Oude Tonge - Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente 1678-1690

Doopboek NederduitsGereformeerde Gemeente Oude Tonge 1678-1690

Het doopboek van de?? kerke op d???Oude Tonge waerin uijtgedrucktzijn de namen van de kinderen en haer ouders en getuigen, aengetekent bij mijD. Adamus van Halen Eccles: ibid MDCLXXVIII

Extract uijt d???ordinantie van???t zegel

Art. 46

Van gelijken sullen alleextracten uijt de doopregisters, mitsgaders alle attestatien van dat eenigehouwelijksche geboden in de kerke of elders zijn verkondigt, ofte dat ijmandwettelijk is getrout, moeth geschreven hebben op een zegel van ses stuijvers,op de boete van vijf en twintigh gulden te verbeuren ten laste van die gene,die sodanige attestatie sonderse voorsz zegel sullen hebben uijt gegeven, alsook van die personen, die haar in eenige maniere met de voorsz ongesegeldeActen sullen willen beroepen, en sullen alle personen (uijt genomen die van depublijque aulmosen in t geheel of ten deele werden onderhouden) gehouden zijnbinnen den tijd van veertien dagen, na dat de houwelijken bevestigt sullen zijn,de verklaringe in voegen voorsz gezegelt zijnde, te ligten op pand van vijf entwintigh gulden, ten lasten van die personen, die haar in den egten staatbegeven en de voorsz acten en attesttien respective niet gelight?? sullen hebben ??

Art. 47

Alle die gene die haar tenhuwelijk begeven, sullen haere namen en woonsteden moeten stellen op eenmemorie, opgedrukt hebbende het zegel van twaalf stuijvers, en de selvigememorien moeten afleveren aan die Collegien en personen in de respective dorpen,steden en plaatsen deser provincie, die tot de aanteijkeninge van de gebodensullen wesen gequalificeert, dogh bij aldien de ouders van den bruijdegom oftebruijd, of den bruijdegom ofte bruijd selfs, of ijmand onder haar wildeverklaren, dat de voorsz bruijdegom en bruijd in de quohieren van den tweehondertsen penningh, in ???t geheel niet, ofte beneden de somme van twee duijsentguldens staan getaxeert, soo sal de voorsz memorie als dan geschreven moetenworden op den zegel van ses stuijvers, en sal niemand ook eenige aanteijkeningemogen doen, om daar op de voorsz proclamatien te laten gaan, dan op memorien invoegen voorsz gezegelt en gequalificeert wesende ????

Quod facta collatione concordat,Me testes Adamo van Halen v.d.m. hujus loci

1678 December den xvii dito gedoopthet kindt van Johannes Arentze Vierniet en Grietje van der Schilt, genaemtArie, getuigen Arij Janse Vierniet ende Jannitje Arentse

Den xxv dito gedoopt het kindtvan Jan van der Schilt en Neeltje Jacobs Gausblom, genaemt Marijtje, getuigenCornelis Jacobse Gausblom en Anna van der Schilt

1679 Januarius den vi ditogedoopt het kindt van Pieter Willemse Bisschop en Betje Pieters, genaemtGerridt, getuige Jannitje Gerridts

Februarius den v dito gedoopthet kint van Jacob Cornelisse Noorthoeven en Pietertje Jacobse Ruighrock,genaemt Jacomijntje , getuigen Daniel Cornelisse Noorthoeven en TannekeCornelisse Noorthoeven

Den xii dito gedoopt het kintvan Henderick Janse en Neeltje Marijnisse, genaemt Leentje, getuige LijsbetJans

Den selfden dito gedoopt hetkint van Claes Cornelisse en Woutrintje Cornelisse, genaemt Ariaentje, getuigenPieter Claesse en Neeltje Cornelisse Matte

Den xix dito gedoopt het kintvan Cent Cornelisse Braber en Commertje Besmans, genaemt Teuntje, getuigenCornelis Arentse Braber en Maetje Cornelisse Braber

Den xxvi dito gedoopt het kindtvan Cornelis Boelhouwer en Anna Robius, genaemt Sophia, getuigen Henderick vander Ploegh en Leentje Tichgelmans

Martius den xii dito gedoopthet kint van Dirck Hendrickse Krabbendijck en Dingena Cornelisse Kabosch,genaemt Cornelis, getuigen Willem Cornelisse en Jannitje Cornelisse, dewelcke(? gegeven zijnde) door haer absentie vervangen wier van Anna Pieters Dicke

Den xxvi dito gedoopt het kindtvan Philip Daniels Sluijse en Annitje Gerrits, genaemt Neeltje, getuigen GielTonnisse en Pieternelletje Dingemans

Den xxxi dito gedoopt het kindtvan Cornelis Paulisse en Trijntje Jacobs, genaemdt Roelant, getuige MaitjeMarinis

Meij den xxii dito gedoopt hetkint van Bouwen Willemse en Teuntje Esdras, genaemt Lena, getuige LijsbethWillems

Julij den ii dito gedoopt hetkint van Govert Janse van Gelder en Saartje Hendrikx, genaemt Jannitje, getuigeClaesje Andries

Den xvi dito gedoopt het kintvan David Abrahamse van St. Annelant en Maria Joosten, genaemt Sara, getuigeSara Dingemans

Den xxx dito gedoopt het kindtvan Claes Willemse en Soetje Reiniers, genaemt Lodewijck, getuige WillemtjeWillems

Augustus den vi dito gedoopthet kint van Jan Gerritse Maijer en Cornelia Davids, genaemt Maria , getuigenJan Paulisse Kieboom en Jobje Rams

Den xx?? dito gedoopt het kindt van Chiel Leunisse vander Stam en Jannitje Jans, genaemt Teuntje, getuigen Cornelis Cornelisse vander Stam en Arentje Jobs van Beeck

September den x dito gedoopthet kindt van Do. Adamus van Halen en Cornelia Smout, genaemt Cornelia ,getuigen juffr. Anna van Halen, huijs vr. van de heer Johan van Brevelt, enCornelia van Duijn, huijsvrouwe van Johan Smout

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Cent Gommerse Gunst en Jannitje Teuwis, genaemt Saertje, getuigeAriaentje Gunst

Den xvii dito gedoopt het kindtvan Jan Willemse Bout en Lijsbeth Crijns Buijs, genaemt Willem, getuige MaitjeCrijns Buijs

Den xxiv dito gedoopt het kindtvan Huigh Leendertse en Annitje Arents, genaemt Pieter, getuige n.n.

October den dito gedoopt hetkindt van Isaac Groenewegh en Barbertje Arents van Waije, genaemt Ester,getuigen Abraham Groenewegh en N. Jacobs Ruighrock

Den vii dito gedoopt het kindtvan Rocus Laurense Droogendijck en Pieternellitje Abrahams, genaemt Sara,getuige Sara Abrahamse van St. Annelandt

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Hendrick de Wint en Maria Arents, genaemt Arentje, getuigen HendrickArentse en Saertje Elias

Den xxix dito gedoopt het kindtvan Jan Janssens en Trijntje Walderoms, genaemt Janneke, getuigen Jacob Bosman,Janneke Antonis

November

Den v dito gedoopt het kindtvan Jillis Michielse van St. Annelandt en Willemtje Crijnts, genaemt Pieter,getuigen Lijsbeth Janse Evel en Grietje Hendrickx van Kempen

Den selfden dito gedoopt het kindtvan Dancker Bastiaensche Kodde en Lijntje Leenders, genaemt Sara, getuigenDirck Janse Doldie en Maitje Pauls

Den selfden dito gedoopt hetkint van Reinier Marinisse Verdonck en Susanna Bastiaense, genaemt Jannitje,getuigen Cornelis Bastiaense en Cornelia Bastiaense

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Jan Jobse Houteschee en Dirckje Jans, genaemt Cornelis, getuigeTrijntje Lambreghs

Den xii dito gedoopt het kindtvan Maerten Janse Slis en Saertje Jans van Lake, genaemt Ester, getuigenMarinus Lodder, Jan Imadse Smit en Tannetje Cornelis

December den xvii dito gedoopthet kindt van Jan Marijnisse Fransman en Annitje Jans, genaemt Cornelia,getuigen Cornelis Antonisse Dupre en Trijntje Jans

Den xxi dito gedoopt het kindtvan Willem Paulisse Oosterlingh en Maitje Arents, genaemt Marijtje, getuigePieternelle Oosterlingh

Den xxv dito gedoopt het kindtvan Jan Paulisse en Lijntje Cornelis, genaemt Pieter, getuigen Dingena Jacobsen Cornelis Drogendijck

Den xxv dito gedoopt het kindtvan Pieter Claesse de Wael en Pieternelletje Cornelis Koolmans, genaemtMarijtje, getuigen Zacharias Claesse de Wael en Woutrijntje Cornelisse Koolmans

1680 den xxi Januarij gedoopthet kindt van Jacob Crijnse Coert en Pieternelletje Cornelis, genaemt Annitje,getuigen Jacob Leunisse en Neeltje Marinus

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Abraham Gerritse Verdonck en Ariaentje Pieters, genaemt Pieter,getuigen Pieter Paulisse en Arentje Dirckx

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Pieter Arentse en Dingena Jacobs, genaemt Pietertje, getuige JoosjeArents

Februarij den xv dito is alhiergedoopt het kindt van Stoffel Janse van Steenbergen en Lijsbeth Jans vanSchalckwijck, genaemt Johannes, getuigen Pieter Lammertse van Hulst en MarijArens van Heusden

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Jan Gijsbertse Cock en Trijntje Dingemans, genaemt Lijsbeth, getuigenHuige Dingemans en Pietertje Jacobs

Den xviii dito gedoopt hetkindt van Leendert Dirckse en Heijltje Jans, genaemt Aechje, getuigen DirckKrabbendijck en Tannitje Jans

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Hendrick Leendertse van der Ploegh en Sara Elias, genaemt Hendrick,getuigen Steven van Walta en Tannitje Elias, die vervangen wiert van HerminaHuismans

Den xxv dito gedoopt het kindtvan Jan Cornelisse Bestenoomtje en Arentje Laurens, genaemt Cornelia, getuigenArent Cornelisse Bestenoomtje en Nelletje Arents

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Paulus Janse Outsager en Stijntje Thomas, genaemt Cornelia, getuigenGerrit Verhagen, Hendrick Tomasse en Jannitje Cornelis

Maert den xxxi gedoopt hetkindt van Andries de Munnick en Annitje Thomas, genaemt Johannes, getuigenMarinus Cornelisse Drooger en Arentje Marinus

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Jacob Cornelisse Noorthoeven en Pietertje Jacobs Ruighrockx, genaemtJacomijntje, getuigen Daniel Noorthoeven en Tannitje Cornelis Noorthoeven

April den xiv dito gedoopt hetkindt van Leendert Laurense en Lijsbeth Hendrickx, genaemt Hendrick, getuigeLijntje Aerts

Den xix April gedoopt het kintvan Jan Imantse Smit en Tannetje Cornelis, genaemt Lijsbeth, getuigen JacobJanse Smit en Saertje Jans van Lade

Den xxi dito gedoopt het kintvan Aelbreght Koorndijker en Leentje Jans, genaemt Jacob, getuigen GovertPieterse Cock en Pietertje Jacobs

