Nieuwe Tonge - Dopen en trouwen 1584-1599 boek 1

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Tonge-Nieuwe
Inv. No. 1
1. Den 5. november 1584 was gedoopt Cornelis Heindrickx Beerrens zone
2. Den 18. November 1584 was ghedoopt Pieternelle Pauwels Piersens dochter
3. Ten selven daeghe Neelken Cornelis Jansens dochter heeft ook den h. doop
ontfangen
4. Den 25. disember was gedoopt Johannis Cornelis
5. Den 30. disember was gedoopt Elijsabeth Jasper Mierobs dochter
6. Jaar 1585 Den 14. Januarij 1585 was gedoopt Job Jacops Piersens zone
7. Ten selven daghe was gedoopt Janneke mr. Jans swaeghers kint mannelic
8. Den 16. Januari 1585 was gedoopt Maeijke Jan Mertens dochter
9. Den 10. Februarius was ghedoopt Gheeraert Ghijsbrechts zone
10. Den 24. Februari was ghedoopt Beilcke Cornelis dochter
11. Den 10. Marti was ghedoopt Anthoninne Gheerraers dochter
12. Den 14. Merte was gedoopt Marinis Stoffels kint, ghenaemt Heijman, die hem
baerde Maeijke Heijmans, sijn ghetroude vrouw
13. Den 9. Juni was ghedoopt Lincke Cornelis dochter
14. Den 11. Augusti was ghedoopt Cornelis Cornelis Matthijs sone
15. Item Neelke Cornelis dochter beijde van eender dracht
16. Den 22. september 1585 was ghedoopt het kint van Michiel Heindrickx,
ghenaemt Dijngene, die hem baerde Lijncke Cornelis, sijn getroude vrouwe
17. Den 29. september 1585 was ghedoopt Claes, Willem Gillis sone, die hem
baerde Leenke Hermans, sijn getroude vrouwe
18. Ten selven daghe was gedoopt Maeijken, Jan Tuenens dochter woonende in
Doutongsche lant
19. Den 6. October was gedoopt Gillis, Pieter Gillis sone, die hem baerde Maeijke
Ariaens, sijn ghetroude vrouwe
20. Den 20. October 1585 was gedoopt het kint van Logiers Jacops, ghenaemt Jacop
21. Ten selven daghe was ooc ghedoopt het kint van Jorijs Jansens, smedt,
ghenaemt Grieke
22. Den 27. Octobris 1585 was gedoopt het kint van Arent IJemans, genaemt
Maeijke, ghetuijgen Job Heijnis wonachtich inde Plaete en Pierke Mondelins
23. Den 10. November was ghedoopt het kint van Matteeus Cornelis, schipper
24. Den 24. November was ghedoopt Willemke Cornelis Jansens dochter, daer
ghetuijgen van waren Wouter Jacops en Huberte Piers
25. Den 25. December 1585 was ghedoopt Joosken Pieter Joossens (meuleners)
sone
Jaer 1586
26. Den 9. Martij anno 1586 was ghedoopt Arijaente Hubrechts Piersens dochter,
die hem baerde Maeijke Adrijaens dochter, sijn ghetroude vrouw
27. Den 27. April 1586 heeft Jan Janssen Wille met noch ander sijne vrienden een
kint (dwelck bij hem woonde) ten doope ghepresenteert dwelck ten selven
daeghe gheschiet is, sijnen naem was Lenaert
Den 20. April was Willems Staes kint gedoopt en genaemt Neelken
28. Den 25. Meije 1586 was ghedoopt Abijgael, mr. Jans Verbiest dochter, die hem
baerde Pierten, sijn getroude vrouw
29. Den 1. Juni 1586 was ghedoopt Pieter, Jan Pieters sone, daer ghetuijghen van
waeren Hugo Jobs, Pieter de Coninck en Grieten mr. Arens
30. Den 8. Juni was ghedoopt Cornielis, Marinis Stoffels soone, die hem baerde
Maeijke Cornielis, sijn tweede ghetroude vrouwe
31. Den 15. Juni 1586 was ghedoopt Krijnte, Pieters Lenaerts dochter, die hem
baerde Tanneken Arens
32. Den 13. Juli was ghedoopt het kint van Hubrecht Mertens, ghenaemt Madelena
33. Den 20. Juli was ghedoopt Arente, Arent Diericx dochter, die hem baerde Eva
Jacops, sijn ghetroude vrouwe
34. Den 27. Augusti 1586 was ghedoopt het kint van Joris Pipe de Naeijere,
genaemt nae sijn vader Jorijs, ghetuijgen Jasper Cornelis en Adrijaente Armoers
35. Den 31. Augusti was ghedoopt Neelken, Pieter Rolofs dochter, die hem baerde
Crijnte, sijn ghetroude vrouwe, ghetuijghen Cornelis Piersens ende Sweir Krijns
36. Den 7. September 86 waeren ghedoopt beijde Daniel Arens kinderen van
eenderdracht, het ene ghenaemt Pieter en het ander Sijeke, ghetuijgen
Hubrecht Piersens, Hieman Jacops en Jan Willems
37. Den selven beneden foli. 22
38. Ten selven daghe was gedoopt het kint van Pieter Jacops, ghenaemt Marten,
ghetuijgen Franchois de Munck, Hendrick Beerrens en Lincke Cornelis
39. Den 7. September 86 was ghedoopt het kint van Dijnne Jans, een weduwe van
Brugghe, en was ghenaemt Janneke
40. Den 14. September was ghedoopt het kint van Jacop Cornelis, genaemt Jorijs,
ghetuighen Marinis Piersens, Lenaert Cornelis Straet en Hecht Piers
41. Den 21. September was ghedoopt het kint van Marinis Cornelis Fijnenbuck, en
wierde ghenaemt Maeijke, ghetuijghen Jacop Iemans Spaen en Maeijke de
huijsvrouwe van Jan Arissen
42. Den 26. October 1586 waren Cornelis Fransensz kinderen, beijde van eender
dracht, ghedoopt, het een was gheheeten Jacop ende het ander Clijnne, de
ghetuighen waeren Pieter Cornelisz, Dille Bastiaens en Jobke Jacops
43. Den 1e november was gedoopt Tanneke, Gillis Gheenins dochter, die hem
baerde Clincte Mers, sijn getroude vrouwe
44. Ten selven daghe Elijsbeth, mr. Arens Daudts dochter, die hem baerde
Margriete, sijn ghetroude vrouwe, ghetuijghen niet aen gebrocht
45. Den 23. November 1586 was ghedoopt het kint van Lenaert Pierssens, die hem
baerde Krinte, sijn getroude vrouw, en was ghenaemt Martijnte, daer
ghetuijghen van waeren Cornelis Waeghemaeker en Hechte Piers
46. Ten selven daeghe was ooc ghedoopt het kint van Cornelis Lenaersz, die hem
baerde Maeijke Beerrens, sijn ghetroude vrouwe, en was ghenaemt Lijnte,
ghetuijgen Pierke Smedts en Clijnne Tuenens met noch meer andere als Willem
Beerren en Sweers vrouwe
47. Den 30. November 1586 was ghedoopt het kint van Adrijaen Piers (die hem
baerde Hechte Theus) en was ghenaemt Adrijaenke, ghetuijghen Jan Arens
Vijsch, Heijndrijck Heindrickxz en Maeijke Jans dochter
48. Januari 1587 den 18. Januari was ghedoopt het kint van Gheerraert Ariaens,
ghenaemt Arremaen, die hem baerde Dierken, sijn ghetroude vrouwe,
ghetuijghen Jacop Claessens Smedt, Jocob de muelennaer en Krijn Peijps
huijsvrouwe
49. Den 1e sporkel 1587 was ghedoopt het kint van Niclaes Lucasz, ghenaemt
Maeijke, ghethuijghen Jan Jansz Welle, Lenaert Straet en Clijnne Smuesemarens
wijf
50. Den 4. sporckelle 1587 was gedoopt het kint van Jan de Pijcke, genaemt
Gheerraerdijnne, daer ghetuijgen van waeren Heindrick Pietersz, Teuen Schaep
51. Den 8 sporkelle 1587 was ghedoopt het kint van Jacop Lievens, genaemt
Maeijke, daar ghetuijgen van waeren Hotte Heindrickx en Hillebrant Danijsz
52. Ten selven daeghe was ooc ghedoopt het kint van Cornelis Cornelisz, genaemt
Martijnte, ghetuigen Aert Adrijaens Kuevel, Willem Willems en Clincke Comme
Jans
53. Ten selven daeghe noch ghedoopt eenen bastaert, ghenaemt Elijsbeth,
commende uut Willem de Brabers huijs, van dese en conde ic den vader niet
weten
54. Den 22. Febre. 1587 was ghedoopt het kint van Marten Themaes, dwelck hem
baerde Lijncke Lievens, sijn ghetroude vrouwe, ghetuigen Cornelis Jansen en
Cornelis Ghijsbrechts, Janneke Piers Theunis
55. Den 25. Febre. 1587 was ghedoopt tkindt van Willem Beerrens, en was genaemt
Beerrendijnne, daer ghetuigen van waeren Dierijc Creijns, Cornelis Lenaerts,
Gielte, Heijn Jansens en Crijnte, Art Ariaens vrouwe
56. Den 1e Martije 1587 was ghedoopt het kint van Jasper Cornelis, die hem baerde
Dijnne, sijn ghetroude vrouwe, en was ghenaemt Jasperinne, ghetuigen Willem
Gillis, Tanneken Ariens en Janneken Bauwens
57. Den 8. Martij 1587 was ghedoopt het kint van Pieter Hotten, en was ghenaemt
Elijsbeth
58. Den 30 Martij 1587 was ghedoopt het kint van Jan Paexs, ghenaemt Maeijke
59. Den 3. Meije waeren ghedoopt Pieters Cornelis kinderen, beijde van eender
dracht, en waeren ghenaemt, het een Adrijaen en dander Marija, de ghetuijgen
Franchois de Munck, Art Adrijaens, Dijnne Mierrops, Heilke Jans en Janneke
Bauwens
60. Zie 59.
61. Den 28. Junij 1587 was ghedoopt Antuenis Lenaers sone, en was genaemt Crijn,
de ghetuigen waeren Dierijck Jansens en Cornelis Jansens wt de Plaete
62. Den 12. Juli 1587 was ghedoopt het kint van Pieter Rolofsz, dat hem baerde
Crijnte Claes dochter, sijn getrouwde vrouwe, ende was ghenaemt Elijsbeth
63. Den 26. Juli 1587 was gedoopt Haesse Antuenis Stellens dochter, en waeren
ghetuigen Ieman Arens Schrondt van Erkinghen, Willem Cornelesz, Crijnten
Roonbaert
64. Ten selven daghe waeren gedoopt beijde Gillis van den Veldens kinderen van
eender dracht, en waeren genaemt, het een Jooske en het ander Anna, getuigen
Fictoor de Cloot, Pieter Hotte en Clijnte Jans
65. Zie 64.
66. Den sesten Juli 1587 was gedoopt het kint van Pauwels Piersens, dat hem
baerde Dingne Bastiaens, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Bastiaen,
getuijghen waeren Stoffel Cornelis, Jan Cornelis, Janneke Cornelis ende
Elijsabeth Lenaers
67. Den 9. Augusti was ghedoopt het kint van Heindrijck Beerrens, dat hem baerde
Hechte Lenaers, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Jacop
68. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Pieter Heindrijcx Tenenschaes,
genaemt Errente
69. Den 30 augusti 1587 was ghedoopt het kint van Arent de Temmerman, pdicant,
dat hem baerde Elijsabeth, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Jacop,
getuijgen Marinis Stoffels en Dijnne Cornelis Mieroops
70. Den 20 September was ghedoopt Dijnmans kint, kint genaemt Heijnderke, dat
hem Jobke, sijn getroude vrouwe, baerde, getuigen Stoffel Cornelis Braber en
Dijnne Cornelis Mierrops
71. Den 27. September was ghedoopt het kint van Cornelis Jansens, genaemt Jacop,
die hem baerde Willemke, sijn getroude vrouwe
72. Den 4. Ooctober was ghedoopt het kint van Lenaert Adrijaensz, en was genaemt
Adrijaen, daer ghetuijgen van waeren Jan Arensz, Lenaert Jansens en Hechte
Schipperschens dochter
73. Den 25. October was ghedoopt het kint van Willem Gillis, genaemt Jacop, die
hem baerde Lena, sijn getroude vrouwe
74. Den 27. October 1587 was ghedoopt het kint van Cornelis Cornelis,
waeghenmaeker, genaemt Jacop, daer ghetuijghen van waeren Steven Jansens,
Jacop Claesz Smedt en Maeijken Piers
75. Ten selven daeghe ooc het kint van Pieter Cornelis (op Sorgenste in Battenort,
ghenaemt
76. Den 1en november 1587 was gedoopt het kint van mr. Jan Berbier, genaemt
Daniel, die hem baerde Pierken Arrens, sijn getroude vrouwe
77. Den 15. November 1587 was gedoopt het kint van Marijnis Piersens, en was
ghenoemt Cornelis, getuijgen Willem Cornelis, Jobke Dijnenmans en Janneke
Jansens
78. Den 22. November was ghedoopt het kint van Jan Tuenis, genaemt Errente, en
was ghetuijghe Marten Cornelis
79. Den 6. Disember 1587 was gedoopt het kint van Pallem Jansz, genaemt Johannis
80. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Jan Mertens, genaemt Lenaert
81. Den 13. Disember 1587 was ghedoopt het kint van Jacop Cornelis Schootten, en
was genaemt Jobken, ghetuijghen mr. Arent en Maeijken Piers, en
82. Ten selven daghe was gedoopt het kint van Dierijck Herremans, genaemt Anna
82.Den 25 Januari 1588 was gedoopt het kint van Heindrick Heindricksz, en was
genaemt Hechte, getuijgen Willem Cornelisz en Commer Pietersz, Neelken
Heindrickx dochter en Heilke Cornelis
83. Den lesten Januari was gedoopt het kint van Adam de Ruijschere, die hem
baerde Adrijane, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Willem, getuijgen Jan
Martens en Maeijke Michiels dochter
84. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Jan van Gheldere, en was
genaemt Jan, nae sijn vader
85. Den eersten marti 88 was gedoopt het kint van Antuenis Jacopsz, dat hem
baerde Barbbel, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Maeijken, getuijgen
Lenaert Piersens en Lisken Oollens en Meijsse Piers
86. Den 6. martij 1588 was ghedoopt het kint Jacop Lievens, en was ghenaemt
Tanneke, de ghetuijghen Wouter Jacops geseijt Bijtebier ende Jan de Vlaminck
en Ercke Jansensdr
87. Den 13. martij 1588 was gedoopt het kint van Hubrecht Piersens, en was
genaemt Lenaert, de ghetuijghen Lenaert Jansensz, Lenaert Cornelis Mieropsz
en Neelke Cornelis Steijls dochter
88. Den 27. Martij 1588 was gedoopt het kint van Jan Marcus de Hont, en was
genaemt Janneke, daer getuijgen van waeren Jan Lenaerts Cornelisz, Lenaerdt
