Gerbrant Dimmise, Neeltie Heijnderix, Grietie Jans

Den 5 Junij

Vader Frans Barensz, moeder Hester Fransse, t kint Barent,getuijgen Gillis Pieterse, Arent Ruijghaver, Jannetie Willems

Den 12. Junij

Vader Leendert Leenderts, moeder Jannetie Arents, t kintArent, getuijgen Job Willemse, Crijntie Cornelis, Arentie Thijs

Vader Jan Cornelis, moeder Piertertie Heijnderix, t kint Eva,getuijgen Abraham Cornelis, Neel Tobijas, Grietie Heijnderix

Vader Leendert Dingemans, moeder Metie Arents, t kint Maetie,getuijgen Oth Gabriels, Marija Cornelis, Jannetie Aerts

Den 26. Junij

Vader Micchiel Dirxen, moeder Maetie Jans, t kint Abijgel,getuijgen Jacob Davitse, Heijltie Pieters

Den 3. Julij

Vader Marcus Arents, moeder Arentie Cornelis, t??? kintLeendert, getuijgen Maetie Willems, Neeltie Noorman, Cornelis Cornelis, JanGoverts

Vader Cornelis Heijnderixe, moeder Willemtie Jans, t kintArent, getuijgen Cornelis Breman, Gerbrant Dimmesse, Lijsbet Arents

Vader Jan Mathijs, moeder Ariaentie Arents, t kint Jaentie,getuijgen Aren Jacobse, Aren Geertse Breman, Barber Jacobs, Heijltie Pieters

Den 7. Augusti gedoopt

Vader Jan Jansz Hagenaer, moeder Dingenem Bremans, t??? kintTannetie, getuijgen Aren Beije, Jan Marinuse Jannetie Bremans

Den 18. Septemb.

Vader Willem Leenderts, moeder Pieternelle van den Putte, t???kint Tannetie, getuijgen Jan Arentsz Lange, Bastiaen Marinusse, Katalijne vanden Putte, Trijntie Willems

Vader Bellum Dingemans, moeder Cornelia Jobs, t??? kint -,getuijgen Aren Bastiaensz, Ottho Gabriels, Mettie Arens

Den 1. October sijn naer voorgaende belijdenisse gedoopt desebeiaerde personen

Vader Cornelis Leendertsse Casterep, moeder Aechie Tijs,kinderen Arij, Maria, Neeltie, getuijgen Anthonis Fransse, Witte Leendertse,Maetie Pieterboer, Barbeltie Jans

Den 9. October

Vader Jacob Willemsz, moeder Jobie Jans, t??? kint Katalijntie,getuijgen Jan Govertse, Maetie Jans, Jaepie Cornelis

Den 20. Octob.

Vader Jan Engelse, moeder Neeltie Heijnderix, t??? kint Engel, getuijgenHeijnderic Hermansz, Willemtie Heijnderix

Den 6. Novemb.

Vader Cornelis Pietersz, moeder Arijaentie Everts, t??? kintLijsbet, getuijgen David Dingemans, Jan Piersz Zeeu, Heijltie Pieters

Vader Lauris Laeurisse, moeder Maetie Heijnderix, t??? kint Arentie,getuijgen Jan Arentse, Willem Heijnderix, Pietertie Jacobs

Vader Arij Jansse, moeder Trijntie Maertens, t??? kintRoxijntie, getuijgen Witte Willems, Neeltie Aerts, Jannetie Marten

Den 6. Novemb.

VaderJacob Wils, moeder Clara Rosa, t??? kint Janneken,getuijgen Johannes Muelenaers, Lijsbeth Rosa

Den 13. Novemb.

Vader Joris Cornelisz, moeder Tuentie Arents, t??? kint Ariaen,getuijgen Aert Maertensz Gaergoet, Arij Corn. ionge Aren, Arentie Andries,Jannetie Cornelis

Den 20. Novemb.

Vader Crijn Tijsse, moeder Jacomijntie Dingemans, t??? kintArentie, getuijgen Thijs Claesz, Maetie Tijs, Annetie Willems

Vader Rochus Iemansz, moeder Maetie Reijns, t kint Jannetie,getuijgen Jacob Jansz van Aerden, Jan Arentsz, Lijsbeth Tijs, Abram Jans

Vader Cornelis Arentsz, moeder Neesie Heijnderix, t kintJosijntie, getuijgen Jacob Willemsz, Heijltie Jobs, Jacomijntie Arents

Vader Pieter Arentsz, moeder Josijntie Dousse, t kintPieternelle, getuijgen Willem Arentsz, Trijntie Arents, Neeltie Tobijas

Den 4. Decemb.

Vader Jan Raes, moeder Petronelle Aerts, t??? kint Aert,getuijgen Witte Willemsz, Cornelis Bot, Lijsbeth Aerts, Sara Everts

Vader Leendert Cornelisz, moeder Maetie Pieters, t??? kintMaetie, getuijgen Leendert Aerts, Jacob Pieters, Cunera Daniels

Vader Tuenis Arentsz, moeder Neeltie Leenderts, t??? kintNeeltie, getuijgen Pieter Iemansz, Trijntie Cornelis, Arentie Jans

Den 11. Decemb.

Vader Jan Dingemansz, moeder Maetie Jans, kinderen Jan,Crijn, getuijgen Laeuwe Laeuwisz, Durfie Heijnderix, Francijntie van den Steene

Den 15. Decemb.

Vader Gijsbert Corsen, moeder Mijntie Arents, t??? kintHubrechie, getuijgen Dirck Corsz, Jan Corsz, Neeltie Leenderts, Lijntie Jobs,Maetie Arents

Den 25. Decemb.

Vader Cornelis Pieterse, moeder Annetie Claes, t kint Pieter,getuijgen Zacharias Jacobs, Frans Pietersen, Maetie Hubrechts

Hier begint het iaer 1634

Den 1. Januarij

Vader Joris Jansz, moeder Abeltie Jans, t??? kint Katelijntie,getuijgen Job Tuenisz Boc, Neeltie Joris

Den 29. Janu.

Vader Arij Jans, moeder Luentie Zaccharias, t??? kint Dina,getuijgen Jan Sijbrants van Bijlant, Trijntie Cornelis, Arentie Jansen

Den 7. Januarij

Vader Cornelis Jobse, moeder Sijntie Jobs, t??? kint Job,getuijgen Willem Zaccharias, Pieternelle Jacobs, Annetie Willems

Den 15. Janua.

Vader Jan Janssen, moeder Hilletien Arents, t kint Jan,getuijgen Arij Janssen, Truijtie Wijnans

Den 19. Janua.

Vader Jan Claessen, moeder Maetie Leenderts, t kint Claas,getuijgen Jan Cruijne, Maria Cornelis

Den 26. Januarij

Vader Jan van Nes, moeder Willemtie Pieters, kinderen Pieter,Maerten, getuijgen Job Willems, Aren Beije, Hugo van der Ladt, Cornelis C. Bot,Neeltie Alijaens, Grietie Heijnderix

Vader Jan Wouterse, moeder Lijntie Jacobs,t kint Maetie,getuijgen Willem Crijnse, Pieternelle van den Putte, Lijntie Giels

Den 2. Februarij 1634 gedoopt volgens kerckelijcke ? eeneniongen van 14 iaeren

Vader Aren Janssen, moeder Sijntie Pieters, t kint Aren,getuijgen Arij Cornelisse, Jacomijntie Arents, Soetie Arents

Den 9. Febru.

Vader Marten Cornelisz, moeder Lijsbeth Jacobs, t kint Stoffelijntie,getuijgen Claes Muijs, Heijltie Leenderts, Magtel Jans

Vader Samuel Jans Keijser, moeder Maetie Pieters, een 1 jaerkint Jacobus, getuijgen Abraham Willemsz, Neel Laeuwe, Arentie Danckerts

Vader Abraham Willemse, moeder Tuentie Pieters, t kint Rebecca,getuijgen Leendert Cornelisz, Pieter Giels, Lijsbeth Pieters, Pietertie Jacobs

Vader Jan Heijnderixs, Neeltie Gerrits, t kint Heijnderick,getuijgen Aechie Everts

Vader Cornelis Bellumse, moeder Maria Jans, kinderen Jan,Abraham, Maetie, getuijgen Paijs Beeck, Soetie Maring, Jan Jansen Hagenaers,Neeltie Alijaens, Leendert Markusse, Neeltie Leenderts, Vrouwe Bellumse

Vader Leendert Frankense, moeder Jacomijntie Geerts, t kintWillemtie, getuijgen Jan Heijndericse, Dirk Crijnse, Stijntie Willems, CaraPiers

Den 12. Februarij

Vader Johannes van Panteghem, moeder Sara Beijerts, t kintKatelijntie, getuijgen D. Jacobus Ridderus, Lijsbeth Aerts

Den 19. Februarij

Vader Luenis Leendertse, moeder Stoffelijntie Jans, t kintLuenis, getuijgen Danckert Cornelisz, Claertie Claes, Maetie Kete

Vader David Dingemanse, moeder Maetie Pieters, t kintPietertie, getuijgen David?? Willemse,Arentie Jobs

1634

Den 2. Maert

Vader Jan Arentse, moeder Madeleentie Cornelis, t kintCrijntie, getuijgen Jan Pieterse Backer, Jan Cornelis, Aren Jacobs, WillemtieJans

Den 5. Mart

Vader Witte Willemse, moeder Leentie Arents, t kint Lijtie, getuijgenJob Willemse, Trijntie Hermans

Den 9. Maert

Vader Marten Thijssen, moeder Maetie Lambrechts, de kinderenMicchiel, Bastiaen, getuijgen Pieter Pieterse, Heijltie Jobs, CornelisCornelis, Geertruijt Dirx

Den 12. Maert

Vander Marten Laurens, moeder Tannetie Leenderts, t kintPieternelle, getuijgen Maetie Jans

Vader Cornelis Teunisse, moeder Luentie Laeuwe, t kintTrijntie, getuijgen Jacob Janssen, Jan Jacobse, Lijsbeth Cornelis

Vader Leendert Leendertse, moeder Maetie Pieters, t kintPieternelle, getuijgen Thijs Pieterse, Maetie Aerts

Den 9. April

Vader Micchiel Micchiels, moeder Sijtie Bastiaens, t kintMicchiel, getuijgen Ieman Arentse, Claes Cornelis

Vader Cornelis Cornelisse, moeder Truijtie Tuenis, t kintCornelis, getuijgen Anthoni Franssen, Leendert Cornelis, Neeltie Dirx, StijntieBastiaens

Den 17. April

Vader Dingenis Marinusse, moeder Apoluene Luenis, t kintJacob, getuijgen Corstiaen Arentse, Jan Heijndrix, Maetie Thijs, CorneliaCornelis

Vader Leendert Cornelisz, moeder Grietie Arents, t kintClaesie, getuijgen Willem Cornelisz, Arijaentie Tuenis, Arijaentie Abrahams

Vader Lauris jansz, moeder Agnietie Dingemans, t kintLijsbeth, getuijgen Frans Boelinhuijsen, Aechie Cornelis

1634

Den 17. April

Vader Cornelis Co. Backers, moeder Roockie Heijndrix, t kintCornelis, getuijgen Cornelis Corstiaens, Arent Tuenis, Cornelia Cornelis

Den 23. April

Vader Cornelis Claes, moeder Neeltie Leenderts, t kintLeentie, getuijgen Aren Beije, Jan Pierse Zeeu, Arentie Claes

Den 30. April

Vader Jasper Cornelisz, moeder Neeltie Jacobs, t kint Jacob,getuijgen Micchiel Cornelisz, Havic Cornelisz, Aeltie Jans

Vader Pier Jobse Duijm, moeder Leentie Leenderts, t kintCornelis, getuijgen Cornelis Sijmense, Witte Willemse, Maetie Everts

Den 7. Meij

Vader Ieman Arentse, moeder Lijntie Jobs, t kint Harrent,getuijgen Lauris Jans, Aechie Everts

Den 21. Meij

Vader Leendert Piersz, moeder Jacomijntie Lauris, t kint Perijntie,getuijgen Jacob Co. van Ticchelen, Sijmon Luenis, Annetie Heijndrix

Vader Frederick Stoffelse, moeder Claesie Claes, t kintLijsbeth, getuijgen Aren Arentse, Dingetie Arents

Den 5. Junij

Vader Job Willemse, moeder Maetie Aents, t kint Lijtie, getuijgenWitte Willemse, Jannetie Jans, Neeltie Arents

Vader Job Janssen, moeder Neesie Arents, t kint Maria,getuijgen Arij Janssen, Engeltie Jans

1634

Den 5. Junij

Vader Pieter Jacobse, moeder Tanne Willems, t kint Crijntie,getuijgen Havic Cor. Casteleijn, Jacomijntie Cornelis, Arijaentie Tuene

Den 2. Julij

Vader Jacob Cornelisz, moeder Neeltie Pieters, t kint Maetie,getuijgen Marinus Cornnelisz, Corstiaen Arents, Jacomijntie Lauris

Vader Joos van den Steene, moeder Jacomijntie Cornelis, tkint Pouelijntie, getuijgen Pieter Cornelisz, Poulis van den Steene,Catelijntie Cornelis, Francijntie van den Steene

Den 16. Julij

Vader Heijnderick Coene, moeder Neeltie Crijns, t kintMaeijken, getuijgen Rochus Cornelisz, Jacob Engelse, Maetie Heijndrix

Vader Andries Arentse, moeder Pietertie Pieters, t kintClement, getuijgen Dirck Corssen, Arijaentie Arents

Den 23 Julij

Vader Cornelis Pieterse, moeder Maetie Everts, t kintMaertie, getuijgen Pier Jobse Duijm, Cornelis Crijnsse, Lijsbeth Aerts, AechieEverts

Vader Arij Giele, moeder Pietertie Jacobs, de kinderenNeeltie, Commertie, getuijgen Leendert Pierse, Aren Dimmisse, LijntienMicchiels, Maetie Heijnderix

Den 13. Augusti

Vader Cornelis Arijaense, moeder Neeltie Laeuwe, t kintPasschijntie, getuijgen Witte Cornelisz, Trijntie Arents, Maetie Cornelis

Den 27. Augusti

Vader Frans Arentse, moeder Maetie Jans, de kinderen Job,Jannetie, getuijgen Cornelis Arentse Breeman, Jacomijntie Arents, Thijs Zegers,Pieternelle Jacobs

Vader Pieter Mateuisse, moeder Maetie Jans, t kint Neeltie,getuijgen Cornelis Jacobse, Arentie Jans

1634

Den 3. Septemb.

Vader ? Jacobsen, moeder Jannetie Jans, t kint Abraham,getuijgen Job Willemse, Leentie Arens

Den 17. Septemb.

Vader Cornelis Jacobse Court, moeder Jannetie Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Danckert Cornelis, Neeltie Joris

Den 1. Octob.

Vader Bastiaen Cornelisz, moeder Stijntie Bastiaens, t kintAechie, getuijgen Lauris Cornelisz, Truijtie Tuene

Den 8. Octob.

Vader Cornelis Crijsse, moeder Sara Everts, t kint Crijn, getuijgenJan Arentse de Cange, Cornelis Pieterse, Grietie Claes, Maetie Arents

Den 15. Octob.

Vader Engel Pieterse, moeder Tannetie Passchiers, t kintPieter, getuijgen Willem Jansse, Jan Joose, Maetie Dirx

Vader Pieter Claessen, moeder Maetie Willems, t kintPietertie, getuijgen Frans Arentse, Grietie Pieters, Aechie Everts

Den 22. Octob. Vader Dingeman Pieterse, moeder JannetieArents, t kint Arijaentie, getuijgen Pieter Willemse, Dingetie Stoffels

Den 12 Novemb.

Vader Bastiaen marinusz, moeder Clijntie Jans, t kint Lauris,getuijgen Willem Leendertse, Pieternelle Jacobs, Lijntie Danckerts

Den 19. Novemb.

Vader Arij Janssen, moeder Trijntie Tuene, t kint Job,getuijgen Zaccharias Jacobse, Arij Giels, Arijaentie Cornelis

Vader Arij Janssen, moeder Truijtie Maertens, t kint Jan,getuijgen Jan Janssen, Pietertie Jans, Arijaentie Maertens

Vader Cornelis Cornelis, Maetie Lambrechts, t kint Cornelis,getuijgen Jacob Cornelisz, Pietertie Willems

Vader Jan Alijaense, moeder Maetie Arijaens, t kint Jan,getuijgen ???