Meij den xix dito gedoopt hetkint van Jacob Cornelisse Heijnsdijck en Grietje Hendrickx, genaamt Jacobus,getuigen Roelant van der Boks en Stijntje Bastiaans

Den selfden dito gedoopt hetkint van Cornelis Doense Tulburgh en Maitje Marinus, genaamt Doens, getuigen TeeuwisHubreghtse Potter en Aeltje Joosten

Den xxvi dito gedoopt het kindtvan Paulus Kabosch en Aaltje Dirckx, genaamt Dirck, getuigen Jan Kabosch enWijvertje Simons

Junij den 11 dito gedoopt hetkindt van Jillis Teunisse en Maartje Bastiaans, genaamt Willem, getuigePietertje Jacobs

Den ix dito gedoopt het kintvan Johannes Vierniet en Grietje van der Schilt, genaamt Marij, getuigen Janvan der Schilt en Annitje van der Schilt

Den selfden dito gedoopt hetkindt van Hendrick Marijnisse Vleerboom en Catalijn Teunisse van Steenbergen,genaamt Grietje, getuigen Jan Tijsse Thoen en Neeltje Matte

Den xxiii dito gedoopt hetkindt van Gijsberth Jacobse en Lijsbeth Jacobs Braber, genaamt Marighje,getuigen Cornelis Antonisse Dupre en Annitje Jacobs

Den xiv dito gedoopt het kintvan Mr. Salomon Paal en Hermina Huijsmans, genaamt Neeltje, getuigen HendrickLeendertse van der Ploegh en Tannitje Jans Matte

Augustus den 18 dito gedoopthet kindt van Jan Teunisse en Jannitje Abrahams, genaamt Leendert, getuigenAbraham Gerritse Hollander en Grietje Abrahams

September den 8 dito gedoopthet kindt van Olivier Marijnisse en Maitje Bastiaans, genaamt Marinus, getuigenPieter Marijnisse en Ariaantje Huige

Den xv dito gedoopt het kindtvan Pieter Marijnisse en Ariaantje Witte, genaamt Marinus, getuigen OlivierMarijnisse en Ariaantje Huige

October den vi dito gedoopt hetkindt van Simon Arentse Vre en Jobje Rams, getuigen Arent Andriesse Vre enTeuntje Arents Rams

Den ix dito gedoopt het kintvan Roelandt Dirckse van den Bosch en Stijntje Bastiaans, genaamt Dirck,getuigen Hendrick Paulisse Oosterlingh en Geertruit Bessemans de Waijer

Den xx dito gedoopt het kindtvan Cent Cornelisse Braber en Commertje Besmans, genaamt Besman, getuigen ArentCornelisse Braber en Geertruit Besmans

November den xiv dito gedooptde kinderen van Jan Hermanse Wiltschut en Maaijtje Pieters, genaamt Pietertjeende het andere Hester, getuigen Jan Remmeltse Wiltschut, Pieternelletje Dirckxen Pieternelletje Cornelis Kool

Den selfden dito gedoopt hetkint van Hendrick Bastiaanse Cock en Maitje Pieters, genaamt Teuwits, getuigenPieter Teuwitse en Trijntje Dirckx

Den xvii dito gedoopt het kintvan Pieter Vreeswijck en Arentje Dirckx, genaamt Roelant, wonende op dePlaatsen dijck, getuige Leuntje Jans

Den xxiv dito gedoopt het kindtvan Govert de Rijcke en Ariaantje Kool, genaamt Jacomijntje, getuigen JillisKool en Pieternelletje Kool

Den selfden dito gedoopt hetkint van Crijn Paulisse en Bastiaantje Cornelis, genaamt Jobje, getuigen JanPaulisse Vreeswijck en Trijntje Jacobs

Novemb. den xxvii dito gedoopthet kindt van Gerrit Arentze Melizant en Willemijntje Willems, genaamt Jan,getuigen Jan Manse en Phippijntje Bartel

Decemb. den i dito het kint vanCornelis Pieterse en Maijtje Jans, genaamt Ariaantje, getuigen Ariaan CunjertseMoijerts en Leentje Tiggelmans

Den xi dito gedoopt de kinderenvan Jacob Cunjertse Moijerts en Dingena Jeliers, genaamt het soontje Jelier enhet doghtertje Leentje, getuige Ariaan Cunjertse Moijert, dese kinderen(gemerck sij sieck waren en de vrinden paaps, die deselvige van den priesterwilde gedoopt hebben) zijn in haar huijs gedoopt, met believen van den vader,welcke gereformeert en met toestaan van den moeder, welcke paaps was en welke(wanneer wij, dat is ick en den ouderlingh, daar eerst inquamen) seijde deselvige gedoopt te zijn, waarop wij seijden dan de selvige niet te sullendopen, maar daar na hebbende mijne reden gehoort, soo heeft sij en de minneselvers gesegt niet gedoopt te zijn, dat sij moghte lijden, dat ick se doopteen soo zijn wij met den doop voort gevaren, levende beijde kindern een dagh oftwee na hare doop

Den xxix dito gedoopt het kintvan Cent Gommerse Gunst en Jannitje Teeuwis, genaamt Saartje, getuige LenaHuibreghts

Den selfde dito gedoopt hetkint van Willem Teunisse de Breet en Maijtje Brabers, genaamt Antoni, getuigenCornelis Braber en Blesijntje Breet

1681 Januarius den 11 ditogedoopt het kindt van Andries Witte en Ida Scherens, genaamt Gabriel, getuigeArentje Jobs Beeck

Den v dito gedoopt het kint vanPieter Janse en Lijsbeth Willems van Druite, genaamt Willem, getuige MarijtjeArents

Den ix dito gedoopt het kintvan Huigh Leendertse en Annitje Arentz, genaamt Neeltje, getuigen JacobPieterse en Ariaantje Leenders

Den selfden dito gedoopt hetkint van Jan Matteusche Wagenwager en Marijtje Jans Doncker, genaamt Jan,getuigen Cornelia Engelbreghs en Catlijne Jans Verbeeck

Den xii dito gedoopt het kintvan Jacob Laurense en Saartje Hendrickx, genaamt Hendrickje, getuigen DirckHendrickse en Lijsbeth Hendrickx

Den 23 dito gedoopt het kindtvan Aeldert Rocusse en Ariaantje Gunst, genaamt Annitje, getuigen Cent Leinseen Annitje Pieters

Februarius den 11 dito gedoopthet kint van Dirck Krabbendijck en Dingena Cornelisse Kabosch, genaamtCornelis, getuigen Willem Cornelisse Kabosch en Jannitje Cornelis Kabosch

Den ix gedoopt het kint vanHendrick Janse en Neeltje Marinis, genaamt Barber, getuige Godelief Willems

Den xx dito gedoopt het kintvan Jacob Cornelisse en Trijntje Maartens, genaamt Cornelis, getuigen JanJacobse Hooghwerf en Marij Leenders Brootshooft

Den xxiii dito gedoopt het kintvan Jan Gijsbertse Cock en Crijntje Dingemans, genaamt Dingeman, getuigenAbraham Dingemans en Maitje Ghiels

Den vi dito gedoopt het kintvan Hendrick Arentze Oosterlingh en Ite Paulus Oosterlingh, genaamt Annitje,getuigen Leendert Arentze Oosterlingh en Jannitje Arents Oosterling

Den delfden dito gedoopt hetkint van Philp Daniels en Annitje Gerritz, genaamt Grietje, getuige JannitjeGhiel Teunisse

Den xxii dito gedoopt het kindtvan Jacob Hendrickse Krabbendijck en Aaltje Cornelis, genaamt Arentje, getuigenWillem Cornelissen Vlamingh en Aaltje Jans ????

April den v dito gedoopt hetkint van Rocus Drogendijck en Pieternelle Abrahams, genaamt Laurens, getuigenArij Laurens, en Sijtje Joosten

Den xx dito gedoopt het kintvan Cornelis Claasse Boomklimmer en Jannitje Pieters Cardux, genaamt Rachel,getuige Leuntje Pieters Cardux ????

Den selfden dito gedoopt hetkind van Hendrik Dirkse de Wind en Maria Arens Oosterlingh, genaamt Abraham,getuige Jannitje Arens Oosterlingh

Den xxvii dito gedoopt het kindvan Willem Cornelisse Vlamingh en Aaltje Jans Bresser, genaamt Jannitje,getuige Neeltje Lambreghts Heijmans

Meij den xviii dito gedoopt hetkind van Cornelis Barnart en Maaijtje Hendrikx Harssenboom, genaamt Aaghtje,getuigen Adriaan Teunisse Broeder en Tannitje Jans Stelle

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Marcusse Duinkerke en Maria Gerrtits Borndrinker, genaamt Gerrit,getuigen Cornelis Gerritse Borndrinker en Barent Gerritse Werde en LijsbethJans Krijns

Junij den eersten dito gedoopteen kind, dat in onegt geteelt was, genaamt Jan, waar van moeder was WillemtjeWillems en vader, gelijk de moeder voort vroetwijf en buren getuight heeft,Mels Janse, zijnde geen van beijde lidmaten, getuige Janneke Teunis, welkelidmaat zijnde, beloofde voor het selvige in te staan, en het op te brengen alsde hare, hier toe wier nu nogh wel een pater, die mede lidmaat was, vereijst,maar alsoo het kind siek was en geen pater te vinden was, soo is het soodoorgegaan, nadat de moeder voor de ouderlingen ook haar leetwesen over dieschandelijke daad (daar het kind niet aan participeert) getoont hadde

Den viii dito gedoopt het kindvan Jacob Bosman en Gerritje Govers, genaamt Johannes, getuigen JohannesMorritz en Tannitje Cornelis

Den xv dito gedoopt het kindvan Andries Janse Rheeder en Marijtje Jacobs Abele, genaamt Jan, getuigen JacobJanse Ouweland en Neeltje Jans Ouweland, welke vervangen wierd van MaijtieLeenders????

Den xxix dito gedoopt het kindvan Johannes Morritz en Neeltje Davids van St. Anneland, genaamt Ariaantje,getuigen Antonij Morritz en Ariaantje Arentz

Julij den 18 dito gedoopt hetkind van Andries Willemse Bout en Annitje Jacobs, genaamt Pieter, getuigeWillemtje Crijns

Septemb. den 7 dito gedoopt hetkind van Ariaan Teunisse en Saartje Pieters, genaamt Teunis, getuigen TeunisAriaanse, Jan Janse en Betje Teunis de Vos

Den ii dito gedoopt het kindvan Hendrik Paulisse Oosterlingh en Geertruijd Bessemans, genaamt Leentje,getuigen Jacob Paulisse Oosterlingh en Commertje Besmans??