Cornelis Mieropsz ende Steven Jansz
89. Den 3. April 1588 was gedoopt het kint van Mattheus Arensz, genaemt Helke,
daer getuijghen van waeren mr. Jan Berbier, Clijnte Adrijaens dochter en
Tanneke Arens
90. Ten selven daeghe was ooc gedoopt het kint van Jacop Arensen, genaemt
Arent, dat hem baerde Pierinna Jacops, sijn getroude vrouwe, getuijghen Job
Heijndricksz
91. Den 24. April 1588 was ghedoopt het kint van Pieter Cornelis, genaemt Cornelis,
daer getuijgen van waeren Jan Jansz Wille, Pieter Joosz
92. Ten selven daghe was ooc gedoopt tkindt van Cornelis Dierijx, ghenaemt
Dierijck, daer getuijgen van waeren Cornelis Heijnnis, Joorijs Pijppe en Dijngene
Cornelis Mierops dochter
93. Den 1e meije 1588 was ghedoopt tkindt van Jacop, die hem baerde Gheerte
Arens, sijn ghetroude vrouwe, ende was genaemt Christiaen, ghetuijgen mr. Jan
Berbier en Crijnken Arens
94. Den 8. Meije 1588 was gedoopt het kint van Cornelis Lenaerdts sone, die hem
baerde Maeijken Berrens, sijn ghetroude vrouwe, en was genaemt Lenaert, de
ghetuijgen Jan Jansz, schoudt, Jacop Claesz, smedt en schipper Theus
95. Den 12. Meije 1588 was gedoopt het kint van Jan, genaemt geseijt Belthen,
dwelck hem baerde Elijsabet, sijn getroude vrouwe, ghetuijghen Wouter Gillisz,
Bauwen Jaspaertsz
96. Den 15. Meije 1588 was gedoopt het kint van Lenaert Cornelis, lantman, dat
hem baerde Lijsbeth Heinnisdr, sijn getroude vrouwe, en was genaemt
Heindrick, getuijgen Jan Commersz en Chielke Hein Jansens
97. Den 26. Junij was ghedoopt het kint van Aelixander, genaemt Marie, dwelck
hem baerde Neelken, sijn ghetroude vrauwe, ghetuijghen Adrijaen Chielisz,
Clijnne Poppe en Leente Heijmansdr
98. Den 3. Julius 1588 was gedoopt het kint van Baudewijn Jaspersz, en was
genaemt Lijnken, daer ghetuijghen van waeren Jan Goivaersz, Cornelis
Tuenensz, Steven Jansz ende Fransken Daniels
99. Den 10. Julius 1588 was ghedoopt het kint van Michiel Heindrijcksz, die hem
baerde Lincken, sijn getroude vrouwe, ende was genaemt Chielken, getuijgen
Cornelis Cornelisz, wagenmaeker, en Erren Heijndrijksdr
100. Den 24. Julij 88 was gedoopt het kint van Pieter Lenaers, die hem baerde
Tanneke, Aert Adrijaens dochter, sijn getroude vrouwe
101. Den 14. Augustij 1588 was gedoopt het kint van Wouter Dierijcsz, genaemt
Dierick gelick sijn vader, de getuijgen waeren Jan Tuers en Jacop Michielsz
102. Dit gelicks ten selven daghe het kint van Jan Commersz, ghenaemt Heindrick
103. Den 21 Augustij 1588 was gedoopt het kint van Cornelis Pietersz, genaemt
Luena, getuijgen Pieter Joosz, muelenaer, Clinte Jansdr en Dijnne Heindricksdr
104. Den 18. September 1588 was ghedoopt het kint van Arent Cornelisz, dat
hem baerde Dijnne, sijn ghetroude vrauw, ende was ghenaemt Sijnne
105. Den 25. September 1588 was ghedoopt het kint van Pieter Roilof, en was
genaemt Neelken, dwelck hem baerde Chrijnte Niclaesdr
106. Den 9. October 1588 was ghedoopt het kint van Cornelis Scheis, ghenaemt
Tanneke
107. Ten selven daeghe was ooc gedoopt het kint van Niclaes Cornelisz, en was
ooc ghenaemt Tanneke
108. Den 23. October 1588 was ghedoopt het kint van Dierijck Jansz, ende was
genaemt Maeijken, daer ghetuijghen van waeren Jan Jansz Wille en de
huijsvrouwe van Marinis Jansz
109. Ten selven daghe was ooc gedoopt tkint van Lenaert Jans soon, Stoefs
Mansz
110. Den 30 october 1588 was ghedoopt het kint van Pieter Cornelisz, dat hem
baerde Tanneke, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Cornelis, daer
gethuijgen van waeren Dijnneman Cornelisz en Lenaert Cornelisz Mierop
111. Den 6. Novembris 1588 was gedoopt het kint van Mattheus Cornelisz,
schipper, en was genaemt Janneken, daer ghetuijgen van waeren Adrijaen
Claesz van Sorghen en Clijncte Jans dochter
112. Den 9. Novembris was gedoopt het kint van Tomaes Wilimsz wt dlandt van
der Tolen, hier gevlucht, en was genaemt Joos
113. Den 27. Novembris 1588 was gedoopt het kint van Franchois de Munnick, en
was ghenaemt Cornelis, de ghetuijgen waeren Joos van der Weijden, Jan
Roenis, Elijsabeth Arens en Willemijnte Crickbaertx
114. Den 4. Disembris 1588 was gedoopt het kint van Jan Jansz van Eckeren, en
was genaemt Catalinne, getuijghen waeren Piers Hotten, Lambrecht Eenmutse
ende Dijnne Cornelis dochter
Jaar 1589
115. Den 22 januari 89 was gedoopt tkindt van Roeijghier, dwelck hem baerde
Doeinte, sijn getraude vrouwe, en was genaemt Maria, daer Dinne Heindricks
dochter getuijghe van was
116. Den 5 februarius 89 was gedoopt het kint van Teunen Cornelisz, en was
genaemt Elijsbeth, daer getuijgen van waeren Marinus Adriaensz en Bellens
117. Den 19 februarius 89 was gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz, en was
genaemt Cornelis, de ghetuijghen waeren Dierijck Jansz, Cornelis Niclaesz en
Lijnne Michiels dochter Bacesse
118. Ten selven daeghe was ooc gedoopt het kint van Niclaes Lucasz, ende was
genaemt Luenken, de ghetuijghen Lenaert Cornelis Mieropsz, Willem Cornelisz
en Jan Adrijaensz
April 89
119. Den 3. April was gedoopt het kint van Jacop Claesz, smedt, en was genaemt
Niclaes, dwelck hem baerde Pierke, sijn ghetroude vrouwe, en waren getuijgen
Pierten Joosz, muelennaer, Cornelis Cornelisz, wagenmaker ende Elijsabeth
Heindrickx dochter
120. Den 9. April 1589 was gedoopt het kint van Daniel Arensz, ende was
ghenaemt Maeijke, dwelck hem baerde Francke, sijn getroude vrouwe, de
getuijgen waeren Adrijan Herrens, Antuenis geseijt Heere en Martinte Cornelis
dochter
121. Den 23. April 1589 waeren ghedoopt beijde Lenaerts Cornelisz
(Duijvelander) kinderen, die hem baerde Maeijke Michielsdr, sijn getroude
vrauwe, het een kint heedt Cornelis en waeren peters Pieter Witten ende
Adrijaen den Dach, het ander heedt Gheertruijt en waeren meters
122. Item
123. Aliaen Artsz kint was ten selven daghe ooc gedoopt, en was genaemt
Cornelis
124. Den 7. Meij 89 was gedoopt het kint van mr. Jan Berbier, dwelck hem
baerde Pierke Arensdr, en was genaemt Crijnte, die getuijgen waeren mr.
Heindrick wt Somerdijck ende Dijnne Heindricx dochter
125. Den 4. Juni was was gedoopt het kint van Lenaert Piersz, dwelck hem baerde
Crijnte sijn getroude vrouwe, en was genaemt Pieter, daer getuijgen van
waeren Pieter Joosz, muelenaer, Willem Joosz, Steven Jansz, Barbel Coomans
126. Den 27. Augusti was gedoopt het kint van Wouter Gillisz, dat hem baerde
Huijberte Piers, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Huijberte, de
ghetuijghen waeren Jan Gorsens, Cornelis Jansens, Janneken Arensdr, Maeijke
Cornelisdr en Heinderken Issebrandts
127. Den 24. September 1589 was ghedoopt het kint van Jacop Jansens, dat hem
baerde Meijse Piers, sijn getroude vrouwe, en was ghenaemt Cornelis
128. Den 22. October 89 was ghedoopt het kint van Pauwels Piersens, en was
ghenaemt Bastiaen, ghetuijgen Jan Bastiaensz ende Neelke Cornelis dochter
129. Den 12. Novembris 1589 was ghedoopt het kint van Willem Gillisz, dwelck
hem baerde Clene, sijn ghetroude vrouwe, en was genaemt Abigael, daer de
ghehele gemeente ghetuijghe van was
130. Den 26. Novembris 1589 was ghedoopt het kint van Alexander Cornelisz, en
was ghenaemt Neelken, dwelck hem baerde Neelken, sijn ghetroude vrauwe,
de ghetuijgen waeren Willem Gillis en Hachte Jacops dochter
131. Ten selven daeghe was ooc ghedoopt het kint van Lenaert Cornelisz Mierop,
dat hem baerde Dijnne, sijn ghetraude vrauwe, en was genaemt Heindrick, daer
getuijgen van waeren de huijsvrouw van Cornelis Mierop en Neelken
Heindricxdr sijn snare
132. Den 10. Disember 1590 was gedoopt het kint van Heindrick Heindricksz,
ende was genaemt Martijnten, daer ghetuijghen van waeren Jan Govaersz,
Pieter Arensz en Arren neve
133. Den 24. Disembris 1589 was ghedoopt het kint van Jan Govaersz, en was
genaemt Gorijs, daer getuijgen van waeren Antuenis Cornelis Coman en Stoffel
Jansdr, ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Dierijck, en was ghenaemt
Jan
134. Den 25 disembris was ghedoopt het kint van Antuenis Lenaers, en was
genaemt Cornelis, ghetuijgen Lenaert Cornelis Duijvelander en Mattheus
Cornelisz, Janneken Rijcx ende Janneken Arennevens huijsvrouwe
135. Den 31. disember 1589 was gedoopt het kint van Jacob Lievensz, en was
genaemt Luenine, daer getuijgen van waeren Jacop Cornelisz en Hugo Lenaerts
Lantmansz
Jaar 1590
136. Den 17. Februari 1590 was gedoopt het kint van Andries Arensz, ende was
genaemt Errenten, daer ghetuijgen van waeren eenen Aert Jansz en Neelken
Jobs, Daem Govaers huijsvrouwe
137. Den 25 februari 1590 was gedoopt het kint van Cornelis Lenaersz, die hem
baerde Maijken Berrens, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Errenten,
getuijgen Jan Jansz Wille ende Maeijken Herriers
138. Den 10 martij anno 1590 was gedoopt het kint van Cornelis Jansens, dwelck
hem baerde Willemke, sijn getraude vrouwe, en was genaemt Johannis, daer
getuijgen van waeren Dierick Jansens, Bellem Piersens, Adrijaen Willems ende
Clijnne Gherraers
139. Den 8. April anno 1590 was gedoopt het kint van Jan Jansz van Eeckeren,
dwelc hem baerde Maeijke, sijn ghetraude vrouwe, en was genaemt Johannis,
de ghetuijgen waeren Govaert Pieters, Heindrick Willems ende Maeijke Pieters
dochter
140. Den 23. April anno 1590 was ghedoopt het kint van Adam de Buijsscher, en
was genaemt Magriet, de getuijgen waeren Jacop Gillis, Romboudts de Buijsers
swager, de huijsvrouwe van Jacop soen ende Crijne Chips en Lenaert Cornelis
Mierop
141. Ten selven daghe waeren ooc gedoopt beijde Antuenis Jacopsz Coomans
kinderen, aout sijnde deen omtrent 13 jaeren ende het ander omtrent 15
Jaeren, dese nae datse inden gelove en fondamenten der salichs onderwesen
zijn, zijn present de gemeente gods gedoopt, deen heedt Jacop en sijne peters
waeren Ardt Andrijesz ende Erren Bittebiers, het ander hiet Dijnne, daer
ghetuighen van waeren Lenaert Piersens, Maeijke Jansdr ende Lijncke Arens
dochter
142. Zie 141.
143. Den 6. Meije anno 1590 heeft den h. doop onfangen het kint van Wouter
Dierijcx, dwelck hem baerde Berrendeijne, sijn getroude vrouwe, en was
genaemt Wijtnijne, getuijgen waeren mr. Arent Gout, Stijne Ghijbrechts en
Maeijke Cornelis
144. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Sweer Crijnen, dat hem
baerde Heindrijck, sijn getroude vrouwe, daer getuijghen van waeren Hans
Mels, Maeijken Berren
145. Den 19. Augusti was ghedoopt tkindt van Jan Commersz, dat hem baerde
Errien Heinnen, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Gheerraert, ghetuijgen
Cornelis Lenaersz, Lenaert Cornelisz, Leenten Heindricxdr en Clijncken Jans
dochter
146. Den 19. Augustij anno 90 was ghedoopt het kint van van Jan Adrijaens,
schout, dwelck hij gewonnen heeft buijten huijwelijck bij Adrijaenten, sijn
maerte, het was genaemt Adrijaen, de ghetuijgen Willem Staes, Mattheeus
Cornelis, cuijper en Madelena Waghemakers
147. Den 26. Augusti 90 was gedoopt het kint van Dierick Jansens, dat hem
baerde Maeijken, sijn getroude vrouwe, en was genaemt Neelken, getuijgen Jan
Roergiersz en Maeijke Jan en Luente Jobs van de Plaete
148. Den 26. Augusti 1590 was ghedoopt het kint van Hubrecht Pierssens, dat
hem baerde Maeijken Adrijaens dochter, sijn getroude vrouw, en was
ghenaemt Loureijs, ghetuijgen Pier Boven, Heindrick van Kempen, Jan Govaers,
Elijsabeth, Jacops vrauwe en Martijnten Cornelisdr
149. Den 16. September 90 was ghedoopt het kint van Lambrecht Eenmutsz,
ende was ghenaemt Marinis
150. Ten selven daghe was ghedoopt het kint van Dijngeman Cornelisz de
Brabere, ende was ghenaemt Adrijaen
151. Den 23. September anno 1590 was ghedoopt het kint van Jan Mertensz, en
was genaemt Antoninne, daer Jan Jansz Lantman ghetuijghe van was
152. Den 30. Septembris 1590 was ghedoopt het kint van Marinis Piersensz, ende
was ghenaemt Willemine, daer ghetuijghen van waeren Cornelis Jan Wellesz,
Heindrick Geersens, Crijnte Lenaers en Neele Dooms
153. Ten selven daghe deede Adriaen mondelinck twee van sijne kinderen
doopen, het een was ghenaemt Ieman en het ander Pieterke
154. Zie 153.
155. ???