Den 26. Novemb. 1634

Vader Jan Pieterse Zoon, moeder Grietie Claes, t kintDirckie, getuijgen Cornelis Crijnse, Aren Beije, Aechie Everts, Sare Jans

Den 10. Decemb.

Vader Pieter Iemantse Brugman, moeder Crijntie Bastiaens, tkint Sara, getuijgen Aren Leendert Rochusz, Jacob Pietersz Cats, NeeltieTobijas, Maetie Heijnderix

Vader Tuenis Tuenisz, moeder Logiertie Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Jacob Pietersz, Cornelis A. Breeman, Maetie Cornelis,Maetie Thijs

Hier begint het jaer 1635

Den 6. Januarij

Vader Arij Jacobse Court, moeder Jannetie Tuene, t kintNeeltie, getuijgen Aert Aertse, Tuenis Samuels, Maetie Claes, Jannetie Jans

Den 28. Januarij

Vader Willem Arentse, moeder Maetie Poulis, tkint Poulis,getuijgen Jan Marinusz, Maetie Pieters

Vader Pieter Pieterse, moeder Soetie Maring, t kint Pieter,getuijgen Leendert Manckse, Lijntie Zaccharias

Den 4. Februs

Vader Abraham Cornelis, moeder Crijntie Bastiaens, t kintCornelis, getuijgen Willem C. Nieuwenhove, Abigail Jacobs

Den 11. Febru.

Vader Dirck Leendertse Creijeman, moeder Truijtie Maring, tkint Leendert, getuijgen Pieter Lodder, Abraham Cornelis, Arentie Leenderts,Clijntie Leenderts

Den 25 Febru.

Vader Adriaen Cornelis, moeder Arentie Andries, t kint Marinus,getuijgen Joris Cornelis, Jan Govertse, Cornelia Arents, Maetie Jans

Vader Luenis Leendertse, moeder Stoffelijntie Jacobs, t kintLeendert, getuijgen Danckert Cornelis, Tuenis Arentse, Lijsbeth Jans, MaetieCornelis

Den 11. Maert

Vader Aert Aertse, moeder Heijltie Pieters, t kint Truijtie,getuijgen Cornelis A. Breman, Tuentie Pieters, Arentie Croox

Vader Gerrebrant Dimmisz, moeder Maria Cornelis, t kintIsaack, getuijgen D. Jobus de Wit, Cornelia Cruijslanders

Den 1. April

Vader Aren Arents Coone, moeder Pieternelle Dingemans, t kintNeeltie, getuijgen Heijnderick Jansz, Willem Coijman, Arijaentie Arents

Den 22. April

Vader Pieter Paijs, moeder Heijltie Jobs, t kint Pieternelle,getuijgen Jan Paijs, Jan Cornelis, Leentie Leenderts, Leentie Jans

Vader Pieter Ewitse, moeder Geertie Cornelis, t kint Jacob,getuijgen Wouter Jansz, Maetie Jans

Den 6. Meij

Vader Johannes van Pantegem, moeder Sara Jans, t kintAbraham, getuijgen Joost van den Steene, Jannetie Claes, Cunere Daniels

Vader Frans Barentse, moeder Hester Frans, t kintFrancijntie, getuijgen Pieter Iemans, Stijntie Willems, Maetie Arents

Den 13. Meij

Vader Cornelis Arentse, moeder Neesie Heijnderix, t kintHeijnderic, getuijgen Reijs Heijnderix, Soetie Arents, Aechie Everts

Den 20. Meij

Vader Jan Huijgense, moeder Aeltie Dirx, t kint Huijg,getuijgen Pieter Luenisz, Arijaentie Everts

Vader Davis Marcus, moeder Maetie Cornelis, t kint Tannetie,getuijgen Cornelis Hillebrantse, Tannetie Marcus

Den 28. Meij

Vader Jacob Jansz, moeder Pietertie Laeuwe, t kint Jan,getuijgen Joris Cornelis Everse, Madeleentie Iemans, Maetie Ticchelmans??

Vader Leendert Cornelis, moeder Leentie Leenderts, t kintPieter, getuijgen Robbrecht Willems, Catalijntie Lauris, Maetie Goorsens

Vader Claes Maertens, moeder Betie Claes, een speelkintClaes, getuijgen Pieter Dirxe, Dingene Jacobs, Arentie Claes

Den 3. Junij

Vader Jan Dingemans, moeder Maetie Jans, t kint Crijn,getuijgen Rochus Jansse, Tuentie Cornelis

Den 10. Junij

Vader Pieter Jans van den Steene, moeder Tannetie Corstiaens,t kint Cornelis, getuijgen Cornelis Jacobse, Thomas Abramse, Maetie Gillis,Leendert den Baes

Vader Jan Matheuisz, moeder Willemtie Arents, t kint Ieman,getuijgen Job Willems, Jan Corrnelis, Lijsbeth Jacobs, Grietie de Roij

Vader Cornelis Aelbrechtse, moeder Maetie Jans, t kint Aelbrecht,getuijgen Willem Jansz, Stoffel Cornelis, Jannetie Rijx

Den 17. Junij

Vader Jan Claessen Oosterling, moeder Grietie Iemans, t kintJob, getuijgen Leendert Pieterse, Aechie Iemans, Maetie Willems

Den 8. Julij

Vader Lauris Cornelis, moeder Neeltie Willems, t kint Maria,getuijgen Pieter Leendertse, Cornelis Crijnse, Soetie Willems, Arijaentie Jans

Den 15. Julij

Vader Joos Laeuise, moeder Arijaentie Cornelis, t kint Lena,getuijgen Danckert Laeuise, Thijs Cornelis, Pietertie Tuene, Jannetie Cornelis

Den 22. Julij

Vader Jonas Jasperse, moeder Geertruijt Joos, t kint Joos,getuijgen Gabriel Janse, Jannetie Maring

Den 29. Julij

Vader Aert Leendertse, moeder Catelijntie Lauris, t kintTruijtie, getuijgen Cornelis Cornelise, Leendert Cornelis, Tuenisie Geerits, HeijltieJobs

Den 12. Augusti

Vader Abraham Jansz, moeder Nelletie Willems, t kint Isaack,getuijgen Dirck Leendertse, Cornelis Crijnsz, Dinge Cornelis, Nelletie Jans

Den 19. Augusti

Vader Jan Corsse, moeder Maetie Arents, t kint Neeltie,getuijgen Arijaen Timmerman, Dirck Corse, Pieter Leenderts, CorstijntiePouwelis

Vader Pieter Matheuise, moeder Annetie Jans, t kint Cornelis,getuijgen Garing Matheuise, Witte Leendertse, Jacomijntie Aarts, Arentie Jans

Den 26. Augusti

Vader Leendert Cornelis, moeder Stijntie Bastiaens, t kintDirck, getuijgen Laeuwe Cornelis, Neeltie Bastiaens

Vader Hugo van der Ladt, moeder Maetie Bolijns, t kintAntonette, getuijgen Hr. Melchior van der Waes, Gerrit Bontius, Neeltie Gillis

Den 2. Septemb.

Vader Joos Pietersz, moeder Arentie Dirx, t kint Abraham,getuijgen Willem Cornelisz, Jacob Cornelis, Abigael Dirx

Den 9. Septemb.

Vader Jacob Pietersz Cats, moeder Arentie Heijnderix, t kintLijsbeth, getuijgen Cornelis Thijsz, Pietertie Jans, Maetie Cornelis

Den 16 Septemb.

Vader Willem Zaccharias, moeder Lijntie Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Arij Cornelis, Leendert Lodder, Jan Pieters, CommertieClaes

Den 14. Octob.

Vader Aren Cornelis, moeder Lijdewijf Andries, t kintAndries, Cornelis Thijsz, Cornelis Both, Arentie Andries, Maetie Bots

Vader Havic Cor. Casteleijn, moeder Maetie Crijns, t kint Francijntie,getuijgen Lauris Jansz van Aerden, Leendert Aertsz, Cunere Daniels, LijsbethJans

Den 21. Octob.

Vader Witte Willemsz, moeder Leentie Arents, t kint Willem, getuijgenEvert Jansz, Cornelis Jacobsz, Arentie Jans, Tuenisie Geerits

Den 4. Novemb.

Vader Cornelis Jobse, moeder Stijntie Jobs, t kint Tannetie,getuijgen Leendert Manckse, Maria Cornelis

Den 11. Novemb.

Vader Aren Leendertsz, moeder Lijsbeth Jans, t kint Maetie,getuijgen Tuenis Arentsz, Dingene Dirx

Den 18. Novemb.

Vader Leendert Dingemans, moeder Metie Arents, t kintLijsbeth, getuijgen Hr. Isaack Iemansz, Joos van den Steene, Lijsbeth Aerts,Crijntie Jans

Vader Laeuwe Laeuwis, Maetie Heinderix, t kint Heijnderix,getuijgen Jan Raes, Jonge Arent, Pieterte Jans, Willemtie Heijnderix

Vader Jacob Wils, Moeder Clara Rosa, t kint Arijaentie,getuijgen Hr. Witte Cornelisz, Juf. Cornelia van Asperen

Den 25 Novemb.

Vader Leendert Leenderts, moeder Jannetie Arents, t kintArijaen, getuijgen Jan Pietersz Zeeu, Pieternelle Jacobs

Den 2 Decemb.

Vader Arij Jansz Cabouteram, moeder Luentie Zaccharias, tkint Jan, getuijgen Pieter Claesz, Lijntie Cornelis

Vader Abraham Willemsz, moeder Tuentie Pieters, t kintRachel, getuijgen Heijnderic Jansz, Clijntie Cornelis, Neeltie Tobijas

Vader Cornelis Piersz, moeder Annetie Claes, t kint Johannes,getuijgen Corstiaen Arentsz, Cornelis Leendertsz, Jannetie Cornelis, SoetieMaring

Den 16. Decemb.

Vader Rochus Iemansz, moeder Maetie Reijniers, t kintReijnier, getuijgen Cornelis Simonsz, Jacob Engelsz, Arentie Arents, TuentieCornelis

Den 20. Decemb.

Vader Abraham Piersz, Cornelia Cornelis, t kint Leentie,getuijgen Jacob Cornelisz, Crijn Cornelisz, Jacomijntie Lauris

Den 30. Decemb.

Vader Pieter de Clerq, moeder Levijntie Arents, t kint Aren,getuijgen Arij Geene, Heijnderick Jansz, Hadewijf Heijnderix, Arijaentie Arens

Hier begint het jaer 1636

Den 5. Januarij

Vader Jacob Willemsz, moeder Jobie Jans, t kint Willem,getuijgen Willem Arentsz, Cornelis Arentsz Munt, Neeltie Heijnderix, ArijaentieGijsbrechts

Den 13. Januarij

Vader Marten Laurensz, moeder Tannetie Leenderts, t kintSara, getuijgen Joriaen Jansz, Luijtie Jobs

Vader Lowijs Straetman, moeder Aechie Eewits, t kint Maetie,getuijgen Cornelis Bot, Pieter Cirre, Maetie Lambrechts, Sara Postelius

Vader Poulis Tuenisz, moeder Annetie Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Frans Tuenisz, Joris Cornelisz, Lijdia Aerts, Roockie Frans

Den 24. Januarij

Vader Willem Willemsz, Jannetie Jans, een speelkint Willem,getuijgen Lijsbeth Arents, Sane Jans

Vader Jan Jansz Hagenaer, moeder Dingetie Hubrechts, t kintTannetie, getuijgen Willem Lodder, Corstiaen Arentsz, Tuenisie Gerrits, LeentieCornelis

Vader Cornelis Cornelisz, moeder Roockie Heijnderix, t kintHeijnderick, getuijgen Wouter Jansz, Leendert Cornelis, Maetie Dirx,Jacomijntie Cornelis

Den 3. Februarij

Vader Bastiaen Cornelisz, moeder Stijntie Bastiaens, t kintArijaentie, getuijgen mr. Remigius, Neeltie Leenderts

Den 3. Februarij

Vader Jan Cornelisz, moeder Pietertie Heijnderix, t kintJohannes, getuijgen Cornelis Bot, Tuenisie Geerits

Den 10. Febru.

Vader Lauris Janssen, moeder Agnietie Dingemans, t kint Jan,getuijgen Dingeman Doense, Crijn Thijsse, Neeltie Aliaens, Lijsbeth Abrahams

Den 24. Febru.

Vader Job Janssen, moeder Neesie Arents, t kint Aren,getuijgen Gerrebrant Dimmisse, Anthoni Franssen, Maetie Claes, Jannetie Jobs

Vader Cornelis Jacobse, moeder Arijaentie Arijaens, t kintMaria, getuijgen Phillips Muelewuer, Pieternelle Jacobs

Vader Cornelis Cornelisse, moeder Truijtie Tuenis, t kintFrans, getuijgen Aert Tuenisse, Lauwe Cornelisse, Neel Laeuwe, Neeltie Abrahams

Den 24. Maert

Vader Gijsbrecht Corsse, moeder Mijntie Arents, t kint Aren,getuijgen Marcus Arentse, Tuenis Jansse, Betie Arents, Maetie Corsse

Vader Frederic Stoffelse, moeder Claesie Claas, t kintMaetie, getuijgen Arij Jansse, Maetie Stevens, Lijsbeth Stevens

Vader Cornelis Pietersz, moeder Maetie Everts, t kint Evert,getuijgen David Willemsz, Cornelis Breeman, Stoffelijntie Jacobs

Den 20. April

Vader Jan Arentse, moeder Tannetie Iemans, t kint Maetie,getuijgen Frans Tuenisse, Joris Cornelisse, Lijsbeth Thijs, Arentie Cornelis

Den 27. April

Vader Leendert Corn. Lodder, moeder Lijntie Zaccharias, t kintClaes, getuijgen Zaccharias Jacobse, Pieter Cor. Lodder, Lijntie Cornelis

Vader Wouter Jansse, moeder Maetie Lambrechts, t kint Maria,getuijgen Boelhouwer Jacobsz, Leendert Jansz, Sara Michiels, Cornelia Jobs

Vader Cornelis de Bruijne, moeder Maetie Giels, t kintHubrecht, getuijgen Pieter Pietersz, Maetie Pieters

Vader Leendert Crepelman, moeder Maetie Pieters, t kintFranck, getuijgen Aert Aertsz, Maetie Aerts, Tuentie Pieters

Vader Jr. Gerrit de Cocq, moeder Magdaleene Cocqs, t kintConstantia, getuijgen ???

Den 11. Meij

Vader Job Willemsz, moeder Maetie Arents, t kint Aren,getuijgen Cornelis Arents Breeman, Geertie Arents, Willemtie Arents

Vader Willem Leendertsz, moeder Pieternelle Pieters, t kintPieter, getuijgen Cornelis Heijnderixs, Daniel Davidts, Leentie Cornelis

Den 24. Meij

Vader Cornelis Arents Breeman, moeder Tuenisie Geerits, tkint Truijtie, getuijgen Job Willemsz, Cornelis Jacobse, Neeltie Arents

Den 15. Junij

Vader Heijnderic Coene, moeder Neeltie Crijns, t kint Crijn,getuijgen Jonge Aren, Heijnderic Harmansz, Maetie Jans, Maetie Giels

Den 22. Junij

Vader Cornelis Corstiaensz, moeder Neeltie Arents, t kintLijsbeth, getuigen Job Alijaensz, Crijn Davids, Pietertie Jans

Den 29. Junij

Vader Cornelis Iemansz, moeder Lijsbeth Thijs, t kint Maetie,Jan Arensz, Aren Beije, Maetie Rengers, Heijltie Cornelis

Den 6. Julij

Vader Aert Leendertse, moeder Katelijne Lauris, t kintMaetie, getuijgen Laeuwe Laeuwese, Jof. Adriana de Wit, Maetie Claes

Den 20. Julij

Vader Luenis Leenderts, Stoffelijntie Jacobs, t kintLeendert, getuijgen Danckert Cornelis, Annetie Bastiaens

Vader Maring Cornelis, moeder Engeltie Engels, t kintStoffel, getuijgen Neeltie Jacobs, Arijaentie Cornelis

Vader Laeuwe Laeuwese, moeder Neeltie Cornelis, t kintJacomijntie, getuijgen Arij C. Volwerck, Leendert Jobse, Laeurijntie Cornelis

Vader Jan Engelse, moeder Neeltie Heijnderix, t kint Arentie,getuijgen Jan Heijnderix, Maetie Heijnderix

Vader Cornelis Jacobse Court, moeder Jannetie Cornelis, tkint Claes, getuijgen Marten Cornelisz, Neeltie Jobs

Den 10. Augusti

Vader Pieter Jacobse, moeder Tannetie Willems, t kint Jacob,getuijgen Leendert Jacobse, Gerbrant Dimmise, Maetie Jans

Vader Dirck Thonis, moeder Maetie Bastiaens, t kint Jannetie,getuijgen Cornelis van Maren, Reijn Willems, Clijntie Willems, JannetieBastiaens

En 31. Augusti

Vader Jacob Cornelise, moeder Neeltie Pieters, t kintLeentie, getuijgen Pieter J. Rootsant, Cornelis Arentse, Maetie Arents

Den 7. Septemb.