Den 14 dito gedoopt het kindvan Pieter de Waal en Pieternelle Cornelisse Kool, genaamt Cornelis, getuigenZacharias de Waal en Neeltje Cornelis Matte

October den xii dito gedoopthet kind van Johannes Arentze Vierniet en Grietje van der Schilt, genaamtMarij, getuigen Ariaan Cunjertse Moijert en Teuntje Arentz Vierniet

Den xix dito gedoopt het kindvan Adriaan Jacobse den Duijve en Jillisje Jans Verbeek, genaamt Pietertje,getuigen Jillis Janse Verbeek, Pieterman Jillisse en Catalijntje Jans Verbeek

Novemb. den 9 dito het kind vanOlivier Marijnese en Maijtje Bastiaans, genaamt Neeltje, getuigen GhielLeunisse en Bastiaantje Abrams

Den selfden dito gedoopt hetkind van Ariaan Cunjertse Moijert en Leentje Tiggelman, genaamt Cunjert,getuigen Jacob Cunjertse Moijert en Grietje van der Schilt

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Gerritse Maijer en Cornelia Davids, genaamt Gerrit, getuigen ArentCornelisse Bestenoomtje en Tannitje Jans

Den 16 dito gedoopt het kindvan Pieter Marijnisse en Ariaantje Witte, genaamt Jan, getuige Pietertje Witte

Den xxx dito gedoopt het kindvan Hendrik Marijnisse Vleerboom en Catalijn Teunisse van Steenbergen, genaamtCommertje, getuijgen Hendrik Cok en Lijsbeth Marijnisse Vleerboom

1682 Januarius den 1 ditogedoopt het kind van Job Jobse en Barbara Pieters, genaamt Cornelis, getuigePieternelle Davids

Den xi dito gedoopt het kindvan Jacob Crijnse Coert en Pieternelletje Cornelis, genaamt Crijn, getuigenPieter Jacobse en Lijntje Willems

Den xxii dito gedoopt het kindvan Hendrik Leenderse van der Ploegh en Saartje Elias, genaamt Leendert,getuigen de Heer Schout Johan Verhagen, Willem Perdaans en Juffr. CorneliaSimons, huijsvrouw van D. Adamus van Halen v.d.m.h.l

Den xxix dito gedoopt het kindvan Pieter Bisschop en Ariaantje Jobs Beek, genaamt Job, getuige Neeltje Jobs

Februarius den v dito gedoopthet kind van Claas Willemse en Soetje Reiniers, genaamt Pleuntje, getuigeNeeltje Gerritse

Den xii dito gedoopt het kindvan Jan Gijsbertse Cok en Crijntje Dingemans Dekker, genaamt Maijtje, getuigenJacob Dingemans en Willemtje Wessels

Den selfden dito gedoopt het kindvan Andries de Munck en Annitje Thomas, genaamt Jannitje, getuigen PieterTeunisse en Jannitje Marinus

Den xv gedoopt het kind vanJacob Claasse en Hendrikje Aardse, genaamt Aart, getuigen Lambert Hendrixse enJaapje Aardse

Den selfden dito gedoopt hetkind van Cornelis Doense en Maijtje Marinus, genaamt Teunis, getuigen HendrikJanse en Pleuntje Jooste, dese woonde op de Plaatse grond, Galathe

Den xix dito gedoopt het kindvan Teunis van Casteel en Cornelia Jacobs, genaamt Saartje, getuigen Pieter Jansede Jonge, Marinus Cornelisse Drooger en Appollonia Cornelis

Den xxvi dito gedoopt het kindvan Jacobus Drogendijk en Pietertje Jacobs, genaamt Jacomijntje, getuigenLeendert Hermanse en Trijntje Jacobs

Maart den viii dito gedoopt hetkind van Jan Bessemans en Magdaleentje Verpoorte, genaamt Cornelis, getuigenWillem Teunisse de Breet, Ariaan Konink en Geertruijt Bessemans

Den selfden dito gedoopt hetkint van Govert Janse en Saartje Hendrikx, genaamt Govert, getuigen CornelisJanse Kleijn en Willemijntje Hendrikx

Den xv dito gedoopt het kindvan Jan Leendertde de Vogel en Neeltje Crijns, genaamt Remmert, getuigen JanRemmeltse en Maijtje Remmertsz

April den xiii dito gedoopt hetkind van Cornelis Dame en Teuntje Marinus, genaamt Pleuntje, getuigen Willem MarinisseBierman en Maijtje Euwits

Den xix dito gedoopt het kindvan Willem Paulisse en Maijtje Aarentz, genaamt Paulus, getuigen Jacob Paulisseen Geertruijd Bessemans

October den 10 dito gedoopt hetkind van Hendr. Paulisse Oosterlingh en Geertruijd Besmans, genaamt Paulus,getuigen Willem Paulisse Oosterlingh en Pieternelle Pauls Oosterlingh

Den delfden dito gedoopt hetkind van Gerrit Arendze Melissant en Willemtje Willems, genaamt Engeltje,getuigen Jan Thijsse Thoen en Phlippintje Bartels

Den xxi dito gedoopt het kindvan Johannes Morris en Neeltje Davids, genaamt Antonij, getuigen AntonijMorris, Ariaantje Arents en Petronelletje Davids

Den xxiv dito gedoopt het kindvan Hendrik Vlasboom en Lijsbeth Hendrikx Brands, genaamt Maijtje, getuigeNeeltje Hendrikx Vlasblom ????

November den xii dito gedoopthet kind van Jan Gerritse Maijer en Cornelia Davids, genaamt Gerrit, getuigenJan Michielse van St. Anneland en Aartje Laurents

Novemb. den xix dito gedoopthet kind van Cornelis Paulisse Vreeswijk en Trijntje Jacobs, genaamt Paulus,getuige Appolleuntje Pauls

Den xxii dito gedoopt het kindvan Arij Wittekoek en Gijsje Gijsberts, genaamt Cornelis, getuigen SimonWittekoek en Pietertje Jacobs

Decemb. den x dito gedoopt hetkind van Abraham Davids van St. Anneland en Jacomijntje Arents, genaamt Cunera,getuigen David Abrahamse van St. Anneland en Neeltje Davids van St. Anneland

Den xx dito gedoopt het kindvan Paulus Cornelisse Kabosch en Aaltje Dirkx, genaamt Willem, getuigen MeeuwisAllebath en Belighje Coens

1683 Januarius den 1 ditogedoopt het kind van David Abrahamse van St. Anneland en Maria Joosten, genaamtSara, getuige Juffr. Anna Anemaat

Den 17 dito gedoopt het kindvan Jacob Cornelisse van der Weel en Trijntje Maartens, genaamt Annitje,getuige Teuntje Arents

Den xxi dito gedoopt het kindvan Rocus Hoomoed en Willemijntje Hendrikx, genaamt Breghje, getuige GeertruijdBesmans

Den xxiv dito gedoopt het kindvan Marinus Aalbreghtse Krabbendijk en Lijsbeth Hendrikx Krabbendijk, genaamtAelbreght, getuigen Jacob Hendrikse Krabbendijk en Dingetje Smits??

Februarius den 3 dito gedoopthet kind van Aalbreght Korendijker en Cleentje Jans, genaamt Jacomijntje,getuigen Maarten Janse en Pieternelle Jans

Den 4 dito gedoopt het kind vanPieter Pieterse Bisskop en Arentje Jobs Beek, genaamt Betje, getuige MaijtjePieters Biscop

??Den xi dito gedoopt het kind van Hendrik deWint en Maria Arentz, genaamt Neeltje, getuige Jannitje Arentz Oosterlingh

Martius den xiv dito gedoopthet kind van Ariaan Teunisse Broeder en Saartje Pieters, genaamt Teunis,getuigen Jan Janse Broeder en Pietertje Andries

Den xxi dito gedoopt het kindvan Jacob Bosman en Gerritje Govers, genaamt Hillegond, getuige Neeltje Davidsvan St. Anneland

April den 11 dito gedoopt hetkind van Pieter Paulisse Vreeswijk en Arentje Dirkx, genaamt Maijte, getuigeMarijtje Isakx

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Mattheuse Wagemaker en Marijtje Jans Donker, genaamt Anna,getuijgen Stoffel Janse van Sluijs in Vlaanderen, Jillis Janse Verbeek enTrijntje Jans Donker

Den 16 dito gedoopt het kindvan Hubreght van Westerom en Lena Radesteijn, genaamt Lena, getuigen Pieter deHarder en Lena Hubreghts

Den selfden dito gedoopt hetkind van Gerrid Dirkxse en Catalijntje Jans, genaamt Aaghje, getuigen Leendert Dirkxeen Heijltje Jans

Meij den 16 dito gedoopt hetkind van Hendrik Janse en Neeltje Marinus, genaamt Jannitje, getuigen CornelisJanse en Neeltje Teunis

Den 23 dito gedoopt het kindvan Jan Cok en Crijntje Dingemans, genaamt Cornelia, getuigen Abraham Dingemansen Cornelia Dirkx

Den 28 dito gedoopt het kindvan Thomas Cornelisse van de Korendijk en Willemtje Willems, genaamt Aaghje,getuige Teuntje Willems

Den selfden dito gedoopt hetkind van Stoffel Stoffels en Arentje Leenders Pijk, genaamt Ariaantje, getuigenClaas Jacobse Coert, Cornelis Cornelisse van Smeerdijk en Grietje Jacobs Coert

Junij den 13 dito gedoopt hetkind van Hendrik Janse van Wtreght en Tannitje Gerritz van de Geere, genaamtJan, wonende op de Plaatse grond, getuigen Antonij Janse en Angnietje Wouters

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Teunisse en Jannitje Abrahams, genaamt Teunis, getuigen AriaanTeunisse en Ariaantje Teunis

Julij den 25 dito gedoopt hetkind van Gerrit Abramze Verdonk en Arentje Leendertz Wiltschut, genaamt Abraham,getuigen Abraham Gerritz Verdonk en Ariaantje Pieters

Den selfden dito gedoopt hetkind van Willem?? Janse Schotsman enAngenietje Pieters de Haas, genaamt Neeltje, getuigen Willem Marinisse Spek enAngenietje Thijsse van Putten

Den 4 dito gedoopt het kind vanQuirijn Pauls en Bastiaantje Cornelis, genaamt Quirijn, getuigen CornelisPaulisse en Ariaantje Jaspers

Augustus den 1 dito gedoopt hetkind van Antonij Morritz en Teuntje Arentz, genaamt Soetje, getuigen GabrielStoffelse en Dingena Claas van Duijvel baart

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Marinisse en Marij Gerritz, genaamt Maijtje, getuigen WillemMarijnisse Bierman en Maijtje Leenders

Den delfden dito gedoopt hetkind van Maarte Janse Slis en Betje Teunis Vos, genaamt Jan, getuigen CornelisJanse Slis en Pieternelletje Jans Slis

Den selffden dito gedoopt dekinderen van Chiel Janse Raap en Blesijntje Cornelis, het soontje genaamtCornelis, het doghtertje Lijntje, getuigen van t soontje Willem CornelisseKattestaart en Lijntje Willems, van het doghtertje Jacob Crijnse Coert enPieternelle Cornelis Kattestaart

Den 8 dito gedoopt het kind vanCent Cornelisse Braber en Commertje Besmans, genaamt Besman, getuigen HendrikPaulisse Oosterlingh en Teuntje Besmans

Den selfden dito gedoopt het kindvan Eldert Rocusse en Ariaantje Gunst, genaamt Lijntje, getuige Lijntje Jillis

Den delfden dito gedoopt hetkind van Cornelis Pieterze zal.r en Maijtje Jans, genaamt Cornelia, getuigenJacob Cunjertse Maijere en Leentje Tiggelman

Den selfden dito gedoopt hetkind van Antonij Janse van Sermont en Agnietje Wouters, genaamt Jannitje,getuigen Hendrik Janse van Utreght en Tannitje Hendrikx, dese woonden op dePlaatse grond