156. Den 7. October anno 1590 was gedoopt het kint van Marinis Cornelisz
geseijt Fijnebuck, ende was ghenaemt Neelken, getuijgen Jan Martensz, Antoen
Vrient, Clijnten Eewaers en Maeijke Piers
October 1590
157. Den 14. October anno 1590 was ghedoopt het kint van Cornelis Lenaers, dat
hem baerde Janneken Rijp, sijn getraude vrauwe, ende was ghenaemt Antuenis,
de getuijgen waeren schipper Theus ende Lenaert Straedt
158. Den 4. November 90 was gedoopt het kint van Willem Beerens, ende was
genaemt Appellonia, getuijgen Cornelis Tuenensz en Clincken Jans dochter
159. Den 25. November anno 1590 was ghedoopt het kint van Cornelis Cornelisz,
wagenmaeker, dwelck hem baerde Madaleena, sijn ghetraude vrauwe, en was
genaemt Janneken, Jan Jansens Welle en Clijnna Gheerraertsdr, muelenarinne
160. Den 23. Januari anno 1591 was gedoopt het kint van Pieter Otten, daer de
moeder, Adrijaenken, int kinderbedde van gestorven is
161. Den 3. Februari 91 was gedoopt het kint Jan Jacop Gillisz, dwelck hem
baerde Elijsbeth, zijn getraude vrauwe, en was genaemt Maeijke, getuijgen
Jacop Loen en Maeijke Rombauts en Jacop van Hetvelt
162. Den 10 februari 91 was ghedoopt het kint van Engelbert Stoeffelsz, dwelck
hem baerde Eelken, sijn getraude vrouwe, en was genaemt Johannis, daer
getuijgen van waeren Pieter Hotten, Jacop Geeraersz ende Janneke Crijns
163. Den 24. februari anno 91 was gedoopt het kint van Niclaes Cornelisz, en was
ghenaemt Cornelis, getuijgen Pieter Hotten ende Maeijken van Sorghen en
Crijnne Marinis, Piersens vrouwe
164. Den 12 april anno 1591 was ghedoopt het kint van Aert Andriesz, dat hem
baerde Maeijke Jans, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Maeijke, de
ghetuijghen waeren Jacob Claes, smedt, Leente Heijmans ende Tuente Jansdr
165. Den 21 april anno 1591 was gedoopt het kint van Jan van Ghelder, en was
ghenaemt Pieter, die ghetuijghen waeren Willem Joosz, Crijnte Pieters en
Adrijaenne Vleeschschauwers
166. Den 5 Meije anno 1591 was gedoopt het kint van meester Aerent Gaut, en
was genaemt Adrijaente, getuijgen mr. Tomaes, Krijne Kips
167. Ten selven daghe was ooc ghedoopt het kint van Stoffel Cornelis Braber, dat
hem baerde Adrijaenken Danielsdr, sijn getraude vrauwe
168. Den 12 Meije anno 91 waeren ghedoopt beijde Dierick Hermans kinderen
van eender draght
169. Zie 168.
170. Den 30 Junij was ghedoopt het kint van Cornelis Gillisz, en was ghenaemt
Adrijaenken, daer ghetuijghen van waeren Jan Jansz en Lambracht Eenmutse,
Janneken Jacops dochter en Dijnne Antuenis dochter
171. Den 7 Julij 91 was gedoopt het kint van Antuenis Jacops, geseijt Backere, en
was genaemt Jacop
172. Den 14 Julij anno 1591 was ghedoopt het kint van Adrijaen Luckx, en was
ghenaemt Durfke, de getuijghen waeren Heindrijck van Kempen en Aer
Adrijaensz, Tanneke Jans dochter en Janneke Luenis dochter
173. Ten selven daghe is ooc gedoopt het kint van Jacop Schoodttere, ende was
ghenaemt Leijnte
174. Jaer 1591 den 4 Augustij was gedoopt het kint van Jacop Willemsz, en was
genaemt Tanneken, de ghetuijgen waeren Cornelis Jansz en Joos Tuenens,
Clijnne Gheerraersdr en Maeijken Heindricks
175. Den 11 Augustij anno 91 was gedoopt het kint van Niclaes Lucasz, die hem
baerde Janneken, sijn ghetraude vrauwe, en was genaemt Tanneken,
ghetuijghen Marinus Piersens, Maeijke Willems en Lijsbeth, sijn soergherinne
176. Den 8. September anno 91 was gedoopt het kint van Jacop Cornelis, dwelck
hem baerde Jopke Niclaesdr, zijn getraude vrauwe, en was genaemt Cornelis,
getuijgen Anna Pieters en Maeijken Spaens
177. Den 15, september anno 1591 was gedoopt het kint van Lenaert Jansz,
stoofman en was genaemt Willem, de getuijgen Adrijaen Arensz, IJeman
Jansens ende Clinken IJemans
178. Den 29. September 91 was gedoopt het kint van Jacop Ariensen, en was
genaemt Gheerten, getuijgen Aries Jansz Visch, Anna Willems en Pierken mr.
Jans
179. Ten selven daghe was ooc ghedoopt het kint van Cornelis Cornelisz, en was
ghenaemt Errente, getuijgen Adrijaen Jacopsz, Lenaert Arensz, Errente, de
huijsvrouwe van noom Jan en Grietten Jans, de huijsv. van Adrijaen Bauwens
180. Den 9. Oktober anno 1591 was gedoopt het kint van Adrijaen Jacopsz, die
hem baerde Grietten Corendijckers, zijn getraude vrauwe, en was genaemt
Joannis, de getuijgen Pieter Antuenisz
181. Den 27 oktober anno 1591 waren gedoopt beijde Marinis Pijcks kinderen
van eender dracht, het een hiet Janna ende het ander Maria
182. Zie 181.
183. Den 20. november 91 was gedoopt het kint van Cornelis Pietersz, dat hem
baerde Matte Buijters, zijn ghetraude vrauwe, getuijgen Lenaert Hugensz, Job
Heindricksz ende de huijsvrauwe van Cornelis Bauwens
184. Ten selven daghe waeren ooc gedoopt beijde de kinderen van Marinis
Lievens, die hij ghewonne hadde bij Lijnten Pieters, zijn getraude vrauwe, het
een heedt Pieter, en het ander Truijken, getuijgen Jan Govaers, Jan de Naeijere
en Jeroon Martens, Elena Cornelisdr en Clijnne Heers
185. Zie 184.
186. Den 24. November anno 1591 was ghedoopt tkint van Jeroon Mertensz, dat
hem baerde Sijcken Isebrants, zijn getraude vrauwe, ende was genaemt
Elijsabeth, getuijgen Wouter Gillisz, Stijne Jan de Naeijers ende Pieter mr. Jans
187. Den 30 November anno 91 was ghedoopt eenen basstaert, daer moeder van
was Hanna Jans, die Lenaerts Cornelis Duvelanders hofstee bewaerde, alwaer zij
bij den knape aldaer het selve kint ghewonnen hadde
188. Den 22 Disember was gedoopt het kint van Gheerraert Niclaesz, en was
genaemt Maria, ghetuijgen Jacop Cornelisz, Dierick Jansz, Clijnne Geerraers en
Neelken Cornelis Ghijsbrechts
Jaer 1592
189. Den 26. Januari anno 92 waeren gedoopt beijde de kinderen van Gillis van
den Gastele, het eene was ghenaemt Maeijcken ende het ander Lippinne, die
getuijgen waren Arent Adrijans, Lenaert Cornelis Mierop, Maeijcken Rombaudts
en Bette Jacops
190. Zie 189.
191. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Jacop Coprnelisz, dwelck
hem baerde Neelken, zijn getraude vrauwe, en was genaemt Sijcken, getuijgen
Adrijaen Gillisz en Janna Niclaes dochter
192. Den 9. Februari anno 1592 was gedoopt het kint van Heindrick van
Kemppen, genaemt Maria, getuijghen noom Pier en Tuenten Bauwens
193. Den 19. Februari anno 1592 was gedoopt het kint van Pieter Cornelis,
dwelck hem baerde Hanna, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Jasper,
getuijgen waeren Lenaert Matthijs, Aert Geertsen en Antuenis Jansens, en
Maeijken Cornelis
194. Den 1en marte anno 92 was gedoopt het kint van Geerten Adrijaens, Pierte,
mr. Jan suster, en was genaemt Jacopinne
195. Den 15 Marte anno 1592 was gedoopt het kint van Willem Gillis, dat hem
baerde Leente, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Abijgael
196. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Lenaert Ariaens, en was
genaemt Elcke
197. Den 30 Maerte was gedoopt het kint van Pauwels Piersens, de getuijgen
waeren Willem Cornelis de Braber, Erren neve
198. Den 8. April anno 1592 was gedoopt het kint van Dierick Jansens, getuijgen
Willem Staes, Cleijnne Heers, ende het kint hiet Leente
199. Den 20 April anno 1592 was gedoopt het kint van Pieter Cornelis Brabere, en
was ghenaemt Neelken
200. Den 26 April anno 1592 was gedoopt het kint van Jacop Gillis, dwelck hem
baerde Lijsbeth, sijn getraude vrauwe, ende was genaemt Joannis
201. Den 3. Meije anno 1592 was gedoopt het kint van Antuenis Jansens,
woonende op Corendicken
202. Den 10. Meije anno 1592 was gedoopt het kint van Stoffel de Wevere, en
was genaemt Cornelis
203. Den 18 Meije anno 1592 was gedoopt het kint van Engelbert Stoffelsz, ende
was genaemt Stoffel
204. Den 24 Meije anno 1592 was gedoopt het kint van Lenaert Cornelisz Mierop,
ende was genaemt Chielke, daer getuijghen van waeren Jan Willems ende
Clincke Jansdr
205. Den 31 Meije anno 1592 was gedoopt het kint van Cornelis Jansens,
genaemt Willemken, dat hem Willemken, sijn getraude vrauwe baerde
206. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Aert Andries, en was
genaemt Andries, dwelck hem baerde Maeijken Jansdr, sijn getraude vrauwe
207. Den 17 Juni anno 1592 was gedoopt het kint van Jan de Backere onder den
wijngaert, dwelck hem baerde Adrijaenten, zijn ghetraude vrauwe, en was
genaemt Gillis
208. Den 14 Juni anno 1592 was gedoopt het kint van Palmken Janssens, dwelck
hem baerde Maeijken, sijn ghetraude vrauwe, en was genaemt Chariaen
209. Den 21 Junnius anno 1592 was gedoopt het kint van Jacop Lievens, en was
genaemt Maeijken, dwelck hem baerde Elijsbeth Jonghejans, zijn getraude
vrauwe
210. Den 24 Junnius anno 1592 was gedoopt het kint van Marinus Antuenis, dat
hem baerde Janneke Crijns dochter, sijn getraude vrauwe, ende was genaemt
Antuenis, getuijgen Willem Joos ende Jobken Dijnnemans
211. Den 9 Augusti anno 1592 waeren gedoopt beijde Cornelis Brabers kinderen,
beijde van eender dracht
212. Den 13 September anno 1592 was gedoopt het kint van Jan Adrijaensz, dat
hem baerde Janneke Marselis, sijn getraude vrauwe, ende was genaemt
Errenten, getuijghen Jan Martens, Joos Tuenens, Hechte Theus, Neelken
Lenaers dochter en Pieter mr. Jans
213. Den 27 September was gedoopt het kint van Sander Cornelis, dat hem
baerde Neelken, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Heijlken, de getuijgen
waeren Pieter Cornelis ende Stoffelinne Jansdr
214. Den 18 October 1592 was gedoopt het kint van Antuenis Cornelis, dat hem
baerde Neelken Merccusdr, en was genaemt Huicke
215. Den 29 October anno 1592 was gedoopt het kint van Doen Commers, dat
hem baerde Maeijken Laureijsdr, en was genaemt Geerraert, getuijgen Commer
Jans, Erren Heijnis ende Luene Piers
216. Den 8 Novembris 1592 was gedoopt het kint van Jeroon Mertens dat hem
baerde Sijcken, sijn getraude vrauwe
217. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Cooman Geerraert, dat hem
baerde Jacaminne, zijn getraude vrauwe
218. Den 20 Disember anno 1592 was gedoopt het kint van Jacop Arensen, dat
hem baerde Pierinne Jacops, zijn getraude vrauwe, en was genaemt Jacop
219. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Adam de Ruijsschere
220. Den 27 Disember anno 1592 was gedoopt het kint van Jan Frinken, en was
genaemt Errenten, getuijgen Lenaert Cornelis Duvelander en Pier Piersens
221. Den 10 Januari 1593 was gedoopt het kint van Hillebrand Davijdsz, en was
genaemt Davijd, getuijgen Antuenis Cornelisz en Crijnne Jansdr
222. Den 17 Januari anno 1593 was gedoopt het kint van Niclaes inden mestoven,
en was genaemt Stoffel, peter Claeijs Domaes
223. Den 24 Januari anno 1593 was gedoopt het kint van Adriaen Lucasz, ende
was genaemt Lucas, daer Eeren Adrijaensdr, geseijt Bitebiers vrauwe, meter van
was
224. Den 14 februari anno 1593 was gedoopt het kint van Jan Willems, dat hem
baerde Neelke Heinnis, getuijgen Hillebrant Danisz en Clijnten Jansdr
225. Den 11 april anno 1593 was gedoopt het kint van Pieter Mertens, ende den
14. April waeren gedoopt beijde Maeijken Herriers kinderen
226. Zie 225.
227. Zie 225.
228. Ten selven dag was ook gedoopt tkint van Adrijaen, de muelennaer
229. Den 18 april anno 1593 was gedoopt Arren Antuenisz, daer getuijgen van
waeren Aren Mondelinck
230. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Aren neven, en was
genaemt Maeijken, getuijgen Willem van Kemppen ende Adriaenten Daniels
231. Den 25 april anno 1593 was het kint van Willem Beerrens ghedoopt, en was
genaemt Antuenis, getuijgen Wauter Gillis, Cornelis de Smedt ende Cornelis
Arensz, Clijnne Roonbaert, Dijnne Heinnis en Lijnne Duijveleirs
232. Den 2en Meije was gedoopt het kint van Michiel Claesz, en was genaemt
Magrieten, getuijgen Pieter Hotten ende Willems de Brabers vrauwe
233. Den 30 Meij anno 1593 was gedoopt het kint van Antuenis, geseijt bailliu, en
was genaemt Magrieten, getuijgen Lenaert Mierop ende Marinis Antuenis,
Clijnken Jansdr en Errente Kodden
234. Den 20 Junnius anno 1593 was gedoopt het kint van Christooffel Leunnisz,
en was genaemt Leunnis
235. Den 4 Julius anno 1593 was gedoopt het kint van Antuenis Janssens, en was
genaemt Niclaes, getuijgen mr. Tomaes ende Dierick Jansz
236. Den 25 Julius anno 1593 was gedoopt het kint van Jan Commersz, en was
genaemt Sijmmete, daer getuijgen van waeren Jacop Claessen, smet
237. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Marijnus Antuenisz, en was
genaemt Crijn, getuijgen Antuenis Lenaertsz en Crijnten Pieters
238. Den 13 Augusti anno 1593 was gedoopt het kint van Willem Gillis, dwelck
hem baerde Leenten, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Heijman
239. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Jan van Gelders dochter, en
ongetraut kint, en was genaemt Johannis
240. Den 22 Augusti anno 1593 was gedoopt het kint van Jacop Gillisz, dat hem
baerde Lijsbeth, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Adrijaen
241. Den 12 september anno 1593 was gedoopt het kint van Lenaert Cornelis
Mierop, dat hem baerde Dijnne Heindrickxdr, sijn getraude vrauwe, en was
genaemt ???