Vader Cornelis Simonse , moeder Jannetie Cornelis, t kint,getuijgen Aren Beije, Jacob Janse van Aerde, Lijsbeth Aerts

Den 14. Septemb.

Vader Geert Leenderts, moeder Tuentie Jeroens, t kint nonlegitt. Maetie, getuijgen Marten Thijs, Maetie Jans, Neeltie Crijns

Den 21. Septemb.

Vader Witte Leenderts, moeder Cunere Daniels, t kintLeendert, getuijgen Marten Janssen, Gerrebrant Dimmense, Cap Jonge Jan,Arijaentie Poulis, Debora Everts, Lijsbeth Huijgen

Den 3. October

Vader Joos Pietersz, moeder Arentie Dirx, t kint Tuentie,getuijgen Cornelis Jansz van Oosten, Cornelis Jacobse, Jonge Aren, MaetieCornelis

Vader Jan Jansse, moeder Hilletie Arents, t kint Jan,getuijgen Harman Teeuwis, Aechie Everts

Vader Cornelis Jacobse, moeder Jacomijntie Arents, t kintArentie, getuijgen Witte Willemse, Crijntie Jans, Maetie Arents

Den 12. Ocrob.

Vader Abraham Jansse, moeder Nelletie Willems, t kintCornelis, getuijgen Jan Geeritse, Crijn Cornelis, Cornelis Cornelis, MaetieJans

Vader Geleijn Jansse, moeder Neeltie ?illems, t kint Aren,getuijgen Jan Claesse Oosterling, Clijntie Jans, Arentie Jans

Den 12. October

Vader Jan Heijnderixs, moeder Neeltie Geerits, t kintHeijnderic, getuijgen Willem Lodder, Aechie Everts, Maetie Cornelis

Den 19. Octob.

Vader David Dingemans, moeder Maetie Pieters, t kint Aeltie,getuijgen Aren Geene, Cornelis Coman, Leentie Cornelis, Lijdewijf Jans

Vader Cornelis Crijnsse, moeder Sara Everts, t kint Evert,getuijgen Jan Pieterse Zeeu, Lijsbeth Aerts, Aechie Everts

Den 9. Novemb.

Vader Hubrecht Engelsz, moeder Maetie Leenderts, t kintApolonia, getuijgen Corstiaen Arentse, Lijdia Aerts, Leentie Leenderts

Vader Corstiaen Arentse, moeder Annetie Breeman, t kintLijsbeth, getuijgen Aren Beije, Maring Breman, Maetie Arents, Martijntie Jans

Vader Jan Jansz Verheije, moeder Jannetie Maertens, t kintAgnitie, getuijgen Pieter Jansz, Wouter Jansz, Heijltie Alijaens

Den 30. Novemb.

Vader Laeuwe Laeuwes, moeder Durfie Heijnderix, t kintJannetie, getuijgen Andries Thijsz, Luentie Bots

Den 7. Decemb.

Vader Marten Thijsz, moeder Arentie Geerits, t kint Ieman,getuijgen Jan Jansz Hagenaer, Dimmens Iemans, Annetie Maring, Maetie Arents

Den 26. Decemb.

Vader Jan Dingemans, moeder Maetie Jans, t kint Trijntie,getuijgen Marten Laurens, Dingene Cornelis

Den 28. Decemb.

Vader Pieter Jobs Duijm, moeder Leentie Leenderts, t kintCornelis, getuijgen Willem Brugman, Crijntie Bastiaens

Hier begint het jaer 1637

Den 3 Jan.

Vader Lauris Cornelis, moeder Zijtie Claes, t kint Leentie,getuijgen Leendert Cornelis, Joos Willems, Stijntie Bastiaens, Arijaentie Burts

Den 15. Jan.

Vader Willem Jacobse, moeder Annetie Stoffels, een speelkintJacomijntie, getuijgen Jan Arentse, Frans Tuenise

Vader Willem Janse Coijman, moeder Clijntie Dingemans, t kintJan, getuijgen Arij Geene, Lijsbeth Arents, Tuentie Pieters

Den 18. Januarij

Vader Marten Laurens, moeder Tannetie Leenderts, t kint Sara,getuijgen Ieman Arentse, Annetie Gerbrants

Den 22. Janua.

Vader Gerbrant Dimmise, moeder Maria Cornelis, t kint Jacob,getuijjgen Joos van den Steen, Adriana de Wit

Den 1 Febru.

Vader Pieter Imanz, moeder Grietie Alijaens, t kint Ieman,getuijgen Aert Maertensz Gaergoet, Cornelis Bot, Neeltie Alijaens, TannetieHeijnderix

Vader Cornelis Claes, moeder Neeltie Leenderts, t kintMaetie, getuijgen Cornelis Corstiaensz, Jannetie Aerts, Trijntie Aerts

Den 8. Febru.

Vader Aert Jansz, moeder Jannetie Jans, t kint Johannes,getuijgen Cornelis Aelbrechtsz, Willem Willems, Lijntie Saccharias, CorneliaLodders

Vader Jan Arensz, moeder Madeleentie Cornelis, t kint Jan,getuijgen Wouter Jansz, Aren Beije, Jannetie Arents, Sijtie Jans

Den 15. Februarij

Vader Arij Geene, moeder Pieternelle Dingemans, t kintLevijntie, getuijgen Joris Cornelisz Smith, Pieternelle Jacobs

Vader Leendert Cornelis, moeder Leentie Leenderts, t kintMarinus, getuijgen Cornelis Aliaensz, Grietie Heijnderix, Arijaentie Arents

Vader Jacob Fhirens, moeder Neeltie Iemans, t kint Neeltie,getuijgen Cornelis Timmerman, Jan Geertse, Madelij Iemans, Soetie Willems

Den 19 Febru.

Vader Jan Bartels, moeder Annetie Claes, kinderen Jan, Claes,getuijgen Jan Cornelisz Tuijter, Pieter Mathijsz, Lijsbeth Arents, AechieEverts

Vader David Marcusz, moeder Maetie Cornelis, t kintPieternelletie, getuijgen Abraham Cornelisz, Crijntie Bastiaens

Den 22. Febru.

Vader Jacob Jansz, moeder Pietertie Laeuwe, t kint Trijntie,getuijgen Jan Arentse, Neeltie Laeuwe, Arijaentie Willems

Den 15. Martij

Vader Dirck Dirxen, moeder Arentie Cornelis, t kint Sijtie,getuijgen Witte Cornelisz, Doen Jorisz, Pieternelle Jacobs, Fijtie Jans

Den 29. Martij

Vader Witte Willems, moeder Leentie Arens, t kint Aren,getuijgen Cornelis Arentse, Aert Arentse, Geertie Arents, Madeleentie Joris

Den 5. April

Beneden in de kerk den predicstoel verplaetst sijnde

Vader Witte Cornelise de Wit, moeder Adriana Poulis, t kintCornelis, getuijgen Adriaen Cornelise Wittens, Mels Poulisz Driesmans, NeeltieIemans

Den 13. April

Vader Jan Wouterse, moeder Lijntie Jacobs, t kint Jacob,getuijgen Cornelis Corstiaensz, Job Alijaense, Maetie Aerts, Annetie Willems

Vader Pieter Jansz, moeder Geertie Cornelis, t kint Leendert,getuijgen Lauris Jansz van Aerde, Neeltie Alijaens, Maertie Jacobs

Den 19.April

Vader Bastiaen Marinus Modderkreeck, moeder Lijntie Jans, tkint Jan, getuijgen Leendert Jansz, Grietie Molenaer, Arentie Danckers

Den 26. April

Vader Leendert Pietersz, Jacomijntie Lauris, t kint Lijsbeth,getuijgen Pieter Willemsz Sirre, Cornelis Leendertsz, Annetie Marinus, CrijntieCornelis

Den 3. Meij

Vader Arijaen de Timmerman, moeder Arentie, t kint -,getuijgen Arij Vollewerck, Jan Corsse, Maeijken Bots, Madeleentie Bernarts

Den 10. Meij

Vader Pieter de Clerq, moeder Levijntie Arents, t kintBastiaen, getuijgen Daniel de Stoute, Grietie Valx, Neeltie Leenderts

Vader Frans Arentse, moeder Maetie jans, t kint Jan,getuijgen Blaer Jacobse, Maetie Pieters

Den 17. Meij

Vader Arij Jacobse Court, moeder Jannetie Tuens, t kintLeentie, getuijgen Leendert Willemsz, Rachel Leenderts

Den 7 Junij

Vader Cornelis Pietersz Coman, moeder Arijaentie Everts, tkint Samuel, getuijgen Thijs Pietersz, Arij Geene, Tuentie Pieters

Vader Cornelis Arentsz Munt, moeder Neesie Heijnderix, t kintAren, getuijgen Willem Jacobse, Jobie Jans, Pieternelle Dimmens

Vader Abraham Cornelis, Clijntie Bastiaens, t kint Daniel,getuijgen David Marinusz, Cornelis Fransz van den Vijvere, Maetie Cornelis

Den 28. Junij

Vader Jan Claesz Oosterling, moeder Grietie Iemans, t kintAbraham, getuijgen Joris Jansz, Arijaentie Heijnderix

Den 5. Julij

Vader Jan Cornelisz, moeder Leentie Heijnderix, kinderenHeijnderic, Clijntie, getuijgen Frans Tonisz, Leendert Cornelis, Maetie Jobs,Heijltie Jobs Duijm

Den 12. Julij

Vader Aren Tuenisz, Aechie Jans, t kint Mijntie, getuijgenJan Engelsz, Hester Cornelis

Den 22. Julij

Vader Aert Aertsz, moeder Heijltie Pieters, t kint Pieter,getuijgen Joos van den Steene, Claes Claese Muijs

Vader Rochus Iemansz, moeder Maetie Rengers, t kint Pieter,getuijgen Cornelis Iemansz, Clijne Jans, Arijaentie Stevens

Den 26. Julij

Vader Cornelis Pietersz, moeder Annetie Claessen, t kintCornelis, getuijgen mr. Jan Rocus, Maetie Pieters, Maetie Pieters

Den 2. Augusti

Vader Crijn Thijsz, moeder Jacomijntie Dingemans, t kintArentie, getuijgen Lauris Jansz van Aerden, Thijs Claesz, Neeltie Dingemans

Vader Jan Corsz, moeder Maetie Arents, t kint Corstiaen,getuijgen Gijs Corsz, Lijdewijf Andries

Den 30. Augusti

Vader Lauris Laurisz, moeder Maetie Heijnderix, t kint Job,getuijgen Jan Engelsz, Job Willemsz, Hester Iemans

Den 6. Septemb.

Vader Maerten Cornelisz, moeder Lijsbeth Jacobs, t kintStoffelijntie, getuijgen Job Willemsz, Jan Aertsz, Leentie Jans

Vader Pieter Matheuisz, moeder Annetie Jans, t kint Annetie,getuijgen Herman Matheuisz, Maetie Cornelis

Vader Willem Arentsz, moeder Maetie Poulis, t kint Sara,getuijgen Cornelis Abrahams, Sara Postilius

Den 13. Septemb.

Vader Luenis Leendertsz, Stoffelijntie Jacobs, t kintLeendert, getuijgen Aren Leendertsz, Claertie Claes

Den 12. Octob.

Vader Aren Cornelisz Vollewerc, moeder Lijdewijf Andries, tkint Leentie, getuijgen Jan Arentsz de Lange, Luentie Cornelis, ArijaentieArents

Vader Arij Jansz, moeder Truijtie Maertens, t kint Claes,getuijgen Pieter Jansz, Herman Matheuisz, Soetie Arents

Den 18. Octob.

Vader Joos Cornelis, moeder Lijsbeth Pieters, t kintCornelis, getuijgen Danckert Laeuisz, Dirck Jansz, Leentie Cornelis

Den 18. Octob.

Vader Jan Matheuise, moeder Willemtie Arents, t kintWillemtie, getuijgen Jan Claesz, David Willems, Aechie Arents

Den 25. Octob.

Vader Leendert Cornelise Lodder, moeder Lijntie Zacharias, tkint Grietie, getuijgen Aren Jansz, Tuentie Arents

Den 15. Novemb.

Vader Cornelis Corstiaensz, moeder Neeltie Arents, t kintCorstiaen, getuijgen Pieter Iemansz, Tannetie Corstiaens, Leentie Jobs

Den 3. Decemb.

Vader Abraham Willemsz, moeder Tuentie Pieters, t kint Jacob,getuijgen Joos Cornelisz, Willem Jacobsz, Grietie Dirx, Neeltie Giels

Den 6. Decemb.

Vader Jacob Pietersz Cats, moeder Arentie Heijnderix, t kintLeentie, getuijgen Jan Cornelisz Kip, Geertie Heijnderix

Den 13. Decemb.

Vader Andries Gorisz, moeder Pietertie Pieters, t kintCornelis, getuijgen Jannetie Aerts, Janne Goris

Den 20. Decemb.

Vader Willem Jansz Court, moeder Lijntie Giels, t kintNeeltie, getuijgen Leendert Pietersz, Pietertie Jacobs, Neeltie Giels

Vader Cornelis Jansz Oosterling, moeder Grietie Heijnderix, tkint Heijnderic, getuijgen Giel Hoeck, Grietie Iemans

De kinderen gedoopt in het jaer 1638

Den 2. Januarij

Vader Poulis Tuenisz, moeder Annetie Cornelis, t kint Maetie,getuijgen Anthoni Fransz, Willemtie Heijnderix, Neeltie Frans

Den 10. Januarij

Vader Cornelis Arents Breeman, moeder Tuenisie Geerts, t kintAren, getuijgen Ieman Leenderts, Witte Willemsz, Geertie Arents

1638

Den 14. Januarij

Vader Jan Woutersz, moeder Lijntie Jacobs, t kint Pieter,getuijgen Aert Aertsz Tijl, Passchier Passchiers, Crijtie Cramers, CrijntieDingemans

Den 21. Januarij

Vader Cornelis Cornelisz Schipper, moeder Truijtie Tuenis, tkint Cornelis, getuijgen Dirc Jaspersz, Frans Tuenisz, Maetie Jans, Sijtie Dirx

Den 24. Januar.

Vader Jacob Willems, moeder Jobie Jans, t kint Joannes,getuijgen Aert Tuenisz, Frans Tuenisz, Madeleentie Goverts, Madelij Iemans

Den 31. Januarij

Vader Aren Leendert Rochusz, moeder Lijsbet Jans, t kint Jan,getuijgen Luenis Leendertsz, Ieman Willemsz, Aechie Cornelis

Vader Daniel Arentsz, moeder Leentie Arents, t kint Aren,getuijgen Job Jansz, Passchier Passchiersz, Arijaentie Arents

Den 11. Februarij

Vader Cornelis Jobsz, moeder Jannetie Cornelis, kinderenArijaentie, Apoleuntie, getuijen Marten Thijsz, Jan Arentsz Lange, Rachel Jans,Sijntie Jans, Jannetie Jans

Vader mr. Cornelis Buijs, moeder Gelijntie Lowijs, t kintLowijs, getuijge Maria Cornelis

Den 14. Febru.

Vader Jan Jansz, moeder Jannetie Maertens, t kint Roxijntie,getuijgen Aert Maertensz, Truijtie Maertens

Den 21. Febru.