Den 15 dito gedoopt het kindvan Andries Janse Rheeder en Marijtje Jacobs, genaamt Jacob, getuigen PaulusJacobse Abeele en Pietertje Leenders

Den 22 dito gedoopt het kindvan Philp Danielse en Annitje Gerrits, genaamt Gerrit, getuigen Jacob Pieterseen Marij Jans

Den selfden dito gedoopt hetkind van Andries Pieterse en Christina Jans de Bruine, genaamt Marijtje,getuigen Jan Hendrikse en Marije Janse

September den xix dito gedoopthet kind van Pieter de Waal en Pieternelletje Cornelis Kool, genaamt Barbara,getuigen Johannes?? Nicolaase de Waal enNeeltje Cornelis Matte

October den 3 dito gedoopt hetkind van Cornelis Corstiaanse en Jobje Chiels, genaamt Corstiaan, getuigeWillemtje Reiniers

Den 10 dito gedoopt het kindvan Andries Witte en Ida Siferen, genaamt Catharina, getuigen Johannes Morritzen Neeltje Davids

Den selfden dito gedoopt hetkind van Arijaan Cunjertse Moijert en Leentje Tiggelman, genaamt Lena, getuigenHendrik Tiggelman en Maijtje Boelhouwer

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Laurense en Neeltje Abrahams, genaamt Laurens, getuigen GerritVerdonk en Arentje Leenders

Den xvii dito gedoopt het kindvan Leender Jacobse Hooghwerf en Tannitje Cornelis de Jonghste, genaamtCatalijntje, getuigen Adrianus Hooghwerff, Jannitje Hooghwerff, welke vermitshaar absentie vervangen wier van Lijsbeth Vettekaas

Den selfden dito gedoopt hetkind van Tobias Janse en Blesijntje Pieters, genaamt Teunis, getuigen WillemTeunisse en Blesijntje Teunis

Novemb. den 19 dito gedoopt hetkind van Jan Bout en Lijsbeth Crijns, genaamt Neeltje, getuigen Pieter Crijnse,Hendrik Willemse van der Stam en Willemtje Crijns

Decemb. den 2 dito gedoopt hetkind van Jacob Claasse Blaak en Hendrikje Aartz, genaamt Aert, getuigen ArijLaurense en Neeltje Cornelis

Decemb. den x dito gedoopt hetkind van Hendrik Paulisse Oosterlingh en Geertruijd Besmans, genaamt Besman,getuigen Ariaan Jacobse en Teuntje Besman

Den xii dito gedoopt het kindvan Johannes Vierniet en Grietje van der Schilt, genaamt Adriana, getuigenJacob Crijnse Cock en Pieternelle Cattestaart

Den xxx dito gedoopt het kindvan Hendrik Leendertse van der Ploegh en Saartje Elias, genaamt Jannitje,getuigen Pieter den Harder en Tannitje Jans Matte

1684 Januarius den ii ditogedoopt het kind van Theunis van Kasteel en Cornelia Jacobs, genaamt Jacob,getuigen Hendrik Thomasse en Arentje Marinus

Den 9 dito gedoopt het kind vanJacob Paulisse Oosterlingh en Arentje Jans Hooghwerf, genaamt Jan, getuigen JanJanse Hooghwerf en Ariaantje Govers

Den 23 dito gedoopt het kindvan Paulus Janse Houdzager en Stijntje Thomas Wijtbaard, genaamt Maria, getuigenJacobus Drogendijk en Maijtje Pieters Bisschop

Den xxx dito gedoopt het kindvan Johannes Cornelisse en Ariaantje Vierniet, genaamt Cornelis, getuigeTeuntje Vierniet

Februarius den dito gedoopt hetkind van Hendrik Vleerboom en Catalijn Teunisse van Steenbergen, genaamtTeunis, getuigen Jan Tijsse Thoen en Neeltje Matte

Den xiii dito gedoopt het kindvan Jan Cornelisse Bestenoom en Arentje Laurens, genaamt Cornelis, getuigenJacob Cornelisse en Marij Commerse

Den xvii dito gedoopt het kindvan Pieter Bisschop en Arentje Jobs Verbeek, genaamt Job, getuigen JohannesBeek en Jannitje Jans

Den xx dito gedoopt het kindvan Willem Leendertse en Stoffelijntje Teunis, genaamt Leendert, getuige RoeltjeBouts

Den xxvii dito gedoopt het kindvan Jan Fransman en Annitje Jans, genaamt Johannes, getuigen Daniel Dupre enArentje Jans

Maart den ii dito gedoopt hetkind van Ariaan Jacobse en Jillisje Jans Verbeek, genaamt Cornelia, getuigeAnnitje Samsoms

Den 9 dito gedoopt het kind vanJan Cornelisse van Geere en Joosje Arens Hollander, genaamt Cornelis, getuigeNeeltje Claas de Hond

Den xxii dito gedoopt het kindvan Damus Dircse Okker en Maria Crijns, genaamt Susanna, getuige Goedelief

April den 23 dito gedoopt hetkind van Hendrik Arense Oosterlingh en Ite Pauls Oosterlingh, genaamtJacomijnte, getuigen Willem Paulisse Oosterlingh en Pieternelle PaulsOosterlingh

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Marinisse en Ariaantje Witte, genaamt Jan, getuige PietertjeWitte

Den xxx dito gedoopt het kindvan Rocus Hooghmoet en Willemijntje Hendrikx, genaamt Hubreght, getuigen SamuelHendrikse Roos en Apolleuntje Claas

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Teuwitze Droger en Maijtje Chiels, genaamt Woutrijntje,getuigen Andries de Munnik en Neeltje Teeuwits

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jacob Pieterse Vlamingh en Ariaantje Leenders, genaamt Leender,getuigen Jacob Cornelisse van der Weel en Apolleuntje Leenders

Den selfden dito gedoopt hetkind van Govert Deese en Geertje Mase, genaamt Grietje, getuigen Jan Pieterseen Catalijntje Pieters, dese woonden op de Plaatse grond??

Meij den 7 dito gedoopt hetkind van Hendrik Bastiaansche en Maijtje Pieters de Munk, genaamt Jannitje,getuigen Andris Pieterse de Munk en Jannitje Marinus

Den selfden dito gedoopt hetkind van Claas Willemse Zwartenboer en Soetje Reiniers, genaamt Pleuntje,getuige Bastiaantje Cornelis

Den 28 dito gedoopt het kindvan Jacob Crijnse Coert en Pieternelletje Kattestaart, genaamt Cornelis,getuigen Willem Cornelisse Kattestaart en Lijntje Willems

Junij den 4 dito gedoopt hetkind van Jacob Spoel en Selighje Hendrikx, genaamt Hendrikje, getuigen JacobHendrikse en Dingena Cornelis

Den xi dito gedoopt het kind vanHendrik Janse en Neeltje Marinus , genaamt Jannitje, getuigen Cornelis Janse enNeeltje Teunis

Den 25 dito gedoopt het kindvan Cornelis Boelhouwer en Anna Rhebius, genaamt Sophia, getuigen HendrikTiggelman en Elisabeth Rhebius

Den selfden dito gedoopt hetkind van Ariaan Jacobse Koningh en Cornelia Betsmans de Waijer, genaamtLijntje, getuigen Cent Cornelisse Braber en Commertje Betsmans de Waijer

Julius den 9 dito gedoopt hetkind van Gerrid Arendze en Willemtje Willems, genaamt Arend, getuigen Jan ThijsseFloren en Geertruijd Abrahams

Den xxiii dito gedoopt het kindvan Gerrit Abramze Verdonk en Arentje Leenders Wiltschut, genaamt Beatris,getuigen Leendert Hermanse Wiltschut en Annitje Rocus

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jillis Michielse van St. Anneland en Willemtje Crijns Gebuijs, genaamtAriaantje, getuige Maijtje Jans van St. Anneland

Augustus den 13 dito gedoopthet kind van Ariaan Teunisse Broeder en Saartje Pieters, genaamt Jan, getuigenJan Janse Broeder en Pietertje Andries

Den 20 dito gedoopt een kind,dat in oneght geteelt was, genaamt Jan, waarvan moeder was Maijtje Jans (envader Teeuwits Dirkxe na het verhaal van de moeder, zijnde geen van beijdelidmaten, getuigen Gerrit Arenze Melissant en Willemtje Willems, sijnhuijsvrouwe, zijnde beijde lidmaten, zie dergelijk voorval op Junij 1681

September den x dito gedoopthet kind van Pieter Jacobse Konink en Teuntje Besmans, genaamt Jacob, getuigenAriaan Konink en Maria Arentz

Den xvii dito gedoopt het kindvan Hendrik Dirkse de Wint en Maria Arentz Oosterlingh, genaamt Jacob, getuigenHendrik Arentz Oosterlingh en Jannitje Arentz Oosterlingh

Den selfden dito gedoopt hetkind van Job Janse van Stelle en Teuntje Klaas van Steenbergen, genaamtKlaasje, getuigen Samuel Hendrikx Roos en Apollonia Claas Koster

Den xxiv dito gedoopt het kindvan Gerrid Dirkxe en Catalijntje Jans, genaamt Aaghje, getuige JannitjeDolphijns

Den selfden dito gedoopt hetkind van Marinis Aalbreghtse Krabbendijk en Lijsbeth Hendrikx Krabbendijk,genaamt Hendrik, getuige Selighje Hendrikx

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Gerritse Maijer en Cornelia Davids, genaamt Lena, getuigen JanCornelisse Bestenoom en Arentje Laurens

Den selfden dito gedoopt hetkind van Arie Franze en Neeltje Jans, genaamt Cornelia, getuigen FransHendrikxe en Cornelia Jacobs

October den xxix dito gedoopthet kind van Meeuwis Allebath en Belighje Coenen, genaamt Coenraad, getuigeNeeltje Teeuwis

Den selfden dito gedoopt hetkind van Samuel Hendrikse en Appolleuntje??Claas, genaamt Hendrik, getuigen Rocus Rocusse Hoogmoet en WillemijntjeHendrix

Den 27 dito gedoopt het kindvan Pieter Willemse Biscop en Jannitje Jans, genaamt Willem, getuigen WillemPaulisse Oosterling en Leentje Jans

Decemb. den 3 dito gedoopt hetkind van Maarte Slis en Betje Teunis Vos, genaamt Teunis, getuige AriaantjeTeunis Vos

Den 10 dito gedoopt het kindvan Hendrik Janse van Wtreght en Tannitje Hendrikx van de Geere, genaamtCornelia, getuigen Jan Hermanse Verhagen en Maijtje Davids

Den selfden dito gedoopt het kindvan Jacob Cornelisse van der Weel en Ariaantje Teeuwitz, genaamt Teuis,getuigen Bastiaan Teeuwisse en Lijntje Teeuwitz

Den 17 dito gedoopt het kindvan Hendrik Willemse van der Stam en Maijtje Crijns, genaamt Willem, getuigenPieter Crijns en Lammerijntje Jans van Dijke

Den selfden dito gedoopt hetkind van Leendert Dirkxe en Heijltje Jans, genaamt Crijn, getuigen Hubreght vanWilderom en Leentje Floris

Den xxxi dito gedoopt het kindvan Willem Paulisse Oosterlingh en Maijtje Arents, genaamt Arent, getuigenHendrik Arentze Oosterlingh en Leuntje Arents