242. Den 19 september 1593 was gedoopt het kint van Jan Adrijaensz, en was
genaemt Adrijaen, daer getuijgen van waeren Lenaert Piersens ende Jan Meles
met Erren Thiens
243. Den 10 october 1593 was gedoopt het kint van Andries Arrens, en was
genaemt Niclaes, daer getuijge van was Anne Jansdr wt den Boomgaert
244. Den 27 october anno 1593 was gedoopt het kint van Dierick Jansz, dat hem
baerde Maeijken Willemsdr, en was Janneke genaemt, daer getuijge van was
Clijncten Jansdr en Clijnne Geerraersdr
245. Den 31 october anno 1593 was gedoopt het kint van Cornelis Bauwensz, dat
hem baerde Anneke, sijn getraude vrauwe, ende was ghenaemt Wijtue
226. Den 14 november anno 1593 waeren gedoopt beijde de kinderen van Lenaert
Adrijaensz, die hem Ida, sijn getraude vrauwe, teenderdracht baerde, het een was
genoemt Joannis, het ander Isijken. getuijgen schipper Theus, mr. Tomaes en Marinnis
Piersensz, Maeijken Heindrickx en Grietken mr. Arens
228. Den 21 November was gedoopt het kint van Adam de Ruijsschere, en was genaempt
Iedion, getuijgen Jan Bauwens, Jan Boogaert en Adriaen Vleeschhauwers
229. Den 12 disember anno 1593 was gedoopt het kint van Arrent Heindricx, dat hem
baerde Ariane Marselis, en was genaemt Heindrick, getuijgen Cornelis Lenaersz, Cornelis
Jansz ende Clincken Jansdr , Den 19 disember anno 1593 was gedoopt het kint van ???
Jaer 1594
230. Den 2 Januarie anno 1594 was gedoopt het kint van Lenaert Jansens, en was genaemt
Joannis, getuijgen Adriaen Gillisz, Marinis Piersens, Ariaenten Daniels en Neelken Dooms
231. Den 9 Januari anno 1594 was gedoopt het kint van Cornelis Ariaens Kipsz, en was
genaemt Joannis
232. Den 23 Januari was gedoopt het kint van Rombaut de Buijsere, en was genaemt Sara,
daer getuijge van was Cornelis Jansen, muelennaer
233. Den 30 Januari was gedoopt het kint van Hillebrant Danijsz, en was genaemt Elena
234. Den 13 februari was gedoopt het kint van Cornelis Jansz, daer moeder van was
Maeijken Erriens, en was genaemt Wijtue
235. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Jan de Vlaminck
236. Noch ten selven dage gedoopt het kint van Jan Jan Cornelisz Brabere
237. Den 30 februari was gedoopt tkint van Jan van Gelder, en was genaemt Antuenis,
getuijgen Jan Janssens Wille, Jacop Rombautsz en Lijsbeth Jansdr
238. Jaer 1594 den 20 marte waeren gedoopt alle drij Jacops Michiels kinderen, daer
getuijgen van waeren Aert Andri, Jacop Claessen, smet, Wouter Bijttebier ende Neelke
Spaens
239. zie 238.
240. zie 238.
241. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Pauwels Piersens, daer getuijgen van
waeren Pierten Hotte, Jacop Cornelisz
242. Den 27 marte anno 1594 sijn gedoopt beijde kinderen toe behoorende Jacop
Michielsz (doorgestreept) Cornelis Lenaertsz, daer moeder van was Lijsbeth Heinnis, daer
getuijgen van waeren Lenaert Cornelis Mierop, Daem Govaertsz ende Jacop de Schottere,
Pierke Smedts en Ariane Marselis
243. Den 10 dach april anno 1594 was gedoopt het kint van Wouter de Wever
244. Den 11 april 1594 was gedoopt het kint van Adrijaen Jacopsz, geseijt De Schoonen
245. Den 18 april anno 1594 waeren gedoopt beijde de kinderen van Maeijken van Sorgen,
en waeren genaemt het een Niclaes, datse hadde bij Adrijaen Claesz, haeren eersten man,
het ander heedt Melis, van haeren tweeden man Jan Melis, getuijgen Jacop Claes, smedt,
Jan Jansz Caesman
246. zie 245.
247. Den 25 april anno 1594 was gedoopt het kint van Arren Tielman, dat hem baerde
Maeijken Gabreijls, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Elisabeth, getuijgen Adrijaen
Mondelinck en Leenten Heijmansdr
248. Den 15 meije anno 1594 was gedoopt het kint van schipper Theus Theus, en was
genaemt Errente Theus
249. Den 22 meij anno 1594 was gedoopt het kint van Pieter Cornelis Braber, en was
ghenaemt Cornelis, getuijgen Marijnis Piersz, Willem van Kempen, Adrijaenten Daniels
ende Neelken Jansdr
250. Den 5 Juni anno 1594 was gedoopt het kint van Gabriel Jansz van Liloo, ende was
genaemt Christoffel
251. Den 12 Juni anno 1594 was gedoopt de dochter van Hindrick Jansens, genaemt Lijnte,
daer getuijgen van waeren Art Andries, Clijnne Heers ende huijsvrauwe van Jacops
Willemsz
252. Den 26 Juni anno 1594 was gedoopt het kint van Niclaes Lucas, en was genaemt
Cornelis
253. Den thienden Julius anno 1594 was gedoopt het kint van Sweer Crijn, en was genaemt
Marija, getuijgen mr. Tomaes en Trijnne Jans schoudts dochter
254. Den 21 Augusti was gedoopt het kint van Gillis den soldaet, en was genaemt Pieter,
getuijgen Jan Jansz, temmerman, Aren Jansz, Dijnne Jacopsdr ende Clijnken Eeuwaerts
dochter
255. Den 28 Augusti anno 1594 was gedoopt het kint van Doen Commersz, ende was
genaemt Maeijken, getuijgen Jacop Cornelisz, Pieterke mr. Jans ende Martijnten Cornelisdr
256. Den 4 september 1594 was gedoopt het kint van Willem Gillis, dat hem baerde
Leenten, sijn getraude vrauwe, getuijgen Stijnna Geerten, Lijsbeth Diericx ende Susanna
Arrens Temmermans
257. Ten selven dage waeren ooc gedoopt beijde de kinderen van Dierijck Herremans, het
een genaemt Metie en het ander Elena, getuijgen Dierick Janssens, Marinis Antuenisz Nele
Dooms en Hachte Piers
258. Den 11 septembris 1594 was gedoopt het kint van IJeman Tuenens, ende was
genaemt Pieter
259. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Maeijken Heindrickx, daer vader van
was Ariaen Gillis, ende het kint was genaemt Errenten
260. Den 25 september anno 1594 is het kint van Sander Cornelisz gedoopt, ende was
genaemt Cornelis
261. Ten selven dag was gedoopt het kint van Jacop Cornelis, daer moeder van was
Neelken Cornelisdr, en was genaemt Cornelis, Neelken Doems en Marinis Piersens waeren
getuijgen
262. Den 2 october anno 1594 was gedoopt het kint van Pieter Cornelis, dat hem baerde
Anna, sijn getraude vr., en genaemt Jasper, getuijgen Arnout, temmerman, Stoffel Lievens
en Erren Doensdr
263. Den ixen october anno 1594 was gedoopt het kint van Willem Berrens, en was
ghenaemt Berrendijnne, ghetuijgen Pieter Hotten ende Maeijke Commersdr
264. Ten selven daghe was ooc ghedoopt het kint van Antuenis Cornelisz, ende was
genaemt Sijcke, ghetuijgen Adrijaen Geertsen en Maeijke Mijchielsdr
265. Den 23 october 94 was gedoopt het kijnt van Cornelis Heratders, ende was genaemt
Sanderijnne
266. Op de kersdach 1594 was gedoopt het kint van Gillis Lievens, en was genaemt Pieter,
getuijgen Joos van Weijde ende Adrijaen Crijns
267. Den 15 Januari anno 1595 was gedoopt het kint van Adrijaen Domaesz, geseijt De
Licht, en was genaemt Tomaes, getuijgen Martijn Jansz, Marinis Piersens en Jacop Jansz,
Maeijken Herbertsdr en Stoffel Jans
277. Den 23 Januari anno 1595 was gedoopt het kint van Jacop Willemsz, en was genaemt
Neelken, getuijghen Neel Jan Dierijckx ende Neelken Lenaerts
278. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Pieter Engels, en was genaemt Joannis,
getuijgen Jacop Jansz
279. Den 5 februari anno 1595 was gedoopt het kint van Stoffel Cornelis Braber, ende was
genaemt Anneken, getuijgen Cornelis Cornelis, wevere, Marinis Piersen en Nele Dooms
280. Den 26 februari anno 1595 was gedoopt het kint van Jacop de Schodtere, ende
genaemt Poppe, de getuijgen Adrijaen Dorsman, Jida, schipper Lenaerts vrauwe
281. Ten selven dag ooc gedoopt het kint van Antoon Vrient, en was genaemt Johannis,
getuijgen Dierick Jansz, Jan Adrijaensz, Merten Jansz, Erren Ariaens Bittebiers
282. Den selven dage ooc gedoopt tkint van Lenaert Jansz, en was genaemt Maeijken,
getuijgen Arren Jansz, Crijn Roonbaerts en Jobke Dijnnemans
283. Den 25 marte anno 1595 was gedoopt het kint van Lenaert Goosensz, genaemt
Goosen, getuijgen Jacop Gillis, Erren Marinisz, Cornelis Jacops soon, Lijnke Tomsmes en
meer andere
284. Den 26 Marte anno 1595 was gedoopt tkint van Jan Arens, en was genoomt Geeraert,
getuijgen schipper Theus, Marinis Piersens en Maeijken van Sorgen
285. Den 9 April was gedoopt het kint van Heindrick, genaemt Lenaert, getuijgen Jan
Melisz, Willem van Kempen, Adrijaenken Daniels ende Neele Dooms
286. Den 16 April was gedoopt het kint van Lenaert Hubrechtsz, genaemt Huberken
287. Den 7 Meije anno 1595 was gedoopt het kint van Lieunnis Cornelis, meulenaer, en
was genaemt Arijaenten, getuijgen sijn broeder Willem Beerens ende Clijnne Gheerraers
288. Ten selven dag ooc gedoopt het kint van Aert Andries, en was genaemt Errente,
getuijgen Jan Willems en Elisabeth Jops
289. Den 25 Juni was gedoopt het kint van Jacop Lievens
290. Den 2 Julius was gedoopt het kint van Cornelis Lenaers, dat hem baerde Elisabeth
Heinnis, en was genaemt Jan
291. Den 15 Julius anno 1595 was gedoopt het kint van Stoffel Lievensz, dat hem baerde
Neelken, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Lijsbeth, daer meter van was Neelken
Segers
292. Den 24 Julius anno 1595 was gedoopt tkint van Jan Vrancken, dwelck hem baerde
Magrieke, sijn ghetraude vrauwe, ende was genaemt Anna, getuijgen Neele Doms
293. Den 10 september was gedoopt het kint van Pieter Mertens, en was genaemt Anna
294. Den 1en october anno 1595 was gedoopt het kint van Antuenis, geseijt bailliu, daer
Pieter Cornelis peter van was
296. Den 15 october anno 1595 was gedoopt kint van Marten Teunnes
297. Ten selven dage was ooc gedoopt tkindt van Adam de Ruisschere, en was genaemt
Abel, getuijgen Ariaen Jacopsz Dortsman
298. Den 22 october 95 was gedoopt tkintd van Hillebrants
299. Den 5 november anno 1595 was gedoopt het kint van Adrijaen Martens, dwelck hem
baerde Neelken, sijn getraude vrauwe, en was ghenaemt Maeijken
300. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Lambrecht Eenmuetsse, daer van sijn
vrauwe verlost sijnde ter stonts ghestorven is
301. Den 12 november anno 1595 was gedoopt het kint van Lenaert Cornelisz Mierop, en
was genaemt Hotto, getuijgen Cornelis Mierop en Jacop Willems
302. Den 19 november 95 was gedoopt het kint van Dierick Jansz, en was genaemt
Johannis, daer getuijge van was Pieter Cornelisz, schipper van Sommelsdijck
303. Ten selven daghe was ooc gedoopt het kint van Jan Lenaersz, en was genaemt
Marselis
304. Den 26 november anno 1595 was gedoopt het kint van Jan Jansz, en was genaemt
Joannis, getuijgen Jacop Gillis, Maeijken Rombauts ende Maeijken Lenaert Jansz wijf
305. Den 3 disember anno 1595 was gedoopt het kint van Pieter Cornelisz, en was
genaemt Barbel, getuijgen Willem Staesz, Clijncke Jans en Leenten Heijmans
306. Den 10 dicember anno 1595 was gedoopt het kint van Jacop Arensz, dwelck hem
baerde Pierinne, sijn getraude vrouwe
307. Den 17 disember anno 1595 was gedoopt het kint van Marinis Antuenis, dwelck hem
baerde Joanna Crijns, sijn getraude vrauwe, ende was genaemt Joanna, getuijgen Pieter
Cornelisz, Dijnne Hein Jansz en Heilken Lijne Michiels dochter
308. Den lesten disember anno 1595 was gedoopt het kint van Mattheus Cornelis,
schippere, en was genaemt Johannis, ghetuijghen Aert Ariaens Kuevel en Clijnne
Gheerraers
309. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Jacop Gillisz, en was genaemt Willem
310. Den 21 Januari was gedoopt Dijnne Jans bastaert, genaemt Bertel, die sij hadde bij
eenen Geeraert Bertels, getuijgen Jacop Gillis, Maeijken Rombauts ende Lijsbeth Jan
Temmermans wijf
311. Den 4 februari was gedoopt het kint van Jacop Cornelis, veerman, getuijgen Hans
Crijnsz en Janneke Jan den Brabers vrauwe
312. Den 18 februari 96 was gedoopt het kint van Doen Commersz, en was genaemt
Laureijs, getuijgen Dierick Jansz, Sander Cornelis ende Pierinne Janssen
313. Den 10 marte was ghedoopt het kint van Jan Commersz, en was genaemt Samwel
314. Ten selven dag was ooc gedoopt Jan Bauwens kint, en wiert genaemt Baudewijn,
getuijgen Jacop Gillisz ende Maeijken Rombauts
315. Noch ten selven dage gedoopt het kint van Engel Marinisz, en was genoemt Charinne
316. Den 24 marte 1596 was gedoopt den bastaert van Engel Matthijsz, genaemt Janneke,
die hem baerde Maeijke
317. Den 21 april anno 1596 was gedoopt het kint van Jacop Cornelis, dat hem baerde
Sijncken, sijn getraude vrauwe, en was genaemt Lijncke, getuijgen Davit Arens,
timmerman, en Lijsbeth Dierrickxdr