Vader Jan Piersz Zeeu, moeder Grietie Claes, t kint Gabriel,getuijgen Frans Tuenisz, Leendert Soldaet, Dingene Corstiaens

Den 7. Martij

Vader Havic Cornelisz, moeder Maetie Crijns, t kint Neeltie,getuijgen Cornelis Crijnsz, Neeltie Cornelis

Vader Pieter Jacobsz Rootsant, moeder Maetie Pieters, t kint Tannetie,getuijgen Abraham Lodder, Rijc Laeurensz, Maetie Jans

Den 11. Maert

Vader Leendert Frankesz Coninc, moeder Jacomijntie Geerits, tkint Jacomijntie, getuijgen Jan Heijnderixs, Tuenis Frankesz, Neeltie Geerits

Den 28. Maert

Vader Witte Leendertsz, Cunere Daniels, t kint Heijltie,getuijgen D. Jobus de Wit, Joos Arentsz, Witte Cornelisz, Maria Cornelis

Den 5. April

Vader Laeuwe Laeuwisz, moeder Neeltie Cornelis, t kintJacomijntie, getuijgen Arij Cornelisz, Laeurijntie Cornelis, Soetie Cornelis

Vader Maring Jansz Corthout, moeder - , t kint Jannetie,getuijgen Cornelis Aelbrechtsz, Stoffelijntie Jans

Den 25. April

Vader Jan Tielmansz, moeder Arentie Jans, kinderen Susanna,Johannes, getuijgen Jan Arensz, Crijn Willems, Neel Heijnderix, Aechie Cornelis

Den 20. Junij

Vader Cornelis Jacobsz, moeder Arijaentie Arijaens, t kintArij, getuijgen Madeleentie Leenderts

Den 11. Julij

Vader Bastiaen Maring, moeder Clijne Jans, t kint Maring,getuijgen Tuenis Frankensz Coninc, Lijsbeth Lievens

Den 25. Julij

Vader Pieter Arentsz, moeder Josijntie Poulis, t kintPieternelle, getuijgen Jan Luenisz, Leendert Cornelis, Lijsbet Cornelis

Den 8. Augusti

Vader J. van Panteghem, moeder Sara Jans, t kint Catelijntie,getuijgen D. Jobus de Wit, Rijc Laeurensz, Maetie Casteleijn

Den 29. Augusti

Vader Jan Frankesz, moeder Madeleentie Leenderts, t kintNeeltie, getuijgen Jan Bosmaer, Pieter Meeuisz, Truijtie Franks, Geertie Gillis

Den 29. Augusti

Vader Reijn Heijnderixs, moeder Leentie Commers, t kintHeijnderic, getuijgen Pieter Commers, Jan Jansz Hagenaer, Clijntie Commers

Vader Lauris Cornelisz, moeder Neeltie Willems, t kintHeijndericje, getuijgen Jan Willemsz Court, Maetie Everts, Lijsbeth Pieters

Vader Abraham Cornelis, moeder Crijntie Bastiaens, t kintHester, getuijgen Aren Beije, Madeleentie Joris

Den 5. Septemb.

Vader Jan Engelsz, moeder Neeltie Heijnderix, t kint Engel,getuijgen Frans Tuenisz, Willemtie Heijnderix

Vader Pieter Sandersz, moeder Leentie Jans, t kint Pietertie,getuijgen Cornelis Imans, Maetie Claes, Rachel Jans

Vader Cornelis Jacobsz, moeder Lijntie Laeuwe, t kint Isaac,getuijgen Truijtie Maertens

Den 3. Octob.

Vader Corstiaen Corstiaensz, moeder Cornelia Arents, t kintAren, getuijgen Jan Prankesz, Lijsbeth Cornelis

Den 10. Octob

Vader Job Willemsz, moeder Maetie Arents, t kint Jan,getuijgen Cornelis Jacobsz, Tuenisie Geerits, Heijltie Jobs Duijm

Vader Leendert ??Mancksz,moeder Meijnsie Dimmens, t kint Dimmen, getuijgen Gillis Mancksz, MaertenDimmensz, Pieternelle Dimmens, Tannetie Pieters

Den 31 Octob.

Vader Jan Evertsz, moeder Reijmtie Celis, t kint Marcelis,getuijgen Leendert Aertsz, Jongen Aren, Tannetie Jobs

Den 7. Novemb.

Vader Job Jansz, moeder Neesie Arents, t kint Hester,getuijgen Anthoni Fransz, Leentie Arents

Den 14. Novemb.

Vader Willem Jansz, moeder Soetie Arents, t kint Saertie,getuijgen Aren Dimmisz, Annetie Jans

Vader Lauris Jansz van Aerden, moeder Angenietie Dingemans, tkint Abraham, getuijgen Ian Imansz

Den 21. Novemb.

Vader Joos Cornelisz, moeder Lijsbeth Pieters, t kint Cornelis,getuijgen Heijnderick Jansz, Tuentie Pieters

Den 28. Novemb.

Vader Engel Piersz, moeder Tannetie Passchiers, t kintPasschier, getuijgen Job Willemsz, Leentie Cornelis

Vader Leendert Lodder, moeder Lijntie Zaccharias, t kintZaccharias, getuijgen Willem Zacchariasz, Neeltie Leenderts

Vader Jan Hagenaer, moeder Dingene Hubrechts, t kint Marinus,getuijgen Hubert Marinusz, Martijntie Jans

Vader Willem Leendertsz, moeder Pieternelle van Putten, tkint Weijntie, getuijgen Jan Pietersz Leva, Lijsbeth Danels

Vader Heijnderic Coene, moeder Neeltie Crijns, t kintCoenraet, getuijgen Joris Jansz, Crijntie Cramers

Den 12. Decemb.

Vader Pieter Ewitsz, moeder Geertie Cornelis, t kint Annetie,getuijgen Jan Luenisz, Jannetie Aerts

Den 19. Decemb.

Vader Cornelis Pietersz, moeder Arijaentie Everts, t kintLijsbeth, getuijgen Jan Pietersz, Tuentie Pieters

Den 19. Decemb.

Vader Jan Imansz, moeder Neeltie Dingemans, t kint Iman,getuijgen Dimmen Imansz, Arentie Imans

Den 26. Decemb.

Vader Jan Arentsz, moeder Tannetie Imans, t kint Abraham,getuijgen Aert Tuenisz, Annetie Pieters

Hier begint het jaer 1639

Den 1. Januarij

Vader Witte Cornelisz, moeder Arijaentie Driesmans, t kintHeijltie, getuijgen D. Jobus de Wit, Leentie Cornelis, Maria Cornelis

Vader Maerten Laeurensz, moeder Tannetie Leenderts, t kintCornelis, getuijgen Witte Leendertsz, Neeltie Rogiers, Tuentie Maertens

Den 9. Januarij

Vader Jan Aertsz, moeder Maetie Arents, t kint Aert,getuijgen Pauc Arentsz, Heijltie Leenderts

Den 16. Januarij

Vader Frans Arentsz, moeder Maetie Jans, t kint Jan,getuijgen Jan Engelse, Maetie Leenderts

Den 30. Janu.

Vader Bastiaen Jansz, moeder Arentie Danckers, t kint Jan,getuijgen Jan Joosz, Leentie Jans

Den 6. Febru.

Vader Marinus Arentsz, moeder Leentie Cornelis, t kint Cornelis,getuijgen Pieter Meeuise, Maetie Arents

Vader Marinus Hubrechtsz, moeder Driesie Jacobs, t kintWillemtie, getuijgen Maerten Cornelisz, Arentie Claes

Den 27. Februarij

Vader Corn. Arentsz Breeman, moeder Tuenisie Geerits, t kintDingetie, getuijgen Witte Cornelisz, Maria Cornelis

Den 13. Martij

Vader Willem Imansz, Cornelia Jobs, t kint Iman, getuijgenCornelis Imansz, Leentie Leenderts

Den 20. Martij

Vader Jacob Jacobsz, Neeltie Imans, t kint Gerritie,getuijgen Luenis Cornelisz, Jannetie Jans

Den 3. April

Vader Jan Corsz, moeder Maetie Arents, t kint Hubrechie,getuijgen Marcus Arentsz, Arijaentie Cornelis

Den 17. April

Vader Daniel Arentsz Stoute, moeder Leentie Arents, kinderenAbraham, Isaac, getuijgen Govert Dingemansz, Jan Pietersz, Metie Arents,Tuentie Dirx

Vader Cornelis Imansz, moeder Hester Imans, t kint Iman,getuijgen Bastiaen Stoffelse, Cuijntie Bastiaens

Den 25. April

Vader Jacob Cornelisz, moeder Arijaentie Cornelis, t kintGeertie, getuijgen Jr. Carel van Beveren, Cornelis Thijsz, Leentie Willems

Den 8. Meij

Vader Arij Cornelisz, moeder Lijdewijf Andries, t kint David,getuijgen Jacob P. Cats, Maetie Jans

Den 15. Meij

Vader Poulis Tuenisz, moeder Annetie Cornelis, t kint Maetie,getuijgen Anthoni Fransz, Maria Claes

Den 22. Meij

Vader Jan Aelbrechtsz, moeder Jannetie Jobs, t kintAelbrecht, getuijgen Gerit Beije, Arijaentie Stevens

Den 22. Meij

Vader Laeuwe Laeuwisz, moeder Durfie Heijnderix, t kintHeijnderic, getuijgen Witte Cornelisz, Maria Gerrebrants

Den 29. Meij

Vader Aren Arensz, moeder Maetie Dingemans, t kint Bastiaen,getuijgen Cijn Gillisz, Sijtie Flore

Vader Cornelis van Laren, moeder Annetie Claes, t kintPieter, getuijgen Frans Pietersz, Heijltie Leenderts

Den 13 Junij

Vader Abraham Pietersz, moeder Cornelia Cornelis, t kintNeeltie, getuijgen Maring Ticchelman, Maetie Jans

Vader Aert Jansz, moeder Jannetie Jans, t kint Jannetie,getuijgen Job Jansz, Perijntie Jans

Vader Joos Pietersz, moeder Arentie Dirx, t kint Annetie,getuijgen Govert Pietersz, Aechie Cornelis

Den 24. Julij

Vader Leendert Leendertsz, moeder Maetie Pieters, t kintAren, getuijgen Thijs Pietersz, Maetie Willems

Den 21. Augusti

Vader Dimmen Imansz, moeder Pieternelle Jacobs, t kint Maria,getuijgen Gerbrant Dimmensz, Jaspertie Dimmis

Den 28. Augusti

Vader Pieter Heijnderixsz, moeder Luijtie Joos, t kintBalten, getuijgen Iman Arentsz, Tannetie Joos

Vader mr. Leendert Goutswaert, moeder Agnietie Piex, t kintJacobus, getuijgen Willem Cornelisz, Arijaentie Arents, Catelijntie Piex

Den 11. Septemb.

Vader Pieter Leunisz, moeder Clijntie Willems, t kint Willem,getuijge Jacomijntie Pieters

Den 11. Septemb.

Vader Dirck Thomasz, moeder Maetie Bastiaens, t kint Maetie,getuijgen Thijs Coman, Grietie Pieters

Den 25. Septemb.

Vader Witte Leendertsz, moeder Cunere Daniels, t kintLeentie, getuijgen Iman Cornelisz, Maria Gerbrants

Den 2. Octob.

Vader Cornelis Jobsz, moeder Dijne Jobs, t kint Aechie,getuijgen Havic Casteleijn, Jannetie Cornelis

Vader Jan Rogiersz, moeder Aertie Thijs, t kint Luentie,getuijgen Leendert Pietersz, Arijaentie Cornelis

Vader Iman Jansz, moeder Hester Dirx, een speelkintPieternelle, getuijgen Domis Marinusz, Maetie Willems

Vader Jan Heijnderixse, moeder Neeltie Geerits, t kint Aren,getuijgen Leendert Aertsz, Neeltie Crijns

Den 9. Octob.

Vader Maring Jansz Corthout, moeder Maetie Jans, t kintMarijntie, getuijgen mr. Cornelis Buijs, Neeltie Rochus

Den 16. Octob.

Vader Gijs Corsz, moeder Mijntie Arents, t kint Corstiaen,getuijgen Tuenis Jansz, Madeleentie Joris

Vader Dirc Dircsz, moeder Arentie Cornelis, t kint Geertie,getuijgen Leendert Aertsz, Pietertie Geerits

Vader Cornelis Gerritsz, moeder Machtel Jans, t kint Maertie,getuijgen Jan Lauewisz, Leentie Jans

Den 22. Octob.

Vader Cornelis Arentsz, moeder Neesie Heijnderix, t kint Heijnderic,getuijgen Jacob Arentsz, Neeltie Crijns

Vader Cornelis Corstiaensz, moeder Neeltie Arents, t kintAren, getuijgen Wouter Jansz, Arentie Arents

Den 30. Octob.

Vader Aren Jansz Court, moeder Jannetie Tuene,?? t kint Jacob, getuijgen Jacob Claesz, LeentieSamuels

Vader Cornelis Jacobsz, moeder Jacomijntie Arents, t kintJacob, getuijgen Johannes Jacobsz, Geertie Arents

Den 6. Novemb.

Vader Cornelis Gijsbrechtsz, moeder Neeltie Giels, t kintLijntie, getuijgen Willem Jacobsz, Maetie Willems

Den 20. Novemb.

Vader Pieter Jobsz, moeder Leentie Leenderts, t kint Abraham,getuijgen Dirck Crepelman, Heijtie Jobs

Vader Leendert Arentsz, moeder Annetie Gerbrants, t kintAren, getuijgen Leendert Soldaet, Neeltie Leenderts

Den 27. Novemb.

Vader Jan Bosmaer, moeder Martha Leenderts, t kint Jacob,getuijen Jan Frankesz, Jolijntie Lowijs

Den 18. Decemb.

Vader Jan Imansz, moeder Neeltie Dingemans, t kint Iman,getuijgen Aren Bastiaensz, Pieternelle Jacobs

Den 26. Decemb.

Vader Willem Court, moeder Mijntie Giels, t kint Crijntie,getuijgen Aert Leendertsz, Jannetie Cornelis

Anno 1640

Den 12. Januarij

Vader Jan Iemansz, moeder Jannetie Arents, t kint Sara,getuijgen Lowijs Straetman, Lijsbet Daniels

Den 15. Janu.

Vader Pieter Iemansz, moeder Grietie Aliaens, t kint Aliaen,getuijgen Claes Aliaensz, Tuentie Aliaens

Vader Leendert Mancksz, moeder Dingene Bastiaens, t kintMaria, getuijgen Daniel Mancksz, Barbeltie Passchiers

Den 22. Janu.

Vader Jan Aertsz, Maetie Arents, t kint Aren, getuijgenPieter Arentsz, Arentie Geerits

Den 28. Janu.

Vader Arij Jansz, moeder Madeleentie Cornelis, t kintTrijntie, getuijgen Wouter Jansz, Tuentie Leenderts

Vader Crijn Thijsz, moeder Jacomijntie Dingemans, t kintLeendert, getuijgen Govert Dingemansz, Crijntie Leenderts

Den 2. Februarij

Vader Cors Corsz, moeder Cornelia Arents, kinderen Leijntie,Corstiaentie, getuijgen Willem Jansz, Arentie Andries, Dingeman Cornelisz,Leentie Jans

Den 12. Febru.

Vader Jan Cruijnisz, moeder Jannetie Cornelis, t kint Jobie,getuijgen Joris Cornelis, Willemtie Cornelis

Den 16. Febru.