1685 Januarius den vii ditogedoopt het kind van Bastiaan Cornelisse Hooghmoet en Teuntje Cornelis, genaamtNeeltje, getuigen Bastiaan Teeuwize Stamper en Maijtje Cornelis

Den xi dito gedoopt het kind vanAbraham Davids van St. Anneland en Jacomijntje Arents van Wage, genaamtMarijtje, getuigen David Abramze van St. Anneland en Maria Joosts

Den xxv dito gedoopt het kindvan Hubreght van Westerom en Lena Radesteijn, genaamt Lijsbeth, getuigen PieterRadesteijn en Teuntje Radesteijn

Februarius den viii ditogedoopt het kind van Cornelis Paulisse Vreeswijk en Trijntje Jacobs, genaamtGovert, getuigen Coenraad Leendertse Wiltschut en Lijsbeth Coenen

Den xv dito gedoopt het kindvan Pieter de Waal en Pieternelletje Cornelis Kool, genaamt Marijtje, getuigenCornelis Vre en Neeltje Cornelis Matte

Maart den 18 dito gedoopt hetkind van Mr. Salomon Paal en Agneesje van Diepenbroek, genaamt Adriana, getuigeMaria Strijkerbergen

April den 15 dito gedoopt hetkind van Pieter Paulisse Vreeswijk zal.r en Arentje Dirkx, genaamt Pieter,getuigen Cornelis Paulisse Vreeswijk, Jan Paulisse Vreeswijk en Trijntje Jacobs

Den 22 dito gedoopt het kindvan Pieter Laurense en Neeltje Abrahams, genaamt Abraham, getuigen AartAbrahamse en Ariaantje Abrahams

Den 8 dito gedoopt het kind vanStoffel Stoffels ? en Arentje Leenders Piek, genaamt Stoffel, getuigen JohannesStoffels en Susanna Stoffels, gedoopt op den Bommel in mijn absentie

Meij den 6 dito gedoopt hetkind van Jan Gijsberse Cok en Crijntje Dingemans, genaamt Jannitje, getuigenPieter Teuwitze Droger en Maijtje Chiels

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Mattheusse Wagemaker en Marijtje Jans Donker, genaamt Cornelia,getuigen Jochem Lambreghtse en Lijntje Jans

Den selfden dito gedoopt hetkind van Thomas Cornelisse en Willemtje Willems, genaamt Willem, getuigeTeuntje Willems

Junij den 3 dito gedoopt hetkind van Johannes Morrits en Neeltje Davids van St. Anneland, genaamd Marijtje,getuigen David Abramse van St. Anneland en Marijtje Joosten

Den xvii dito gedoopt het kindvan Jacob Hendrikse en Aaltje Cornelis, genaamt Hendrikje, getuige CelijsjeHendrikx

Den xxiv dito gedoopt het kindvan Ariaan Cundertse Moijert en Leentje Tiggelman, genaamt Marijtje, getuigenGerrid Tiggelman en Maria Tiggelman

Augustus den v dito gedoopt hetkind van Paulus Cornelisse Kabos en Aaltje Dirkx, genaamt Betje, getuigeDingena Cornelis Kabos

Den selfden dito gedoopt hetkind van Frederik Gerritze zal.r en Geertruijd Wijsmans, genaamt Frederik,getuigen de moeder Geertruijd Wijsmans en Ida Sifera

Den xii dito gedoopt het kindvan Pieter Teewitse Drooger en Maijtje Chiels, genaamt Woutrijntje, getuigenAndries de Munnik en Neeltje Teeuwits

September den 16 dito gedoopthet kind van Gerrit Dirkse en Catalijntje Jans, genaamt Maijtje, getuigenRoeland Danielse en Pietertje Jans

Octob. den 7 dito gedoopt hetkind van Govert de Rijke en Maria Strijkersbergen, genaamt Jan, getuigenHendrik Strijkersbergen, Hendrik van der Velde en Hester Strijkersbergen

Den selfden dito gedoopt hetkind van Ruth Janse van Esch en Dirkje Jans, genaamt Ruth, getuigen Jillis vanEsch en Willemtje Claas, wonende op de Plaatse grond

Den 21 dito gedoopt het kindvan Arent Cornelisse Wittekoek en Gijsje Gijsbreghts, genaamt Anna, getuigenMr. Reinier de Waij en Elisabeth Jans Kip

Den selfden dito gedoopt hetkind van Olivier Marinisse Ossenweijer en Maatje Bastiaans, genaamtPieternelle, getuigen Bastiaan Pieterse Droger en Weijntje Aarts

Decemb. den 6 dito gedoopt hetkind van Johannes Eggebeen en Ariaantje Vierniet, genaamt Johanna, getuigeJacomijntje Vierniet

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jacob Bosman en Gerritje Govers van der Linden, genaamt Hillegond,getuige Lijdia Jans

Den 9 dito gedoopt het kind vanCornelis Jacobse Koningh en Cornelia Besmans, genaamt Cornelia, getuigen AriaanJacobse Koningh en Teuntje Besman

Den xii dito gedoopt het kindvan Chiel Leunisse en Jannitje Jans, genaamt Leunis, getuige Marijtje Leunis

Den 17 dito gedoopt het kindvan Jacob Crijnse en Pieternelletje Kattestaart, genaamt Cornelis, getuigenCornelis Kattestaart en Lijntje Willems

Den xx dito gedoopt het kindvan Abraham Cornelisse Kool en Janna Mathijsse Pauw, genaamt Grietje, getuigenJacobus Matthijsse Pauw en Leuntje Cornelis

Den xxiii dito gedoopt het kindvan Hendrik Arenze Oosterlingh en Ite Pauls Oosterlingh, genaamt Maijtje,getuigen Jan Paulisse Oosterlingh en Jannitje Arents Oosterlingh

Den selfden dito gedoopt hetkind van Ariaan Teunisse Broeder en Saartje Pieters, genaamt Betje, getuigenJan Teunisse Broeder en Neeltje Claas Meeldijk

1686 Januarius den 3 ditogedoopt het kind van Hendrik Willemse van der Stam ende Maijtje Crijns Gebuijs,genaamt Willem , getuigen Jacobus Gebuijs en Lijsbeth Crijns

Den 13 dito gedoopt het kindvan Paulus Janse Houdsager en Stijntje Teunis, genaamt Cornelia, getuigenAriaan Teuwisse en Susannitje Hendrikx

Den 17 dito gedoopt het kindvan Johannes Vierniet en Grietje van der Schilt, genaamt Anna, getuige Anna vander Schilt

Den selfden dito gedoopt hetkind van Huijgh Leendertse en Annitje Arents, genaamt Neeltje, getuige NeeltjeTeunis

Februarius den 3 dito gedoopthet kind van Jan Cornelisse Potter en Lijsbeth Marinisse , genaamt Grietje,getuigen Dirk Marinisse Vleerboom en Catalijn Teunisse van Steenbergen

Den 10 dito gedoopt het kindvan Pieter Pieterse Bisschop en Arentje Jobs Verbeek, genaamd Betje, getuigenWillem Arentse Kalisboer en Maijtje Pieters

Den xxi dito gedoopt het kindvan Abraham Fernandus en Sibille Cornelis, genaamt Grippijntje, getuigenJillisje Verbeek, lidmaat, en Jan Everse, nadat sij ons hebben vertoont eenattestatie van trouw en twee attestatien van twee andere kinderen die bij onsgedoopt waren, den eene geschreven op Oud-Beijerland en ondertekent?? p. Emilius, en het andere op de Korendijk getekentCrooswijk, den eerste in dato den 27 Meij 1675, den tweede den 5 Meij 1677,nota opt vorige, die twee andere attestatien waren niet van die vaders enmoeders twee andere kinderen, maar van de moeders broeder en suster, ook wassereen van de moeders vader, maar van de moeder en vader wasser geen, de E. kerkenraaddit overwegende heeft goedgevonden door den predikant haar eerst te ondervragenin het Christelijk gelove, ???t welk geschiet zijnde en van haar soo redelijkbeantwoord, vind?? goed (alsoo JillisjeVerbeek, litmaat deser gemeijnte het kind ten dope soude heffen) het kint telaten dopen, en was getekent Damus van Halen, v.d.m.h.l., Jan RemmertseWiltschut, Andries Koomans ende Johannes Morrits, als blijkt uijt het kerkeboekin de consistoriekamer

Den 21 dito gedoopt het kindvan Jan van der Maas en Ariaantje Teunis Vos, genaamt Jan, getuige CatalijnTeunisse Vos

Den 21 dito gedoopt het kindvan Cornelis Barnart en Maijtje Hendrikx, genaamt Geertruijt, getuige AriaantjeJaspers

Den 17 Meert gedoopt het kintvan Cornelis Huijgen en Leentie Jansen Slis, genamt Huijgen, getuijgen JannitieMaertens

Den selven dito gedopt het kintvan Hendrick Marinise en Catlijn Tuenes, genamt Maijtie, getuijgen PietertieJans en Roelant Danielsen

Den 31 dito gedoopt het kindvan Jacob Blaak en Hendrikje Aarts, genaamt Jacomijntje, getuijgen CornelisBraber en Jobje Arents

April 7 het kint van StoffelStoffels van Bruijn en Arentie Pieters, genamt Pieternellen, getuijgen CornelisLeijenaar, Pieterneltie Maetens

Den 14 dito gedoopt het kindvan Rijk Pieterse van Hof (nu fugitive van sijn familie) en Lijntje LeendersHooghwerf, genaamt Leendert, getuige Ite Pauls Oosterlingh

Den 28 April is gedoopt ???tkindt van Pieter de Maas en Pieternelle Cornelis?? Koolmans, genaamdt Cornelis, waar toegetuijge was Maatje Jacobs Boelhouwers

Maius den 5den dito is gedoopthet kindt van Jan Cornelis Bestenoom en Arentje Lauwerens, genaamdJacobmijntje, getuigen Teuntje Arijens Vierniet

Den 12 dito is gedoopt hetkindt van Pieter Willems Bisschob en Jannetje Jansdr, genaamdt Johannes, waartoe getuijgen sijn Johannes van Ike, Jacob Pieters van Turenhout en MariaJoosten, huisvrouwe van David Abrahams van Sint Annaland

Den 16 Junij het kint van JanWillems Bout en Lijsbet Krijns Gebuijs, het kint genamt Cornelia, pater SimonWillemse Bout, Jacobus Gebuijs, Maritie Davids , Lammerijntie Jans

Den selfden dito gedoopt hetkind van Willem Janse Goemoet en Maria Cornelis Snijders (dese hadden haareerste gebod gehad bij de gereghte van Dirkxland na voorgedaen kloke geslagh, maarzijn van de gereghte gestut, omdat de bruijd, wiens man bij de 8 jaren haddewegh geweest, niet konde bewijsen of haar man levendigh of dood was), genaamtCornelis, nu al 9 weken oud, houdende de moeder het kind selfs ten doop voor denpredikstoel

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Brughman en Engeltje Cornelis, genaamt Admiraal, getuigen TeunisJacobse van Kasteel en Hester Jans Smit

Den xxx dito gedoopt het kintvan Jan van Gelder en Joosje Arens, genaamt Pietertje, getuigen Annitje Arents

Julij den 7 dito gedoopt hetkind van Tobias Janse en Blesijntje Pieters, genaamd Neeltje, getuigen PieterJacobse en Neeltje Jacobs