318. Ten selven dag was ooc gedoopt het kint van Rombaut de Buijser, dwelck hem baerde
Maeijke, sijn getraude vrouwe, en was genoemt Abigael
319. Den 12 Meije anno 1596 was gedoopt het kint van Cornelis Arijaens Kips soon, en was
genaemt Marijnis, getuijgen Jan, Pieter Hotten Knape en Crijnne Kips
320. Den 6 Junius was gedoopt het kint van Claes de Backer, en was ghenaemt Maeijken
121. Den 23 Juni 96 was gedoopt het kint van Jan Cornelis Stoofmansz sone
122. Den 14 Julius was gedoopt het kint van Jan Theusz, en was genaemt Mattheus,
getuijgen Cornelis, geseijt Slockerke, Lieven, de muelenaer, Echte Pieters en Jammijnte
Pieters
123. Den 28 Julius 96 was gedoopt het kint van Flores Lucas, en was genaemt Lucas
124. Ten selven dage ooc gedoopt het kint van Jan Michiels, en was genaemt Cornelis,
getuijgen Jan Willems, Lenaert Jansz en Jelijne Arensdr
125. Ten selven dage was ooc gedoopt het kint van Laureijs, op Joos Tijssens stee, en was
genaemt Cornelis
126. Den 4 augusti 96 was gedoopt het kint van Lenaert Goossens, en was genoemt
Neelken, getuijgen Jan Goossens, sijn broeder, Tuenten Jansdr en Tuenten Woutersdr
127. Den 25 augusti was gedoopt het kint van Jan Luenis wt Hulster Ambacht
128. Den 15 september 96 was gedoopt het kint van Aren Thielman, Abijgael genaemt,
daer Susanna Arensdr getuijge van was
129. Den 22 september was gedoopt het kint van Wauter Gillisz, dwelck hem baerde
Jacaminte Roelants dochter, sijn getraude vrouwe, en was genaemt Maria
130. Den 29 september was gedoopt tkint van Abram Bastiaensz, en was genaemt Jacob
Jaer 1584
1. Den 24 februari sijn ondertroudt Heindrick Beerennaers met Hechte Lenaers, beijde
van de Nieuwe Tonghe, ghetuijghen Job Heindericx en Hechte Piers ??? bevestigt
2. Den 27 februari heeft hem Cornelis Jansens Haeck met Anna Mertens ten
huijwelicke gegeven, en nae datse haer behoorlicke kerckgeboden ghehadt
hebben, sijnse voor de ghemeente ghetrout ??? bevestigt
3. Den 10 Marti sijn ondertroudt Ghijsbracht Jansens van Tseerenlant met Elijsbeth
Gheerraers van de Nieuwe Tonge, ghetuijghen Wouter Jacobs, Job Bastiaens,
Commer Jacobs en Anna Frans ??? bevestigt
4. Den 21 April sijn ondertrout Job Bastiaens van Ceerelant met Maeijke Cornelis van
de Nieuwe Tonghe, ghetuijghen Jorijs Jansens, smedt, Heindrick Berrennaers en
Neelke Cornelis, moeije van de bruijdt ??? ghetrout
5. Nae dat Jacob Iemans met Heuijgelke Tuenens haere behoorlicke kerckgheboden
ghehadt hebben, sijnse den 20 meije voor de ghemeente ghetrout ??? bevestigt
6. Den 24 Juni vier en tachtentich sijn ondertroudt Pieter Arensz met Pierke Cornelis,
ghetuijghen Elijsbeth, sijn suster, Neelken Dooms, haer suster, en Leenken
Heijmans ??? ghetroudt
7. Den 22 Juli sijn ondertraut Bertelmeus Claessens van Ougastel, jonck gheselle, met
Maeijken Dooms, jonghe dochter van Rosendale, ghetuijghen Marijnis Stoffels en
Willem Cornelis, haer broeder ??? ghetrout
8. Den 22 Augusti sijn ondertrout Michiel Heinderix, wedewer van Dijnnen Jansens,
met Lijncke Cornelis, wedewe van Jan van Heetvelt, ghetuijghen Jacop Hiemans,
David Louwerens en Gheerte Piers ??? getrout
9. Naer dat Jacop IJemans, wedewer van de Nieuwe Tonghe, met Neelke Marinis,
wedewe van Middelernas, haere behoorlicke kerckgheboden ghehadt hebben,
sijnse den 31 octobris voor de ghemeente ghetroudt ??? ghetrout
Het Jaer 1585
10. Naer dat Gheerraert Cornelis van Brakel met Jacominne Antuenis van Ghent haer
behoorlicke kerckgheboden ghehadt hebben, sijnse met admijs des kerckenraets
den 10 februari voor de ghemeente ghetroudt ??? ghetrout
11. Nae dat Cornelis Martens, wedewer van Tanneken Andries, met Maeijke Bastiaens,
wedewe (zo Boudewijn, haer broeder, betuijde) haer derde kercgheboden ghehadt
hebben, sijnse den 10 martij voor de ghemeente ghetroudt ??? ghetrout
12. Naer dat Lambracht Eenmuetse van Beec met Neelken Cornelis van Haeltere haer
derde kerckgheboden gheadt hebben, sijnse den een en twijnthegsten april voor de
ghemeente ghetroudt ??? ghetrout
13. Naer dat Hubrecht Piersens van Plaete met Maeijken Adrijaens dochter van
Cruijslant haer derde kerckgheboden ghehadt hebben, sijnse den 5 meije voor de
ghemeente ghetroudt ??? ghetrout
14. Naer dat Lenaert Janssens van de Nieuwe Tonghe met Maeijken Janssens van de
Stadt, wedewe van Niclaes Jacops, hen derde kercgeboden ghehadt hebben, sijnse
den 9 juni voor de ghemeente ghetroudt ??? ghetrout
15. Den 16 juni sijn ondertraudt Dierijc Krijns van Doude Tonghe, wedewer van Heilke
Jacops, met Mechelinne Arens, wedewe van Cornelis Willems van de Plaete - in
Doude Tonghe ghetrout
16. Naer dat Maerijnis Stoffels, wedewer van Maeijken Heijmans, met Maeijken
Cornelis sijn derde kerckgeboden heeft gehat, sijnse den 7 juli voor de ghemeente
ghetroudt ??? ghetrout
17. Naer dat Willem Beerrens van Vijanen met Maeijken Antuenis dochter van Doude
Tonghe haer derde kerckgeboden ghehadt hebben, sijnse den 4 augusti voor de
ghemeente ghetrout ??? dese in Doude Tonghe ondertrout
18. Den 18 augusti sijn ondertrout Pieter Rollofs zone van Bommel met Crijnte Niclaes
Antens dochter van Nieuwe Tonghe, ghetuijghen van des brudegoems sijde
Hubrecht Pierssens, van des brudts weghe Niclaes, haer vader, en Tuenten, haer
moeder ??? den 1 septembris bevesticht
19. Den 18 augusti sijn ondertroudt Jan Janssens van Gheldere, wedewer, met
Heinderke Antuenis dochter van bij Shertoogenboossche, ghetuijgen Huibrecht
Biersens, Jan Willems en sijn huijsvrouwe ??? den 1e septembris bevesticht
20. Den 14 septembris hebben hen totten huwelicke begheven Cornelis Lenaertsz van
de Nieuwe Tonghe met Maeijke Beerrens van Vianen, in presentie van Willem
Berrens, haer broeder, ende Errente Lenaers, sijn moeder - bevesticht
21. Naer dat Sweer Krijns zone van de Nieuwe Tonghe met Clene Bastiaens dochter ooc
van de Nieuwe Tonghe haere behoorlicke kerckgeboden ghehadt hebben, sijn den
13 octobris 1585 in de ghemeente ghetroudt ??? ghetrout
Den 18 october 1585 hebben hen totten huiwelicke begheven Pieter Arens Strat van
Doude Tonghe, wedewer van Lena Coeus, met Neelke IJemans, wedewe van Job
Cornelis, en is vuijt dlandt van Schouwe, in presentie van Hubrecht Lenaers en
Hubrecht Janssens ??? eer dese haere gheboden ghehadt hebben, is de bruijdt met een
ander man gaen loopen
22.Melsen Jansens en Elijsabeth Willems hebben hen in Doude Tonghe totten
huwelicke begheven, en de wille den dienaer (ten tijt als sij trouwen souden)
absent was, hebbense sekere schrijven van predicant ghebrocht ten hende sij
mochten ghetrout worden, dwelck den xvij november, jaer vijf en tachtentich voor
de ghemeente gheschiet is ??? ghetrout
23. Alzo Jan Jansens van Eeckeloo, wedewer van Neelken Willems, met Neelken Pieters
van Berghen opt Zoom, haere behoorlijcke kerckgeboden ghehadt hebben,
hebbense daer van attestatie begheert, om tot Ciericzee inden huwelicke
bevesticht te moghen werden, de welckenen hen den 23 november 1585 mede
ghegheven heeft
Jaer 1586
24. Nae dat Gillis Gheenens van Moessche bij Dendermonde (wedewer van Tanneke
Maesschalck) met Cleijncte Lenaers van Dierijcx lant (wedewe van Jacob Lenaers)
sijn derde kerckgheboden ghehadt heeft, is hij Gillis met Clijncten den 5 januari
1586 opentlic inder kercken ghetrout ??? ghetrout
25. Duer dat wesen van dienaer des woordts in Doude Tonghe is Gheerraert Tielemans
met Willemken Lenaers dochter (van Sulant) ghenootsaeckt geweest in de Nieuwe
Tonghe te commen trouwen, dwelck den 12 Januari 1586 (wt begheerte des
kerckenraets van Doude Tonghe) bij ons gheschiet is ??? ghetrout
26. Naer dat Jan Berckmoes van Verrebroeck met Jacomijnke van Hooghe Walle,
wedewe van Cornelis Matthijs, sijn kerckgheboden ghehadt heeft, is met onse
behoorlicke attestatie tot Hulkens plate inden huwelicke bevesticht den 19 januari
1586 ??? ghetrout
27. Naer dat Lenaert Adrijaens sone van Erckinghen met Ida Jans dochter van bij
Hinckhuijsen sijn derde kerckgheboden ghehadt heeft, sijnse den 2 merte 1586
present de ghemeente ghetrout ??? getrout
28. Den 13 Martij 1586 hebben hen totten huwelic begheven Antuenis Niclaes sone van
de Hoeve in Brabant met Janneke Bauwens dochter van Rosendale, in presentie
van Cornelis Cornelis sone, Jan Melcijorsz en Stoffelinne, haer moeije ??? den 30
martij bevesticht
29. Den 8 April sijn ondertraut Merten Tamaes sone met Lijncke Lievens dochter,
beijde van de Nieuwe Tonghe, ghetuijghen van des brudegoms sijde Cornelis
Jansens Haeck, sijn oom, van des bruijdts sijde Errente Jacops, haer moeder -
ghetrout
30. Naer dat Lenaert Cornelis Lantman, wedewer van Errente Hughen, met Lijsbeth
Heijnis, wedewe van Jan Nouts, sijn derde kerckgheboden ghehadt heeft, is met de
selve den xxen april in de kercken ghetrout ??? ghetrout
31. Alzo hen Pieter Cornelisz wt Somerdijck met Maeijke Jans dochter van de Nieuwe
Tonghe, present vrienden en maeghen ghel hier nae volcht, den 9 april totten
huwelicke begheven hebben, sijnse nae behoorlicke proclamatie den 27 voor de
gemeente ghetrout, ghetuijghen van des brudegoms sijde Gheerraert Jacops sone
Breeman als sijnen voucht, Arrente, sijn suster, Jan Janssens Cuijper en meer
andere, van des bruijdts sijde Jan Jan Jansen Wille, haer vader, en Clincte Jansens,
haer moeder ??? ghetrout
32. Nae dat Ariaen Lenaers sone ende Grieten n seker ghetuijghenisse ghebrocht
hebben als dat op haer huijwel gheen beletsel en is ghecomen, sijnse bij ons door
dapseintie van dienaer des woorts in Doude Tonghe den 11e meije 1586 ghetrout ???
ghetrout
33. Den 9 meije 1586 sijn ondertrout Pieter Cornielis sone van Doude Thonghe met
Tanneken Arens dochter, wedewe van Arent Everraers, ghetuijghen van des
brudigoms sijde Jasper Cornelis, sijn broeder, en Dijnghenne, sijn huijsvrouwe, van
des bruijts sijde Berbel Arens haer moeder, Lijncken, haer suster, ende meer andere
??? bevesticht
34. Den 26 meije sijn ondertraut Jan Adrijaens zoone met Soeten Lenaers dochter,
beijde van de Stadt, ghetuijghen Lenaert Jacopsz, den voucht van brudighom,
Lenaert Joossen, vader van de bruijdt, en Janneken Arens dochter, haer moeder ???
den 8 juni bevesticht in de kerck op de Stadt
35. Den 28 juni 1586 sijn ondertrout Marinus Jansz met Leente Arens dochter van
Daude Tonghe, ghetuijghen Jan Cornelis, sijn vader, en Maeijken Crijns, haer
moeder ??? dese in Daude Tonghe bevesticht
36. Den 29 juni 1686 hebben hen totten huwel begheven Marinis Mertens sone met
Elisabeth Jans dochter, beijde van Brabant, ghetuijghen Bastiaen Danins, sijn oom,
Hubrecht Dierijcx, haer neve, en Maeijke Cornelis ??? dese tot Cruijninghen ghetrout
37. Den 15 juni hebben hen totten huwelicke begheven Cornelis Janssens Hollander
met Lijsbeth Heijnnis, woonende op den Fijnaert, de ghetuijghen sijn Lenaert
Joossen, Jan Heijndricks, beijde ooms van bruijdt, en Elijsbeth, des bruijdigoms
moeder, met noch meer ander, dit is geschiet op de Stadt en sijn daer ooc ghetrout
??? op de Stadt ghetrout
38. Den 13 Juli hebben hen totten huwelicke begheven Jacop Janssens met Meijse
Piers, getuijghen Jan, sijn vader, en mij present ??? ghetrout
39. Ten selven daghe heeft hem Heindrick Heindrickx van Cruijslant met Willemke
Mertens van Rosendale inden huwelicken staet verbonden, in presentie van Stoffel
Cornelis en Berbel Claessen van Hougastel, die betuijgden dat de vrienden tuer
beijde sijden bewilden ??? ghetrout
40. Den 26 juli sijn ondertrout Cornelis Cornelis sone van Sulant met Janneken
Heindrijckx dochter van Sevenberghe, ghetuijghen Hubrecht Cornelis (sloetmaker
in Sommerdijck) sijnen cosijn, en Arente Cornelis, haer moeije, en sijn beijde
woonachtich op de Stadt ??? ghetrout
41. Den 4 Augusti hebben hen totten huijwelicke begheven Krijn Cornelisz van
Huberghe met Maeijke Cornelis dochter van Sierickzee, ende is daer bij gheweest
Niclaes Spent en de wil Krijn in Somerdijck woonachtich was, sijn sij na dat haere
geboden bij ons ghepeindicht sijn, in Somerdijck ghetrout ??? in Somerdijck getrout
42. Naer dat Merten Cornelis van Dussel met Elijsbeth Janssens van Sande haere derde
kerckengheboden ghehadt heeft, sijnse den 31 Augustij in de kercke ghetrout ???