Vader Ariaen Cornelisz, Maetie Jobs, t kint Arijaen, getuijgeArentie Claes

Den 1. Martij

Vader Ewit Micchielsz, moeder Clijntie Thijs, t kint Aechie,getuijgen Cornelis Corstiaensz, Willemtie Jans

Den 4. Martij

Vader Aert Leendertsz, moeder Soetie Willems, t kint Neeltie,getuijgen Anthoni Fransz, Leentie Leenderts

Den 4. Martij

Vader Cornelis Bellumsz, moeder Maria Jans, t kint Andries,getuijgen Jan Cornelis, Madeleentie Joris

Den 15. Martij

Vader Aren Beije, moeder Clijne Dingemans, t kint Jannetie,getuijgen Wouter Jansz, Pieternelle Dingemans

Vader Leendert Jansz, moeder Abigel Dirx, t kint Johannes,getuijgen Crijn Willems, Leentie Cornelis

De?? 1. April

Vader Cornelis Buijs, moeder Jolijntie Lowijs, t kint Aechie,getuijgen Jacob van Boshuijsen, Dingetie Huberts

Vader Jan Claesz Oosterling, moeder Grietie Iemans, t kintJohannes, getuijgen Claes Couters, Crijntie Cramers

Den 7. April

Vader Cornelis Jacobsz Havicman, moeder Lijntie Laeuwe,kinderen Neeltie, Abraham, Jannetie, Jacob, Grietie, getuijgen GeertieHeijnderix, Leendert Arents, Truijtie Tuenis, Arijaentie Maertens, NeeltieHarmans

Den 9. April

Vader Aren Micchielse, moeder Pietertie Jacobs, t kintMicchiel, getuijgen Willem Micchielse, Lijntie Micchielse

Den 15. April

Vader Heijnderic Arentse, Leentie Jacobs, t kint Leendert,getuijgen Cornelis Arentse, Bastiaentie Jacobs

Vader Willem Leendertse, moeder Pieternel van Putten, t kintWeijntie, getuijgen Jan Arentse, Stijntie Pieters

Den 13. Meij

Vader Abraham Cornelis, moeder Arijaentie Jans, t kint Sara,getuijgen Pieter Cornelis, Lijntie Zaccharias

Den 20. Meij

Vader Jan Engelsz, moeder Maetie Aerts, t kint Leentie,getuijgen Cornelis Coman, Geertie Aerts

Vader Pieter Matheuisz, moeder Maetie Jans, t kint Jan,getuijgen Harman Matheuisz, Lijntie Jans

Den 3. Junij

Vader Dingeman Pietersz, moeder Jannetie Hermans, t kintPieter, getuijgen Aren Arentsz, Perone Micchiels

Vader David Thomasz, moeder Tannetie Heijnderix, t kintJannetie, Heijnderic Tonisz, Heijltie Heijnderix

Den 1. Julij

Vader Daniel Arentsz, moeder Leentie Arents, t kint Gerrit,getuijgen Willem Gerritsz, Selijtie Arents

Den 15. Julij

Vader Maring Ticchelman, moeder Crijntie Cornelis, t kintMaetie, getuijgen Adriaen Wittensz, Maetie Cornelis

Vader Pieter Jacobsz Rootsant, moeder Maetie Pieters, t kintJacob, getuijgen mr. Leendert Goutswaert, Adriana Poulis

Den 29. Julij

Vader Cornelis Oosterling, moeder Grietie Heijnderix, t kintMaetie, getuijgen Claes Couter, Jannetie Pieters

Vader Jacob Piersz Cats, moeder Arentie Heijnderix, t kintHeijnderic, getuijgen Jan Cornelis, Geertie Heijnderix

Den 5. Augusti

Vader Pieter Luenisz, moeder Clijntie Willems, t kint Luenis,getuijgen Leendert Soldaet, Maetie Stevens

Vader Jan Cornelisz, moeder Leentjen Heijndericks, t kintCornelis, getuijgen Cornelis Jansz van Aerden, Leentjen Laeuwe, AdriaentkenHeijndricks

Vader Claes Lonusz, moeder Jacomijntjen Pieters, t kintLonus, getuijgen Ieman Pietersz, Clijntjen Willems

Vader Joos Cornelisz, moeder Lijsbeth Pieters, t kintThoontjen, getuijgen Thijs Cornelis, Adriaentjen Jans

Vader Pieter Jansz Zeeuw, moeder Maria Cornelis, t kintMaijken, getuijgen Jan B. Buijs, Thonnes Jansz, Jacomijntje Cornelis,Dijngentje Jans

27. Januarius 1641

Adriaen Jansz Zeger, moeder Truijtje Meertens, t kintMeerten, getuijgen Aren Cornelis de Jonge, Janneken Gerrits

Vader Willem Willemsz op Melissant, moeder Engeltjen Jans, tkint Jan, getuijgen Joris Jacobsz Rootsant, Meesken Arents

3. Feb.

Vader Jan Jansz Bertran, moeder Anna Claas, t kint Anthonij,getuijgen Stoffel Stoffelsz, Truijtje Thonus, Pieternelle t Broetwijf

Dito

Vader Jan Jansz Zeger, moeder Heijltjen Arents, t kint Aren,getuijgen Cornelis Cornelis Bastaert, Geertjen Cornelis

10. dito

Vader Joos Pietersz, moeder Arentje Dircx, t kint Pieter,getuijgen Cornelis gerritsz, Jan Franckese, Neeltjen Rochus

Dito

Vader Cornelis Iemansz, moeder Hester Dircx, t kint Ieman,getuijgen Cornelia Job Duijms, Marinus, Witte Leendertsz, Geertjen Arents

17. Februarius

Vader Cornelis de Bruijne, moeder Maeijken Giels, t kintJaentje, getuijgen Joos Pietersz, Truijtjen Nijments, Cornelia de With

Dito

Vader Jan Franckesz, moeder Magdelena Lenaerts, t kintGeertjen, getuijgen Gerbrant Dimmensz, Neeltjen Gillis, Anneken Pieters

24. dito

Vader Wouter Stoffelsz, moeder Neeltjen Bastiaens, t kintStoffel, getuijgen Stoffel Stoffelsz, Leentjens Jacobs, Neeltjen Arents??

3. Martij

Vader Adriaen C. Casteleijn, moeder Leentje Leenderts, t kintLeendert, getuijgen Maeijken Casteleijns, Danckert Leendertsz

Dito

Vader Jan Jansz Hagenaer, moeder Dijngentje Huijberts, t kintHuijbert, getuijgen Janneken Bastiaans, Jr. M. Breeman, Clijntie Jacobs

Dito

Vader Meerten Lauwesz, moeder Tanneken Leenderts, kinderenAbraham, Lijntjen, getuijgen Cornelis Jacobsz Haijmete, Aechtjen Cornelis,Laurens van Puijssingh, Rogier Meeusz, Tanneken Joos

10. dito

Vader Cornelis Arentsz Timmerman, moeder Neelken Laurens, tkint Passijntje, getuijgen Jan Lonusz Goede, Cornelis B. Buijs, Grietjen Dircx

Namen der kinderen die gedoopt sijn zedert de bedieninge vanL. Schapenbergh 1641 November. 10

Novemb. 17

Vader Cornelis Bastaert, moeder Roockje Henricks, t kintCornelis, getuijgen Claes Aliaensz, Jacomijntge Cornelis, Neeltge Henricks

Vader Cornelis Arentsz Breman, moeder Teunisz Gerrits, t kintCornelia, getuijgen Doe Jorisz, Danckert Leendertsz, Neeltge Leenders, MariaCornelis

Decemb. 1

Vader Cornelis Pietersz, moeder Anneken Claes, t kint Frans,getuijgen Willem Zacharias, Cornelis Arentsz Muuse, Ariaentge Arentsz, Maetge Jans

Decemb. 7

Vader Abraham Corn. Lodder, moeder Ariaentge Jans, t kintJan, getuijgen ??Pieter Jacobsz Roodsant,Janneken Cornelis

Decemb. 15

Vader Jacob Aertsz, moeder Cornelia Arens, t kint Lena,getuijgen Aren Cornelis Wittens, Aert Banen, Leendert Jacobsz Palingh, LijsbethAerts, Lijntge Aliaens

Decemb. 26

Vader Leendert Cornelis Lodder, moeder Lijntge Zacharias, tkint Martijntge, getuijgen Jan Marijnsz Bock, Cornelia Leenders

1642

Jan. 4

Vader Jan Mattheeusz, moeder Anneken Marinus, t kint Marinus,getuijgen Pieter Breman, Marinus Breman, Martijntge Jans

Jan. 9

Vader Laurens Jansz van Aerde, moeder Angenietge Dingemans, tkint Clijntge, getuijgen Cornelis Jansz van Aerde, Cornelis Iemantsz, JannekenAerts

Jan. 12

Vader Pieter Pietersz, moeder Stoffelijntge Jacobs, t kintLeuntge, getuijgen Leendert Arentsz, Neeltge Leenders

Vader Leendert Leendersz, moeder Janneken Gerbrants, t kintLeendert, getuijgen Jan Barentsz, Abraham Cornelis Lodder, Pieternelle,Ariaentge Pieters

Jan. 16

Vader Pieter Henricksz, moeder Luijtge Joosten, t kintLijsbeth, getuijgen Laurens Joosten, Truijtge Francken

Jan. 19

Vader Leendert Leendersz Crepelman, moeder Maetge Pieters, tkint Aechje, getuijgen Leendert Cornelisz, Paulijntge Willems

Jan. 26

Vader Teunis Teunisz Bol, moeder Liertge Cornelis, t kintMaetge, getuijgen Henrick Teunisz, David Thonusz, Pietertge Lauwe, MaetgeLeenders

Jan. 30

Vader Pieter Leunisz, Clijntge Willems, t kint Leunis,getuijgen Claes Leunisz, Wouter Claesz, Leentge Claes, Lijsbeth Chiels

Febru. 2

Vader Willem Iemantsz, moeder Cornelia Jobs, t kint Job,getuijgen Job Willemsz, Janneken Aerts, Arentge Pieters

Vader Danckert Leendersz Zoijwijck, moeder Neeltge ArensBremans, t kint Leendert, getuijgen Arent Cornelis Casteleijn, Clijntge Jans Courts,Geertge Arents Breman

Febru. 6

Vader Clement Cornelisz, moeder Ingetje Arens, t kint Maetge,getuijgen Steven Arentsz, Anneken Pieters

Vader Corstiaen Corstiaensz Jongelingh, moeder CornelisArents, t kint Jan, getuijgen Ariaen Ariaensz, Ariaentge Roose, TannekenCorstiaens

Febru. 9

Vader Cornelis Jansz, moeder Annetge Pieters, t kint Jan,getuijgen?? Jan Aertsz, Maetge Jans,Maetge Jans

Febru. 13

Moeder Leuntge Lauwe, t kint Maetge, getuijgen JorisAndriesz, Arentge Tuene

Febr. 16

Vader Jan Engelsz, moeder Maertge Aerts, t kint Heijltge,getuijgen Frans Aertsz, Geertge Aerts

Febru. 20

Vader Jan Jansz, moeder Lijsbeth Willems, t kint Lijsbeth,getuijgen David Jansz, Harman Mattheeusz, Janneken Jans, Geertge Jacobs, EvaJans

Febru. 23

Vader Teunis Franckesz, moeder Clijntge Jans, t kint Franck,getuijgen Cornelis Arentsz Breman, Maetge Tijs, Janneken Crijns

Vader Gillis Passchiersz van Beeck, moeder Rachel Leenderts,t kint Leentge, getuijgen Jan Dingemansz Keijser, Pieter Jansz Steehouder,Teuntge Dircks

Febru. 27

Vader Pieter Pietersz, moeder Anneken Claes, t kint Catalina,getuijgen Jan Claesz Strijckwaert, Neeltge Leenders, Hester Leunis

Martij 2

Vader Witte Cornelis Wittens, moeder Ariaentge Pouwels, tkint Melchior, getuijgen Jobus de Wit, Eva Gerbrants ??

Martij 9

Vader Laurens Cornelisz Vlamingh, moeder Neeltge Willems, tkint Ariaentge, getuijgen Jan Cornelisz Vlamingh, Aert Leendertsz Wolf, NeeltgeRogiers

Martij 27

Moeder Janneken Jans, kinderen Cornelis, Maertge, getuijgenJoost Cornelisz, Cornelis Dome, Clijntge Thijs, Neeltge Crijns

Martij 30

Vader Aert Leendersz Wolf, moeder Soete Willems Courts, tkint Truijtge, getuijgen Job Cornelisz, Neeltge Willems Courts

April 6

Vader Job Willemsz, moeder Maetge Arens, t kint Witte,getuijgen Danckert Leendertsz, Leentge Arens, Geertge Arens

April 13

Vader Leendert Cornelisz, moeder Jannetge, t kint Cornelis,getuijgen Jan Cornelisz, Leunis Cornelisz, Wouter Jansz Cleermaker, TruijtgeFrancken, Arentge Pieters

April 19

Een behaert persoon, Arien

April 21

Vader Aert Jansz, moeder Jannetge Jans, t kint Neeltge,getuijgen Aren Cornelis Vollewerck, Lijdia Andries, Jannetge Cornelis

April 21

Vader Maerten Thijsz, moeder Arentge Gerrits, t kint Dirckje,getuijgen Witte Cornelisz de Wit, Cornelis Iemantsz, Pieternelle Jacobs,Teunisje Gerrits

Meij 18

Vader Aert Maertensz, moeder Heijltge Aliaens, t kint Job,getuijgen Frans Teunisz, Claes Aliaensz, Teuntge Aliaens

Item

Vader Wouter Stoffelsz, moeder Neeltge Bastiaens, t kintStoffel, getuijgen Stoffel Stoffelsz, Jannetge Leenders, Ariaentge Arens

Junij 22

Vader Laurens Laurensz, moeder Neeltge Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Jacob Pietersz, Willem Willemsz, Madaliu Iemants, MaetgeWillems

Item

Vader Louwijs Straetman, moeder Aechje Eeuwits, t kint Josijntge,getuijgen Gerrit Dircksz, Tobias Straetman, Neeltge Teunis

Julij 6

Vader Joost Cornelisz, moeder Lijsbeth Pieters, t kintPieter, getuijgen Wouter Jansz, Arentge Jans

Julij 13

Vader Dimmen Iemansz, moeder Pieternelle Jacobs, t kintCrijntge, getuijgen Jacob Cornelisz, Maria Jacobs, Commertgen Iemants

Item

Vader Jan Pietersz, moeder Claerten Claes, t kint Ariaentge,getuijgen Claes Claesz, Stoffel Stoffelsz, Maetge Arents

Item

Vader Cornelis Iemantsz, moeder Hester Iemants, t kintTannetge, getuijgen Iemant Willemsz, David Dingemansz, Geertge Cornelis

Julij 27

Vader Dingeman Pietersz, moeder Janneken Harmans, t kintHarman, getuijgen Cornelis Claesz, Jan Jansz Zeger, Hubertge Crijns, WillemtgeLeenderts

Augusti 3

Vader Cornelis Michielsz, moeder Martijntge Cornelis, t kintMichiel, getuijgen Gerrit Michielsz, Pieter Willemsz, Leentge Cornelis

Augusti 17

Vader Cornelis Barentsz, moeder Gillijntge Louwijs, t kintMaria, getuijgen Jan Barentsz, Maetge Jans

Item

Vader Willem Jansz, moeder Zoetge Arens, t kint Zara,getuijgen Gillis Arentsz, Cornelis Jansz, Neeltge Stoffels, Pieternelle

Augusti 31

Vader Cornelis Iemantsz, moeder Leentge Dingemans, t kintJanneken, getuijgen Dimmen Iemantsz, Willem Jacobsz, Neeltge Dingemans, EvaGerbrants

Septemb. 14

Vader Crijn Willemsz, moeder Lijsbeth Daniels, t kint Thamar,getuijge Pieternelle Pieters

Item

Vader Lambertus Schapenbergh, moeder Maria Jans, t kintCathrina, getuijgen Adam Groenewegen, Esther Isbrants, Marijtge Thijsz

Item

Vader Andries Thijsz, moeder Willemtge Hendriks, t kintHenrick, getuijgen Jan Lievensz, Lauw Lauwesz, Leentge Jobs, Crijntge Leenders

Septemb. 21

Vader Leunis Cornelisz, moeder Lijdia Aerts, t kint Neeltge,getuijgen Frans Teunisz, Jan Cornelisz, Hester Aerts, Arentge Pieters

Item

Vader Jan Aertsz, moeder Maetge Arens, t kint Leentge,getuijgen Pieter Jansz, Gerrit Aertsz, Itge Jans

Item

Vader Danckert Lauwesz, moeder Ariaentge Teunis, t kintLeentge, getuijgen Teunis Gerritsz, Pietertge Teunis

Septemb. 26

Vader Aren Paijs, moeder Abigael Dircx, t kint Benjamijn,getuijgen Geertge Aers, Levijntge Arens

Octob. 26

Vader David Thomasz, moeder Tannetge Henricx, t kintJannetge, getuijgen?? Jan Henricksz, IemanCornelisz Giblent, Ariaentge Arens, Maritge Jacobs

Novemb. 2

Vader Pieter Jacobsz Rootsant, moeder Maetge Pieters, t kintPieter, getuijgen Pieter Pietersz Man, Maetge Pieters

Novemb. 16

Vader Willem Jacobsz, moeder Arentge Iemants, t kint Geertge,getuijgen Pieter Cornelisz, Dingennen Jacobs, Arentge Claes

Decemb. 7

Vader David Dingemansz, moeder Ariaentge Jans, t kintDingeman, getuijgen Jacob Pietersz Cats, Jan Marcusz, Hester Iemans, LeuntgeCornelis

Decemb. 21

Vader Arien Chielen, moeder Piertertge Jacobs, t kint Jacob,getuijgen Cornelis Gijsbertsz, Ariaentge Henricks, Arentge Jacobs

Decemb. 26

Vader Aren Henricksz, moeder Leentge Jans, t kint Ariaentgen,getuijgen Abraham Jansse, Ariaentge Abrahams, Jacomijntge Henricks