Augustus den 4 dito gedoopt hetkind van Job Janse en Teuntje Claas, genaamt Jan, getuige Maijtje Davids

Den 25 dito gedoopt het kindvan Jan Mattheuwisse Wagenmaker en Maijtje Jans Donkers, genaamt Cornelia,getuigen Jan Marinisse Fransman en Annitje Jans

Augustus den 18 dito gedoopttweelingen van Hendrik Paulisse Oosterlingh en Geertruijt Besmans de Waijer,waarvan het een genaamt wier Paulus, getuigen Willem Paulisse Oosterlingh enPieternelle Paulus Oosterlingh, en het ander wier genaamt Leender, getuigenCent Cornelisse Braber en Commertje Besmans de Waijer

Septemb. den 1 dito gedoopt hetkind van Johannes Janse Raap en Pieternelle Jobs, genaamt Lambreght, getuigeJacomijntje Lambreghts

Den 8 dito gedoopt het kind vanWillem Arenze Calisboer en Catalijntje Biskop, genaamd Jannitje, getuige AaghjeLeunis

Den selfden dito gedoopt hetkind van Willem Leendertse en Stoffelijntje Teunis, genaamt Teunis, getuigenWillem Teunisse de Breet en Blesijntje Teunis

Den 15 dito gedoopt het kindvan Leendert Janse van Putten en Lijdewij Cornelis, genaamt Cornelia, getuigeLijsebeth Jans

Gedopt het kint van HenrickGerritse Vlasblom en Leijsbet Hendrickse Vlasblom het kint Meerten, getuijgenJohannis Pieterse Ruijter, Eijge Jans Bat, den 29 sept. 1686

Den 29 September het kind vanMr. Salomon van der Paal en Agneesje Diepenbroek, genaamt Agnita, getuige SaraDiepenbroek

Den selfden dito gedoopt hetkind van Dirk Jillisse en Lena Jillis, genaamt Jillis, getuige de moeder selfs

Octob. den 7 dito gedoopt hetkind van Jacob Hendrikse en Aaltje Cornelis, genaamt Hendrik, getuigen MarinisAalbreghtse en Selighje Hendrikx

Het kint van Sent Braber enKommertie Besmans. het kint Tuentie, getuijgen Pieter van der Elst, NeeltieCornelis, den 26 Octob.

Den 26 Octob. gedopt het kintvan Bastiaan Cornelise Hoechmoet en Tuentie Cornelis, het kint Neeltie,getuijgen Cornelis Janse Hoohmoet en Cornelia Cornelis

Den selven dito gedopt het kintvan Bouwen Willemsen en Tuentie Esdras, kint Annetie, getuijgen LammerientieJans

Novemb. den 10 dito gedoopt hetkind van Marinus Lambreghtse Smout en Neeltje Claas de Hond, genaamt Woutrina,getuigen Claas de Hond en Neeltje Matte

Den 21 dito gedoopt het kindvan Hubreght van Westerom en Lena Radesteijn, genaamt Jan, getuigen Arij vanWesterom en Lena Hubreghts

Den 17 dito gedoopt het kindvan Paulus Kabos en Aaltje Dirkx, genaamt Teuntje, getuige Jannitje Cornelis

Den 21 dito gedoopt het kindvan Jacob Cornelisse van der Weel en Ariaantje Teeuwits, genaamt Annitje,getuigen Leendert Willemse Moerschuite en Maria Leenderts Plukhoij

Decemb. den 19 dito gedoopt hetkind van Ariaan Jacobsz Koningh en Cornelia Besmans, genaamt Besman, getuigenHendrik Paulisse Oosterlingh en Teuntje Besmans

Den 25 dito gedopt het kint vanFlip Danielse van der Sluijs en Annetie Gerrets, het kint Gerlof, getuijgenHendrik Gerrits Vlasblom en Neeltie Ruijlofs

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Cromdijk en Huijghje Palinghs, genaamt Cornelis, getuigenWouter Cromdijk en Claasje Lodder, welk van wegen haar absentie vervangen wierdoor Ariaantje van Mierop

1687 Januarius den x ditogedoopt het kind van Willem Paulisse Oosterlingh en Maijtje Arents, genaamtJan, getuigen Jan Paulisse Oosterlingh en Jacomijntje Teeuwisse Stampert

Den 12 dito gedoopt het kintvan Piter Teuwes en Matje Giels, het kint Teuwes, pater Dirck Teuwes en TrijntieDircks

Den selfden dito gedoopt hetkind van Arij van Westerom en Tannitje Domus, genaamt Neeltje, getuigen JobMelse, Pieter den Harder en Lena Hubreghts

Den selfden dito gedoopt hetkind van Leendert Dirksche Schotter zal.r en Heijltje Jans, genaamt Leendert,getuigen Gerrid Dirksche Schotter, Johannes Adriaanse Vlaming en CatalijntjeJans

1687 Januarij op den 30 Jan.1687 is alhier gedoopt het kind van Arij Laurense Drogendijk en NeeltjeCornelis, genaamt Lijsbet, getuigen Jacobus Drogendijk en Cornelia Drogendijk

Den 19 dito gedoopt het kindvan Johannes Cornelisse Eggebeen en Ariaantje Vierniet, genaamt Arij, getuigeJacomijntje Vierniet

Februarius den 2 dito gedoopthet kind van Jan Gerritse Maijer en Cornelia Davids, genaamt Leendert, getuigeJobje Abrahams

Den 9 dito gedoopt het kind vanMr. Rogier de Waij en Huighje Jans Voorwinde, genaamt Adrianus, getuigen BarentHokke en Tanneke de Waij

Den selfden dito gedoopt hetkind van Henrik Arenze Oosterlingh en Ite Pauls Oosterlingh, genaamt Arij,getuijgen Teunis Paulisse en Jannitje Arents Oosterlingh

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Crijnse en Lamberijntje Jans, genaamt Neeltje, getuigen HendrikWillemse en Maijtje Crijnse

Den selfden dito gedoopt hetkind van Gerrit Dirkse Schotter en Catalijntje Jans Verbeecq, genaamt Dirk,getuigen Jillis Janse Verbeecq en Jannitje Daniels Dolphijn

Maart den xxiii dito gedoopthet kind van Johannes Morritz en Neeltje Davids van St. Anneland, genaamtAriaantje, getuigen Antonij Morritz en Aariaantje Arents

Den xxiii dito gedoopt het kindvan Gerrid Tiggelman en Tannitje Hendrikx, genaamt Hendrik, getuigen JacobusTiggelman en Maijtje Jacobs Boelhouwer

Den selfden dito gedoopt hetkind van Bastiaan Pieterse Droger en Grietje Bastiaans, genaamt Dingena,getuigen Coenraad Leendertse Wiltschut en Apollonia Leenders

April den v dito gedoopt hetkind van Jan Paulisse Vreeswijk en Lijntje Cornelis, genaamt Jobje, getuigenCornelis Paulisse Vreeswijk en Ariaantje Jaspers

Den selfden dito gedoopt hetkind van Thomas Cornelisse van Dijk en Willemtje Willems, genaamt Jannitje,getuige Teuntje Willems

Den 13 dito gedoopt het kindvan Abraham Cornelisse Koole en Johanna Pauw, genaamt Matthijs, getuigenJacobus Pauw , Stoffel Cornel. Koole en Paulijntje Pauw

1687 Den 20 April is gedoopthet kindt van Ariaan Theeuwis Drooger en Maatje Pieters Bisschob, genaamtTheeuwis, getuigen Izak Izaacs, Theeuwis Drooger en Ariaantje Theeuwis Drooger

Meij den 18 dito gedoopt hetkind van Samuel Hendrikse en Appolleuntje Claas, genaamt Tannitje, getuigeSaartje Hendrikx

Junij den 1 dito gedoopt hetkind van Pieter Pieterse Bisschop en Arentje Jobs van Beek, genaamt Betje,getuige Ariaan Teeuwisse en Maijtje Pieters

Den selfden dito gedoopt het kindvan Pieter Marinisse en Ariaantje Witte, genaamt Maijtje, getuige Annitje Witte

Junij den 15 dito gedoopt hetkint van Jan Janse en Marijtje Rutte, genaamt Aalbertje, getuige Pieternellevan Rijn, dese lieden woonden op de N. Tongh

Julius den 13 dito is gedoopthet kindt van Adriaan Kunjerts Mooijertz en Leentje Heijndriks Dingemans,genaamdt Maria, getuigen Jacobus Heijndriks Dingemans en Grietjen HeijndriksDingemans

Den 20 dito gedoopt het kindtvan Gijsbert Jacobs Kastelijn en Elisabeth Jacobs Braber, genaamdtJacobmijntje, getuige Neeltjen Jacobs Braber

Augustus den 10en dito gedoopthet kint van Pieter Paulisse Oosterlingh en Annitje Teeuwis, genaamt Teeuwis,getuigen Teeuwis Leenderse Stalpert en Cornelia Teeuwis Stalpert

Den selfden dito gedoopt hetkint van Leendert Huijge en Claartje Leenders, genaamt Cornelia, getuigeLeentje Jans

Augustus den 24 dito gedoopthet kind van Pieter Willemse Biskop en Jannitje Jans, genaamt Jacob, getuigeJacomijntje Willems Biskop

Den selfden dito gedoopt hetkind van Claas Crijnse van Wouwen en Neeltje Andries, genaamt Arentje, getuigenMarinis Crijnse van Wouwen en Maijtje Commers, dese waren wonende op de NieuweTongh

Den 31 dito gedoopt het kintvan Simon Bout en Soetje Leenders, genaamt Willem, getuigen Jan Bout en MariaBout

Den selfden dito gedoopt hetkint van Willem Teunisse de Breet en Maijtje Jans van St. Anneland, genaamtAntonij, getuige Stoffelijntje Teunis

Septemb. den 21 dito gedoopthet kind van Abram Davids van St. Annelant en Jacomijntje Arens, genaamtAdriana, getuige Neeltje Davids van St. Anneland

Den selfden dito gedoopt hetkind van Arij Franse en Neeltje Jans, genaamt Jan, getuigen Cornelis JanseHooghmoet en Maijtje Jans

Den 26 dito gedoopt het kintvan Hendrik Leendertse van der Ploegh en Saartje Elias, genaamt Neeltje,getuigen Jan Michielse van St. Annelant en Ante van der Schilt

Den 12 October is gedoopt hetkindt van Stoffel Stoffels Timmerman en Arentje Leenderts Pijck, genaamtPieternelle, getuijgen Cornelis??Smaerdijk en Zusanna Stoffels

November den 2 dito is gedoopthet kindt van Adriaan Theunis Broeder en Sara Pieters, genaamt Betje, getuijgeNeeltje Klaas Mewedijk

Den 9 dito gedoopt het kint vanJoost Eetvelt en Marijtje Dirkx, genaamt Catalijntje, getuige Neeltje Dirkx,wonende ordinairlijk op haar schip ???twelk soo hier als daar hene vaart

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Adriaanse Perdaus en Jannitje Cornelis Duijm, genaamt Tannitje,getuigen Job Jasperse en Maijtje Roelofs

Den 13 dito gedoopt het kintvan Bartel Janse van der Maas en Ariaantje Teeuwis Vos, genaamt Lena, getuigenAriaan Teunisse Broeder en Betje Teunis Vos