ghetrout
43. Den 7 september sijn ondertraut Jan Pieters, wedewer van Eva Adrijaens, met
Jobke Lenaers dochter, beijde vande Stadt, ghetuijghen Willem Staes en Antuenis
Antuenis Cornelis
44. Den 21 september sijn ondertrout Cornelis Pierssens en Errenten Adriaens,
wedewe van Jan Gheers, beijde woonachtich op de Stadt, ghetuijghen Cornelis
Piers, sijn broeder, ende Daem Goovaers, haer nae maeschap ??? desen de
voorgaende sijn in Somerdijck getrout
45. Den 4 oktober 86 hebben hen totten huwelicke begheven Govaert Willems van
Helst bij Nimweghe met Janneke Gillis dochter van Vlissinghen, wedewe van
Gheleijn Kegels, ghetuijghen Gillis de Wolf, haer vader, Wouter Jacops en Antuenis
Jacops
46. Den 5 ooctober sijn ondertrout Christiaen van Heetvelt van Verrebrock met
Tanneke Jans dochter van Adten, getuijgen Adam de Ruijscher, Jacop Soon, Jan
Vnoehen en Tanneken Janssens
47. Den 5 ooctober 86 zijn dese psoonen, bringende attestatie van Somerdijck, bij ons
getrout, Willem Pieters van Mechelen met Lijsken Adrijaens van Houdenbosch,
Matthijs Heindericks van Pelt met Lijnke Gheerraers van Calmthout, item Pieter
Dierijcxz van Krevel met Lijsbeth Pauwels van Vughel
48. Zie 47.
49. Zie 48.
50. 1586 Den vierden ooctober hebben hen totten huwelicke begheven Goijvaert
Willemsz van Helst bij Nimweghe met Janneke Gillis dochter van Vlissijnghen in
West Vlaender, wedewe van Gheleijn Keghels, ghetuijgen Wouter Jacops, geseijt
Bijtebier, en Antuenis Jacops, geseijt Cooman, die van sijne vrijheijt ghetuijden, en
Gillis den Wolf, haer vader ??? den 20 octo ghetrout
Den 5 october heeft hem Christiaen van Heetvelt van Verrebrock met Tanneke Jans van
Hatten totten huwelicke begheven, ghetuijgen Jacop Soon, Adam de Ruijschere en Jan
Vervovehen en Tanneke Jansens ??? eer de geboden vollent zijn is dees bruijt gaen
loopen met een andere, desen ii ptijen sijn voren noch eens geschreven, daerom
zalmen dit voor een vergrijp houden
51. Pallem Jansz en Maeijken Art Adriaens dochter hebben hen, met vrienden en
maeghen danck ghels mr. Jan, haer swager, en Pierke, haer suster, daer
tegenwoordich waeren, totten huwel begheven, en nae datse haer behoorlicke
kerckgheboden ghehadt hebben, sijnse den 1en november 1586 in de gemeente
ghetrout ??? ghetrout
52. Jan Jaspersz vanden Hauden Hooren ende Janneke Marijnnis dochter van
Bieselinghen hebben hen met malcanderen in huwelicke belooft, present mij en
Pierke Smedts, en nae dat haer kerckgheboden volheint sijn, sijnse den viien
desembris sesentachtentich voor de ghemeente ghetrout ??? den 7 desembris
getrout
53. Jaer 1587 Den 11 Januari 1587 hebben hen totten huwelicke begheven Jacop
Niclaesz van Dalensijn met Pierke Arens vande Nieuwe Tonghe, wedewe van Joris
Jansens, present Willem Staes en Jochahen Jansens, predicant in Doude Tonghe, en
nae dat haere kerckgheboden ghegaen sijn, sijnse den 25 januari ghetrout ???
ghetrout
54. Jan Arensen en Stijnte Cornelis dochter hebben met wete en wille van vrienden en
maghen hen tot den huijwelic begheven, ten bij wesen van Ariente, haer moeder,
en Joos Tuenens, en naer dat haer kerckgheboden sonder verhinderinghe
ghehendicht sijn, sijnse voor de ghemeente den 1en sporkelle 1587 getrout
55. Den 22 januari 1587 heeft hem Adam de Ruijsschere (van Verrebrock, wedewer van
Dijnne n) met Adrijaenten Adrijaens dochter ten huijwelicke begheven, in presentie
van Franschoois de Muijnck, Heilken en Lincken Adriaens dochters, beijde haere
susters, en nae dat haer kerckgeboden volhent sijn, sijnse in de kercke ghetrout ???
den 8e 1587 sporckelle ghetrout
56. Den 13 febreuari 1587 hebben hen totten huwelicke begheven Willem Jansens,
jonck gheselle van Hatten, met Echtte Tuenens van de Nieuwe Tonge, wedewe van
Heverraert Franssen, ten bij sijne van Jacob Jansens, sijn broeder, en Chijhe Jorijs,
die beijde betuijden dat hij vrij en ongehoudt was, en van des bruijdts sijde was
daer bij Hechte Piers ??? den 8 martij getrout
57. Niclaes Cornelisz van Hekeren bij Andwerpen, wedewer van Ammerentie Tuenens,
heeft hem met Tuente Pieters van Rosendale inden huwelicken staet verbonden,
daer getuijgen van waeren Jan Jansens van dien dorpe sijnde, wonende met Pieter
de Coninck, betuijde dat hij hem zeer wel kende en ghenoechsaem ghehoort hadde
dat Niclaes vrij was, daer was ooc bij Machiel Heindrickx en Helske Weetesse, en
nae dat haere behoorlicke kerckgheboden volhent waeren, sijnse den 8 martij 1587
in de ghemeente ghetrout ??? ghetrout
58. Jacop Aerensen van Pierooijen heeft hem met Pierina Jacopsdr totten huwelicke
begheven, in psentie van Daem Govaersz, Job Heindricx, Hechte Piers en Hanna,
ende nae haere behoorlicke kerckgeboden, sijnse den 8 martij 1587 inder kercken
ghetrout ??? den 8 martij ghetrout
59. Nae dat Heindrick Jansens met Janneken Ariens dochter van Heenvliet sijn
kerckgeboden gehadt heeft, is hij met onse attestatie nae Heenvliet ghetrocken om
al daer ghetrout te werden, en dit was den 9 martij 1587 ??? tot Heenvliet ghetrout
60. Nae dat Alexander Cornelisz van de Nieuwe Tonge met Neelken Heijmans dochter
van Doude Tonge sijn behoorlicke kerckgeboden ghehadt heeft, sijn die selve met
onse attestatie in Doude Tonghe den vijfden april 1587 ghetrout ??? ghetrout
61. Den 19 april 1587 hebben hen totten huwelicke begheven Jan Commersz en
Arijaente Heindricx dochter, beijde van de Nieuwe Tonghe, ten bijsijne van
Commer Jansz, sijn vader, en Erren Doens, sijn moeder, en Maeijke Jans, des
bruijdts moeije, en Francschooijs de Munck, dese haere behoorlicke kerckgeboden
gehadt hebbende, sijn den 10 meije daer nae getrout ??? getrout
62. Den 25 juli 1587 is ondertraut Arent Cornelisz van Dierijckx lant, wedewer van
Jacominne Piers, met Dijnne Antuenis dochter van Augastel, ten bij sijne Jan Jansen
Welle, mr. Jan de Roeck en Tanne Tuenensdr, haer suster ??? den viii augusti 1587
getrout
63. Den 8 augusti 1587 heeft hem totten huwelicke begheven Jan Herremans van
Wilrijck bij Anwerpen met Anna Jans, wedewe van Balten Laureijs, ten bij sijne van
Adam de Ruijsscher, Jan Jan Jochems en Nellken Jansdr ??? den 19 sporkelle 88 sijn
dese met getuijchtbrief nae Middelarnas gaen trouwen
64. Den 23 augusti 1587 heeft hem totten huwelicke begheven Cornelis Leenaersz,
wedewer van Maeijken Lenaers, met Janneken Rijcx, wedewe van Antonnis
Piersen, beijde van de Nieuwe Tonghe, ten bij sijne van Antuenis Lenaersz, sijn
broeder, en Wouter Comme Jans, en sijn nae haer behoorlicke kerckgeboden
getrout ??? ghetrout
65. Den 20 september 1587 sijn ondertrout Sweer Krijnsz, wedewer van Clijnne
Bastiaens, met Heinderken Janssen dochter, ten bij sijne van Arent Andrijes, Errent
Halders en Grietken Arens ??? den 4 october getrout
66. Den 10 october hebben hen totten huwelicke begheven Merten Franschooisz van
Lueven met Lijsken Bastiaens dochter van Strijn, ten bij sijne van Antuenis Lenaerts
en Pierke mr. Jans ??? den 25 ghetrout
Jaer 1588
67. Den 9 april 1588 hebben hen totten huwelicke begheven Wouter Gillisz, geboren
van Somerdijck, met Huberken Pieters dochter, ten bij wesende Cornelis Jansens
Haeck, sijn stijfvader ende Neelke Jans ??? den 24 april getrout
68. Ten selven daghe ooc Jeroon Mertensz met Hechte Lenaers, wedewe van Heindrijck
Beerens, hebben hen disgelicke totten huwel begheven, present Tuente, sijn
moeder ende Hechte Piers ??? den 24 april ghetraut
69. Naer dat Marinus Stalsseesz, wedewer van Maeijken Cornelis, met Neelken Jans
dochter van Siericzee, wedewe van Aelbrecht Tuenens, sijn derde kerck gheboden
gehadt heeft, sijnse met getuijgenisse van ons tot Siericzee den sondagh nae
pincxteren 1588 ghetraut
70. Naer dat Gillis Gillisz van Sasselaer (wedewer van Maeijken Adrijaens dochter, met
Tanneken Geerraers dochter van Vent bij Ghent) sijn derde kerckgheboden gehadt
heeft, sijnse met attestatie van ons den 13 juni 1588 in Somerdijck ghetraut
71. Naer dat Pieter Lenaersz van Wouwe, wedewer van Neelken Jansdr (zo Goivaert
Ballemaeker sijn neve in presentie van baillu van Daude Tonge en Joachem Jansz,
predicant aldaer, van hem getuijghde) met Tanneken Aert Adrijaensdr, wedewe
van Pieter Aerens, sijn kerckgeboden behoorlick gehadt heeft, sijnse den 12 julij
1588 inder kercken ghetrout
72. Den 3 disember 1588 sijn ondertraut Arent Cornelisz, geboren van Dierijx lant,
wedewer van Dijnne Antuenis dochter, met Janneke Cornelis dochter van
Cruijslant, ten bijsijnne van Stoffel Cornels Braber, haer oom, Antuenis Cornelis,
haer broeder, en Cornelis Cornelisz, haer neve ??? 18 disember anno 1588 ghetraut
73. Den 17 disembris anno 1588 hebben hen totten huwelicke begheven Cornelis
Mieropsz en Dijnne Heindrickx Janss dochter, ten bijsijne en bewilling van Cornelis
Mierop, sijn vader, en Jan Jansz Welle, Jan Cornelis en Pieter Govaerts, haer
voechden, en sijn den eersten januari daer naer getrout ??? den 1en januari 1589
ghetrout
Het Jaer 1589
74. Den 7 januari 1589 hebben hen totten huwelicke begheven Lenaert Jansz, van
Cruijslant geboren, wedewer van Heilte Lams, met Christijnne Jansdr, van Augastel
geboren, ten bijsijnne van Bertel Niclaesz, Ghielke Arensdr, die beijde betuijchden
dat Lenaert en Christijn voorn. vrij waeren ??? den 22 januari getraut
75. Den 7 januari 1589 hebben hen totten huwelicke begheven Niclaes Willemsz,
wedewer van Sije Pieters dochter, met Neelken Cornelis dochter, wedewe van
Yeman Martens, dit is geschiet ten dage als vooren, present mij, Arent
Temmerman, predicant, en Maeijke Jans dochter ??? den 22 januari ghetraut
76. Den 25 maerte anno 1589 hebben hen totten huwelicke begeven Jan Pietersz van
Wouwe, wedewer van Lijsbeth Willems dochter, met Janneken Jans dochter van
Rosendale, wedewe van Jan Claessen, de ghetuijgen Cornelis Cornelisz,
waghenmaker, en Cornelis Smit, Stoffelijke Jans, sijn huijsvrouwe ??? getrout
77. Den 8 april 1589 hebben hen totten huwelicke begheven Cornelis Bauwensz met
Anna Pieters dochter van de Nieuwe Tonghe, wedewe van Loureijs Geertsz, ten bij
sijne van Adrijaen Bauwens, sijn broeder, en Wouter Betsmans, haeren voughte ???
van Somerdijck, den 23 getrout
78. Den 8 april 89 hebben hen totten huwelicke begheven Pieter Pietersz, geboren van
Dircxlant, wedewer van Maeijke Antuenisdr, met Neelke Lenaerdts Cornelis
dochter, present Lenaert, haeren vader, en mij, Arent de Temmerman, en sijn den
23 daer aen volghende inder kercken getrout ??? getrout den 23 daer aen
79. Den 4 junius 1589 hebben hen totten huwelicke begheven Antuenis Jacobs van de
Nieuwe Tonghe, wedewer van Anneken Frans, met Adrijaenken Arens van Bergen
op Soom, wedewe van Jan Claes, ten bij sijne van Jan Arisz Visch en Baldijn Jobs,
die beijde getuijden dat Adrijaenken vrij wedewe was, gelick mr. Jan Schoolmr., Job
Hennis en Hachte Piers gehoort hebben ??? in Dierijxlant getraut
80. Den 17 junius 1589 hebben hen totten huijwelicke begheven Antuenis Cornelisz
van Auden Bossch, wedewer van Adrijaenten Jans dochter, met Luenken Pieters
dochter van Dierijxlant, wedewe van Jacop Danijsz, ten bij sijne van Cornelis
Cornelisz en Helsken Pietersdr ??? den ii julij getraut
81. Den 1en julij 1589 hebben hen totten huwelicke begheven Lauwereijs Pietersz van
Augastel met Ghielken Arens dochter van Gastel, ten bij sijne van Joost Tuenensz
ende Christine Jans dochter- getraut
82. Den 26 augusti 89 hebben hen totten huwelicke begheven Enghelbert Stoffelsz van
Steenberghen met Eelte Jans dochter van de Nieuwe Tonghe, ten bij wesene van
Jacop Stoffels, sijn broeder, Lijnne Ghiels, haer moeder, Jacop Michiels, haer oom,
ende Arent Andriesz ??? den 10 september getraut
83. Ten selven daghe sijn ooc ondertrout Jacop Cornelisz van de Luer met Jobke Claes
dochter van de Nieuwe Tonghe, present Cornelis Cornelisz, wever, en Jacop Spaen,
van des bruijdts sijde Tuente Jans dochter, haer moeder, en Lisken Hoelijnsdr ???
getraut den 10 sept.