Anno 1643

Jannu. 2

Vader Cornelis Simonsz, moeder Jobje Hubrechts, t kintJannetge, getuijgen Gerbrant Dimmensz, Adriaen Hubrechtsz Katte, Eva Gerbrants,Grietge Simons, Jannetge Simons

Jannu. 11

Vader Gijsbert Corsz, moeder Mijntge Arens, t kint Eeuwit,getuijgen Ieman Arensz, Willem Tobbe, Esther Leunis, Esther Aers

Jannu. 21

Vader Daniel ArentszLeentge Arents, t kint Ariaentge,getuijgen Elias Pietersz, Maetge Arents

Febru. 1

Vader Thijs Pietersz, moeder Annetge Pieters, t kint Jacob,getuijgen Claes Claesz Muije, Gillis Jansz, Neeltge Rogiers

Febru. 8

Vader Leendert Krepelman, moeder Maetge Pieters, kinderen?? Pieternelle, Maetge, getuijgen HadewijHenricks, Maritge Aerts

Febru. 12

Vader Leendert Arentsz, moeder Annetge Gerbrants, t kintMaetge, getuijgen Jan Bastiaensz, Aechtge Arens, Aechtge Cornelis

Febru. 15

Vader Pieter Jansz Xeeuw, moeder Mari Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Govert Dingemansz, Willem Jansz, Maetge Evers

Item

Vader Eeuwit Michielsz, moeder Clijntge Thijs, t kint Maetge,getuijgen Domis Marinusz, Dingetge Hubers, Leuntge Thijs

Febru. 19

Vader Joost Pietersz, moeder Arentge Dircx, t kint Abraham,getuijgen Ieman Jansz, Zaertge Gabriels

Febru. 22

Vader Pieter Jobsz Duijm, moeder Leentge Leenders, t kintLeuntge, getuijgen Pieter Leendersz, Arentge Pieters

Martij 1

Vader Arien Jansz, moeder Truijtge Maertens, t kint Teuntge, getuijgenHenrick Arentsz, Paulijntge Otten

Item

Vader Cornelis Cornelisz, moeder Roockje Henrickx, t kintClaes, getuijgen Jacob Cornelisz, Neeltge Arens, Jacomijne Beije

Martij 12

Vader Henrick Jobsz, moeder Tannetge Corstiaens, t kint Job,getuijgen Stoffel Stoffelsz, Dingetge Hubers

Martij 22

Vader Jan Cornelisz, moeder Leentge Henricks, t kintAriaentge, getuijgen Leunis Cornelisz, Willem Jacobsz, Ariaentge Abrahams,Jacomijntge Hendricks

Item

Vader Passchier Passchiersz, moeder Truijtge Jacobs, t kintPasschier, getuijgen Gillis Passchiersz, Teuntge Dircx

Martij 29

Vader Aert Leendertsz, moeder Zoetge Willems, t kintWillemtge, getuijgen Jan Willemsz, Clijntge Jans

April 3

Bejaerde personen, Dirck, Stoffel

Item

Vader Pieter Cornelisz, moeder Commertge Iemants, t kintAriaentge, getuijgen Jan Cornelisz, Maria Gerbrants, Maetge Arents

April 6

Vader Job Jansz, moeder Neessie Arens, t kint Abraham,getuijgen Willem Willemsz, Zelitge Arents, Maetge Jans

Item

Vader Cornelis de Bruijn, moeder Maetge Chiels, t kintWijnant, getuijgen Pieter Engelsz, Willem Jansz Koeijmans, Mijntge Michiels,Maetge Pieters

April 12

Vader Laurens Cornelisz, moeder Neeltge Willems, t kintWillem, getuijgen Danckert Leendertsz, Clijntge Jans

Item

Vader Claes Leunisz, moeder Jacomijntge Pieters, t kintJannetge, getuijgen Pieter Leunisz, Ieman Henricksz, Jannetge Arens, AnnetgeHuijgen

April 19

Vader Leendert Mangese, moeder Dingena Bastiaens, t kintMeijnsje, getuijgen Teunis Dimmesz, Pieter Dimmesz, Pieternelle Dimmens

Item

Vader Pieter Henricksz, moeder Luijtge Joost, t kint Lijntge,getuijgen Ieman Arensz, Leendert Maertensz, Tannetge Joost

April 26

Vader Jan Gerbrantsz, moeder Arentge Teunis, t kint Teunis,getuijgen Marcus Gerbrantsz, Jacob Jansz, Arentge Jans, Neeltge Jacobs

Item

Vader Cornelis Arentsz, moeder Teunisje Gerrits, t kintMarinus, getuijgen Jobus de Wit, Jan Henricksz, Roelant Lenaertsz, EvaGerbrants

Meij 3

Vader Willem Leenders, moeder Pieternelle Pieters, t kintGrietge, getuijgen Corvingh Bouwensz, Gerrit Cornelisz, Jacomijntge Blaes

Meij 10

Vader Jan Woutersz, moeder Lijntge Jacobs, t kint Teunis,getuijgen Pieter Iemantsz, Neeltge Teunis

Item vader Cornelis Jansz Oosterlingh, moeder GrietgeHenricks, t kint Henrick, getuijgen Jan Jansz, Neesje Henricks, AriaentgeMichiels

Item

Vader Leendert Jansz Oosterlingh, moeder Lijntge Chiels, tkint Jannetge, getuijgen Aren Cornelis Haenmete, Grietge Iemants

Meij 25

Vader Crijn Thijssen, moeder Jacomijntge Dingemans, t kintLeendert, getuijgen Dingeman Leendertsz, Metge Arens, Jannetge Aerts

Item

Vader Aert Jansz, moeder Jannetge Jans, t kint Maetgen,getuijgen Jacob Pietersz Cats, Arentge Henricks

Item

Vader Willem Willemsz, moeder Engeltje Jans, t kint Adam,getuijgen Arien Gerritsz, Maetge Pieters

Meij 31

Vader Leendert Cornelisz, moeder Angenietge Willems, t kintClaes, getuijgen David van der Houven, Crijn Cornelisz, Ariaentge Pouwels

Item

Vader Corvingh Bouwensz, moeder Heijltge Leenders, t kintBouwen, getuijgen Cornelis Bouwensz, Cornelis Maertensz, Teuntge Maertens

Item

Vader Jan Eversz, moeder Reijmtge Celis, t kint Annetge,getuijgen Bastiaen Dircksz, Pieter Leunisz, Lijsbeth Dingemans, Maetge Jans

Junij 21

Vader Jasper Cornelisz, moeder Neeltge Jacobs, t kint Jacob,getuijgen Jan Cruijnesz, Stoffel Jorisz, Jobje Gleijns

Item

Vader Wouter Claesz, moeder Maetge Willems, t kint Willem,getuijgen Jacob Teunisz, Jacob Cornelisz, Pietertge Lauwe, Paulijntge Willems

Junij

Vader Teunis Franckesz, moeder Clijntge Jans, t kint Geertge,getuijgen Tijs Pietersz, Grietge Iemans, Maetge Pieters

Item

Vader Reijn Henricksz, moeder Leentge Commers, t kint Commer,getuijgen Jan Hagenaer, Engel Joosten, Maetge Leenders, Arentge Pieters

Julij 5

Vader Abraham Doornheijn, moeder Ariaentge Tins, t kintPieternelle, getuijgen Jacob Jacobsz Moeijaert, Maetge Cornelis

Julij 11

Vader Willem Jansz, moeder Clijntge Dingemans, t kintZaertge, getuijgen Cornelis de Bruijne, Leentge Cornelis

Julij 19

Vader Wllem Zacharias, moeder Willemijntge Leenders, t kintGrietge, getuijgen Simon Willemsz, Simon Leendersz, Lijsbet Leenders

Item

Vader Willem Jacobsz Brederode, moeder Ariaentge HenricksRose, t kint Jacob, getuijgen Frans Thonisz, Jan Cornelisz, Ariaentge Jacobs,Pietertge Jacobs

Augusti 2

Vader Jacob Claesz, moeder Lijsbeth Cornelis, t kint Claes,getuijgen Jan Pietersz Cooman, Neeltge Jobs, Arentge Jans

Item

Vader Cornelis Gerritsz, moeder Machtelt Jans, t kint,getuijgen Aren Henricksz, Leentge Jans

Augusti 9

Vader Job Jobsz, moeder Hubertge Crijns, t kint Leentge,getuijgen Jan Arentsz, Cornelis Claesz, Neeltge Crijns, Stijntge Thijs

Item

Vader Leendert Crijnsz, moeder Teuntge Leenders, t kint Lena,getuijgen Marinus Cornelisz, Josijntge Pouwels

Augusti 23

Vader Maerten Thijsz, moeder Arentge Geerts, t kint Willem,getuijgen Willem Cornelisz, Ariaentge Pouwels, Pieternelle Jacobs

Augusti 30

Vader Arien Gerritsz, moeder Trijntge Jans, t kint Gerrit,getuijgen Willem Willemsz, Bartel Philipsz, Stijntge Bastiaens, Martijntge Jans

Item

Vader Wouter Stoffelsz, moeder Neeltge Bastiaens, t kintStoffel, getuijgen Cornelis Corstiaens, Leendert Jacobsz, Jan Bastiaensz,Maritge Gerrits, Eva Gerbrants

Septemb. 13

Vader Aren Cornelisz, moeder Leentge Leenders, t kint Aechje,getuijgen Leendert Cornelisz, Neeltge Cornelis

Item

Vader Jan Claesz, moeder Lijsbeth Arens, t kint Jannetge,getuijgen Aren Claesz, Andries Pietersz, Neeltge Claes, Grietge Jans

Septemb. 20

Vader Claes Dircksz, moeder barbar Teunis, kinderen Maetge,Lijsbeth, getuijgen Jan Fransz, Jan Waelwijns, Daniel Mangks, Lijsbet Jacobs,Barbar Jans

Item

Vader Teunis Jansz, moeder Willemtge Jans, t kint Jan,getuijgen Wouter Jansz, Jan Jansz Hagenaer, Maetge Arens, Lijntge Chiels

Septemb. 27

Vader Jan Henricksz, moeder Geertge Arens, t kint Tannetge,getuijgen Cornelis Arentsz Breman, Maetge Arents, Abram Jans

Octob. 2

Een bejaert persoon, Grietge

Item

Vader Job Hendricksz, moeder Maetge Frans, t kint Willem,getuijgen Jan Jansz Hagenaer, Cornelis Bruijne, Jan Barentsz, Cornelis Simonsz,Adriaen Hubrechtsz Vos, Maritge Cornelis, Driesje Jacobs, Mijntge Chiels

Octob. 18

Vader Danckert Leendersz, Neeltge Arents, t kint Leendert,getuijgen Cornelis Arentsz Breman, Jan Henricksz, Maetge Arents, MaetgeLeenders

Item

Vader Cornelis Jacobsz, moeder Jacomijnten Arents, t kintZaertge, getuijgen Danckert Leendersz, Job Jacobsz van Aken, Zusanna Jacobs

Item

Vader Witte Cornelisz Wittens, moeder Ariaentge Pouwels, tkint Pouwels, getuijgen Cornelis Daens, Catalijntge Cornelis

Octob. 25

Vader Gillis Jansz, moeder Roockje Frans, t kint Pieter,getuijgen Gillis Pietersz, Neeltge Gillis, Pieternelle Pieters

Item

Vader Gerrit Michielsz, moeder Ariaentge Willems, t kintChiel, getuijgen Cornelis Michielsz, Martijnten Cornelis

Novemb. 1

Vader Joost Cornelisz, moeder Lijsbeth Pieters, t kintTeunis, getuijgen Willem Gillisz, Thijs Cornelisz, Neeltge Teunis

Novemb. 8

Vader Iemant Jansz, moeder Hester Dircx, t kint Daniel,getuijgen Jan Jacobsz Bosmaer, Leuntge Cornelis

Novemb. 15

Vader Maerten Laurensz, moeder Tannetge Leenders, t kintAbraham, getuijge Maetge Cornelis

Novemb. 22

Vader Marinus Ticghelman, moeder Crijntge Cornelis, t kintCornelia, getuijgen Jacob Aertsz, Jan Hubrechtsz, Lijsbeth Aerts, Maetge Arents

November 29

Vader Leendert Cornelisz, moeder Lijntge Zacharias, t kintZacharias, getuijgen Willem Zachariasz, Dingetge Marinus, Jobje Arents

Decemb. 3

Vader Jan Jansz, moeder Annetge Claes, kinderen Antonette,Annetge, getuijgen Henrick Teunisz, Louwijs Antonisz, Heijltge Henricks,Arentge Claes

Decemb. 6

Vader Henrick Coene, moeder Neeltge Crijns, t kint Zijtge,getuijgen Dirck Jansz, Zara Wittens

Item

Vader Cornelis Jobsz, moeder Zijntge Jobs, t kint Jobje,getuijgen?? Jan Cruijnesz, LijsbethChiels, Annetge Joris

Decemb. 20

Vader Jan Pietersz Cooman, moeder Claertge Claes, t kintNeeltge, getuijgen Cornelis Pieters Cooman, Neeltge Jobs

Decemb. 26

Vader Jacob Cornelisz, moeder Ariaentge Cornelis, t kintArentge, getuijgen Cornelis Cornelisz, Leentge Willems

Item

vader Jan Corsz, moeder Maetge Arents, t kint Corstiaen,getuijgen Cornelis Maertensz, Zara Witte

Anno 1644

Jannu. 1

Vader Huijgh Cornelisz, moeder Neeltge Robius, t kintPietertge, getuijgen Roelant Gerritsz, Jan Cornelisz, Maetge Cornelis, MaritgeAerts

Jann. 7

Vader Cornelis Domisz, moeder Truijtge Francke, t kintMarinus, getuijgen Cornelis Jansz, Abraham Jooste, Neeltge Crijns, GrietgeFrancke

Jann. 17

Vader Willem Jansz, moeder Soetge Arens, t kint Aldert,getuijgen Willem Arentsz, Dingeman Arentsz, Machtelt Otten, Stijntge Arents

Item

Vader Job Jacobsz van Aken, moeder Maritge Jacobs, t kintTannetge, getuijgen Jacob Cornelisz, Maetge Willems

Item

Vader Daniel Arentsz, moeder Leentge Arents, t kintAriaentge, getuijgen Gillis Bastiaensz, Lieventge Arents, Hester Arents

Jann. 20

Vader David Thomasz, moeder Tannetge Henricx, t kintJannetge, getuijgen Leendert Cornelisz, Jan Jacobsz, Zusanna Jacobs

Jan. 24

Vader Stoffel Stoffelsz, moeder Teuntge Pieters, t kintStoffel, getuijgen Claes Claesz Muijs, Zaertge Stoffels

Jann. 31

Vader Pieter Iemantsz, moeder Grietge Aliaens, t kint Besje,getuijgen Claes Aliaensz, Leenders, Teuntge Aliaens

Item

Vader Lauwe Iemantsz, moeder Crijntge Abrahams, t kintLijntge, getuijgen Cornelis Pietersz, Cornelis Arentsz, Jannetge Abrahams,Cuntge Bastiaens

Item

Vader Cornelis Pietersz, moeder Annetge Claes, t kintJannetge, getuijgen Leendert Aertsz, Arentge Aers

Febru. 7

Vader Cornelis Pietersz, moeder Geertge Henricx, t kintHenrick, getuijgen Jan Cornelisz, Barthel Philipsz, Machtelijntge Pieters,Arentge Henricx

Item

??Vader Jan Noorman,moeder Neeltge Cornelis, t kint Cornelis, getuijgen Crijn Cornelisz Noorman, MaetgeCornelis

Item

Vader Aren Cornelisz, moeder Maetge Willems, t kint Cornelia,getuijgen Cornelis Jacobsz, Laurijntge Cornelis

Febru. 18

Vader Cornelis Corstiaensz, moeder Neeltge Arents, t kintPietertge, getuijgen Jan Arentsz Keijser, Pieter Imantsz, Maetge Pieters

Item

Vader Elias Pietersz, moeder Annetge Jans, t kint Commertge,getuijgen Willem Marinusz, Maghdalena Palms

Febru. 21

Vader Aert Leendersz Wolf, moeder Zoetge Willems, t kintLeentge, getuijgen Frans Teunisz, Cunere Daniels

Febru. 28

Vader Arien Cornelis Vollenwerck, moeder Lijsbeth Andries, tkint Andries, getuijgen Pieter Jacobsz Rootsant, Maetge Pieters, ArentgeHenricks

Item ????