Den 20 Novemb. gedoopt het kindvan de heer Maximiliaan van Steenhuijse en Juffr. Agnus van Treslong, genaamtAdriana, getuige Anna Maria van Treslon

Decemb. den 7 dito gedoopt hetkint van Jacob Bosman en Gerritje Govers, genaamt Johannes, getuigen CornelisJanse de Jonge en Hester Jans de Jonge

Den 18 dito gedoopt het kintvan Meeuwits Allebat en Belighje Coenen, genaamt Johannes, getuigen Pieter Hatmanen Margriet Cornelis

Den 25 dito gedoopt het kintvan Teunis van Casteel en Cornelia Jacobs, genaamt Sara, getuigen Witte van derWeij en Martijntje van der Weij

Maart 1688 den 21 dito gedoopthet kind van Johannes Cornelisse Eggebeen en Ariaantje Vierniet, genaamt Arent,getuige Jacomijntje Vierniet

1688 Januarius den 1 ditogedoopt het kind van Jan Laurense van Stelle en Catalijntje Teunis de Vos,genaamt Laurens, getuigen Cornelis Pieterse Droogendijk en Maijtje Jans

Den xi dito gedoopt het kindvan Arij van Westerom en Tannitje Domus, genaamt Jan, getuigen Hubreght vanWesterom en Lena Hubreghts Pik

Den xxii dito gedoopt het kindvan Pieter de Waal en Pieternelle Kool, genaamt Nicolaas, getuigen AbrahamKoole en Johanna Pauw

Den 28 dito gedoopt het kindvan Leendert Pieterse en Bastijantije Cornelis, genaamt Neeltge, getuijgenPieter Jansse Wiltschut en Jannege Cornelis

Den eerste Febr. gedoopt hetkind van Johannis Pieterse en Susanna Heijndrick, genamt Pieter, getuijg. SimonPieterse en Sara Mertins

Den 5 dito gedoopt de kinderevan Gerrit Dirckse Schotter en Catelijntje Jans Verbeeck, genamt Jan en hetandere Arent, getuijgen Roelant Danijelsse en Jielis Janse Verbeeck en PietergeJans en Lisbet Jans

Den 8 dito gedoopt het kind vanAbraham Dingemansz Decker en Cornelia Dirck Snijder, genamt Cornelia, getuijgeCornelia Cornelis

Den xxix dito gedoopt het kindvan Paulus Houdsager en Stijntje Thomas, genaamt Teuntje, getuigen PieterAndries en Betje Teunis van de Geer

Maart den 7 dito gedoopt hetkind van Cornelis Jacobsz Koningh en Maijtje Abrahams, genaamt Lena, getuigenJacob Pieters Noortdijk en Grietje Abrahams??

Den 14 dito gedoopt het kintvan Mr. Salomon Paal en Agneesje van Diepenbroek, genaamt Salomo, getuigeMaijtje Pauls van Loijen, huijsvrouw van Mr. Pieter Dubbeld, schoolmeester inde Nieuwe Tonge

Den 21 dito gedoopt het kintvan Johannes Cornelisse Eggebeen en Ariaantje Vierniet, genaamt Arent, getuigeJacomijntje Vierniet

Den 28 dito gedoopt het kintvan Hubregt van Westerom en Lena Radesteijn, genaamt Leendert, getuigen CentPietersz Stadshoek en Marijtje Radesteijn

Meij den xxx dito gedoopt hetkint van Ariaan Jacobse Stander en Hester Leenders, genaamt Jacob, getuigenTeunis Jacobse Stander en Lijntje Jacobs

Den selfden dito gedoopt hetkind van Jan Claasse van Roijen en Martijntje Arens, genaamt Hilletje, getuigenAbraham Janssen Zoon en Neeltje Pieters van Tright, dese woonden op de N.T.

Den selfden dito gedoopt hetkind van Leendert Pieterse en Martijntje Jans, genaamt Tannitje, getuigeTannitje Leenders

Junij den 20 dito gedoopt hetkind van Hendrik Willemse van der Stam en Maijtje Crijns, genaamt Crijn,getuigen Pieter Crijnse, Jacobus Crijnse en Willemtje Crijns

Den selfden dito gedoopt hetkindvan Pieter Cromdijk en Huighje Palingh, genaamt Lena, getuigen Dirk Palingh enLijntje Corvijns

Augustus den 15 dito gedoopthet kind van Hendrik Gerritse Vlasblom en Lijsbeth Hendrikx Brands, genaamtGerrit, getuigen Bastiaan Arens Droger en Aaghje Jans van Bree

Septemb. den v dito gedoopt hetkind van Pieter Biscop en Jannitje Jans, genaamt Jacob, getuige JacomijntjePieters Biscop

1688 den selfden dito gedoopthet kind van Cornelis van Paren en Godeliefje Willems, genaamt Arij, getuigeLena Leenders Radesteijn

Den 3en Octobter zijn gedooptdese volgende kinderen: Maria, kindt van Willem Jasperts Vreeswijck en LijntjeAarts Drooger, getuijgen Job Jasperts Vreeswijck en Ariaantjen JaspertsVreeswijck

Item Cornelia, kindt vanLeendert Huijghens Komtebedde en Claartje Leendertsdr, getuijge Leentje JansSlis, huijsvrouw van Cornelis Huijghens

Item Grietje, kindt vanHeijndick Marinus Vleerboom en Catalijntje Theunisdr, getuijgen JacobmijntjeWillemse Bisscob, huijsvrouw van Paulus Heijndricks Oosterlingh??

Item Trijntje, kindt vanDingeman van Eeckeren en Jannetje Daniels Dauphijn, getuijge de moeders selfs. Ditkint is in hoererie gewonnen en geboren uijt een paapse vader en eengereformeerde (maar gecensureerde) moeder, en is ter werelt gekomen tussen den31 Augustus en den eerste September 1688, als de vader met de moeder daaghs tevorendoor de magistraat in haar huijs (sittende de moeder nu al in arbeijt) getrouwtwas. Dit kind heeft de moeder laten dopen sonder kennisse van de kerkenraat enversoeninge met de kerke, nemende den tijd waar als de predikant van huijs wasen een naburige predikant???..

1688 den 10en October isgedoopt het kindt van Pieter Pieters Bisschob en Arentje Jobs van Beeck,genaamdt Betje, getuijgen Pieter Willems Bisschob en Tannetje Jobs van Beeck

Den 17 dito gedoopt het kindvan Arij Wittekoek en Gijsje Gijsbers, genaamt Elisabeth, getuijgen JanGijsberse Cok en Elisabeth Hips

Den 22 dito gedoopt het kindvan Johannes Vierniet en Martina van der Weij, genaamt Catarina, getuigeCornelia Jacobs

Den xxxi dito gedoopt het kindvan Willem Teunisse de Breet en Maijtje Jans van St. Annelant, genaamtTannitje, getuige Jan Ghielse van Sint Annelant en Neeltje Jans van St.Annelant

Novemb. den 7 dito gedoopt hetkind van Jan Willemse Bout en Lijsbeth Crijns, genaamt Crijn, getuige PieterGebuijs en Soetje Leenders

Decemb. den 5 dito gedoopt hetkind van Willem Pauwelse Oosterlingh en Maijtje Arens , genaamt Cornelis,getuige Jannitje Jans

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Adriaanse Perdouw en Jannitje Cornelis, genaamt Adriaan,getuigen Job Jasperse en Catalijntje Jans Verbeek ??????

Den xix dito gedoopt het kindvan Jillis Janse Verbeek en Saartje Hendrikx Roos, genaamt Neeltje, getuigenRoeland?? Danielse Niemand en PietertjeVerbeek

Den xxi dito gedoopt het kindvan Jan van Gelder en Joosje Arens, genaamt Cornelis, getuige Jannitje Marinus,welke van wege hare onpasselijkheijd vervangen wier door Annitje Arents

Den xxxi dito gedoopt het kindvan Ariaan Teeuwisse en Maijtje Pieters Biskop, genaamt Willem, getuigen PieterWillemse Biskop en Annitje Jans

1689 Januarius den 1 ditogedoopt het kind van Bastiaan Drooger en Grietje Bastiaans, genaamt Apollonia,getuigen Cornelis Janse?? Commissaris enMaijtje Corstiaans

Den vii dito gedoopt het kindvan Jan Paulisse Vreeswijk en Lijntje Cornelis, genaamt Marijtje, getuigenJacobus Drogendijk en Cornelia Cornelis

Den 16 dito gedoopt het kindvan Johannes Morritz en Neeltje Davids van St. Annelant, genaamt David,getuigen Abraham Davids van St. Annelant en Jacomijnte Arents

Den xvii dito gedoopt het kintvan Gerrit Abramse Verdonk en Arentje Leenders Wiltschut, genaamt Abraham,getuigen Jan Abramse Verdonk en Ariaantje Pieters Buik

Den xviii dito gedoopt het kindvan Job van Stelle en Teuntje Claas van Sevenbergen, genaamt Jannitje, getuigenDaniel de Sterk en Maria Jans ??

Den xxvii dito gedoopt het kindvan Samuel Hendrikx Roos en Appolleuntje Claas, genaamt Claas, getuigeWillemtje Hendrikx

Maart den vi dito gedoopt hetkind van Thomas Cornelisse van Dijk en Willemtje Willems, genaamt Cornelis,getuige Anneke Arens Hollanders

Den selfden dito gedoopt hetkind van Cornelis Janse Hakke en Maria Cornelisz Vos, genaamt Jan, getuijgenPieter Hakkert, Gerrit Hakkert en Maijtje Pieters van der Daff

Den xxx dito gedoopt het kindvan Hendrik van der Ploegh en Saartje Elias, genaamt Leendert, getuigen JanGhielse van St. Annelandt en Maijtje Cornelis van Kakum

April den 1 dito gedoopt hetkind van Theunis van Kasteel en Cornelia Jacobs, genaamt Marinus, getuigenHubreght van Westerom en Martijntje Brandijns van der Weij

Den 17 dito gedoopt het kindvan Mr. Rogier de Waij en Huighje Voorwinde, genaamt Johanna, getuige MaijtjeKromdijkx vervangen werdende door Hester Voorwinde

Den 24 dito gedoopt het kindvan Bouwen Willems en Teuntje Esras, genaamt Esras, getuige Lijsbeth Willems

Den selfden dito gedoopt hetkind van Simon Bout en Soetje Leenders, genaamt Leendert, getuigen Jan PaulisseOosterlingh en Jannitje Leenders

Meij den 8 dito gedoopt hetkind van Bastiaan Cornelisse en Teuntje Cornelis, genaamt Cornelis, getuigenAriaan Jacobse Stander en Maijtje Cornelis

Den 22 dito gedoopt het kindvan Gerrit Dirksche Schotter en Catalijntje Jans Verbeek, genaamt Jan, getuigenRoeland Danielse Niemand en Lijsbeth Jans Verbeek

Julij den 3 dito gedoopt hetkind van Jan Gerritse Maijer en Cornelia Davidz, genaamt Grietje, getuige SaraHendrikx Roos

Den selfden dito gedoopt hetkind van Stephen Meeuwisse van den Bergh en Maijtje Theunis van Meeuwen,genaamt Trijntje, getuige Trijntje Claas

Den 24 dito gedoopt het kindvan Hubreght van Westerom en Lena Radesteijn, genaamt Jan, getuigen AbrahamKoole en Johanna Pauw

Den selfden dito gedoopt hetkind van Antonij Morris en Johanna Valare, genaamt Antonij, getuigen JohannesMorris en Neeltje Davids

Den selfden dito gedoopt hetkind van Ariaan Konink en Cornelia Besmans, genaamt Jacob, getuigen PieterJacobse Konink en Teuntje Bessemans

Den xxvi dito gedoopt het kintvan Huigh Leendertze en Annitje Arents, genaamt Pietertje, getuige JoosjeArentz

Meij den x dito gedoopt hetkind van Antonij Morritz en Teuntje Arents Rams, genaamt Antoni, getuigenJohannes Morris en Ariaantje Arents

Den selfden dito gedoopt hetkind van Bouwen Willemsche en Teuntje Esdras, genaamt Cornelia, getuigeCatalijntje Jans Verbeek

Den 24 dito gedoopt het kindvan Pieter Laurentze en Neeltje Abrahamse, genaamt Neesje, getuige CorneliaJans

Den 7 dito gedoopt het kind vanDirck Simonse Gaveel en Teuntje Cornelis Kattestaart, genaamt - , getuigenJohannes Simonse Gaveel en Susanna Simons Gaveel

??