84. Den 22 september sijn ondertraut Jacop Michielsz van Hest met Jide Cornelisdr van
de Nieuwe Tonghe, wedewe van Jan Meussensz, getuijgen Cornelis, haer vader, en
Maeijke, haer moeder, Crijnne haer moeijhe, en Lijnne Michiels, sijn suster ??? den 8
october ghetrout
85. Den 7 october sijn ondertraut Cornelis Gheeraersz van Rosendaele met Anna
Wickxdr van Somerdijkck, ten bijsijne van Cornelis Baudewijnsz, haeren meester ???
den 22 october getrout
Jaer 1590
86. Den eersten Januari anno 1590 hebben hen totten huwelicke begheven Aert
Andriesz, wedewer van Angghemete Jacops, en Maeijke Jan Martens dochter, in
tegenwoordicheijt van Jan, haer vader, Willem Gillis, haer oom, en Lijnna
Michielsdr, sijn moeije ??? den 21 januari anno 1590 getrout
Naer dat Stoffel Cornelisz met Adrijaenken Daniels van Drijsser sijn behoorlicke
kercgeboden gehadt heeft, sijnse den 4 martij anno 1590 tot Drijsser ghetrout ??? den 4
martij 90 tot Drijsser ghetrout
87. Den 24 junij anno 1590 sijn ondertraut Jan Adrijaensz van de Nieuwe Tonghe met
Janneken Marselis dochter van Kuick, ghetuijghen Lenaert, sijn broeder, ende
Grietten, haer suster ??? den 8 julius anno 90 getrout
Den 1en Julius anno 90 heeft Jacop Jansz, wedewer van Meijse Piers, met Neelken Swaert
dochter sijn derde kerckgeboden ghehadt, maer sonder attestatie in Sommelsdijck getrout
88. Den 19 augusti anno 90 hebben hen totten huijwelicke begeven Jeroon Martensz,
wedewer van Hachte Lenaers, met Sijken Jissebrandts dochter van Cruijslant,
getuijgen Hinderke, haer suster, en Jan Commersz ??? den 2 september 90 getraut
89. Den 26 augustij anno 1590 sijn ondertrout Jacop Willemsz van de Nieuwe Tonghe
met Truijken Arens dochter van Rosendale, in presentie van Jan Commersz ende
Erren Heinderickx dochter
90. Den 7 septembris anno 90 hebben hen totten huwelick begheven Antuenis Jansz
van den Ghellenthe, wedewer van Hennincke Pieters, met Maeijke Lenaers dochter
van de Nieuwe Tonghe, ten bij sijne van Maeijken Pieter, haer moeder, Cornelis,
haer broeder, ende Neelken, haer suster ??? den 23 september 90 getraut
91. Den 6 october anno 1590 hebben hen totten huwelicke begheven Cornelis Marinisz
van Cruijslant met Elena Cornelisdr, wedewe van Antuenis Cornelis, ten bij sijne
van Daniel Arensz, sijn oom, en Francke Cornelisdr, sijn maeijken, en Grietken
Marselisdr ??? den 21 october 1590 getraut
92. Den 3 november anno 1590 sijn ondertraut Jacop Cornelisz van de Nieuwe Tonghe
met Neelken Niclaes dochter van Middelernasse, ten bij sijne van Hachte Jacops,
sijn moeije, en Gheerraert Niclaesz en Hanneken Martens, haer behoude moeder,
en Pierken Arens dochter ??? den 18 november 90 getraut
93. Den 24 november anno 1590 sijn ondertraut Adrijaen Jacops van de Hoeve in
Brabant met Grieten Jan Jacops dochter, ten bij sijne van Jacop Martens, sijn vader,
en Niclaes, zijn broeder, met Errenten Pieters, haer moeder
94. Den 30 november anno 1590 sijn ondertraut Geerraert Niclaesz van Middelernisse
met Janneken Niclaes Willems dochter, ten bij sijne van Jacop Cornelis, zijn
swagher, Niclaes Willems, haer vader, en Matte Dijnmans ??? van de Nieuwe Tonge
95. Den 8 disembris anno 1590 hebben hen totten huijwelicke begheven Jan Willemsz
van Middelernisse met Neelken Heindrick Jansens dochter van de Nieuwe Tonghe,
ten bij sijne van Jan Jansz Welle, Jan vant Lant, Lenaert Cornelis Mierop en Willem
de Temmerman, sijn stijf vader ??? den 23 disembris anno 1590 getraut
96.Michiel Niclaesz van Augastel is met Adrijaenken Gheeraertsdr van Sulant, naer dat
hier ooc de gheboden inder kercken gedaen waeren, den 3 februari in
Sommelsdijck ghetrocken om getraut te worden, dese voor genoemde psoonen,
woonende in Somelsdijck, te trauwen en vonden den pdicant niet thuijs, en dier
orsaken nae de Tonghe comende, sijn nae middach bij ons inder kercken getraudt,
nae datse haer schrijftelic bescheedt over gehevent hadden ??? 3 februari anno 91
getraut
Meije 1591
97. Den 19 meije 91 sijn ondertraut Willem Piersens van Herkinghen, wedewer van
Nelleke Niclaesdr, met Crijncte Cornelis dochter van de Nieuwe Tonghe, met
consent van Antuenis Jacopsz, haer broeder, en Hanneke Wickx dochter - 2 Juni 91
getraut
98. Den 8 juni anno 91 sijn ondertraut Hieman Antuenisz van de Nieuwe Tonghe met
Janneken Stevens dochter van Eusele bij Antwerpen, ten bij sijne van Maeijke Jans,
sijn moeije, ende Fluere Adrijaens dochter ??? den 23 junij 1591 getrout
99. Den 5 julij anno 9 zijn ondertraut Jan Melisz van Purueje met Maeijken Jacops
dochter, weduwe van Adrijaen Claessen van Zurgen ??? den 21 julij 1591 ghetraut
100. Den 12 julij anno 91 zijn ondertrout Arent Gheertsen van Drongene in
Vlaenderen met Maeijken Maercus dochter van Casant, ten bij sijne van Michiel
Cornelis, haer oom, en Neelken, haer suster, Lenaert Arents, zijn meester, en Erren
Doens dochter ??? den 28 julij anno 91 getrout
101. Naer dat de behoorlicke kerckgeboden gedaen zijn over Marinis
Antuenisz van den Fijnaert met Janneke Creijn dochter van de Nieuwe Tonge, zijnse
den 28. dach julijns anno 1591 inder kercken ghetraudt ??? den 28 julij 91 getraut
102. Den 20 september 91 hebben hen totten huijwelicke begeven Cornelis
Lenaers Bot van Herkinge, wedewere van Maeijken Dierijcks, met Huijhken IJemans
dochter Eenisse, ten bij sijne van Antuenis Jopsen en Grijeten Marselis
103. Naer dat Doen Commersz van de Nieuwe Tonghe met Maeijken Laureijs
dochter van Auwerkercken bij Dijselle in Hollant zijn behoorlicke kerckgeboden
gehadt heeft, sijnse den 6en october anno 1591 inder kercken getraut ??? den 6
october anno 91 getraut
104. Den 28 september zijn ondertraut Antuenis Cornelisz van den Corendijck
met Neelken Marcus dochter van Casant, ten bij sijne van Pier Piersen, zijn
meester, en Machiel Cornelisz, haer oom, Erren Doens, haer nicht ??? den 14 october
anno 91 in der kercken getraut
105. Den 2 november anno 91 sijn ondertraut Hillebrant Danijsz van de
Nieuwe Tonghe met Maeijken Cornelis dochter van Middelernas, ten bij zijne van
Sweer Crijnsz ende Neelken Heindricks dochter
106. Ten selven dagen hebben ooc haer kerckgeboden laten gheven Cornelis
Pietersz, weduwere van Lijnten Willems, met Lijnten Pieters dochter, weduwe van
Marinis Lievens ??? dese zijn met attestatie van de wet van Doude Tonge getraut zo
zij seijden
107. Den 9 november anno 91 zijn ondertraut Willem Willemsz van
Andwerpen met Martijnten Martens dochter van Drijssere, ten bijsijne van Hans
Mels en Jacob Mels, sijn neven, Jan Adrijaens en Maeijken Piers
Jaer 1592
108. Den 5 januari anno 1592 sijn ondertraut Jacop Willemsz van Daude
Tonghe met Leenken Heindrickx Jansens dochter van de Nieuwe Tonghe, ten bij
sijne van Jan Jansens Wille, haeren voucht, ende Dijnne, haer suster
109. Den 1en sporkelle anno 1592 hebben hen totten huijwelicke begheven
Jan Claessen Braber wt Men heersselant, weduwere van Vrauwe Cornelis, met
Neelken Cornelisdr, weduwe van Niclaes Willems
110. Ten selven daghe sijn ooc ondertraut Lenaert Matthijsz van bij Vendeloo,
weduwere van Helsken Pieters, met Neelken Stoffels dochter van Cappelle in de
Langhe Straten, ten bij zijne van Willem Staes en Pieter Cornelis
111. Den 15 februari anno 1592 sijn ondertraut Antuenis Arensz van
Steenberge met Tuenten Cornelis dochter van Wouwe, ten bij sijne van Pieter
Hotten, Mijnten Raels ende Tuenten Piers ??? den 1 marti anno 1592 getraut
112. Den 29 februari anno 1592 sijn ondertraut Antonnis Jansz Vrient van
Hulst met Grieten Marselisdr van Cauck, wedewe van Broer Joost, getuijgen
Wouter Jacopsz, Clijne Heers en Janneken Marselis, haer suster ??? den 15 marti 92
getraut
113. Den 21 marti anno 1592 sijn ondertraut Cornelis Pietersz van de Nieuwe
Tonghe met Tijsken Bastiaens dochter van Cruijslant, ten bij sijne van Pieter, zijn
vader, ende Maeijken Bastiaens, haer suster, ende Tuenten Engels ??? den 5 april
1592 ghetraut
Den 12 julius anno 1592 sijn ondertraut Cornelis Jansens, weduwere van Willemke
Piers, met Maeijken Marselisdr van Gastel, en nae dat haere kerckgeboden ghedaen
waeren, zijnse bij de paepauwen in Daude Tonge getraut
114. Den 20 september sijn ondertraut Lenaert Jansz met Maeijken Cornelisdr,
beijde van de Nieuwe Tonghe, ten bij sijne van Marinis Pierssens ende Neelken
Cornelis, haer suster ??? getraut den 4 october anno 1592
115. Den 8 november anno 1592 sijn ondertraut Steven Jansens van Cruijslant
met Eerenten Martens van de Nieuwe Tonge, getuijgen Lenaert Piersens, Joos
Tuenis en Clijn Heers
116. Den 21 november anno 1592 zijn ondertraut Cornelis Arensz van de
Nieuwe Tonghe met Tanneken Jansdr van Ossele in Vlaendere, ten bij sijne van
Geerraert Bertelsz en Pierken Arens, Cornelis suster
117. Den 16 hebben hen ooc tot den huwelicke begeven Aren Tielmansz van
der Heijden bij Breda met Maeijken Gabreelsdr van Steenberge, ten bij zijne van
Willem Gillis ende zijn huijsvrauwe ??? den 6 disember getraut
Naer dat Hans Moesinis met Dijnne Pietersdr haer behoorlicke kerckgeboden gehadt
hebben, sijnse den 19 april 1593 in Sommelsdijck getraut ??? den 19 april anno 1593 in
Somerdijck getraut
118. Den 23 april anno 1593 hebben hen totten huijwelicke begeven Jan
Adrijaensz van Steenberge met Elijsbeth Phelipsdr van Weselle, ten bij sijne van
Sweer Krijnsz en Fluere Arens dochter ??? den 9 meie anno 1593 getraut
119. Den vijfden juni 1593 sijn ondertraut Pieter Cornelisz van Cruijslant met
Maeijken Pietersdr van Bommene, ghetuijgen Antuenis Cornelis, zijn broedere, en
Antuenis Jansz, Adrijaenten Danielsdr ende Soetten Pietersdr ??? 20 junius 1593
ghetraut
120. Den 22 augusti anno 1593 hebben hen totten huwelicke begeven Arijaen
Gillis, weduwer van Haechte Jacops, met Maeijken Hendricxdr van de Nieuwe
Tonghe - den 5 september getraut
121. Den 2 october anno 1593 hebben hen totten huwelicke begeven Arrent
Heindrickxz van Nieuwe Tonge met Ariane Marselis dochter vander Tolen, ten bij
sijnne van Jan Commers, Pierijnne Jansdr ??? den 17 october anno 1593 getraut
122. Den 30 october anno 1593 hebben hen totten huijwelick begeven Arren
Stevensz van de Nieuwe Tonge met Leenten Geerraers dochter van Melisant, Jopke
Jacops dochter ende mij present ??? 14 november 93 getraut
123. Den 13 november anno 1593 zijn ondertraut Laureijs Cornelisz van
Herkingen met Jopken Jacops van Diericksxlant, Gheleijn Jansz is van des
brudijgoms sijde mede gecommen, ende van des bruudts zijde Neelken Jacops,
haer suster ??? den 28 november anno 1593 getraut
124. Den 27 november anno 1593 sijn ondertraut Jacop Cornelisz, jonckgeselle
van Sent Tannenlant, met Neelken Cornelisdr van de Nieuwe Tonge, ten bij sijnne
van Adrijaen Pietersz, sijn swagere en Marinis Piersens en Maeijken Cornelisdr,
haer suster ??? den 12 disember anno 1593 getraut
125. Den 25 disember 93 hebben hen totten huijwelicke begeven Gillis
Geenens van Moessche bij Dendermonde, weduwere van Clijncten Mers, met
Fluere Arensdr van bij Gurckem, weduwe van Geerraert Jansens, getuijgen Jacop
IJemans en Errenten Jacopsdr ??? den 9 januari anno 1594 getraut
Jaer 1594
126. Den 22 januari is ondertraut Jan Willems van Middelernisse, weduwere
van Neelken Hein Jansen, met Maeijken Herberts, weduwe van Jan Martens ??? den
6 februari getrout
127. Den 13 februari anno 1594 sijn ondertraut Jan Aris, weduwer van
Maeijken Jansdr, met Dierken Arens van Gissen bij Gurckem, weduwe van
Geerraert Arens ??? den 20 februari anno 1594 getraut
128. Den 26. marte anno 1594 sijn ondertraut Wouter Gillis van Somerdijck,
weduwere van Huberken Piers, met Jacaminten Roelantsdr, ten bij sijne van Pieter
Hotten, haeren oom en voucht, en Cornelis Jansz Haeck ??? den 10 april 1594 getraut
129. Den 16 april anno 1594 hebben hen totten huwelicke begeven Heijndrick
Adrijaensz van Bochhoute in Brabant met Elisabeth Lenaerts dochter van Cruijslant,
ten bij sijne van Jan Melis, zijnen meester, ende Huberke Lenaers, haer sustere ???