Vader Arien Gerbrantsz, moeder Ariaentge Stevens, t kintSteven, getuijgen Joris Jansz, Leendert Arentsz, Maetge Stevens, JannetgeGouswaerts

Martij 3

Vader Jan Jansz Hagenaer, moeder Dingetje Hubers, t kintClijntge, getuijgen Jan Marinusz Breeman, Jan Barentsz Buijs, Clijntge Commers,Maetge Leenders

Martij 6

Vader Jan Engelsz, moeder Maetge Aerts, t kint Engel,getuijgen Leendert Krepelman, Maritge Aerts

Item

Vader Gillis Passchiersz Beeck, moeder Rachel Leenders, tkint Passchier, getuijgen Daniel Mangesz Beeck, hadewijf Henricks, Barbara Passchiers

Item

Vader Roelant Gerritsz, moeder Arentge Frans, t kint Gerrit,getuijgen Jan Pouwelsz, Cornelis Adriaensz, Maetge Rokus, Annetge Frans

Maert 20

Vader Gerbrant Dimmesz, moeder Maritge Cornelis, t kintHeijltge, getuijgen Isaac Jansz Cruijslander, Catalijntge Bosvelt

April 10

Vader Dimmen Iemantsz, moeder Pieternelle Jacobs, t kintCrijntge, getuijgen Jacob Cornelisz, Cornelis Iemantsz, Susanna Jacobs

Item

Vader Cornelis Claesz, moeder Neeltge Leenders, t kintClaesje, getuijgen Aren Arensz, Chiel Chiels, Dingetge Jans, Leentge Cornelis,Neeltge Harmans

April 17

Vader Lieven Lievensz, moeder Jannetge Jobs, kinderen Job,Maetge, getuijgen Cornelis Jobsz, Pieter Eeuwitsz, Stijne Bastiaens, LeentgeGorits

Item

Vader Maerten Jansz, Leentge Jacobs, t kint Pieternelle,getuijgen Wouter Jansz, Pieternelle Pieters, Maetge Willems, Lijsbeth Jaspars

April 24

Vader David Dingemansz, moeder Ariaentge Jans, t kint Maetge,getuijgen Pieter Jansz, Maetge Cornelis

Meij 16

Vader Pouwels Teunisz, moeder Annetge Cornelis, t kint Aert,getuijgen Wouter Jansz, Maetge Jans, Esther Aerts

Item

Vader Jan Pietersz, moeder Willemtge Cornelis, t kintAriaentge, getuijgen Leendert Aertsz, Maetge Crijns

Junij 5

Vader Cornelis Michielsz, moeder Martijntge Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Cornelis Gerritsz, Maetge Chiels, Esther Cornelis

Junij 12

Vader Cornelis Bellemsz, moeder Maria Jans, t kint Leentge,getuijgen Jacob Reijersz, Henrick Arentsz, Jacomijntge Bellems, Neeltge Arents

Item

Vader Arien Jansz Zeger, moeder Truijtge Maertens, t kintRocxijntge, getuijgen Antoni Fransz, Heijltge Aliaens, Neeltge Jans

Julij 26

Vader Cornelis Dircxsz, moeder Leentge Arents, t kintDirckje, getuijgen Hubrecht Dircxsz, Leendert Arentsz, Jannetge Cornelis,Lijsbeth Pieters

Augusti 14

Vader Willem Jacobsz, moeder Arentge Iemants, t kint Ieman,getuijgen Dimmen Iemansz, Gerbrant Dimmensz, Jaspertge Dimmens

Item

Vader Dirck Dircksz, moeder Arentge Cornelis, t kintCornelia, getuijgen Cornelis Barentsz, Esther Cornelis

Augusti 21

Vader Leunis Cornelisz, moeder Lijdia Aerts, t kint Leendert,getuijgen Abraham Aertsz, Aren Jansz, Leuntge Cornelis, Truijtge Teunis,Pieternelle Pieters

Augusti 28

Vader Crijn Willemsz, moeder Lijsbeth Daniels, t kintAngenietge, getuijgen Gillis Jansz, Maetge Willems

Item

Vader Pieter Pietersz, moeder Annetge Claes, t kint Pieter,getuijgen Gillis Passchiersz, Esther Aerts

Item

Vader Lauw Lauwesz, moeder Maetge Henricks, kinderen Arentge,Laurens, getuijgen Jan Arentsz Keijser, Andries Thijsz, Ieman Henricksz, MaetgeArens, Ceuntgen Bastiaens, Jacomijntge Lievens

Septemb. 4

Vader Jan Otten, moeder Crijntge Cornelis, t kint Cornelis,getuijgen Barthel Philpsz, Claes Jansz, Jannetge Elias, Crijntge Cornelis,Jurijntge Otten

Septemb. 11

Vader Leendert Cornelisz, moeder Angenietge Willems, t kintMaritge, getuijgen Cornelis van Erven, Maetge Pieters

Octob. 2

Vader Jan Corstiaensz, moeder Hester Iemants, t kintCatalina, getuijgen Henrick Gorisz, Willem Zachariasz, Dingetge Marinus

Octob. 9

Vader Crijn Philpsz, moeder Matge Jans, t kint Laurijntge,getuijgen Aren Jansz Kabouter, Henrick Jansz, Aert Bartelsz, Lijntge LaeuensMaetge Leenders

Octob. 23

Vader Leendert Arentsz, moeder Arentge Gerbrants, t kintMaetge, getuijgen Job Willemsz, Aechtge Arents

Item

Vader Wouter Stoffelsz, moeder Neeltge Bastiaens, t kintBastiaentge, getuijgen Jan Bastiaensz, Stijntge Bastiaens, Esther Aerts

Octob. 30

Vader Jan Woutersz, moeder Lijntge Jacobs, t kint Angenietge,getuijgen Pieter Iemantsz, Claes Aliaensz, Maetge Lambers

Item

Vader Jan Matheusz, moeder Annetge Marinus, t kint Matheus,getuijgen Jan Marinusz Breeman, Lijsbeth Cornelis

Novemb. 6

Vader Willem Zachariasz, moeder Cubera Daniels, t kintZacharias, getuijgen Jan Marinusz de Bock, Dingetge Marinus, Lijntge Zacharias

Novemb. 13

Vader Gerrit Roelsz, moeder Abigael Dircx, t kint Maritge,getuijgen Ieman Jansz, Jacomijntge Lievens

Novemb. 20

Vader Jacob Cornelis van Tichelen, moeder Jacomijntge Teunis,t kint Cornelis, getuijgen Cornelis Teunisz, Isaack Cornelisz, CrijntgeCornelis, Aechje Teunis

Item

Vader Pieter Cornelisz, moeder Commertge Iemants, t kintCornelis, getuijge Leentge Willems

Novemb. 27

Vader Willem Jansz, moeder Bernardijntge Jans, t kint Jan,getuijgen Henrick Arentsz, Jan Cornelisz, Jacomijntge Jacobs

Decemb. 4

Vader Stoffel Stoffelsz, moeder Maetge Pieters, t kintGrietge, getuijgen Leendert Jacobsz, Maetge Jans, Barbara Claes

Decemb. 8

Vader Job Hubrechtsz, moeder Maetge Frans, t kint Cornelis,getuijgen Job Hubrechtsz, Maghdaleentge Teunis

Decemb. 18

Vader Cornelis Henricksz, moeder Bettge Mancks, t kintMaghdalijntge, getuijgen Teunis Arentsz, Jan Cornelisz, Tannetge Henricks,Maetie Chiels

Item

Vader Teunis Jansz, moeder Teuntge Cornelis, t kint Jan,getuijgen Henrick Teunisz, Engel Jansz, Dingena Cornelis, Fijttge Bastiaens

Anno 1645

Jann. 8

Vader Jacob Cornelisz, moeder Maetge Leenders, t kintCornelis, getuijgen Arent Cornelisz, Arent Cornelisz, Maertge Cornelis, NeeltgeArents

Jannu. 12

Vader Cornelis Gerritsz, moeder Machtelt Jans, t kintMaertge, getuijgen Thijs Gerritsz, Susannetge Henricks

Item

Moeder Arentge Claes, t kint Hester, getuijgen DomisMarinusz, Bettge Claes, Jacomijntge Claes

Jannu. 22

Vader Lauw Iemantsz, moeder Crijntge Abrahams, t kintLijntge, getuijgen Leendert Leendertsz, Corstiaen Cornelisz, Nelletge Willems,Lijntge Jans, Josijntge Cornelis

Item

Vader Mathijs Pietersz, moeder Annitge Pieters, t kintLeendert, getuijgen Stoffel Stoffelsz, Grietge Gerrits

Jannu. 26

Vader Jaspar Arentsz, moeder Maetge Cornelis, t kint Aert,getuijgen Abraham Cornelisz, Joost Verhoeven, Neeltge Rogeirs, Barbara Mathijsz

Jannu. 29

Vader Jacob Claesz, moeder Lijsbeth Cornels, t kint Cornelis,getuijgen Abraham Marinusz, Jacob Cornelisz, Neeltge Lauwe, Maetge Jacobs

Febru. 12

Vader Leendert Leendertsz, moeder Jannetge Gerbrants, t kintPieter, getuijgen Arien Gerbrantsz, Cornelis Dircxsz Pater, Ariaentge Jans,Lena Hubrechts

Item

Vader Wouter Claesz, moeder Maetge Willems, t kint Claes, getuijgenClaes Claesz, Leentge Claes

Item

Vader Cornelis Bastert, moeder Roockje Henricks, t kintClijntge, getuijgen Jan Barentsz Buijs, Jan Pietersz Zeeuw, Arentge Visschers,Lijsbeth Henricks

Febru. 26

Vader Aert Teunisz, moeder Pietertge Pieters, t kint Teunis,getuijgen Jan Jacobsz, Cornelia Pietersz

Martij 5

Vader Aren Casteleijnsz, moeder Leentge Leenders, t kintCornelis, getuijgen Leendert Aertsz, Maetge Leenders

Item

Vader Leendert Pietersz, moeder Maritge Gerrits, t kintLeuntge, getuijgen Cornelis Arentsz Breman, Pieter Pietersz, Annetge Pieters

Martij 12

Vader Teunis Thijsz, moeder Aeltge Jans, t kint Ariaentge,getuijgen Pieter Jansz, Wouter Thijsz, Leuntge Jans, Zaertge Jans

Martij 26

Vader Corstiaen Cornelisz, moeder Jannetge Abrahams, t kint Cornelia,getuijgen Cornelis Pietersz, Aren Dingesz, Jacob de Bie, Ariaentge Jans,Maritge Cornelis, Annetge Chiels

Item

Vader Pieter Pietersz, moeder Grietge Gerrits, t kint Pieter,getuijgen Leendert Pietersz, Annetge Pieters

Item

Vader Jan Pietersz, moeder Claertge Claes, t kint Neeltge,getuijgen Job Claesz, Henrick Cornelisz, Neeltge Claes

April 2

Vader Jan Claesz, moeder Lijsbeth Arents, t kint Claes,getuijgen Thomas Thomasz, Maetge Crijns, Neeltge Pieters

Item

Vader Jan Henricksz, moeder Maetge Leenders, t kint Willem,getuijgen Leendert Cornelisz, Leentge Zamuels

Item

Vader Huijgh Cornelisz, moeder Neeltge Rokus, t kintCornelis, getuijgen Pieter Rogeirsz, Maetge Crijns, Abigael Pieters

April 9

Vader Abraham Cornelisz, moeder Ariaentge Jans, t kintCornelia, getuijgen Isaack Claesz de Ridder, Cornelis Cornelisz de Jonge,Neeltge Leenders, Arentge Cornelis

April 14

Vader Pieter Leunisz, moeder Clijntge Willems, t kintJannetge, getuijgen Claes Leunisz, Geertge

April 17

Vader Aren Gerritsz, moeder Parijntge Jans, t kint Hilletge,getuijgen Antonis Fransz, Henrich Jansz, Barbar, Leentge Leenders

Item

Vader Leendert Mangensz, moeder Dingena Bastiaens, t kintHubrecht, getuijgen Jan Bastiaensz, Jan Pietersz Zeeuw, Neeltge Bastiaens,Maetge Jans

Item

Vader Aert Jansz, moeder Jannetge Rijcks, t kint Goselief,getuijgen Barthel Philipsz, Ariaentge Cornelis

April 23

Vader Corvijn Bouwensz, moeder Heijltge Leenders, t kintAriaentge, getuijgen Gerrit Aertsz, Itge Maertens, Leentge Arents

Item

Vader Aren Henricksz, moeder Leentge Jans, t kint Jannetge,getuijgen Cornelis Gerritsz, Leentge Henricks, Reijnsburgh Cornelis

April 30

Vader Jan Henricksz, moeder Geertge Arens, t kint Tannetge,getuijgen Henrick Arentsz, Michiel Stoffelsz van Rhenen, Neeltge Arens

Item

Vader Cornelis Iemantsz, moeder Leentge Dingemans, t kintIeman, getuijgen Maerten Thijsz, Leendert Cornelisz, Maritge Cornelis,Commertge Iemans

Meij 7

Vader Cornelis Barentsz, moeder Gillijntge Louijs, t kintLouijs, getuijgen Dirck Dircksz, Zaertge Cabeljauws

Meij 28

Vader Pieter Jacobsz Rootsant, moeder Maetge Pieters, t kintRokus, getuijgen Aert Maertensz, Maetge Jacobs, Ariaentge

Item

Vader Aert Maertensz, moeder Heijltge Aliaens, t kint Job,getuijgen Pieter Jacobsz Rootsant, Arentge Jans

Junij 23

Een bejaert persoon, Crijn

Julij 2

Vader Henrick Arentsz, moeder Leentge Arents, t kint Zara,getuijgen Aren Dingemansz, Jan Henricksz, Tannetge Cornelis

Item

Vader Abraham Cornelis, moeder Ariaentge Cornelis, t kintCornelia, getuijgen Maetge Cornelis

Julij 9

Vader Marcus, moeder Maetge Stevens, t kint Zaertge inonecht, getuijgen Louwijs Straetman, Stijntge Thijs, Pietertge Teunis

Julij 16

Vader Abraham Joosten, moeder Lijsbeth Domis, t kint Joost,getuijgen Aren Henricksz, Josijntge Joost

Item

Vader Aren Jansz Zeger, moeder Trijntge Maertens, t kintRocxintge, getuijgen Aert maertensz, Neeltge Harmans, Neeltge Jans

Julij 23

Vader Eeuwit Michielsz, moeder Clijntge Thijs, t kint Maetge,getuijgen Engel Jooste, Jan Jansz, Jacomijntge Chiels, Leuntge Thijs

Augusti 6

Vader Jan Cornelisz, moeder Neeltge Cornelis, t kint Aechje,getuijgen Leendert Aertsz, Gillis van Zeelen, Esther Aerts, Aeghje Cornelis

Augusti 27

Vader Cornelis Jacobsz, moeder Jacomijntge Arens, t kintSusanna, getuijgen Jan Henricksz, Lijsbeth Aerts, Teunisje Gerrits

Item

Vader Reijn Henricksz, moeder Leentge Commers, t kintAvesteijs, getuijgen Leendert Cornelisz, Gedion Pitersz, Leuntge Thijs

Septemb. 3

Vader Willem Jacobsz, moeder Ariaentge Henricks, t kintHenrick, getuijgen Aren Henricksz, Leentge Henricks, Jacomijntge Henrickx

Item

Vader Jan Willemsz Court, moeder Barbar Claes, t kint Willem,getuijgen Jan Cruijnesz, Aren Cornelisz, Lijntge Chiels, Clijntge Jans

Item

Vader Arent Teunisz, moeder Leentge Hubrechts, t kint Job,getuijgen Pieter Rojeirsz, Iman Henricksz, Maritge Cornelis, Dingetge Hubrechts

Septemb. 3

Vader Cornelis de Bruijne, moeder Maertge Chiels, t kintMichiel, getuijgen Pieter Jansz Stehouder, Mijntge Chiels

Septemb. 10

Vader Marinus Cornelisz, moeder Crijntge Cornelis, t kintTruijtge, getuijgen Jacob Cornelisz, Crijn Cornelisz, Truijtge Marinus, MaritgeCornelis

Item

Vader Cornelis Arentsz, moeder Teunisje Gerrits, t kintGerrit, getuijgen Henrick Arentsz, Leendert Pietersz, Annetge Teunis,Angenietge Dingemans