Den xxxi Meij gedoopt het kindvan Hendrik Arentze Oosterlingh en Ida Pauls Oosterlingh, genaamt Arent,getuigen Hendrik de Wint en Maria Arentz

Junij den xv dito gedoopt hetkind van Jillis Michielsche van St. Anneland en Willemtje Crijns Gebuijs, genaamtNeeltje, getuigen Pieter Crijns Gebuijs en Maijtje Crijns Gebuijs

Den selfden dito gedoopt hetkind van Govert de Rijke en Ariaantje Koole, genaamt Jacomijntje, getuigenJillis Kool en Pieternelle Kool

Den xxi dito gedoopt het kindvan Ghiel Leunisse en Jannitje Jans, genaamt Hendrikje, getuige Marijtje Leunis

Den xxviii dito gedoopt hetkint van Jacob Pieterse Vlamink en Ariaantje Leenders Hollander, genaamtLeendert, getuigen Huigh Leendertze Hollander en Annitje Arentz

Augustus den 28 dito gedoopthet kind van Arij Gerrebrandsche Breur en Belia Gerrits Moorts, genaamtGerbrand, getuigen Gerbrand Arendse en Maijtje Leenders, vervangen werdendedoor haar absentie van Ariaantje Jacobs

Den selfden dito gedoopt hetkind van A. N., gestorven eer het gedoopt wier

Septemb. den 4 dito gedoopt hetkind van Marinus Vleerboom en Catalijn Teunisse van Steenbergen, genaemtMarinus, getuige Ariaantje Teeuwis. Dit kind is gestorven in de naght, soo hetdes morgens soude gedoopt werden.

Den selfden dito gedoopt hetkind van Adriaen de Koningh en Cornelia Besman, genaemt Leentje, getuigenWillem Besman en Claasje Jacobs

Den selfden dito gedoopt hetkind van Cornelis de Koningh en Aeghje Bree, genaamt Geraert Jan, getuigenCornelis Marienesse Droger en Arijantje Gunst

Den xi dito gedoopt het kindvan Joost Franse en Marijtje Dirkx, genaemt Marijtje, getuigen Jan PieterseBeenhakker en Annitje Jacobs Casteleijn

Den xi dito gedoopt het kindvan Johannes Pieterse en Susannetje Hendrikx, genaemt Cornelia, getuigen TeuwisAndriesse en Roeltje Jans

Den xviii dito gedoopt het kindvan Willem Leendertse en Stoffelijntje Theunis, genaamt Theunis, getuigenWillem Theunisse de Breet en Blesijntje Theunis

Den xxiii dito gedoopt het kindvan Ariaan Cunjerse Moijert en Leentje Tiggelman, genaamt Hendrik, getuigenHendrik Tiggelman, stadhouder van Grijsoort en Maijtje Jacobs Boelhouwer

Novemb. den 6 dito gedoopt hetkind van Jacob Cornelisse van Gelder en Maijtje Dingemans Hartogh, genaamtDina, getuige Pieternelletje Pauls

Den selfden dito gedoopt hetkind van Cornelis Lambreghtse en Maijtje Willems, genaamt Maggelijntje,getuigen Leendert Lambreghtse en Jacomijntje Jacobs

Den 27 dito gedoopt het kindtvan Arijaen Tonnissen en Saartjen Pieters, genaemt Jan, getuijgen Jan Jansz enMaerien Heindrix

Den selfden dito gedoopt hetkind van Pieter Pouwelse Oosterling en Annetie Teeus, genaemt Willem, getuijgenTeunis Pouwelsen ende Appeleuntie Leenders

Den 3 Desember gedoopt hetkindt van Willem Machielse en Maetjen Jans, genaemt Johannis, getuigen JanTijsen ende Geertruij Abrahams, Pietertje Gabriels, Appolonia Leenders,Margrietje Cornelis

Den 8 dito is gedoopt het kindtvan Aerent Fransen en Neeltje Jans, genaemt Cornelis, getuijgen Cornelis JansenHoogmoedt met Geertruijt Jans

Den 8 dito gedoopt het kindtvan Pieter Pietersen Biskop ende Aerentjen Jobs, genaemt Pieter, getuijgeMaatjen Pieters

Den xi dito gedoopt het kindvan Abraham Davids van St. Annelant en Jacomijntje Arents, genaamt David,getuigen David Abramse van St. Annelant en Marijtje Joosten, sijn huijsvrouw

Den 15 dito gedoopt de kinderenvan Ariaan Teeuwitse en Maijtje Pieters Bischop, genaamt het eerste Pieter,getuigen Pieter Biscop en Jacomijnte Biscop, het andere genaamt Bastiaan,getuigen Bastiaan Teeuwitse en Maatje Bastiaans

Den 18 dito gedoopt het kindvan Arij Kolff en Gijsje Gijsberts, genaamt Gijsbert, getuige Marijtje Joosten

Den 22 dito gedoopt het kindvan Johannes Cornelisse Eggebeen en Ariaantje Vierniet, genaamt Jan, getuigePietertje Vierniet

Decemb. den 25 dito gedoopt hetkint van Cornelis Leeunisse en Wijntje Aartz, genaamt Leeunis, getuigen DanielLeunisse en Marijtje Leeunis

Den 29 dito gedoopt het kindvan Abraham Coole en Johanna Pauw, genaamt Cathalijntje, getuigen WillemCornelisse Kattestaart, Hubreght van Westerom, Paulijntje Pauw en LenaRadesteijn

1690 den 15 Januaris gedoopthet kint van Tobijas Jansse en Blasina Pieters, genamt Antonie, getuijghenWillem Antonise de Breet en Stoffelintge Antones de Breet

Februarij den 2 dito gedoopthet kind van Bartel Janse van der Maas en Ariaantje Teunis Vos, genaamt Teunis,getuige Lijsbeth Ariaans

Den 9 dito gedoopt het kind vanJohannes Verbeecq en Arentje Claas, genaamt Job, getuigen Jillis Verbeecq enTannitje Verbeecq

Maart den 5 dito gedoopt het kindvan Pieter Gebuijs en Huighje Cornelis, genaamt Crijn, getuige Willemtje Crijns

April den 16 dito gedoopt hetkind van Mr. Rogier de Waij en Huighje Jans Voorwinde, genaamt Adrianus,getuijgen Barent Hokke, en Tanneke de Waij, welke van wegens haar absentievervangen wier door Anna Rebius

Den 26 dito gedoopt het kindvan Hendrik Paulisse Oosterlingh en Geertruijd Besmans, genaamt Theunis,getuigen Pieter de Konink en Cornelia Besmans

Meij den vii dito gedoopt hetkind van Hendrik Janse en Neeltje Marinus, genaamt Ariaantje, getuigen Danielde Sterk en Marijtje Jans

Den selfden dito gedoopt hetkind van Leendert Huige en Teuntje Leenders, genaamt Marinus, getuige LeentjeJans Slis

Junij den ? dito gedoopt hetkind van Sijmon Boudt en Zoetie Leenders, genaamt Johanna, getuijgen CornelisLanghsloot ende Roeltie Boudts

Den xi dito gedoopt het kindvan Jan Paulisse Oosterlingh en Apolleuntje Leendertz Wiltschut, genaamtLeendert, getuigen Leendert Hermanse Wiltschut en Engeltje Bastiaans

Julij den 30 dito gedoopt hetkind van Dirk Janse Wiltschut en Maijtje Bastiaansch Hartsen, genaamt PieterBastiaanse Hartsen en Engeltje Bastiaansch Hartsen

Augustus den 27edito is gedoopt het kindt van Bastiaan Aartsen en Claasken Jacobs, genaamtLijsbedt, getuijgen Maria Adriaans, en sal het kindt van Annetie Struijks tendoop gepresenteert worden vermits de apsentie van bovengenoemde Maria Adriaans

Den selven dito is gedoopt hetkindt van Willem Bestmanse de Wajer en Neeltie Cornelis, genaamt Betsman,getuijgen Adriaan Leuningh ende Dingentie Jacobs

Septemb. den 10 dito gedoopthet kind van Johannes Morris en Neeltje Davids van St. Anneland, genaamtAdrianus, getuigen Johanna Valare

Den 17 dito gedoopt het kindvan Arij van Westerom en Tannitje Domus, genaamt Neetje, getuigen Teunis vanCasteel en Cornelia Jacobs

Octob. den 1 dito gedoopt hetkind van Jacob Bosman en Gerritje Govers van der Linden, genaamt Johannes,getuige Jannitje Bokhoven

Den 8 dito gedoopt het kind vanAntonij Morris en Johanna Valare, genaamt Johannes, getuigen Francoijs Valareen Grietje Arentz van Soelen

Den 15 dito gedoopt het kindvan Johannes Vierniet ende Martijntje Verweij, genaamt Brandinus, getuigenWitte van der Weij, Ephraim van der Weij en Cornelia Jacobs

Den selfden dito gedoopt het kindvan Reinier Loijs en Pieternelle Jans de Vries, genaamt Cornelis, getuigenCornelis Corstiaanse en Jacomijntje Lambreghts, soldaat onder den CapiteijnMarkel Leij, gede. te Bergen op Zoom in garnizoen

Den 29 dito gedoopt het kindvan Willem Theunisse de Breet en Maijtje Jans van St. Anneland, genaamtNeeltje, getuigen Tobias Janse en Blesijntje Theunis de Breet

Den selfden dito gedoopt hetkind van Johannes Pieterse Ruijder en Susannitje Hendrikx, genaamt Maijtje,getuigen Hendrik Bastianse Kok en Pieternelletje Hendrix Kok

Den 5 November gedoopt het kintvan Jan Matteuwesse Waghemaker en Maritge Jans Doncker, genamt Catlijnge,getuijgen Lambercht?? Jochsomse en AanegeJochsomse

Den 8 dito gedoopt het kint vanJan Willemse Carduck en Gritge Remmers Wiltschut, genamt Elisabet, getuijgePieterge Lauris

Den 15 dito gedoopt het kindvan Willem Paulisse Oosterlingh en Maijtje Arents, genaamt Willem, getuigenTheunis Paulisse Oosterlingh en Ite Paulus Oosterlingh