den 1 meije anno 1594 getraut
130. Ten selven dage sijn ooc ondertraut Jacop Cornelisz, weduwere van
Joobken Claessensdr, met Neelke Marinisdr, weduwe van Jan Laureijs, ten bij sijne
Stoffel Lievensz ende Maeijken Jacopsdr van Bommel ??? den 1 meije anno 1594
getraut
131. Den 30 october anno 1594 sijn ondertraut Lenaert Claesz vande Nieuwe
Tonge met Grietken Jans Geertsdr van Middelernisse, ten bij sijne van Erren, haer
broeder, ende Dierick Jans soone ??? den 13 november getraut
132. Ten selven dage ooc Adrijaen Martens van Soerele in Brabant met
Neelken Antuenis dochter van Bergen op Soom, weduwe van Geerraert van
Fenenis, ten bij sijne van Adrijaen Tomaes, Lenaert Piersens en Neel Dooms ??? den
20 november ghetraut
133. Den laetsten november anno 1594 sijn ondertraut Jan Jansz, jonck geselle
van Verrebrock, met Lijsbeth Arens dochter van de Nieuwe Tonge, ten bij sijne van
Joos Tuenens, haer behuijt vader, en Clijnne, haer moeder, Dierick Jansz, haer neve,
Tanneke Jans en Dijnne, beijde sijn susters, en Jacop Gillis, sijn swagere ??? den 13
disember 1594 getraut
134. Naer dat Jacop Cornelis, weduwere van Neelken Claesdr, met Joosijnken
Joos dochter van bij Audenaerde in Vlaender sijn derde kerckgeboden gehadt
heeft, sijnse den achthienden disember in de kercke getraut ??? den 18 disember
1594 getraut
135. Den 14 januari 1595 sijn ondertraut Arren Jansz van Middelernisse met
Maeijken Heindricx dochter van de Nieuwe Tonge, weduwe van Arren Gillisz, ten
bij sijne van Pieter Arrensz ende Erren Mertensdr
136. Den 11 marte 1595 sijn ondertraut Jan Mijchiels, weduwere van Stijne
Gijsbrechts, met Neelken Jans Diericxdr, ten bij sijn van Wouter de Wevere en
Jacop Spaen en Neelken Marinus
137. Den 1en april anno 1595 sijn ondertraut Engel Marijnisz van Altere in
Brabant met Lijnne Martens, weduwe van Pieter Jacopsz, getuijgen Antoen
Cornelis, Sijken Lijsebrants en Erren Heindrickxdr ??? den 16 april 1595 getraut
138. Den 20 meije anno 1595 sijn ondertraut Pieter Willemsz van Daude
Tonge met Haechte Niclaesdr van de Nieuwe Tonge, in presentie van Durfken Claes,
haer suster, Pierke Adrijaens dochter en Lisken Oolen
139. Den 9 september 1595 sijn ondertrout Jan Mattheusz van de Nieuwe
Tonge met Dijngene Chrijns dochter van Siericzee, ten bij sijne van Adriaen de
Naeijerre, sijn oom, en Matte Lenaertsdr ??? den 9 october 1595 getrout
140. Den 16 september sijn ondertraut Engel Matthijsz van Hatten met
Anneken Antuenis dochtere van de Nieuwe Tonge, ten bij sijne van Adriaen Arens,
haer oom, Luenten, haer sustere, ende Leenten Heijmans dochtere ??? den 1e october
1595 getrout
141. Den 23 september anno 1595 sijn ondertrout Marinis Joosz met Willemke
Hermansdr, beijde van de Nieuwe Tonghe, present Joos Jansens, sijn vader, ende
Jan Heremans, haer broedere ??? den 8 october anno 1595 getrout
142. Den 8 october 95 sijn ondertraut Dierick Hermans, weduwere van
Martijnten Stevens, met Grieten Lenaerts dochter, weduwe van Lenaert IJemans,
ten bij sijne van Adrijaen, haer broedere ??? den 22 october 95 getraut
143. Den 29 october anno 1595 sijn ondertraut Abram Bastiaensz, geboren
van Schoondijcke in Vlaender, met Errenten Cornelis dochter van de Nieuwe Tonge,
ten bij sijne van Marinis Piersz, Lenaert Jansz ende Maeijken, haer sustere ??? den 12
november 1595 getraut
144. Den 18 november anno 1595 sijn ondertraut Pieter Pauwelsz van Letten
in Vlaendere met Neelken Lenaert Huijgens dochter van de Nieuwe Tonge, ten bij
sijne van Jan Jansz, temmerman, Lijncke Heindrickxdr en Dijnne Antuenisdr
145. Den 24 november anno 1595 sijn ondertraut Marten Hubrechtsz met
Geertruijt Christiaens dochter, beide van Cruijslant, ten bij sijne van Tuenten
Engels, sijn moedere, Loureijs, sijn broeder, en Maeijken Hubrechts ??? den 10
desember 1595 getraut
146. Den 27 november hebben hen tot den huwelicke begeven Geerraert
Bertelsz van Mersem bij Andwerpen met Dijnne Jans dochter van Verrebroeck,
present Rombaut de Buijsere, haer oom, Jan Jansz, haer broedere, Lijsbets en
Tanne, beijde haer susters, en meer andere
Jaer 1596
147. Den 13 januari anno 1596 sijn ondertraut Marinis Jansz van Cruijninghen
met Soetten Joos dochter van de Nieuwe Tonghe, present Jan Arens Visch, sijn
swager, Cornelis Commersz, Tuenten Jansdr en Stoffelinne Mattheusdr ??? den 28
januari 1596 getraut
148. Ten selven dage ooc Steven Jacopsz van Andwerppen met Jakaminne
Antuenisdr, weduwe van Cooman Geerraert, present Cornelis Arens, die getuijde
met den brudegom vii jaer ghewoont te hebben, Lenaert Frorijsz, Lijsbeth Jobsdr en
Lijsken Oolen ??? den 28 januari anno 1596 getraut
149. Den 29 februari anno 1596 sijn ondertraut Chrijn Cornelisz van Sent
Tannelant met Tanneken Michiels dochter van Herkinghe, ten bij sijne van
Maeijken Chrijns sijn moeder, Aren Willemsz en Maeijken Michiels, haer sustere ???
den 17 marte 1596 getraut
150. Den 6 april anno 1596 sijn ondertraut Job Jansz van de Plate met Tijsken
Bastiaens dochter van Cruijslant, weduwe van Cornelis Piersz, ten bij sijne van Jan,
sijn broedere, en Maeijken, haer suster, en Maeijken Martens dochter ??? den 21
april 96 getraut
Naer dat Ritsert Pricklaer, Engelsman, met Maeijken Jacops dochter, weduwe in
Somerdijck haere behoorlicke kerckgeboden gehadt hebben, sijnse in Sommelsdijck
den 28 april anno 1596 getraut ??? den 28 april 96 in Somerdick getraut
151. Den 18 meije sijn ondertraut Goossen Jansz van Gurkem met Janneke
Noudts van Bergen op Soom, getuijgen van brudigom Lenaert Tuenisz en Gillis
Arens, en van des bruidts sijde Jacop Cornelis, haer swager, Neelken Lenaerts en
Leenten Willemsdr ??? den 9 juni 96 getraut
152. Lambrecht Eenmutse is in Diericxlant ondertraut met Maeijken
Cornelisdr volgens het bescheedt van predicant aen onse gemeente gesonden, en
sijn den 30 junius bij ons getraut ??? den 30 junius 96 getraut
153. Naer dat Jacop Jansz, geseijt Kodde, met Geerken Stevens dochter haer
behoorlicke kerckgeboden geadt hebben, sijnse in Somerdijck den eersten julius 96
getraut ??? den 1en Juli 96 getraut
154. Den 12 julius anno 1596 sijn ondertraut Antuenis Jacops soon Vinck van
de Hoeve met Neelken Adrijaensdr van Sorgen van de Nieuwe Tonge, present
Antuenis Jansz, sijn swaeger, Maeijken van Sorgen, haer moeder, ende Maeijken,
haer suster ??? den 28 julius 1596 getraut
155. Den 31 augusti anno 1596 sijn ondertraut Jeroon Mertensz, weduwere
van Sijken Isebrandt, met Jelijnken Arens dochter van de Nieuwe Tonge, ten bij
sijne van Dierick Jansz, Clijnne Geerraersdr, Sijnne Duveleijrs, sijn moeder, en
Lijnne, sijn suster ??? den 15 september 1596 getraut
156. Den 6 september anno 1596 sijn ondertraut Joos Tuenins, weduwere van
Clijnne Heers, met Luenten Antuenis dochter van de Nieu Tonge, ten bijsijne van
Adrijaen Arens, haer oom, ende Engel Matthijsz, haer swagere ??? den 22 september
1596 getraut
157. Den 21 desember anno 1596 sijn ondertraut Matthijs Adrijaensz van
Rosendale met Maeijken Adrijaens Claessen van Sorgen dochter, ten bij sijne van
Willem Claessen en Lenaert, beijde haer ooms ??? van de wet in Wuchen den 1
october 1596 getraut
158. Ten selven dage sijn ooc ondertraut Cornelis Adrijaensz met Leenten Jans
dochter, beijde van de Nieuwe Tonghe, ten bij sijn van Jan, sijn broeder, en Jan
Michielsz, haer swagere ??? den 1 october 1596 getraut
159. Den 5 october 1596 hebben hen ooc tot den huwelicke begeven Adrijaen
Aetsensz, weduwere, met Selia, weduwe van Hertoogenboesch, ten bij sijnne van
Jan Theusz en sijn vrauwe Dijnne ??? den 20 october 1596 getraut
160. Den 27 october 1596 hebben hen totten huwelicke begeven Cornelis
Cornelisz van de Plate met Tanneken Jacopsdr, weduwe van Gent, ten bij sijn van
Sander Cornelisz en Truijtken Arensdr ??? den 10 november 1596 getraut
161. Den 6 november 96 hebben hen totten huwelick begeven Cornelis Jansz,
smedt, met Heijlken Ariaen Claessen van Sorgen dochter, beijde van de Nieuwe
Tonge, ten bij sijn van haer moeders, Maeijken Jacopsdr, en Pierken, sijn moeder,
en Antoen Jacops, haer swager ??? den 8 desember anno 1596 getraut
162. Den 23 november 96 hebben hen totten huwelicke begeven Willem Jansz
van Corterijck met Dijnne Melsdr, wedewe van Albrechts Albrechtsz, ten bij sijne
van Lenaert Eewaertsz en Matte Lenaerts dochter ??? den 8 disember 1596 getraut
163. Den 8 marte 1597 hebben hen totten huwelicke begeven Cornelis
Michielsz van Somerdijck met Neelken Jacops Koddens dochter van Dierickxlant,
ten bij sijne van Antuenis, sijn broeder, ende Aren Steven wijf Leenten ??? den 6 april
97 getraut
164. Den 22 marte hebben hen totten huwelicke begeven Claes Lucas,
weduwer van Janneke Luenisdr, met Neesse Heindrickxdr van Calcken int lant van
Cleven, ten bij sijne van Commer Jans den Cruepelen en Neelken Cornelisdr ??? den 6
april 97 getraut
165. Naer dat de geboden gedaen sijn van Albrecht Jansz van Brakel,
weduwere van Heindricxken Tomaes dochter, en met Maeijken Diericxdr (de wil sij
beijde vrij waeren, so zij in presentie Andries Arens en Fluere Geerraert, haer
moeije, getuijde, en ooc Maeijken Cornelisdr, haer wel bekend) van Hoorn bij
Gurckem, sijnse den 20 april anno 1597 in onse kercke getraut ??? den 20 april 1597
getraut
166. Naer dat Commer Jans, weduwer van Nieuwe Tonge, met Maeijken Joos
dochter, een weduwe wt Vlaenderen, haere behoorlicke kercgeboden gehadt
hebben, sijnse den 31 augusti 97 in Doude Tonge getrout
167. Den 13 disember anno 1597 sijn ondertrout Francke Mattheusz van
Nieuwerkercken in Sallant met Maeijken Pieters van Nieuwe Tonge, ten bij sijne
van Pieter Heindrick, haer vader, Eeren, haer suster, en Niclaes Mattheus, sijn
broeder ??? consent hebben, sijnse den 28 disember 97 getraut
Januari 1598
168. Den 17 januari hebben hen totten huwelicke begeven Jan Lenaertsz van
Diericxlant met Durske Niclaes dochter van de Nieuwe Tonge, ten bij sijne van
vrienden en magen, ten weder sijden als vaders en moeder, en meer ander
vrienden ??? den 1en februari 1598 getraut
Naer dat Cornelis Cornelisz van de Nieuwe Tonge met Leenten Jansdr van Bommel,
weduwe van Merten Jansz, haere behoorlicke kercgeboden gehadt hebben, sijnse den
1 februari 1598 in dese plek getraut
169. Den 25 januari 1598 hebben hen totten huwelicke begeven Jacop
Hermans van Verrebrock met Maeijke Commers dochter van de Nieuwe Tonge, in
presentie van vrienden en magen ter weder sijden, en sijn den 8 februari in de
kercke getraut ??? den 8 februari 1598 getraut
170. Den 21 marte anno 1598 sijn ondertraut Cornelis Antuenis sone vanden
Oudenbosch met Maeijken Cornelisdr van de Nieuwe Tonge, ten bij sijne van
Antuenis, sijn vader, en Maeijken Hubrechts dochter ??? den 5 april ann 1598 getraut
171. Den 19 april 1598 hebben hen totten huwelicke begeven Franchois de
Muinck van Hulst, weduwer, met Tanneken Jans dochter van Verrebroeck, ten bij
sijn van Cornelis de Paus ende Rommaert de Buijsere, haer oom ??? den 3 meije 1598
getraut
172. Den 25 april anno 1598 sijn ondertraut Niclaes Cornelis met Lijnten
Heindrickx, van de Nieuwe Tonge beijde, ten bij sijne van Erren, sijn broeder,
Cornelis Schappelinck kint en Jacop Willems Vran ??? den 10 meije 1598 getrout
Den 17 meije anno 1598 hebben hen totten huwel begeven Niclaes Stoffelsz, weduwere
van Neelken Pauwels, met Maeijken Bastiaensdr, weduwe van Cornelis Mertens, beijde
van Rosendale, ten bij sijn van Jan Schoonleve en sijn wijf ??? getrout
Ten selven dage ooc Cornelis Cornelisz, wel gemoed weduwer van Stoffelijnne Jans, met
Pierken Arens dochter, weduwe van meester Jan ??? getrout
Den 4 julius 1598 sijn ondertraut Jacop Rombauts de Buijsere van Verrebrock met Aechten
Mattaens dochter van de Nieuwe Tonghe, in presentie van vader en moeder ter weder
sijden ??? den 19 julio 1598 getraut
Den 15 augusti 1598 sijn ondertraut Pieter Arens Straet, weduwer van Luenten Antuenis
dochter, met Lijsbedt Jansdr van Hossinisse, weduwe van Joris Wels, ten bij sijne van
Wouter de Wevere en sijn huijsvrauwe ??? den 30 augusti 1598 getraut
Den 12 disember anno 1598 hebben hen tot den huwelicke begeven Geerraert Arens en
Maeijken Geerraersdr, beijde van Herking, ten bij sijn van Willem Piersens ??? den 26
disember 1598 getraut
Jaer 1599
Den 26 maerte anno 1599 hebben hen tot den huwelicke begheven Cornelis Dijngmans
van de Nieuwe Tonghe met Adrijaenten Heindricx dochter van Cruijslant, ten bij sijne van
Antuenis Antuenisz, Clijnne Rooienbaerts ende Neelke Willems van Kemppen dochter ???
den 11 april 99 getraut
Den 26 marte anno 1599 sijn ondertraut Jacop Jansz, wer. van Neelken Eeuwaerts, met
Aecht Pieters dochter, beijde van de Nieuwe Tonge, getuijghen Lenaert Jansz en Jelijnne
Aarensdr - 11 april 1599 getraut
Naer dat Steven Jansz, wer. van Aerenten Maten, met Maeijken Govaerts dochter van
Latoien sijn derde kercgheboden gehadt heeft, sijnse den 18 april in de kercke getraut ???
den 18 april 1599 getraut
Den 8 april 1599 sijn ondertraut Cornelis Jansz Haeck, wer. van Anneke Mertens, met
Aachte Piers, weduwe van Job Heindrickxz ??? den 25 april 1599 getraut
Den 17 april 1599 sijn ondertraut Willem Joosen, wer. van Arente Crijns, met Grieten
Willems, weduwe van mr. Ariaen, mij Art Timmerman en Willem Staesz