October 1

Vader Danckert Leendertsz, moeder Neeltge Arents, t kintTannetge, getuijgen Job Willemsz, Leentge Arents

Item

Vader Doen Jansz, moeder Ariaentge Cornelis, t kint Joris,getuijgen Joost Arentsz, Madaleentge Joris

Octob. 8

Vader Cornelis Oosterlingh, moeder Grietge Henricx, t kintCornelia, getuijgen Jan Jansz Drijburgh, Geertge Jans, Maetge Fredericx

Octob. 15

Vader Lieve Pietersz, moeder Cijntge Louwijs, t kint Louwijs,getuijgen?? Joost Lucasz, Cijntge Frans,Cijntge Claes

Item

Vader Leendert Cornelisz, moeder Neeltge Dingemans, t kintAriaentge, getuijgen Laurens Jansz, Jacob Cornelisz, Jannetge Aerts

Item

Vader Aren Chielsz, moeder Pietertge Jacobs, t kint Neeltge,getuijgen Willem Jacobsz, Gerrit van Laecken, Lijntge Machiels

Item

Vader Maerten Laurensz, moeder Tannetge Leenders, t kintAbraham, getuijgen Pieter Leendertsz, Tannetge Joost

Octob. 29

Vader Arent Cornelisz, moeder Maetge Willems, t kintCornelia, getuijgen Daniel Cornelis, Cornelis Willemsz, Lijntge Lauwe

Item

Vader Joost Pietersz, moeder Arentge Dircks, t kint Jan,getuijgen Gabriel Pietersz, Teuntge Pieters

Novemb. 5

Vader Wijnant Dircksz, moeder Neeltge Teunis, t kint Dirck,getuijgen Leendert Cornelisz Lodder, Wouter van Berchhoven, Leendert CorneliszGoutswaert

Item

Vader Willem Willemsz, moeder Engeltje Jans, t kint -,getuijge Antonis Fransz

Novemb. 26

Vader Jan Woutersz, moeder Lijntge Jacobs, t kint Teunis,getuijgen Claes Aliaensz, Maetge Lambrechts

Novemb. 30

Vader Aert Leendersz Wolf, moeder Zoetge Willems, t kint Leendert,getuijgen Wouter Jansz, Maertge Claes

Decemb. 17

Vader Lauw Lauwsz, moeder Durfje Henricks, t kint Lauw,getuijgen Dingeman Leendersz, Eva Gerbrants

Decemb. 7

Vader Leendert Cornelis Goutswaert, moeder AngenietgeWillems, t kint Maritge, getuijge Arentge Jans

Item

Vader Pieter Henricksz, moeder Lutge Joost, t kint Lijsbeth,getuijgen Laurens Joosten, Truijtge Francken, Tannetge Iemants

Decemb. 24

Vader Cornelis Leendersz, moeder Jobje Arents, t kintGrietge, getuijgen Leendert Cornelisz, Cornelia Leenders, Cuniere Daniels

Decemb. 31

Vader Leendert Cornelis Lodder, moeder Lijntge Zacharias,kinderen Willem, Leunis, getuijgen Abraham Cornelis Lodder, Willem CornelisLodder, Cornelis Leendertsz Lodder, Aren Jansz Kabouter, Cuniere Daniels, MaetgeCornelis, Maria Gerbrants

Anno 1646

Jann. 11

Vader Joost Cornelis, moeder Lijsbeth Pieters, t kint Jacob,getuijgen Jan Jacobsz Bosmaer, Cornelia Jans

Jan. 14

Vader Andries Thijsz, moeder Willemtge Henricks, t kintArentge, getuijgen Jacob Cornelis ???t Hooft, Hilletge Chiels

Jan. 21

Vader Daniel Arentsz Stoute, moeder Leentge Arents, t kintHadewijf, getuijgen Joost Lucasz, Barbar Passchiers

Item

Vader Ieman Jansz, moeder Hester Dircx, t kint Baeltge,getuijgen Joost Pietersz, Neeltge Pieters

Jannu. 25

Vader Stoffel Stoffelsz, moeder Teuntge Pieters, t kintPieter, getuijgen Pieternelle, Leentge Cornelis

Jan. 28

Vader Elias Pietersz, moeder Annetge Jans, t kint Pieter,getuijgen Roelant Gerritz, Zaertge Gabriels

Febru. 8

Vader Witte Cornelisz Wittens, moeder Ariaentge Pouwels,getuijgen Jobus de Wit, Catalijntge Cornelis

Febr. 11

Vader Jacob Cornelis van Tichelen, moeder -, t kint Claes,getuijgen Stoffel Jorisz, Wouter Claesz, Josijntge Pouwels, Maritge Cornelis

Febr. 18

Vader Jan Cornelisz, moeder Leentge Koninckx, t kint Abraham,getuijgen Pieter Rogiersz, Leentge Jans

Febr. 22

Vader Jan Gerritsz Verburgh, moeder Trijntge Arents, kinderenAren, Frans, getuijgen Aren Jansz, Johannes Jacobsz, Jan Barentsz, MaetgeMarinus, Lijsbeth Arents, Maetge Marinus, Lijsbeth Arents, Neeltge Rogiers

Febru. 25

Vader Cornelis Dircksz, moeder Leentge Arents, t kintNeeltge, getuijgen Aren Dingensz, Ariaentge Jans, Jannetge Cornelis

Item

Vader Cornelis Jobsz, moeder Cijntge Jobs, t kint Job,getuijgen Balthen Powelsz, Maetge Fredericx

Maert 4

Vader Jacob Cornelis Bosman, Maetge Leenders, t kintLeendert, getuijgen Danckert Leendersz, Cornelis Cornelisz, Jannetge Pieters

Item

Vader Joost Lucasz, moeder Zoetge Arens, t kint Jan,getuijgen Job Jansz, Willem Jansz, Cijntge Frans, Hester Leunis, JosijntgeLouwijs

Maert 15

Moeder Leentge Jans, t kint Willem in onecht, getuijgenCornelis Claesz, Antoni Louijsz, Hubertge Crijns, Tannetge Pieters

Maert 18

Vader Corstiaen Cornelis, moeder Annetge Abrahams, t kintCornelis, getuijgen Abraham Cornelis Lodder, Cornelis Pietersz Decker, AnnetgeChiels, Leentge Leenders

Item

Vader Danckert Jacobsz, moeder Lijsbeth Jans, t kint Jacob,getuijgen Jacob Jansz van Aerden, Maetge Crijns, Tannetge Laurens

Item

Vader Willem Jansz, moeder Bernardijntge Jans, t kint Ariaen,getuijgen Cornelis Barentsz, Barent Jansz, Maetge Arents

April 2

Vader Aren Casteleijnsz, moeder Leentge Leenders, t kintCornelis, getuijgen Jacob Cornelis Bosman, Maetge Crijns, Neeltge Arens

Item

Vader Bastiaen Arentsz, moeder Maetge Cornelis, t kintCornelis, getuijgen Jan Cornelisz Noorman, Leuntge Cornelis

April 15

Vader Jan Corsz, moeder Maetge Arents, t kint Hubrechtje,getuijgen Huijgh Cornelis, Tannetge Pieters

Item

Vader Cornelis Corstiaensz, moeder Neeltge Arents, t kintCorstiaen, getuijgen Jan Pietersz Zeeuw, Tannetge Corstiaens, Grietge Aliaens

Item

Vader Abraham Cornelis Doornheijn, moeder Ariaentge Tins, tkint Cornelis, getuijgen Cornelis Arentsz Breman, Maria Tins

April 22

Vader Crijn Thijsz, moeder Jacomijntge Dingemans, t kintDingeman, getuijgen Leendert Cornelis Timmerman, Jannetge Laurens, StijntgeArents

April 29

Vader Arien Joosten, moeder Maetge Leenders, t kint Maetge,getuijgen Joost Jansz, Engel Joosten, Dingetge Bremans, Maetge Cornelis

Item

Vader Claes Leunisz, moeder Jacomijntge Pieters, t kintPieter, getuijgen Ieman Pietersz, Thrijsje Pieters

Meij 6

Vader Jan Pietersz Cooman, moeder Claertge Claes, t kintNeeltge, getuijgen Jan Arentsz Keijser, Henrick Cornelisz Duijm, Neeltge Jobs

Meij 21

Vader Wilhelm Zacharias, moeder Cunera Dumels, t kint Dina,getuijgen Jan Marinusz de Bock, Dingetge Marinus, Jannetge Wittens

Meij 27

Vader Dimmen Iemansz, moeder Pieternelle Jacobs, t kintAriaentge, getuijgen Pieter Cornelis Ruijghrock, Dimmen Arentsz, Arentge Jacobs,Commertge Stoffels

Junius 16

Vader Thijs Pietersz, moeder Annetge Pieters, t kint Leuntge,getuijgen Pieter Pietersz, Maritge Gerrits

Junius 17

Vader Willem Jansz Breeman, moeder Clijntge Dingemans, t kintAechje, getuijgen Zamuel de Bock, Maritge Cornelis, Zaertge Willems

Item

Vader Job Jacobsz van Aken, moeder Maritge Jacobs, t kintJacob, getuijgen Cornelis Jacobsz, Willem Leendersz, Maghdaleentge Cornelis,Commertge Stoffels

Junius 22

Vader Pouls Teunisz, moeder Annetge Cornelis, t kint Frans,getuijgen Frans Teunisz, Maerten Jobsz, Arentge Jans

Item

Vader Jan Nieuwenhuijsen, moeder Willemijntge Jans, t kintZara, getuijgen Jan Henricksz, Pieternelle Aerts

Julij 1

Vader Gillis Jansz, moeder Roockje Frans, t kint Neeltge,getuijgen Maerten Jobsz, Maertge Claes

Julij 8

Vader Crijn Willemsz, moeder Lijsbeth Daniels, t kint Willem,getuijgen Cornelis Michielsz, Leendert Willemsz, Catalijntge Louwijs, AnnetgeJacobs

Item

Vader Jan Aelbrechtsz, moeder Jannetge Jobs, t kintAelbrechtje, getuijgen Jacob Willemsz, Jacomijntge Jacobs, Zijntge Louwijs

Item

Vader Cornelis Pietersz, moeder Annetge Claes, t kintAriaentge, getuijgen Cornelis Claesz, Pieter Rogiersz, Neeltge Rogiers, MaetgeClaes

Julij 29

Vader Arien Foppen, moeder Aeltge Dircx, kinderen Fop, Dirck,getuijgen Jacob Pietersz, Marinus Dingemansz, Neeltge Arens, Zara Gabriels,Clijntge Dingemans

Augusti 5

Vader Willem Jansz, moeder Zoetje Arens, t kint Abraham,getuijgen Teunis Arensz, Meijnje Jans, Blasijnje Willems

Item

Vader Pieter Jansz van Goederheijde, moeder Emmetge Pieters,t kint Johannes, getuijgen Jan Pietersz, Goossen Laurensz, Jannetge Stamperius,Arentge Jans

Augusti 19

Vader Jacob Teunisz Bol, moeder Pietertge Lauros, t kintMaetge, getuijgen Willem Krugg, Jacob Cornelisz, Arentge Jans, LojeirtgeCornelis

Augusti 26

Vader Jan Henricksz Gulickenaer, moeder Maetge Leenders, tkint Willemijntge, getuijgen Jacob Pietersz, Maetge Jans

Item

Vader Dingeman Cornelisz, moeder Fijtge Bastiaens, t kintCornelis, getuijgen Leendert Bastiaensz, Joris Andriesz, Dingenen Cornelis,Jacomijnte Beije

Septemb. 16

Vader Gijsbrecht Corsz, moeder Mijntge Arents, t kintDingetge, getuijgen Teunis Arentsz, Teunis Jans, Maritge Aerts, Clijntge Tijs

Item

Vader David Thomasz, moeder Tannetge Henricks, t kint Maetge,getuijgen Henrick Teunisz, Maetge Cornelis

Septemb. 30

Vader Wouter Claesz, moeder Maetge Willems, t kint Leentge,getuijgen Claes Claesz, Leentge Claes

Item

Vader Maerten Jobsz, moeder Truijtge Teunis, t kint Neeltge,gtuijgen Frans Teunisz, Pouwels Teunisz, Lijsbeth Michiels, Angenietge Willems

October 14

Vader Roelant Gerritsz, moeder Arentge Frans, t kint Dina,getuijgen Elias Pietersz, Dingena Cornelis

Item

Vader Teunis Thijsz, moeder Arentge Jans, t kint Ariaentge,getuijgen Gillis Passchiersz, Wouter Thijsz, Maetge Jans, Zara Jans

Item

Vader Jan Eversz, moeder Reijntge Marcelis, t kint Evert,getuijgen Harman Matheusz, Henrick Cornelis, Annetge Pieters

Item

Vader Pieter Iemansz, moeder Grietge Aliaens, t kint Maetge,getuijgen Pieter Willemsz Zirre, Cornelis Corstiaensz, Hester Leunis

Item

Vader Jan Claesz, moeder Lijsbeth Arens, t kint Aren,getuijge Maetge Arens

Octob. 21

Vader Crijn Cornelis Noorman, moeder Hester Aerts, t kintMaetge, getuijgen Leunis Cornelis, Leendert Noorman, Cornelis Noorman, NeeltgeCornelis, Aechje Heijne, Neeltge Jans, Maetge Chiels

Novemb. 4

Vader Leendert Wittensz, moeder Neeltge Jacobs, t kint Witte,getuijgen Wouter Jansz, Pieter Rogeijrsz, Teuntge Pieters, Trijntge Wittes

Novemb. 11

Vader Crijn Phillipsz, Maetge Jans, t kint Ariaentge,getuijgen Bartel Phillipsz, Jan Lausz, Lijntge Zacharias, Barbar Jans

Novemb. 18

Vader Jan Corstiaensz, Hester Iemants, t kint Zara, getuijgenElias Pietersz, Lijsbeth Pieters

Item

Vader Cornelis Domen, moeder Truijtge Francken, t kintMarinus, getuijgen Jacob Marinusz, Leendert Harmansz, Commertge Stoffels,Teuntge Francken

Novemb. 25

Vader Leunis Cornelisz, moeder Lijdia Aerts, t kint Aert,getuijgen Crijn Cornelis Noorman, Maetge Claes, Maetge Danckers

Decemb. 6

Vader Jan Cornelis Noorman, moeder Neeltge Cornelis, t kintMaetge, getuijgen Cornelis Crijnsz, Neeltge Crijns, Maetge Crijns

Decemb. 12

Vader Joost Pietersz, moeder Ariaentge Dircx, t kint Jan,getuijgen Claes Cornelis Kouter, Hester Dircx

Decemb. 16

Vader Wouter Stoffelsz, moeder Neeltge Bastiaens, t kintMaertge, getuijgen Leendert Jacobsz, Jannetge Witte, Tannetge Corstiaens

Decemb. 26

Vader Aren Gerbrantsz, moeder Ariaentge Stevens, t kintCornelis, getuijgen Jan Gerbrantsz, Harman Bastiaensz, Lijntge Goris, PietertgeTeunis

Item

Vader Henrick Arentsz, moeder Leentge Arents, t kint Hester,getuijgen Danckert Leendersz, Zoetge Arents

Decemb. 30

Vader David Jansz, moeder Lijsbeth Willems, t kint David,getuijgen Leendert Cornelisz, Joost Jansz, Leentge Claes, Zijntge Claes

Item

Vader Doen Jorisz, moeder Ariaentge Cornelis, t kintJacomijntge, getuijgen Cornelis Claesz Tin, Maritge Teunis

Anno 1647

Jan. 4

Een bejaert persoon, Maetge

Jan. 13??????

Vader Jan Woutersz, moeder Lijntge Jacobs, t kint Lijsbeth,getuijgen Wijnant Dircksz, Annetge Wouters

Item

Vader Marcus Gerbrantsz, moeder Aechje Arents, t kintCornelia, getuijgen Teunis Arentsz, Jan Gerbrantsz, Maetge Harmans

Jan. 20

Vader Ieman Jansz, moeder Hester Dircx, t kint Zaertge,getuijgen Leendert Pieters, Hester Leunis

Jan. 27

Vader Joost Jansz, moeder Josijntge Lowijs, t kint Pleuntge,getuijgen Willem Jansz, Frans Lucasz, Catalijntge Lowijs, Jannetge Jans

Febru. 3

Vader Stoffel Bastiaensz, moeder Neeltge Bastiaens, t kintAnnetge, getuijgen Cornelis Bastiaensz, Neeltge Jacobs